Soalan: Sejauhmanakah teori psikologi Timur mampu untuk menandingi dan menjadi alternatif kepada teori-teori yang

dikemukakan di Barat?

Menurut Wikipedia Bahasa Melayu, falsafah diertikan sebagai satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Perkataan falsafah dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Arab yang juga berasal daripada perkataan yunani yang bermaksud "cinta kepada hikmah". Menurut Kamus Dewan edisi keempat, Falsafah diertikan sebagai pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain.

Perkataan "Falsafah" dalam konteks akademik Anglo-Amerika mungkin adalah sesuatu yang mengelirukan. Ia biasanya merujuk kepada tradisi falsafah daripada tamadun barat dengan mengetepikan tradisi falsafah daripada tempat lain. Masalah ini menjadi lebih rumit lagi apabila didapati tiada perkataan "falsafah" yang wujud dalam tamadun China, Korea, dan Jepun sehingga abab ke-19. Daripada itu, pernah juga sarjana barat yang menyangka bahawa falsafah itu tidak pernah wujud dalam tamadun ini.

Secara kasarnya, falsafah boleh dibahagikan kepada dua tradisi,antara falsafah barat dan juga falsafah timur. Bagi tradisi falsafah di Afrika, ia masih dianggap terlalu kabur dan asing bagi kebanyakan orang. Falsafah barat merupakan satu tradisi falsafah yang berlaku untuk kawasan Eropah, Amerika termasuk latin Amerika, dan juga di Timur Tengah. Falsafah Islam biasanya termasuk juga ke dalam tradisi ini. Falsafah timur pula merujuk kepada tradisi falsafah daripada Benua India dan juga daripada timur jauh seperti China, Korea, dan Jepun.

PERBEZAAN PEMIKIRAN FALSAFAH TIMUR DAN BARAT

Falsafah epistemologi sejarah dari timur mempunyai hubungan dengan aliran ilmu wahyu (agama Islam, Kristian, Yahudi) dan aliran intuisionisme yang merangkumi daya pemikiran manusia yang melebihi daya fikir manusia biasa, terutama menyentuh berkaitan kaedah memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan.

Secara jelas dapat dibahagikan dua aliran utama konsep epistemologi sejarah dari timur; a. aliran ilmu wahyu b. aliran intuisionisme

Falsafah epistemologi sejarah dari barat pula berkaitan dengan dengan aliran emperisisme yang menyentuh pengetahuan diperolehi dengan pancaindera dan aliran rasionalisme yang menjurus pengetahuan ‘akal’ sebagai kaedah sumber dalam memperolehi ilmu pengetahuan. Secara asasnya konsep epistomologi barat dapat dibahagikan pada dua aliran; a. aliran emperisisme b. aliran rasionalisme

iaitu kitab Al Quran. serta kisah-kisah sejarah utama di lampau yang termuat di dalam kitab-kitab utama tersebut.Perbezaan Aliran. Pemikiran ilmu pengetahuan ini sebenarnya tidak dapat melarikan diri dengan konsep keagamaan atau ritualisme dalam agama Islam. Yahudi. Kristian dan Yahudi. tidak . Ilmu pengetahuan perlu diselarikan dengan kebenaran yang sahih dan tidak terkeluar dari sumber utama. Kristian dan Yahudi menekankan pada konsep ilmu pengetahuan terutamanya dalam bidang sejarah yang selari dengan kitab Al Quran. ‘Sumber wahyu. Injil dan Taurat. Penggunaan mantera. jampi. melihat pada keupayaan pencernaan ilmu pengetahuan melalui jalan metafizik dan mencapai tahap ‘fana’ yang meleburkan perbezaan di antara subjek dan objek dan mewujudkan kesatuan di antara kedua-duanya sekali. Aliran intuisionisme dalam konsep ilmu pengetahuan timur. Injil dan Taurat. Aliran ilmu pengetahuan dalam Islam. disamping agama Buddha dan fahaman Hinduisme. Keyakinan ini diperkuatkan dengan kisahkisah sejarah dan zaman lampau yang saling berkaitan dalam ketiga-tiga kitab utama tersebut. Tradisi timur yang amat dipengaruhi oleh amalan keagamaan dan kepercayaan agama menilai kebenaran atau ketepatan sesuatu ilmu pengetahuan mestilah bersumberkan ilmu wahyu. ayat-ayat suci dan dengan proses ibadat secara amalan kebatinan dan rohani dilakukan untuk memperolehi sumber-sumber ilmu pengetahuan dari alam magis atau daripada Tuhan.Perspektif Timur Aliran ilmu wahyu yang dipegang oleh tokoh-tokoh ilmuan Islam. Buddha dan Hindu dikesan mempunyai acara-acara ritualisme seperti amalan kerohanian peringkat tinggi dalam mencari sumber ilmu pengetahuan.

seperti kitab agama Hindu seperti kitab ‘Mahabrata’ dan ‘Ramayana’ menekankan perjalanan kisah sejarah yang berlandaskan fahaman agama Hindu.syak lagi merupakan sumber pengetahuan yang terpenting dalam tradisi agama-agama besar yang tumbuh di Timur. Al Quran dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad s. termasuklah dari segi falsafah sejarah.w dianggap sebagai wajib secara mutlaknya untuk dipercayai atau dirujuk di dalam setiap penulisan pensejarahan. sumber-sumber dari kitab suci mereka seperti kitab Mahabrata menjadi panduan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta sejarah kehidupan dan tamadun mereka. Ini termasuklah kepercayaan mengenai pembalasan dosa dalam konsep ‘Dharma’ dalam agama Buddha yang menyanggah kepada amalan yang berdosa.a. dan Islam’[5]. Segenap penulis atau pengkaji wajib bertanggungjawab dalam memastikan setiap bentuk penulisan pensejarahan tidak berlawanan dengan hukum Tuhan serta undang-undang hukum-hakam agama yang tidak boleh berubah mengikut kehendak emosi atau akal semata-mata. khususnya agama-agama langit (samawi) seperti agama Yahudi. Fenomena ini jelas bertentangan dengan aliran epistemologi barat yang menekankan pada unsur rasionalisme dan emperisisme. Keutuhan kepercayaan tauhid dan ketuhanan menolak sama sekali penggunaan dalil akal ( aqli) semata-mata dalam mentafsir ilmu pengetahuan . malahan agama Buddha mempunyai tradisi dalam amalan ibadat pertapaan dalam memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan. . Injil dan Taurat menyebabkan aliran epistemologi sejarah timur tertakluk dengan nilai-nilai ketuhanan dan moraliti yang tinggi. Bagi ajaran Hindu dan Buddha. Kitab-kitab agama di India. Pegangan utama dan sumber rujukan utama kepada kitab Al Quran. Bagi agama Islam. Nasrani.

dalam tradisi aliran timur ia amat menekankan kepada sumber wahyu akan menilai mengikut acuan kitab agama masing-masing. Agustine dalam zaman era kebangkitan Kristian telah mendominasikan Zaman Pertengahan’[6] menunjukkan bahawa falsafah sejarah dalam tradisi Kristian diperjuangkan oleh golongan ilmuan agama tersebut. sebagai contoh agama Islam dengan 6600 ayat di dalam Al Quran . kisah kisah sejarah yang unggul tercatat di dalamnya seperti peristiwa Nabi Musa a.T sebagai . Agustine ‘The City of God’ memberikan pandangan penulisan sejarah yang menilai unsur kebaikan dan keburukan bagi sesebuah tamadun dunia berpunca dari nafsu manusia yang positif atau negatif. malah hasil karya St.s dengan Firaun di Mesir yang menyaksikan orang-orang Israel berpindah secara besar-besaran dari Mesir ke Sinai. Nabi Musa a. Secara hierarki sumber sejarah pula. ( Nabi Ibrahim a. Nabi Isa a. Secara amnya. Ini selaras dengan definasi pensejarahan klasik yang menitikberatkan pada nilai fungsional dari sebab akibat atau pengajaran daripada peristiwa yang telah berlalu/ silam. tamadun peradaban dan pergerakan sejarah ke mercu kegemilangan. Al Quran dinyatakan mempunyai empat perlima isi kandungannya mengandungi peristiwa sejarah.Di dalam nilai-nilai falsafah agama Kristian secara asasnya memiliki universialiti sejagat. secara jelas dan nyata menunjukkan aliran timur menekankan unsur-unsur absolutism yang sepenuhnya terhadap pengetahuan yang diturunkan oleh Tuhan melalui kitab-kitabNya. terutamanya dalam kepercayaan para penganut agama Islam kepada Allah S.s.s. malahan kitab agama seperti Taurat dan Injil mempunyai peristiwa sejarah yang hampir bersamaan di antara satu sama lain.s). contohnya cerita sejarah berkaitan riwayat hidup Nabi-Nabi ( a.W. ‘peranan St. Konsep ini melihat kepada kekuasaan Tuhan yang ‘Abadi’ dan tiada makhluk yang dapat mengalahkan kekuasaan Tuhan.s) yang terpilih. ketentuan Tuhan.

Sebagai kesimpulannya. Penggunaan kaedah intuisionisme dalam aliran epistemologi timur membayangkan sesuatu yang dianugerahkan kepada ‘manusia yang terpilih’ untuk memperolehi ilmu pengetahuan secara ghaib melalui mimpi.Tuhan Yang Maha Esa. Pengamatan yang benar dan fakta-fakta yang sahih akan membuktikan kebenaran sesuatu penulisan ilmu pengetahuan. mengenai ilmu pengetahuan. tradisi aliran epistemologi timur menggunakan kaedah keagamaan dalam mencirikan kaedah ilmu pengetahuan dalam sejarah. ini diperkuatkan lagi dengan pendapat Auguste Comte ( 1798-1857M) yang menyatakan abad ini ( moden) dikuasai oleh fakta dan pengamatan para penulis (pengkaji). pemerolehan ilmu pengetahuan secara intuisionisme ini adalah anugerah Tuhan yang diyakini bagi setiap penganut agama Islam. Aliran rasionalisme barat lebih menekankan pada penggunaan ‘akal’ semata-mata dalam . Yahudi. ilmu laduni dan upacara mistik. Pengkajian dengan pengumpulan data dan bukti empirical merupakan aliran yang amat berpengaruh di barat. Kristian. menekankan pada bukti pengumpulan bahan dan sumber yang dapat dibaca dan dilihat oleh para pengkaji. Penggunaan sumber wahyu dari Tuhan dalam kitab utama agama Islam. Kristian dan Yahudi memperlihatkan keseragaman dalam ilmu pengetahuan di dunia yang perlu diikat dengan sumber-sumber wahyu. Penyelidikan dalam bidang sejarah mengikut aliran empirikal barat. Pembuktian empirikal adalah sesuatu yang amat tinggi darjahnya atau tingkatan dalam menentukan kesahihan sesuatu kajian. Hindu dan Buddha. pertapaan. berkaitan sejarah manusia mengikut aliran barat. Perbezaan Aliran – Perspektif Barat Aliran pemikiran barat menekankan nilai-nilai empirikal yang menekankan konsep pengalaman dan pengamatan pancaindera. dalam mencerna ilmu pengetahuan.

proses menggali ilmu pengetahuan. malah aliran ini melihat pada unsur ‘realiti’ semata-mata dalam menerangkan mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Aliran ini membuat tanggapan bahawa aliran empirikal akan selalunya berubah-ubah. sejarah dan ekonomi dengan membandingkan dengan nilai-nilai materialisme semata-mata. Ini dapat dilihat dari perspektif barat yang mewarisi beberapa falsafah sejarah zaman Greek yang terlalu mengutamakan akal semata-mata sebagai dalil.1883M) yang menilai sesuatu isu sosial. ‘ ilmu falsafah dan logik berkembang di Greek. teori kesepadanan dan teori pragmatik. Konstruktivisme epistomologi menilai ilmu pengetahuan dengan kaedah pengkajian kualitatif dan menekankan bahawa para pengkaji atau ahli ilmu pengetahuan yang menentukan pengetahuan saintifik di dalam ilmu pengetahuan bukannya sumbersumber lainnya seperti ilmu wahyu yang dipegang kuat oleh golongan Islam. Konsep konstruktivisme epistemologi yang diperkenalkan secara meluas oleh Jean Piaget (1967) yang mengkritik objektivisme berkaitan manusia yang dikatakan mampu mencapai tingkat ilmu pengetahuan yang tidak terjangkau oleh akal ( ilmu ladunni). Aliran barat menekankan dalam konsep kebenaran sesuatu ilmu pengetahuan berdasarkan logika formal yang dibawa oleh pemikiran Socrates. dunia Greek memuja akal melebihi semua yang lain’. sedangkan penggunaan akal bersifat tetap dan ketetapan yang unggul. termasuklah dari segi ilmu pengetahuan. disamping teori . Plato dan Socrates. ianya boleh disingkapkan atau diterangkan secara jelas dengan kaedah yang digunapakai oleh tokoh falsafah materialisme ( kebendaan) barat seperti Karl Marx ( 1818. Ini menyebabkan wujudnya sub aliran yang hanya menekankan penggunaan akal fikiran semata-mata serta cuba menafikan aliran ilmu wahyu keagamaan dalam ilmu pengetahuan. Yahudi dan Kristian. Ini ditambah dengan teori pertalian.

golongan ini merujuk pada golongan ilmuan barat yang memulakan aliran yang cuba menjauhkan dari sumbersumber utama berasaskan wahyu. Yahudi dan Kristian.deksriptif.a. Ini menyebabkan ‘sejarah muktamad’ yang disimpulkan dari data sumber pertama yang diperolehi dari pengamatan pancaindera dan akal.w. golongan inilah yang menimbulkan anjakan pradigma dari keutuhan kepada sumber wahyu kepada sumber akal semata-mata di barat. teori semantik dan teori non. Aliran barat hanya mementingkan kepada penggunaan akal yang rasional serta menolak secara langsung penggunaan nilai agama dan kepercayaan tauhid di dalam agama Islam. Beberapa ilmuan yang dikesan mengambil kaedah skeptikal adalah Descartes ( 1596-1650M) dan Leibniz ( 1685-1753M). Contoh yang boleh dilihat dari segi penemuan artifaks di kawasan makam raja-raja Mesir purba ( piramid) yang masih tidak muktamad dari segi penulisan pensejarahannya. terutamanya . ‘Golongan ini cuba menimbulkan skeptikal terhadap kepercayaan beragama’.logik berlebihan.s yang diturunkan sebagai wahyu dan tercatat di dalam Al Quran di zaman Nabi Muhammad s. dianggap tidak mampu mempunyai asas yang teguh dan setiap masa boleh dikritik dari segi ketepatannya. Kristian dan Yahudi. Secara amnya. Aliran skeptisme wujud di barat diakibatkan dari hanya bergantung dengan kebolehan ‘pancaindera’ semata-mata dan penggunaan akal sahaja. Ini menyebabkan penolakan penafian data maklumat empirikal sekiranya pemikiran intelek menafikan kewujudan maklumat empirikal. tradisi barat melihat pada penggunaan akal dan panca indera dalam menentukan kebenaran sesuatu sumber ilmu pengetahuan dan menolak penggunaan ilmu wahyu dan ilmu agama seperti Islam. tanpa mempunyai nilai roh keagamaan atau ilmu wahyu. berbanding kisah sejarah yang terakam dalam Al Quran berkaitan sejarah raja Mesir ( Firaun) di zaman Nabi Musa a.

berkaitan dengan perkara ghaib. Ini dapat dikesan dengan kisah-kisah sejarah yang termuat dalam kitab-kitab utama agama samawi di dunia seperti Al Quran. sumber pertama adalah sumber yang masih bersifat mentah dan belum pernah dibahaskan secara intelektualisme. mistik dan perkara-perkara atau isu yang tidak mempunya koleksi penyelidikan yang lengkap. Kaedah ini menimbulkan metodologi dalam penyelidikan berkaitan ilmu pensejarahan dan tulisan-tulisan akademik mengenai sejarah dunia manusia. Sumber kedua bagi aliran barat dalam ilmu pengetahuan adalah hasil karya sejarah yang telah diproses dari sumber mentah sumber pertama. Injil dan Taurat. Bagi aliran barat. sumber pertama ( primary sources). Bidang penyelidikan yang dipentingkan berkaitan dengan ‘ cara-cara sejarawan mengambarkan atau mengklasifikasikan bahan. dalam mendapatkan sumber-sumber rasional mengikut aliran barat yang teramat menekankan kepada bidang penyelidikan dalam memperolehi keputusan mengenai sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Secara amnya. sumber sejarah bagi aliran barat amat menitikberatkan sumber berbentuk tulisan dan sumber lisan. rumusan dan tafsiran serta hubungan antara sejarah dengan bentuk-bentuk penyelidikan lain. Taklif penggunaan akal yang berlebihan menyebabkan penggunaan kaedah penyelidikan dan pengkajian saintifik dilakukan dan disahkan dengan penggunaan akal serta pancaindera manusia yang melakukan pengkajian mengenai sesuatu ilmu pengetahuan. hierarki sumber sejarah sebagai ilmu pengetahuan perlu diperkuatkan dengan. kaedahkaedah penyampaian kepada hipotesis atau kesimpulan. Penyaringan dari segi’heuristik’ pada peringkat pertama dan ‘kritik’ pada peringkat kedua dan akhirnya akhirnya menjurus kepada penggunaan akal sebagai peringkat terakhir. Kritik dalaman dan kritik luaran akan dilakukan dalam menilai setiap hasil karya dari sumber pertama dan kedua terutamanya di kalangan . termasuklah di dalam bidang sejarah.

yakni pemerintahan oleh ramai yang meliputi ciri-ciri terbaik pemerintahan monarki dan oligarki. berbanding dengan aliran timur yang berpegang teguh dengan tradisi ilmu wahyu mutlak dari Tuhan. Bagi Aristotle. Ini kerana manusia dari segi lahiriahnya merupakan haiwan bermasyarakat dan tidak suka melampaui batasan-batasan yang ditetapkan. tepat atau berdasarkan hubungan sebab dan akibat. Dalam karya beliau. Beliau juga orang pertama yang memperkenalkan kaedah saintifik dalam mencari kebenaran. Walaupun begitu nilai absolutisme tidak tercapai dengan sempurna dalam aliran barat. Politics. Beliau berpendapat bahawa kehidupan yang baik ialah kehidupan bermasyarakat dan bersikap sederhana. Salah seorang ahli falsafah barat ialah Aristotle (384-322 S. Aristotle menyarankan supaya manusia harus mengamalkan sifat kesederhanaan dalam kehidupan. Sumbangan beliau adalah dalam bidang ilmu logik dan beliau dikenali sebagai "bapa logik".M). Aristotle menimba ilmu beliau dengan Plato di Akademi selama 20 tahun. sehingga mencapai taraf ‘ Sejarah Muktamad’. Logik bermaksud berfikir secara teratur. . aliran ini amat prihatin kepada perkara-perkara yang statik dalam aliran epistemology.ilmuan empirikal di barat. Pemikiran barat dalam aliran yang menggunakan akal atau daya intelek semata-mata dapat dikesan dalam merujuk pada aliran rasionalisme. Aliran empirisisme menitikberatkan kepada kemampuan pancaindera manusia dan pendedahan pengalaman kepada kekuatan tubuh badan yang mampu meresapi ilmu pengetahuan secara sedar sebagai aliran epistemologi utama di barat. Aristotle juga pernah menjadi guru kepada Iskandar Zulkarnain. aliran pemikiran barat dalam merujuk pada falsafah berkaitan sejarah terbahagi kepada dua aliran secara amnya. Sebagai kesimpulannya. kerajaan yang paling baik ialah "politi". Aristotle merupakan orang pertama yang membentangkan cara berfikir yang teratur iaitu dalam suatu sistem.

!!!.s dengan firaun dan kisah-kisah yang perlu diambil iktibar dalam Al Quran sebagai sumber sejarah.PENUTUP – KESIMPULAN Secara umumnya perbezaan yang ketara dapat dilihat dari aliran-aliran yang dibawa oleh warisan barat dan timur dari segi perspektif epistemologi ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah dan falsafah sejarah. serta tidak tertakluk kepada ruang atau waktu tertentu yang memberikan maksud kepercayaan kepada Allah S.T yang mengawal dan menentukan keseluruhan perjalanan pensejarahan dunia ini. Ini menyebabkan kemunculan tokoh-tokoh empirisisme seperti John Locke ( 1632-1704M). Kitab klasik Ramaya. Ini bersamaan dengan nilai tradisi golongan Kristian yang diasaskan oleh St. kisah sejarah dalam AL QURAN seperti kisah Nabi Musa a. Kesimpulannya…apakah jalan yang kita perlu ambil. manakala dalam agama Islam sejarah adalah bersifat universal.W. adakah kita dapat berpegang. disamping kepercayaan golongan penganut agama Yahudi berkaitan dengan kitab Taurat yang memuatkan banyak kisah pensejarahan silam berkaitan masyarakat Yahudi. David Hume ( 1711-1776M) dan tokoh-tokoh ‘materialist conception of history’ seperti Karl Marx ( 1818-1883M) yang menyumbangkan kepelbagaian kepincangan sosial kemasyarakatan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan pensejarahan barat yang mempengaruhi dunia di zaman moden. Mahabrata dan Baghavad Gita dalam tradisi pensejarahan India amat berkait rapat dengan kepercayaan agama Hindu. jawapan saya. Berbeza dengan perspektif aliran barat yang mengutamakan kaedah penyelidikan saintifik dan penggunaan akal serta pancaindera dalam menilai muktamadnya sesuatu bidang ilmu pengetahuan dari segi kesahihannya. Pengaruh sekularisme dan materialisme dan atheis jelas mempunyai pengaruh dalam aliran perspektif barat dari segi falsafah epistemologi sejarah. . YA!!! TIADA KERAGUAN ! KITA WAJIB PERCAYA ! KISAH SEJARAH YANG DI FIRMANKAN OLEH ALLAH SWT…. Agustine yang mencetuskan pengaruh agama dalam proses ilmu pengetahuan berkaitan sejarah.

kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri. FPN ini berbunyi :“Pendidikan di Malaysia adalah usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani dan jasmani telah diwujudkan. kemahiran dan penghayatan Islam berteraskan al-Quran dan As-sunnah bagi membentuk sikap.IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR. Cuba kita renungkan bersama. ISLAM DAN BARAT TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA Jika kita lihat sedalam – dalamnya falsafah pendidikan di Malaysia. falsafah pendidikan Islam seperti yang di bawah : “ Pendidikan Islam adalah satu usaha yang berterusan untuk menyampaikan ilmu. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. berakhlak mulia. masyarakat. kemahiran. Usaha ini adalah usaha untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. jelas sudah terbukti yang falsafah pendidikan Islam telah memberi impak serta terselit dengan nyata implikasinya terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. ia telah digubal oleh ideology – ideology Negara berinspirasikan falsafah pendidikan Islam. kita telah mencedok sebahagian besar daripada ideology ahli falsafah Islam yang membentuk falsafah tersebut. berketerampilan. alam sekitar dan Negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat “ Jelas sekali. Di sini. Falsafah Pendidikan Negara yang berteras konsep kesepaduan antara intelek. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai ksejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. emosi.” .

Bagaimana perkembangan pendidikan di Malaysia melihat falsafah pendidikan barat sebagai satu ikutan atau ‘role model’. sesuatu yang tidak akan berubah. abadi atau tidak dan mempunyai had masa. KBSR dan KBSM telah diwujudkan mengantikan sistem kurikulum yang lama. usaha mewujudkan FPN ini secara langsung menunjukkan bagaimana teori menyepadukan antara elemen roh. jasad dan akal yang bakal menghasilkan manusia yang mempunyai keseimbangan emosi telah diterapkan dalam sektor pendidikan di Malaysia sehingga kepada asas yang paling kukuh sekali. . tradisional dan Moden. mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat. melatih 3M serta kemahiran mental. Atau lebih jelas lagi. Ia bersifat praktikal dan pragmatik. Perennial bermaksud tidak berubah. Ternyata falsafah pendidikan Islam memberi impak yang besar terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Falsafah pendidikan barat terbahagi kepada dua iaitu. kita lihat dari sudut barat pula. Selain itu juga.Apa yang jelasnya. masyarakat dan alam sekitar. penekanan agama melebihi sains. peribadi. lebih pasif. Ia menekankan aspek-aspek perenialisme dan essensialisme. Lebih tertumpu kepada potensi dan rasional individu. Di dalam pembentukan KBSR dan KBSM ini penekanan yang lebih seimbang diberikan kepada bidang fardu Ain dan Kifayah. Bagi menghidupkan FPN ini dua bentuk kurikulum baru yang mengamalkan sistem pendidikan bersepadu. dan menaakul. Essensialisme pula berkonsepkan menumpukan perkara-perkara asas sahaja dan perkara ini pula bole berubah dari masa ke semasa. Matlamat pendidikan bagu falsafah ini pula. emosi dan semangat tanggungjawab kepada diri. Ia berkonsepkan ciri-ciri semulajadi manusia bersifat sejagat dan tidak berubah. Kedua-dua KBSR dan KBSM ini memberikan penekanan asas kepada usaha pembentukan sahsiah.

Sejarah pendidikan di Tanah Melayu juga ada menjelaskan bahawa. Ia tertumpu kepada inovasi kurikulum sekolah -dirancang secara sistematik. pengajaran maklumat berbentuk fakta yang perlu dipelajari. Begitulah. dihayati dan disimpan oleh anak murid kita serta penghayatan budaya. setelah didatangi oleh pihak penjajah. . Timur dan Barat. guru memainkan peranan utama. 3M diterapkan dan nilai-nilai kemasyarakatan ditekankan. latihan intelek dan mentall. system pendidikan di situ sangat mementingkan suatu proses yang berterusan serta keakhiratan. Islam dan Barat kepada perkembangan pendidikan di Malaysia. besar sekali implikasi falsafah pendidikan Timur. Walaubagaimanapun. sekarang kita telah mempunyai ramai rakyat yang bijak dan mereka ini telah memilih jalan tengah untuk mencedok idea – idea dari pendidikan Islam. system pendidikan tersebut secara perlahan lahan telah diubah mengikut rentak pendidikan di Barat. Namun begitu. sebelum ia dijajah oleh pihak Inggeris.Matlamat pendidikannya pula.

Titus. Jakarta: Pulau Bintang. Suntharalingam. 1964. R. 1987. Metodologi Dakwah. Blackwell Publishing.BIBLIOGRAFI Ahmad Tafsir. Engelwood Cliffd New Jersey : Prenctice – Hall. Wacana Falsafah Sejarah. Norman L. Mainstream and Formal Epistemology. Hendricks. Rand. 2002. Introduction to Objectivist Epistemology. Abdul Rahman Haji Abdullah.2006. Dray. Bayesian Epistemology. 1992. Introduction to Philosophy : A Christtian Perspective. & Sosa. Pensejarahan Barat. Geisler. A Guide Through the Theory of Knowledge (Third Edition) Oxford: Blackwell Publishing. 2003. Colin Brown. Philosophy of History. Persoalan-Persoalan Filsafat. 2003. James . Jonathan. Morton. Tomberlin. New York: Cambridge University Press. Illinois : Intervarsity Press. . William H. 1979. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Adam. Semarang : cv Toha Puka. Ayn. 1999. Oxford: Oxford University Press. 2000. Stephan. 1991. Luc & Hartmann. Filsafat Umum: Akal dan hati Sejak Thales sampai James. Vincent F. Harold H. 1984. Philosophy and the Christian Faith. John Wiley & Sons. 1987. Pengantar Ilmu Sejarah. Nasruddin Razak. Philosophical Perspectives 13. New York: Meridian. Bandung: P. Blackwell Publishing. 1968. Michigan: Baker Book House. Epistemology. Kuala Lumpur:DBP. Blackwell Guide to Epistemology. J. 1976. An Introduction to Contemporary Epistemology (Second Edition). E. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Greco.T Remaja Rosdakarya. Bovens. Dancy.1999. Abdul Rahman Haji Abdullah.

[2] Abdul Rahman Haji Abdullah. 77 dan Nasruddin Razak.73. Geisler. 73.hlm.Kuala Lumpur: Utusan Publications. [4] Abdul Rahman Haji Abdullah. 2000. [8] H. 362263.Wacana Falsafah Sejarah. Titus. hlm. 1992. 2000. 2000. 81. Norman L. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Semarang : cv Toha Puka. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Wacana Falsafah Sejarah. 12. 1987. 2000. Introduction to Philosophy : A Christtian Perspective. . 73 dan . [3] Abdul Rahman Haji Abdullah. Metodologi Dakwah. [5] Abdul Rahman Haji Abdullah. 1976. 1987. Wacana Falsafah Sejarah. 24-25. hlm. Suntharalingam. hlm. Wacana Falsafah Sejarah. Filsafat Umum: Akal dan hati Sejak Thales sampai James. hlm. 72 dan . Petaling Jaya: Fajar Bakti. Kuala Lumpur: Utusan Publications.hlm. Persoalan-Persoalan Filsafat. 1984. Ahmad Tafsir. 2000. hlm. 61. hlm. 73. Michigan: Baker Book House. [6] Abdul Rahman Haji Abdullah.T Remaja Rosdakarya. [9] R. [10] Harold H. 108. [7] Abdul Rahman Haji Abdullah.hlm. hlm. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 2003. 2000.M Rasjidi. Wacana Falsafah Sejarah. 71. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. hlm. hlm. 2000.hlm. Bandung: P. Kuala Lumpur: Utusan Publications.hlm. Kuala Lumpur: Utusan Publications. [11] Abdul Rahman Haji Abdullah. Pengantar Ilmu Sejarah. Jakarta: Pulau Bintang. Pensejarahan Barat. 14. Filsafat Agama. Wacana Falsafah Sejarah.NOTA HUJUNG [1] Abdul Rahman Haji Abdullah. Wacana Falsafah Sejarah.

hlm. [15] Abdul Rahman Haji Abdullah. 83. hlm. [13] Colin Brown. . 2003. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 13. hlm. Philosophy and the Christian Faith. [17] Abdul Rahman Haji Abdullah. 63. 1968. hlm. Wacana Falsafah Sejarah. 48-57. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Kuala Lumpur: Utusan Publications. [14] Abdul Rahman Haji Abdullah. [16] Abdul Rahman Haji Abdullah. [18] Abdul Rahman Haji Abdullah. hlm. hlm. 2000. 2000. Wacana Falsafah Sejarah. 83. Pengantar Ilmu Sejarah. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa & Pustaka. 72. Pengantar Ilmu Sejarah. 2000. 47. Wacana Falsafah Sejarah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka. 2003. Illinois : Intervarsity Press.[12] Abdul Rahman Haji Abdullah.hlm. 2000. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Wacana Falsafah Sejarah.

dan falsafah pendidikan Islam. iaitu konfusianisme (China). Xunzi (313-238 SM) dan Hanyu (768-824) dan negeri China. —Pendidikan di barat pula berfokuskan kepada proses pembelajaran di institusi seperti sekolah untuk menjadikan murid mendapat pengetahuan dan mengaplikasinya secara berkesan. ramai di antara mereka berpendapat peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia. — —Falsafah pendidikan timur juga berfokus kepada nilai-nilai murni dan bagaimana ilmu yang diperolehi membawa kesan dalam kehidupan. PRINSIP DAN FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur boleh digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama. Dan pandangan tokoh-tokoh pendidikan konfusianisme. — KONSEP. —Falsafah pendidikan Barat menekankan nilai sesuatu ilmu sebagai keperluan untuk membezakan taraf individu dengan individu yang lain. mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara . Konfusianisme Falsafah pendidikan konfusianisme adalah berasas daripada pemikiran Confucius (551-479 SM) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372289 SM).Kesimpulan Falsafah Pendidikan Timur dan Barat —Pendidikan di timur menekankan bagaimana untuk menjalani proses kehidupan yang bermakna dalam membentuk kesempurnaan hidup. nasionalisme dan internasionalisme (India).

tua. menghormati mudaserta taat dan cinta kepada pemerintah dan Negara Ahli-ahli konfusianisme berpendapat bahawa pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengekalkan nilai dan norma masyarakat. pelajar hendaklah dididik dengan nilai. Sehubungan itu. dan nilai baik hati ini dapat diperkembangkan melalui proses pendidikan. buku upacara dan buku annals Confucius berbeza. Bagaimanapun. pula setiap induvidu mempunyai potensi yang beliau mengajar muridnya strategi mengikut kebolehan untuk Beliau menggunakan perbincangan . pelajar hendaklah menghafal kelima-lima buku klasiks yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh cendikiawan dari tamadun purba kala.Confucius. buku sejarah. dan seterusnya pula mengekalkan kebudayaan masyarakat yang penting untuk membawa kestabilan. iaitu buku syair. lebih sederhana. bertimbang menyayangi rasa. seorang tokoh pendidik serta ahli falsafah yang terkemuka di negeri China. mengakui dan oleh bahawa itu. untuk menjadikan manusia yang sempurna dan berupaya memberi sumbangan kepada kemajuan masyrakat. individu. orang ikhlas yang hati. Mereka menganggap fitrah manusia mengandungi nilai murni baik hati. menegaskan pendidikan adalah proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia dan ini boleh dicapai melalui amalan tingkah laku yang bersopan orang santun. norma. peraturan dan kebudayaan masyrakat. kesejahteraan dan keharmonian kehidupan. buku elemen.

menyampaikan Didalam 1107). ramai di antara mereka berpendapat peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia. memperkenalakan Mereka unsur rasionalisma untuk falsafah pendidikan yang konfusianisme. Konfusianisme Falsafah pendidikan konfusianisme adalah berasas daripada pemikiran Confucius (551-479 SM) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372289 SM). . pelajaran. Dan pandangan tokoh-tokoh pendidikan konfusianisme. PRINSIP DAN FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur boleh digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama. Chengyi (1033- Zhuxi (1130-1200). Chenghao (1032-1085). pembentukan individu bermoral tinggi dan berbudaya sempurna. nasionalisme dan internasionalisme (India). memperolehi pemikiran menyarankan Mereka ilmu rasional hendaklah Sehubungan ilmu menggabungkan ini. KONSEP. mereka dengan inkuiri tujuan mentalnya. sebenar. perkembangan menghuraikan pendidikan sebagai kecerdasan individu. untuk kaedah memperolehi pangetahuan. dalam zaman dan dinasti Sung. Xunzi (313-238 SM) dan Hanyu (768-824) dan negeri China. dan falsafah pendidikan Islam. mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara. pelajar berpendapat. iaitu konfusianisme (China).

Terpenuhnya kehendak dan kemahuan oleh seseorang itu boleh memberikan suatu kepuasan yang tidak terhingga pada diri seseorang. Adakalanya manusia bertindak berdasarkan perasaan dan nalurinya sendiri dan juga kadang-kala dipengaruhi oleh persekitaran sekeliling. Ahli-ahli psikologi berpendapat bahawa tingkah laku manusia boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor. 2. Seseorang yang mempunyai motivasi bermakna ia telah memperolehi kekuatan untuk mencapai kecemerlangan dan kejayaan dalam kehidupan. Melalui apa cara pun. Berdasarkan Atan Long ( 1976 : 131 ). cekap dan sentiasa berusaha untuk memajukan serta meningkatkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.. Ekoran daripada itu. Maslow (1954) telah menjelaskan bahawa keperluankeperluan manusia itu berperingkat-peringkat. seterusnya peringkat penghargaan kendiri atau penghormatan diri dan peringkat tertinggi atau puncak bagi . Dalam satu-satu kelompok kumpulan. jika seseorang itu diberi motivasi. motivasi menjadi penggerak kepada kejayaan kumpulan. Dengan adanya motivasi. mudah bertindak dan sedia menerima teguran dan arahan guru. Seorang guru yang baik mesti mempunyai motivasi yang dinamik. Mereka aktif di dalam dan di luar kelas. Oleh yang demikian motivasi adalah merupakan keadaan apabila keperluan manusia itu dipenuhi dengan diberi ganjaran dan sesuatu status yang baik. maka wujudlah kerjasama. Motivasi boleh juga dikatakan sebagai rancangan atau kehendak untuk menuju kejayaan dan mengelakkan dari kegagalan hidup. Pelajar yang bermotivasi ialah pelajar yang mempunyai minat untuk belajar bagi mencapai matlamatnya. manusia bertindak untuk mencapai sesuatu matlamat dan ia akan mencari jalan yang paling mudah untuk mancapai matlamat tersebut. Apa yang mendorong manusia bertindak untuk sesuatu tujuan itu ialah apa yang dinamakan “motivasinya” Untuk memahami dengan lebih mendalam tentang tindakan manusia ini kita perlulah mengkaji beberapa teori yang berkaitan. Mereka boleh berdikari dan suka memberikan pandangan dan pendapat dalam kelas. Oleh itu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di sekolah boleh dicapai melalui guru dan pelajar yang sentiasa bermotivasi. Pelajar-pelajar seperti ini mempunyai penggerak dalam dirinya untuk mencapai kecemerlangan akademik dan juga dalam hidup keseluruhannya. Setelah keperluan ini dipenuhi baharulah keperluan keselamatan. Pada masa yang sama guru juga menjadi “motivator” kepada pelajar-pelajarnya untuk berjaya dalam kehidupan mereka. Guru yang bermotivasi juga mempunyai tenaga untuk menjadi penggerak kepada pelajarpelajarnya. maka secara tidak langsung kehendak mereka telah dipenuhi . Dengan kata lain motivasi adalah proses menghasilkan tenaga oleh keperluan diarahkan untuk mencapai sesuatu matlamat. Sesuatu peringkat keperluan yang lebih tinggi tidak mungkin diperolehi sebelum keperluan yang lebih rendah peringkatnya dipenuhi terlebih dahulu. rasa selamat dan kehidupan yang terjamin telah tersedia untuk mereka.0 Teori Motivasi Maslow Struktur dan fungsi di dalam badan organisme mempunyai keperluan yang tertentu. sifat suka tolongmenolong antara satu sama lain. Guru dan murid memerlukan motivasi untuk mengerakkan dirinya untuk mencapai kualiti kerja atau kejayaan yang lebih cemerlang. Begitu juga dengan kepuasan. diikuti keperluan kasih-sayang. Telah diakui bahawa manusia sebagai makhluk yang paling tinggi mempunyai keperluan yang kompleks. Pada peringkat yang paling asas terdapat keperluan hayat ataupun keperluan fisiologi. Di sini motivasi boleh ditakrifkan sebagai kebolehan atau persetujuan yang dilaburkan untuk mengembangkan tenaga demi mencapai matlamat atau juga penghargaan. Jadi teori yang akan diketengahkan disini ialah tentang teori motivasi “Maslow”. Mereka akan mendengar dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada pelajarannya. Motivasi memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang pendidikan. mereka akan bekerja dengan lebih baik kerana tiada lagi kebimbangan.PENGENALAN Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau inginkan mencapai sesuatu matlamat.

5 Keperluan Keselamatan Telah menjadi lumrah setiap yang bernyawa.1 Keperluan Fisiologi Mengikut teori Maslow. Mereka perlu berkahwin untuk memenuhi keperluan seks. 2. peringkat ini merupakan keperluan yang paling asas. diikuti dengan kasih-sayang. Ini kerana kesan daripada kekurangan keperluan ini akan mengakibatkan kesihatan pelajar terganggu atau terjejas. dan kreativiti impuls individu. 2. 1. Demikianlah tiap-tiap individu memerlukan keperluan ini tetapi dengan kekuatan yang berbezabeza. Keperluan asas ini merangkumi apa yang diperlukan untuk diri atau fizikal seseorang seperti keperluan mendapatkan makanan. Pada masa ini motivasi bergantung kepada kemahuan dalaman. Keperluan ini adalah penting bagi kehidupan sesuatu organisme. kemampuan. Peringkat keperluan manusia mengikut teori Maslow ini dapat dilihat seperti rajah di bawah. boleh mendatangkan penyakit yang berbahaya kepada mereka. Penyempurnaan Diri 4. setiap individu dapat mengetahui peranan jantina masing-masing. pelajar-pelajar yang mendapat kurang makanan tidak dapat menumpukan perhatian yang sepenuhnya terhadap pelajaran mereka. Penghargaan Kendiri 5.keperluan manusia adalah peringkat keperluan bagi penyempurnaan kendiri. para guru sepatutnya memberikan perhatian dan mengambil berat kepada tanda-tanda yang menunjukkan apa-apa kekurangan dari segi fizikal pelajar itu. Ada individu yang kurang mempunyai keperluan ini dan menjadikannya lebih gemar . Kekurangan keperluan seks boleh menyebabkan seseorang individu tidak dapat melakukan tugasan lain kerana keperluan ini adalah merupakan keperluan utama yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. potensi. Bagi mengelakkan perkara ini berlaku. Melalui keperluan ini. Selain itu. individu memerlukan perlindungan dan keselamatan. Keperluan Estetik 2. apatah lagi manusia. Keperluan ini akan mencapai kemuncaknya apabila seseorang itu mencapai peringkat baligh. Bagi remaja yang cuba memenuhi keperluan seks melalui hubungan seks yang tidak selamat. Keperluan Mengetahui 3. Maka dengan itulah juga Maslow menamakan keperluan peringkat terbawah sebagai keperluan kekurangan dan peringkat paling tinggi sebagai keperluan perkembangan. minuman dan tempat tinggal. Kajiannya mendapati semakin tinggi keperluan individu itu maka semakin kurang pergantungan kepada persekitaran social kerana dalam hal ini individu menggunakan pengalaman lampau untuk menentukan tingkah-lakunya. Sementara itu persekitaran sosial merupakan faktor desakan dalam mencapai kemahuan ini. aspek keselamatan amat penting dalam hidup. Sekiranya keperluan ini tidak dipenuhi pelajar akan kurang bermotivasi atau berminat terhadap pelajaran. Fisiologi Model Maslow yang berbentuk peringkat itu merupakan perkembangan ‘ontological’ individu kerana setiap peringkat perkembangan perlu dilalui oleh individu misalnya pada masa bayi atau kanak-kanak. dan penghormatan diri dan keperluan ini terus bertambah sehingga kepada peringkat penyempurnaan kendiri. Keselamatan 7. Membicarakan teori motivasi Maslow dalam konteks pendidikan. salah satu lagi yang termasuk dalam keperluan asas manusia adalah keperluan seks. bakat. Kasih Sayang 6..

Semestinya setiap arahan yang diberi tidak bercanggah. dikasihi dan bernilaai. Contohnya. dan berkesan kerana masing-masing individu telah dapat memenuhi keperluan kehendaknya. Sikap kepekaan dan keprihatinan seorang ibu atau bapa yang bertanggungjawab diharapkan demi menjaga keselamatannya dan hasil penyelidikan yang dibuat oleh Harlow dan Zimmerman (1958) berdasarkan kajiannya turut menunjukkan betapa pentingnya perdampingan dan sentuhan orang dewasa kepada seseorang kanak-kanak. Sebagai contoh semasa dalam kesakitan seorang kanak-kanak amat memerlukan jagaan ibu bapa. pelajar kadangkadang akan berasa terganggu apabila terjadi perkelahian atau perbalahan antara satu sama lain. Hal yang sedemikian turut berlaku di dalam kelas. minat. Di samping itu apa yang penting juga guru seharusnya ada sikap toleransi terhadap para pelajarnya. Keselamatan di dalam kelas dapat dijamin jikalau seseorang guru itu bertindak dengan konsisten. Ini kerana pelajar-pelajar itu akan dapat belajar dengan lebih berkesan jika mereka dapat mengetahui perasaan atau ‘mood’’ guru itu. Dalam konteks ini. Murid yang diterima merasai diri mereka dihargai. harmonis. atau tidak dipedulikan oleh guru mahupun kawankawan. Ini kerana pelajar-pelajar akan berasa selamat dan membolehkan mereka dapat menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap proses pembelajaran. Ekoran daripada itu keinginan. Secara tidak langsung. kasih-sayang. Di dalam kelas guru pula berperanan besar. 2. Mereka tidak boleh dibiarkan mendisiplinkan diri mereka sendiri. dihargai. cara seseorang guru itu memberikan arahan. pengetahuan dan kemahiran. 2. Pelajar-pelajar memerlukan keselamatan daripada seorang guru iaitu dalam bentuk disiplin. turut diperlukan keperluan ini untuk mendapatkan hubungan yang mesra. dan perasaan diri. Sebagai seorang yang berpengalaman. Penerimaan oleh keluarga. serta dihargai oleh anggota lain dalam komuniti yang kecil dan mereka ada hak milik keanggotaan dalam komuniti tersebut. tetapi ada individu yang mempunyai keperluan ini dengan kuatnya sehingga menjadikannya bergantung di dalam banyak hal kepada orang lain. wajarlah ibu bapa memainkan peranannya dalam mendidik dan mengajari kanak-kanak akan hal ini.3 Keperluan Kasih-sayang Berdasarkan Teori Maslow. guru dan rakan sebaya amatlah penting. guru perlulah memberi tunjuk-ajar kepada mereka dengan menasihati atau mengadakan sesi kaunseling untuk mengeratkan hubungan yang baik sesama mereka. Oleh itu dari peringkat awal lagi. dihormati. Mereka berasakan diri dan emosi mereka berada di dalam keadaan yang tidak stabil menyebabkan tidak dapat menumpukan perhatian terhadap proses pembelajaran mereka.Penerimaan bererti memberi peluang kepada individu belajar menerima diri mereka sendiri. proses pengajaran pembelajaran berjalan dengan baik. lancar. Situasi ini akan menimbulkan rasa tidak senang di kalangan pelajar terbabit dan merasakan diri mereka seolah-olah tidak disukai. juga kehendak atau motivasi mereka untuk belajar akan pudar dan lenyap.Penerimaan rakan sebaya penting supaya mereka tidak merasa tersingkir.bersendirian. Penerimaan bermaksud menghargai sifat-sifat istimewa individu sebagai manusia unik yang bebeza dengan individu lain dari segi sikap. Melalui cara ini. kanak-kanak perlu diajar akan disiplin ini. Keperluan ini boleh jadi timbul daripada keadaan anak-anak kecil yang tidak dapat hidup dengan sendirinya dan memaksa ia bergantung kepada orang dewasa terutama ibu bapa untuk mendapatkan keperluan ini agar ia sentiasa dilindungi.Murid yang diterima kerap kali memperolehi prestasi akademik yang tinggi berbanding individu yang tidak diterima rakan sebaya. Apa yang penting juga ini akan dapat memelihara hubungan yang baik dan mesra di antara pelajar dengan guru. pelajar akan merasakan mereka diterima.Oleh itu mereka dapat berinteraksi secara positif membincangkan masalah pembelajaran . Kebiasaan yang berlaku di dalam kelas. Keadaan ini akan menjadi lebih kritikal dan tegang jikalau mereka dimarahi pula oleh guru dan dikenakan denda.4 Keperluan Penghargaan Kendiri Satu unsur besar dalam pembinaan konsep kendiri adalah penerimaan.

Cohen (1959) menjelaskan bahawa orang yang mempunyai konsep kendiri yang tinggi dikonsepsikan sebagai orang yang menyukai atau menghargai dirinya dengan melihat dirinya berkebolehan dalam hubungan dengan dunia luar. gerakbalas atau preaksi individu lain disepanjang pergaulan.Kesedaran itu pula lahir daripada maklum balas. Pelajar akan merasakan diri mereka penting apabila sesuatu tugasan yang diberi dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Bagi memenuhi kehendak atau membolehkan perkara ini berlaku.Penyempurnaan kendiri pula bermaksud apa yang seseorang itu boleh jadi. sosialisasi atau interaksi dengan individu lain. Rasa ingin tahu mempunyai pertalian yang erat untuk memenuhi kehendak ini. mentelaah. yang sesuai untuk diterokai serta yang mampu dan boleh dilaksanakan oleh pelajar.1985 ). Ini bermakna seseorang yang telah mencapai peringkat ini telah dapat memenuhi keperluan untuk mendapatkan keindahan dan estetika. ia merasakan gembira tentang nikmat hidup dan telah menggunakan kebolehannya dengan semaksimanya.Guru perlu menyediakan aktivviti seperti projek-projek bagi setiaap murid supaya mereka dapat berdamping dan mendampingi murid yang lain. dan Tunku Mohani (1996 : 13) mengungkap kata-kata Kubiniec. Peringkat penyempurnaan kendiri ini adalah peringkat yang paling tinggi dan hanya diperolehi apabila semua keperluan peringkat bawah itu telah dipenuhi. Oleh itu menjadi tugas seseorang guru memberikan tugasan. Faktor yang penting ialah keperluan ini dapat dipenuhi apabila seseorang itu mempunyai keyakinan diri dan kebebasan. Seseorang guru juga perlu berusaha dan memastikan jangan ada pelajarnya yang gagal atau tercicir kerana mereka ini akan merasakan penghargaan dirinya amat rendah. dan penilaian diri orang lain. dia juga akan menerima dirinya. iaitu potensinya dilahirkan. 2.dalam kumpulan.Individu yang tinggi penghargaan dirinya selalu berkebolehan membenteras dan mengatasi kegawatan persenoliti serta .Manakal perhargaan diri pula bermaksud sikap penerimaan atau tidak penerimaan individu terhadap dirinya. Setiap individu memerlukan penilaian yang tinggi dan stabil tentang diri mereka. Ini dapat memupuk diri pelajar untuk lebih berkeyakinan seterusnya keinginan dan minat mereka untuk terus belajar dan berjaya makin meluap-luap. Penerimaan diri berlaku melalui sosialisasi dengan individu lain.5 Keperluan Penyempurnaan Kendiri Konsep kendiri adalah pengertian atau kefahaman seseorang terhadap dirinya sebagai individu yang asing yang memiliki satu ciri-ciri yang unik atau istimewa ( Shaffer. ia dapat menerima keadaan dirinya dan orang lain. keperluan penyempurnaan diri ini merupakan pemenuhan keseluruhan keperluan manusia.Iaitu seseorang yang tidak berkebolehan untuk berhubung secara berkesan dengaan persekitarannya.Ia membawa maksud bagaiman seseorang individu itu berpendapat dan menganggap dirinya.Sikiranya individu itu diterima oleh orang lain. Menurutnya lagi. menjalani proses pembelajaran atau mencuba berbagai-bagai perkara yang belum dialaminya. juga pengiktirafan. Berdasarkan Saedah. keperluan untuk penyempurnaan kendiri itu adalah keperluan yang menjadi kemuncak atau yang tertinggi di dalam peringkat sistem keperluan manusia. ia mesti jadi. Keinginan ini juga mendorong pelajar untuk belajar dan mencari pengetahuan dengan membaca buku. terlebih dahulu seseorang itu perlu menghormati dirinya sendiri dan berusaha pula menjadikan dirinya dihargai oleh orang lain. Zainun. Anggapan dan pendapat itu adalah berasaskan kepekaan dan kesedaran tentang kekuatan dan kelemahannya. perhatian. Keperluan ini hanya dapat dicapai setelah seseorang itu memenuhkan keperluan lain yang terdapat pada peringkat yang lebih bawah di dalam sistem keperluan tadi. ia telah dapat dengan sepenuhnya akan makna hidup. 1970.Penerimaan diri boleh mempengaruhi tindak tanduk individu dalam menghadapi cabaran hidup ini. Demikian pula mengikut Atan Long (1976 : 148) daripada Maslow (1970). Rasa ingin tahu ini juga akan menggerakkan pelajar tersebut mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang menarik perhatian mereka. ‘Orang yang mempunyai konsep diri yang kuat lebih berkemungkinan mencapai kejayaan akademik Ini bertepatan sekali jika dihubungkaitkan dengan diri seseorang pelajar itu. Konsep ego seseorang itu berkait rapat dengan perasaan penghargaan diri. Manakala mereka yang mempunyai konsep kendiri yang rendah pula melihat dirinya sebagai orang yaang membenci dan tidak menghargai dirinya.

bakat. guru mestilah sentiasa mengajar dengan cara ikuiri penemuan dan kajian supaya semua pelajar dapat melibatkan diri dalam proses mencari maklumat dan pemikiran reflektif. Guru perlu memastikan setiap mata pelajaran yang diajar menarik minat muridnya. Untuk mengetahui sesuatu perkara. 2. senyuman atau hadiah. Dengan ini pelajar dan guru berjalan seiringan dalam memenuhi satu matlamat. Akibat keperluan ini manusia sanggup membelanjakan beratus malahan beribu ringgit untuk memiliki barangan yang indah . Dalam membantu para pelajar berjaya mencapai sehingga peringkat ini. Penyampaian pengajaran yang tidak menarik boleh menyebabkan murid-murid merasa bosan. bersifat menyelidik. Peneguhan ini boleh diberi dalam pelbagai bentuk seperti pujian. bersungguh-sungguh. muzik dan sebagainya. Aktiviti pembelajaran perlu menggalakkan interaksi sosial dan interaksi dalam kumpulan.Dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru mesti menentukan proses pengajaran dan pembelajaran itu sentiasa aktif. pelajar perlu digalakkan supaya lebih melibatkan diri dalam aktivitiaktiviti yang dapat mengembangkan otak kanan mereka seperti dalam bidang drama. rancangan belajar yang bebas juga sesi bimbingan kaunseling. Di samping itu pelajar juga perlu mengetahui had aktiviti mereka. juga kebolehan pelajar dengan menjadi pembimbing atau fasilitator kepada mereka. serta melipatgandakan usaha melalui arah yang tegas dan berdisiplin.0 APLIKASI Tugas guru semakin mencabar semasa menjalankan tugasnya sebagai pendidik dewasa ini.Guru merupakan penggerak kepada muridnya supaya berjaya dalam pembelajaran. Untuk membina konsep kendiri yang positif ibu pada dan para pendidik perlu memberi dorongaan. Dalam konteks sekolah pula. terdapat banyak ruang atau peluang-peluang yang diberi atau disediakan kepada pelajarpelajar untuk mencapai peringkat penyempurnaan kendiri ini seperti pemilihan aktiviti oleh pelajar sendiri. Dalam konteks sekolah. 2.7 Keperluan Estetik Keperluan estetik adalah merujuk kepada keperluan manusia untuk memiliki dan memahami keindahan dan kecantikan dalam dirinya. motivasi dianggap sebagai satu unsur yang membolehkan murid melibatkan diri secara aktif. Guru harus membantu menyuburkan minat. Dalam meniti arus kehidupan untuk membantu murid mengembangkan bakat atau potensi mereka. Melalui aktiviti-aktiviti tersebut pelajar dapat memilih jenis pengetahuan atau kemahiran yang mereka kehendaki dan mereka juga bebas menggunakan masa untuk mengembangkan pengetahuan atau kemahiran itu Apabila pelajar berusaha untuk mencapai peringkat penyempurnaan kendiri.kurang upaya mengendalikan masalah yang timbul dalam hidupnya. bantuan dan sokongan kepada murid. Kesan daripada itu proses pengajaran serta pembelajaran dapat ditingkatkan seterusnya mendatangkan manfaat kepada semua pihak. Di sekolah. Guru hendaklah sentiasa memberi peneguhan serta-merta kepada muridnya apabila mereka memperlihatkan tingkahlaku positif. Salah satu untuk memiliki perasaan tersebut adalah dengan cara memiliki baranganyang cantik dan mempunyai unsur-unsur kesenian dalam dirinya. guru perlu memainkan peranannya. 3. menyusun serta menganalisis sesuatu maklumat. seseorang itu mestilah berusaha mencari jawapan mengenai makna kehidupannya dan tentang kewujudan dirinya.Di samping itu ianya menjadikan proses pembelajaran berlaku dalam situasi yang bermakna. Oleh itu. guru perlu menyerapkan pelbagai unsur aktiviti seperti proses . Secara tidak langsung dapat mempertingkatkan lagi aras motivasi serta meningkatkan prestasi murid-muridnya.berfaedah dan menyeronokan.6 Keperluan Mengetahui Keperluan mengetahui adalah berkaitan dengan perasaan ingin tahu sesuatu perkara. Bantuan kemudahan dan sokongan moral perlu dalam pembelajaran mereka. Ibu bapa dan pendidik juga perlu menyediakan segala jenis pengalaman hidup untuk membantu murid mengembangkan bakat atau potensi mereka. Ia berhubung juga dengan keperluan mencari. maka mereka mesti belajar dengan tekun. menyeronokkan dan bermanafaat.

Penganut teori-teori kognitif berpendapat bahawa individu bermotivasi apabila mereka mengalami keadaan ketidakseimbangan kognitif atau satu keinginan mencari penyelesaian kepada sesuatu masalah. keseronokan dan sebagainya.Guru tidak boleh mengharapkan kepada buku teks sahaja. Matlamat ini mempunyai nilai yang tertentu kepada seseorang mahupun seorang pelajar yang memerlukannya. Oleh itu bagi meninggikan atau mempertingkatkan lagi proses pengajaran juga pembelajaran di dalam kelas. guru seharusnya peka dan bijak menentukan apa keperluan seseorang pelajar.Ini adalah berguna untuk pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran pragmatis kerana mereka dapat melihat pertalian antara teori dan fakta yang dipelajari dengan situasi sebenar.penyelidikan.Apabila murid berjaya.0 PENUTUP Sesuatu matlamat pada satu peringkat berjaya dicapai akan menimbulkan perasaan untuk memenuhi kepuasan pada peringkat yang lebih tinggi. Guru perlu menentukan muridnya mengalami keinginan mencari maklumat atau penyelesaian. Guru menggalakkan murid-murid menggunakan pelbagai bahan rujukan. komik. Keduanya. keperluan seseorang murid berbeza kerana menjadi ketara mengikut tempoh atau masa sesuatu tugas dijalankan. 4. Guru juga perlu memastikan pembelajaran berlaku. Keperluan individu tidak selalunya mengikut susunan hierarki sepertimana yang telah dinyatakan di atas tadi. Teori Hiraki Maslow tegas memberi konsep bahawa perkembangan individu atau pelajar ini perlu melalui beberapa tingkat kepuasan atau dengan kata lain proses perkembangan individu itu merupakan satu usaha yang berterusan dalam persekitaran sosial sehingga mencapai kecemerlangan.Pada masa yang sama. 5.Guru juga boleh mengadakan lawatan sambil belajar ke tempat-tempat yang bersejarah atau tempat yang sesuai dengan pelajaran. peta dan sebagainya. 4. Menurut teori ini. . pencapaian seseorang individu cenderung untuk berjaya atau mencapai kejayaan ke aras yang paling tinggi. menentukan hierarki yang mustahak amat bermanfaat dalam meninggikan motivasi kerja. CD-ROM . 0 KRITIKAN Teori Maslow tentang keperluan telah menerima kritikan.Guru boleh menyuruh murid ke perpustakaan atau makmal komputer untuk mencari maklumat tentang topik-topik yang berkaitan dengan pelajaran yang dipelajari.1) Teori kognitif Tentang Motivasi. mereka membina matlamat yang realistik bagi diri mereka dan kejayaan tersebut telah menguatkan keperluan untuk pencapaian selanjutnya. guru boleh mengadakan pusat atau ruang untuk sudut mata pelajaran bagi mempamerkan segala alat bantu mengajar seperti carta. Oleh itu pendidik harus mengetahui langkah-langkah yang praktikal sejajar dengan diri seseorang pelajar demi hendak memenuhi kehendak pelajar. bahan-bahan daripada akhbar dan bahan-bahan bacaan lain. Dengan itu kepuasan belajar dalam keperluan motivasi boleh dicapai seterusnya menanamkan minat pelajar mengembangkan potensinya. Walau bagaimanapun strategi Maslow membuat kategori keperluan. mereka akan mengelakan kemungkinan mengalami kegagalan.Selain itu. Pertamanya tentang keperluan individu. Jelaslah bahawa keperluan itu mempunyai matlamat yang mesti dicapai bagi memenuhkan keperluan tersebut.2) Teori Motivasi Pencapaian. 4.Murid mesti digalakkan untuk menghasilkan ciptaan berdasarkan idea-idea dan minat sendiri.Guru perlu menggunakan pelbagai bahan yang mempunyai unsur-unsur kreatif seperti bahan dari internet. Dengan menyedari keperluan seseorang pelajar guru dapat mengatur strategi serta alternatif yang lebih praktikal demi kecemerlangan yang semaksimumnya. Terdapat dua kelemahan teori motivasi Maslow.

PT Bina Aksara. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 9. Pendidikan di Malaysia : Sejarah. Psikologi Pendidikan. Second Edition. Children in Play Therapy. McGraw-Hill Book Company. Bhd.BIBLIOGRAFI 1. Motivasi Dalam Pendidikan. New York. American Book Company. 6. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Nota dan Latihan Ilmu Pendidikan : Pendidikan di Malaysia dan Psikologi Pendidikan 1. Wasty Soemato (1987). Majzud (1992). Psikologi Pendidikan. Alice Crow (1980). Rohaty Mohd. 2. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Tunku Mohani (1996). Psikologi Perkembangan. 5. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Mok Soon Sang (2000).. Moustakas (1953). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . Zainun.Kuala Lumpur. Lingren (1959). Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan. Drs. Sufean Hussain (1993). Crow. Jakarta. Psychology of Personal and Social Adjustment. 8. 7. Lester D. 4. Saedah. Sistem dan Falsafah. Atan Long (1976). Bhd. 3. New York.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful