Abstrak

Sistem pendidikan merupakan asas yang penting dalam membangunkan masyarakat dan negara ke arah yang lebih baik. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada rakyat yang berbilang bangsa dan latar belakang sosio budaya yang berbeza. Oleh itu, setiap dasar yang dilaksanakan perlualah selari dengan keperluan masyarakat. Dasar pendidikan yang dilaksanakan bukan sahaja bertujuan untuk memberi pendidikan semata-mata, tetapi juga sebagai alat untuk merealisasikan perpaduan dan memupuk integrasi antara kaum. Namun, dengan wujudnya sekolah sistem pelbagai aliran seperti Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, didapati usaha untuk memupuk integrasi kaum tidak akan dapat dicapai keberkesanannya. Justeru itu, kerajaan perlu memberikan perhatian yang serius dalam memikirkan jalan yang terbaik untuk menggalakkan integrasi kaum dan mengukuhkan lagi

perpaduan yang sedia terjalin pada hari ini.

Definisi

Perpaduan:

Perpaduan menurut Kamus Dewan ialah penggabungan,persesuaian,perihal

berpadu (bergabung menjadi satu) 1.Perpaduan juga merupakan satu proses yang menyatupadukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya tiap-tiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan bersama di kalangan mereka. Perpaduan merupakan satu komponen yang penting dalam membangunkan negara.

Integrasi:

Integrasi merupakan satu proses bagi menunjukkan satu identit i nasional di

kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Menurut Sufean Hussein ( 1996) pula, integrasi bermaksud menyatupadukan etnik -etnik atau kelompok-kelompok yang terasing pada asalnya kepada satu bentuk lain yang tersendiri 2. Mengikut Mohd. Salleh Lebar (1998), integrasi yang diterima atau yang biasa dike hendaki ramai adalah satu proses yang cuba menyatupadukan masyarakat majmuk atau pelbagai kaum dan mewujudkan pula pembentukan kebudayaan kebangsaan atau nasional yang tersendiri dikalangan mereka 3.

Kamus Dewan Edisi Empat, DBP Kuala Lumpur Sufean Hussein 1996,Pendidikan Di Malaysia:Sejarah , Sistem dan Falsafah 3 Mohd. Salleh Lebar 1998, Pengenalan Ringkas Sosiologi Sekolah dan Pendidikan, Thinker s Library Sdn. Bhd. Selangor.
2

1

walaupun perkara ini tidak dapat diperbuat dengan beransur-ansur. perpaduan rakyat merupakan satu aspek penting dalam pembangunan negara. membentuk sebuah Bangsa Malaysia dengan rasa taat setia dan pengabdian yang tidak berbelah bagi terhadap bangsa tersebut. berintegrasi wilayah-wilayah dan kelompok-kelompoknya menikmati kehidupan bersama yang sepenuhnya berasaskan persamaan hak dan keadilan. Kemajuan yang kita nikmati hari ini juga adalah hasil daripada perpaduan erat antara rakyat pelbagai kaum di negara kita.my/mkn/default/download2. Namun. Mahathir Mohamad.http://www. Mahathir Mohamad Melangkah Ke Hadapan 1991) Perpaduan adalah amat penting untuk sesebuah negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum dan agama seperti Malaysia.gov.mkn. Mahathir Mohamad.Pengenalan ³«membentuk sebuah negara yang bersatu padu serta menyanjung masa hadapan yang dikongsi bersama.´5 Di sini jelas menunjukkan bahawa dasar Laporan Razak 1956 ini mengutamakan perpaduan negara dan unsur serta nilai perpaduan yang menjadi 4 5 petikan ucapan Tun Dr. Khasnya Dasar Pendidikan Kebangsaan kita. Perenggan 12 Penyata Razak ada menyatakan :´Tujuan dasar pelajaran ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak -budak daripada semua bangsa dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bahasa pengantar yang meluas.´4 (Tun Dr.php?mod=4&fokus=11 . Bangsa itu mestilah sejahtera. Malaysia: Melangkah Ke Hadapan Legasi Razak. sumbangan bidang pendidikan dalam mencapai hasrat ini tidak harus kita lupai. Seperti yang di hasratkan oleh bekas Perdana Menteri kita Tun Dr.

dan juga menggalakkan pembelajaran bahasa ketiga seperti Bahasa Arab. Sistem Pendidikan Kebangsaan yang menekankan perkara tersebut dengan tujuan untuk mewujudkan satu identiti kebangsaan dan justeru dapat menyumbang kepada perpaduan rakyat di negara ini.teras bagi menjamin kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum.Jepun dan Perancis. Diharap dengan usaha ini. Akta pelajaran 1961 turut memandatkan perwu judan satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan yang memberi penekanan kepada penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. penggunaan kurikulum yang sama bagi semua sekolah dan pengambilan peperiksaan awam yang sama oleh semua murid atau pelajar. matlamat mewujudkan perpaduan dan integrasi kaum dapat dicapai. Aliran Pendidikan Kebangsaan adalah saluran berkesan yang dapat membina warga Malaysia yang kukuh dan bersatu padu. . Bahasa Melayu atau bahasa Inggeris telah dijadikan matapelaja ran wajib bagi sekolah dan turut mengekalkan penggunaan bahasa-bahasa etnik Cina dan Tamil sebagai bahasa ibunda is sekolah senis kebangsaan (SJK). Penyata R azak telah menggariskan aspirasi ini di dalam penggubalan Dasar Pendidikan Kebangsaan.

negara ini dikenali dengan nama Tanah Melayu. Sebelum pembentukan Malaysia. 6 Rujukan Ujian PTK Kompetensi Umum . Tamil dan Inggeris. menagkap ikan. tetapi pihak British kurang mengambil berat kerana bimbang kedudukan mereka tergugat jika pihak rakyat tempatan mendapat pendidikan tinggi. Pendidikan di Tanah Melayu pada ketika itu bermula dengan pendidikan agama di masjid. Kedatangan British yang mengamalkan dasar ³ pecah dan perintah´ relah mewujudkan sekolah-sekolah vernakular Melayu. Sistem pendidikan pada zaman sebelum kemerdekaan banyak berpandukan sistem pentadbiran British.tokoh agama yang digelar tok guru. Pihak British pada waktu itu banyak memberi keutamaan kepada pendidikan Melayu dan Inggeris. Cina. surau dan pondok dengan bimbingan tokoh .Sejarah Awal Pendidikan Kebangsaan Di Malaysia Jika kita imbau kembali sejarah pendidikan sebelum merdeka. senarionya amatlah berbeza dengan apa yang dapat kita lihat pada hari ini. yang penting adalah memberi pelajaran kepada segolongan rakyat untuk membolehkan sebahagian mereka memenu hi keperluan tenaga dan ekonomi. Bagi pihak British. Pendidikan ini diwujudkan hanya untuk memenuhi keperluan politik penj ajah di samping mengambil hati pembesar Melayu. Selain itu. masyarakat pada ketika itu juga mendapat pendidikan tidak formal daripada ibubapa dan keluarga seperti bertani. menjaga adik dan lain -lain agar mereka dapat meneruskan perkerjaan tradisi ini apabila dewasa. pendidikan Cina dan Tamil dibiarkan berkembang secara bersendirian. Sementara itu. Pendidikan bagi masyarakat Melayu hanya sekadar menjadi tanaga buruh atau petani. Antara matapelajaran yang diajar ialah bacaan. 6 Walaupun sekolah vernakular Melayu ditubuhkan. melakukan kerja -kerja rumah. mengarang. menjahit.

mendapatkan bantuan ketua -ketua masyarakat dan memberi hadiah kepada murid yanhg rajin ke sekolah. ilmu hisab. latihan jasmani. 8 7 8 Rujukan PTK Ujian Kompetensi Umum Rujukan PTK Ujian Kompetensi Umum . Namun. Pada 1924. mengenakan denda kepada ibubapa yang tidak menghantar anak ke sekolah. persatuan Cina ataupun persatuan suku kaum. sejarah dan pendidikan jasmani. lukisan. ilmu alam dan moral. Biasanya sekolahvernakular Cina mengimport guru-guru mereka dari negara China. Pemilihan bahan Kurikulum adalah tidak penting terutamanya buku. latihan jasmani dan ilmu alam.ejaan. individu Cina. British mula memberi bantuan kewangan. sejarah. sekolah vernakular Cina pula dibuka oleh mubaligh. kerajaan Manchu mula memberi bantuan kewangan kepada pendidikan orang Cina si Tanah Melayu untuk menyebarkan ideologi kepad a pelajar-pelajar. lukisan. 7 Sementara itu. Pada tahun 1919. penerimaan orang Melayu terhadap sekolah vernakular adalah dingin. ilmu hisab. Kebanyakkan orang Melayu hanya bersekolah setakat Darjah 4 pada ketika itu. Kurikulum yang dijalankan di sekolah vernakular Cina ialah hafalan klasik lama. geografi. Pelajarnya diajar mata pelajaran etika. mewujudkan jawatan guru pelawat bumiputera bagi kepentingan kemajuan sekolah Melayu. Pihak British berasa bimbang lalu meluluskan Enakmen Pendaftaran Sekolah pada 1920 untuk membendung penyebaran ideologi ini. nyanyian. redormasi di negeri China telah memberi pengaruh kepada pentadbiran sekolah-sekolah vernakular Cina. Pada mulanya. pihak British telah mengambil langka h memberi arahan memaksa anak-anak Melayu ke sekolah berdekatan. menulis. Tujuannya adalah untuk memberi kuasa kepada Jabatan Pelajaran untuk menutup sekolah yang tidak menurut syarat.

Antaranya ialah memastikan penjajahan Inggeris berterusan. memastikan bekalan tenaga buruh untuk memenuhi keperluan penjajah dan mengawal semangat nasionalism e di 9 10 Rujukan Ujian PTK Kompetensi Umum Rujukan Ujian PTK Kompetensi Umum . Hindi dan Malayalam. Sejarah Eropah dan Matematik. Sekolah vernakular Tamil juga menggunakan bahasa Tamil. mengekalkan eksploitasi ekonomi Negara. Kurikulum sekolah Inggeris pula memperlihatkan bahawa pihak Inggeris amat mementingkan akademik dan menyediakan pelajarnya untuk peperiksaaan Cambrige Overseas School Certificate. Pihak British telah mengarahkan seorang nazir sekolah Tamil yang berbangsa Eropah dilantik pada tahun 1930 untuk mengendalikan pengurusan sekolah -sekolah bvernakular Tamil. sekolah vernakular Tamil juga mendapat kurikulum dan guru dari India. tidak ramai anak Melayu yang berkesempatan untuk belajar di sekolah Inggeris kerana sekolah ini terletak di bandar sahaja.Sekolah Inggeris biasanya mempunyai kemudahan yang lebih baik kerana mendapat sokongan kewangan daripada pihak gereja dan bantuan pemerintah. Bahasa Inggeris. Gujerat.Dalam pada itu. sekolah vernakular Tamil mula dibina di estet -estet dan setiap estet yang mempunyai sekurang-kurangnya 10 orang kanak-kanak yang berusia di antara 7 hingga 10 tahun diwajibkan untuk menyediakan sekolah dan guru (KOd Buruh 1952). 9 Sekolah Inggeris pula mempunyai 2 jenis iaitu free school dan sekolah Inggeris separa bantuan. Sekolah Inggeris menawarkan matapelajaran Sains. KAedah ini telah dimansuhkan pada tahun 1932 tetapi diwujudkan semula pada tahun 1938. Ilmu Alam. Pendidikan Jasmani. 10 Sebenarnya. Sekolah-sekolah ini juga dibina oleh mubaligh dan orang perseorangan. Seperti sekolah vernakular Cina. pihak British mempunyai tujuan lain di sebalik memberikan pendidikan.

di sinilah pendidikan memainkan peranannya dalam menyatukan semuala rakyat berbilang kaum di Malaysia.kalangan penduduk . Cina dan India. . tetapi juga terdapat perbezaan sukatan pelajaran antara sekolah Melayu. Disebabkan oleh sistem pendidikan yang berbeza -beza inilah maka wujudnya jurang diantara kaum. lokasi dan kurikulum juga adalah berbeza antara satu sama la in. sekolah Cina dan sekolah Tamil. sekolah vernacular telah banyak menjejaskan perpaduan rakyat kerana setiap sekolah adalah khusus untuk satu satu kaum sahaja. Golongan ini ialah golongan yang berpelajaran Inggeris dan berpelajaran vernakular yang mempunyai pandangan dunia (world view) yang berbeza. Anara sedar atau tidak.sekolah Inggeris. Ini beerti tiada interaksi antara melayu.. Ini jelas menunjukkan bahawa system pendidikan pada zaman sebelum merdeka memainkan peranan dalam mengekalkan keperibadian satu-satu golongan etnik di samping mewujudkan dua golongan terdidik. Selain itu. Perbezaannya bukan sahaja dari segi bahasa pengantar. bahasa. Ini menjadi satu cabaran yang amat besar kepada pemimpin ketika itu untuk mewujudkan perpaduan di antara kaum di negara kita.

asp?e=STPM&s=P . Kita semua sedia maklum bahawa pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi menaikkan mutu pendidikan kebangsaan. usaha mencari jalan penyelesaian masih tiada penghujungnya. Tetapi setakat ini. Disebabkan ia merupakan satu isu yang sensitif. Masalah bahasa yang menjadi faktor utama ibu bapa kaum lain tidak menghantar anak -anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan.sekolah ini deperdebatkan .tutor. namun.beramah mesra serta bergaul dengan rakan -rakan daripada pelbagai latar belakang bangsa dan agama. Di sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. hasilnya masihkurang memuaskan. http://www.com. usaha ini seakan-akan terbantut disebabkan kewujudan sekolah pelbagai aliran yang menjarakkan lagi jurang integrasi di antara kaum. sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. sehingga kini kita masih dapat melihat Malaysia masih meneruskan kesinambungan sistem persekolahan lama dengan mengekalkan sekolah kebangsaan. Namun. namun sehingga kini masuh belu m ada penyelesaian yang terbaik.my/tutor/cetakarkib2002. Isu -isu ini kurang mendapat kerjasama daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai kepentingan serta pandangan yyang berbeza.Isu-Isu dan Permasalahan Dalam Sistem Pendidikan Sistem Persekolahan Pelbagai Aliran Meskipun sistem pendidikan di Malaysia memasuki era globalisasinya seiring dengan kehendak dan perkembangan dunia. rakyat Malaysia seharusnya sedar akan kepentingan sekolah sebagai tempat untuk membina asas hubungan yang baik . bilangan murid -murid berbangsa lain amatlah kurang. Kerap juga kita mendengar isu-isu sekolah. 11 Portal Pendidikan Utusan. 11 Sudah menjadi kebiasaan setiap keputusan yang dibuat seringkali dipengaruhi oleh politik tanah air yang berlaku semenjak zaman penjajah lagi.

Namun.my/tutor/cetakarkib2002. kurikulum bertindak sebagai hala penentu kepada perkembangan murid murid dan pelajar-pelajar. Manakala murid -murid Melayu boleh mengambil subjek ini sebagai subjek pilihan. wujud beberapa kelemahan di dalam pengisian kurikulum dan ko-kurikulum. Hal ini penting kerana. Pengisian Kurikulum dan Ko-Kurikulum Pengisian kurikulum dan kokurikulum turut menjadi masalah dalam memupuk perpaduan dan integrasi kaum di Negara kita. 12 Terdapat juga cadangan dan pandangan agar diwujudkan satu sistem persekolahan yang menerapkan bahasa Mandarin dan Tamil sebagai subjek yang wajib diambil oleh murid-murid Cina dan India. Seperti yang kit asedia maklum.com. Masyarakat Malaysia perlu memahami bahawa objektif penggubalan dasar pendidikan adalah berlandaskan keperluan pembentukan negara Malaysia sebagai sebuah negara demokrasi yang mempunyai masyarakat yang berbilang bangsa. Justeru itu.begitu juga di sekolah kebangsaan. Sebagai contoh. bahasa ibunda kaum lain tidak diterapkan di dalam matapelajaran di sekolah. wujudlah sistem aliran y ang berbeza-beza. sekolah kebangsaan tidak menjadikan bahasa ibunda kaum Cina dan India sebagai sunjek wajib. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) serta Kurikulum Bersepadu 12 Portal Pendidikan Utusan. ia memberi kesan sama ada positif atau negatif kepada masyarakat dalam membentuk jati diri dan disiplin. Adalah amat penting agar perkembangan kurikulum dan kokurikulum mengikut perkembangan rakyat. Maka. bagi membolehkan Malaysia maju ke hadapan. http://www.asp?e=STPM&s=P . Ini telah menyebabkan ibu bapa Cinadan Tamil men jauhi sekolah kebangsaan. agama.tutor. Ini secara tidak langsung dapat merapatkan jurang perbezaan bahasa seteru snya meningkatkan lagi perpaduan kaum di kalangan rakyat. Ini kerana bagi mereka bahasa ibunda merupakan identiti mereka yang harus dipelihara.

.Sekolah Menengah (KBSM) yang diperkenalkan untuk meningkatkan pendidikan dan perpaduan masyarakat masih memerlukan penambah baikan bagi memastikan keberkesanannya dalam usaha menyatupadukan rakyat.

Dasar Pendidikan Kebangsaan Latar Belakang: Sistem pendidikan pada zaman penjajah telah berkembang tanpa mengambil kira kepada keperluan pembangunan. pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan negara. sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaanya supaya matlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin serta memenuh i keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi memastikan pembangunan negara dapat dicapai. dalam menuju kemerdekaan. 1957.1961. Sistem pendidikan berkenaan lebih mengekalkan tumpuan taat setia rakyat pendatang dan keturunan mereka kepada negara asal mereka serta menekankan semangat pembangunan rakyat tempatan. telah timbul kesedaran di kalangan pemimpin dan rakyat bahawa sistem sedemikian sudah tidak relevan lagi dengan adanya rakyat berbilang kaum di negara kita. lahirlah satu Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak. Justeru. Dasar pendidikan ini telah disemak semula pada tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahman Talib. . Laporan Rahman Talib ini kemudian dimaktubkan dalam Akta Pelajaran. 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran. Kemudian.menjadikan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama di semua peringkat persekolahan dan mewujudkan sistem peperiksaaan serta kurikulum yang sama yang bercorak kebangsaan. T iga asas utama tersebut ialah mewujudkan sistem persekolahan yang sama bagi semua. Penyata Razak dan Penyata Rahman Talib telah menggariskan 3 asas utama bagi memastikan matlamat perpaduan tercapai. maka.

Seterusnya. pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan negara. Kementerian pelajaran telah berpandukan kepada Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960.gov. Sistem pendidikan berkenaan mengekalkan tumpuan taat setia pendatang dan keturunan mereka kepada negara asal mereka dan menekan semangat pembangunan rakyat tempatan. objektif-objektis ini diperkhususkan lagi apabila JAwatankuasa Kabinet ditubuhkan dan bidang tugasnya ditetapkan. ia didapati tidak relevan lagi dengan keperluan pendidikan masa kini. iaitu: ³ BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran.Rasional: Sistem pendidikan di zaman penjajah telah berkembang tanpa mengambil kira kepada keperluan pembanguanan.pmo. ekonomi dan politiknya«´ Objektif ini dinyatakan secara am... Sistem ini mungkin secocok dengan Tanah Melayu yangg dijajah tetapi apabila Tanah Me layu sudah mencapai kemerdekaannya. 13 Objektif: Objektif dasar ini dintatakan dalam pendahuluan Akta Pelajaran 1961. Oleh itu. . 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yanga kan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan.my/. sosial. langkah-langkah diambil bagi menggubal satu sistem pendidikan kebangsaan yang sesuai untuk negara yang merdeka dan mempunyai matlamat-matlamatnya yang tersendiri./Dasar/09DASAR_PENDIDIKAN_KEBANGSAAN. telah mentafsirkannya sebagai menyatupadukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum dan menyediakan tenaga kerja (³tenaga rakyat´istilah yang digunakan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet) bagi keperluan ekonomi. tetapi dalam melaksanakannya. Ini menunjukka n bahawa 13 www.

Maka. falsafah ini turut bertindak sebagai satu matlamat penting dalam sistem pendidikan kebangsaan. . Falsafah Pendidikan Negara yang berasaskan kepada hasrat serta aspirasi negara ada menyatakan bahawa penekanan kepada usaha melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak. boleh mencapai kesejahteraan diri dan memberi sumbangan ke pada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. berdisiplin dan terlatih. seimbang dan harmonis.Dasar Pendidikan negar akita mengharapkan agar keperluan tenaga rakyat negara ini dalam jangka panjang dan jangka pendek akan dapat dipenuhi dengan lahirnya masyarakat yang bersatu padu.

Dalam konteks Malaysia. kesanggupan dan kesediaan untuk hidup bersama dalam keada an rukun damai serta mempunyai kesedaran. Artikel 152 Perlembagaan Persekutuan telah mewujudkan satu Bahasa Kebangsaan iaitu Bahasa Melayu. Antara strategi-strategi pelaksanaan ialah menjadi bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama.mewujudkan Sekolah Wawasan serta pelbagai program pendidikan yang menggalakkan integrasi kaum. keperibadian dan nilai -nilai sebagai rakyat Malaysia. beberapa strategi telah disusun dan dilaksanakan dalam membentuk perpaduan di negara kita.Peranan Dasar Pendidikan Kebangsaan dalam Pembentukan Perpaduan Persoalan besar yang dihadapi para pemimpin dan pendidik selepas Perang Dunia Kedua ialah untuk mencari formula bagi melahirkan masyarakat Malaysia yang bersatupadu. Peranan pendidikan penting dalam memupuk integrasi dan perpaduan kaum. menerusi Dasar Pendidikan Kebangsaan. yakni masyarakat majmuk yang mempunyai keazaman. mewujudka n kurikulum yang sama dan beror ientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. Akta Bahasa kebangsaan 1967 telah menetapkan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa rasmi negara ini.beberapa langkah telah diambil dalam usaha ke arah mencapai matlamat ini. hakikat bahawa pendidikan merupakan faktor unggul dalam membina kerakyatan yang tunggal telah lama disedari. Akta Pelajaran . Untuk mencapai matlamat tersebut. memastikan sukatan pelajaran yang seragam dan sistem peperiksaan yang seragam. Bahasa Kebangsaan Sebagai Bahasa Pengantar Utama Kedudukan serta peranan Bahasa Kebangsaan dalam sistem pentadbiran dan sistem pendidikan ini dinyatakan dalam beberapa dokumen penting kerajaan. Oleh itu.

Bahasa Melayu merupakan sebagai salah satu matapelajaran wajib yang perlu diajar di semua peringkat serta jenis sekolah di Malaysia. Selaras dengan kedudukan serta peranannya. Bahasa Melayu juga diwajibkan penggunaa nnya sebagai bahasa rasmi di negara kita. Dalam Akta Pendidikan 1996.gov. Sikap saling memahami ini akan mewujudkan sikap hormat menghormati yang seterusnya akan membantu memupuk integrasi kaum dan juga perpaduan. Kesedaran tentang kepentingan bahasa amat penting kerana melalui perkongsian satu bahasa. perbezaan bahasa pengantar ini sebenarnya masih menambahkan jurang antara kaum kerana kurangnya interaksi pelajar dengan kaum yang lain.pdf .Penggunaan bahasa yang seragam jugacmampu membantu menghilangkan perasaan prasangka dan menigkatkan kefahaman budaya sesuatu kaum tentang budaya kaum yang lain.1961 dan Rancangan Lima Tahun Malaysia telah menyatakan hasrat untuk menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama adalah satu prinsip Dasar Pendidikan Kebangsaan. Malah. namun. telah men jelaskan bahawa kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama hanya untuk sekolah kebangsaan sahaja dan sekolah jenis kebangsaan dibenarkan menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar sekolah. Rakyat Malaysia perlu menerima haki kat bahawa Bahasa Kebangsaan bertindak sebagai tali penghubung terpenting dalam usaha memupuk perpaduan rakyat kerana ia boleh berperanan sebagai bahasa pengantaraan antara masyarakat kita yang berbilang kaum. 14 http://jpt.my/RUJUKAN/akta/akta%20pendidikan%201996. Masyarakat Malaysia seharusnya sedar bahawa usaha untuk membangunkan negara ini adalah usaha bersama iaitu tanggungjawab setiap kaum yang merupakan rakyat Malaysia.mohe. 14 Meskipun sekolah jenis kebangsaan diwajibkan untuk mengajar Bahasa Kebangsaan sebagai subjek utama. kita dapat berkomunikasi dengan lebuh berkesan .

15 Penyataan ini.%2011/Act%20550.Mewujudkan Kurikulum Yang Sama ³ The Minister shall prescribe a curriculum to be known as the national Curriculum which subject to subsection (3) shall be used by all schools in the National education system (Education Act 1996. Peranan kurikulum dalam pendidikan adalah untuk membina perkembangan pelajar yang lengkap dari segi jasmani. rohani. Kurikulum Kebangsaan merupakan satu lagi ciri Dasar Pendidikan Kebangsaan yang bertujuan untuk mewujudkan keperibadian ke arah pembentukkan perpaduan kaum di negara kita. unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan yang telah menjadi pilihan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. ia merupakan kesinambungan kurikulum sekolah rendah yang menekankan 15 http://www.gov. (Perakuan 33)´ Di Malaysia. emosi dan intelek.pdf . 18)´. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan yang terbaru Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal dengan bertujuan untuk membangunkan modal insan yang berilmu pengetahuan disamping menerapkan nilai -nilai murni seperti semangat patriotik dan sikap saling menghormati. jelas menunjukkan bahawa kurikulum merupakan satu rancangan pendidikan yang terkandung di dalamnya segala pengetahuan. maka adalah diperakukan supaya pendidikan yang diberi kepada semua murid hingga ke tingkatan V di sekolah sekolah hendaklah menggunakan sukatan pelajaran yang sama. nilai -nilai dan norma. Bagi pendidikan sekolah menengah yang masih menggunakan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pula. kemahiran. penggunaan kurikulum di sekolah adalah sama iaitu berdasarkan Kurikulum Kebangsaan.Sec. Isu mewajibkan penggunaan kurikulum kebangsaan sebenarnya telah diperakukan oleh Jawatankuasa Kabinet pada tahun 1979: ³ Dengan tujuan untuk mewujudkan keperibadian kebangsaan.my/Akta/Vol.agc.

Dari keseluruhannya. Melalui pendidikan civic dan kewarganegaraan kemungkinan suatu hari nanti rakyat Malaysia akan lebih liberal atau bersifat terbuka. Pendemokrasian Pendidikan Pendemokrasian pendidikan merupakan satu langkah yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan dalam mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dari kawasan luar bandar ataupun . Budaya setiap etnik perlu diterima sebagai budaya Malaysia. Oleh karena itu. Langkah ini boleh menolong proses untuk menyatup adukan pelajar berbilang kaum di samping mewujudkan keperibadian yang sama. Melalui kurikulum yang sama. Dalam konsep ini tidak ada budaya etnik yang akan dipinggirkan malahan semuanya perlu ditonjolkan. asas perpaduan dapat dipupuk semenjak dari alam persekolahan lagi. analisis terhadap kandungan kurikulum setiap peringkat menyimpulkan bah awa setiap aspek perpaduan sangat di utamakan. pelajaran para pelajar tidaklah terganggu apabila terpaksa berpindah sekolah. termasuk dalam hal -hal berkaitan dengan agama. Dengan adanya sekatan pelajaran dan peperiksaan yang seragam. Melaksanakan Sistem Peperiksaan yang Seragam Rancangan kerajaan untuk menyeragamkan kurikulum di sekolah -sekolah telah diperkukuhkan lagi dengan mewujudkan satu sistem peperiksaan yang seragam. Pendedahan awal ini mampu memupuk semangat patriotisme yang tinggi terutamanya melalui subjek Sejarah ataupun Sivik/Kewarganegaraan. dirumuskan bahwa kurikulum pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan membayangkan konsep bangsa Malaysia yang diharapkan wujud pada masa depan yang akan datang.pendidikan yang seimbang dan bersepadu. Kurikulum juga tidak menunjukkan unsur bias atau memihak kepada setiap etnik.

buku teks. Dengan ini. Mereka diberi kebebasan untuk membuat pilihan masing-masing.pedalaman tanpa mengira bangsa. Di samping itu. tujuan penubuhan Sekolah Wawasan juga adalah untuk menghayati tujuan Penyata Razak 1956 yang di antaranya hendak menyatukan murid-murid daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu pe raturan pelajaran. Selain itu.sekolah ini berbeza dari segi bahasa pengantar . namun sukatan. Sekolah Wawasan menempatkan ti ga aliran sekolah yang berbeza di dalam sebuah kawasan akan membolehkan pelajar -pelajar SRJK menguasai Bahasa Melayu. Penekanan semangat perpaduan dan integrasi antara kaum sejak kecil lagi iaitu dibangku sekolah rendah akan lebih memudahkan kerana kanak -kanak ibarat kain putih yang bebas daripada sebarang pemikiran negatif. tidak timbul perbezaan kemudahan diantara jenis-jenis sekolah. Ini kerana penguasaan murid-murid SJKC masih lagi lemah akibat . Diharap dengan semangat toleransi dan hormat -menghormati ini. Memperkenalkan Konsep Sekolah Wawasan Tujuan penubuhan Sekolah Wawasan adala h untuk mengeratkan perpaduan yangsudah sedia terjalin kukuh di kalangan rakyat Malaysia . peperiksaan dan jadual waktu diselaraskan secara berpusat. Hak-hak kebudayaan kaum-kaum lain untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan kaum masing-masing tetap dihormati dan diberi perlindungan sewajarnya. pelajar-pelajar dari kalangan pelbagai kaum tidak disekat untuk bersekolah di mana-mana sekolah di negara kita. alat-alat serta kemudahan yang dibekalkan di sekolah -sekolah juga adalah seragam tanpa mengira jenis sekolah iaitu sama ada sekolah kebangsaan ataupun sekolah jenis kebangsaan. Ini kerana walaupun sekolah. usaha memupuk perpaduan dapat dicapai sepenuhnya. Dengan itu. Selain itu. diharap semua kaum akan mendapat menikmati kemudahan yang sama dalam pendidikan.

pelaksanaan RIMUP tertumpu pada peringkat sekolah rendah dan merangkumi pelaksanaan aktiviti kokurikulum serta sukan secara bersama oleh pelajar pelbagai kaum. pentadbiran sekolah. Justeru itu. Oleh itu. Namun. pelaksanaan Sekolah Wawasan ini kurang mendapat sokongan daripada masyarakat Cina khasnya kerana bimbang identiti sekolah Cina akan terhakis. Penglibatan masyarakat setempat. Tun Abdullah Hj Ahmad Badawi pada tahun 1986. ketika beliau menjadi Menteri Pelajaran Malaysia. rakyat Malaysia seharusnya tidak terlalu memikirkan kepentingan diri dan mula berfikir untuk kebaikan semua dalam mencapai matlamat negara untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu.4Membina Negara Bangsa . melalui perkongsian kawasan dan kemudahan seperti kantin. Pemikiran sebegini merupakan faktor yang boleh menggagalkan usaha memupuk perpaduan. 16 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-1010). Namun.kurangnya peluang untuk berinteraksi dalam Bahasa Melayu di sekolah dan di rumah. di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PI PP 2003-2010). Oleh itu. Menggerakkan Semula Program RIMUP Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan (RIMUP) adalah hasil ilham bekas Perdana Menteri.guru dan pelajar sekolah dalam kegiatan khas bersama telah memperkukuhkan lagi konsep RIMUP.Teras Ke. perpustakaan dan pelbagai kemudahan lagi. pelajar -pelajar akan berpeluang untuk berinteraksi dengan kaum yang lain 16. Pada peringkat awal. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggerakkan semula RIMUP dan memberikannya pendekatan yang lebih segar sebagai salah satu langkah untuk membolehkan pelajar dari sekolah yang terdiri daripada satu kaum untuk berinteraksi dengan pelajar kaum yang lain dari sekolah yang lain. penekanan tidak diberikan tentang kefahaman konsep aktiviti yang dilaksanakan.

aktiviti kokurikulum .Teras Ke. aktiviti kesukanan dan permainan.Program RIMUP mempunyai 3 komponen utama iaitu akademik. 18 Namun.Dasar Memperkasakan SK bertujuan supaya SK kekal sebagai pilihan utama masyarakat Malaysia. 17 Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Hasrat Wawasan 2020 adalah untuk melahirkan masyarakat Bangsa Malaysia yang bersatu padu. serta e. diharap rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbilang bangsa dapat memilih untuk menempatkan anak mereka di satu sekolah di mana pelajarnya dapat berinteraksi dan bergaul dengan kaum yang lain.integrasi dan akan dilaksanakan melalui kegiatan dalam enam bidang berikut :aktiviti kecemerlangan akademik . Ini kerana dengan Memperkasakan Sekolah Kebangsaan.4Membina Negara Bangsa Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-1010).integrasi.Teras Ke-6 Memperkasakan Sekolah Kebangsaan . Usaha i ni diharap dapat memupuk integrasi dan menjalin perpaduan kaum di peringkat persekolahan lagi.Salah satu fokusnya ialah meperkasakan Sekolah Kebangsaan. Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan pelbagai usaha bagi memastikan matlamat perpaduan kaum dan integrasi nasional dapat dicapai.aktiviti khidmat masyarakat. usaha ini akan menjadi sia -sia sekiranya sekolah-sekolah yang terdapat di negara ini iaitu Sekolah Kebangsaan yang sedia ada ataupun Sekolah Jenis Kebangsaan masih lagi berpegang kepada kepentingan kaum masing 17 18 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-1010).Tujuan pelaksanaan program ini adalah agar Sekolah Kebangsaan dapat menjadi salah satu teras pelaksanaan RMKe -9 bagi merealisasikan Sekolah Kebangsaan sebagai tempat memupuk perpaduan kaum dan pusat kecermelangan pendidikan dalam bidang akademik dan bukan akademik. Salah satunya ialah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Kementerian Pelajaran Malaysia 2006-2010.kokurikulum dan sukan. Justeru. aktiviti meningkatkan patriotisme serta akt iviti virtual melalui e.

pendidikan lebih bersifat global.nilai -nilai serta semangat toleransi yang tinggi. Pelajar -pelajar harus didedahkan dengan kemahiran untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan kaum yang terdiri daripda pelbagai latar belakang agar dapat menyiapkan diri mereka untuk menghadapi alam pekerjaan suatu hari nanti. Oleh itu. adalah penting untuk kita semua membuka minda dan lebih terbuka dalam isu yang membabitkan pendidikan anak -anak agar dapat melahirkan generasi yang mempunyai jati diri. Ini kerana masih terdapat sekolah -sekolah yang masih mengekalkan identiti vernakular seperti yang terdapat pada zaman penjajahan British dahulu. kerana di era teknologi maklumat dan globalisasi ini. Pemikiran sebegini seharusnya dibuan g. Cabaran bagi menapai Wawasan 2020 sebenarnya terletak di tangan masyarakat Malaysia khasnya ibubapa dan pendidik untuk mencorak pemikiran pelajar bagi memenuhi aspirasi nasional untuk mencapai perpaduan kaum.masing. .

Laporan Jawatankuasa di atas Kajian Pendapat mengenai Pelajaran dan Masyarakat (Laporan Keciciran) 1979 .Bahasa pengantar jurusan sastera tahun 1 di universiti 1981 .Akta Politeknik Ungku Omar 1980 .Semua Sekolah Rendah Inggeris selesai ditukar menjadi Sekolah Rendah Kebangsaan 1976 .Bahasa pengantar Tingkatan 1 1979 .Akta Majlis Peperiksaan Malaysia Laporan-Laporan Penting 1956 .Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Lati han Bahasa Melayu Dalam Sistem Pendidikan 1957 . 1956 (Penyata Razak) 1960 .The Education Ordinance.Bahasa pengantar tingkatan VI aliran sains .Penyata Jawatankuasa Perancang Pelajaran Tinggi 1973 .Report of the Education Committee.Report of the Education Review Committee.Bahasa pengantar darjah 1 1975 .1971) 1971 .Hala Tuju Pendidikan Perundangan Pendidikan 1957 .Education Act.Laporan Jawatankuasa Kabinet mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (Penyata Mahathir) 1991 . 1957 1961 .Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (Disemak .Mata pelajaran wajib sekolah rendah dan menengah 1970 . 1960 (Penyata Rahman Talib) 1967 .Akta Universiti dan Kolej Universiti 1974 . 1961 1963 .Bahasa pengantar Tingkatan VI aliran sastera 1980 .

1982 .QT ( Qualifying Test) dimulakan 1960 .MSSEE (Malayan Sec.SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) dimulakan 1967 . Persekutuan Tanah Melayu) dimulakan 1964 .FMC dimansuhkan 1964 .UDT dimansuhkan 1988 .UPSR (Ujian Penilaian Sekolah Rendah) dimulakan Peperiksaan Sekolah Menengah 1957 .MSSEE dimansuhkan 1967 .SPPTM (Sijil Pel.FMC ( Federation of Malaya Certificate) dimulakan 1957 .SPPTM dimansuhkan 1964 .MCE (Malaysian Certificate of Education) dimulakan 1964 .SRP (Sijil Rendah Pelajaran) dimulakan 1961 .OSC (Overseas Cambridge Sch Certificate) dimulakan 1957 .SRP/LCE soalan objektif mula digunakan 1968 .PDL (Penilaian Darjah 5) dimulakan 1973 .UDT (Ujian Darjah 3) dimulakan 1982 .SPVM (Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia) dimulakan 1976 .LCE (Lower Certificate of Education) dimulakan 1957 .Peperiksaan Bahasa Melayu (Julai) dimulakan . 1969 .PDL dimansuhkan 1988 .UK (Ujian Kelayakan) dimulakan 1962 .OSC dimansuhkan di Semenanjung Malaysia. Entrance Exam) dimulakan 1963 .Bahasa pengantar semua kursus di universiti Peperiksaan Sekolah Rendah 1957 . Sch.Bahasa pengantar semua peringkat persekolahan 1983 .

STPM (Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia) diambilalih oleh Majlis Peperiksaan Malaysia dimulakan 1983 .Pelaksanaan PKBS di tahun 1 hingga tahun 6 di semua sekolah rendah 1989 .MCE diambilalih oleh Lembaga Peperiksaan 1982 .KBSR dilaksanakan di 302 buah sekolah rendah sebagai percubaan 1983 .LCE ujian Lisan Bahasa Melayu dimansuhkan 1983 .KBSR dilaksanakan di semua sekolah rendah 1988 .Pendidikan Komprehensif dimulakan 1967 .PMR (Penilaian Menengah Rendah) dimulakan 1993 .1976 .Kemahiran Hidup Program Peralihan dimulakan di tingkatan 1 1989 .General Syllabuses and Timetable Committee ditubuhkan 1964 .Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilancarkan di 100 buah sekolah rendah .SRP Ujian Lisan Bahasa Inggeris dimansuhkan 1987 .Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran bahasa 1989 .SPM berdasarkan KBSM (Kurikulum Baru Sek. Menengah) dimulakan Kurikulum 1956 .KHPP (Kemahiran Hidup Program Peralihan) SRP dimulakan 1992 .Tahun terakhir bagi SRP 1993 .Report of the Committee on Curriculum Planning and Development 1973 .Sijil SPVM ditukar kepada SPM(V) 1987 .Pelaksanaan KBSR sepenuhnya dicapai 1988 .Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) ditubuhkan 1982 .General Syllabuses and Review Committee ditubuhkan 1965 .HSC (Higher School Certificate Cambridge) dimansuhkan 1982 .SPM di seluruh Malaysia dimulakan 1991 .Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran lain 1989 .

Penubuhan Unit Pendidikan Khas 1978 .Penubuhan Mesyuarat Majlis Perkhidmatan Kebajikan Negara 1985 .Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh 1981 .Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilaksanakan di 1000 buah sekolah rendah 1991 .Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh Kementerian .Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendid ikan Khas Vokasional Shah Alam ditubuhkan 1985 . Sekolah yang telah melaksanakan Kemahiran Manipul atifmeneruskannya di Tahun 5 dan 6 sekolah rendah Peperiksaan Khas 1964 . 1984 .Kementerian Buruh dan Tenaga Rakyat serta Kementerian Pendidikansebagai Pengerusi dan setiausaha) 1984 .Mata pelajaran Kemahiran Hidup Manipulatif dilaksanakan di 3000 buah sekolah rendah 1993 .Jawatankuasa Pendaftaran dan Penempatan Kanak -kanak cacat antara Kementerian-Kementerian.1991 .Penubuhan Unit Perintis Penerbitan dan Percetakan Braille Kementerian Pelajaran Malaysia 1985 .Jawatankuasa Antara Kementerian-Kementerian mengenai Pendidikan Khas (Kementerian Kebajikan Masyarakat/ Kementerian Kesihatan.Kemahiran Hidup bersepadu dimulakan di Tingkatan 1 1992 .Penubuhan Jawatankuasa Penempatan Kanak -Kanak Negeri 1984 .Kemahiran Hidup mula dilaksanakan di Tahun 4 di semua sekolahrendah.

Penyelarasan danPe laksanaan Pendidikan bagi kanak-kanak dengan keperluan -keperluanPendidikan Khas.Lembaga Penasihat Kebangsaan bagi Pend idikan Kanak-kanak dengan keperluan-keperluan Pendidikan Khas 1993 .Arahan Y. Perancangan.B.Majlis Perundingan Pembangunan Masyarakat Negara 1991 .Jawatankuasa Pelaksana Pendidikan Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran 1988 .Penubuhan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Shah Alam 1987 . .Jawatankuasa mengkaji Dasar.Menteri Pendidikan mengkaji memberi bantuan penu h kepada Kanak-kanak dengan Perlakuan Autisme Ringan 1989 .Pendidikan 1987 .

Rumusan Sejarah pendidikan negara kita membuktikan bahawa untuk mencapai perpaduan yang kita kecapi hari ini bukanlah sesuatu perkara yang mudah.pendidikan merupakan pemangkin Negara Bangsa. Dalam konteks Malaysia pada hari ini. Pelbagai cabaran terpaksa dihadapi oleh rakyat negara ini bermula dari zaman penjajahan sehinggalah selepas negara mencapai kemerdekaannya.berorientasikan glokal. .berbudi bahasa serta beradab dan memahami . diharap dapat negara melahirkan rakyat yang bersatu padu serta menyanjungi masa hadapan yang dikongsi bersama sejajar dengan hasrat Wawasan 2020 untuk melahirkan Bangsa malaysia yang bersatu padu. Semangat bersatu padu. Peranan pendidikan adalah untuk melahirkan masyarakat yang mampu berfikir secara global dan bertindak secara local untuk kepentingan Negara dan bangsa. adalah menjadi tanggungjawab kita yang dewasa untuk mencorakkannya. nilai budaya Malaysia harus menjadi asas kepada kemajuan negara dan bangsa. Sistem pendidikan pada hari ini perlu melahirkan masyarakat yang glokal yang mampu bertindak bijak un tuk menghadapi ancaman globalisasi dan liberisasi. Kesimpulannya. Ini kerana kanak-kanak ibarat kain putih. cabaran globalisasi dan liberisasi menuntut perubahan yang dinamik dalam sistem pendidikan.patriotisme. Usaha menyemai semangat perpaduan di kalangan rakyat hendaklah dilakukan di peringkat seawal usia lagi.cinta dan kesetiaan kepada negara. .mDengan berlandaskan Dasar Pendidikan Kebangsaan . Justeru. menyanjung budaya dan seni bangsa bukan sahaja haris difahami tetapi diamalkan sepenuhnya. keharmonian dan toleransi.