RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 4 SMK SERIAN 2011 Minggu/Tar ikh

Minggu 1-3 3 - 21 Januari

Tema/ Unit
1. PENCAPAIAN KENDIRI a. Wawasan diri • Hala tuju diri • Usaha yang cemerlang • Sikap yang berwawasan

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti

Pengetahuan sivik • Menerangkan ciri-ciri wawasan diri • Menghuraikan kepentingan wawasan diri Kemahiran sivik • Mengamalkan usaha yang gigih untuk mencapai wawasan diri Nilai sivik • Mempunyai sikap kesungguhan yang tinggi

• • • •

Minggu 4 - 7 24 Januari – 18 Feb ( Cuti Tahun Baru Cina – 29/1-6/2) ( Maulidur Rasul -15/2)

b.

Perkembangan diri yang seimbang • Intelek • Rohani • Emosi • Jasmani

Menghasilkan peta minda tentang wawasan diri dan membincangkan bersamasama rakan Membincangkan usaha untuk menjayakan wawasan diri Menghasilkan Aku Janji untuk merealisasikan wawasan diri Mencipta dan mendeklamasikan puisi bertemakan wawasan diri Menghasilkan biografi tentang perjalanan hidup seseorang yang telah berjaya dalam profesionnya:  doktor  peguam  jurutera  guru  peladang

Pengetahuan sivik • Menghuraikan pelbagai aspek perkembangan diri yang seimbang • Menerangkan kepentingan perkembangan diri yang seimbang dalam pelbagai aspek Kemahiran sivik • Mengamalkan pelbagai aspek perkembangan diri yang seimbang ke arah kehidupan yang sejahtera Nilai sivik • Bersyukur dengan perkembangan diri

• •

Mengadakan sesi sumbang saran pelbagai aspek perkembangan diri yang seimbang Berbincang cara untuk meningkatkan perkembangan diri yang seimbang Membuat kajian tentang “Murid Contoh” berdasarkan

yang seimbang

aspek-aspek perkembangan diri yang seimbang

Melakonkan sketsa bertemakan perkembangan diri yang seimbang:  kehidupan harian seorang petani yang berjaya  kehidupan harian seorang usahawan yang gigih

Minggu 8 Minggu 9 Minggu 10 Minggu 11 2. Minggu 12 - 14 21 Mac – 8 April

SUKAN SEKOLAH (23 – 25 Februari) UJIAN TOPIKAL 1 (28/2 – 4/3)) SEMAKAN UJIAN TOPIKAL PENERANGAN & PERMULAAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (12 – 20 Mac) HUBUNGAN KEKELUARGAAN a. Keperluan berkeluarga • Sosial • Politik • Ekonomi Pengetahuan sivik • Menghuraikan keperluan berkeluarga Menjelaskan peranan badan kerajaan dan bukan kerajaan yang berkaitan dengan institusi kekeluargaan Kemahiran sivik • Berusaha mengukuhkan institusi kekeluargaan • Menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga Nilai sivik • Menghargai institusi kekeluargaan • Membincangkan kepentingan keperluan berkeluarga Mengadakan forum bertajuk “ Membina Institusi Kekeluargaan Yang Cemerlang” Main peranan sebagai ketua keluarga dalam menentukan jodoh ahli keluarganya Meramalkan nilai-nilai yang diamalkan dalam institusi kekeluargaan menjelang tahun 2020 Melakonkan satu situasi yang menggambarkan hubungan erat dalam keluarga Mengadakan lawatan badan kerajaan yang berkaitan dengan institusi kekeluargaan


• •

• •

Minggu 15 3. Minggu 16 – 17 HIDUP BERMASYARAKAT a. Kepekaan dan tindakan

UJIAN TOPIKAL 2 (11 – 15 April) Pengetahuan sivik • Menjelaskan isu dan masalah sosial • Sumbang saran tentang cara untuk mengatasi isu dan

18 April – 29 April (Good Friday – 22/4) (Easter Monday – 25/4) )

terhadap isu dan masalah sosial dalam masyarakat • Penyalahgunaa n najis dadah • Pergaulan bebas • Penderaan • Vandalisme • Gangsterisme • Penyalahgunaa n teknologi

dalam masyarakat Menyenaraikan akibat masalah sosial dalam masyarakat Kemahiran sivik • Mengambil tindakan yang wajar untuk menangani isu dan masalah sosial Nilai sivik • Peka terhadap isu dan masalah sosial dalam masyarakat • Menghargai usaha agensi yang terlibat bagi menangani isu dan masalah sosial dalam masyarakat •

masalah sosial dalam masyarakat

Menghasilkan direktori badan kerajaan dan bukan kerajaan yang boleh dirujuk untuk menyelesaikan isu dan masalah sosial Menulis surat kepada badanbadan yang berkaitan untuk memberikan cadangan dalam menangani isu dan masalah sosial di kawasan setempat Main peranan sebagai anggota masyarakat yang memberikan nasihat kepada sekumpulan remaja yang terlibat dalam aktiviti tidak sihat Mengadakan lawatan ke tempat-tempat yang berkaitan:  Pusat serenti  Penjara Mengadakan ceramah yang bertema isu dan masalah sosial dalam masyarakat oleh pegawai:  PDRM  Penjara  Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia

Minggu 18 - 19 3 – 13 Mei (Hari Pekerja – 2/5

b.

Peraturan dan undangundang dalam masyarakat • Norma komuniti • Keselamatan jalan raya • Jenayah juvana

Pengetahuan sivik • Menyenaraikan norma komuniti, peraturan dan undang-undang dalam masyarakat • Menjelaskan peranan norma komuniti, peraturan dan undangundang dalam masyarakat • Menghuraikan kepentingan mematuhi peraturan dan undangundang keselamatan jalan raya

• • •

Membincangkan peranan norma komuniti, peraturan dan undang-undang dalam masyarakat Membuat kajian tentang undang-undang jenayah juvana Mengadakan kuiz keselamatan jalan raya Merangka cadangan dan tindakan bagi mengurangkan

Menerangkan tujuan undangundang jenayah juvana digubal Kemahiran sivik • Mengamalkan norma komuniti, peraturan dan undang-undang negara dalam kehidupan bermasyarakat • Menggunakan jalan raya secara berhemah Nilai sivik • Mematuhi norma komuniti, peraturan dan undang-undang dalam masyarakat Minggu 20 - 21 Minggu 22 - 23 4. Minggu 24 – 26 13 Jun – 1 Julai • WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA a. Prinsip-prinsip penting dalam ajaran pelbagai agama • Nilai • Amalan Pengetahuan sivik • Menerangkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam pelbagai agama • Menyatakan amalan ajaran agama masing-masing dan pelbagai agama lain di Malaysia Kemahiran sivik • Mengamalkan nilai-nilai murni dan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan Nilai sivik • Menghormati nilai-nilai murni dan amalan ajaran pelbagai agama lain PEPERIKSAAN PENGGAL 1 (16 – 27 Mei) CUTI PENGGAL 1 (28 Mei – 12 Jun)

kemalangan jalan raya untuk dibawa ke pihak berkuasa Mengumpul dan membincangkan keratan akhbar yang berkaitan dengan kes-kes jenayah juvana

• Berbincang tentang amalan pelbagai agama

Mengumpul, membincang dan mempamerkan kata-kata hikmat ahli fikir dan tokoh agama tentang agama masingmasing • Berkongsi pengalaman dengan rakan tentang persiapan menyambut perayaan agama masingmasing

Minggu 27 – 29 4 – 22 Julai

b.

Kepentingan amalanamalan tertentu dalam perayaan pelbagai kaum • Hari Raya Aidilfitri • Hari Raya

Pengetahuan sivik • Menjelaskan kepentingan amalanamalan perayaan pelbagai kaum Kehiran sivik • Menyertai sambutan perayaan mengikut kaum masing-masing • Melaksanakan amalan-amalan

• Menganjurkan sambutan perayaan sesuatu kaum di bilik darjah atau sekolah

Menghasilkan buku skrap perayaan pelbagai kaum • Berbincang tentang

• • • • • • • • • Minggu 30 5. Minggu 31 – 33 1 – 19 Ogos a.

Aidiladha Tahun Baru Cina Hari Wesak Deepavali Thaipusam Krismas Good Friday Hari Gawai Tadau Kaamatan Vasakhi

tertentu semasa sambutan perayaan mengikut kaum masingmasing Nilai sivik

kepentingan amalan tertentu dalam perayaan pelbagai kaum

Menghormati amalan dan sambutan perayaan pelbagai kaum

UJIAN TOPIKAL 4 (25 – 29 Julai) MALAYSIA NEGARA BERDAULAT Kepentingan Perlembagaan Malaysia • Politik • Sosial • Ekonomi Pengetahuan sivik • Menerangkan sejarah pembentukan Perlembagaan Malaysia • Menjelaskan kepentingan Perlembagaan Malaysia • Menghuraikan proses penggubalan perlembagaan Kemahiran sivik • Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara Nilai sivik • Menyanjungi keluhuran Perlembagaan Malaysia Pengetahuan Sivik • Menerangkan peruntukan utama Perlembagaan Malaysia • Menghuraikan batasan hak dan tanggungjawab sebagai warganegara Kemahiran Sivik • Mempertahankan kedaulatan Perlembagaan Malaysia Nilai Sivik • Mentaati Perlembagaan Malaysia • • Menghasilkan peta konsep sejarah pembentukan Perlembagaan Malaysia Membuat carta aliran cara menggubal perlembagaan Mengadakan forum tentang kepentingan Perlembagaan Malaysia

Minggu 34 - 37 18 Julai- 5 Ogos ( Cuti Hari Raya 27/8 – 4/9) b. Peruntukan Utama perlembagaan Malaysia • Bahasa • Agama • Kewarganegar aan • Hak Asasi • Kedudukan istimewa orang • Mengumpul dan membincangkan keratan akhbar, majalah dan lainlain bahan tentang isu yang berkaitan dengan undangundang dan tanggungjawab sebagai warganegara Meramalkan kesan kepada negara sekiranya Perlembagaan Malaysia tidak dihormati

Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak

• •

Mengadakan perbahasan bertajuk “Peruntukan Perlembagaan Negara Menghadkan Kebebasan seseorang Individu” Mengadakan lawatan sambil belajar ke Parlimen atau Dewan Undangan Negeri Mengadakan ceramah bertajuk “Proses Pembentukan Undangundang” oleh Ahli Parlimen atau Ahli Dewan Undangan Negeri

Minggu 38 19 – 23 September 6. Minggu 39 – 40 26 Sep – 7 Oktober

UJIAN TOPIKAL 5 / PENGHANTARAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT CABARAN MASA DEPAN a. Membina budaya kerja yang cemerlang ke arah kemakmuran negara • Etika kerja • Kualiti kerja • Peningkatan ilmu dan kecekapan • Penyelidikan dan pembangunan • Rasuah sifar • Kebajikan pekerja Pengetahuan Sivik • Menjelaskan budaya kerja cemerlang • Menghuraikan kepentingan budaya kerja cemerlang Kemahiran sivik • Mengamalkan budaya kerja cemerlang untuk kemajuan diri dan negara Nilai sivik • Menghayati budaya kerja cemerlang • Menghargai usaha meningkatkan budaya kerja cemerlang • Menemubual guru/pentadbir sekolah tentang ciri-ciri dan kepentingan budaya kerja cemerlang Menghasilkan logo, slogan atau poster tentang budaya kerja cemerlang Mengadakan kempen “Budaya Kerja Cemerlang” peringkat kelas atau sekolah Mengadakan simulasi perundingan antara majikan dan pekerja tentang hal-hal kebajikan pekerja Mengumpulkan keratan akhbar tentang kes-kes rasuah dan mengulas implikasinya kepada negara Membina garis panduan untuk melahirkan murid yang beretika cemerlang Menghasilkan piagam

• • •

• •

pelanggan bagi kelab, persatuan dan badan beruniform secara kumpulan Minggu 41 - 42 10 - 21 Oktober b. Pengguna yang rasional • Hak pengguna • Tanggungjawa b pengguna • Etika pengguna dan pengeluar • Standard dan keselamatan pengguna Pengetahuan sivik • Menghuraikan ciri-ciri pengguna yang rasional • Menerangkan hak dan tanggungjawab sebagai pengguna • Menjelaskan etika pengguna dan peniaga • Membincangkan kepentingan standard terhadap keselamatan pengguna, industri dan alam sekitar Kemahiran sivik • Membudayakan standard kepenggunaan dalam kehidupan seharian • Mengamalkan sikap sebagai pengguna yang rasional Nilai sivik • Peka tentang hak dan tanggungjawab sebagai pengguna yang rasional • Menganjurkan “Minggu Kepenggunaan” peringkat sekolah Mengumpul dan membincangkan kes-kes penipuan di kalangan pengguna Mengadakan kempen berbelanja secara berhemah di sekolah Membuat perbandingan harga barang di kedai runcit/pasaraya di kawasan setempat Membuat anggaran perbelanjaan bulanan secara berhemah bagi keluarga sendiri Main peranan sebagai seorang pengguna yang rasional Mengadakan lawatan sambil belajar ke tempat-tempat yang berkaitan  KPDNHEP  Jabatan Stardard Malaysia  SIRIM Berhad  Kilang-kilang yang mendapat pengiktirafan ISO

• •

• •

Minggu 42-43 17 – 28 Oktober Minggu 44-45 31 Okt – 11

PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 2 (UNIT 7-11) SEMAKAN DAN PEMBETULAN KERTAS PEPERIKSAAN

Nov

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.