PENGENALAN Syed Muhammad Naquib al-Attas, (1999) mendefinisikan pendidikan sebagai suatu proses menanam sesuatu ke dalam diri

manusia. Pendidikan Islam pula ditakrifkan oleh Ahmad Mohd Salleh (2004) sebagai suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Manakala menurut Mohd Yusof Ahmad (2004) pula, Pendidikan Islam adalah satu usaha atau proses mengajar, mengasuh, mendidik dan mengembangkan potensi individu dari segi aqli, rohani, jasmani dan emosi supaya menjadi insan seimbang yang mampu untuk membangun diri, keluarga dan masyarakat berdasarkan ajaran Islam, di samping itu ia juga berusaha untuk mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat. Pendidikan Islam ini bukan sahaja mata pelajaran di sekolah, tetapi satu proses pembentukan manusia berdasarkan ajaran Islam. Ia juga bermaksud sistem yang bersumberkan wahyu, iaitu satu sumber yang sempurna untuk mendidik manusia bagi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuannya ialah melahirkan muslim yang soleh, yang dapat membangun diri, keluarga dan masyarakat ke arah yang diredhai Allah. Melalui definisi dan maksud di sebalik Pendidikan Islam seperti yang dihuraikan di atas, dapatlah kita fahami betapa besarnya peranan guru Pendidikan Islam dalam mendidik pelajar-pelajar agar tujuan yang Pendidikan Islam itu benar-benar dicapai. Namun begitu, untuk mencapai tujuan tersebut guru Pendidikan Islam masa kini menghadapi banyak cabaran khususnya dalam melaksanakan persekitaran bilik darjah dan sekolah yang kondusif selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Merujuk Kamus Dewan edisi keempat. mencapai atau mendorong menghasilkan sesuatu. lebih elok diteliti apakah maksud cabaran. Prinsip-prinsip asas ajaran Islam pula ialah sesuatu yang dilakukan itu mestilah berteraskan al-Quran. Jadi di sini. Cabaran dalam mewujudkan suasana sekolah yang kondusif selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Cabaran ini boleh dibahagikan kepada dua iaitu:1. qias serta selari dengan nilai-nilai Islam. Kondusif membawa erti sesuai. Cabaran dalam melaksanakan persekitaran bilik darjah selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. 1.Sebelum melihat cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru Pendidikan Islam. as-Sunnah. Guru akan kurang berusaha menentukan pembelajaran yang berkesan dan lebih mudah memenuhi ’keperluan pentadbiran’ kerana ia diperhatikan dan . baik dan sebagainya untuk membantu. kondusif dan apakah pula prinsip-prinsip Islam. Pegawai Pelajaran Daerah atau Kementerian Pendidikan. dapat kita fahami bahawa yang dimahukan di sini ialah apakah cabaran atau indikator-indikator yang menguji kemampuan guru Pendidikan Islam dalam mewujudkan persekitaran bilik darjah dan sekolah yang sesuai dengan ajaran Islam iaitu berteraskan sumber Islam yang dibenarkan. 2. cabaran diertikan sebagai sesuatu yang menguji kemampuan dan ketabahan seseorang atau sesuatu organisasi. Cabaran : Kesamaran peranan sebagai guru Pendidikan Islam. Cabaran dalam melaksanakan persekitaran bilik darjah selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. ijma’ ulama’. Hari ini dapat dilihat berapa ramai guru lebih bersikap ‘menjalankan tugas sahaja’ bagi memenuhi arahan dari pihak atasan samada pengetua.

Ini menimbulkan rasa tidak ikhlas di dalam diri guru dalam mendidik. Guru juga perlu mengetahui dengan luas berkaitan pedagogi dan psikologi pembelajaran di samping melengkapkan diri dengan kemahiran pengurusan bilik darjah. 1993) Mereka lupa bahawa Islam memandang tinggi kepada ahli-ahli ilmu. (Nik Azis Nik Pa. Antara sifat seorang guru ialah tegas. dedikasi. pembimbing. guru harus mempamerkan sifat-sifat terpuji yang dapat diterima oleh pelajar. fasilitator. masyarakat dan rakan sekerjanya. alim atau ulama pada kaca mata Islam. Selain itu. Guru adalah murabbi. 1995) Cara penyelesaian : Sebagai guru Pendidikan Islam.dihargai oleh orang atasan. muallim. dan pelbagai lagi. menguasai ilmu naqliyyah dan ilmu aqliyyah pada tahap yang membanggakan. Oleh itu mereka mengabaikan ’keperluan pelajar’ di bilik darjah. memahami dan menghayati isi kandungan mata pelajaran Pendidikan Islam melangkaui batasan sukatan pelajaran. mudarris. guru perlu mengetahui. Oleh itu guru Pendidikan Islam perlu memahami. Peranannya sebagai penyemai nilai-nilai murni. (Ishak Haron. sebagai contoh . amalan muhasabah diri perlu dilaksanakan. suka berjenaka. adil. kaunselor. ramah. Kegagalan memahami fungsi dan peranan yang sebenar akan memberi kesan yang amat besar kepada pembentukan ummah. Fungsi dan peranan dalam membentuk ummah perlu direnung semula. pandangan luas dan dinamik. Mereka menyampaikan ilmu-ilmu Allah supaya setiap yang dididiknya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. menghayati dan berusaha mencapai apa yang digariskan di dalam Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam. (Ahmad Mohd Salleh. 1993) Perkara yang penting juga ialah sebagai seorang pendidik. toleransi. Sifat dinamik ini perlu dimiliki oleh guru supaya tidak ketinggalan di belakang dalam arus pengetahuan yang semakin berkembang.

