Dasar Penswastaan Sejarah Program Penswastaan Dasar penswastaan ini pertama kali diumumkan sebagai dasar negara oleh

Kerajaan pada tahun 1983. Ia melambangkan pendekatan baru dalam dasar pembangunan negara dan ia melengkapkan dasar negara yang lain seperti dasar Penswastaan Malaysia, yang dibangunkan untuk memberi penekanan ke atas pertambahan peranan sektor swasta di dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Pendekatan ini ialah untuk memudahkan perkembangan ekononomi negara, mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran Kerajaan, mengurangkan campur tangan Kerajaan di dalam ekonomi, merendahkan tahap dan skop perbelanjaan awam dan membenarkan kuasa pasaran untuk menentukan aktiviti ekonomi dan memperbaiki keberkesanan dan produktiviti sejajar dengan Dasar Pembangunan Negara. Berkenaan dengan pemilikan kekayaan, dasar penswastaan membentuk bahagian strategi Kerajaan dalam merealisasikan penyertaan aktif Bumiputera dalam sektor korporat untuk memperbetulkan ketakseimbangan di dalam penyertaan sektor korporat. Entiti yang diswastakan patut memperuntukkan 30% dari ekuitinya kepada Bumiputera. Penyertaan warga asing di dalam entiti yang diswastakan terhad kepada maksimum 25% dari saham modalnya. Perlaksanaan Dalam melaksanakan dasar ini, Kerajaan telah mengeluarkan kenyataan dari masa ke semasa untuk menerangkan kepada orang awam tujuan dan kandungan dasar dan juga untuk memastikan orang awam dimaklumkan. Untuk memastikan usaha penswastaan disalurkan kepada bahagian keutamaan yang bersesuaian untuk mengoptimumkan impak perlaksanaan dasar dalam bentuk pencapaian objektif-objektif dasar, Kerajaan telah menerbitkan Pelan Induk Penswastaan Malaysia (PMP) pada tahun 1991 diikuti dengan Garis Panduan Penswastaan. Pelan Induk menerangkan perlaksanaan dasar dan juga pencapaian kemajuan dan mengemukakan arah masa depan program itu. Garis Panduan Penswastaan menerangkan secara terperinci, di antara butir-butir lain, objektif dasar, kaedah yang digunakan dan jentera perlaksanaannya. Beberapa kemajuan telah dihasilkan semenjak dasar itu pertama kali diumumkan. Beberapa perubahan penting telah diperkenalkan oleh Kerajaan termasuk pindaan pelbagai undangundang bagi membolehkan penswastaan berlaku dan memulakan kajian untuk membantu melakarkan Pelan Induk penswastaan.

Penswastaan boleh dilaksanakan melalui beberapa kaedah seperti berikut: • Jualan • Pajakan • Kontrak Pengurusan • Bina • Bina-Kendali-Serah (BOT) • Bina-Kendali-Milik • Bina-Kendali • Bina-Pajak-Serah • Pembangunan Tanah/ Pertukaran Tanah .

Kerajaan telah meminda beberapa undang-undang seperti Akta Pencen 1980. Demi memudahkan perlaksanaan program penswastaan. Secara perbandingan. kaedah yang akan digunakan. kaedah jualan itu dijangka dapat memenuhi kehendak kriteria ini. sebagai peraturan am.Pembelian Hak Milik Pengurusan Samada kaedah tunggal atau kombinasi kaedah-kaedah boleh dipilih bergantung kepada merit setiap kes. Pencapaian Terdapat 474 buah projek yang diswastakan sehingga 31 Disember 2003 dipaparkan dalam carta berikut yang menunjukkan peratusan mengikut pembahagian sektor. akan memperlihatkan keperluan objektif negara dan kekangan di dalam setiap kes. Pemilihan kaedah akan dipertimbangkan bagi setiap kes. Tambahan lagi. Akta Telekomunikasi 1950. Pembahagian Projek Penswastaan Mengikut Sektor 1983 .2003 (% dari Jumlah) . Walau bagaimanapun. kaedah yang menghasilkan darjah yang boleh dipraktikkan secara maksimum akan disasarkan. Akta Pelabuhan 1963 dan Akta Tenaga Elektrik 1949.

serta dengan kepakaran dan peluang yang lebih baik yang boleh di beri oleh pihak swasta. adalah dijangka perkhidmatan tersebut dapat di tingkatkan dengan lebih baik lagi. Sektor Awam bukan sahaja terlibat dalam menyediakan dasar utama dan menentukan arah dan penyediaan perkhidmatan tetapi telah juga terlibat secara aktif dalam aktiviti ekonomi dan perdagangan di Malaysia. It is hoped that privatisation will improve the economic and general performance of the services.DASAR PENSWASTAAN Latar Belakang Penswastaan mula mendapat perhatian yang wajar di Malaysia mulai pertengahan tahun 1983 apabila Y. Lebih banyak syarikat swasta yang dapat di wujudkan yang dengan secara tidak langsung dapat meninggikan pertumbuhan ekonomi negara. Di samping itu.. the private sector is better motivated and generally more efficient. Di samping itu. Perdana Menteri melancarkan Dasar Persyarikatan Malaysia yang juga telah menyentuh peranan pihak swasta dalam pembangunan dan pengurusan negara. pihak Kerajaan telah membelanjakan ribuan juta ringgit dalam sektor kesihatan..B. jalan keretapi. Saiz sektor awam telah berkembang dengan begitu pesat sekali dalam 10 tahun yang lalu.. Rasional Y. Halangan-halangan yang terdapat dalam sektor awam tidak menggalakkan penggunaan sumber-sumber kekayaan negara ini dengan cekap dan sepenuhnya. . iaitu satu proses yang menambahkan pemilikan dan penguasaan Kerajaan dalam ekonomi. pihak Kerajaan pula dapat mengecap nikmat bersama dengan mengutip cukai pendapatan dari syarikat-syarikat yang berkenaan. Kerajaan juga terpaksa menyelenggarakan perkhidmatan dan pelaburan-pelaburan tertentu. Dengan mengswastakan beberapa perkhidmatan Kerajaan yang tertentu. 1984 menyatakan.A.A. pertahanan. On the other hand. Objektif Dasar Pengswastaan diperkenalkan dengan mempunyai objektif seperti berikut: (i) Mengurangkan Bebanan Kewangan Kerajaan Pada masa yang lepas. Pada dasarnya. Penswastaan adalah bertentangan dengan pemiliknegaraan (nationalization). dan perbelanjaan tersebut terus meningkat dari masa ke semasa dan kadar pulangan balik kepada Kerajaan adalah lambat dan sangat rendah. Jumlah emolumen merupakan satu item yang terbesar iaitu lebih satu pertiga daripada keseluruhan perbelanjaan mengurus. pengswastaan melibatkan beberapa kepentingan atau pelaburan kerajaan yang tertentu kepada sektor swasta. air. Perdana Menteri dalam ucapan perasmian conference The Securities Industri in Malaysia pada 28hb April. pelabuhan. api. Perbelanjaan dalam bentuk pindahan juga telah meningkat dengan pesatnya sejak akhir-akhir ini dan sekarang telah menjadi hampir setengah daripada perbelanjaan mengurus. resulting in a more rapid growth of the nation as a whole'. (ii) Meninggikan Kecekapan Dan Penghasilan Kerja Pencapaian kebanyakan daripada perusahaan awam yang terlibat dalam bidang perdagangan dan perindustrian masih tidak memuaskan walaupun mereka mempunyai kedudukan monopolistik dan menikmati berbagai sokongan Kerajaan. lapangan terbang dan sebagainya. Goverment the world over are notorious for inefficiency when running enterprises. (iii) Menggalakkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kekesanan Negara Harta-harta atau kekayaan yang dimiliki oleh negara masih belum diusahakan sepenuhnya. Perbelanjaan sektor awam telah meningkat dengan begitu besar sekali dari 28% pada tahun 1975 kepada 36% pada tahun 1982 dan ini merupakan satu beban kewangan yang besar untuk ditanggung oleh Kerajaan. even aided by monopoly and the authority of Government. Keadaan ekonomi meleset juga menjadi faktorfaktor utama yang membawa kepada Dasar Pengswastaan ini diperkenalkan.B.

cepat dan murah pada pengguna penggunanya. Kementerian Kewangan dan Jabatan Awam (PSD) dengan dipengurusikan oleh Unit Perancang Ekonomi bagi menyediakan satu garis panduan yang lengkap untuk memudahkan Kementerian/Jabatan mengswastakan beberapa perkhidmatan di bawah Kementerian/Jabatan masing-masing. Subsidi dan pengekalan sikap yang berkehendakkan kebajikan. . (e) Penentuan harga. Kerajaan dapat mengwujudkan lebih banyak penyertaan syarikat swasta Bumiputera atau bilangan pengurus-pengurus Bumiputera bagi memenuhi kehendakkehendak Dasar Ekonomi Baru itu. harga dan agihan pendapatan yang tidak serata disebabkan oleh pemonopolian tersebut. Keputusan pula biasanya dibuat berasaskan pertimbangan yang bukan bercorak pasaran. Tingkat kecekapan daya pengeluaran. Walaubagaimanapun. sektor swasta pula mengkaji keupayaan mereka dalam mengurus dan mengambilalih harta-harta yang akan diswastakan. (b) Soal keselamatan. akan menggalakkan rakyat Malaysia terlalu bergantung kepada bantuan Kerajaan. Keadaan ini tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perseorangan dan negara keseluruhannya. Kabinet telah mengarahkan satu Jawantankuasa ditubuhkan di Unit Perancang Ekonomi (EPU) dengan dianggotai oleh Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (ICU). (c) Perundingan. Pengawasan dan penilaian yang rapi terhadap perkhidmatan-perkhidmatan yang diswastakan juga merupakan sebahagian dari program pengswastaan. Harga barangan tersebut adalah berasaskan subsidi dan sumber yang diuntukkan itu untuk pengeluarannya tidak dapat diagihkan dengan cekap. (d) Implikasi kewangan. Pemindahan itu dikuatiri boleh menyebabkan kenaikan kos. (g) Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru. yang mana secara tidak langsung akan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Berdasarkan kepada angka perbelanjaan dan peruntukan-peruntukan pembangunan awam. Sebahagian besar daripada barang-barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh Kerajaan mencerminkan nilai pasaran. jika dasar ini dikaji secara mendalam dan dipraktikkan secara sempurna selepas mengambil kira kemungkinan penyalahangunaan kuasa monopoli di atas. (v) Mempercepatkan Pencapaian Matlamat dasar Ekonomi Baru Dengan memberi lebih banyak peluang kepada pihak swasta. dikaji dalam menimbangkan cadangan-cadangan pengswastaan sesuatu perkhidmatan itu. daya persaingan yang sihat serta tingkat harga yang dikenakan terhadap perkhidmatan-perkhidmatan berkenaan perlu diawasi untuk menilai kos dan faedah dari perkhidmatan yang diswastakan. Penutup Kebimbangan-kebimbangan terhadap Dasar Pengswastaan timbul kerana akan berlakunya beberapa pemindahan hakmilik 'national monopoly' yang sepatutnya dikendalikan oleh sektor awam kepada syarikat swasta. ianya akan dapat menyediakan satu perkhidmatan yang lebih cekap. Strategi Pelaksanaan Beberapa isu penting perlu diselidiki. (f) Implikasi kepada kakitangan. Antara isu-isu yang perlu di pertimbangkan ialah: (a) Pemecahan sesuatu khidmat (fragmentation).(iv) Pembahagian Sumber Serta Kecekapan Lebih banyak penglihatan Kerajaan dalam ekonomi bermakna lebih banyak penguasaan Kerajaan terhadap sumbersumber negara.

Di antara objektif-objektif penswastaan (Okposin. aset ( dengan atau tanpa liabiliti ) atau menggunakan aset dan kakitangan kepada sektor swasta.5 Penswastaan : Alternatif Kepada Perusahaan Awam 2. Meningkatkan Kecekapan Kerja dan Produktiviti Penswastaan akan menambahkan bilangan syarikat dalam industri. iaitu mengekalkan undang-undang dan ketenteraman serta menyediakan sokongan ntuk mencapai pertumbuhan dan kestabilan ekonomi. Dasar Penswastaan diperkenalkan untuk membawa perubahan positif ke dalam organisasi. 2003). Di Malaysia. dua dasar utama yang berkait langsung dengan penswastaan entiti awam ialah Dasar Penswastaan dan Dasar Persyarikatan Malaysia. Pemindahan perkhidmatan awam kepada sektor swasta dapat menjimatkan perbelanjaan kerajaan.5. pelaburan atau kepentingan mereka. Sementara itu.1 Definisi Penswastaan Penswastaan (privatization) bermakna pemindahan pekhidmatan pelaburan atau kepentingan kerajaan samada yang sedia ada atau yang baru untuk dikendalikan oleh sektor swasta. 2003). terutamanya oleh agensi-agensi kerajaan yang berkenaan apabila mengkaji cadangan-cadangan untuk menswastakan perkhidmatan. tujuan Dasar Persyarikatan Malaysia adalah untuk menjalin dan mengukuhkan kerjasama antara sektor swasta dengan sektor awam yang akan membawa kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia yang kukuh dan mantap (Okposin. persaingan penetapan harga dan prestasi kewangan yang lebih baik. iii. Alasan-alasan ini perlu diketahui. Konsep ini adalah berlainan dengan konsep pemilik negaraan (nationalization) yang bertujuan untuk menambahkan hakmilik dan penguasaan kerajaan dalam kegiatan ekonomi (Yusof Ismail. Kelebihan utama penswastaan ialah memupuk etika kerja yang cekap dan produktif di kalangan pekerja memandangkan sektor swasta sememangnya diketahui lebih cekap dan lebih bermotivasi ( Okposin. syarikat ini terpaksa bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan tempat dalam pasaran perniagaan. 2003) ialah seperti berikut: i. 2. ii. memulakan tugasnya pada pertengahan tahun 1981. Tumpuan kepada penswastaan di Malaysia bertambah hebat apabila Perdana Menteri Malaysia yang keempat. seterusnya mengelakkan defisit belanjawan dan mengurangkan hutang kerajaan. Penswastaan juga bermaksud pemindahan 3 komponen iaitu tugas pengurusan kerajaan. Kedua-duanya diperkenalkan pada tahun 1983. 1993). syarikat yang diswastakan terpaksa meningkatkan kecekapan dan produktiviti pekerja mereka yang membawa kepada pengeluaran barangan berkualiti tinggi.5. difahami dan dipertimbangkan oleh semua pihak. pengurusan dan prestasi perusahaan awam yang sebelum ini menjadi tanggungjawab kerajaan. menumpukan kepada fungsi tradisional. Menggalakkan Pertumbuhan Ekonomi Syarikat swasta berorientasi keuntungan dan akan menggunakan kos pengeluaran minimum untuk menghasilkan keluaran maksimum. Dasar ini menggambarkan iltizam kerajaan untuk mengurangkan penglibatan langsung kerajaan dalam kegiatan ekonomi. Dr. Penswastaan syarikat awam bertujuan memupuk amalan ini yang akan . Ekoran itu. Mahathir Mohamad. mengurangkan tahap dan skop perbelanjaan awam serta membenarkan kuasa pasaran mengawal ekonomi. Meringankan Beban Kewangan Kerajaan. Untuk bersaing.2 Objektif Penswastaan Kerajaan mempunyai beberapa alasan dan objektif semasa merangka Dasar Penswastaan. Dana yang disimpan ini boleh digunakan untuk membiayai projek pembangunan ekonomi yang lain.2.

ekonomi semakin dikuasai oleh sektor swasta yang cekap dalam peruntukan faktor pengeluaran. Penswastaan akan mewujudkan lebih banyak peluang perniagaan untuk disertai oleh bumiputera. seperti Syarikat Airod Sdn. Walaubagaimanapun. 2.mendatangkan kesan positif terhadap output dan pendapatan negara. Penswastaan yang dilaksanakan sebelum 1993 kebanyakannya melalui pemindahan aset atau kakitangan. Penswastaan di Malaysia dilaksanakan dalam beberapa bentuk. Disamping itu. Ini bermakna seratus peratus kepentingan kerajaan dipindahmilikkan kepada sektor swasta. Penswastaan harus melibatkan pemindahan sekurang-kurangnya salah satu daripada tiga komponen ini untuk layak sebagai projek penswastaan. Mengurangkan Saiz dan Penglibatan Sektor Awam dalam Ekonomi. pengawalan dan pengurusan perusahaan atau perkhidmatan yang berkenaan akan dikendalikan oleh swasta. v. iv. sementara kerajaan dianggap terpisah langsung dari sebarang kepentingan dalam perusahaan tersebut. Keseluruhan hak milik. Penswastaan secara sebahagian. Pelan Induk Penswastaan (PIP) yang dikeluarkan oleh UPE pada 1991. penamatan kontrak perkhidmatan oleh organisasi kerajaan juga biasa diamalkan (Rancangan Malaysia Ketujuh. Seperti diterangkan sebelum ini. Bhd (yang terlibat dalam aktiviti baikpulih kapal terbang). Hasil kerajaan daripada cukai langsung dan cukai tidak langsung akan bertambah apabila syarikat yang diswastakan menghasilkan lebih output dan memperoleh lebih keuntungan. guna tenaga. Memenuhi Dasar Ekonomi Baru (DEB) Salah satu objektif DEB adalah menyediakan peluang untuk menambahkan penyertaan bumiputera dalam sektor pembuatan dari segi kesaksamaan.3 Bentuk-bentuk Penswastaan Terdapat dua pendekatan dalam melaksanakan program penswastaan iaitu samada pendekatan “dikenalpasti kerajaan” atau pendekatan “daya usaha sektor swasta”. melaksanakan program penswastaan. Penswastaan entiti awam akan mengurangkan saiz sektor awam dalam ekonomi. sementara sebahagian lagi masih kepunyaan atau dikuasai oleh kerajaan. proses penswastaan melibatkan pemindahan tugas pengurusan. hanya sebahagian sahaja hak milik kerajaan dalam sesebuah agensi perkhidmatan dipindahkan atau dijualkan kepada sektor swasta. pemasaran dan khidmat professional. mengutarakan beberapa kaedah untuk memindahkan komponen ini. Oleh yang demikian.5. pendekatan “daya usaha sektor swasta” mengalualukan saranan sektor swasta yang inovatif dalam mengenalpasti projek untuk penswastaan. mengawasi dan mengkaji semula kemajuan syarikat swasta. Pemilihan bentuk penswastaan ini bergantung kepada ciri-ciri aktiviti yang akan diswastakan (Yusof Ismail. Dalam hal ini. 1993). ii. 1996-200). Lama-kelamaan. aset dan kakitangan kepada sektor swasta. . Unit Perancangan Ekonomi (UPE) akan mengenal pasti jabatan yang akan diswastakan. Penswastaan secara menyeluruh. Di bawah pendekatan pertama. Antaranya ialah: i. peningkatan output negara dan cukai kerajaan akan merangsangkan KDNK negara.

Kaedah “BOT” memerlukan pembinaan kemudahan oleh sektor swasta menggunakan dananya sendiri. Penswastaan secara pajakan. Penswastaan secara terpilih. termasuk Pembelian Syarikat oleh Pengurusan (MBO). Dalam hal ini Kerajaan Tempatan menyewakan lapangan meletak kereta yang dimilikinya kepada syarikat-syarikat swasta. Jabatan Pos. Contohnya ialah. Ini bermakna hanya kepakaran sektor swasta dari segi pengurusan dan pengetahuan sahaja digunakan oleh kerajaan tanpa sebarang pertukaran hakmilik modal. Contohnya ialah tempat meletak kereta. Bina-Kendali-Pindah (BOT). iv. Pembelian Syarikat oleh Pengurusan (MBO) melibatkan pengambilalihan syarikat oleh kakitangan tertinggi pengurusan yang bekerja di syarikat tersebut. Bina-Kendali (BO). Contohnya ialah Syarikat Telekom Malaysia Berhad (STMB). bercorak perniagaan swasta. Pendekatan ini membolehkan penyewaan kemudahan dan harta kerajaan yang tertentu bagi mendapatkan hasil tanpa mengubah hakmilik harta berkenaan. Melalui penswastaan. Peringkat awal pelaksanaan program penswastaan sebelum PIP (Pelan Induk Penswastaan) dikeluarkan pada 1991 yang lebih ke arah penggubalan dasar dan peningkatan jentera pentadbiran . vii. Dermaga Kontena Pelabuhan Kelang. Penswastaan berbentuk pengurusan swasta. Kaedah “BO” sama dengan kaedah “BOT” . Bina-Pindah (BT) dan Menukar Aset untuk membantu penswastaan pembangunan tanah. pentadbiran hotel-hotel milik Kerajaan Negeri.iii. Penswastaan berbentuk pengurusan. Penswastaan secara kontrak. Perwaja Steel Mill di Terengganu. Lembaga Letrik Negara (kini Tenaga Nasional). di mana prinsip perniagaan akan digunakan untuk mengurus syarikat yang terbentuk. Sesuatu agensi menjual bahagian tertentu sahaja daripada perkhidmatannya. dan agensi lain seperti Keretapi Tanah Melayu. vi. BO tidak melibatkan pemindahan kemudahan kepada kerajaan. sektor swasta dibenarkan mengutip hasil daripada pengguna kemudahan tersebut. Lembaga Padi dan Beras Negara dan Radio Televisyen Malaysia. Sesuatu perkhidmatan yang dipilih untuk diswastakan mungkin boleh menyebabkan penswastaan secara sepenuh atau sebahagian. menguruskannya bagi tempoh tertentu yang dikenali sebagai tempoh konsesi dan memindahkannya kepada kerajaan setelah tamat tempoh tersebut. seperti perkhidmatan memungut sampah. Cara penukaran BT dan aset swasta diwujudkan untuk menampung cadangan inovatif dan keperluan yang dinyatakan oleh pihak swasta. Kumpulan pengurusan juga boleh bekerjasama dengan pekerja lain dalam langkah yang dikenali sebagai Pembelian Syarikat oleh Pengurusan. Contohnya. Konsep ini kerap diamalkan oleh kerajaan. Walaubagaimanapun. Ini terlaksana dengan pemberian kontrak perkhidmatan kerajaan kepada sektor swasta tanpa merombak struktur organisasi agensi kerajaan tersebut. Semasa tempoh konsesi. tugas pengutipan bayaran meletak kereta itu dibuat oleh pihak swasta. tetapi terus memliki bahagianbahagian yang lain. Kedua-dua kaedah BO dan BOT biasanya disertai pemberian lesen atau konsesi. v. Cara penswastaan lain. viii.

84% Khidmat Lain. Gas & Air Pengangkutan.27% Khidmat Kerajaan. diikuti sektor perdagangan borong dan runcit.2 peratus dan 11. 15. 1991-1995 . Hartanah & Khidmat Perniagaan.55 % Pembuatan.55 peratus daripada sejumlah 204 projek yang diswastakan. Penyimpanan & Komunikasi Perdagangan Borong & Runcit.adalah sesuatu yang baik (Okposin. hotel dan restoran. Proton. TNB dan Laluan Kedua ke Singapura (Rancangan Malaysia Ketujuh. PIP dikeluarkan untuk membolehkan pelaksanaan strategi penswastaan yang lebih sistematik dan teratur.2. Hotel & Restoran. 6.2: Projek Yang Diswastakan Mengikut Sektor.82% Kewangan. 2003).5. Kedua ialah sektor pembuatan.37% Pembinaan 22.27 peratus. 5. Malaysia. Pelan tindakan Pelan Penswastaan Pusingan Menyediakan pelan tindakan bagi 1991 dan 1992 Mengkaji semula pelaksanaan dalam 11 dan menyediakan pelan bagi 19921993 Mengkaji semula pelaksanaan pada 1992 dan menyediakan pelan bagi 1993-1994 Mengkaji semula pelaksanaan pada 1993 dan menyediakan pelan bagi 1994-1995 Mengkaji semula pelaksanaan pada 1994 dan menyediakan pelan bagi 1995-1996 2. 8. Pelan tindakan dikaji semula pada akhir setiap tahun dengan menyenaraikan entiti awam yang akan diswastakan dan entiti yang bersedia untuk diswastakan.2. 7. Pecahan projek yang diswastakan mengikut sektor yang ditunjukkan dalam Rajah 2. masing-masing 15. Kompleks Sukan Negara.39% Perlombongan & Kuari. Pelan Tindakan Penswastaan dirancang di bawah PIP dan setiap satunya mengandungi pelan pusingan dua tahun. sektor utama yang diswastakan antara 1991 hingga 1995 ialah sektor pembinaan. Sesetengah projek utama yang diswastakan ialah projek LRT. Penekanan untuk mempercepatkan proses penswastaan mula dilihat pada 1990-an. Pelombongan & Kuari Pertanian % Perhutanan. 4. Kajian semula tahunan pelan tindakan akan memperlihatkan kemajuan terkini proses penswastaan dan menetapkan entiti yang akan diswastakan bagi dua tahun akan datang.4 Pencapaian Dasar Penswastaan Sehingga Kini Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.27% Elektrik. 11.9% Rajah 2. merangkumi 22. 1996-2000).

kerajaan berjaya menjimatkan RM 51.59 bilion bagi perbelanjaan modal.2.038 orang sektor awam yang dipindahkan ke sektor swasta Bilangan Pekerja Sektor Awam yang Dipindahkan Sumber: Rancangan Malaysia Ketujuh 1996-2000 Jadual 2. 1991-1995 Simpanan (RM billion) Perbelanjaan Modal 51. Kedua. Malaysia.31 bilion daripada penjualan aset. dirancang serta dikaji semula secara berterusan untuk menggalak dan mempercepatkan proses penswastaan di Malaysia. Ini dapat dilihat dalam penunjuk kecekapan dan produktiviti tiga entiti terpilih yang diswastakan seperti dalam Jadual 2. kebanyakan projek penswastaan dilaksanakan melalui penjualan ekuiti dan aset. tetapi dua cara yang lazim digunakan ketika Rancangan Malaysia Keenam berjaya membawa hasil berjumlah RM14.: Simpanan. garis panduan. Penjualan Aset 2.12 bilion. Hasil dan Pemindahan Pekerja Ke Sektor Swasta.3. Objektif pertama Dasar Penswastaan ialah meringankan beban kewangan kerajaan. Penjualan Ekuiti 11. Malaysia Catatan: 1 Diswastakan pada 1990 Perbandingan antara tempoh awal penswastaan pada 1989 dengan 1994 Dari Bukit Kayu Hitam ke Johor Bahru Diswastakan pada 1986 2 3 4 Sumber: Rancangan Malaysia Ketujuh 1996-2000 . Bilangan projek yang diswatakan mengikut sektor dan cara penswastaan ditunjukkan dalam Jadual 2. Definisi. dasar dan cara penswastaan. Prestasi dan pencapaian penswastaan boleh diukur berdasarkan objektif yang dinyatakan dalam Dasar Penswastaan. iaitu RM 11. 1996-2000). kerajaan turut menambahkan pendapatan berulang seperti sewaan.59 Hasil (RM billion) 1.Antara 1991 hingga 1995. program penswastaan turut menyumbang kepada peningkatan kecekapan dan produktiviti entiti yang diswastakan. kenaikan pangkat dan latihan kepada kakitangan (Rancangan Malaysia Ketujuh. Jadual 2.81 2. Bagi tempoh 1991 hingga 1995.3: Penunjuk Kecekapan dan Produktiviti Tiga Entiti Terpilih yang Diswastakan. objektif. Objektif kerajaan bukanlah mengaut keuntungan daripada projek penswastaan.31 Bilangan pekerja 43.1.81 bilion daripada penjualan ekuiti dan RM2. pajakan dan pengurusan yang mengurangkan beban pentadbiran dari segi pengambilan pekerja. Disamping itu.

Contohnya. penswastaan Lebuh Raya Utara-Selatan yang membimbing rakyat Malaysia agar mengambil serta menguruskan teknologi baru dalam pembinaan pengangkutan. Syarikat Malaysia yang bekerjasama dengan pemegang ekuiti asing atau kontrak pengurusan asing berpeluang menerima pendedahan teknologi baru. Kerja kontrak yang diagihkan dengan jayanya kepada bumiputera di bawah peruntukan ini termasuk sektor pembinaan. sejajar dengan DEB. Akhir sekali. Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT). salah satu keperluan adalah untuk memastikan sekurangkurangnya 30 peratus penyertaan bumiputera dalam semua ekuiti yang diswastakan.  Mengenakan syarat bahawa sekurang-kurangnya 30 peratus kerja kontrak bagi projek yang diswastakan. prestasi entiti yang diswastakan meningkat berikutan peluasan keupayaan dan rangkaian khidmat serta penerapan teknologi baru. Ketiga.  Meningkatkan pemilikan Bumiputera dalam entiti swasta menerusi MBO. sekaligus menambahkan kegiatan pembuatan. Objektif keempat Dasar Penswastaan ialah mengurangkan saiz dan penglibatan sektor awam dalam ekonomi. Di bawah dasar penswastaan. Koperasi Polis Diraja Malaysia. 901 juta saham diperuntukkan kepada pelabur bumiputera dan institusi bumiputera dan institusi bumiputera yang diluluskan. terdapat 204 entiti awam yang diswastakan bagi tempoh antara 1991 hingga1995. antara strategi yang dilaksanakan ialah:  Melaksanakan program pembangunan-vendor untuk membangunkan industri kecil dan sederhana (IKS). Kebanyakan usahawan Bumiputera yang terlibat dalam projek penswastaan dibantu di bawah program Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera. justeru itu membenarkan ekonomi dikuasai oleh sektor swasta. Proton yang dikenali sebagai “syarikat peneraju” menubuhkan Program Skim Komponen untuk memperoleh bahagian kereta daripada 64 vendor IKS.Secara keseluruhannya. dan Petronas Gas Bhd. latihan yang sesuai kepada pekerja dan tabiat kerja yang sihat merupakan faktor utama yang menyumbang kepada kecekapan dan produktiviti syarikat yang pengeluarannya akan menentukan pertumbuhan dalam keluaran negara iaitu KDNK. dirizabkan untuk bumiputera. Sumber yang dijimatkan oleh kerajaan melalui penswastaan boleh disalurkan untuk menggalakkan pembangunan projek lain. Pengunduran kerajaan secara beransur-ansur daripada kegiatan ekonomi melalui penswastaan berjaya mengurangkan saiz sektor awam. Lebuh raya yang siap dibina membantu menjimatkan masa dan kos pengangkutan. program penswastaan juga berjaya mendapatkan dana melalui penggemblengan dana daripada pasaran ekuiti. Untuk mencapai matlamat ini. telekomunikasi dan kemudahan awam. Contohnya. kepakaran dan kemahiran yang akan meningkatkan pengeluaran. Di samping itu. memperoleh dana daripada Sekuriti Hutang Islam. . Petronas Dagangan Bhd. Insentif lain yang mendorong pekerja supaya lebih produktif ialah menawarkan Skim Opsyen Saham Pekerja (ESOS). Pekerja digesa memupuk tabiat kerja yang sihat dan diberi ganjaran mengikut prestasi melalui bonus pada akhir tahun. 207 juta kepada pekerja syarikat yang diswastakan dan baki 834 juta kepada orang ramai.  Menawarkan saham kepada institusi awam seperti Amanah Saham Negeri. 12 syarikat yang diswastakan turut disenaraikan di papan utama BSKL dalam tempoh 1991 hingga 1995. Contohnya. Sesetengah entiti besar yang diswastakan diminta membentuk program pembangunan vendor untuk mendapatkan bahan pembuatan daripada vendor IKS Bumiputera. kumbahan. Lembaga Tabung Haji (LTH) dan Permodalan Nasional Bhd (PNB). Selanjutnya. Penerapan teknologi yang jitu. Daripada penghasilan saham. Skim Opsyen Saham Ketaatan Pekerja dan ganjaran tunai. objektif terakhir dasar penswastaan ialah menggalakkan penyertaan bumiputera dalam ekonomi. Menurut Rancangan Malaysia Ketujuh. program penswastaan mempunyai kesan pengganda kepada pertumbuhan ekonomi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful