Soalan: Sejauhmanakah teori psikologi Timur mampu untuk menandingi dan menjadi alternatif kepada teori-teori yang

dikemukakan di Barat?

Menurut Wikipedia Bahasa Melayu, falsafah diertikan sebagai satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Perkataan falsafah dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Arab yang juga berasal daripada perkataan yunani yang bermaksud "cinta kepada hikmah". Menurut Kamus Dewan edisi keempat, Falsafah diertikan sebagai pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain.

Perkataan "Falsafah" dalam konteks akademik Anglo-Amerika mungkin adalah sesuatu yang mengelirukan. Ia biasanya merujuk kepada tradisi falsafah daripada tamadun barat dengan mengetepikan tradisi falsafah daripada tempat lain. Masalah ini menjadi lebih rumit lagi apabila didapati tiada perkataan "falsafah" yang wujud dalam tamadun China, Korea, dan Jepun sehingga abab ke-19. Daripada itu, pernah juga sarjana barat yang menyangka bahawa falsafah itu tidak pernah wujud dalam tamadun ini.

Secara kasarnya, falsafah boleh dibahagikan kepada dua tradisi,antara falsafah barat dan juga falsafah timur. Bagi tradisi falsafah di Afrika, ia masih dianggap terlalu kabur dan asing bagi kebanyakan orang. Falsafah barat merupakan satu tradisi falsafah yang berlaku untuk kawasan Eropah, Amerika termasuk latin Amerika, dan juga di Timur Tengah. Falsafah Islam biasanya termasuk juga ke dalam tradisi ini. Falsafah timur pula merujuk kepada tradisi falsafah daripada Benua India dan juga daripada timur jauh seperti China, Korea, dan Jepun.

PERBEZAAN PEMIKIRAN FALSAFAH TIMUR DAN BARAT

Falsafah epistemologi sejarah dari timur mempunyai hubungan dengan aliran ilmu wahyu (agama Islam, Kristian, Yahudi) dan aliran intuisionisme yang merangkumi daya pemikiran manusia yang melebihi daya fikir manusia biasa, terutama menyentuh berkaitan kaedah memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan.

Secara jelas dapat dibahagikan dua aliran utama konsep epistemologi sejarah dari timur; a. aliran ilmu wahyu b. aliran intuisionisme

Falsafah epistemologi sejarah dari barat pula berkaitan dengan dengan aliran emperisisme yang menyentuh pengetahuan diperolehi dengan pancaindera dan aliran rasionalisme yang menjurus pengetahuan ‘akal’ sebagai kaedah sumber dalam memperolehi ilmu pengetahuan. Secara asasnya konsep epistomologi barat dapat dibahagikan pada dua aliran; a. aliran emperisisme b. aliran rasionalisme

ayat-ayat suci dan dengan proses ibadat secara amalan kebatinan dan rohani dilakukan untuk memperolehi sumber-sumber ilmu pengetahuan dari alam magis atau daripada Tuhan. Aliran intuisionisme dalam konsep ilmu pengetahuan timur. Keyakinan ini diperkuatkan dengan kisahkisah sejarah dan zaman lampau yang saling berkaitan dalam ketiga-tiga kitab utama tersebut. Buddha dan Hindu dikesan mempunyai acara-acara ritualisme seperti amalan kerohanian peringkat tinggi dalam mencari sumber ilmu pengetahuan. Aliran ilmu pengetahuan dalam Islam.Perspektif Timur Aliran ilmu wahyu yang dipegang oleh tokoh-tokoh ilmuan Islam. tidak . ‘Sumber wahyu. Tradisi timur yang amat dipengaruhi oleh amalan keagamaan dan kepercayaan agama menilai kebenaran atau ketepatan sesuatu ilmu pengetahuan mestilah bersumberkan ilmu wahyu. Penggunaan mantera. Injil dan Taurat. disamping agama Buddha dan fahaman Hinduisme. iaitu kitab Al Quran. Kristian dan Yahudi menekankan pada konsep ilmu pengetahuan terutamanya dalam bidang sejarah yang selari dengan kitab Al Quran. Pemikiran ilmu pengetahuan ini sebenarnya tidak dapat melarikan diri dengan konsep keagamaan atau ritualisme dalam agama Islam. jampi. melihat pada keupayaan pencernaan ilmu pengetahuan melalui jalan metafizik dan mencapai tahap ‘fana’ yang meleburkan perbezaan di antara subjek dan objek dan mewujudkan kesatuan di antara kedua-duanya sekali.Perbezaan Aliran. Yahudi. Ilmu pengetahuan perlu diselarikan dengan kebenaran yang sahih dan tidak terkeluar dari sumber utama. serta kisah-kisah sejarah utama di lampau yang termuat di dalam kitab-kitab utama tersebut. Kristian dan Yahudi. Injil dan Taurat.

Segenap penulis atau pengkaji wajib bertanggungjawab dalam memastikan setiap bentuk penulisan pensejarahan tidak berlawanan dengan hukum Tuhan serta undang-undang hukum-hakam agama yang tidak boleh berubah mengikut kehendak emosi atau akal semata-mata. dan Islam’[5]. termasuklah dari segi falsafah sejarah. Nasrani. seperti kitab agama Hindu seperti kitab ‘Mahabrata’ dan ‘Ramayana’ menekankan perjalanan kisah sejarah yang berlandaskan fahaman agama Hindu. . Al Quran dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad s.w dianggap sebagai wajib secara mutlaknya untuk dipercayai atau dirujuk di dalam setiap penulisan pensejarahan.a. khususnya agama-agama langit (samawi) seperti agama Yahudi. Keutuhan kepercayaan tauhid dan ketuhanan menolak sama sekali penggunaan dalil akal ( aqli) semata-mata dalam mentafsir ilmu pengetahuan . Pegangan utama dan sumber rujukan utama kepada kitab Al Quran.syak lagi merupakan sumber pengetahuan yang terpenting dalam tradisi agama-agama besar yang tumbuh di Timur. Fenomena ini jelas bertentangan dengan aliran epistemologi barat yang menekankan pada unsur rasionalisme dan emperisisme. Ini termasuklah kepercayaan mengenai pembalasan dosa dalam konsep ‘Dharma’ dalam agama Buddha yang menyanggah kepada amalan yang berdosa. Bagi agama Islam. Kitab-kitab agama di India. malahan agama Buddha mempunyai tradisi dalam amalan ibadat pertapaan dalam memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan. sumber-sumber dari kitab suci mereka seperti kitab Mahabrata menjadi panduan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta sejarah kehidupan dan tamadun mereka. Injil dan Taurat menyebabkan aliran epistemologi sejarah timur tertakluk dengan nilai-nilai ketuhanan dan moraliti yang tinggi. Bagi ajaran Hindu dan Buddha.

Nabi Musa a. malah hasil karya St. Agustine ‘The City of God’ memberikan pandangan penulisan sejarah yang menilai unsur kebaikan dan keburukan bagi sesebuah tamadun dunia berpunca dari nafsu manusia yang positif atau negatif. tamadun peradaban dan pergerakan sejarah ke mercu kegemilangan. kisah kisah sejarah yang unggul tercatat di dalamnya seperti peristiwa Nabi Musa a. Secara hierarki sumber sejarah pula. Agustine dalam zaman era kebangkitan Kristian telah mendominasikan Zaman Pertengahan’[6] menunjukkan bahawa falsafah sejarah dalam tradisi Kristian diperjuangkan oleh golongan ilmuan agama tersebut. ‘peranan St. Secara amnya. Konsep ini melihat kepada kekuasaan Tuhan yang ‘Abadi’ dan tiada makhluk yang dapat mengalahkan kekuasaan Tuhan.s).s. ( Nabi Ibrahim a.s) yang terpilih. malahan kitab agama seperti Taurat dan Injil mempunyai peristiwa sejarah yang hampir bersamaan di antara satu sama lain. contohnya cerita sejarah berkaitan riwayat hidup Nabi-Nabi ( a.Di dalam nilai-nilai falsafah agama Kristian secara asasnya memiliki universialiti sejagat.s dengan Firaun di Mesir yang menyaksikan orang-orang Israel berpindah secara besar-besaran dari Mesir ke Sinai. Ini selaras dengan definasi pensejarahan klasik yang menitikberatkan pada nilai fungsional dari sebab akibat atau pengajaran daripada peristiwa yang telah berlalu/ silam. terutamanya dalam kepercayaan para penganut agama Islam kepada Allah S.T sebagai . sebagai contoh agama Islam dengan 6600 ayat di dalam Al Quran .s. Nabi Isa a. ketentuan Tuhan. dalam tradisi aliran timur ia amat menekankan kepada sumber wahyu akan menilai mengikut acuan kitab agama masing-masing. Al Quran dinyatakan mempunyai empat perlima isi kandungannya mengandungi peristiwa sejarah.W. secara jelas dan nyata menunjukkan aliran timur menekankan unsur-unsur absolutism yang sepenuhnya terhadap pengetahuan yang diturunkan oleh Tuhan melalui kitab-kitabNya.

Kristian. pertapaan. Yahudi. pemerolehan ilmu pengetahuan secara intuisionisme ini adalah anugerah Tuhan yang diyakini bagi setiap penganut agama Islam. Kristian dan Yahudi memperlihatkan keseragaman dalam ilmu pengetahuan di dunia yang perlu diikat dengan sumber-sumber wahyu. Pengkajian dengan pengumpulan data dan bukti empirical merupakan aliran yang amat berpengaruh di barat. ini diperkuatkan lagi dengan pendapat Auguste Comte ( 1798-1857M) yang menyatakan abad ini ( moden) dikuasai oleh fakta dan pengamatan para penulis (pengkaji). berkaitan sejarah manusia mengikut aliran barat. Pengamatan yang benar dan fakta-fakta yang sahih akan membuktikan kebenaran sesuatu penulisan ilmu pengetahuan. dalam mencerna ilmu pengetahuan. tradisi aliran epistemologi timur menggunakan kaedah keagamaan dalam mencirikan kaedah ilmu pengetahuan dalam sejarah. Sebagai kesimpulannya. Hindu dan Buddha. Penggunaan sumber wahyu dari Tuhan dalam kitab utama agama Islam. menekankan pada bukti pengumpulan bahan dan sumber yang dapat dibaca dan dilihat oleh para pengkaji. Penyelidikan dalam bidang sejarah mengikut aliran empirikal barat. Aliran rasionalisme barat lebih menekankan pada penggunaan ‘akal’ semata-mata dalam . Penggunaan kaedah intuisionisme dalam aliran epistemologi timur membayangkan sesuatu yang dianugerahkan kepada ‘manusia yang terpilih’ untuk memperolehi ilmu pengetahuan secara ghaib melalui mimpi. Pembuktian empirikal adalah sesuatu yang amat tinggi darjahnya atau tingkatan dalam menentukan kesahihan sesuatu kajian. Perbezaan Aliran – Perspektif Barat Aliran pemikiran barat menekankan nilai-nilai empirikal yang menekankan konsep pengalaman dan pengamatan pancaindera.Tuhan Yang Maha Esa. mengenai ilmu pengetahuan. ilmu laduni dan upacara mistik.

disamping teori . sejarah dan ekonomi dengan membandingkan dengan nilai-nilai materialisme semata-mata. termasuklah dari segi ilmu pengetahuan. Ini menyebabkan wujudnya sub aliran yang hanya menekankan penggunaan akal fikiran semata-mata serta cuba menafikan aliran ilmu wahyu keagamaan dalam ilmu pengetahuan. teori kesepadanan dan teori pragmatik. Aliran ini membuat tanggapan bahawa aliran empirikal akan selalunya berubah-ubah. Yahudi dan Kristian. Ini ditambah dengan teori pertalian. Ini dapat dilihat dari perspektif barat yang mewarisi beberapa falsafah sejarah zaman Greek yang terlalu mengutamakan akal semata-mata sebagai dalil. sedangkan penggunaan akal bersifat tetap dan ketetapan yang unggul.1883M) yang menilai sesuatu isu sosial.proses menggali ilmu pengetahuan. dunia Greek memuja akal melebihi semua yang lain’. ianya boleh disingkapkan atau diterangkan secara jelas dengan kaedah yang digunapakai oleh tokoh falsafah materialisme ( kebendaan) barat seperti Karl Marx ( 1818. ‘ ilmu falsafah dan logik berkembang di Greek. Aliran barat menekankan dalam konsep kebenaran sesuatu ilmu pengetahuan berdasarkan logika formal yang dibawa oleh pemikiran Socrates. malah aliran ini melihat pada unsur ‘realiti’ semata-mata dalam menerangkan mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Konsep konstruktivisme epistemologi yang diperkenalkan secara meluas oleh Jean Piaget (1967) yang mengkritik objektivisme berkaitan manusia yang dikatakan mampu mencapai tingkat ilmu pengetahuan yang tidak terjangkau oleh akal ( ilmu ladunni). Konstruktivisme epistomologi menilai ilmu pengetahuan dengan kaedah pengkajian kualitatif dan menekankan bahawa para pengkaji atau ahli ilmu pengetahuan yang menentukan pengetahuan saintifik di dalam ilmu pengetahuan bukannya sumbersumber lainnya seperti ilmu wahyu yang dipegang kuat oleh golongan Islam. Plato dan Socrates.

Ini menyebabkan penolakan penafian data maklumat empirikal sekiranya pemikiran intelek menafikan kewujudan maklumat empirikal. Ini menyebabkan ‘sejarah muktamad’ yang disimpulkan dari data sumber pertama yang diperolehi dari pengamatan pancaindera dan akal.deksriptif. golongan inilah yang menimbulkan anjakan pradigma dari keutuhan kepada sumber wahyu kepada sumber akal semata-mata di barat. terutamanya . ‘Golongan ini cuba menimbulkan skeptikal terhadap kepercayaan beragama’. Secara amnya.s yang diturunkan sebagai wahyu dan tercatat di dalam Al Quran di zaman Nabi Muhammad s. golongan ini merujuk pada golongan ilmuan barat yang memulakan aliran yang cuba menjauhkan dari sumbersumber utama berasaskan wahyu. Kristian dan Yahudi. Contoh yang boleh dilihat dari segi penemuan artifaks di kawasan makam raja-raja Mesir purba ( piramid) yang masih tidak muktamad dari segi penulisan pensejarahannya. Aliran skeptisme wujud di barat diakibatkan dari hanya bergantung dengan kebolehan ‘pancaindera’ semata-mata dan penggunaan akal sahaja. Yahudi dan Kristian. dianggap tidak mampu mempunyai asas yang teguh dan setiap masa boleh dikritik dari segi ketepatannya. Beberapa ilmuan yang dikesan mengambil kaedah skeptikal adalah Descartes ( 1596-1650M) dan Leibniz ( 1685-1753M).logik berlebihan. teori semantik dan teori non. tradisi barat melihat pada penggunaan akal dan panca indera dalam menentukan kebenaran sesuatu sumber ilmu pengetahuan dan menolak penggunaan ilmu wahyu dan ilmu agama seperti Islam. tanpa mempunyai nilai roh keagamaan atau ilmu wahyu. Aliran barat hanya mementingkan kepada penggunaan akal yang rasional serta menolak secara langsung penggunaan nilai agama dan kepercayaan tauhid di dalam agama Islam.w.a. berbanding kisah sejarah yang terakam dalam Al Quran berkaitan sejarah raja Mesir ( Firaun) di zaman Nabi Musa a.

Taklif penggunaan akal yang berlebihan menyebabkan penggunaan kaedah penyelidikan dan pengkajian saintifik dilakukan dan disahkan dengan penggunaan akal serta pancaindera manusia yang melakukan pengkajian mengenai sesuatu ilmu pengetahuan. Kaedah ini menimbulkan metodologi dalam penyelidikan berkaitan ilmu pensejarahan dan tulisan-tulisan akademik mengenai sejarah dunia manusia. Bagi aliran barat. Kritik dalaman dan kritik luaran akan dilakukan dalam menilai setiap hasil karya dari sumber pertama dan kedua terutamanya di kalangan . Injil dan Taurat. hierarki sumber sejarah sebagai ilmu pengetahuan perlu diperkuatkan dengan. Penyaringan dari segi’heuristik’ pada peringkat pertama dan ‘kritik’ pada peringkat kedua dan akhirnya akhirnya menjurus kepada penggunaan akal sebagai peringkat terakhir. Secara amnya. dalam mendapatkan sumber-sumber rasional mengikut aliran barat yang teramat menekankan kepada bidang penyelidikan dalam memperolehi keputusan mengenai sesuatu bidang ilmu pengetahuan. rumusan dan tafsiran serta hubungan antara sejarah dengan bentuk-bentuk penyelidikan lain. termasuklah di dalam bidang sejarah. sumber pertama adalah sumber yang masih bersifat mentah dan belum pernah dibahaskan secara intelektualisme. sumber pertama ( primary sources). kaedahkaedah penyampaian kepada hipotesis atau kesimpulan. sumber sejarah bagi aliran barat amat menitikberatkan sumber berbentuk tulisan dan sumber lisan. Ini dapat dikesan dengan kisah-kisah sejarah yang termuat dalam kitab-kitab utama agama samawi di dunia seperti Al Quran. Bidang penyelidikan yang dipentingkan berkaitan dengan ‘ cara-cara sejarawan mengambarkan atau mengklasifikasikan bahan. mistik dan perkara-perkara atau isu yang tidak mempunya koleksi penyelidikan yang lengkap.berkaitan dengan perkara ghaib. Sumber kedua bagi aliran barat dalam ilmu pengetahuan adalah hasil karya sejarah yang telah diproses dari sumber mentah sumber pertama.

Dalam karya beliau. Pemikiran barat dalam aliran yang menggunakan akal atau daya intelek semata-mata dapat dikesan dalam merujuk pada aliran rasionalisme. . Ini kerana manusia dari segi lahiriahnya merupakan haiwan bermasyarakat dan tidak suka melampaui batasan-batasan yang ditetapkan. Logik bermaksud berfikir secara teratur. sehingga mencapai taraf ‘ Sejarah Muktamad’. aliran ini amat prihatin kepada perkara-perkara yang statik dalam aliran epistemology. Aristotle merupakan orang pertama yang membentangkan cara berfikir yang teratur iaitu dalam suatu sistem. Aristotle juga pernah menjadi guru kepada Iskandar Zulkarnain. Aristotle menyarankan supaya manusia harus mengamalkan sifat kesederhanaan dalam kehidupan. yakni pemerintahan oleh ramai yang meliputi ciri-ciri terbaik pemerintahan monarki dan oligarki. berbanding dengan aliran timur yang berpegang teguh dengan tradisi ilmu wahyu mutlak dari Tuhan. Aristotle menimba ilmu beliau dengan Plato di Akademi selama 20 tahun. kerajaan yang paling baik ialah "politi". Beliau berpendapat bahawa kehidupan yang baik ialah kehidupan bermasyarakat dan bersikap sederhana. tepat atau berdasarkan hubungan sebab dan akibat. Politics. Bagi Aristotle.ilmuan empirikal di barat. Sebagai kesimpulannya. Salah seorang ahli falsafah barat ialah Aristotle (384-322 S.M). Aliran empirisisme menitikberatkan kepada kemampuan pancaindera manusia dan pendedahan pengalaman kepada kekuatan tubuh badan yang mampu meresapi ilmu pengetahuan secara sedar sebagai aliran epistemologi utama di barat. aliran pemikiran barat dalam merujuk pada falsafah berkaitan sejarah terbahagi kepada dua aliran secara amnya. Beliau juga orang pertama yang memperkenalkan kaedah saintifik dalam mencari kebenaran. Sumbangan beliau adalah dalam bidang ilmu logik dan beliau dikenali sebagai "bapa logik". Walaupun begitu nilai absolutisme tidak tercapai dengan sempurna dalam aliran barat.

disamping kepercayaan golongan penganut agama Yahudi berkaitan dengan kitab Taurat yang memuatkan banyak kisah pensejarahan silam berkaitan masyarakat Yahudi.W. Kesimpulannya…apakah jalan yang kita perlu ambil. adakah kita dapat berpegang. YA!!! TIADA KERAGUAN ! KITA WAJIB PERCAYA ! KISAH SEJARAH YANG DI FIRMANKAN OLEH ALLAH SWT…. Agustine yang mencetuskan pengaruh agama dalam proses ilmu pengetahuan berkaitan sejarah.PENUTUP – KESIMPULAN Secara umumnya perbezaan yang ketara dapat dilihat dari aliran-aliran yang dibawa oleh warisan barat dan timur dari segi perspektif epistemologi ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah dan falsafah sejarah.s dengan firaun dan kisah-kisah yang perlu diambil iktibar dalam Al Quran sebagai sumber sejarah. serta tidak tertakluk kepada ruang atau waktu tertentu yang memberikan maksud kepercayaan kepada Allah S. Berbeza dengan perspektif aliran barat yang mengutamakan kaedah penyelidikan saintifik dan penggunaan akal serta pancaindera dalam menilai muktamadnya sesuatu bidang ilmu pengetahuan dari segi kesahihannya. Pengaruh sekularisme dan materialisme dan atheis jelas mempunyai pengaruh dalam aliran perspektif barat dari segi falsafah epistemologi sejarah.T yang mengawal dan menentukan keseluruhan perjalanan pensejarahan dunia ini. kisah sejarah dalam AL QURAN seperti kisah Nabi Musa a. Ini menyebabkan kemunculan tokoh-tokoh empirisisme seperti John Locke ( 1632-1704M). Kitab klasik Ramaya. Ini bersamaan dengan nilai tradisi golongan Kristian yang diasaskan oleh St. Mahabrata dan Baghavad Gita dalam tradisi pensejarahan India amat berkait rapat dengan kepercayaan agama Hindu. jawapan saya.!!!. manakala dalam agama Islam sejarah adalah bersifat universal. . David Hume ( 1711-1776M) dan tokoh-tokoh ‘materialist conception of history’ seperti Karl Marx ( 1818-1883M) yang menyumbangkan kepelbagaian kepincangan sosial kemasyarakatan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan pensejarahan barat yang mempengaruhi dunia di zaman moden.

masyarakat. ISLAM DAN BARAT TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA Jika kita lihat sedalam – dalamnya falsafah pendidikan di Malaysia. ia telah digubal oleh ideology – ideology Negara berinspirasikan falsafah pendidikan Islam. berketerampilan. falsafah pendidikan Islam seperti yang di bawah : “ Pendidikan Islam adalah satu usaha yang berterusan untuk menyampaikan ilmu. Usaha ini adalah usaha untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi. kita telah mencedok sebahagian besar daripada ideology ahli falsafah Islam yang membentuk falsafah tersebut. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. rohani dan jasmani telah diwujudkan. kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri. Di sini.” . jelas sudah terbukti yang falsafah pendidikan Islam telah memberi impak serta terselit dengan nyata implikasinya terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai ksejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. FPN ini berbunyi :“Pendidikan di Malaysia adalah usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. alam sekitar dan Negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat “ Jelas sekali.IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR. rohani. Cuba kita renungkan bersama. berakhlak mulia. kemahiran dan penghayatan Islam berteraskan al-Quran dan As-sunnah bagi membentuk sikap. Falsafah Pendidikan Negara yang berteras konsep kesepaduan antara intelek. kemahiran.

melatih 3M serta kemahiran mental. Ia menekankan aspek-aspek perenialisme dan essensialisme. peribadi. Lebih tertumpu kepada potensi dan rasional individu.Apa yang jelasnya. Falsafah pendidikan barat terbahagi kepada dua iaitu. Bagi menghidupkan FPN ini dua bentuk kurikulum baru yang mengamalkan sistem pendidikan bersepadu. Perennial bermaksud tidak berubah. Kedua-dua KBSR dan KBSM ini memberikan penekanan asas kepada usaha pembentukan sahsiah. . emosi dan semangat tanggungjawab kepada diri. jasad dan akal yang bakal menghasilkan manusia yang mempunyai keseimbangan emosi telah diterapkan dalam sektor pendidikan di Malaysia sehingga kepada asas yang paling kukuh sekali. masyarakat dan alam sekitar. KBSR dan KBSM telah diwujudkan mengantikan sistem kurikulum yang lama. abadi atau tidak dan mempunyai had masa. Atau lebih jelas lagi. mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat. Essensialisme pula berkonsepkan menumpukan perkara-perkara asas sahaja dan perkara ini pula bole berubah dari masa ke semasa. kita lihat dari sudut barat pula. Ia bersifat praktikal dan pragmatik. dan menaakul. penekanan agama melebihi sains. Selain itu juga. lebih pasif. Ia berkonsepkan ciri-ciri semulajadi manusia bersifat sejagat dan tidak berubah. tradisional dan Moden. Di dalam pembentukan KBSR dan KBSM ini penekanan yang lebih seimbang diberikan kepada bidang fardu Ain dan Kifayah. Ternyata falsafah pendidikan Islam memberi impak yang besar terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Bagaimana perkembangan pendidikan di Malaysia melihat falsafah pendidikan barat sebagai satu ikutan atau ‘role model’. Matlamat pendidikan bagu falsafah ini pula. usaha mewujudkan FPN ini secara langsung menunjukkan bagaimana teori menyepadukan antara elemen roh. sesuatu yang tidak akan berubah.

guru memainkan peranan utama. Ia tertumpu kepada inovasi kurikulum sekolah -dirancang secara sistematik. dihayati dan disimpan oleh anak murid kita serta penghayatan budaya. latihan intelek dan mentall. . besar sekali implikasi falsafah pendidikan Timur. Sejarah pendidikan di Tanah Melayu juga ada menjelaskan bahawa. Walaubagaimanapun.Matlamat pendidikannya pula. Namun begitu. 3M diterapkan dan nilai-nilai kemasyarakatan ditekankan. system pendidikan tersebut secara perlahan lahan telah diubah mengikut rentak pendidikan di Barat. sebelum ia dijajah oleh pihak Inggeris. Islam dan Barat kepada perkembangan pendidikan di Malaysia. system pendidikan di situ sangat mementingkan suatu proses yang berterusan serta keakhiratan. Timur dan Barat. sekarang kita telah mempunyai ramai rakyat yang bijak dan mereka ini telah memilih jalan tengah untuk mencedok idea – idea dari pendidikan Islam. Begitulah. pengajaran maklumat berbentuk fakta yang perlu dipelajari. setelah didatangi oleh pihak penjajah.

Introduction to Philosophy : A Christtian Perspective. An Introduction to Contemporary Epistemology (Second Edition). Nasruddin Razak. New York: Cambridge University Press. Ayn. Illinois : Intervarsity Press. Suntharalingam. Persoalan-Persoalan Filsafat. Norman L. Bayesian Epistemology. William H. 1991. Colin Brown. Blackwell Guide to Epistemology. & Sosa. Epistemology.BIBLIOGRAFI Ahmad Tafsir. Introduction to Objectivist Epistemology.2006. 1987. Philosophical Perspectives 13. Geisler. 2002. Michigan: Baker Book House. Jakarta: Pulau Bintang. Tomberlin. Hendricks. James . R. Kuala Lumpur: Utusan Publications. J. Philosophy of History. Mainstream and Formal Epistemology. Metodologi Dakwah. Adam. 1987. Harold H. 1979. Stephan. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Kuala Lumpur:DBP. Bovens. Engelwood Cliffd New Jersey : Prenctice – Hall. 1964. . Dray. 1984. Rand. New York: Meridian. Wacana Falsafah Sejarah. Filsafat Umum: Akal dan hati Sejak Thales sampai James.1999. Titus. Jonathan. Blackwell Publishing. Pengantar Ilmu Sejarah. 1976. John Wiley & Sons. Semarang : cv Toha Puka. Luc & Hartmann.T Remaja Rosdakarya. 2003. 1992. Greco. Abdul Rahman Haji Abdullah. Abdul Rahman Haji Abdullah. Blackwell Publishing. Vincent F. E. 1968. Morton. Oxford: Oxford University Press. A Guide Through the Theory of Knowledge (Third Edition) Oxford: Blackwell Publishing. 2003. 2000. Dancy. 1999. Bandung: P. Philosophy and the Christian Faith. Pensejarahan Barat.

Bandung: P. Titus.hlm. 14. Wacana Falsafah Sejarah. 61. hlm. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Wacana Falsafah Sejarah. Kuala Lumpur: Utusan Publications.Wacana Falsafah Sejarah.T Remaja Rosdakarya. Filsafat Umum: Akal dan hati Sejak Thales sampai James. Pengantar Ilmu Sejarah. hlm.M Rasjidi. 2000. hlm.Kuala Lumpur: Utusan Publications. 72 dan . Geisler. . 12. Wacana Falsafah Sejarah. hlm. 2000. [10] Harold H. Wacana Falsafah Sejarah. Kuala Lumpur: Utusan Publications. [5] Abdul Rahman Haji Abdullah. 71. Ahmad Tafsir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. hlm. [11] Abdul Rahman Haji Abdullah. 1987. 73. Norman L. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 2000. Suntharalingam. Wacana Falsafah Sejarah. hlm.73. Jakarta: Pulau Bintang. 1984. 81. Pensejarahan Barat. 77 dan Nasruddin Razak. [9] R. 1987. 108. 2000. 2000. Introduction to Philosophy : A Christtian Perspective. hlm. 24-25. Wacana Falsafah Sejarah. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Filsafat Agama. [7] Abdul Rahman Haji Abdullah.hlm.hlm. 1992. 73 dan . hlm.hlm. Metodologi Dakwah. [3] Abdul Rahman Haji Abdullah. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 362263. 2003. [6] Abdul Rahman Haji Abdullah. Semarang : cv Toha Puka. [2] Abdul Rahman Haji Abdullah.hlm. hlm. [4] Abdul Rahman Haji Abdullah. 1976. [8] H. Persoalan-Persoalan Filsafat. 2000. 2000. Michigan: Baker Book House.NOTA HUJUNG [1] Abdul Rahman Haji Abdullah. 73.

[17] Abdul Rahman Haji Abdullah. Kuala Lumpur: Utusan Publications. [15] Abdul Rahman Haji Abdullah.[12] Abdul Rahman Haji Abdullah. 83. Kuala Lumpur: Utusan Publications. hlm. 72. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 2000. [18] Abdul Rahman Haji Abdullah. 48-57. 13. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 2000. 2000. Wacana Falsafah Sejarah. 47. hlm. hlm. hlm. Wacana Falsafah Sejarah. 83.hlm. Pengantar Ilmu Sejarah. Wacana Falsafah Sejarah. . Kuala Lumpur:Dewan Bahasa & Pustaka. Philosophy and the Christian Faith. 2003. [14] Abdul Rahman Haji Abdullah. [13] Colin Brown. 63. 2003. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka. 1968. Wacana Falsafah Sejarah. [16] Abdul Rahman Haji Abdullah. Illinois : Intervarsity Press. Pengantar Ilmu Sejarah. hlm. 2000. hlm.

Dan pandangan tokoh-tokoh pendidikan konfusianisme. — KONSEP. dan falsafah pendidikan Islam. iaitu konfusianisme (China). mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara . —Falsafah pendidikan Barat menekankan nilai sesuatu ilmu sebagai keperluan untuk membezakan taraf individu dengan individu yang lain. nasionalisme dan internasionalisme (India). Konfusianisme Falsafah pendidikan konfusianisme adalah berasas daripada pemikiran Confucius (551-479 SM) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372289 SM). —Pendidikan di barat pula berfokuskan kepada proses pembelajaran di institusi seperti sekolah untuk menjadikan murid mendapat pengetahuan dan mengaplikasinya secara berkesan. ramai di antara mereka berpendapat peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia. — —Falsafah pendidikan timur juga berfokus kepada nilai-nilai murni dan bagaimana ilmu yang diperolehi membawa kesan dalam kehidupan. Xunzi (313-238 SM) dan Hanyu (768-824) dan negeri China. PRINSIP DAN FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur boleh digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama.Kesimpulan Falsafah Pendidikan Timur dan Barat —Pendidikan di timur menekankan bagaimana untuk menjalani proses kehidupan yang bermakna dalam membentuk kesempurnaan hidup.

kesejahteraan dan keharmonian kehidupan. norma. buku sejarah. Mereka menganggap fitrah manusia mengandungi nilai murni baik hati. Bagaimanapun. pelajar hendaklah menghafal kelima-lima buku klasiks yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh cendikiawan dari tamadun purba kala.Confucius. peraturan dan kebudayaan masyrakat. dan seterusnya pula mengekalkan kebudayaan masyarakat yang penting untuk membawa kestabilan. tua. iaitu buku syair. orang ikhlas yang hati. buku elemen. pelajar hendaklah dididik dengan nilai. individu. untuk menjadikan manusia yang sempurna dan berupaya memberi sumbangan kepada kemajuan masyrakat. menghormati mudaserta taat dan cinta kepada pemerintah dan Negara Ahli-ahli konfusianisme berpendapat bahawa pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengekalkan nilai dan norma masyarakat. menegaskan pendidikan adalah proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia dan ini boleh dicapai melalui amalan tingkah laku yang bersopan orang santun. Sehubungan itu. seorang tokoh pendidik serta ahli falsafah yang terkemuka di negeri China. lebih sederhana. pula setiap induvidu mempunyai potensi yang beliau mengajar muridnya strategi mengikut kebolehan untuk Beliau menggunakan perbincangan . mengakui dan oleh bahawa itu. dan nilai baik hati ini dapat diperkembangkan melalui proses pendidikan. buku upacara dan buku annals Confucius berbeza. bertimbang menyayangi rasa.

pelajaran. Konfusianisme Falsafah pendidikan konfusianisme adalah berasas daripada pemikiran Confucius (551-479 SM) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372289 SM). KONSEP. PRINSIP DAN FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur boleh digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama. ramai di antara mereka berpendapat peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia. memperkenalakan Mereka unsur rasionalisma untuk falsafah pendidikan yang konfusianisme. untuk kaedah memperolehi pangetahuan. Dan pandangan tokoh-tokoh pendidikan konfusianisme. . nasionalisme dan internasionalisme (India). Chenghao (1032-1085). perkembangan menghuraikan pendidikan sebagai kecerdasan individu. Xunzi (313-238 SM) dan Hanyu (768-824) dan negeri China. iaitu konfusianisme (China). mereka dengan inkuiri tujuan mentalnya. dalam zaman dan dinasti Sung. dan falsafah pendidikan Islam. memperolehi pemikiran menyarankan Mereka ilmu rasional hendaklah Sehubungan ilmu menggabungkan ini. pelajar berpendapat. Chengyi (1033- Zhuxi (1130-1200). mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara. sebenar.menyampaikan Didalam 1107). pembentukan individu bermoral tinggi dan berbudaya sempurna.

Oleh itu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di sekolah boleh dicapai melalui guru dan pelajar yang sentiasa bermotivasi. Pada masa yang sama guru juga menjadi “motivator” kepada pelajar-pelajarnya untuk berjaya dalam kehidupan mereka. Di sini motivasi boleh ditakrifkan sebagai kebolehan atau persetujuan yang dilaburkan untuk mengembangkan tenaga demi mencapai matlamat atau juga penghargaan. motivasi menjadi penggerak kepada kejayaan kumpulan. Telah diakui bahawa manusia sebagai makhluk yang paling tinggi mempunyai keperluan yang kompleks. mereka akan bekerja dengan lebih baik kerana tiada lagi kebimbangan. Motivasi memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang pendidikan. Melalui apa cara pun. Seseorang yang mempunyai motivasi bermakna ia telah memperolehi kekuatan untuk mencapai kecemerlangan dan kejayaan dalam kehidupan. maka secara tidak langsung kehendak mereka telah dipenuhi . Ekoran daripada itu. Pada peringkat yang paling asas terdapat keperluan hayat ataupun keperluan fisiologi. Adakalanya manusia bertindak berdasarkan perasaan dan nalurinya sendiri dan juga kadang-kala dipengaruhi oleh persekitaran sekeliling. Berdasarkan Atan Long ( 1976 : 131 ). sifat suka tolongmenolong antara satu sama lain. rasa selamat dan kehidupan yang terjamin telah tersedia untuk mereka.. manusia bertindak untuk mencapai sesuatu matlamat dan ia akan mencari jalan yang paling mudah untuk mancapai matlamat tersebut. Jadi teori yang akan diketengahkan disini ialah tentang teori motivasi “Maslow”. Mereka boleh berdikari dan suka memberikan pandangan dan pendapat dalam kelas. Mereka akan mendengar dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada pelajarannya. mudah bertindak dan sedia menerima teguran dan arahan guru. Setelah keperluan ini dipenuhi baharulah keperluan keselamatan. Ahli-ahli psikologi berpendapat bahawa tingkah laku manusia boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oleh yang demikian motivasi adalah merupakan keadaan apabila keperluan manusia itu dipenuhi dengan diberi ganjaran dan sesuatu status yang baik. Pelajar-pelajar seperti ini mempunyai penggerak dalam dirinya untuk mencapai kecemerlangan akademik dan juga dalam hidup keseluruhannya. Guru yang bermotivasi juga mempunyai tenaga untuk menjadi penggerak kepada pelajarpelajarnya.PENGENALAN Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau inginkan mencapai sesuatu matlamat. 2. Sesuatu peringkat keperluan yang lebih tinggi tidak mungkin diperolehi sebelum keperluan yang lebih rendah peringkatnya dipenuhi terlebih dahulu. Begitu juga dengan kepuasan. Dengan adanya motivasi. Dengan kata lain motivasi adalah proses menghasilkan tenaga oleh keperluan diarahkan untuk mencapai sesuatu matlamat. Apa yang mendorong manusia bertindak untuk sesuatu tujuan itu ialah apa yang dinamakan “motivasinya” Untuk memahami dengan lebih mendalam tentang tindakan manusia ini kita perlulah mengkaji beberapa teori yang berkaitan. maka wujudlah kerjasama. Terpenuhnya kehendak dan kemahuan oleh seseorang itu boleh memberikan suatu kepuasan yang tidak terhingga pada diri seseorang. Seorang guru yang baik mesti mempunyai motivasi yang dinamik. Guru dan murid memerlukan motivasi untuk mengerakkan dirinya untuk mencapai kualiti kerja atau kejayaan yang lebih cemerlang. jika seseorang itu diberi motivasi. cekap dan sentiasa berusaha untuk memajukan serta meningkatkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Pelajar yang bermotivasi ialah pelajar yang mempunyai minat untuk belajar bagi mencapai matlamatnya. seterusnya peringkat penghargaan kendiri atau penghormatan diri dan peringkat tertinggi atau puncak bagi . diikuti keperluan kasih-sayang. Motivasi boleh juga dikatakan sebagai rancangan atau kehendak untuk menuju kejayaan dan mengelakkan dari kegagalan hidup.0 Teori Motivasi Maslow Struktur dan fungsi di dalam badan organisme mempunyai keperluan yang tertentu. Dalam satu-satu kelompok kumpulan. Mereka aktif di dalam dan di luar kelas. Maslow (1954) telah menjelaskan bahawa keperluankeperluan manusia itu berperingkat-peringkat.

Bagi remaja yang cuba memenuhi keperluan seks melalui hubungan seks yang tidak selamat. Membicarakan teori motivasi Maslow dalam konteks pendidikan. Keselamatan 7. boleh mendatangkan penyakit yang berbahaya kepada mereka. Fisiologi Model Maslow yang berbentuk peringkat itu merupakan perkembangan ‘ontological’ individu kerana setiap peringkat perkembangan perlu dilalui oleh individu misalnya pada masa bayi atau kanak-kanak.5 Keperluan Keselamatan Telah menjadi lumrah setiap yang bernyawa. Sekiranya keperluan ini tidak dipenuhi pelajar akan kurang bermotivasi atau berminat terhadap pelajaran.. peringkat ini merupakan keperluan yang paling asas. 1. Sementara itu persekitaran sosial merupakan faktor desakan dalam mencapai kemahuan ini. salah satu lagi yang termasuk dalam keperluan asas manusia adalah keperluan seks. Selain itu. Maka dengan itulah juga Maslow menamakan keperluan peringkat terbawah sebagai keperluan kekurangan dan peringkat paling tinggi sebagai keperluan perkembangan.keperluan manusia adalah peringkat keperluan bagi penyempurnaan kendiri. Pada masa ini motivasi bergantung kepada kemahuan dalaman. para guru sepatutnya memberikan perhatian dan mengambil berat kepada tanda-tanda yang menunjukkan apa-apa kekurangan dari segi fizikal pelajar itu. Penyempurnaan Diri 4. Keperluan ini adalah penting bagi kehidupan sesuatu organisme. Bagi mengelakkan perkara ini berlaku. Kekurangan keperluan seks boleh menyebabkan seseorang individu tidak dapat melakukan tugasan lain kerana keperluan ini adalah merupakan keperluan utama yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. 2. pelajar-pelajar yang mendapat kurang makanan tidak dapat menumpukan perhatian yang sepenuhnya terhadap pelajaran mereka. minuman dan tempat tinggal. bakat. Keperluan ini akan mencapai kemuncaknya apabila seseorang itu mencapai peringkat baligh. Keperluan Mengetahui 3. Peringkat keperluan manusia mengikut teori Maslow ini dapat dilihat seperti rajah di bawah. diikuti dengan kasih-sayang. kemampuan. setiap individu dapat mengetahui peranan jantina masing-masing. individu memerlukan perlindungan dan keselamatan. apatah lagi manusia. Demikianlah tiap-tiap individu memerlukan keperluan ini tetapi dengan kekuatan yang berbezabeza. Ada individu yang kurang mempunyai keperluan ini dan menjadikannya lebih gemar . Kasih Sayang 6. dan penghormatan diri dan keperluan ini terus bertambah sehingga kepada peringkat penyempurnaan kendiri. Keperluan Estetik 2. Ini kerana kesan daripada kekurangan keperluan ini akan mengakibatkan kesihatan pelajar terganggu atau terjejas. Mereka perlu berkahwin untuk memenuhi keperluan seks. potensi. Kajiannya mendapati semakin tinggi keperluan individu itu maka semakin kurang pergantungan kepada persekitaran social kerana dalam hal ini individu menggunakan pengalaman lampau untuk menentukan tingkah-lakunya. Melalui keperluan ini. dan kreativiti impuls individu. Keperluan asas ini merangkumi apa yang diperlukan untuk diri atau fizikal seseorang seperti keperluan mendapatkan makanan. aspek keselamatan amat penting dalam hidup. Penghargaan Kendiri 5.1 Keperluan Fisiologi Mengikut teori Maslow. 2.

guru perlulah memberi tunjuk-ajar kepada mereka dengan menasihati atau mengadakan sesi kaunseling untuk mengeratkan hubungan yang baik sesama mereka. Sebagai seorang yang berpengalaman. Semestinya setiap arahan yang diberi tidak bercanggah. Melalui cara ini. guru dan rakan sebaya amatlah penting. Penerimaan bermaksud menghargai sifat-sifat istimewa individu sebagai manusia unik yang bebeza dengan individu lain dari segi sikap. Mereka berasakan diri dan emosi mereka berada di dalam keadaan yang tidak stabil menyebabkan tidak dapat menumpukan perhatian terhadap proses pembelajaran mereka. Di dalam kelas guru pula berperanan besar. dan perasaan diri. Ini kerana pelajar-pelajar akan berasa selamat dan membolehkan mereka dapat menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap proses pembelajaran. kanak-kanak perlu diajar akan disiplin ini. 2. Penerimaan oleh keluarga.Penerimaan bererti memberi peluang kepada individu belajar menerima diri mereka sendiri. 2. atau tidak dipedulikan oleh guru mahupun kawankawan. dihargai. cara seseorang guru itu memberikan arahan. dikasihi dan bernilaai. pengetahuan dan kemahiran. Keperluan ini boleh jadi timbul daripada keadaan anak-anak kecil yang tidak dapat hidup dengan sendirinya dan memaksa ia bergantung kepada orang dewasa terutama ibu bapa untuk mendapatkan keperluan ini agar ia sentiasa dilindungi. lancar. kasih-sayang. Sikap kepekaan dan keprihatinan seorang ibu atau bapa yang bertanggungjawab diharapkan demi menjaga keselamatannya dan hasil penyelidikan yang dibuat oleh Harlow dan Zimmerman (1958) berdasarkan kajiannya turut menunjukkan betapa pentingnya perdampingan dan sentuhan orang dewasa kepada seseorang kanak-kanak. juga kehendak atau motivasi mereka untuk belajar akan pudar dan lenyap. Oleh itu dari peringkat awal lagi. minat. pelajar kadangkadang akan berasa terganggu apabila terjadi perkelahian atau perbalahan antara satu sama lain.bersendirian. Ini kerana pelajar-pelajar itu akan dapat belajar dengan lebih berkesan jika mereka dapat mengetahui perasaan atau ‘mood’’ guru itu.Penerimaan rakan sebaya penting supaya mereka tidak merasa tersingkir.4 Keperluan Penghargaan Kendiri Satu unsur besar dalam pembinaan konsep kendiri adalah penerimaan. proses pengajaran pembelajaran berjalan dengan baik. pelajar akan merasakan mereka diterima. Ekoran daripada itu keinginan. tetapi ada individu yang mempunyai keperluan ini dengan kuatnya sehingga menjadikannya bergantung di dalam banyak hal kepada orang lain. Secara tidak langsung. dihormati. Mereka tidak boleh dibiarkan mendisiplinkan diri mereka sendiri. Dalam konteks ini. harmonis.Murid yang diterima kerap kali memperolehi prestasi akademik yang tinggi berbanding individu yang tidak diterima rakan sebaya. Keadaan ini akan menjadi lebih kritikal dan tegang jikalau mereka dimarahi pula oleh guru dan dikenakan denda. serta dihargai oleh anggota lain dalam komuniti yang kecil dan mereka ada hak milik keanggotaan dalam komuniti tersebut.Oleh itu mereka dapat berinteraksi secara positif membincangkan masalah pembelajaran . Situasi ini akan menimbulkan rasa tidak senang di kalangan pelajar terbabit dan merasakan diri mereka seolah-olah tidak disukai. dan berkesan kerana masing-masing individu telah dapat memenuhi keperluan kehendaknya. Keselamatan di dalam kelas dapat dijamin jikalau seseorang guru itu bertindak dengan konsisten. turut diperlukan keperluan ini untuk mendapatkan hubungan yang mesra. wajarlah ibu bapa memainkan peranannya dalam mendidik dan mengajari kanak-kanak akan hal ini. Contohnya. Apa yang penting juga ini akan dapat memelihara hubungan yang baik dan mesra di antara pelajar dengan guru. Hal yang sedemikian turut berlaku di dalam kelas. Pelajar-pelajar memerlukan keselamatan daripada seorang guru iaitu dalam bentuk disiplin. Di samping itu apa yang penting juga guru seharusnya ada sikap toleransi terhadap para pelajarnya.3 Keperluan Kasih-sayang Berdasarkan Teori Maslow. Murid yang diterima merasai diri mereka dihargai. Kebiasaan yang berlaku di dalam kelas. Sebagai contoh semasa dalam kesakitan seorang kanak-kanak amat memerlukan jagaan ibu bapa.

Menurutnya lagi. 2. keperluan penyempurnaan diri ini merupakan pemenuhan keseluruhan keperluan manusia.Manakal perhargaan diri pula bermaksud sikap penerimaan atau tidak penerimaan individu terhadap dirinya. Demikian pula mengikut Atan Long (1976 : 148) daripada Maslow (1970).1985 ).Ia membawa maksud bagaiman seseorang individu itu berpendapat dan menganggap dirinya. Setiap individu memerlukan penilaian yang tinggi dan stabil tentang diri mereka.Guru perlu menyediakan aktivviti seperti projek-projek bagi setiaap murid supaya mereka dapat berdamping dan mendampingi murid yang lain. Ini bermakna seseorang yang telah mencapai peringkat ini telah dapat memenuhi keperluan untuk mendapatkan keindahan dan estetika.5 Keperluan Penyempurnaan Kendiri Konsep kendiri adalah pengertian atau kefahaman seseorang terhadap dirinya sebagai individu yang asing yang memiliki satu ciri-ciri yang unik atau istimewa ( Shaffer.Individu yang tinggi penghargaan dirinya selalu berkebolehan membenteras dan mengatasi kegawatan persenoliti serta . Ini dapat memupuk diri pelajar untuk lebih berkeyakinan seterusnya keinginan dan minat mereka untuk terus belajar dan berjaya makin meluap-luap. menjalani proses pembelajaran atau mencuba berbagai-bagai perkara yang belum dialaminya. dan Tunku Mohani (1996 : 13) mengungkap kata-kata Kubiniec. mentelaah. dan penilaian diri orang lain.Sikiranya individu itu diterima oleh orang lain. dia juga akan menerima dirinya. Faktor yang penting ialah keperluan ini dapat dipenuhi apabila seseorang itu mempunyai keyakinan diri dan kebebasan. gerakbalas atau preaksi individu lain disepanjang pergaulan. Manakala mereka yang mempunyai konsep kendiri yang rendah pula melihat dirinya sebagai orang yaang membenci dan tidak menghargai dirinya.Penyempurnaan kendiri pula bermaksud apa yang seseorang itu boleh jadi. sosialisasi atau interaksi dengan individu lain. Peringkat penyempurnaan kendiri ini adalah peringkat yang paling tinggi dan hanya diperolehi apabila semua keperluan peringkat bawah itu telah dipenuhi. Konsep ego seseorang itu berkait rapat dengan perasaan penghargaan diri. juga pengiktirafan.Penerimaan diri boleh mempengaruhi tindak tanduk individu dalam menghadapi cabaran hidup ini. ‘Orang yang mempunyai konsep diri yang kuat lebih berkemungkinan mencapai kejayaan akademik Ini bertepatan sekali jika dihubungkaitkan dengan diri seseorang pelajar itu. ia dapat menerima keadaan dirinya dan orang lain. iaitu potensinya dilahirkan. Keperluan ini hanya dapat dicapai setelah seseorang itu memenuhkan keperluan lain yang terdapat pada peringkat yang lebih bawah di dalam sistem keperluan tadi. Bagi memenuhi kehendak atau membolehkan perkara ini berlaku. Cohen (1959) menjelaskan bahawa orang yang mempunyai konsep kendiri yang tinggi dikonsepsikan sebagai orang yang menyukai atau menghargai dirinya dengan melihat dirinya berkebolehan dalam hubungan dengan dunia luar. perhatian. ia telah dapat dengan sepenuhnya akan makna hidup. ia merasakan gembira tentang nikmat hidup dan telah menggunakan kebolehannya dengan semaksimanya. Zainun. Anggapan dan pendapat itu adalah berasaskan kepekaan dan kesedaran tentang kekuatan dan kelemahannya. Rasa ingin tahu ini juga akan menggerakkan pelajar tersebut mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang menarik perhatian mereka. 1970. Berdasarkan Saedah.Kesedaran itu pula lahir daripada maklum balas. Rasa ingin tahu mempunyai pertalian yang erat untuk memenuhi kehendak ini. ia mesti jadi. keperluan untuk penyempurnaan kendiri itu adalah keperluan yang menjadi kemuncak atau yang tertinggi di dalam peringkat sistem keperluan manusia. Oleh itu menjadi tugas seseorang guru memberikan tugasan.dalam kumpulan. Penerimaan diri berlaku melalui sosialisasi dengan individu lain. yang sesuai untuk diterokai serta yang mampu dan boleh dilaksanakan oleh pelajar. Keinginan ini juga mendorong pelajar untuk belajar dan mencari pengetahuan dengan membaca buku. Pelajar akan merasakan diri mereka penting apabila sesuatu tugasan yang diberi dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Seseorang guru juga perlu berusaha dan memastikan jangan ada pelajarnya yang gagal atau tercicir kerana mereka ini akan merasakan penghargaan dirinya amat rendah.Iaitu seseorang yang tidak berkebolehan untuk berhubung secara berkesan dengaan persekitarannya. terlebih dahulu seseorang itu perlu menghormati dirinya sendiri dan berusaha pula menjadikan dirinya dihargai oleh orang lain.

Ia berhubung juga dengan keperluan mencari.6 Keperluan Mengetahui Keperluan mengetahui adalah berkaitan dengan perasaan ingin tahu sesuatu perkara.7 Keperluan Estetik Keperluan estetik adalah merujuk kepada keperluan manusia untuk memiliki dan memahami keindahan dan kecantikan dalam dirinya. Dalam konteks sekolah. guru perlu menyerapkan pelbagai unsur aktiviti seperti proses . 2. Guru mesti menentukan proses pengajaran dan pembelajaran itu sentiasa aktif. Guru perlu memastikan setiap mata pelajaran yang diajar menarik minat muridnya. muzik dan sebagainya.Dalam pengajaran dan pembelajaran. seseorang itu mestilah berusaha mencari jawapan mengenai makna kehidupannya dan tentang kewujudan dirinya. juga kebolehan pelajar dengan menjadi pembimbing atau fasilitator kepada mereka. Untuk membina konsep kendiri yang positif ibu pada dan para pendidik perlu memberi dorongaan.0 APLIKASI Tugas guru semakin mencabar semasa menjalankan tugasnya sebagai pendidik dewasa ini. Dalam meniti arus kehidupan untuk membantu murid mengembangkan bakat atau potensi mereka.berfaedah dan menyeronokan. bakat. pelajar perlu digalakkan supaya lebih melibatkan diri dalam aktivitiaktiviti yang dapat mengembangkan otak kanan mereka seperti dalam bidang drama. Bantuan kemudahan dan sokongan moral perlu dalam pembelajaran mereka.Guru merupakan penggerak kepada muridnya supaya berjaya dalam pembelajaran. terdapat banyak ruang atau peluang-peluang yang diberi atau disediakan kepada pelajarpelajar untuk mencapai peringkat penyempurnaan kendiri ini seperti pemilihan aktiviti oleh pelajar sendiri. Dalam membantu para pelajar berjaya mencapai sehingga peringkat ini. bantuan dan sokongan kepada murid. senyuman atau hadiah. Dengan ini pelajar dan guru berjalan seiringan dalam memenuhi satu matlamat. menyeronokkan dan bermanafaat. Salah satu untuk memiliki perasaan tersebut adalah dengan cara memiliki baranganyang cantik dan mempunyai unsur-unsur kesenian dalam dirinya.Di samping itu ianya menjadikan proses pembelajaran berlaku dalam situasi yang bermakna. bersungguh-sungguh. rancangan belajar yang bebas juga sesi bimbingan kaunseling. guru mestilah sentiasa mengajar dengan cara ikuiri penemuan dan kajian supaya semua pelajar dapat melibatkan diri dalam proses mencari maklumat dan pemikiran reflektif. Guru harus membantu menyuburkan minat. Kesan daripada itu proses pengajaran serta pembelajaran dapat ditingkatkan seterusnya mendatangkan manfaat kepada semua pihak. guru perlu memainkan peranannya. Oleh itu. Di samping itu pelajar juga perlu mengetahui had aktiviti mereka. Akibat keperluan ini manusia sanggup membelanjakan beratus malahan beribu ringgit untuk memiliki barangan yang indah . menyusun serta menganalisis sesuatu maklumat. Dalam konteks sekolah pula. Penyampaian pengajaran yang tidak menarik boleh menyebabkan murid-murid merasa bosan. Untuk mengetahui sesuatu perkara. motivasi dianggap sebagai satu unsur yang membolehkan murid melibatkan diri secara aktif. 2. bersifat menyelidik. Peneguhan ini boleh diberi dalam pelbagai bentuk seperti pujian. 3. Secara tidak langsung dapat mempertingkatkan lagi aras motivasi serta meningkatkan prestasi murid-muridnya.kurang upaya mengendalikan masalah yang timbul dalam hidupnya. Melalui aktiviti-aktiviti tersebut pelajar dapat memilih jenis pengetahuan atau kemahiran yang mereka kehendaki dan mereka juga bebas menggunakan masa untuk mengembangkan pengetahuan atau kemahiran itu Apabila pelajar berusaha untuk mencapai peringkat penyempurnaan kendiri. Ibu bapa dan pendidik juga perlu menyediakan segala jenis pengalaman hidup untuk membantu murid mengembangkan bakat atau potensi mereka. Di sekolah. maka mereka mesti belajar dengan tekun. serta melipatgandakan usaha melalui arah yang tegas dan berdisiplin. Aktiviti pembelajaran perlu menggalakkan interaksi sosial dan interaksi dalam kumpulan. Guru hendaklah sentiasa memberi peneguhan serta-merta kepada muridnya apabila mereka memperlihatkan tingkahlaku positif.

Pertamanya tentang keperluan individu. guru seharusnya peka dan bijak menentukan apa keperluan seseorang pelajar.Apabila murid berjaya. Penganut teori-teori kognitif berpendapat bahawa individu bermotivasi apabila mereka mengalami keadaan ketidakseimbangan kognitif atau satu keinginan mencari penyelesaian kepada sesuatu masalah. 4. mereka membina matlamat yang realistik bagi diri mereka dan kejayaan tersebut telah menguatkan keperluan untuk pencapaian selanjutnya. mereka akan mengelakan kemungkinan mengalami kegagalan. Oleh itu pendidik harus mengetahui langkah-langkah yang praktikal sejajar dengan diri seseorang pelajar demi hendak memenuhi kehendak pelajar. bahan-bahan daripada akhbar dan bahan-bahan bacaan lain. keperluan seseorang murid berbeza kerana menjadi ketara mengikut tempoh atau masa sesuatu tugas dijalankan.Guru juga boleh mengadakan lawatan sambil belajar ke tempat-tempat yang bersejarah atau tempat yang sesuai dengan pelajaran. Teori Hiraki Maslow tegas memberi konsep bahawa perkembangan individu atau pelajar ini perlu melalui beberapa tingkat kepuasan atau dengan kata lain proses perkembangan individu itu merupakan satu usaha yang berterusan dalam persekitaran sosial sehingga mencapai kecemerlangan. Guru menggalakkan murid-murid menggunakan pelbagai bahan rujukan.Guru boleh menyuruh murid ke perpustakaan atau makmal komputer untuk mencari maklumat tentang topik-topik yang berkaitan dengan pelajaran yang dipelajari. 0 KRITIKAN Teori Maslow tentang keperluan telah menerima kritikan. Walau bagaimanapun strategi Maslow membuat kategori keperluan. komik. Keduanya. menentukan hierarki yang mustahak amat bermanfaat dalam meninggikan motivasi kerja. Menurut teori ini. . 4. Jelaslah bahawa keperluan itu mempunyai matlamat yang mesti dicapai bagi memenuhkan keperluan tersebut. Guru juga perlu memastikan pembelajaran berlaku. Dengan menyedari keperluan seseorang pelajar guru dapat mengatur strategi serta alternatif yang lebih praktikal demi kecemerlangan yang semaksimumnya. Guru perlu menentukan muridnya mengalami keinginan mencari maklumat atau penyelesaian. 4. keseronokan dan sebagainya.Selain itu.1) Teori kognitif Tentang Motivasi.penyelidikan. peta dan sebagainya.Guru tidak boleh mengharapkan kepada buku teks sahaja. Matlamat ini mempunyai nilai yang tertentu kepada seseorang mahupun seorang pelajar yang memerlukannya. Terdapat dua kelemahan teori motivasi Maslow. 5. Dengan itu kepuasan belajar dalam keperluan motivasi boleh dicapai seterusnya menanamkan minat pelajar mengembangkan potensinya.Pada masa yang sama.Guru perlu menggunakan pelbagai bahan yang mempunyai unsur-unsur kreatif seperti bahan dari internet.0 PENUTUP Sesuatu matlamat pada satu peringkat berjaya dicapai akan menimbulkan perasaan untuk memenuhi kepuasan pada peringkat yang lebih tinggi.2) Teori Motivasi Pencapaian. guru boleh mengadakan pusat atau ruang untuk sudut mata pelajaran bagi mempamerkan segala alat bantu mengajar seperti carta.Murid mesti digalakkan untuk menghasilkan ciptaan berdasarkan idea-idea dan minat sendiri. pencapaian seseorang individu cenderung untuk berjaya atau mencapai kejayaan ke aras yang paling tinggi.Ini adalah berguna untuk pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran pragmatis kerana mereka dapat melihat pertalian antara teori dan fakta yang dipelajari dengan situasi sebenar. CD-ROM . Keperluan individu tidak selalunya mengikut susunan hierarki sepertimana yang telah dinyatakan di atas tadi. Oleh itu bagi meninggikan atau mempertingkatkan lagi proses pengajaran juga pembelajaran di dalam kelas.

Atan Long (1976). Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Psychology of Personal and Social Adjustment. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 5. Nota dan Latihan Ilmu Pendidikan : Pendidikan di Malaysia dan Psikologi Pendidikan 1. 9. McGraw-Hill Book Company. Mok Soon Sang (2000). 7. Bhd. New York. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Psikologi Perkembangan. Jakarta.. Sufean Hussain (1993). Crow. 2. 4. Tunku Mohani (1996). American Book Company. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . Rohaty Mohd. 6. Psikologi Pendidikan. Majzud (1992). Saedah. 3. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Lester D. Drs. Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan. Moustakas (1953). Motivasi Dalam Pendidikan. Alice Crow (1980). PT Bina Aksara.Kuala Lumpur. Psikologi Pendidikan. Lingren (1959). Zainun. New York. Pendidikan di Malaysia : Sejarah.BIBLIOGRAFI 1. Second Edition. Children in Play Therapy. Sistem dan Falsafah. Wasty Soemato (1987). 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful