PENGENALAN Syed Muhammad Naquib al-Attas, (1999) mendefinisikan pendidikan sebagai suatu proses menanam sesuatu ke dalam diri

manusia. Pendidikan Islam pula ditakrifkan oleh Ahmad Mohd Salleh (2004) sebagai suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Manakala menurut Mohd Yusof Ahmad (2004) pula, Pendidikan Islam adalah satu usaha atau proses mengajar, mengasuh, mendidik dan mengembangkan potensi individu dari segi aqli, rohani, jasmani dan emosi supaya menjadi insan seimbang yang mampu untuk membangun diri, keluarga dan masyarakat berdasarkan ajaran Islam, di samping itu ia juga berusaha untuk mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat. Pendidikan Islam ini bukan sahaja mata pelajaran di sekolah, tetapi satu proses pembentukan manusia berdasarkan ajaran Islam. Ia juga bermaksud sistem yang bersumberkan wahyu, iaitu satu sumber yang sempurna untuk mendidik manusia bagi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuannya ialah melahirkan muslim yang soleh, yang dapat membangun diri, keluarga dan masyarakat ke arah yang diredhai Allah. Melalui definisi dan maksud di sebalik Pendidikan Islam seperti yang dihuraikan di atas, dapatlah kita fahami betapa besarnya peranan guru Pendidikan Islam dalam mendidik pelajar-pelajar agar tujuan yang Pendidikan Islam itu benar-benar dicapai. Namun begitu, untuk mencapai tujuan tersebut guru Pendidikan Islam masa kini menghadapi banyak cabaran khususnya dalam melaksanakan persekitaran bilik darjah dan sekolah yang kondusif selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

mencapai atau mendorong menghasilkan sesuatu. 2. Kondusif membawa erti sesuai.Sebelum melihat cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru Pendidikan Islam. Cabaran dalam mewujudkan suasana sekolah yang kondusif selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. cabaran diertikan sebagai sesuatu yang menguji kemampuan dan ketabahan seseorang atau sesuatu organisasi. Prinsip-prinsip asas ajaran Islam pula ialah sesuatu yang dilakukan itu mestilah berteraskan al-Quran. Cabaran dalam melaksanakan persekitaran bilik darjah selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. as-Sunnah. qias serta selari dengan nilai-nilai Islam. dapat kita fahami bahawa yang dimahukan di sini ialah apakah cabaran atau indikator-indikator yang menguji kemampuan guru Pendidikan Islam dalam mewujudkan persekitaran bilik darjah dan sekolah yang sesuai dengan ajaran Islam iaitu berteraskan sumber Islam yang dibenarkan. Cabaran ini boleh dibahagikan kepada dua iaitu:1. Merujuk Kamus Dewan edisi keempat. Guru akan kurang berusaha menentukan pembelajaran yang berkesan dan lebih mudah memenuhi ’keperluan pentadbiran’ kerana ia diperhatikan dan . baik dan sebagainya untuk membantu. Hari ini dapat dilihat berapa ramai guru lebih bersikap ‘menjalankan tugas sahaja’ bagi memenuhi arahan dari pihak atasan samada pengetua. Pegawai Pelajaran Daerah atau Kementerian Pendidikan. ijma’ ulama’. lebih elok diteliti apakah maksud cabaran. Cabaran : Kesamaran peranan sebagai guru Pendidikan Islam. 1. Cabaran dalam melaksanakan persekitaran bilik darjah selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. kondusif dan apakah pula prinsip-prinsip Islam. Jadi di sini.

fasilitator. dan pelbagai lagi. menguasai ilmu naqliyyah dan ilmu aqliyyah pada tahap yang membanggakan. ramah. guru perlu mengetahui.dihargai oleh orang atasan. memahami dan menghayati isi kandungan mata pelajaran Pendidikan Islam melangkaui batasan sukatan pelajaran. guru harus mempamerkan sifat-sifat terpuji yang dapat diterima oleh pelajar. Oleh itu mereka mengabaikan ’keperluan pelajar’ di bilik darjah. 1995) Cara penyelesaian : Sebagai guru Pendidikan Islam. Peranannya sebagai penyemai nilai-nilai murni. pandangan luas dan dinamik. Fungsi dan peranan dalam membentuk ummah perlu direnung semula. masyarakat dan rakan sekerjanya. mudarris. pembimbing. Mereka menyampaikan ilmu-ilmu Allah supaya setiap yang dididiknya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. adil. sebagai contoh . suka berjenaka. Guru juga perlu mengetahui dengan luas berkaitan pedagogi dan psikologi pembelajaran di samping melengkapkan diri dengan kemahiran pengurusan bilik darjah. (Ahmad Mohd Salleh. Sifat dinamik ini perlu dimiliki oleh guru supaya tidak ketinggalan di belakang dalam arus pengetahuan yang semakin berkembang. Ini menimbulkan rasa tidak ikhlas di dalam diri guru dalam mendidik. Kegagalan memahami fungsi dan peranan yang sebenar akan memberi kesan yang amat besar kepada pembentukan ummah. dedikasi. Selain itu. toleransi. 1993) Perkara yang penting juga ialah sebagai seorang pendidik. kaunselor. muallim. (Nik Azis Nik Pa. 1993) Mereka lupa bahawa Islam memandang tinggi kepada ahli-ahli ilmu. amalan muhasabah diri perlu dilaksanakan. alim atau ulama pada kaca mata Islam. Oleh itu guru Pendidikan Islam perlu memahami. Guru adalah murabbi. menghayati dan berusaha mencapai apa yang digariskan di dalam Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam. Antara sifat seorang guru ialah tegas. (Ishak Haron.

Hanya segelintir sahaja murid yang mungkin memberikan tumpuan. Kebanyakan murid berpandangan bahawa Pendidikan Islam hanyalah salah satu dari mata pelajaran yang terdapat di sekolah. Cara penyelesaiannya : Jadi di sini. muridmurid tidak melibatkan diri secara aktif di dalam bilik darjah. mana mungkin akan timbul minat untuk mempelajarinya dengan lebih mendalam. Guru perlu menerangkan hakikat Pendidikan Islam di sekolah di mana ia mempunyai dua tujuan besar iaitu untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar sebagai satu pelajaran untuk tujuan peperiksaan dan peranan paling besar ialah untuk membimbing murid sekolah agar menghayati agama Islam untuk tujuan amalan dan penghayatan. Bagi pelajar yang beragama Islam. 1999) Cabaran : Minat dan perspektif murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. Sedangkan fungsi Pendidikan Islam jauh lebih besar daripada itu. Apabila situasi ini berlaku. pembelajaran yang kondusif di dalam kelas tidak dapat diwujudkan. hakim dalam memberi hukuman sewajarnya kepada pelajarpelajarnya perlu diambil berat. mereka diwajibkan untuk mengambil mata pelajaran ini. Tetapi diganggu pula oleh murid-murid lain yang bising di dalam kelas. mereka juga harus dibimbing untuk mengamal dan . Ramai di antara mereka yang bersungguh-sungguh menguasai mata pelajaran ini semata-mata untuk memperolehi A di dalam keputusan peperiksaan. Jauh sekali untuk menghayati pelajaran tersebut. (Shahril Marzuki & Habib Mat Som. 2005) Apabila sudah begitu perspektif murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. (Che Noraini Hashim. Jadi. Kesannya apabila tiba giliran mata pelajaran ini.teladan. nampak bahawa guru perlu memainkan peranan yang penting. selain pelajar menguasai fakta-fakta untuk tujuan peperiksaan.

mengganggu rakan dan bergerak ke sana sini.pelajar yang tertinggal atau atau tidak berminat mengikuti pengajaran guru akan melakukan aktiviti-aktiviti yang mengganggu pengajaran dan pembelajaran. sederhana dan tinggi tahap kebolehan menerima apa yang diajar oleh guru. Ada pelajar yang lemah. 1987) Namun persoalannya ialah berapa ramai guru yang menyedari hakikat ini? Adakah mereka berusaha lebih daripada menyalurkan ilmu untuk tujuan peperiksaan sahaja? Adakah mereka mampu menjadikan bilik darjah itu menarik dan murid-murid minat untuk mendalaminya? Cabaran : Keadaan bilik darjah yang tidak memuaskan. Jadi. Ini harus disedari oleh semua guru Pendidikan Islam kerana tugas mereka tidak hanya terhad kepada memberi pengetahuan agama sahaja sebagaimana yang digariskan dalam sukatan pelajaran tetapi juga menanam minat dan cinta terhadap agama yang menjadi pegangan hidup mereka. bekalan elektrik tidak ada atau sudah tidak berfungsi menimbulkan ketidakselesaan kepada pelajar menyebabkan mereka gelisah. (Shahabudin Hashim. Rozihani Yaakub. Oleh sebab itu.menghayati agama Islam. cahaya yang tidak mencukupi. (Azman Wan Chik. Mohd Zohir Ahmad. panas.kerusi meja yang banyak dan nampak berselerak. Tugas kedua ini adalah sesuatu yang tersirat dalam tugas guru Pendidikan Islam. Keadaan bilik darjah yang tidak terurus. 2007) Cara penyelesaiannya : Di sini pihak yang terbabit untuk menyelesaikan masalah ini ialah pihak . Guru tidak akan dapat mengawal kelasnya dengan baik apabila bilangan murid terlalu ramai lebih-lebih lagi terdapat berbagai-bagai tahap kebolehan pelajar. Contohnya membuat bising. Guru tidak mampu melayan semua karenah pelajar di dalam kelas tersebut.mereka tidak dapat menumpukan perhatian kepada pelajaran sepenuhnya dan ini memungkinkan berlaku gangguan kepada pengajaran dan pembelajaran.

kreatif dan inovatif akan mempunyai semangat dan idea-idea yang kreatif dalam membentuk suasana pembelajaran yang kondusif. ia mungkin boleh mengutarakan masalah tersebut kepada pihak pengurusan sekolah untuk diambil jalan penyelesaiannya. sudut pameran kerja pelajar. saling tolong menolong dan sebagainya lagi. Untuk mewujudkan bilik darjah dan sekolah yang kondusif itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Kepelbagaian hiasan di dinding seperti ayat-ayat al-Quran. sudut bacaan dan sebagainya akan mewujudkan suasana kondusif pembelajaran pelajar dan memotivasikan mereka. Ada sesetengah sekolah dihadapkan dengan masalah disiplin dan keruntuhan akhlak yang teruk dalam kalangan murid-muridnya.sudut pengetahuan. Menurut Zawawi Ahmad (1996). Aspek keceriaan juga ada kalanya memberikan kesan yang tinggi terhadap suasana bilik darjah. Cabaran : Masalah disiplin dan keruntuhan akhlak pelajar. Guru yang bermotivasi tinggi. nas-nas hadis. Di sini guru perlu menerapkan nilai-nilai Islam iaitu mementingkan kebersihan. Sampel kerja-kerja pelajar yang terbaik seperti karangan. lukisan.pengurusan atau pentadbiran sekolah di mana mereka perlu berusaha mendapatkan kemudahan bilik darjah yang masih tidak mencukupi. Rashid) Untuk mengatasi masalah bilangan murid yang terlalu ramai di dalam bilik darjah. Guru tersebut perlu bijak dalam membentuk dan menyusun susunan peralatan dan barangbarang yang terdapat di dalam bilik darjah agar nampak tersusun dan tidak berselerak. (Abd. kepentingan bekerjasama menjaga barang-barang. Pihak kedua ialah peranan guru itu sendiri. sudut maklumat. Akhlak . Rahim Abd. matematik dan sebagainya boleh dipamerkan di bilik darjah supaya ia mendorong pelajar lain membaiki kelemahan mereka. kata-kata motivasi dari para ulama’ . manusia dengan manusia dan manusia dengan semua makhluk Allah yang lain di dunia ini. akhlak ialah suatu menifestasi hidup yang luas yang mencakupi kegiatan menghubungkan manusia dengan Allah.

sedikit sebanyak ia akan mengurangkan masalah ini. Selain itu. media massa dan sebagainya. kaedah bercerita dan kaedah pelaziman. menyalahgunakan dadah. merosakkan harta benda sekolah. bersembunyi di dalam tandas dan sebagainya lagi.(Ghazali Darussalam. kaedah amali dan demonstrasi. kaedah syarahan. ponteng kelas. Apabila pelajar-pelajar seperti ini sudah dapat dikawal. . kaedah permainan. Oleh yang demikian Rasulullah sering mengingatkan umatnya tentang mustahaknya akhlak dibentuk dengan baik. kaedah soal jawab. Cara penyelesaiannya : Untuk mengatasi masalah ini guru Pendidikan Islam memerlukan bantuan dan kerjasama dari pihak lain samada ibu bapa. kita dapat lihat betapa runtuhnya akhlak dalam kalangan murid Islam pada masa kini. Pihak sekolah sebagai contohnya perlu mengenakan tindakan disiplin bagi murid-murid yang terlibat dengan masalah ini. kaedah ulangan. kaedah tulisan. Rakan sebaya juga mempengaruhi akhlak pelajar. Sebagai contohnya. guru Pendidikan Islam perlu mempelbagaikan kaedah yang digunakan untuk membolehkan murid tertarik untuk belajar mata pelajaran Pendidikan Islam ini. 2004). kaedah eksperimen. kaedah hafalan.1997) Pelajar-pelajar seperti inilah yang selalu menimbulkan masalah dan gangguan apabila berada di dalam bilik darjah. Contohnya menghisap rokok. meminum arak. Apabila semua turut memberikan perhatian terhadap masalah ini. Namun akibat pengaruh dari barat. proses pengajaran dan pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih kondusif. kaedah perbincangan. pelajar yang mudah terpengaruh akan mudah diajak untuk menimbulkan masalah disiplin samada di dalam bilik darjah atau di sekolah. Antara kaedah tersebut ialah kaedah perbandingan. guru-guru lain. (Ibrahim Mamat. kaedah pemahaman. pihak sekolah dan juga perhatian masyarakat.manusia adalah sangat peka dan mudah berkesan dengan sebarang tingkah laku sama ada baik ataupun buruk.

1991) Penggunaan alat bantu mengajar (ABM) merupakan untuk memastikan murid menerima pengetahuan dan kemahiran yang diajar. buku rujukan. Ia memberi peluang kepada murid untuk memperoleh pengetahuan melalui penggunaan pelbagai deria.Contohnya aktiviti gotong royong. Cabaran : Budaya dan pengurusan sekolah Kebanyakan sekolah pada hari ini lebih menumpukan kepada aspek kecemerlangan akademik seperti mengadakan program motivasi. pembelajaran yang kondusif dapat diwujudkan. 1999).MP4. Cabaran dalam mewujudkan suasana sekolah yang kondusif selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. iaitu deria penglihatan. kebolehan dan minat murid. buku teks. Aktiviti-aktiviti bercorak pemupukan nilai kurang mendapat sambutan. Azman Wan Chik (1987) mengesyorkan guru agar berusaha untuk menjadikan bilik darjah Pendidikan Islam sebagai satu medan yang indah dan menarik sehingga murid di dalamnya tidak ingin keluar dan murid yang di luar berebut-rebut untuk masuk ke dalam. Dalam hal ini pemilihan bahan pelajaran yang sesuai hendaklah berkait rapat dengan teknik mengajar. . kad manila. Contoh alat bantu mengajar ialah tayangan video. bengkel teknik menjawab soalan peperiksaan dan seumpamanya. kertas mahjong. (Shahril Marzuki & Habib Mat Som. (Ahmad Mohd Salleh. 2. Hal-hal berkaitan programprogram sekolah dan sebagainya ini berkait rapat dengan sistem pengurusan dan pentadbiran sekolah. kertas A4 dan lain-lain lagi.Kaedah dan teknik yang dipilih haruslah berdasarkan umur. 2004) Penggunaan kepelbagaian teknik dan kaedah yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran serta dibantu dengan alat bantu mengajar membolehkan pelajar terlibat secara aktif di dalam bilik darjah. Dari situ. deria sentuh dan deria pendengaran. tayangan slide. ceramah-ceramah kerohanian dan sebagainya lagi. komputer. ( Mok Soon Sang. kecerdasan.

Pihak pengurusan sekolah juga hendaklah berusaha mewujudkan budaya sekolah yang menghidupkan nlai-nilai aqidah dan akhlak supaya pelajar berasa selamat. 1999). Sebahagian dari budaya ini adalah sifat muraqabah iaitu merasa Allah sentiasa memerhati mereka dan muhasah iaitu Allah akan menghitung perbuatan mereka untuk dipertanggungjawabkan. Cabaran : Ketidakselarasan pendidikan ibu bapa di rumah dengan pendidikan di sekolah. disiplin dan tanggungjawab kepemimpinan. Kegiatan ko-kurikulum juga harus menyokong pemupukan aqidah dan akhlak di samping menyediakan ruang untuk penambahan pengalaman ilmiah. Aspek agama dan nilai perlu ditekankan merentasi kurikulum dan kesepaduan ilmu wahyu dan ilmu sains tabii dan sains kemanusiaan. pengajaran dan pembelajaran atau aktiviti dalam bilik darjah dan sekolah. Kurikulum dirangka dan dilaksanakan harus memberi kepada peneguhan ilmu tentang akidah dan akhlak samada dalam buku teks. sentiasa ingin berbakti dan berusaha untuk maju dalam pelajaran berdasarkan dorongan yang lebih tinggi iaitu mencari keredhaan Allah bukan hanya untuk menggembirakan warga sekolah. sudah tentu sekolah yang kondusif berdasarkan nilai-nilai Islam ini dapat diwujudkan. Sewajarnya pihak pengurusan menyediakan prasarana untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum berbentuk ibadah seperti berkhemah dan bertamrin hujung minggu di sekolah.Cara penyelesaiannya : Pihak pengurusan hendaklah mempunyai misi dan wawasan yang jelas berlandaskan budaya. ( Jabatan Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. nilai agama dan akhlak yang didokong oleh warga sekolah. guru. Sesungguhnya jika setiap warga sekolah bermula dari pengetua. kakitangan sokongan sehingga kepada pelajar menghayati nila-nilai akhlak ini. Situasi ini akan berlaku apabila guru Pendidikan Islam mengajar sesuatu .di luar dan sebagainya. ibu bapa dan guru.

Maka pengaruh ibu bapanya akan melebihi ajaran guru di dalam bilik darjah. guru mengajar berkaitan budi pekerti. (Azman Wan Chik.guru Pendidikan Islam perlulah memainkan peranan . murid diajar tentang kewajipan menunaikan solat walau di mana sahaja berada. lain pula suasana yang wujud di dalam keluarga atau masyarakat pelajar tersebut.1983). Tambahan pula jika guru tersebut tidak mempunyai kualiti dan daya sebagai seorang pendakwah yang berkesan. Guru juga perlu bersungguh-sungguh memikirkan pendekatan.yang tidak menjadi suatu amalan di dalam keluarga murid tersebut. Untuk memberi kesedaran tentang perkara tersebut kepada ibu bapa bukanlah suatu perkara yang senang. di awal pembelajaran lagi. mesra dan saling hormat menghormati. Tetapi apabila pulang ke rumah. Melalui pertemuan tersebut. Cara penyelesaiannya : Dalam menghadapi cabaran di atas. kaedah dan teknik yang sesuai untuk memberi kefahaman yang benar-benar boleh meyakinkan murid bahawa apa yang disampaikan oleh guru di dalam kelas itu adalah benar untuk mengelakkan mereka terpengaruh dengan ibu bapa yang tidak menunaikan ajaran Islam. atau adab pergaulan dan akhlak yang baik. tujuan dan matlamat Pendidikan Islam dan kesan sekiranya tidak mempraktikkan apa yang dipelajari. dan pendidikan tidak formal itu selaras dengan pendidikan formal di sekolah. dia melihat ibu bapanya tidak menunaikan solat. Namun. menunaikan suruhan Allah dan nilai-nilai murni yang lain. Umpamanya bercakap dengan menggunakan suara yang lemah lembut. Jalan paling mudah dan lebih berkesan untuk menyelesaikan masalah ini ialah apabila ibu bapa menjalankan tugas dan tanggungjawab yang betul dengan memberikan pendidikan tidak formal kepada anak-anak mereka. guru Pendidikan Islam menjelaskan apakah pendidikan Islam. Pertemuan antara guru dan ibu bapa boleh diaturkan melalui Persatuan Ibu bapa dan Guru. Misalannya. 1987) Contoh yang lain ialah di sekolah. (Atan Long.

di dalam banyak hal tidak terdapat keselarasan di antara apa yang dikemukakan di sekolah dengan apa yang diamalkan di dalam masyarakat. Mata pelajaran sepatutnya disebut sebagai Pengetahuan Agama Islam. tetapi usaha semua itu penting demi mencapai tujuan Pendidikan Islam di sekolah agar pembelajaran yang kondusif di dalam bilik darjah dan sekolah secara Islam dapat diwujudkan. Walaupun pendidikan lain yang berupa pendidikan tidak formal itu penting. tetapi oleh kerana pendidikan formal yang disampaikan di sekolah merupakan pendidikan yang bersistem. Maka. Menurut Atan Long (1983). Tugas guru bukanlah beralih kepada seratus peratus mengubah masyarakat pula. kepentingan guru tidak dapat dinafikan kerana boleh dikatakan tiap-tiap ahli masyarakat di dalam zaman moden ini melalui pendidikan yang diberikan oleh guru dan proses pendidikan yang lain.menyelitkan unsur-unsur Pendidikan Islam dan memberi kesedaran peri pentingnya ibu bapa berpegang dengan ajaran Islam serta kepentingan ibu bapa menyelaraskan pendidikan tidak formal di rumah dengan pendidikan formal di sekolah. . tetapi murid melihat judi berleluasa di dalam masyarakat. (Azman Wan Chik. konflik akan timbul dalam diri mereka. Namun. Cabaran : Ketidakselarasan pendidikan masyarakat dengan pendidikan di sekolah. maka masyarakat lebih menumpukan harapan kepada pendidikan yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. Hal ini akan menyebabkan kurangnya kepercayaan mereka terhadap apa yang disampaikan oleh guru di sekolah terutama bagi murid-murid yang masih mentah. 1987). Inilah yang dikatakan cabaran kepada guru Pendidikan Islam. Contohnya guru mengajar tentang haramnya judi. Cabaran : Kurangnya guru-guru mata pelajaran lain untuk turut serta menerapkan nilai-nilai Pendidikan Islam dalam pengajaran mereka.

al-Ibrashy. Cabaran inilah yang perlu ditempuhi oleh mereka. (Amla Mohd. Apabila guru-guru lain tidak sama-sama cuba menerapkan nilai-nilai Pendidikan Islam dalam diri murid. Contoh lain ialah dalam mata pelajaran sejarah. Cara penyelesaiannya : . dibenci masyarakat dan dikeji oleh Allah. maka tugas guru Pendidikan Islam akan menjadi berat. Semua ini akan menyukarkan guru Pendidikan Islam untuk mewujudkan suasana sekolah yang Islamik. 1995) Cabaran : Kekurangan infrastruktur dan prasarana yang lengkap. Cara penyelesaiannya : Pendidikan Islam sepatutnya ada dalam setiap mata pelajaran sekolah khususnya guru-guru yang beragama Islam. dalam pelajaran Ekonomi dan Prinsip Akaun. Sesetengah sekolah khususnya yang terletak di kawasan pedalaman. Dari situ guru boleh menasihatkan pelajar supaya jangan jadi penguasa seperti itu kerana ia merosakkan orang lain. menceritakan tentang kezaliman seseorang pemerintah yang menyebabkan ramai rakyatnya menderita. Umpamanya. Cara meminta pelajar-pelajar memikirkan apakah moral sesuatu peristiwa atau kejadian juga merupakan satu pendekatan yang boleh digunakan. 2004). Akhirnya rakyat bangun memberontak yang menyebabkan ramai yang mati dan cedera. pada masa yang bersesuaian.Salleh. guru hendaklah menerapkan unsur Pendidikan Islam iaitu dengan menasihatkan pelajar supaya betul dan tidak ada unsur tipu ketika membuat kira-kira kewangan. masih kekurangan infrastruktur dan prasarana yang lengkap. Contohnya tiada kemudahan surau.1976 (Dalam Mohd Yusuf Ahmad.Hal ini kerana ia adalah bahan ilmu yang disampaikan kepada murid sebagai asas kepada Pendidikan Islam.

asrama. sementara menunggu proses pembinaan surau dibuat. makmal komputer. hasrat negara yang terbeban di bahu. Pihak sekolah bertanggungjawab mendirikan surau di sekolah masing-masing. memiliki sifat kasih sayang. bilik kuliah.Menurut Razali Ismail (1992). masyarakat yang sentiasa mengharapkan sesuatu yang baik di dalam pendidikan dan sebagainya lagi menjadikan tugas ini semakin rumit. peralatan rekreasi. Guru juga perlu mempunyai hubungan yang harmoni dengan ibu bapa dan pelajar serta bijak mengurus bilik darjah. Namun bagi guru Pendidikan Islam yang kreatif. Mengikut Mohd Yusuf Ahmad (2004). bilik pengajaran mikro. Ini semua adalah untuk memantapkan Pendidikan Islam yang telah diberikan dalam bilik darjah dan juga untuk menghidupkan amalan dan penghayatan Islam secara yang lebih berkesan. tetapi berterusan memantau pelajar walau di mana mereka. harapan dari pihak sekolah. kenderaan dan staf sokongan. tilawah al-Quran. kemudahan dan infrastruktur pendidikan guru perlu disediakan dengan secukupnya. pusat penyuburan ilmu. surau sekolah adalah untuk pelajarpelajar melakukan praktikal ibadat serta kegiatan lain termasuk solat berjemaah. Lebih-lebih lagi sebagai guru Pendidikan Islam. kepercayaan yang diberikan oleh ibu bapa. makmal teknologi dan vokesyenal. Gamal Abdul Nasir Zakaria (2003) Namun sebagai guru Pendidikan Islam. PENUTUP Apa yang ingin ditekankan di sini ialah tugas guru ini amatlah berat. adil dan memiliki ilmu yang mendalam. kita harus berpegang kepada . gimnasium. tazkirah dan lain-lain. mana-mana bilik darjah yang tidak digunakan. bahan rujukan. Seorang pendidik itu perlu berperanan sebagai seorang orang tua yang baik. boleh diganti sebagai surau. perabot. Antaranya kemudahan pusat sumber. dewan perhimpunan. Amanah Allah yang dipikul. Namun tugas pendidik bukan hanya terhad di dalam kelas sahaja.

keberkesanan bilik darjah saling berkait rapat dengan suasana sekolah yang membantu di samping penglibatan pihak-pihak luar samada bahagian Kementerian Pendidikan. (1999). pihak pengurusan sekolah. (1993) bahawa dari segi falsafah. Begitu juga peranan sekolah yang akan membantu keberkesanan mewujudkan bilik darjah yang selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Malahan impian untuk mewujudkan sekolah yang selari dengan prinsip-prinsip Islam juga tidak dapat dibentuk sekiranya pembentukan nilai-nilai tersebut tidak diasuh di dalam bilik darjah. Pendidikan Islam. pendidikan ialah satu proses memanusiakan manusia. masyarakat dan ramai lagi demi mewujudkan bilik darjah dan sekolah selari dengan prinsip-prinsip Islam. Pelbagai cabaran yang akan kita hadapi samada di bilik darjah ataupun suasana sekolah itu sendiri. Dari situ. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bilik darjah yang kondusif dan selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tidak akan dapat diwujudkan apabila suasana sekolah tidak membantu ke arah itu. RUJUKAN Abdul Rahim Abdul rashid. ibu bapa. Sepertimana yang disebut oleh Wan Mohd Zahid Mohd Nordin. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Dinamika guru. Profesionalisme motivasi pengurusan bilik darjah. Bhd. dapat kita rungkaikan bahawa bukan senang untuk kita mendidik manusia supaya benar-benar dapat menjadi manusia yang berguna kerana manusia ini terdiri dari pelbagai ragam dan karenah. Bhd. Ahmad Mohd Salleh. setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. .firman Allah mafhumnya. (1999). Kesimpulannya. Sifat ikhlas dan zuhud iaitu melakukan sesuatu demi mencari keredhaan Allah perlu ada dalam diri setiap guru.

2526 Jun 2005 (hlm. Bhd. [s. Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 4). 15-16 Januari 1994 (hlm. falsafah dan strategi dalam pembentukan guru yang unggul. Eng. Penerapan nilai-nilai murni di dalam pengajaran bilik darjah: Satu perbincangan tentang isu dan strategi. Dlm.n.]: [s. sejarah dan kaedah pengajaran pembelajaran.l. Kaedah hayati amali. Pendidikan guru: Cabaran. Ghazali Darussalam. 14 Disember 1983 (hlm.). Bangi. (1987). Bhd. Kuala Lumpur: Karya Bistari Sdn. Kuala Lumpur: Utusan . Bangi.Ahmad Mohd Salleh. Bangi. (2003). Seminar JKLAU ke-9.1-3). FakultiPendidikan. Pengurusan Disiplin Murid. (2005). J. Roshidi Azizan & Abdullah Mohd Noor. Pedagogi Pendidikan Islam. (2004). Universiti Kebangsaan Malaysia. Pendidikan Islam : Falsafah. 189) . Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Universiti Kebangsaan Malaysia. Selangor : Masa Enterprise Atan Long. (1994). A. Amla Mohd Salleh. (2007). Pendidikan Islam kea rah kemanusiaan sejagat. 27). (Ed. Che Noraini Hashim. Keruntuhan akhlak dan pembangunan remaja masa kini : Cabaran Pendidikan Islam di Malaysia. Peranan guru di dalam pembangunan negara bagi menyelesaikan masalah-masalah kini. (1983).] Azman Wan Chik. Melaka. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Seminar anjuran Guru-guru Melayu Malaysia Barat dan Pusat Pendidikan. Bhd.

(2007). Pendidikan di Malaysia: Arah dan cabaran (hlm. (1992). 59-64). Bhd. Noresah Baharom. 26-28 Oktober 1998 (hlm.). 96-98). Memimpin remaja sekolah. Ishak Haron.Publications & Distributors Sdn. : Teori dan praktik. Zulkifli A.(1993). Salmah Jabbar. Aini Hassan. Ananda Kumar P.). Wawasan 2020 : Cabaran kepada pendidik guru.). & Abdul Jalil Othman (Ed. Jawatankuasa Penerbitan Khas Fakulti Pendidikan (Ed. Aziah Tajudn. Bhd. Dlm. Pendidikan Islam era 2020 tasawur dan strategi. Minggu budaya dan wacana pendidikan. Shahril Marzuki. Dlm. Jabatan Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Perubahan dalam pengurusan pendidikan di Malaysia menjelang abad ke 21. Kamus Dewan edisi keempat. Seminar JPPG Pendidikan guru untuk sekolah berkesan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur : Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Ibrahim Mamat. Nik Azis Nik Pa. Azizah Supardi. 204). (1999). 15-17 September 1992 (hlm. Persediaan guru Pendidikan Islam menghadapi negara maju (hlm. Hairani Mohd Khalid & Rodziah Abdullah. Ibrahim Ahmad. Selangor : Tekno Edar. Dlm. Razali Ismail. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1993). Saidah Kamin. 12) Kota .Kuala Lumpur : Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. (1997). Pengurusan pendidikan untuk sekolah berkesan daripada perspektif Islam. Khailani Abdul Jalil & Ishak Ali Shah (Ed. Marohaini Yusoff. Manaf.

Pengurusan hal ehwal murid. S. . Sang M.Bharu : Maktab Perguruan Kota Bharu. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. (2008).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful