Dasar Pendidikan Dalam Mencapai Perpaduan

Abstrak

Sistem pendidikan merupakan asas yang penting dalam membangunkan masyarakat dan negara ke arah yang lebih baik. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada rakyat yang berbilang bangsa dan latar belakang sosio budaya yang berbeza. Oleh itu, setiap dasar yang dilaksanakan perlualah selari dengan keperluan masyarakat. Dasar pendidikan yang dilaksanakan bukan sahaja bertujuan untuk memberi pendidikan semata-mata, tetapi juga sebagai alat untuk merealisasikan perpaduan dan memupuk integrasi antara kaum. Namun, dengan wujudnya sekolah sistem pelbagai aliran seperti Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, didapati usaha untuk memupuk integrasi kaum tidak akan dapat dicapai keberkesanannya. Justeru itu, kerajaan perlu memberikan perhatian yang serius dalam memikirkan jalan yang terbaik untuk menggalakkan integrasi kaum dan mengukuhkan lagi

perpaduan yang sedia terjalin pada hari ini.

Definisi

Perpaduan:

Perpaduan menurut Kamus Dewan ialah penggabungan,persesuaian,perihal

berpadu (bergabung menjadi satu) 1.Perpaduan juga merupakan satu proses yang menyatupadukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya tiap-tiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan bersama di kalangan mereka. Perpaduan merupakan satu komponen yang penting dalam membangunkan negara.

Integrasi:

Integrasi merupakan satu proses bagi menunjukkan satu identit i nasional di

kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Menurut Sufean Hussein ( 1996) pula, integrasi bermaksud menyatupadukan etnik -etnik atau kelompok-kelompok yang terasing pada asalnya kepada satu bentuk lain yang tersendiri 2. Mengikut Mohd. Salleh Lebar (1998), integrasi yang diterima atau yang biasa dike hendaki ramai adalah satu proses yang cuba menyatupadukan masyarakat majmuk atau pelbagai kaum dan mewujudkan pula pembentukan kebudayaan kebangsaan atau nasional yang tersendiri dikalangan mereka 3.

Kamus Dewan Edisi Empat, DBP Kuala Lumpur Sufean Hussein 1996,Pendidikan Di Malaysia:Sejarah , Sistem dan Falsafah 3 Mohd. Salleh Lebar 1998, Pengenalan Ringkas Sosiologi Sekolah dan Pendidikan, Thinker s Library Sdn. Bhd. Selangor.
2

1

berintegrasi wilayah-wilayah dan kelompok-kelompoknya menikmati kehidupan bersama yang sepenuhnya berasaskan persamaan hak dan keadilan.my/mkn/default/download2.´4 (Tun Dr. Malaysia: Melangkah Ke Hadapan Legasi Razak.Pengenalan ³«membentuk sebuah negara yang bersatu padu serta menyanjung masa hadapan yang dikongsi bersama. walaupun perkara ini tidak dapat diperbuat dengan beransur-ansur.gov.mkn.php?mod=4&fokus=11 . Mahathir Mohamad Melangkah Ke Hadapan 1991) Perpaduan adalah amat penting untuk sesebuah negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum dan agama seperti Malaysia.http://www. membentuk sebuah Bangsa Malaysia dengan rasa taat setia dan pengabdian yang tidak berbelah bagi terhadap bangsa tersebut. Kemajuan yang kita nikmati hari ini juga adalah hasil daripada perpaduan erat antara rakyat pelbagai kaum di negara kita. Seperti yang di hasratkan oleh bekas Perdana Menteri kita Tun Dr. perpaduan rakyat merupakan satu aspek penting dalam pembangunan negara. Bangsa itu mestilah sejahtera.´5 Di sini jelas menunjukkan bahawa dasar Laporan Razak 1956 ini mengutamakan perpaduan negara dan unsur serta nilai perpaduan yang menjadi 4 5 petikan ucapan Tun Dr. Perenggan 12 Penyata Razak ada menyatakan :´Tujuan dasar pelajaran ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak -budak daripada semua bangsa dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bahasa pengantar yang meluas. sumbangan bidang pendidikan dalam mencapai hasrat ini tidak harus kita lupai. Mahathir Mohamad. Namun. Mahathir Mohamad. Khasnya Dasar Pendidikan Kebangsaan kita.

teras bagi menjamin kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum. matlamat mewujudkan perpaduan dan integrasi kaum dapat dicapai. Aliran Pendidikan Kebangsaan adalah saluran berkesan yang dapat membina warga Malaysia yang kukuh dan bersatu padu. Penyata R azak telah menggariskan aspirasi ini di dalam penggubalan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Sistem Pendidikan Kebangsaan yang menekankan perkara tersebut dengan tujuan untuk mewujudkan satu identiti kebangsaan dan justeru dapat menyumbang kepada perpaduan rakyat di negara ini.Jepun dan Perancis. Akta pelajaran 1961 turut memandatkan perwu judan satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan yang memberi penekanan kepada penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. penggunaan kurikulum yang sama bagi semua sekolah dan pengambilan peperiksaan awam yang sama oleh semua murid atau pelajar. Diharap dengan usaha ini. . Bahasa Melayu atau bahasa Inggeris telah dijadikan matapelaja ran wajib bagi sekolah dan turut mengekalkan penggunaan bahasa-bahasa etnik Cina dan Tamil sebagai bahasa ibunda is sekolah senis kebangsaan (SJK). dan juga menggalakkan pembelajaran bahasa ketiga seperti Bahasa Arab.

negara ini dikenali dengan nama Tanah Melayu. Sementara itu. Kedatangan British yang mengamalkan dasar ³ pecah dan perintah´ relah mewujudkan sekolah-sekolah vernakular Melayu. masyarakat pada ketika itu juga mendapat pendidikan tidak formal daripada ibubapa dan keluarga seperti bertani. senarionya amatlah berbeza dengan apa yang dapat kita lihat pada hari ini. menagkap ikan. mengarang. menjaga adik dan lain -lain agar mereka dapat meneruskan perkerjaan tradisi ini apabila dewasa. surau dan pondok dengan bimbingan tokoh . Pendidikan di Tanah Melayu pada ketika itu bermula dengan pendidikan agama di masjid.tokoh agama yang digelar tok guru. melakukan kerja -kerja rumah. pendidikan Cina dan Tamil dibiarkan berkembang secara bersendirian. 6 Walaupun sekolah vernakular Melayu ditubuhkan. Pendidikan ini diwujudkan hanya untuk memenuhi keperluan politik penj ajah di samping mengambil hati pembesar Melayu. tetapi pihak British kurang mengambil berat kerana bimbang kedudukan mereka tergugat jika pihak rakyat tempatan mendapat pendidikan tinggi. Selain itu. Pihak British pada waktu itu banyak memberi keutamaan kepada pendidikan Melayu dan Inggeris. yang penting adalah memberi pelajaran kepada segolongan rakyat untuk membolehkan sebahagian mereka memenu hi keperluan tenaga dan ekonomi. Tamil dan Inggeris. Sebelum pembentukan Malaysia. Bagi pihak British. Pendidikan bagi masyarakat Melayu hanya sekadar menjadi tanaga buruh atau petani.Sejarah Awal Pendidikan Kebangsaan Di Malaysia Jika kita imbau kembali sejarah pendidikan sebelum merdeka. Cina. Sistem pendidikan pada zaman sebelum kemerdekaan banyak berpandukan sistem pentadbiran British. 6 Rujukan Ujian PTK Kompetensi Umum . menjahit. Antara matapelajaran yang diajar ialah bacaan.

mewujudkan jawatan guru pelawat bumiputera bagi kepentingan kemajuan sekolah Melayu. latihan jasmani dan ilmu alam. Pada 1924. lukisan. persatuan Cina ataupun persatuan suku kaum. lukisan. Pemilihan bahan Kurikulum adalah tidak penting terutamanya buku. individu Cina. Pada mulanya. Kebanyakkan orang Melayu hanya bersekolah setakat Darjah 4 pada ketika itu. Pada tahun 1919. ilmu hisab. pihak British telah mengambil langka h memberi arahan memaksa anak-anak Melayu ke sekolah berdekatan. ilmu alam dan moral. British mula memberi bantuan kewangan. Tujuannya adalah untuk memberi kuasa kepada Jabatan Pelajaran untuk menutup sekolah yang tidak menurut syarat. penerimaan orang Melayu terhadap sekolah vernakular adalah dingin. 8 7 8 Rujukan PTK Ujian Kompetensi Umum Rujukan PTK Ujian Kompetensi Umum . Biasanya sekolahvernakular Cina mengimport guru-guru mereka dari negara China. mendapatkan bantuan ketua -ketua masyarakat dan memberi hadiah kepada murid yanhg rajin ke sekolah. kerajaan Manchu mula memberi bantuan kewangan kepada pendidikan orang Cina si Tanah Melayu untuk menyebarkan ideologi kepad a pelajar-pelajar. Kurikulum yang dijalankan di sekolah vernakular Cina ialah hafalan klasik lama. latihan jasmani. ilmu hisab. sekolah vernakular Cina pula dibuka oleh mubaligh. Pihak British berasa bimbang lalu meluluskan Enakmen Pendaftaran Sekolah pada 1920 untuk membendung penyebaran ideologi ini. sejarah. sejarah dan pendidikan jasmani. menulis. nyanyian. redormasi di negeri China telah memberi pengaruh kepada pentadbiran sekolah-sekolah vernakular Cina. 7 Sementara itu. geografi. Pelajarnya diajar mata pelajaran etika. Namun. mengenakan denda kepada ibubapa yang tidak menghantar anak ke sekolah.ejaan.

KAedah ini telah dimansuhkan pada tahun 1932 tetapi diwujudkan semula pada tahun 1938. Antaranya ialah memastikan penjajahan Inggeris berterusan. mengekalkan eksploitasi ekonomi Negara. memastikan bekalan tenaga buruh untuk memenuhi keperluan penjajah dan mengawal semangat nasionalism e di 9 10 Rujukan Ujian PTK Kompetensi Umum Rujukan Ujian PTK Kompetensi Umum . Kurikulum sekolah Inggeris pula memperlihatkan bahawa pihak Inggeris amat mementingkan akademik dan menyediakan pelajarnya untuk peperiksaaan Cambrige Overseas School Certificate. Seperti sekolah vernakular Cina. Sejarah Eropah dan Matematik.Dalam pada itu. Hindi dan Malayalam. sekolah vernakular Tamil juga mendapat kurikulum dan guru dari India. Pihak British telah mengarahkan seorang nazir sekolah Tamil yang berbangsa Eropah dilantik pada tahun 1930 untuk mengendalikan pengurusan sekolah -sekolah bvernakular Tamil. 9 Sekolah Inggeris pula mempunyai 2 jenis iaitu free school dan sekolah Inggeris separa bantuan. pihak British mempunyai tujuan lain di sebalik memberikan pendidikan. sekolah vernakular Tamil mula dibina di estet -estet dan setiap estet yang mempunyai sekurang-kurangnya 10 orang kanak-kanak yang berusia di antara 7 hingga 10 tahun diwajibkan untuk menyediakan sekolah dan guru (KOd Buruh 1952). 10 Sebenarnya. Bahasa Inggeris. Sekolah vernakular Tamil juga menggunakan bahasa Tamil. tidak ramai anak Melayu yang berkesempatan untuk belajar di sekolah Inggeris kerana sekolah ini terletak di bandar sahaja. Ilmu Alam.Sekolah Inggeris biasanya mempunyai kemudahan yang lebih baik kerana mendapat sokongan kewangan daripada pihak gereja dan bantuan pemerintah. Sekolah-sekolah ini juga dibina oleh mubaligh dan orang perseorangan. Pendidikan Jasmani. Sekolah Inggeris menawarkan matapelajaran Sains. Gujerat.

.kalangan penduduk . Cina dan India.sekolah Inggeris. bahasa. sekolah Cina dan sekolah Tamil. Ini jelas menunjukkan bahawa system pendidikan pada zaman sebelum merdeka memainkan peranan dalam mengekalkan keperibadian satu-satu golongan etnik di samping mewujudkan dua golongan terdidik. Selain itu. lokasi dan kurikulum juga adalah berbeza antara satu sama la in. Ini beerti tiada interaksi antara melayu. di sinilah pendidikan memainkan peranannya dalam menyatukan semuala rakyat berbilang kaum di Malaysia. Perbezaannya bukan sahaja dari segi bahasa pengantar. Golongan ini ialah golongan yang berpelajaran Inggeris dan berpelajaran vernakular yang mempunyai pandangan dunia (world view) yang berbeza. tetapi juga terdapat perbezaan sukatan pelajaran antara sekolah Melayu. Anara sedar atau tidak. . sekolah vernacular telah banyak menjejaskan perpaduan rakyat kerana setiap sekolah adalah khusus untuk satu satu kaum sahaja. Disebabkan oleh sistem pendidikan yang berbeza -beza inilah maka wujudnya jurang diantara kaum. Ini menjadi satu cabaran yang amat besar kepada pemimpin ketika itu untuk mewujudkan perpaduan di antara kaum di negara kita.

namun sehingga kini masuh belu m ada penyelesaian yang terbaik.sekolah ini deperdebatkan . http://www.my/tutor/cetakarkib2002. Di sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. hasilnya masihkurang memuaskan. Masalah bahasa yang menjadi faktor utama ibu bapa kaum lain tidak menghantar anak -anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan. Disebabkan ia merupakan satu isu yang sensitif. Tetapi setakat ini. Kita semua sedia maklum bahawa pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi menaikkan mutu pendidikan kebangsaan. namun. rakyat Malaysia seharusnya sedar akan kepentingan sekolah sebagai tempat untuk membina asas hubungan yang baik . sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. bilangan murid -murid berbangsa lain amatlah kurang. 11 Portal Pendidikan Utusan.com.beramah mesra serta bergaul dengan rakan -rakan daripada pelbagai latar belakang bangsa dan agama. 11 Sudah menjadi kebiasaan setiap keputusan yang dibuat seringkali dipengaruhi oleh politik tanah air yang berlaku semenjak zaman penjajah lagi. Isu -isu ini kurang mendapat kerjasama daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai kepentingan serta pandangan yyang berbeza. sehingga kini kita masih dapat melihat Malaysia masih meneruskan kesinambungan sistem persekolahan lama dengan mengekalkan sekolah kebangsaan.Isu-Isu dan Permasalahan Dalam Sistem Pendidikan Sistem Persekolahan Pelbagai Aliran Meskipun sistem pendidikan di Malaysia memasuki era globalisasinya seiring dengan kehendak dan perkembangan dunia. usaha ini seakan-akan terbantut disebabkan kewujudan sekolah pelbagai aliran yang menjarakkan lagi jurang integrasi di antara kaum. Namun. usaha mencari jalan penyelesaian masih tiada penghujungnya.tutor.asp?e=STPM&s=P . Kerap juga kita mendengar isu-isu sekolah.

Adalah amat penting agar perkembangan kurikulum dan kokurikulum mengikut perkembangan rakyat. bahasa ibunda kaum lain tidak diterapkan di dalam matapelajaran di sekolah. Pengisian Kurikulum dan Ko-Kurikulum Pengisian kurikulum dan kokurikulum turut menjadi masalah dalam memupuk perpaduan dan integrasi kaum di Negara kita. Ini secara tidak langsung dapat merapatkan jurang perbezaan bahasa seteru snya meningkatkan lagi perpaduan kaum di kalangan rakyat. Sebagai contoh. Justeru itu.my/tutor/cetakarkib2002.asp?e=STPM&s=P . wujudlah sistem aliran y ang berbeza-beza. Ini kerana bagi mereka bahasa ibunda merupakan identiti mereka yang harus dipelihara. Ini telah menyebabkan ibu bapa Cinadan Tamil men jauhi sekolah kebangsaan. Seperti yang kit asedia maklum. ia memberi kesan sama ada positif atau negatif kepada masyarakat dalam membentuk jati diri dan disiplin. Hal ini penting kerana. kurikulum bertindak sebagai hala penentu kepada perkembangan murid murid dan pelajar-pelajar.tutor. Masyarakat Malaysia perlu memahami bahawa objektif penggubalan dasar pendidikan adalah berlandaskan keperluan pembentukan negara Malaysia sebagai sebuah negara demokrasi yang mempunyai masyarakat yang berbilang bangsa. sekolah kebangsaan tidak menjadikan bahasa ibunda kaum Cina dan India sebagai sunjek wajib. wujud beberapa kelemahan di dalam pengisian kurikulum dan ko-kurikulum. Maka. Namun. agama. 12 Terdapat juga cadangan dan pandangan agar diwujudkan satu sistem persekolahan yang menerapkan bahasa Mandarin dan Tamil sebagai subjek yang wajib diambil oleh murid-murid Cina dan India.com. bagi membolehkan Malaysia maju ke hadapan. Manakala murid -murid Melayu boleh mengambil subjek ini sebagai subjek pilihan.begitu juga di sekolah kebangsaan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) serta Kurikulum Bersepadu 12 Portal Pendidikan Utusan. http://www.

Sekolah Menengah (KBSM) yang diperkenalkan untuk meningkatkan pendidikan dan perpaduan masyarakat masih memerlukan penambah baikan bagi memastikan keberkesanannya dalam usaha menyatupadukan rakyat. .

pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan negara.Dasar Pendidikan Kebangsaan Latar Belakang: Sistem pendidikan pada zaman penjajah telah berkembang tanpa mengambil kira kepada keperluan pembangunan. Kemudian. . telah timbul kesedaran di kalangan pemimpin dan rakyat bahawa sistem sedemikian sudah tidak relevan lagi dengan adanya rakyat berbilang kaum di negara kita. Penyata Razak dan Penyata Rahman Talib telah menggariskan 3 asas utama bagi memastikan matlamat perpaduan tercapai. Sistem pendidikan berkenaan lebih mengekalkan tumpuan taat setia rakyat pendatang dan keturunan mereka kepada negara asal mereka serta menekankan semangat pembangunan rakyat tempatan. Justeru. 1957. lahirlah satu Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak. Dasar pendidikan ini telah disemak semula pada tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahman Talib. dalam menuju kemerdekaan.menjadikan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama di semua peringkat persekolahan dan mewujudkan sistem peperiksaaan serta kurikulum yang sama yang bercorak kebangsaan. maka. sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaanya supaya matlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin serta memenuh i keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi memastikan pembangunan negara dapat dicapai. 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran.1961. Laporan Rahman Talib ini kemudian dimaktubkan dalam Akta Pelajaran. T iga asas utama tersebut ialah mewujudkan sistem persekolahan yang sama bagi semua.

objektif-objektis ini diperkhususkan lagi apabila JAwatankuasa Kabinet ditubuhkan dan bidang tugasnya ditetapkan. 13 Objektif: Objektif dasar ini dintatakan dalam pendahuluan Akta Pelajaran 1961.my/. sosial.pmo.Rasional: Sistem pendidikan di zaman penjajah telah berkembang tanpa mengambil kira kepada keperluan pembanguanan./Dasar/09DASAR_PENDIDIKAN_KEBANGSAAN.. ekonomi dan politiknya«´ Objektif ini dinyatakan secara am. Sistem ini mungkin secocok dengan Tanah Melayu yangg dijajah tetapi apabila Tanah Me layu sudah mencapai kemerdekaannya. 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yanga kan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. tetapi dalam melaksanakannya. pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan negara. Seterusnya.gov. iaitu: ³ BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran. . langkah-langkah diambil bagi menggubal satu sistem pendidikan kebangsaan yang sesuai untuk negara yang merdeka dan mempunyai matlamat-matlamatnya yang tersendiri. telah mentafsirkannya sebagai menyatupadukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum dan menyediakan tenaga kerja (³tenaga rakyat´istilah yang digunakan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet) bagi keperluan ekonomi. ia didapati tidak relevan lagi dengan keperluan pendidikan masa kini. Kementerian pelajaran telah berpandukan kepada Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. Ini menunjukka n bahawa 13 www. Oleh itu. Sistem pendidikan berkenaan mengekalkan tumpuan taat setia pendatang dan keturunan mereka kepada negara asal mereka dan menekan semangat pembangunan rakyat tempatan..

. seimbang dan harmonis. berdisiplin dan terlatih. falsafah ini turut bertindak sebagai satu matlamat penting dalam sistem pendidikan kebangsaan. Maka. Falsafah Pendidikan Negara yang berasaskan kepada hasrat serta aspirasi negara ada menyatakan bahawa penekanan kepada usaha melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak.Dasar Pendidikan negar akita mengharapkan agar keperluan tenaga rakyat negara ini dalam jangka panjang dan jangka pendek akan dapat dipenuhi dengan lahirnya masyarakat yang bersatu padu. boleh mencapai kesejahteraan diri dan memberi sumbangan ke pada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Artikel 152 Perlembagaan Persekutuan telah mewujudkan satu Bahasa Kebangsaan iaitu Bahasa Melayu.mewujudkan Sekolah Wawasan serta pelbagai program pendidikan yang menggalakkan integrasi kaum.beberapa langkah telah diambil dalam usaha ke arah mencapai matlamat ini. hakikat bahawa pendidikan merupakan faktor unggul dalam membina kerakyatan yang tunggal telah lama disedari. Dalam konteks Malaysia. Bahasa Kebangsaan Sebagai Bahasa Pengantar Utama Kedudukan serta peranan Bahasa Kebangsaan dalam sistem pentadbiran dan sistem pendidikan ini dinyatakan dalam beberapa dokumen penting kerajaan. Untuk mencapai matlamat tersebut. beberapa strategi telah disusun dan dilaksanakan dalam membentuk perpaduan di negara kita. memastikan sukatan pelajaran yang seragam dan sistem peperiksaan yang seragam. Oleh itu. Akta Pelajaran . yakni masyarakat majmuk yang mempunyai keazaman.Peranan Dasar Pendidikan Kebangsaan dalam Pembentukan Perpaduan Persoalan besar yang dihadapi para pemimpin dan pendidik selepas Perang Dunia Kedua ialah untuk mencari formula bagi melahirkan masyarakat Malaysia yang bersatupadu. Akta Bahasa kebangsaan 1967 telah menetapkan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa rasmi negara ini. Antara strategi-strategi pelaksanaan ialah menjadi bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. menerusi Dasar Pendidikan Kebangsaan. Peranan pendidikan penting dalam memupuk integrasi dan perpaduan kaum. kesanggupan dan kesediaan untuk hidup bersama dalam keada an rukun damai serta mempunyai kesedaran. keperibadian dan nilai -nilai sebagai rakyat Malaysia. mewujudka n kurikulum yang sama dan beror ientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah.

Malah. Dalam Akta Pendidikan 1996. kita dapat berkomunikasi dengan lebuh berkesan . Masyarakat Malaysia seharusnya sedar bahawa usaha untuk membangunkan negara ini adalah usaha bersama iaitu tanggungjawab setiap kaum yang merupakan rakyat Malaysia.my/RUJUKAN/akta/akta%20pendidikan%201996. Sikap saling memahami ini akan mewujudkan sikap hormat menghormati yang seterusnya akan membantu memupuk integrasi kaum dan juga perpaduan.pdf . 14 http://jpt. Rakyat Malaysia perlu menerima haki kat bahawa Bahasa Kebangsaan bertindak sebagai tali penghubung terpenting dalam usaha memupuk perpaduan rakyat kerana ia boleh berperanan sebagai bahasa pengantaraan antara masyarakat kita yang berbilang kaum. Bahasa Melayu merupakan sebagai salah satu matapelajaran wajib yang perlu diajar di semua peringkat serta jenis sekolah di Malaysia. Kesedaran tentang kepentingan bahasa amat penting kerana melalui perkongsian satu bahasa. perbezaan bahasa pengantar ini sebenarnya masih menambahkan jurang antara kaum kerana kurangnya interaksi pelajar dengan kaum yang lain.gov.mohe. namun. telah men jelaskan bahawa kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama hanya untuk sekolah kebangsaan sahaja dan sekolah jenis kebangsaan dibenarkan menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar sekolah. Selaras dengan kedudukan serta peranannya.Penggunaan bahasa yang seragam jugacmampu membantu menghilangkan perasaan prasangka dan menigkatkan kefahaman budaya sesuatu kaum tentang budaya kaum yang lain. Bahasa Melayu juga diwajibkan penggunaa nnya sebagai bahasa rasmi di negara kita.1961 dan Rancangan Lima Tahun Malaysia telah menyatakan hasrat untuk menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama adalah satu prinsip Dasar Pendidikan Kebangsaan. 14 Meskipun sekolah jenis kebangsaan diwajibkan untuk mengajar Bahasa Kebangsaan sebagai subjek utama.

Mewujudkan Kurikulum Yang Sama ³ The Minister shall prescribe a curriculum to be known as the national Curriculum which subject to subsection (3) shall be used by all schools in the National education system (Education Act 1996.Sec. rohani.gov. penggunaan kurikulum di sekolah adalah sama iaitu berdasarkan Kurikulum Kebangsaan. jelas menunjukkan bahawa kurikulum merupakan satu rancangan pendidikan yang terkandung di dalamnya segala pengetahuan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan yang terbaru Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal dengan bertujuan untuk membangunkan modal insan yang berilmu pengetahuan disamping menerapkan nilai -nilai murni seperti semangat patriotik dan sikap saling menghormati. ia merupakan kesinambungan kurikulum sekolah rendah yang menekankan 15 http://www. emosi dan intelek.pdf . Peranan kurikulum dalam pendidikan adalah untuk membina perkembangan pelajar yang lengkap dari segi jasmani. Bagi pendidikan sekolah menengah yang masih menggunakan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pula. maka adalah diperakukan supaya pendidikan yang diberi kepada semua murid hingga ke tingkatan V di sekolah sekolah hendaklah menggunakan sukatan pelajaran yang sama. (Perakuan 33)´ Di Malaysia. 18)´.my/Akta/Vol.agc. unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan yang telah menjadi pilihan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Kurikulum Kebangsaan merupakan satu lagi ciri Dasar Pendidikan Kebangsaan yang bertujuan untuk mewujudkan keperibadian ke arah pembentukkan perpaduan kaum di negara kita. Isu mewajibkan penggunaan kurikulum kebangsaan sebenarnya telah diperakukan oleh Jawatankuasa Kabinet pada tahun 1979: ³ Dengan tujuan untuk mewujudkan keperibadian kebangsaan.15 Penyataan ini. kemahiran.%2011/Act%20550. nilai -nilai dan norma.

dirumuskan bahwa kurikulum pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan membayangkan konsep bangsa Malaysia yang diharapkan wujud pada masa depan yang akan datang. Budaya setiap etnik perlu diterima sebagai budaya Malaysia. Melalui pendidikan civic dan kewarganegaraan kemungkinan suatu hari nanti rakyat Malaysia akan lebih liberal atau bersifat terbuka. Pendedahan awal ini mampu memupuk semangat patriotisme yang tinggi terutamanya melalui subjek Sejarah ataupun Sivik/Kewarganegaraan. termasuk dalam hal -hal berkaitan dengan agama. Melalui kurikulum yang sama. Kurikulum juga tidak menunjukkan unsur bias atau memihak kepada setiap etnik. Dalam konsep ini tidak ada budaya etnik yang akan dipinggirkan malahan semuanya perlu ditonjolkan. asas perpaduan dapat dipupuk semenjak dari alam persekolahan lagi. Melaksanakan Sistem Peperiksaan yang Seragam Rancangan kerajaan untuk menyeragamkan kurikulum di sekolah -sekolah telah diperkukuhkan lagi dengan mewujudkan satu sistem peperiksaan yang seragam. Pendemokrasian Pendidikan Pendemokrasian pendidikan merupakan satu langkah yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan dalam mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dari kawasan luar bandar ataupun . pelajaran para pelajar tidaklah terganggu apabila terpaksa berpindah sekolah. Oleh karena itu. Dari keseluruhannya. Dengan adanya sekatan pelajaran dan peperiksaan yang seragam.pendidikan yang seimbang dan bersepadu. analisis terhadap kandungan kurikulum setiap peringkat menyimpulkan bah awa setiap aspek perpaduan sangat di utamakan. Langkah ini boleh menolong proses untuk menyatup adukan pelajar berbilang kaum di samping mewujudkan keperibadian yang sama.

diharap semua kaum akan mendapat menikmati kemudahan yang sama dalam pendidikan. Mereka diberi kebebasan untuk membuat pilihan masing-masing. Penekanan semangat perpaduan dan integrasi antara kaum sejak kecil lagi iaitu dibangku sekolah rendah akan lebih memudahkan kerana kanak -kanak ibarat kain putih yang bebas daripada sebarang pemikiran negatif. pelajar-pelajar dari kalangan pelbagai kaum tidak disekat untuk bersekolah di mana-mana sekolah di negara kita. usaha memupuk perpaduan dapat dicapai sepenuhnya. Dengan itu. tidak timbul perbezaan kemudahan diantara jenis-jenis sekolah. tujuan penubuhan Sekolah Wawasan juga adalah untuk menghayati tujuan Penyata Razak 1956 yang di antaranya hendak menyatukan murid-murid daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu pe raturan pelajaran. buku teks. Ini kerana penguasaan murid-murid SJKC masih lagi lemah akibat . Dengan ini. namun sukatan. alat-alat serta kemudahan yang dibekalkan di sekolah -sekolah juga adalah seragam tanpa mengira jenis sekolah iaitu sama ada sekolah kebangsaan ataupun sekolah jenis kebangsaan. Ini kerana walaupun sekolah.sekolah ini berbeza dari segi bahasa pengantar . peperiksaan dan jadual waktu diselaraskan secara berpusat. Hak-hak kebudayaan kaum-kaum lain untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan kaum masing-masing tetap dihormati dan diberi perlindungan sewajarnya. Selain itu. Selain itu. Sekolah Wawasan menempatkan ti ga aliran sekolah yang berbeza di dalam sebuah kawasan akan membolehkan pelajar -pelajar SRJK menguasai Bahasa Melayu.pedalaman tanpa mengira bangsa. Diharap dengan semangat toleransi dan hormat -menghormati ini. Memperkenalkan Konsep Sekolah Wawasan Tujuan penubuhan Sekolah Wawasan adala h untuk mengeratkan perpaduan yangsudah sedia terjalin kukuh di kalangan rakyat Malaysia . Di samping itu.

pentadbiran sekolah. Oleh itu. Justeru itu. Pada peringkat awal. melalui perkongsian kawasan dan kemudahan seperti kantin. di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PI PP 2003-2010). Tun Abdullah Hj Ahmad Badawi pada tahun 1986.kurangnya peluang untuk berinteraksi dalam Bahasa Melayu di sekolah dan di rumah. Namun. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggerakkan semula RIMUP dan memberikannya pendekatan yang lebih segar sebagai salah satu langkah untuk membolehkan pelajar dari sekolah yang terdiri daripada satu kaum untuk berinteraksi dengan pelajar kaum yang lain dari sekolah yang lain. pelajar -pelajar akan berpeluang untuk berinteraksi dengan kaum yang lain 16. 16 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-1010). Penglibatan masyarakat setempat.4Membina Negara Bangsa .guru dan pelajar sekolah dalam kegiatan khas bersama telah memperkukuhkan lagi konsep RIMUP. Pemikiran sebegini merupakan faktor yang boleh menggagalkan usaha memupuk perpaduan. perpustakaan dan pelbagai kemudahan lagi. Menggerakkan Semula Program RIMUP Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan (RIMUP) adalah hasil ilham bekas Perdana Menteri. ketika beliau menjadi Menteri Pelajaran Malaysia. pelaksanaan Sekolah Wawasan ini kurang mendapat sokongan daripada masyarakat Cina khasnya kerana bimbang identiti sekolah Cina akan terhakis.Teras Ke. rakyat Malaysia seharusnya tidak terlalu memikirkan kepentingan diri dan mula berfikir untuk kebaikan semua dalam mencapai matlamat negara untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Namun. Oleh itu. pelaksanaan RIMUP tertumpu pada peringkat sekolah rendah dan merangkumi pelaksanaan aktiviti kokurikulum serta sukan secara bersama oleh pelajar pelbagai kaum. penekanan tidak diberikan tentang kefahaman konsep aktiviti yang dilaksanakan.

