UNIT: 1

1.0. TAJUK : KONSEP PSIKOLOGI DAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN 1.2 KANDUNGAN : 1.2.1 Pengertian Psikologi • Psikologi Perkembangan • Psikologi Pendidikan 1.2.2 Tujuan dan Kepentingan Psikologi Kepada Guru 1.2.3 Konsep Asas Dalam Psikologi • • • • 3.0 OBJEKTIF : 3.1 3.2 3.3 3.4 Memahami tentang psikologi pendidikan dan perkembangan. Menjelaskan tujuan dan kepentingan psikologi kepada guru. Menghuraikan konsep asas dalam psikologi. Menyedari kepentingan memenuhi keperluan asas manusia. Naluri Keperluan Desakan Motivasi

Unit 1: KONSEP PSIKOLOGI DAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN

1.1 Konsep Psikologi Psikologi bermaksud kajian secara sistematik dan saintifik terhadap tingkah laku manusia. 1.2 Konsep Psikologi Pendidikan Kajian saintifik tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan pendidikan serta prinsip yang membolehkan pembelajaran meningkat. 1.3 Konsep Psikologi Perkembangan Satu cabang psikologi yang mengkaji faktor-faktor yang menentukan tingkah laku manusia dari masa pra lahir hingga dewasa.

MEMAHAMI PERBEZAAN INDIVIDU (EMOSI, FIZIKAL DAN MENTAL) MEMENUHI KEPERLUAN BIOLOGI DAN PSIKOLOGI MANUSIA MENILAI TINGKAHLAKU MANUSIA

MEMAHAMI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSONALITI

MEMAHAMI TINGKAHLAKU MANUSIA

TUJUAN PSIKOLOGI
MERANCANG AKTIVITI DAN BIMBINGAN UNTUK MEMBENTUK TINGKAHLAKU YANG DIINGINI MENGAWAL TINGKAH LAKU

MEMAHAMI JENIS GANGGUAN TINGKAHLAKU

MERAMAL TINGKAHLAKU DALAM SATU-SATU SITUASI

MEMAHAMI MAKSUD DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSEP KENDIRI

KEPENTINGAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN KEPADA GURU • • • • • • • • • Memahami dan menjelaskan ciri-ciri penyuburan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak dalam bilik darjah. Memahami tingkahlaku kanak-kanak Meramal dan mengawal tingkah laku kanak-kanak Menghuraikan perbezaan individu dan rancangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut keperluan dan kebolehan pelajar. Menyelesaikan masalah kanak-kanak dalam situasi pembelajaran. Menggerakkan kanak-kanak mengikut kebolehan. Memahami dan menjelaskan naluri, desakan, keperluan, perbezaan individu, personaliti dan konsep kendiri. Menjalankan penyelidikan psikologi pendidikan. Meningkatkan mutu dan prestasi pendidikan negara.

KONSEP ASAS PSIKOLOGI
Konsep Kuasa semula jadi biologi yang mendorong seseorang bertindak mengikut sesuatu cara. Ciri-ciri Wujud secara semulajadi. Bukan dipelajari. Hasil dari pewarisan. Kompleks dan agak kekal. Tingkah laku hasil naluri sama bagi sesuatu kumpulan atau spesis. Tidak diakibatkan oleh rangsangan. Wujud akibat kekurangan keperluan fisiologi. Tidak kekal. Kadar desakan meningkat jika keperluan fisiologi tidak dipenuhi. Terhapus apabila keperluan dipenuhi. Mendorong seseorang bertindak. Bukan semulajadi. Wujud ekoran satu-satu kekurangan tidak dipenuhi. Disebabkan kekurangan fisiologi dan psikologi. Tidak kekal. Tidak wujud secara semulajadi. Tidak diwarisi. Diwujudkan oleh keperluan fisiologi dan psikologi. Mendorong ke arah pencapaian matlamat. Aras motivasi berbeza di antara individu.

Naluri

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Desakan

Keadaan yang wujud akibat satu-satu keperluan fisiologi tidak dipenuhi.

Keperluan

Suatu kekurangan yang dikehendaki oleh individu untuk berfungsi secara berkesan (fisiologi dan psikologi)

Motivasi

Kecenderungan organisme menjalankan aktiviti yang dijalankan oleh suatu insentif.

Penilaian Kendiri 1. Berpandukan pengurusan grafik yang sesuai huraikan ciri-ciri asas konsep psikologi : i. ii. iii. iv. Naluri Keperluan Desakan Motivasi

TUGASAN 1. Jelaskan LIMA sebab seseorang guru perlu mempunyai pengetahuan psikologi pendidikan. 2. a) Apakah yang dimaksudkan dengan keperluan psikologi? b) Huraikan LIMA cara bagaimana guru boleh membantu murid-murid di sekolah memenuhi keperluan psikologi? Soalan objektif. 1. Psikologi sebagai satu bidang adalah untuk A) B) C) D) memahami, meramal dan mengawal tingkah laku. menentukan baik buruk sesuatu tingkah laku dalam masyarakat. menghubungkan tingkah laku haiwan dengan tingkah laku manusia. menganalisis tingkah laku yang tidak normal dalam keadaan tertentu.

2. Burung layang-layang biasanya membuat sarang di gua batu. Tingkah laku ini dikenali sebagai A) B) C) D) naluri. desakan. keperluan. pergerakan.

3. Perbuatan Ali mengenyit matanya dan bersin adalah tingkah laku A) B) C) D) naluri. desakan. pantulan. kebiasaan.

4. Tujuan utama psikologi pendidikan ialah A) B) C) D) menyebabkan guru mengambil tindakan disiplin. memudahkan proses pengajaran dalam bilik darjah. menyelesaikan masalah tingkah laku kanak-kanak dalam situasi pembelajaran. membentuk tingkah laku individu supaya sesuai dengan kehendak masyarakat.

5. Sebab utama manusia mengkaji psikologi adalah untuk A) B) C) D) membolehkan manusia membentuk tingkah laku yang sama. membantu manusia membentuk dan mengawal tingkah laku. membolehkan manusia mencari kesenangan dalam kehidupan. meninggikan darjah kecerdasan manusia dalam pemikiran dan tindakan.

6. Psikologi pendidikan adalah penting bagi guru supaya ia dapat I. II. III. IV. A) B) C) D) memahami tingkah laku kanak-kanak. memberi guru kemahiran mengajar. mengetahui tentang tujuan dan matlamat pendidikan. membawa perubahan dalam tingkah laku kanak-kanak. I dan IV sahaja II dan III sahaja I, II dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

7. Kenyataan yang berkaitan dengan psikologi pendidikan ialah A) B) C) D) seorang pegawai membentuk matlamat pendidikan negara. Psikiatri cuba menganalisis masalah seorang pesakit jiwa. guru mengkaji sebab kanak-kanak tentang motivasi belajar. kaunselor memberi kaunseling kepada seorang isteri yang sedang mengalami masalah keluarga.

8.

• • • •

Ia wujud secara semulajadi. Ia adalah diwarisi. Ia kompleks dan agak kekal. Tingkah laku hasil daripadanya adalah sama bagi semua ahli sesuatu kumpulan atau spesis.

Pernyataan di atas adalah merupakan ciri-ciri A) B) C) D) naluri. desakan. motivasi. keperluan.

UNIT 2 2.1 2.2 TAJUK: TEORI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANDUNGAN : 2.2.1 2.2.1 2.2.2 Konsep asas pertumbuhan dan perkembangan Ciri pertumbuhan dan perkembangan. Peringkat-peringkat perkembangan dalam aspek jasmani, kognitif, rohani dan emosi.

2.3 OBJEKTIF : 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 Menjelaskan dan membezakan konsep pertumbuhan dan perkembangan. Membezakan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Menjelaskan dan membezakan ciri-ciri utama peringkat-peringkat perkembangan berdasarkan teori-teori Arnold Lucuis Gesel, Robert Havighurst, Jean Piaget, Sigmund Freud, David Ausubel dan Erick Erikson. Mengaplikasi peringkat-peringkat perkembangan dalam situasi bilik darjah.

2.2.1

Konsep Asas Pertumbuhan dan Perkembangan Konsep Pertumbuhan Pertumbuhan bermaksud suatu perubahan yang bersifat kuantitatif (dapat diukur dari satu tahap ke satu tahap yang lain dan dari satu jangka masa ke satu jangka masa yang lain). Contoh : tinggi, berat badan, perubahan dalam struktur dan fungsi tubuh seperti otot, saraf dan kelenjar. Konsep Perkembangan Perkembangan bermaksud perubahan yang bersifat kualitatif atau suatu proses di mana individu mencapai kematangan. Contoh : 1. Kemampuan menyebut perkataan mengikut peringkat umur. 2. Cenderung ke arah lebih baik dari segi pemikiran, kerohanian, moral dan sosial.

Persamaan dan Perbezaan
PERSAMAAN Proses ini membabitkan manusia Mempunyai corak tertentu Susunan serupa bagi semua ahli Berlaku secara berterusan PERBEZAAN

Jasmani Mental Emosi Sosial Struktur

Pertumbuhan Tinggi, saiz, berat, pertumbuhan gigi, urat daging dan saraf pancaindera Keupayaan berfikir bertambah termasuk perkara yang subjektif. Memiliki pelbagai ragam perasaan sayang, gembira, riang, cemburu, duka, marah dan takut. Kenalan semakin bertambah. Mengikut pola dari kepala ke kaki dan dari tengah ke sisi.

Perkembangan Kemahiran menggunakan anggota badan seperti merangkak, berjalan, melompat dan berlari. Kemahiran menggunakan bahasa, angka dan membuat penaakulan. Memahami konsep perasaan, menguasai dan mengawal perasaan ketika marah, takut dan cemburu. Keupayaan memilih kenalan. Mengikut kematangan dan pengalaman pembelajaran

2.2.2

Ciri Pertumbuhan dan Perkembangan Ciri pertumbuhan

Bergantung kepada kematangan Kadar berbeza antara individu dan anggota Ciri Pertumbuhan Dipengaruhi oleh baka Berasaskan corak tertentu Berhenti apabila capai tahap matang

Berterusan dan berkuantiti

Ciri Perkembangan

Dipengaruhi baka dan persekitaran

Menyeluruh kepada keadaan tertentu

Berterusan sepanjang hayat

Ciri Perkembangan
Susunan perkembangan manusia serupa

Bersifat kualitatif dilihat daripada perubahan sifat

Melibatkan perubahan fungsi

Perubahan bersifat sejagat dan aturan semulajadi

Penilaian Kendiri

A. Berdasarkan pembelajaran unit 2, jawab soalan-soalan berikut: 1. Pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak berlaku daripada am kepada khusus. Ini bermaksud bayi boleh menggerakkan (A) kesemua jarinya terus menerus. (B) semua anggota badannya serentak. (C) keseluhan badan kemudian tangannya. (D) keseluruhan tangan kemudian jari-jarinya. 2. Dalam kajian psikologi, pertumbuhan sesuatu organisma (A) sukar dilihat dengan nyata. (B) melibatkan perubahan kualitatif. (C) dipengaruhi oleh faktor persekitaran semata-mata. (D) akan berhenti apabila sampai ke peringkat matang. 3. Kenyataan manakah tidak benar sebagai satu prinsip pertumbuhan dan perkembangan (A) berlaku secara berterusan. (B) berlaku berperingkat-peringkat. (C) susunannya serupa bagi semua ahli. (D) berlaku mengikut kecepatan yang sama.

4. Pertumbuhan kanak-kanak dianggap normal apabila

(A) cepat berlaku. (B) berlaku mengikut corak tertentu. (C) seakan-akan sama dengan semua kanak-kanak sebaya. (D) seakan-akan sama dengan kebanyakan kanak-kanak yang lain. 5. Kadar pertambahan corak pertumbuhan kanak-kanak dipengaruhi oleh (A) baka yang diwarisi. (B) pemakanan yang seimbang. (C) bilangan ahli dalam keluarga. (D) kebebasan kanak-kanak bermain. 6. Semua kenyataan berikut benar mengenai takrif perkembangan individu kecuali (A) satu proses keperluan fisiologi. (B) merupakan satu proses yang berterusan (C) ia merupakan perubahan yang tidak dapat diukur. (D) satu proses di mana individu mencapai kematangan..

TUGASAN

Berpandukan input-input yang telah diperincikan dalam unit 2, jawab soalan-soalan berikut : 1. Apakah perbezaan antara pertumbuhan dan perkembangan ?. Jelaskan jawapan anda dengan contoh-contoh yang relevan. 2. Huraikan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. 3. Berpandukan Pengurusan Grafik yang sesuai, paparkan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan.

UNIT 2 : INPUT 2 Teori Perkembangan Sigmund Freud

Dilahirkan pada tahun 1856 di Chechoslovakia. Beliau seorang doktor perubatan tetapi minat beliau mendalam dalam bidang psikologi dan psikiatri. Menurut Freud personality manusia terdiri daripada tiga bahagian; id, ego dan superego. Id ialah personaliti tidak sedar yang menekankan kepuasaan serta-merta tapi inginkan keseronokan ketahap maksima. Id tempat menyimpan segala keinginan manusia dan ia didorong oleh tenaga labido ( seks ) yang mengandungi desakan asas. Ego ialah bahagian personaliti yang logis serta teratur. Ego mengawal Id supaya Id tidak mengawal norma-norma hidup. Superego ialah bahagian personaliti yang bermoral. Superego berkembang secara beransur-ansur sejak kanak-kanak ketika berinteraksi dengan ibubapa atau gurunya. Superego akan menghantar maklumat kepada Ego dan Ego kepada Id. Mengikut Freud, setiap kanak-kanak berkembang melalui lima peringkat; 1. Peringkat Oral ( lahir- 18 bulan ) Kanak-kanak perlukan kasih sayang dan kepuasan dari ibubapa daripada aktiviti menghisap ( sebelum 18 bulan ) dan menggigit ( selepas 18 bulan ). 2. Peringkat anal atau dubur ( 2- 4 tahun ) Kanak-kanak telah bersedia dan mengawal fungsi biologi seperti membuang air. Kepuasan bukan lagi melalui aktiviti mulut tetapi melalui pembuang najis. Kanak-kanak akan memberi perhatian lebih terhadap kawalan buang air kecil dan besar supaya diterima dan dikasih oleh ibubapa. 3. Peringkat falik atau kubul ( 4- 6 tahun ) Pada peringkat ini kanak-kanak selalu memegang organ kejantinaan untuk mendapatkan kepuasaan. Kanak-kanak telah mula mempunyai perasaan terhadap ibubapa sendiri . Kanak-kanak lelaki terhadap ibu sendiri dan mudah berlaku konflik Oedipus sementara kanak-kanak perempuan berlaku konflik Elektra. Oleh itu ibubapa mesti memain peranan penting dalam mengawal dan memenuhi perasaan supaya konflik tidak berlaku. 4. Peringkat pendaman ( 6- 12 tahun ) Pada peringkat ini kasih sayang dan keberahian telah bertukar kepada rakan sebaya. Kanak-kanak yang berjaya mengatasi dan mengawal perasaan ini boleh menjadi orang yang baik. 5. Peringkat kejantinaan ( 12 tahun ke atas ).

Peringkat ini dikatakan awal remaja, mereka mula menaruh minat terhadap rakan sebaya yang berlainan jantina. Menurut Freud, tenaga seks ( labido ) akan mendorong individu menaruh minat terhadap individu di luar keluarga mereka.

Teori Perkembangan Arnold Gesell.
Menurut Gesel, perkembangan merupakan suatu proses kematangan atau fisiologi. Selagi kematangan fisiologi tidak dicapai, apa sahaja yang dilakukan seperti berjalan tidak akan berjaya. Gesell telah membahagikan perkembangan kanak-kanak kepada lima peringkat; Peringkat Pertama (0- 1 tahun ) Umur 1 bulan: tangisan berlainan untuk menyatakan kehendak yang berbeza seperti tangisan lapar berlainan dengan tangisan menarik perhatian. Umur 4 bulan : mata boleh bergerak mengikut gerakan objek. Umur 6 bulan : dapat menggenggam objek. Umur 7 bulan : boleh duduk dan merangkak. Umur 12 bulan : boleh berdiri dan memegang objek tinggi. Peringkat Kedua ( 1- 2 tahun ) Boleh bertatih, berjalan, berlari, bercakap dan sudah mula tahu makna “ jangan” Peringkat Ketiga ( 2- 3 tahun ) Boleh makan bersendirian dan mula bercakap dengan menggunakan ayat mudah. Peringkat Keempat ( 3-4 tahun ) Dapat naik basikal beroda tiga dan menerima arahan mudah. Peringkat Kelima ( 5 tahun ) Telah mula mengemukakan soalan dan bersedia masuk prasekolah.

Teori Perkembangan Jean Piaget
Piaget ialah ahli psikologi perkembangan yang mengkaji tentang perkembangan kognitif. Beliau telah membahagikan empat peringkat perkembangan kognitif ia itu : Peringkat Deria Motor ( 0-2 tahun ). Kanak-kanak berubah daripada organisma yang reflek kepada organisma yang berfikir menggunakan bahasa, membezakan objek-objek dengan diri dan membuat klasifikasi. Berupaya melakukan dan menyelaraskan maklumat yang diterima. Peringkat Pra Operasi ( 2-7 tahun ) Pembelajaran bahasa berlaku dengan pesat dapat menamakan benda-benda. Kanak-kanak bersifat egosentrik. Peringkat Operasi Konkrit ( 7-11 tahun ) Membentuk pemikiran logik tetapi terhad.Berupaya memahami konsep dan hipotesis yang mudah. Peringkat Operasi Formal ( 11-15 tahun ) Mula berfikiran abstrak. Berupaya menyelesaikan masalah yang konkrit dan abstrak.

Teori Perkembangan Robert Havighurst.
Robert Havighurst seorang psikologi Amerika terkenal dengan teori perkembangan sosio budaya dan antropologi. Beliau berpendapat perkembangan kanak-kanak amat dipengaruhi oleh persekitarannya. Institusi keluarga amat mempengaruhi personaliti kanak-kanak. Havighurst membahagikan tiga peringkat; Peringkat Bayi dan Awal Kanak-kanak ( 0-6 tahun) Kanak-kanak mula bercakap, mula berintraksi dengan orang lain, belajar bertolak ansur dan bertimbang rasa, sedia mendengar pandangan orang lain dan boleh membezakan betul dan salah. Peringkat Pertengahan Kanak-kanak ( 6-12 tahun ) Menguasai beberapa kemahiran dalam permainan, kemahiran 3M, mula berkawan dengan orang lain dan mampu memahami konsep hidup serta moral. Peringkat Awal Remaja dan Remaja ( 12-18 tahun ) Bentuk badan mula berubah, minat bergaul dengan rakan berlainan jantina, ingin kebebasan dan konsep baik dan buruk semankin mantap.

PENILAIAN : Unit 2 : Input 2

1.

Azman berumur tujuh tahun, menunjukkan satu ciri perkembangan pada peringkat umur berkenaan, iaitu A. B. C. D. Azman lebih gemar bermain seorang diri walaupun mempunyai ramai kawan. Azman masih tidak mahu mendengar atau menghiraukan percakapan orang dewasa. Azman boleh memakai pakaian dan makanan dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Azman menganggap ibunya tempat menumpukan kasih sayang dan tidak suka berjauhan dari rumah.

2.

Kebolehan mental manakah bukan merupakan ciri peringkat akhir kanak-kanak. A. B. C. D. Sudah berkebolehan untuk belajar sendiri. Berkebolehan membuat sintesis dan penyeluruhan. Dapat menguasai konsep tentang isipadu, angka, berat dan padatan. Dapat menguasai konsep susunan angka seperti satu, dua, tiga dan seterusnya.

3.

Kanak-kanak awal remaja cenderung murung dan tingkah laku mereka kurang dapat ditelah. Salah satu sebabnya ialah A. B. C. D. masalah memilih rakan sebaya yang sesuai merekan telah diberikan kebebasan tanpa kawalan mudah letih disebabkan penggunaan tenaga yang berlebihan. kekacauan tentang tanggapan sama ada mereka kanak-kanak atau dewasa

4.

Kenyataan berikut merupakan bidang-bidang teori mengenai perkembangan dan pertumbuhan: I. II. III. IV. Perkembangan bercorak sosiobudaya Perkembangan aspek personaliti Perkembangan mengikut kematangan biologi Perkembangan tahap kognitif

Kenyataan diatas, manakah urutan yang paling sesuai dengan tokoh-tokoh perkembangan dan pertumbuhan ?. I A. B. C. D. Havighurst Piaget Freud Gesel II Freud Freud Gesel Freud III Gesel Gesel Havighurst Havighurst IV Piaget Havighurst Piaget Freud

5.

Seorang murid memberitahu gurunya bahawa ketika dia sedang membonceng motosikal ayahnya pada waktu malam, bulan dan langit sentiasa mengekorinya. Menurut Piaget, soalan ini menunjukkan murid tersebut masih berada peringkat perkembangan kognitif A. B. C. D. praolahan motor deria olahan konkrit olahan formal

PENILAIAN : Unit 2 : Input 2

1. Anda dikehendaki membuat banding beza teori perkembangan Freud, Piaget, Gesell dan Havighurst. 2. Berdasarkan teori Gesell, berjayakah sesuatu kemahiran yang diajar jika individu belum bersedia dari segi fizikalnya. 3. Nyatakan tiga implikasi teori Gesell terhadap proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. 4. Mengikut teori Piaget, apakah strategi yang sesuai jika anda hendak mengajar sesuatu kemahiran pada peringkat formal? 5. Awal remaja dianggap sebagai tempoh kerisauan dan ketegangan. Jelaskan empat cara bagaimana anda hendak mengawal sekumpulan pelajar tahun 6. 6. Senaraikan lima tugas perkembangan kanak-kanak pada peringkat umur 6-12 tahun. 7. Jelaskan lima pengaruh positif rakan sebaya keatas tugas perkembangan pada peringkat remaja.

TUGASAN 1 : Unit 2 : Input 2 Anda diminta membuat refleksi tentang teori-teori perkembangan yang telah dipelajari. Kemudian berbincang dalam kumpulan ( 3 orang ) bagaimana pengetahuan dan kefahaman anda tentang teori-teori perkembagan membantu anda menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif. TUGASAN 2 : Unit 2 : Input 2 Berpandukan teori kognitif Piaget, jelaskan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai bagi mengajar kanakkanak pada peringkat operasi konkrit.

UNIT 3
3.1 3.2 TAJUK : PERSONALITI / SAHSIAH KANDUNGAN: 3.2.1 3.2.2 Pengertian Personaliti Klasifikasi Personaliti dan ciri-cirinya  introvert  ekstrovert  ambivert Faktor-faktor yang mempengaruhi personaliti • genetik • persekitaran Pengaruh personaliti terhadap pembelajaran

3.2.3

3.2.4 3.3

OBJEKTIF: 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Menghuraikan konsep personaliti. Menjelaskan klasifikasi personaliti. Menjelaskan peranan guru dalam pembentukan personaliti seimbang.

UNIT 3 :
3.2.1 Pengertian Personaliti • • Menninger (1936) mendefinisikan personaliti sebagai apa-apa yang sebenarnya yang menghuraikan tentang seseorang. Allport (1980) mendefinisikan personaliti sebagai tingkah laku yang dinamik, iaitu sentiasa berubah mengikut keadaan dan persekitaran dan yang dapat menyesuaikan dirinya dengan alam keliling mengikut cara yang tersendiri. Imam al-Ghazali (1979), personaliti merujuk kepada sifat yang terpuji, contohnya taubat, zuhud, syukur, sabar, tawakal Dan redha. Kesimpulan Personaliti merupakan jangkaan tingkah laku secara keseluruhan yang boleh diperhatikan dan dinilai dengan objektif oleh orang lain. Ia menggambarkan keseluruhan diri seseorang termasuklah cara berfikir, beraksi, beremosi, berpersepsi dan lain-lain yang membolehkannya dibezakan dengan orang lain.

3.2.2

Klasifikasi Personaliti (a) Ekstrovert Aktif Suka aktiviti sosial Bersikap terbuka Suka bersukan Selalu gembira Fleksibel Suka bekerja dengan orang lain Rasional

Periang

Berminat olahraga

Tidak memendam perasaan Suka kepada perubahan Suka berjenaka Relaks (b) Introvert Sistematik Sensitif Tidak bimbang

Peramah Tidak malu

Waspada Berjimat cermat Berbakat dalam penulisan Reflektif Selalu bimbang Serius Pemalu

Suka membaca Pesimistik Pasif dan pendiam Suka bersendirian Memendam perasaan

Terlalu berwaspada

Berhati-hati terhadap penyakit

(c)

Ambivert

?

3.3.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi personaliti

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Personaliti

Baka

Persekitaran

• • • • •

Saiz badan Kecerdasan Penyakit Tabiat Emosi

• • • • • • • •

3.3.4

Cara-cara guru melayan personaliti murid yang berbeza
TV/filem video Secara langsung

Keluarga Suasana rumah Pemakanan Taraf sosio ekonomi keluarga Pengaruh sekolah Rakan sebaya Pengalaman awal Masyarakat dan kebudayaan Media massa
watak

odeml

sahsiah Lihat gerakbalas orang lain elistasi

modelling

Modifikasi
Tingkah laku kognitif Pengurusan diri tingkahlaku

Faham personaliti Cara-cara melayan personaliti yang berbeza

Layanan berbeza
tret

Semua murid Kokurikulum jawatan

penglibatan interaksi
dua hala pelbagai hala

pujian

Aktiviti kumpulan
komunikasi

Peneguhan tret-tret personaliti dan ganjaran

Bukan material

senyum Kontak mata tepukan

Kemahiran berbahasa lisan material

token bintang

Penilaian Kendiri 1

penulisan

Berpandukan pembelajaran unit 3, jawab soalan-soalan objektif berikut: 1. Yang manakah daripada berikut menunjukkan sifat esktrovert ?. (A) Suka bersendirian dan bersopan santun. (B) Suka membantu orang tetapi cepat marah. hadiah

( C) Suka membaca dan menyiapkan kerja di perpustakaan. (D) Suka meminta bantuan orang untuk membuat keputusan. 2. Penyataan yang paling tepat mengenai personaliti ialah (A) seerti dengan watak. (B) merupakan gabungan sifat fizikal dan rasa hati. (C) merupakan keseluruhan corak tingkah laku manusia. (D) merupakan sesuatu yang diwarisi daripada ibu bapa. 3. Sahsiah seseorang individu yang introvert digambarkan dengan corak tingkah laku (A) mudah lentur dan boleh suai. (B) pendiam dan suka bersendiri. (C) peramah tetapi bekerja sendiri. (D) gembira, yakin dan suka bergaul. 4. Apakah faktor utama yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan personaliti peringkat awal kanak-kanak? (A) Sekolah. (B) Keluarga. (C) Masyarakat. (D) Media massa. 5. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi perkembangan personaliti kumpulan remaja masa kini ialah I. II. III. IV. V. aspirasi masyarakat rakan sebaya keadaan fizikal sekolah media massa sosio budaya dan ekonomi

(A) I, II dan III sahaja (B) I, III dan IV sahaja (C) II, III dan V sahaja (D) II, IV dan V sahaja

Penilaian Kendiri 2 Jawab soalan berikut berdasarkan input dari unit 3

Alwi seorang pelajar berusia 15 tahun. Beliau selalu ditegur oleh gurunya kerana pasif’ pendiam dan sering tidak memberi kerjasama dalam aktiviti kumpulan di dalam kelasnya. Di rumah, Alwi ialah anak tunggal dalam keluarganya. Oleh itu, beliau suka bersendirian, mudah tersinggung dan mempunyai tahap kebimbangan yang tinggi.

Andai kata anda ialah guru Alwi, senaraikan cara-cara bagaimana anda dapat menolong Alwi.

Cara

Huraian

TUGASAN 1. Dengan menggunakan pengurusan grafik mengkategori, huraikan ciri-ciri personaliti ekstrovert dan introvert. 2. Lokman Hakimi mempunyai ciri-ciri pasif, gemar bersendirian, pemalu, sensitif dan kurang bersedia menanggung risiko, ini bermakna beliau disifatkan sebagai seorang introvert. Andaikan anda ialah guru Lokman, jelaskan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi personaliti Lokman dan cara-cara bagaimana anda dapat menolong Lokman. 3. Huraikan lima faktor utama persekitaran yang mempengaruhi personaliti seseorang individu.

UNIT 4
4.1
IV.2

KONSEP KENDIRI
Kandungan: IV.2.1 IV.2.2 IV.2.3 IV.2.4 IV.2.5 Pengertian konsep kendiri Jenis dan cirri-ciri Faktor-faktor yang menyebabkan konsep kendiri negatif Mekanisme helah diri Cara guru membantu pembentukan konsep kendiri positif

IV.3

Objektif; Setelah mengikuti modul ini anda akan dapat; IV.3.1 IV.3.2 IV.3.3 IV.3.4 Menghuraikan konsep kendiri. Mengenalpasti ciri-ciri kendiri positif dan negatif. Menyatakan cara-cara guru boleh membantu membentuk konsep kendiri. Mengenalpasti konsep, jenis-jenis dan sebab-sebab berlakunya helah bela diri.

Konsep kendiri
Konsep kendiri ditakrifkan sebagai penilaian seseorang ke atas dirinya sendiri atau bagaimana ia menganggap tentang dirinya sendiri sama ada secara positif atau negatif. Untuk membina konsep kendiri seseorang juga menerima penilaian daripada orang lain. konsep kendiri meliputi persepsi temntang diri dan alam sekelilingnya melalui dirinya dan juga perasaan tentang kebolehan nya meliputi keyakinan dan hrga dirinya. Carl Rogers ( 1950) mendefinisikan konsep kendiri sebagai suatu gambaran persepsi seseorang tentang cirri-ciri dan kebolehannya, persepsi dan konsep kendiri berbanding dengan orang lain dan persekitarannya.

Persepsi diri sendiri ( seperti minat, sikap, nilai dll )

Konsep Kendir i Negatif

Persepsi keatas orang lain terhadap diri sendiri ( seperti minat, sikap, bakat, nilai dll )

Dari segi psikologi, Hall dan Landsay seperti yang dipetik oleh Staats ( 1963 ) berpendapat konsep kendiri dilihat melalui dua cara iaitu; i. tanggapan diri seseorang individu. ii. proses yang menentukan tingkahlaku seseorang individu. Menurut Sharifah Alawiah ( 1987 ) kendiri merupakan suatu organisasi, peribadi bagi seseorang individu yang unik dan dinamik lahir daripada interaksinya dengan persekitaran. Hal tersebut seterusnya akan menentukan ciri tingkahlaku perasaan dan fikiran.

Konsep Kendiri Positif Konsep kendiri positif bermaksud seseorang itu percaya dan yakin kepada diri sendiri secara lebih sihat, mempunyai minat yang baik dan objektif serta tidak terlalu sensitive. Konsep kendiri positif juga meliputi sikap menerima kritikan orang lain dengan fikiran terbuka dan memberikan pandangan jika wujud keadaan yang tidak baik dan tidak stabil. Jenis-jenis konsep kendiri dan ciri-cirinya. Menghargai Memuji orang lain Puas hati dengan pencapaian Mudah berkawan

Konsep Kendiri Positif
Peramah

Murah hati Puas hati dengan dirinya

Berpuas hati dengan bahan-bahan kepunyaannya

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep kendiri positif dan negatif Kepercayaan nilai berdasarkan keperluan Keselamatan Fizikal Aspek Kasih sayang Orang dewasa Pengamatan individu lain-lain Penghormatan Diri sendiri diri Kesempurnaan diri Model yang dicontohi daripada pengalaman Ibu bapa Rakan sebaya Persekitaran Sifat semulajadi

Faktor

Sebaran am Kebudayaan

Baka Pengamatan diri sendiri

Mekanisme Helah Bela Diri. Apabila membicarakan konsep kendiri kita tidak dapat mengelakkan daripada membicarakan isu helah bela diri. Helah bela diri membawa maksud usaha yang dilakukan secara tidak sedar oleh seseorang bagi mempertahankan ancaman dan kebimbangannya. Selalunya penggunaan helah bela diri boleh menyebabkan individu itu tidak melihat atau meneliti kebenaran atau apa yang dimaksudkan oleh Freud iaitu individu itu cuba memutarbelitkan realiti.

Jenis-jenis Helah Bela Diri

Helah Bela Diri Aktif
Rasionalisasi Sublimasi Pemindahan atau penyaluran Projeksi Introjeksi Pembentukan reaksi Kompensasi Fantasi Kelansungan atau agresi Regrasi Kebaikan Helah Bela Diri

Helah Bela Diri Pasif
Represi Penafian Konversi Penarikan

1. Memberi peluang kepada individu memikirkan sesuatu krisis atau masalah dan dan cara-cara mengatasinya. Ianya merupakan ubat yang ringan bagi masalah yang ringan. 2. Melalui helah bela diri individu itu mengekalkan penghargaan kendirinya untuk mengurangkan rasa gagal atau kecewa. 3. Sesetengah helah bela diri seperti sublimasi dan rasionalisasi dapat menjadikan diri kita lebih kreatif. 4. Helah bela diri membolehkan kita memainkan peranan yang baru serta mengajar kita menggunakan bentuk penyelesaian yang baru. Contohnya kita menggunakan helah bela diri projeksi , kita boleh menambahkan kemahiran hidup kita.

Keburukan Helah Bela Diri Namun begitu, besar kemungkinan helah bela diri hanya merupakan penutup luka, seperti plaster untuk menutupi konflik dan membawa keburukan seperti berikut; 1. Jika terlalu digunakan, sebab-sebab yang menimbulkan konflik, tidak mungkin diakui dan ditempuhi. 2. Jika diteruskan penggunaan helah bela diri, seseorang itu tidak mungkin mempelajari cara-cara tingkah laku yang lebih matang. 3. Cara-cara helah bela diri adalah tidak realistik dan tidak begitu tepat secara Langsung dengan masalah yang dihadapi.

Cara Guru Membantu Pembentukan Konsep Kendiri Positif Kaedah-kaedah berikut boleh membantu guru menjalankan peranannya: Kaedah Menerusi Unit Bimbingan dan Kerjaya Huaraian kaedah • Guru memahami masalah murid secara psikologi. • Memberi keyakinan kepada murid. • Guru sama-sama menyelesaikan masalah. • Membentuk sikap tolong menolong. • Sifat kepimpinan. • Bergaul dengan orang ramai. • Guru dapat membantu murid menjadi orang berguna kepada diri sendiri dan masyarakat. • Wujudnya nilai-nilai murni. • Persatuan ditubuhkan untuk membentuk personaliti positif di kalangan ahli. Contohnya Kelab Kembara, menjadikan ahli • Cergas • Tabah • Berani hadapi cabaran. • Melatih bekerja dalam kumpulan. • Berdikari • Berdisiplin.

Menerusi gerak kerja kokurikulum

Menerusi mata pelajaran tertentu seperti Pendidikan Agama dan Moral Menerusi lawatan tertentu

Aktiviti-aktiviti kumpulan dan projek

Penilaian Kendiri Berdasarkan Unit 4, jawab soalan-soalan berikut : 1. Untuk membentuk konsep kendiri yang positif, cara yang paling sesuai diikuti oleh seseorang guru adalah (A) (B) (C) (D) 2. menentukan objektif pengajaran yang searas dengan kebolehan dan intelek murid. menilai murid dengan kerap dan memberi hukuman atau ganjaran berdasarkan pencapaian murid. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk murid sederhana dan lemah. menyediakan peraturan-peraturan bilik darjah untuk mengawasi murid-murid daripada membuat kesalahan.

Murid yang cuba menyalahkan rakannya apabila ditegur oleh guru kerana kesalahannya dikatakan sebagai mengalami (A) (B) (C) (D) helah bela diri. gangguan mental. gangguan emosi. manifestasi tingkah laku.

3. Bapa Salmah meninggal dunia kerana diserang sakit jantung. Akan tetapi, Salmah tidak mahu menerima hakikat bahawa bapanya telah meninggal dunia.Dia menganggap bapanya masih hidup dan akan bersamanya selamalamanya.Mekanisme helah bela diri ini ialah (A) (B) (C) (D) regresi. penafian. penarikan. identifikasi.

4. Mekanisme helah bela diri jenis sublimasi dapat membantu seseorang individu untuk (A) (B) (C) (D) menjadi lebih kreatif dan produktif. melarikan diri daripada kenyataan sebenar. menyelamatkan dirinya daripada perasaan malu. menyembunyikan kelemahannya daripada orang lain.

5. Pernyataan di bawah merupakan kegunaan mekanisme helah bela diri kecuali (A) (B) (C) (D) menjadikan seseorang lebih kreatif dan produktif. menenangkan jiwa seseorang buat seketika sebelum mencari penyelesaian. membantu individu melepaskan perasaan marah dan geram kepada orang lain. menyediakan ruang kepada individu menyesuaikan diri dalam keadaan kerisauan dan kebimbangan.

Baca dan teliti cerita di bawah. Selesai sahaja menduduki peperiksaan SPM bagi subjek matematik, Ikhwan kelihatan risau, murung dan sering menyendiri. Apabila ditanya tentang sebabnya, dia menjelaskan bahawa dia risau dan tidak yakin dapat lulus dengan baik. Meskipun ditenangkan oleh teman-teman sekelasnya, dia tetap bersikap pesimistik dan tidak bersedia untuk bersosialisasi. i. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang mungkin menyebabkan Ikhwan memmpunyai konsep kendiri negatif? Lengkapkan jawapan anda dalam jadual di bawah. Faktor Huraian

ii. Konsep kendiri bukanlah sesuatu yang tetap, malahan sering berubah-ubah. Sehubungan itu guru memainkan peranan penting dalam membantu murid membentuk konsep kendiri positif. Andaikan anda guru Ikhwan, kemukakan cara-cara untuk membantu membentuk konsep kendiri positif. Lengkapkan jadual di bawah : Cara Huraian

TUGASAN 1

Antara tugas utama guru selaku arkitek sosial dalam menghadapi wawasan 2020, ialah membentuk pesonaliti murid yang seimbang dan matang melalui pengajaran dan pembelajarannya. Antara masalah utama yang dihadapi oleh guru ialah terdapatnya dikalangan murid yang mempunyai konsep kendiri yang negatif. Huraikan lima cara guru dapat membantu murid yang mempunyai konsep kendiri negatif.

TUGASAN 2 •

Apakah peranan helah bela diri? Dengan menggunakan pengurusan grafik yang sesuai, huraikan sekurang-kurangnya lima mekanisme helah bela diri dengan memberi contoh yang sesuai.

TUGASAN 3 • •

Apakah helah bela diri yang lazim digunakan oleh seseorang murid dan guru? Apakah akibatnya jika helah bela diri terlalu atau sering digunakan?