Dasar Ekonomi Baru

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Sejarah Malaysia

Rencana ini adalah sebahagian dari Sejarah Malaysia

Prasejarah Malaysia Kerajaan awal Gangga Negara (Kurun-2 hingga Kurun-11) Langkasuka (Kurun-2 hingga kurun-14) Pan Pan (kurun-3 hingga urun-5) Srivijaya (kurun-7 hingga kurun-14) Kedah Tua Kemunculan Kesultanan Islam Kesultanan Kedah (1136±sekarang) Kesultanan Melaka (1402±1511) Kesultanan Sulu(1450±1899) Kesultanan Johor (1528±sekarang) Era Penjajahan Barat Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 Perjanjian Burney (1826)

Penempatan Selat (1826-1946) Perang Kelang (1867-1874) Perjanjian Pangkor 1874 Negeri-negeri Melayu Bersekutu (1895-1946) Negeri-negeri Melayu Ti ak Bersekutu (abad ke-19 -1946) Perjanjian Inggeris-Siam 1909 Pertempuran Pulau Pinang (1914) Perang Dunia Kedua Perang Tanah Melayu (1941-1942) Pembunuhan beramai-ramai di Parit Sulong (1942) Perang Singapura (1942) Syburi (1942-1945) Kawat Kematian Sandakan (1945) Penjajahan Jepun di Tanah Melayu Perali an Malaysia Malayan Union (1946-1948) Persekutuan Tanah Melayu (1948-1963) Darurat Tanah Melayu (1948-1960) Peristiwa Bukit Kepong (1950) Rundingan Baling (1955) Malaysia selepas Merdeka Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1962-1966) Pemberontakan Brunei (1962-1966) Rusuhan Kaum 1964 (1964) Pemisahan Singapura (1965) Peristiwa 13 Mei (1969) Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) Operasi Lalang (1987) Krisis Perlembagaan Malaysia 1988 (1987-88) Krisis Kewangan Asia (1997-98)

Al-Ma'unah (2000) Perhimpunan Bersih (2007)

Portal Malaysia

Dasar Ekonomi Baru (DEB) t g i i iM l y i y g i M t iT A lR z t 'H P l h t c i g ig l l t t t gi g 

l i . M tl i t g i t t i i g l y i

t h tt i : g l

1971 l h t EB i t l h

g t

g 

y tM l y i t c t t l t y i. i i t l h ig 1991. l ig ti c y i i i. [1]
Isi kandungan
[sorokkan]

hi y h gi y ti gh ti i

i l g; g g P - l il l l

i g t

t

j

tM l y i y t g gi t f g i N

t g

g git l -

g i i i t

i l ( PN) ih l gi w j h y i

1 Latar belakang 2 Dasar Pecah dan Perintah 3 Dasar Ekonomi Baru 4 Isu Penolakan 5 Lihat juga 6 Nota kaki 7 Rujukan 8 Pautan luar

[

ti g]L

t

l

g

c h y t iT j i t l j iT hM l y y i it g M l y , Ci y y t i g i l y t i, w l g t ti h, l gI i l g j g i c ig c ig i j g y g j it

P l

i t h I gg i t l h g h hM l y .P g l j y g z g l i t i t gt ii i 3 Teks kod t I i .M l l i i i gM l y w l ( g) j g Ci t i w j g i i g l g ijih y y ti gg l i w l gh, c ti l g gt l h w j t t l i y g i tiw 13 M i 1969. h y i .S j g M l y i i iT h . i i g ti gg l i t ti l h w . B gi t- y t h i t

hy g l 13 M i 1969 t l h P i tiw if t i tig t i y g t iM l g c i 31 Og 1957, i ti ih t ti gg l j h i gi g i M l y g j iti g M l y ti gg l i l M l g Ci l l ih t h g g i g i g il i g w g i w l g .L i l g gM l y y g t t l h t ti gg l t ti i i ii i t i i y t Ci I i l , i gt t g y y t w l h gi i t l h h ti T hM l y . S g j l J y g g l g

h y h l h y y t l h g il l h l O M l y l t ti z P yi g i Si g "M l y i t ti i

i K , ih J ti -Ci -M l y t l h g it g Ci t h gM l y .A il J ti I gg i , g Ci y g gg t Bi t g Tig ( P ti K i M l y ) t t l .T t , y g Ci g gg t i P ti K i gM l y y g gg t i t 1948 ±1960.

iM l y i t h 1965 i t gM l y i "y gy g c ti l g gt t h i ti w gM l y t l h i i- i

K Y w y ti -Ci ti-M l y . - j i t t hi y y l y i tiw h 13 M i 1969. I t l h gorbankan banyak nyawa an harta benda adalah anifestasi h bungan antara kaum di Tanah Melayu yang sememangnya retak menanti belah. Peristiwa 13 Mei 1969 berlaku sebaik sahaja keputusan pilihan raya umum 1969 diketahui. Kacau bilau dan pertumpahan darah yang berlaku pada 13 Mei 1969 itu telah memaksa kerajaan untuk mengisytihark an perintah darurat. YMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketika itu dan atas nasihat Perdana Menteri dengan serta-merta telah mengisytiharkan darurat di seluruh negara. berkuat kuasa 16 Mei 1969. Pengisytiharan ini telah menyebabkan sistem kerajaan berparlimen digantung. Atas perakuan Perdana Menteri, Yang di Pertuan Agong telah melantik Tun Razak bin ato Hussein, Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu sebagai pengarah Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) yang bertanggungjawab menjalankan kuasa pemerintahan bagi Persekutuan berdasarkan kuasa yang diwakilkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Majlis Perundingan Negara telah ditubuhkan bagi memastikan keberkesanan MAGERAN, Majlis Perundingan Negara yang bertanggungjawab untuk membincang dan meneliti isu -isu perpaduan negara serta mencari jalan menyelesaikan masalah masyarakat berbilang kaum. Majlis ini mendapati satu masalah yang paling ketara yang dikenal pasti ialah struktur masyarakat majmuk di Malaysia. Adalah didapati masyarakat Malaysia masih terbahagi atas dasar keturunan, agama dan pekerjaan. Perpaduan yang hendak dicapai bukan sahaja melibatkan penyatuan kaum sahaja tetapi adalah didapati penyatuan ekonomi dan sosial juga perlu dilaku kan. Sehubungan dengan itu Majlis Perundingan Negara telah bersetuju membentuk satu ideologi negara yang kemudiannya dikenali sebagai Rukun Negara yang mempunyai lima prinsip utama iaitu: 
   

ol h L K j i

Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan

asar Ekonomi Baru juga dibentuk menerusi Majlis Perundingan Negara sebagai jentera penggerak untuk membasmi kemiskinan dan menyusun

semula masyarakat. Majlis Perundingan Negara juga telah mencadangkan kepada kerajaan untuk mewujudkan Jabatan Perpaduan Negara untuk melaksanakan aktiviti berbentuk muhibbah Majlis Muhibah dan Pejabat Muhibah di peringkat pusat, negeri, daerah dan kawasan tela h ditubuhkan di bawah peruntukan Peraturan-Peraturan Perlu (Majlis-Majlis Muhibah) 1969 yang telah diwartakan pada 18 Julai 1969.

[sunting]

asar Pecah dan Perintah

Jurang perbezaan ekonomi dan sosial kalangan kaum di Malaysia sering dikatakan akibat dasar pecah dan perintah (devide and rule) oleh penjajah Inggeris. Terdapat dua keadaan yang memungkinkan keadaan ini: 1. Inggeris sengaja memisahkan kaum -kaum bagi mengelakkan dan menyekat sebarang usaha penyatuan yang membawa risiko penentangan terhadap penjajahan. 2. Inggeris perlu mengekalkan penduduk peribumi di kam pung-kampung serta mengekalkan aktiviti pertanian orang Melayu bagi memastikan bekalan makanan penduduk Tanah Melayu tidak terjejas. Tindakan membawa masuk pekerja asing adalah bagi mengelakkan penduduk pribumi meninggalkan aktiviti pertanian.
Peranan Dasar Ekonomi Baru dalam usaha pihak kerajaan untuk mencapai matlamat integrasi nasional

1. Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan terutama yang menganggur. 2. Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara semua kaum dan antara kawasan (bandar dan luar bandar). 3. Memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan, kemudahan infrastruktur dan lain -lain.
Kesan Dasar Pecah dan Perintah

1. Penduduk Melayu telah dibiarkan di kawasan pedalaman untuk mengerjakan sektor pertanian tradisional. 2. Kaum Cina ditempatkan di bandar dan lombong bagi menjalankan aktiviti perniagaan dan perlombongan. 3. Kaum India ditempatkan di estet untuk mengerjakan ladang -ladang British.

Oleh kerana petempatan dan kawasan tumpuan mereka dalah berbeza, maka tidak wujud interaksi antara tiga kaum utama ini. Melalui dasar ini British telah melairkan perasaan prasangka dan memperkukuh keperibadian setiap kumpulan etnik yang terus menjarakkan jurang perpaduan antara kaum.

[sunting]

asar Ekonomi Baru

asar Ekonomi Baru merupakan satu bentuk perancangan yang dilancarkan oleh kerajaan dalam tahun 1970 melalui Rancangan Malaysia Kedua. Matlamat utamanya ialah perpaduan negara selain itu juga bertujuan untuk menyusun semula ketidakseimbangan sosio -ekonomi yang wujud di negara ini. Menyedari hakikat bahawa pengagihan ekonomi yang seimbang penting demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu, serta mengambil kira kemiskinan serta ketidakupayaan sesetengah kaum untuk bersaing dengan kaum yang lain maka EB telah dirancang untuk memperbaiki keadaan ini. Ketegangan antara golongan yang berharta dan yang tidak berharta adalah berpunca daripada isu kemiskinan. idapati bahawa orang Melayu lebih banyak menghadapi kemiskinan berbanding kaum -kaum yang lain. idapati juga orang Melayu masih jauh ketinggalan dan kurang mampu bersaing dengan kaum-kaum lain walaupun Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. EB dirancang sebagai satu program jangka panjang yang akan berjalan selama 20 tahun, bermula dari tahun 1970 hingga tahun 1990. Rancangan-rancangan pembangunan di bawah asar Ekonomi Baru dijalankan menerusi strategi serampang dua mata:  

penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut f ungsi-fungsi ekonomi. pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum;

Bagi memastikan matlamat untuk menghapuskan kemiskinan tercapai, strategi ditumpukan untuk menghapuskan kemiskinan di kawasan luar bandar dan kawasan bandar. Berdasarkan banci penduduk 1970, d idapati bahawa kira-kira 49.3% daripada semua keluarga miskin di Malaysia berpendapatan di bawah garis kemiskinan (pendapatan garis kemiskinan tahun 1970 ialah RM200) dan kira-kira 86% daripada jumlah itu berada di kawas an luar bandar. Bagi mencapai matlamat, kerajaan telah melaksanakan pelbagai perkhidmatan dan kemudahan awam melalui kemudahan pendidikan, kesihatan, bekalan air dan elektrik. i samping itu, keutamaan juga diberikan kepada golongan miskin untuk mendapatka n bantuan seperti program bantuan subsidi baja, biasiswa pelajaran dan buku teks, makanan tambahan

kepada kanak-kanak serta program rumah murah. Menjelang tarikh akhir pelaksanaan EB, matlamat untuk membasmi kemiskinan telah tercapai. Laporan Rancangan Malaysia Keenam telah menunjukkan bahawa kadar kemiskinan negara pada tahun 1990 ialah 17.1% berbanding 49.3% pada tahun 1970. Bagi memastikan matlamat yang kedua dalam EB turut tercapai, kerajaan telah cuba memperbaiki keadaan ekonomi dan pada masa yang sa ma, menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi -fungsi ekonomi. Berasaskan pada ketidakseimbangan antara kaum, kerajaan telah melancarkan beberapa program seperti perindustrian dan perdagangan, pertanian, perlombongan, pembinaan, pengangkutan dan pertania n. Bagi menjayakan matlamat yang kedua dalam EB ini juga, beberapa strategi telah dirancang, antaranya:  

Mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga supaya penyertaan pelbagai kaum dalam sektor utama akan mencerminkan kedudukan tena ga buruh mengikut komposisi kaum menjelang tahun 1990; Mempastikan pembentukan sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan orang Melayu dan kaum Bumiputera supaya mereka dapat menguruskan dan memiliki sekurang -kurangnya 30% daripada semua jenis peringkat kegiatan ekonomi. Menambah dengan cepat bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan sektor produktif. Perhatian khusus akan ditumpukan kepada kaum Bumiputera yang agak ketinggalan jika dibandingkan dengan kaum -kaum lain; Meninggikan daya pengel uaran dan taraf kehidupan golongan miskin di luar bandar.  

Setelah tempoh asar Ekonomi Baru tamat, kerajaan telah menubuhkan asar Pembangunan Nasional yang merupakan usaha atau kesinambungan kepada perlaksanaan asar Ekonomi Baru.

[sunting]Isu

Penolakan

Pada 13 Mac 2008, Ketua Menteri Pulau Pinang yang baru dilantik (ahli AP), Lim Guan Eng dikhabarkan menolak EB dan PN. Bagaimanapun beliau menafikan perkara itu melalui siaran TV3. Antara langkah yang dianggap bercanggah dengan EB/ PN ialah 'tender terbuka'.

[sunting]Lihat 
  

juga

AP dan asar Ekonomi Baru Youtube.com: 101 East - Affirmative action in Malaysia -20 Mar 08 -Part 1 Youtube.com: 101 East - Affirmative action in Malaysia -20 Mar 08-Part 2 Ekonomi Malaysia

[sunting]Nota

kaki

1. Asnarulhadi Abu Samah dan Jayum A. Jaw an 1997. Kenegaraan Malaysia. Universiti Putra Malaysia. ASAR EKONOMI BARU ( EB) (1970±1990)137 2. Lotfi Ismail 1980. Sejarah Malaysia 1400 ±1963. Utusan Publications & istributors. 3. Negara Kita: Sejarah, Pentadbiran dan asar- asar Pembangunan 1982. INTAN. 4. Malaysia Kita: Panduan dan Rujukan Untuk Peperiksaan Am Kerajaan 1991. International Law Book Services.

[sunting]Rujukan
1. "Unsur EB dihapus beransur", Utusan Online, 24 Oktober 2008.

[sunting]Pautan 

luar
asar Ekonomi Baru

(Melayu) Ensiklopedia Malaysia:

Kategori: Ekonomi Malaysia

DASAR-DASAR NEGARA
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

Dasar Sosial Negara Dasar Warga Tua Kebangsaan Dasar Kebajikan Masyarakat Negara Dasar Wanita Negara Dasar Orang Kurang Upaya Dasar Perlindungan Kanak-Kanak Negara Dasar Kanak-Kanak Antartika Bersih, Cekap dan Amanah Dasar Ekonomi Baru Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar Kependudukan Malaysia Ke Arah 70 Juta Penduduk Dasar Pandang Ke Timur Dasar Pembangunan Nasional (DPN) Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Pentadbiran Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam Dasar Perindustrian Berat Di Malaysia Dasar Perindustrian Negara Dasar Sains dan Teknologi Negara Dasar Urbanisasi Negara Dasar Wanita Negara Dasar/Program Pembaharuan dan Peningkatan Produktiviti dan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam Halacara Baru Dalam Pembangunan Kampung dan Luar Bandar Konsep Kawasan Aman, Bebas & Berkecuali (ZOPFAN) Di Asia Tenggara Peningkatan Daya Pengeluaran Negara Penswastaan Perspektif Wawasan 2020 Persyarikatan Malaysia Pelan Induk Perindustrian Rancangan Kerjasama Teknikal Malaysia Sogoshosha Malaysia Third National Agricultural Policy ( 1998 - 2010 ) Dasar Sosial Negara

y y y y y y y y y y y

y

The National Telecommunication Policy ( 1994 - 2020 )

DASAR EKONOMI BARU
Latarbelakang Dilihat dari perspektif sejarah Malaysia, penjajah British menggalakkan perkembangan masyarakat secara 'plural' melalui amalan 'pecah' dan perintah. Pihak British telah menggalakkan kedatangan tenaga buruh dari negara China dan India untuk kepentingan ekonomi penjajah dalam sektor perlombongan bijih timah, perdagangan dan perladangan. Penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi telah menyebabkan pertumbuhan bandar, jalan-jalan, rel-rel keretapi dan pembahagian kelompok kaum mengikut sektor ekonomi. Keadaan ini telah menyebabkan jurang perbezaan antara kaum, pembangu nan bandar dan luar bandar bertambah besar. Selepas mencapai kemerdekaan, Rancangan Malaya 5 tahun telah diperkenalkan. Rancangan Malaya Pertama, kedua dan Rancangan Malaysia Pertama dirancang untuk menitikberatkan kepada segi pertumbuhan dan pembaharuan ekonomi. Rancangan ini telah menunjukkan kelemahan dari segi strategi di mana corak atau sistem semasa penjajahan masih berterusan. Rasional Dari banci penduduk tahun 1970 didapati 49.3% dari semua keluarga di Semenanjung Malaysia menerima pendapatan di bawah garis miskin.Dari jumlah semua keluarga miskin 86% berada di kawasan luar bandar dan 14% di kawasan bandar. Kadar kemiskinan mengikut kaum pula adalah saperti berikut: Kaum Kadar Kemiskinan ( % ) Pendapatan Purata Keluarga Sebulan ( RM ) Malayu 64.8 172.00 Cina 26.0 392.00 India 39.2 304.00 Lain-lain 44.8 813.00 Pemilikan Jumlah Pemilikan ( RM Juta 1. Bumiputera Perseorangan dan Agensi Amanah a) Bumiputera Perseorangan 168.7 b) Agensi Amanah 110.9 2. Bukan Bumiputera 2233.2 3. Warganegara Asing 4051.3 Jumlah : 6564.1 100.0 % ) 4.3 2.6 1.7 34.0 61.7

279.6

Dilihat dari sudut pembahagian pekerjaan pada tahun 1970 pecahan mengikut kaum adalah seperti berikut: Sektor-sektor Melayu Cina India Lain-lain 1. Pertanian 67.6 19.9 11.5 1.0 2. Perlombongan 32.1 58.7 8.5 0.7 3. Perniagaan/Perdagangan, Pentadbiran Awam, Pelajaran, Pertahanan dan kemudahan awam 42.6 45.5 10.7 1.2 Objektif Menyedari kedudukan ketidakseimbangan sosial ekonomi itu , kerajaan telah mengusahakan supaya satu pendekatan baru dalam rancangan pembangunan negara yang melibatkan program 20 tahun yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru. Matlamat utama dasar ini diperkenalkan ialah bagi mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan, penempatan dan sebagainya. Strategi Pelaksanaan Rancangan-rancangan pembangunan di bawah Dasar Ekonomi Baru adalah disusun dan dijalankan menerusi strategi serampang dua mata: i. Mengurang dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. ii. Penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Membasmi kemiskinan Kemiskinan adalah sebab utama yang menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat. Ianya bukan sahaja terdapat di luar bandar tetapi juga di bandar. Keadaan ini boleh menggugat perpaduan negara kerana masalah kemiskinan adalah mengikut kaum dengan kadarkemiskinan paling tinggi di kalangan orang Melayu yang tertumpu kepada akti iti pertanian tradisional. Usaha telah dijalankan untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi dan projek pembangunan telah dirangka supaya: i. Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur. ii. Menambah daya pengeluaran dan pendapatan. iii. Memberi peluang perpindahan orang yang bekerja di sektor yang rendah daya pengeluarannya kepada sektor yang lebih lumayan. i . Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum antara kawasan bandar dan luarbandar dan antara wilayah. v. Memodenkan kehidupan di luarbandar. vi. Mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumiputera. vii. Mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malays ia.

viii. Memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan, kemudahan kemudahan infra-struktur dan lain-lain. Penyusunan Semula Masyarakat Adalah menjadi hasrat kerajaan supaya menjelang tahun 1990 pemilikan saham / ekonomi Malaysia akan melambangkan komposisi kepentingan kaum di negara ini, di mana penyertaan Bumiputera sebanyak 30%, 40% bukan Bumiputera dan 30% terdiri dari pelabur -pelabur luar negeri. Dalam mencapai matlamat penyusunan semula Dasar Ekonomi Baru, strategi berikut telah disusun : i. Meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin melalui proses memodenkan kawasan luarbandar. ii. Mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga yang terdapat sekarang ini dengan cara yang progresif dan menerusi pertumbuhan ekonomi seluruhnya supaya pada tahun 1990 kedudukan tenaga buruh mencerminkan bilangan kaum. iii. Menambahkan dengan lebih cepat lagi bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan modal dalam stok syarikat dan pertumbuhan ekonomi. iv. Membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan orang Melayu dan kaum Bumiputera supaya dapat membentuk dan memiliki 30% ekonomi dalam tahun 1990 dan menubuhkan beberapa agensi saperti MARA, Bank Pembangunan, Bank Bumiputera,Amanah Saham Nasional. v. Memajukan negeri dan kawasan yang dianggap mundur melalui pembangunan wilayah baru seperti DARA, KESEDAR, KEJORA dan sebagainya. Penutup Dasar Ekonomi Baru yang bermatlamatkan perpaduan negara melalui proses pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat didalam konteks keselamatan negara yang kukuh. Segala program pembangunan negara dan Dasar kerajaan semasa yang diperkenalkan adalah dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan -tujuan diatas. Usaha ini memerlukan bukan sahaja usaha yang gigih dari kerajaan dan kakitangannya, malah ianya memerlukan perubahan sikap, tenaga dan pemikiran rakyat dari sektor swasta.
SEJAK 14 NOVEMBER, 2008
y y y

PENAFIAN DASAR PRIVASI DASAR KESELAMATAN

ASAR EKONOMI BARU

LATAR BELAKANG Dilihat dari perspektif sejarah Malaysia, penjajah British menggalakkan perkembangan masyarakat secara 'plural' melalui amalan 'pecah' dan perintah. Pihak British telah menggalakkan kedatangan tenaga buruh dari negara China dan India untuk kepentingan ekonomi penjajah dalam sektor perlombongan bijih timah, perdagangan dan perladangan. Penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi telah menyebabkan pertumbuhan bandar, jalan-jalan, rel-rel keretapi dan pembahagian kelompok kaum mengikut sektor ekonomi. Keadaan ini telah menyebabkan jurang perbezaan antara kaum, pembangunan bandar dan luar bandar bertambah besar. Selepas mencapai kemerdekaan, Rancangan Malaya 5 tahun telah diperkenalkan. Rancangan Malaya Pertama, kedua dan Rancangan Malaysia Pertama dirancang untuk menitikberatkan kepada segi pertumbuhan dan pembaharuan ekonomi. Rancangan ini telah menunjukkan kelemahan dari segi strategi di mana corak atau sistem semasa penjajahan masih berterusan.

RASIONAL Dari banci penduduk tahun 1970 didapati 49.3% dari semua keluarga di Semenanjung Malaysia menerima pendapatan di bawah garis miskin. Dari jumlah semua keluarga miskin 86% berada di kawasan luar bandar dan 14% di kawasan bandar. Kadar kemiskinan mengikut kaum pula adalah saperti berikut: Kaum Melayu Cina India Lain-lain Kadar Kemiskinan (%) 64.8 26.0 39.2 44.8 Pendapatan Purata Keluarga Sebulan (RM) 172.00 394.00 304.00 813.00

Dari kajian Tahunan Hakmilik Syarikat-syarikat Berhad yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan dan rekod dari Pendaftar Syarikat adalah didapati hakmilik dan penguasaan sektor syarikat-syarikat pada tahun 1971 adalah seperti berikut: Pemilikan Bumiputera Perseorangan dan agensi amanah (a) Bumiputera Perseorangan (b) Agensi Amanah Bukan Bumiputera Warganegara Asing 2,232.2 4,051.3 34.0 61.7 Jumlah Pemilikan (RM juta) 279.6 168.7 110.9 % 4.3 2.6 1.7

JUMLAH

6,564.1

100.0

Dilihat dari sudut pembahagian pekerjaan pada tahun 1970 pecahan mengikut kaum adalah seperti berikut: Sektor 1. Pertanian 2. Perlombongan 3. Perniagaan / Perdagangan, Pentadbiran Awam, Pelajaran, Pertahanan dan Kemudahan Awam Melayu 67.6 32.1 42.6 Cina 19.9 58.7 45.5 India 11.5 8.5 10.7 Lain-lain 1.0 0.7 1.2

Kepincangan di atas dipercayakan telah merupakan suatu sebab utama berlakunya peristiwa 13 mei 1969. Peristiwa ini merupakan satu perusuhan perkauman yang telah memaksa satu dasar yang bersepadu diwujudkan. Dasar yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru ini adalah satu dasar yang dilancarkan oleh kerajaan dalam tahun 1970 melalui Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) untuk membetulkan ketidakseimbangan sosial ekonomi yang wujud di Malaysia di antara kaum-kaum, di antara wilayah-wilayah dan di antara kawasan di wilayah yang sama.

OBJEKTIF Menyedari kedudukan ketidakseimbangan sosial ekonomi itu , kerajaan telah mengusahakan supaya satu pendekatan baru dalam rancangan pembangunan negara yang melibatkan program 20 tahun yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru. Matlamat utama dasar ini diperkenalkan ialah bagi mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan, penempatan dan sebagain ya.

STRATEGI PELAKSANAAN Rancangan-rancangan pembangunan di bawah Dasar Ekonomi Baru adalah disusun dan dijalankan menerusi strategi serampang dua mata:

Mengurang dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. Penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi -fungsi ekonomi.

Membasmi kemiskinan Kemiskinan adalah sebab utama yang menimbulkan perasaan tidak puashati di kalangan rakyat. Ianya bukan sahaja terdapat di luar bandar tetapi juga di bandar. Keadaan ini boleh menggugat perpaduan negara kerana masalah kemiskinan adalah mengikut kaum dengan kadar kemiskinan paling tinggi di kalangan orang Melayu yang tertumpu kep ada

aktiviti pertanian tradisional. Usaha telah dijalankan untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi dan projek pembangunan telah dirangka supaya:

Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur. Menambah daya pengeluaran dan pendapatan. Memberi peluang perpindahan orang yang bekerja di sektor yang rendah daya pengeluarannya kepada sektor yang lebih lumayan. Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum antara kawasan bandar dan luarbandar dan antara wilayah. Memodenkan kehidupan di luarbandar. Mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumiputera. Mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia. Memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan, kemudahan kemudahan infra-struktur dan lain-lain.

Penyusunan Semula Masyarakat Adalah menjadi hasrat kerajaan supaya menjelang tahun 1990 pemilikan saham / ekonomi Malaysia akan melambangkan komposisi kepentingan kaum di Negara ini , di mana penyertaan Bumiputera sebanyak 30% , 40% bukan Bumiputera dan 30% terdiri dari pelabur-pelabur luar negeri. Dalam mencapai matlamat penyusunan semula Dasar Ekonomi Baru, strategi berikut telah disusun :

Meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin melalui proses memodenkan kawasan luarbandar. Mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga yang terdapat sekarang ini dengan cara yang progresif dan menerusi pertumbuhan ekonomi seluruhnya supaya pada tahun 1990 kedudukan tenaga buruh mencerminkan bilangan kaum. Menambahkan dengan lebih cepat lagi bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan modal dalam stok syarikat dan pertumbuhan ekonomi. Membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan per industrian di kalangan orang Melayu dan kaum Bumiputera supaya dapat membentuk dan memiliki 30% ekonomi dalam tahun 1990 dan menubuhkan beberapa agensi saperti MARA, Bank Pembangunan,Bank Bumiputera,Amanah Saham Nasional.

Memajukan negeri dan kawasan yang dianggap mundur melalui pembangunan wilayah baru seperti DARA,KESEDAR, KEJORA dan sebagainya.

Penutup Dasar Ekonomi Baru yang bermatlamatkan perpaduan Negara melalui prosespembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat didalam konteks keselamatan Negara yang kukuh. Segala program pembangunan negara dan Dasar kerajaan semasa yang diperkenalkan adalah dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan diatas. Usaha ini memerlukan bukan sahaja usaha yang gigih dari kerajaan dan kakitangannya, malah ianya memerlukan perubahan sikap, tenaga dan pemikiran rakyat dari sektor