Dasar Memperkasakan SK bertujuan supaya SK kekal sebagai pilihan utama masyarakat Malaysia. aktiviti meningkatkan patriotisme serta akt iviti virtual melalui e. Justeru.integrasi dan akan dilaksanakan melalui kegiatan dalam enam bidang berikut :aktiviti kecemerlangan akademik . usaha ini akan menjadi sia -sia sekiranya sekolah-sekolah yang terdapat di negara ini iaitu Sekolah Kebangsaan yang sedia ada ataupun Sekolah Jenis Kebangsaan masih lagi berpegang kepada kepentingan kaum masing 17 18 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-1010). aktiviti kokurikulum . Usaha i ni diharap dapat memupuk integrasi dan menjalin perpaduan kaum di peringkat persekolahan lagi. aktiviti kesukanan dan permainan.integrasi.4Membina Negara Bangsa Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-1010).Teras Ke.kokurikulum dan sukan. Salah satunya ialah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Kementerian Pelajaran Malaysia 2006-2010. serta e.Salah satu fokusnya ialah meperkasakan Sekolah Kebangsaan.Program RIMUP mempunyai 3 komponen utama iaitu akademik.Tujuan pelaksanaan program ini adalah agar Sekolah Kebangsaan dapat menjadi salah satu teras pelaksanaan RMKe -9 bagi merealisasikan Sekolah Kebangsaan sebagai tempat memupuk perpaduan kaum dan pusat kecermelangan pendidikan dalam bidang akademik dan bukan akademik. Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan pelbagai usaha bagi memastikan matlamat perpaduan kaum dan integrasi nasional dapat dicapai.aktiviti khidmat masyarakat.Teras Ke-6 Memperkasakan Sekolah Kebangsaan . diharap rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbilang bangsa dapat memilih untuk menempatkan anak mereka di satu sekolah di mana pelajarnya dapat berinteraksi dan bergaul dengan kaum yang lain. 17 Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Hasrat Wawasan 2020 adalah untuk melahirkan masyarakat Bangsa Malaysia yang bersatu padu. 18 Namun. Ini kerana dengan Memperkasakan Sekolah Kebangsaan.

Oleh itu. kerana di era teknologi maklumat dan globalisasi ini.masing. pendidikan lebih bersifat global.nilai -nilai serta semangat toleransi yang tinggi. Pemikiran sebegini seharusnya dibuan g. . Pelajar -pelajar harus didedahkan dengan kemahiran untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan kaum yang terdiri daripda pelbagai latar belakang agar dapat menyiapkan diri mereka untuk menghadapi alam pekerjaan suatu hari nanti. Ini kerana masih terdapat sekolah -sekolah yang masih mengekalkan identiti vernakular seperti yang terdapat pada zaman penjajahan British dahulu. adalah penting untuk kita semua membuka minda dan lebih terbuka dalam isu yang membabitkan pendidikan anak -anak agar dapat melahirkan generasi yang mempunyai jati diri. Cabaran bagi menapai Wawasan 2020 sebenarnya terletak di tangan masyarakat Malaysia khasnya ibubapa dan pendidik untuk mencorak pemikiran pelajar bagi memenuhi aspirasi nasional untuk mencapai perpaduan kaum.

1961 1963 .Mata pelajaran wajib sekolah rendah dan menengah 1970 .Education Act.Bahasa pengantar Tingkatan 1 1979 .Laporan Jawatankuasa Kabinet mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (Penyata Mahathir) 1991 .Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (Disemak .Bahasa pengantar jurusan sastera tahun 1 di universiti 1981 .Akta Universiti dan Kolej Universiti 1974 . 1957 1961 . 1960 (Penyata Rahman Talib) 1967 .Report of the Education Review Committee.Report of the Education Committee. 1956 (Penyata Razak) 1960 .Bahasa pengantar darjah 1 1975 .Penyata Jawatankuasa Perancang Pelajaran Tinggi 1973 .Laporan Jawatankuasa di atas Kajian Pendapat mengenai Pelajaran dan Masyarakat (Laporan Keciciran) 1979 .1971) 1971 .Semua Sekolah Rendah Inggeris selesai ditukar menjadi Sekolah Rendah Kebangsaan 1976 .Bahasa pengantar tingkatan VI aliran sains .Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Lati han Bahasa Melayu Dalam Sistem Pendidikan 1957 .Akta Politeknik Ungku Omar 1980 .The Education Ordinance.Akta Majlis Peperiksaan Malaysia Laporan-Laporan Penting 1956 .Bahasa pengantar Tingkatan VI aliran sastera 1980 .Hala Tuju Pendidikan Perundangan Pendidikan 1957 .

FMC ( Federation of Malaya Certificate) dimulakan 1957 .UDT (Ujian Darjah 3) dimulakan 1982 .SPPTM dimansuhkan 1964 .SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) dimulakan 1967 .PDL (Penilaian Darjah 5) dimulakan 1973 . Entrance Exam) dimulakan 1963 .SPVM (Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia) dimulakan 1976 .UK (Ujian Kelayakan) dimulakan 1962 .OSC dimansuhkan di Semenanjung Malaysia.MSSEE dimansuhkan 1967 .Bahasa pengantar semua kursus di universiti Peperiksaan Sekolah Rendah 1957 .MCE (Malaysian Certificate of Education) dimulakan 1964 .OSC (Overseas Cambridge Sch Certificate) dimulakan 1957 .PDL dimansuhkan 1988 .QT ( Qualifying Test) dimulakan 1960 . 1969 .UPSR (Ujian Penilaian Sekolah Rendah) dimulakan Peperiksaan Sekolah Menengah 1957 .FMC dimansuhkan 1964 . Sch.Bahasa pengantar semua peringkat persekolahan 1983 . Persekutuan Tanah Melayu) dimulakan 1964 .SPPTM (Sijil Pel.UDT dimansuhkan 1988 .SRP/LCE soalan objektif mula digunakan 1968 .SRP (Sijil Rendah Pelajaran) dimulakan 1961 .1982 .Peperiksaan Bahasa Melayu (Julai) dimulakan .MSSEE (Malayan Sec.LCE (Lower Certificate of Education) dimulakan 1957 .

Pendidikan Komprehensif dimulakan 1967 .Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran lain 1989 .General Syllabuses and Review Committee ditubuhkan 1965 .Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilancarkan di 100 buah sekolah rendah .Report of the Committee on Curriculum Planning and Development 1973 .General Syllabuses and Timetable Committee ditubuhkan 1964 .Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran bahasa 1989 .SPM berdasarkan KBSM (Kurikulum Baru Sek.Pelaksanaan PKBS di tahun 1 hingga tahun 6 di semua sekolah rendah 1989 .SPM di seluruh Malaysia dimulakan 1991 .KBSR dilaksanakan di 302 buah sekolah rendah sebagai percubaan 1983 .Pelaksanaan KBSR sepenuhnya dicapai 1988 .LCE ujian Lisan Bahasa Melayu dimansuhkan 1983 .Sijil SPVM ditukar kepada SPM(V) 1987 .MCE diambilalih oleh Lembaga Peperiksaan 1982 .KBSR dilaksanakan di semua sekolah rendah 1988 .Tahun terakhir bagi SRP 1993 .Kemahiran Hidup Program Peralihan dimulakan di tingkatan 1 1989 .KHPP (Kemahiran Hidup Program Peralihan) SRP dimulakan 1992 . Menengah) dimulakan Kurikulum 1956 .HSC (Higher School Certificate Cambridge) dimansuhkan 1982 .1976 .STPM (Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia) diambilalih oleh Majlis Peperiksaan Malaysia dimulakan 1983 .SRP Ujian Lisan Bahasa Inggeris dimansuhkan 1987 .PMR (Penilaian Menengah Rendah) dimulakan 1993 .Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) ditubuhkan 1982 .

Penubuhan Unit Pendidikan Khas 1978 .Kemahiran Hidup bersepadu dimulakan di Tingkatan 1 1992 .Jawatankuasa Antara Kementerian-Kementerian mengenai Pendidikan Khas (Kementerian Kebajikan Masyarakat/ Kementerian Kesihatan.Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh 1981 . 1984 .Penubuhan Jawatankuasa Penempatan Kanak -Kanak Negeri 1984 .Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh Kementerian .Penubuhan Unit Perintis Penerbitan dan Percetakan Braille Kementerian Pelajaran Malaysia 1985 .Mata pelajaran Kemahiran Hidup Manipulatif dilaksanakan di 3000 buah sekolah rendah 1993 .Kemahiran Hidup mula dilaksanakan di Tahun 4 di semua sekolahrendah.1991 .Kementerian Buruh dan Tenaga Rakyat serta Kementerian Pendidikansebagai Pengerusi dan setiausaha) 1984 .Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilaksanakan di 1000 buah sekolah rendah 1991 .Jawatankuasa Pendaftaran dan Penempatan Kanak -kanak cacat antara Kementerian-Kementerian. Sekolah yang telah melaksanakan Kemahiran Manipul atifmeneruskannya di Tahun 5 dan 6 sekolah rendah Peperiksaan Khas 1964 .Penubuhan Mesyuarat Majlis Perkhidmatan Kebajikan Negara 1985 .Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendid ikan Khas Vokasional Shah Alam ditubuhkan 1985 .

Majlis Perundingan Pembangunan Masyarakat Negara 1991 .Jawatankuasa mengkaji Dasar.Menteri Pendidikan mengkaji memberi bantuan penu h kepada Kanak-kanak dengan Perlakuan Autisme Ringan 1989 .Lembaga Penasihat Kebangsaan bagi Pend idikan Kanak-kanak dengan keperluan-keperluan Pendidikan Khas 1993 . .Arahan Y.B. Penyelarasan danPe laksanaan Pendidikan bagi kanak-kanak dengan keperluan -keperluanPendidikan Khas.Pendidikan 1987 . Perancangan.Jawatankuasa Pelaksana Pendidikan Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran 1988 .Penubuhan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Shah Alam 1987 .

Kesimpulannya. Peranan pendidikan adalah untuk melahirkan masyarakat yang mampu berfikir secara global dan bertindak secara local untuk kepentingan Negara dan bangsa.Rumusan Sejarah pendidikan negara kita membuktikan bahawa untuk mencapai perpaduan yang kita kecapi hari ini bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Semangat bersatu padu. . . Dalam konteks Malaysia pada hari ini. Pelbagai cabaran terpaksa dihadapi oleh rakyat negara ini bermula dari zaman penjajahan sehinggalah selepas negara mencapai kemerdekaannya. keharmonian dan toleransi. menyanjung budaya dan seni bangsa bukan sahaja haris difahami tetapi diamalkan sepenuhnya. cabaran globalisasi dan liberisasi menuntut perubahan yang dinamik dalam sistem pendidikan.mDengan berlandaskan Dasar Pendidikan Kebangsaan . diharap dapat negara melahirkan rakyat yang bersatu padu serta menyanjungi masa hadapan yang dikongsi bersama sejajar dengan hasrat Wawasan 2020 untuk melahirkan Bangsa malaysia yang bersatu padu. Ini kerana kanak-kanak ibarat kain putih.patriotisme. adalah menjadi tanggungjawab kita yang dewasa untuk mencorakkannya. Justeru.cinta dan kesetiaan kepada negara.pendidikan merupakan pemangkin Negara Bangsa. Sistem pendidikan pada hari ini perlu melahirkan masyarakat yang glokal yang mampu bertindak bijak un tuk menghadapi ancaman globalisasi dan liberisasi.berbudi bahasa serta beradab dan memahami . nilai budaya Malaysia harus menjadi asas kepada kemajuan negara dan bangsa.berorientasikan glokal. Usaha menyemai semangat perpaduan di kalangan rakyat hendaklah dilakukan di peringkat seawal usia lagi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful