Soalan: Sejauhmanakah teori psikologi Timur mampu untuk menandingi dan menjadi alternatif kepada teori-teori yang

dikemukakan di Barat?

Menurut Wikipedia Bahasa Melayu, falsafah diertikan sebagai satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Perkataan falsafah dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Arab yang juga berasal daripada perkataan yunani yang bermaksud "cinta kepada hikmah". Menurut Kamus Dewan edisi keempat, Falsafah diertikan sebagai pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain.

Perkataan "Falsafah" dalam konteks akademik Anglo-Amerika mungkin adalah sesuatu yang mengelirukan. Ia biasanya merujuk kepada tradisi falsafah daripada tamadun barat dengan mengetepikan tradisi falsafah daripada tempat lain. Masalah ini menjadi lebih rumit lagi apabila didapati tiada perkataan "falsafah" yang wujud dalam tamadun China, Korea, dan Jepun sehingga abab ke-19. Daripada itu, pernah juga sarjana barat yang menyangka bahawa falsafah itu tidak pernah wujud dalam tamadun ini.

Secara kasarnya, falsafah boleh dibahagikan kepada dua tradisi,antara falsafah barat dan juga falsafah timur. Bagi tradisi falsafah di Afrika, ia masih dianggap terlalu kabur dan asing bagi kebanyakan orang. Falsafah barat merupakan satu tradisi falsafah yang berlaku untuk kawasan Eropah, Amerika termasuk latin Amerika, dan juga di Timur Tengah. Falsafah Islam biasanya termasuk juga ke dalam tradisi ini. Falsafah timur pula merujuk kepada tradisi falsafah daripada Benua India dan juga daripada timur jauh seperti China, Korea, dan Jepun.

PERBEZAAN PEMIKIRAN FALSAFAH TIMUR DAN BARAT

Falsafah epistemologi sejarah dari timur mempunyai hubungan dengan aliran ilmu wahyu (agama Islam, Kristian, Yahudi) dan aliran intuisionisme yang merangkumi daya pemikiran manusia yang melebihi daya fikir manusia biasa, terutama menyentuh berkaitan kaedah memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan.

Secara jelas dapat dibahagikan dua aliran utama konsep epistemologi sejarah dari timur; a. aliran ilmu wahyu b. aliran intuisionisme

Falsafah epistemologi sejarah dari barat pula berkaitan dengan dengan aliran emperisisme yang menyentuh pengetahuan diperolehi dengan pancaindera dan aliran rasionalisme yang menjurus pengetahuan ‘akal’ sebagai kaedah sumber dalam memperolehi ilmu pengetahuan. Secara asasnya konsep epistomologi barat dapat dibahagikan pada dua aliran; a. aliran emperisisme b. aliran rasionalisme

Perspektif Timur Aliran ilmu wahyu yang dipegang oleh tokoh-tokoh ilmuan Islam.Perbezaan Aliran. Aliran intuisionisme dalam konsep ilmu pengetahuan timur. Buddha dan Hindu dikesan mempunyai acara-acara ritualisme seperti amalan kerohanian peringkat tinggi dalam mencari sumber ilmu pengetahuan. Yahudi. Injil dan Taurat. ayat-ayat suci dan dengan proses ibadat secara amalan kebatinan dan rohani dilakukan untuk memperolehi sumber-sumber ilmu pengetahuan dari alam magis atau daripada Tuhan. ‘Sumber wahyu. Tradisi timur yang amat dipengaruhi oleh amalan keagamaan dan kepercayaan agama menilai kebenaran atau ketepatan sesuatu ilmu pengetahuan mestilah bersumberkan ilmu wahyu. Injil dan Taurat. Kristian dan Yahudi menekankan pada konsep ilmu pengetahuan terutamanya dalam bidang sejarah yang selari dengan kitab Al Quran. melihat pada keupayaan pencernaan ilmu pengetahuan melalui jalan metafizik dan mencapai tahap ‘fana’ yang meleburkan perbezaan di antara subjek dan objek dan mewujudkan kesatuan di antara kedua-duanya sekali. Ilmu pengetahuan perlu diselarikan dengan kebenaran yang sahih dan tidak terkeluar dari sumber utama. Keyakinan ini diperkuatkan dengan kisahkisah sejarah dan zaman lampau yang saling berkaitan dalam ketiga-tiga kitab utama tersebut. jampi. serta kisah-kisah sejarah utama di lampau yang termuat di dalam kitab-kitab utama tersebut. disamping agama Buddha dan fahaman Hinduisme. Pemikiran ilmu pengetahuan ini sebenarnya tidak dapat melarikan diri dengan konsep keagamaan atau ritualisme dalam agama Islam. iaitu kitab Al Quran. Kristian dan Yahudi. tidak . Penggunaan mantera. Aliran ilmu pengetahuan dalam Islam.

sumber-sumber dari kitab suci mereka seperti kitab Mahabrata menjadi panduan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta sejarah kehidupan dan tamadun mereka. Nasrani. khususnya agama-agama langit (samawi) seperti agama Yahudi. dan Islam’[5]. Injil dan Taurat menyebabkan aliran epistemologi sejarah timur tertakluk dengan nilai-nilai ketuhanan dan moraliti yang tinggi. Segenap penulis atau pengkaji wajib bertanggungjawab dalam memastikan setiap bentuk penulisan pensejarahan tidak berlawanan dengan hukum Tuhan serta undang-undang hukum-hakam agama yang tidak boleh berubah mengikut kehendak emosi atau akal semata-mata. Keutuhan kepercayaan tauhid dan ketuhanan menolak sama sekali penggunaan dalil akal ( aqli) semata-mata dalam mentafsir ilmu pengetahuan .a. Bagi ajaran Hindu dan Buddha. Kitab-kitab agama di India. Fenomena ini jelas bertentangan dengan aliran epistemologi barat yang menekankan pada unsur rasionalisme dan emperisisme.w dianggap sebagai wajib secara mutlaknya untuk dipercayai atau dirujuk di dalam setiap penulisan pensejarahan. malahan agama Buddha mempunyai tradisi dalam amalan ibadat pertapaan dalam memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan.syak lagi merupakan sumber pengetahuan yang terpenting dalam tradisi agama-agama besar yang tumbuh di Timur. Ini termasuklah kepercayaan mengenai pembalasan dosa dalam konsep ‘Dharma’ dalam agama Buddha yang menyanggah kepada amalan yang berdosa. Al Quran dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad s. Pegangan utama dan sumber rujukan utama kepada kitab Al Quran. seperti kitab agama Hindu seperti kitab ‘Mahabrata’ dan ‘Ramayana’ menekankan perjalanan kisah sejarah yang berlandaskan fahaman agama Hindu. Bagi agama Islam. termasuklah dari segi falsafah sejarah. .

ketentuan Tuhan. Secara hierarki sumber sejarah pula. secara jelas dan nyata menunjukkan aliran timur menekankan unsur-unsur absolutism yang sepenuhnya terhadap pengetahuan yang diturunkan oleh Tuhan melalui kitab-kitabNya. Ini selaras dengan definasi pensejarahan klasik yang menitikberatkan pada nilai fungsional dari sebab akibat atau pengajaran daripada peristiwa yang telah berlalu/ silam. contohnya cerita sejarah berkaitan riwayat hidup Nabi-Nabi ( a.s.s. malah hasil karya St. Secara amnya. tamadun peradaban dan pergerakan sejarah ke mercu kegemilangan. ‘peranan St. Al Quran dinyatakan mempunyai empat perlima isi kandungannya mengandungi peristiwa sejarah. dalam tradisi aliran timur ia amat menekankan kepada sumber wahyu akan menilai mengikut acuan kitab agama masing-masing. sebagai contoh agama Islam dengan 6600 ayat di dalam Al Quran .s dengan Firaun di Mesir yang menyaksikan orang-orang Israel berpindah secara besar-besaran dari Mesir ke Sinai. Agustine ‘The City of God’ memberikan pandangan penulisan sejarah yang menilai unsur kebaikan dan keburukan bagi sesebuah tamadun dunia berpunca dari nafsu manusia yang positif atau negatif. ( Nabi Ibrahim a. terutamanya dalam kepercayaan para penganut agama Islam kepada Allah S.Di dalam nilai-nilai falsafah agama Kristian secara asasnya memiliki universialiti sejagat. Nabi Isa a.s). kisah kisah sejarah yang unggul tercatat di dalamnya seperti peristiwa Nabi Musa a. Nabi Musa a. Konsep ini melihat kepada kekuasaan Tuhan yang ‘Abadi’ dan tiada makhluk yang dapat mengalahkan kekuasaan Tuhan. malahan kitab agama seperti Taurat dan Injil mempunyai peristiwa sejarah yang hampir bersamaan di antara satu sama lain. Agustine dalam zaman era kebangkitan Kristian telah mendominasikan Zaman Pertengahan’[6] menunjukkan bahawa falsafah sejarah dalam tradisi Kristian diperjuangkan oleh golongan ilmuan agama tersebut.s) yang terpilih.W.T sebagai .

Pengkajian dengan pengumpulan data dan bukti empirical merupakan aliran yang amat berpengaruh di barat. menekankan pada bukti pengumpulan bahan dan sumber yang dapat dibaca dan dilihat oleh para pengkaji. Kristian. mengenai ilmu pengetahuan. Pengamatan yang benar dan fakta-fakta yang sahih akan membuktikan kebenaran sesuatu penulisan ilmu pengetahuan. Sebagai kesimpulannya. Perbezaan Aliran – Perspektif Barat Aliran pemikiran barat menekankan nilai-nilai empirikal yang menekankan konsep pengalaman dan pengamatan pancaindera.Tuhan Yang Maha Esa. Yahudi. Penyelidikan dalam bidang sejarah mengikut aliran empirikal barat. ilmu laduni dan upacara mistik. Pembuktian empirikal adalah sesuatu yang amat tinggi darjahnya atau tingkatan dalam menentukan kesahihan sesuatu kajian. berkaitan sejarah manusia mengikut aliran barat. Aliran rasionalisme barat lebih menekankan pada penggunaan ‘akal’ semata-mata dalam . tradisi aliran epistemologi timur menggunakan kaedah keagamaan dalam mencirikan kaedah ilmu pengetahuan dalam sejarah. pemerolehan ilmu pengetahuan secara intuisionisme ini adalah anugerah Tuhan yang diyakini bagi setiap penganut agama Islam. Hindu dan Buddha. pertapaan. dalam mencerna ilmu pengetahuan. ini diperkuatkan lagi dengan pendapat Auguste Comte ( 1798-1857M) yang menyatakan abad ini ( moden) dikuasai oleh fakta dan pengamatan para penulis (pengkaji). Penggunaan sumber wahyu dari Tuhan dalam kitab utama agama Islam. Penggunaan kaedah intuisionisme dalam aliran epistemologi timur membayangkan sesuatu yang dianugerahkan kepada ‘manusia yang terpilih’ untuk memperolehi ilmu pengetahuan secara ghaib melalui mimpi. Kristian dan Yahudi memperlihatkan keseragaman dalam ilmu pengetahuan di dunia yang perlu diikat dengan sumber-sumber wahyu.

sejarah dan ekonomi dengan membandingkan dengan nilai-nilai materialisme semata-mata. malah aliran ini melihat pada unsur ‘realiti’ semata-mata dalam menerangkan mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Ini ditambah dengan teori pertalian. Plato dan Socrates. disamping teori . termasuklah dari segi ilmu pengetahuan. Konstruktivisme epistomologi menilai ilmu pengetahuan dengan kaedah pengkajian kualitatif dan menekankan bahawa para pengkaji atau ahli ilmu pengetahuan yang menentukan pengetahuan saintifik di dalam ilmu pengetahuan bukannya sumbersumber lainnya seperti ilmu wahyu yang dipegang kuat oleh golongan Islam. Aliran barat menekankan dalam konsep kebenaran sesuatu ilmu pengetahuan berdasarkan logika formal yang dibawa oleh pemikiran Socrates. Ini dapat dilihat dari perspektif barat yang mewarisi beberapa falsafah sejarah zaman Greek yang terlalu mengutamakan akal semata-mata sebagai dalil. Konsep konstruktivisme epistemologi yang diperkenalkan secara meluas oleh Jean Piaget (1967) yang mengkritik objektivisme berkaitan manusia yang dikatakan mampu mencapai tingkat ilmu pengetahuan yang tidak terjangkau oleh akal ( ilmu ladunni). ‘ ilmu falsafah dan logik berkembang di Greek. ianya boleh disingkapkan atau diterangkan secara jelas dengan kaedah yang digunapakai oleh tokoh falsafah materialisme ( kebendaan) barat seperti Karl Marx ( 1818. dunia Greek memuja akal melebihi semua yang lain’. Aliran ini membuat tanggapan bahawa aliran empirikal akan selalunya berubah-ubah.proses menggali ilmu pengetahuan. teori kesepadanan dan teori pragmatik.1883M) yang menilai sesuatu isu sosial. Ini menyebabkan wujudnya sub aliran yang hanya menekankan penggunaan akal fikiran semata-mata serta cuba menafikan aliran ilmu wahyu keagamaan dalam ilmu pengetahuan. sedangkan penggunaan akal bersifat tetap dan ketetapan yang unggul. Yahudi dan Kristian.

golongan inilah yang menimbulkan anjakan pradigma dari keutuhan kepada sumber wahyu kepada sumber akal semata-mata di barat. Aliran barat hanya mementingkan kepada penggunaan akal yang rasional serta menolak secara langsung penggunaan nilai agama dan kepercayaan tauhid di dalam agama Islam. tanpa mempunyai nilai roh keagamaan atau ilmu wahyu.w. ‘Golongan ini cuba menimbulkan skeptikal terhadap kepercayaan beragama’.s yang diturunkan sebagai wahyu dan tercatat di dalam Al Quran di zaman Nabi Muhammad s.deksriptif. tradisi barat melihat pada penggunaan akal dan panca indera dalam menentukan kebenaran sesuatu sumber ilmu pengetahuan dan menolak penggunaan ilmu wahyu dan ilmu agama seperti Islam. Secara amnya. Kristian dan Yahudi. Ini menyebabkan ‘sejarah muktamad’ yang disimpulkan dari data sumber pertama yang diperolehi dari pengamatan pancaindera dan akal. berbanding kisah sejarah yang terakam dalam Al Quran berkaitan sejarah raja Mesir ( Firaun) di zaman Nabi Musa a. Ini menyebabkan penolakan penafian data maklumat empirikal sekiranya pemikiran intelek menafikan kewujudan maklumat empirikal. teori semantik dan teori non. Beberapa ilmuan yang dikesan mengambil kaedah skeptikal adalah Descartes ( 1596-1650M) dan Leibniz ( 1685-1753M). Yahudi dan Kristian.a. terutamanya . golongan ini merujuk pada golongan ilmuan barat yang memulakan aliran yang cuba menjauhkan dari sumbersumber utama berasaskan wahyu. Aliran skeptisme wujud di barat diakibatkan dari hanya bergantung dengan kebolehan ‘pancaindera’ semata-mata dan penggunaan akal sahaja. Contoh yang boleh dilihat dari segi penemuan artifaks di kawasan makam raja-raja Mesir purba ( piramid) yang masih tidak muktamad dari segi penulisan pensejarahannya.logik berlebihan. dianggap tidak mampu mempunyai asas yang teguh dan setiap masa boleh dikritik dari segi ketepatannya.

rumusan dan tafsiran serta hubungan antara sejarah dengan bentuk-bentuk penyelidikan lain. dalam mendapatkan sumber-sumber rasional mengikut aliran barat yang teramat menekankan kepada bidang penyelidikan dalam memperolehi keputusan mengenai sesuatu bidang ilmu pengetahuan. mistik dan perkara-perkara atau isu yang tidak mempunya koleksi penyelidikan yang lengkap. hierarki sumber sejarah sebagai ilmu pengetahuan perlu diperkuatkan dengan. sumber pertama ( primary sources). Injil dan Taurat. Bidang penyelidikan yang dipentingkan berkaitan dengan ‘ cara-cara sejarawan mengambarkan atau mengklasifikasikan bahan. Ini dapat dikesan dengan kisah-kisah sejarah yang termuat dalam kitab-kitab utama agama samawi di dunia seperti Al Quran. Penyaringan dari segi’heuristik’ pada peringkat pertama dan ‘kritik’ pada peringkat kedua dan akhirnya akhirnya menjurus kepada penggunaan akal sebagai peringkat terakhir. sumber pertama adalah sumber yang masih bersifat mentah dan belum pernah dibahaskan secara intelektualisme. Bagi aliran barat.berkaitan dengan perkara ghaib. Sumber kedua bagi aliran barat dalam ilmu pengetahuan adalah hasil karya sejarah yang telah diproses dari sumber mentah sumber pertama. Kaedah ini menimbulkan metodologi dalam penyelidikan berkaitan ilmu pensejarahan dan tulisan-tulisan akademik mengenai sejarah dunia manusia. termasuklah di dalam bidang sejarah. Taklif penggunaan akal yang berlebihan menyebabkan penggunaan kaedah penyelidikan dan pengkajian saintifik dilakukan dan disahkan dengan penggunaan akal serta pancaindera manusia yang melakukan pengkajian mengenai sesuatu ilmu pengetahuan. Secara amnya. kaedahkaedah penyampaian kepada hipotesis atau kesimpulan. Kritik dalaman dan kritik luaran akan dilakukan dalam menilai setiap hasil karya dari sumber pertama dan kedua terutamanya di kalangan . sumber sejarah bagi aliran barat amat menitikberatkan sumber berbentuk tulisan dan sumber lisan.

berbanding dengan aliran timur yang berpegang teguh dengan tradisi ilmu wahyu mutlak dari Tuhan. Aliran empirisisme menitikberatkan kepada kemampuan pancaindera manusia dan pendedahan pengalaman kepada kekuatan tubuh badan yang mampu meresapi ilmu pengetahuan secara sedar sebagai aliran epistemologi utama di barat. Aristotle menyarankan supaya manusia harus mengamalkan sifat kesederhanaan dalam kehidupan. aliran ini amat prihatin kepada perkara-perkara yang statik dalam aliran epistemology. Aristotle merupakan orang pertama yang membentangkan cara berfikir yang teratur iaitu dalam suatu sistem. . Pemikiran barat dalam aliran yang menggunakan akal atau daya intelek semata-mata dapat dikesan dalam merujuk pada aliran rasionalisme. tepat atau berdasarkan hubungan sebab dan akibat. Politics.M). Aristotle menimba ilmu beliau dengan Plato di Akademi selama 20 tahun. yakni pemerintahan oleh ramai yang meliputi ciri-ciri terbaik pemerintahan monarki dan oligarki. Salah seorang ahli falsafah barat ialah Aristotle (384-322 S. sehingga mencapai taraf ‘ Sejarah Muktamad’. Beliau berpendapat bahawa kehidupan yang baik ialah kehidupan bermasyarakat dan bersikap sederhana.ilmuan empirikal di barat. Bagi Aristotle. aliran pemikiran barat dalam merujuk pada falsafah berkaitan sejarah terbahagi kepada dua aliran secara amnya. Walaupun begitu nilai absolutisme tidak tercapai dengan sempurna dalam aliran barat. Logik bermaksud berfikir secara teratur. Beliau juga orang pertama yang memperkenalkan kaedah saintifik dalam mencari kebenaran. Ini kerana manusia dari segi lahiriahnya merupakan haiwan bermasyarakat dan tidak suka melampaui batasan-batasan yang ditetapkan. Dalam karya beliau. Sumbangan beliau adalah dalam bidang ilmu logik dan beliau dikenali sebagai "bapa logik". Sebagai kesimpulannya. Aristotle juga pernah menjadi guru kepada Iskandar Zulkarnain. kerajaan yang paling baik ialah "politi".

kisah sejarah dalam AL QURAN seperti kisah Nabi Musa a. YA!!! TIADA KERAGUAN ! KITA WAJIB PERCAYA ! KISAH SEJARAH YANG DI FIRMANKAN OLEH ALLAH SWT….T yang mengawal dan menentukan keseluruhan perjalanan pensejarahan dunia ini.PENUTUP – KESIMPULAN Secara umumnya perbezaan yang ketara dapat dilihat dari aliran-aliran yang dibawa oleh warisan barat dan timur dari segi perspektif epistemologi ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah dan falsafah sejarah. Berbeza dengan perspektif aliran barat yang mengutamakan kaedah penyelidikan saintifik dan penggunaan akal serta pancaindera dalam menilai muktamadnya sesuatu bidang ilmu pengetahuan dari segi kesahihannya. serta tidak tertakluk kepada ruang atau waktu tertentu yang memberikan maksud kepercayaan kepada Allah S. disamping kepercayaan golongan penganut agama Yahudi berkaitan dengan kitab Taurat yang memuatkan banyak kisah pensejarahan silam berkaitan masyarakat Yahudi. manakala dalam agama Islam sejarah adalah bersifat universal. Mahabrata dan Baghavad Gita dalam tradisi pensejarahan India amat berkait rapat dengan kepercayaan agama Hindu.W. Ini bersamaan dengan nilai tradisi golongan Kristian yang diasaskan oleh St. jawapan saya. Kesimpulannya…apakah jalan yang kita perlu ambil. Agustine yang mencetuskan pengaruh agama dalam proses ilmu pengetahuan berkaitan sejarah. adakah kita dapat berpegang. Pengaruh sekularisme dan materialisme dan atheis jelas mempunyai pengaruh dalam aliran perspektif barat dari segi falsafah epistemologi sejarah. Kitab klasik Ramaya.!!!. David Hume ( 1711-1776M) dan tokoh-tokoh ‘materialist conception of history’ seperti Karl Marx ( 1818-1883M) yang menyumbangkan kepelbagaian kepincangan sosial kemasyarakatan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan pensejarahan barat yang mempengaruhi dunia di zaman moden.s dengan firaun dan kisah-kisah yang perlu diambil iktibar dalam Al Quran sebagai sumber sejarah. . Ini menyebabkan kemunculan tokoh-tokoh empirisisme seperti John Locke ( 1632-1704M).

IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR. kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri. FPN ini berbunyi :“Pendidikan di Malaysia adalah usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi. Di sini. masyarakat. rohani dan jasmani telah diwujudkan. berketerampilan. falsafah pendidikan Islam seperti yang di bawah : “ Pendidikan Islam adalah satu usaha yang berterusan untuk menyampaikan ilmu. rohani. Falsafah Pendidikan Negara yang berteras konsep kesepaduan antara intelek. kemahiran dan penghayatan Islam berteraskan al-Quran dan As-sunnah bagi membentuk sikap. kita telah mencedok sebahagian besar daripada ideology ahli falsafah Islam yang membentuk falsafah tersebut. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai ksejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Usaha ini adalah usaha untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. jelas sudah terbukti yang falsafah pendidikan Islam telah memberi impak serta terselit dengan nyata implikasinya terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. ia telah digubal oleh ideology – ideology Negara berinspirasikan falsafah pendidikan Islam.” . ISLAM DAN BARAT TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA Jika kita lihat sedalam – dalamnya falsafah pendidikan di Malaysia. berakhlak mulia. kemahiran. Cuba kita renungkan bersama. alam sekitar dan Negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat “ Jelas sekali.

kita lihat dari sudut barat pula. Ia menekankan aspek-aspek perenialisme dan essensialisme. . penekanan agama melebihi sains. dan menaakul. Atau lebih jelas lagi. Matlamat pendidikan bagu falsafah ini pula. Falsafah pendidikan barat terbahagi kepada dua iaitu. Selain itu juga. mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat.Apa yang jelasnya. emosi dan semangat tanggungjawab kepada diri. Lebih tertumpu kepada potensi dan rasional individu. Ternyata falsafah pendidikan Islam memberi impak yang besar terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Di dalam pembentukan KBSR dan KBSM ini penekanan yang lebih seimbang diberikan kepada bidang fardu Ain dan Kifayah. usaha mewujudkan FPN ini secara langsung menunjukkan bagaimana teori menyepadukan antara elemen roh. masyarakat dan alam sekitar. tradisional dan Moden. Bagaimana perkembangan pendidikan di Malaysia melihat falsafah pendidikan barat sebagai satu ikutan atau ‘role model’. melatih 3M serta kemahiran mental. Bagi menghidupkan FPN ini dua bentuk kurikulum baru yang mengamalkan sistem pendidikan bersepadu. sesuatu yang tidak akan berubah. lebih pasif. Ia bersifat praktikal dan pragmatik. peribadi. jasad dan akal yang bakal menghasilkan manusia yang mempunyai keseimbangan emosi telah diterapkan dalam sektor pendidikan di Malaysia sehingga kepada asas yang paling kukuh sekali. Perennial bermaksud tidak berubah. abadi atau tidak dan mempunyai had masa. Essensialisme pula berkonsepkan menumpukan perkara-perkara asas sahaja dan perkara ini pula bole berubah dari masa ke semasa. KBSR dan KBSM telah diwujudkan mengantikan sistem kurikulum yang lama. Ia berkonsepkan ciri-ciri semulajadi manusia bersifat sejagat dan tidak berubah. Kedua-dua KBSR dan KBSM ini memberikan penekanan asas kepada usaha pembentukan sahsiah.

Matlamat pendidikannya pula. setelah didatangi oleh pihak penjajah. Islam dan Barat kepada perkembangan pendidikan di Malaysia. . pengajaran maklumat berbentuk fakta yang perlu dipelajari. system pendidikan tersebut secara perlahan lahan telah diubah mengikut rentak pendidikan di Barat. besar sekali implikasi falsafah pendidikan Timur. Sejarah pendidikan di Tanah Melayu juga ada menjelaskan bahawa. Begitulah. Ia tertumpu kepada inovasi kurikulum sekolah -dirancang secara sistematik. dihayati dan disimpan oleh anak murid kita serta penghayatan budaya. Timur dan Barat. Walaubagaimanapun. sebelum ia dijajah oleh pihak Inggeris. sekarang kita telah mempunyai ramai rakyat yang bijak dan mereka ini telah memilih jalan tengah untuk mencedok idea – idea dari pendidikan Islam. latihan intelek dan mentall. system pendidikan di situ sangat mementingkan suatu proses yang berterusan serta keakhiratan. 3M diterapkan dan nilai-nilai kemasyarakatan ditekankan. guru memainkan peranan utama. Namun begitu.

Blackwell Publishing. Michigan: Baker Book House. Suntharalingam.BIBLIOGRAFI Ahmad Tafsir. Introduction to Objectivist Epistemology. Introduction to Philosophy : A Christtian Perspective. 1979. 1964. Wacana Falsafah Sejarah. 2000.1999. Vincent F. Dray. 1987. James . Persoalan-Persoalan Filsafat. Metodologi Dakwah. Pensejarahan Barat. Blackwell Publishing. 1999. Semarang : cv Toha Puka. Oxford: Oxford University Press. J. 2002. 1991. New York: Cambridge University Press. Rand. 2003. Morton. An Introduction to Contemporary Epistemology (Second Edition). Petaling Jaya: Fajar Bakti. Pengantar Ilmu Sejarah.T Remaja Rosdakarya. Adam. 2003. 1968. Hendricks. Epistemology. Jonathan. Geisler. Norman L. Philosophy and the Christian Faith. Mainstream and Formal Epistemology. Kuala Lumpur:DBP. Abdul Rahman Haji Abdullah. R. Harold H. Bovens. Philosophy of History. Bandung: P. Jakarta: Pulau Bintang. Filsafat Umum: Akal dan hati Sejak Thales sampai James. Colin Brown. John Wiley & Sons. E. Engelwood Cliffd New Jersey : Prenctice – Hall. Luc & Hartmann. Philosophical Perspectives 13. Bayesian Epistemology. & Sosa. Ayn. New York: Meridian. Titus. Illinois : Intervarsity Press. Greco. Abdul Rahman Haji Abdullah. Blackwell Guide to Epistemology. . 1976. Dancy. A Guide Through the Theory of Knowledge (Third Edition) Oxford: Blackwell Publishing. 1984.2006. William H. Stephan. Nasruddin Razak. 1987. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Tomberlin. 1992.

2000. 1987. 77 dan Nasruddin Razak. [5] Abdul Rahman Haji Abdullah. 14. hlm. hlm.Kuala Lumpur: Utusan Publications.hlm. 2000. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Bandung: P. 2000.73. 108. [2] Abdul Rahman Haji Abdullah. Filsafat Agama. Michigan: Baker Book House. Wacana Falsafah Sejarah. Geisler. 12. Wacana Falsafah Sejarah. Kuala Lumpur: Utusan Publications.hlm. 73. hlm. 2000. Metodologi Dakwah. 2000. 61. [9] R. 73. Semarang : cv Toha Puka. 2000. 1976. 1992. hlm. hlm. [11] Abdul Rahman Haji Abdullah. Wacana Falsafah Sejarah. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Wacana Falsafah Sejarah. Norman L.hlm. 24-25. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 362263. 1984. Titus. [8] H. Persoalan-Persoalan Filsafat.M Rasjidi.Wacana Falsafah Sejarah. . Petaling Jaya: Fajar Bakti. [6] Abdul Rahman Haji Abdullah. Wacana Falsafah Sejarah. 1987. 72 dan . Introduction to Philosophy : A Christtian Perspective. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Ahmad Tafsir. Suntharalingam. Pensejarahan Barat. [10] Harold H. hlm. [3] Abdul Rahman Haji Abdullah.hlm. hlm. 71. hlm. hlm. Kuala Lumpur: Utusan Publications. [4] Abdul Rahman Haji Abdullah.hlm. 73 dan . Kuala Lumpur: Utusan Publications.T Remaja Rosdakarya. [7] Abdul Rahman Haji Abdullah. 2000.NOTA HUJUNG [1] Abdul Rahman Haji Abdullah. Wacana Falsafah Sejarah. 2003. Pengantar Ilmu Sejarah. 81. Filsafat Umum: Akal dan hati Sejak Thales sampai James. Jakarta: Pulau Bintang.

hlm. hlm. [18] Abdul Rahman Haji Abdullah. hlm. 2003. [17] Abdul Rahman Haji Abdullah. 1968. 63. Philosophy and the Christian Faith. 72. Illinois : Intervarsity Press. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka. Pengantar Ilmu Sejarah. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa & Pustaka. 2000. [14] Abdul Rahman Haji Abdullah. Wacana Falsafah Sejarah. 83. 83. [15] Abdul Rahman Haji Abdullah. 13. 2000. 48-57. Pengantar Ilmu Sejarah. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 2000. 2000.[12] Abdul Rahman Haji Abdullah. hlm. 47. Kuala Lumpur: Utusan Publications. [13] Colin Brown. . Wacana Falsafah Sejarah. hlm. hlm. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Wacana Falsafah Sejarah. Wacana Falsafah Sejarah. 2003. [16] Abdul Rahman Haji Abdullah. hlm. Kuala Lumpur: Utusan Publications.

PRINSIP DAN FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur boleh digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama. Dan pandangan tokoh-tokoh pendidikan konfusianisme. Konfusianisme Falsafah pendidikan konfusianisme adalah berasas daripada pemikiran Confucius (551-479 SM) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372289 SM). —Falsafah pendidikan Barat menekankan nilai sesuatu ilmu sebagai keperluan untuk membezakan taraf individu dengan individu yang lain. — —Falsafah pendidikan timur juga berfokus kepada nilai-nilai murni dan bagaimana ilmu yang diperolehi membawa kesan dalam kehidupan. iaitu konfusianisme (China). Xunzi (313-238 SM) dan Hanyu (768-824) dan negeri China. dan falsafah pendidikan Islam. mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara . nasionalisme dan internasionalisme (India).Kesimpulan Falsafah Pendidikan Timur dan Barat —Pendidikan di timur menekankan bagaimana untuk menjalani proses kehidupan yang bermakna dalam membentuk kesempurnaan hidup. —Pendidikan di barat pula berfokuskan kepada proses pembelajaran di institusi seperti sekolah untuk menjadikan murid mendapat pengetahuan dan mengaplikasinya secara berkesan. — KONSEP. ramai di antara mereka berpendapat peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia.

Bagaimanapun. pelajar hendaklah dididik dengan nilai. Sehubungan itu. buku sejarah. dan seterusnya pula mengekalkan kebudayaan masyarakat yang penting untuk membawa kestabilan. dan nilai baik hati ini dapat diperkembangkan melalui proses pendidikan. iaitu buku syair. buku elemen.Confucius. tua. Mereka menganggap fitrah manusia mengandungi nilai murni baik hati. seorang tokoh pendidik serta ahli falsafah yang terkemuka di negeri China. bertimbang menyayangi rasa. individu. pelajar hendaklah menghafal kelima-lima buku klasiks yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh cendikiawan dari tamadun purba kala. norma. menegaskan pendidikan adalah proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia dan ini boleh dicapai melalui amalan tingkah laku yang bersopan orang santun. pula setiap induvidu mempunyai potensi yang beliau mengajar muridnya strategi mengikut kebolehan untuk Beliau menggunakan perbincangan . mengakui dan oleh bahawa itu. lebih sederhana. untuk menjadikan manusia yang sempurna dan berupaya memberi sumbangan kepada kemajuan masyrakat. orang ikhlas yang hati. peraturan dan kebudayaan masyrakat. kesejahteraan dan keharmonian kehidupan. buku upacara dan buku annals Confucius berbeza. menghormati mudaserta taat dan cinta kepada pemerintah dan Negara Ahli-ahli konfusianisme berpendapat bahawa pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengekalkan nilai dan norma masyarakat.

Xunzi (313-238 SM) dan Hanyu (768-824) dan negeri China. nasionalisme dan internasionalisme (India). dalam zaman dan dinasti Sung. Chengyi (1033- Zhuxi (1130-1200). ramai di antara mereka berpendapat peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia. dan falsafah pendidikan Islam. mereka dengan inkuiri tujuan mentalnya. mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara. Chenghao (1032-1085). iaitu konfusianisme (China). PRINSIP DAN FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur boleh digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama. untuk kaedah memperolehi pangetahuan. memperkenalakan Mereka unsur rasionalisma untuk falsafah pendidikan yang konfusianisme. Konfusianisme Falsafah pendidikan konfusianisme adalah berasas daripada pemikiran Confucius (551-479 SM) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372289 SM). memperolehi pemikiran menyarankan Mereka ilmu rasional hendaklah Sehubungan ilmu menggabungkan ini. pembentukan individu bermoral tinggi dan berbudaya sempurna. KONSEP. pelajaran. Dan pandangan tokoh-tokoh pendidikan konfusianisme. .menyampaikan Didalam 1107). sebenar. perkembangan menghuraikan pendidikan sebagai kecerdasan individu. pelajar berpendapat.

0 Teori Motivasi Maslow Struktur dan fungsi di dalam badan organisme mempunyai keperluan yang tertentu. Oleh itu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di sekolah boleh dicapai melalui guru dan pelajar yang sentiasa bermotivasi. Dengan adanya motivasi. Pada masa yang sama guru juga menjadi “motivator” kepada pelajar-pelajarnya untuk berjaya dalam kehidupan mereka. Guru yang bermotivasi juga mempunyai tenaga untuk menjadi penggerak kepada pelajarpelajarnya. rasa selamat dan kehidupan yang terjamin telah tersedia untuk mereka. Di sini motivasi boleh ditakrifkan sebagai kebolehan atau persetujuan yang dilaburkan untuk mengembangkan tenaga demi mencapai matlamat atau juga penghargaan. Pelajar-pelajar seperti ini mempunyai penggerak dalam dirinya untuk mencapai kecemerlangan akademik dan juga dalam hidup keseluruhannya. motivasi menjadi penggerak kepada kejayaan kumpulan. Seorang guru yang baik mesti mempunyai motivasi yang dinamik. Dengan kata lain motivasi adalah proses menghasilkan tenaga oleh keperluan diarahkan untuk mencapai sesuatu matlamat. Melalui apa cara pun. Apa yang mendorong manusia bertindak untuk sesuatu tujuan itu ialah apa yang dinamakan “motivasinya” Untuk memahami dengan lebih mendalam tentang tindakan manusia ini kita perlulah mengkaji beberapa teori yang berkaitan. jika seseorang itu diberi motivasi. Ekoran daripada itu. Mereka boleh berdikari dan suka memberikan pandangan dan pendapat dalam kelas. Berdasarkan Atan Long ( 1976 : 131 ). maka wujudlah kerjasama. Terpenuhnya kehendak dan kemahuan oleh seseorang itu boleh memberikan suatu kepuasan yang tidak terhingga pada diri seseorang. mudah bertindak dan sedia menerima teguran dan arahan guru. Adakalanya manusia bertindak berdasarkan perasaan dan nalurinya sendiri dan juga kadang-kala dipengaruhi oleh persekitaran sekeliling. Guru dan murid memerlukan motivasi untuk mengerakkan dirinya untuk mencapai kualiti kerja atau kejayaan yang lebih cemerlang. 2. Motivasi memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang pendidikan. Oleh yang demikian motivasi adalah merupakan keadaan apabila keperluan manusia itu dipenuhi dengan diberi ganjaran dan sesuatu status yang baik. Ahli-ahli psikologi berpendapat bahawa tingkah laku manusia boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor.. Begitu juga dengan kepuasan. Maslow (1954) telah menjelaskan bahawa keperluankeperluan manusia itu berperingkat-peringkat. Sesuatu peringkat keperluan yang lebih tinggi tidak mungkin diperolehi sebelum keperluan yang lebih rendah peringkatnya dipenuhi terlebih dahulu. Dalam satu-satu kelompok kumpulan. maka secara tidak langsung kehendak mereka telah dipenuhi .PENGENALAN Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau inginkan mencapai sesuatu matlamat. mereka akan bekerja dengan lebih baik kerana tiada lagi kebimbangan. cekap dan sentiasa berusaha untuk memajukan serta meningkatkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Seseorang yang mempunyai motivasi bermakna ia telah memperolehi kekuatan untuk mencapai kecemerlangan dan kejayaan dalam kehidupan. Pada peringkat yang paling asas terdapat keperluan hayat ataupun keperluan fisiologi. Mereka akan mendengar dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada pelajarannya. diikuti keperluan kasih-sayang. Setelah keperluan ini dipenuhi baharulah keperluan keselamatan. Jadi teori yang akan diketengahkan disini ialah tentang teori motivasi “Maslow”. Telah diakui bahawa manusia sebagai makhluk yang paling tinggi mempunyai keperluan yang kompleks. manusia bertindak untuk mencapai sesuatu matlamat dan ia akan mencari jalan yang paling mudah untuk mancapai matlamat tersebut. Pelajar yang bermotivasi ialah pelajar yang mempunyai minat untuk belajar bagi mencapai matlamatnya. Motivasi boleh juga dikatakan sebagai rancangan atau kehendak untuk menuju kejayaan dan mengelakkan dari kegagalan hidup. Mereka aktif di dalam dan di luar kelas. sifat suka tolongmenolong antara satu sama lain. seterusnya peringkat penghargaan kendiri atau penghormatan diri dan peringkat tertinggi atau puncak bagi .

Penyempurnaan Diri 4.5 Keperluan Keselamatan Telah menjadi lumrah setiap yang bernyawa. kemampuan. Keperluan ini adalah penting bagi kehidupan sesuatu organisme. Sekiranya keperluan ini tidak dipenuhi pelajar akan kurang bermotivasi atau berminat terhadap pelajaran. aspek keselamatan amat penting dalam hidup. Kekurangan keperluan seks boleh menyebabkan seseorang individu tidak dapat melakukan tugasan lain kerana keperluan ini adalah merupakan keperluan utama yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Keselamatan 7. Keperluan ini akan mencapai kemuncaknya apabila seseorang itu mencapai peringkat baligh. Kajiannya mendapati semakin tinggi keperluan individu itu maka semakin kurang pergantungan kepada persekitaran social kerana dalam hal ini individu menggunakan pengalaman lampau untuk menentukan tingkah-lakunya. Mereka perlu berkahwin untuk memenuhi keperluan seks. salah satu lagi yang termasuk dalam keperluan asas manusia adalah keperluan seks. minuman dan tempat tinggal. apatah lagi manusia. boleh mendatangkan penyakit yang berbahaya kepada mereka. Keperluan Mengetahui 3. Keperluan asas ini merangkumi apa yang diperlukan untuk diri atau fizikal seseorang seperti keperluan mendapatkan makanan. Keperluan Estetik 2. individu memerlukan perlindungan dan keselamatan. Demikianlah tiap-tiap individu memerlukan keperluan ini tetapi dengan kekuatan yang berbezabeza. Melalui keperluan ini. Kasih Sayang 6. Ini kerana kesan daripada kekurangan keperluan ini akan mengakibatkan kesihatan pelajar terganggu atau terjejas..1 Keperluan Fisiologi Mengikut teori Maslow. Ada individu yang kurang mempunyai keperluan ini dan menjadikannya lebih gemar . peringkat ini merupakan keperluan yang paling asas. 2. Membicarakan teori motivasi Maslow dalam konteks pendidikan. bakat. Bagi remaja yang cuba memenuhi keperluan seks melalui hubungan seks yang tidak selamat. Fisiologi Model Maslow yang berbentuk peringkat itu merupakan perkembangan ‘ontological’ individu kerana setiap peringkat perkembangan perlu dilalui oleh individu misalnya pada masa bayi atau kanak-kanak. diikuti dengan kasih-sayang.keperluan manusia adalah peringkat keperluan bagi penyempurnaan kendiri. Peringkat keperluan manusia mengikut teori Maslow ini dapat dilihat seperti rajah di bawah. Maka dengan itulah juga Maslow menamakan keperluan peringkat terbawah sebagai keperluan kekurangan dan peringkat paling tinggi sebagai keperluan perkembangan. dan penghormatan diri dan keperluan ini terus bertambah sehingga kepada peringkat penyempurnaan kendiri. setiap individu dapat mengetahui peranan jantina masing-masing. Sementara itu persekitaran sosial merupakan faktor desakan dalam mencapai kemahuan ini. Selain itu. Penghargaan Kendiri 5. para guru sepatutnya memberikan perhatian dan mengambil berat kepada tanda-tanda yang menunjukkan apa-apa kekurangan dari segi fizikal pelajar itu. pelajar-pelajar yang mendapat kurang makanan tidak dapat menumpukan perhatian yang sepenuhnya terhadap pelajaran mereka. potensi. 2. Bagi mengelakkan perkara ini berlaku. Pada masa ini motivasi bergantung kepada kemahuan dalaman. 1. dan kreativiti impuls individu.

Keperluan ini boleh jadi timbul daripada keadaan anak-anak kecil yang tidak dapat hidup dengan sendirinya dan memaksa ia bergantung kepada orang dewasa terutama ibu bapa untuk mendapatkan keperluan ini agar ia sentiasa dilindungi. Sikap kepekaan dan keprihatinan seorang ibu atau bapa yang bertanggungjawab diharapkan demi menjaga keselamatannya dan hasil penyelidikan yang dibuat oleh Harlow dan Zimmerman (1958) berdasarkan kajiannya turut menunjukkan betapa pentingnya perdampingan dan sentuhan orang dewasa kepada seseorang kanak-kanak. proses pengajaran pembelajaran berjalan dengan baik. 2. Hal yang sedemikian turut berlaku di dalam kelas. harmonis. juga kehendak atau motivasi mereka untuk belajar akan pudar dan lenyap. Pelajar-pelajar memerlukan keselamatan daripada seorang guru iaitu dalam bentuk disiplin. dan perasaan diri. Ekoran daripada itu keinginan. lancar.bersendirian. Sebagai contoh semasa dalam kesakitan seorang kanak-kanak amat memerlukan jagaan ibu bapa. guru perlulah memberi tunjuk-ajar kepada mereka dengan menasihati atau mengadakan sesi kaunseling untuk mengeratkan hubungan yang baik sesama mereka. serta dihargai oleh anggota lain dalam komuniti yang kecil dan mereka ada hak milik keanggotaan dalam komuniti tersebut.Penerimaan bererti memberi peluang kepada individu belajar menerima diri mereka sendiri. Oleh itu dari peringkat awal lagi. Keadaan ini akan menjadi lebih kritikal dan tegang jikalau mereka dimarahi pula oleh guru dan dikenakan denda. Ini kerana pelajar-pelajar itu akan dapat belajar dengan lebih berkesan jika mereka dapat mengetahui perasaan atau ‘mood’’ guru itu. Contohnya. Ini kerana pelajar-pelajar akan berasa selamat dan membolehkan mereka dapat menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap proses pembelajaran. Kebiasaan yang berlaku di dalam kelas. Di dalam kelas guru pula berperanan besar. tetapi ada individu yang mempunyai keperluan ini dengan kuatnya sehingga menjadikannya bergantung di dalam banyak hal kepada orang lain.Oleh itu mereka dapat berinteraksi secara positif membincangkan masalah pembelajaran .4 Keperluan Penghargaan Kendiri Satu unsur besar dalam pembinaan konsep kendiri adalah penerimaan. Di samping itu apa yang penting juga guru seharusnya ada sikap toleransi terhadap para pelajarnya. Secara tidak langsung. Apa yang penting juga ini akan dapat memelihara hubungan yang baik dan mesra di antara pelajar dengan guru. kanak-kanak perlu diajar akan disiplin ini. dihormati. pengetahuan dan kemahiran. Sebagai seorang yang berpengalaman. minat. Murid yang diterima merasai diri mereka dihargai. turut diperlukan keperluan ini untuk mendapatkan hubungan yang mesra. dan berkesan kerana masing-masing individu telah dapat memenuhi keperluan kehendaknya. wajarlah ibu bapa memainkan peranannya dalam mendidik dan mengajari kanak-kanak akan hal ini. Mereka berasakan diri dan emosi mereka berada di dalam keadaan yang tidak stabil menyebabkan tidak dapat menumpukan perhatian terhadap proses pembelajaran mereka. Penerimaan bermaksud menghargai sifat-sifat istimewa individu sebagai manusia unik yang bebeza dengan individu lain dari segi sikap. Mereka tidak boleh dibiarkan mendisiplinkan diri mereka sendiri. Situasi ini akan menimbulkan rasa tidak senang di kalangan pelajar terbabit dan merasakan diri mereka seolah-olah tidak disukai.Penerimaan rakan sebaya penting supaya mereka tidak merasa tersingkir. Melalui cara ini. Dalam konteks ini. pelajar kadangkadang akan berasa terganggu apabila terjadi perkelahian atau perbalahan antara satu sama lain. Penerimaan oleh keluarga. 2.3 Keperluan Kasih-sayang Berdasarkan Teori Maslow. Keselamatan di dalam kelas dapat dijamin jikalau seseorang guru itu bertindak dengan konsisten. dikasihi dan bernilaai. cara seseorang guru itu memberikan arahan. pelajar akan merasakan mereka diterima. guru dan rakan sebaya amatlah penting. kasih-sayang. Semestinya setiap arahan yang diberi tidak bercanggah.Murid yang diterima kerap kali memperolehi prestasi akademik yang tinggi berbanding individu yang tidak diterima rakan sebaya. atau tidak dipedulikan oleh guru mahupun kawankawan. dihargai.

mentelaah. ia mesti jadi. dia juga akan menerima dirinya. dan penilaian diri orang lain.Guru perlu menyediakan aktivviti seperti projek-projek bagi setiaap murid supaya mereka dapat berdamping dan mendampingi murid yang lain. Rasa ingin tahu ini juga akan menggerakkan pelajar tersebut mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang menarik perhatian mereka. gerakbalas atau preaksi individu lain disepanjang pergaulan. Zainun. menjalani proses pembelajaran atau mencuba berbagai-bagai perkara yang belum dialaminya. keperluan penyempurnaan diri ini merupakan pemenuhan keseluruhan keperluan manusia. 1970. juga pengiktirafan. Ini dapat memupuk diri pelajar untuk lebih berkeyakinan seterusnya keinginan dan minat mereka untuk terus belajar dan berjaya makin meluap-luap.1985 ). perhatian. Demikian pula mengikut Atan Long (1976 : 148) daripada Maslow (1970).Sikiranya individu itu diterima oleh orang lain.Ia membawa maksud bagaiman seseorang individu itu berpendapat dan menganggap dirinya. Konsep ego seseorang itu berkait rapat dengan perasaan penghargaan diri. Pelajar akan merasakan diri mereka penting apabila sesuatu tugasan yang diberi dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Setiap individu memerlukan penilaian yang tinggi dan stabil tentang diri mereka. Keinginan ini juga mendorong pelajar untuk belajar dan mencari pengetahuan dengan membaca buku.Individu yang tinggi penghargaan dirinya selalu berkebolehan membenteras dan mengatasi kegawatan persenoliti serta .5 Keperluan Penyempurnaan Kendiri Konsep kendiri adalah pengertian atau kefahaman seseorang terhadap dirinya sebagai individu yang asing yang memiliki satu ciri-ciri yang unik atau istimewa ( Shaffer. ia dapat menerima keadaan dirinya dan orang lain. terlebih dahulu seseorang itu perlu menghormati dirinya sendiri dan berusaha pula menjadikan dirinya dihargai oleh orang lain.Kesedaran itu pula lahir daripada maklum balas. Rasa ingin tahu mempunyai pertalian yang erat untuk memenuhi kehendak ini. keperluan untuk penyempurnaan kendiri itu adalah keperluan yang menjadi kemuncak atau yang tertinggi di dalam peringkat sistem keperluan manusia. Manakala mereka yang mempunyai konsep kendiri yang rendah pula melihat dirinya sebagai orang yaang membenci dan tidak menghargai dirinya. sosialisasi atau interaksi dengan individu lain.Penerimaan diri boleh mempengaruhi tindak tanduk individu dalam menghadapi cabaran hidup ini. Peringkat penyempurnaan kendiri ini adalah peringkat yang paling tinggi dan hanya diperolehi apabila semua keperluan peringkat bawah itu telah dipenuhi. Menurutnya lagi.Penyempurnaan kendiri pula bermaksud apa yang seseorang itu boleh jadi. ia telah dapat dengan sepenuhnya akan makna hidup. Oleh itu menjadi tugas seseorang guru memberikan tugasan.dalam kumpulan. Bagi memenuhi kehendak atau membolehkan perkara ini berlaku. iaitu potensinya dilahirkan. ia merasakan gembira tentang nikmat hidup dan telah menggunakan kebolehannya dengan semaksimanya. 2. Ini bermakna seseorang yang telah mencapai peringkat ini telah dapat memenuhi keperluan untuk mendapatkan keindahan dan estetika. Faktor yang penting ialah keperluan ini dapat dipenuhi apabila seseorang itu mempunyai keyakinan diri dan kebebasan. Seseorang guru juga perlu berusaha dan memastikan jangan ada pelajarnya yang gagal atau tercicir kerana mereka ini akan merasakan penghargaan dirinya amat rendah. Penerimaan diri berlaku melalui sosialisasi dengan individu lain. Keperluan ini hanya dapat dicapai setelah seseorang itu memenuhkan keperluan lain yang terdapat pada peringkat yang lebih bawah di dalam sistem keperluan tadi.Manakal perhargaan diri pula bermaksud sikap penerimaan atau tidak penerimaan individu terhadap dirinya. Berdasarkan Saedah.Iaitu seseorang yang tidak berkebolehan untuk berhubung secara berkesan dengaan persekitarannya. Cohen (1959) menjelaskan bahawa orang yang mempunyai konsep kendiri yang tinggi dikonsepsikan sebagai orang yang menyukai atau menghargai dirinya dengan melihat dirinya berkebolehan dalam hubungan dengan dunia luar. Anggapan dan pendapat itu adalah berasaskan kepekaan dan kesedaran tentang kekuatan dan kelemahannya. yang sesuai untuk diterokai serta yang mampu dan boleh dilaksanakan oleh pelajar. dan Tunku Mohani (1996 : 13) mengungkap kata-kata Kubiniec. ‘Orang yang mempunyai konsep diri yang kuat lebih berkemungkinan mencapai kejayaan akademik Ini bertepatan sekali jika dihubungkaitkan dengan diri seseorang pelajar itu.

serta melipatgandakan usaha melalui arah yang tegas dan berdisiplin. Dengan ini pelajar dan guru berjalan seiringan dalam memenuhi satu matlamat. Secara tidak langsung dapat mempertingkatkan lagi aras motivasi serta meningkatkan prestasi murid-muridnya. Di samping itu pelajar juga perlu mengetahui had aktiviti mereka. muzik dan sebagainya. Melalui aktiviti-aktiviti tersebut pelajar dapat memilih jenis pengetahuan atau kemahiran yang mereka kehendaki dan mereka juga bebas menggunakan masa untuk mengembangkan pengetahuan atau kemahiran itu Apabila pelajar berusaha untuk mencapai peringkat penyempurnaan kendiri. Guru harus membantu menyuburkan minat.7 Keperluan Estetik Keperluan estetik adalah merujuk kepada keperluan manusia untuk memiliki dan memahami keindahan dan kecantikan dalam dirinya. Untuk mengetahui sesuatu perkara. Aktiviti pembelajaran perlu menggalakkan interaksi sosial dan interaksi dalam kumpulan. menyeronokkan dan bermanafaat. rancangan belajar yang bebas juga sesi bimbingan kaunseling. seseorang itu mestilah berusaha mencari jawapan mengenai makna kehidupannya dan tentang kewujudan dirinya. motivasi dianggap sebagai satu unsur yang membolehkan murid melibatkan diri secara aktif. Bantuan kemudahan dan sokongan moral perlu dalam pembelajaran mereka.berfaedah dan menyeronokan. Untuk membina konsep kendiri yang positif ibu pada dan para pendidik perlu memberi dorongaan. guru mestilah sentiasa mengajar dengan cara ikuiri penemuan dan kajian supaya semua pelajar dapat melibatkan diri dalam proses mencari maklumat dan pemikiran reflektif. Ia berhubung juga dengan keperluan mencari. Kesan daripada itu proses pengajaran serta pembelajaran dapat ditingkatkan seterusnya mendatangkan manfaat kepada semua pihak.Dalam pengajaran dan pembelajaran. pelajar perlu digalakkan supaya lebih melibatkan diri dalam aktivitiaktiviti yang dapat mengembangkan otak kanan mereka seperti dalam bidang drama. Dalam meniti arus kehidupan untuk membantu murid mengembangkan bakat atau potensi mereka. Dalam membantu para pelajar berjaya mencapai sehingga peringkat ini. Guru perlu memastikan setiap mata pelajaran yang diajar menarik minat muridnya. Guru hendaklah sentiasa memberi peneguhan serta-merta kepada muridnya apabila mereka memperlihatkan tingkahlaku positif. Guru mesti menentukan proses pengajaran dan pembelajaran itu sentiasa aktif.kurang upaya mengendalikan masalah yang timbul dalam hidupnya. 3. guru perlu menyerapkan pelbagai unsur aktiviti seperti proses . bakat. Penyampaian pengajaran yang tidak menarik boleh menyebabkan murid-murid merasa bosan. bersifat menyelidik. guru perlu memainkan peranannya.0 APLIKASI Tugas guru semakin mencabar semasa menjalankan tugasnya sebagai pendidik dewasa ini. Salah satu untuk memiliki perasaan tersebut adalah dengan cara memiliki baranganyang cantik dan mempunyai unsur-unsur kesenian dalam dirinya. Akibat keperluan ini manusia sanggup membelanjakan beratus malahan beribu ringgit untuk memiliki barangan yang indah . Ibu bapa dan pendidik juga perlu menyediakan segala jenis pengalaman hidup untuk membantu murid mengembangkan bakat atau potensi mereka. senyuman atau hadiah. Dalam konteks sekolah.6 Keperluan Mengetahui Keperluan mengetahui adalah berkaitan dengan perasaan ingin tahu sesuatu perkara.Di samping itu ianya menjadikan proses pembelajaran berlaku dalam situasi yang bermakna. Oleh itu.Guru merupakan penggerak kepada muridnya supaya berjaya dalam pembelajaran. 2. juga kebolehan pelajar dengan menjadi pembimbing atau fasilitator kepada mereka. maka mereka mesti belajar dengan tekun. terdapat banyak ruang atau peluang-peluang yang diberi atau disediakan kepada pelajarpelajar untuk mencapai peringkat penyempurnaan kendiri ini seperti pemilihan aktiviti oleh pelajar sendiri. menyusun serta menganalisis sesuatu maklumat. Dalam konteks sekolah pula. bantuan dan sokongan kepada murid. Peneguhan ini boleh diberi dalam pelbagai bentuk seperti pujian. Di sekolah. 2. bersungguh-sungguh.

peta dan sebagainya.Ini adalah berguna untuk pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran pragmatis kerana mereka dapat melihat pertalian antara teori dan fakta yang dipelajari dengan situasi sebenar. Menurut teori ini. Oleh itu pendidik harus mengetahui langkah-langkah yang praktikal sejajar dengan diri seseorang pelajar demi hendak memenuhi kehendak pelajar. komik. bahan-bahan daripada akhbar dan bahan-bahan bacaan lain. 5.Selain itu.Guru boleh menyuruh murid ke perpustakaan atau makmal komputer untuk mencari maklumat tentang topik-topik yang berkaitan dengan pelajaran yang dipelajari.penyelidikan. 4. Pertamanya tentang keperluan individu.1) Teori kognitif Tentang Motivasi. Oleh itu bagi meninggikan atau mempertingkatkan lagi proses pengajaran juga pembelajaran di dalam kelas. CD-ROM .Guru perlu menggunakan pelbagai bahan yang mempunyai unsur-unsur kreatif seperti bahan dari internet.Apabila murid berjaya. pencapaian seseorang individu cenderung untuk berjaya atau mencapai kejayaan ke aras yang paling tinggi. . Walau bagaimanapun strategi Maslow membuat kategori keperluan. guru seharusnya peka dan bijak menentukan apa keperluan seseorang pelajar. keperluan seseorang murid berbeza kerana menjadi ketara mengikut tempoh atau masa sesuatu tugas dijalankan. Keduanya.Pada masa yang sama.2) Teori Motivasi Pencapaian. Dengan menyedari keperluan seseorang pelajar guru dapat mengatur strategi serta alternatif yang lebih praktikal demi kecemerlangan yang semaksimumnya.Guru juga boleh mengadakan lawatan sambil belajar ke tempat-tempat yang bersejarah atau tempat yang sesuai dengan pelajaran.Guru tidak boleh mengharapkan kepada buku teks sahaja. Keperluan individu tidak selalunya mengikut susunan hierarki sepertimana yang telah dinyatakan di atas tadi. 4. 4. Guru perlu menentukan muridnya mengalami keinginan mencari maklumat atau penyelesaian. Terdapat dua kelemahan teori motivasi Maslow. menentukan hierarki yang mustahak amat bermanfaat dalam meninggikan motivasi kerja. Jelaslah bahawa keperluan itu mempunyai matlamat yang mesti dicapai bagi memenuhkan keperluan tersebut. guru boleh mengadakan pusat atau ruang untuk sudut mata pelajaran bagi mempamerkan segala alat bantu mengajar seperti carta. 0 KRITIKAN Teori Maslow tentang keperluan telah menerima kritikan. mereka akan mengelakan kemungkinan mengalami kegagalan. Dengan itu kepuasan belajar dalam keperluan motivasi boleh dicapai seterusnya menanamkan minat pelajar mengembangkan potensinya.0 PENUTUP Sesuatu matlamat pada satu peringkat berjaya dicapai akan menimbulkan perasaan untuk memenuhi kepuasan pada peringkat yang lebih tinggi. Teori Hiraki Maslow tegas memberi konsep bahawa perkembangan individu atau pelajar ini perlu melalui beberapa tingkat kepuasan atau dengan kata lain proses perkembangan individu itu merupakan satu usaha yang berterusan dalam persekitaran sosial sehingga mencapai kecemerlangan. Penganut teori-teori kognitif berpendapat bahawa individu bermotivasi apabila mereka mengalami keadaan ketidakseimbangan kognitif atau satu keinginan mencari penyelesaian kepada sesuatu masalah. Guru juga perlu memastikan pembelajaran berlaku. mereka membina matlamat yang realistik bagi diri mereka dan kejayaan tersebut telah menguatkan keperluan untuk pencapaian selanjutnya.Murid mesti digalakkan untuk menghasilkan ciptaan berdasarkan idea-idea dan minat sendiri. Matlamat ini mempunyai nilai yang tertentu kepada seseorang mahupun seorang pelajar yang memerlukannya. keseronokan dan sebagainya. Guru menggalakkan murid-murid menggunakan pelbagai bahan rujukan.

5. Zainun. Psikologi Pendidikan. Mok Soon Sang (2000). Saedah. New York. Alice Crow (1980). 6.Kuala Lumpur. Jakarta. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . 2. American Book Company. 3.BIBLIOGRAFI 1. Nota dan Latihan Ilmu Pendidikan : Pendidikan di Malaysia dan Psikologi Pendidikan 1. Psikologi Pendidikan.. Motivasi Dalam Pendidikan. Moustakas (1953). PT Bina Aksara. Sufean Hussain (1993). Bhd. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Drs. 9. Psikologi Perkembangan. Atan Long (1976). Sistem dan Falsafah. Second Edition. Psychology of Personal and Social Adjustment. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan. Pendidikan di Malaysia : Sejarah. Majzud (1992). Tunku Mohani (1996). Crow. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. 4. 8. Lester D. Rohaty Mohd. 7. Bhd. New York. Lingren (1959). Wasty Soemato (1987). McGraw-Hill Book Company. Children in Play Therapy.