Soalan: Sejauhmanakah teori psikologi Timur mampu untuk menandingi dan menjadi alternatif kepada teori-teori yang

dikemukakan di Barat?

Menurut Wikipedia Bahasa Melayu, falsafah diertikan sebagai satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Perkataan falsafah dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Arab yang juga berasal daripada perkataan yunani yang bermaksud "cinta kepada hikmah". Menurut Kamus Dewan edisi keempat, Falsafah diertikan sebagai pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain.

Perkataan "Falsafah" dalam konteks akademik Anglo-Amerika mungkin adalah sesuatu yang mengelirukan. Ia biasanya merujuk kepada tradisi falsafah daripada tamadun barat dengan mengetepikan tradisi falsafah daripada tempat lain. Masalah ini menjadi lebih rumit lagi apabila didapati tiada perkataan "falsafah" yang wujud dalam tamadun China, Korea, dan Jepun sehingga abab ke-19. Daripada itu, pernah juga sarjana barat yang menyangka bahawa falsafah itu tidak pernah wujud dalam tamadun ini.

Secara kasarnya, falsafah boleh dibahagikan kepada dua tradisi,antara falsafah barat dan juga falsafah timur. Bagi tradisi falsafah di Afrika, ia masih dianggap terlalu kabur dan asing bagi kebanyakan orang. Falsafah barat merupakan satu tradisi falsafah yang berlaku untuk kawasan Eropah, Amerika termasuk latin Amerika, dan juga di Timur Tengah. Falsafah Islam biasanya termasuk juga ke dalam tradisi ini. Falsafah timur pula merujuk kepada tradisi falsafah daripada Benua India dan juga daripada timur jauh seperti China, Korea, dan Jepun.

PERBEZAAN PEMIKIRAN FALSAFAH TIMUR DAN BARAT

Falsafah epistemologi sejarah dari timur mempunyai hubungan dengan aliran ilmu wahyu (agama Islam, Kristian, Yahudi) dan aliran intuisionisme yang merangkumi daya pemikiran manusia yang melebihi daya fikir manusia biasa, terutama menyentuh berkaitan kaedah memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan.

Secara jelas dapat dibahagikan dua aliran utama konsep epistemologi sejarah dari timur; a. aliran ilmu wahyu b. aliran intuisionisme

Falsafah epistemologi sejarah dari barat pula berkaitan dengan dengan aliran emperisisme yang menyentuh pengetahuan diperolehi dengan pancaindera dan aliran rasionalisme yang menjurus pengetahuan ‘akal’ sebagai kaedah sumber dalam memperolehi ilmu pengetahuan. Secara asasnya konsep epistomologi barat dapat dibahagikan pada dua aliran; a. aliran emperisisme b. aliran rasionalisme

iaitu kitab Al Quran.Perspektif Timur Aliran ilmu wahyu yang dipegang oleh tokoh-tokoh ilmuan Islam. Keyakinan ini diperkuatkan dengan kisahkisah sejarah dan zaman lampau yang saling berkaitan dalam ketiga-tiga kitab utama tersebut. Aliran ilmu pengetahuan dalam Islam. Aliran intuisionisme dalam konsep ilmu pengetahuan timur. Yahudi. ‘Sumber wahyu. Pemikiran ilmu pengetahuan ini sebenarnya tidak dapat melarikan diri dengan konsep keagamaan atau ritualisme dalam agama Islam. disamping agama Buddha dan fahaman Hinduisme. Buddha dan Hindu dikesan mempunyai acara-acara ritualisme seperti amalan kerohanian peringkat tinggi dalam mencari sumber ilmu pengetahuan. Injil dan Taurat.Perbezaan Aliran. Penggunaan mantera. Ilmu pengetahuan perlu diselarikan dengan kebenaran yang sahih dan tidak terkeluar dari sumber utama. Kristian dan Yahudi. Injil dan Taurat. jampi. Kristian dan Yahudi menekankan pada konsep ilmu pengetahuan terutamanya dalam bidang sejarah yang selari dengan kitab Al Quran. tidak . Tradisi timur yang amat dipengaruhi oleh amalan keagamaan dan kepercayaan agama menilai kebenaran atau ketepatan sesuatu ilmu pengetahuan mestilah bersumberkan ilmu wahyu. serta kisah-kisah sejarah utama di lampau yang termuat di dalam kitab-kitab utama tersebut. ayat-ayat suci dan dengan proses ibadat secara amalan kebatinan dan rohani dilakukan untuk memperolehi sumber-sumber ilmu pengetahuan dari alam magis atau daripada Tuhan. melihat pada keupayaan pencernaan ilmu pengetahuan melalui jalan metafizik dan mencapai tahap ‘fana’ yang meleburkan perbezaan di antara subjek dan objek dan mewujudkan kesatuan di antara kedua-duanya sekali.

termasuklah dari segi falsafah sejarah. dan Islam’[5]. seperti kitab agama Hindu seperti kitab ‘Mahabrata’ dan ‘Ramayana’ menekankan perjalanan kisah sejarah yang berlandaskan fahaman agama Hindu. khususnya agama-agama langit (samawi) seperti agama Yahudi. Bagi agama Islam. Ini termasuklah kepercayaan mengenai pembalasan dosa dalam konsep ‘Dharma’ dalam agama Buddha yang menyanggah kepada amalan yang berdosa. sumber-sumber dari kitab suci mereka seperti kitab Mahabrata menjadi panduan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta sejarah kehidupan dan tamadun mereka.w dianggap sebagai wajib secara mutlaknya untuk dipercayai atau dirujuk di dalam setiap penulisan pensejarahan. Al Quran dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad s. . Pegangan utama dan sumber rujukan utama kepada kitab Al Quran. Segenap penulis atau pengkaji wajib bertanggungjawab dalam memastikan setiap bentuk penulisan pensejarahan tidak berlawanan dengan hukum Tuhan serta undang-undang hukum-hakam agama yang tidak boleh berubah mengikut kehendak emosi atau akal semata-mata.syak lagi merupakan sumber pengetahuan yang terpenting dalam tradisi agama-agama besar yang tumbuh di Timur.a. Injil dan Taurat menyebabkan aliran epistemologi sejarah timur tertakluk dengan nilai-nilai ketuhanan dan moraliti yang tinggi. Nasrani. malahan agama Buddha mempunyai tradisi dalam amalan ibadat pertapaan dalam memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan. Bagi ajaran Hindu dan Buddha. Kitab-kitab agama di India. Fenomena ini jelas bertentangan dengan aliran epistemologi barat yang menekankan pada unsur rasionalisme dan emperisisme. Keutuhan kepercayaan tauhid dan ketuhanan menolak sama sekali penggunaan dalil akal ( aqli) semata-mata dalam mentafsir ilmu pengetahuan .

Nabi Musa a. Ini selaras dengan definasi pensejarahan klasik yang menitikberatkan pada nilai fungsional dari sebab akibat atau pengajaran daripada peristiwa yang telah berlalu/ silam. ( Nabi Ibrahim a. malahan kitab agama seperti Taurat dan Injil mempunyai peristiwa sejarah yang hampir bersamaan di antara satu sama lain.s. Agustine ‘The City of God’ memberikan pandangan penulisan sejarah yang menilai unsur kebaikan dan keburukan bagi sesebuah tamadun dunia berpunca dari nafsu manusia yang positif atau negatif. malah hasil karya St. dalam tradisi aliran timur ia amat menekankan kepada sumber wahyu akan menilai mengikut acuan kitab agama masing-masing. terutamanya dalam kepercayaan para penganut agama Islam kepada Allah S. kisah kisah sejarah yang unggul tercatat di dalamnya seperti peristiwa Nabi Musa a. Nabi Isa a. tamadun peradaban dan pergerakan sejarah ke mercu kegemilangan.s dengan Firaun di Mesir yang menyaksikan orang-orang Israel berpindah secara besar-besaran dari Mesir ke Sinai.s).T sebagai .Di dalam nilai-nilai falsafah agama Kristian secara asasnya memiliki universialiti sejagat. ketentuan Tuhan. Secara hierarki sumber sejarah pula.s) yang terpilih. sebagai contoh agama Islam dengan 6600 ayat di dalam Al Quran . Al Quran dinyatakan mempunyai empat perlima isi kandungannya mengandungi peristiwa sejarah. Agustine dalam zaman era kebangkitan Kristian telah mendominasikan Zaman Pertengahan’[6] menunjukkan bahawa falsafah sejarah dalam tradisi Kristian diperjuangkan oleh golongan ilmuan agama tersebut.W.s. secara jelas dan nyata menunjukkan aliran timur menekankan unsur-unsur absolutism yang sepenuhnya terhadap pengetahuan yang diturunkan oleh Tuhan melalui kitab-kitabNya. ‘peranan St. Secara amnya. Konsep ini melihat kepada kekuasaan Tuhan yang ‘Abadi’ dan tiada makhluk yang dapat mengalahkan kekuasaan Tuhan. contohnya cerita sejarah berkaitan riwayat hidup Nabi-Nabi ( a.

ini diperkuatkan lagi dengan pendapat Auguste Comte ( 1798-1857M) yang menyatakan abad ini ( moden) dikuasai oleh fakta dan pengamatan para penulis (pengkaji). menekankan pada bukti pengumpulan bahan dan sumber yang dapat dibaca dan dilihat oleh para pengkaji. pemerolehan ilmu pengetahuan secara intuisionisme ini adalah anugerah Tuhan yang diyakini bagi setiap penganut agama Islam. Penggunaan kaedah intuisionisme dalam aliran epistemologi timur membayangkan sesuatu yang dianugerahkan kepada ‘manusia yang terpilih’ untuk memperolehi ilmu pengetahuan secara ghaib melalui mimpi. Sebagai kesimpulannya. Penggunaan sumber wahyu dari Tuhan dalam kitab utama agama Islam. Perbezaan Aliran – Perspektif Barat Aliran pemikiran barat menekankan nilai-nilai empirikal yang menekankan konsep pengalaman dan pengamatan pancaindera. Pengamatan yang benar dan fakta-fakta yang sahih akan membuktikan kebenaran sesuatu penulisan ilmu pengetahuan. Pembuktian empirikal adalah sesuatu yang amat tinggi darjahnya atau tingkatan dalam menentukan kesahihan sesuatu kajian. Hindu dan Buddha. dalam mencerna ilmu pengetahuan. Yahudi.Tuhan Yang Maha Esa. berkaitan sejarah manusia mengikut aliran barat. Kristian. mengenai ilmu pengetahuan. Kristian dan Yahudi memperlihatkan keseragaman dalam ilmu pengetahuan di dunia yang perlu diikat dengan sumber-sumber wahyu. Penyelidikan dalam bidang sejarah mengikut aliran empirikal barat. ilmu laduni dan upacara mistik. Aliran rasionalisme barat lebih menekankan pada penggunaan ‘akal’ semata-mata dalam . pertapaan. tradisi aliran epistemologi timur menggunakan kaedah keagamaan dalam mencirikan kaedah ilmu pengetahuan dalam sejarah. Pengkajian dengan pengumpulan data dan bukti empirical merupakan aliran yang amat berpengaruh di barat.

malah aliran ini melihat pada unsur ‘realiti’ semata-mata dalam menerangkan mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Aliran barat menekankan dalam konsep kebenaran sesuatu ilmu pengetahuan berdasarkan logika formal yang dibawa oleh pemikiran Socrates. Yahudi dan Kristian. teori kesepadanan dan teori pragmatik. termasuklah dari segi ilmu pengetahuan. ianya boleh disingkapkan atau diterangkan secara jelas dengan kaedah yang digunapakai oleh tokoh falsafah materialisme ( kebendaan) barat seperti Karl Marx ( 1818. dunia Greek memuja akal melebihi semua yang lain’. sejarah dan ekonomi dengan membandingkan dengan nilai-nilai materialisme semata-mata. Ini ditambah dengan teori pertalian. ‘ ilmu falsafah dan logik berkembang di Greek. sedangkan penggunaan akal bersifat tetap dan ketetapan yang unggul. Aliran ini membuat tanggapan bahawa aliran empirikal akan selalunya berubah-ubah.proses menggali ilmu pengetahuan. Ini dapat dilihat dari perspektif barat yang mewarisi beberapa falsafah sejarah zaman Greek yang terlalu mengutamakan akal semata-mata sebagai dalil. Konstruktivisme epistomologi menilai ilmu pengetahuan dengan kaedah pengkajian kualitatif dan menekankan bahawa para pengkaji atau ahli ilmu pengetahuan yang menentukan pengetahuan saintifik di dalam ilmu pengetahuan bukannya sumbersumber lainnya seperti ilmu wahyu yang dipegang kuat oleh golongan Islam. Plato dan Socrates.1883M) yang menilai sesuatu isu sosial. disamping teori . Konsep konstruktivisme epistemologi yang diperkenalkan secara meluas oleh Jean Piaget (1967) yang mengkritik objektivisme berkaitan manusia yang dikatakan mampu mencapai tingkat ilmu pengetahuan yang tidak terjangkau oleh akal ( ilmu ladunni). Ini menyebabkan wujudnya sub aliran yang hanya menekankan penggunaan akal fikiran semata-mata serta cuba menafikan aliran ilmu wahyu keagamaan dalam ilmu pengetahuan.

teori semantik dan teori non. Ini menyebabkan penolakan penafian data maklumat empirikal sekiranya pemikiran intelek menafikan kewujudan maklumat empirikal.a. Aliran skeptisme wujud di barat diakibatkan dari hanya bergantung dengan kebolehan ‘pancaindera’ semata-mata dan penggunaan akal sahaja. Kristian dan Yahudi. Contoh yang boleh dilihat dari segi penemuan artifaks di kawasan makam raja-raja Mesir purba ( piramid) yang masih tidak muktamad dari segi penulisan pensejarahannya. terutamanya . Ini menyebabkan ‘sejarah muktamad’ yang disimpulkan dari data sumber pertama yang diperolehi dari pengamatan pancaindera dan akal. golongan ini merujuk pada golongan ilmuan barat yang memulakan aliran yang cuba menjauhkan dari sumbersumber utama berasaskan wahyu.deksriptif. Secara amnya. dianggap tidak mampu mempunyai asas yang teguh dan setiap masa boleh dikritik dari segi ketepatannya. Aliran barat hanya mementingkan kepada penggunaan akal yang rasional serta menolak secara langsung penggunaan nilai agama dan kepercayaan tauhid di dalam agama Islam.s yang diturunkan sebagai wahyu dan tercatat di dalam Al Quran di zaman Nabi Muhammad s. tanpa mempunyai nilai roh keagamaan atau ilmu wahyu. tradisi barat melihat pada penggunaan akal dan panca indera dalam menentukan kebenaran sesuatu sumber ilmu pengetahuan dan menolak penggunaan ilmu wahyu dan ilmu agama seperti Islam. Beberapa ilmuan yang dikesan mengambil kaedah skeptikal adalah Descartes ( 1596-1650M) dan Leibniz ( 1685-1753M).logik berlebihan. ‘Golongan ini cuba menimbulkan skeptikal terhadap kepercayaan beragama’. golongan inilah yang menimbulkan anjakan pradigma dari keutuhan kepada sumber wahyu kepada sumber akal semata-mata di barat. Yahudi dan Kristian.w. berbanding kisah sejarah yang terakam dalam Al Quran berkaitan sejarah raja Mesir ( Firaun) di zaman Nabi Musa a.

Bidang penyelidikan yang dipentingkan berkaitan dengan ‘ cara-cara sejarawan mengambarkan atau mengklasifikasikan bahan. Taklif penggunaan akal yang berlebihan menyebabkan penggunaan kaedah penyelidikan dan pengkajian saintifik dilakukan dan disahkan dengan penggunaan akal serta pancaindera manusia yang melakukan pengkajian mengenai sesuatu ilmu pengetahuan. Kritik dalaman dan kritik luaran akan dilakukan dalam menilai setiap hasil karya dari sumber pertama dan kedua terutamanya di kalangan . Penyaringan dari segi’heuristik’ pada peringkat pertama dan ‘kritik’ pada peringkat kedua dan akhirnya akhirnya menjurus kepada penggunaan akal sebagai peringkat terakhir. dalam mendapatkan sumber-sumber rasional mengikut aliran barat yang teramat menekankan kepada bidang penyelidikan dalam memperolehi keputusan mengenai sesuatu bidang ilmu pengetahuan. termasuklah di dalam bidang sejarah. Bagi aliran barat.berkaitan dengan perkara ghaib. kaedahkaedah penyampaian kepada hipotesis atau kesimpulan. Sumber kedua bagi aliran barat dalam ilmu pengetahuan adalah hasil karya sejarah yang telah diproses dari sumber mentah sumber pertama. sumber sejarah bagi aliran barat amat menitikberatkan sumber berbentuk tulisan dan sumber lisan. rumusan dan tafsiran serta hubungan antara sejarah dengan bentuk-bentuk penyelidikan lain. mistik dan perkara-perkara atau isu yang tidak mempunya koleksi penyelidikan yang lengkap. Ini dapat dikesan dengan kisah-kisah sejarah yang termuat dalam kitab-kitab utama agama samawi di dunia seperti Al Quran. Kaedah ini menimbulkan metodologi dalam penyelidikan berkaitan ilmu pensejarahan dan tulisan-tulisan akademik mengenai sejarah dunia manusia. Secara amnya. sumber pertama adalah sumber yang masih bersifat mentah dan belum pernah dibahaskan secara intelektualisme. Injil dan Taurat. sumber pertama ( primary sources). hierarki sumber sejarah sebagai ilmu pengetahuan perlu diperkuatkan dengan.

Aristotle menyarankan supaya manusia harus mengamalkan sifat kesederhanaan dalam kehidupan. Beliau juga orang pertama yang memperkenalkan kaedah saintifik dalam mencari kebenaran. Politics. tepat atau berdasarkan hubungan sebab dan akibat. yakni pemerintahan oleh ramai yang meliputi ciri-ciri terbaik pemerintahan monarki dan oligarki. Aristotle menimba ilmu beliau dengan Plato di Akademi selama 20 tahun. . aliran ini amat prihatin kepada perkara-perkara yang statik dalam aliran epistemology. Dalam karya beliau.ilmuan empirikal di barat. aliran pemikiran barat dalam merujuk pada falsafah berkaitan sejarah terbahagi kepada dua aliran secara amnya. Logik bermaksud berfikir secara teratur. Beliau berpendapat bahawa kehidupan yang baik ialah kehidupan bermasyarakat dan bersikap sederhana.M). Aristotle merupakan orang pertama yang membentangkan cara berfikir yang teratur iaitu dalam suatu sistem. kerajaan yang paling baik ialah "politi". Walaupun begitu nilai absolutisme tidak tercapai dengan sempurna dalam aliran barat. berbanding dengan aliran timur yang berpegang teguh dengan tradisi ilmu wahyu mutlak dari Tuhan. Bagi Aristotle. Ini kerana manusia dari segi lahiriahnya merupakan haiwan bermasyarakat dan tidak suka melampaui batasan-batasan yang ditetapkan. Aliran empirisisme menitikberatkan kepada kemampuan pancaindera manusia dan pendedahan pengalaman kepada kekuatan tubuh badan yang mampu meresapi ilmu pengetahuan secara sedar sebagai aliran epistemologi utama di barat. sehingga mencapai taraf ‘ Sejarah Muktamad’. Aristotle juga pernah menjadi guru kepada Iskandar Zulkarnain. Sebagai kesimpulannya. Sumbangan beliau adalah dalam bidang ilmu logik dan beliau dikenali sebagai "bapa logik". Salah seorang ahli falsafah barat ialah Aristotle (384-322 S. Pemikiran barat dalam aliran yang menggunakan akal atau daya intelek semata-mata dapat dikesan dalam merujuk pada aliran rasionalisme.

disamping kepercayaan golongan penganut agama Yahudi berkaitan dengan kitab Taurat yang memuatkan banyak kisah pensejarahan silam berkaitan masyarakat Yahudi. Berbeza dengan perspektif aliran barat yang mengutamakan kaedah penyelidikan saintifik dan penggunaan akal serta pancaindera dalam menilai muktamadnya sesuatu bidang ilmu pengetahuan dari segi kesahihannya. Kesimpulannya…apakah jalan yang kita perlu ambil. Pengaruh sekularisme dan materialisme dan atheis jelas mempunyai pengaruh dalam aliran perspektif barat dari segi falsafah epistemologi sejarah. Mahabrata dan Baghavad Gita dalam tradisi pensejarahan India amat berkait rapat dengan kepercayaan agama Hindu. Ini menyebabkan kemunculan tokoh-tokoh empirisisme seperti John Locke ( 1632-1704M). Agustine yang mencetuskan pengaruh agama dalam proses ilmu pengetahuan berkaitan sejarah.PENUTUP – KESIMPULAN Secara umumnya perbezaan yang ketara dapat dilihat dari aliran-aliran yang dibawa oleh warisan barat dan timur dari segi perspektif epistemologi ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah dan falsafah sejarah. manakala dalam agama Islam sejarah adalah bersifat universal.W. jawapan saya.T yang mengawal dan menentukan keseluruhan perjalanan pensejarahan dunia ini. Ini bersamaan dengan nilai tradisi golongan Kristian yang diasaskan oleh St. adakah kita dapat berpegang. Kitab klasik Ramaya. David Hume ( 1711-1776M) dan tokoh-tokoh ‘materialist conception of history’ seperti Karl Marx ( 1818-1883M) yang menyumbangkan kepelbagaian kepincangan sosial kemasyarakatan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan pensejarahan barat yang mempengaruhi dunia di zaman moden. kisah sejarah dalam AL QURAN seperti kisah Nabi Musa a. . serta tidak tertakluk kepada ruang atau waktu tertentu yang memberikan maksud kepercayaan kepada Allah S.!!!.s dengan firaun dan kisah-kisah yang perlu diambil iktibar dalam Al Quran sebagai sumber sejarah. YA!!! TIADA KERAGUAN ! KITA WAJIB PERCAYA ! KISAH SEJARAH YANG DI FIRMANKAN OLEH ALLAH SWT….

ISLAM DAN BARAT TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA Jika kita lihat sedalam – dalamnya falsafah pendidikan di Malaysia. berakhlak mulia. Usaha ini adalah usaha untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani dan jasmani telah diwujudkan. kita telah mencedok sebahagian besar daripada ideology ahli falsafah Islam yang membentuk falsafah tersebut. kemahiran dan penghayatan Islam berteraskan al-Quran dan As-sunnah bagi membentuk sikap. Di sini. kemahiran. FPN ini berbunyi :“Pendidikan di Malaysia adalah usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Cuba kita renungkan bersama. masyarakat. alam sekitar dan Negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat “ Jelas sekali. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Falsafah Pendidikan Negara yang berteras konsep kesepaduan antara intelek.IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR.” . falsafah pendidikan Islam seperti yang di bawah : “ Pendidikan Islam adalah satu usaha yang berterusan untuk menyampaikan ilmu. ia telah digubal oleh ideology – ideology Negara berinspirasikan falsafah pendidikan Islam. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai ksejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. emosi. berketerampilan. rohani. jelas sudah terbukti yang falsafah pendidikan Islam telah memberi impak serta terselit dengan nyata implikasinya terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri.

kita lihat dari sudut barat pula. Bagi menghidupkan FPN ini dua bentuk kurikulum baru yang mengamalkan sistem pendidikan bersepadu. tradisional dan Moden. Lebih tertumpu kepada potensi dan rasional individu. Ternyata falsafah pendidikan Islam memberi impak yang besar terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. KBSR dan KBSM telah diwujudkan mengantikan sistem kurikulum yang lama.Apa yang jelasnya. usaha mewujudkan FPN ini secara langsung menunjukkan bagaimana teori menyepadukan antara elemen roh. dan menaakul. sesuatu yang tidak akan berubah. Perennial bermaksud tidak berubah. Ia menekankan aspek-aspek perenialisme dan essensialisme. penekanan agama melebihi sains. Ia bersifat praktikal dan pragmatik. Di dalam pembentukan KBSR dan KBSM ini penekanan yang lebih seimbang diberikan kepada bidang fardu Ain dan Kifayah. Kedua-dua KBSR dan KBSM ini memberikan penekanan asas kepada usaha pembentukan sahsiah. jasad dan akal yang bakal menghasilkan manusia yang mempunyai keseimbangan emosi telah diterapkan dalam sektor pendidikan di Malaysia sehingga kepada asas yang paling kukuh sekali. Bagaimana perkembangan pendidikan di Malaysia melihat falsafah pendidikan barat sebagai satu ikutan atau ‘role model’. Ia berkonsepkan ciri-ciri semulajadi manusia bersifat sejagat dan tidak berubah. mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat. melatih 3M serta kemahiran mental. . lebih pasif. Matlamat pendidikan bagu falsafah ini pula. abadi atau tidak dan mempunyai had masa. masyarakat dan alam sekitar. Falsafah pendidikan barat terbahagi kepada dua iaitu. emosi dan semangat tanggungjawab kepada diri. Essensialisme pula berkonsepkan menumpukan perkara-perkara asas sahaja dan perkara ini pula bole berubah dari masa ke semasa. Atau lebih jelas lagi. Selain itu juga. peribadi.

Namun begitu. Walaubagaimanapun. Sejarah pendidikan di Tanah Melayu juga ada menjelaskan bahawa. sekarang kita telah mempunyai ramai rakyat yang bijak dan mereka ini telah memilih jalan tengah untuk mencedok idea – idea dari pendidikan Islam. Timur dan Barat. Ia tertumpu kepada inovasi kurikulum sekolah -dirancang secara sistematik. sebelum ia dijajah oleh pihak Inggeris. setelah didatangi oleh pihak penjajah. pengajaran maklumat berbentuk fakta yang perlu dipelajari. system pendidikan di situ sangat mementingkan suatu proses yang berterusan serta keakhiratan. . system pendidikan tersebut secara perlahan lahan telah diubah mengikut rentak pendidikan di Barat. guru memainkan peranan utama. Islam dan Barat kepada perkembangan pendidikan di Malaysia. besar sekali implikasi falsafah pendidikan Timur. latihan intelek dan mentall.Matlamat pendidikannya pula. Begitulah. 3M diterapkan dan nilai-nilai kemasyarakatan ditekankan. dihayati dan disimpan oleh anak murid kita serta penghayatan budaya.

Kuala Lumpur:DBP. John Wiley & Sons. 2003. Philosophy and the Christian Faith. Harold H. J. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Nasruddin Razak. Bayesian Epistemology. Blackwell Guide to Epistemology.BIBLIOGRAFI Ahmad Tafsir. Tomberlin. E. Jakarta: Pulau Bintang. Geisler. 1984. Suntharalingam. Bandung: P. Pensejarahan Barat. Hendricks. Kuala Lumpur: Utusan Publications. New York: Cambridge University Press. New York: Meridian. An Introduction to Contemporary Epistemology (Second Edition). Dancy. Pengantar Ilmu Sejarah. 2002. Vincent F. 1987. Persoalan-Persoalan Filsafat. Stephan. Titus. Mainstream and Formal Epistemology. Dray. Morton. Engelwood Cliffd New Jersey : Prenctice – Hall. 1964. Ayn. Philosophy of History.1999. James . Oxford: Oxford University Press. Michigan: Baker Book House. Abdul Rahman Haji Abdullah. Illinois : Intervarsity Press. 1991. Luc & Hartmann.2006. William H. 1999. R. 1992. 1976. Introduction to Philosophy : A Christtian Perspective. Epistemology. Colin Brown. Norman L. Semarang : cv Toha Puka. Filsafat Umum: Akal dan hati Sejak Thales sampai James. 2003. Adam. Jonathan. Metodologi Dakwah. Wacana Falsafah Sejarah. Bovens.T Remaja Rosdakarya. 1987. . 1979. Greco. Rand. Blackwell Publishing. Introduction to Objectivist Epistemology. A Guide Through the Theory of Knowledge (Third Edition) Oxford: Blackwell Publishing. 1968. & Sosa. Blackwell Publishing. Abdul Rahman Haji Abdullah. 2000. Philosophical Perspectives 13.

Wacana Falsafah Sejarah. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 1984. 24-25. Wacana Falsafah Sejarah. hlm. 1992. Kuala Lumpur: Utusan Publications.Kuala Lumpur: Utusan Publications. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Persoalan-Persoalan Filsafat. [11] Abdul Rahman Haji Abdullah. . 81.hlm. Metodologi Dakwah. 2000. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. 2000.hlm. 2000. 73 dan . Bandung: P. Kuala Lumpur: Utusan Publications. hlm. Suntharalingam. Norman L. Semarang : cv Toha Puka. Wacana Falsafah Sejarah. Wacana Falsafah Sejarah. [4] Abdul Rahman Haji Abdullah. hlm. Filsafat Agama. 77 dan Nasruddin Razak. 1987. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 72 dan . [6] Abdul Rahman Haji Abdullah. [8] H. Titus. [9] R. 14. Pensejarahan Barat. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Wacana Falsafah Sejarah.hlm. 2000. 12. [10] Harold H. 61. 2000.hlm. Filsafat Umum: Akal dan hati Sejak Thales sampai James. 1987. hlm. hlm. 108. [2] Abdul Rahman Haji Abdullah. hlm. 2000. 73. hlm.Wacana Falsafah Sejarah. [7] Abdul Rahman Haji Abdullah. Wacana Falsafah Sejarah.hlm.NOTA HUJUNG [1] Abdul Rahman Haji Abdullah. 2003. 362263. 1976. Ahmad Tafsir. Pengantar Ilmu Sejarah. Introduction to Philosophy : A Christtian Perspective. [3] Abdul Rahman Haji Abdullah.M Rasjidi. [5] Abdul Rahman Haji Abdullah. hlm.73. Jakarta: Pulau Bintang. Michigan: Baker Book House.T Remaja Rosdakarya. 73. Kuala Lumpur: Utusan Publications. hlm. Geisler. 71. 2000.

Kuala Lumpur: Utusan Publications. hlm. [18] Abdul Rahman Haji Abdullah. hlm. [15] Abdul Rahman Haji Abdullah. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa & Pustaka. Wacana Falsafah Sejarah. Pengantar Ilmu Sejarah. [16] Abdul Rahman Haji Abdullah. .[12] Abdul Rahman Haji Abdullah. 2000. 1968. 2003. Wacana Falsafah Sejarah. [14] Abdul Rahman Haji Abdullah. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 13. 2003. 83. 72. [13] Colin Brown. hlm. 2000. 48-57. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 2000. Wacana Falsafah Sejarah. 2000. hlm. 83. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka. Illinois : Intervarsity Press. Pengantar Ilmu Sejarah.hlm. Philosophy and the Christian Faith. 47. [17] Abdul Rahman Haji Abdullah. hlm. Kuala Lumpur: Utusan Publications. hlm. 63. Wacana Falsafah Sejarah.

— —Falsafah pendidikan timur juga berfokus kepada nilai-nilai murni dan bagaimana ilmu yang diperolehi membawa kesan dalam kehidupan. — KONSEP. Dan pandangan tokoh-tokoh pendidikan konfusianisme. iaitu konfusianisme (China). mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara . dan falsafah pendidikan Islam. nasionalisme dan internasionalisme (India). Konfusianisme Falsafah pendidikan konfusianisme adalah berasas daripada pemikiran Confucius (551-479 SM) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372289 SM). PRINSIP DAN FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur boleh digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama. Xunzi (313-238 SM) dan Hanyu (768-824) dan negeri China.Kesimpulan Falsafah Pendidikan Timur dan Barat —Pendidikan di timur menekankan bagaimana untuk menjalani proses kehidupan yang bermakna dalam membentuk kesempurnaan hidup. —Falsafah pendidikan Barat menekankan nilai sesuatu ilmu sebagai keperluan untuk membezakan taraf individu dengan individu yang lain. ramai di antara mereka berpendapat peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia. —Pendidikan di barat pula berfokuskan kepada proses pembelajaran di institusi seperti sekolah untuk menjadikan murid mendapat pengetahuan dan mengaplikasinya secara berkesan.

peraturan dan kebudayaan masyrakat. pelajar hendaklah dididik dengan nilai. untuk menjadikan manusia yang sempurna dan berupaya memberi sumbangan kepada kemajuan masyrakat. iaitu buku syair. individu. menegaskan pendidikan adalah proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia dan ini boleh dicapai melalui amalan tingkah laku yang bersopan orang santun. kesejahteraan dan keharmonian kehidupan. pelajar hendaklah menghafal kelima-lima buku klasiks yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh cendikiawan dari tamadun purba kala. dan seterusnya pula mengekalkan kebudayaan masyarakat yang penting untuk membawa kestabilan. Mereka menganggap fitrah manusia mengandungi nilai murni baik hati. tua.Confucius. buku sejarah. buku elemen. menghormati mudaserta taat dan cinta kepada pemerintah dan Negara Ahli-ahli konfusianisme berpendapat bahawa pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengekalkan nilai dan norma masyarakat. orang ikhlas yang hati. mengakui dan oleh bahawa itu. lebih sederhana. norma. seorang tokoh pendidik serta ahli falsafah yang terkemuka di negeri China. Sehubungan itu. buku upacara dan buku annals Confucius berbeza. bertimbang menyayangi rasa. pula setiap induvidu mempunyai potensi yang beliau mengajar muridnya strategi mengikut kebolehan untuk Beliau menggunakan perbincangan . Bagaimanapun. dan nilai baik hati ini dapat diperkembangkan melalui proses pendidikan.

KONSEP. iaitu konfusianisme (China). dalam zaman dan dinasti Sung. Dan pandangan tokoh-tokoh pendidikan konfusianisme. ramai di antara mereka berpendapat peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia. memperolehi pemikiran menyarankan Mereka ilmu rasional hendaklah Sehubungan ilmu menggabungkan ini. pelajaran. Chenghao (1032-1085). mereka dengan inkuiri tujuan mentalnya. PRINSIP DAN FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur boleh digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama. nasionalisme dan internasionalisme (India). dan falsafah pendidikan Islam. memperkenalakan Mereka unsur rasionalisma untuk falsafah pendidikan yang konfusianisme. pelajar berpendapat. Chengyi (1033- Zhuxi (1130-1200). pembentukan individu bermoral tinggi dan berbudaya sempurna. Xunzi (313-238 SM) dan Hanyu (768-824) dan negeri China. . untuk kaedah memperolehi pangetahuan. sebenar. perkembangan menghuraikan pendidikan sebagai kecerdasan individu. mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara. Konfusianisme Falsafah pendidikan konfusianisme adalah berasas daripada pemikiran Confucius (551-479 SM) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372289 SM).menyampaikan Didalam 1107).

Mereka boleh berdikari dan suka memberikan pandangan dan pendapat dalam kelas. maka secara tidak langsung kehendak mereka telah dipenuhi .PENGENALAN Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau inginkan mencapai sesuatu matlamat. Guru yang bermotivasi juga mempunyai tenaga untuk menjadi penggerak kepada pelajarpelajarnya. Oleh yang demikian motivasi adalah merupakan keadaan apabila keperluan manusia itu dipenuhi dengan diberi ganjaran dan sesuatu status yang baik. Pada peringkat yang paling asas terdapat keperluan hayat ataupun keperluan fisiologi. diikuti keperluan kasih-sayang. Adakalanya manusia bertindak berdasarkan perasaan dan nalurinya sendiri dan juga kadang-kala dipengaruhi oleh persekitaran sekeliling. rasa selamat dan kehidupan yang terjamin telah tersedia untuk mereka. Motivasi memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang pendidikan. cekap dan sentiasa berusaha untuk memajukan serta meningkatkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Ekoran daripada itu. jika seseorang itu diberi motivasi. Jadi teori yang akan diketengahkan disini ialah tentang teori motivasi “Maslow”. Pelajar-pelajar seperti ini mempunyai penggerak dalam dirinya untuk mencapai kecemerlangan akademik dan juga dalam hidup keseluruhannya. maka wujudlah kerjasama. Seorang guru yang baik mesti mempunyai motivasi yang dinamik.0 Teori Motivasi Maslow Struktur dan fungsi di dalam badan organisme mempunyai keperluan yang tertentu. Dengan adanya motivasi. Melalui apa cara pun. Telah diakui bahawa manusia sebagai makhluk yang paling tinggi mempunyai keperluan yang kompleks. Mereka akan mendengar dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada pelajarannya. Sesuatu peringkat keperluan yang lebih tinggi tidak mungkin diperolehi sebelum keperluan yang lebih rendah peringkatnya dipenuhi terlebih dahulu. Mereka aktif di dalam dan di luar kelas. motivasi menjadi penggerak kepada kejayaan kumpulan. Pelajar yang bermotivasi ialah pelajar yang mempunyai minat untuk belajar bagi mencapai matlamatnya. Di sini motivasi boleh ditakrifkan sebagai kebolehan atau persetujuan yang dilaburkan untuk mengembangkan tenaga demi mencapai matlamat atau juga penghargaan. seterusnya peringkat penghargaan kendiri atau penghormatan diri dan peringkat tertinggi atau puncak bagi . Terpenuhnya kehendak dan kemahuan oleh seseorang itu boleh memberikan suatu kepuasan yang tidak terhingga pada diri seseorang. manusia bertindak untuk mencapai sesuatu matlamat dan ia akan mencari jalan yang paling mudah untuk mancapai matlamat tersebut. Maslow (1954) telah menjelaskan bahawa keperluankeperluan manusia itu berperingkat-peringkat. Berdasarkan Atan Long ( 1976 : 131 ). Seseorang yang mempunyai motivasi bermakna ia telah memperolehi kekuatan untuk mencapai kecemerlangan dan kejayaan dalam kehidupan. Ahli-ahli psikologi berpendapat bahawa tingkah laku manusia boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oleh itu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di sekolah boleh dicapai melalui guru dan pelajar yang sentiasa bermotivasi. Begitu juga dengan kepuasan. Pada masa yang sama guru juga menjadi “motivator” kepada pelajar-pelajarnya untuk berjaya dalam kehidupan mereka. mudah bertindak dan sedia menerima teguran dan arahan guru. Guru dan murid memerlukan motivasi untuk mengerakkan dirinya untuk mencapai kualiti kerja atau kejayaan yang lebih cemerlang. Motivasi boleh juga dikatakan sebagai rancangan atau kehendak untuk menuju kejayaan dan mengelakkan dari kegagalan hidup. Apa yang mendorong manusia bertindak untuk sesuatu tujuan itu ialah apa yang dinamakan “motivasinya” Untuk memahami dengan lebih mendalam tentang tindakan manusia ini kita perlulah mengkaji beberapa teori yang berkaitan. 2. Setelah keperluan ini dipenuhi baharulah keperluan keselamatan.. sifat suka tolongmenolong antara satu sama lain. mereka akan bekerja dengan lebih baik kerana tiada lagi kebimbangan. Dalam satu-satu kelompok kumpulan. Dengan kata lain motivasi adalah proses menghasilkan tenaga oleh keperluan diarahkan untuk mencapai sesuatu matlamat.

para guru sepatutnya memberikan perhatian dan mengambil berat kepada tanda-tanda yang menunjukkan apa-apa kekurangan dari segi fizikal pelajar itu.keperluan manusia adalah peringkat keperluan bagi penyempurnaan kendiri. Ini kerana kesan daripada kekurangan keperluan ini akan mengakibatkan kesihatan pelajar terganggu atau terjejas. Penyempurnaan Diri 4. Sekiranya keperluan ini tidak dipenuhi pelajar akan kurang bermotivasi atau berminat terhadap pelajaran. aspek keselamatan amat penting dalam hidup. salah satu lagi yang termasuk dalam keperluan asas manusia adalah keperluan seks. peringkat ini merupakan keperluan yang paling asas.1 Keperluan Fisiologi Mengikut teori Maslow. 2. 1. individu memerlukan perlindungan dan keselamatan. Penghargaan Kendiri 5. bakat. Demikianlah tiap-tiap individu memerlukan keperluan ini tetapi dengan kekuatan yang berbezabeza. Pada masa ini motivasi bergantung kepada kemahuan dalaman. Kekurangan keperluan seks boleh menyebabkan seseorang individu tidak dapat melakukan tugasan lain kerana keperluan ini adalah merupakan keperluan utama yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Keperluan asas ini merangkumi apa yang diperlukan untuk diri atau fizikal seseorang seperti keperluan mendapatkan makanan. kemampuan. Selain itu.5 Keperluan Keselamatan Telah menjadi lumrah setiap yang bernyawa. Keperluan Mengetahui 3. Ada individu yang kurang mempunyai keperluan ini dan menjadikannya lebih gemar . minuman dan tempat tinggal. Keperluan ini akan mencapai kemuncaknya apabila seseorang itu mencapai peringkat baligh. Kasih Sayang 6. dan kreativiti impuls individu. Keperluan Estetik 2. Peringkat keperluan manusia mengikut teori Maslow ini dapat dilihat seperti rajah di bawah. Kajiannya mendapati semakin tinggi keperluan individu itu maka semakin kurang pergantungan kepada persekitaran social kerana dalam hal ini individu menggunakan pengalaman lampau untuk menentukan tingkah-lakunya. pelajar-pelajar yang mendapat kurang makanan tidak dapat menumpukan perhatian yang sepenuhnya terhadap pelajaran mereka. boleh mendatangkan penyakit yang berbahaya kepada mereka. dan penghormatan diri dan keperluan ini terus bertambah sehingga kepada peringkat penyempurnaan kendiri. Bagi remaja yang cuba memenuhi keperluan seks melalui hubungan seks yang tidak selamat. Membicarakan teori motivasi Maslow dalam konteks pendidikan. Melalui keperluan ini. Keselamatan 7. Mereka perlu berkahwin untuk memenuhi keperluan seks. Bagi mengelakkan perkara ini berlaku. setiap individu dapat mengetahui peranan jantina masing-masing. 2.. Sementara itu persekitaran sosial merupakan faktor desakan dalam mencapai kemahuan ini. apatah lagi manusia. diikuti dengan kasih-sayang. Fisiologi Model Maslow yang berbentuk peringkat itu merupakan perkembangan ‘ontological’ individu kerana setiap peringkat perkembangan perlu dilalui oleh individu misalnya pada masa bayi atau kanak-kanak. potensi. Keperluan ini adalah penting bagi kehidupan sesuatu organisme. Maka dengan itulah juga Maslow menamakan keperluan peringkat terbawah sebagai keperluan kekurangan dan peringkat paling tinggi sebagai keperluan perkembangan.

dihormati. Sebagai seorang yang berpengalaman. Sebagai contoh semasa dalam kesakitan seorang kanak-kanak amat memerlukan jagaan ibu bapa. Ini kerana pelajar-pelajar itu akan dapat belajar dengan lebih berkesan jika mereka dapat mengetahui perasaan atau ‘mood’’ guru itu. Penerimaan bermaksud menghargai sifat-sifat istimewa individu sebagai manusia unik yang bebeza dengan individu lain dari segi sikap. Di dalam kelas guru pula berperanan besar. juga kehendak atau motivasi mereka untuk belajar akan pudar dan lenyap. Melalui cara ini. Situasi ini akan menimbulkan rasa tidak senang di kalangan pelajar terbabit dan merasakan diri mereka seolah-olah tidak disukai.bersendirian.Murid yang diterima kerap kali memperolehi prestasi akademik yang tinggi berbanding individu yang tidak diterima rakan sebaya. Ini kerana pelajar-pelajar akan berasa selamat dan membolehkan mereka dapat menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap proses pembelajaran. dihargai. kasih-sayang. atau tidak dipedulikan oleh guru mahupun kawankawan. pelajar akan merasakan mereka diterima. Ekoran daripada itu keinginan. pelajar kadangkadang akan berasa terganggu apabila terjadi perkelahian atau perbalahan antara satu sama lain. Contohnya. Penerimaan oleh keluarga. Hal yang sedemikian turut berlaku di dalam kelas. pengetahuan dan kemahiran. turut diperlukan keperluan ini untuk mendapatkan hubungan yang mesra. Sikap kepekaan dan keprihatinan seorang ibu atau bapa yang bertanggungjawab diharapkan demi menjaga keselamatannya dan hasil penyelidikan yang dibuat oleh Harlow dan Zimmerman (1958) berdasarkan kajiannya turut menunjukkan betapa pentingnya perdampingan dan sentuhan orang dewasa kepada seseorang kanak-kanak. wajarlah ibu bapa memainkan peranannya dalam mendidik dan mengajari kanak-kanak akan hal ini. Pelajar-pelajar memerlukan keselamatan daripada seorang guru iaitu dalam bentuk disiplin. Oleh itu dari peringkat awal lagi. dikasihi dan bernilaai.4 Keperluan Penghargaan Kendiri Satu unsur besar dalam pembinaan konsep kendiri adalah penerimaan. serta dihargai oleh anggota lain dalam komuniti yang kecil dan mereka ada hak milik keanggotaan dalam komuniti tersebut. dan perasaan diri. Murid yang diterima merasai diri mereka dihargai. Mereka berasakan diri dan emosi mereka berada di dalam keadaan yang tidak stabil menyebabkan tidak dapat menumpukan perhatian terhadap proses pembelajaran mereka. Keadaan ini akan menjadi lebih kritikal dan tegang jikalau mereka dimarahi pula oleh guru dan dikenakan denda. guru perlulah memberi tunjuk-ajar kepada mereka dengan menasihati atau mengadakan sesi kaunseling untuk mengeratkan hubungan yang baik sesama mereka.Penerimaan bererti memberi peluang kepada individu belajar menerima diri mereka sendiri. Kebiasaan yang berlaku di dalam kelas.3 Keperluan Kasih-sayang Berdasarkan Teori Maslow. Keselamatan di dalam kelas dapat dijamin jikalau seseorang guru itu bertindak dengan konsisten. cara seseorang guru itu memberikan arahan. Secara tidak langsung. tetapi ada individu yang mempunyai keperluan ini dengan kuatnya sehingga menjadikannya bergantung di dalam banyak hal kepada orang lain. Dalam konteks ini. Mereka tidak boleh dibiarkan mendisiplinkan diri mereka sendiri. 2. 2.Oleh itu mereka dapat berinteraksi secara positif membincangkan masalah pembelajaran . Apa yang penting juga ini akan dapat memelihara hubungan yang baik dan mesra di antara pelajar dengan guru. Semestinya setiap arahan yang diberi tidak bercanggah. Di samping itu apa yang penting juga guru seharusnya ada sikap toleransi terhadap para pelajarnya. harmonis. Keperluan ini boleh jadi timbul daripada keadaan anak-anak kecil yang tidak dapat hidup dengan sendirinya dan memaksa ia bergantung kepada orang dewasa terutama ibu bapa untuk mendapatkan keperluan ini agar ia sentiasa dilindungi.Penerimaan rakan sebaya penting supaya mereka tidak merasa tersingkir. dan berkesan kerana masing-masing individu telah dapat memenuhi keperluan kehendaknya. proses pengajaran pembelajaran berjalan dengan baik. kanak-kanak perlu diajar akan disiplin ini. guru dan rakan sebaya amatlah penting. minat. lancar.

keperluan untuk penyempurnaan kendiri itu adalah keperluan yang menjadi kemuncak atau yang tertinggi di dalam peringkat sistem keperluan manusia. Cohen (1959) menjelaskan bahawa orang yang mempunyai konsep kendiri yang tinggi dikonsepsikan sebagai orang yang menyukai atau menghargai dirinya dengan melihat dirinya berkebolehan dalam hubungan dengan dunia luar. ‘Orang yang mempunyai konsep diri yang kuat lebih berkemungkinan mencapai kejayaan akademik Ini bertepatan sekali jika dihubungkaitkan dengan diri seseorang pelajar itu.Kesedaran itu pula lahir daripada maklum balas. keperluan penyempurnaan diri ini merupakan pemenuhan keseluruhan keperluan manusia. ia merasakan gembira tentang nikmat hidup dan telah menggunakan kebolehannya dengan semaksimanya. ia mesti jadi.Guru perlu menyediakan aktivviti seperti projek-projek bagi setiaap murid supaya mereka dapat berdamping dan mendampingi murid yang lain. perhatian. Seseorang guru juga perlu berusaha dan memastikan jangan ada pelajarnya yang gagal atau tercicir kerana mereka ini akan merasakan penghargaan dirinya amat rendah. Demikian pula mengikut Atan Long (1976 : 148) daripada Maslow (1970). yang sesuai untuk diterokai serta yang mampu dan boleh dilaksanakan oleh pelajar. Keinginan ini juga mendorong pelajar untuk belajar dan mencari pengetahuan dengan membaca buku. Peringkat penyempurnaan kendiri ini adalah peringkat yang paling tinggi dan hanya diperolehi apabila semua keperluan peringkat bawah itu telah dipenuhi.Sikiranya individu itu diterima oleh orang lain.Penerimaan diri boleh mempengaruhi tindak tanduk individu dalam menghadapi cabaran hidup ini. Bagi memenuhi kehendak atau membolehkan perkara ini berlaku. Faktor yang penting ialah keperluan ini dapat dipenuhi apabila seseorang itu mempunyai keyakinan diri dan kebebasan. Manakala mereka yang mempunyai konsep kendiri yang rendah pula melihat dirinya sebagai orang yaang membenci dan tidak menghargai dirinya. sosialisasi atau interaksi dengan individu lain. Anggapan dan pendapat itu adalah berasaskan kepekaan dan kesedaran tentang kekuatan dan kelemahannya. Menurutnya lagi. juga pengiktirafan. dan Tunku Mohani (1996 : 13) mengungkap kata-kata Kubiniec.Iaitu seseorang yang tidak berkebolehan untuk berhubung secara berkesan dengaan persekitarannya.Ia membawa maksud bagaiman seseorang individu itu berpendapat dan menganggap dirinya. Pelajar akan merasakan diri mereka penting apabila sesuatu tugasan yang diberi dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. terlebih dahulu seseorang itu perlu menghormati dirinya sendiri dan berusaha pula menjadikan dirinya dihargai oleh orang lain. mentelaah. Ini dapat memupuk diri pelajar untuk lebih berkeyakinan seterusnya keinginan dan minat mereka untuk terus belajar dan berjaya makin meluap-luap. Penerimaan diri berlaku melalui sosialisasi dengan individu lain. 2.Penyempurnaan kendiri pula bermaksud apa yang seseorang itu boleh jadi. Zainun. Rasa ingin tahu ini juga akan menggerakkan pelajar tersebut mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang menarik perhatian mereka. gerakbalas atau preaksi individu lain disepanjang pergaulan. dia juga akan menerima dirinya. iaitu potensinya dilahirkan. Setiap individu memerlukan penilaian yang tinggi dan stabil tentang diri mereka. ia dapat menerima keadaan dirinya dan orang lain.5 Keperluan Penyempurnaan Kendiri Konsep kendiri adalah pengertian atau kefahaman seseorang terhadap dirinya sebagai individu yang asing yang memiliki satu ciri-ciri yang unik atau istimewa ( Shaffer. Konsep ego seseorang itu berkait rapat dengan perasaan penghargaan diri.1985 ).Manakal perhargaan diri pula bermaksud sikap penerimaan atau tidak penerimaan individu terhadap dirinya. Oleh itu menjadi tugas seseorang guru memberikan tugasan. Berdasarkan Saedah. Rasa ingin tahu mempunyai pertalian yang erat untuk memenuhi kehendak ini. dan penilaian diri orang lain.Individu yang tinggi penghargaan dirinya selalu berkebolehan membenteras dan mengatasi kegawatan persenoliti serta . menjalani proses pembelajaran atau mencuba berbagai-bagai perkara yang belum dialaminya. Keperluan ini hanya dapat dicapai setelah seseorang itu memenuhkan keperluan lain yang terdapat pada peringkat yang lebih bawah di dalam sistem keperluan tadi. ia telah dapat dengan sepenuhnya akan makna hidup. 1970.dalam kumpulan. Ini bermakna seseorang yang telah mencapai peringkat ini telah dapat memenuhi keperluan untuk mendapatkan keindahan dan estetika.

Dalam membantu para pelajar berjaya mencapai sehingga peringkat ini. seseorang itu mestilah berusaha mencari jawapan mengenai makna kehidupannya dan tentang kewujudan dirinya. maka mereka mesti belajar dengan tekun.Dalam pengajaran dan pembelajaran.6 Keperluan Mengetahui Keperluan mengetahui adalah berkaitan dengan perasaan ingin tahu sesuatu perkara. Aktiviti pembelajaran perlu menggalakkan interaksi sosial dan interaksi dalam kumpulan. guru perlu menyerapkan pelbagai unsur aktiviti seperti proses .7 Keperluan Estetik Keperluan estetik adalah merujuk kepada keperluan manusia untuk memiliki dan memahami keindahan dan kecantikan dalam dirinya. motivasi dianggap sebagai satu unsur yang membolehkan murid melibatkan diri secara aktif. bersifat menyelidik. Oleh itu. Di sekolah. Di samping itu pelajar juga perlu mengetahui had aktiviti mereka. Guru harus membantu menyuburkan minat. Ibu bapa dan pendidik juga perlu menyediakan segala jenis pengalaman hidup untuk membantu murid mengembangkan bakat atau potensi mereka.0 APLIKASI Tugas guru semakin mencabar semasa menjalankan tugasnya sebagai pendidik dewasa ini. menyeronokkan dan bermanafaat.berfaedah dan menyeronokan. Peneguhan ini boleh diberi dalam pelbagai bentuk seperti pujian. Dengan ini pelajar dan guru berjalan seiringan dalam memenuhi satu matlamat. 3.Di samping itu ianya menjadikan proses pembelajaran berlaku dalam situasi yang bermakna. Penyampaian pengajaran yang tidak menarik boleh menyebabkan murid-murid merasa bosan. 2. Dalam meniti arus kehidupan untuk membantu murid mengembangkan bakat atau potensi mereka. Bantuan kemudahan dan sokongan moral perlu dalam pembelajaran mereka. serta melipatgandakan usaha melalui arah yang tegas dan berdisiplin. juga kebolehan pelajar dengan menjadi pembimbing atau fasilitator kepada mereka. Untuk membina konsep kendiri yang positif ibu pada dan para pendidik perlu memberi dorongaan. Ia berhubung juga dengan keperluan mencari. Dalam konteks sekolah pula. Salah satu untuk memiliki perasaan tersebut adalah dengan cara memiliki baranganyang cantik dan mempunyai unsur-unsur kesenian dalam dirinya.Guru merupakan penggerak kepada muridnya supaya berjaya dalam pembelajaran. terdapat banyak ruang atau peluang-peluang yang diberi atau disediakan kepada pelajarpelajar untuk mencapai peringkat penyempurnaan kendiri ini seperti pemilihan aktiviti oleh pelajar sendiri. Secara tidak langsung dapat mempertingkatkan lagi aras motivasi serta meningkatkan prestasi murid-muridnya. Kesan daripada itu proses pengajaran serta pembelajaran dapat ditingkatkan seterusnya mendatangkan manfaat kepada semua pihak. 2. guru mestilah sentiasa mengajar dengan cara ikuiri penemuan dan kajian supaya semua pelajar dapat melibatkan diri dalam proses mencari maklumat dan pemikiran reflektif. guru perlu memainkan peranannya. Melalui aktiviti-aktiviti tersebut pelajar dapat memilih jenis pengetahuan atau kemahiran yang mereka kehendaki dan mereka juga bebas menggunakan masa untuk mengembangkan pengetahuan atau kemahiran itu Apabila pelajar berusaha untuk mencapai peringkat penyempurnaan kendiri. Guru mesti menentukan proses pengajaran dan pembelajaran itu sentiasa aktif. rancangan belajar yang bebas juga sesi bimbingan kaunseling. Untuk mengetahui sesuatu perkara.kurang upaya mengendalikan masalah yang timbul dalam hidupnya. bersungguh-sungguh. muzik dan sebagainya. Guru hendaklah sentiasa memberi peneguhan serta-merta kepada muridnya apabila mereka memperlihatkan tingkahlaku positif. Akibat keperluan ini manusia sanggup membelanjakan beratus malahan beribu ringgit untuk memiliki barangan yang indah . pelajar perlu digalakkan supaya lebih melibatkan diri dalam aktivitiaktiviti yang dapat mengembangkan otak kanan mereka seperti dalam bidang drama. Guru perlu memastikan setiap mata pelajaran yang diajar menarik minat muridnya. Dalam konteks sekolah. bakat. senyuman atau hadiah. bantuan dan sokongan kepada murid. menyusun serta menganalisis sesuatu maklumat.

Guru perlu menggunakan pelbagai bahan yang mempunyai unsur-unsur kreatif seperti bahan dari internet. Menurut teori ini. Oleh itu bagi meninggikan atau mempertingkatkan lagi proses pengajaran juga pembelajaran di dalam kelas.Pada masa yang sama.Apabila murid berjaya.Selain itu. peta dan sebagainya. 4. keperluan seseorang murid berbeza kerana menjadi ketara mengikut tempoh atau masa sesuatu tugas dijalankan. Pertamanya tentang keperluan individu.2) Teori Motivasi Pencapaian. komik.0 PENUTUP Sesuatu matlamat pada satu peringkat berjaya dicapai akan menimbulkan perasaan untuk memenuhi kepuasan pada peringkat yang lebih tinggi.1) Teori kognitif Tentang Motivasi. 0 KRITIKAN Teori Maslow tentang keperluan telah menerima kritikan.Murid mesti digalakkan untuk menghasilkan ciptaan berdasarkan idea-idea dan minat sendiri. Dengan menyedari keperluan seseorang pelajar guru dapat mengatur strategi serta alternatif yang lebih praktikal demi kecemerlangan yang semaksimumnya. Keperluan individu tidak selalunya mengikut susunan hierarki sepertimana yang telah dinyatakan di atas tadi. Jelaslah bahawa keperluan itu mempunyai matlamat yang mesti dicapai bagi memenuhkan keperluan tersebut. bahan-bahan daripada akhbar dan bahan-bahan bacaan lain. Guru perlu menentukan muridnya mengalami keinginan mencari maklumat atau penyelesaian. Oleh itu pendidik harus mengetahui langkah-langkah yang praktikal sejajar dengan diri seseorang pelajar demi hendak memenuhi kehendak pelajar. Terdapat dua kelemahan teori motivasi Maslow.Ini adalah berguna untuk pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran pragmatis kerana mereka dapat melihat pertalian antara teori dan fakta yang dipelajari dengan situasi sebenar. Matlamat ini mempunyai nilai yang tertentu kepada seseorang mahupun seorang pelajar yang memerlukannya. keseronokan dan sebagainya. 5.Guru tidak boleh mengharapkan kepada buku teks sahaja. mereka akan mengelakan kemungkinan mengalami kegagalan. Walau bagaimanapun strategi Maslow membuat kategori keperluan. CD-ROM . Guru juga perlu memastikan pembelajaran berlaku. Penganut teori-teori kognitif berpendapat bahawa individu bermotivasi apabila mereka mengalami keadaan ketidakseimbangan kognitif atau satu keinginan mencari penyelesaian kepada sesuatu masalah. Guru menggalakkan murid-murid menggunakan pelbagai bahan rujukan. 4. pencapaian seseorang individu cenderung untuk berjaya atau mencapai kejayaan ke aras yang paling tinggi.Guru boleh menyuruh murid ke perpustakaan atau makmal komputer untuk mencari maklumat tentang topik-topik yang berkaitan dengan pelajaran yang dipelajari. guru seharusnya peka dan bijak menentukan apa keperluan seseorang pelajar. Dengan itu kepuasan belajar dalam keperluan motivasi boleh dicapai seterusnya menanamkan minat pelajar mengembangkan potensinya. Teori Hiraki Maslow tegas memberi konsep bahawa perkembangan individu atau pelajar ini perlu melalui beberapa tingkat kepuasan atau dengan kata lain proses perkembangan individu itu merupakan satu usaha yang berterusan dalam persekitaran sosial sehingga mencapai kecemerlangan. . menentukan hierarki yang mustahak amat bermanfaat dalam meninggikan motivasi kerja. 4. guru boleh mengadakan pusat atau ruang untuk sudut mata pelajaran bagi mempamerkan segala alat bantu mengajar seperti carta. mereka membina matlamat yang realistik bagi diri mereka dan kejayaan tersebut telah menguatkan keperluan untuk pencapaian selanjutnya.penyelidikan.Guru juga boleh mengadakan lawatan sambil belajar ke tempat-tempat yang bersejarah atau tempat yang sesuai dengan pelajaran. Keduanya.

2. 7. Rohaty Mohd. Bhd. Psikologi Perkembangan. Majzud (1992).BIBLIOGRAFI 1. Pendidikan di Malaysia : Sejarah. 8. 3. Psikologi Pendidikan. 6. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Jakarta. Nota dan Latihan Ilmu Pendidikan : Pendidikan di Malaysia dan Psikologi Pendidikan 1. Motivasi Dalam Pendidikan. New York. Lingren (1959). 9. Atan Long (1976). Sistem dan Falsafah. Zainun. Psychology of Personal and Social Adjustment. Saedah. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. 4. Wasty Soemato (1987). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Kuala Lumpur. New York.. Bhd. Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan. Moustakas (1953). Tunku Mohani (1996). Mok Soon Sang (2000). PT Bina Aksara. Lester D. McGraw-Hill Book Company. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Sufean Hussain (1993). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . 5. American Book Company. Crow. Children in Play Therapy. Alice Crow (1980). Drs. Second Edition. Psikologi Pendidikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful