MAkALAn

UNDANGŴUNDANG NCMCk 36 1AnUN 2008 1LN1ANG ÞAIAk ÞLNGnA5ILAN
ÞAIAk ÞLNGnA5ILAN ÞA5AL 23

kelompokť
Aldlan kurnla ÞuLra
Ardl Wahvudl
lerrv Laksono
lbnu MusLaqlm
lpan Sunarvakelasť Þendldlkan lÞS 2A

lakulLas llmu 1arblvah dan keauruan
unlverslLas lslam neaerl Svarlf PldavaLullah !akarLa

1

kA1A ÞLNGAN1Ak
Þu[l svukur penvusun pan[aLkan ke hadlraL Allah SW1 vana Lelah mellmpahkan hldavah dan
rahmaLŴnva kepada klLa semuaŦ 1ak lupa shalawaL serLa salam kepada nabl Muhammad
SAWţ vana mana bellau merupakan panuLan Lerbalk sepan[ana havaLŦ
Þenvusun menaucapkan Lerlma kaslh aLas dukunaan semua plhakţ dalam hal lnl dosen
penaampu maLa kullah ÞenaanLar Þerpa[akan dan ucapan Lerlma kaslh [uaa kaml sampalkan
kepada semua plhak vana Lelah membanLuţ lanasuna maupun Lak lanasunaţ vana Lak dapaL
dlsebuLkan saLu persaLuŦ
Þenvusun menvadarl maslh LerdapaL banvak kekuranaan dalam lsl makalah vana kaml buaLŦ
unLuk lLuţ krlLlk dan saran vana membanaun sanaaL dlpersllahkan unLuk dlberlkanŦ
!akarLaţ 17 MareL 2011

Þenvusun


2


Daftar Is|
kaLa ÞenaanLar ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ 1
8ab 1Ŧ Þendahuluan ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ 3
8ab 2Ŧ lsl MaLerl
Þa[ak Þenahasllan Þasal 23 ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ 4
Cb[ek Þph Þasal 23 ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ 4
8ukan Cb[ek Þa[ak Þenahasllan Þasal23ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ 4
ÞemoLonaan Þa[ak Þenahasllan Þasal 23 ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ 6
1arlf ÞemoLonaan Þa[ak Þenahasllan Þasal 23 ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ 6
ConLoh kasus Þenaenaan Þa[ak Þenahasllan Þasal 23 ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ 11
3

A 1Ŧ ÞLNDAnULUAN
Þa[ak adalah konLrlbusl wa[lb kepada neaara vana LeruLana oleh orana prlbadl aLau badan
vana berslfaL memaksa dan berdasarkan undanaŴundanaţ denaan Lldak mendapaL
konLrapresLasl lanasuna dan dlaunakan unLuk keperluan neaara baal sebesarŴbesarnva
kemakmuran pa[akŦ
ÞemunauLan pa[ak dl lndonesla menaacu pada slsLem selfŴassesmenL valLu slsLem
pemunauLan pa[ak vana memberlkan wewenanaţ kepercavaanţ Lanaauna [awab kepada
wa[lb pa[ak unLuk menahlLunaţ memperhlLunakanţ membavar dan melaporkan sendlrl
besarnva pa[ak vana harus dlbavarŦ
Þa[ak penahasllan dlkenakan kepada sub[ek pa[ak berkenaan denaan penahasllan vana
dlLerlma dalam Lahun pa[akŦ Sub[ek pa[ak LersebuL dlsebuL wa[lb pa[ak

4

A 2Ŧ I5I MA1LkI
ÞAIAk ÞLNGnA5ILAN ÞA5AL 23
Þa[ak penahasllan pasal 23 menaaLur menaenal pemoLonaan pa[ak aLas penahasllan
vana dlLerlma aLau dlperoleh Wa[lb Þa[ak ualam neaerl dan 8enLuk usaha 1eLap bersal darl
modalţ penverahan modalţ penverahan [asa aLau penvelenaaaraan kealaLan selaln vana
dlpoLona pa[ak penahasllan pasal 21Ŧ
CILk ÞÞn ÞA5AL 23
Þenahasllan vana dlpoLona ÞÞh Þasal 23 adalahť
1Ŧ ulvldenţ denaan nama dan dalam benLuk apapunţ Lermasuk darl perusahaan
asuransl kepada pemeaana pollsţ dan pembaalan slsa hasll usaha (uSP) koperaslŦ
2Ŧ 8unaaţ Lermasuk premlumţ dlskonLoţ dan lmbalan karena [amlnan penaemballan
huLanaŦ
3Ŧ 8ovalLl
4Ŧ Padlahţ penaharaaanţ bonusţ dan se[enlsnva selaln vana Lelah dlpoLona pa[ak
penahasllan oleh penvelenaaara kealaLanŦ
3Ŧ 8unaa slmpanan vana dlbavarkan oleh koperasl
6Ŧ Sewa dan penahasllan laln sehubunaan denaan penaaunaan harLaţ kecuall sewa
dan penahasllan laln sehubunaan denaan penaaunaan harLanva (mlsalnva sewa
mobllţ sewa kanLorţ sewa rumah dan sewa audana) vana Lelah dlkenal pa[ak
penahasllan berslfaL flnalŦ
7Ŧ lmbalan [asa sehubunaan denaan [asa Lehnlkţ [asa mana[emenţ [asa konsLrukslţ
[asa konsulLaslţ dan [asa laln selaln [asa vana Lelah dlpoLona Þa[ak Þenahasllan
Þasal 21Ŧ

UkAN CILk ÞAIAk ÞLNGnA5ILAN ÞA5AL23
Þenahasllan vana dlbebaskan darl pemoLonaan pa[ak adalah sebaaal berlkuLť
1Ŧ Þenahasllan vana dlbavar aLau LeruLana kepada bankŦ

3

2Ŧ Sewa vana dlbavarkan aLau LeruLana sehubunaan denaan sewa auna usaha
denaan hak opslŦ
3Ŧ ulvlden aLau baalan laba vana dlLerlma aLau dlperoleh perseroan LerbaLas
sebaaal Wa[lb Þa[ak dalam neaerlţ koperaslţ 8uMnţ aLau 8uMuţ darl penverLaan
modal pada badan usaha mlllk daerahţ darl penverLaan modal pada badan usaha
mlllk daerahţ darl penverLaan modal pada badan usaha vana dldlrlkan dan
berLempaL kedudukan dl lndonesla denaan svaraL dlvlden LersebuL berasal darl
cadanaan laba vana dlLahan dan baal perseroan LerbaLasţ badan usaha mlllk
neaara dan badan usaha mlllk daerah vana menerlma dlvldenţ kepemlllkan
saham pada badan vana memberlkan dlvlden pallna rendah 23Ʒ darl [umlah
modal vana dlseLorŦ
4Ŧ 8aalan laba vana dlLerlma aLau vana dlperoleh anaaoLa darl poerseroan
komandlLer vana modalnva Lldak Lerbaal aLas sahamŴsahamţ persekuLuanţ
perkumpulanţ flrmaţ dan konaslţ Lermasuk pemeaana unlL penverLaan konLrak
lnvesLasl kolekLlf slsa hasll usaha koperasl vana dlbavarkan oleh koperasl kepada
anaaoLanvaŦ
3Ŧ Þenahasllan vana dlbavar aLau LeruLana kepada bada usaha aLas [asa keuanaan
vana berfunasl sebaaal penvalur pln[aman dan/ pemblavaan vana dlaLur denaan
ÞeraLuran MenLrl keuanaanŦ
6Ŧ Þenahasllan sehubunaan denaan [asa keuanaan vana dlbavarkan aLau LeruLana
kepada badan usaha vana berfunasl sebaaal penvalur pln[aman dan/
pemblavaanţ berupa bunaa aLau lmbalan laln vana dlberlkan aLas penvaluran
pln[aman dan/ pemberlan pemblavaanţ Lermasuk vana menaaunakan
pemblavaan berbasls svarlahŦ

8adan usaha vana berfunasl sebaaal penvalur pln[aman dan/ pemblavaan LersebuL
Lerdlrl darlť
aŦ Þerusahaan pemblavaan vana merupakan badan usaha dlluar bank dan lembaaa
keuanaan bukan bank vana khusus dldlrlkan unLuk melakukan kealaLan vana
Lermasuk dalam bldana usaha lembaaa pemblavaan dan Lelah memperoleh lzln
usaha darl MenLrl keuanaanŦ

6

bŦ 8uMn aLau 8uMu vana khusus dldlrlkan unLuk memberlkan sarana pemblavaan
baal usaha mlkroţ kecllţ menenaahţ dan koperaslţ Lermasuk Þ1 (persero)
Þermodalan naslonal Madanl

ÞLMC1CNGAN ÞAIAk ÞLNGnA5ILAN ÞA5AL 23
ÞemoLonaan ÞÞh Þasal 23 adalahť
1Ŧ 8adan pemerlnLah
2Ŧ Sub[ek pa[ak dalam neaerl
3Ŧ Þenvelenaara kealaLan
4Ŧ 8enLuk usaha LeLap
3Ŧ Þerwakllan perusahaan luar neaerl lalnnva

1AkII ÞLMC1CNGAN ÞAIAk ÞLNGnA5ILAN ÞA5AL 23
D|potong dar| penghas||an bruto sebesar 15Ʒ atasť
aŦ ulvldenţ denaan nama dan dalam benLuk apapunţ Lermasuk dlvlden darl
perusahaan asuransl kepada pemeaana pollsţ dan pembaalan slsa hasll
usaha koperaslţ kecuall dlvlden vana dlLerlma aLau dlperoleh Wa[lb Þa[ak
orana prlbadl dalam neaerl dlkenal Þa[ak Þenahasllan sebesar 10Ʒ dan
berslfaL flnalŦ
bŦ 8unaaţ Lermasuk premlumţ dlskonLoţ dan lmbalan karena [amlnan
penaemballan huLanaŦ
cŦ 8ovalLl
dŦ Padlahţ penaharaaanţ bonusţ dan se[enlsnva selaln vana Lelah dlpoLona
pa[ak penahasllan Þasal 21
D|potong dar| perk|raan penghas||an bruto sebesar 2Ʒ atasť
aŦ Sewa dan penahasllan laln sehubunaan denaan penaaunaan harLaŦ
kecuall sewa dan penahasllan laln sehubunaan denaan penaaunaan harLa

7

(mlsalnva sewa mobllţ sewa kanLorţ dan audana) vana Lelah dlkenal pa[ak
penahasllanŦ
bŦ lmbalan [asa sehubunaan denaan [asa Lehnlkţ [asa mana[emenţ [asa
konsLrukslţ [asa konsulLaslţ dan [asa laln selaln [asa vana Lelah dlpoLona
Þa[ak Þenahasllan Þasal 21Ŧ
lmbalan sehubunaan denaan [asa lalnŴlaln Lerdlrl darlť
1Ŧ !asa penllalan
2Ŧ !asa akLruarls
3Ŧ !asa akunLanslţ pembukuanţ dan aLesLasl laporan keuanaan
4Ŧ !asa perancanaan
3Ŧ !asa penaeboran dl bldana penambanaan mlnvak dan aas bumlţ kecuall
vana dllakukan oleh 8u1Ŧ
6Ŧ !asa penun[ana dlbldana penambanaan aas
!asa penun[ana dlbldana penambanaan mlaas adalah [asa penun[ana dl
bldana penambanaan mlaas dan panas buml berupať
!as penvemenan dasarţ valLu penempaLan bubur semen secara
LepaL dlanLara plpa selubuna dan lubana sumur
!asa penvemenan perbalkanţ valLu penempaLan bubur semen
unLuk penvumbaLan kemball formasl vana sudah kosonaţ
penuLupan sumurţ aLau perbalkan penvemenan dasar vana aaaalŦ
!asa penaonLrolan paslrţ valLu [asa vana men[amln bahwa baalanŴ
baalan formasl vana Lldak Lerkondollsasl ke dalam plpa produksl
!asa perekaLan hldrollkaţ valLu peker[aan vana dllakukan dalam hal
penaemasan Lldak cocokŦ
[asa reparasl pompa reda
[asa pemasanaan lnsLalasl dan perawaLan
[asa penaaanLlan maLerlal
[asa moJ looolooţ valLu vana memasukkan lumpur kedalam sumur
!asa moJ eooloeetloo
!asa ell loooloo Ǝ petfototloo
!asa sLlmulasl dan ¾ecooJotv Jecovetv

8

!asa ell te¾tloo Ǝ lte lloe ¾etvlce
!asa alaL konLrol navlaasl lepas panLal vana berkalLan denaan
Jtlllloo
!asa moblllsasl dan demoblllsasl an[unaan drllllna
!asa lalnnva vana se[enls dl bldana penaeboran mlaas


7Ŧ !asa penambanaan dan [asa penun[ana dlbldana penambanaan selaln
mlaasŦ
!asa penambanaan dan [asa penun[ana dlbldana penambanaan selaln
mlaas adalah semua [asa penambanaan dan [asa penun[ana dlbldana
perLambanaan umum berupať
!asa penaeboran
!asa penebasan
!asa penaupasan dan penaeboran
!asa penambanaan
!asa penaanakuLan / slsLem LransporLaslţ kecuall [asa anakuLan
umum
!asa penaolahan bahan aallan
!asa reklamasl Lambana
!asa pelaksanaan mekanlkalţ elekLrlkalţ manufakLurţ fabraslţ dan
penaaallan Lanah
!asa lalnnva vana se[enls dlbldana perLambanaan umum
8Ŧ !asa penun[ana dl bldana penerbanaan dan bandar udaraţ berupať
aŦ 8ldana aeronauLlkaţ Lermasukť
!asa pendaraLanţ penempaLanţ penvlmpanan pesawaL udara dan
[asa lalnnva sehubunaan denaan pendaraLan pesawaL udara
!asa penaaunaan [embaLan plnLu
!asa pelavanan penerbanaan
!asa otoooJ booJllooţ valLu penaurusan seluruh aLau sebaalan darl
proses pelavanan penumpana dan baaaslnva serLa karaoţ vana

9

dlanakuL denaan pesawaL udaraţ balk vana beranakaL maupun
vana daLanaţ selama pesawaL udara dl daraL
!asa penun[ana laln dl bldana aeronauLlka
bŦ 8ldana nonŴaeronauLlkaţ Lermasukť
!asa ceLerlna dl pesawaL dan [asa pemberslhan poottv pesawaL
!asa penun[ana laln dl bldana nonŴaeronauLlka
9Ŧ !asa penebanaan huLan
10Ŧ!asa penaolahan llmbah
11Ŧ!asa penvedlaan Lanaaa ker[a
12Ŧ!asa peranLara dan/ keaaenan
13Ŧ!asa dlbldana perdaaanaan suraLŴsuraL berharaaţ kecuall vana dllakukan
oleh 8ursa Lfekţ kSLl dan kÞLl
14Ŧ!asa kosLodlan / penvlmpanan/ penlLlpanţ kecuall vana dllakukan oleh
kSLl
13Ŧ!asa penalslan suara dan/ sullh suara
16Ŧ!asa mlxlna fllm
17Ŧ!asa sehubunaan denaan sofL were kompuLerţ Lermasuk perawaLanţ
pemellharaanţ dan perbalkan
18Ŧ!asa pemasanaan meslnţ peralaLanţ llsLrlkţ Leleponţ alrţ aasţ ACţ dan 1v
kabelţ selaln vana dllakukan oleh wa[lb pa[ak vana ruana llnakupnva dl
bldana konsLruksl dan mempunval lzln aLau serLlflkaL penausaha
konsLruksl
19Ŧ!asa perbalkab/perawaLan meslnţ peralaLanţ llsLrlkţ Leleponţ alrţ aasţ ACţ
dan 1v kabelţ selaln vana dllakukan oleh wa[lb pa[ak vana ruana
llnakupnva dl bldana konsLruksl dan mempunval lzln aLau serLlflkaL
penausaha konsLruksl
20Ŧ!asa maklon
Adalah pemberlan [asa dalam ranaka proses penaer[aanva dllakukan oleh
plhak pemberl [asa vana speslflkaslţ bahan baku dan/ barana seLenaah
[adl dan/ bahan penolona/pembanLu vana akan dlproses sebaalan aLau

10

seluruhnva dlsedlakan oleh penaauna [asa dan kepemlllkan aLas barana
[adl berada pada penaaunaan [asa
21Ŧ!asa penvelldlkan dan keamanan
22Ŧ!asa penvelenaaara kealaLan aLau evenL oraanlzerţ valLu kealaLan usaha
vana dllakukan oleh penasaha [asa penvelenaaara kealaLan mellpuLl
anLara laln penvelenaaara pameranţ konveslţ peaelaran muslkţ pesLaţ
semlnarţ peluncuran produkţ konferensl persţ dan kealaLan laln vana
memanfaaLkan [asa penvelenaaaraan kealaLan
23Ŧ!asa penaepakan
24Ŧ!asa penvedlaan LempaL dan/ wakLu dalam medla masaţ medla luar ruana
aLau laln unLuk penvampalan lnformasl
23Ŧ !asa pembasmlan hama
26Ŧ!asa keberslhan aLau cleanlna servlce
27Ŧ !asa kaLerlna aLau LaLaboaa

ualam hal Wa[lb Þa[ak vana menerlma aLau memperoleh penahasllan LersebuL Lldak
memlllkl nomor Þokok Wa[lb Þa[akţ besarnva Larlf pemoLonaan adalah |eb|h t|ngg|
100Ʒ darl Larlf dl aLasŦ

11

ontoh kasus Þengenaan Þa[ak Þenghas||an Þasa| 23
1Ŧ Þ1Ŧ Sukses Cemllanaţ membaalkan dlvlden maslnaŴmaslna 8p 10ţ000ţ000 kepada 20
pemeaana sahamnvaŦ ALas dlvlden vana dlbaalkanţ Þ1Ŧ Sukses Cemllana wa[lb
memunauL ÞÞh Þasal 23Ŧ
oobť
1arlf ÞÞh Þasal 23 aLas dlvlden adalah 15Ʒ ţ sehlnaaa besarnva ÞÞh Þasal 23 vana
dlpoLona kepada maslnaŴmaslna pemeaana saham dlhlLuna denaan rumusť
ÞÞh Þasal 23 ƹ 1arlf (persen) x !umlah 8ruLo (8p)
ƹ 13Ʒ x 8p 10ţ000ţ000
ƹ 8p 1ţ300ţ000
1oLal ÞÞh Þasal 23 vana dlpoLona (unLuk 20 orana) ƹ 20 orana x 8p 1ţ300ţ000
ƹ 8p 30ţ000ţ000
!adl Þ1 Sukses CemlnLana wa[lb menveLorkan pa[ak aLas pembaalan dlvlden sebesar
8pŦ 30ţ000ţ000ţŴ kepada neaaraŦ
2Ŧ Þ1 Parum lood lndusLrv memperoleh penahasllan aLas [asa cotetlooŴnva sebesar 8pŦ
100Ŧ000Ŧ000Ŧ 8erapakah [umlah poLonaan ÞÞh pasal 23 vana harus dlseLorkan?
!awabť
klLa asumslkan perusahaan lnl memlllkl nÞWÞ
1arlf ÞÞh pasal 23 aLas [asa caLerlna adalah 2Ʒ
Makaţ ÞÞh pasal 23 ƹ Þenahasllan x nllal ÞÞh
ƹ 8p 100Ŧ000Ŧ000 x 2Ʒ
ƹ 8p 2Ŧ000Ŧ000
3Ŧ Þ1 Llex Medla merupakan perusahaan dl bldana [asa sullh suara (Jobbloo)Ŧ
Þerusahaan lnl lalu melakukan dubblna aLas fllm aslnaŦ Þ1Ŧ Llex Medla memperoleh
penahasllan sebesar 8p 430Ŧ000Ŧ000Ŧ 8erapakah [umlah poLonaan ÞÞh pasal 23 vana
harus dlseLorkan?

12

!awabť
klLa asumslkan perusahaan lnl memlllkl nÞWÞ
1arlf ÞÞh pasal 23 aLas [asa dubblna adalah 2Ʒ
Makaţ ÞÞh pasal 23 ƹ Þenahasllan x nllal ÞÞh
ƹ 8p 430Ŧ000Ŧ000 x 2Ʒ
ƹ 8p 9Ŧ000Ŧ000
4Ŧ Þ1Ŧ Ma[u !ava adalah perusahaan [asa bldana penaolahan llmbahŦ Þerusahaan lnl
belum memlllkl nÞWÞ Þenahasllan perusahaan lnl adalah 8pŦ 123Ŧ000Ŧ000Ŧ
8erapakah ÞÞh pasal 23 vana harus dlseLorkan?
!awabť
karena Þ1 Ma[u !ava belum memlllkl nÞWÞţ maka penaenaan pa[ak sebesar Ʒ
Makaţ ÞÞh pasal 23 ƹ Þenahasllan x nllal ÞÞh
ƹ 8p 123Ŧ000Ŧ000 x 4Ʒ
ƹ 8p 3Ŧ000Ŧ000
3Ŧ Þ1 luLure 1ech adalah perusahaan [asa moloteoooce ¾oftoteŦ Þ1 luLure 1ech
mendapaL Luaas memellhara slsLem sofLware perpusLakaan uln !akarLaŦ ALas Luaas
lnlţ Þ1 luLure 1ech mendapaLkan penahasllan sebesar 8pŦ30Ŧ000Ŧ000Ŧ 8erapakah ÞÞh
pasal 23 vana harus dlseLorkan?
!awabť
klLa asumslkan perusahaan lnl memlllkl nÞWÞ
1arlf ÞÞh pasal 23 aLas [asa perawaLan sofLware adalah 2Ʒ
Makaţ ÞÞh pasal 23 ƹ Þenahasllan x nllal ÞÞh
ƹ 8p 30Ŧ000Ŧ000 x 2Ʒ
ƹ 8p 1Ŧ000Ŧ000

13

6Ŧ Þ1 Moalama !ava mendapaL hadlah darl salah saLu supllernvaŦ Padlahnva berupa 1
(saLu) unlL uump 1ruck volvo kŴserlesŦ Þ1 Moalama !ava belum memlllkl nÞWÞŦ
8erapakah ÞÞh pasal 23 vana harus dlbavarkan?
!awabť
1arlf ÞÞh pasal 23 aLas hadlah adalah 30Ʒ karena Þ1 Moalama !ava belum memlllkl
nÞWÞŦ
karena hadlah bukan berupa uanaţ maka nllal Lruk dlasumslkan denaan nllal [ual
LerbaruŦ klLa asumslkan haraa Lerbaru sebesar 8pŦ 301Ŧ000Ŧ000
Makaţ ÞÞh pasal 23 ƹ nllal hadlah x nllal ÞÞh
ƹ 8p 301Ŧ000Ŧ000 x 30Ʒ
ƹ 8p 130Ŧ300Ŧ000
7Ŧ ÞromoLor !ava Muslklndo menaaelar konser muslk band luar neaerlţ ,etolllcoŦ Acara
LersebuL berlanasuna merlah dan !ava Muslklndo meraup penahasllan sebesar 8pŦ
1Ŧ000Ŧ000Ŧ000Ŧ 8erapakah ÞÞh pasal 23 vana harus dlbavarkan?
!awabť
klLa asumslkan perusahaan lnl memlllkl nÞWÞ
1arlf ÞÞh pasal 23 aLas [asa penvelenaaaraan kealaLan aLau eveot otooolzet adalah
2ƷŦ
Makaţ ÞÞh pasal 23 ƹ Þenahasllan x nllal ÞÞh
ƹ 8p 1Ŧ000Ŧ000Ŧ000 x 2Ʒ
ƹ 8p 2Ŧ000Ŧ000
8Ŧ Þ1 MaraLhon adalah perusahaan [asa penaeboran mlnvakŦ Þ1 MaraLhon mendapaL
order penaeboran sumur mlnvak dan mendapaL penahasllan sebesar 8p
730Ŧ000Ŧ000Ŧ 8erapakah ÞÞh pasal 23 vana harus dlbavarkan?
!awabť

14

klLa asumslkan perusahaan lnl memlllkl nÞWÞ
1arlf ÞÞh pasal 23 aLas [asa penaeboran adalah 2ƷŦ
Makaţ ÞÞh pasal 23 ƹ Þenahasllan x nllal ÞÞh
ƹ 8p 730Ŧ000Ŧ000 x 2Ʒ
ƹ 8p 13Ŧ000Ŧ000
9Ŧ Þ1 SLaLuLa 8eslk adalah perusahaan [asa cleanlna servlceŦ Þenahasllan perusahaan lnl
selama seLahun adalah 8p 234Ŧ000Ŧ000Ŧ 8erapakah ÞÞh pasal 23 vana harus
dlbavarkan?
!awabť
klLa asumslkan perusahaan lnl memlllkl nÞWÞ
1arlf ÞÞh pasal 23 aLas [asa penaeboran adalah 2ƷŦ
Makaţ ÞÞh pasal 23 ƹ Þenahasllan x nllal ÞÞh
ƹ 8p 234Ŧ000Ŧ000 x 2Ʒ
ƹ 8p 3Ŧ080Ŧ000
10ŦÞ1 Warner 8ros lndonesla memlllkl hak clpLa aLas beberapa laau mlllk arup band 1he
8olllna uoorŦ Lalu ada sebuah ptoject tecvcle laau lawas 1he 8olllna uoor oleh
penvanvl pendaLana vana sedana nalk daunţ SlLl kusmaLlŦ ltoject LersebuL sukses dan
meraup banvak keunLunaanţ Lak lupa sana penvanvl SlLl kusmaLl membavarkan
rovalLl aLas laau LersebuL kepada Þ1 Warner 8ros lndonesla sebesar 8pŦ 789Ŧ000Ŧ000
ÞerLanvaanţ berapakah ÞÞh pasal 23 vana dlseLorkan oleh Þ1 Warner 8ros lndonesla
aLas penerlmaan rovalLl LersebuL?
!awabť
klLa asumslkan perusahaan lnl memlllkl nÞWÞ
1arlf ÞÞh pasal 23 aLas rovalLl adalah 13ƷŦ

13

Makaţ ÞÞh pasal 23 ƹ Þenahasllan x nllal ÞÞh
ƹ 8p 789Ŧ000Ŧ000 x 13Ʒ
ƹ 8p 118Ŧ330Ŧ00016

uafLar ÞusLaka
O ulanaţ AnasLasla dan SeLlawaLlţ LlllsŦ letpojokoo loJooe¾loť koo¾ep Apllko¾l Joo
leoootoo ltoktl¾Ŧ ?oavakarLať Cv Andl CffseLŦ 2009
O ÞuLraŦ ºÞÞh Þasal 23 ÞerhlLunaan dan ÞemoLonaan"Ŧ ulakses Lanaaal 11 mareL 2011
darl hLLpť//puLraŴflnanceŴaccounLlnaŴLaxaLlonŦbloaspoLŦcom/2008/03/pphŴpasalŴ23Ŵ
perhlLunaanŴpemoLonaanŦhLml
O 1rlvanlŦ 1abel 1arlf ÞÞh 23 per 1 !anuarl 2009Ŧ ulakses Lanaaal 11 MareL 2011 darl
hLLpť//LrlvanlŦwordpressŦcom/2009/01/20/LabelŴLarlfŴpphŴ23ŴperŴ1Ŵ[anuarlŴ2009/

f  9 °¾°   .@9--@ 9©¾½ °¾°½f°©ff° f ffJ@f°– f¯ ¯½ff° ff f° f¯f -f ½f f f ¾ ¯f @f ½f ¾fff ¾ f ¾ff¯ ½f f -f .f¯¯f J f°–¯f°f f¯ ½ff°½f°f° f¾ ½f°©f°–ff 9 °¾° ¯ °–nf½f° ¯f f¾ ff¾ °–f° ¾ ¯f ½f ff¯ f ° ¾ ° ½ °–f¯½¯fff9 °–f°f9 ½f©ff° f°nf½f° ¯ff¾©–ff¯¾f¯½ff° ½f f¾ ¯f½ff°– f¯ ¯ f° f°–¾°–¯f½°ff°–¾°– f°–f f½f ¾ f°¾f½ ¾f 9 °¾°¯ °f f¯f¾ f½f f°f f°–f° ff¯¾¯ffff°–f¯ f D° f°¾ff°f°–¯ ¯ f°–°¾f°–f ½ ¾ff°° f° fff .

 f€f¾ ff9 °–f°f f 9 ° ff° f ¾.f 9f©f9 °–f¾f°9f¾f © 9½9f¾f f° © 9f©f9 °–f¾f°9f¾f 9 ¯°–f°9f©f9 °–f¾f°9f¾f @f€9 ¯°–f°9f©f9 °–f¾f°9f¾f .

°f¾¾9 °– °ff°9f©f9 °–f¾f°9f¾f        .

 9-DD- 9f©ff ff° ¾f© ½f f- –fff°– f°– f°–½ f ff f f° f°– ¾€f¯ ¯f¾f f° f¾ff°° f°– ° f°– °–f° f¯ ° f½f °f½ ¾f¾f°–¾°– f° –°ff°° ½ f°- –ff f–¾ ¾f ¾f°f ¯f¯f°½f©f 9 ¯°–f°½f©f ° ° ¾f¯ °–fn½f f¾¾ ¯¾ € f¾¾ ¾¯ °f¾¾ ¯ ½ ¯°–f°½f©ff°–¯ ¯ f° °f°– ½ nfff° f°––°–©ff ½f f f© ½f©f°¯ °–°– ¯ ¯½ °–f° ¯ ¯ ff f°¯ f½f°¾ ° ¾f°f½f©ff°–f¾ ff 9f©f½ °–f¾f° °ff° ½f f¾ © ½f©f °ff° °–f°½ °–f¾f°f°– ¯f ff¯f°½f©f © ½f©f ¾ ¾ f© ½f©f   .

 .@ 99--9 9f©f½ °–f¾f°½f¾f¯ °–f¯ °– °f½ ¯°–f°½f©fff¾½ °–f¾f° f°– ¯fff ½ Jf© 9f©fff¯- – f° °D¾ff@ f½ ¾f f ¯ f ½ ° ff° ¯ f ½ ° ff° ©f¾f ff ½ ° °––fff° –ff° ¾ f° f°– ½°–½f©f½ °–f¾f°½f¾f  999 9 °–f¾f°f°– ½°–999f¾ff ff   ° °–f° °f¯f f° ff¯ ° f½f½°  ¯f¾ f ½ ¾fff° f¾f°¾ ½f f½ ¯ –f°–½¾ f°½ ¯ f–f°¾¾ff¾¾ff%D%½ f¾  °–f ¯f¾½ ¯¯ ¾° f°¯ ff°f °f©f¯°f°½ °– ¯ ff° f°–  f  f f ½ °–f–ff° °¾ f° ¾ © °¾°f ¾ f° f°– f ½°– ½f©f ½ °–f¾f° ½ ° °––ff –ff°  °–f¾¯½f°f°f°– fff° ½ f¾  f f°½ °–f¾f°f°¾ °–f° °–f°½ °––°ff°ff nf¾ f f°½ °–f¾f°f° ¾ °–f° °–f°½ °––°ff°ff°f %¯¾f°f ¾ f ¯  ¾ f f° ¾ f ¯f f° ¾ f – f°–% f°– f °f ½f©f ½ °–f¾f° ¾€f€°f  ¯ ff° ©f¾f ¾ °–f° °–f° ©f¾f ° ©f¾f ¯f°f© ¯ ° ©f¾f °¾¾ ©f¾f °¾f¾ f° ©f¾f f° ¾ f° ©f¾f f°– f ½°– 9f©f 9 °–f¾f° 9f¾f  D- 99--9 9 °–f¾f°f°– f¾f° f½ ¯°–f°½f©ff ff¾ f–f   9 °–f¾f°f°– ffff f°– ½f f f°   .

° f°–f°   .. f½ ° ff° ¯ f½f f f f°¾ff¯ f f f½ ° ff°¯ f½f f f f°¾ff ¯ f f f ½ ° ff° ¯ f ½f f f f° ¾ff f°– f° f° ¯½f  f° ° ° ¾f °–f° ¾ff ° ¾ f¾f f nf f°–f° f f f°– ff° f° f– ½ ¾ f°  ff¾ f f° ¾ff ¯ ° –ff f° f f° ¾ff ¯ f f f°– ¯ ° ¯f °  ½ ¯f° ¾ff¯ ½f f f f° f°– ¯ ¯ f° ° ½f°– ° f  f ©¯f ¯ ff°– ¾   f–f° f f f°– ¯f ff f°– ½  f°––f f ½ ¾ f° ¯f°  f°– ¯ f°f f  f– ff¾ ¾ff¯ ¾ff¯ ½ ¾ f° ½ ¯½f° €¯f f° °–¾  ¯f¾ ½ ¯ –f°– ° ½ ° ff° °f ° ¾f¾ €¾¾ff¾¾ff½ f¾f°– fff° ½ f¾ ½f f f°––f°f  9 °–f¾f° f°– ff ff f°– ½f f f f ¾ff ff¾ ©f¾f f°–f° f°– €°–¾¾ f–f½ °f½°©f¯f° f°$½ ¯ fff°f°– f °–f° 9 ff°. ° f°–f°  9 °–f¾f° ¾ °–f° °–f° ©f¾f f°–f° f°– fff° ff f°– ½f f f f° ¾ff f°– €°–¾ ¾ f–f ½ °f ½°©f¯f° f°$ ½ ¯ fff° ½f °–f ff ¯ ff° f° f°– f° ff¾ ½ °ff° ½°©f¯f° f°$ ½ ¯ f° ½ ¯ fff°  ¯f¾ f°– ¯ °––°ff° ½ ¯ fff° f¾¾¾ff  f f° ¾ff f°– €°–¾ ¾ f–f ½ °f ½°©f¯f° f°$ ½ ¯ fff° ¾   f f 9 ¾fff°½ ¯ fff°f°–¯ ½ff° f f°¾ff f f° f° ¯ f–f f°–f° f° f° f°– ¾¾ f° ° ¯ ff° –ff° f°– ¯f¾ ff¯ f°– ¾ff ¯ f–f½ ¯ fff° f° f ¯ ¯½ ° ¾ff f.  f f°– fff° ff f°– ¾ °–f° °–f° ¾ f –°f ¾ff °–f°f½¾   ° ff f–f° f f f°– ¯f ff ½  ½ ¾ f°  ff¾ ¾ f–fJf© 9f©f ff¯° – ½ f¾ D.ff D.

f°–¾¾ f°°¯ ¯ f°¾ff°f½ ¯ fff° f– ¾ff ¯  n ¯ ° °–f f° ½ f¾  ¯f¾ 9@ %½ ¾ % 9 ¯ ff°-f¾°f.-ff D.f f° 9.@--99--9 9 ¯°–f°999f¾ff ff  f f°½ ¯ °f  © ½f©f ff¯° –  9 ° °––f –ff°  °¾ff f½  9 ff°½ ¾fff°f° – f°°f @9. D.@--99--9 ½°– f½ °–f¾f° ¾ ¾f ff¾ f  ° °–f°°f¯f f° ff¯ ° f½f½° ¯f¾ ° f ½ ¾fff° f¾f°¾ ½f f ½ ¯ –f°– ½¾ f° ½ ¯ f–f° ¾¾f f¾ ¾ff½ f¾ nf °f°– ¯fff ½ Jf© 9f©f f°– ½ f ff¯ ° –  °f 9f©f 9 °–f¾f° ¾ ¾f  f° ¾€f€°f  °–f  ¯f¾ ½ ¯¯ ¾° f° ¯ ff° f °f ©f¯°f° ½ °– ¯ ff°f°– n f f f ½ °–f–ff° °¾ f° ¾ © °¾°f ¾ f° f°– f ½°– ½f©f½ °–f¾f°9f¾f ½°– f½ ff°½ °–f¾f° ¾ ¾f ff¾ f  f f° ½ °–f¾f° f° ¾ °–f° °–f° ½ °––°ff° ff  nf¾ f f°½ °–f¾f°f°¾ °–f° °–f°½ °––°ff°ff  .

%¯¾f°f¾ f¯ ¾ ff° f°– f°–%f°– f °f½f©f ½ °–f¾f°  ¯ ff° ©f¾f ¾ °–f° °–f° ©f¾f ° ©f¾f ¯f°f© ¯ ° ©f¾f °¾¾ ©f¾f °¾f¾ f° ©f¾f f° ¾ f° ©f¾f f°– f ½°– 9f©f9 °–f¾f°9f¾f ¯ ff°¾ °–f° °–f°©f¾ff° f°  f  f¾f½ °ff°  f¾fff¾  f¾ff°f°¾ ½ ¯ f° f°f ¾f¾f½f° f°–f°  f¾f½ f°nf°–f°  f¾f ½ °– f°  f°– ½ °f¯ f°–f° ¯°f f° –f¾ ¯  nf f°– ff° D@  f¾f½ °°©f°–  f°–½ °f¯ f°–f°–f¾ f¾f ½ °°©f°–  f°– ½ °f¯ f°–f° ¯–f¾ f ff ©f¾f ½ °°©f°–  f°–½ °f¯ f°–f°¯–f¾ f°½f°f¾ ¯ ½f  f¾ ½ ° ¯ °f° f¾f f ½ ° ¯½ff°  ¾ ¯ ° ¾ nff ½f f°ff½½f¾ °– f° f°–¾¯ f¾f ½ ° ¯ °f° ½ ff° f ½ ° ¯½ff°  ¾ ¯ ° ° ½ °¯ ff° ¯ f €¯f¾ f°– ¾ f ¾°– ½ °½f°¾¯ ff½ ff°½ ° ¯ °f° f¾ff°––f–f  f¾f½ °–°f°½f¾ f©f¾ff°–¯ °©f¯° ff f–f° f–f°€¯f¾f°– f ° ¾f¾ ff¯½½f½ ¾ f¾f½ ff° f f½ ©ff°f°– ff° ff¯f ½ °– ¯f¾f° fnn  ©f¾f ½ff¾½¯½f f ©f¾f½ ¯f¾f°–f°°¾ff¾ f°½ fff° ©f¾f½ °––f°f°¯f f ©f¾f¯ ––°– ff°–¯ ¯f¾f°¯½ ff¯¾¯ f¾f¯ °–° °– f¾f ––°– ½ €f°– f¾f¾¯f¾ f°¾ n° f n   .

 f¾f ¾°– ° ¾ n  f¾f ff ° °f–f¾ ½f¾ ½f°f f°– ff° °–f° °– f¾f¯ ¾f¾ f° ¯ ¾f¾f°©°–f° °– f¾ff°°ff°–¾ © °¾  f°–½ °– f°¯–f¾   f¾f ½ °f¯ f°–f° f° ©f¾f ½ °°©f°–  f°– ½ °f¯ f°–f° ¾ f° ¯–f¾ f¾f ½ °f¯ f°–f° f° ©f¾f ½ °°©f°–  f°– ½ °f¯ f°–f° ¾ f° ¯–f¾ f ff ¾ ¯f ©f¾f ½ °f¯ f°–f° f° ©f¾f ½ °°©f°–  f°– ½ f¯ f°–f°¯¯ ½f  f¾f½ °– f° f¾f½ ° f¾f° f¾f½ °–½f¾f° f°½ °– f° f¾f½ °f¯ f°–f° f¾f ½ °–f°–f° $ ¾¾ ¯ f°¾½f¾  nf ©f¾f f°–f° ¯¯ f¾f½ °–ff° ff°–ff° f¾f f¯f¾f¯ f°– f¾f ½ f¾f°ff° ¯ f°f  f ¯f°€f €f f¾ f° ½ °––ff°f°f f¾ff°°ff°–¾ © °¾  f°–½ f¯ f°–f°¯¯  f¾f½ °°©f°–  f°–½ ° f°–f° f° f° f ff ½f f  f°–f °ff ¯f¾  f¾f ½ ° fff° ½ ° ¯½ff° ½ °¯½f°f° ½ ¾ff ff f° ©f¾ff°°f¾ °–f° °–f°½ ° fff°½ ¾ff ff f¾f½ °––°ff°© ¯ ff°½° f¾f½ ff°f°½ ° f°–f° f¾f–° f° °– f½ °–¾f°¾ ff¾ f–f° f ½¾ ¾ ½ ff°f° ½ °¯½f°– f° f–f¾°f ¾ f f– f°–  .

f°– °–f° ½ ¾ff ff f f°– f°–f ¯f½° f°– ff°– ¾ f¯f½ ¾ff ff ff f¾f½ °°©f°–f°  f°–f °ff  f°–°° f °ff ¯f¾  f¾fn °– ½ ¾ff f°©f¾f½ ¯ ¾f°½f°½ ¾ff f¾f½ °°©f°–f°  f°–°° f °ff  f¾f½ ° f°–f°f° f¾f½ °–ff°¯ f f¾f½ ° ff°f°f–f ©f f¾f½ f°ff f°$ f– °f° f¾f  f°– ½ f–f°–f° ¾f ¾f f–f  nf f°– ff°  ¾f€  f°9 f¾f ¾ f° $ ½ °¯½f°f°$ ½ °½f°  nf f°– ff°   f¾f½ °–¾f°¾ff f°$¾¾ff f¾f¯°–€¯ f¾f ¾ °–f° °–f° ¾€  ¯½  ¯f¾ ½ fff° ½ ¯ fff° f°½ ff° f¾f ½ ¯f¾f°–f° ¯ ¾° ½ fff° ¾  ½° f –f¾ .

 f° @I f  ¾ f° f°– ff°  f© ½f©f f°– f°– °–½°f  f°– °¾¾ f° ¯ ¯½°f ° ff ¾ €f ½ °–¾ff °¾¾ f¾f ½ ff $½ fff° ¯ ¾° ½ fff° ¾  ½° f –f¾ .

 f° @I f  ¾ f° f°– ff°  f© ½f©f f°– f°– °–½°f  f°– °¾¾ f° ¯ ¯½°f ° ff ¾ €f ½ °–¾ff°¾¾ f¾f¯f° ff½ ¯ f°©f¾f ff¯f°–f½¾ ¾½ °– ©ff°f ff° ½f ½ ¯ ©f¾f f°– ¾½ ¾€f¾ ff° f f°$ ff°– ¾ °–f ©f f°$ ff° ½ °°–$½ ¯ f° f°– ff° ½¾ ¾ ¾ f–f° ff  .

¾ °f ¾ ff°  ½ °––°f ©f¾f f° ½ ¯f° ff¾ ff°– ©f f f½f f½ °––°ff°©f¾f f¾f½ ° f° f° f¯f°f° f¾f ½ ° °––ff –ff° ff ° –f°  f –ff° ¾ff f°– ff°  ½ °–¾ff ©f¾f ½ ° °––ff –ff° ¯ ½ f°ff f° ½ ° °––ff ½f¯ f° ° ¾ ½ – ff° ¯¾ ½ ¾f ¾ ¯°f ½ °nf° ½  °€ °¾ ½ ¾ f° –ff° f° f°– ¯ ¯f°€fff°©f¾f½ ° °––fff° –ff° f¾f½ °– ½ff° f¾f½ ° ff° ¯½f f°$f ff¯¯ f¯f¾f ¯ fff°– fff°°½ °f¯½ff°°€¯f¾ f¾f½ ¯ f¾¯f°f¯f f¾f ¾f°ffn f°°–¾ n  f¾ff °–ffff –f ff¯fJf© 9f©ff°–¯ ° ¯fff¯ ¯½ ½ °–f¾f° ¾ f ¯ ¯ -¯ 9 Jf© 9f©f ¾f°f f€½ ¯°–f° f ff  °––  ff€ ff¾         .

.

ff 99½f¾f 9 °–f¾f°-f99     ½  ½   9@  . f¯ ¯½  ½ °–f¾f°¾ ¾f½  f½ff©¯f½°–f°99½f¾ff°– f¾ ¾ f°"  .°f¾¾9 °– °ff°9f©f9 °–f¾f°9f¾f  9@ ¾ ¾ ¯f°– ¯ ¯ f–f° °¯f¾°– ¯f¾°–½  ½f f ½ ¯ –f°– ¾ff¯°f f¾ ° f°– f–f° 9@ ¾ ¾ ¯f°– f© ¯ ¯°– ff @f€999f¾fff¾ °f ff ¾ °––f ¾f°f999f¾ff°– ½°– ½f f¯f¾°– ¯f¾°–½ ¯ –f°–¾ff¯ °– °–f°¯¾ 999f¾f @f€%½ ¾ °%¯f %½%   ½  ½  99 9f¾f  @f999f¾ff°– ½°–%°f°–% f°–½      ½  f 9@¾ ¾ ¯°f°–f© ¯ ° f°½f©fff¾½ ¯ f–f° °¾ ¾f ½   ½f f° –ff  9@f¯ ° ¾¯ ¯½ ½ °–f¾f°ff¾©f¾fnf °– °f¾ ¾f½   f½ff©¯f½°–f°99½f¾ff°–f¾ ¾ f°" ff ff¾¯¾f°½ ¾fff°°¯ ¯-9J9 @f€99½f¾fff¾©f¾fnf °–f ff . f ¯ ½ff° ½ ¾fff°  f°– ©f¾f ¾ ¾ff % °–% 9 ¾fff°°f¯ ff° °–ff¾€¯f¾°– 9@ .

ff 99½f¾f 9 °–f¾f°-f99     ½  ½   .ff ff¾¯¾f°½ ¾fff°°¯ ¯-9J9 @f€99½f¾fff¾©f¾f °–f ff .ff 99½f¾f 9 °–f¾f°-f99     ½  ½   9@  @ n f ff ½ ¾fff° ©f¾f ¯f° °f°n ¾€f 9@  @ n ¯ ° f½f –f¾ ¯ ¯ ff¾¾ ¯ ¾€f ½ ½¾fff°D- fff f¾ –f¾ ° 9@ @ n¯ ° f½ff°½ °–f¾f°¾ ¾f½   f½ff99 ½f¾ff°–f¾ ¾ f°" ff ff¾¯¾f°½ ¾fff°°¯ ¯-9J9 @f€99½f¾fff¾©f¾f½ fff°¾€f f ff .f© ff f ff ½ ¾fff° ©f¾f f°– ½ °–ff° ¯ f 9 ¾fff° ° ¯ ¯ ¯ -9J9 9 °–f¾f° ½ ¾fff° ° f ff ½   f½ff99½f¾ff°–f¾ ¾ f°" ff f °f9@.f©ff ¯¯ ¯-9J9 ¯ff½ °– °ff°½f©f¾ ¾f .ff 99½f¾f 9 °–f¾f°-f99     ½  ½   9@ .

¾° ¯ °–– f°¾ ¯¾ f° f° – .ff° ¯ ° f½f  ½ °– f° ¾¯ ¯°f f° ¯ ° f½f ½ °–f¾f° ¾ ¾f ½   f½ff99½f¾ff°–f¾ fff°" ff   .ff° f ff ½ ¾fff° ©f¾f ½ °– f° ¯°f 9@ .¾° ¯ f½ ½ °–f¾f° ¾ ¾f ½    f½ff99½f¾ff°–f¾ fff°" ff ff¾¯¾f°½ ¾fff°°¯ ¯-9J9 @f€ 99 ½f¾f ff¾ ©f¾f ½ ° °––fff° –ff° ff ° –f° f ff  . 9@ .ff 99½f¾f -ff f-f99     ½  ½   9¯ff.ff¯fff ¯¯ ¯ -9J9 f °f f f f° ½f f°– ¯ff °f f¾¯¾f° °–f° °f ©f  f ff¾¯¾f°f–f f¾ ¾f½  . fnf nff ¾ f°–¾°– ¯ f f° ff .ff¯fff ¯ ° f½ff f f¾ff ¾f¾½ °f f f°f ½f %¾f% ° ¯½ @n I ¾ ¾ 9@ .ff 99½f¾f 9 °–f¾f°-f99     ½   ½   9@ .ff¯f ff ¯ ¯ ¯ -9J9 f½ff99½f¾ff°–f¾ fff°" ff @f€99½f¾fff¾f ff ff f °f9@.

ff¾¯¾f°½ ¾fff°°¯ ¯-9J9 @f€99½f¾fff¾©f¾f½ °– f°f ff .ff 99½f¾f 9 °–f¾f°-f99     ½  ½   9@ff ¾f ff½ ¾fff°©f¾fn f°°–¾ n 9 °–f¾f°½ ¾fff°° ¾ f¯f ¾ f° f ff ½   f½ff 99 ½f¾f f°– f¾ fff°" ff ff¾¯¾f°½ ¾fff°°¯ ¯-9J9 @f€99½f¾fff¾©f¾f½ °– f°f ff .ff 99½f¾f 9 °–f¾f°-f99     ½  ½  9@Jf° ¾° ° ¾f¯ ¯fn½fff¾ f½ff–¯–½ f° @ °–  f f f ¾ f ½© n nn f– ff¾ @ °–  ½ °f°½ ° ff°–f°–¾ f°–°f f° ¾¯f 9© n ¾ ¾¾ ¾ f° ¯ f½ f°f °°–f° f ½f ¾f°– ½ °f° ¾¯f ¯ ¯ fff° fff¾f– ¾ ½f f9@Jf° ¾° ° ¾f¾ ¾f½  9 f°ff° f½ff99½f¾ff°– ¾ f° 9@Jf° ¾° ° ¾f ff¾½ ° ¯ff°f ¾ "  ff ff¾¯¾f°½ ¾fff°°¯ ¯-9J9 @f€99½f¾fff¾ff ff   .

.ff 99½f¾f 9 °–f¾f°-f99      ½  ½   .

f€f9¾ff O f°f °f¾f¾f f° ff ¾ 9 ½f©ff°° ° ¾f °¾ ½½f¾ f° 9 °°°9f¾ –fff .

I° €€¾  O 9f #999f¾f9 °–f° f°9 ¯°–f°# f¾ ¾f°––f¯f f ½ $$½f €°f°n fnn°°– ff° –¾½ n¯$$$½½ ½f¾f ½ °–f° ½ ¯°–f° ¯ O @f° @f @f€ 99 ½  f°f  f¾ ¾ f°––f .f  f ½ $$f° ½ ¾¾ n¯$$$$f f€ ½½ ½  ©f°f $   .