MATERI QUR`AN HADITS UNTUK MTS KELAS VII

,
VIII, DAN IX

A. ILMU TAJWID
Ilmu tajwid adalah suatu disiplin ilmu agar semua hak-hak huruf dapat dipenuhi, baik dari sifat-
sifatnya, panjang pendeknya, tebal dan tipisnya bacaan. Yang termasuk dalam ilmu tajwid,
diantaranya:
1. Makharijul Huruf
a. Pengertian
Makharijul huruf adalah suatu tempat yang membentuk huruf atau ucapan.
b. Macam-macam makharijul huruf
1) Jauf, artinya tempat keluarnya bunyi huruf yang terletak pada rongga mulut. Huruf jauf ada
tiga, yaitu ΍ ˸ϭ ˸ϱ
2) Halq, artinya tempat keluarnya bunyi huruf dari tenggorokan. Huruf halq ada enam, yaituω ϩ ˯
Ρ Υ ύ
3) Lisan, artinya tempat keluarnya bunyi huruf yang terletak pada lidah. Huruf lisan ada delapan
belas, yaitu ϯ ϝ ϙ ϕυρ νιϥ εα ί έ Ϋ Ω Ν ΙΕ
4) Syafatain, artinya tempat keluarnya bunyi huruf yang terletak pada dua bibir. Huruf syafatain
ada empat, yaitu Ώϡ ϑϭ
5) Khaisyum, artinya tempat keluarnya bunyi huruf yang terletak pada pangkal hidung. Huruf
khaisyum ada dua, yaitu ϥ ˷ ϡ
2. Alif lam syamsiyah dan qamariyah
a. Alif lam syamsiyah
Alif lam syamsiyah merupakan Alif lam yang melebur dengan huruf syamsiyah. Huruf
syamsiyah ada empat belas, yaitu ϝ ε ί υ α Ω ϥΫ νΕ έ ιΙ ρ
b. Alif lam qamariyah
Alif lam qamariyah merupakan alif lam yang dibaca jelas dan terang. Huruf qamariyah ada
empat belas, yaitu ϡ ϱ ϕ ω Υ ϭ ϙ Ν Ρ ύ Ώ ˯ ϩ
3. Hukum nun sukun dan tanwin (memiliki lima ketentuan bacaan), yaitu:
a. Izhar halqi, jika bertemu dengan salah satu huruf Υ Ρ ύ ω ϩ ˱ ΍
b. Idgam bigunah, jika bertemu dengan salah satu huruf ϭ ϡ ϥϱ
c. Idgam bilagunah, jika bertemu dengan salah satu huruf έ ϝ
d. Iqlab, jika bertemu dengan salah satu huruf Ώ
e. Ikhfa`, jika bertemu dengan salah satu huruf υ νΕ ϑί ρ Ω α ϕεΝ ϙ Ι Ϋ α
4. Qalqalah
Qalqalah adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan menambah suara pantulan yang kuat
dan jelas, yang terjadi pda huruf bersukun atau waqaf. Huruf qalqalah ada lima, yaitu Ω Ν Ώ ρ ϕ.
Bacaan qalqalah dibagi menjadi dua, yaitu :
a. Qalqalah sugra, yaitu huruf qalqalah yang tanda sukunnya asli dan berada ditengah kalimat.
b. Qalqalah kubro, yaitu huruf qalqalah yang tanda sukunnya karena diwaqafkan dan berada di
akhir kalimat.
5. Waqaf
Waqaf adalah menghentikan bacaan, baik untuk tidak diteruskan maupun untuk bernafas sejenak
supaya dapat melanjutkan bacaan selanjutnya. Tanda-tanda waqaf diantaranya:
a. = ϡ waqaf lazim/harus waqaf
b. = ΍ ϝdilarang waqaf
c. = ρ mutlaq/ harus waqaf
d. = Ν jaiz/boleh waqaf boleh tidak
e. = ί boleh waqaf tapi wasal lebih utama
f. = ι boleh waqaf karena darurat, tanpa merubah makna
g. = ϑϕ waqaf lebih utama dari wasal
h. = ϝϕ waqaf lebih baik
i. = ϕ boleh waqaf
j. = ϝ ιwasal lebih utama
k. = ϙ seperti semula
l. = .. .. waqaf pada salah satu tanda (..)
m. = Γ Εϙαberhenti sejenak tanpa bernafas
n. = α ditempat itu terdapat waqaf Nabi Muhammad SAW
Cara waqaf ada tiga, yaitu:
a. Mematikan huruf terakhir
b. Mematikan huruf dua terakhir
c. Menghilangkan satu tanda baca yaitu tanwin fathah dibaca satu fathah panjang.
6. Hukum bacaan mim sukun, ra, dan lam
a. Hukum bacaan mim sukun ada tiga, yaitu:
1) Idgam mutamasilain, jika mim mati bertemu mim
2) Ikhfa` syafawi, jika mim mati bertemu huruf ba
3) Izhar syafawi, jika mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah kecuali Ώ dan ϡ
b. Hukum bacaan ra dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
1) Tafkhim (tebal)
2) Tarqiq (tipis)
3) Jawazul wajhaini (tebal/tipis)
c. Hukum bacaan lam dibagi menjadi dua, yaitu:
1) Tafkhim/ Tarqiq bagi lam yang ada pada lafal Allah
2) Semua lam tarqiq kecuali lam yang ada pada lafal Allah
7. Mad
Mad ialah memanjangkan suara ketika membaca huruf-huruf yang wajib dibaca panjang, yaitu
alif, wau, dan ya. Mad dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Mad tabi`i (asli)
b. Mad far`i (cabang), ada 15, yaitu:
1) Mad wajib muttasil 9) Mad badal
2) Mad Jaiz munfasil 10) Mad Arid lis sukun
3) Mad lazim harfi musyabba` 11) Mad `iwad
4) Mad lazim harfi musyabba` musaq qal 12) Mad Layyin
5) Mad lazim harfi musyabba` mukhaffaf 13) Mad silah
6) Mad lazim harfi mukhaffaf 14) Mad tamkin
7) Mad lazim kalimi musaqqal 15) Mad farqi
Mad lazim kalimi mukhaffaf
B. AL QUR`AN
1. Sejarah turunnya Al Qur`an
o Al Qur`an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui
Malaikat Jibril.
o Al Qur`an berisi tentang pedoman dan aturan dalam tata nilai kehidupan umat manusia dan
seluruh alam. Ajarannya berlaku sepanjang masa sejak diturunkannya sampai hari kiamat.
o Al Qur`an diturunkan secara berangsur-angsur selam 22 tahun 2 bulan 22 hari (23 tahun), 10
tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah.
o Macam-macam nama Al Qur`an antara lain:
a. Al Qur`an (bacaan)
b. Al Furqan (pembeda)
c. Az Zikr (peringatan, ingat, mulia)
d. Al Kitab (mengumpilkan, lembaran yang ditulis, ketetapan, hukum dan kewajiban)
e. At Tanzil (yang diturunkan)
f. Al Huda (petunjuk)
2. Al Qur`an surat Luqman ayat 12-15 tentang berakhlak kepada Ibu Bapak
o)o7oo no+¦o:|o' .<oJ')'7 oxoJ'1Zt'n| 0o8 +'1vn| ÷' 4 tBoo
+´o±t noJ+P-o¦ ©'1±o ÷Zu±)'oZZ7 ´ tBoo t:: ‡0-o¦ v'n| ,©_:|
©ZJou ·_. ')oo tAno/ ¹<oJ')'7 ÷ZuZZ+/sæ oo'ooo u]´Z't
'©oo<t æ '?>'= ÷'nn/ ´ y) :?¦±s>7n| ´O¦=]´o7 ©OZ´t© ·_·
noZ''=oooo .<)LMn| Zu¦oZ7÷oo/ u¦1v=oH:o uB8 n‡Z¦ooo 4v:t©
7¦ooo u'=<¨Z¦oo ¦ ¦¦¦tB/t 0o8 +´ovn| _· o7¦oZ7÷oo7oo
·v·) ±¨oJ'7n| ·__ 0)oo |oo¸<o |v:t© 0o8 _±'= l ntB
+'o7 o7o7 ÷Zu/ .N¦=Z :o¦ noJ¹¸¦'Z÷': ´ noJ¹¸+oZun=oo ¦ no¦P7n|
nJ¦o©¦'tB ´ |7‡:n|oo =oo tB .>ntPo8 ·v·) 4 'O'O ·v·)
+N'1©'±+tB N´o©·u,tP+o¦ noJ/ O1Z' t0o'=oJ¦'o: ·_
(12)Dan Sesungguhnya Telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: ³Bersyukurlah
kepada Allah. dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia
bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji´.(13) Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada
anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: ³Hai anakku, janganlah kamu
mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar
kezaliman yang besar´.(14) Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua
orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun[1180]. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang
ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu.(15) Dan jika keduanya memaksamu untuk
mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka
janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan
ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka
Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.´
3. Al Qur`an surat An Nisaa` ayat 36 tentang berakhlak kepada seama manusia
´|o¹o©n|oo v'n| æoo ´|o'>'= ÷Zu/ n÷':v ´ ¦'tn'÷oo'7nn/oo
n+Z<)u) /oo 4vl+´)'7n| 4oJ<tIo'7n|oo ¦¦±1<)oJ'7n|oo
_nx¸'n|oo Z 4vl+´)'7n| _nx¸'n|oo =©+´o'7n| =Zun'¨7n|oo
=/Zoo'7nn/ ¦'n|oo =o))7n| ntBoo Mo1v=tB +N'1©Z<oJ¦o8 1 ‡0) v'n|
æ =Zt' tB t0/2 Zænt1''X |‡o©o¦ ··Z
³Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat
baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin,
tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan
diri.´
4. Al Qur`an surat Ali Imran ayat 103-105 tentang persatuan dan persaudaraan
´|o¹J±¨tI©n|oo =+7xt.2 ÷'n| n+'ZJo æoo ´|o'/+:o: 4 ´|o©''n|oo
MoJ¦'ZP ÷'n| +N'1'v=t ') ¦A'Z' .''|o©o8 o|v7o+o¦ t¦¦¦t/ +N'1/o'='/
A'ot7=o+o¦ ÷ZuZ1oK¦'ZZ/ nZP÷oo¦.) ¦A'Z'oo 4v:t© n::v ,ot'©u
.ZtB _n‡Z7n| N':o)Po+o¦ nxi¦JZtB 1 o7Z7÷:: ¹¦t¦to© o'n| +N'1o7
÷ZuZI<t|o' ¦/'1o=o'o7 t0o¹tI+ioE * '1t1'7oo +N'1+ZtB x‡B8 t0o©©t
v·) +o'n| t0o©©B¦+too ±no©¦'xP¦Onn/ t0+oo¸¦Ztoo ·t©
·o1+¹J'7n| 4 o7_-+<o7+o8oo ©N'o yo¹o='¹J'7n| * æoo ´|oPo'1o:
t¦Z/v'n/: ´|o'/+:o: ´|o´v=t1¦.n|oo ZB Z¦'t/ ntB A'so''/o
´M<o+tto'7n| 4 o7_-+<o7+o8oo +Nìu, >|:t© ©OZ´t©
(103)³Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu
bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah)
bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat
Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah
menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu,
agar kamu mendapat petunjuk. (104) Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma¶ruf dan mencegah dari yang munkar;
merekalah orang-orang yang beruntung.(105) Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang
yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka
Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.´
5. Al Qur`an surat An Nur ayat 21 tentang setan sebagai musuh manusia
nxio++<t t¦Z/v'n| ´|o©ZtB|o' æ ´|o©'oTIo: ZN÷oo'÷'. ·<o÷'±7n|
4 tBoo |7÷Kt ZN÷oo'÷'. ·<o÷'±7n| u+P-o¦ ©¹A¦+t
Z''nt±o:'7nn/ ·o1Z¹J'7n|oo 4 æ+oo7oo ©=©o¦ ÷'n| +/'1'v=t
uIoH¦oooo ntB 4olo N'1ZZB ZtB >tvo8 |+t/o8 ·±1<o7oo v'n|
olt© tB ©''nt±o 1 o'n|oo ||Z: ©O=t ·._
³ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah- langkah syaitan.
barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, Maka Sesungguhnya syaitan itu menyuruh
mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. sekiranya tidaklah Karena kurnia Allah dan
rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-
perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang
dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.´
6. Al Qur`an surat Al Baqarah ayat 261-264 tentang sikap dermawan
©=oO‡B t¦Z/v'n| t0o´)ZZ© O¹¸o7÷oo'Bo8 ¦ =oo ÷'n| =o.oJ:
>x÷oou Mt1o,/Po8 o|+7o =/noZo ¦ s=' 7+o|7/+¹ 'xo´nZtB 7x÷oou
1 o'n|oo ¹|Z'<©© oJZ7 ©''nt±o 1 o'n|oo ||±÷oo ´O=t ·.Z_
t¦Z/v'n| t0o´)ZZ© +N¹¸o7÷oo'Bo8 ¦ =oo ÷'n| +N'O æ
t0o©'7¦I© 'ntB ´|o´):Po8 n:+tB Iæoo Jo8 +Nìº, +N'o©o8 o+Z©
+N¸v/o æoo |n+oo. O¸'v=t æoo +N'o yoPtot ·.Z. - A+oo/
'no©¦'‡B |otZ'tBoo +o. ZtB 7xo/o= 'no¸©'t7¦Kt Jo8 1 o'n|oo
,©_:| ©O=ou ·.Z· no¸o++<t t¦Z/v'n| ´|o©ZtB|o' æ ´|o'=Z÷+7':
N'1ZI<o/o= ·ooJ'7nn/ 1o1¦n|oo v7n/: ¹,Z+© ©8o'ntB
o''no_ Z‡n‡Z7n| æoo ¹ZB¦o© ÷'nn/ ZO+oo'7n|oo ·±.1on| ´
©8|o.oJo¦ =o.oJ: A0|oo'= Zu'v=t© ©>|t': ut/n=o+o¦ =/|oo
u2otIo¦ |.n¦|= ´ æ yo©Z')t 4v:t© 8'©:÷ n·JZtB ´|o7)2 1 o'n|oo
æ Z¸t tH+oo)'7n| t¦_Z<o1'7n| ·.Z_
(261) Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di
jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap
bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah
Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.(262) Orang-orang yang menafkahkan hartanya
di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan
menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka
memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak
(pula) mereka bersedih hati.(263) Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari
sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha
Kaya lagi Maha Penyantun.(264) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si
penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya Karena riya kepada manusia dan dia tidak
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang
di atasnya ada tanah, Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (Tidak
bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak
memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir
7. Al Qur`an surat Al Mujadalah ayat 11 tentang semangat keilmuan
nxio++<t t¦Z/v'n| ´|)o©ZtB|o' |o) =Z/ +N'1o7 ´|o¹o)):o: ¦
Z+=<oooJ'7n| ´|o¹o)'¦nno¦ .:)'t o'n| +N'1o7 ´ |o)oo =Z/ ´|o©´±Ln|
´|o©´±Lnno¦ ©|o¦+t o'n| t¦Z/v'n| ´|o©ZtB|o' +N'1ZZB t¦Z/v'n|oo
´|o':o8 .O¦=Z''7n| ,M<ooo 4 o'n|oo noJ/ t0o'=oJ¦'o: 7o. ·__
³ Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: ³Berlapang-lapanglah dalam
majlis´, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila
dikatakan: ³Berdirilah kamu´, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.´
8. Al Qur`an surat Al Baqarah ayat 168 tentang makanan yang baik dan halal
no¸o++<t ©‡n‡Z7n| ´|o'=' n·JZB ¦ ·v+1¦n| O:<v=ou n+7_no÷ æoo
´|o©'o÷Ko: ZN÷oo'÷'. ·<o÷'±7n| 4 u+P) +N'1o7 Ao¹t© |¦¦7B
³ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan
janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah
musuh yang nyata bagimu.´
9. Al Qur`an surat Al A`raf ayat 31 tentang larangan berlebih-lebihan
- ¦©_to<t tHo|o' ´|o''¦ +/'1tIt1 oZZ© s=' 7o)tB ´|o'=´2oo
´|o/o'ºn|oo æoo ´|)o'¦·'= 4 u+P) æ =Zt' t¦¦Z¦·¹J'7n| ··_
³ Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan
minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang
yang berlebih-lebihan.´
10. Al Qur`an surat Al Baqarah ayat 155-157 tentang sabar dan tabah menghadapi cobaan
N'1+Poo'=+7o+o7oo 8'©o-/ .ZtB ±n+oo'n| ©´o´o'7n|oo ·')tPoo .ZtB
A÷oo'B1¦n| Z+´P1¦n|oo ZN÷toJ‡O7n|oo 1 ·Zs±o0oo ¦7<'¨7n|
·_ t¦Z/v'n| '|o) N¹¸¦1o,<=o8 xt7±¨B ´|)o'7no/ n+P) ÷'
'n+P)oo Zu'o7) t0o©'±÷o ·_Z o7_-+<o7+o8 +N_i+v=t 'N÷oov==
ZtB +N¸v/+ xoJuooo ´ _-+<o7+o8oo ©N'o t0o¹tI¸¹J'7n| ·_.
(155) Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan,
kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang
yang sabar.(156) (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan:
³Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji¶uun´.(157) Mereka Itulah yang mendapat keberkatan yang
Sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka Itulah orang-orang yang mendapat
petunjuk.´
11. Al Qur`an surat Ash Shaf ayat 2-3 tentang sikap konsekwen dan jujur
nxio++<t t¦Z/v'n| ´|o©ZtB|o' .NZ7 yo'7o´)o: ntB æ t0o'=o''o: ·.
o©72 n÷1')tB o+Z© ÷'n| 0o8 ´|o'7o´)o: ntB æ yo'=o''o: ··
(2) Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu
kerjakan? (3)Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak
kamu kerjakan.
C. Hadits
1. Pengertian
Hadits adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan,
perbuatan maupun ketetapan beliau yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan
Allah SWT yang disyariatkan kepada manusia.
2. Macam-macam hadits
a. Dilihat dari jenisnya, dapat digolongkan menjadi empat, yaitu:
1) Hadits Qouli
2) Hadits Fi`li
3) Hadits Taqriri
4) Hadits Hammi
b. Dilihat dari kuantitasnya (jumlah perawi), dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
1) Hadits Mutawatir
2) Hadits Ahad
c. Dilihat dari kualitasnya, dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:
1) Hadits sahih
2) Hadits Hasan
3) Hadits Daif
3. Hadits tentang taqwa dan berakhlak mulia sesama manusia
ϢϠγϮϴϠϋ Ϳ΍ ϲϠλ Ϳ΍ ϝϮγέ ϝ Ύϗ ϪϨϋ Ϳ΍ ϲοέ έί ϲΑ ΍ Ϧϋ: ˴ ϭ Ύ˴ Ϭ˵ Τ˸Ϥ˴ Η ˴ Δ˴ Ϩ˴ δ˴ Τϟ΍ Δ˱ ϴδϟ΍ ˶ ϊ˶ Β˸Η΍˴ ϭ ˴ Ζ˸Ϩ˵ ϛ Ύ˴Ϥ˵ Μ˸ϴ˴ Σ Ϳ΍ ˶ ϖ͉ Η˶ ΍ ˴ αΎ͉ Ϩϟ΍ ˶ ϖ˶ ϟ Ύ˴ Χ
˳ Ϧ˴ δ˴ Σ ˳ ϖ˵ Ϡ˵ Ψ˶ Α.
Dari Abu Zar ra telah berkata Rasulullah SAW bersabda : ³ bertakwalah kepada Allah dimana
saja engkau berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka dapat
menghapusnya dan bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik.´ (HR. At
Tarmizi)
4. Hadits tentang kebenaran Islam dan istiqamah
ϭ ήϤϋ ϲΑ΍ Ϧϋϭ: Ϟϗ Ϳ΍ ΪΒϋ ϦΑ ϥΎϴϔγ ΓήϤϋ ϲΑ΍ Ϟϴϗϭ: ˴ Ϟ˴ ϗ ˴ ϙ ˴ ή˸ϴ˴ Ϗ ΍˱ Ϊ˴ Σ˴ ΍ ˵ Ϫ˸Ϩ˴ ϋ ˵ ϝ˴ ˴ ΄˸γ˴ ΍ ˴ ϻ˴ ϻ˸Ϯ˴ ϗ ˶ ϡ˴ ϼ˸γ˶ ϻ΍ ϲϓ ϲ˶ ϟ ˸Ϟ˵ ϗ ˶ Ϳ΍ ˵ ϝϮ˵ γ˴ έ Ύ˴ ϳ ˵ Ζ˸Ϡ˵ ϗ
: Ϩ˴ ϣ˴ ΍ ˸Ϟ˵ ϗϢ˶ Ϙ˴ Θ˸γ΍ ͉ Ϣ˵ Λ Ϳ΍Ύ˶ Α ˵ Ζ.
Dari Abu Amr, dikatakan Abi Amrah Sufyan bin Abdillah ra. Berkata: ³ ya Rasulullahajarkan
kepadaku tentang Islam, suatu perkataan yang aku tidak menanyakan lagi kepada seseorang
sealin engkau´, Nabi bersabda: ³Katakanlah aku beriman kepada Allah, lau berlakulah lurus
(istiqomah)´. (HR. Muslim)
5. Hadits tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya
ϝ Ύϗ ϢϠγϮϴϠϋ Ϳ΍ ϲϠλ ϲΒϨϟ΍ Ϧϋ ϪϨϋ Ϳ΍ ϲοέ βϧ΍ Ϧϋ: ϥΎϤ˸ϳ˶ ϻ΍ Γϭ ϼ˴ Σ ˴ Ϊ˴ Ο˴ ϭ ˶ Ϫϴ˶ ϓ ͉ Ϧ˵ ϛ Ϧ˴ ϣ ˵ Ιϼ˴ Λ: ͊ ΐ˴ Σ˴ ΍ ˵ Ϫ˵ ϟ Ϯγέϭ Ϳ΍ ϥ Ϯ˵ Ϝ˴ ϳ ˸ϥ˴ ΍
˶ ΍ΎϤ˵ ϫ ΍Ϯ˶ γ Ύ˷ Ϥ˶ ϣ ˶ Ϫϴ˴ ϟ, Ϳ΍ϻ΍ ˵ Ϫ͊ Β˶ Τ˵ ϳ ϻ ˴ ˯˸ή˴ Ϥϟ΍ ͉ ΐ˶ Τ˵ ϳ ˸ϥ˴ ΍ϭ, αΎ͉ Ϩϟ΍ ˶ ϑ ˴ ϑ ˴ ά˸Ϙ˵ ϳ ˸ϥ˴ ΍ ˴ ϩ˴ ή˸Ϝ˴ ϳ ˸ϥ˴΍ ΎϤϛ ˶ ή˸ϔ˵ Ϝϟ΍ ϲ˴ ϟ˶ ΍˴ Ω Ϯ˵ ό˴ ϳ ˸ϥ˴ ΍ ˴ ϩ˴ ή˸Ϝ˴ ϳ ˸ϥ˴ ΍ϭ.
Dari Anas ra. Dari Nabi SAW bersabda: tiga perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang,
niscaya ia telah merasakan manisnya iman, yaitu: hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai
dari yang lain, hendaklah mencintai seseorang semata-mata karena Allah, hendaklah ia benci
kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci kalau akan dicampakkan kedalam api neraka.´
(HR. Al Bukhari)
6. Hadits tentang perintah menuntut ilmu dan keutamaan orang yang menuntut ilmu
ϢϠγϮϴϠϋ Ϳ΍ ϲϠλ Ϳ΍ ϝϮγέ ϝ Ύϗ: ˵ ϊ˴ π˴ Η ˴ Δ˴ Ϝ˶ ΋ ϼ˴ Ϥϟ΍ ͉ϥ˶ ΍ ˳ Ϣ˶ Ϡδ˵ ϣ ˷ ˶ Ϟ˵ ϛ ϲϠ˴ ϋ ˲Δ˴ π˸ϳ ˶ ή˴ ϓ ϢϠ˶ όϟ΍ ˴ ΐ˴ Ϡ˴ σ ͉ ϥΈϓ ˶ Ϧϴ˶ μϟ Ύ˶ Α ˸Ϯ˴ ϟ ϭ ϢϠ˶ όϟ΍ ΍Ϯ˵ Β˵ Ϡ˸σ˵ ΍ Ύ˴ Ϭ˴ Θ˴ Τ˶ Ϩ˸Ο˴ ΍
˵ ΐ˵ Ϡ˸τ˴ ϳ Ύ˴ Ϥ˶ Α ˴ ν˶ έ ϢϠ˶ όϟ΍ ˶ ΐ˶ ϟ Ύ˴ τ˶ ϟ.
Rasulullah SAW bersabda: ³Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina, karena sesungguhnya
menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya para Malaikat meletakkan sayap-
sayap mereka kepada para penuntut ilmun karena senang dengan yang ia tuntut. (HR. Ibnu Abdil
Bar)
7. Hadits tentang taat kepada Allah, Rasul dan Pemerintah
ϲ˶ ϧ Ύμ˴ ϋ ˸Ϊ˴ Ϙ˴ ϓ ˶ ή˸ϣϻ΍ ϲ˶ δό˴ ϳ ˸Ϧ˴ ϣϭ ϲ˶ Ϩ˴ ϋ Ύσ˴ ΍ ˸Ϊ˴ Ϙ˴ ϓ ˶ ή˸ϣϻ΍ ˶ ϊϴ˶ τ˵ ϳ ˸Ϧ˴ ϣϭ ϲ˶ ϧ Ύμ˴ ϋ ˸Ϧ˴ ϣϭ ˵ Ϳ΍ ωΎσ˴ ΍ Ϊ˴Ϙ˴ ϓ ϲ˶ Ϩ˴ ϋ Ύσ˴ ΍ ˸Ϧ˴ ϣ
³ Barang siapa taat kepadaku berarti ia telah taat kepada Allah, dan barang siapa durhaka
kepadaku berarti ia telah durhaka kepada Allah, dan barang siapa. Taat kepada pemerintah,
berarti ia telah taat kepadaku, dan barang siapa durhaka kepada pemerintah, berarti ia telah
durhaka kepadaku.(HR. Bukhari-Muslim)
ϝ Ύϗ ϢϠγϮϴϠϋ Ϳ΍ ϲϠλ ϲΒϨϟ΍ Ϧϋ ϪϨϋ Ϳ΍ ϲοέ βϧ΍ Ϧϋ: ˴ ή˴ ϣ ˸Ά˵ ϳ ˸ϥ˴ ΍ϻ· ˴ ϩ˶ ή˴ ϛϭ ͉ ΐ˴ Σ˴ ΍ ΎϤϴϓ ˵ Δ˴ ϋ Ύ͉ τϟ΍ϭ ˵ ϊϤ˴δϟ΍ ˶ Ϣ˶ Ϡδ˵ Ϥϟ΍ ˶ ˶ ˯ή˸Ϥϟ΍ ϲ˴ Ϡ˴ ϋ
˴ Δ˴ ϋ Ύσ ϻϭ ϊ˸Ϥ˴ γϼ˴ ϓ ˶ Δ˴ ϴ˶ μ˸ό˴ Ϥ˶ Α
³ Dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi SAW bersabda: menjadi kewajiban atas orang Islam untuk selau
mendengar dan taat (kepada pemerintah/pemimpin), baik dalam hal ia senangi atau ia benci,
kecuali bahwa ia mnyuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban lagi untuk
mendengar dan mematuhi.´ (HR. Bukhari-Muslim)
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Aisyah. 1990. Tafsir Bin Tusy-Syatthi`. Bandung: Mizan
Al Ibrany, Ibrahim. 1995. Pengembangan Studi Al Qur`an. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Armado, Ade Dkk. 2001. Ensiklopedi Islam untuk Pelajar. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
Ash Shadi, Subhi. ______. Membahas Ilmu-ilmu Al Qur`an. ______: Pustaka Firdaus
Ash Shiddiqy, M. Hasbi._____. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis. Jakarta: Bulan Bintang
Ash Shiddiqy, M. Hasbi. 1993. Ilmu-ilmu Al Qur`an. Jakarta: Bulan Bintang
Asy Syirbashi, Ahmad. 1994. Studi Al Qur`an. ______: Pustaka Firdaus
Baidan, Nashruddin. Wawasan Baru Ilmu Tafsir. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Depag RI. 2007. Pedoman Tajwid TransleIterasi Al Qur`an PTTQ Lajnah Pentashihan Mushaf
Al
Qur`an. Jakarta: Depag RI
Depag RI. 2002. Al Quran dan terjemahannya. Surabaya: Karya Utama
Fachruddin. 1992. Ensiklopedi Al Quran. Jakarta: Rineka Cipta
Hamka. 1982. Tafsir Al Azhar. Jakarta: Pustaka Ranyumas
Irvi, Balintine Thomas dkk. 1987. Inti Ajaran Islam. Jakarta: Rajawali
Mahjuddin. 2000. Kajian Dasar Pendidikan Akhlak. Jakarta: Kalam Mulia
Majdid, Nurcholis. Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
Manna. Khalil Al Qattan. ______. Studi Ilmu-ilmu Al Qur`an. Bogor: Lentera Antar Nusa
Mustofa, Alghayali. _____. Bimbingan menuju Akhlak yang Luhur. Semarang: Toha Putra
Muqbil bin Hadi Al Wadi`i, Syaikh. 2007. Shahih Asbabun Nuzul. Jakarta: Pustaka Assunru
Shihab, M. Quraish. 2004. Tafsir Al Misbah. Jakarta: Lentera Hati
Syadali, Ahmad. 2000. Ulumul Qur`an. Bandung: Pustaka Setia
Syafie, Rahmat. 2000 Al Hadits. Bandung: Pustaka Setia
Shihab, M. Quraish. 1994. Membumikan Al Quran. Bandung: Mizan
Zuhri, Muhammad. 2003. Telaah Matan Hadits. Yogyakarta: LESFI
RANGKUMAN MATERI HADITS Mata Pelajaran Al-Qurǯan Hadits Semester II Kelas IX
Madrasah Tsanawiyah
RANGKUMAN MATERI HADITS
Mata Pelajaran Al-Qur͛an Hadits Semester II
Kelas IX Madrasah Tsanawiyah
1. Hadits tentang menuntut ilmu
˴ ϝΎ˴ ϗ ˳ Ϛ˶ ϟΎ˴ ϣ ˶ Ϧ˸Α΍ ˶ β˴ ϧ˴ ΍ ˸Ϧ˴ ϋ : ˴ Ϣ͉ Ϡ˴ γ˴ ϭ ˶ Ϫ˸ϴ˴ Ϡ˴ ϋ ˶ Ϳ΍ ˵ ϝ˸Ϯ˵ γ˴ έ ˴ ϝΎ˴ ϗ :
˳ Ϣ˶ Ϡ˸δ˵ ϣ ͋ Ϟ˵ ϛ ϰ˴ Ϡ˴ ϋ ˲Δ˴ π˸ϳή˴ ϓ ˶ ϢϠ˶ ό˸ϟ΍ ˵ ΐ˴ Ϡ˴ σ ) Ϫ˴ ΟΎ˴ ϣ ˵ Ϧ˸Α˶ ΍ ˵ ϩ΍˴ ϭ˴ έ (
˶ ϢϠ˶ ό˸ϟ΍ ˵ ΐ˴ Ϡ˴ σ : Menuntut ilmu
˲Δ˴ π˸ϳή˴ ϓ : wajib
˳ Ϣ˶ Ϡ˸δ˵ ϣ ͋ Ϟ˵ ϛ ϰ˴ Ϡ˴ ϋ : Bagi setiap muslim
Dari Anas bin Malik ra, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: ͞Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap
muslim͟. (HR. Ibn Majah)
˴ Ϣ͉ Ϡ˴ γ˴ ϭ ˶ Ϫ˸ϴ˴ Ϡ˴ ϋ ˶ Ϳ΍ ˵ ϝ˸Ϯ˵ γ˴ έ ˴ ϝΎ˴ ϗ :
˵ Ϛ˶ Ϡ˸Ϭ˴ Θ˴ ϓ Ύ˱ δ˶ ϣΎ˴ Χ ˸Ϧ˵ Ϝ˴ Η ˴ ϻ˴ ϭ Ύ̒ Β˶ Τ˵ ϣ ˸ϭ˴ ΍ Ύ˴ ό˶ Ϥ˴ Θ˸δ˵ ϣ ˸ϭ˴ ΍ Ύ˱ Ϥ͋ Ϡ˴ ό˴ Θ˵ ϣ ˸ϭ˴ ΍ Ύ˱ Ϥ˶ ϟΎ˴ ϋ ˸Ϧ˵ ϛ ) ˵ ϩ΍˴ ϭ˴ έ
˶ ϣ˶ έ΍͉ Ϊϟ΍ ϲ (
˸Ϧ˵ ϛ : Jadilah
Ύ˱ Ϥ˶ ϟΎ˴ ϋ : Orang yang berilmu
˸ϭ˴ ΍ : atau
Ύ˱ Ϥ͋ Ϡ˴ ό˴ Θ˵ ϣ : orang yg menuntut ilmu
Ύ˴ ό˶ Ϥ˴ Θ˸δ˵ ϣ : Pendenar ilmu
Ύ̒ Β˶ Τ˵ ϣ : Pecinta ilmu
˸Ϧ˵ Ϝ˴ Η ˴ ϻ˴ ϭ : dan janganlah menjadi
Ύ˱ δ˶ ϣΎ˴ Χ : yang kelima (tdk pandai)
˵ Ϛ˶ Ϡ˸Ϭ˴ Θ˴ ϓ : maka kamu akan binasa
Rasulullah Saw bersabda: ͞Jadilah orang yang berilmu (pandai) ʹ atau penuntut ilmu ʹ atau pendengar
ilmu ʹ atau pecinta ilmu, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima (selain mereka, bodoh),
niscaya kamu akan binasa/celaka͟. (HR. ad-Darimi)
2. Hadits tetang menghargai waktu
˴ ϝΎ˴ ϗ ˵ Ϫ˸Ϩ˴ ϋ ˵ Ϳ΍ ˴ ϲ˶ ο˴ έ ˳ αΎ͉ Β˴ ϋ ˶ Ϧ˸Α΍ ˶ Ϧ˴ ϋ : ˴ Ϣ͉ Ϡ˴ γ˴ ϭ ˶ Ϫ˸ϴ˴ Ϡ˴ ϋ ˶ Ϳ΍ ˵ ϝ˸Ϯ˵ γ˴ έ ˴ ϝΎ˴ ϗ :
˳ β˸Ϥ˴ Χ ˴ Ϟ˸Β˴ ϗ Ύ˱ δ˸Ϥ˴ Χ ˸Ϣ˶ Ϩ˴ Θ˸Ϗ˶ ΍ : ˴ Ϛ˶ ϣ˴ ή˴ ϫ ˴ Ϟ˸Β˴ ϗ ˴ Ϛ˴ ΑΎ˴ Β˴ η ± ˴ Ϛ˶ Ϥ˴ Ϙ˴ γ ˴ Ϟ˸Β˴ ϗ ˴ Ϛ˴ Θ͉ Τ˶ λ˴ ϭ ± ˴ Ϛ˶ Ϡ˸ϐ˵ η ˴ Ϟ˸Β˴ ϗ ˴ Ϛ˴ Ϗ΍˴ ή˴ ϓ˴ ϭ ± ˴ ϓ ˴ Ϟ˸Β˴ ϗ ˴ ϙΎ˴ Ϩ˶ Ϗ˴ ϭ ˴ ϙ˶ ή˸Ϙ ± ˴ Ϛ˶ Η˸Ϯ˴ ϣ ˴ Ϟ˸Β˴ ϗ ˴ Ϛ˴ ΗΎ˴ ϴ˴ Σ˴ ϭ ) ˵ ϩ΍˴ ϭ˴ έ
ϰ˶ Ϙ˴ Ϭ˸ϴ˴ Β˸ϟ΍˴ ϭ ˶ Ϣ˶ ϛ΄˴ Τ˸ϟ΍ (
˸Ϣ˶ Ϩ˴ Θ˸Ϗ˶ ΍ manfaatkan/gunakan :
Ύ˱ δ˸Ϥ˴ Χ / ˳ β˸Ϥ˴ Χ lima (perkara):
˴ Ϟ˸Β˴ ϗ sebelum:
˴ Ϛ˴ ΑΎ˴ Β˴ η : masa mudamu
˴ Ϛ˶ ϣ˴ ή˴ ϫ : masa tuamu
˴ ˴ Ϛ˴ Θ͉ Τ˶ λ : masa sehatmu
˴ Ϛ˶ Ϥ˴ Ϙ˴ γ masa sakitm:
˴ Ϛ˴ Ϗ΍˴ ή˴ ϓ : masa luangmu
˴ Ϛ˶ Ϡ˸ϐ˵ η : masa sibukmu
ϙΎ˴ Ϩ˶ Ϗ˴ ϭ : masa kayamu
˴ ϙ˶ ή˸Ϙ˴ ϓ : masa miskinmu
˴ Ϛ˴ ΗΎ˴ ϴ˴ Σ : masa hidupmu
˴ Ϛ˶ Η˸Ϯ˴ ϣ masa matimu:
Dari ibn Abbas ra, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: ͞Manfaatkanlah lima keadaan/perkara
sebelumnya dating lima keadaan/perkara yang lain: MAsa mudamu sebelum dating masa tuamu ʹ masa
sehatmu sebelum dating masa sakitmu ʹ masa luangmu sebelum masa sibukmu ʹ masa kayamu
sebelum masa miskinmu ʹ masa hidupmu sebelum masa fakirmu (miskinmu) ʹ dan masa hidupmu
sebelum masa tuamu (HR. al-Hakim dan al-Baiaqi).

yaitu: a. ra. . jika mim mati bertemu mim 2) Ikhfa` syafawi.. = boleh waqaf j.. = waqaf lebih utama dari wasal h. dan lam a. yaitu: a. = seperti semula l. yaitu: 1) Tafkhim (tebal) 2) Tarqiq (tipis) 3) Jawazul wajhaini (tebal/tipis) c. 6. = boleh waqaf tapi wasal lebih utama f. AL QUR`AN 1.a. = ditempat itu terdapat waqaf Nabi Muhammad SAW Cara waqaf ada tiga. = waqaf lebih baik i. = boleh waqaf karena darurat. yaitu alif. tanpa merubah makna g.) m. Mad far`i (cabang). Sejarah turunnya Al Qur`an . Mad tabi`i (asli) b. Mad Mad ialah memanjangkan suara ketika membaca huruf-huruf yang wajib dibaca panjang. = . Hukum bacaan lam dibagi menjadi dua. = jaiz/boleh waqaf boleh tidak e. Menghilangkan satu tanda baca yaitu tanwin fathah dibaca satu fathah panjang. Mematikan huruf dua terakhir c. = wasal lebih utama k. wau. waqaf pada salah satu tanda (. = mutlaq/ harus waqaf d. = waqaf lazim/harus waqaf b.. yaitu: 1) Mad wajib muttasil 9) Mad badal 2) Mad Jaiz munfasil 10) Mad Arid lis sukun 3) Mad lazim harfi musyabba` 11) Mad `iwad 4) Mad lazim harfi musyabba` musaq qal 12) Mad Layyin 5) Mad lazim harfi musyabba` mukhaffaf 13) Mad silah 6) Mad lazim harfi mukhaffaf 14) Mad tamkin 7) Mad lazim kalimi musaqqal 15) Mad farqi Mad lazim kalimi mukhaffaf B. jika mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah kecuali dan b. = dilarang waqaf c. Mad dibagi menjadi dua. yaitu: 1) Tafkhim/ Tarqiq bagi lam yang ada pada lafal Allah 2) Semua lam tarqiq kecuali lam yang ada pada lafal Allah 7. yaitu: 1) Idgam mutamasilain. Mematikan huruf terakhir b. dan ya. jika mim mati bertemu huruf ba 3) Izhar syafawi. ada 15. Hukum bacaan ra dibagi menjadi tiga macam. Hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun ada tiga. = berhenti sejenak tanpa bernafas n.

o Al Qur`an diturunkan secara berangsur-angsur selam 22 tahun 2 bulan 22 hari (23 tahun).·‘Xº ŠFV ¸ ¦¶k n DX&YV ¸ ¢¶sX ]. 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah. o Macam-macam nama Al Qur`an antara lain: a. ingat. Al Qur`an surat Luqman ayat 12-15 tentang berakhlak kepada Ibu Bapak ¶ W WYV S=¹ W#Y¦ ^D}]. mulia) d. Al Furqan (pembeda) c. o Al Qur`an berisi tentang pedoman dan aturan dalam tata nilai kehidupan umat manusia dan seluruh alam. lembaran yang ditulis. Al Kitab (mengumpilkan. Az Zikr (peringatan.q6W» ¥ ¦¶sS €‘Q‡cº Y>‘ . hukum dan kewajiban) e. Ajarannya berlaku sepanjang masa sejak diturunkannya sampai hari kiamat.º ¦ WT]. Al Huda (petunjuk) 2. ketetapan. Al Qur`an (bacaan) b. At Tanzil (yang diturunkan) f.o Al Qur`an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril.

º ¦ €‘Q‘>¸I[ YUªHYV ~©QŸ¢‘ªX d•SC©}X [ · ¶uª$ m . DX&YV X \ \ ‡FW» k •C\° • ‘.]Q ‰ŒŠ º  YV X%W ¡D}].

º ‰ŒŠ F YV ] ]K}]C R#X¥ FV  ¶sª$  X& aiº W ]W €‘Q ˜2»!‘¨ \W» ]. G \¹ ‡Iu ¯3»!Ÿ¢W ”3 ‘¢X¥ ‰ŒŽŠ Y>º d{YVYV ^D}`c71a ‘Q¹ ] ‘|YU ©Q¹*R!Y.¡K¹ª‘žª# .\U ~©Q &« ‡>¹HYV R#X¥ D¹HYV ~©Qª!}`ƒ‘»YV ½ Š½¹¾X& X¨ ŠFV ¸ ¢¶k  ]¹ ] ‘|YUYV g R  © ‡ƒ].

¡K¸‘Q`{YV ½ Y ¹6 A»V¥ ¹ªX& . ].

Al Qur`an surat An Nisaa` ayat 36 tentang berakhlak kepada seama manusia . ¶®‡#YV $ ] ¶DX& ^"X6V g R  d3ª3 g R  ¸2¦¥ª‡C¸ X& 2¢¥gQX6« W» ]. Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar´.(15) Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu.¹ªW# ‰ŒŠ (12)Dan Sesungguhnya Telah kami berikan hikmat kepada Luqman.(14) Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu.´ 3. dan menyapihnya dalam dua tahun[1180]. Hanya kepada-Kulah kembalimu. dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji´.bapanya. dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah). janganlah kamu mempersekutukan Allah. µ3©*>¦ XFUª!]. di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: ³Hai anakku. dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambahtambah. Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan. Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu.(13) Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya. dan barangsiapa yang tidak bersyukur. yaitu: ³Bersyukurlah kepada Allah. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Maka janganlah kamu mengikuti keduanya.

V¡ ©¶¥YV k [YV .

U¦ ¶uª$ €‘Q @mº \k .

ºYV .}X+Y ºYV Š½¾‡}`c]. Š½º±X|YUºYV =>}`c¶Q ‹ YV R¸ ¢ º ].

¹ V ‡F k [ !‘X¦ DX& XF >[X*º ª' ‡ U¥ W» ‰Ž‘Š ³Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Al Qur`an surat Ali Imran ayat 103-105 tentang persatuan dan persaudaraan . tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. dan teman sejawat. ibnu sabil dan hamba sahayamu. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa.´ 4. anak-anak yatim. TKºYV ‘ R¸ ¢ º  TKºYV ‹!¥=¢Jº ‹!‘QdƒYV ‹!>]Jº Š½ºµYV Š$ cc X&YV ¶1WR!X& ¸2¦¥>}]. karib-kerabat. orang-orang miskin.

]C [YV .‡ƒX+¶¥YV Š$¸TX m =ª ‘.U¡.

Uª i \ W# .

º ]vq}W V« YV ¥2ªH GU¡W!º ¡.¹ª‘6 m ¸2¦º R!X¨ º  ¹0¦¬>¦ ?¦] ¶¥V ]kV W» X½¹¾X ¸2¦Uª!ª 0¦¬µWX¶{V W» €‘Q‘*Y/¹ª‘> >6|YU¹^ ¹0¦¬>¦YV R#X¥ \ \k SX º ¥Q ^D‘M&  ‡> 2¦\ W 6V W» TO¹A‘M& ]‘|\ \ ¡½M¾X¥ l ¸2¦W €‘Q‘+}X Y¦ ¹¦l!]ªW XFV¡ X+¸OW) * D¦X*ºYV ¸2¦=‘M& ™T‡&« XFU¥¥¶ X R   ¸ W º XFV¥ ¥&» X YV ‡V¥ ¹ªT6»5 XF¸U]K¹>X YV ‰DX¥ Ž W=¡.V¥ ¦º YV `1].º * [YV .

U©6U¦W# X½±‘ k \ .

Uª i \ W# .

orang-orang yang bersaudara.(105) Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka.´ 5. agar kamu mendapat petunjuk.U¢ R!X*¹^YV D‘& ‘ ¹ªX X& ¨0ªIY¦ ]D ¢1}S=‹M Xº ]vq}W V« YV ¸2©PQ ­"\ X¥ ”3 ‘¢X¥ (103)³Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah. dan janganlah kamu bercerai berai. merekalah orang-orang yang beruntung. mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. (104) Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. menyuruh kepada yang ma¶ruf dan mencegah dari yang munkar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu. lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah. Maka Allah mempersatukan hatimu. lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Al Qur`an surat An Nur ayat 21 tentang setan sebagai musuh manusia TO V q}X X½±‘ k . dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan.

U¥>X&Y¦ [ .

Maka Sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. sekiranya tidaklah Karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian.langkah syaitan. janganlah kamu mengikuti langkah.ºYV [¸UWYV ¥$¶”W» m ¸¦º R!X¨ ~©Q©+Y. niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan- . barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan.¹UY YV X& W] 2¦>‘& ¶D‘M& " XRV = XV eD‡}WYV k ‹NX ¥ DX& ¤¦XsS lYV ®® ‘ \ ”3 !X¨ ‰ŒŠ ³ Hai orang-orang yang beriman.U¥ªo+W# ‘2|YU¦ž¦^ ‰D}Wžº fs DX&YV ¶®p/X ‘2|YU¦ž¦^ ‰D}Wžº fs ~©Qq6W» ¤ ¡(» X ‘¦XsµW\ º Ž W>¡.

\ "Tn]Q ¶1X*Y6V ]®¸] $Y>] ½ ŠI$¦ W©=¡ ªTW . Al Qur`an surat Al Baqarah ayat 261-264 tentang sikap dermawan ¥$W.´ 6.perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya.‡& X½±‘ k XFU¢ ‘ >¥ µ3¡KW|YUº&V ½ Š$ ] m Š$W:].

‘M& Tn]Q lYV ¡‘ª} ”¥ D].‘ ¤¦XsS lYV ®®‡ |YV ¯3 !X¨ ‰‘ŒŠ X½±‘ k XFU¢ ‘ >¥ ¸2¡KW|YUº&V ½ Š$ ] m i2ª3 [ XFU¥ª¹+¥ X& .

U¢ \ 6V \=X& -[YV A V ¸2©Pr ¸2ªH¥ ¶CV ] =‘¥ ¸2KRY [YV ®¸U]^ µ3Kº R!X¨ [YV ¸2ªH GU©6X µWX ‰‘Š ™%¸UW –V¥ ¹ª‡& °SX ‘ ºµX&YV ™ ¸ ]^ D‘M& TW ] `{ ]K¥ªX¹/X A V lYV •C\° ”3 !]Q ‰‘ŽŠ ]K V q}X X½±‘ k .

U¥>X&Y¦ [ .

º W *_YV ‹ k \ ¡‘ =¥ ~¥ WX& Y¦W  †‡‡> [YV ¡D‘&¹W¥ m ‘5¸UY ºYV Ž ‡^*] .Uª!‘ž¸ª# 2¦‘+}W ] `{ ‰HD].

~¥ «W:].\ %FYUº `{ ‘Qº R!X¥ ”"X ª# ~©QX`{V W» ™$YV ~©Q Y X-W» :»`{ .W» Š$W:].

[ GV¤ ‘ º X R#X¥ ¦µ•\m e.‘M& .

Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. lalu menjadilah dia bersih (Tidak bertanah). tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir 7. janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima). dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.U©`c  lYV [ ‘ ¶KX X4¸UW º X½± ‘ }Wº ‰‘Š (261) Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. seperti orang yang menafkahkan hartanya Karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian.(262) Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Al Qur`an surat Al Mujadalah ayat 11 tentang semangat keilmuan TO V q}X X½±‘ k . Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan.(263) Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. pada tiap-tiap bulir seratus biji.(264) Hai orang-orang yang beriman.

ÀU¥>X&Y¦ W  $ ‘ ¸2¦W .

º .U¡Wcc\ W# ½ †i!}]J].

U¡W`cº»W» \`cº X l ¸2¦W .

W  YV $ ‘ .

V¤ ¢s7 .

V¤ ¢s7W» ˆ®W»¸ X l X½±‘ k .

U¥>X&Y¦ ¸2¦>‘& X½±‘ kYV .

 XFUª!]. niscaya Allah akan meninggikan orang-orang .Uª#V« ^3»!‘ªº 1}]CY ] lYV ]. Maka berdirilah. Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.¹ªW# ™ ]^ ‰ŒŒŠ ³ Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: ³Berlapang-lapanglah dalam majlis´. dan apabila dikatakan: ³Berdirilah kamu´.

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al Qur`an surat Al Baqarah ayat 168 tentang makanan yang baik dan halal ]K V q}X ¤‡‡> .yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.´ 8.

\}R!]Q =L W [YV .Uª!¦ e.‘& ½ ‰œ¸ *_ .

´ 9. Al Qur`an surat Al A`raf ayat 31 tentang larangan berlebih-lebihan ½•CX}X X4] Y¦ . dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.U¥ªp/W# ‘2|YU¦ž¦^ ‰D}Wžº fs ~©Qq6 ¸2¦W %V¡ X¥ °½¾ & ³ Hai sekalian manusia.

V¦ ª_ ¸¦X+XB  ] >‘¥ ŠI$¦ ‹JµcX& .

Uª!¢YV .

U©Y ·rYV [YV .

makan dan minumlah.YV Ž ‘IsSYV ¼± ‹}dƒ ‰ŒŠ X½±‘ k W  2¡K¹*Y}`{V ™TX ‡ƒ & .ÀUª» ¶eª$ ~©Qq6 [ !‘X¦ X½¾‘» ¶e¡.º ‰ŽŒŠ ³ Hai anak Adam.‡. Al Qur`an surat Al Baqarah ayat 155-157 tentang sabar dan tabah menghadapi cobaan 2¦q6YUª!¸S=WYV ¦µ•]v ^D‘M& ‡¸UW º ˆ¯U¢JºYV Šº X6YV ^D‘M& ‹%|YUº&*_ †i¢ 6*_YV ‘2|X ]. pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid.´ 10. dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

ÀU¦W q6 n q6 YV ‘Qº W XFU¥ª‡C|Y ‰Œ‘Š ]vq}W V« ¸2O¸ R!X¨ –2|YUR!`{ D‘M& ¸2KRi ™T].¶QY YV .

jiwa dan buah-buahan. dengan sedikit ketakutan.(156) (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. vq}W V« YV ¥2ªH XFV¡ X+¶K¡.´ 11.º ‰Œ’Š (155) Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. kelaparan. mereka mengucapkan: ³Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji¶uun´. Al Qur`an surat Ash Shaf ayat 2-3 tentang sikap konsekwen dan jujur TO V q}X X½±‘ k .(157) Mereka Itulah yang mendapat keberkatan yang Sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. kekurangan harta.

U¥>X&Y¦ ^2‘ GU¦U¢ W# X& [ XFUª!]ªº W# ‰Š Y ¥ |*º X& ] =‘¥ m FV .

perbuatan maupun ketetapan beliau yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah SWT yang disyariatkan kepada manusia. kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (3)Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.U¦U¢ W# X& [ GUª!]ªº W# ‰ŽŠ (2) Wahai orang-orang yang beriman. . C. Pengertian Hadits adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. baik berupa ucapan. Hadits 1.

´ (HR. Dilihat dari kualitasnya. (HR. maka dapat menghapusnya dan bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik.2. At Tarmizi) 4. yaitu: hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lain. suatu perkataan yang aku tidak menanyakan lagi kepada seseorang sealin engkau´. Dilihat dari jenisnya. yaitu: 1) Hadits Qouli 2) Hadits Fi`li 3) Hadits Taqriri 4) Hadits Hammi b. Hadits tentang taqwa dan berakhlak mulia sesama manusia : . : Dari Abu Amr. Hadits tentang kebenaran Islam dan istiqamah : : .´ (HR. Al Bukhari) 6. yaitu: 1) Hadits sahih 2) Hadits Hasan 3) Hadits Daif 3. dikatakan Abi Amrah Sufyan bin Abdillah ra. : . Nabi bersabda: ³Katakanlah aku beriman kepada Allah. lau berlakulah lurus (istiqomah)´. dapat digolongkan menjadi empat. . Hadits tentang perintah menuntut ilmu dan keutamaan orang yang menuntut ilmu . yaitu: 1) Hadits Mutawatir 2) Hadits Ahad c. hendaklah ia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci kalau akan dicampakkan kedalam api neraka. Dari Abu Zar ra telah berkata Rasulullah SAW bersabda : ³ bertakwalah kepada Allah dimana saja engkau berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. hendaklah mencintai seseorang semata-mata karena Allah. niscaya ia telah merasakan manisnya iman. Berkata: ³ ya Rasulullahajarkan kepadaku tentang Islam. Muslim) 5. Dilihat dari kuantitasnya (jumlah perawi). Dari Nabi SAW bersabda: tiga perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang. Macam-macam hadits a. dapat digolongkan menjadi tiga. Dari Anas ra. dapat digolongkan menjadi dua. Hadits tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya : .

(HR. _____. karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dari Nabi SAW bersabda: menjadi kewajiban atas orang Islam untuk selau mendengar dan taat (kepada pemerintah/pemimpin). Ensiklopedi Islam untuk Pelajar. Ibrahim. dan barang siapa durhaka kepada pemerintah. 2000. M. Inti Ajaran Islam. 1995. Ibnu Abdil Bar) 7. Aisyah. 2007. Jakarta: Pustaka Assunru Shihab. Bogor: Lentera Antar Nusa Mustofa. Shahih Asbabun Nuzul. dan barang siapa. Nurcholis. Subhi. 2002. Jakarta: Bulan Bintang Ash Shiddiqy. Studi Al Qur`an.(HR. 1990. 2001. ______. Pengembangan Studi Al Qur`an. Semarang: Toha Putra Muqbil bin Hadi Al Wadi`i. Bukhari-Muslim) : ³ Dari Ibnu Umar ra. Quraish. M. Bimbingan menuju Akhlak yang Luhur. Hasbi. baik dalam hal ia senangi atau ia benci. berarti ia telah durhaka kepadaku. Bandung: Pustaka Setia . Ensiklopedi Islam. Tafsir Bin Tusy-Syatthi`.´ (HR. 2007. maka tidak ada kewajiban lagi untuk mendengar dan mematuhi. Hasbi. Bandung: Mizan Al Ibrany. 1982. Jakarta: Rajawali Mahjuddin. 1994. Jakarta: Lentera Hati Syadali. 2000. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis. Hadits tentang taat kepada Allah. Ensiklopedi Al Quran. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve Manna. Syaikh. Tafsir Al Azhar. Ahmad. Tafsir Al Misbah. Pedoman Tajwid TransleIterasi Al Qur`an PTTQ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur`an. Jakarta: Raja Grafindo Persada Armado. Bukhari-Muslim) DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman. berarti ia telah taat kepadaku. 1992. dan barang siapa durhaka kepadaku berarti ia telah durhaka kepada Allah. Ilmu-ilmu Al Qur`an. Ulumul Qur`an. Sesungguhnya para Malaikat meletakkan sayapsayap mereka kepada para penuntut ilmun karena senang dengan yang ia tuntut. ______: Pustaka Firdaus Baidan.: . ______. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Depag RI. Jakarta: Depag RI Depag RI. Rasul dan Pemerintah ³ Barang siapa taat kepadaku berarti ia telah taat kepada Allah. Jakarta: Pustaka Ranyumas Irvi. 1987. kecuali bahwa ia mnyuruh untuk berbuat maksiat. Taat kepada pemerintah. Balintine Thomas dkk. 1993._____. Wawasan Baru Ilmu Tafsir. Jakarta: Rineka Cipta Hamka. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve Ash Shadi. Khalil Al Qattan. Al Quran dan terjemahannya. Kajian Dasar Pendidikan Akhlak. Rasulullah SAW bersabda: ³Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Studi Ilmu-ilmu Al Qur`an. Membahas Ilmu-ilmu Al Qur`an. Jakarta: Kalam Mulia Majdid. Nashruddin. M. Alghayali. 2004. ______: Pustaka Firdaus Ash Shiddiqy. Ade Dkk. Jakarta: Bulan Bintang Asy Syirbashi. Ahmad. Surabaya: Karya Utama Fachruddin.

(HR. M. Hadits tentang menuntut ilmu : ( ) : Menuntut ilmu : wajib : Bagi setiap muslim : Dari Anas bin Malik ra. Bandung: Mizan Zuhri. Telaah Matan Hadits. Ibn Majah) : ) ( Jadilah : . Yogyakarta: LESFI RANGKUMAN MATERI HADITS Mata Pelajaran Al-Qur an Hadits Semester II Kelas IX Madrasah Tsanawiyah RANGKUMAN MATERI HADITS Mata Pelajaran Al-Qur an Hadits Semester II Kelas IX Madrasah Tsanawiyah 1.Syafie. 1994. ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim . Membumikan Al Quran. 2003. Muhammad. Rahmat. 2000 Al Hadits. Quraish. Bandung: Pustaka Setia Shihab.

Hadits tetang menghargai waktu : ) ± ± ± ± : : ( manfaatkan/gunakan : lima (perkara): / sebelum: masa mudamu : . niscaya kamu akan binasa/celaka . ad-Darimi) 2. (HR. dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima (selain mereka. bodoh).Orang yang berilmu : atau : orang yg menuntut ilmu : Pendenar ilmu : Pecinta ilmu: dan janganlah menjadi: yang kelima (tdk pandai): maka kamu akan binasa: Rasulullah Saw bersabda: Jadilah orang yang berilmu (pandai) atau penuntut ilmu atau pendengar ilmu atau pecinta ilmu.

ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Manfaatkanlah lima keadaan/perkara sebelumnya dating lima keadaan/perkara yang lain: MAsa mudamu sebelum dating masa tuamu masa sehatmu sebelum dating masa sakitmu masa luangmu sebelum masa sibukmu masa kayamu sebelum masa miskinmu masa hidupmu sebelum masa fakirmu (miskinmu) dan masa hidupmu sebelum masa tuamu (HR.masa tuamu : masa sehatmu : masa sakitm: masa luangmu : masa sibukmu: masa kayamu: masa miskinmu : masa hidupmu: masa matimu: Dari ibn Abbas ra. al-Hakim dan al-Baiaqi). .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful