Soalan: Sejauhmanakah teori psikologi Timur mampu untuk menandingi dan menjadi alternatif kepada teori-teori yang

dikemukakan di Barat?

Menurut Wikipedia Bahasa Melayu, falsafah diertikan sebagai satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Perkataan falsafah dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Arab yang juga berasal daripada perkataan yunani yang bermaksud "cinta kepada hikmah". Menurut Kamus Dewan edisi keempat, Falsafah diertikan sebagai pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain.

Perkataan "Falsafah" dalam konteks akademik Anglo-Amerika mungkin adalah sesuatu yang mengelirukan. Ia biasanya merujuk kepada tradisi falsafah daripada tamadun barat dengan mengetepikan tradisi falsafah daripada tempat lain. Masalah ini menjadi lebih rumit lagi apabila didapati tiada perkataan "falsafah" yang wujud dalam tamadun China, Korea, dan Jepun sehingga abab ke-19. Daripada itu, pernah juga sarjana barat yang menyangka bahawa falsafah itu tidak pernah wujud dalam tamadun ini.

Secara kasarnya, falsafah boleh dibahagikan kepada dua tradisi,antara falsafah barat dan juga falsafah timur. Bagi tradisi falsafah di Afrika, ia masih dianggap terlalu kabur dan asing bagi kebanyakan orang. Falsafah barat merupakan satu tradisi falsafah yang berlaku untuk kawasan Eropah, Amerika termasuk latin Amerika, dan juga di Timur Tengah. Falsafah Islam biasanya termasuk juga ke dalam tradisi ini. Falsafah timur pula merujuk kepada tradisi falsafah daripada Benua India dan juga daripada timur jauh seperti China, Korea, dan Jepun.

PERBEZAAN PEMIKIRAN FALSAFAH TIMUR DAN BARAT

Falsafah epistemologi sejarah dari timur mempunyai hubungan dengan aliran ilmu wahyu (agama Islam, Kristian, Yahudi) dan aliran intuisionisme yang merangkumi daya pemikiran manusia yang melebihi daya fikir manusia biasa, terutama menyentuh berkaitan kaedah memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan.

Secara jelas dapat dibahagikan dua aliran utama konsep epistemologi sejarah dari timur; a. aliran ilmu wahyu b. aliran intuisionisme

Falsafah epistemologi sejarah dari barat pula berkaitan dengan dengan aliran emperisisme yang menyentuh pengetahuan diperolehi dengan pancaindera dan aliran rasionalisme yang menjurus pengetahuan ‘akal’ sebagai kaedah sumber dalam memperolehi ilmu pengetahuan. Secara asasnya konsep epistomologi barat dapat dibahagikan pada dua aliran; a. aliran emperisisme b. aliran rasionalisme

iaitu kitab Al Quran. jampi. Aliran ilmu pengetahuan dalam Islam. ‘Sumber wahyu. disamping agama Buddha dan fahaman Hinduisme.Perspektif Timur Aliran ilmu wahyu yang dipegang oleh tokoh-tokoh ilmuan Islam. Injil dan Taurat. Kristian dan Yahudi menekankan pada konsep ilmu pengetahuan terutamanya dalam bidang sejarah yang selari dengan kitab Al Quran. Pemikiran ilmu pengetahuan ini sebenarnya tidak dapat melarikan diri dengan konsep keagamaan atau ritualisme dalam agama Islam. Kristian dan Yahudi. melihat pada keupayaan pencernaan ilmu pengetahuan melalui jalan metafizik dan mencapai tahap ‘fana’ yang meleburkan perbezaan di antara subjek dan objek dan mewujudkan kesatuan di antara kedua-duanya sekali. Buddha dan Hindu dikesan mempunyai acara-acara ritualisme seperti amalan kerohanian peringkat tinggi dalam mencari sumber ilmu pengetahuan. Keyakinan ini diperkuatkan dengan kisahkisah sejarah dan zaman lampau yang saling berkaitan dalam ketiga-tiga kitab utama tersebut. Yahudi. ayat-ayat suci dan dengan proses ibadat secara amalan kebatinan dan rohani dilakukan untuk memperolehi sumber-sumber ilmu pengetahuan dari alam magis atau daripada Tuhan. Penggunaan mantera. serta kisah-kisah sejarah utama di lampau yang termuat di dalam kitab-kitab utama tersebut.Perbezaan Aliran. Injil dan Taurat. Tradisi timur yang amat dipengaruhi oleh amalan keagamaan dan kepercayaan agama menilai kebenaran atau ketepatan sesuatu ilmu pengetahuan mestilah bersumberkan ilmu wahyu. Aliran intuisionisme dalam konsep ilmu pengetahuan timur. Ilmu pengetahuan perlu diselarikan dengan kebenaran yang sahih dan tidak terkeluar dari sumber utama. tidak .

Bagi agama Islam. sumber-sumber dari kitab suci mereka seperti kitab Mahabrata menjadi panduan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta sejarah kehidupan dan tamadun mereka. khususnya agama-agama langit (samawi) seperti agama Yahudi. termasuklah dari segi falsafah sejarah. Nasrani. dan Islam’[5]. Al Quran dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad s. Ini termasuklah kepercayaan mengenai pembalasan dosa dalam konsep ‘Dharma’ dalam agama Buddha yang menyanggah kepada amalan yang berdosa. Bagi ajaran Hindu dan Buddha. Fenomena ini jelas bertentangan dengan aliran epistemologi barat yang menekankan pada unsur rasionalisme dan emperisisme. Injil dan Taurat menyebabkan aliran epistemologi sejarah timur tertakluk dengan nilai-nilai ketuhanan dan moraliti yang tinggi. Keutuhan kepercayaan tauhid dan ketuhanan menolak sama sekali penggunaan dalil akal ( aqli) semata-mata dalam mentafsir ilmu pengetahuan .w dianggap sebagai wajib secara mutlaknya untuk dipercayai atau dirujuk di dalam setiap penulisan pensejarahan.a. seperti kitab agama Hindu seperti kitab ‘Mahabrata’ dan ‘Ramayana’ menekankan perjalanan kisah sejarah yang berlandaskan fahaman agama Hindu. Segenap penulis atau pengkaji wajib bertanggungjawab dalam memastikan setiap bentuk penulisan pensejarahan tidak berlawanan dengan hukum Tuhan serta undang-undang hukum-hakam agama yang tidak boleh berubah mengikut kehendak emosi atau akal semata-mata. malahan agama Buddha mempunyai tradisi dalam amalan ibadat pertapaan dalam memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan. Pegangan utama dan sumber rujukan utama kepada kitab Al Quran. Kitab-kitab agama di India. .syak lagi merupakan sumber pengetahuan yang terpenting dalam tradisi agama-agama besar yang tumbuh di Timur.

s. ‘peranan St. Agustine dalam zaman era kebangkitan Kristian telah mendominasikan Zaman Pertengahan’[6] menunjukkan bahawa falsafah sejarah dalam tradisi Kristian diperjuangkan oleh golongan ilmuan agama tersebut. Secara amnya. Agustine ‘The City of God’ memberikan pandangan penulisan sejarah yang menilai unsur kebaikan dan keburukan bagi sesebuah tamadun dunia berpunca dari nafsu manusia yang positif atau negatif. kisah kisah sejarah yang unggul tercatat di dalamnya seperti peristiwa Nabi Musa a. Nabi Musa a. Al Quran dinyatakan mempunyai empat perlima isi kandungannya mengandungi peristiwa sejarah. malahan kitab agama seperti Taurat dan Injil mempunyai peristiwa sejarah yang hampir bersamaan di antara satu sama lain. Secara hierarki sumber sejarah pula.T sebagai . ketentuan Tuhan.s) yang terpilih. sebagai contoh agama Islam dengan 6600 ayat di dalam Al Quran .Di dalam nilai-nilai falsafah agama Kristian secara asasnya memiliki universialiti sejagat. Nabi Isa a.W. malah hasil karya St. Ini selaras dengan definasi pensejarahan klasik yang menitikberatkan pada nilai fungsional dari sebab akibat atau pengajaran daripada peristiwa yang telah berlalu/ silam. contohnya cerita sejarah berkaitan riwayat hidup Nabi-Nabi ( a. ( Nabi Ibrahim a. Konsep ini melihat kepada kekuasaan Tuhan yang ‘Abadi’ dan tiada makhluk yang dapat mengalahkan kekuasaan Tuhan. terutamanya dalam kepercayaan para penganut agama Islam kepada Allah S.s. tamadun peradaban dan pergerakan sejarah ke mercu kegemilangan.s dengan Firaun di Mesir yang menyaksikan orang-orang Israel berpindah secara besar-besaran dari Mesir ke Sinai. secara jelas dan nyata menunjukkan aliran timur menekankan unsur-unsur absolutism yang sepenuhnya terhadap pengetahuan yang diturunkan oleh Tuhan melalui kitab-kitabNya.s). dalam tradisi aliran timur ia amat menekankan kepada sumber wahyu akan menilai mengikut acuan kitab agama masing-masing.

Penggunaan kaedah intuisionisme dalam aliran epistemologi timur membayangkan sesuatu yang dianugerahkan kepada ‘manusia yang terpilih’ untuk memperolehi ilmu pengetahuan secara ghaib melalui mimpi. Perbezaan Aliran – Perspektif Barat Aliran pemikiran barat menekankan nilai-nilai empirikal yang menekankan konsep pengalaman dan pengamatan pancaindera. Hindu dan Buddha. Yahudi. mengenai ilmu pengetahuan. menekankan pada bukti pengumpulan bahan dan sumber yang dapat dibaca dan dilihat oleh para pengkaji.Tuhan Yang Maha Esa. ilmu laduni dan upacara mistik. Kristian dan Yahudi memperlihatkan keseragaman dalam ilmu pengetahuan di dunia yang perlu diikat dengan sumber-sumber wahyu. Pembuktian empirikal adalah sesuatu yang amat tinggi darjahnya atau tingkatan dalam menentukan kesahihan sesuatu kajian. pertapaan. tradisi aliran epistemologi timur menggunakan kaedah keagamaan dalam mencirikan kaedah ilmu pengetahuan dalam sejarah. Sebagai kesimpulannya. Penyelidikan dalam bidang sejarah mengikut aliran empirikal barat. Pengkajian dengan pengumpulan data dan bukti empirical merupakan aliran yang amat berpengaruh di barat. dalam mencerna ilmu pengetahuan. Kristian. Aliran rasionalisme barat lebih menekankan pada penggunaan ‘akal’ semata-mata dalam . ini diperkuatkan lagi dengan pendapat Auguste Comte ( 1798-1857M) yang menyatakan abad ini ( moden) dikuasai oleh fakta dan pengamatan para penulis (pengkaji). pemerolehan ilmu pengetahuan secara intuisionisme ini adalah anugerah Tuhan yang diyakini bagi setiap penganut agama Islam. Penggunaan sumber wahyu dari Tuhan dalam kitab utama agama Islam. berkaitan sejarah manusia mengikut aliran barat. Pengamatan yang benar dan fakta-fakta yang sahih akan membuktikan kebenaran sesuatu penulisan ilmu pengetahuan.

ianya boleh disingkapkan atau diterangkan secara jelas dengan kaedah yang digunapakai oleh tokoh falsafah materialisme ( kebendaan) barat seperti Karl Marx ( 1818. Konstruktivisme epistomologi menilai ilmu pengetahuan dengan kaedah pengkajian kualitatif dan menekankan bahawa para pengkaji atau ahli ilmu pengetahuan yang menentukan pengetahuan saintifik di dalam ilmu pengetahuan bukannya sumbersumber lainnya seperti ilmu wahyu yang dipegang kuat oleh golongan Islam.1883M) yang menilai sesuatu isu sosial. sejarah dan ekonomi dengan membandingkan dengan nilai-nilai materialisme semata-mata.proses menggali ilmu pengetahuan. ‘ ilmu falsafah dan logik berkembang di Greek. Aliran barat menekankan dalam konsep kebenaran sesuatu ilmu pengetahuan berdasarkan logika formal yang dibawa oleh pemikiran Socrates. Plato dan Socrates. Yahudi dan Kristian. Ini ditambah dengan teori pertalian. disamping teori . sedangkan penggunaan akal bersifat tetap dan ketetapan yang unggul. Konsep konstruktivisme epistemologi yang diperkenalkan secara meluas oleh Jean Piaget (1967) yang mengkritik objektivisme berkaitan manusia yang dikatakan mampu mencapai tingkat ilmu pengetahuan yang tidak terjangkau oleh akal ( ilmu ladunni). Aliran ini membuat tanggapan bahawa aliran empirikal akan selalunya berubah-ubah. Ini dapat dilihat dari perspektif barat yang mewarisi beberapa falsafah sejarah zaman Greek yang terlalu mengutamakan akal semata-mata sebagai dalil. malah aliran ini melihat pada unsur ‘realiti’ semata-mata dalam menerangkan mengenai hakikat ilmu pengetahuan. teori kesepadanan dan teori pragmatik. dunia Greek memuja akal melebihi semua yang lain’. Ini menyebabkan wujudnya sub aliran yang hanya menekankan penggunaan akal fikiran semata-mata serta cuba menafikan aliran ilmu wahyu keagamaan dalam ilmu pengetahuan. termasuklah dari segi ilmu pengetahuan.

Ini menyebabkan ‘sejarah muktamad’ yang disimpulkan dari data sumber pertama yang diperolehi dari pengamatan pancaindera dan akal. terutamanya . Yahudi dan Kristian. teori semantik dan teori non.logik berlebihan.s yang diturunkan sebagai wahyu dan tercatat di dalam Al Quran di zaman Nabi Muhammad s. golongan inilah yang menimbulkan anjakan pradigma dari keutuhan kepada sumber wahyu kepada sumber akal semata-mata di barat. Kristian dan Yahudi. Aliran skeptisme wujud di barat diakibatkan dari hanya bergantung dengan kebolehan ‘pancaindera’ semata-mata dan penggunaan akal sahaja. golongan ini merujuk pada golongan ilmuan barat yang memulakan aliran yang cuba menjauhkan dari sumbersumber utama berasaskan wahyu. Ini menyebabkan penolakan penafian data maklumat empirikal sekiranya pemikiran intelek menafikan kewujudan maklumat empirikal. dianggap tidak mampu mempunyai asas yang teguh dan setiap masa boleh dikritik dari segi ketepatannya.a. berbanding kisah sejarah yang terakam dalam Al Quran berkaitan sejarah raja Mesir ( Firaun) di zaman Nabi Musa a. Aliran barat hanya mementingkan kepada penggunaan akal yang rasional serta menolak secara langsung penggunaan nilai agama dan kepercayaan tauhid di dalam agama Islam. Secara amnya. Beberapa ilmuan yang dikesan mengambil kaedah skeptikal adalah Descartes ( 1596-1650M) dan Leibniz ( 1685-1753M). tradisi barat melihat pada penggunaan akal dan panca indera dalam menentukan kebenaran sesuatu sumber ilmu pengetahuan dan menolak penggunaan ilmu wahyu dan ilmu agama seperti Islam. ‘Golongan ini cuba menimbulkan skeptikal terhadap kepercayaan beragama’.deksriptif.w. tanpa mempunyai nilai roh keagamaan atau ilmu wahyu. Contoh yang boleh dilihat dari segi penemuan artifaks di kawasan makam raja-raja Mesir purba ( piramid) yang masih tidak muktamad dari segi penulisan pensejarahannya.

Kaedah ini menimbulkan metodologi dalam penyelidikan berkaitan ilmu pensejarahan dan tulisan-tulisan akademik mengenai sejarah dunia manusia. Secara amnya. Bagi aliran barat. Sumber kedua bagi aliran barat dalam ilmu pengetahuan adalah hasil karya sejarah yang telah diproses dari sumber mentah sumber pertama. hierarki sumber sejarah sebagai ilmu pengetahuan perlu diperkuatkan dengan. Taklif penggunaan akal yang berlebihan menyebabkan penggunaan kaedah penyelidikan dan pengkajian saintifik dilakukan dan disahkan dengan penggunaan akal serta pancaindera manusia yang melakukan pengkajian mengenai sesuatu ilmu pengetahuan. rumusan dan tafsiran serta hubungan antara sejarah dengan bentuk-bentuk penyelidikan lain. dalam mendapatkan sumber-sumber rasional mengikut aliran barat yang teramat menekankan kepada bidang penyelidikan dalam memperolehi keputusan mengenai sesuatu bidang ilmu pengetahuan. mistik dan perkara-perkara atau isu yang tidak mempunya koleksi penyelidikan yang lengkap. Ini dapat dikesan dengan kisah-kisah sejarah yang termuat dalam kitab-kitab utama agama samawi di dunia seperti Al Quran. Kritik dalaman dan kritik luaran akan dilakukan dalam menilai setiap hasil karya dari sumber pertama dan kedua terutamanya di kalangan . sumber pertama ( primary sources). Penyaringan dari segi’heuristik’ pada peringkat pertama dan ‘kritik’ pada peringkat kedua dan akhirnya akhirnya menjurus kepada penggunaan akal sebagai peringkat terakhir. sumber sejarah bagi aliran barat amat menitikberatkan sumber berbentuk tulisan dan sumber lisan. termasuklah di dalam bidang sejarah. Injil dan Taurat. sumber pertama adalah sumber yang masih bersifat mentah dan belum pernah dibahaskan secara intelektualisme.berkaitan dengan perkara ghaib. Bidang penyelidikan yang dipentingkan berkaitan dengan ‘ cara-cara sejarawan mengambarkan atau mengklasifikasikan bahan. kaedahkaedah penyampaian kepada hipotesis atau kesimpulan.

ilmuan empirikal di barat. Aliran empirisisme menitikberatkan kepada kemampuan pancaindera manusia dan pendedahan pengalaman kepada kekuatan tubuh badan yang mampu meresapi ilmu pengetahuan secara sedar sebagai aliran epistemologi utama di barat. Ini kerana manusia dari segi lahiriahnya merupakan haiwan bermasyarakat dan tidak suka melampaui batasan-batasan yang ditetapkan. . Logik bermaksud berfikir secara teratur.M). Salah seorang ahli falsafah barat ialah Aristotle (384-322 S. Bagi Aristotle. Aristotle menyarankan supaya manusia harus mengamalkan sifat kesederhanaan dalam kehidupan. Sumbangan beliau adalah dalam bidang ilmu logik dan beliau dikenali sebagai "bapa logik". aliran pemikiran barat dalam merujuk pada falsafah berkaitan sejarah terbahagi kepada dua aliran secara amnya. Dalam karya beliau. Politics. Beliau juga orang pertama yang memperkenalkan kaedah saintifik dalam mencari kebenaran. kerajaan yang paling baik ialah "politi". Aristotle merupakan orang pertama yang membentangkan cara berfikir yang teratur iaitu dalam suatu sistem. Walaupun begitu nilai absolutisme tidak tercapai dengan sempurna dalam aliran barat. tepat atau berdasarkan hubungan sebab dan akibat. Pemikiran barat dalam aliran yang menggunakan akal atau daya intelek semata-mata dapat dikesan dalam merujuk pada aliran rasionalisme. aliran ini amat prihatin kepada perkara-perkara yang statik dalam aliran epistemology. sehingga mencapai taraf ‘ Sejarah Muktamad’. Aristotle juga pernah menjadi guru kepada Iskandar Zulkarnain. Beliau berpendapat bahawa kehidupan yang baik ialah kehidupan bermasyarakat dan bersikap sederhana. yakni pemerintahan oleh ramai yang meliputi ciri-ciri terbaik pemerintahan monarki dan oligarki. Aristotle menimba ilmu beliau dengan Plato di Akademi selama 20 tahun. Sebagai kesimpulannya. berbanding dengan aliran timur yang berpegang teguh dengan tradisi ilmu wahyu mutlak dari Tuhan.

Ini bersamaan dengan nilai tradisi golongan Kristian yang diasaskan oleh St. Ini menyebabkan kemunculan tokoh-tokoh empirisisme seperti John Locke ( 1632-1704M).W. Kitab klasik Ramaya. Kesimpulannya…apakah jalan yang kita perlu ambil. Pengaruh sekularisme dan materialisme dan atheis jelas mempunyai pengaruh dalam aliran perspektif barat dari segi falsafah epistemologi sejarah. David Hume ( 1711-1776M) dan tokoh-tokoh ‘materialist conception of history’ seperti Karl Marx ( 1818-1883M) yang menyumbangkan kepelbagaian kepincangan sosial kemasyarakatan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan pensejarahan barat yang mempengaruhi dunia di zaman moden. adakah kita dapat berpegang. Agustine yang mencetuskan pengaruh agama dalam proses ilmu pengetahuan berkaitan sejarah.!!!.s dengan firaun dan kisah-kisah yang perlu diambil iktibar dalam Al Quran sebagai sumber sejarah. Mahabrata dan Baghavad Gita dalam tradisi pensejarahan India amat berkait rapat dengan kepercayaan agama Hindu.PENUTUP – KESIMPULAN Secara umumnya perbezaan yang ketara dapat dilihat dari aliran-aliran yang dibawa oleh warisan barat dan timur dari segi perspektif epistemologi ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah dan falsafah sejarah. serta tidak tertakluk kepada ruang atau waktu tertentu yang memberikan maksud kepercayaan kepada Allah S. YA!!! TIADA KERAGUAN ! KITA WAJIB PERCAYA ! KISAH SEJARAH YANG DI FIRMANKAN OLEH ALLAH SWT…. disamping kepercayaan golongan penganut agama Yahudi berkaitan dengan kitab Taurat yang memuatkan banyak kisah pensejarahan silam berkaitan masyarakat Yahudi. jawapan saya. kisah sejarah dalam AL QURAN seperti kisah Nabi Musa a. Berbeza dengan perspektif aliran barat yang mengutamakan kaedah penyelidikan saintifik dan penggunaan akal serta pancaindera dalam menilai muktamadnya sesuatu bidang ilmu pengetahuan dari segi kesahihannya. manakala dalam agama Islam sejarah adalah bersifat universal.T yang mengawal dan menentukan keseluruhan perjalanan pensejarahan dunia ini. .

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Di sini. berketerampilan.” . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai ksejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. kemahiran dan penghayatan Islam berteraskan al-Quran dan As-sunnah bagi membentuk sikap. Falsafah Pendidikan Negara yang berteras konsep kesepaduan antara intelek. berakhlak mulia. rohani. emosi. Usaha ini adalah usaha untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani dan jasmani telah diwujudkan. FPN ini berbunyi :“Pendidikan di Malaysia adalah usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. ISLAM DAN BARAT TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA Jika kita lihat sedalam – dalamnya falsafah pendidikan di Malaysia.IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR. falsafah pendidikan Islam seperti yang di bawah : “ Pendidikan Islam adalah satu usaha yang berterusan untuk menyampaikan ilmu. kemahiran. masyarakat. jelas sudah terbukti yang falsafah pendidikan Islam telah memberi impak serta terselit dengan nyata implikasinya terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. kita telah mencedok sebahagian besar daripada ideology ahli falsafah Islam yang membentuk falsafah tersebut. ia telah digubal oleh ideology – ideology Negara berinspirasikan falsafah pendidikan Islam. alam sekitar dan Negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat “ Jelas sekali. kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri. Cuba kita renungkan bersama.

Apa yang jelasnya. Perennial bermaksud tidak berubah. Ia menekankan aspek-aspek perenialisme dan essensialisme. Bagaimana perkembangan pendidikan di Malaysia melihat falsafah pendidikan barat sebagai satu ikutan atau ‘role model’. Ternyata falsafah pendidikan Islam memberi impak yang besar terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. sesuatu yang tidak akan berubah. Di dalam pembentukan KBSR dan KBSM ini penekanan yang lebih seimbang diberikan kepada bidang fardu Ain dan Kifayah. penekanan agama melebihi sains. Kedua-dua KBSR dan KBSM ini memberikan penekanan asas kepada usaha pembentukan sahsiah. melatih 3M serta kemahiran mental. jasad dan akal yang bakal menghasilkan manusia yang mempunyai keseimbangan emosi telah diterapkan dalam sektor pendidikan di Malaysia sehingga kepada asas yang paling kukuh sekali. Matlamat pendidikan bagu falsafah ini pula. Ia bersifat praktikal dan pragmatik. mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat. abadi atau tidak dan mempunyai had masa. Ia berkonsepkan ciri-ciri semulajadi manusia bersifat sejagat dan tidak berubah. Bagi menghidupkan FPN ini dua bentuk kurikulum baru yang mengamalkan sistem pendidikan bersepadu. Falsafah pendidikan barat terbahagi kepada dua iaitu. Essensialisme pula berkonsepkan menumpukan perkara-perkara asas sahaja dan perkara ini pula bole berubah dari masa ke semasa. dan menaakul. masyarakat dan alam sekitar. emosi dan semangat tanggungjawab kepada diri. Lebih tertumpu kepada potensi dan rasional individu. lebih pasif. tradisional dan Moden. . usaha mewujudkan FPN ini secara langsung menunjukkan bagaimana teori menyepadukan antara elemen roh. kita lihat dari sudut barat pula. Atau lebih jelas lagi. Selain itu juga. peribadi. KBSR dan KBSM telah diwujudkan mengantikan sistem kurikulum yang lama.

Islam dan Barat kepada perkembangan pendidikan di Malaysia. system pendidikan tersebut secara perlahan lahan telah diubah mengikut rentak pendidikan di Barat.Matlamat pendidikannya pula. guru memainkan peranan utama. system pendidikan di situ sangat mementingkan suatu proses yang berterusan serta keakhiratan. Ia tertumpu kepada inovasi kurikulum sekolah -dirancang secara sistematik. sekarang kita telah mempunyai ramai rakyat yang bijak dan mereka ini telah memilih jalan tengah untuk mencedok idea – idea dari pendidikan Islam. Begitulah. latihan intelek dan mentall. sebelum ia dijajah oleh pihak Inggeris. pengajaran maklumat berbentuk fakta yang perlu dipelajari. Sejarah pendidikan di Tanah Melayu juga ada menjelaskan bahawa. setelah didatangi oleh pihak penjajah. besar sekali implikasi falsafah pendidikan Timur. Namun begitu. dihayati dan disimpan oleh anak murid kita serta penghayatan budaya. 3M diterapkan dan nilai-nilai kemasyarakatan ditekankan. Walaubagaimanapun. Timur dan Barat. .

Engelwood Cliffd New Jersey : Prenctice – Hall. Philosophical Perspectives 13. Nasruddin Razak. Dancy. 1979. Rand. Hendricks. Harold H. Oxford: Oxford University Press. 2003. Jakarta: Pulau Bintang. . Epistemology. Illinois : Intervarsity Press. Introduction to Objectivist Epistemology. Bayesian Epistemology. New York: Cambridge University Press. Abdul Rahman Haji Abdullah. Ayn. Jonathan. A Guide Through the Theory of Knowledge (Third Edition) Oxford: Blackwell Publishing. Michigan: Baker Book House. Bovens. Petaling Jaya: Fajar Bakti. 1976. & Sosa. Abdul Rahman Haji Abdullah. Titus. An Introduction to Contemporary Epistemology (Second Edition). Pengantar Ilmu Sejarah. Blackwell Publishing. Luc & Hartmann. Norman L. Blackwell Guide to Epistemology. Semarang : cv Toha Puka. E. 1964. 1987. Persoalan-Persoalan Filsafat. Bandung: P. 1999.2006. 1987. Colin Brown. Mainstream and Formal Epistemology. Tomberlin. James . Adam. Geisler. Suntharalingam.1999. Wacana Falsafah Sejarah. Introduction to Philosophy : A Christtian Perspective. 1968. 2002. 1992. Metodologi Dakwah. William H. Stephan. R. 1991. Dray. 2000.T Remaja Rosdakarya. Kuala Lumpur:DBP. Vincent F. J. 1984. Blackwell Publishing. New York: Meridian. John Wiley & Sons. Morton. Pensejarahan Barat. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Philosophy of History. Filsafat Umum: Akal dan hati Sejak Thales sampai James. Greco. Philosophy and the Christian Faith.BIBLIOGRAFI Ahmad Tafsir. 2003.

Persoalan-Persoalan Filsafat. [3] Abdul Rahman Haji Abdullah. Wacana Falsafah Sejarah. Kuala Lumpur: Utusan Publications.T Remaja Rosdakarya. 24-25. Titus. Wacana Falsafah Sejarah. hlm. Jakarta: Pulau Bintang. Geisler.NOTA HUJUNG [1] Abdul Rahman Haji Abdullah. 362263. [10] Harold H. [7] Abdul Rahman Haji Abdullah. Suntharalingam.73. 1984. Semarang : cv Toha Puka. 14. 1992.M Rasjidi. [5] Abdul Rahman Haji Abdullah. [9] R. 1976.hlm. Filsafat Umum: Akal dan hati Sejak Thales sampai James. 1987. Ahmad Tafsir. 61. 108. hlm.Wacana Falsafah Sejarah. Pengantar Ilmu Sejarah. [6] Abdul Rahman Haji Abdullah. [11] Abdul Rahman Haji Abdullah. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 73 dan .hlm. 71. 2000. 1987. Metodologi Dakwah. Wacana Falsafah Sejarah. hlm. 12.hlm. . Petaling Jaya: Fajar Bakti. 2000. Norman L. 73. hlm. Wacana Falsafah Sejarah. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Michigan: Baker Book House. Wacana Falsafah Sejarah.hlm. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 2000. hlm.Kuala Lumpur: Utusan Publications. 2000. Introduction to Philosophy : A Christtian Perspective. hlm. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. 73. 2000.hlm. hlm. 2000. 81. Bandung: P. Pensejarahan Barat. Wacana Falsafah Sejarah. 2003. [4] Abdul Rahman Haji Abdullah. 72 dan . Kuala Lumpur: Utusan Publications. Kuala Lumpur: Utusan Publications. hlm. 2000. hlm. [2] Abdul Rahman Haji Abdullah. 77 dan Nasruddin Razak. [8] H. Filsafat Agama.

Pengantar Ilmu Sejarah. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Philosophy and the Christian Faith. 1968. Pengantar Ilmu Sejarah. [14] Abdul Rahman Haji Abdullah. 2000. Kuala Lumpur: Utusan Publications.hlm. Wacana Falsafah Sejarah. 2000. hlm. [13] Colin Brown. 83. 2003. 63. 13. hlm. [18] Abdul Rahman Haji Abdullah. Wacana Falsafah Sejarah. [15] Abdul Rahman Haji Abdullah. Wacana Falsafah Sejarah. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka. 47. 83.[12] Abdul Rahman Haji Abdullah. [17] Abdul Rahman Haji Abdullah. Wacana Falsafah Sejarah. 2003. 2000. 72. [16] Abdul Rahman Haji Abdullah. hlm. hlm. 48-57. hlm. hlm. . Illinois : Intervarsity Press. 2000. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa & Pustaka.

PRINSIP DAN FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur boleh digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama. mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara . dan falsafah pendidikan Islam. —Falsafah pendidikan Barat menekankan nilai sesuatu ilmu sebagai keperluan untuk membezakan taraf individu dengan individu yang lain. Xunzi (313-238 SM) dan Hanyu (768-824) dan negeri China. —Pendidikan di barat pula berfokuskan kepada proses pembelajaran di institusi seperti sekolah untuk menjadikan murid mendapat pengetahuan dan mengaplikasinya secara berkesan. Dan pandangan tokoh-tokoh pendidikan konfusianisme.Kesimpulan Falsafah Pendidikan Timur dan Barat —Pendidikan di timur menekankan bagaimana untuk menjalani proses kehidupan yang bermakna dalam membentuk kesempurnaan hidup. nasionalisme dan internasionalisme (India). — —Falsafah pendidikan timur juga berfokus kepada nilai-nilai murni dan bagaimana ilmu yang diperolehi membawa kesan dalam kehidupan. — KONSEP. ramai di antara mereka berpendapat peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia. Konfusianisme Falsafah pendidikan konfusianisme adalah berasas daripada pemikiran Confucius (551-479 SM) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372289 SM). iaitu konfusianisme (China).

peraturan dan kebudayaan masyrakat. buku elemen. tua. untuk menjadikan manusia yang sempurna dan berupaya memberi sumbangan kepada kemajuan masyrakat. iaitu buku syair. pelajar hendaklah dididik dengan nilai. individu. mengakui dan oleh bahawa itu.Confucius. menghormati mudaserta taat dan cinta kepada pemerintah dan Negara Ahli-ahli konfusianisme berpendapat bahawa pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengekalkan nilai dan norma masyarakat. seorang tokoh pendidik serta ahli falsafah yang terkemuka di negeri China. dan seterusnya pula mengekalkan kebudayaan masyarakat yang penting untuk membawa kestabilan. buku upacara dan buku annals Confucius berbeza. menegaskan pendidikan adalah proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia dan ini boleh dicapai melalui amalan tingkah laku yang bersopan orang santun. Bagaimanapun. lebih sederhana. pelajar hendaklah menghafal kelima-lima buku klasiks yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh cendikiawan dari tamadun purba kala. Mereka menganggap fitrah manusia mengandungi nilai murni baik hati. kesejahteraan dan keharmonian kehidupan. bertimbang menyayangi rasa. buku sejarah. dan nilai baik hati ini dapat diperkembangkan melalui proses pendidikan. pula setiap induvidu mempunyai potensi yang beliau mengajar muridnya strategi mengikut kebolehan untuk Beliau menggunakan perbincangan . norma. Sehubungan itu. orang ikhlas yang hati.

pembentukan individu bermoral tinggi dan berbudaya sempurna. ramai di antara mereka berpendapat peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia. memperkenalakan Mereka unsur rasionalisma untuk falsafah pendidikan yang konfusianisme. . mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara. sebenar. Chenghao (1032-1085). pelajar berpendapat. untuk kaedah memperolehi pangetahuan.menyampaikan Didalam 1107). Dan pandangan tokoh-tokoh pendidikan konfusianisme. iaitu konfusianisme (China). memperolehi pemikiran menyarankan Mereka ilmu rasional hendaklah Sehubungan ilmu menggabungkan ini. perkembangan menghuraikan pendidikan sebagai kecerdasan individu. Chengyi (1033- Zhuxi (1130-1200). dalam zaman dan dinasti Sung. Konfusianisme Falsafah pendidikan konfusianisme adalah berasas daripada pemikiran Confucius (551-479 SM) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372289 SM). mereka dengan inkuiri tujuan mentalnya. Xunzi (313-238 SM) dan Hanyu (768-824) dan negeri China. pelajaran. dan falsafah pendidikan Islam. KONSEP. nasionalisme dan internasionalisme (India). PRINSIP DAN FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur boleh digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama.

mudah bertindak dan sedia menerima teguran dan arahan guru. motivasi menjadi penggerak kepada kejayaan kumpulan. manusia bertindak untuk mencapai sesuatu matlamat dan ia akan mencari jalan yang paling mudah untuk mancapai matlamat tersebut. Telah diakui bahawa manusia sebagai makhluk yang paling tinggi mempunyai keperluan yang kompleks. maka secara tidak langsung kehendak mereka telah dipenuhi . Pelajar-pelajar seperti ini mempunyai penggerak dalam dirinya untuk mencapai kecemerlangan akademik dan juga dalam hidup keseluruhannya. maka wujudlah kerjasama. Di sini motivasi boleh ditakrifkan sebagai kebolehan atau persetujuan yang dilaburkan untuk mengembangkan tenaga demi mencapai matlamat atau juga penghargaan. mereka akan bekerja dengan lebih baik kerana tiada lagi kebimbangan.0 Teori Motivasi Maslow Struktur dan fungsi di dalam badan organisme mempunyai keperluan yang tertentu. Pada peringkat yang paling asas terdapat keperluan hayat ataupun keperluan fisiologi. Setelah keperluan ini dipenuhi baharulah keperluan keselamatan. Mereka boleh berdikari dan suka memberikan pandangan dan pendapat dalam kelas. seterusnya peringkat penghargaan kendiri atau penghormatan diri dan peringkat tertinggi atau puncak bagi . Dalam satu-satu kelompok kumpulan. Seseorang yang mempunyai motivasi bermakna ia telah memperolehi kekuatan untuk mencapai kecemerlangan dan kejayaan dalam kehidupan. Pada masa yang sama guru juga menjadi “motivator” kepada pelajar-pelajarnya untuk berjaya dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain motivasi adalah proses menghasilkan tenaga oleh keperluan diarahkan untuk mencapai sesuatu matlamat. Dengan adanya motivasi. Oleh itu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di sekolah boleh dicapai melalui guru dan pelajar yang sentiasa bermotivasi. Berdasarkan Atan Long ( 1976 : 131 ). jika seseorang itu diberi motivasi.. Terpenuhnya kehendak dan kemahuan oleh seseorang itu boleh memberikan suatu kepuasan yang tidak terhingga pada diri seseorang. Ekoran daripada itu. Melalui apa cara pun. Sesuatu peringkat keperluan yang lebih tinggi tidak mungkin diperolehi sebelum keperluan yang lebih rendah peringkatnya dipenuhi terlebih dahulu. Mereka akan mendengar dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada pelajarannya. Ahli-ahli psikologi berpendapat bahawa tingkah laku manusia boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mereka aktif di dalam dan di luar kelas. Motivasi memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang pendidikan. Pelajar yang bermotivasi ialah pelajar yang mempunyai minat untuk belajar bagi mencapai matlamatnya. Begitu juga dengan kepuasan. sifat suka tolongmenolong antara satu sama lain. Adakalanya manusia bertindak berdasarkan perasaan dan nalurinya sendiri dan juga kadang-kala dipengaruhi oleh persekitaran sekeliling. Maslow (1954) telah menjelaskan bahawa keperluankeperluan manusia itu berperingkat-peringkat. Seorang guru yang baik mesti mempunyai motivasi yang dinamik. Motivasi boleh juga dikatakan sebagai rancangan atau kehendak untuk menuju kejayaan dan mengelakkan dari kegagalan hidup. Oleh yang demikian motivasi adalah merupakan keadaan apabila keperluan manusia itu dipenuhi dengan diberi ganjaran dan sesuatu status yang baik. 2. Guru dan murid memerlukan motivasi untuk mengerakkan dirinya untuk mencapai kualiti kerja atau kejayaan yang lebih cemerlang. diikuti keperluan kasih-sayang. cekap dan sentiasa berusaha untuk memajukan serta meningkatkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Apa yang mendorong manusia bertindak untuk sesuatu tujuan itu ialah apa yang dinamakan “motivasinya” Untuk memahami dengan lebih mendalam tentang tindakan manusia ini kita perlulah mengkaji beberapa teori yang berkaitan. Guru yang bermotivasi juga mempunyai tenaga untuk menjadi penggerak kepada pelajarpelajarnya. Jadi teori yang akan diketengahkan disini ialah tentang teori motivasi “Maslow”. rasa selamat dan kehidupan yang terjamin telah tersedia untuk mereka.PENGENALAN Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau inginkan mencapai sesuatu matlamat.

boleh mendatangkan penyakit yang berbahaya kepada mereka.. Bagi remaja yang cuba memenuhi keperluan seks melalui hubungan seks yang tidak selamat. Keperluan ini akan mencapai kemuncaknya apabila seseorang itu mencapai peringkat baligh. setiap individu dapat mengetahui peranan jantina masing-masing. pelajar-pelajar yang mendapat kurang makanan tidak dapat menumpukan perhatian yang sepenuhnya terhadap pelajaran mereka. Keperluan ini adalah penting bagi kehidupan sesuatu organisme.5 Keperluan Keselamatan Telah menjadi lumrah setiap yang bernyawa. Kasih Sayang 6. dan kreativiti impuls individu. Maka dengan itulah juga Maslow menamakan keperluan peringkat terbawah sebagai keperluan kekurangan dan peringkat paling tinggi sebagai keperluan perkembangan.1 Keperluan Fisiologi Mengikut teori Maslow. Membicarakan teori motivasi Maslow dalam konteks pendidikan. Demikianlah tiap-tiap individu memerlukan keperluan ini tetapi dengan kekuatan yang berbezabeza. Keperluan asas ini merangkumi apa yang diperlukan untuk diri atau fizikal seseorang seperti keperluan mendapatkan makanan. 2. Bagi mengelakkan perkara ini berlaku. Fisiologi Model Maslow yang berbentuk peringkat itu merupakan perkembangan ‘ontological’ individu kerana setiap peringkat perkembangan perlu dilalui oleh individu misalnya pada masa bayi atau kanak-kanak. 2. Peringkat keperluan manusia mengikut teori Maslow ini dapat dilihat seperti rajah di bawah. kemampuan. apatah lagi manusia.keperluan manusia adalah peringkat keperluan bagi penyempurnaan kendiri. para guru sepatutnya memberikan perhatian dan mengambil berat kepada tanda-tanda yang menunjukkan apa-apa kekurangan dari segi fizikal pelajar itu. peringkat ini merupakan keperluan yang paling asas. Penghargaan Kendiri 5. salah satu lagi yang termasuk dalam keperluan asas manusia adalah keperluan seks. aspek keselamatan amat penting dalam hidup. Keperluan Estetik 2. minuman dan tempat tinggal. individu memerlukan perlindungan dan keselamatan. Kekurangan keperluan seks boleh menyebabkan seseorang individu tidak dapat melakukan tugasan lain kerana keperluan ini adalah merupakan keperluan utama yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. bakat. Ini kerana kesan daripada kekurangan keperluan ini akan mengakibatkan kesihatan pelajar terganggu atau terjejas. Keselamatan 7. Penyempurnaan Diri 4. Selain itu. dan penghormatan diri dan keperluan ini terus bertambah sehingga kepada peringkat penyempurnaan kendiri. potensi. Keperluan Mengetahui 3. 1. diikuti dengan kasih-sayang. Mereka perlu berkahwin untuk memenuhi keperluan seks. Pada masa ini motivasi bergantung kepada kemahuan dalaman. Sekiranya keperluan ini tidak dipenuhi pelajar akan kurang bermotivasi atau berminat terhadap pelajaran. Ada individu yang kurang mempunyai keperluan ini dan menjadikannya lebih gemar . Kajiannya mendapati semakin tinggi keperluan individu itu maka semakin kurang pergantungan kepada persekitaran social kerana dalam hal ini individu menggunakan pengalaman lampau untuk menentukan tingkah-lakunya. Sementara itu persekitaran sosial merupakan faktor desakan dalam mencapai kemahuan ini. Melalui keperluan ini.

Secara tidak langsung. Hal yang sedemikian turut berlaku di dalam kelas.Oleh itu mereka dapat berinteraksi secara positif membincangkan masalah pembelajaran . Semestinya setiap arahan yang diberi tidak bercanggah. 2.3 Keperluan Kasih-sayang Berdasarkan Teori Maslow. kanak-kanak perlu diajar akan disiplin ini. pengetahuan dan kemahiran. Mereka berasakan diri dan emosi mereka berada di dalam keadaan yang tidak stabil menyebabkan tidak dapat menumpukan perhatian terhadap proses pembelajaran mereka.Penerimaan rakan sebaya penting supaya mereka tidak merasa tersingkir. Murid yang diterima merasai diri mereka dihargai. Pelajar-pelajar memerlukan keselamatan daripada seorang guru iaitu dalam bentuk disiplin. Di dalam kelas guru pula berperanan besar. Ini kerana pelajar-pelajar itu akan dapat belajar dengan lebih berkesan jika mereka dapat mengetahui perasaan atau ‘mood’’ guru itu. Apa yang penting juga ini akan dapat memelihara hubungan yang baik dan mesra di antara pelajar dengan guru. lancar. guru dan rakan sebaya amatlah penting. Situasi ini akan menimbulkan rasa tidak senang di kalangan pelajar terbabit dan merasakan diri mereka seolah-olah tidak disukai. Ini kerana pelajar-pelajar akan berasa selamat dan membolehkan mereka dapat menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap proses pembelajaran. cara seseorang guru itu memberikan arahan. Di samping itu apa yang penting juga guru seharusnya ada sikap toleransi terhadap para pelajarnya. juga kehendak atau motivasi mereka untuk belajar akan pudar dan lenyap. dan perasaan diri. Kebiasaan yang berlaku di dalam kelas. pelajar akan merasakan mereka diterima. Sikap kepekaan dan keprihatinan seorang ibu atau bapa yang bertanggungjawab diharapkan demi menjaga keselamatannya dan hasil penyelidikan yang dibuat oleh Harlow dan Zimmerman (1958) berdasarkan kajiannya turut menunjukkan betapa pentingnya perdampingan dan sentuhan orang dewasa kepada seseorang kanak-kanak. Contohnya. Dalam konteks ini. serta dihargai oleh anggota lain dalam komuniti yang kecil dan mereka ada hak milik keanggotaan dalam komuniti tersebut. Melalui cara ini. harmonis. atau tidak dipedulikan oleh guru mahupun kawankawan.bersendirian. turut diperlukan keperluan ini untuk mendapatkan hubungan yang mesra. pelajar kadangkadang akan berasa terganggu apabila terjadi perkelahian atau perbalahan antara satu sama lain. Penerimaan bermaksud menghargai sifat-sifat istimewa individu sebagai manusia unik yang bebeza dengan individu lain dari segi sikap. dihormati. Sebagai contoh semasa dalam kesakitan seorang kanak-kanak amat memerlukan jagaan ibu bapa.4 Keperluan Penghargaan Kendiri Satu unsur besar dalam pembinaan konsep kendiri adalah penerimaan. kasih-sayang. dihargai. Mereka tidak boleh dibiarkan mendisiplinkan diri mereka sendiri. Oleh itu dari peringkat awal lagi. Keperluan ini boleh jadi timbul daripada keadaan anak-anak kecil yang tidak dapat hidup dengan sendirinya dan memaksa ia bergantung kepada orang dewasa terutama ibu bapa untuk mendapatkan keperluan ini agar ia sentiasa dilindungi. Ekoran daripada itu keinginan. Sebagai seorang yang berpengalaman. 2.Penerimaan bererti memberi peluang kepada individu belajar menerima diri mereka sendiri. Keselamatan di dalam kelas dapat dijamin jikalau seseorang guru itu bertindak dengan konsisten. Keadaan ini akan menjadi lebih kritikal dan tegang jikalau mereka dimarahi pula oleh guru dan dikenakan denda. tetapi ada individu yang mempunyai keperluan ini dengan kuatnya sehingga menjadikannya bergantung di dalam banyak hal kepada orang lain.Murid yang diterima kerap kali memperolehi prestasi akademik yang tinggi berbanding individu yang tidak diterima rakan sebaya. Penerimaan oleh keluarga. guru perlulah memberi tunjuk-ajar kepada mereka dengan menasihati atau mengadakan sesi kaunseling untuk mengeratkan hubungan yang baik sesama mereka. minat. proses pengajaran pembelajaran berjalan dengan baik. dan berkesan kerana masing-masing individu telah dapat memenuhi keperluan kehendaknya. wajarlah ibu bapa memainkan peranannya dalam mendidik dan mengajari kanak-kanak akan hal ini. dikasihi dan bernilaai.

Bagi memenuhi kehendak atau membolehkan perkara ini berlaku.dalam kumpulan.Ia membawa maksud bagaiman seseorang individu itu berpendapat dan menganggap dirinya. Ini bermakna seseorang yang telah mencapai peringkat ini telah dapat memenuhi keperluan untuk mendapatkan keindahan dan estetika. iaitu potensinya dilahirkan. Penerimaan diri berlaku melalui sosialisasi dengan individu lain. Demikian pula mengikut Atan Long (1976 : 148) daripada Maslow (1970). dia juga akan menerima dirinya.1985 ). ia mesti jadi. ‘Orang yang mempunyai konsep diri yang kuat lebih berkemungkinan mencapai kejayaan akademik Ini bertepatan sekali jika dihubungkaitkan dengan diri seseorang pelajar itu. Ini dapat memupuk diri pelajar untuk lebih berkeyakinan seterusnya keinginan dan minat mereka untuk terus belajar dan berjaya makin meluap-luap. ia merasakan gembira tentang nikmat hidup dan telah menggunakan kebolehannya dengan semaksimanya. Setiap individu memerlukan penilaian yang tinggi dan stabil tentang diri mereka.Sikiranya individu itu diterima oleh orang lain. Manakala mereka yang mempunyai konsep kendiri yang rendah pula melihat dirinya sebagai orang yaang membenci dan tidak menghargai dirinya. Pelajar akan merasakan diri mereka penting apabila sesuatu tugasan yang diberi dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Keperluan ini hanya dapat dicapai setelah seseorang itu memenuhkan keperluan lain yang terdapat pada peringkat yang lebih bawah di dalam sistem keperluan tadi.5 Keperluan Penyempurnaan Kendiri Konsep kendiri adalah pengertian atau kefahaman seseorang terhadap dirinya sebagai individu yang asing yang memiliki satu ciri-ciri yang unik atau istimewa ( Shaffer.Kesedaran itu pula lahir daripada maklum balas. keperluan penyempurnaan diri ini merupakan pemenuhan keseluruhan keperluan manusia. Zainun. terlebih dahulu seseorang itu perlu menghormati dirinya sendiri dan berusaha pula menjadikan dirinya dihargai oleh orang lain. Konsep ego seseorang itu berkait rapat dengan perasaan penghargaan diri. yang sesuai untuk diterokai serta yang mampu dan boleh dilaksanakan oleh pelajar. perhatian. 2. Menurutnya lagi. Keinginan ini juga mendorong pelajar untuk belajar dan mencari pengetahuan dengan membaca buku.Guru perlu menyediakan aktivviti seperti projek-projek bagi setiaap murid supaya mereka dapat berdamping dan mendampingi murid yang lain. Seseorang guru juga perlu berusaha dan memastikan jangan ada pelajarnya yang gagal atau tercicir kerana mereka ini akan merasakan penghargaan dirinya amat rendah. mentelaah. menjalani proses pembelajaran atau mencuba berbagai-bagai perkara yang belum dialaminya. Cohen (1959) menjelaskan bahawa orang yang mempunyai konsep kendiri yang tinggi dikonsepsikan sebagai orang yang menyukai atau menghargai dirinya dengan melihat dirinya berkebolehan dalam hubungan dengan dunia luar. Anggapan dan pendapat itu adalah berasaskan kepekaan dan kesedaran tentang kekuatan dan kelemahannya.Iaitu seseorang yang tidak berkebolehan untuk berhubung secara berkesan dengaan persekitarannya. ia dapat menerima keadaan dirinya dan orang lain. dan Tunku Mohani (1996 : 13) mengungkap kata-kata Kubiniec. ia telah dapat dengan sepenuhnya akan makna hidup. dan penilaian diri orang lain. Berdasarkan Saedah. Rasa ingin tahu mempunyai pertalian yang erat untuk memenuhi kehendak ini. gerakbalas atau preaksi individu lain disepanjang pergaulan.Penyempurnaan kendiri pula bermaksud apa yang seseorang itu boleh jadi. juga pengiktirafan. keperluan untuk penyempurnaan kendiri itu adalah keperluan yang menjadi kemuncak atau yang tertinggi di dalam peringkat sistem keperluan manusia. Peringkat penyempurnaan kendiri ini adalah peringkat yang paling tinggi dan hanya diperolehi apabila semua keperluan peringkat bawah itu telah dipenuhi. sosialisasi atau interaksi dengan individu lain. Faktor yang penting ialah keperluan ini dapat dipenuhi apabila seseorang itu mempunyai keyakinan diri dan kebebasan.Individu yang tinggi penghargaan dirinya selalu berkebolehan membenteras dan mengatasi kegawatan persenoliti serta .Manakal perhargaan diri pula bermaksud sikap penerimaan atau tidak penerimaan individu terhadap dirinya. Rasa ingin tahu ini juga akan menggerakkan pelajar tersebut mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang menarik perhatian mereka. 1970. Oleh itu menjadi tugas seseorang guru memberikan tugasan.Penerimaan diri boleh mempengaruhi tindak tanduk individu dalam menghadapi cabaran hidup ini.

2.kurang upaya mengendalikan masalah yang timbul dalam hidupnya. Penyampaian pengajaran yang tidak menarik boleh menyebabkan murid-murid merasa bosan. menyeronokkan dan bermanafaat.0 APLIKASI Tugas guru semakin mencabar semasa menjalankan tugasnya sebagai pendidik dewasa ini. Dalam konteks sekolah pula. Aktiviti pembelajaran perlu menggalakkan interaksi sosial dan interaksi dalam kumpulan. juga kebolehan pelajar dengan menjadi pembimbing atau fasilitator kepada mereka. senyuman atau hadiah. maka mereka mesti belajar dengan tekun. Guru harus membantu menyuburkan minat. Dengan ini pelajar dan guru berjalan seiringan dalam memenuhi satu matlamat. Guru perlu memastikan setiap mata pelajaran yang diajar menarik minat muridnya. bakat. guru perlu menyerapkan pelbagai unsur aktiviti seperti proses . terdapat banyak ruang atau peluang-peluang yang diberi atau disediakan kepada pelajarpelajar untuk mencapai peringkat penyempurnaan kendiri ini seperti pemilihan aktiviti oleh pelajar sendiri. 3. 2. Ibu bapa dan pendidik juga perlu menyediakan segala jenis pengalaman hidup untuk membantu murid mengembangkan bakat atau potensi mereka. Secara tidak langsung dapat mempertingkatkan lagi aras motivasi serta meningkatkan prestasi murid-muridnya. seseorang itu mestilah berusaha mencari jawapan mengenai makna kehidupannya dan tentang kewujudan dirinya.Di samping itu ianya menjadikan proses pembelajaran berlaku dalam situasi yang bermakna. Akibat keperluan ini manusia sanggup membelanjakan beratus malahan beribu ringgit untuk memiliki barangan yang indah . Dalam meniti arus kehidupan untuk membantu murid mengembangkan bakat atau potensi mereka. Untuk mengetahui sesuatu perkara. Bantuan kemudahan dan sokongan moral perlu dalam pembelajaran mereka. Peneguhan ini boleh diberi dalam pelbagai bentuk seperti pujian. Oleh itu. motivasi dianggap sebagai satu unsur yang membolehkan murid melibatkan diri secara aktif. bersungguh-sungguh. Dalam konteks sekolah.Dalam pengajaran dan pembelajaran. menyusun serta menganalisis sesuatu maklumat.Guru merupakan penggerak kepada muridnya supaya berjaya dalam pembelajaran. Melalui aktiviti-aktiviti tersebut pelajar dapat memilih jenis pengetahuan atau kemahiran yang mereka kehendaki dan mereka juga bebas menggunakan masa untuk mengembangkan pengetahuan atau kemahiran itu Apabila pelajar berusaha untuk mencapai peringkat penyempurnaan kendiri. rancangan belajar yang bebas juga sesi bimbingan kaunseling. bantuan dan sokongan kepada murid. Dalam membantu para pelajar berjaya mencapai sehingga peringkat ini. Salah satu untuk memiliki perasaan tersebut adalah dengan cara memiliki baranganyang cantik dan mempunyai unsur-unsur kesenian dalam dirinya. muzik dan sebagainya. Guru mesti menentukan proses pengajaran dan pembelajaran itu sentiasa aktif. serta melipatgandakan usaha melalui arah yang tegas dan berdisiplin. pelajar perlu digalakkan supaya lebih melibatkan diri dalam aktivitiaktiviti yang dapat mengembangkan otak kanan mereka seperti dalam bidang drama. Di samping itu pelajar juga perlu mengetahui had aktiviti mereka.berfaedah dan menyeronokan. guru mestilah sentiasa mengajar dengan cara ikuiri penemuan dan kajian supaya semua pelajar dapat melibatkan diri dalam proses mencari maklumat dan pemikiran reflektif. Guru hendaklah sentiasa memberi peneguhan serta-merta kepada muridnya apabila mereka memperlihatkan tingkahlaku positif. Untuk membina konsep kendiri yang positif ibu pada dan para pendidik perlu memberi dorongaan.7 Keperluan Estetik Keperluan estetik adalah merujuk kepada keperluan manusia untuk memiliki dan memahami keindahan dan kecantikan dalam dirinya. Kesan daripada itu proses pengajaran serta pembelajaran dapat ditingkatkan seterusnya mendatangkan manfaat kepada semua pihak. Ia berhubung juga dengan keperluan mencari. bersifat menyelidik.6 Keperluan Mengetahui Keperluan mengetahui adalah berkaitan dengan perasaan ingin tahu sesuatu perkara. guru perlu memainkan peranannya. Di sekolah.

Guru perlu menentukan muridnya mengalami keinginan mencari maklumat atau penyelesaian. CD-ROM .Guru boleh menyuruh murid ke perpustakaan atau makmal komputer untuk mencari maklumat tentang topik-topik yang berkaitan dengan pelajaran yang dipelajari. pencapaian seseorang individu cenderung untuk berjaya atau mencapai kejayaan ke aras yang paling tinggi. Matlamat ini mempunyai nilai yang tertentu kepada seseorang mahupun seorang pelajar yang memerlukannya. 4.Ini adalah berguna untuk pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran pragmatis kerana mereka dapat melihat pertalian antara teori dan fakta yang dipelajari dengan situasi sebenar. komik.1) Teori kognitif Tentang Motivasi.Murid mesti digalakkan untuk menghasilkan ciptaan berdasarkan idea-idea dan minat sendiri. Oleh itu pendidik harus mengetahui langkah-langkah yang praktikal sejajar dengan diri seseorang pelajar demi hendak memenuhi kehendak pelajar. Pertamanya tentang keperluan individu. 0 KRITIKAN Teori Maslow tentang keperluan telah menerima kritikan. Guru menggalakkan murid-murid menggunakan pelbagai bahan rujukan.2) Teori Motivasi Pencapaian. 4. Keduanya. Dengan itu kepuasan belajar dalam keperluan motivasi boleh dicapai seterusnya menanamkan minat pelajar mengembangkan potensinya. Walau bagaimanapun strategi Maslow membuat kategori keperluan. Keperluan individu tidak selalunya mengikut susunan hierarki sepertimana yang telah dinyatakan di atas tadi. Penganut teori-teori kognitif berpendapat bahawa individu bermotivasi apabila mereka mengalami keadaan ketidakseimbangan kognitif atau satu keinginan mencari penyelesaian kepada sesuatu masalah. mereka membina matlamat yang realistik bagi diri mereka dan kejayaan tersebut telah menguatkan keperluan untuk pencapaian selanjutnya. 4. Dengan menyedari keperluan seseorang pelajar guru dapat mengatur strategi serta alternatif yang lebih praktikal demi kecemerlangan yang semaksimumnya. Menurut teori ini. . guru boleh mengadakan pusat atau ruang untuk sudut mata pelajaran bagi mempamerkan segala alat bantu mengajar seperti carta. guru seharusnya peka dan bijak menentukan apa keperluan seseorang pelajar.Apabila murid berjaya.penyelidikan. peta dan sebagainya.0 PENUTUP Sesuatu matlamat pada satu peringkat berjaya dicapai akan menimbulkan perasaan untuk memenuhi kepuasan pada peringkat yang lebih tinggi.Selain itu. Oleh itu bagi meninggikan atau mempertingkatkan lagi proses pengajaran juga pembelajaran di dalam kelas. Guru juga perlu memastikan pembelajaran berlaku.Guru perlu menggunakan pelbagai bahan yang mempunyai unsur-unsur kreatif seperti bahan dari internet. bahan-bahan daripada akhbar dan bahan-bahan bacaan lain.Guru juga boleh mengadakan lawatan sambil belajar ke tempat-tempat yang bersejarah atau tempat yang sesuai dengan pelajaran. Terdapat dua kelemahan teori motivasi Maslow. keperluan seseorang murid berbeza kerana menjadi ketara mengikut tempoh atau masa sesuatu tugas dijalankan. keseronokan dan sebagainya.Pada masa yang sama. 5. mereka akan mengelakan kemungkinan mengalami kegagalan. Teori Hiraki Maslow tegas memberi konsep bahawa perkembangan individu atau pelajar ini perlu melalui beberapa tingkat kepuasan atau dengan kata lain proses perkembangan individu itu merupakan satu usaha yang berterusan dalam persekitaran sosial sehingga mencapai kecemerlangan. Jelaslah bahawa keperluan itu mempunyai matlamat yang mesti dicapai bagi memenuhkan keperluan tersebut. menentukan hierarki yang mustahak amat bermanfaat dalam meninggikan motivasi kerja.Guru tidak boleh mengharapkan kepada buku teks sahaja.

Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. New York. 2. Jakarta. Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan. Psikologi Pendidikan. Crow. Saedah. Zainun. 4.. 3. Drs. Alice Crow (1980). Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Lingren (1959). 9. Children in Play Therapy. Moustakas (1953). Bhd. 6. 5. Wasty Soemato (1987). Lester D. Rohaty Mohd. Nota dan Latihan Ilmu Pendidikan : Pendidikan di Malaysia dan Psikologi Pendidikan 1. Tunku Mohani (1996). Second Edition. Psychology of Personal and Social Adjustment. 7. New York. PT Bina Aksara. Psikologi Pendidikan. Motivasi Dalam Pendidikan. 8.Kuala Lumpur. Sistem dan Falsafah. Bhd. Psikologi Perkembangan. Mok Soon Sang (2000). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Pendidikan di Malaysia : Sejarah. Sufean Hussain (1993).BIBLIOGRAFI 1. Majzud (1992). Atan Long (1976). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . McGraw-Hill Book Company. American Book Company.