Abstrak

Sistem pendidikan merupakan asas yang penting dalam membangunkan masyarakat dan negara ke arah yang lebih baik. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada rakyat yang berbilang bangsa dan latar belakang sosio budaya yang berbeza. Oleh itu, setiap dasar yang dilaksanakan perlualah selari dengan keperluan masyarakat. Dasar pendidikan yang dilaksanakan bukan sahaja bertujuan untuk memberi pendidikan semata-mata, tetapi juga sebagai alat untuk merealisasikan perpaduan dan memupuk integrasi antara kaum. Namun, dengan wujudnya sekolah sistem pelbagai aliran seperti Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, didapati usaha untuk memupuk integrasi kaum tidak akan dapat dicapai keberkesanannya. Justeru itu, kerajaan perlu memberikan perhatian yang serius dalam memikirkan jalan yang terbaik untuk menggalakkan integrasi kaum dan mengukuhkan lagi

perpaduan yang sedia terjalin pada hari ini.

Definisi

Perpaduan:

Perpaduan menurut Kamus Dewan ialah penggabungan,persesuaian,perihal

berpadu (bergabung menjadi satu) 1.Perpaduan juga merupakan satu proses yang menyatupadukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya tiap-tiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan bersama di kalangan mereka. Perpaduan merupakan satu komponen yang penting dalam membangunkan negara.

Integrasi:

Integrasi merupakan satu proses bagi menunjukkan satu identit i nasional di

kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Menurut Sufean Hussein ( 1996) pula, integrasi bermaksud menyatupadukan etnik -etnik atau kelompok-kelompok yang terasing pada asalnya kepada satu bentuk lain yang tersendiri 2. Mengikut Mohd. Salleh Lebar (1998), integrasi yang diterima atau yang biasa dike hendaki ramai adalah satu proses yang cuba menyatupadukan masyarakat majmuk atau pelbagai kaum dan mewujudkan pula pembentukan kebudayaan kebangsaan atau nasional yang tersendiri dikalangan mereka 3.

Kamus Dewan Edisi Empat, DBP Kuala Lumpur Sufean Hussein 1996,Pendidikan Di Malaysia:Sejarah , Sistem dan Falsafah 3 Mohd. Salleh Lebar 1998, Pengenalan Ringkas Sosiologi Sekolah dan Pendidikan, Thinker s Library Sdn. Bhd. Selangor.
2

1

Khasnya Dasar Pendidikan Kebangsaan kita.´5 Di sini jelas menunjukkan bahawa dasar Laporan Razak 1956 ini mengutamakan perpaduan negara dan unsur serta nilai perpaduan yang menjadi 4 5 petikan ucapan Tun Dr.http://www. Seperti yang di hasratkan oleh bekas Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad. Malaysia: Melangkah Ke Hadapan Legasi Razak.´4 (Tun Dr. Perenggan 12 Penyata Razak ada menyatakan :´Tujuan dasar pelajaran ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak -budak daripada semua bangsa dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bahasa pengantar yang meluas. Mahathir Mohamad Melangkah Ke Hadapan 1991) Perpaduan adalah amat penting untuk sesebuah negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum dan agama seperti Malaysia. Bangsa itu mestilah sejahtera.Pengenalan ³«membentuk sebuah negara yang bersatu padu serta menyanjung masa hadapan yang dikongsi bersama. berintegrasi wilayah-wilayah dan kelompok-kelompoknya menikmati kehidupan bersama yang sepenuhnya berasaskan persamaan hak dan keadilan. walaupun perkara ini tidak dapat diperbuat dengan beransur-ansur. Mahathir Mohamad.gov.my/mkn/default/download2.php?mod=4&fokus=11 . Kemajuan yang kita nikmati hari ini juga adalah hasil daripada perpaduan erat antara rakyat pelbagai kaum di negara kita. perpaduan rakyat merupakan satu aspek penting dalam pembangunan negara.mkn. Namun. sumbangan bidang pendidikan dalam mencapai hasrat ini tidak harus kita lupai. membentuk sebuah Bangsa Malaysia dengan rasa taat setia dan pengabdian yang tidak berbelah bagi terhadap bangsa tersebut.

Bahasa Melayu atau bahasa Inggeris telah dijadikan matapelaja ran wajib bagi sekolah dan turut mengekalkan penggunaan bahasa-bahasa etnik Cina dan Tamil sebagai bahasa ibunda is sekolah senis kebangsaan (SJK). penggunaan kurikulum yang sama bagi semua sekolah dan pengambilan peperiksaan awam yang sama oleh semua murid atau pelajar. . Sistem Pendidikan Kebangsaan yang menekankan perkara tersebut dengan tujuan untuk mewujudkan satu identiti kebangsaan dan justeru dapat menyumbang kepada perpaduan rakyat di negara ini.teras bagi menjamin kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum. Aliran Pendidikan Kebangsaan adalah saluran berkesan yang dapat membina warga Malaysia yang kukuh dan bersatu padu. Penyata R azak telah menggariskan aspirasi ini di dalam penggubalan Dasar Pendidikan Kebangsaan.Jepun dan Perancis. dan juga menggalakkan pembelajaran bahasa ketiga seperti Bahasa Arab. Akta pelajaran 1961 turut memandatkan perwu judan satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan yang memberi penekanan kepada penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Diharap dengan usaha ini. matlamat mewujudkan perpaduan dan integrasi kaum dapat dicapai.

yang penting adalah memberi pelajaran kepada segolongan rakyat untuk membolehkan sebahagian mereka memenu hi keperluan tenaga dan ekonomi. 6 Rujukan Ujian PTK Kompetensi Umum . Sebelum pembentukan Malaysia. Tamil dan Inggeris. menjaga adik dan lain -lain agar mereka dapat meneruskan perkerjaan tradisi ini apabila dewasa. Cina. menagkap ikan. Pendidikan ini diwujudkan hanya untuk memenuhi keperluan politik penj ajah di samping mengambil hati pembesar Melayu. senarionya amatlah berbeza dengan apa yang dapat kita lihat pada hari ini. negara ini dikenali dengan nama Tanah Melayu. menjahit. tetapi pihak British kurang mengambil berat kerana bimbang kedudukan mereka tergugat jika pihak rakyat tempatan mendapat pendidikan tinggi.tokoh agama yang digelar tok guru. Pendidikan di Tanah Melayu pada ketika itu bermula dengan pendidikan agama di masjid. Sementara itu. masyarakat pada ketika itu juga mendapat pendidikan tidak formal daripada ibubapa dan keluarga seperti bertani. Pihak British pada waktu itu banyak memberi keutamaan kepada pendidikan Melayu dan Inggeris. Kedatangan British yang mengamalkan dasar ³ pecah dan perintah´ relah mewujudkan sekolah-sekolah vernakular Melayu. 6 Walaupun sekolah vernakular Melayu ditubuhkan. Bagi pihak British. mengarang. Sistem pendidikan pada zaman sebelum kemerdekaan banyak berpandukan sistem pentadbiran British. surau dan pondok dengan bimbingan tokoh .Sejarah Awal Pendidikan Kebangsaan Di Malaysia Jika kita imbau kembali sejarah pendidikan sebelum merdeka. Pendidikan bagi masyarakat Melayu hanya sekadar menjadi tanaga buruh atau petani. Selain itu. pendidikan Cina dan Tamil dibiarkan berkembang secara bersendirian. Antara matapelajaran yang diajar ialah bacaan. melakukan kerja -kerja rumah.

kerajaan Manchu mula memberi bantuan kewangan kepada pendidikan orang Cina si Tanah Melayu untuk menyebarkan ideologi kepad a pelajar-pelajar. Tujuannya adalah untuk memberi kuasa kepada Jabatan Pelajaran untuk menutup sekolah yang tidak menurut syarat. Biasanya sekolahvernakular Cina mengimport guru-guru mereka dari negara China. 8 7 8 Rujukan PTK Ujian Kompetensi Umum Rujukan PTK Ujian Kompetensi Umum . mewujudkan jawatan guru pelawat bumiputera bagi kepentingan kemajuan sekolah Melayu. menulis. mengenakan denda kepada ibubapa yang tidak menghantar anak ke sekolah. Namun. mendapatkan bantuan ketua -ketua masyarakat dan memberi hadiah kepada murid yanhg rajin ke sekolah.ejaan. Pelajarnya diajar mata pelajaran etika. latihan jasmani. Pada mulanya. sekolah vernakular Cina pula dibuka oleh mubaligh. Pihak British berasa bimbang lalu meluluskan Enakmen Pendaftaran Sekolah pada 1920 untuk membendung penyebaran ideologi ini. Pemilihan bahan Kurikulum adalah tidak penting terutamanya buku. penerimaan orang Melayu terhadap sekolah vernakular adalah dingin. ilmu hisab. pihak British telah mengambil langka h memberi arahan memaksa anak-anak Melayu ke sekolah berdekatan. Pada tahun 1919. British mula memberi bantuan kewangan. sejarah. nyanyian. ilmu hisab. geografi. 7 Sementara itu. persatuan Cina ataupun persatuan suku kaum. sejarah dan pendidikan jasmani. latihan jasmani dan ilmu alam. lukisan. Pada 1924. ilmu alam dan moral. redormasi di negeri China telah memberi pengaruh kepada pentadbiran sekolah-sekolah vernakular Cina. Kebanyakkan orang Melayu hanya bersekolah setakat Darjah 4 pada ketika itu. lukisan. Kurikulum yang dijalankan di sekolah vernakular Cina ialah hafalan klasik lama. individu Cina.

Dalam pada itu. 9 Sekolah Inggeris pula mempunyai 2 jenis iaitu free school dan sekolah Inggeris separa bantuan. Gujerat. sekolah vernakular Tamil juga mendapat kurikulum dan guru dari India. Ilmu Alam. memastikan bekalan tenaga buruh untuk memenuhi keperluan penjajah dan mengawal semangat nasionalism e di 9 10 Rujukan Ujian PTK Kompetensi Umum Rujukan Ujian PTK Kompetensi Umum . Sekolah-sekolah ini juga dibina oleh mubaligh dan orang perseorangan. Sejarah Eropah dan Matematik. Seperti sekolah vernakular Cina. Hindi dan Malayalam. Antaranya ialah memastikan penjajahan Inggeris berterusan. Sekolah Inggeris menawarkan matapelajaran Sains. Bahasa Inggeris. Kurikulum sekolah Inggeris pula memperlihatkan bahawa pihak Inggeris amat mementingkan akademik dan menyediakan pelajarnya untuk peperiksaaan Cambrige Overseas School Certificate. tidak ramai anak Melayu yang berkesempatan untuk belajar di sekolah Inggeris kerana sekolah ini terletak di bandar sahaja. KAedah ini telah dimansuhkan pada tahun 1932 tetapi diwujudkan semula pada tahun 1938. sekolah vernakular Tamil mula dibina di estet -estet dan setiap estet yang mempunyai sekurang-kurangnya 10 orang kanak-kanak yang berusia di antara 7 hingga 10 tahun diwajibkan untuk menyediakan sekolah dan guru (KOd Buruh 1952). Sekolah vernakular Tamil juga menggunakan bahasa Tamil. Pendidikan Jasmani. pihak British mempunyai tujuan lain di sebalik memberikan pendidikan. mengekalkan eksploitasi ekonomi Negara. 10 Sebenarnya. Pihak British telah mengarahkan seorang nazir sekolah Tamil yang berbangsa Eropah dilantik pada tahun 1930 untuk mengendalikan pengurusan sekolah -sekolah bvernakular Tamil.Sekolah Inggeris biasanya mempunyai kemudahan yang lebih baik kerana mendapat sokongan kewangan daripada pihak gereja dan bantuan pemerintah.

Ini beerti tiada interaksi antara melayu. . Perbezaannya bukan sahaja dari segi bahasa pengantar. tetapi juga terdapat perbezaan sukatan pelajaran antara sekolah Melayu.. Ini jelas menunjukkan bahawa system pendidikan pada zaman sebelum merdeka memainkan peranan dalam mengekalkan keperibadian satu-satu golongan etnik di samping mewujudkan dua golongan terdidik. sekolah Cina dan sekolah Tamil. Anara sedar atau tidak.kalangan penduduk . Ini menjadi satu cabaran yang amat besar kepada pemimpin ketika itu untuk mewujudkan perpaduan di antara kaum di negara kita. bahasa.sekolah Inggeris. Disebabkan oleh sistem pendidikan yang berbeza -beza inilah maka wujudnya jurang diantara kaum. sekolah vernacular telah banyak menjejaskan perpaduan rakyat kerana setiap sekolah adalah khusus untuk satu satu kaum sahaja. di sinilah pendidikan memainkan peranannya dalam menyatukan semuala rakyat berbilang kaum di Malaysia. Golongan ini ialah golongan yang berpelajaran Inggeris dan berpelajaran vernakular yang mempunyai pandangan dunia (world view) yang berbeza. lokasi dan kurikulum juga adalah berbeza antara satu sama la in. Selain itu. Cina dan India.

Namun. hasilnya masihkurang memuaskan. usaha mencari jalan penyelesaian masih tiada penghujungnya. Tetapi setakat ini. namun.sekolah ini deperdebatkan .asp?e=STPM&s=P . Kerap juga kita mendengar isu-isu sekolah. 11 Portal Pendidikan Utusan. namun sehingga kini masuh belu m ada penyelesaian yang terbaik. http://www. Disebabkan ia merupakan satu isu yang sensitif.com. 11 Sudah menjadi kebiasaan setiap keputusan yang dibuat seringkali dipengaruhi oleh politik tanah air yang berlaku semenjak zaman penjajah lagi. rakyat Malaysia seharusnya sedar akan kepentingan sekolah sebagai tempat untuk membina asas hubungan yang baik .my/tutor/cetakarkib2002. Masalah bahasa yang menjadi faktor utama ibu bapa kaum lain tidak menghantar anak -anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan. Isu -isu ini kurang mendapat kerjasama daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai kepentingan serta pandangan yyang berbeza.tutor.Isu-Isu dan Permasalahan Dalam Sistem Pendidikan Sistem Persekolahan Pelbagai Aliran Meskipun sistem pendidikan di Malaysia memasuki era globalisasinya seiring dengan kehendak dan perkembangan dunia. usaha ini seakan-akan terbantut disebabkan kewujudan sekolah pelbagai aliran yang menjarakkan lagi jurang integrasi di antara kaum. Di sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil.beramah mesra serta bergaul dengan rakan -rakan daripada pelbagai latar belakang bangsa dan agama. sehingga kini kita masih dapat melihat Malaysia masih meneruskan kesinambungan sistem persekolahan lama dengan mengekalkan sekolah kebangsaan. bilangan murid -murid berbangsa lain amatlah kurang. Kita semua sedia maklum bahawa pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi menaikkan mutu pendidikan kebangsaan.

Masyarakat Malaysia perlu memahami bahawa objektif penggubalan dasar pendidikan adalah berlandaskan keperluan pembentukan negara Malaysia sebagai sebuah negara demokrasi yang mempunyai masyarakat yang berbilang bangsa. agama. sekolah kebangsaan tidak menjadikan bahasa ibunda kaum Cina dan India sebagai sunjek wajib. Seperti yang kit asedia maklum. bahasa ibunda kaum lain tidak diterapkan di dalam matapelajaran di sekolah.tutor.com. wujud beberapa kelemahan di dalam pengisian kurikulum dan ko-kurikulum. Pengisian Kurikulum dan Ko-Kurikulum Pengisian kurikulum dan kokurikulum turut menjadi masalah dalam memupuk perpaduan dan integrasi kaum di Negara kita. Sebagai contoh. Justeru itu. Ini secara tidak langsung dapat merapatkan jurang perbezaan bahasa seteru snya meningkatkan lagi perpaduan kaum di kalangan rakyat. ia memberi kesan sama ada positif atau negatif kepada masyarakat dalam membentuk jati diri dan disiplin. Ini kerana bagi mereka bahasa ibunda merupakan identiti mereka yang harus dipelihara. Ini telah menyebabkan ibu bapa Cinadan Tamil men jauhi sekolah kebangsaan.begitu juga di sekolah kebangsaan.asp?e=STPM&s=P . Namun. Adalah amat penting agar perkembangan kurikulum dan kokurikulum mengikut perkembangan rakyat. wujudlah sistem aliran y ang berbeza-beza. http://www. Manakala murid -murid Melayu boleh mengambil subjek ini sebagai subjek pilihan. kurikulum bertindak sebagai hala penentu kepada perkembangan murid murid dan pelajar-pelajar. bagi membolehkan Malaysia maju ke hadapan. 12 Terdapat juga cadangan dan pandangan agar diwujudkan satu sistem persekolahan yang menerapkan bahasa Mandarin dan Tamil sebagai subjek yang wajib diambil oleh murid-murid Cina dan India. Hal ini penting kerana. Maka. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) serta Kurikulum Bersepadu 12 Portal Pendidikan Utusan.my/tutor/cetakarkib2002.

.Sekolah Menengah (KBSM) yang diperkenalkan untuk meningkatkan pendidikan dan perpaduan masyarakat masih memerlukan penambah baikan bagi memastikan keberkesanannya dalam usaha menyatupadukan rakyat.

1957.Dasar Pendidikan Kebangsaan Latar Belakang: Sistem pendidikan pada zaman penjajah telah berkembang tanpa mengambil kira kepada keperluan pembangunan.menjadikan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama di semua peringkat persekolahan dan mewujudkan sistem peperiksaaan serta kurikulum yang sama yang bercorak kebangsaan. 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran. Penyata Razak dan Penyata Rahman Talib telah menggariskan 3 asas utama bagi memastikan matlamat perpaduan tercapai.1961. Justeru. dalam menuju kemerdekaan. maka. pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan negara. T iga asas utama tersebut ialah mewujudkan sistem persekolahan yang sama bagi semua. sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaanya supaya matlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin serta memenuh i keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi memastikan pembangunan negara dapat dicapai. Kemudian. Dasar pendidikan ini telah disemak semula pada tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahman Talib. Laporan Rahman Talib ini kemudian dimaktubkan dalam Akta Pelajaran. Sistem pendidikan berkenaan lebih mengekalkan tumpuan taat setia rakyat pendatang dan keturunan mereka kepada negara asal mereka serta menekankan semangat pembangunan rakyat tempatan. lahirlah satu Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak. telah timbul kesedaran di kalangan pemimpin dan rakyat bahawa sistem sedemikian sudah tidak relevan lagi dengan adanya rakyat berbilang kaum di negara kita. .

Rasional: Sistem pendidikan di zaman penjajah telah berkembang tanpa mengambil kira kepada keperluan pembanguanan. 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yanga kan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. ekonomi dan politiknya«´ Objektif ini dinyatakan secara am.. sosial. Sistem pendidikan berkenaan mengekalkan tumpuan taat setia pendatang dan keturunan mereka kepada negara asal mereka dan menekan semangat pembangunan rakyat tempatan.pmo. Seterusnya. Sistem ini mungkin secocok dengan Tanah Melayu yangg dijajah tetapi apabila Tanah Me layu sudah mencapai kemerdekaannya. Kementerian pelajaran telah berpandukan kepada Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan negara. langkah-langkah diambil bagi menggubal satu sistem pendidikan kebangsaan yang sesuai untuk negara yang merdeka dan mempunyai matlamat-matlamatnya yang tersendiri. Oleh itu. Ini menunjukka n bahawa 13 www.. ia didapati tidak relevan lagi dengan keperluan pendidikan masa kini. telah mentafsirkannya sebagai menyatupadukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum dan menyediakan tenaga kerja (³tenaga rakyat´istilah yang digunakan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet) bagi keperluan ekonomi.gov. objektif-objektis ini diperkhususkan lagi apabila JAwatankuasa Kabinet ditubuhkan dan bidang tugasnya ditetapkan. 13 Objektif: Objektif dasar ini dintatakan dalam pendahuluan Akta Pelajaran 1961./Dasar/09DASAR_PENDIDIKAN_KEBANGSAAN.my/. tetapi dalam melaksanakannya. iaitu: ³ BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran. .

seimbang dan harmonis. falsafah ini turut bertindak sebagai satu matlamat penting dalam sistem pendidikan kebangsaan. Falsafah Pendidikan Negara yang berasaskan kepada hasrat serta aspirasi negara ada menyatakan bahawa penekanan kepada usaha melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak. Maka. boleh mencapai kesejahteraan diri dan memberi sumbangan ke pada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. .Dasar Pendidikan negar akita mengharapkan agar keperluan tenaga rakyat negara ini dalam jangka panjang dan jangka pendek akan dapat dipenuhi dengan lahirnya masyarakat yang bersatu padu. berdisiplin dan terlatih.

menerusi Dasar Pendidikan Kebangsaan. Untuk mencapai matlamat tersebut. Akta Bahasa kebangsaan 1967 telah menetapkan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa rasmi negara ini. Dalam konteks Malaysia.Peranan Dasar Pendidikan Kebangsaan dalam Pembentukan Perpaduan Persoalan besar yang dihadapi para pemimpin dan pendidik selepas Perang Dunia Kedua ialah untuk mencari formula bagi melahirkan masyarakat Malaysia yang bersatupadu. Peranan pendidikan penting dalam memupuk integrasi dan perpaduan kaum. keperibadian dan nilai -nilai sebagai rakyat Malaysia. mewujudka n kurikulum yang sama dan beror ientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. Bahasa Kebangsaan Sebagai Bahasa Pengantar Utama Kedudukan serta peranan Bahasa Kebangsaan dalam sistem pentadbiran dan sistem pendidikan ini dinyatakan dalam beberapa dokumen penting kerajaan. Akta Pelajaran . Antara strategi-strategi pelaksanaan ialah menjadi bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Artikel 152 Perlembagaan Persekutuan telah mewujudkan satu Bahasa Kebangsaan iaitu Bahasa Melayu.mewujudkan Sekolah Wawasan serta pelbagai program pendidikan yang menggalakkan integrasi kaum. hakikat bahawa pendidikan merupakan faktor unggul dalam membina kerakyatan yang tunggal telah lama disedari. kesanggupan dan kesediaan untuk hidup bersama dalam keada an rukun damai serta mempunyai kesedaran. Oleh itu.beberapa langkah telah diambil dalam usaha ke arah mencapai matlamat ini. yakni masyarakat majmuk yang mempunyai keazaman. memastikan sukatan pelajaran yang seragam dan sistem peperiksaan yang seragam. beberapa strategi telah disusun dan dilaksanakan dalam membentuk perpaduan di negara kita.

Sikap saling memahami ini akan mewujudkan sikap hormat menghormati yang seterusnya akan membantu memupuk integrasi kaum dan juga perpaduan. Malah.pdf . Bahasa Melayu juga diwajibkan penggunaa nnya sebagai bahasa rasmi di negara kita. Selaras dengan kedudukan serta peranannya. Masyarakat Malaysia seharusnya sedar bahawa usaha untuk membangunkan negara ini adalah usaha bersama iaitu tanggungjawab setiap kaum yang merupakan rakyat Malaysia. Bahasa Melayu merupakan sebagai salah satu matapelajaran wajib yang perlu diajar di semua peringkat serta jenis sekolah di Malaysia. telah men jelaskan bahawa kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama hanya untuk sekolah kebangsaan sahaja dan sekolah jenis kebangsaan dibenarkan menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar sekolah. 14 http://jpt. Kesedaran tentang kepentingan bahasa amat penting kerana melalui perkongsian satu bahasa. perbezaan bahasa pengantar ini sebenarnya masih menambahkan jurang antara kaum kerana kurangnya interaksi pelajar dengan kaum yang lain.Penggunaan bahasa yang seragam jugacmampu membantu menghilangkan perasaan prasangka dan menigkatkan kefahaman budaya sesuatu kaum tentang budaya kaum yang lain. 14 Meskipun sekolah jenis kebangsaan diwajibkan untuk mengajar Bahasa Kebangsaan sebagai subjek utama. Rakyat Malaysia perlu menerima haki kat bahawa Bahasa Kebangsaan bertindak sebagai tali penghubung terpenting dalam usaha memupuk perpaduan rakyat kerana ia boleh berperanan sebagai bahasa pengantaraan antara masyarakat kita yang berbilang kaum.my/RUJUKAN/akta/akta%20pendidikan%201996.mohe. Dalam Akta Pendidikan 1996. namun.1961 dan Rancangan Lima Tahun Malaysia telah menyatakan hasrat untuk menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama adalah satu prinsip Dasar Pendidikan Kebangsaan.gov. kita dapat berkomunikasi dengan lebuh berkesan .

Sec. ia merupakan kesinambungan kurikulum sekolah rendah yang menekankan 15 http://www.gov. Isu mewajibkan penggunaan kurikulum kebangsaan sebenarnya telah diperakukan oleh Jawatankuasa Kabinet pada tahun 1979: ³ Dengan tujuan untuk mewujudkan keperibadian kebangsaan. unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan yang telah menjadi pilihan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Peranan kurikulum dalam pendidikan adalah untuk membina perkembangan pelajar yang lengkap dari segi jasmani. penggunaan kurikulum di sekolah adalah sama iaitu berdasarkan Kurikulum Kebangsaan. kemahiran. jelas menunjukkan bahawa kurikulum merupakan satu rancangan pendidikan yang terkandung di dalamnya segala pengetahuan. emosi dan intelek. Kurikulum Kebangsaan merupakan satu lagi ciri Dasar Pendidikan Kebangsaan yang bertujuan untuk mewujudkan keperibadian ke arah pembentukkan perpaduan kaum di negara kita. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan yang terbaru Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal dengan bertujuan untuk membangunkan modal insan yang berilmu pengetahuan disamping menerapkan nilai -nilai murni seperti semangat patriotik dan sikap saling menghormati. 18)´.agc. maka adalah diperakukan supaya pendidikan yang diberi kepada semua murid hingga ke tingkatan V di sekolah sekolah hendaklah menggunakan sukatan pelajaran yang sama.15 Penyataan ini. (Perakuan 33)´ Di Malaysia. rohani.Mewujudkan Kurikulum Yang Sama ³ The Minister shall prescribe a curriculum to be known as the national Curriculum which subject to subsection (3) shall be used by all schools in the National education system (Education Act 1996. Bagi pendidikan sekolah menengah yang masih menggunakan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pula.my/Akta/Vol. nilai -nilai dan norma.%2011/Act%20550.pdf .

Pendemokrasian Pendidikan Pendemokrasian pendidikan merupakan satu langkah yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan dalam mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dari kawasan luar bandar ataupun . Oleh karena itu. analisis terhadap kandungan kurikulum setiap peringkat menyimpulkan bah awa setiap aspek perpaduan sangat di utamakan. asas perpaduan dapat dipupuk semenjak dari alam persekolahan lagi. Budaya setiap etnik perlu diterima sebagai budaya Malaysia. Kurikulum juga tidak menunjukkan unsur bias atau memihak kepada setiap etnik. Dari keseluruhannya. Melalui pendidikan civic dan kewarganegaraan kemungkinan suatu hari nanti rakyat Malaysia akan lebih liberal atau bersifat terbuka. termasuk dalam hal -hal berkaitan dengan agama. pelajaran para pelajar tidaklah terganggu apabila terpaksa berpindah sekolah. Pendedahan awal ini mampu memupuk semangat patriotisme yang tinggi terutamanya melalui subjek Sejarah ataupun Sivik/Kewarganegaraan.pendidikan yang seimbang dan bersepadu. Dalam konsep ini tidak ada budaya etnik yang akan dipinggirkan malahan semuanya perlu ditonjolkan. Dengan adanya sekatan pelajaran dan peperiksaan yang seragam. dirumuskan bahwa kurikulum pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan membayangkan konsep bangsa Malaysia yang diharapkan wujud pada masa depan yang akan datang. Melalui kurikulum yang sama. Melaksanakan Sistem Peperiksaan yang Seragam Rancangan kerajaan untuk menyeragamkan kurikulum di sekolah -sekolah telah diperkukuhkan lagi dengan mewujudkan satu sistem peperiksaan yang seragam. Langkah ini boleh menolong proses untuk menyatup adukan pelajar berbilang kaum di samping mewujudkan keperibadian yang sama.

sekolah ini berbeza dari segi bahasa pengantar . Mereka diberi kebebasan untuk membuat pilihan masing-masing. Memperkenalkan Konsep Sekolah Wawasan Tujuan penubuhan Sekolah Wawasan adala h untuk mengeratkan perpaduan yangsudah sedia terjalin kukuh di kalangan rakyat Malaysia . Hak-hak kebudayaan kaum-kaum lain untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan kaum masing-masing tetap dihormati dan diberi perlindungan sewajarnya. peperiksaan dan jadual waktu diselaraskan secara berpusat. Ini kerana walaupun sekolah. usaha memupuk perpaduan dapat dicapai sepenuhnya. buku teks. Dengan ini. namun sukatan. pelajar-pelajar dari kalangan pelbagai kaum tidak disekat untuk bersekolah di mana-mana sekolah di negara kita. diharap semua kaum akan mendapat menikmati kemudahan yang sama dalam pendidikan. Ini kerana penguasaan murid-murid SJKC masih lagi lemah akibat . Dengan itu. tujuan penubuhan Sekolah Wawasan juga adalah untuk menghayati tujuan Penyata Razak 1956 yang di antaranya hendak menyatukan murid-murid daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu pe raturan pelajaran. Diharap dengan semangat toleransi dan hormat -menghormati ini. Selain itu. tidak timbul perbezaan kemudahan diantara jenis-jenis sekolah. Selain itu. alat-alat serta kemudahan yang dibekalkan di sekolah -sekolah juga adalah seragam tanpa mengira jenis sekolah iaitu sama ada sekolah kebangsaan ataupun sekolah jenis kebangsaan. Di samping itu. Penekanan semangat perpaduan dan integrasi antara kaum sejak kecil lagi iaitu dibangku sekolah rendah akan lebih memudahkan kerana kanak -kanak ibarat kain putih yang bebas daripada sebarang pemikiran negatif. Sekolah Wawasan menempatkan ti ga aliran sekolah yang berbeza di dalam sebuah kawasan akan membolehkan pelajar -pelajar SRJK menguasai Bahasa Melayu.pedalaman tanpa mengira bangsa.

pelaksanaan RIMUP tertumpu pada peringkat sekolah rendah dan merangkumi pelaksanaan aktiviti kokurikulum serta sukan secara bersama oleh pelajar pelbagai kaum. Tun Abdullah Hj Ahmad Badawi pada tahun 1986. pentadbiran sekolah. Justeru itu. rakyat Malaysia seharusnya tidak terlalu memikirkan kepentingan diri dan mula berfikir untuk kebaikan semua dalam mencapai matlamat negara untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. perpustakaan dan pelbagai kemudahan lagi. 16 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-1010). melalui perkongsian kawasan dan kemudahan seperti kantin. Penglibatan masyarakat setempat. di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PI PP 2003-2010). Oleh itu.kurangnya peluang untuk berinteraksi dalam Bahasa Melayu di sekolah dan di rumah. Namun. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggerakkan semula RIMUP dan memberikannya pendekatan yang lebih segar sebagai salah satu langkah untuk membolehkan pelajar dari sekolah yang terdiri daripada satu kaum untuk berinteraksi dengan pelajar kaum yang lain dari sekolah yang lain. Namun. Menggerakkan Semula Program RIMUP Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan (RIMUP) adalah hasil ilham bekas Perdana Menteri. ketika beliau menjadi Menteri Pelajaran Malaysia.guru dan pelajar sekolah dalam kegiatan khas bersama telah memperkukuhkan lagi konsep RIMUP. Pada peringkat awal.Teras Ke. pelaksanaan Sekolah Wawasan ini kurang mendapat sokongan daripada masyarakat Cina khasnya kerana bimbang identiti sekolah Cina akan terhakis.4Membina Negara Bangsa . Pemikiran sebegini merupakan faktor yang boleh menggagalkan usaha memupuk perpaduan. pelajar -pelajar akan berpeluang untuk berinteraksi dengan kaum yang lain 16. Oleh itu. penekanan tidak diberikan tentang kefahaman konsep aktiviti yang dilaksanakan.

Program RIMUP mempunyai 3 komponen utama iaitu akademik.kokurikulum dan sukan. 17 Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Hasrat Wawasan 2020 adalah untuk melahirkan masyarakat Bangsa Malaysia yang bersatu padu. diharap rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbilang bangsa dapat memilih untuk menempatkan anak mereka di satu sekolah di mana pelajarnya dapat berinteraksi dan bergaul dengan kaum yang lain. Usaha i ni diharap dapat memupuk integrasi dan menjalin perpaduan kaum di peringkat persekolahan lagi.Teras Ke. Salah satunya ialah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Kementerian Pelajaran Malaysia 2006-2010. usaha ini akan menjadi sia -sia sekiranya sekolah-sekolah yang terdapat di negara ini iaitu Sekolah Kebangsaan yang sedia ada ataupun Sekolah Jenis Kebangsaan masih lagi berpegang kepada kepentingan kaum masing 17 18 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-1010). 18 Namun. aktiviti kokurikulum . aktiviti meningkatkan patriotisme serta akt iviti virtual melalui e. serta e.aktiviti khidmat masyarakat.integrasi.4Membina Negara Bangsa Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-1010).Tujuan pelaksanaan program ini adalah agar Sekolah Kebangsaan dapat menjadi salah satu teras pelaksanaan RMKe -9 bagi merealisasikan Sekolah Kebangsaan sebagai tempat memupuk perpaduan kaum dan pusat kecermelangan pendidikan dalam bidang akademik dan bukan akademik. Justeru.integrasi dan akan dilaksanakan melalui kegiatan dalam enam bidang berikut :aktiviti kecemerlangan akademik .Teras Ke-6 Memperkasakan Sekolah Kebangsaan . Ini kerana dengan Memperkasakan Sekolah Kebangsaan.Dasar Memperkasakan SK bertujuan supaya SK kekal sebagai pilihan utama masyarakat Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan pelbagai usaha bagi memastikan matlamat perpaduan kaum dan integrasi nasional dapat dicapai.Salah satu fokusnya ialah meperkasakan Sekolah Kebangsaan. aktiviti kesukanan dan permainan.

pendidikan lebih bersifat global. Cabaran bagi menapai Wawasan 2020 sebenarnya terletak di tangan masyarakat Malaysia khasnya ibubapa dan pendidik untuk mencorak pemikiran pelajar bagi memenuhi aspirasi nasional untuk mencapai perpaduan kaum. kerana di era teknologi maklumat dan globalisasi ini. Pemikiran sebegini seharusnya dibuan g. Pelajar -pelajar harus didedahkan dengan kemahiran untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan kaum yang terdiri daripda pelbagai latar belakang agar dapat menyiapkan diri mereka untuk menghadapi alam pekerjaan suatu hari nanti. Ini kerana masih terdapat sekolah -sekolah yang masih mengekalkan identiti vernakular seperti yang terdapat pada zaman penjajahan British dahulu.nilai -nilai serta semangat toleransi yang tinggi. adalah penting untuk kita semua membuka minda dan lebih terbuka dalam isu yang membabitkan pendidikan anak -anak agar dapat melahirkan generasi yang mempunyai jati diri. . Oleh itu.masing.

Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (Disemak . 1961 1963 . 1957 1961 .Report of the Education Committee.Laporan Jawatankuasa di atas Kajian Pendapat mengenai Pelajaran dan Masyarakat (Laporan Keciciran) 1979 .Akta Politeknik Ungku Omar 1980 .Bahasa pengantar Tingkatan VI aliran sastera 1980 . 1956 (Penyata Razak) 1960 .Bahasa pengantar tingkatan VI aliran sains .Laporan Jawatankuasa Kabinet mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (Penyata Mahathir) 1991 .Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Lati han Bahasa Melayu Dalam Sistem Pendidikan 1957 .Semua Sekolah Rendah Inggeris selesai ditukar menjadi Sekolah Rendah Kebangsaan 1976 .Education Act.Akta Universiti dan Kolej Universiti 1974 .The Education Ordinance.Bahasa pengantar darjah 1 1975 .Bahasa pengantar Tingkatan 1 1979 .Mata pelajaran wajib sekolah rendah dan menengah 1970 .1971) 1971 .Report of the Education Review Committee.Penyata Jawatankuasa Perancang Pelajaran Tinggi 1973 .Bahasa pengantar jurusan sastera tahun 1 di universiti 1981 . 1960 (Penyata Rahman Talib) 1967 .Akta Majlis Peperiksaan Malaysia Laporan-Laporan Penting 1956 .Hala Tuju Pendidikan Perundangan Pendidikan 1957 .

SPPTM (Sijil Pel.SPVM (Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia) dimulakan 1976 .UDT (Ujian Darjah 3) dimulakan 1982 .UK (Ujian Kelayakan) dimulakan 1962 .1982 .PDL (Penilaian Darjah 5) dimulakan 1973 .Bahasa pengantar semua peringkat persekolahan 1983 . 1969 .UDT dimansuhkan 1988 .SRP (Sijil Rendah Pelajaran) dimulakan 1961 . Persekutuan Tanah Melayu) dimulakan 1964 .OSC (Overseas Cambridge Sch Certificate) dimulakan 1957 .OSC dimansuhkan di Semenanjung Malaysia.SRP/LCE soalan objektif mula digunakan 1968 .UPSR (Ujian Penilaian Sekolah Rendah) dimulakan Peperiksaan Sekolah Menengah 1957 .MSSEE (Malayan Sec.FMC dimansuhkan 1964 .Bahasa pengantar semua kursus di universiti Peperiksaan Sekolah Rendah 1957 . Entrance Exam) dimulakan 1963 .FMC ( Federation of Malaya Certificate) dimulakan 1957 .QT ( Qualifying Test) dimulakan 1960 .LCE (Lower Certificate of Education) dimulakan 1957 . Sch.SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) dimulakan 1967 .MSSEE dimansuhkan 1967 .MCE (Malaysian Certificate of Education) dimulakan 1964 .PDL dimansuhkan 1988 .SPPTM dimansuhkan 1964 .Peperiksaan Bahasa Melayu (Julai) dimulakan .

LCE ujian Lisan Bahasa Melayu dimansuhkan 1983 .Sijil SPVM ditukar kepada SPM(V) 1987 .Kemahiran Hidup Program Peralihan dimulakan di tingkatan 1 1989 .KHPP (Kemahiran Hidup Program Peralihan) SRP dimulakan 1992 .Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran lain 1989 .KBSR dilaksanakan di semua sekolah rendah 1988 .SRP Ujian Lisan Bahasa Inggeris dimansuhkan 1987 .General Syllabuses and Timetable Committee ditubuhkan 1964 .SPM di seluruh Malaysia dimulakan 1991 .PMR (Penilaian Menengah Rendah) dimulakan 1993 .Pelaksanaan KBSR sepenuhnya dicapai 1988 .Tahun terakhir bagi SRP 1993 .Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilancarkan di 100 buah sekolah rendah .Report of the Committee on Curriculum Planning and Development 1973 .SPM berdasarkan KBSM (Kurikulum Baru Sek. Menengah) dimulakan Kurikulum 1956 .KBSR dilaksanakan di 302 buah sekolah rendah sebagai percubaan 1983 .General Syllabuses and Review Committee ditubuhkan 1965 .1976 .Pelaksanaan PKBS di tahun 1 hingga tahun 6 di semua sekolah rendah 1989 .HSC (Higher School Certificate Cambridge) dimansuhkan 1982 .Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran bahasa 1989 .STPM (Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia) diambilalih oleh Majlis Peperiksaan Malaysia dimulakan 1983 .MCE diambilalih oleh Lembaga Peperiksaan 1982 .Pendidikan Komprehensif dimulakan 1967 .Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) ditubuhkan 1982 .

Jawatankuasa Antara Kementerian-Kementerian mengenai Pendidikan Khas (Kementerian Kebajikan Masyarakat/ Kementerian Kesihatan.Kementerian Buruh dan Tenaga Rakyat serta Kementerian Pendidikansebagai Pengerusi dan setiausaha) 1984 . Sekolah yang telah melaksanakan Kemahiran Manipul atifmeneruskannya di Tahun 5 dan 6 sekolah rendah Peperiksaan Khas 1964 .Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh 1981 .1991 .Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilaksanakan di 1000 buah sekolah rendah 1991 .Kemahiran Hidup bersepadu dimulakan di Tingkatan 1 1992 .Jawatankuasa Pendaftaran dan Penempatan Kanak -kanak cacat antara Kementerian-Kementerian.Penubuhan Jawatankuasa Penempatan Kanak -Kanak Negeri 1984 .Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh Kementerian . 1984 .Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendid ikan Khas Vokasional Shah Alam ditubuhkan 1985 .Kemahiran Hidup mula dilaksanakan di Tahun 4 di semua sekolahrendah.Penubuhan Unit Perintis Penerbitan dan Percetakan Braille Kementerian Pelajaran Malaysia 1985 .Penubuhan Mesyuarat Majlis Perkhidmatan Kebajikan Negara 1985 .Penubuhan Unit Pendidikan Khas 1978 .Mata pelajaran Kemahiran Hidup Manipulatif dilaksanakan di 3000 buah sekolah rendah 1993 .

Jawatankuasa Pelaksana Pendidikan Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran 1988 .Jawatankuasa mengkaji Dasar.Lembaga Penasihat Kebangsaan bagi Pend idikan Kanak-kanak dengan keperluan-keperluan Pendidikan Khas 1993 .Pendidikan 1987 . .B.Arahan Y.Penubuhan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Shah Alam 1987 . Penyelarasan danPe laksanaan Pendidikan bagi kanak-kanak dengan keperluan -keperluanPendidikan Khas.Menteri Pendidikan mengkaji memberi bantuan penu h kepada Kanak-kanak dengan Perlakuan Autisme Ringan 1989 .Majlis Perundingan Pembangunan Masyarakat Negara 1991 . Perancangan.

adalah menjadi tanggungjawab kita yang dewasa untuk mencorakkannya. Dalam konteks Malaysia pada hari ini. menyanjung budaya dan seni bangsa bukan sahaja haris difahami tetapi diamalkan sepenuhnya. Usaha menyemai semangat perpaduan di kalangan rakyat hendaklah dilakukan di peringkat seawal usia lagi. keharmonian dan toleransi.mDengan berlandaskan Dasar Pendidikan Kebangsaan . Justeru. cabaran globalisasi dan liberisasi menuntut perubahan yang dinamik dalam sistem pendidikan. Peranan pendidikan adalah untuk melahirkan masyarakat yang mampu berfikir secara global dan bertindak secara local untuk kepentingan Negara dan bangsa.patriotisme.berorientasikan glokal.berbudi bahasa serta beradab dan memahami . Semangat bersatu padu. . diharap dapat negara melahirkan rakyat yang bersatu padu serta menyanjungi masa hadapan yang dikongsi bersama sejajar dengan hasrat Wawasan 2020 untuk melahirkan Bangsa malaysia yang bersatu padu. Pelbagai cabaran terpaksa dihadapi oleh rakyat negara ini bermula dari zaman penjajahan sehinggalah selepas negara mencapai kemerdekaannya. .Rumusan Sejarah pendidikan negara kita membuktikan bahawa untuk mencapai perpaduan yang kita kecapi hari ini bukanlah sesuatu perkara yang mudah. nilai budaya Malaysia harus menjadi asas kepada kemajuan negara dan bangsa.cinta dan kesetiaan kepada negara. Sistem pendidikan pada hari ini perlu melahirkan masyarakat yang glokal yang mampu bertindak bijak un tuk menghadapi ancaman globalisasi dan liberisasi. Ini kerana kanak-kanak ibarat kain putih.pendidikan merupakan pemangkin Negara Bangsa. Kesimpulannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful