IMAN KEPADA RA5UL ALLAH

1ŦC|eh ke|ompok 3ť
Andlka llrman 8Ŧ / 03
-lsrlna Clanlndva ÞŦ / 13
;r'alnn ulesel MŦ / 14
8lskha Adella -Ŧ / 17
Ŧ5tandar kompetens| ť
MenlnakaLkan kelmanan kepada 8asl Allah
kompeLensl uasar
Slswa berlman kepada 8aslŴrasl dan dapaL men[elaskan penaerLlan lman kepada 8asl Allah denaan
menaeLahl nama Ŷ namaţ slfaLŴslfaL serLa Laasnva dan mamp meneladanlnvaŦ
lndlkaLor Þembela[aran ť
AŦ Slswa dapaL men[elaskan penaerLlan lman kepada 8asl Allah
8Ŧ Slswa dapaL menvebLkan namaŴnama 8asl Allah
CŦ Slswa dapaL membaca dan menaarLlkan ualll -aqll LenLana lman kepada 8asl Allah
uŦ Slswa dapaL men[elaskan perbedaan anLara 8asl ull Azml denaan 8asl Allah lalnnva
LŦ Slswa dapaL men[elaskan fnasl berlman kepada 8asl Allah

3ŦDaftar Is|
W kaLa ÞenaanLar
W uafLar lsl
W Þendahlan
lenomena
MoLlf / alasan
W 8msan maslah

W Sa[lan MaLerl / ÞeLa konsep
W Anallsa uaLa
W keslmplan
W uafLar ÞsLaka
ŦÞendahu|uan
lenomena
5Ŧkumusan Masa|ah
Sdahkah klLa benarŴbenar berlman kepada 8aslŴrasl Allah SW1 ?
Sdahkah klLa benarŴbenar melaksanakan sema vana Lelah dlsampalkan para 8asl Allah ?

6Ŧ5a[|an 1eor|
AŦÞL-CL81lA- lMA- kLÞAuA 8ASuL ALLAP
MenrL bahasaţlman arLlnva percavaţSedanakan 8asl arLlnva LsanŦuan berlman kepada 8asl
Allah berarLl mempercaval bahwa para 8asl lL merpakan mansla plllhan vana menerlma wahv darl
Allah SW1 dan dlberl Laas nLk menvampalkan kepada maL mansla sebaaal pedoman hldp dl
dnla nLk men[ kebahaalaan dl akhlraLŦ
1) -amaŴnama 8asl Allah
1enLana namaŴnama 8asl Allah seperLl vana Lelah klLa keLahl dan klLa kenal LerdapaL 23 8asl vana
wa[lb klLa lmanlŦuelapan belas dlanLaranva Lelah dlsebLkan dalam sraL AlŴAn'am avaL 83 sampal
denaan 86ŦSeleblhnva menvebar dl sraL lalnŦuan darl 23 8asl Allah LersebLţada vana dlklsahkan
rlwavaLnva dan ada pla vana LldakŦ
2) SlfaLŴslfaL 8asl Allah
Þara 8asl Allah dalam menvampalkan dakwahnva [aa memlllkl slfaLŴslfaL Lerp[l vana paLL
dlLeladanl oleh mav lslamŦSlfaLŴslfaL lnl sekallas merpakan keleblhan mereka darl mansla
blasaŦ8erlkL lnl slfaLŴslfaL Lerp[l vana dlmlllkl oleh para 8asl Allah ť
aŦSlddlq
SlfaL ºSlddlq" arLlnva benarŦÞara 8asl selal benar balk dalam perkaLaan mapn perbaLan Cleh
karena lLţmsLahll baal para 8asl berslfaL ºkldzlb" vana arLlnva bohona/dsLaŦ

bŦAmanah
SlfaL ºamanah" arLlnva dapaL dlpercavaŦÞara 8asl Allah selal dapaL dlpercava dalam
menvampalkan wahv kepada maLnvaŦMsLahll para 8asl memlllkl slfaL ºkhlanaL" vana arLlnva Lldak
dapaL dlpercava
cŦ1abllah
SlfaL º1abllah" arLlnva menvampalkanŦMaksdnva seLlap 8asl menvampalkan apaŴapa vana Lelah
dlperlnLahkan oleh Allah SW1ŦMsLahll para 8asl berslfaL ºkhlLman" vana arLlnva menvembnvlkanŦ
dŦlaLhanah
SlfaL"laLhanah" arLlnva cerdasţcerdlkţaLa pandalŦMsLahll para 8asl Allah memnval slfaL
º8aladah" vana berarLl bodohŦ
ontohŴcontoh kecerdasan Nab| Muhammad 5AWŦ
8anvak conLoh kecerdasan 8aslllah SAWţdlanLaranva sebaaal berlkL ť
1)keLlka 8aslllah berdaaana deaan SlLl khadl[ah
2)keLlka 8aslllah berhasll menvelesalkan senakeLa penempaLan Pa[ar Aswad
3)keLlka 8aslllah berhasll membaL Þlaaam Madlnah
ÞL88LuAA- A-1A8A 8ASuL uLuL AZMl uL-CA- ?A-C LAl--?A
Sebenarnva klLa Lldak boleh membedakan anLara 8asl saL denaan vana lalnnvaţakan LeLapl dlslnl
vana akan dlkpas adalah perbedaan anLara 8asl ull Azml denaan 8asl lalnnvaŦ
8asl ull Azml adalah aelar vana dlberlkan kepada para 8asl vana memlllkl kelsLlmewaanţvalL
kesabaran dan keLabahan dalam menvampalkan dakwahnvaŦLlma 8asl vana mendapaLkan aelar
ull Azml lL adalahť
1Ŧ-abl -h AS
2Ŧ-abl lbrahlm AS
3Ŧ-abl Msa AS
4Ŧ-abl lsa AS
3Ŧ-abl Mhammad SAW
lu-CSl 8L8lMA- kLÞAuA 8ASuL ALLAP
Secara mmţfnasl berlman kepada 8asl Allah dlanLaranva ť

1Ŧ Sebaaal Þembawa 8ahmaL baal selrh alamŦ
2ŦSebaaal uswaLn Pasanah(1eladan vana balk)Ŧ
3ŦSebaaal [embaLan nLk men[ kebenaran dan kebahaalaanŦ
7ŦAna||sa Data
SeLelah kaml amaLl dan bandlnakanţkaml berpendapaL bahwa sema masalah/problem vana
berkalLan denaan fenomena Ladl vana Lelah kaml Lampllkan dlaLasţada hbnaannva denaan
kelmanan mansla Lerhadap 8asl Allah SW1ŦMereka sema krana menvadarl bahwa Lldak ada laal
vana dapaL menerlma aLa menvampalkan wahv selaln para 8aslŴrasl Allah vana Lelah nvaLa
sdah LerplllhŦMereka sema [aa sdah lpa bahwa -abl aLa 8asl Lerakhlr lalah -abl
Mhammad SAWŦuan leblh parahnva laal ada beberapa darl mereka Lldak hanva menaak sebaaal
-abl laalţLeLapl sdah menlnakaL LlnakaLnva men[adl seolahŴolah dlrlnva sebaaal 1han vana lL
berarLl sdah Lldak menaanaaap laal adanva Allah dan seaala kekasaannvaŦlnllah salah saL bkLl
vana semakln menakhkan kekaLan lman mansla vana semakln menrn darl harl ke harlŦ
8Ŧkes|mpu|an
!adlţseLelah kaml menaamaLl fenomena dan menaanallsa daLaţdapaL kaml
Larlk keslmplan bahwa klLa sebaaal maL lslam hendaknva semakln
menambah dan memperLebal kelmanan kepada Allah SW1 vana salah saL
caranva dapaL dllakkan denaan menalmanl para 8aslŴrasl AllahţmenalnaaL
dl zaman vana semakln berkembana lnlţaodaan dan cobaan Lers daLana slllh
beraanLlŦuan L[an darl lL sema nanLl akan kemball kepada dlrl klLa sendlrl
balk lL wakL sekarana dl dnla mapn nanLl kelak dl akhlraLŦ
9ŦDaftar Þustaka
8uku Þend|d|kan Agama Is|am 5MÞ ke|as VIII


1uCAS ACAMA

Makalah bab 8erlman kepada 8asl Allah

Cleh kelompok 3
AnaaoLa ť
1Ŧ Andlka llrman 8Ŧ / 03
2Ŧ-lsrlna Clanlndva ÞŦ / 13
3Ŧ;r'alnn ulesel MŦ / 14
4Ŧ8lskha Adella -Ŧ / 17

¾f f½f¯ ¯ fnf f°¯ °–ff°f-f °f°–¯f° ½f ff¾f ¾f f½f¯ °© f¾f°½ ff°f°fff¾D¯ °–f°f¾ff°°f ¾f f½f¯ °© f¾f°€°–¾ ¯f° ½f ff¾f  f€f¾ W W W ff9 °–f°f f€f¾ 9 ° ff°  °¯ °f .€$ff¾f° W ¯¾f°¯f¾f .

f¾ff fff °f °f ¯f° ½f ff¾ f¾fJ@" fff °f °f¯ f¾f°ff°¾ ¯ff°– f ¾f¯½ff°½fff¾f"  f©f°@  9-@-. f©f°.-9D .f $9 f°¾ ½ °f¾fff ¾¯½f° f€f9¾ff W W W W 9 ° ff° °¯ °f ¯¾f°. ° ff¾f ¯f°f°f½ nff f°–f°f¾f°f¾f° f° ¯f° ½f ff¾ f f¯ ¯½ nff ff½fff¾¯ ½ff°¯f°¾f½f°f°–¯ ° ¯ff f fJ@ f° –f¾°¯ °f¯½ff° ½f f¯f¯f°¾f¾ f–f½ ¯f° ½ °f°¯ °© ff–ff° ff %-f¯f °f¯ff¾f @ °f°–°f¯f °f¯ff¾f¾ ½ f°– ff f f°f °f f½ff¾f°– f© f¯f° f½f° f¾ f°ff°f f ¾ f° ff¯¾f °#f¯ff¾f¯½f °–f°  °f¯ ° f ¾ff° f° ff¾f ¾ f ff°– ¾ff° ff°f f°f f½ff°– f %€f ¾€ff¾f 9fff¾f ff¯¯ °f¯½ff° ff°f©–f¯ ¯¾€f ¾€f ½©f°–½f f f° ¯f¾f¯ €f ¾€f°¾ f–¾¯ ½ff° f°¯ f f¯f°¾f f¾f °¾€f ¾€f ½©f°– ¯ ½fff¾f f  €f# #f°f °f 9fff¾¾ f °f f ff¯½ fff°¯f½°½ ff° f °f ¯¾f f–½fff¾ ¾€f# #f°–f°f °–$ ¾f .

f¾ °f¾ f½f¾¯ °f¯½ff°f½f f½ff°– f ½ °ff° fJ@ . ¯f°f €f#f¯f°f#f°f f½f ½ nff 9fff¾f¾ f f½f ½ nff ff¯ ¯ °f¯½ff°f ½f f¯f°f .¾f½fff¾f¯ ¯°f¾€f # ff f#f°– f  .¾f½fff¾ ¾€f#¯f°#f°–f°f¯ ° ¯ °f°  ff°f €f#ff°f#f°fn f¾ n  ff½f° f .¾f½fff¾¯ ¯¾€f#f°f#f°–f°f f f½f ½ nff n @f – €f#@f –#f°f¯ °f¯½ff° .

° n° n f¾f°-f .----- °f°ff f ¯ ¯ ff°f°fff¾¾f °–f°f°–f°°f ff° f½ ¾° f°–ff° ½f¾f ff½ ff°f°fff¾D¯ °–f°f¾f°°f f¾D¯f ff– ff°– f° ½f f½fff¾f°–¯ ¯ ¾¯ ff° f ¾f ff° f° f ff° ff¯¯ °f¯½ff° ff°f ¯ff¾f°–¯ ° f½ff°– f D¯f ff  -f - -f f¯ -f .-9D nff¯¯ €°–¾ ¯f° ½f ff¾f f°ff°f .f¯¯f J  f°fn° n f¾f°f¾fJ f°ff°f¾ f–f  % ff¾f f–f°– –f°f ©f % ff¾f f¾¯ ° ¾ff°¾ °– f½ ° ¯½ff°f©f¾f % ff¾f f¾¯ ¯ f9f–f¯.f¯¯f J D- .f °f 9 --@DDD.¾f -f ¾f -f .

9 f¾I    . f¾ ¯ff°–¯ °f f ff ff ff– f°– f½f¯ ° ¯fff¯ °f¯½ff°f¾ f°½fff¾ f¾ff°– f°ff ¾ f ½ . f¾ ¯f©–f¾ f½f ff-f fff¾ fff-f .  f–f9 ¯ fff¯f f–¾ ff¯  f–fD¾f°f¾f°f%@ f f°f°– f%  f–f© ¯ ff°°¯ °© °ff° f° ff–ff°  °f¾fff  ff¯f¯f f° f° °–f° f¯ ½ ° f½f ff¾ ¯f¯f¾ff$½ ¯f°– ff° °–f°€ °¯ °ff f°– ff¯f¯½f° ff¾ f f °–f°°f °–f° ¯f°f°¯f°¾f f f½f¾fJ@ .f¯¯f J f° ½ff°ff–f f f½f f¯ f ff°f¯ °–f¾ f–f -f f– f½¾ f¯ °°–f°–f°f¯ °©f ¾ f f °f¾ f–f@f°f°– f¾ f f¯ °–f°––f½f–f f°ff f°¾ –ff f¾ff°°f °f¾ff¾f f°–¾ ¯f°¯ °–f° ff°¯f°¯f°¾ff°–¾ ¯f°¯ °° ff f  ¾¯½f° f ¾ ff¯¯ °–f¯f€ °¯ °f f°¯ °–f°f¾f ff f½ff¯ f ¾¯½f° fff¾ f–f¯f¾f¯ ° f°f¾ ¯f° ¯ °f¯ f f°¯ ¯½ f ¯f°f° ½f ffJ@f°–¾ff¾f nff°f f½f ff° °–f°¯ °–¯f°½fff¾ f¾f ¯ °–°–f f¯f°f°–¾ ¯f° ¯ f°–° – ff° f°n ff° ¾ ff°–¾ –f° f°©f° f¾ ¯f°f°ff° ¯ f ½f f f¾ ° ff¾ ff°– °f¯f½°°f° f ff  f€f9¾ff 9 ° f°–f¯f¾f¯.

 @D.#f°° ¾ . $  ¾f f. . $ .fff f ¯f° ½f ff¾f  ¯½ °––f  ° f¯f° $  -¾°ff°° f9 $  .

 .