P. 1
teori falsafah timur

teori falsafah timur

|Views: 1,159|Likes:
Published by Rose Yalieza Lieza

More info:

Published by: Rose Yalieza Lieza on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

Soalan: Sejauhmanakah teori psikologi Timur mampu untuk menandingi dan menjadi alternatif kepada teori-teori yang

dikemukakan di Barat?

Menurut Wikipedia Bahasa Melayu, falsafah diertikan sebagai satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Perkataan falsafah dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Arab yang juga berasal daripada perkataan yunani yang bermaksud "cinta kepada hikmah". Menurut Kamus Dewan edisi keempat, Falsafah diertikan sebagai pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain.

Perkataan "Falsafah" dalam konteks akademik Anglo-Amerika mungkin adalah sesuatu yang mengelirukan. Ia biasanya merujuk kepada tradisi falsafah daripada tamadun barat dengan mengetepikan tradisi falsafah daripada tempat lain. Masalah ini menjadi lebih rumit lagi apabila didapati tiada perkataan "falsafah" yang wujud dalam tamadun China, Korea, dan Jepun sehingga abab ke-19. Daripada itu, pernah juga sarjana barat yang menyangka bahawa falsafah itu tidak pernah wujud dalam tamadun ini.

Secara kasarnya, falsafah boleh dibahagikan kepada dua tradisi,antara falsafah barat dan juga falsafah timur. Bagi tradisi falsafah di Afrika, ia masih dianggap terlalu kabur dan asing bagi kebanyakan orang. Falsafah barat merupakan satu tradisi falsafah yang berlaku untuk kawasan Eropah, Amerika termasuk latin Amerika, dan juga di Timur Tengah. Falsafah Islam biasanya termasuk juga ke dalam tradisi ini. Falsafah timur pula merujuk kepada tradisi falsafah daripada Benua India dan juga daripada timur jauh seperti China, Korea, dan Jepun.

PERBEZAAN PEMIKIRAN FALSAFAH TIMUR DAN BARAT

Falsafah epistemologi sejarah dari timur mempunyai hubungan dengan aliran ilmu wahyu (agama Islam, Kristian, Yahudi) dan aliran intuisionisme yang merangkumi daya pemikiran manusia yang melebihi daya fikir manusia biasa, terutama menyentuh berkaitan kaedah memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan.

Secara jelas dapat dibahagikan dua aliran utama konsep epistemologi sejarah dari timur; a. aliran ilmu wahyu b. aliran intuisionisme

Falsafah epistemologi sejarah dari barat pula berkaitan dengan dengan aliran emperisisme yang menyentuh pengetahuan diperolehi dengan pancaindera dan aliran rasionalisme yang menjurus pengetahuan ‘akal’ sebagai kaedah sumber dalam memperolehi ilmu pengetahuan. Secara asasnya konsep epistomologi barat dapat dibahagikan pada dua aliran; a. aliran emperisisme b. aliran rasionalisme

Injil dan Taurat. Yahudi. ayat-ayat suci dan dengan proses ibadat secara amalan kebatinan dan rohani dilakukan untuk memperolehi sumber-sumber ilmu pengetahuan dari alam magis atau daripada Tuhan. jampi. Kristian dan Yahudi. Injil dan Taurat. serta kisah-kisah sejarah utama di lampau yang termuat di dalam kitab-kitab utama tersebut. Buddha dan Hindu dikesan mempunyai acara-acara ritualisme seperti amalan kerohanian peringkat tinggi dalam mencari sumber ilmu pengetahuan. Kristian dan Yahudi menekankan pada konsep ilmu pengetahuan terutamanya dalam bidang sejarah yang selari dengan kitab Al Quran. Tradisi timur yang amat dipengaruhi oleh amalan keagamaan dan kepercayaan agama menilai kebenaran atau ketepatan sesuatu ilmu pengetahuan mestilah bersumberkan ilmu wahyu. tidak . Pemikiran ilmu pengetahuan ini sebenarnya tidak dapat melarikan diri dengan konsep keagamaan atau ritualisme dalam agama Islam. Penggunaan mantera. Aliran intuisionisme dalam konsep ilmu pengetahuan timur. Aliran ilmu pengetahuan dalam Islam. Keyakinan ini diperkuatkan dengan kisahkisah sejarah dan zaman lampau yang saling berkaitan dalam ketiga-tiga kitab utama tersebut. melihat pada keupayaan pencernaan ilmu pengetahuan melalui jalan metafizik dan mencapai tahap ‘fana’ yang meleburkan perbezaan di antara subjek dan objek dan mewujudkan kesatuan di antara kedua-duanya sekali.Perbezaan Aliran. Ilmu pengetahuan perlu diselarikan dengan kebenaran yang sahih dan tidak terkeluar dari sumber utama.Perspektif Timur Aliran ilmu wahyu yang dipegang oleh tokoh-tokoh ilmuan Islam. ‘Sumber wahyu. iaitu kitab Al Quran. disamping agama Buddha dan fahaman Hinduisme.

Ini termasuklah kepercayaan mengenai pembalasan dosa dalam konsep ‘Dharma’ dalam agama Buddha yang menyanggah kepada amalan yang berdosa. dan Islam’[5].w dianggap sebagai wajib secara mutlaknya untuk dipercayai atau dirujuk di dalam setiap penulisan pensejarahan. khususnya agama-agama langit (samawi) seperti agama Yahudi. Bagi ajaran Hindu dan Buddha. Injil dan Taurat menyebabkan aliran epistemologi sejarah timur tertakluk dengan nilai-nilai ketuhanan dan moraliti yang tinggi. Pegangan utama dan sumber rujukan utama kepada kitab Al Quran. Al Quran dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad s. Bagi agama Islam. Kitab-kitab agama di India. . sumber-sumber dari kitab suci mereka seperti kitab Mahabrata menjadi panduan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta sejarah kehidupan dan tamadun mereka. Fenomena ini jelas bertentangan dengan aliran epistemologi barat yang menekankan pada unsur rasionalisme dan emperisisme. Keutuhan kepercayaan tauhid dan ketuhanan menolak sama sekali penggunaan dalil akal ( aqli) semata-mata dalam mentafsir ilmu pengetahuan . termasuklah dari segi falsafah sejarah. Nasrani. malahan agama Buddha mempunyai tradisi dalam amalan ibadat pertapaan dalam memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan.syak lagi merupakan sumber pengetahuan yang terpenting dalam tradisi agama-agama besar yang tumbuh di Timur. seperti kitab agama Hindu seperti kitab ‘Mahabrata’ dan ‘Ramayana’ menekankan perjalanan kisah sejarah yang berlandaskan fahaman agama Hindu. Segenap penulis atau pengkaji wajib bertanggungjawab dalam memastikan setiap bentuk penulisan pensejarahan tidak berlawanan dengan hukum Tuhan serta undang-undang hukum-hakam agama yang tidak boleh berubah mengikut kehendak emosi atau akal semata-mata.a.

Secara amnya. terutamanya dalam kepercayaan para penganut agama Islam kepada Allah S. malah hasil karya St. Nabi Musa a.s. secara jelas dan nyata menunjukkan aliran timur menekankan unsur-unsur absolutism yang sepenuhnya terhadap pengetahuan yang diturunkan oleh Tuhan melalui kitab-kitabNya. ‘peranan St. kisah kisah sejarah yang unggul tercatat di dalamnya seperti peristiwa Nabi Musa a.s dengan Firaun di Mesir yang menyaksikan orang-orang Israel berpindah secara besar-besaran dari Mesir ke Sinai.s. Konsep ini melihat kepada kekuasaan Tuhan yang ‘Abadi’ dan tiada makhluk yang dapat mengalahkan kekuasaan Tuhan. malahan kitab agama seperti Taurat dan Injil mempunyai peristiwa sejarah yang hampir bersamaan di antara satu sama lain.s) yang terpilih. contohnya cerita sejarah berkaitan riwayat hidup Nabi-Nabi ( a. Agustine ‘The City of God’ memberikan pandangan penulisan sejarah yang menilai unsur kebaikan dan keburukan bagi sesebuah tamadun dunia berpunca dari nafsu manusia yang positif atau negatif. sebagai contoh agama Islam dengan 6600 ayat di dalam Al Quran .W. Secara hierarki sumber sejarah pula.T sebagai . Nabi Isa a.Di dalam nilai-nilai falsafah agama Kristian secara asasnya memiliki universialiti sejagat. tamadun peradaban dan pergerakan sejarah ke mercu kegemilangan. ( Nabi Ibrahim a. Agustine dalam zaman era kebangkitan Kristian telah mendominasikan Zaman Pertengahan’[6] menunjukkan bahawa falsafah sejarah dalam tradisi Kristian diperjuangkan oleh golongan ilmuan agama tersebut. dalam tradisi aliran timur ia amat menekankan kepada sumber wahyu akan menilai mengikut acuan kitab agama masing-masing. ketentuan Tuhan.s). Ini selaras dengan definasi pensejarahan klasik yang menitikberatkan pada nilai fungsional dari sebab akibat atau pengajaran daripada peristiwa yang telah berlalu/ silam. Al Quran dinyatakan mempunyai empat perlima isi kandungannya mengandungi peristiwa sejarah.

Sebagai kesimpulannya. Perbezaan Aliran – Perspektif Barat Aliran pemikiran barat menekankan nilai-nilai empirikal yang menekankan konsep pengalaman dan pengamatan pancaindera. mengenai ilmu pengetahuan. ilmu laduni dan upacara mistik. Penggunaan kaedah intuisionisme dalam aliran epistemologi timur membayangkan sesuatu yang dianugerahkan kepada ‘manusia yang terpilih’ untuk memperolehi ilmu pengetahuan secara ghaib melalui mimpi. Aliran rasionalisme barat lebih menekankan pada penggunaan ‘akal’ semata-mata dalam . ini diperkuatkan lagi dengan pendapat Auguste Comte ( 1798-1857M) yang menyatakan abad ini ( moden) dikuasai oleh fakta dan pengamatan para penulis (pengkaji). tradisi aliran epistemologi timur menggunakan kaedah keagamaan dalam mencirikan kaedah ilmu pengetahuan dalam sejarah. Penyelidikan dalam bidang sejarah mengikut aliran empirikal barat. Penggunaan sumber wahyu dari Tuhan dalam kitab utama agama Islam. Kristian. Pengamatan yang benar dan fakta-fakta yang sahih akan membuktikan kebenaran sesuatu penulisan ilmu pengetahuan. Pengkajian dengan pengumpulan data dan bukti empirical merupakan aliran yang amat berpengaruh di barat. Yahudi. Kristian dan Yahudi memperlihatkan keseragaman dalam ilmu pengetahuan di dunia yang perlu diikat dengan sumber-sumber wahyu. Hindu dan Buddha. Pembuktian empirikal adalah sesuatu yang amat tinggi darjahnya atau tingkatan dalam menentukan kesahihan sesuatu kajian. pertapaan.Tuhan Yang Maha Esa. pemerolehan ilmu pengetahuan secara intuisionisme ini adalah anugerah Tuhan yang diyakini bagi setiap penganut agama Islam. dalam mencerna ilmu pengetahuan. berkaitan sejarah manusia mengikut aliran barat. menekankan pada bukti pengumpulan bahan dan sumber yang dapat dibaca dan dilihat oleh para pengkaji.

1883M) yang menilai sesuatu isu sosial. sejarah dan ekonomi dengan membandingkan dengan nilai-nilai materialisme semata-mata. Konstruktivisme epistomologi menilai ilmu pengetahuan dengan kaedah pengkajian kualitatif dan menekankan bahawa para pengkaji atau ahli ilmu pengetahuan yang menentukan pengetahuan saintifik di dalam ilmu pengetahuan bukannya sumbersumber lainnya seperti ilmu wahyu yang dipegang kuat oleh golongan Islam. disamping teori . Ini dapat dilihat dari perspektif barat yang mewarisi beberapa falsafah sejarah zaman Greek yang terlalu mengutamakan akal semata-mata sebagai dalil. Plato dan Socrates.proses menggali ilmu pengetahuan. sedangkan penggunaan akal bersifat tetap dan ketetapan yang unggul. ianya boleh disingkapkan atau diterangkan secara jelas dengan kaedah yang digunapakai oleh tokoh falsafah materialisme ( kebendaan) barat seperti Karl Marx ( 1818. termasuklah dari segi ilmu pengetahuan. ‘ ilmu falsafah dan logik berkembang di Greek. Ini ditambah dengan teori pertalian. dunia Greek memuja akal melebihi semua yang lain’. Yahudi dan Kristian. malah aliran ini melihat pada unsur ‘realiti’ semata-mata dalam menerangkan mengenai hakikat ilmu pengetahuan. teori kesepadanan dan teori pragmatik. Aliran ini membuat tanggapan bahawa aliran empirikal akan selalunya berubah-ubah. Ini menyebabkan wujudnya sub aliran yang hanya menekankan penggunaan akal fikiran semata-mata serta cuba menafikan aliran ilmu wahyu keagamaan dalam ilmu pengetahuan. Aliran barat menekankan dalam konsep kebenaran sesuatu ilmu pengetahuan berdasarkan logika formal yang dibawa oleh pemikiran Socrates. Konsep konstruktivisme epistemologi yang diperkenalkan secara meluas oleh Jean Piaget (1967) yang mengkritik objektivisme berkaitan manusia yang dikatakan mampu mencapai tingkat ilmu pengetahuan yang tidak terjangkau oleh akal ( ilmu ladunni).

w. teori semantik dan teori non.a.deksriptif. Contoh yang boleh dilihat dari segi penemuan artifaks di kawasan makam raja-raja Mesir purba ( piramid) yang masih tidak muktamad dari segi penulisan pensejarahannya. Ini menyebabkan penolakan penafian data maklumat empirikal sekiranya pemikiran intelek menafikan kewujudan maklumat empirikal. Aliran barat hanya mementingkan kepada penggunaan akal yang rasional serta menolak secara langsung penggunaan nilai agama dan kepercayaan tauhid di dalam agama Islam. ‘Golongan ini cuba menimbulkan skeptikal terhadap kepercayaan beragama’. Aliran skeptisme wujud di barat diakibatkan dari hanya bergantung dengan kebolehan ‘pancaindera’ semata-mata dan penggunaan akal sahaja.s yang diturunkan sebagai wahyu dan tercatat di dalam Al Quran di zaman Nabi Muhammad s. golongan inilah yang menimbulkan anjakan pradigma dari keutuhan kepada sumber wahyu kepada sumber akal semata-mata di barat. Ini menyebabkan ‘sejarah muktamad’ yang disimpulkan dari data sumber pertama yang diperolehi dari pengamatan pancaindera dan akal. Secara amnya. Yahudi dan Kristian. Kristian dan Yahudi. terutamanya .logik berlebihan. berbanding kisah sejarah yang terakam dalam Al Quran berkaitan sejarah raja Mesir ( Firaun) di zaman Nabi Musa a. tradisi barat melihat pada penggunaan akal dan panca indera dalam menentukan kebenaran sesuatu sumber ilmu pengetahuan dan menolak penggunaan ilmu wahyu dan ilmu agama seperti Islam. dianggap tidak mampu mempunyai asas yang teguh dan setiap masa boleh dikritik dari segi ketepatannya. tanpa mempunyai nilai roh keagamaan atau ilmu wahyu. golongan ini merujuk pada golongan ilmuan barat yang memulakan aliran yang cuba menjauhkan dari sumbersumber utama berasaskan wahyu. Beberapa ilmuan yang dikesan mengambil kaedah skeptikal adalah Descartes ( 1596-1650M) dan Leibniz ( 1685-1753M).

Sumber kedua bagi aliran barat dalam ilmu pengetahuan adalah hasil karya sejarah yang telah diproses dari sumber mentah sumber pertama. sumber pertama adalah sumber yang masih bersifat mentah dan belum pernah dibahaskan secara intelektualisme. termasuklah di dalam bidang sejarah. Bidang penyelidikan yang dipentingkan berkaitan dengan ‘ cara-cara sejarawan mengambarkan atau mengklasifikasikan bahan. Kaedah ini menimbulkan metodologi dalam penyelidikan berkaitan ilmu pensejarahan dan tulisan-tulisan akademik mengenai sejarah dunia manusia. rumusan dan tafsiran serta hubungan antara sejarah dengan bentuk-bentuk penyelidikan lain. mistik dan perkara-perkara atau isu yang tidak mempunya koleksi penyelidikan yang lengkap. Kritik dalaman dan kritik luaran akan dilakukan dalam menilai setiap hasil karya dari sumber pertama dan kedua terutamanya di kalangan .berkaitan dengan perkara ghaib. Taklif penggunaan akal yang berlebihan menyebabkan penggunaan kaedah penyelidikan dan pengkajian saintifik dilakukan dan disahkan dengan penggunaan akal serta pancaindera manusia yang melakukan pengkajian mengenai sesuatu ilmu pengetahuan. sumber pertama ( primary sources). hierarki sumber sejarah sebagai ilmu pengetahuan perlu diperkuatkan dengan. Bagi aliran barat. Injil dan Taurat. dalam mendapatkan sumber-sumber rasional mengikut aliran barat yang teramat menekankan kepada bidang penyelidikan dalam memperolehi keputusan mengenai sesuatu bidang ilmu pengetahuan. sumber sejarah bagi aliran barat amat menitikberatkan sumber berbentuk tulisan dan sumber lisan. kaedahkaedah penyampaian kepada hipotesis atau kesimpulan. Ini dapat dikesan dengan kisah-kisah sejarah yang termuat dalam kitab-kitab utama agama samawi di dunia seperti Al Quran. Penyaringan dari segi’heuristik’ pada peringkat pertama dan ‘kritik’ pada peringkat kedua dan akhirnya akhirnya menjurus kepada penggunaan akal sebagai peringkat terakhir. Secara amnya.

Aristotle juga pernah menjadi guru kepada Iskandar Zulkarnain. sehingga mencapai taraf ‘ Sejarah Muktamad’. Dalam karya beliau. Aristotle merupakan orang pertama yang membentangkan cara berfikir yang teratur iaitu dalam suatu sistem. Walaupun begitu nilai absolutisme tidak tercapai dengan sempurna dalam aliran barat. Sebagai kesimpulannya. Aristotle menimba ilmu beliau dengan Plato di Akademi selama 20 tahun.ilmuan empirikal di barat. Bagi Aristotle. Salah seorang ahli falsafah barat ialah Aristotle (384-322 S. aliran ini amat prihatin kepada perkara-perkara yang statik dalam aliran epistemology. Pemikiran barat dalam aliran yang menggunakan akal atau daya intelek semata-mata dapat dikesan dalam merujuk pada aliran rasionalisme. Aristotle menyarankan supaya manusia harus mengamalkan sifat kesederhanaan dalam kehidupan. Beliau juga orang pertama yang memperkenalkan kaedah saintifik dalam mencari kebenaran. tepat atau berdasarkan hubungan sebab dan akibat. Logik bermaksud berfikir secara teratur. . Ini kerana manusia dari segi lahiriahnya merupakan haiwan bermasyarakat dan tidak suka melampaui batasan-batasan yang ditetapkan. Aliran empirisisme menitikberatkan kepada kemampuan pancaindera manusia dan pendedahan pengalaman kepada kekuatan tubuh badan yang mampu meresapi ilmu pengetahuan secara sedar sebagai aliran epistemologi utama di barat. Beliau berpendapat bahawa kehidupan yang baik ialah kehidupan bermasyarakat dan bersikap sederhana. kerajaan yang paling baik ialah "politi". Politics.M). yakni pemerintahan oleh ramai yang meliputi ciri-ciri terbaik pemerintahan monarki dan oligarki. aliran pemikiran barat dalam merujuk pada falsafah berkaitan sejarah terbahagi kepada dua aliran secara amnya. berbanding dengan aliran timur yang berpegang teguh dengan tradisi ilmu wahyu mutlak dari Tuhan. Sumbangan beliau adalah dalam bidang ilmu logik dan beliau dikenali sebagai "bapa logik".

Kesimpulannya…apakah jalan yang kita perlu ambil.!!!. Ini bersamaan dengan nilai tradisi golongan Kristian yang diasaskan oleh St.W. Ini menyebabkan kemunculan tokoh-tokoh empirisisme seperti John Locke ( 1632-1704M). kisah sejarah dalam AL QURAN seperti kisah Nabi Musa a. Mahabrata dan Baghavad Gita dalam tradisi pensejarahan India amat berkait rapat dengan kepercayaan agama Hindu.PENUTUP – KESIMPULAN Secara umumnya perbezaan yang ketara dapat dilihat dari aliran-aliran yang dibawa oleh warisan barat dan timur dari segi perspektif epistemologi ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah dan falsafah sejarah.T yang mengawal dan menentukan keseluruhan perjalanan pensejarahan dunia ini. YA!!! TIADA KERAGUAN ! KITA WAJIB PERCAYA ! KISAH SEJARAH YANG DI FIRMANKAN OLEH ALLAH SWT…. serta tidak tertakluk kepada ruang atau waktu tertentu yang memberikan maksud kepercayaan kepada Allah S. manakala dalam agama Islam sejarah adalah bersifat universal. Agustine yang mencetuskan pengaruh agama dalam proses ilmu pengetahuan berkaitan sejarah.s dengan firaun dan kisah-kisah yang perlu diambil iktibar dalam Al Quran sebagai sumber sejarah. David Hume ( 1711-1776M) dan tokoh-tokoh ‘materialist conception of history’ seperti Karl Marx ( 1818-1883M) yang menyumbangkan kepelbagaian kepincangan sosial kemasyarakatan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan pensejarahan barat yang mempengaruhi dunia di zaman moden. disamping kepercayaan golongan penganut agama Yahudi berkaitan dengan kitab Taurat yang memuatkan banyak kisah pensejarahan silam berkaitan masyarakat Yahudi. Pengaruh sekularisme dan materialisme dan atheis jelas mempunyai pengaruh dalam aliran perspektif barat dari segi falsafah epistemologi sejarah. jawapan saya. Berbeza dengan perspektif aliran barat yang mengutamakan kaedah penyelidikan saintifik dan penggunaan akal serta pancaindera dalam menilai muktamadnya sesuatu bidang ilmu pengetahuan dari segi kesahihannya. . adakah kita dapat berpegang. Kitab klasik Ramaya.

jelas sudah terbukti yang falsafah pendidikan Islam telah memberi impak serta terselit dengan nyata implikasinya terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. berketerampilan. emosi. Cuba kita renungkan bersama.IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. rohani. kemahiran. Usaha ini adalah usaha untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. ia telah digubal oleh ideology – ideology Negara berinspirasikan falsafah pendidikan Islam. rohani dan jasmani telah diwujudkan. ISLAM DAN BARAT TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA Jika kita lihat sedalam – dalamnya falsafah pendidikan di Malaysia. Falsafah Pendidikan Negara yang berteras konsep kesepaduan antara intelek. kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri. kita telah mencedok sebahagian besar daripada ideology ahli falsafah Islam yang membentuk falsafah tersebut. berakhlak mulia. FPN ini berbunyi :“Pendidikan di Malaysia adalah usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.” . falsafah pendidikan Islam seperti yang di bawah : “ Pendidikan Islam adalah satu usaha yang berterusan untuk menyampaikan ilmu. alam sekitar dan Negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat “ Jelas sekali. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai ksejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. kemahiran dan penghayatan Islam berteraskan al-Quran dan As-sunnah bagi membentuk sikap. masyarakat. Di sini.

Perennial bermaksud tidak berubah. dan menaakul. Ia berkonsepkan ciri-ciri semulajadi manusia bersifat sejagat dan tidak berubah. abadi atau tidak dan mempunyai had masa. Falsafah pendidikan barat terbahagi kepada dua iaitu. Essensialisme pula berkonsepkan menumpukan perkara-perkara asas sahaja dan perkara ini pula bole berubah dari masa ke semasa. mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat. Ia bersifat praktikal dan pragmatik. Selain itu juga. sesuatu yang tidak akan berubah. KBSR dan KBSM telah diwujudkan mengantikan sistem kurikulum yang lama. lebih pasif. Di dalam pembentukan KBSR dan KBSM ini penekanan yang lebih seimbang diberikan kepada bidang fardu Ain dan Kifayah. . masyarakat dan alam sekitar. melatih 3M serta kemahiran mental. Atau lebih jelas lagi. jasad dan akal yang bakal menghasilkan manusia yang mempunyai keseimbangan emosi telah diterapkan dalam sektor pendidikan di Malaysia sehingga kepada asas yang paling kukuh sekali. Bagaimana perkembangan pendidikan di Malaysia melihat falsafah pendidikan barat sebagai satu ikutan atau ‘role model’. emosi dan semangat tanggungjawab kepada diri.Apa yang jelasnya. tradisional dan Moden. penekanan agama melebihi sains. usaha mewujudkan FPN ini secara langsung menunjukkan bagaimana teori menyepadukan antara elemen roh. Ternyata falsafah pendidikan Islam memberi impak yang besar terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Lebih tertumpu kepada potensi dan rasional individu. peribadi. Matlamat pendidikan bagu falsafah ini pula. Ia menekankan aspek-aspek perenialisme dan essensialisme. Kedua-dua KBSR dan KBSM ini memberikan penekanan asas kepada usaha pembentukan sahsiah. Bagi menghidupkan FPN ini dua bentuk kurikulum baru yang mengamalkan sistem pendidikan bersepadu. kita lihat dari sudut barat pula.

. besar sekali implikasi falsafah pendidikan Timur. Timur dan Barat. Sejarah pendidikan di Tanah Melayu juga ada menjelaskan bahawa. Walaubagaimanapun. Namun begitu. sekarang kita telah mempunyai ramai rakyat yang bijak dan mereka ini telah memilih jalan tengah untuk mencedok idea – idea dari pendidikan Islam. system pendidikan tersebut secara perlahan lahan telah diubah mengikut rentak pendidikan di Barat. guru memainkan peranan utama. sebelum ia dijajah oleh pihak Inggeris. system pendidikan di situ sangat mementingkan suatu proses yang berterusan serta keakhiratan. 3M diterapkan dan nilai-nilai kemasyarakatan ditekankan.Matlamat pendidikannya pula. latihan intelek dan mentall. Islam dan Barat kepada perkembangan pendidikan di Malaysia. setelah didatangi oleh pihak penjajah. dihayati dan disimpan oleh anak murid kita serta penghayatan budaya. Begitulah. pengajaran maklumat berbentuk fakta yang perlu dipelajari. Ia tertumpu kepada inovasi kurikulum sekolah -dirancang secara sistematik.

Kuala Lumpur:DBP. Engelwood Cliffd New Jersey : Prenctice – Hall. 1984. Bayesian Epistemology. 1991. Suntharalingam. Pensejarahan Barat.1999. E. Philosophy and the Christian Faith. Titus. Jonathan. An Introduction to Contemporary Epistemology (Second Edition). James . Stephan. Geisler. 2002. Semarang : cv Toha Puka. 2003. Michigan: Baker Book House. Abdul Rahman Haji Abdullah. 1964. Oxford: Oxford University Press. Morton. Jakarta: Pulau Bintang. R. Blackwell Publishing. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Wacana Falsafah Sejarah. Mainstream and Formal Epistemology. Colin Brown.2006. Metodologi Dakwah. Pengantar Ilmu Sejarah.BIBLIOGRAFI Ahmad Tafsir. Abdul Rahman Haji Abdullah. Harold H. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Epistemology. Illinois : Intervarsity Press. Tomberlin. New York: Meridian. Persoalan-Persoalan Filsafat. Dancy. Ayn. 2000. Greco. Vincent F. 1987. 2003. Nasruddin Razak. . Bandung: P. J. John Wiley & Sons. 1968. Philosophical Perspectives 13. 1979.T Remaja Rosdakarya. & Sosa. Luc & Hartmann. Bovens. Rand. Norman L. Philosophy of History. Dray. 1976. Blackwell Publishing. William H. Introduction to Objectivist Epistemology. 1992. Hendricks. New York: Cambridge University Press. Introduction to Philosophy : A Christtian Perspective. 1987. Blackwell Guide to Epistemology. 1999. Filsafat Umum: Akal dan hati Sejak Thales sampai James. Adam. A Guide Through the Theory of Knowledge (Third Edition) Oxford: Blackwell Publishing.

Bandung: P. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 2000. Introduction to Philosophy : A Christtian Perspective. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 1992. 1987. Jakarta: Pulau Bintang. hlm. 1987. Filsafat Agama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. 73. [8] H.T Remaja Rosdakarya. [9] R. 362263.hlm. Wacana Falsafah Sejarah. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Wacana Falsafah Sejarah. [4] Abdul Rahman Haji Abdullah. 1976. 2000. Norman L. hlm. Wacana Falsafah Sejarah. [2] Abdul Rahman Haji Abdullah. [10] Harold H. Kuala Lumpur: Utusan Publications. [11] Abdul Rahman Haji Abdullah.hlm.Kuala Lumpur: Utusan Publications. Suntharalingam. 14. Filsafat Umum: Akal dan hati Sejak Thales sampai James. . hlm. [5] Abdul Rahman Haji Abdullah. 24-25. 12. Geisler. 2000. 71. Semarang : cv Toha Puka.Wacana Falsafah Sejarah. 73 dan . Titus. 72 dan . Wacana Falsafah Sejarah.hlm. 2000.hlm. 2000. hlm. Pengantar Ilmu Sejarah.NOTA HUJUNG [1] Abdul Rahman Haji Abdullah. 2003. hlm. hlm. [3] Abdul Rahman Haji Abdullah. 108.M Rasjidi. 81. hlm. Petaling Jaya: Fajar Bakti. [6] Abdul Rahman Haji Abdullah. hlm. 2000. Persoalan-Persoalan Filsafat. Metodologi Dakwah.73. 2000. Ahmad Tafsir. Michigan: Baker Book House. [7] Abdul Rahman Haji Abdullah. Pensejarahan Barat. hlm. Wacana Falsafah Sejarah.hlm. 77 dan Nasruddin Razak. Wacana Falsafah Sejarah. 61. 73. 1984.

83. 48-57. 2000. Pengantar Ilmu Sejarah. Wacana Falsafah Sejarah. [16] Abdul Rahman Haji Abdullah. 1968. [17] Abdul Rahman Haji Abdullah.hlm. hlm. hlm. hlm. [15] Abdul Rahman Haji Abdullah. hlm. 2000. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 2000. 63. . Wacana Falsafah Sejarah. hlm. 72. 47. 13. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 2003. hlm. 83. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 2000. Wacana Falsafah Sejarah.[12] Abdul Rahman Haji Abdullah. [13] Colin Brown. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa & Pustaka. 2003. Pengantar Ilmu Sejarah. [14] Abdul Rahman Haji Abdullah. Philosophy and the Christian Faith. Wacana Falsafah Sejarah. [18] Abdul Rahman Haji Abdullah. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Illinois : Intervarsity Press.

nasionalisme dan internasionalisme (India). PRINSIP DAN FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur boleh digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama. dan falsafah pendidikan Islam. Dan pandangan tokoh-tokoh pendidikan konfusianisme. Konfusianisme Falsafah pendidikan konfusianisme adalah berasas daripada pemikiran Confucius (551-479 SM) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372289 SM).Kesimpulan Falsafah Pendidikan Timur dan Barat —Pendidikan di timur menekankan bagaimana untuk menjalani proses kehidupan yang bermakna dalam membentuk kesempurnaan hidup. mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara . ramai di antara mereka berpendapat peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia. —Pendidikan di barat pula berfokuskan kepada proses pembelajaran di institusi seperti sekolah untuk menjadikan murid mendapat pengetahuan dan mengaplikasinya secara berkesan. — KONSEP. — —Falsafah pendidikan timur juga berfokus kepada nilai-nilai murni dan bagaimana ilmu yang diperolehi membawa kesan dalam kehidupan. iaitu konfusianisme (China). —Falsafah pendidikan Barat menekankan nilai sesuatu ilmu sebagai keperluan untuk membezakan taraf individu dengan individu yang lain. Xunzi (313-238 SM) dan Hanyu (768-824) dan negeri China.

tua. Sehubungan itu. menghormati mudaserta taat dan cinta kepada pemerintah dan Negara Ahli-ahli konfusianisme berpendapat bahawa pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengekalkan nilai dan norma masyarakat. pula setiap induvidu mempunyai potensi yang beliau mengajar muridnya strategi mengikut kebolehan untuk Beliau menggunakan perbincangan . buku sejarah. peraturan dan kebudayaan masyrakat. untuk menjadikan manusia yang sempurna dan berupaya memberi sumbangan kepada kemajuan masyrakat. Bagaimanapun. pelajar hendaklah menghafal kelima-lima buku klasiks yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh cendikiawan dari tamadun purba kala. individu. kesejahteraan dan keharmonian kehidupan. menegaskan pendidikan adalah proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia dan ini boleh dicapai melalui amalan tingkah laku yang bersopan orang santun. iaitu buku syair. dan nilai baik hati ini dapat diperkembangkan melalui proses pendidikan. norma. mengakui dan oleh bahawa itu. orang ikhlas yang hati. lebih sederhana.Confucius. seorang tokoh pendidik serta ahli falsafah yang terkemuka di negeri China. buku upacara dan buku annals Confucius berbeza. pelajar hendaklah dididik dengan nilai. bertimbang menyayangi rasa. buku elemen. Mereka menganggap fitrah manusia mengandungi nilai murni baik hati. dan seterusnya pula mengekalkan kebudayaan masyarakat yang penting untuk membawa kestabilan.

memperolehi pemikiran menyarankan Mereka ilmu rasional hendaklah Sehubungan ilmu menggabungkan ini. perkembangan menghuraikan pendidikan sebagai kecerdasan individu. dalam zaman dan dinasti Sung. dan falsafah pendidikan Islam. PRINSIP DAN FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur boleh digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama. memperkenalakan Mereka unsur rasionalisma untuk falsafah pendidikan yang konfusianisme. Dan pandangan tokoh-tokoh pendidikan konfusianisme. iaitu konfusianisme (China). Konfusianisme Falsafah pendidikan konfusianisme adalah berasas daripada pemikiran Confucius (551-479 SM) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372289 SM). pelajaran. Chengyi (1033- Zhuxi (1130-1200). KONSEP. Chenghao (1032-1085). Xunzi (313-238 SM) dan Hanyu (768-824) dan negeri China. untuk kaedah memperolehi pangetahuan. mereka dengan inkuiri tujuan mentalnya. mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara. nasionalisme dan internasionalisme (India). ramai di antara mereka berpendapat peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia. . pembentukan individu bermoral tinggi dan berbudaya sempurna.menyampaikan Didalam 1107). sebenar. pelajar berpendapat.

PENGENALAN Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau inginkan mencapai sesuatu matlamat. Seseorang yang mempunyai motivasi bermakna ia telah memperolehi kekuatan untuk mencapai kecemerlangan dan kejayaan dalam kehidupan. diikuti keperluan kasih-sayang. Guru dan murid memerlukan motivasi untuk mengerakkan dirinya untuk mencapai kualiti kerja atau kejayaan yang lebih cemerlang. Begitu juga dengan kepuasan.0 Teori Motivasi Maslow Struktur dan fungsi di dalam badan organisme mempunyai keperluan yang tertentu. Di sini motivasi boleh ditakrifkan sebagai kebolehan atau persetujuan yang dilaburkan untuk mengembangkan tenaga demi mencapai matlamat atau juga penghargaan. Ekoran daripada itu. mereka akan bekerja dengan lebih baik kerana tiada lagi kebimbangan. mudah bertindak dan sedia menerima teguran dan arahan guru. jika seseorang itu diberi motivasi. Mereka aktif di dalam dan di luar kelas. Melalui apa cara pun. Pada masa yang sama guru juga menjadi “motivator” kepada pelajar-pelajarnya untuk berjaya dalam kehidupan mereka. Sesuatu peringkat keperluan yang lebih tinggi tidak mungkin diperolehi sebelum keperluan yang lebih rendah peringkatnya dipenuhi terlebih dahulu. Pada peringkat yang paling asas terdapat keperluan hayat ataupun keperluan fisiologi. Maslow (1954) telah menjelaskan bahawa keperluankeperluan manusia itu berperingkat-peringkat. Berdasarkan Atan Long ( 1976 : 131 ). Dengan adanya motivasi. Setelah keperluan ini dipenuhi baharulah keperluan keselamatan. Pelajar-pelajar seperti ini mempunyai penggerak dalam dirinya untuk mencapai kecemerlangan akademik dan juga dalam hidup keseluruhannya. sifat suka tolongmenolong antara satu sama lain. rasa selamat dan kehidupan yang terjamin telah tersedia untuk mereka. Ahli-ahli psikologi berpendapat bahawa tingkah laku manusia boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seorang guru yang baik mesti mempunyai motivasi yang dinamik. maka secara tidak langsung kehendak mereka telah dipenuhi . Telah diakui bahawa manusia sebagai makhluk yang paling tinggi mempunyai keperluan yang kompleks. Oleh itu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di sekolah boleh dicapai melalui guru dan pelajar yang sentiasa bermotivasi. Adakalanya manusia bertindak berdasarkan perasaan dan nalurinya sendiri dan juga kadang-kala dipengaruhi oleh persekitaran sekeliling. Pelajar yang bermotivasi ialah pelajar yang mempunyai minat untuk belajar bagi mencapai matlamatnya.. Mereka boleh berdikari dan suka memberikan pandangan dan pendapat dalam kelas. motivasi menjadi penggerak kepada kejayaan kumpulan. manusia bertindak untuk mencapai sesuatu matlamat dan ia akan mencari jalan yang paling mudah untuk mancapai matlamat tersebut. Jadi teori yang akan diketengahkan disini ialah tentang teori motivasi “Maslow”. Motivasi boleh juga dikatakan sebagai rancangan atau kehendak untuk menuju kejayaan dan mengelakkan dari kegagalan hidup. Mereka akan mendengar dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada pelajarannya. 2. Dalam satu-satu kelompok kumpulan. cekap dan sentiasa berusaha untuk memajukan serta meningkatkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. maka wujudlah kerjasama. seterusnya peringkat penghargaan kendiri atau penghormatan diri dan peringkat tertinggi atau puncak bagi . Apa yang mendorong manusia bertindak untuk sesuatu tujuan itu ialah apa yang dinamakan “motivasinya” Untuk memahami dengan lebih mendalam tentang tindakan manusia ini kita perlulah mengkaji beberapa teori yang berkaitan. Dengan kata lain motivasi adalah proses menghasilkan tenaga oleh keperluan diarahkan untuk mencapai sesuatu matlamat. Oleh yang demikian motivasi adalah merupakan keadaan apabila keperluan manusia itu dipenuhi dengan diberi ganjaran dan sesuatu status yang baik. Guru yang bermotivasi juga mempunyai tenaga untuk menjadi penggerak kepada pelajarpelajarnya. Motivasi memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang pendidikan. Terpenuhnya kehendak dan kemahuan oleh seseorang itu boleh memberikan suatu kepuasan yang tidak terhingga pada diri seseorang.

Sementara itu persekitaran sosial merupakan faktor desakan dalam mencapai kemahuan ini. peringkat ini merupakan keperluan yang paling asas. 2. Bagi remaja yang cuba memenuhi keperluan seks melalui hubungan seks yang tidak selamat. Keperluan ini akan mencapai kemuncaknya apabila seseorang itu mencapai peringkat baligh. Ini kerana kesan daripada kekurangan keperluan ini akan mengakibatkan kesihatan pelajar terganggu atau terjejas. Selain itu. boleh mendatangkan penyakit yang berbahaya kepada mereka. Penghargaan Kendiri 5. Melalui keperluan ini. pelajar-pelajar yang mendapat kurang makanan tidak dapat menumpukan perhatian yang sepenuhnya terhadap pelajaran mereka. Mereka perlu berkahwin untuk memenuhi keperluan seks. Sekiranya keperluan ini tidak dipenuhi pelajar akan kurang bermotivasi atau berminat terhadap pelajaran. Bagi mengelakkan perkara ini berlaku. Demikianlah tiap-tiap individu memerlukan keperluan ini tetapi dengan kekuatan yang berbezabeza. potensi. Keperluan ini adalah penting bagi kehidupan sesuatu organisme. para guru sepatutnya memberikan perhatian dan mengambil berat kepada tanda-tanda yang menunjukkan apa-apa kekurangan dari segi fizikal pelajar itu. Keperluan Mengetahui 3. Peringkat keperluan manusia mengikut teori Maslow ini dapat dilihat seperti rajah di bawah. diikuti dengan kasih-sayang. minuman dan tempat tinggal. individu memerlukan perlindungan dan keselamatan. Maka dengan itulah juga Maslow menamakan keperluan peringkat terbawah sebagai keperluan kekurangan dan peringkat paling tinggi sebagai keperluan perkembangan. Fisiologi Model Maslow yang berbentuk peringkat itu merupakan perkembangan ‘ontological’ individu kerana setiap peringkat perkembangan perlu dilalui oleh individu misalnya pada masa bayi atau kanak-kanak. kemampuan. salah satu lagi yang termasuk dalam keperluan asas manusia adalah keperluan seks.. Keselamatan 7. Keperluan Estetik 2. Ada individu yang kurang mempunyai keperluan ini dan menjadikannya lebih gemar . Keperluan asas ini merangkumi apa yang diperlukan untuk diri atau fizikal seseorang seperti keperluan mendapatkan makanan. apatah lagi manusia. bakat. Membicarakan teori motivasi Maslow dalam konteks pendidikan. Kekurangan keperluan seks boleh menyebabkan seseorang individu tidak dapat melakukan tugasan lain kerana keperluan ini adalah merupakan keperluan utama yang perlu dipenuhi terlebih dahulu.keperluan manusia adalah peringkat keperluan bagi penyempurnaan kendiri. Pada masa ini motivasi bergantung kepada kemahuan dalaman.1 Keperluan Fisiologi Mengikut teori Maslow. setiap individu dapat mengetahui peranan jantina masing-masing. dan penghormatan diri dan keperluan ini terus bertambah sehingga kepada peringkat penyempurnaan kendiri. 2.5 Keperluan Keselamatan Telah menjadi lumrah setiap yang bernyawa. aspek keselamatan amat penting dalam hidup. Penyempurnaan Diri 4. Kasih Sayang 6. Kajiannya mendapati semakin tinggi keperluan individu itu maka semakin kurang pergantungan kepada persekitaran social kerana dalam hal ini individu menggunakan pengalaman lampau untuk menentukan tingkah-lakunya. dan kreativiti impuls individu. 1.

Mereka berasakan diri dan emosi mereka berada di dalam keadaan yang tidak stabil menyebabkan tidak dapat menumpukan perhatian terhadap proses pembelajaran mereka.3 Keperluan Kasih-sayang Berdasarkan Teori Maslow.4 Keperluan Penghargaan Kendiri Satu unsur besar dalam pembinaan konsep kendiri adalah penerimaan. Mereka tidak boleh dibiarkan mendisiplinkan diri mereka sendiri. juga kehendak atau motivasi mereka untuk belajar akan pudar dan lenyap. Keperluan ini boleh jadi timbul daripada keadaan anak-anak kecil yang tidak dapat hidup dengan sendirinya dan memaksa ia bergantung kepada orang dewasa terutama ibu bapa untuk mendapatkan keperluan ini agar ia sentiasa dilindungi. Di dalam kelas guru pula berperanan besar. dan berkesan kerana masing-masing individu telah dapat memenuhi keperluan kehendaknya. dihormati. Pelajar-pelajar memerlukan keselamatan daripada seorang guru iaitu dalam bentuk disiplin. serta dihargai oleh anggota lain dalam komuniti yang kecil dan mereka ada hak milik keanggotaan dalam komuniti tersebut. Di samping itu apa yang penting juga guru seharusnya ada sikap toleransi terhadap para pelajarnya.Penerimaan bererti memberi peluang kepada individu belajar menerima diri mereka sendiri. turut diperlukan keperluan ini untuk mendapatkan hubungan yang mesra. 2. Keadaan ini akan menjadi lebih kritikal dan tegang jikalau mereka dimarahi pula oleh guru dan dikenakan denda. Apa yang penting juga ini akan dapat memelihara hubungan yang baik dan mesra di antara pelajar dengan guru. proses pengajaran pembelajaran berjalan dengan baik. Secara tidak langsung. tetapi ada individu yang mempunyai keperluan ini dengan kuatnya sehingga menjadikannya bergantung di dalam banyak hal kepada orang lain. Oleh itu dari peringkat awal lagi. Sebagai contoh semasa dalam kesakitan seorang kanak-kanak amat memerlukan jagaan ibu bapa. Ini kerana pelajar-pelajar itu akan dapat belajar dengan lebih berkesan jika mereka dapat mengetahui perasaan atau ‘mood’’ guru itu. Kebiasaan yang berlaku di dalam kelas. Keselamatan di dalam kelas dapat dijamin jikalau seseorang guru itu bertindak dengan konsisten. Melalui cara ini. dan perasaan diri. 2. guru dan rakan sebaya amatlah penting. kasih-sayang. Hal yang sedemikian turut berlaku di dalam kelas. Sebagai seorang yang berpengalaman. atau tidak dipedulikan oleh guru mahupun kawankawan.Penerimaan rakan sebaya penting supaya mereka tidak merasa tersingkir. dikasihi dan bernilaai. kanak-kanak perlu diajar akan disiplin ini. Murid yang diterima merasai diri mereka dihargai. wajarlah ibu bapa memainkan peranannya dalam mendidik dan mengajari kanak-kanak akan hal ini. pelajar kadangkadang akan berasa terganggu apabila terjadi perkelahian atau perbalahan antara satu sama lain.Murid yang diterima kerap kali memperolehi prestasi akademik yang tinggi berbanding individu yang tidak diterima rakan sebaya. harmonis. Penerimaan bermaksud menghargai sifat-sifat istimewa individu sebagai manusia unik yang bebeza dengan individu lain dari segi sikap. minat. Situasi ini akan menimbulkan rasa tidak senang di kalangan pelajar terbabit dan merasakan diri mereka seolah-olah tidak disukai. Semestinya setiap arahan yang diberi tidak bercanggah. cara seseorang guru itu memberikan arahan. lancar. Dalam konteks ini. dihargai. Contohnya. pelajar akan merasakan mereka diterima. guru perlulah memberi tunjuk-ajar kepada mereka dengan menasihati atau mengadakan sesi kaunseling untuk mengeratkan hubungan yang baik sesama mereka. Sikap kepekaan dan keprihatinan seorang ibu atau bapa yang bertanggungjawab diharapkan demi menjaga keselamatannya dan hasil penyelidikan yang dibuat oleh Harlow dan Zimmerman (1958) berdasarkan kajiannya turut menunjukkan betapa pentingnya perdampingan dan sentuhan orang dewasa kepada seseorang kanak-kanak. Ekoran daripada itu keinginan. pengetahuan dan kemahiran.Oleh itu mereka dapat berinteraksi secara positif membincangkan masalah pembelajaran . Ini kerana pelajar-pelajar akan berasa selamat dan membolehkan mereka dapat menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap proses pembelajaran.bersendirian. Penerimaan oleh keluarga.

Cohen (1959) menjelaskan bahawa orang yang mempunyai konsep kendiri yang tinggi dikonsepsikan sebagai orang yang menyukai atau menghargai dirinya dengan melihat dirinya berkebolehan dalam hubungan dengan dunia luar.Kesedaran itu pula lahir daripada maklum balas.Sikiranya individu itu diterima oleh orang lain. gerakbalas atau preaksi individu lain disepanjang pergaulan.Penyempurnaan kendiri pula bermaksud apa yang seseorang itu boleh jadi. terlebih dahulu seseorang itu perlu menghormati dirinya sendiri dan berusaha pula menjadikan dirinya dihargai oleh orang lain. Ini dapat memupuk diri pelajar untuk lebih berkeyakinan seterusnya keinginan dan minat mereka untuk terus belajar dan berjaya makin meluap-luap. juga pengiktirafan. Konsep ego seseorang itu berkait rapat dengan perasaan penghargaan diri.Ia membawa maksud bagaiman seseorang individu itu berpendapat dan menganggap dirinya. menjalani proses pembelajaran atau mencuba berbagai-bagai perkara yang belum dialaminya. mentelaah. Menurutnya lagi. Keinginan ini juga mendorong pelajar untuk belajar dan mencari pengetahuan dengan membaca buku. sosialisasi atau interaksi dengan individu lain.Guru perlu menyediakan aktivviti seperti projek-projek bagi setiaap murid supaya mereka dapat berdamping dan mendampingi murid yang lain. Oleh itu menjadi tugas seseorang guru memberikan tugasan. ia mesti jadi. ia dapat menerima keadaan dirinya dan orang lain. dia juga akan menerima dirinya. Bagi memenuhi kehendak atau membolehkan perkara ini berlaku. keperluan penyempurnaan diri ini merupakan pemenuhan keseluruhan keperluan manusia. Zainun. Rasa ingin tahu mempunyai pertalian yang erat untuk memenuhi kehendak ini. 1970.5 Keperluan Penyempurnaan Kendiri Konsep kendiri adalah pengertian atau kefahaman seseorang terhadap dirinya sebagai individu yang asing yang memiliki satu ciri-ciri yang unik atau istimewa ( Shaffer. Anggapan dan pendapat itu adalah berasaskan kepekaan dan kesedaran tentang kekuatan dan kelemahannya. dan Tunku Mohani (1996 : 13) mengungkap kata-kata Kubiniec. 2. Rasa ingin tahu ini juga akan menggerakkan pelajar tersebut mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang menarik perhatian mereka. ia merasakan gembira tentang nikmat hidup dan telah menggunakan kebolehannya dengan semaksimanya. Faktor yang penting ialah keperluan ini dapat dipenuhi apabila seseorang itu mempunyai keyakinan diri dan kebebasan.1985 ).Individu yang tinggi penghargaan dirinya selalu berkebolehan membenteras dan mengatasi kegawatan persenoliti serta . Pelajar akan merasakan diri mereka penting apabila sesuatu tugasan yang diberi dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. keperluan untuk penyempurnaan kendiri itu adalah keperluan yang menjadi kemuncak atau yang tertinggi di dalam peringkat sistem keperluan manusia. Peringkat penyempurnaan kendiri ini adalah peringkat yang paling tinggi dan hanya diperolehi apabila semua keperluan peringkat bawah itu telah dipenuhi. Ini bermakna seseorang yang telah mencapai peringkat ini telah dapat memenuhi keperluan untuk mendapatkan keindahan dan estetika. ia telah dapat dengan sepenuhnya akan makna hidup. Penerimaan diri berlaku melalui sosialisasi dengan individu lain.Iaitu seseorang yang tidak berkebolehan untuk berhubung secara berkesan dengaan persekitarannya.dalam kumpulan. Setiap individu memerlukan penilaian yang tinggi dan stabil tentang diri mereka. perhatian. Seseorang guru juga perlu berusaha dan memastikan jangan ada pelajarnya yang gagal atau tercicir kerana mereka ini akan merasakan penghargaan dirinya amat rendah. Demikian pula mengikut Atan Long (1976 : 148) daripada Maslow (1970). Manakala mereka yang mempunyai konsep kendiri yang rendah pula melihat dirinya sebagai orang yaang membenci dan tidak menghargai dirinya.Manakal perhargaan diri pula bermaksud sikap penerimaan atau tidak penerimaan individu terhadap dirinya. Berdasarkan Saedah.Penerimaan diri boleh mempengaruhi tindak tanduk individu dalam menghadapi cabaran hidup ini. dan penilaian diri orang lain. yang sesuai untuk diterokai serta yang mampu dan boleh dilaksanakan oleh pelajar. Keperluan ini hanya dapat dicapai setelah seseorang itu memenuhkan keperluan lain yang terdapat pada peringkat yang lebih bawah di dalam sistem keperluan tadi. iaitu potensinya dilahirkan. ‘Orang yang mempunyai konsep diri yang kuat lebih berkemungkinan mencapai kejayaan akademik Ini bertepatan sekali jika dihubungkaitkan dengan diri seseorang pelajar itu.

Dalam konteks sekolah pula. Ibu bapa dan pendidik juga perlu menyediakan segala jenis pengalaman hidup untuk membantu murid mengembangkan bakat atau potensi mereka. rancangan belajar yang bebas juga sesi bimbingan kaunseling. menyeronokkan dan bermanafaat. Di sekolah. guru perlu memainkan peranannya. Dalam meniti arus kehidupan untuk membantu murid mengembangkan bakat atau potensi mereka. muzik dan sebagainya. pelajar perlu digalakkan supaya lebih melibatkan diri dalam aktivitiaktiviti yang dapat mengembangkan otak kanan mereka seperti dalam bidang drama.0 APLIKASI Tugas guru semakin mencabar semasa menjalankan tugasnya sebagai pendidik dewasa ini. 2.7 Keperluan Estetik Keperluan estetik adalah merujuk kepada keperluan manusia untuk memiliki dan memahami keindahan dan kecantikan dalam dirinya. Peneguhan ini boleh diberi dalam pelbagai bentuk seperti pujian. Dalam konteks sekolah.Di samping itu ianya menjadikan proses pembelajaran berlaku dalam situasi yang bermakna. bersifat menyelidik. terdapat banyak ruang atau peluang-peluang yang diberi atau disediakan kepada pelajarpelajar untuk mencapai peringkat penyempurnaan kendiri ini seperti pemilihan aktiviti oleh pelajar sendiri. bantuan dan sokongan kepada murid. guru perlu menyerapkan pelbagai unsur aktiviti seperti proses . Akibat keperluan ini manusia sanggup membelanjakan beratus malahan beribu ringgit untuk memiliki barangan yang indah . Ia berhubung juga dengan keperluan mencari. Aktiviti pembelajaran perlu menggalakkan interaksi sosial dan interaksi dalam kumpulan. Guru mesti menentukan proses pengajaran dan pembelajaran itu sentiasa aktif. Guru perlu memastikan setiap mata pelajaran yang diajar menarik minat muridnya. maka mereka mesti belajar dengan tekun. Di samping itu pelajar juga perlu mengetahui had aktiviti mereka. juga kebolehan pelajar dengan menjadi pembimbing atau fasilitator kepada mereka. Penyampaian pengajaran yang tidak menarik boleh menyebabkan murid-murid merasa bosan. seseorang itu mestilah berusaha mencari jawapan mengenai makna kehidupannya dan tentang kewujudan dirinya. Guru hendaklah sentiasa memberi peneguhan serta-merta kepada muridnya apabila mereka memperlihatkan tingkahlaku positif. Secara tidak langsung dapat mempertingkatkan lagi aras motivasi serta meningkatkan prestasi murid-muridnya. senyuman atau hadiah. Kesan daripada itu proses pengajaran serta pembelajaran dapat ditingkatkan seterusnya mendatangkan manfaat kepada semua pihak. Salah satu untuk memiliki perasaan tersebut adalah dengan cara memiliki baranganyang cantik dan mempunyai unsur-unsur kesenian dalam dirinya. motivasi dianggap sebagai satu unsur yang membolehkan murid melibatkan diri secara aktif.kurang upaya mengendalikan masalah yang timbul dalam hidupnya. Bantuan kemudahan dan sokongan moral perlu dalam pembelajaran mereka. Guru harus membantu menyuburkan minat. Untuk mengetahui sesuatu perkara.Dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Oleh itu. Dengan ini pelajar dan guru berjalan seiringan dalam memenuhi satu matlamat.berfaedah dan menyeronokan.6 Keperluan Mengetahui Keperluan mengetahui adalah berkaitan dengan perasaan ingin tahu sesuatu perkara. 2. serta melipatgandakan usaha melalui arah yang tegas dan berdisiplin.Guru merupakan penggerak kepada muridnya supaya berjaya dalam pembelajaran. bakat. Untuk membina konsep kendiri yang positif ibu pada dan para pendidik perlu memberi dorongaan. bersungguh-sungguh. Dalam membantu para pelajar berjaya mencapai sehingga peringkat ini. guru mestilah sentiasa mengajar dengan cara ikuiri penemuan dan kajian supaya semua pelajar dapat melibatkan diri dalam proses mencari maklumat dan pemikiran reflektif. menyusun serta menganalisis sesuatu maklumat. Melalui aktiviti-aktiviti tersebut pelajar dapat memilih jenis pengetahuan atau kemahiran yang mereka kehendaki dan mereka juga bebas menggunakan masa untuk mengembangkan pengetahuan atau kemahiran itu Apabila pelajar berusaha untuk mencapai peringkat penyempurnaan kendiri.

mereka akan mengelakan kemungkinan mengalami kegagalan. guru seharusnya peka dan bijak menentukan apa keperluan seseorang pelajar. Menurut teori ini. 4. . menentukan hierarki yang mustahak amat bermanfaat dalam meninggikan motivasi kerja.Guru tidak boleh mengharapkan kepada buku teks sahaja.Apabila murid berjaya. Teori Hiraki Maslow tegas memberi konsep bahawa perkembangan individu atau pelajar ini perlu melalui beberapa tingkat kepuasan atau dengan kata lain proses perkembangan individu itu merupakan satu usaha yang berterusan dalam persekitaran sosial sehingga mencapai kecemerlangan. Dengan itu kepuasan belajar dalam keperluan motivasi boleh dicapai seterusnya menanamkan minat pelajar mengembangkan potensinya. 0 KRITIKAN Teori Maslow tentang keperluan telah menerima kritikan. Terdapat dua kelemahan teori motivasi Maslow. Jelaslah bahawa keperluan itu mempunyai matlamat yang mesti dicapai bagi memenuhkan keperluan tersebut.Ini adalah berguna untuk pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran pragmatis kerana mereka dapat melihat pertalian antara teori dan fakta yang dipelajari dengan situasi sebenar.2) Teori Motivasi Pencapaian.Guru perlu menggunakan pelbagai bahan yang mempunyai unsur-unsur kreatif seperti bahan dari internet. pencapaian seseorang individu cenderung untuk berjaya atau mencapai kejayaan ke aras yang paling tinggi. Keduanya.0 PENUTUP Sesuatu matlamat pada satu peringkat berjaya dicapai akan menimbulkan perasaan untuk memenuhi kepuasan pada peringkat yang lebih tinggi. Guru perlu menentukan muridnya mengalami keinginan mencari maklumat atau penyelesaian.Pada masa yang sama. Oleh itu pendidik harus mengetahui langkah-langkah yang praktikal sejajar dengan diri seseorang pelajar demi hendak memenuhi kehendak pelajar. bahan-bahan daripada akhbar dan bahan-bahan bacaan lain.Guru boleh menyuruh murid ke perpustakaan atau makmal komputer untuk mencari maklumat tentang topik-topik yang berkaitan dengan pelajaran yang dipelajari. keperluan seseorang murid berbeza kerana menjadi ketara mengikut tempoh atau masa sesuatu tugas dijalankan. Penganut teori-teori kognitif berpendapat bahawa individu bermotivasi apabila mereka mengalami keadaan ketidakseimbangan kognitif atau satu keinginan mencari penyelesaian kepada sesuatu masalah. Guru juga perlu memastikan pembelajaran berlaku. CD-ROM .Selain itu. Guru menggalakkan murid-murid menggunakan pelbagai bahan rujukan.1) Teori kognitif Tentang Motivasi. Walau bagaimanapun strategi Maslow membuat kategori keperluan. komik.Guru juga boleh mengadakan lawatan sambil belajar ke tempat-tempat yang bersejarah atau tempat yang sesuai dengan pelajaran.penyelidikan. Matlamat ini mempunyai nilai yang tertentu kepada seseorang mahupun seorang pelajar yang memerlukannya. 5. 4. keseronokan dan sebagainya. Pertamanya tentang keperluan individu. Oleh itu bagi meninggikan atau mempertingkatkan lagi proses pengajaran juga pembelajaran di dalam kelas. mereka membina matlamat yang realistik bagi diri mereka dan kejayaan tersebut telah menguatkan keperluan untuk pencapaian selanjutnya. 4. guru boleh mengadakan pusat atau ruang untuk sudut mata pelajaran bagi mempamerkan segala alat bantu mengajar seperti carta. peta dan sebagainya. Dengan menyedari keperluan seseorang pelajar guru dapat mengatur strategi serta alternatif yang lebih praktikal demi kecemerlangan yang semaksimumnya.Murid mesti digalakkan untuk menghasilkan ciptaan berdasarkan idea-idea dan minat sendiri. Keperluan individu tidak selalunya mengikut susunan hierarki sepertimana yang telah dinyatakan di atas tadi.

Majzud (1992). 2. Lester D. New York. 4. Alice Crow (1980). 9. Mok Soon Sang (2000). Drs.Kuala Lumpur. McGraw-Hill Book Company. 8. Wasty Soemato (1987). 3. PT Bina Aksara. Second Edition. Lingren (1959). Moustakas (1953). Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Psikologi Perkembangan. Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Tunku Mohani (1996). Pendidikan di Malaysia : Sejarah. Zainun. Atan Long (1976). American Book Company.. New York.BIBLIOGRAFI 1. Psikologi Pendidikan. Rohaty Mohd. Saedah. Bhd. Children in Play Therapy. 7. Psychology of Personal and Social Adjustment. Motivasi Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Sufean Hussain (1993). 5. Nota dan Latihan Ilmu Pendidikan : Pendidikan di Malaysia dan Psikologi Pendidikan 1. Crow. Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan. 6. Sistem dan Falsafah. Jakarta. Psikologi Pendidikan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->