Dasar Penswastaan Sejarah Program Penswastaan Dasar penswastaan ini pertama kali diumumkan sebagai dasar negara oleh

Kerajaan pada tahun 1983. Ia melambangkan pendekatan baru dalam dasar pembangunan negara dan ia melengkapkan dasar negara yang lain seperti dasar Penswastaan Malaysia, yang dibangunkan untuk memberi penekanan ke atas pertambahan peranan sektor swasta di dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Pendekatan ini ialah untuk memudahkan perkembangan ekononomi negara, mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran Kerajaan, mengurangkan campur tangan Kerajaan di dalam ekonomi, merendahkan tahap dan skop perbelanjaan awam dan membenarkan kuasa pasaran untuk menentukan aktiviti ekonomi dan memperbaiki keberkesanan dan produktiviti sejajar dengan Dasar Pembangunan Negara. Berkenaan dengan pemilikan kekayaan, dasar penswastaan membentuk bahagian strategi Kerajaan dalam merealisasikan penyertaan aktif Bumiputera dalam sektor korporat untuk memperbetulkan ketakseimbangan di dalam penyertaan sektor korporat. Entiti yang diswastakan patut memperuntukkan 30% dari ekuitinya kepada Bumiputera. Penyertaan warga asing di dalam entiti yang diswastakan terhad kepada maksimum 25% dari saham modalnya. Perlaksanaan Dalam melaksanakan dasar ini, Kerajaan telah mengeluarkan kenyataan dari masa ke semasa untuk menerangkan kepada orang awam tujuan dan kandungan dasar dan juga untuk memastikan orang awam dimaklumkan. Untuk memastikan usaha penswastaan disalurkan kepada bahagian keutamaan yang bersesuaian untuk mengoptimumkan impak perlaksanaan dasar dalam bentuk pencapaian objektif-objektif dasar, Kerajaan telah menerbitkan Pelan Induk Penswastaan Malaysia (PMP) pada tahun 1991 diikuti dengan Garis Panduan Penswastaan. Pelan Induk menerangkan perlaksanaan dasar dan juga pencapaian kemajuan dan mengemukakan arah masa depan program itu. Garis Panduan Penswastaan menerangkan secara terperinci, di antara butir-butir lain, objektif dasar, kaedah yang digunakan dan jentera perlaksanaannya. Beberapa kemajuan telah dihasilkan semenjak dasar itu pertama kali diumumkan. Beberapa perubahan penting telah diperkenalkan oleh Kerajaan termasuk pindaan pelbagai undangundang bagi membolehkan penswastaan berlaku dan memulakan kajian untuk membantu melakarkan Pelan Induk penswastaan.

Penswastaan boleh dilaksanakan melalui beberapa kaedah seperti berikut: • Jualan • Pajakan • Kontrak Pengurusan • Bina • Bina-Kendali-Serah (BOT) • Bina-Kendali-Milik • Bina-Kendali • Bina-Pajak-Serah • Pembangunan Tanah/ Pertukaran Tanah .

Akta Telekomunikasi 1950. Pemilihan kaedah akan dipertimbangkan bagi setiap kes. Pembahagian Projek Penswastaan Mengikut Sektor 1983 .2003 (% dari Jumlah) . Demi memudahkan perlaksanaan program penswastaan. kaedah yang menghasilkan darjah yang boleh dipraktikkan secara maksimum akan disasarkan. Secara perbandingan. Akta Pelabuhan 1963 dan Akta Tenaga Elektrik 1949. kaedah yang akan digunakan.Pembelian Hak Milik Pengurusan Samada kaedah tunggal atau kombinasi kaedah-kaedah boleh dipilih bergantung kepada merit setiap kes. Kerajaan telah meminda beberapa undang-undang seperti Akta Pencen 1980. kaedah jualan itu dijangka dapat memenuhi kehendak kriteria ini. Pencapaian Terdapat 474 buah projek yang diswastakan sehingga 31 Disember 2003 dipaparkan dalam carta berikut yang menunjukkan peratusan mengikut pembahagian sektor. akan memperlihatkan keperluan objektif negara dan kekangan di dalam setiap kes. sebagai peraturan am. Tambahan lagi. Walau bagaimanapun.

A. Goverment the world over are notorious for inefficiency when running enterprises. . the private sector is better motivated and generally more efficient. pengswastaan melibatkan beberapa kepentingan atau pelaburan kerajaan yang tertentu kepada sektor swasta. On the other hand. pelabuhan. even aided by monopoly and the authority of Government. air.B. Halangan-halangan yang terdapat dalam sektor awam tidak menggalakkan penggunaan sumber-sumber kekayaan negara ini dengan cekap dan sepenuhnya. dan perbelanjaan tersebut terus meningkat dari masa ke semasa dan kadar pulangan balik kepada Kerajaan adalah lambat dan sangat rendah.. Perdana Menteri dalam ucapan perasmian conference The Securities Industri in Malaysia pada 28hb April. Di samping itu. Keadaan ekonomi meleset juga menjadi faktorfaktor utama yang membawa kepada Dasar Pengswastaan ini diperkenalkan. Jumlah emolumen merupakan satu item yang terbesar iaitu lebih satu pertiga daripada keseluruhan perbelanjaan mengurus. iaitu satu proses yang menambahkan pemilikan dan penguasaan Kerajaan dalam ekonomi. Objektif Dasar Pengswastaan diperkenalkan dengan mempunyai objektif seperti berikut: (i) Mengurangkan Bebanan Kewangan Kerajaan Pada masa yang lepas. pertahanan. lapangan terbang dan sebagainya. Sektor Awam bukan sahaja terlibat dalam menyediakan dasar utama dan menentukan arah dan penyediaan perkhidmatan tetapi telah juga terlibat secara aktif dalam aktiviti ekonomi dan perdagangan di Malaysia. Penswastaan adalah bertentangan dengan pemiliknegaraan (nationalization). Dengan mengswastakan beberapa perkhidmatan Kerajaan yang tertentu. pihak Kerajaan telah membelanjakan ribuan juta ringgit dalam sektor kesihatan. Perdana Menteri melancarkan Dasar Persyarikatan Malaysia yang juga telah menyentuh peranan pihak swasta dalam pembangunan dan pengurusan negara. Rasional Y.B.DASAR PENSWASTAAN Latar Belakang Penswastaan mula mendapat perhatian yang wajar di Malaysia mulai pertengahan tahun 1983 apabila Y. Pada dasarnya.. jalan keretapi.A. 1984 menyatakan. pihak Kerajaan pula dapat mengecap nikmat bersama dengan mengutip cukai pendapatan dari syarikat-syarikat yang berkenaan. resulting in a more rapid growth of the nation as a whole'. Perbelanjaan dalam bentuk pindahan juga telah meningkat dengan pesatnya sejak akhir-akhir ini dan sekarang telah menjadi hampir setengah daripada perbelanjaan mengurus. Di samping itu. (ii) Meninggikan Kecekapan Dan Penghasilan Kerja Pencapaian kebanyakan daripada perusahaan awam yang terlibat dalam bidang perdagangan dan perindustrian masih tidak memuaskan walaupun mereka mempunyai kedudukan monopolistik dan menikmati berbagai sokongan Kerajaan. Perbelanjaan sektor awam telah meningkat dengan begitu besar sekali dari 28% pada tahun 1975 kepada 36% pada tahun 1982 dan ini merupakan satu beban kewangan yang besar untuk ditanggung oleh Kerajaan. api.. Lebih banyak syarikat swasta yang dapat di wujudkan yang dengan secara tidak langsung dapat meninggikan pertumbuhan ekonomi negara. serta dengan kepakaran dan peluang yang lebih baik yang boleh di beri oleh pihak swasta. It is hoped that privatisation will improve the economic and general performance of the services. Saiz sektor awam telah berkembang dengan begitu pesat sekali dalam 10 tahun yang lalu. Kerajaan juga terpaksa menyelenggarakan perkhidmatan dan pelaburan-pelaburan tertentu. adalah dijangka perkhidmatan tersebut dapat di tingkatkan dengan lebih baik lagi. (iii) Menggalakkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kekesanan Negara Harta-harta atau kekayaan yang dimiliki oleh negara masih belum diusahakan sepenuhnya.

Strategi Pelaksanaan Beberapa isu penting perlu diselidiki. (d) Implikasi kewangan. dikaji dalam menimbangkan cadangan-cadangan pengswastaan sesuatu perkhidmatan itu. daya persaingan yang sihat serta tingkat harga yang dikenakan terhadap perkhidmatan-perkhidmatan berkenaan perlu diawasi untuk menilai kos dan faedah dari perkhidmatan yang diswastakan. (e) Penentuan harga. Penutup Kebimbangan-kebimbangan terhadap Dasar Pengswastaan timbul kerana akan berlakunya beberapa pemindahan hakmilik 'national monopoly' yang sepatutnya dikendalikan oleh sektor awam kepada syarikat swasta. sektor swasta pula mengkaji keupayaan mereka dalam mengurus dan mengambilalih harta-harta yang akan diswastakan. (f) Implikasi kepada kakitangan. harga dan agihan pendapatan yang tidak serata disebabkan oleh pemonopolian tersebut. cepat dan murah pada pengguna penggunanya. Tingkat kecekapan daya pengeluaran. (g) Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru. Sebahagian besar daripada barang-barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh Kerajaan mencerminkan nilai pasaran. (c) Perundingan.(iv) Pembahagian Sumber Serta Kecekapan Lebih banyak penglihatan Kerajaan dalam ekonomi bermakna lebih banyak penguasaan Kerajaan terhadap sumbersumber negara. Kabinet telah mengarahkan satu Jawantankuasa ditubuhkan di Unit Perancang Ekonomi (EPU) dengan dianggotai oleh Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (ICU). Kementerian Kewangan dan Jabatan Awam (PSD) dengan dipengurusikan oleh Unit Perancang Ekonomi bagi menyediakan satu garis panduan yang lengkap untuk memudahkan Kementerian/Jabatan mengswastakan beberapa perkhidmatan di bawah Kementerian/Jabatan masing-masing. Antara isu-isu yang perlu di pertimbangkan ialah: (a) Pemecahan sesuatu khidmat (fragmentation). Berdasarkan kepada angka perbelanjaan dan peruntukan-peruntukan pembangunan awam. Keputusan pula biasanya dibuat berasaskan pertimbangan yang bukan bercorak pasaran. ianya akan dapat menyediakan satu perkhidmatan yang lebih cekap. Subsidi dan pengekalan sikap yang berkehendakkan kebajikan. Pengawasan dan penilaian yang rapi terhadap perkhidmatan-perkhidmatan yang diswastakan juga merupakan sebahagian dari program pengswastaan. Kerajaan dapat mengwujudkan lebih banyak penyertaan syarikat swasta Bumiputera atau bilangan pengurus-pengurus Bumiputera bagi memenuhi kehendakkehendak Dasar Ekonomi Baru itu. Harga barangan tersebut adalah berasaskan subsidi dan sumber yang diuntukkan itu untuk pengeluarannya tidak dapat diagihkan dengan cekap. Pemindahan itu dikuatiri boleh menyebabkan kenaikan kos. yang mana secara tidak langsung akan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. . Keadaan ini tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perseorangan dan negara keseluruhannya. (b) Soal keselamatan. jika dasar ini dikaji secara mendalam dan dipraktikkan secara sempurna selepas mengambil kira kemungkinan penyalahangunaan kuasa monopoli di atas. Walaubagaimanapun. (v) Mempercepatkan Pencapaian Matlamat dasar Ekonomi Baru Dengan memberi lebih banyak peluang kepada pihak swasta. akan menggalakkan rakyat Malaysia terlalu bergantung kepada bantuan Kerajaan.

2. syarikat yang diswastakan terpaksa meningkatkan kecekapan dan produktiviti pekerja mereka yang membawa kepada pengeluaran barangan berkualiti tinggi. Penswastaan juga bermaksud pemindahan 3 komponen iaitu tugas pengurusan kerajaan. Meringankan Beban Kewangan Kerajaan. 2003). Pemindahan perkhidmatan awam kepada sektor swasta dapat menjimatkan perbelanjaan kerajaan. mengurangkan tahap dan skop perbelanjaan awam serta membenarkan kuasa pasaran mengawal ekonomi. persaingan penetapan harga dan prestasi kewangan yang lebih baik. Kedua-duanya diperkenalkan pada tahun 1983. Mahathir Mohamad. iaitu mengekalkan undang-undang dan ketenteraman serta menyediakan sokongan ntuk mencapai pertumbuhan dan kestabilan ekonomi. Meningkatkan Kecekapan Kerja dan Produktiviti Penswastaan akan menambahkan bilangan syarikat dalam industri. 1993). Dasar Penswastaan diperkenalkan untuk membawa perubahan positif ke dalam organisasi.1 Definisi Penswastaan Penswastaan (privatization) bermakna pemindahan pekhidmatan pelaburan atau kepentingan kerajaan samada yang sedia ada atau yang baru untuk dikendalikan oleh sektor swasta. seterusnya mengelakkan defisit belanjawan dan mengurangkan hutang kerajaan. Menggalakkan Pertumbuhan Ekonomi Syarikat swasta berorientasi keuntungan dan akan menggunakan kos pengeluaran minimum untuk menghasilkan keluaran maksimum.5 Penswastaan : Alternatif Kepada Perusahaan Awam 2. terutamanya oleh agensi-agensi kerajaan yang berkenaan apabila mengkaji cadangan-cadangan untuk menswastakan perkhidmatan. Penswastaan syarikat awam bertujuan memupuk amalan ini yang akan . Tumpuan kepada penswastaan di Malaysia bertambah hebat apabila Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Alasan-alasan ini perlu diketahui.2 Objektif Penswastaan Kerajaan mempunyai beberapa alasan dan objektif semasa merangka Dasar Penswastaan. pengurusan dan prestasi perusahaan awam yang sebelum ini menjadi tanggungjawab kerajaan. Sementara itu. 2. Konsep ini adalah berlainan dengan konsep pemilik negaraan (nationalization) yang bertujuan untuk menambahkan hakmilik dan penguasaan kerajaan dalam kegiatan ekonomi (Yusof Ismail. aset ( dengan atau tanpa liabiliti ) atau menggunakan aset dan kakitangan kepada sektor swasta. Dr. Ekoran itu. difahami dan dipertimbangkan oleh semua pihak. tujuan Dasar Persyarikatan Malaysia adalah untuk menjalin dan mengukuhkan kerjasama antara sektor swasta dengan sektor awam yang akan membawa kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia yang kukuh dan mantap (Okposin.5. 2003) ialah seperti berikut: i. syarikat ini terpaksa bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan tempat dalam pasaran perniagaan. memulakan tugasnya pada pertengahan tahun 1981.5. Dana yang disimpan ini boleh digunakan untuk membiayai projek pembangunan ekonomi yang lain. menumpukan kepada fungsi tradisional. Di Malaysia. Kelebihan utama penswastaan ialah memupuk etika kerja yang cekap dan produktif di kalangan pekerja memandangkan sektor swasta sememangnya diketahui lebih cekap dan lebih bermotivasi ( Okposin. iii. Untuk bersaing. ii. 2003). Di antara objektif-objektif penswastaan (Okposin. pelaburan atau kepentingan mereka. dua dasar utama yang berkait langsung dengan penswastaan entiti awam ialah Dasar Penswastaan dan Dasar Persyarikatan Malaysia. Dasar ini menggambarkan iltizam kerajaan untuk mengurangkan penglibatan langsung kerajaan dalam kegiatan ekonomi.

pemasaran dan khidmat professional. Penswastaan di Malaysia dilaksanakan dalam beberapa bentuk. Keseluruhan hak milik. Antaranya ialah: i. mengutarakan beberapa kaedah untuk memindahkan komponen ini. Penswastaan akan mewujudkan lebih banyak peluang perniagaan untuk disertai oleh bumiputera. seperti Syarikat Airod Sdn. sementara sebahagian lagi masih kepunyaan atau dikuasai oleh kerajaan. Disamping itu. ekonomi semakin dikuasai oleh sektor swasta yang cekap dalam peruntukan faktor pengeluaran. 1993). proses penswastaan melibatkan pemindahan tugas pengurusan. peningkatan output negara dan cukai kerajaan akan merangsangkan KDNK negara. Dalam hal ini. iv. Bhd (yang terlibat dalam aktiviti baikpulih kapal terbang). Walaubagaimanapun. melaksanakan program penswastaan. Di bawah pendekatan pertama. Ini bermakna seratus peratus kepentingan kerajaan dipindahmilikkan kepada sektor swasta. aset dan kakitangan kepada sektor swasta. v. Penswastaan secara menyeluruh. Mengurangkan Saiz dan Penglibatan Sektor Awam dalam Ekonomi. Memenuhi Dasar Ekonomi Baru (DEB) Salah satu objektif DEB adalah menyediakan peluang untuk menambahkan penyertaan bumiputera dalam sektor pembuatan dari segi kesaksamaan. pendekatan “daya usaha sektor swasta” mengalualukan saranan sektor swasta yang inovatif dalam mengenalpasti projek untuk penswastaan. Lama-kelamaan. Oleh yang demikian.mendatangkan kesan positif terhadap output dan pendapatan negara. 2. hanya sebahagian sahaja hak milik kerajaan dalam sesebuah agensi perkhidmatan dipindahkan atau dijualkan kepada sektor swasta. 1996-200). Penswastaan yang dilaksanakan sebelum 1993 kebanyakannya melalui pemindahan aset atau kakitangan. . mengawasi dan mengkaji semula kemajuan syarikat swasta. ii. Hasil kerajaan daripada cukai langsung dan cukai tidak langsung akan bertambah apabila syarikat yang diswastakan menghasilkan lebih output dan memperoleh lebih keuntungan.5. Penswastaan harus melibatkan pemindahan sekurang-kurangnya salah satu daripada tiga komponen ini untuk layak sebagai projek penswastaan. penamatan kontrak perkhidmatan oleh organisasi kerajaan juga biasa diamalkan (Rancangan Malaysia Ketujuh.3 Bentuk-bentuk Penswastaan Terdapat dua pendekatan dalam melaksanakan program penswastaan iaitu samada pendekatan “dikenalpasti kerajaan” atau pendekatan “daya usaha sektor swasta”. Pelan Induk Penswastaan (PIP) yang dikeluarkan oleh UPE pada 1991. guna tenaga. Unit Perancangan Ekonomi (UPE) akan mengenal pasti jabatan yang akan diswastakan. Penswastaan entiti awam akan mengurangkan saiz sektor awam dalam ekonomi. Penswastaan secara sebahagian. Pemilihan bentuk penswastaan ini bergantung kepada ciri-ciri aktiviti yang akan diswastakan (Yusof Ismail. sementara kerajaan dianggap terpisah langsung dari sebarang kepentingan dalam perusahaan tersebut. Seperti diterangkan sebelum ini. pengawalan dan pengurusan perusahaan atau perkhidmatan yang berkenaan akan dikendalikan oleh swasta.

Bina-Kendali (BO). vii. Konsep ini kerap diamalkan oleh kerajaan. Dermaga Kontena Pelabuhan Kelang. Pendekatan ini membolehkan penyewaan kemudahan dan harta kerajaan yang tertentu bagi mendapatkan hasil tanpa mengubah hakmilik harta berkenaan. viii. Penswastaan secara pajakan. Penswastaan secara terpilih. vi. BO tidak melibatkan pemindahan kemudahan kepada kerajaan. Jabatan Pos.iii. Lembaga Letrik Negara (kini Tenaga Nasional). Cara penswastaan lain. Contohnya ialah tempat meletak kereta. Penswastaan berbentuk pengurusan. menguruskannya bagi tempoh tertentu yang dikenali sebagai tempoh konsesi dan memindahkannya kepada kerajaan setelah tamat tempoh tersebut. Kaedah “BO” sama dengan kaedah “BOT” . Sesuatu perkhidmatan yang dipilih untuk diswastakan mungkin boleh menyebabkan penswastaan secara sepenuh atau sebahagian. Walaubagaimanapun. Contohnya ialah. v. bercorak perniagaan swasta. termasuk Pembelian Syarikat oleh Pengurusan (MBO). tugas pengutipan bayaran meletak kereta itu dibuat oleh pihak swasta. pentadbiran hotel-hotel milik Kerajaan Negeri. Lembaga Padi dan Beras Negara dan Radio Televisyen Malaysia. Perwaja Steel Mill di Terengganu. iv. Penswastaan berbentuk pengurusan swasta. Kedua-dua kaedah BO dan BOT biasanya disertai pemberian lesen atau konsesi. Pembelian Syarikat oleh Pengurusan (MBO) melibatkan pengambilalihan syarikat oleh kakitangan tertinggi pengurusan yang bekerja di syarikat tersebut. Peringkat awal pelaksanaan program penswastaan sebelum PIP (Pelan Induk Penswastaan) dikeluarkan pada 1991 yang lebih ke arah penggubalan dasar dan peningkatan jentera pentadbiran . tetapi terus memliki bahagianbahagian yang lain. Melalui penswastaan. Penswastaan secara kontrak. Ini bermakna hanya kepakaran sektor swasta dari segi pengurusan dan pengetahuan sahaja digunakan oleh kerajaan tanpa sebarang pertukaran hakmilik modal. sektor swasta dibenarkan mengutip hasil daripada pengguna kemudahan tersebut. di mana prinsip perniagaan akan digunakan untuk mengurus syarikat yang terbentuk. Kaedah “BOT” memerlukan pembinaan kemudahan oleh sektor swasta menggunakan dananya sendiri. Ini terlaksana dengan pemberian kontrak perkhidmatan kerajaan kepada sektor swasta tanpa merombak struktur organisasi agensi kerajaan tersebut. dan agensi lain seperti Keretapi Tanah Melayu. Semasa tempoh konsesi. seperti perkhidmatan memungut sampah. Dalam hal ini Kerajaan Tempatan menyewakan lapangan meletak kereta yang dimilikinya kepada syarikat-syarikat swasta. Bina-Kendali-Pindah (BOT). Bina-Pindah (BT) dan Menukar Aset untuk membantu penswastaan pembangunan tanah. Cara penukaran BT dan aset swasta diwujudkan untuk menampung cadangan inovatif dan keperluan yang dinyatakan oleh pihak swasta. Kumpulan pengurusan juga boleh bekerjasama dengan pekerja lain dalam langkah yang dikenali sebagai Pembelian Syarikat oleh Pengurusan. Contohnya. Contohnya ialah Syarikat Telekom Malaysia Berhad (STMB). Sesuatu agensi menjual bahagian tertentu sahaja daripada perkhidmatannya.

Proton. 4. 6. 15. Pelombongan & Kuari Pertanian % Perhutanan.55 % Pembuatan. 8. merangkumi 22. Penekanan untuk mempercepatkan proses penswastaan mula dilihat pada 1990-an. hotel dan restoran.27 peratus.9% Rajah 2. 1996-2000).5. 5. Pecahan projek yang diswastakan mengikut sektor yang ditunjukkan dalam Rajah 2.84% Khidmat Lain. Malaysia.2. Pelan tindakan dikaji semula pada akhir setiap tahun dengan menyenaraikan entiti awam yang akan diswastakan dan entiti yang bersedia untuk diswastakan.27% Khidmat Kerajaan.39% Perlombongan & Kuari.2: Projek Yang Diswastakan Mengikut Sektor.adalah sesuatu yang baik (Okposin. 1991-1995 . diikuti sektor perdagangan borong dan runcit. Sesetengah projek utama yang diswastakan ialah projek LRT. TNB dan Laluan Kedua ke Singapura (Rancangan Malaysia Ketujuh.27% Elektrik. Pelan Tindakan Penswastaan dirancang di bawah PIP dan setiap satunya mengandungi pelan pusingan dua tahun. Pelan tindakan Pelan Penswastaan Pusingan Menyediakan pelan tindakan bagi 1991 dan 1992 Mengkaji semula pelaksanaan dalam 11 dan menyediakan pelan bagi 19921993 Mengkaji semula pelaksanaan pada 1992 dan menyediakan pelan bagi 1993-1994 Mengkaji semula pelaksanaan pada 1993 dan menyediakan pelan bagi 1994-1995 Mengkaji semula pelaksanaan pada 1994 dan menyediakan pelan bagi 1995-1996 2. Hotel & Restoran. PIP dikeluarkan untuk membolehkan pelaksanaan strategi penswastaan yang lebih sistematik dan teratur. sektor utama yang diswastakan antara 1991 hingga 1995 ialah sektor pembinaan.55 peratus daripada sejumlah 204 projek yang diswastakan. Hartanah & Khidmat Perniagaan.2 peratus dan 11.2.82% Kewangan. 7. masing-masing 15. Gas & Air Pengangkutan.4 Pencapaian Dasar Penswastaan Sehingga Kini Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. Penyimpanan & Komunikasi Perdagangan Borong & Runcit.37% Pembinaan 22. Kompleks Sukan Negara. Kedua ialah sektor pembuatan. Kajian semula tahunan pelan tindakan akan memperlihatkan kemajuan terkini proses penswastaan dan menetapkan entiti yang akan diswastakan bagi dua tahun akan datang. 11. 2003).

kebanyakan projek penswastaan dilaksanakan melalui penjualan ekuiti dan aset. Objektif kerajaan bukanlah mengaut keuntungan daripada projek penswastaan.Antara 1991 hingga 1995. objektif. garis panduan.12 bilion.59 bilion bagi perbelanjaan modal. kerajaan turut menambahkan pendapatan berulang seperti sewaan. pajakan dan pengurusan yang mengurangkan beban pentadbiran dari segi pengambilan pekerja. Jadual 2. Definisi. tetapi dua cara yang lazim digunakan ketika Rancangan Malaysia Keenam berjaya membawa hasil berjumlah RM14. Penjualan Aset 2. 1991-1995 Simpanan (RM billion) Perbelanjaan Modal 51. dasar dan cara penswastaan. Disamping itu.1. Kedua. Malaysia Catatan: 1 Diswastakan pada 1990 Perbandingan antara tempoh awal penswastaan pada 1989 dengan 1994 Dari Bukit Kayu Hitam ke Johor Bahru Diswastakan pada 1986 2 3 4 Sumber: Rancangan Malaysia Ketujuh 1996-2000 . Prestasi dan pencapaian penswastaan boleh diukur berdasarkan objektif yang dinyatakan dalam Dasar Penswastaan. dirancang serta dikaji semula secara berterusan untuk menggalak dan mempercepatkan proses penswastaan di Malaysia.31 Bilangan pekerja 43. Malaysia. Bagi tempoh 1991 hingga 1995. kerajaan berjaya menjimatkan RM 51. Ini dapat dilihat dalam penunjuk kecekapan dan produktiviti tiga entiti terpilih yang diswastakan seperti dalam Jadual 2.81 2.2. 1996-2000). Hasil dan Pemindahan Pekerja Ke Sektor Swasta.: Simpanan.81 bilion daripada penjualan ekuiti dan RM2. Penjualan Ekuiti 11. iaitu RM 11. Objektif pertama Dasar Penswastaan ialah meringankan beban kewangan kerajaan. Bilangan projek yang diswatakan mengikut sektor dan cara penswastaan ditunjukkan dalam Jadual 2.59 Hasil (RM billion) 1.3.038 orang sektor awam yang dipindahkan ke sektor swasta Bilangan Pekerja Sektor Awam yang Dipindahkan Sumber: Rancangan Malaysia Ketujuh 1996-2000 Jadual 2.3: Penunjuk Kecekapan dan Produktiviti Tiga Entiti Terpilih yang Diswastakan. kenaikan pangkat dan latihan kepada kakitangan (Rancangan Malaysia Ketujuh. program penswastaan turut menyumbang kepada peningkatan kecekapan dan produktiviti entiti yang diswastakan.31 bilion daripada penjualan aset.

Sesetengah entiti besar yang diswastakan diminta membentuk program pembangunan vendor untuk mendapatkan bahan pembuatan daripada vendor IKS Bumiputera.Secara keseluruhannya. Contohnya. Di bawah dasar penswastaan. kepakaran dan kemahiran yang akan meningkatkan pengeluaran. 12 syarikat yang diswastakan turut disenaraikan di papan utama BSKL dalam tempoh 1991 hingga 1995. Petronas Dagangan Bhd. Kebanyakan usahawan Bumiputera yang terlibat dalam projek penswastaan dibantu di bawah program Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera. 901 juta saham diperuntukkan kepada pelabur bumiputera dan institusi bumiputera dan institusi bumiputera yang diluluskan. Insentif lain yang mendorong pekerja supaya lebih produktif ialah menawarkan Skim Opsyen Saham Pekerja (ESOS). Menurut Rancangan Malaysia Ketujuh.  Menawarkan saham kepada institusi awam seperti Amanah Saham Negeri. Skim Opsyen Saham Ketaatan Pekerja dan ganjaran tunai. Koperasi Polis Diraja Malaysia. program penswastaan juga berjaya mendapatkan dana melalui penggemblengan dana daripada pasaran ekuiti. Contohnya. Untuk mencapai matlamat ini.  Mengenakan syarat bahawa sekurang-kurangnya 30 peratus kerja kontrak bagi projek yang diswastakan. Sumber yang dijimatkan oleh kerajaan melalui penswastaan boleh disalurkan untuk menggalakkan pembangunan projek lain. Akhir sekali. sekaligus menambahkan kegiatan pembuatan. memperoleh dana daripada Sekuriti Hutang Islam. Objektif keempat Dasar Penswastaan ialah mengurangkan saiz dan penglibatan sektor awam dalam ekonomi. prestasi entiti yang diswastakan meningkat berikutan peluasan keupayaan dan rangkaian khidmat serta penerapan teknologi baru. Lembaga Tabung Haji (LTH) dan Permodalan Nasional Bhd (PNB). terdapat 204 entiti awam yang diswastakan bagi tempoh antara 1991 hingga1995. Selanjutnya. program penswastaan mempunyai kesan pengganda kepada pertumbuhan ekonomi. kumbahan. dan Petronas Gas Bhd. Proton yang dikenali sebagai “syarikat peneraju” menubuhkan Program Skim Komponen untuk memperoleh bahagian kereta daripada 64 vendor IKS. salah satu keperluan adalah untuk memastikan sekurangkurangnya 30 peratus penyertaan bumiputera dalam semua ekuiti yang diswastakan. latihan yang sesuai kepada pekerja dan tabiat kerja yang sihat merupakan faktor utama yang menyumbang kepada kecekapan dan produktiviti syarikat yang pengeluarannya akan menentukan pertumbuhan dalam keluaran negara iaitu KDNK. telekomunikasi dan kemudahan awam. Di samping itu. Syarikat Malaysia yang bekerjasama dengan pemegang ekuiti asing atau kontrak pengurusan asing berpeluang menerima pendedahan teknologi baru. sejajar dengan DEB. Kerja kontrak yang diagihkan dengan jayanya kepada bumiputera di bawah peruntukan ini termasuk sektor pembinaan. penswastaan Lebuh Raya Utara-Selatan yang membimbing rakyat Malaysia agar mengambil serta menguruskan teknologi baru dalam pembinaan pengangkutan. dirizabkan untuk bumiputera. . Daripada penghasilan saham. Pengunduran kerajaan secara beransur-ansur daripada kegiatan ekonomi melalui penswastaan berjaya mengurangkan saiz sektor awam. Lebuh raya yang siap dibina membantu menjimatkan masa dan kos pengangkutan. justeru itu membenarkan ekonomi dikuasai oleh sektor swasta. antara strategi yang dilaksanakan ialah:  Melaksanakan program pembangunan-vendor untuk membangunkan industri kecil dan sederhana (IKS). Contohnya. Ketiga. objektif terakhir dasar penswastaan ialah menggalakkan penyertaan bumiputera dalam ekonomi.  Meningkatkan pemilikan Bumiputera dalam entiti swasta menerusi MBO. Penerapan teknologi yang jitu. 207 juta kepada pekerja syarikat yang diswastakan dan baki 834 juta kepada orang ramai. Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT). Pekerja digesa memupuk tabiat kerja yang sihat dan diberi ganjaran mengikut prestasi melalui bonus pada akhir tahun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful