BAB 1 : PENGENALAN

1.1 Pengenalan

1.1.1 Pendahuluan

Latihan Industri (LI) ini telah diperkenalkan sejak politeknik ditubuhkan. Latihan Industri ini atau lebih dikenali sebagai ‘Praktikal’ adalah merupakan salah satu syarat wajib yang dikenakan ke atas semua pelajar bagi melayakkan mereka untuk dianugerahkan Diploma atau Sijil apabila tamat pengajian kelak.

1

Tujuan utama praktikal ini adalah untuk memberi gambaran yang sebenar di alam pekerjaan, di samping memberi tunjuk ajar serta pengalaman yang berharga untuk pelajar. Di samping itu juga, pelajar dapat bergaul dengan masyarakat dan para pegawai, menilai kemampuan diri, mempelajari dengan lebih meluas lagi mengenai bidang yang mereka ceburi serta dapat membina keyakinan dalam diri setiap pelajar dalam menangani segala bentuk masalah yang timbul. Selain itu juga, para pelajar dapat mendisiplinkan diri dalam mematuhi segala arahan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat. Secara tidak langsung, ini menjadikan pelajar seorang yang bertanggungjawab, jujur serta amanah.

Segala pengalaman yang telah diperolehi sepanjang menjalani Latihan Industri ini pasti dapat membantu dalam menempuh alam pekerjaan yang sebenar kelak. Semoga segala apa yang telah diusahakan atau hasilkan ini dapat memuaskan hati dan memenuhi kehendak semua pihak.

2

1.1.2 Objektif Latihan Industri

i.

Memberi pendedahan serta peluang bagi setiap pelajar untuk mengetahui cara kerja ditapak projek serta kerja dipejabat didalam industri pembinaan.

ii. iii. iv. v.

Mendedahkan suasana alam pekerjaan yang sebenar kepada setiap pelajar. Meluaskan serta mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan minat pelajar terhadap bidang yang diceburi dan pelajaran di politeknik. Mempelajari serta mengamalkan peraturan-peraturan keselamatan di dalam industri pembinaan. Membolehkan para pelajar mempraktikkan serta mengaitkan segala pengalaman yang telah diperolehi semasa latihan industri apabila meneruskan pelajaran atau pekerjaan kelak.

vi. vii.

Meluaskan pergaulan pelajar dengan setiap pihak-pihak yang terlibat dalam industri pembinaan. Menanamkan semangat bekerjasama, bertanggungjawab serta amanah dalam melaksanakan setiap tugas yang telah diberikan.

3

viii. ix. x. xi.

Membina serta meningkatkan keyakinan dalam diri setiap pelajar. Mempelajari kaedah-kaedah atau cara-cara pembinaan sesebuah bangunan daripada asasnya sehinggalah siap bangunan tersebut. Menilai diri sendiri di alam pekerjaan untuk persediaan bagi menghadapi situasi seperti ini apabila bekerja kelak. Menyediakan satu laporan industri yang lengkap berkaitan dengan setiap apa yang dipelajari semasa latihan.

1.1.3 Objektif Laporan Latihan Industri

Apabila seseorang pelajar itu telah tamat menjalani latihan industri, para pelajar adalah diwajibkan untuk menyediakan satu buku laporan yang lengkap mengenai kerja-kerja yang dilakukan sepanjang menjalani latihan. Pelajar diperuntukkan selama 5 bulan atau satu semester untuk mengumpul segala maklumat berkenaan skop tugas dan firma tempat menjalani latihan. Maklumat 4

yang diperolehi mengenai syarikat hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak yang terbabit. Pelajar adalah dilarang sama sekali merekod atau mendedahkan sebarang maklumat yang dianggap sulit oleh pihak syarikat.

Setiap pelajar diwajibkan menulis satu laporan industri yang lengkap dan mengikut piawaian yang telah ditetapkan mengenai latihan yang telah ditetapkan mengenai latihan yang telah diikuti oleh pelajar. Laporan Latihan Industri suatu dokumen yang penting bagi menerangkan dengan jelas kerjakerja amali dan teori yang dilaksanakan oleh pelajar sepanjang Latihan Industri dijalankan. Justeru itu, ia menjadi bukti kepada latihan yang telah diikuti. Laporan yang baik serta bermutu boleh digunakan ketika temuduga kerja. Sesuatu kerja yang cemerlang tidak memberi makna sekiranya tidak dapat untuk dilaporkan dalam sebuah laporan yang baik. Oleh yang demikian, pelajar perlu menumpukan perhatian dalam menghasilkan laporan yang bagus. Maklumat yang berkaitan mestilah digunakan dalam menghasilkan laporan yang berkualiti serta boleh untuk diguna pakai.

5

1.1.4 Kepentingan Latihan Industri Kepada Pelajar

Tujuan Latihan Industri ini atau lebih dikenali sebagai praktikal adalah untuk memberi peluang, pengalaman serta pendedahan kepada setiap pelajar tentang situasi alam pekerjaan yang sebenar yang akan ditempuhi kelak. Di samping itu juga pelajar akan diberi tunjuk ajar dan bimbingan daripada pihak yang terlibat dalam industri pembinaan tersebut. Selain itu para pelajar juga dapat membina keyakinan dalam diri dan meluaskan pergaulan dengan kumpulan masyarakat pekerja yang terlibat.

Di samping itu juga, para pelajar diwajibkan agar mematuhi segala peraturan politeknik dan juga pihak syarikat semasa latihan industri tersebut. Ini melatih para pelajar agar mengikuti setiap prosedur-prosedur yang telah

6

ditetapkan. Secara tidak langsung ini dapat menanam sikap bertanggungjawab dalam diri pelajar semasa menjalankan tugas.

Diantara kepentingan yang diperolehi oleh pelajar semasa menjalani latihan industri ialah:
i. Para pelajar dapat merasai suasana sebenar alam pekerjaan yang

akan ditempuhi kelak semasa latihan industri ini. ii. iii. iv. v. Memberi peluang pelajar membiasakan diri serta bergaul dengan masyarakat. Pelajar dapat mempraktikkan setiap pelajaran yang dipelajari di politeknik sama ada dari segi teori mahupun amali. Mempelajari serta mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa berada ditempat kerja. Pelajar mendapat pengalaman serta kaedah-kaedah baru melalui setiap pemerhatian kerja yang dilakukan.

1.2 Latar Belakang Organisasi 7

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau ringkasannya DBKL merupakan organisasi yang berfungsi sebagai penguasa tempatan yang bertanggungjawab terhadap pentadbiran dan pembangunan Bandaraya Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan.

1.2.1 Pengenalan Organisasi

DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (DBKL)

8

Gambarajah 1.2.1.1 Logo Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Makna Di Sebalik Lambang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

KEPALA SEEKOR HARIMAU KERIS SEMENANJUNG

Melambangkan keberanian dan ketegasan dari segi undang-undang dan perlembagaan Melambangkan kekuatan serta warisan kebudayaan

9

DUA KERIS BERSILANG PERISAI

Melambangkan keagamaan, keamanan dan keeratan persaudaraan Melambangkan perlindungan yang jitu kepada warga kota dalam berbagai aspek pembangunan termasuk sosial dan ekonomi

WARNA MERAH PADA PERISAI WARNA BIRU, MERAH DAN PUTIH LAMBANG KUALA LUMPUR BUNGA RAYA DAUN SERTA PUCUKNYA RIBEN

Melambangkan keberanian masyarakat Kuala Lumpur untuk menempuh era-era yang penuh cabaran Melambangkan bendera Kuala Lumpur dan bendera kebangsaan Melambangkan Kuala Lumpur sebagai bandaraya Ibu Negara dan Wilayah Persekutuan Melambangkan Bunga Kebangsaan Malaysia Melambangkan pembangunan Kuala Lumpur seiring dengan pengindahan serta pengekalan keindahan alam Melambangkan kemeriahan dan menjadi tumpuan perayaan-perayaan serta Kuala Lumpur sebagai Bandaraya Taman Bercahaya Jadual 1.2.1.2 Makna Lambang DBKL

1.2.2 Latar Belakang Penubuhan Organisasi 10

Dewan bandaraya Kuala Lumpur telah ditubuhkan pada Sabtu, 28 Ogos 1982 bersamaan dengan 9 Zulkaedah 1402. Bangunan ini telah dirasmikan oleh DYMM Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Bikkah Ibni Al-Marhum Sultan Abu Bakar Ri’ayutuddin Al-Muazam Shah (D.K.M, D.K.P, D.K, S.S.A.P, S.I.M.P, D.M.N, D.K (Perak), D.K(Johor), D.K(Kelantan), D.K(Terengganu), D.K(Perlis), D.K(Kedah), D.K(Brunei), S.P.C.M, S.P.M.

Daripada sebuah pekan kecil Kuala Lumpur telah menjadi ibu kota Negara dan sebuah bandar yang terbesar di Malaysia. Bandar raya Kuala Lumpur menjadi penting dan menjalankan peranan dalam pelbagai bidang termasuk peniagaan, kewangan, pentadbiran, pendidikan, agama, kebudayaan dan sukan.

11

Hal ehwal perbandaran Kuala Lumpur ditadbirkan oleh suatu perbadanan tunggal sejak 1 April 1961 iaitu Pesuruhjaya Ibu Kota yang kemudian diubah kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur apabila dianugerahkan taraf Bandar Raya pada 1 Februari 1972.

1.2.2.1

Objektif DBKL

Memasti dan mempercepatkan pelaksanaan pencapaian status Bandar Raya bertaraf dunia yang unggul dan cemerlang.

1.2.2.2 Visi DBKL

12

Merealisasikan Kuala Lumpur sebagai bandar raya bertaraf dunia menjelang tahun 2020 dengan menjadi PBT terunggul yang dapat memenuhi citarasa wargakota.

1.2.2.3 Misi DBKL

Untuk mencapai kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan Ibu Kota Kuala Lumpur menerusi program pembangunan fizikal, sosio-ekonomi, kawalan perancangan dan perkhidmatan perbandaran secara terancang dan terselaras berteraskan kepada tadbir urus yang cemerlang.

1.2.2.4 Fungsi DBKL

13

14

i. ii. iii. iv.

Memberi perkhidmatan pembersihan dan pelupusan sampah. Memberi perkhidmatan kesihatan awam dan mengawal pencemaran. Mengurus pengindahan bandar. Membina dan menyelenggara jalan, mengadakan prasarana pengangkutan serta mengurus sistem lalulintas.

v. vi. vii. viii. ix. x. xi.

Membina dan menyelenggara sistem perparitan dan sungai. Merancang dan mengawal pembangunan bandar. Membina dan mengurus perumahan awam. Pengurusan, pengawalan dan penempatan semula setinggan. Mengurus dan mengawal hal ehwal penjaja dan peniaga kecil. Mengeluar dan mengawal lesen perniagaan. Merancang dan melaksanakan aktiviti sukan, kebudayaan dan pelancongan.

xii.

15 Menyediakan, mengurus dan menyenggara kemudahan awam (stadium, kompleks sukan/pusat komuniti, masjid/surau, taman rekreasi, pasar, pusat penjaja,

perkuburan dan krematorium).

1.2.2.5 Dasar Kualiti DBKL

Menyediakan dan mempertingkatkan perkhidmatan yang efisyen, mesra dan telus, selari dengan kemajuan dan pembangunan kakitangan.

1.2.2.6 Slogan DBKL

‘BERSEDIA MENYUMBANG BANDARAYA CEMERLANG’

16

1.2.3 Ahli Lembaga Pengarah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

17

Jadual 1.2.3.1 Ahli Lembaga Pengarah DBKL

18

1.2.4 Ahli Lembaga Penasihat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Pengerusi

Y. Bhg. Dato' Ahmad Fuad bin Ismail

Anggota

Y. Bhg. Datuk 19 Mustapa Y. Bhg Dato’ Hj Bakaruddin Bin Othman Kamal b. Mohd. Yusoff

Y. Bhg. Datuk Hj. Yahaya b. Mat Ghani @ Abbas

Y. Bhg. Datuk Hajah Sharifah Aminah Bt. Syed Ahmad

Y. Bhg. Encik Ramanathan Chinnu

Y. Bhg. Encik Lim Si Pin

Y.Bhg Datuk Ir. Haji Abdul Latif b. Mohd. Som

Y.Bhg Encik Himmat 20 Singh

Y.Bhg Dato' Michael K. C Yam

Y.Brs Puan Siti Fatimah Bt. Daud

Y.Brs Encik Chin Yen Foo @ Banie Chin

21

Jadual 1.2.4.1 Ahli Lembaga Penasihat DBKL

1.2.5 Jabatan-Jabatan Di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Jabatan Pengurusan Perumahan

Jabatan Pelesenan

Jabatan Pembangunan & Pengurusan Peniaga Kecil

Jabatan Kesihatan

Jabatan Pembangunan Komuniti & Sosial

22

Jabatan Seni Taman & Kawalan Pembersihan Bandar

Jabatan Keselamatan Dan Penguatkuasaan

• Jabatan Perancangan Ekonomi & Penyelarasan

Pembangunan

Jabatan Perancang Bandar

Jabatan Pengangkutan Bandar

Jabatan Arkitek

Jabatan Rekabentuk Bandar & Bangunan

Jabatan Pelan Induk

Jabatan Kerja Awam

23

Jabatan Saliran dan Pengurusan Sungai

Jabatan Ukur Bahan

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

Jabatan Pengurusan Sumber Manusia

Jabatan Kewangan

Jabatan Hal Ehwal Undang-Undang

Jabatan Teknologi Maklumat & Komunikasi

Jabatan Pentadbiran

Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta

24

• Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan dan

Sukan

Unit Komunikasi Korporat

Unit Penyenggaraan Bangunan

Unit Audit Dalam

Pejabat Cawangan

25

1.2.6 Carta Organisasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

26

27

28

Jadual 1.2.6.1 Carta Organisasi DBKL

1.2.7 Organisasi Jabatan Kesihatan DBKL

29

30

Jadual 1.2.7.1 Carta Organisasi Jabatan Kesihatan

1.2.8 Latar Belakang Jabatan Kesihatan DBKL

Jabatan Kesihatan adalah salah sebuah jabatan daripada 24 jabatan di organisasi Dewan Bandaraya kuala Lumpur, yang diketuai oleh Datu Bandar iaitu Y. Bhg. Dato' Ahmad Fuad bin Ismail. Jabatan Kesihatan diketuai oleh Dr. Sallehuddin bin Abu Bakar. Jabatan Kesihatan terdapat 8 seksyen, manakala dibawah Seksyen Kawalan Penyakit, Mutu Makanan dan Air terdapat 3 unit. Juga terdapat pejabat cawangan mengikut 6 zon iaitu Zon Pusat Bandar, Zon Cheras, Zon Setapak, Zon Klang Lama, Zon Kepong dan Zon Damansara. Kesemua 10 bahagian dalam Jabatan Kesihatan berfungsi bagi menjaga kesihatan warga kota di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

31

1.2.8.1 Visi

Bersatu tenaga bagi menyediakan perkhidmatan kesihatan yang cemerlang.

1.2.8.2 Misi

Ke arah menjadikan bandar raya Kuala Lumpur sihat dan sejahtera.

32

1.2.8.3 Objektif Khusus

i. U

ii.

Untuk melindungi dan meningkatkan mutu alam sekitar dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

iii.

Untuk mengawal dan meningkatkan mutu makanan yang disediakan untuk makanan orang ramai.

iv.

Untuk mencegah dan mengawal penyakit-penyakit berjangkit.

v.

Untuk meningkatkan taraf kesihatan orang awam melalui promosi dan pendidikan kesihatan.

33

1.2.8.4 Fungsi

34

i.

Mengawas dan mengawal sanitasi dan hygiene premis makanan dan tempat awam.

ii.

Memantau dan mengawal kualiti makanan dan minuman melalui pemeriksaan makanan, contoh: air dan penguatkuasaan undangundang.

iii.

Mengawas dan kawalan industri, tred dan aktiviti domestik yang mempunyai kesan kepada alam sekitar.

iv.

Mengawal penyakit-penyakit berjangkit.

v.

Mengawas dan mengawal penyakit bawaan vektor dan pest melalui kawalan denggi dan malaria serta aktiviti kawalan pest.

vi.

Pemeriksaan mayat untuk tujuan pengeluaran permit pengkebumian dan sijil kematian.

vii.

Menjalankan aktiviti pendidikan kesihatan untuk orang awam. 35

1.2.8.5

Piagam Pelanggan

Memastikan 100% Premis M dijalankan pemeriksaan kes ditetapkan.

36

37

38

BAB 2 : RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI

TARIKH 29 Nov 2010 Hingga 03 Dis 2010 (Minggu 1)

AKTIVITI - Melaporkan diri di tempat Latihan Industri.
- Taklimat mengenai Seksyen Kesihatan Alam Sekitar.

- Pendedahan mengenai kacauganggu. - Mengkuti pembentangan syarikat swasta mengenai produk mesra alam. - Siasat aduan habuk di Jalan Persiaran Ara. - Siasat aduan bunyi bising daripada pembesar suara di sekitar Chow Kit.

39

06 Dis 2010 Hingga 10 Dis 2010 (Minggu 2)

- Dijadualkan Bersama Seksyen Kawalan Vektor. - Taklimat Mengenai Seksyen Kawalan Vektor Oleh Dr. Paramesarvathy. - Penerangan Mengenai Kes-Kes Seperti Denggi, Malaria Dan Chikugunya. - Pendedahan Mengenai Wabak. - Belajar Mengenai Pengesahan Notifikasi Pesakit. - Penerangan Mengenai Jenis – Jenis Nyamuk Dan Cara Pembiakannya. - Pemeriksaan tempat pembiakan nyamuk di tapak binaan di Jalan Tun Sambathan, Seksyen 55, Kuala Lumpur. - Operasi besar- besaran di sekitar Kuala Lumpur. Tapak binaan Lot 477 Jalan Merlimau, Seksyen 69, Kuala Lumpur. Taklimat mengenai nyamuk, cara mengenalpasti

nyamuk dan jentik-jentik, dan cara pembiakan. 13 Dis 2010 Hingga 17 Dis 2010 (Minggu 3) - Dijadualkan bersama Seksyen Kesihatan Alam Sekitar. - Penerangan mengenai Borang Siasatan Lesen Premis Perniagaan ( Green Form ).
- Siasat aduan kekotoran daripada kerja-kerja ubahsuai

rumah di di Lot 10, Bangsar Hill, 26 Jalan Medang Serai, Bangsar Kuala Lumpur. - Siasat aduan bunyi bising di Pusat Pakaian Hari – Hari Sdn Bhd, Jalan Tuanku Abdul Rahman. - Siasat aduan bunyi bising dari kerja-kerja tapak binaan di Jalan Jubli, Sungai Besi. - Membuat laporan siasatan aduan.

- Taklimat oleh Ketua Bahagian Perlindungan Alam 24 Dis 2010 Hingga 24 Dis 2010 (Minggu 4)
-

Sekitar. Ditempatkan di Seksyen Kawalan Pest atau Pusat Diberi taklimat mengenai Seksyen Kawalan Pest atau Diberi lihat haiwan dalam kurungan yang ditangkap Melihat bagaimana haiwan di lupuskan.

Kurungan Haiwan di Air Panas, Setapak, Kuala Lumpur.
-

Pusat Kurungan Haiwan. kerana berkeliaran.

27Dis 2010 Hingga 31 Dis 2010 (Minggu 5)

- Dijadualkan Di Seksyen Kesihatan Alam Sekitar. - Memeriksa bunyi menggunakan ‘sound level meters’ di Jalan Pasar. - Jalan Changkat Thambi untuk memeriksa premis bagi perlesenan premis perniagaan. - PPR Taman Mulia bagi siasatan aduan bunyi bising daripada aktiviti karaoke. - G-Tower, Jalan Tun Razak pemeriksaan mengenai permohonan lesen premis perniagaan. - Havana Club, aduan mengenai kacauganggu bunyi bising. - Sheraton Hotel membuat aduan mengenai kacauganggu bunyi bising daripada Heritage Club - Bunyi bising daripada peniagaan baju di Petaling Street, Jalan Sultan. - Aduan penduduk PPR Taman Mulia mengenai aktiviti karaoke yang membuat kacauganggu bunyi bising. - Melihat fail meja bagi U29.

03 Jan 2011 Hingga 07Jan 2011 (Minggu 6)

- Ditempatkan di Seksyen Kawalan Penyakit, Mutu Makanan dan Air. - Taklimat mengenai kawalan mutu makanan. - Mengikuti kursus ISO di Perpustakaan Kuala Lumpur. ISO Pengurusan Makmal – MS ISO 17025 : 2005 - Penerangan mengenai Akta Makanan 1983, PeraturanPeraturan Makanan 1985 dan Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan (Wilayah Persekutuan) Pindaan 1991.

10 Jan 2011 Hingga 14 Jan 2011 (Minggu 7)

- Mengambil sampel makanan bagi ujian mikrob di Nurin Food Corner , 2-0-1, Queens Avenue, Jalan Bayam off Jalan Shelly, Cheras, 55100 Kuala Lumpur. - Sampel makanan tersebut dihantar ke Jabatan Kimia Negara, Petaling Jaya. Di beri tunjuk ajar prosedur mengenai penghantaran sampel makanan di Jabatan Kimia. - Membuat rampasan makanan di Pasaraya Besar Carrefour, Wangsa Maju. Membuat rampasan makanan yang sudah tamat tarikh luput, makanan yang rosak dan makanan import yang tiada label import juga dirampas. - Memasukkan data aduan bagi laporan tahunan.

17 Jan 2011 Hingga 21 Jan 2011 (Minggu 8)

- Dijadualkan berada di Seksyen Kesihatan Alam Sekitar. - Menyiasat aduan bersama PPKP Zalmawati Ma’arof di Apartment Miharja mengenai kacauganggu bunyi bising. - Menyiasat aduan kacauganggu pembakaran terbuka di Kg Sg Kerayong. - Membuat laporan mengenai aduan kacauganggu.

24 Jan 2011 Hingga 28 Jan 2011 (Minggu 9)

- Dijadualkan berada di Seksyen Kawalan Mutu Air. - Lawatan ke Loji Pembersihan Air, Bukit Nanas. - Mendapat taklimat mengenai Seksyen Kawalan Mutu Air. - Ke Kompleks Renang Kuala Lumpur, Jalan Tenteram untuk mengetahui cara-cara mengambil sampel air di kolam renang bagi sampel ujian mikrob menggunakan thiobag. - Ke kilang memproses ayam segar ( Syarikat Bhuiyen Sdn Bhd di Desa Tun Razak ) bagi pemeriksaan sanitasi kilang tersebut.

31 Jan 2011 Hingga 04 Feb 2011 (Minggu 10)

- Dijadualkan bersama Seksyen Kesihatan Alam Sekitar. - Membuat laporan harian. - Cuti Tahun Baru Cina.

BAB 3 : OPERASI/ PENGUATKUASAAN DAN ADUAN AWAM BERKENAAN KACAUGANGGU ATAU PENCEMARAN ALAM SEKITAR.

Pemeriksaan rutin ke atas 22 jenis tred/ perniagaan atau aktiviti yang telah dikenalpasti yang berpotensi atau boleh membangkitkan kacauganggu atau pencemaran alam sekitar. Fungsi utama ialah mencari, mengenalpasti dan seterusnya mengambil langkah-langkah kawalan serta menghapuskan puncapunca atau penyebab berlakunya kacauganggu.

3.1

Objektif Penguatkuasaan

i.

Menjalankan pemeriksaan rutin yang bersistematik ke atas premis-premis perniagaan yang menimbulkan kacauganggu atau pencemaran. Pemantauan berterusan terhadap premis yang menimbulkan kacauganggu atau pencemaran alam sekitar. Menyiasat dan mengambil tindakan terhadap aduan awam dengan lebih bersistematik dan berkesan. Menguatkuasakan undang-undang berkaitan alam sekitar. Memberi pendedahan kepada wargakota berkaitan kacauganggu dan pencemaran alam sekitar.

ii.

iii.

iv.

v.

3.2 Program Kerja

3.2.1 Penerimaan dan Penyiasatan Aduan Awam

i.
-

Pelbagai aduan awam diterima melalui saluran-saluran berikut :Pengaduan Awam Kuala Lumpur ( PAKL ) melalui Sistem Komputer. Rancangan Radio Kuala Lumpur.

ii.

Akhbar. Majalah. Aduan semuka. Wakil Rakyat/ Menteri. Biro Pengaduan Awam. Jabatan-jabatan DBKL lain/ Agensi-agensi Kerajaan. Pengarah Kesihatan. Telefon. Surat menyurat. Aduan-aduan yang diterima didaftarkan di dalam Buku Rekod Induk ( Master Recording ) yang disediakan Nmbor Pendaftaran Aduan mengikut format dan enam Zon kawasan kerja berikut :-

-

Zon Pusat Bandar DBKL/ JKE/ 2011/ 7/ (ADUAN) / No. Aduan/ Bulan/ Z/ PB. Zon Cheras DBKL/ JKE/ 2011/ 7/ (ADUAN) / No. Aduan/ Bulan/ Z/ Cheras. Zon Klang Lama DBKL/ JKE/ 2011/ 7/

-

-

(ADUAN) / No. Aduan/ Bulan/ Z/ KL.
-

Zon Kepong DBKL/ JKE/ 2011/ 7/ (ADUAN) / No. Aduan/ Bulan/ Z/ Kepong. Zon Setapak DBKL/ JKE/ 2011/ 7/ (ADUAN) / No. Aduan/ Bulan/ Z/ Setapak. Zon Damansara DBKL/ JKE/ 2011/ 7/

-

-

(ADUAN) / No. Aduan/ Bulan/ Z/ D’sara.

iii.

Aduan-aduan hendaklah disiasat dalam masa 3 hari dari tarikh aduan di terima. Hendaklah menyediakan jawapan kepada pengadu/ pihak berkenaan dalam masa 7 hari.

iv.

3.2.2 Kekerapan Pemeriksaan Rutin

Kekerapan pemeriksaan yang akan dijalankan terhadap premis-premis yang terbabit adalah bergantung pada tahap atau kategori pencemaranyang berbangkit mengikut kategori berikut :i.

Tahap Pencemaran Kelas Satu.
-

Merupakan tred/ industri yang berpotensi tinggi yang boleh menimbulkan atau mengahsilkan pencemaran yang merangkumi semua jenis pencemaran. Kekerapan pemeriksaan ialah 4 kali setahun atau 3 bulan sekali.

ii.

Tahap Pencemaran Kelas Dua.
-

Merupakan tred/ industri yang aktiviti perniagaannya berpotensi melakukan pencemaran yang sederhana tinggi. Kekerapan pemeriksaan ialah 3 kali setahun atau 4 bulan sekali.

iii.

Tahap Pencemaran Kelas Tiga.
-

Merupakan tred/ industri yang tahap pencemarannya adalah rendah. Kekerapan pemeriksaan ialah 2 kali setahun atau 6 bulan sekali.

iii.2.3 Prosedur Penyiasatan Aduan

MEMBERI MAKLUMBALAS PADA PUSAT ADUAN SUPAYA DIKETAHUI PENGADU.

iii.2.4 Prosedur Bagi Tindakan Notis

iii.2.5 Prosedur Bagi Tindakan Kompaun

3.3 Jenis-jenis Aduan Kacauganggu

i.

Kacauganggu Bunyi Bising

ii. Kacauganggu Asap iii. Kacauganggu Habuk iv. Kacauganggu Bau v. Lain-lain

3.4 Jenis Perniagaan / Aktiviti Yang Berpotensi Menimbulkan Kacauganggu

3.4.1 Pusat Hiburan Awam Disko Pub/ Bistro Bar/ Lounge Karaoke Pusat Snuker

-

Permainan Video dan Pusat Hiburan Keluarga

3.4.2 Tapak binaan -Tapak Pembinaan -Batching Plat

3.4.3 Kilang/ Perusahaan -Kilang Pecah Batu -Kilang Simen -Kilang Perabot -Kilang Besi -Membaiki / Mengecat Motor/ Motosikal

3.4.4 Pembakaran Terbuka

3.5 Perlaksanaan
i.

Terima aduan.

ii. Kerja waktu malam/ luar waktu pejabat. iii. Lawatan susulan.

3.6 Aktiviti Kacauganggu

Gambar 3.6.1 Kacauganggu bunyi bising. Penggunaan “Sound Level Meters”.

Gambar 3.6.2 Kacauganggu Habuk dan Kekotoran Jalan Keluar Masuk Tapak Binaan.

Gambar 3.6.3 Kacauganggu Bunyi Bising di Tapak Binaan pada waktu malam.

BAB 4 : KAWALAN MUTU AIR MINUMAN (KMAM)

4.1 Objektif Pengawetan Sampel Air

i.

Mengekalkan keadaan sebenar sampel air dengan cara menstabilkan parameter yang dikehendaki. Dengan ini, perubahan komposisi kimia dalam sampel air semasa tempoh penghantaran dan sebelum analisis dilakukan dapat diminimumkan.

ii.

Kepekatan bahan sampel air tidak diawet yang dianalisis di makmal mungkin akan berbeza dari apa yang sebenar terkandung pada masa persampelan.

iii.

Kestabilan yang sempurna bagi setiap konstituen selepas sampel air diambil mustahil dicapai walaupun selepas pengawetan dijalankan.

4.2 Perubahan Konstituen Sampel Air

-

Air mudah berubah melalui tindakbalas fizikal, biologi dan kimia

yang berlaku di antara masa selepas sampel air diambil dengan masa ia dianalisis di makmal. Menyebabkan kepekatan berubah.

PERUBAHAN FIZIKAL PERUBAHAN BIOLOGI

suhu, pH, warna, kekeruhan dan oksigen terlarut, baki klorin dan konduktiviti berlaku dengan pantas. Kehadiran bakteria, algae, mikroorganisma di dalam air akan menggunakan dan mengubahsuai konstituen tertentu seperti oksigen terlarut (DO), kabon dioksida (CO2), sebatian nitrogen (nitrat-nitrit-ammonia), fosforus, permintaan oksigen bio-kimia (BOD), fenol dan penurunan sulfat kepada sulfida.

PERUBAHAN KIMIA

Pemendakan logam terlarut Ferum (Fe) dan Mangan (Mn), kalsium karbon monoksida (CaCO3), sebatian logam seperti Al (OH)3 dan Mg3(PO4)2 akan berlaku dalam sampel air.

4.3 Kaedah-kaedah Pengawetan Sampel Air dan Tujuannya.

Menggunakan kaedah ‘Multiple Sampling Protocol’.

KAEDAH PENGAWETAN Kawalan pH dengan penambahan asid pengawet.
-

TUJUAN Penamabahana asid adalah untuk sampel air

bagi analisis logam-logam Al, Cd, Cr, Pb, Mn, Zn, As, Hg, Fe dan lain-lain. Penambahan asid akan membentuk ikatan kimia dengan mengikat bahan yang diuji. Ia juga akan menghentikan sementara/ menghalang sebarang tindakbalas kimia lanjutan didalam sampel air. Penambahan asid pada pH kurang 2 akan pemedakan ion-ion terlarut

meminimumkan

seperti Fe dan Mn, meminimumkan penjerapan pada dinding bekas dan pelekatan pada bahanbahan pepejal di dalam air. Penggunaa botol sampel legap (amber/ opaque)
ii.

i.

Mengurangakan kadar tindakbalas di dalam Merencat pembiakan mikroorganisma

sampel air akibat pendedahan kepada cahaya. dengan melindungi matahari. sampel air dari cahaya

Penyejukkan sampel air pada suhu 4˚C.

iii.
iv.

Merencat pembiakan mikroorganisma. Meminimumkan potnsi berlakunya

pemeruapan ataupun biodegradasi contohnya BOD, COD antara masa persampelan dan analisis.

Penambahan sodium thiosulphate. Penggunaan plastik thiobag yang steril. Sampel air diisi penuh kedalam botol.

v. vi. vii.

Bagi sampel air terawat untuk ujian bakteria. Bagi Bagi menyahaktifkan/ mengelakkan meneutralkan baki

klorin. pencemaran bakteria selain dari yang berpunca dar sampel air. viii. Bagi mengelakkan kehilangan parameter

yang mudah meruap seperti merkuri, THM.

Jadual 4.3 Kaedah Pengawetan Sampel Air dan Tujuannya.

4.3.1 Protokol Pengambilan Sampel Air Dirawat (013).

BOTOL

JENIS DAN SAIZ BEKAS

BAHAN PENGAWET

KUANTITI BAHAN PENGAWET

PELEKAT BERWARNA

PARAMETER

WAKTU TERTANGGUH (ISO/ APHA/ EPA)

Botol A plastik, oz (60ml)

Asid 2 (HNO3)

nitrik 5 titis **(1+1)

Biru

Logam (kumpulan 2 atau 3) dan keliatan

6 bulan

Botol B plastik, oz (60ml) Botol E1 amber kaca, 2 oz (60ml) Botol G amber (60ml)

Tiada

asid -

Putih

F, Cl, SO4

28 hari

2 pengawet

Asid sulfurik 3 titis **(1+1) (H2SO4)

Kuning

NH3, NO3+NO2

28 hari bagi sampel klorin

Sodium thiosulphate dan (HCl)

5 titis **(1+1) HCl dan 5titis

Merah

THM

14 hari

kaca, 2 oz (Na2S2O3) hidroklorik

asid (Na2S2O3)

Oren

Botol K amber kaca, 1liter

Asid ascorbik

1000mg

Hijau

Pesticide

7 hari (40 har selepas ektraksi)

dengan ‘TFE lined cap’. 100ml THIO -BAG STERIL thiobag steril dengan sodium thiosulphat e Sodium thiosulphate Thiobag Total coliform 5 - 24 jam

100ml bertag dan fecal putih dengan coliform sodium thiosulphate digunakan untuk air terawat

** (1+1) asid pengawet yang telah dicairkan. Gunakan “deionized water” atau air suling untuk pencairan asid pengawet. Tambahkan asid kepada air dengan nisbah 1:1.

Jadual 4.3.1 Protokol Pengambilan Sampel Air Dirawat (013).

4.4 Prosedur Pengambilan Sampel Air Terawat (013).

i.

Sebelum sampel air di ambil di “Service Reservoir Outlet”. Keluarkan segala sambungan pada mulut pili. Gunakan kain/ kapas bersih untuk membuang segala kekotoran yang terlekat pada mulut pili.

ii. Buka pili dan biarkan air megalir selama 2-5 minit. iii. Basmi kuman selama satu minit denga ‘blow torch’ atau membasahkan kapas dengan alkohol dan kemudian dinyalakan. iv. Buka pili dengan berhati-hati dan biarkan air mengalir dengan kadar sederhana selama 1-2 minit. Jangan menukar kadar aliran air selepas ia di tetapkan. **Kaedah pembakaran hanya boleh dilakukan pada paip yang diperbuat dari logam sahaja. Bagi paip yang diperbuat dari UPVC basmi kuman perlu dilakukan dengan menyapu 70% alkohol sahaja. Jangan dibakar.

4.4.1 Botol A ( untuk Logam ( kumpulan 2 dan 3 ) dan keliatan )

4.4.2 Botol B ( untuk Florid (F), Klorid (Cl) dan Sulfat (SO4) )

4.4.3 Botol E1 ( untuk Ammonia, Nitrat dan Nitrit )

4.4.4 Botol G ( untuk THM )

4.4.5 Botol K ( untuk Pesticide )

4.4.6 Thiobag steril ( untuk Total Coliform dan Fecal Coliform )

4.5 Penggunaan dan Pengisian Borang.

Guna borang permintaan analisis terkini yang betul bersama dengan sampel air yang dihantar ke makmal Jabatan Kimia.
i. ii. iii. iv.

Borang S1 – Borang permintaan analisis bakteria. Borang S2 – Borang permintaan analisis kimia pendek. Borang S3 – Borang permintaan analisis kimia panjang. Borang S4 – Borang permintaan analisis pesticide.

BAB 5 : PENGURUSAN SISA PEPEJAL DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR.

5.1 Pengenalan

Warga kota Kuala Lumpur menjana 2200 tan sampah setiap hari. Dari jumlah tersebut, 1900 tan terdiri dari sampah domestik dan 300 tan selebihnya pula terdiri dari sampah pukal dan kebun. Secara puratanya, setiap warga kota Kuala Lumpur membuang 1.5 kilogram sampah setiap hari.

5.2 Inventori Perkhidmatan

Berikut adalah inventori perkhidmatan kutipan sampah serta kerja-kerja pembersihan jalan dan longkang Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (WPKL) : (a) pungutan sampah i. perumahan ii. rumah bertingkat iii. rumah kedai iv. institusi (leach bin) v. tong RORO vi. tong leach 167,859 unit 316,376 unit 58,946 unit 4,293 unit 114 unit 423 unit

(b)

pembersihan jalan ** i. perumahan ii. komersial 1,547.57 km 941.68 km

(c) i. ii.

pembersihan longkang** perumahan komersial 3,511.59 km 1,725.79 km

** Panjang jalan

: 2,489 km

Panjang longkang : 5,237 km

5.3 Sisa Industri Dan Perdagangan

Sejak awal lagi DBKL tidak mengutip dan melupuskan sampah perindustrian dan perdagangan. DBKL hanya menjalankan kerja-kerja pembersihan jalan dan longkang. Ini bermaksud, perindustrian dan perdagangan mengurus dan melupuskan sampahnya sendiri. Keadaan ini sedikit sebanyak menyumbang kepada kegiatan pembuangan sampah haram (illegal dumping).

5.4 Inventori Alam Flora Sdn Bhd (AFSB) dan Sub-Kontraktor

Pada ketika ini, AFSB mempunyai 237 unit kenderaan pelbagai jenis. AFSB juga menyelenggara 182 pusat tong leach (423 tong) dan 27 pusat tong roro (114 tong) di seluruh WPKL. Dalam menyampaikan perkhidmatan kepada warga kota, AFSB mempunyai 47 sub-kontraktor. Jumlah keseluruhan kenderaan yang dimiliki sub-kontraktor ini pula adalah sebanyak 230 unit dengan pecahan seperti berikut :

i. kompaktor
ii. open lorry

117 unit 67 unit 30 unit 16 unit

iii. roro
iv. road sweeper

5.4.1 Jenis-jenis Tong

Tong Leach

Tong RORO

Tong MGB

5.4.2 Jenis-jenis Kenderaan yang Digunakan

Lori Kompaktor

Open lorry

Lori RORO

Road sweeper

5.5 Penyerahan Kenderaan DBKL

Sepanjang tempoh penswastaan ini, DBKL telah menyerahkan 315 kenderaan pelbagai jenis kepada AFSB. Ini termasuklah kompaktor, open lorry, open lorry with crane, tipper lorry, jetting tanker sehinggalah kepada road sweeper.

5.6 Jadual Perkhidmatan

Jadual perkhidmatan AFSB pula adalah seperti berikut : (a) pungutan sampah i. perumahan 3 kali/ minggu (isnin, rabu, khamis @ selasa, jumaat, sabtu) ii. rumah bertingkat iii. rumah kedai iv. institusi v. pusat penjaja/ pasar iiv. tong sampah kecil iiiv.pusat tong vi. pukal/ kebun 6 kali/ minggu 6 kali/ minggu 7 kali/ minggu 7 kali/ minggu 7 kali/ minggu 7 kali/ minggu 1 kali/ minggu

(b)

pembersihan jalan

i. jalan protokol ii. jalan komersial iii. jalan perumahan

setiap hari setiap hari 3 kali/ minggu

(c)

pembersihan longkang

jika perlu

5.7 NTC dan Pemotongan Bayaran

Sekiranya terdapat ketidakpatuhan perkhidmatan di pihak syarikat konsesi, BKPB akan mengeluarkan notice to correct (NTC). Setiap NTC yang dipatuhi akan dikenakan pemotongan bayaran sebanyak 15% dari kos asal perkhidmatan manakala NTC yang gagal dipatuhi dalam tempoh 72 jam pula akan dikenakan pemotongan bayaran sebanyak 115% (100% kos asal perkhidmatan + 15% penalti). Sepanjang tahun 2008, sebanyak 10,997 NTC telah dikeluarkan di mana potongan bayaran sebanyak RM1,022,491.57 telah dikenakan ke atas AFSB.

Gambar 5.7.1 Tindakan NTC akan dikenakan jika pihak AFSB tidak mengutip sampah seperti yang telah dijadualkan.

5.8 Sampah Haram atau Illegal Dumping

Penyumbang utama isu ini adalah sampah perindustrian dan perdagangan yang mana pemilik bertanggungjawab mengurus dan melupuskan sampahnya sendiri. Antara penyumbang lain termasuklah pembuangan sisa binaan oleh kontraktor tidak bertanggungjawab.

Gambar 5.8.1 Sampah haram atau illegal dumping yang terdapat di Jalan Persiaran Stonor berhadapan Kedutaan Vietnam.

5.8.1 Pembersihan Sampah Haram atau Illegal Dumping

Sampah-sampah haram tersebut akan ratakan dan dipindahkan oleh AFSB. Antara kenderaan yang digunakan ialah shovel, bulldozer dan open lorry.

Gambar 5.8.1 Semasa proses pembersihan sampah haram.

5.8.2 Pemasangan Papan Tanda dan Penempatan Pasu Bunga bagi Menghalang Pembuangan Sampah Haram

Selepas pembersihan dilakukan bagi sampah haram atau illegal dumping pemasangan papan tanda dan penempatan pasu bunga yang diubahsuai dari tong-tong sampah lama bagi menghalang aktiviti pembuangan sampah haram dijalankan semula di tempat tersebut.

Gambar 5.8.2 Pemasangan papan tanda dan penempatan pasu bunga bagi menghalang pembuangan sampah haram sedang dijalankan.

5.9 Operasi Penyediaan Tong Sampah

Mulai 1 Januari 2008, Bahagian Kawalan Pembersihan Bandar (BKPB) telah mengaktifkan tindakan penguatkuasaan di mana sebanyak 6,497 premis kediaman dan perniagaan telah diperiksa. Hasil pemeriksaan mendapati hanya 50% atau 3,236 premis sahaja yang menyediakan tong sampah. Pemeriksaan susulan seterusnya mendapati peratusan premis yang menyediakan tong

sampah meningkat kepada 86% atau 5,602 premis. Ini menunjukkan bahawa penduduk Kuala Lumpur perlu diingatkan tentang perkara ini dari semasa ke semasa. Dalam tahun 2009, BKPB mensasarkan untuk memeriksa 7,000 premis lagi dan meningkatkan kesedaran warga kota akan kepentingan penyediaan dan penyelenggaraan tong sampah dalam usaha menjadikan KL sebuah bandaraya yang bersih.

Gambar 5.9 Premis yang gagal menyediakan tong sampah akan diberi notis dan jika gagal mematuhi notis dalam tempoh 14hari tindakan kompaun akan dikenakan.

Gambar 5.9.1 Premis yang mematuhi notis bagi penyediaan tong sampah.

BAB 6 : PENYELENGGARAAN SISTEM PERPARITAN INDUK DI BANDARAYA KUALA LUMPUR.

Perkhidmatan penyelenggaraan sistem perparitan induk menyediakan satu program penyelenggaraan, pembaikan dan pembersihan sistem perparitan air larian hujan untuk memastikan ianya mengalir mengikut tahap kapasiti rekabentuk sistem berkenaan.

6.1
i.

Objektif Perkhidmatan Memastikan prestasi dan keberkesanan sistem perparitan induk selaras dengan kehendak semasa. Menyelenggara sistem perparitan induk untuk mengekalkan tahap kapasiti ia dibina dan direkabentuk. Memanjangkan jangka usia sistem perparitan induk melalui penyelenggaraan yang sistematik dan berkesan. Mengenalpasti bahagian sistem perparitan induk yang memerlukan peningkatan. Memastikan tahap kebersihan dan keselamatan sistem perparitan induk.

ii.

iii.

iv. v.

6.2 Manual Penyelenggaraan Sistem Perparitan Induk

6.2.1

Matlamat Program

i. Manual program ini dirangka bertujuan untuk mewujudkan satu prosedur

kerja yang sistematik, teratur dan terancang untuk menangani masalah yang disebabkan oleh banjir dan sistem perparitan induk.

ii. Pada amnya manual program ini dibentuk bagi menjelaskan

tanggungjawab pegawai/ kakitangan serta prosedur kerja, pelaksanaan, penyiasatan serta pembersihan sistem perparitan induk termasuk lurang, laluan masuk serta keluar dan lain-lain kemudahan yang berkaitan.

6.2.2 Tanggungjawab Dan Skop Kerja

i.

Pegawai dan kakitangan bertanggungjawab untuk menjalankan penyiasatan dan melawat tapak ke sistem perparitan air larian hujan bagi memastikan penyelenggaraan dapat disasarkan pada tahap yang diingini mengikut kehendak prosedur yang telah dirangka.

ii.

Program ini akan diselaraskan oleh Timbalan Pengarah (Saliran Induk) / Pengarah JSPS DBKL.

iii.

Pembahagian skop kerja adalah mengikut kawasan perlimen di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

iv.

Jurutera kawasan akan dipertanggungjawab untuk menyemak dan menyiasat sistem perparitan induk yang terletak dalam kawasan parlimen masing-masing.

6.2.3 Prosedur Penyiasatan

a)

Prosedur penyiasatan yang ditetapkan dalam manual ini melibatkan semakan secara pandangan (visual) dengan berjalan disepanjang jarak parit induk (terbuka dan terbuka).

b)

Untuk sistem parit terbuka penyiasat perlu melaksanakan tugas-tugas seperti : i. ii. iii. iv. Memasukkan panjang sebenar parit yang dilalui. Mengambil gambar di lokasi yang strategik. Menandakan jenis parit induk, terbuka atau bawah tanah. Menandakan lokasi jika bertemu masalah di parit induk.

c)

Manakala bagi parit induk tertutup, penyiasat perlu menyemak status setiap lurang dan sump di sepanjang penjajaran parit berkaitan.

6.3 Jenis-Jenis Penyelenggaraan

6.3.1 Penyelenggaraan Berkala

Bagi program berkala, pegawai/kakitangan bertanggungjawab untuk melawat/menyiasat penjajaran parit induk yang disenaraikan sebanyak 2 kali setahun.

6.3.2 Penyelenggaraan Selepas Hujan Lebat

Lawatan selepas hujan lebat tertumpu kepada lokasi hot-spot yang telah dikenalpasti berkemungkinan akan berisiko tinggi berlakunya kejadian banjir kilat apabila hujan lebat. Buat masa ini, Jabatan telah mengenalpasti sebanyak 55 lokasi hot-spot di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur.

Untuk program selepas hujan lebat, Jabatan sebagai garis panduan telah menetapkan bahawa aras hujan 40mm sebagai hujan lebat dan lawatan/siasatan harus dilaksanakan dalam tempoh 24 jam selepas ianya berlaku.

6.3.3 Penyelenggaraan Melalui Aduan/Kecemasan

Program Aduan/ Kecemasan melibatkan aduan yang diterima dari orang awam, kenyataan media cetak, panggilan telefon, Email, Fax dan dari PAKL (Unit Komunikasi Korporat DBKL).

Siasatan adalah berdasarkan kepada aduan yang diterima oleh Jabatan melalui kaedah telefon, aduan PAKL, aduan bersurat, arahan Pentadbiran dan lain-lain aduan rasmi kepada jabatan.

6.4 Kategori Dan Jenis Penyelenggaraan

Pada amnya Jabatan telah mengkategorikan jenis penyelenggaraan kepada 4 jenis iaitu:

i. Sampah sarap dan kelodak (silt) seperti bahan sisa buangan, sisa pepejal dan sisa pokok (daun kering, dahan dan sebagainya). ii. Masalah kecil seperti tumbuhan, semak samun, pokok renek, akar pokok, dan kelodak semula jadi. iii. Halangan seperti pokok tumbang, lorang pecah dan bahan asing yang menghalang aliran lancar sistem perparitan.
iv. Kerosakan struktur di parit induk, pembentung pecah, tebing runtuh dan

kestabilannya, pagar keselamatan rosak dan lain-lain kerosakan utama.

6.5 Perbezaan Kerja-Kerja Kecemasan Dan Kerja Biasa

KERJA KECEMASAN Kerja pembaikan kritikal yang perlu dilaksanakan dan jika tidak dilaksanakan dengan segera akan boleh menyebabkan perkara-perkara seperti berikut: i. Bencana yang lebih buruk iii. nyawa. ii.
i.

KERJA BIASA Kerja pembaikan yang dikategorikan selain dari kerja kecemasan. Kerja termasuk dalam kategori kerja berkala. Kerja yang tidak kritikal dan boleh mengambil masa untuk dilaksanakan mengikut prosedur biasa.

berlaku. ii. Kemalangan, kecederaan dan

kehilangan iii.

Kerosakan yang lebih

besar/banyak dan akan meningkatkan kos pembaikan yang lebih tinggi dengan kelewatan yang berlaku. iv. Mengelak dari banjir kilat

berlaku jika hujan lebat datang. v. Kekotoran dan kerosakan

setara di lokasi/laluan protokol serta lokasi awam dan jika tidak diambil tindakan boleh menjejaskan kesihatan dan keselamatan awam. Jadual 6.5.1 Jadual Perbezaan Kerja-Kerja Kecemasan Dan Kerja Biasa

6.6 Jenis-Jenis Perangakap Sampah

6.6.1 Perangkap Sampah Di Longkang

Ia berfungsi sebagai penapis bagi memerangkap sampah pada saliran induk supaya sampah-sampah yang terdapat dalam saliran induk tidak terus mengalir ke sungai.

Gambar 6.6.1 Perangkap sampah di longkang sekitar kawasan Kg. Baru, Kuala Lumpur.

6.6.2 Kebuk

-

Kebuk merupakan rumah sampah yang disediakan di tepi sungai bagi mengelak daripada manusia membuang sampah ke dalam sungai. Ia merupakan satu alternaif yang sangat baik untuk menyelamatkan sungai.

Gambar 6.6.2 Kebuk yang terdapat di Jalan Sempurna yang menghubungkan Sg. Busuk dan Sg. Gombak.

6.6.3 Continous Deflective Separation (CDS)

i. CDS direkabentuk untuk memerangkap sampah-sarap dan

bendasing berdiameter sekecil 1mm yang dapat meningkatkan kualiti air tadahan hujan yang mengalir.
ii. Merupakan kmbinasi ringkas, skrin yang tidak menghalang (non

blocking screen) dan saliran yang teratur.
iii. Unit ini dilengkapi dengan karung yang boleh dialihkan, direkabentuk

supaya mudah dikosongkan dan dialihkan ke dalam lori pengangkut.

Gambar 6.6.3 CDS yang berhampiran dengan pasar di Sentul, Kuala Lumpur.

6.6.4 Floating Boom

-

Halangan terapung dibuat untuk mengendalikan sampah yang lebih berat dan sisa-sisa seperti kayu dan barang-barang lain terapung besar. Ia tahan lama dan cukup kuat untuk menahan sisa-sisa. Selain itu, boleh digunakan di empangan, pelabuhan, marina, dan pelbagai lokasi yang lain.

Gambar 6.6.4 Floating Boom yang terdapat di Sg Klang di Jalan Jelatek.

BAB 7 : KESIMPULAN

Sepanjang tempoh latihan industri yang dijalani, dapat saya simpulkan bahawa kerja-kerja yang dilakukan ada sedikit sebanyak mengenai pembelajaran saya di politeknik, malah mendapat ilmu baru yang tiada dalam subjek pembelajaran. Latihan industri ini dapat memberi dan menunjukkan pengalaman kerja apabila sudah bekerja kelak. Apa yang saya dapat melalui proses latihan industri ini ialah proses-proses kerja yang dilakukan di Jabatan Kesihatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Semua kerja-kerja di Seksyen Kesihatan Alam Sekitar yang dijalankan kebanyakkannya melalui aduan orang awam dan kerja-kerja rutin. Setiap aduan yang diterima akan disiasat oleh Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran, dengan kuasa yang diberikan oleh Dato Bandar segala kerja-kerja penyiasatan akan berjalan lancar jika mendapat kerjasama semua pihak. Laporan siasatan akan disediakan untuk maklumbalas daripada pengadu. Pemantauan berkala akan dilakukan selepas siasatan. Kes akan dipanjangkan jika didapati aduan berasas. Antara akta yang digunakan bagi kacauganggu ialah Akta Kerajaan Tempatan 1976 Seksyen 82 (5).

Kerja-kerja bagi pengambilan sampel air serta makan di Seksyen Kawalan Penyakit, Mutu Makanan dan Air pula dilakukan mengikut rutin atau jadual yang telah disediakan (piano chart). Tindakan juga akan diambil jika terdapat aduan dari orang awam. Penghantaran pada Jabatan Kimia adalah perlu bagi menyiasat sifat fizikal, kimia dan bakteria siasatan atas sampel tersebut adalah untuk menjamin keselamatan dan kesihatan pengguna. Begitu juga bagi rampasan makanan yang sudah luput tarikhnya dan rosak tetapi masih dijual oleh peniaga. Antara akta yang digunakan ialah Undang-undang Kecil Pengendali Makanan WPKL 1979 dan *Pindaan 1991 dan Undang-undang Kecil Perlesenan Establisymen Makanan WPKL 1985 dan *Pindaan 1995.

Siasatan pada setiap tapak binaan mengenai Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 Seksyen 13 iaitu membiarkan pembiakan jentik-jentik nyamuk. Kerja-kerja ini dijalankan oleh Seksyen Kawalan Vektor disetiap tapak binaan di Kuala Lumpur bagi memastikan tiada pembiakan nyamuk dilakukan. Selain itu, aktiviti semburan (fogging) dan ULV juga dijalankan dikawasan di mana wabak bermula.

Seksyen Mobilisasi Masyarakat dan Promosi Kesihatan pula menjalankan kerja-kerja kesedaran kepada orang awam mengenai pentingnya kesihatan dan pengambilan makanan sihat dalam kehidupan. Antara kerja-kerja yang dijalankan ialah pameran, ceramah kesihatan dan ujian saringan kesihatan, terdapat juga klinik berhenti merokok bagi pekerja-pekerja DBKL.

Secara keseluruhannya kesemua kerja-kerja yang dijalankan di Jabatan Kesihatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sangat menarik dan merupakan sesuatu kerja yang sangat dekat dengan rutin harian sebagai seorang manusia bagi menjalani kehidupan yang sihat.

BAB 8 : KOMEN DAN CADANGAN

Melalui latihan industri ini, terdapat banyak kebaikan dari segi kemahiran, ilmu pengetahuan serta pengalaman. Walau bagaimanapun, terdapat juga sedikit kelemahan yang perlu diperbaiki oleh pihak syarikat. Di antaranya ialah :

i.

Tugasan yang diberi pada saat akhir sebelum acara atau sesuatu majlis bermula. Di samping itu, tugasan yang diberi tidak diterangkan secara teliti. Kekurangan kenderaan bagi aktiviti di lapangan, menyebabkan banyak peluang untuk belajar sesuatu yang baru tidak dapat dilaksanakan.

ii.

iii.

Beberapa cadangan yang ingin saya nyatakan dan perlu diberi perhatian oleh pihak – pihak yang terbabit :-

i. ii.

Memberi kepercayaan yang sepenuhnya kepada pelatih di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan. Memberi pengawasan dan penerangan yang sewajarnya semasa kerja dijalankan dan yang akan dilaksanakan oleh pelatih supaya mereka memahami tentang skop kerja yang perlu dibuat.

iii.

Memberi tugas yang diyakini mampu dilaksanakan oleh pelatih – pelatih berdasarkan kepada kemampuannya dan kemahiran yang dimiliki oleh pelatih.

iv.

Penerangan secara manual dan teori amat diperlukan semasa penerangan supaya pelatih jelas akan tugasan yang diberi.

RUJUKAN

1. En. Rosli Ismail, Pen. Pegawai Kesihatan Persekitaran, Jabatan Kesihatan

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

2. Pn. Zalmawati Ma’arof, Pen. Pegawai Kesihatan Persekitaran, Jabatan

Kesihatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

3. En. Zainal Kasimin, Pen. Pegawai Kesihatan Persekitaran (K), Jabatan

Kesihatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

4. En. Abdul Rahman Haji Ahmad, Ketua Seksyen Kesihatan Alam Sekitar,

Jabatan Kesihatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

5. Ir En. Sabudin Mohd Salleh, Jurutera, Jabatan Saliran dan Pengurusan

Sungai, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

6. En. Azwari Hanif, Pen. Pegawai Pentadbiran, Jabatan Seni Taman dan

Kawalan Pembersihan Bandar, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.