Keperibadian Tunku Abdul Rahman dalam Dasar Luar Malaysia.

Tunku merupakan seorang putera Raja melayu yang mempunyai pendidikan di Cambridge, sejak zaman remajanya lagi beliau telah memperolehi pendidikan dari guru-guru private dan dilahirkan dalam keluarga yang mewah dan berpendidikan tinggi serta banyak juga terdorong dalam kehidupan diistana sebagai golongan bangsawan.1 Setelah berada didalam tampuk pemerintahan, soal merangka dan memutuskan setiap dasar atau cadangan Tunku lebih bersikap individual dimana semua keputusan penting akan dibuat oleh Tunku sendiri dan beliau jarang membincangkan sesuatu keputusan itu besama-sama barisan kabinet yang lain. Walaubagaimanapun, sesetengah keputusan juga ada dibincangkan bersama Tun Razak dan Tun Ismail dan seterusnya Tunku akan membentangkan apa yang telah dipersetujui kepada kabinet sebagai fait accompli2. Tunku dikatakan sering dan cekap sekali menggunakan cara fait accompli ini kerana sistem ini boleh menyingkirkan penentangan dan bantahan secara kebocoran untuk memastikan setiap keputusan itu dapat dicapai dan mendapat persetujuan semua pihak. Menurut Marvin Ott, Tunku juga kadangkala ada merujuk kepada barisan kabinet dalam penggubalan dasar luar negara namun tujuannya hanya untuk mendapatkan pengesah an kabinet terhadap keputussan yang telah beliau ambil3 manakala menurut Robert O.Tilman kelulusan dari teman-temannya adalah secara automatik kerana mereka juga mempunyai persepsi yang sama seperti Tunku.4 Keperibadian Tunku yang paling jelas mempengaruhi dasar luar Malaysia ialah bersikap pro-Barat dan anti-Komunis yang keterlaluan. Tunku mendominasi sepenuhnya tugas dalam membentuk dan memperkasa dasar luarnegara pada 1957. 5 Disebabakan adanya pengaruh pendidikan Barat dan keperibadian sebagai seorang bangsawan dengan nilai-nilai Barat yang telah bertapak kukuh dalam dirinya menyebabakan Tunku mempunyai inisiatif dan cara tersendiri dalam mengembangkan konsep dasar luarnya. Sikap pro-Barat dan anti-Komunis yang keterlaluan merupakan sendi utama dalam pengasasan Dasar Luar Tanah Melayu semasa era Tunku. Dasar 6 pro-Barat dan anti-Komunis ini dapat dilihat dengan jelasnya dalam 3 aspek utama iaitu politik, ekonomi dan pertahanan yang dapat mempengaruhi dan memberi kesan terhadap dasar luar negara di arena antarabangsa.
1-Sumber

ANM. 2002/0007471-Tunku Abdul Rahman, Biografi 1990 sebagai keputusan yang telahpun dipersetujui dan dicapai sendiri oleh beliau

2-Fait accompli-

membuatkan keyakinan dan persetujuan pada yang lain.
3-Faridah

Jaafar. Perdana Menteri dan dasar luar Malaysia 1957-2005 penerbit Universiti

Malaya, 2007 hlm. 23.
4-Ibid

hlm. 24. luar Malaysia lahir dari watak Perdana Menterinya Tengku Abdul Rahman, daripada

5-Dasar

apa yang menjadi kebiasaan dalam dasar luar Negara-negara yang baru merdeka , kita dapat melihat tanda-tanda itu terlukis jelas dalam sifat-sifat peribadinya, tulisan T.H Silcock. hlm 42.
6-Abdullah Ahmad. Tengku Abdul

Rahman Dan Dasar Luar Malaysia 1963-1970, Berita

Publishing Sdn Bhd Kuala Lumpur, 1987. hlm. 2.

1 | ³HURAIKAN DASAR DAN BERI PANDANGAN ANDA MENGENAI DASAR LUAR MALAYSIA SEMASA DI BAWAH PEMERINTAHAN
TUNKU ABDUL RAHMAN´,www.scribd.com,ms 2-3.

.ms 2-3.www.com.2 | ³HURAIKAN DASAR DAN BERI PANDANGAN ANDA MENGENAI DASAR LUAR MALAYSIA SEMASA DI BAWAH PEMERINTAHAN TUNKU ABDUL RAHMAN´.scribd.