KPD 3016 & KPD 3026 PENGAJARAN, TEKNOLOGI & PENAKSIRAN

TAJUK PENGAJARAN DAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KOMPONEN 1 – KOMPONEN 3

( BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 )

PENSYARAH DR. ABDUL RAHIM BIN RAZALI

KUMPULAN EL – B 12 NORHAMIDAH BINTI AHMAT MOHSIN ( D 045659 ) HARYATI BINTI MOHD AKHIER ( D 042611 )

KOMPONEN 1 : TAJUK DAN TUJUAN UNIT
1

1. : i) Hidup Berjiran ii) Hari Bersama Jiran Tujuan Unit : Pada akhir unit ini. Pelajaran 2 : Membina ayat tanya untuk mencungkil maklumat yang terdapat dalam petikan. e) Membina ayat dengan kata tanya yang sesuai berdasarkan maklumat dalam teks. murid dapat : a) Membaca. Pelan Mencungkil Idea. semangat bermasyarakat dan semangat kekitaan dalam kehidupan seharian. Idea atau objektif utama yang kemungkinan sukar dicapai. c) Mengemukakan idea. Guru perlu membimbing murid 2 . Kepentingan tajuk : Murid dapat mengamalkan semangat kejiranan. Murid tidak dapat memberi idea yang tepat bagi menghuraikan maksud simpulan bahasa. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. b) Menyatakan maksud simpulan bahasa mengikut pemahaman murid.Tajuk Subtajuk : Jiran Sepakat Hidup Muafakat. Definisi jiran tidak dapat dihuraikan dengan tepat oleh murid. mengenal pasti dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. tepat dan tersusun. Miskonsepsi yang mungkin wujud dan konsep saintifiknya yang tepat. d) Menyusun maklumat mengikut urutan yang betul. KOMPONEN 2 : PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID Pengetahuan Sedia Ada Murid : Murid telah mempelajari sikap prihatin dan tanggung jawab dalam tajuk Masyarakat Penyayang yang telah dipelajari sebelum unit ini. Pelajaran 1: Soal jawab berdasarkan gambar yang menunjukkan situasi hidup berjiran. Murid tidak dapat menyatakan pendapat secara terperinci daripada teks yang dibincangkan. 2.

Membina Kemahiran Saintifik. Berfikir.Menguasai Isi Kandungan • Memahami maksud Hidup Berjiran. B. Berfikir. Pelajaran 1 : Jiran 3 .Menguasai Isi Kandungan. C. Mengamalkan Sikap Saintifik dan Nilai Murni. B. • Murid bermotivasi untuk berkongsi idea dan pendapat dengan rakan-rakan yang lain di samping dapat menerapkan sikap kerjasama dalam pasukan. •Melibatkan diri secara aktif dengan mengemukakan pendapat serta menyatakan nilai-nilai murni yang terdapat dalam teks yang dibincangkan. dan Strategi Berfikir.untuk menghuraikan maksud jiran dengan lebih tepat. dan Strategi Berfikir. • Menjana idea dengan mengemukakan pendapat yang bernas tentang hidup berjiran. SENARAI ISTILAH/ KONSEP/PRINSIP/HUKUM/TEORI. •Murid dapat mengemukakan soalan berdasarkan teks / petikan yang dibaca. C. Pelajaran 2 : A. •Menyusun semula maklumat berdasarkan bahan rangsangan dengan urutan yang betul. murid harus dapat : Pelajaran 1: A. • Kemahiran Berfikir dengan mengenal pasti maklumat dan menyusun atur mengikut urutan yang betul. Membina Kemahiran Saintifik. Mengamalkan Sikap Saintifik dan Nilai Murni. KOMPONEN 3 : ANALISIS ISI KANDUNGAN PELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN : Diakhir sesi pembelajaran ini.

Lagu Sekolah. 4 . Pelajaran 1 : Jiran ialah penghuni penempatan yang tinggal berhampiran dengan rumah kita. ucapan guru bertugas dan ucapan Guru Besar ) OBJEK.) Pelajaran 2 : Bolehkah kamu senaraikan aktiviti sewaktu perhimpunan mingguan di sekolah? ( Antara aktiviti yang dijalankan sewaktu perhimpunan mingguan ialah bacaan doa. Pelajaran 2 : Murid menghadiri dan mengikuti aktiviti yang dijalankan sewaktu perhimpunan mingguan di sekolah. Pelajaran 1 : Mengenali. Pelajaran 2 : Aturcara merupakan susunan aktiviti mengikut keutamaan. ikrar murid.Pelajaran 2 : Atur cara IDEA UTAMA MENGGUNAKAN BAHASA YANG SESUAI DENGAN KEBOLEHAN DAN UMUR MURID. SISTEM ATAU KEJADIAN SEBENAR YANG BERKAITAN. PERSOALAN UTAMA DENGAN JAWAPAN Pelajaran 1 : Apakah yang kamu faham tentang jiran? (Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah kita. nyanyian Lagu Kebangsaan. Lagu Negeri. bertegur-sapa dan mengamalkan nilai-nilai murni terhadap jiran.

PETA KONSEP TEMA : JIRAN SEPAKAT HIDUP MUAFAKAT PELAJARAN 1 ( HIDUP BERJIRAN ) PELAJARAN 2 ( HARI BERSAMA JIRAN ) 5 .

HIDUP BERJIRAN Definisi ‘ Jiran’ Bacaan Teks Kaedah / Teknik Bacaan Berpandu Soal jawab Bacaan Berkumpulan Sumbangsaran Bacaan Individu Cungkil Idea Penyoalan Menyenaraikan maklumat Kaedah / Teknik Amalan Baik Amalan Tidak Baik Menyatakan Maklumat ‘Amalan Hidup Berjiran’ Tatabahasa ‘ Simpulan Bahasa’ Menyenaraikan Memahami makna HARI BERSAMA JIRAN Bacaan ‘Pengumuman’ 6 .

Menyatakan maklumat Tata Bahasa Menyusun maklumat Bacaan berpandu Beri pendapat Dimana Kata Tanya Bila Siapa Berapa Memahami rajah/ gambar/rangsangan Bacaan Berkumpulan Menyenaraikan isi penting Susun maklumat ikut turutan Menyalin semula Bina soalan daripada maklumat 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times