Manual Pengguna Calon Persendirian

Pendaftaran Online Manual Pengguna
Calon Persendirian

Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia

Page | 1

Manual Pengguna Calon Persendirian

MANUAL PENGGUNA 1.0 PENGENALAN
Sistem Pendaftaran online dibangunkan untuk digunakan oleh pendaftar bagi kategori calon persendirian untuk pendaftaran peperiksaan STPM atau MUETsecara online. Langkah-langkah perdaftaran akan diterangkan dengan lebih lanjut di bawah. Langkah-langkah menggunakan sistem pendaftaran online: 1.1 Menggunakan sistem pendaftaran online untuk calon persendirian: Pendaftaran bagi peperiksaan STPM (mukasurat 5 sehingaa mukasurat 17 ) Pendaftaran bagi peperiksaan MUET (mukasurat 18 sehingga mukasurat 26) 1.2 Untuk membuat sebarang cetakan samada cetak senarai calon, senarai calon istimewa dan slip pendaftaran, pendaftar perlu mengikuti langkah-langkah yang diterangkan dibawah: 1.4.1 Klik pada menu Gambar rajah 1. pada browser internet dan pilih submenu seperti

Gambar rajah 1

1.4.2 Gambar rajah 2 akan terpapar. Pendaftar perlu klik pada tab Setelah itu setkan margin kertas kepada 0. Tekan jika sebaliknya.

. setelah selesai atau tekan

1.4.3

Gambar rajah 2 Setelah berjaya mensetkan margin kertas tersebut, pendaftar boleh memaparkan senarai calon, senarai calon istimewa dan slip pendaftaran terlebih dahulu sebelum memulakan proses cetakan. Klik pada menu Gambar rajah 3. dan pilih submenu . Paparan seperti

Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia

Page | 2

Manual Pengguna Calon Persendirian

Gambar rajah 3

1.4.4

Gambar rajah 4 akan terpapar. Daripada paparan ini, pedaftar boleh membuat cetakan dengan klik pada butang .

Gambar rajah 4

Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia

Page | 3

Manual Pengguna Calon Persendirian

1.4.5

Setelah itu, paparan seperti Gambar rajah 5 akan terpapar. Untuk membuat cetakan klik atau klik jika sebaliknya.

Sekiranya pendaftar klik pada All, semua helaian akan dicetak. Walaubagaimanapun, jika pendaftar klik pada Pages, pendaftar perlu masukkan nombor mukasurat yang ingin dicetak.

Pendaftar boleh memasukkan bilangan cetakan yang diingini pada ruangan ini.

Gambar rajah 5 1.4.6 Sekiranya pendaftar telah mensetkan margin kertas, pendaftar boleh terus membuat cetakan dengan klik pada menu dan pilih submenu seperti Gambar rajah 6. Paparan seperti gambar rajah 38 akan terpapar. Sila ikuti langkah yang telah diterangkan di atas.

Gambar rajah 6

Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia

Page | 4

Manual Pengguna Calon Persendirian

2.0

PENDAFTARAN ONLINE STPM
Untuk menggunakan sistem pendaftaran online, pendaftar perlu memastikan komputer mempunyai akses internet. Berikut merupakan langkah-langkah bagi menggunakan sistem pendaftaran online bagi calon persendirian.

2.1

Taip masuk URL http://www.mesp.gov.my/online pada web browser seperti Gambar rajah 7 di bawah

Gambar rajah 7

2.2

Skrin seperti Gambar rajah 8 akan terpapar sebaik sahaja pendaftar memasuki sistem pendaftaran online.

Gambar rajah 8 Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia Page | 5

Manual Pengguna Calon Persendirian

2.3

Bagi pendaftar calon persendirian, sila klik pada ikon Calon seperti pada Gambar rajah 8 untuk memasuki sistem pendaftaran online. Skrin seperti Gambar rajah 9 akan terpapar.

Gambar rajah 9 2.4 Walaubagaimanapun, jika pendaftar belum lagi mendaftar pengguna di dalam sistem pendaftaran online, anda perlu mendaftar terlebih dahulu denga klik pada link Kemudian paparan seperti Gambar rajah 10 akan terpapar. terlebih dahulu.

Gambar rajah 10 Nota: Ruang yang bertanda (*) adalah wajib disi oleh pendaftar.

Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia

Page | 6

Manual Pengguna Calon Persendirian

2.5

Setelah

pendaftar

memasukkan

kesemua

maklumat

yang

dipinta,

sila

tekan

butang

untuk menyimpan kata laluan yang baru tersebut atau tekan butang jika ingin kembali ke skrin yang sebelumnya. Pendaftar juga boleh tekan butang Gambar rajah 9. 2.6 jika ingin kembali ke halaman utama seperti pada paparan

Popup seperti Gambar rajah 11 akan terpapar apabila pendaftar telah menekan butang simpan. Sila klik untuk menyimpan data yang telah dimasukkan atau klik jika sebaliknya. Maklumat pengguna yang telah didaftarkan akan terpapar seperti Gambar rajah 12.

Gambar rajah 11

Gambar rajah 12

Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia

Page | 7

Manual Pengguna Calon Persendirian

2.7

Jika pendaftar lupa kata laluan, sila klik pada pautan untuk mendaftarkan kata laluan yang baru. Kata laluan pendaftar yang lama tidak boleh digunakan lagi. Paparan seperti pada Gambar rajah 13 akan terpapar.

Gambar rajah 13 2.8 Setelah pendaftar memasukkan kesemua maklumat pendaftaran, sila tekan butang

untuk menyimpan maklumat pendaftaran tersebut atau tekan butang jika ingin kembali ke skrin yang sebelumnya. Pendaftar juga boleh tekan butang Gambar rajah 9. jika ingin kembali ke halaman utama seperti pada paparan

2.9

Pendaftar terus boleh login ke dalam sistem pendaftaran online ini sekiranya telah mendaftar sebagai pengguna. Sila masukkan No. Kad pengenalan . Kemudian tekan butang dalam sistem seperti pada Gambar rajah 14. dan untuk memasuki ke

Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia

Page | 8

Manual Pengguna Calon Persendirian

Gambar rajah 14

2.10

Paparan seperti Gambarajah 15 akan terpapar. Sila klik pada ikon pendaftaran STPM

untuk membuat

Gambar rajah 15

Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia

Page | 9

Manual Pengguna Calon Persendirian

2.11

Pendaftar akan memperolehi paparan seperti Gambar rajah 16. Pendaftar boleh memilih samada membuat cara pembayaran melalui kaedah No. Pin MEC atau Perbankan Internet. Sekiranya melalui No.Pin MEC, paparan seperti Gambar rajah 17 akan terpapar.

Gambar rajah 16 2.12 Untuk cara pembayaran No. pin MEC, pendaftar dikehendaki memasukkan No pin ke dalam kotak yang telah disediakan. Tekan butang Gambar rajah 17. untuk ke halaman yang berikutnya seperti

Gambar rajah 17 2.13 Perlu diingatkan bahawa popup seperti Gambar rajah 18 akan terpapar sekiranya pendaftar telah memasukkan no. pin MEC yang salah. Tekan untuk teruskan.

Gambar rajah 18

Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia

Page | 10

Manual Pengguna Calon Persendirian

2.18

Bagi pendaftar yang melakukan pembayaran melalui kaedah perbankan internet, sila pilih Perbankan Internet seperti yang ditunjukkan pada Gambar rajah 22.

Gambar rajah 22 2.19 Paparan seperti Gambar rajah 23 akan terpapar. Pendaftar dikehendaki memasukkan maklumat yang dipinta terutamanya bagi ruangan yang bertanda (*). Tekan butang menyimpan maklumat yang telah dimasukkan. untuk

Pada ruangan maklumat calon ini, pastikan pendaftar mengisi kesemua maklumat yang bertanda *

Jika pendaftar merupakan calon istimewa, sila klik pada jenis ketidakupayaan

Klik pada kotak untuk mendaftar mata pelajaran.

Gambar rajah 23

Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia

Page | 11

Manual Pengguna Calon Persendirian

2.20

Sewaktu pendaftar klik pada jenis ketidakupayaan bagi calon istimewa, popup seperti pada Gambar rajah 24, 25, 26 dan 27 akan terpapar mengikut jenis ketidakupayaan masing-masing. Pendaftar dikehendaki mengisi maklumat yang dipinta tersebut. Tekan butang jika pendaftar ingin menyimpan maklumat tersebut atau klik butang sebaliknya. jika

Gambar rajah 24

Gambar rajah 25

Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia

Page | 12

Manual Pengguna Calon Persendirian

Gambar rajah 26

Gambar rajah 27

2.21

Popup seperti Gambar rajah 28 akan terpapar apabila pendaftar klik butang seperti yang etrdapat pada Gambar rajah 23. Sila klik tersebut atau klik jika sebaliknya. jika ingin menyimpan maklumat

Gambar rajah 28

Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia

Page | 13

Manual Pengguna Calon Persendirian

2.22

Maklumat calon yang telah dimasukkan akan terpapar seperti pada Gambar rajah 29. Untuk mengemaskini semula maklumat tersebut, pendaftar boleh klik pada butang Pendaftar akan memperolehi paparan seperti Gambar rajah 23 semula. .

Gambar rajah 29 2.23 Untuk mencetak slip pendaftaran, pendaftar boleh klik pada butang dan paparan seperti Gambar rajah 30 akan terpapar.

Gambar rajah 30

Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia

Page | 14

Manual Pengguna Calon Persendirian

2.24

Bagi mendapatkan slip LPKC, sila klik pada butang paparan seperti Gambar rajah 31.

dan pendaftar akan mendapat

Gambar rajah 31

Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia

Page | 15

Manual Pengguna Calon Persendirian

2.25

Setelah selesai bahagian maklumat calon, pendaftar boleh klik pada tab yang seterusnay iaitu tab . Paparan seperti Gambar rajah 32 akan terpapar. Pendaftar boleh memilih dua jenis pembayaran samada melalui Credit Card atau Financial Process Exchange (FPX). Kemudian klik pada butang untuk membuat pembayaran.

Gambar rajah 32 2.26 Jika pendaftar memilih pembayaran melalui kaedah credit card, paparan seperti Gambar rajah 33 akan terpapar. Pada peringkat ini, pendaftar boleh membuat pembayaran samada menggunakan VISA atau Master Card. Pendaftar hanya perlu klik pada ikon atau ikon .

Gambar rajah 33 Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia Page | 16

Manual Pengguna Calon Persendirian

2.27

Paparan seperti Gambar rajah 34 akan terpapar jika pendaftar ingin membuat pembayaran menggunakan credit card VISA. Manakala paparan seperti Gambar rajah 35 akan terpapar akan terpapar sekiranya pendaftar memilih membuat pembayaran menggunakan credit card Master Card. Bagi kedua-dua jenis credit card ini, pendaftar perlulah memasukkan card number, expiry date dan security code. Kemudian klik pada ikon untuk membuat pembayaran.

Gambar rajah 34

Gambar rajah 35

2.28

sekiranya pengguna memilih untuk menjelaskan bayaran STPM menggunakan FPX, pendaftar akan terus mendapat paparan PFX.

Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia

Page | 17

Manual Pengguna Calon Persendirian

3.0

PENDAFTARAN ONLINE MUET
Untuk menggunakan sistem pendaftaran online, pendaftar perlu memastikan komputer mempunyai akses internet. Berikut merupakan langkah-langkah bagi menggunakan sistem pendaftaran online bagi calon persendirian untuk mendaftar peperiksaan MUET.

3.1

Taip masuk URL http://www.mesp.gov.my/online pada web browser seperti Gambar rajah 36 di bawah

Gambar rajah 36

3.2

Skrin seperti Gambar rajah 37 akan terpapar sebaik sahaja pendaftar memasuki sistem pendaftaran online.

Gambar rajah 37 Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia Page | 18

Manual Pengguna Calon Persendirian

3.3

Bagi pendaftar sekolah swasta, sila klik pada ikon Calon seperti pada Gambar rajah 37 untuk memasuki sistem pendaftaran online. Skrin seperti Gambar rajah 38 akan terpapar.

Gambar rajah 38

3.4

Pendaftar terus boleh login ke dalam sistem pendaftaran online ini sekiranya telah mendaftar sebagai pengguna. Sila masukkan No. Kad pengenalan . Kemudian tekan butang dalam sistem seperti pada Gambar rajah 39. dan untuk memasuki ke

Gambar rajah 39 Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia Page | 19

Manual Pengguna Calon Persendirian

3.5

Paparan seperti Gambarajah 40 akan terpapar. Sila klik pada ikon pendaftaran MUET.

untuk membuat

Gambar rajah 40 3.6 Paparan seperti Gambar rajah 41 akan terpapar. Pendaftar boleh memilih samada untuk membuat pembayaran dengan menggunakan No. Pin MEC atau Perbankan Internet. Tekan butang untuk ke skrin yang berikutnya.

Gambar rajah 41 3.7 Bagi pendaftar yang memilih cara pembayaran menggunakan No. pin MEC paparan seperti Gambar rajah 42 akan terpapar. Pendaftar dikehendaki memasukkan no. pin MEC yang betul dan tekan butang . Popup seperti Gambar rajah 43 akan terappar sekiranya pendaftar telah memasukkanno pin MEC yang salah. Tekan jika ingin teruskan.

Gambar rajah 42

Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia

Page | 20

Manual Pengguna Calon Persendirian

Gambar rajah 43 3.8 Sekiranya pendaftar ingin membuat pembayaran melalui perbankan internet atau no. pin MEC, paparan seperti Gambar rajah 44 (bukan calon istimewa) atau Gambar rajah 45 (calon istimewa) akan terpapar. Pendaftar dikehendaki memasukkan maklumat yang dipinta. Ruang yang bertanda (*) wajib diisi oleh pendaftar.

Gambar rajah 44

Gambar rajah 45

Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia

Page | 21

Manual Pengguna Calon Persendirian

3.9

Perlu diingatkan bahawa sewaktu pendaftar memasukkan maklumat calon istimewa, popup seperti Gambar rajah 46, 47, 48 dan 49 akan terpapar apabila pendaftar klik pada jenis ketidakupayaan calon. Popup yang terpapar adalah berbeza mengikut jenis ketidakupayaan calon.

Gambar rajah 46

Gambar rajah 47

Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia

Page | 22

Manual Pengguna Calon Persendirian

Gambar rajah 48

Gambar rajah 49

3.10

Setelah selesai memasukkan maklumat calon, tekan butang pada Gambar rajah 50 akan terpapar. Tekan atau tekan tekan pada butang

dan popup seperti

jika ingin teruskan proses penyimpanan

jika sebaliknya. Sekiranya pendaftar ingin kemali ke skrin sebelumnya sila .

Gambar rajah 50

Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia

Page | 23

Manual Pengguna Calon Persendirian

3.11

Maklumat calon yang telah berjaya disimpan akan dipaparkan seperti pada Gambar rajah 51 (bukan calon istimewa) atau Gambar rajah 52 (calon istimewa). Pendaftar boleh mengemaskini semula maklumat calon dengan tekan butang memperolehi kembali skrin seperti Gambar rajah 44 atau 45. dan pendaftar akan

Gambar rajah 51

Gambar rajah 52

Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia

Page | 24

Manual Pengguna Calon Persendirian

3.12

Pendaftar boleh mencetak slip pendaftaran dengan tekan pada butang seperti yang terdapat pada Gambar rajah 51 dan 52. Slip pendaftaran akan dipaparkan seperti Gambar rajah 53.

Gambar rajah 53

3.13

Selain daripada itu, pendaftar juga boleh mendapatkan MUET D dengan tekan pada butang seperti yang terdapat pada Gambar rajah 51 dan 52. Paparan seperti Gambar rajah 54 akan terpapar.

Gambar rajah 54 Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia Page | 25

Manual Pengguna Calon Persendirian

3.14

Kemudian

pendaftar

perlu

menjelaskan

pembayaran

MUET

dengan

klik

pada

tab

. Paparan seperti Gambar rajah 55 akan terpapar. Jumlah bayaran yang perlu dijelaskan akan dipaparkan pada skrin ini. Tekan butang proses pembayaran. untuk meneruskan

Gambar rajah 55

4.0

KELUAR DARIPADA SISTEM PENDAFTARAN ONLINE
4.1 Untuk keluar daripada sistem pendaftaran online ini, pendaftar hanya perlu klik pada pautan seperti yang ditunjukkan pada Gambar rajah 56. Untuk memasuki sistem ini semula, sila ikuti langkah yang telah diterangkan sebelum ini.

Gambar rajah 56

Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia

Page | 26