P. 1
Dasar Penswastaan

Dasar Penswastaan

4.0

|Views: 3,915|Likes:
Published by Khairil Izwan

More info:

Published by: Khairil Izwan on May 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

Dasar Penswastaan Sejarah Program Penswastaan Dasar penswastaan ini pertama kali diumumkan sebagai dasar negara oleh

Kerajaan pada tahun 1983. Ia melambangkan pendekatan baru dalam dasar pembangunan negara dan ia melengkapkan dasar negara yang lain seperti dasar Penswastaan Malaysia, yang dibangunkan untuk memberi penekanan ke atas pertambahan peranan sektor swasta di dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Pendekatan ini ialah untuk memudahkan perkembangan ekononomi negara, mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran Kerajaan, mengurangkan campur tangan Kerajaan di dalam ekonomi, merendahkan tahap dan skop perbelanjaan awam dan membenarkan kuasa pasaran untuk menentukan aktiviti ekonomi dan memperbaiki keberkesanan dan produktiviti sejajar dengan Dasar Pembangunan Negara. Berkenaan dengan pemilikan kekayaan, dasar penswastaan membentuk bahagian strategi Kerajaan dalam merealisasikan penyertaan aktif Bumiputera dalam sektor korporat untuk memperbetulkan ketakseimbangan di dalam penyertaan sektor korporat. Entiti yang diswastakan patut memperuntukkan 30% dari ekuitinya kepada Bumiputera. Penyertaan warga asing di dalam entiti yang diswastakan terhad kepada maksimum 25% dari saham modalnya. Perlaksanaan Dalam melaksanakan dasar ini, Kerajaan telah mengeluarkan kenyataan dari masa ke semasa untuk menerangkan kepada orang awam tujuan dan kandungan dasar dan juga untuk memastikan orang awam dimaklumkan. Untuk memastikan usaha penswastaan disalurkan kepada bahagian keutamaan yang bersesuaian untuk mengoptimumkan impak perlaksanaan dasar dalam bentuk pencapaian objektif-objektif dasar, Kerajaan telah menerbitkan Pelan Induk Penswastaan Malaysia (PMP) pada tahun 1991 diikuti dengan Garis Panduan Penswastaan. Pelan Induk menerangkan perlaksanaan dasar dan juga pencapaian kemajuan dan mengemukakan arah masa depan program itu. Garis Panduan Penswastaan menerangkan secara terperinci, di antara butir-butir lain, objektif dasar, kaedah yang digunakan dan jentera perlaksanaannya. Beberapa kemajuan telah dihasilkan semenjak dasar itu pertama kali diumumkan. Beberapa perubahan penting telah diperkenalkan oleh Kerajaan termasuk pindaan pelbagai undangundang bagi membolehkan penswastaan berlaku dan memulakan kajian untuk membantu melakarkan Pelan Induk penswastaan.

Penswastaan boleh dilaksanakan melalui beberapa kaedah seperti berikut: • Jualan • Pajakan • Kontrak Pengurusan • Bina • Bina-Kendali-Serah (BOT) • Bina-Kendali-Milik • Bina-Kendali • Bina-Pajak-Serah • Pembangunan Tanah/ Pertukaran Tanah .

akan memperlihatkan keperluan objektif negara dan kekangan di dalam setiap kes. sebagai peraturan am. Kerajaan telah meminda beberapa undang-undang seperti Akta Pencen 1980. Pemilihan kaedah akan dipertimbangkan bagi setiap kes.Pembelian Hak Milik Pengurusan Samada kaedah tunggal atau kombinasi kaedah-kaedah boleh dipilih bergantung kepada merit setiap kes. Akta Pelabuhan 1963 dan Akta Tenaga Elektrik 1949. Secara perbandingan. Pembahagian Projek Penswastaan Mengikut Sektor 1983 . Walau bagaimanapun. Tambahan lagi. kaedah yang menghasilkan darjah yang boleh dipraktikkan secara maksimum akan disasarkan. kaedah jualan itu dijangka dapat memenuhi kehendak kriteria ini. kaedah yang akan digunakan. Akta Telekomunikasi 1950. Demi memudahkan perlaksanaan program penswastaan. Pencapaian Terdapat 474 buah projek yang diswastakan sehingga 31 Disember 2003 dipaparkan dalam carta berikut yang menunjukkan peratusan mengikut pembahagian sektor.2003 (% dari Jumlah) .

Goverment the world over are notorious for inefficiency when running enterprises. Lebih banyak syarikat swasta yang dapat di wujudkan yang dengan secara tidak langsung dapat meninggikan pertumbuhan ekonomi negara. Rasional Y. (ii) Meninggikan Kecekapan Dan Penghasilan Kerja Pencapaian kebanyakan daripada perusahaan awam yang terlibat dalam bidang perdagangan dan perindustrian masih tidak memuaskan walaupun mereka mempunyai kedudukan monopolistik dan menikmati berbagai sokongan Kerajaan. Saiz sektor awam telah berkembang dengan begitu pesat sekali dalam 10 tahun yang lalu.A. Di samping itu. pihak Kerajaan pula dapat mengecap nikmat bersama dengan mengutip cukai pendapatan dari syarikat-syarikat yang berkenaan.. Jumlah emolumen merupakan satu item yang terbesar iaitu lebih satu pertiga daripada keseluruhan perbelanjaan mengurus. resulting in a more rapid growth of the nation as a whole'. Keadaan ekonomi meleset juga menjadi faktorfaktor utama yang membawa kepada Dasar Pengswastaan ini diperkenalkan. Sektor Awam bukan sahaja terlibat dalam menyediakan dasar utama dan menentukan arah dan penyediaan perkhidmatan tetapi telah juga terlibat secara aktif dalam aktiviti ekonomi dan perdagangan di Malaysia.DASAR PENSWASTAAN Latar Belakang Penswastaan mula mendapat perhatian yang wajar di Malaysia mulai pertengahan tahun 1983 apabila Y.B. On the other hand. pihak Kerajaan telah membelanjakan ribuan juta ringgit dalam sektor kesihatan. lapangan terbang dan sebagainya. (iii) Menggalakkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kekesanan Negara Harta-harta atau kekayaan yang dimiliki oleh negara masih belum diusahakan sepenuhnya. pengswastaan melibatkan beberapa kepentingan atau pelaburan kerajaan yang tertentu kepada sektor swasta. iaitu satu proses yang menambahkan pemilikan dan penguasaan Kerajaan dalam ekonomi. ..A. adalah dijangka perkhidmatan tersebut dapat di tingkatkan dengan lebih baik lagi. Halangan-halangan yang terdapat dalam sektor awam tidak menggalakkan penggunaan sumber-sumber kekayaan negara ini dengan cekap dan sepenuhnya. Perbelanjaan sektor awam telah meningkat dengan begitu besar sekali dari 28% pada tahun 1975 kepada 36% pada tahun 1982 dan ini merupakan satu beban kewangan yang besar untuk ditanggung oleh Kerajaan. Pada dasarnya. even aided by monopoly and the authority of Government. Penswastaan adalah bertentangan dengan pemiliknegaraan (nationalization). pelabuhan. serta dengan kepakaran dan peluang yang lebih baik yang boleh di beri oleh pihak swasta. jalan keretapi. 1984 menyatakan. the private sector is better motivated and generally more efficient. Dengan mengswastakan beberapa perkhidmatan Kerajaan yang tertentu. dan perbelanjaan tersebut terus meningkat dari masa ke semasa dan kadar pulangan balik kepada Kerajaan adalah lambat dan sangat rendah.. api. pertahanan. Di samping itu. Perdana Menteri melancarkan Dasar Persyarikatan Malaysia yang juga telah menyentuh peranan pihak swasta dalam pembangunan dan pengurusan negara. It is hoped that privatisation will improve the economic and general performance of the services.B. Perbelanjaan dalam bentuk pindahan juga telah meningkat dengan pesatnya sejak akhir-akhir ini dan sekarang telah menjadi hampir setengah daripada perbelanjaan mengurus. air. Perdana Menteri dalam ucapan perasmian conference The Securities Industri in Malaysia pada 28hb April. Kerajaan juga terpaksa menyelenggarakan perkhidmatan dan pelaburan-pelaburan tertentu. Objektif Dasar Pengswastaan diperkenalkan dengan mempunyai objektif seperti berikut: (i) Mengurangkan Bebanan Kewangan Kerajaan Pada masa yang lepas.

(d) Implikasi kewangan. daya persaingan yang sihat serta tingkat harga yang dikenakan terhadap perkhidmatan-perkhidmatan berkenaan perlu diawasi untuk menilai kos dan faedah dari perkhidmatan yang diswastakan. harga dan agihan pendapatan yang tidak serata disebabkan oleh pemonopolian tersebut. Berdasarkan kepada angka perbelanjaan dan peruntukan-peruntukan pembangunan awam. Tingkat kecekapan daya pengeluaran. Kerajaan dapat mengwujudkan lebih banyak penyertaan syarikat swasta Bumiputera atau bilangan pengurus-pengurus Bumiputera bagi memenuhi kehendakkehendak Dasar Ekonomi Baru itu. jika dasar ini dikaji secara mendalam dan dipraktikkan secara sempurna selepas mengambil kira kemungkinan penyalahangunaan kuasa monopoli di atas. . Harga barangan tersebut adalah berasaskan subsidi dan sumber yang diuntukkan itu untuk pengeluarannya tidak dapat diagihkan dengan cekap.(iv) Pembahagian Sumber Serta Kecekapan Lebih banyak penglihatan Kerajaan dalam ekonomi bermakna lebih banyak penguasaan Kerajaan terhadap sumbersumber negara. (c) Perundingan. Antara isu-isu yang perlu di pertimbangkan ialah: (a) Pemecahan sesuatu khidmat (fragmentation). (g) Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru. (f) Implikasi kepada kakitangan. Penutup Kebimbangan-kebimbangan terhadap Dasar Pengswastaan timbul kerana akan berlakunya beberapa pemindahan hakmilik 'national monopoly' yang sepatutnya dikendalikan oleh sektor awam kepada syarikat swasta. ianya akan dapat menyediakan satu perkhidmatan yang lebih cekap. (e) Penentuan harga. Pengawasan dan penilaian yang rapi terhadap perkhidmatan-perkhidmatan yang diswastakan juga merupakan sebahagian dari program pengswastaan. yang mana secara tidak langsung akan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. (b) Soal keselamatan. Keputusan pula biasanya dibuat berasaskan pertimbangan yang bukan bercorak pasaran. akan menggalakkan rakyat Malaysia terlalu bergantung kepada bantuan Kerajaan. Pemindahan itu dikuatiri boleh menyebabkan kenaikan kos. dikaji dalam menimbangkan cadangan-cadangan pengswastaan sesuatu perkhidmatan itu. Sebahagian besar daripada barang-barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh Kerajaan mencerminkan nilai pasaran. Subsidi dan pengekalan sikap yang berkehendakkan kebajikan. cepat dan murah pada pengguna penggunanya. Kementerian Kewangan dan Jabatan Awam (PSD) dengan dipengurusikan oleh Unit Perancang Ekonomi bagi menyediakan satu garis panduan yang lengkap untuk memudahkan Kementerian/Jabatan mengswastakan beberapa perkhidmatan di bawah Kementerian/Jabatan masing-masing. Strategi Pelaksanaan Beberapa isu penting perlu diselidiki. (v) Mempercepatkan Pencapaian Matlamat dasar Ekonomi Baru Dengan memberi lebih banyak peluang kepada pihak swasta. sektor swasta pula mengkaji keupayaan mereka dalam mengurus dan mengambilalih harta-harta yang akan diswastakan. Kabinet telah mengarahkan satu Jawantankuasa ditubuhkan di Unit Perancang Ekonomi (EPU) dengan dianggotai oleh Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (ICU). Keadaan ini tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perseorangan dan negara keseluruhannya. Walaubagaimanapun.

Meningkatkan Kecekapan Kerja dan Produktiviti Penswastaan akan menambahkan bilangan syarikat dalam industri. Mahathir Mohamad. Konsep ini adalah berlainan dengan konsep pemilik negaraan (nationalization) yang bertujuan untuk menambahkan hakmilik dan penguasaan kerajaan dalam kegiatan ekonomi (Yusof Ismail. Ekoran itu. Alasan-alasan ini perlu diketahui. 2003) ialah seperti berikut: i. dua dasar utama yang berkait langsung dengan penswastaan entiti awam ialah Dasar Penswastaan dan Dasar Persyarikatan Malaysia. Meringankan Beban Kewangan Kerajaan. persaingan penetapan harga dan prestasi kewangan yang lebih baik. 2003). memulakan tugasnya pada pertengahan tahun 1981.5 Penswastaan : Alternatif Kepada Perusahaan Awam 2.5. 1993). iii. pengurusan dan prestasi perusahaan awam yang sebelum ini menjadi tanggungjawab kerajaan. syarikat yang diswastakan terpaksa meningkatkan kecekapan dan produktiviti pekerja mereka yang membawa kepada pengeluaran barangan berkualiti tinggi.1 Definisi Penswastaan Penswastaan (privatization) bermakna pemindahan pekhidmatan pelaburan atau kepentingan kerajaan samada yang sedia ada atau yang baru untuk dikendalikan oleh sektor swasta. menumpukan kepada fungsi tradisional.2 Objektif Penswastaan Kerajaan mempunyai beberapa alasan dan objektif semasa merangka Dasar Penswastaan. syarikat ini terpaksa bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan tempat dalam pasaran perniagaan. ii. iaitu mengekalkan undang-undang dan ketenteraman serta menyediakan sokongan ntuk mencapai pertumbuhan dan kestabilan ekonomi. difahami dan dipertimbangkan oleh semua pihak. 2003). seterusnya mengelakkan defisit belanjawan dan mengurangkan hutang kerajaan. Dana yang disimpan ini boleh digunakan untuk membiayai projek pembangunan ekonomi yang lain. aset ( dengan atau tanpa liabiliti ) atau menggunakan aset dan kakitangan kepada sektor swasta.2. Di antara objektif-objektif penswastaan (Okposin. Penswastaan syarikat awam bertujuan memupuk amalan ini yang akan . Dasar Penswastaan diperkenalkan untuk membawa perubahan positif ke dalam organisasi. Tumpuan kepada penswastaan di Malaysia bertambah hebat apabila Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Penswastaan juga bermaksud pemindahan 3 komponen iaitu tugas pengurusan kerajaan. Pemindahan perkhidmatan awam kepada sektor swasta dapat menjimatkan perbelanjaan kerajaan. Kelebihan utama penswastaan ialah memupuk etika kerja yang cekap dan produktif di kalangan pekerja memandangkan sektor swasta sememangnya diketahui lebih cekap dan lebih bermotivasi ( Okposin. Di Malaysia. mengurangkan tahap dan skop perbelanjaan awam serta membenarkan kuasa pasaran mengawal ekonomi. pelaburan atau kepentingan mereka. tujuan Dasar Persyarikatan Malaysia adalah untuk menjalin dan mengukuhkan kerjasama antara sektor swasta dengan sektor awam yang akan membawa kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia yang kukuh dan mantap (Okposin. Dasar ini menggambarkan iltizam kerajaan untuk mengurangkan penglibatan langsung kerajaan dalam kegiatan ekonomi.5. Dr. Kedua-duanya diperkenalkan pada tahun 1983. 2. Untuk bersaing. terutamanya oleh agensi-agensi kerajaan yang berkenaan apabila mengkaji cadangan-cadangan untuk menswastakan perkhidmatan. Menggalakkan Pertumbuhan Ekonomi Syarikat swasta berorientasi keuntungan dan akan menggunakan kos pengeluaran minimum untuk menghasilkan keluaran maksimum. Sementara itu.

pengawalan dan pengurusan perusahaan atau perkhidmatan yang berkenaan akan dikendalikan oleh swasta. Bhd (yang terlibat dalam aktiviti baikpulih kapal terbang). guna tenaga. mengawasi dan mengkaji semula kemajuan syarikat swasta. Seperti diterangkan sebelum ini. ii. Penswastaan harus melibatkan pemindahan sekurang-kurangnya salah satu daripada tiga komponen ini untuk layak sebagai projek penswastaan. proses penswastaan melibatkan pemindahan tugas pengurusan. iv. Antaranya ialah: i. penamatan kontrak perkhidmatan oleh organisasi kerajaan juga biasa diamalkan (Rancangan Malaysia Ketujuh. Lama-kelamaan. Disamping itu. ekonomi semakin dikuasai oleh sektor swasta yang cekap dalam peruntukan faktor pengeluaran. Pemilihan bentuk penswastaan ini bergantung kepada ciri-ciri aktiviti yang akan diswastakan (Yusof Ismail. 1993). 1996-200). Ini bermakna seratus peratus kepentingan kerajaan dipindahmilikkan kepada sektor swasta. Penswastaan secara sebahagian. Keseluruhan hak milik. Oleh yang demikian. Memenuhi Dasar Ekonomi Baru (DEB) Salah satu objektif DEB adalah menyediakan peluang untuk menambahkan penyertaan bumiputera dalam sektor pembuatan dari segi kesaksamaan. Pelan Induk Penswastaan (PIP) yang dikeluarkan oleh UPE pada 1991. Walaubagaimanapun.3 Bentuk-bentuk Penswastaan Terdapat dua pendekatan dalam melaksanakan program penswastaan iaitu samada pendekatan “dikenalpasti kerajaan” atau pendekatan “daya usaha sektor swasta”. mengutarakan beberapa kaedah untuk memindahkan komponen ini.5. . Unit Perancangan Ekonomi (UPE) akan mengenal pasti jabatan yang akan diswastakan. Penswastaan entiti awam akan mengurangkan saiz sektor awam dalam ekonomi. seperti Syarikat Airod Sdn. pemasaran dan khidmat professional.mendatangkan kesan positif terhadap output dan pendapatan negara. Penswastaan akan mewujudkan lebih banyak peluang perniagaan untuk disertai oleh bumiputera. Di bawah pendekatan pertama. Dalam hal ini. v. 2. sementara sebahagian lagi masih kepunyaan atau dikuasai oleh kerajaan. Mengurangkan Saiz dan Penglibatan Sektor Awam dalam Ekonomi. sementara kerajaan dianggap terpisah langsung dari sebarang kepentingan dalam perusahaan tersebut. Penswastaan di Malaysia dilaksanakan dalam beberapa bentuk. aset dan kakitangan kepada sektor swasta. peningkatan output negara dan cukai kerajaan akan merangsangkan KDNK negara. pendekatan “daya usaha sektor swasta” mengalualukan saranan sektor swasta yang inovatif dalam mengenalpasti projek untuk penswastaan. Penswastaan yang dilaksanakan sebelum 1993 kebanyakannya melalui pemindahan aset atau kakitangan. hanya sebahagian sahaja hak milik kerajaan dalam sesebuah agensi perkhidmatan dipindahkan atau dijualkan kepada sektor swasta. melaksanakan program penswastaan. Penswastaan secara menyeluruh. Hasil kerajaan daripada cukai langsung dan cukai tidak langsung akan bertambah apabila syarikat yang diswastakan menghasilkan lebih output dan memperoleh lebih keuntungan.

Cara penswastaan lain. menguruskannya bagi tempoh tertentu yang dikenali sebagai tempoh konsesi dan memindahkannya kepada kerajaan setelah tamat tempoh tersebut.iii. Contohnya ialah tempat meletak kereta. vi. di mana prinsip perniagaan akan digunakan untuk mengurus syarikat yang terbentuk. BO tidak melibatkan pemindahan kemudahan kepada kerajaan. Contohnya ialah. Kedua-dua kaedah BO dan BOT biasanya disertai pemberian lesen atau konsesi. Sesuatu perkhidmatan yang dipilih untuk diswastakan mungkin boleh menyebabkan penswastaan secara sepenuh atau sebahagian. Perwaja Steel Mill di Terengganu. Melalui penswastaan. Kaedah “BO” sama dengan kaedah “BOT” . iv. Jabatan Pos. Semasa tempoh konsesi. Ini terlaksana dengan pemberian kontrak perkhidmatan kerajaan kepada sektor swasta tanpa merombak struktur organisasi agensi kerajaan tersebut. Penswastaan secara terpilih. Konsep ini kerap diamalkan oleh kerajaan. v. Bina-Pindah (BT) dan Menukar Aset untuk membantu penswastaan pembangunan tanah. Sesuatu agensi menjual bahagian tertentu sahaja daripada perkhidmatannya. Peringkat awal pelaksanaan program penswastaan sebelum PIP (Pelan Induk Penswastaan) dikeluarkan pada 1991 yang lebih ke arah penggubalan dasar dan peningkatan jentera pentadbiran . bercorak perniagaan swasta. tugas pengutipan bayaran meletak kereta itu dibuat oleh pihak swasta. Penswastaan secara pajakan. Lembaga Padi dan Beras Negara dan Radio Televisyen Malaysia. Dalam hal ini Kerajaan Tempatan menyewakan lapangan meletak kereta yang dimilikinya kepada syarikat-syarikat swasta. Kumpulan pengurusan juga boleh bekerjasama dengan pekerja lain dalam langkah yang dikenali sebagai Pembelian Syarikat oleh Pengurusan. Dermaga Kontena Pelabuhan Kelang. Ini bermakna hanya kepakaran sektor swasta dari segi pengurusan dan pengetahuan sahaja digunakan oleh kerajaan tanpa sebarang pertukaran hakmilik modal. tetapi terus memliki bahagianbahagian yang lain. Walaubagaimanapun. Bina-Kendali (BO). Penswastaan berbentuk pengurusan. seperti perkhidmatan memungut sampah. Pembelian Syarikat oleh Pengurusan (MBO) melibatkan pengambilalihan syarikat oleh kakitangan tertinggi pengurusan yang bekerja di syarikat tersebut. vii. Lembaga Letrik Negara (kini Tenaga Nasional). Kaedah “BOT” memerlukan pembinaan kemudahan oleh sektor swasta menggunakan dananya sendiri. Contohnya. Penswastaan secara kontrak. termasuk Pembelian Syarikat oleh Pengurusan (MBO). viii. pentadbiran hotel-hotel milik Kerajaan Negeri. Cara penukaran BT dan aset swasta diwujudkan untuk menampung cadangan inovatif dan keperluan yang dinyatakan oleh pihak swasta. Contohnya ialah Syarikat Telekom Malaysia Berhad (STMB). Bina-Kendali-Pindah (BOT). sektor swasta dibenarkan mengutip hasil daripada pengguna kemudahan tersebut. Pendekatan ini membolehkan penyewaan kemudahan dan harta kerajaan yang tertentu bagi mendapatkan hasil tanpa mengubah hakmilik harta berkenaan. dan agensi lain seperti Keretapi Tanah Melayu. Penswastaan berbentuk pengurusan swasta.

2: Projek Yang Diswastakan Mengikut Sektor. Hotel & Restoran.27% Elektrik. Penyimpanan & Komunikasi Perdagangan Borong & Runcit. Pelan Tindakan Penswastaan dirancang di bawah PIP dan setiap satunya mengandungi pelan pusingan dua tahun. Pecahan projek yang diswastakan mengikut sektor yang ditunjukkan dalam Rajah 2. 15. masing-masing 15.55 peratus daripada sejumlah 204 projek yang diswastakan. hotel dan restoran. Kajian semula tahunan pelan tindakan akan memperlihatkan kemajuan terkini proses penswastaan dan menetapkan entiti yang akan diswastakan bagi dua tahun akan datang.84% Khidmat Lain. Pelan tindakan dikaji semula pada akhir setiap tahun dengan menyenaraikan entiti awam yang akan diswastakan dan entiti yang bersedia untuk diswastakan.39% Perlombongan & Kuari.2 peratus dan 11. 5.9% Rajah 2.2.2. 7. 11. Gas & Air Pengangkutan. Pelan tindakan Pelan Penswastaan Pusingan Menyediakan pelan tindakan bagi 1991 dan 1992 Mengkaji semula pelaksanaan dalam 11 dan menyediakan pelan bagi 19921993 Mengkaji semula pelaksanaan pada 1992 dan menyediakan pelan bagi 1993-1994 Mengkaji semula pelaksanaan pada 1993 dan menyediakan pelan bagi 1994-1995 Mengkaji semula pelaksanaan pada 1994 dan menyediakan pelan bagi 1995-1996 2.adalah sesuatu yang baik (Okposin. merangkumi 22.37% Pembinaan 22. Penekanan untuk mempercepatkan proses penswastaan mula dilihat pada 1990-an. PIP dikeluarkan untuk membolehkan pelaksanaan strategi penswastaan yang lebih sistematik dan teratur.27% Khidmat Kerajaan. Hartanah & Khidmat Perniagaan. 6. Sesetengah projek utama yang diswastakan ialah projek LRT.4 Pencapaian Dasar Penswastaan Sehingga Kini Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. TNB dan Laluan Kedua ke Singapura (Rancangan Malaysia Ketujuh. sektor utama yang diswastakan antara 1991 hingga 1995 ialah sektor pembinaan.55 % Pembuatan. diikuti sektor perdagangan borong dan runcit. 2003).27 peratus. 1996-2000). 4. 8. Proton.82% Kewangan. 1991-1995 .5. Kompleks Sukan Negara. Malaysia. Pelombongan & Kuari Pertanian % Perhutanan. Kedua ialah sektor pembuatan.

Antara 1991 hingga 1995. Objektif pertama Dasar Penswastaan ialah meringankan beban kewangan kerajaan. kerajaan turut menambahkan pendapatan berulang seperti sewaan. garis panduan. Malaysia Catatan: 1 Diswastakan pada 1990 Perbandingan antara tempoh awal penswastaan pada 1989 dengan 1994 Dari Bukit Kayu Hitam ke Johor Bahru Diswastakan pada 1986 2 3 4 Sumber: Rancangan Malaysia Ketujuh 1996-2000 . Penjualan Aset 2. pajakan dan pengurusan yang mengurangkan beban pentadbiran dari segi pengambilan pekerja.2. program penswastaan turut menyumbang kepada peningkatan kecekapan dan produktiviti entiti yang diswastakan. 1991-1995 Simpanan (RM billion) Perbelanjaan Modal 51. Hasil dan Pemindahan Pekerja Ke Sektor Swasta. objektif. kebanyakan projek penswastaan dilaksanakan melalui penjualan ekuiti dan aset. 1996-2000).81 bilion daripada penjualan ekuiti dan RM2. Objektif kerajaan bukanlah mengaut keuntungan daripada projek penswastaan.3.: Simpanan. Jadual 2. kerajaan berjaya menjimatkan RM 51. Prestasi dan pencapaian penswastaan boleh diukur berdasarkan objektif yang dinyatakan dalam Dasar Penswastaan. Ini dapat dilihat dalam penunjuk kecekapan dan produktiviti tiga entiti terpilih yang diswastakan seperti dalam Jadual 2.81 2. kenaikan pangkat dan latihan kepada kakitangan (Rancangan Malaysia Ketujuh.59 Hasil (RM billion) 1. dasar dan cara penswastaan.1. Penjualan Ekuiti 11. Bilangan projek yang diswatakan mengikut sektor dan cara penswastaan ditunjukkan dalam Jadual 2.3: Penunjuk Kecekapan dan Produktiviti Tiga Entiti Terpilih yang Diswastakan. Definisi. dirancang serta dikaji semula secara berterusan untuk menggalak dan mempercepatkan proses penswastaan di Malaysia.59 bilion bagi perbelanjaan modal. tetapi dua cara yang lazim digunakan ketika Rancangan Malaysia Keenam berjaya membawa hasil berjumlah RM14. iaitu RM 11. Kedua.12 bilion.31 Bilangan pekerja 43. Malaysia.038 orang sektor awam yang dipindahkan ke sektor swasta Bilangan Pekerja Sektor Awam yang Dipindahkan Sumber: Rancangan Malaysia Ketujuh 1996-2000 Jadual 2. Bagi tempoh 1991 hingga 1995.31 bilion daripada penjualan aset. Disamping itu.

Lebuh raya yang siap dibina membantu menjimatkan masa dan kos pengangkutan. dan Petronas Gas Bhd. memperoleh dana daripada Sekuriti Hutang Islam. Skim Opsyen Saham Ketaatan Pekerja dan ganjaran tunai.  Meningkatkan pemilikan Bumiputera dalam entiti swasta menerusi MBO. Contohnya. telekomunikasi dan kemudahan awam. Lembaga Tabung Haji (LTH) dan Permodalan Nasional Bhd (PNB). sejajar dengan DEB. Sesetengah entiti besar yang diswastakan diminta membentuk program pembangunan vendor untuk mendapatkan bahan pembuatan daripada vendor IKS Bumiputera. objektif terakhir dasar penswastaan ialah menggalakkan penyertaan bumiputera dalam ekonomi.Secara keseluruhannya. antara strategi yang dilaksanakan ialah:  Melaksanakan program pembangunan-vendor untuk membangunkan industri kecil dan sederhana (IKS). . Contohnya. 901 juta saham diperuntukkan kepada pelabur bumiputera dan institusi bumiputera dan institusi bumiputera yang diluluskan. kepakaran dan kemahiran yang akan meningkatkan pengeluaran.  Menawarkan saham kepada institusi awam seperti Amanah Saham Negeri. Kebanyakan usahawan Bumiputera yang terlibat dalam projek penswastaan dibantu di bawah program Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera. Pengunduran kerajaan secara beransur-ansur daripada kegiatan ekonomi melalui penswastaan berjaya mengurangkan saiz sektor awam. Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT). Pekerja digesa memupuk tabiat kerja yang sihat dan diberi ganjaran mengikut prestasi melalui bonus pada akhir tahun. Penerapan teknologi yang jitu. program penswastaan mempunyai kesan pengganda kepada pertumbuhan ekonomi. salah satu keperluan adalah untuk memastikan sekurangkurangnya 30 peratus penyertaan bumiputera dalam semua ekuiti yang diswastakan. penswastaan Lebuh Raya Utara-Selatan yang membimbing rakyat Malaysia agar mengambil serta menguruskan teknologi baru dalam pembinaan pengangkutan. Sumber yang dijimatkan oleh kerajaan melalui penswastaan boleh disalurkan untuk menggalakkan pembangunan projek lain. Di samping itu. Menurut Rancangan Malaysia Ketujuh. terdapat 204 entiti awam yang diswastakan bagi tempoh antara 1991 hingga1995. Koperasi Polis Diraja Malaysia. Daripada penghasilan saham. Insentif lain yang mendorong pekerja supaya lebih produktif ialah menawarkan Skim Opsyen Saham Pekerja (ESOS). kumbahan. Akhir sekali. Petronas Dagangan Bhd. sekaligus menambahkan kegiatan pembuatan. Syarikat Malaysia yang bekerjasama dengan pemegang ekuiti asing atau kontrak pengurusan asing berpeluang menerima pendedahan teknologi baru. Objektif keempat Dasar Penswastaan ialah mengurangkan saiz dan penglibatan sektor awam dalam ekonomi. Di bawah dasar penswastaan. latihan yang sesuai kepada pekerja dan tabiat kerja yang sihat merupakan faktor utama yang menyumbang kepada kecekapan dan produktiviti syarikat yang pengeluarannya akan menentukan pertumbuhan dalam keluaran negara iaitu KDNK. Contohnya. 12 syarikat yang diswastakan turut disenaraikan di papan utama BSKL dalam tempoh 1991 hingga 1995. Ketiga. dirizabkan untuk bumiputera. Untuk mencapai matlamat ini. Kerja kontrak yang diagihkan dengan jayanya kepada bumiputera di bawah peruntukan ini termasuk sektor pembinaan. 207 juta kepada pekerja syarikat yang diswastakan dan baki 834 juta kepada orang ramai. justeru itu membenarkan ekonomi dikuasai oleh sektor swasta. prestasi entiti yang diswastakan meningkat berikutan peluasan keupayaan dan rangkaian khidmat serta penerapan teknologi baru. Proton yang dikenali sebagai “syarikat peneraju” menubuhkan Program Skim Komponen untuk memperoleh bahagian kereta daripada 64 vendor IKS. program penswastaan juga berjaya mendapatkan dana melalui penggemblengan dana daripada pasaran ekuiti.  Mengenakan syarat bahawa sekurang-kurangnya 30 peratus kerja kontrak bagi projek yang diswastakan. Selanjutnya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->