Soalan: Sejauhmanakah teori psikologi Timur mampu untuk menandingi dan menjadi alternatif kepada teori-teori yang

dikemukakan di Barat?

Menurut Wikipedia Bahasa Melayu, falsafah diertikan sebagai satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Perkataan falsafah dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Arab yang juga berasal daripada perkataan yunani yang bermaksud "cinta kepada hikmah". Menurut Kamus Dewan edisi keempat, Falsafah diertikan sebagai pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain.

Perkataan "Falsafah" dalam konteks akademik Anglo-Amerika mungkin adalah sesuatu yang mengelirukan. Ia biasanya merujuk kepada tradisi falsafah daripada tamadun barat dengan mengetepikan tradisi falsafah daripada tempat lain. Masalah ini menjadi lebih rumit lagi apabila didapati tiada perkataan "falsafah" yang wujud dalam tamadun China, Korea, dan Jepun sehingga abab ke-19. Daripada itu, pernah juga sarjana barat yang menyangka bahawa falsafah itu tidak pernah wujud dalam tamadun ini.

Secara kasarnya, falsafah boleh dibahagikan kepada dua tradisi,antara falsafah barat dan juga falsafah timur. Bagi tradisi falsafah di Afrika, ia masih dianggap terlalu kabur dan asing bagi kebanyakan orang. Falsafah barat merupakan satu tradisi falsafah yang berlaku untuk kawasan Eropah, Amerika termasuk latin Amerika, dan juga di Timur Tengah. Falsafah Islam biasanya termasuk juga ke dalam tradisi ini. Falsafah timur pula merujuk kepada tradisi falsafah daripada Benua India dan juga daripada timur jauh seperti China, Korea, dan Jepun.

PERBEZAAN PEMIKIRAN FALSAFAH TIMUR DAN BARAT

Falsafah epistemologi sejarah dari timur mempunyai hubungan dengan aliran ilmu wahyu (agama Islam, Kristian, Yahudi) dan aliran intuisionisme yang merangkumi daya pemikiran manusia yang melebihi daya fikir manusia biasa, terutama menyentuh berkaitan kaedah memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan.

Secara jelas dapat dibahagikan dua aliran utama konsep epistemologi sejarah dari timur; a. aliran ilmu wahyu b. aliran intuisionisme

Falsafah epistemologi sejarah dari barat pula berkaitan dengan dengan aliran emperisisme yang menyentuh pengetahuan diperolehi dengan pancaindera dan aliran rasionalisme yang menjurus pengetahuan ‘akal’ sebagai kaedah sumber dalam memperolehi ilmu pengetahuan. Secara asasnya konsep epistomologi barat dapat dibahagikan pada dua aliran; a. aliran emperisisme b. aliran rasionalisme

Pemikiran ilmu pengetahuan ini sebenarnya tidak dapat melarikan diri dengan konsep keagamaan atau ritualisme dalam agama Islam. melihat pada keupayaan pencernaan ilmu pengetahuan melalui jalan metafizik dan mencapai tahap ‘fana’ yang meleburkan perbezaan di antara subjek dan objek dan mewujudkan kesatuan di antara kedua-duanya sekali. Keyakinan ini diperkuatkan dengan kisahkisah sejarah dan zaman lampau yang saling berkaitan dalam ketiga-tiga kitab utama tersebut. Aliran ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu pengetahuan perlu diselarikan dengan kebenaran yang sahih dan tidak terkeluar dari sumber utama. Buddha dan Hindu dikesan mempunyai acara-acara ritualisme seperti amalan kerohanian peringkat tinggi dalam mencari sumber ilmu pengetahuan. ayat-ayat suci dan dengan proses ibadat secara amalan kebatinan dan rohani dilakukan untuk memperolehi sumber-sumber ilmu pengetahuan dari alam magis atau daripada Tuhan. tidak . Injil dan Taurat. Penggunaan mantera.Perspektif Timur Aliran ilmu wahyu yang dipegang oleh tokoh-tokoh ilmuan Islam.Perbezaan Aliran. Tradisi timur yang amat dipengaruhi oleh amalan keagamaan dan kepercayaan agama menilai kebenaran atau ketepatan sesuatu ilmu pengetahuan mestilah bersumberkan ilmu wahyu. Yahudi. ‘Sumber wahyu. serta kisah-kisah sejarah utama di lampau yang termuat di dalam kitab-kitab utama tersebut. Injil dan Taurat. Aliran intuisionisme dalam konsep ilmu pengetahuan timur. jampi. Kristian dan Yahudi. Kristian dan Yahudi menekankan pada konsep ilmu pengetahuan terutamanya dalam bidang sejarah yang selari dengan kitab Al Quran. iaitu kitab Al Quran. disamping agama Buddha dan fahaman Hinduisme.

Segenap penulis atau pengkaji wajib bertanggungjawab dalam memastikan setiap bentuk penulisan pensejarahan tidak berlawanan dengan hukum Tuhan serta undang-undang hukum-hakam agama yang tidak boleh berubah mengikut kehendak emosi atau akal semata-mata. Ini termasuklah kepercayaan mengenai pembalasan dosa dalam konsep ‘Dharma’ dalam agama Buddha yang menyanggah kepada amalan yang berdosa.w dianggap sebagai wajib secara mutlaknya untuk dipercayai atau dirujuk di dalam setiap penulisan pensejarahan. Nasrani. khususnya agama-agama langit (samawi) seperti agama Yahudi. Keutuhan kepercayaan tauhid dan ketuhanan menolak sama sekali penggunaan dalil akal ( aqli) semata-mata dalam mentafsir ilmu pengetahuan . Pegangan utama dan sumber rujukan utama kepada kitab Al Quran. sumber-sumber dari kitab suci mereka seperti kitab Mahabrata menjadi panduan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta sejarah kehidupan dan tamadun mereka. dan Islam’[5].syak lagi merupakan sumber pengetahuan yang terpenting dalam tradisi agama-agama besar yang tumbuh di Timur.a. malahan agama Buddha mempunyai tradisi dalam amalan ibadat pertapaan dalam memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan. Injil dan Taurat menyebabkan aliran epistemologi sejarah timur tertakluk dengan nilai-nilai ketuhanan dan moraliti yang tinggi. Al Quran dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad s. Bagi agama Islam. Kitab-kitab agama di India. Bagi ajaran Hindu dan Buddha. seperti kitab agama Hindu seperti kitab ‘Mahabrata’ dan ‘Ramayana’ menekankan perjalanan kisah sejarah yang berlandaskan fahaman agama Hindu. Fenomena ini jelas bertentangan dengan aliran epistemologi barat yang menekankan pada unsur rasionalisme dan emperisisme. termasuklah dari segi falsafah sejarah. .

malahan kitab agama seperti Taurat dan Injil mempunyai peristiwa sejarah yang hampir bersamaan di antara satu sama lain. contohnya cerita sejarah berkaitan riwayat hidup Nabi-Nabi ( a. sebagai contoh agama Islam dengan 6600 ayat di dalam Al Quran . terutamanya dalam kepercayaan para penganut agama Islam kepada Allah S. kisah kisah sejarah yang unggul tercatat di dalamnya seperti peristiwa Nabi Musa a. Agustine ‘The City of God’ memberikan pandangan penulisan sejarah yang menilai unsur kebaikan dan keburukan bagi sesebuah tamadun dunia berpunca dari nafsu manusia yang positif atau negatif.W. Secara hierarki sumber sejarah pula. malah hasil karya St.s) yang terpilih. dalam tradisi aliran timur ia amat menekankan kepada sumber wahyu akan menilai mengikut acuan kitab agama masing-masing.s. Konsep ini melihat kepada kekuasaan Tuhan yang ‘Abadi’ dan tiada makhluk yang dapat mengalahkan kekuasaan Tuhan.Di dalam nilai-nilai falsafah agama Kristian secara asasnya memiliki universialiti sejagat.s. ketentuan Tuhan.T sebagai . Agustine dalam zaman era kebangkitan Kristian telah mendominasikan Zaman Pertengahan’[6] menunjukkan bahawa falsafah sejarah dalam tradisi Kristian diperjuangkan oleh golongan ilmuan agama tersebut. Nabi Isa a. Ini selaras dengan definasi pensejarahan klasik yang menitikberatkan pada nilai fungsional dari sebab akibat atau pengajaran daripada peristiwa yang telah berlalu/ silam.s dengan Firaun di Mesir yang menyaksikan orang-orang Israel berpindah secara besar-besaran dari Mesir ke Sinai. ( Nabi Ibrahim a. ‘peranan St. secara jelas dan nyata menunjukkan aliran timur menekankan unsur-unsur absolutism yang sepenuhnya terhadap pengetahuan yang diturunkan oleh Tuhan melalui kitab-kitabNya. Nabi Musa a. Secara amnya. tamadun peradaban dan pergerakan sejarah ke mercu kegemilangan.s). Al Quran dinyatakan mempunyai empat perlima isi kandungannya mengandungi peristiwa sejarah.

ilmu laduni dan upacara mistik. berkaitan sejarah manusia mengikut aliran barat. Sebagai kesimpulannya. dalam mencerna ilmu pengetahuan. Aliran rasionalisme barat lebih menekankan pada penggunaan ‘akal’ semata-mata dalam . Yahudi.Tuhan Yang Maha Esa. Pembuktian empirikal adalah sesuatu yang amat tinggi darjahnya atau tingkatan dalam menentukan kesahihan sesuatu kajian. Pengamatan yang benar dan fakta-fakta yang sahih akan membuktikan kebenaran sesuatu penulisan ilmu pengetahuan. mengenai ilmu pengetahuan. Pengkajian dengan pengumpulan data dan bukti empirical merupakan aliran yang amat berpengaruh di barat. Penyelidikan dalam bidang sejarah mengikut aliran empirikal barat. ini diperkuatkan lagi dengan pendapat Auguste Comte ( 1798-1857M) yang menyatakan abad ini ( moden) dikuasai oleh fakta dan pengamatan para penulis (pengkaji). Kristian. Penggunaan sumber wahyu dari Tuhan dalam kitab utama agama Islam. Hindu dan Buddha. pemerolehan ilmu pengetahuan secara intuisionisme ini adalah anugerah Tuhan yang diyakini bagi setiap penganut agama Islam. menekankan pada bukti pengumpulan bahan dan sumber yang dapat dibaca dan dilihat oleh para pengkaji. pertapaan. Perbezaan Aliran – Perspektif Barat Aliran pemikiran barat menekankan nilai-nilai empirikal yang menekankan konsep pengalaman dan pengamatan pancaindera. Penggunaan kaedah intuisionisme dalam aliran epistemologi timur membayangkan sesuatu yang dianugerahkan kepada ‘manusia yang terpilih’ untuk memperolehi ilmu pengetahuan secara ghaib melalui mimpi. tradisi aliran epistemologi timur menggunakan kaedah keagamaan dalam mencirikan kaedah ilmu pengetahuan dalam sejarah. Kristian dan Yahudi memperlihatkan keseragaman dalam ilmu pengetahuan di dunia yang perlu diikat dengan sumber-sumber wahyu.

sedangkan penggunaan akal bersifat tetap dan ketetapan yang unggul. Ini ditambah dengan teori pertalian. sejarah dan ekonomi dengan membandingkan dengan nilai-nilai materialisme semata-mata. Yahudi dan Kristian. Konstruktivisme epistomologi menilai ilmu pengetahuan dengan kaedah pengkajian kualitatif dan menekankan bahawa para pengkaji atau ahli ilmu pengetahuan yang menentukan pengetahuan saintifik di dalam ilmu pengetahuan bukannya sumbersumber lainnya seperti ilmu wahyu yang dipegang kuat oleh golongan Islam. Konsep konstruktivisme epistemologi yang diperkenalkan secara meluas oleh Jean Piaget (1967) yang mengkritik objektivisme berkaitan manusia yang dikatakan mampu mencapai tingkat ilmu pengetahuan yang tidak terjangkau oleh akal ( ilmu ladunni). Ini dapat dilihat dari perspektif barat yang mewarisi beberapa falsafah sejarah zaman Greek yang terlalu mengutamakan akal semata-mata sebagai dalil. Plato dan Socrates. termasuklah dari segi ilmu pengetahuan. dunia Greek memuja akal melebihi semua yang lain’. Aliran ini membuat tanggapan bahawa aliran empirikal akan selalunya berubah-ubah. disamping teori . malah aliran ini melihat pada unsur ‘realiti’ semata-mata dalam menerangkan mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Aliran barat menekankan dalam konsep kebenaran sesuatu ilmu pengetahuan berdasarkan logika formal yang dibawa oleh pemikiran Socrates. teori kesepadanan dan teori pragmatik.proses menggali ilmu pengetahuan. Ini menyebabkan wujudnya sub aliran yang hanya menekankan penggunaan akal fikiran semata-mata serta cuba menafikan aliran ilmu wahyu keagamaan dalam ilmu pengetahuan. ‘ ilmu falsafah dan logik berkembang di Greek.1883M) yang menilai sesuatu isu sosial. ianya boleh disingkapkan atau diterangkan secara jelas dengan kaedah yang digunapakai oleh tokoh falsafah materialisme ( kebendaan) barat seperti Karl Marx ( 1818.

Contoh yang boleh dilihat dari segi penemuan artifaks di kawasan makam raja-raja Mesir purba ( piramid) yang masih tidak muktamad dari segi penulisan pensejarahannya. Beberapa ilmuan yang dikesan mengambil kaedah skeptikal adalah Descartes ( 1596-1650M) dan Leibniz ( 1685-1753M).s yang diturunkan sebagai wahyu dan tercatat di dalam Al Quran di zaman Nabi Muhammad s. Yahudi dan Kristian.deksriptif. ‘Golongan ini cuba menimbulkan skeptikal terhadap kepercayaan beragama’. Aliran skeptisme wujud di barat diakibatkan dari hanya bergantung dengan kebolehan ‘pancaindera’ semata-mata dan penggunaan akal sahaja. golongan ini merujuk pada golongan ilmuan barat yang memulakan aliran yang cuba menjauhkan dari sumbersumber utama berasaskan wahyu. Kristian dan Yahudi. Aliran barat hanya mementingkan kepada penggunaan akal yang rasional serta menolak secara langsung penggunaan nilai agama dan kepercayaan tauhid di dalam agama Islam. terutamanya . Secara amnya.w. golongan inilah yang menimbulkan anjakan pradigma dari keutuhan kepada sumber wahyu kepada sumber akal semata-mata di barat. Ini menyebabkan penolakan penafian data maklumat empirikal sekiranya pemikiran intelek menafikan kewujudan maklumat empirikal.logik berlebihan. tanpa mempunyai nilai roh keagamaan atau ilmu wahyu. tradisi barat melihat pada penggunaan akal dan panca indera dalam menentukan kebenaran sesuatu sumber ilmu pengetahuan dan menolak penggunaan ilmu wahyu dan ilmu agama seperti Islam. Ini menyebabkan ‘sejarah muktamad’ yang disimpulkan dari data sumber pertama yang diperolehi dari pengamatan pancaindera dan akal. berbanding kisah sejarah yang terakam dalam Al Quran berkaitan sejarah raja Mesir ( Firaun) di zaman Nabi Musa a.a. dianggap tidak mampu mempunyai asas yang teguh dan setiap masa boleh dikritik dari segi ketepatannya. teori semantik dan teori non.

Taklif penggunaan akal yang berlebihan menyebabkan penggunaan kaedah penyelidikan dan pengkajian saintifik dilakukan dan disahkan dengan penggunaan akal serta pancaindera manusia yang melakukan pengkajian mengenai sesuatu ilmu pengetahuan. mistik dan perkara-perkara atau isu yang tidak mempunya koleksi penyelidikan yang lengkap. dalam mendapatkan sumber-sumber rasional mengikut aliran barat yang teramat menekankan kepada bidang penyelidikan dalam memperolehi keputusan mengenai sesuatu bidang ilmu pengetahuan. sumber pertama adalah sumber yang masih bersifat mentah dan belum pernah dibahaskan secara intelektualisme. sumber sejarah bagi aliran barat amat menitikberatkan sumber berbentuk tulisan dan sumber lisan. kaedahkaedah penyampaian kepada hipotesis atau kesimpulan.berkaitan dengan perkara ghaib. Secara amnya. Kaedah ini menimbulkan metodologi dalam penyelidikan berkaitan ilmu pensejarahan dan tulisan-tulisan akademik mengenai sejarah dunia manusia. Sumber kedua bagi aliran barat dalam ilmu pengetahuan adalah hasil karya sejarah yang telah diproses dari sumber mentah sumber pertama. Ini dapat dikesan dengan kisah-kisah sejarah yang termuat dalam kitab-kitab utama agama samawi di dunia seperti Al Quran. rumusan dan tafsiran serta hubungan antara sejarah dengan bentuk-bentuk penyelidikan lain. sumber pertama ( primary sources). Injil dan Taurat. Penyaringan dari segi’heuristik’ pada peringkat pertama dan ‘kritik’ pada peringkat kedua dan akhirnya akhirnya menjurus kepada penggunaan akal sebagai peringkat terakhir. hierarki sumber sejarah sebagai ilmu pengetahuan perlu diperkuatkan dengan. Bagi aliran barat. Bidang penyelidikan yang dipentingkan berkaitan dengan ‘ cara-cara sejarawan mengambarkan atau mengklasifikasikan bahan. termasuklah di dalam bidang sejarah. Kritik dalaman dan kritik luaran akan dilakukan dalam menilai setiap hasil karya dari sumber pertama dan kedua terutamanya di kalangan .

M). Pemikiran barat dalam aliran yang menggunakan akal atau daya intelek semata-mata dapat dikesan dalam merujuk pada aliran rasionalisme. Salah seorang ahli falsafah barat ialah Aristotle (384-322 S. aliran ini amat prihatin kepada perkara-perkara yang statik dalam aliran epistemology. Bagi Aristotle. Logik bermaksud berfikir secara teratur. aliran pemikiran barat dalam merujuk pada falsafah berkaitan sejarah terbahagi kepada dua aliran secara amnya. . sehingga mencapai taraf ‘ Sejarah Muktamad’.ilmuan empirikal di barat. Ini kerana manusia dari segi lahiriahnya merupakan haiwan bermasyarakat dan tidak suka melampaui batasan-batasan yang ditetapkan. Beliau juga orang pertama yang memperkenalkan kaedah saintifik dalam mencari kebenaran. Sebagai kesimpulannya. Walaupun begitu nilai absolutisme tidak tercapai dengan sempurna dalam aliran barat. Politics. Beliau berpendapat bahawa kehidupan yang baik ialah kehidupan bermasyarakat dan bersikap sederhana. yakni pemerintahan oleh ramai yang meliputi ciri-ciri terbaik pemerintahan monarki dan oligarki. Dalam karya beliau. Aristotle juga pernah menjadi guru kepada Iskandar Zulkarnain. Aliran empirisisme menitikberatkan kepada kemampuan pancaindera manusia dan pendedahan pengalaman kepada kekuatan tubuh badan yang mampu meresapi ilmu pengetahuan secara sedar sebagai aliran epistemologi utama di barat. tepat atau berdasarkan hubungan sebab dan akibat. berbanding dengan aliran timur yang berpegang teguh dengan tradisi ilmu wahyu mutlak dari Tuhan. kerajaan yang paling baik ialah "politi". Aristotle merupakan orang pertama yang membentangkan cara berfikir yang teratur iaitu dalam suatu sistem. Aristotle menyarankan supaya manusia harus mengamalkan sifat kesederhanaan dalam kehidupan. Sumbangan beliau adalah dalam bidang ilmu logik dan beliau dikenali sebagai "bapa logik". Aristotle menimba ilmu beliau dengan Plato di Akademi selama 20 tahun.

Ini bersamaan dengan nilai tradisi golongan Kristian yang diasaskan oleh St. YA!!! TIADA KERAGUAN ! KITA WAJIB PERCAYA ! KISAH SEJARAH YANG DI FIRMANKAN OLEH ALLAH SWT….PENUTUP – KESIMPULAN Secara umumnya perbezaan yang ketara dapat dilihat dari aliran-aliran yang dibawa oleh warisan barat dan timur dari segi perspektif epistemologi ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah dan falsafah sejarah. adakah kita dapat berpegang.T yang mengawal dan menentukan keseluruhan perjalanan pensejarahan dunia ini. jawapan saya. David Hume ( 1711-1776M) dan tokoh-tokoh ‘materialist conception of history’ seperti Karl Marx ( 1818-1883M) yang menyumbangkan kepelbagaian kepincangan sosial kemasyarakatan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan pensejarahan barat yang mempengaruhi dunia di zaman moden. Mahabrata dan Baghavad Gita dalam tradisi pensejarahan India amat berkait rapat dengan kepercayaan agama Hindu. Kitab klasik Ramaya. . serta tidak tertakluk kepada ruang atau waktu tertentu yang memberikan maksud kepercayaan kepada Allah S. Agustine yang mencetuskan pengaruh agama dalam proses ilmu pengetahuan berkaitan sejarah. Berbeza dengan perspektif aliran barat yang mengutamakan kaedah penyelidikan saintifik dan penggunaan akal serta pancaindera dalam menilai muktamadnya sesuatu bidang ilmu pengetahuan dari segi kesahihannya. Pengaruh sekularisme dan materialisme dan atheis jelas mempunyai pengaruh dalam aliran perspektif barat dari segi falsafah epistemologi sejarah. Kesimpulannya…apakah jalan yang kita perlu ambil.!!!. manakala dalam agama Islam sejarah adalah bersifat universal.W. disamping kepercayaan golongan penganut agama Yahudi berkaitan dengan kitab Taurat yang memuatkan banyak kisah pensejarahan silam berkaitan masyarakat Yahudi.s dengan firaun dan kisah-kisah yang perlu diambil iktibar dalam Al Quran sebagai sumber sejarah. Ini menyebabkan kemunculan tokoh-tokoh empirisisme seperti John Locke ( 1632-1704M). kisah sejarah dalam AL QURAN seperti kisah Nabi Musa a.

Falsafah Pendidikan Negara yang berteras konsep kesepaduan antara intelek. kemahiran. kita telah mencedok sebahagian besar daripada ideology ahli falsafah Islam yang membentuk falsafah tersebut. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. berakhlak mulia. ISLAM DAN BARAT TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA Jika kita lihat sedalam – dalamnya falsafah pendidikan di Malaysia. FPN ini berbunyi :“Pendidikan di Malaysia adalah usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah usaha untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.” . masyarakat. Di sini. berketerampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai ksejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Cuba kita renungkan bersama. alam sekitar dan Negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat “ Jelas sekali. jelas sudah terbukti yang falsafah pendidikan Islam telah memberi impak serta terselit dengan nyata implikasinya terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. emosi. kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri.IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR. kemahiran dan penghayatan Islam berteraskan al-Quran dan As-sunnah bagi membentuk sikap. falsafah pendidikan Islam seperti yang di bawah : “ Pendidikan Islam adalah satu usaha yang berterusan untuk menyampaikan ilmu. ia telah digubal oleh ideology – ideology Negara berinspirasikan falsafah pendidikan Islam. rohani. rohani dan jasmani telah diwujudkan.

Apa yang jelasnya. kita lihat dari sudut barat pula. sesuatu yang tidak akan berubah. mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat. Ia menekankan aspek-aspek perenialisme dan essensialisme. emosi dan semangat tanggungjawab kepada diri. dan menaakul. Matlamat pendidikan bagu falsafah ini pula. jasad dan akal yang bakal menghasilkan manusia yang mempunyai keseimbangan emosi telah diterapkan dalam sektor pendidikan di Malaysia sehingga kepada asas yang paling kukuh sekali. melatih 3M serta kemahiran mental. Ia bersifat praktikal dan pragmatik. Ternyata falsafah pendidikan Islam memberi impak yang besar terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. abadi atau tidak dan mempunyai had masa. Bagi menghidupkan FPN ini dua bentuk kurikulum baru yang mengamalkan sistem pendidikan bersepadu. . penekanan agama melebihi sains. Selain itu juga. Atau lebih jelas lagi. Kedua-dua KBSR dan KBSM ini memberikan penekanan asas kepada usaha pembentukan sahsiah. Lebih tertumpu kepada potensi dan rasional individu. Falsafah pendidikan barat terbahagi kepada dua iaitu. usaha mewujudkan FPN ini secara langsung menunjukkan bagaimana teori menyepadukan antara elemen roh. Bagaimana perkembangan pendidikan di Malaysia melihat falsafah pendidikan barat sebagai satu ikutan atau ‘role model’. peribadi. KBSR dan KBSM telah diwujudkan mengantikan sistem kurikulum yang lama. Di dalam pembentukan KBSR dan KBSM ini penekanan yang lebih seimbang diberikan kepada bidang fardu Ain dan Kifayah. Essensialisme pula berkonsepkan menumpukan perkara-perkara asas sahaja dan perkara ini pula bole berubah dari masa ke semasa. masyarakat dan alam sekitar. tradisional dan Moden. Ia berkonsepkan ciri-ciri semulajadi manusia bersifat sejagat dan tidak berubah. Perennial bermaksud tidak berubah. lebih pasif.

latihan intelek dan mentall. Namun begitu. Timur dan Barat. dihayati dan disimpan oleh anak murid kita serta penghayatan budaya.Matlamat pendidikannya pula. Sejarah pendidikan di Tanah Melayu juga ada menjelaskan bahawa. sekarang kita telah mempunyai ramai rakyat yang bijak dan mereka ini telah memilih jalan tengah untuk mencedok idea – idea dari pendidikan Islam. system pendidikan tersebut secara perlahan lahan telah diubah mengikut rentak pendidikan di Barat. Islam dan Barat kepada perkembangan pendidikan di Malaysia. Walaubagaimanapun. pengajaran maklumat berbentuk fakta yang perlu dipelajari. 3M diterapkan dan nilai-nilai kemasyarakatan ditekankan. . Begitulah. guru memainkan peranan utama. system pendidikan di situ sangat mementingkan suatu proses yang berterusan serta keakhiratan. besar sekali implikasi falsafah pendidikan Timur. setelah didatangi oleh pihak penjajah. Ia tertumpu kepada inovasi kurikulum sekolah -dirancang secara sistematik. sebelum ia dijajah oleh pihak Inggeris.

New York: Meridian. Vincent F. 1987. New York: Cambridge University Press. Blackwell Publishing. Colin Brown. Illinois : Intervarsity Press. Pensejarahan Barat. 1979. Dray. Oxford: Oxford University Press. Kuala Lumpur:DBP. Mainstream and Formal Epistemology. Semarang : cv Toha Puka. Nasruddin Razak. 1987. & Sosa. J. Geisler. Epistemology. Harold H. Philosophy and the Christian Faith. Norman L. Bandung: P. 2003. 2003. Blackwell Guide to Epistemology. Introduction to Philosophy : A Christtian Perspective. Luc & Hartmann. Suntharalingam. Hendricks. James . Titus. Petaling Jaya: Fajar Bakti. William H. 1964. Blackwell Publishing. R. Abdul Rahman Haji Abdullah. 2000. A Guide Through the Theory of Knowledge (Third Edition) Oxford: Blackwell Publishing.2006. An Introduction to Contemporary Epistemology (Second Edition). Engelwood Cliffd New Jersey : Prenctice – Hall. Morton. Ayn. Abdul Rahman Haji Abdullah. Philosophy of History. Tomberlin. John Wiley & Sons. 1992. E. Jonathan. Persoalan-Persoalan Filsafat. Bovens. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Metodologi Dakwah. 1991. Introduction to Objectivist Epistemology. Philosophical Perspectives 13. Adam. Pengantar Ilmu Sejarah. 1968.1999. Filsafat Umum: Akal dan hati Sejak Thales sampai James. Rand. Wacana Falsafah Sejarah. 1999.T Remaja Rosdakarya. Jakarta: Pulau Bintang. Bayesian Epistemology. 1976. Stephan.BIBLIOGRAFI Ahmad Tafsir. 2002. Dancy. Michigan: Baker Book House. 1984. . Greco.

Bandung: P. Wacana Falsafah Sejarah. 2000. [9] R. [11] Abdul Rahman Haji Abdullah. Pengantar Ilmu Sejarah. 2000.hlm. 77 dan Nasruddin Razak. hlm. hlm. Persoalan-Persoalan Filsafat. 24-25. 2003. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. hlm. [6] Abdul Rahman Haji Abdullah. Wacana Falsafah Sejarah. 2000. 2000.Wacana Falsafah Sejarah. 81. [2] Abdul Rahman Haji Abdullah.Kuala Lumpur: Utusan Publications. Wacana Falsafah Sejarah. 71.hlm.hlm. Introduction to Philosophy : A Christtian Perspective. 1976. hlm. Norman L. 2000. 2000. Titus. [4] Abdul Rahman Haji Abdullah. 73 dan . [10] Harold H. Filsafat Umum: Akal dan hati Sejak Thales sampai James. 2000. Wacana Falsafah Sejarah. 61.hlm. hlm. Suntharalingam. [5] Abdul Rahman Haji Abdullah. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Kuala Lumpur: Utusan Publications. [7] Abdul Rahman Haji Abdullah.73. Ahmad Tafsir. Michigan: Baker Book House. [3] Abdul Rahman Haji Abdullah. 12.hlm. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 14.M Rasjidi. Kuala Lumpur: Utusan Publications. hlm. hlm. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Wacana Falsafah Sejarah. hlm. 108. 73. 1987. Metodologi Dakwah. Kuala Lumpur: Utusan Publications. hlm. Filsafat Agama. Jakarta: Pulau Bintang. Petaling Jaya: Fajar Bakti. 72 dan . Geisler. . 1984. 1987.NOTA HUJUNG [1] Abdul Rahman Haji Abdullah.T Remaja Rosdakarya. Wacana Falsafah Sejarah. 1992. Semarang : cv Toha Puka. 362263. Pensejarahan Barat. [8] H. 73.

hlm. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka. [17] Abdul Rahman Haji Abdullah. 2000. Pengantar Ilmu Sejarah. hlm. 83. [13] Colin Brown. [16] Abdul Rahman Haji Abdullah. 63. 2000. Wacana Falsafah Sejarah. hlm. 2000. hlm. Wacana Falsafah Sejarah. 2003. [15] Abdul Rahman Haji Abdullah. Wacana Falsafah Sejarah. Pengantar Ilmu Sejarah.[12] Abdul Rahman Haji Abdullah. hlm. . [14] Abdul Rahman Haji Abdullah. 47. 13. 1968. Philosophy and the Christian Faith. Kuala Lumpur: Utusan Publications. hlm. 2003. 83. hlm. Wacana Falsafah Sejarah. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 72. 48-57. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa & Pustaka. [18] Abdul Rahman Haji Abdullah. 2000. Illinois : Intervarsity Press.

nasionalisme dan internasionalisme (India). — KONSEP.Kesimpulan Falsafah Pendidikan Timur dan Barat —Pendidikan di timur menekankan bagaimana untuk menjalani proses kehidupan yang bermakna dalam membentuk kesempurnaan hidup. iaitu konfusianisme (China). Dan pandangan tokoh-tokoh pendidikan konfusianisme. — —Falsafah pendidikan timur juga berfokus kepada nilai-nilai murni dan bagaimana ilmu yang diperolehi membawa kesan dalam kehidupan. dan falsafah pendidikan Islam. Konfusianisme Falsafah pendidikan konfusianisme adalah berasas daripada pemikiran Confucius (551-479 SM) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372289 SM). ramai di antara mereka berpendapat peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia. —Pendidikan di barat pula berfokuskan kepada proses pembelajaran di institusi seperti sekolah untuk menjadikan murid mendapat pengetahuan dan mengaplikasinya secara berkesan. PRINSIP DAN FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur boleh digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama. Xunzi (313-238 SM) dan Hanyu (768-824) dan negeri China. —Falsafah pendidikan Barat menekankan nilai sesuatu ilmu sebagai keperluan untuk membezakan taraf individu dengan individu yang lain. mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara .

pula setiap induvidu mempunyai potensi yang beliau mengajar muridnya strategi mengikut kebolehan untuk Beliau menggunakan perbincangan . individu. pelajar hendaklah menghafal kelima-lima buku klasiks yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh cendikiawan dari tamadun purba kala. buku elemen.Confucius. menegaskan pendidikan adalah proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia dan ini boleh dicapai melalui amalan tingkah laku yang bersopan orang santun. menghormati mudaserta taat dan cinta kepada pemerintah dan Negara Ahli-ahli konfusianisme berpendapat bahawa pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengekalkan nilai dan norma masyarakat. orang ikhlas yang hati. norma. lebih sederhana. peraturan dan kebudayaan masyrakat. Sehubungan itu. Mereka menganggap fitrah manusia mengandungi nilai murni baik hati. mengakui dan oleh bahawa itu. pelajar hendaklah dididik dengan nilai. buku sejarah. buku upacara dan buku annals Confucius berbeza. tua. bertimbang menyayangi rasa. seorang tokoh pendidik serta ahli falsafah yang terkemuka di negeri China. dan seterusnya pula mengekalkan kebudayaan masyarakat yang penting untuk membawa kestabilan. dan nilai baik hati ini dapat diperkembangkan melalui proses pendidikan. untuk menjadikan manusia yang sempurna dan berupaya memberi sumbangan kepada kemajuan masyrakat. Bagaimanapun. iaitu buku syair. kesejahteraan dan keharmonian kehidupan.

PRINSIP DAN FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur boleh digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama. iaitu konfusianisme (China). pelajar berpendapat. Konfusianisme Falsafah pendidikan konfusianisme adalah berasas daripada pemikiran Confucius (551-479 SM) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372289 SM). untuk kaedah memperolehi pangetahuan. dan falsafah pendidikan Islam. mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara. dalam zaman dan dinasti Sung.menyampaikan Didalam 1107). Dan pandangan tokoh-tokoh pendidikan konfusianisme. KONSEP. memperkenalakan Mereka unsur rasionalisma untuk falsafah pendidikan yang konfusianisme. pembentukan individu bermoral tinggi dan berbudaya sempurna. Chengyi (1033- Zhuxi (1130-1200). pelajaran. memperolehi pemikiran menyarankan Mereka ilmu rasional hendaklah Sehubungan ilmu menggabungkan ini. . perkembangan menghuraikan pendidikan sebagai kecerdasan individu. Xunzi (313-238 SM) dan Hanyu (768-824) dan negeri China. nasionalisme dan internasionalisme (India). mereka dengan inkuiri tujuan mentalnya. ramai di antara mereka berpendapat peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia. Chenghao (1032-1085). sebenar.

Seseorang yang mempunyai motivasi bermakna ia telah memperolehi kekuatan untuk mencapai kecemerlangan dan kejayaan dalam kehidupan. Seorang guru yang baik mesti mempunyai motivasi yang dinamik. maka secara tidak langsung kehendak mereka telah dipenuhi . Oleh yang demikian motivasi adalah merupakan keadaan apabila keperluan manusia itu dipenuhi dengan diberi ganjaran dan sesuatu status yang baik. Pelajar-pelajar seperti ini mempunyai penggerak dalam dirinya untuk mencapai kecemerlangan akademik dan juga dalam hidup keseluruhannya. Motivasi memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang pendidikan. rasa selamat dan kehidupan yang terjamin telah tersedia untuk mereka. Di sini motivasi boleh ditakrifkan sebagai kebolehan atau persetujuan yang dilaburkan untuk mengembangkan tenaga demi mencapai matlamat atau juga penghargaan. Maslow (1954) telah menjelaskan bahawa keperluankeperluan manusia itu berperingkat-peringkat. Jadi teori yang akan diketengahkan disini ialah tentang teori motivasi “Maslow”. Motivasi boleh juga dikatakan sebagai rancangan atau kehendak untuk menuju kejayaan dan mengelakkan dari kegagalan hidup. Telah diakui bahawa manusia sebagai makhluk yang paling tinggi mempunyai keperluan yang kompleks. Melalui apa cara pun. Dengan adanya motivasi. Mereka boleh berdikari dan suka memberikan pandangan dan pendapat dalam kelas. Guru dan murid memerlukan motivasi untuk mengerakkan dirinya untuk mencapai kualiti kerja atau kejayaan yang lebih cemerlang. Mereka aktif di dalam dan di luar kelas. manusia bertindak untuk mencapai sesuatu matlamat dan ia akan mencari jalan yang paling mudah untuk mancapai matlamat tersebut. sifat suka tolongmenolong antara satu sama lain. motivasi menjadi penggerak kepada kejayaan kumpulan.0 Teori Motivasi Maslow Struktur dan fungsi di dalam badan organisme mempunyai keperluan yang tertentu. Ekoran daripada itu.PENGENALAN Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau inginkan mencapai sesuatu matlamat. Dengan kata lain motivasi adalah proses menghasilkan tenaga oleh keperluan diarahkan untuk mencapai sesuatu matlamat. Pada peringkat yang paling asas terdapat keperluan hayat ataupun keperluan fisiologi. Begitu juga dengan kepuasan. diikuti keperluan kasih-sayang. Adakalanya manusia bertindak berdasarkan perasaan dan nalurinya sendiri dan juga kadang-kala dipengaruhi oleh persekitaran sekeliling. Terpenuhnya kehendak dan kemahuan oleh seseorang itu boleh memberikan suatu kepuasan yang tidak terhingga pada diri seseorang. Sesuatu peringkat keperluan yang lebih tinggi tidak mungkin diperolehi sebelum keperluan yang lebih rendah peringkatnya dipenuhi terlebih dahulu. Guru yang bermotivasi juga mempunyai tenaga untuk menjadi penggerak kepada pelajarpelajarnya. cekap dan sentiasa berusaha untuk memajukan serta meningkatkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Pada masa yang sama guru juga menjadi “motivator” kepada pelajar-pelajarnya untuk berjaya dalam kehidupan mereka. Berdasarkan Atan Long ( 1976 : 131 ). Oleh itu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di sekolah boleh dicapai melalui guru dan pelajar yang sentiasa bermotivasi. Setelah keperluan ini dipenuhi baharulah keperluan keselamatan. maka wujudlah kerjasama. jika seseorang itu diberi motivasi. Apa yang mendorong manusia bertindak untuk sesuatu tujuan itu ialah apa yang dinamakan “motivasinya” Untuk memahami dengan lebih mendalam tentang tindakan manusia ini kita perlulah mengkaji beberapa teori yang berkaitan. Pelajar yang bermotivasi ialah pelajar yang mempunyai minat untuk belajar bagi mencapai matlamatnya. 2.. seterusnya peringkat penghargaan kendiri atau penghormatan diri dan peringkat tertinggi atau puncak bagi . mudah bertindak dan sedia menerima teguran dan arahan guru. Mereka akan mendengar dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada pelajarannya. Dalam satu-satu kelompok kumpulan. mereka akan bekerja dengan lebih baik kerana tiada lagi kebimbangan. Ahli-ahli psikologi berpendapat bahawa tingkah laku manusia boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Keperluan asas ini merangkumi apa yang diperlukan untuk diri atau fizikal seseorang seperti keperluan mendapatkan makanan. apatah lagi manusia. peringkat ini merupakan keperluan yang paling asas. bakat. Ada individu yang kurang mempunyai keperluan ini dan menjadikannya lebih gemar . kemampuan. Melalui keperluan ini. 1. Keselamatan 7. Keperluan ini akan mencapai kemuncaknya apabila seseorang itu mencapai peringkat baligh. Keperluan Mengetahui 3. Mereka perlu berkahwin untuk memenuhi keperluan seks.keperluan manusia adalah peringkat keperluan bagi penyempurnaan kendiri. 2. Kajiannya mendapati semakin tinggi keperluan individu itu maka semakin kurang pergantungan kepada persekitaran social kerana dalam hal ini individu menggunakan pengalaman lampau untuk menentukan tingkah-lakunya. setiap individu dapat mengetahui peranan jantina masing-masing. dan kreativiti impuls individu. Kasih Sayang 6. pelajar-pelajar yang mendapat kurang makanan tidak dapat menumpukan perhatian yang sepenuhnya terhadap pelajaran mereka. Sekiranya keperluan ini tidak dipenuhi pelajar akan kurang bermotivasi atau berminat terhadap pelajaran. Fisiologi Model Maslow yang berbentuk peringkat itu merupakan perkembangan ‘ontological’ individu kerana setiap peringkat perkembangan perlu dilalui oleh individu misalnya pada masa bayi atau kanak-kanak. Maka dengan itulah juga Maslow menamakan keperluan peringkat terbawah sebagai keperluan kekurangan dan peringkat paling tinggi sebagai keperluan perkembangan. Bagi remaja yang cuba memenuhi keperluan seks melalui hubungan seks yang tidak selamat. dan penghormatan diri dan keperluan ini terus bertambah sehingga kepada peringkat penyempurnaan kendiri.1 Keperluan Fisiologi Mengikut teori Maslow. individu memerlukan perlindungan dan keselamatan.5 Keperluan Keselamatan Telah menjadi lumrah setiap yang bernyawa. Selain itu. aspek keselamatan amat penting dalam hidup. Ini kerana kesan daripada kekurangan keperluan ini akan mengakibatkan kesihatan pelajar terganggu atau terjejas. Kekurangan keperluan seks boleh menyebabkan seseorang individu tidak dapat melakukan tugasan lain kerana keperluan ini adalah merupakan keperluan utama yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Peringkat keperluan manusia mengikut teori Maslow ini dapat dilihat seperti rajah di bawah. salah satu lagi yang termasuk dalam keperluan asas manusia adalah keperluan seks. boleh mendatangkan penyakit yang berbahaya kepada mereka. Keperluan ini adalah penting bagi kehidupan sesuatu organisme. Sementara itu persekitaran sosial merupakan faktor desakan dalam mencapai kemahuan ini. Penghargaan Kendiri 5. diikuti dengan kasih-sayang. Bagi mengelakkan perkara ini berlaku. Penyempurnaan Diri 4. Keperluan Estetik 2. Membicarakan teori motivasi Maslow dalam konteks pendidikan. minuman dan tempat tinggal.. Pada masa ini motivasi bergantung kepada kemahuan dalaman. Demikianlah tiap-tiap individu memerlukan keperluan ini tetapi dengan kekuatan yang berbezabeza. 2. potensi. para guru sepatutnya memberikan perhatian dan mengambil berat kepada tanda-tanda yang menunjukkan apa-apa kekurangan dari segi fizikal pelajar itu.

Di dalam kelas guru pula berperanan besar. wajarlah ibu bapa memainkan peranannya dalam mendidik dan mengajari kanak-kanak akan hal ini.Penerimaan bererti memberi peluang kepada individu belajar menerima diri mereka sendiri. proses pengajaran pembelajaran berjalan dengan baik. dikasihi dan bernilaai. Murid yang diterima merasai diri mereka dihargai.3 Keperluan Kasih-sayang Berdasarkan Teori Maslow. Dalam konteks ini. guru dan rakan sebaya amatlah penting. 2. minat. Sebagai contoh semasa dalam kesakitan seorang kanak-kanak amat memerlukan jagaan ibu bapa. Oleh itu dari peringkat awal lagi. dan perasaan diri. cara seseorang guru itu memberikan arahan.Oleh itu mereka dapat berinteraksi secara positif membincangkan masalah pembelajaran . Pelajar-pelajar memerlukan keselamatan daripada seorang guru iaitu dalam bentuk disiplin. serta dihargai oleh anggota lain dalam komuniti yang kecil dan mereka ada hak milik keanggotaan dalam komuniti tersebut. dan berkesan kerana masing-masing individu telah dapat memenuhi keperluan kehendaknya. Mereka tidak boleh dibiarkan mendisiplinkan diri mereka sendiri. dihargai. Keperluan ini boleh jadi timbul daripada keadaan anak-anak kecil yang tidak dapat hidup dengan sendirinya dan memaksa ia bergantung kepada orang dewasa terutama ibu bapa untuk mendapatkan keperluan ini agar ia sentiasa dilindungi. Di samping itu apa yang penting juga guru seharusnya ada sikap toleransi terhadap para pelajarnya. Penerimaan bermaksud menghargai sifat-sifat istimewa individu sebagai manusia unik yang bebeza dengan individu lain dari segi sikap.Penerimaan rakan sebaya penting supaya mereka tidak merasa tersingkir. Semestinya setiap arahan yang diberi tidak bercanggah. Penerimaan oleh keluarga. lancar. Situasi ini akan menimbulkan rasa tidak senang di kalangan pelajar terbabit dan merasakan diri mereka seolah-olah tidak disukai. tetapi ada individu yang mempunyai keperluan ini dengan kuatnya sehingga menjadikannya bergantung di dalam banyak hal kepada orang lain. dihormati.bersendirian. Ini kerana pelajar-pelajar itu akan dapat belajar dengan lebih berkesan jika mereka dapat mengetahui perasaan atau ‘mood’’ guru itu. Ekoran daripada itu keinginan. atau tidak dipedulikan oleh guru mahupun kawankawan. Hal yang sedemikian turut berlaku di dalam kelas. Melalui cara ini.Murid yang diterima kerap kali memperolehi prestasi akademik yang tinggi berbanding individu yang tidak diterima rakan sebaya. Secara tidak langsung. Keadaan ini akan menjadi lebih kritikal dan tegang jikalau mereka dimarahi pula oleh guru dan dikenakan denda. Keselamatan di dalam kelas dapat dijamin jikalau seseorang guru itu bertindak dengan konsisten.4 Keperluan Penghargaan Kendiri Satu unsur besar dalam pembinaan konsep kendiri adalah penerimaan. Sikap kepekaan dan keprihatinan seorang ibu atau bapa yang bertanggungjawab diharapkan demi menjaga keselamatannya dan hasil penyelidikan yang dibuat oleh Harlow dan Zimmerman (1958) berdasarkan kajiannya turut menunjukkan betapa pentingnya perdampingan dan sentuhan orang dewasa kepada seseorang kanak-kanak. harmonis. Apa yang penting juga ini akan dapat memelihara hubungan yang baik dan mesra di antara pelajar dengan guru. 2. turut diperlukan keperluan ini untuk mendapatkan hubungan yang mesra. pelajar kadangkadang akan berasa terganggu apabila terjadi perkelahian atau perbalahan antara satu sama lain. Kebiasaan yang berlaku di dalam kelas. Ini kerana pelajar-pelajar akan berasa selamat dan membolehkan mereka dapat menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap proses pembelajaran. Contohnya. pengetahuan dan kemahiran. pelajar akan merasakan mereka diterima. kanak-kanak perlu diajar akan disiplin ini. juga kehendak atau motivasi mereka untuk belajar akan pudar dan lenyap. Sebagai seorang yang berpengalaman. guru perlulah memberi tunjuk-ajar kepada mereka dengan menasihati atau mengadakan sesi kaunseling untuk mengeratkan hubungan yang baik sesama mereka. Mereka berasakan diri dan emosi mereka berada di dalam keadaan yang tidak stabil menyebabkan tidak dapat menumpukan perhatian terhadap proses pembelajaran mereka. kasih-sayang.

5 Keperluan Penyempurnaan Kendiri Konsep kendiri adalah pengertian atau kefahaman seseorang terhadap dirinya sebagai individu yang asing yang memiliki satu ciri-ciri yang unik atau istimewa ( Shaffer. Rasa ingin tahu mempunyai pertalian yang erat untuk memenuhi kehendak ini. ia merasakan gembira tentang nikmat hidup dan telah menggunakan kebolehannya dengan semaksimanya. Ini bermakna seseorang yang telah mencapai peringkat ini telah dapat memenuhi keperluan untuk mendapatkan keindahan dan estetika. Oleh itu menjadi tugas seseorang guru memberikan tugasan. dan Tunku Mohani (1996 : 13) mengungkap kata-kata Kubiniec. Keinginan ini juga mendorong pelajar untuk belajar dan mencari pengetahuan dengan membaca buku. Berdasarkan Saedah. Keperluan ini hanya dapat dicapai setelah seseorang itu memenuhkan keperluan lain yang terdapat pada peringkat yang lebih bawah di dalam sistem keperluan tadi. Demikian pula mengikut Atan Long (1976 : 148) daripada Maslow (1970). keperluan penyempurnaan diri ini merupakan pemenuhan keseluruhan keperluan manusia. iaitu potensinya dilahirkan. Menurutnya lagi. Setiap individu memerlukan penilaian yang tinggi dan stabil tentang diri mereka. Manakala mereka yang mempunyai konsep kendiri yang rendah pula melihat dirinya sebagai orang yaang membenci dan tidak menghargai dirinya.1985 ). ‘Orang yang mempunyai konsep diri yang kuat lebih berkemungkinan mencapai kejayaan akademik Ini bertepatan sekali jika dihubungkaitkan dengan diri seseorang pelajar itu.Iaitu seseorang yang tidak berkebolehan untuk berhubung secara berkesan dengaan persekitarannya. keperluan untuk penyempurnaan kendiri itu adalah keperluan yang menjadi kemuncak atau yang tertinggi di dalam peringkat sistem keperluan manusia. perhatian. Ini dapat memupuk diri pelajar untuk lebih berkeyakinan seterusnya keinginan dan minat mereka untuk terus belajar dan berjaya makin meluap-luap. yang sesuai untuk diterokai serta yang mampu dan boleh dilaksanakan oleh pelajar. Zainun.Individu yang tinggi penghargaan dirinya selalu berkebolehan membenteras dan mengatasi kegawatan persenoliti serta . Bagi memenuhi kehendak atau membolehkan perkara ini berlaku.Guru perlu menyediakan aktivviti seperti projek-projek bagi setiaap murid supaya mereka dapat berdamping dan mendampingi murid yang lain. Penerimaan diri berlaku melalui sosialisasi dengan individu lain. Anggapan dan pendapat itu adalah berasaskan kepekaan dan kesedaran tentang kekuatan dan kelemahannya. dia juga akan menerima dirinya.Kesedaran itu pula lahir daripada maklum balas. menjalani proses pembelajaran atau mencuba berbagai-bagai perkara yang belum dialaminya. mentelaah. dan penilaian diri orang lain. Peringkat penyempurnaan kendiri ini adalah peringkat yang paling tinggi dan hanya diperolehi apabila semua keperluan peringkat bawah itu telah dipenuhi.Penyempurnaan kendiri pula bermaksud apa yang seseorang itu boleh jadi. ia mesti jadi. gerakbalas atau preaksi individu lain disepanjang pergaulan. ia telah dapat dengan sepenuhnya akan makna hidup. Konsep ego seseorang itu berkait rapat dengan perasaan penghargaan diri. Pelajar akan merasakan diri mereka penting apabila sesuatu tugasan yang diberi dapat dilaksanakan dengan sebaiknya.Penerimaan diri boleh mempengaruhi tindak tanduk individu dalam menghadapi cabaran hidup ini. Rasa ingin tahu ini juga akan menggerakkan pelajar tersebut mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang menarik perhatian mereka.Manakal perhargaan diri pula bermaksud sikap penerimaan atau tidak penerimaan individu terhadap dirinya. 1970.Sikiranya individu itu diterima oleh orang lain. 2. sosialisasi atau interaksi dengan individu lain. terlebih dahulu seseorang itu perlu menghormati dirinya sendiri dan berusaha pula menjadikan dirinya dihargai oleh orang lain. Cohen (1959) menjelaskan bahawa orang yang mempunyai konsep kendiri yang tinggi dikonsepsikan sebagai orang yang menyukai atau menghargai dirinya dengan melihat dirinya berkebolehan dalam hubungan dengan dunia luar. juga pengiktirafan. Seseorang guru juga perlu berusaha dan memastikan jangan ada pelajarnya yang gagal atau tercicir kerana mereka ini akan merasakan penghargaan dirinya amat rendah.dalam kumpulan. ia dapat menerima keadaan dirinya dan orang lain. Faktor yang penting ialah keperluan ini dapat dipenuhi apabila seseorang itu mempunyai keyakinan diri dan kebebasan.Ia membawa maksud bagaiman seseorang individu itu berpendapat dan menganggap dirinya.

Salah satu untuk memiliki perasaan tersebut adalah dengan cara memiliki baranganyang cantik dan mempunyai unsur-unsur kesenian dalam dirinya. Ia berhubung juga dengan keperluan mencari. Guru perlu memastikan setiap mata pelajaran yang diajar menarik minat muridnya. guru perlu memainkan peranannya. motivasi dianggap sebagai satu unsur yang membolehkan murid melibatkan diri secara aktif.6 Keperluan Mengetahui Keperluan mengetahui adalah berkaitan dengan perasaan ingin tahu sesuatu perkara.Guru merupakan penggerak kepada muridnya supaya berjaya dalam pembelajaran. senyuman atau hadiah. Dalam meniti arus kehidupan untuk membantu murid mengembangkan bakat atau potensi mereka. 3. Ibu bapa dan pendidik juga perlu menyediakan segala jenis pengalaman hidup untuk membantu murid mengembangkan bakat atau potensi mereka. maka mereka mesti belajar dengan tekun. Penyampaian pengajaran yang tidak menarik boleh menyebabkan murid-murid merasa bosan. Dengan ini pelajar dan guru berjalan seiringan dalam memenuhi satu matlamat. bersifat menyelidik. Oleh itu. menyusun serta menganalisis sesuatu maklumat. Bantuan kemudahan dan sokongan moral perlu dalam pembelajaran mereka. pelajar perlu digalakkan supaya lebih melibatkan diri dalam aktivitiaktiviti yang dapat mengembangkan otak kanan mereka seperti dalam bidang drama.berfaedah dan menyeronokan. rancangan belajar yang bebas juga sesi bimbingan kaunseling.0 APLIKASI Tugas guru semakin mencabar semasa menjalankan tugasnya sebagai pendidik dewasa ini.kurang upaya mengendalikan masalah yang timbul dalam hidupnya. Melalui aktiviti-aktiviti tersebut pelajar dapat memilih jenis pengetahuan atau kemahiran yang mereka kehendaki dan mereka juga bebas menggunakan masa untuk mengembangkan pengetahuan atau kemahiran itu Apabila pelajar berusaha untuk mencapai peringkat penyempurnaan kendiri. Di samping itu pelajar juga perlu mengetahui had aktiviti mereka. Peneguhan ini boleh diberi dalam pelbagai bentuk seperti pujian. 2. Kesan daripada itu proses pengajaran serta pembelajaran dapat ditingkatkan seterusnya mendatangkan manfaat kepada semua pihak. Dalam membantu para pelajar berjaya mencapai sehingga peringkat ini.Dalam pengajaran dan pembelajaran.7 Keperluan Estetik Keperluan estetik adalah merujuk kepada keperluan manusia untuk memiliki dan memahami keindahan dan kecantikan dalam dirinya. Dalam konteks sekolah. Guru hendaklah sentiasa memberi peneguhan serta-merta kepada muridnya apabila mereka memperlihatkan tingkahlaku positif.Di samping itu ianya menjadikan proses pembelajaran berlaku dalam situasi yang bermakna. serta melipatgandakan usaha melalui arah yang tegas dan berdisiplin. Untuk mengetahui sesuatu perkara. Guru harus membantu menyuburkan minat. muzik dan sebagainya. bersungguh-sungguh. Secara tidak langsung dapat mempertingkatkan lagi aras motivasi serta meningkatkan prestasi murid-muridnya. terdapat banyak ruang atau peluang-peluang yang diberi atau disediakan kepada pelajarpelajar untuk mencapai peringkat penyempurnaan kendiri ini seperti pemilihan aktiviti oleh pelajar sendiri. Untuk membina konsep kendiri yang positif ibu pada dan para pendidik perlu memberi dorongaan. juga kebolehan pelajar dengan menjadi pembimbing atau fasilitator kepada mereka. guru mestilah sentiasa mengajar dengan cara ikuiri penemuan dan kajian supaya semua pelajar dapat melibatkan diri dalam proses mencari maklumat dan pemikiran reflektif. bantuan dan sokongan kepada murid. seseorang itu mestilah berusaha mencari jawapan mengenai makna kehidupannya dan tentang kewujudan dirinya. Aktiviti pembelajaran perlu menggalakkan interaksi sosial dan interaksi dalam kumpulan. bakat. menyeronokkan dan bermanafaat. Di sekolah. 2. guru perlu menyerapkan pelbagai unsur aktiviti seperti proses . Akibat keperluan ini manusia sanggup membelanjakan beratus malahan beribu ringgit untuk memiliki barangan yang indah . Guru mesti menentukan proses pengajaran dan pembelajaran itu sentiasa aktif. Dalam konteks sekolah pula.

0 KRITIKAN Teori Maslow tentang keperluan telah menerima kritikan. Teori Hiraki Maslow tegas memberi konsep bahawa perkembangan individu atau pelajar ini perlu melalui beberapa tingkat kepuasan atau dengan kata lain proses perkembangan individu itu merupakan satu usaha yang berterusan dalam persekitaran sosial sehingga mencapai kecemerlangan. Oleh itu bagi meninggikan atau mempertingkatkan lagi proses pengajaran juga pembelajaran di dalam kelas. Keduanya. peta dan sebagainya.Guru perlu menggunakan pelbagai bahan yang mempunyai unsur-unsur kreatif seperti bahan dari internet. 5. Matlamat ini mempunyai nilai yang tertentu kepada seseorang mahupun seorang pelajar yang memerlukannya. . 4. menentukan hierarki yang mustahak amat bermanfaat dalam meninggikan motivasi kerja.Selain itu.Apabila murid berjaya. Guru juga perlu memastikan pembelajaran berlaku. komik.Guru tidak boleh mengharapkan kepada buku teks sahaja.1) Teori kognitif Tentang Motivasi. Keperluan individu tidak selalunya mengikut susunan hierarki sepertimana yang telah dinyatakan di atas tadi. guru boleh mengadakan pusat atau ruang untuk sudut mata pelajaran bagi mempamerkan segala alat bantu mengajar seperti carta. Dengan itu kepuasan belajar dalam keperluan motivasi boleh dicapai seterusnya menanamkan minat pelajar mengembangkan potensinya. Terdapat dua kelemahan teori motivasi Maslow. Menurut teori ini.Murid mesti digalakkan untuk menghasilkan ciptaan berdasarkan idea-idea dan minat sendiri. keperluan seseorang murid berbeza kerana menjadi ketara mengikut tempoh atau masa sesuatu tugas dijalankan. mereka membina matlamat yang realistik bagi diri mereka dan kejayaan tersebut telah menguatkan keperluan untuk pencapaian selanjutnya.Guru boleh menyuruh murid ke perpustakaan atau makmal komputer untuk mencari maklumat tentang topik-topik yang berkaitan dengan pelajaran yang dipelajari. keseronokan dan sebagainya.penyelidikan. CD-ROM . Guru perlu menentukan muridnya mengalami keinginan mencari maklumat atau penyelesaian. 4. Pertamanya tentang keperluan individu. bahan-bahan daripada akhbar dan bahan-bahan bacaan lain. guru seharusnya peka dan bijak menentukan apa keperluan seseorang pelajar. Penganut teori-teori kognitif berpendapat bahawa individu bermotivasi apabila mereka mengalami keadaan ketidakseimbangan kognitif atau satu keinginan mencari penyelesaian kepada sesuatu masalah.Pada masa yang sama.2) Teori Motivasi Pencapaian.Guru juga boleh mengadakan lawatan sambil belajar ke tempat-tempat yang bersejarah atau tempat yang sesuai dengan pelajaran. Oleh itu pendidik harus mengetahui langkah-langkah yang praktikal sejajar dengan diri seseorang pelajar demi hendak memenuhi kehendak pelajar. 4. Jelaslah bahawa keperluan itu mempunyai matlamat yang mesti dicapai bagi memenuhkan keperluan tersebut. pencapaian seseorang individu cenderung untuk berjaya atau mencapai kejayaan ke aras yang paling tinggi. Dengan menyedari keperluan seseorang pelajar guru dapat mengatur strategi serta alternatif yang lebih praktikal demi kecemerlangan yang semaksimumnya. Walau bagaimanapun strategi Maslow membuat kategori keperluan.0 PENUTUP Sesuatu matlamat pada satu peringkat berjaya dicapai akan menimbulkan perasaan untuk memenuhi kepuasan pada peringkat yang lebih tinggi.Ini adalah berguna untuk pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran pragmatis kerana mereka dapat melihat pertalian antara teori dan fakta yang dipelajari dengan situasi sebenar. Guru menggalakkan murid-murid menggunakan pelbagai bahan rujukan. mereka akan mengelakan kemungkinan mengalami kegagalan.

New York. Alice Crow (1980). Lester D. Majzud (1992). Rohaty Mohd. 3. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Psikologi Pendidikan. 2. Mok Soon Sang (2000). Wasty Soemato (1987). 7. Psikologi Perkembangan. Sufean Hussain (1993). Atan Long (1976). Pendidikan di Malaysia : Sejarah. Nota dan Latihan Ilmu Pendidikan : Pendidikan di Malaysia dan Psikologi Pendidikan 1. Drs. Bhd. Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan. McGraw-Hill Book Company. Moustakas (1953). 4.. Bhd. Crow. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Tunku Mohani (1996). Lingren (1959). American Book Company. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Psikologi Pendidikan. 5. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . Motivasi Dalam Pendidikan.Kuala Lumpur. Second Edition. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Sistem dan Falsafah. New York. 9.BIBLIOGRAFI 1. PT Bina Aksara. Jakarta. Children in Play Therapy. Saedah. Psychology of Personal and Social Adjustment. 6. 8. Zainun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful