Fonologi, Fonetik dan Fonemik Apakah Fonologi?

Fonologi ialah bidang yang mengkaji sistem bunyi yang bermakna yang diucapkan oleh manusia. Ia merupakan kajian mengenai pola bunyi bahasa, iaitu kajian mengenai bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. Fonologi juga merupakan sebahagian daripada linguistik deskriptif. Menurut Raminah Hj Sabran dan Rahim Syam (1985) “…bidang fonologi mengkaji sistem bunyi yang tertentu dalam pertuturan, khusus bagi sesuatu bahasa. Ini jelas daripada pendapat Henderson yang menyatakan ‘The study of the systematic organization of selected speech sound in the spoken form of Individual language has variously been called phonology’ ”. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib pula dalam bukunya Pedagogi Bahasa Melayu halaman 100, “Fonologi bermaksud sistem bunyi. Setiap bahasa di dunia mempunyai sistem bunyi atau fonologi sesuatu bahasa itu mencakupi aspek seperti sebutan, intonasi, tekanan dan aliran ucapan. Siti Hajar Hj Abdul Aziz dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu (Perkataan) halaman 6 pula berpendapat “ Fonologi merupakan bidang yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa secara am menggunakan kriteria-kriteria linguistik untuk pembahagian dan penjenisan bahan-bahan yang dikutip balam bidang fonrtik.” Sebagai kesimpulannya, dapatlah disimpulkan disini bahawa fonologi merupakan pembelajaran bunyi sesuatu bahasa yang boleh difahami pengucap dan pendengar mengikut kelaziman dan koloqial.

Apakah Fonetik?
Fonetik (daripada perkataan Yunani φωνή (phonê) "bunyi" atau "suara").Fonetik ialah kajian terhadap bunyi fizikal percakapan manusia. Ia berkaitan dengan sifat fizikal bunyi (fon), serta proses penghasilan fisiologi, penerimaan auditori, dan persepsi neurofizikal. Ilmu fonetik mula dikaji seawal 2,500 tahun lalu di India purba, berikutan catatan Pāṇini mengenai tempat dan kelakuan penghasilan bunyi bagi bunyi konsonan di dalam buku bertarikh abad ke-5 SM dalam Bahasa Sanskrit. Sistem huruf Indik utama hari ini menyusun huruf konsonan mengikut klasifikasi Pāṇini. Menurut Drs. Lufti Abas, (1985:46), “ Fonetik mempelajari segala bunyi yang diucapkan dalam atau melalui mulut manusia baik bunyi bahasa, bunyi bukan bahasa, mahupun bunyi marginal dan memberikan symbol fonetik untuk masing-masing bunyi.” Menurut Arbak Othman, (1983:53) pula, “ Fonetik adalah kajian tentang bunyi-

fonetik berusaha menemukan kebenaran-kebenaran umum dan memformulasikan hokum-hukum umum tentang bunyi-bunyi itu dan pengucapannya. fonetik memakai data deskriptif dasar daripada fonetik ilmiah bagi member kemungkinan pengenalan dan pengucapan bunyi-bunyi ujar itu. ii. manakala sebagai kemahiran. Fonetik auditori berkenaan dengan persepsi bunyi: bagaimana bunyi diterima oleh telinga dalam dan seterusnya ditafsir di dalam otak. Fonetik akustik berkenaan dengan sifat akustik percakapan: sifat gelombang bunyi.” Jenis Fonetik Fonetik mempunyai tiga cabang utama iaitu i. iii. bentuk. seperti kekerapan dan harmonik bunyi. Fonemik menganalisis sistem sesuatu bahasa secara sinkronik. .bunyi ujar. Tujuan kajian ialah untuk mengenal pasti fonem-fonem dalam sesuatu bahasa. Fonetik penghasilan bunyi berkenaan penghasilan bunyi percakapan: kedudukan. Apakah Fonemik? Fonemik ialah salah satu cabang fonologi. Senagai ilmu. Fonem-fonem tersebut seterusnya menghasilkan sistem ejaan atau tulisan bagi bahasa tersebut. iaitu pada sesuatu masa tertentu. dan pergerakan organ percakapan seperti bibir. lidah dan lipatan vokal.