Topik

X Penanda

4
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Wacana

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: Menghuraikan konsep tatabahasa dalam KBSR dan KBSM; Menjelaskan maksud perkataan; Membincangkan maksud ayat; Menyatakan jenis-jenis perkataan dan ayat; Membincangkan sukatan pelajaran tatabahasa KBSR dan KBSM; dan Menjelaskan huraian sukatan pelajaran tatabahasa KBSR dan KBSM.

X PENGENALAN
Topik ini menerang dan membincangkan penanda wacana dan konsepnya. Perkara lain yang turut dibicarakan adalah tentang penanda wacana dalam tatabahasa yang melibatkan keterangan jenis-jenisnya. Di samping itu, fungsifungsi penanda wacana turut diketengahkan. Terdapat beberapa rasional tentang penggunaan penanda wacana. Rasionalrasionalnya adalah seperti berikut: (a) (b) Pelajar tidak mahir menggunakan penanda wacana untuk mewujudkan kesinambungan idea yang dikemukakan. Pelajar tersilap memilih penanda wacana sehinggakan hilang pertautan isi dalam penulisan. Keadaan ini melemahkan pengolahan dan seterusnya mengakibatkan penyampaian penulisan menjadi kabur.

TOPIK 4 PENANDA WACANA

W

69

4.1

KONSEP PENANDA WACANA

Penanda Wacana Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi

menghubungkan sesuatu idea, hujah dan pandangan seseorang semasa menulis ataupun berucap. Seandainya sesuatu wacana berkenaan tidak mempunyai
penanda wacana yang tepat, kesannya seluruh kandungan wacana berkenaan tidak mempunyai kesatuan dan perpautan yang lengkap (Harimurti Kridalaksana, 1982). Contoh penanda wacana seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Tambahan Urutan Pernyataan Semula Contoh Rumusan Tempat Waktu : dan, serta, lagi, tambahan lagi, tambahan pula, selanjutnya, seterusnya, di samping itu kemudian, kemudian daripada itu, akhirnya

: pertama, kedua, seterusnya, selepas itu, : iaitu, dengan kata lain, seperti yang
diterangkan

: contohnya, seperti, ibarat, laksana, macam,
umpama, bagai, bak kata, sebagai

: kesimpulan, akhir kata, sebagai penyimpul
kata

: berhampiran dengan, bersebelahan dengan,
bertentangan dengan

: apabila, ketika, semasa, kemudian, selepas,
pada mulanya, lama-kelamaan, lambat-laun, akhirnya

(h) (i) (j)

Sebab dan Kesan Bandingan Pertentangan

: oleh itu, sebab itu, justeru, fasal, lantaran, jadi,
dengan itu

: seperti juga, serupa dengan, sesuai dengan,
sama juga dengan

: tetapi, sebaliknya, sungguhpun, walau
bagaimanapun, namun begitu, bertentangan dengan

(k)

Pengesahan

: sebenarnya, sesungguhnya, sewajarnya,
tentulah, pastilah, sememangnya

70 X

TOPIK 4 PENANDA WACANA

4.2
4.2.1
(a)

PENANDA WACANA DALAM TATABAHASA BAHASA MELAYU
Jenis-jenis Penanda Wacana dalam Bahasa Melayu
Menunjukkan pertautan dari segi kronologi. Memperjitu organisasi penulisan.

Tiga Jenis Penanda Wacana (i) (ii)

(iii) Menghubungkan fakta dengan fakta atau idea dengan idea lain. (b) Menunjukkan pertautan dari segi kronologi (i) Memberi pengertian kepada persoalan berkaitan waktu. Contoh: Lepas itu, lantas, semenjak itu, kini, mula-mula, kemudian, sebelum, pada zaman dahulu, pada hari esoknya dan sebagainya. (ii) (c) Tidak ada tanda koma (,) selepas contoh-contoh di atas.

Memperjitu organisasi penulisan (i) (ii) Berfungsi untuk menghubungkan bahagian wacana dengan bahagian wacana yang lain. Memberitahu pembaca apa-apa yang dibuat / didedahkan kepada bahagian tertentu.

TOPIK 4 PENANDA WACANA

W

71

Contoh:
sebagai kesimpulan untuk merumuskan contohnya tegasnya dapat dinyatakan bahawa pertama akhir sekali dengan kata lain dalam hal ini dalam hubungan ini untuk menjelaskan lagi

Nota: Bagi seperti contoh-contoh di atas, diwajibkan bagi anda meletakkan tanda koma selepas setiap frasa (rujuk Rajah 4.1).

Rajah 4.1: Tanda koma berfungsi sebagai jeda Sumber: www.sochurch.org/newabout.html

(d)

Menghubungkan fakta dengan fakta atau idea dengan idea yang lain Leman Ahmad (1984) membahagikan jenis penanda wacana kepada tiga bahagian, iaitu: (i) Menambah atau memperluas idea

72 X

TOPIK 4 PENANDA WACANA

Contoh:
dan selanjutnya di samping itu selain itu lebih-lebih lagi tambahan pula begitu juga seterusnya satu lagi dan sebagainya

(ii)

Menunjukkan pertentangan idea Contoh:
tetapi sebaliknya pada masa yang sama walaupun walau bagaimanapun walaupun demikian sama ada sebenarnya dan sebagainya

TOPIK 4 PENANDA WACANA

W

73

(iii) Menunjukkan hubungan antara sebab-akibat dan tujuan-syarat Contoh:
jadi oleh sebab itu disebabkan oleh yang demikian untuk tujuan itu maka (kata pangkal ayat) berikutan itu dengan demikian kecuali dengan syarat

x

tetapi Sekiranya tetapi terletak pada permulaan penggunaannya mestilah diikuti dengan tanda koma. Contoh: „Tetapi, buku itu bukan buku saya.‰

ayat,

x

sebaliknya Sekiranya di pertengahan ayat, tanda koma sebelum perkataan 'sebaliknya'. Contoh: „Buku itu bukan buku saya, sebaliknya ia adalah buku Ariff.‰

x

pangkal ayat Antara contoh-contoh pangkal ayat seperti berikut: hatta, arakian, sebermula dan alkisah.

AKTIVITI 4.1
1. 2. Huraikan konsep penanda wacana. Jelaskan jenis-jenis penanda wacana.

74 X

TOPIK 4 PENANDA WACANA

4.3
4.3.1

FUNGSI-FUNGSI PENANDA WACANA
Fungsi Penanda Wacana

Terdapat empat fungsi penanda wacana. Fungsi-fungsi tersebut diterangkan di dalam subtopik seterusnya.

4.3.2

Empat Fungsi Utama Penanda Wacana

Fungsi menunjukkan maksud: Tambahan; Sebaliknya; Sebab; dan Ketika. (a) Penanda Wacana untuk Menunjukkan Maksud Tambahan Antara penanda wacana yang membawa maksud tambahan ialah: (i) (ii) Ini bererti; Sejajar dengan ini;

(iii) Pendek kata; (iv) Justeru; dan (v) (b) Sebagai tambahan.

Penanda Wacana untuk Menunjukkan Maksud Sebaliknya Antara penanda wacana yang menunjukkan maksud sebaliknya ialah: (i) Sungguhpun; (ii) Berbanding dengan; (iii) Dalam masa yang sama; (iv) Sebaliknya; dan (v) Walau bagaimana sekalipun.

(c)

Penanda Wacana untuk Menunjukkan Sebab Antara penanda wacana bagi menunjukkan sebab ialah: (i) Berdasarkan; (ii) Berpegang pada;

TOPIK 4 PENANDA WACANA

W

75

(iii) Sekiranya begitu; (iv) Akibatnya; dan (v) Kesudahannya. (d) Penanda Wacana yang Menunjukkan Maksud Ketika Antara penanda wacana yang menunjukkan maksud ketika ialah: (i) (ii) Merujuk; Berbalik kepada;

(iii) Akhirnya; (iv) Sementara itu; dan (v) Sejenak kemudian.

Keterangan:

Oleh itu merupakan penanda wacana yang melanjutkan idea sebelum
ini dengan idea yang berikutnya. Contoh: „Oleh itu, haruslah kamu berdua bekerjasama dalam menyelesaikan tugasan ini.‰

Dengan itu merupakan penanda wacana yang digunakan untuk
melanjutkan idea. Contoh: „Dengan itu, tamatlah upacara kita pada pagi ini.‰

Dengan demikian ialah penanda wacana yang melanjutkan idea.
Contoh: Dengan demikian, karikatur politik menjadi lebih pedas, kasar,

keterlaluan dan langsung terkena batang hidung tokoh berkenaan selepas krisis politik tahun 1998. Akhirnya merupakan penanda wacana yang menunjukkan kesimpulan kecil bagi keseluruhan gagasan atau idea dalam perenggan tersebut.
Contoh: „Akhirnya, dapat juga aku petik bunga harum mekar malam

ini.‰
Penanda wacana yang terakhir ialah Sebagai kesimpulannya yang merupakan simbol atau tanda yang menunjukkan bahawa penulis akan menamatkan perbincangan bagi keseluruhan idea atau gagasan yang dibincangkan dalam tajuk. Contoh: Sebagai kesimpulannya, sehingga kini, belum ada iklan yang

boleh dikatakan berjaya menyampaikan mesej yang cuba mengangkat bahasa Melayu dan mempertahankan kedaulatannya dengan tepat.

76 X

TOPIK 4 PENANDA WACANA

Penanda wacana Jelaslah merupakan penegasan sekali lagi idea keseluruhan yang terdapat dalam perenggan pertama. Penegasan ini pula diikuti dengan huraian lanjutan. Contoh: Jelaslah, pada era siber ini, bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda dunia yang lain terdedah dengan pelbagai ancaman dan cabaran.

Sungguhpun merupakan kata yang menunjukkan pertentangan idea
atau gagasan antara frasa Êkelihatan orang di negara maju seronokÊ dengan Êkeseronokan mereka tidak berpunca daripada ketenangan jiwaÊ. Contoh: Sugguhpun begitu, hal ini tidak bermakna satu-satu bahasa

tersebut adalah lebih kaya atau lebih miskin daripada bahasa yang lain dari segi dalamannya.
Penanda wacana Maka itu merupakan kesimpulan kecil bagi perenggan yang kedua. Contoh: Maka itu, karikatur penghinaanm khususnya yang melibatkan soal akidah dan kepercayaan, penerbitannya tidak patut dibenarkan sama sekali.

SEMAK KENDIRI 4.1
1. 2. 3. Mengapakan penanda wacana penting dalam penulisan? Tunjukkan tiga contoh perenggan kepelbagaian penanda wacana. pendek yang terdapat

Bincangkan fungsi-fungsi penanda wacana.

Pelajar tidak mahir menggunakan penanda wacana untuk mewujudkan kesinambungan idea yang dikemukakan. Pelajar yang tersilap memilih penanda wacana akan mengakibatkan hilang pertautan isi dalam penulisan. Keadaan ini melemahkan pengolahan dan seterusnya mengakibatkan penyampaian penulisan menjadi kabur. Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi menghubungkan sesuatu idea, hujah dan pandangan seseorang semasa menulis ataupun berucap.

TOPIK 4 PENANDA WACANA

W

77

Seandainya sesuatu wacana berkenaan tidak mempunyai penanda wacana yang tepat, ia akan menyebabkan seluruh kandungan wacana berkenaan tidak mempunyai kesatuan dan perpautan yang lengkap. Tiga jenis penanda wacana adalah: (a) (b) (c) Menunjukkan pertautan dari segi kronologi; Memperjitu organisasi penulisan; dan Menghubungkan fakta dengan fakta atau idea dengan idea yang lain.

Antara fungsi penanda wacana adalah: (a) (b) (c) (d) Untuk menunjukkan maksud tambahan; Untuk menunjukkan maksud sebaliknya; Untuk menunjukkan sebab; dan Untuk menunjukkan maksud ketika.

Bandingan Contoh Idea Kronologi Organisasi Penanda Wacana Pengesahan Pernyataan Semula

Pertautan Pertentangan Rumusan Sebab dan Kesan Tambahan Tempat Urutan Waktu

Harimurti Kridalaksana. (1982). Kamus linguistik. Jakarta: P.T. Gramedia. Leman Ahmad. (1984). Air biru ombak biru. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.