HBML 3303 Open University Mei 2009

Pengaplikasikan pengetahuan psikolinguistik dan semantik dalam konteks pendidikan dan pengajaran bahasa di sekolah.

1. PENDAHULUAN Psikolinguistik adalah penggabungan antara dua kata 'psikologi' dan 'linguistik'. Psikolinguistik mempelajari faktor-faktor psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia mendapatkan, menggunakan, dan memahami bahasa. Kajiannya semula lebih banyak bersifat filosofis, karena masih sedikitnya pemahaman tentang bagaimana otak manusia berfungsi. Oleh karena itu psikolinguistik sangat erat kaitannya dengan psikologi kognitif. Penelitian modern menggunakan biologi, neurologi, ilmu kognitif, dan teori informasi untuk mempelajari cara otak memproses bahasa. Psikolinguistik bersifat interdisipliner dan dipelajari oleh ahli dalam berbagai bidang, seperti psikologi, ilmu kognitif, dan linguistik. Psikolinguistik adalah perilaku berbahasa yang disebabkan oleh interaksinya dengan cara berpikir manusia. Ilmu ini meneliti tentang perolehan, produksi dan pemahaman terhadap bahasa

Semantik merupakan kajian makna istilah. Perkataan ini berasal daripada perkataan Greek "semantikos" yang membawa maksud "erti yang penting".Selalunya terdapat perbezaan antara "semantik" dengan "sintaksis". Dalam keadaan tersebut, "semantiks" merujuk kepada makna perkataan manakala "sintaksis" merujuk kepada struktur ataupun pola yang formal bagi penyataannya (contoh, secara bertulis ataupun bertutur).

Guru-guru yang mempelbagai strategi pengajaran dapat membantu pelajarpelajarnya menguasai pelbagai ilmu bahasa dengan cepat dan berkesan (Oxford & Crookall 1989). di mana hasil kajian mereka tentang Pengajaran dan Pembelajaran dalam bahasa Perancis mendapati guru-guru yang menggunakan Pengajaran dan Pembelajaran boleh membantu para

1

HBML 3303 Open University Mei 2009

pelajarnya memahami bahasa kedua yang dipelajarinya dengan lebih baik. Oleh itu, guru-guru seharusnya guru perlu mempunyai pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Oleh yang demikian kajian telah mengikuti pengajaran seorang guru dalam mengajar Bahasa Melayu Tahun 3. Melalui cara ini dapat dilihat dan dinilai penggunaan segala macam pendekatan yang akan diaplikasi oleh guru ini. Setelah melakukan perbincangan, ditetapkan topik dan tajuk pengajaran Bahasa Melayu telah dibuat. Satu tajuk yang telah diambil dan disesuaikan dengan panduan sukatan pelajaran Bahasa Melayu.

A- Pendekatan teori yang digunakan Dalam pengajaran dan pembelajaran terdapat beberapa pendekatan teori yang telah digunakan oleh guru ini. Ini nanti akan menantukan tercapainya objektif pengajaran. Pengalaman dan pengetahuan berasaskan murid membolehkan guru ini memilih pendekatan teori kognitif. Pendekatan kognitif menekankan pada proses mental dalaman. Maklumat yang diterima diproses melalui pemilihan, perbandingan dan penyatuan dengan maklumat lain yang sedia ada dalam ingatan. Penyatuan maklumat ini kemudian akan diubah dan disusun semula. Hasil pemikiran bergantung pada proses mental dalaman tersebut. Ahli-ahli psikologi kognitif menekankan bahawa kita bukanlah penerima rangsangan-rangsangan yang pasif. Guru menyerapkan kaedah yang memulakan pengajaran dengan unsur-unsur yang bermakna. Semasa set induksi, guru ini telah menayangkan vedio-clip tentang satu tempat peranginan. Murid menonton video-clip dan bercerita tentang kawasan peranginan yang telah mereka tonton. Cara ini telah menepati pendekatan teori kognitif menyerapkan kaedah yang memulakan pengajaran dan pembelajaran dengan unsur-unsur yang bermakna. Ia juga telah menekankan proses melalui pemilihan, perbandingan dan penyatuan dengan maklumat lain yang sedia ada dalam ingatan. Murid yang pernah mengalami situasi dalam vedio-clip akan mengimbas ingatan mereka. Kesan melihat 2

HBML 3303 Open University Mei 2009

suasana dalam vedio-clip menyebabkan pengalaman yang pernah dilalui.

murid boleh bercerita tentang

Perkembangan pengajaran seterusnya, guru melakukan penerangan tentang tajuk pembelajaran yang akan diajar. Ini dapat dilakukan melalui cara menonton vedio-clip dan murid tahu akan tajuk yang akan diajar. Ini bersesuaian dengan pendekatan teori kognitif yang menyatakan Penyatuan maklumat ini kemudian akan diubah dan disusun semula. Pengalaman telah disatukan dengan pemerhatian akan menimbulkan daya ingatan. Ini juga berlaku dalam perkembangan langkah 2. Guru menayangkan beberapa gambar tempat peranginan melalui slide powerpoint. Murid akan menggunakan kaedah mental untuk bercerita tentang gambar yang dilhat. Guru ini juga telah menggunakan pendekatan teori aliran Behaviorisme. Pendekatan ini menerangkan bahawa dalam bentuk pendekatan behavioral, tingkahlaku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran. Guru telah bersoal-jawab dengan murid mengenai gambar yang telah ditonton dan pengalaman murid yang pernah melawat tempat tersebut akan teransang dengan cara persembahan tersebut. Murid akan bercerita tentang Pulau Langkawi dan dataran helang yang ditonton. Suasana foto sebenar yang ditayangkan memberikan murid mampu bercerita tentang perkara yang pernah mereka lakukan semasa berada ditempat perangian seperti di tepi pantai atau tempat peranginan di tanah tinggi.

A- Prinsip Pedagogi Dalam aspek pedagogi, konsep pendekatan, kaedah dan teknik sering digunakan Menurut dalam proses linguistik pengajaran Amerika, dan pembelajaran. pengamal Anthony

(1963), pendekatan ialah satu set andaian yang saling berkaitan dengan proses pengajaran yang diamalkan dalam pembelajaran sesuatu mata pelajaran supaya sesuai dengan tahap pelajar.

3

HBML 3303 Open University Mei 2009

Menerusi pengajaran yang dilakukan oleh guru ini, beliau telah menggunakan Pembelajaran konstruktivisme ini bertitik tolak daripada teori pembelajaran Behaviorisme yang didokong oleh B.F Skinner yang mementingkan perubahan tingkahlaku ke atas pelajar. Sesuatu pembelajaran dianggap berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku kepada pelajar contohnya daripada tidak tahu kepada tahu. Aliran pemikiran Mazhab behavioris menganggap pembelajaran sebagai perubahan dalam tingkahlaku. Ini dapat dikesan melalui pembetulan teknik bacaan dengan sebutan yang betul. Murid akan boleh mengajuk bacaan guru. Ini memberikan perubahan teknik pembacaan mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul. Pembetulan intonasi yang kepada murid akan menyebabkan mereka membaca dengan intonasi yang betul. Untuk meningkatkan tahap kesediaan belajar, guru harus menggunakan motivasi yang sesuai. Mengukuhkan pertalian antara rangsangan dan gerak balas pelajar dengan membanyakkan aktiviti latihan, ulangkaji, aplikasi, serta pengukuhan dalam keadaan yang menyeronokan. Memberi ganjaran atau peneguhan untuk respons atau gerak balas yang betul daripada pelajar. Memberi peluang kepada pelajar untuk menikmati kejayaan dalam pembelajaran mereka. Untuk tujuan itu, guru menyoal kembali cara pembacaan dengan intonasi yang betul. Disamping itu, beliau juga memberikan murid berbincang dalam bentuk kumpulan dan melakukan perbincangan. Seorang wakil daripada kumpulan telah dipilih dan memberikan jawapan kepada perbincangan. Guru memberikan peneguhan dengan kata pujian kepada jawapan yang betul. Berikan peneguhan yang banyak untuk memelihara

kesinambungan tingkahlaku itu. Setelah berbincang, guru telah memberikan beberapa perkataan untuk dibina ayat mudah. Murid akan membina ayat secara individu. Guru akan membetulkan

4

HBML 3303 Open University Mei 2009

kesalahan ayat secara spontan dan memberikan peneguhan yang kerap agar akan menjadi tingkah-laku.

Prinsip

pembelajaran

kognitif

menerangkan

bagaimana

pelajar

menerima, memproses, menyimpan dan mencari maklumat dalam memori Juga didapati guru telah mengunakan pendekatan kognitif dalam pengajaran dan pembelajarannya. Teori pembelajaran Kognitivisme yang diperkenalkan oleh Jean Piaget di mana idea utama pandangan ini adalah mental. Semua idea dan imej dalam minda individu diwakili melalui struktur mental dikenali sebagai skema yang akan menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima difahami oleh manusia.Setelah membaca petikan dan memahaminya, guru meminta murid menceritakan kembali perkara yang diceritakan didalam petikan. Bersesuain dengan konsep kognitif secara menerima dan memproses idea dan diluahkan dalam bentik idea yang baru. Kemudian akan disimpan dalam bentuk maklumat. Murid juga boleh menerbitkan idea dengan menyenaraikan isi-isi penting yang terdapat dalam petikan. Ini berlaku semasa perkembangan pelajaran langkah 2 dan 3. Pembelajaran pembelajaran konstruktivisme yang ini bertitik oleh tolak B.F daripada Skinner teori yang

Behaviorisme

didokong

mementingkan perubahan tingkahlaku ke atas pelajar. Sesuatu pembelajaran dianggap berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku kepada pelajar contohnya daripada tidak tahu kepada tahu. Ini jelas semasa murid membaca semula petikan dan berjaya menggunakan intonasi yang betul. Disamping itu, beberapa persoalan dalam menceritakan kembali tempat peranginan yang pernah dilawati juga bertepatan dengan teori di atas. Perbincangan dalam kumpulan untuk memberikan makna perkataan yang telah digariskan jugak mengunakan pendekatan konstruktivisme. Ini lebih menjuruskan kepada proses perubahan mental. Murid akan

5

HBML 3303 Open University Mei 2009

mengunakan idea untuk memberikan makna perkataan yang disoal. Hubungan mental dan linguistik soalan yang diajukan. juga akan menjurus kepada penumpuan mencari makna dalam bahasa. Hasilnya murid dapat menjawab soalan-

C- Pendekatan yang diamalkan dalam pembelajaran bahasa Pendekatan deduktif mengasaskan pengajaran dan pembelajaran

murid kepada hukum-hukum tertentu. Menggunakan proses penaakulan yang tinggi. Pembelajaran dimulakan dengan melihat hukum-hukum dan peraturanperaturan tertentu,menganalisis dan mengaplikasikannya Unsur-unsur yang lebih kecil daripada morfem diperkenalkan kemudian selepas dipaparkan unsur-unsur yang bermakna. Guru mengajar membaca secara kelas dan mengeja beberapa perkataan yang telah digariskan dalam petikan. Guru meminta murid menceritakan kembali dengan sebutan , intonasi dan gaya penyampaian yang betul Berdasarkan teks “ Pulau Langkawi”, guru mengarahkan setiap kumpulan mengeluarkan sekurang-kurangnya lima isi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Guru meminta semua murid mengisi borang jawapan dengan jawapan yang telah dipersetujui oleh setiap ahli kumpulan. Semasa pengajaran guru telah membuat pendekatan Eklektik iaitu gabungan beberapa pendekatan. Menggabungkan ciri-ciri yang baik daripada beberapa pendekatan.Tujuan pendekatan adalah untuk menghasilkan strategi pengajaran dan pembelajaran berkesan.Sesuai digunakan bagi kelas-kelas yang terdiri daripada pelajar-pelajar pelbagai kebolehan. Ini dapat dilihat dalam memberikan latihan semasa membina ayat berdasarkan petikan.terdapat perkataan yang susah dan yang senang. Ini menunjukkan terdapat pelbagai aras pemahaman.

6

HBML 3303 Open University Mei 2009

Pendekatan Komunikatif dapat dikesan dalam pengajaran ini. Konsep pengajaran ini Berpusatkan bentuk-bentuk komunikatif seperti bercerita, melapor dan menyampaikan maklumat. Memberikan penekanan kepada penyerapan bentuk-bentuk gramatikal untuk tujuan berkomunikasi. Menyerapkan faktor-faktor kognitif dan sosiobudaya. Berdasarkan gambar dan klip vedio yang ditayangkan memberikan murid bercerita tentang tempat peranginan. Beberapa maklumat telah disalurkan melalui cara menunjukkan gambar yang sebenarnya dan murid akan merasakan suasana yang sebenarnya. D- Kaedah yang digunakan untuk memulakan pengajaran dan bagi tujuan mencapai objektif pelajaran. Kaedah merujuk kepada ikhtiar keseluruhan yang terbentuk dalam satu set prosedur tersusun dengan berlandaskan suatu pendekatan yang dipilih. Anthony juga membuat rujukan bahawa teknik ialah satu strategi yang digunakan oleh guru untuk mencapai objektif pelajaran yang optimum. Dalam mengikuti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan, terdapat beberapa kaedah yang telah diaplikasikan. Antaranya ialah kaedah terus. Kaedah ini digunakan berlandaskan empat asas, iaitu perhubungan langsung antara perkataan dan benda, mengaitkan pengalaman, menimbulkan perasaan ingin tahu anak-anak dengan berpandukan lunaslunas berbahasa. Ini dapat dilihat dalam perkembangan pebelajaran selepas sesi set induksi dengan menayangkan gambar-gambar tentang beberapa tempat peranginan. Murid akan bercerita tentang tempat yang pernah mereka lawati. Ini dirasakan berjaya untuk mencapai objektif yang telah dirancang. Kaedah Situasional namapknya telah diserapkan dalam pengajaran. Pengajaran bahasa dimulakan dengan bahasa pertuturan. Bahasa sasaran ialah bahasa bilik darjah. Aspek bahasa dilatih mengikut situasi.Mematuhi perbendaharaan kata. Bahasa dan penulisan diperkenalkan sebaik sahaja asas leksikal dan tatabahasa dapat dikuasai pelajar dengan sepenuhnya. Ini

7

HBML 3303 Open University Mei 2009

dapat

dilihat

melalui

cara

penceritaan

guru

bersama

murid

untuk

menimbulkan minat murid kepada tajuk dalam bahagian set induksi. Pendekatan kaedah Audiolingual juga digunakan. Ia menerangkan bahawa bahasa sebagai satu sistem ke arah pembinaan frasa, klausa dan ayat. Semasa pengajaran guru memberikan contoh-contoh ayat berdasarkan perkataan yang telah digariskan. Murid akan membina ayat dengan panduan frasa dan klausa yang betul. Ini memberikan murid memahami konsep dalam pembentukan ayat.

E- Strategi bahasa dan strategi teknik untuk mencapai objektif. Strategi dan teknik ialah perkara yang digunakan oleh guru untuk mencapai objektif pelajaran yang optimum. Guru mengunakan beberapa stretegi teknik untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Teknik yang jelas dapat dilihat ialah teknik bercerita. Melalui teknik ini pelajar lebih pantas menumpukan perhatian, di samping menjadikan pembelajaran menyeronokkan. Melihat kepada set induksi yang dijalankan melalui tayangan vedio-clip dan diikut dengan murid bercerita tentang pengalaman yang dilalui bersesuaian dengan vedio-clip yang ditonton. Adalah dirasakan bahawa teknik ini benar-benar berjaya menghidupkan suasana pengajaran dan boleh mencapai objektif pembelajaran. Selanjutnya, stretegi teknik yang dilakukan ialah teknik berbincang. Teknik berbincang ini menyatakan diri bahawa dan sosial pelajar dengan dapat baik. memperkembangkan pertumbuhan

Mengutamakan pendapat-pendapat dan bekerjasama. Perkara ini jelas dilihat digunakan dengan baik oleh guru ini. Semasa perkembangan pembelajaran pada langkah 2, guru telah membentuk murid dalam kumpulan kecil untuk berbincang. Guru membimbing kumpulan dengan memberikan beberapa arahan dan panduan. Ini dirasakan dapat meransang percambahan idea

8

HBML 3303 Open University Mei 2009

murid setelah berbincang dalam kumpulan masing-masing. Murid dapat memberikan makna perkataan setelah berbincang dalam kumpulan. Guru ini juga mengunakan teknik sumbang saran. Semua pelajar

melibatkan diri secara berkomitmen. Ahli-ahli kumpulan boleh mencadangkan pemikiran dan semua idea diterima. Pendapat diperkembang. Wujud pemikiran kritis. Murid yang dibahagikan kepada kumpulan akan berbincang mengenai petikan yang telah dibaca. Semua ahli akan menyumbangkan idea dalam mencari makna perkataan dalam petikan. Nampaknya ia cukup bersesuaian dengan teknik pengajar guru ini. Pengaplikasian teknik yang selanjutnya ialah teknik latih tubi. Teknik ini memang perlu dilakukan pada setiap sesi pengajaran untuk mengetahui sejuahmana penguasaan murid dalam memahami topik yang telah diajar. Teknik latih tubi memikirkan bahan yang dipelajari. Mengulang bahan yang dipelajari. Mengucapkan bahan di depan guru. Mengingatkan bahan yang dipelajari. Perkara ini jelas dijalankan oleh guru ini pada langkah penutup. Ini untuk memastikan bahawa setiap pengajaran yang dilakukan dapat diterima oleh semua murid. Seterusnya ia mampu menilai keberkesanan objektif yang telah dirancang.

F- Proses Pelajaran Menurut Robert M. Gagne’, dalam meninjau proses belajar, perhatian khusus diberikan pada syarat-syarat yang harus dipenuhi belajar. Pembahasan mengenai syarat-syarat intern dan ekstern, ternyata mempunyai kegunaan praktis suatu proses belajar dengan jenis belajar tertentu. Diawali dari anak kecil yang mulai mengetahui nama untuk konsep-kosep konkrit yang sederhana. Misal “di atas”, “dibawah”, “di sekolah”. Orang tua membantu dengan menyebutkan nama-nama benda konkrit itu. Di Sekolah rendah murid mempelajari lebih banyak nama untuk berbagai ilmu dalam lingkungan hidupnya. Oleh itu terdapat proses pelajaran yang penting telah dilakukan oleh guru ini. Merujuk kepada maka di atas bahawa guru telah 9

HBML 3303 Open University Mei 2009

mengajar makna petikan dan perkataan. Proses ini memerlukan pemahaman oleh murid. Kita masih ingat bahwa “belajar” pernah dipandang sebagai proses penambahan pengetahuan. Bahkan pandangan ini mungkin hingga sekarang masih berlaku bagi sebahagian orang di negeri ini. Akibatnya, “mengajar” pun dipandang sebagai proses penyampaian pengetahuan atau keterampilan dari seorang guru kepada muridnya. Untuk dapat disebut belajar, maka perubahan itu harus relatif mantap; harus merupakan akhir daripada suatu periode waktu yang cukup panjang. Berapa peredaran waktu itu berlangsung ditentukan dengan pasti, tetapi perubahan itu hendaknya merupakan akhir dari suatu bahagian yang mungkin berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Ini berarti kita harus mengenyampingkan perubahan-perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh motivasi, kelelahan, adaptasi, ketajaman perhatian atau kepekaan seseorang, yang biasanya hanya berlangsung sementara. Menepati persoalan di atas, proses pelajaran yang dilaksanakan oleh guru ini memang mengikut kesesuaian tahap murid. Perancangan yang dilakukan juga membolehkan murid belajar dan guru mampu mengajar.

G- Kesimpulan. Kajian yang saya lakukan ini telah memberikan pengetahuan kepada saya tentang pentingnya seseorang guru memikirkan pendekatan, kaedah dan teknik yang sesuai sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran. Perancangan yang baik sebelum mengajar akan memberikan impak yang penting kepada kejayaan pembelajaran dalam sesuatu sesi. Konsep gabungan jasmani, emosi dan rohani akan memberikan bayangan kepada sesuatu pengajaran dan pembelajaran. Pada keseluruhan pengajaran ini dianggap berjaya dan berkesan.

Perbincangan dan pengalaman yang digabungkan menjadi satu ramuan yang 10

HBML 3303 Open University Mei 2009

memberikan impak semaksima dalam membuat persediaan mengajar. Pengetahuan sedia tentang murid juga berperanan dalam menjangkan sesuatu perancangan untuk menyediakan bahan untuk mengajar. Untuk itu, kita dapat rumuskan bahawa persediaan amat penting dalam melunaskan cara menyampaikan pengajaran.

BIBILIOGRAFI

Abdul Rahman Rashid. (1995). Kepentingan alat bantu mengajar dalam pengajaran bahasa. Jurnal Teknologi Pendidikan. KPM. Kuala Lumpur. Abu Talib Abdullah. 1998. Gaya dan Strategi Pemelajaran Bahasa Melayu di Kalangan Pelajar , Selangor. Mohd Daud Hamzah. (1990). Pembelajaran dan Implikasi Pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Mok Soon Sang. (1995). Asas Pendidikan I: Pedagogi sebagai Suatu Proses. Terbitan Kumpulan Budiman Bhd.Kuala Lumpur. Rashidi Azizan dan Adbul Razak Habib. (1998). Pengajaran Dalam Bilik Darjah Kaedah dan Strategi. Masa Enterprise. Kajang. Selangor. Sharifah Alwiah Alsagor. (1994). Teknologi Pengajaran. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Universiti terbuka Malaysia. (2007). HBEF 2103 Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur: Meteor Doc. Sdn. Bhd. http://apadefinisinya.blogspot.com/2008/06/proses-belajar-informasiverbal.html http://my.opera.com/khairul11/blog/2009/03/12/peningkatan-proses-belajarmengajar http://de.wikipedia.org/wiki/Semantik http://ms.wikipedia.org/wiki/Kategori:Teori_pendidikan

11

HBML 3303 Open University Mei 2009

http://www.geocities.com/siti_ros/kognitif.htm http://www.google.com/search? hl=en&rlz=1D1GGLD_enMY321&q=teori+behaviour&aq=f&oq=&aqi=g%3As1 http://aditun.tripod.com/ppbk.html

Asmah Haji Omar (1993) Susur Galur Bahasa Melayu.Kuala Lumpur:Dewan

Bahasa dan Pustaka.

email..goamigo24@yahoo.com

12

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.