Ana||s|s Cerpen ť Anak kebanggaan karya AA Nav|s

1Ŧ @emať Cerpen |n| mengungkapkan masa|ah"narapan orang tua terhadap anak
yang ter|a|u ber|eb|han"Ŧ
ºuan salah saLunva harus dlcapal Lanpa pedull kekavaan akan punahŦ 1apl lLu Lak
dapaL dlcapal denaan kendurl sa[aŦ Masa dan keadaanlah vana menenLukanŦ
Cmpl vaklnţmasa lLu pasLl akan daLanaŦ uan la menunaau denaan haLl vana
dlsabarŴsabarkankanŦ Þada suaLu harl vana allana aemllana ţanaannva"(halŦ16)
ºkeLlka Cmpl membaca suraL anaknva vana emberlLakan kema[uannva lLuţalr
maLa Cmpl berllnana keaemblraaanŦ"Ah Anakku" kaLanva pada dlrl sendlrlţ"aku
banaaaŦAnakku"Ŧ 8alk enakau [adl dokLerŦ karena orana leblh banvak
memerlukanmu"(halŦ17)
º1ak masuk akal ţoranaŴorana Lak menalnalnkan anaknvaţsl calon dokLer lLuŦ
LamaŴlama rasa dendamnva pada mereka baaal membaraŦ"awaslah nanLlŦ kalau
lndra 8udmanku sudah [adl dokLerţakan kulludahl mukau semuaŦ
Sombona"Ŧ(halŦ19)
º1ak usah dlbacakanŦ1akkan sanaaup aku endenaarnvaŦ Akuakan maLl
lemasoleh kebahaalaan vana daLana berauluna lnlŦ Aku mau sehaLŦMau kuaL
dukuŦ Sehlnaaa ledakkkan keaemblraan lnl Lak membunuhkuŦ Þanaallkan dokLerŦ
ÞanaallkanŦ 8lar aku [adl seaar buaar pada wakLu anakkuŦdokLer lndra
8udlmanţdaLanaŦÞerallahŦpanaallkan dokLer"ţkaLa Cmpl denaan
aemblra"Ŧ(halŦ23)
2Ŧ Latarť @empat dan suasana ter[ad|nya per|st|wa da|am cerpen |n| penuh
dengan anganŴangan yang t|dak beru[ungŦ 5uasananya d|bangun dengan
khaya| mas|ngŴmas|ng tokohŦ 1okohŴLokoh dlLampllkan denaan penuh anaanŴ
anaan bahkan kadanaŴkadana deml anaanŴanaan berbuaL bohona pun
dllakukanŦ
ºMulaŴmula anak dlnamalnva LdwarŦ 1apl karena ra[a lnaarls lLu Lurun LakhLa
karena perempuanţdlLukarnva nama Ldwar [adl lsmallŦ Sesual denaan nama ra[a
Meslr vana perLamaŦ keLlka Lerslar kabarţbahwa ada seorana lsmall Lerhukum
karena mallna dan membunuhţCmpl nalk plLamŦ nama anaknva seolah lkuL
LercemarŦ uan la meras LerhlnaŦ"(halŦ13)
ºSemen[ak lndra 8udlman beranakaL ke !akarLaţCmpl berLambah vaklnţbahwa
seLahun deml seLahun seaala clLaŴclLanva Lercapal pasLlŦ uan benarlahŦ 1ernvaLa
seLlap semesLer lndra 8udlman menlrlm rapor sekolahnva denaan anakaŴanak
vana balk sekallŦ"(halŦ17)
kepda lndra 8udlman Lak dlkaLakan kemarahannva lLuŦ Malah seballknvaŦ
ukaLakannvaţbanvak sudah orana vana punva aadls canLlk daLana memlnanaŦ
1apl semua Lelah dlLolakŦ"(halŦ19)
Ŧ 5udut pandangŦ Da|am cerpen |n| pengarang(AAƽNav|s) berada d| |uar
cer|taŦ8eberapa ka|| ada [uga masuk da|am cer|taŦ
ºSemua oranaţLuaŴmudaţbesar kecllţmemanaallnva CmplŦPaLlnva akan kecll blla
dlpanaall lalnŦ uan semua orana hendak menaecllkan haLl orana Lua lLuŦ"
ºul wakLu mudanva Cmpl men[adl k|erk dl kanLor 8esldenŦ Maka sempaLlah la
menaumpulkan harLa vana lumavan banvaknvaŦSemenak lsLrlnva menlnaaal
dunla dua belas Lahun berselanaţperhLlannva LeLumpah kepada anak
LunaaalnvaţlaklŴlaklŦ(halŦ13)
ºAkan LeLapl keLlka Cmpl Lahu akau bakal kawlnţdla dapaL llham baruŦ ulapun
merasa pulaţbahwa lndra 8udlman sudah paLuL dlLunanakanŦ ºkaren dl kampona
kaml plhak perempuanlah vana daLana memlnanaŦ"(halŦ19)
ºkeLlka Lerakhlr aku menemul dokLer vana sudah enaaan daLanaţdokLer hanva
menaaelenakan kepala sa[a"(halŦ23)
4Ŧ @okoh dan ÞenokohanŤ @okohŴtokoh da|am cerpen |n| ada|ahť Cmp|ŦIndra
8ud|manţAkuţDokter dan Þak ÞosŦ Þengarang berhas|| mengembangkan watak
tokoh cer|ta seh|ngga menyentuh emos| pembacaŦ
4Ŧ1 Cmpl waLaknva Llnaal anaanŴanaanť"namun dalam haLl Cmpl mulal
menaanaankan nama suaLu nama Lambahan laal dl muka nama anaknva vana
sekaranaŦ Calon arl nama Labahan lLu banvak sekallŦ uan salah saLunva harus
dlcapal Lanpa pedull kekavaan akan punah"(halŦ16)
keLlka Cmpl mulal menaankan naa Lambahan lLuţdlambllnva kerLas dan poLloLŦ
ulLullsnva nama anaknvaţdrŦlndra 8udlmanŦ uan Cmp merasa bahaala sekallŦ la
vaklnkan kepada para LeLanaaanva akan clLaŴclLanva vana pasLl Lercaoal
lLu"Ŧ(halŦ16)
4Ŧ2 Cmpl anakuh dan mudah LerslnaaunaŦ
º1apl Cmpl Lak mau menaerLlŦ SlfaL keanakuhannnva mudah LerslnaaunaŦ
uan benclnva bukan kepalanakepada oranaŴorana Lua vana mempunval
anak aadls canLlk"(halŦ19)
4Ŧ3 lndra 8udlman Lldak menaharaal orana LuaŦ
º8udlaman vana bakal [adl dokLerŦLapl Lak pernah laal menalrlmlnva
suraL"(halŦ23)
4Ŧ4 lndra 8udlman pembohona dan be[aLŦ
º1ak LerlnaaL olehnvaţbahwa bohonva kepada avahnva selama lnl dlkeLahul
oleh orana kampunanvaŦ Lupa la bahwa semua maLa orsna kampunanva
vana Llnaaal dl !akarLa sealu sa[a mempercermln hldupnva vana
be[aLŦ"(halŦ20)
Ŧ Gaya 8ahasaŦ 8rmcama gaya bahasa d|gunakan pengarang untuk keberhas||an
gagasannyaŦ
3Ŧ1 Cava bahasa asoslaslť seperLl calon penaanLln vana sedana menunaau
perkawlnan (halŦ 17) (cupllkan)
3Ŧ2 aava bahasa peneaasanť bukanŴmalnţ bukan malnţ lndra budlman anakku lLuŦ
la memana anak LampanŦ(halŦ20)
3Ŧ3 Cava bahasa meLaphor ť la merasa seperLl bermlmpl dan Lubuhnva serlna
kapas vana melavana dl Llup analn (hal ť 21 )

Ŧ A|ur ť
6Ŧ1 Meluklskan perlsLlwať pencarlan nama anaknvaŦ"MulaŴmula sl anak
dlnamalnva LdwarŦ 1apl karena ra[a lnaarls lLu Lurun LakhLa karena
perempuanţdlLukarnva nama Ldwar [adl lsmall"Ŧ(halŦ13)
6Ŧ2 ÞerlsLlwa mulal memuncak ť Cmpl mencerlLakan keberhasllan anaknvaŦ
ºkeLlka Cmpl membaca suraL anaknva vana memberlLakan kema[uannva lLuţalr
aLa Cmpl berllnana keaemblraan"Ŧ(halŦ17)
6Ŧ3 kllmaks ť suraL lndra 8udlman Lldak daLana menvebabkan Cmpl saklLŦ
ºSemen[ak lLu sealanva [adl Lak balkŦla [aLuh saklLţbahkan sampal menalaauŦ uan
Cleh seleranva vana paLahţCmpl berLambah menderlLa [uaŦ(halŦ21)
6Ŧ4 Þenvelesalan ť 1elearam daLana menvaLakan lndra 8udlman menlnaaalŦ ºAku
sobek sampul kunlna muda lLu denaan Lanaan vana menaalallŦSekllas sa[
Lahulah akuţahwa saaL vana pallna krlLls sudah sampal dl puncaknvaŦ lndra
8udlman dlkabarkan sudah menlnaaalŦ(hal24)Cmpl menlnaaal denaar ke[adlan
lLuŦ ºuan Lelearam lLu dlbawa ke blbrnvaulclumnva denaan mesraŦ Lama
dlclumnva seravamaLanva memlclnaŦ Selama Lanaannva sampal Lerkulal dan
aLanva Lerbuka seLelah kehllanaan cahavaŦ uan Lelearam lLu [aLuh dan Lerkapar
dl panakuannvaŦ(halŦ26)
@LAAn ÞkC5A
ANALI5I5 CkÞN "ANAk k8ANGGAAN " kAk¥A AAŦNAVI5

CLLP
AMkIANI NDI
10Ŧ10Ŧ010Ŧ744Ŧ126ÞkCDI ÞNDIDIkAN 8AnA5A DAN 5A5@kA INDCN5IA

¥A¥A5AN DnAkMA 8Ak@I Ŵ 5@kIÞ
LU8Uk ALUNG
2001


½ ° °f f°––ff°ff-f¾  @ ¯f .

½ °°¯ °–°–f½f°¯f¾ff#ff½f°f°–f f f½f°f f°– f f°# #f°¾ff¾f°ff¾ nf½ff°½f½ fff°ff°½°f @f½f f½f nf½f °–f° ° ¾f©f .f¾f f° f ff°ff°–¯ ° °f° ¯½f° ¯f¾f½f¾ff° ff°– f°f¯ °°–– °–f°ff°– ¾f f ¾f ff°f° 9f f¾fff°––f°–– ¯f°– f°–f°°f#%f % # f¯½¯ ¯ fnf¾ff°f°ff°– ¯ ff° ¯f©f°°f f ¯ff¯½ °f°– – ¯ fff° #°f#ff°f½f f ¾ ° #f f°––f °f# f °–f©f  f °ff°– f°f ¯ ¯ f°¯#%f % #@f¯f¾ff f°– f°–f¯ °–°–°f°f°f°f ¾nf°  f¯f f¯ff¾f ° f¯°f½f f¯ f f–f¯ ¯ ff #ff¾f°f° ff ° f ¯f°¾ f©f  ff° f¯f¾ ¯f ¯ °–# %f % #@f¾f fnff° @ff°¾f°––½f ° °–f°f ff°¯f ¯f¾ ff–ff°f°– ff°– –°–° ¯f¾ f .ff¾ f°f fff°°f f°f¾ ff°–f°–½°f–f ¾nf° ff°–¯ ¯°f°– @f½¾ ¯f f f #%f % .f ¯ff°f °f¯f°f f @f½f °ff©f°––¾°ff f °f½ ¯½f° f°f°f¯f f©f ¾¯f ¾f °–f°°f¯ff©f . ¾f°–½ f¯f f ¾ff f fff f¾ f°–¾¯f ¯ f °f¯f°– f°¯ ¯ ° ¯½°f½f¯ -f¯ff°f°f¾ f n ¯f f°f¯ f¾ °f #%f % # ¯ °©f° f ¯f° f°–f fff ¯½ f¯ ff° ff ¾ f° ¯¾ f°¾ –ffnf nf°f nf½f½f¾ f° °ff @ °ff ¾ f½¾ ¯ ¾ ° f ¯f°¯ °¯f½¾ f°f °–f°f°–f f°– f°– f¾ f #%f % ½ f° f ¯f°f fff° ¯fff°°f .ff  °––f ff° – ¯ ff°°f¯ ¯ ° 9f°––f°  9f°––f° ff©f ¾ –f –f½f fff°f ° f ¯f° ff°– 9 –f ½f°––f° # ff¯½ °–f° – ¯ f# %f %  ff @ ¯½f f°¾f¾f°f ©f °f½ ¾f ff¯n ½ °°½ ° °–f°f°–f° f°–f°f°– f ©°– f¾f°f°f f°–° °–f° ff¯f¾°– ¯f¾°– @ f¯½f° °–f°½ °f°–f° f°–f° ff°f f°– f f°– ¯f°–f° f°–f° f °–½° ff° #.

ff¾ ¯½fff ¯ °–¯½f°fff°–¯ff° f°f°f ¯ °f¾°f¯ °°––f °f f f¾f° ¾ f°– ½ f°°f ¯½f ½f ff°f °––f°f f f %f % #f° f½ f¯½fff fff° f f½ff¯ f f½° ¯ f¾f½f ff° f ¯f°¾ f½f °f°–f° #f ° f¯½°– f¯½f½ ¯½f°ff°– ff°–¯ ¯°f°– #%f % # f ff¯ ° ¯ f°–¾ f °––f° ff°– f°f ¯ °–– °–f° ½ff¾f©f#%f %  @ f°9 °f° @ ff¯n ½ °°f ff ¯½ ° f ¯f°  f°9f9¾ 9 °–ff°– f¾¯ °– ¯ f°–f°ff n f¾ °––f¯ ° ° ¯¾½ ¯ fnf  ¯½ff°f°––f°–f° f°–f° #-f¯° ff¯f¯½¯f ¯ °–f°–f°f°°f¯f¾f°f¯ff¯ ff°f– ¯f°f¯ff°f°ff°– ¾ ff°– .  ½f° f°– ff¯n ½ °°½ °–ff°–% -f¾% f f f n f f½fff f©–f¯f¾ ff¯n f # ¯ff°– f ¯ f ¾f n ¯ ¯f°––°f¯½ f°fff° n f ½f°––f° f°¾ ¯ff°– ° f¯ °– nf°ff°–f # #f¯ f°f¯½¯ °©f  f° ¾ ° .

f°f°f¯ff ff° f°f¾ f f°¾ff¾f°ff¾ nf½ff°½f½ fff°ff°½°f#%f % f¯½¯f¯ °–f°f°°fff¯ ff° f¯ °f f¾ f°½ ¾°f°f¯ff°f°f ° f ¯f° f°¯½¯ f¾f ff–f¾ f f f°f° ½f f½ff f°––f°fff°nf nf°ff°–½f¾ nff # %f % ¯½f°– f°¯ f ¾°––°– #@f½¯½f¯f¯ °– €f f°–f°°°f¯ f ¾°––°– f° °n°f f° ½ff°– ½f ff°– f°–ff°–¯ ¯½°f f°f–f ¾nf°#%f % ° f ¯f° f¯ °–f–ff°–f # f¯f°f°– ff©f  f½f½ °ff–¯ °–¯°f ¾f#%f % ° f ¯f°½ ¯ °– f° ©f #@f °–f °f ff °f ½f fff°f¾ f¯f° f f°–f¯½°–°f ½ff ff¾ ¯f¯ff¾°–f¯½°–°f f°–°––f fff¾ f¾f©f¯ ¯½ n ¯° ½°ff°– ©f #%f %  ff ff¾f ¯nf¯f–ff ff¾f –°ff°½ °–ff°–° f¾f° –f–f¾f°°f  ff ff¾ff¾¾f¾ ¾ ½ nf°½ °–f°°f°–¾ f°–¯ °°–– ½ f°f°%f %%n½f°% .

 –ff ff¾f½ ° –f¾f° f° ¯f° f°¯f° ° f ¯f°f°f f¯ ¯f°–f°ff¯½f° %f % ff ff¾f¯ f½ f¯ f¾f¾ ½ ¯¯½ f° °f¾ °– f½f¾f°–¯ ff°– ½f°–°%f %    . ¾f°½ ¾f ½ °nff°°f¯ff°f°f #.f ¯f¾f°f °f¯f°f f @f½f °ff©f°––¾°fff °f ½ ¯½f° f°f°f¯f f©f ¾¯f# %f % 9 ¾f¯f¯ ¯°nf ¯½¯ °n ff° f¾f°f°f°f # f¯½¯ ¯ fnf¾ff°f°ff°–¯ ¯ ff° ¯f©f°°f f ff¯½ °f°– – ¯ ff°# %f % ¯f¾ ¾f° f ¯f° f ff°–¯ ° f f°¯½¾f # ¯ °©f¾ –f°f©f f f f©f¾f ff°¾f¯½f¯ °––f f° ¾ f°ff°–½ff ¯½ f¯ f¯ ° f©f %f % 9 ° ¾ff° @ –f¯ ff°–¯ °fff°° f ¯f°¯ °°––f # ¾ ¾f¯½°°–¯ f °–f°f°–f°f°–¯ °––– f¾¾f© fff ff¾fff°–½f°–¾¾ f¾f¯½f ½°nf°f ° f ¯f° f ff°¾ f¯ °°––f %f%¯½¯ °°––f °–f ©f f° #f° –f¯ ff  °fn¯°f °–f°¯ ¾f f¯f n¯°f¾ ff¯ff°f¯ ¯n°– f¯ff°–f°°f¾f¯½f f f° ff°f f¾ f f°–f°nfff f° –f¯©f f° f½f ½f°–f°°f %f %         .

      @9 -.

--     99-- -@--  .9-#- --# -I    .

  -. @ @9 D DD-       .