hakim dalam memberi hukuman sewajarnya kepada pelajarpelajarnya perlu diambil berat. 1999) Cabaran : Minat dan perspektif murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. mereka diwajibkan untuk mengambil mata pelajaran ini. Apabila situasi ini berlaku. Hanya segelintir sahaja murid yang mungkin memberikan tumpuan. Bagi pelajar yang beragama Islam. pembelajaran yang kondusif di dalam kelas tidak dapat diwujudkan. (Shahril Marzuki & Habib Mat Som. Kesannya apabila tiba giliran mata pelajaran ini. muridmurid tidak melibatkan diri secara aktif di dalam bilik darjah. Kebanyakan murid berpandangan bahawa Pendidikan Islam hanyalah salah satu dari mata pelajaran yang terdapat di sekolah. Ramai di antara mereka yang bersungguh-sungguh menguasai mata pelajaran ini semata-mata untuk memperolehi A di dalam keputusan peperiksaan. Cara penyelesaiannya : Jadi di sini. 2005) Apabila sudah begitu perspektif murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. Sedangkan fungsi Pendidikan Islam jauh lebih besar daripada itu. (Che Noraini Hashim. mana mungkin akan timbul minat untuk mempelajarinya dengan lebih mendalam. nampak bahawa guru perlu memainkan peranan yang penting. selain pelajar menguasai fakta-fakta untuk tujuan peperiksaan. Guru perlu menerangkan hakikat Pendidikan Islam di sekolah di mana ia mempunyai dua tujuan besar iaitu untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar sebagai satu pelajaran untuk tujuan peperiksaan dan peranan paling besar ialah untuk membimbing murid sekolah agar menghayati agama Islam untuk tujuan amalan dan penghayatan. Tetapi diganggu pula oleh murid-murid lain yang bising di dalam kelas. mereka juga harus dibimbing untuk mengamal dan . Jauh sekali untuk menghayati pelajaran tersebut.teladan. Jadi.

Tugas kedua ini adalah sesuatu yang tersirat dalam tugas guru Pendidikan Islam. 2007) Cara penyelesaiannya : Di sini pihak yang terbabit untuk menyelesaikan masalah ini ialah pihak . mengganggu rakan dan bergerak ke sana sini. panas. Ini harus disedari oleh semua guru Pendidikan Islam kerana tugas mereka tidak hanya terhad kepada memberi pengetahuan agama sahaja sebagaimana yang digariskan dalam sukatan pelajaran tetapi juga menanam minat dan cinta terhadap agama yang menjadi pegangan hidup mereka. Keadaan bilik darjah yang tidak terurus. Jadi. Contohnya membuat bising.menghayati agama Islam. Guru tidak mampu melayan semua karenah pelajar di dalam kelas tersebut. cahaya yang tidak mencukupi.pelajar yang tertinggal atau atau tidak berminat mengikuti pengajaran guru akan melakukan aktiviti-aktiviti yang mengganggu pengajaran dan pembelajaran. 1987) Namun persoalannya ialah berapa ramai guru yang menyedari hakikat ini? Adakah mereka berusaha lebih daripada menyalurkan ilmu untuk tujuan peperiksaan sahaja? Adakah mereka mampu menjadikan bilik darjah itu menarik dan murid-murid minat untuk mendalaminya? Cabaran : Keadaan bilik darjah yang tidak memuaskan. (Shahabudin Hashim. Guru tidak akan dapat mengawal kelasnya dengan baik apabila bilangan murid terlalu ramai lebih-lebih lagi terdapat berbagai-bagai tahap kebolehan pelajar.mereka tidak dapat menumpukan perhatian kepada pelajaran sepenuhnya dan ini memungkinkan berlaku gangguan kepada pengajaran dan pembelajaran. Ada pelajar yang lemah. Rozihani Yaakub. Mohd Zohir Ahmad. Oleh sebab itu.kerusi meja yang banyak dan nampak berselerak. bekalan elektrik tidak ada atau sudah tidak berfungsi menimbulkan ketidakselesaan kepada pelajar menyebabkan mereka gelisah. sederhana dan tinggi tahap kebolehan menerima apa yang diajar oleh guru. (Azman Wan Chik.

Di sini guru perlu menerapkan nilai-nilai Islam iaitu mementingkan kebersihan. Untuk mewujudkan bilik darjah dan sekolah yang kondusif itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. manusia dengan manusia dan manusia dengan semua makhluk Allah yang lain di dunia ini. nas-nas hadis. Kepelbagaian hiasan di dinding seperti ayat-ayat al-Quran. matematik dan sebagainya boleh dipamerkan di bilik darjah supaya ia mendorong pelajar lain membaiki kelemahan mereka. Cabaran : Masalah disiplin dan keruntuhan akhlak pelajar. Ada sesetengah sekolah dihadapkan dengan masalah disiplin dan keruntuhan akhlak yang teruk dalam kalangan murid-muridnya. lukisan. ia mungkin boleh mengutarakan masalah tersebut kepada pihak pengurusan sekolah untuk diambil jalan penyelesaiannya. Sampel kerja-kerja pelajar yang terbaik seperti karangan. sudut pameran kerja pelajar. Guru yang bermotivasi tinggi. sudut maklumat. (Abd. kata-kata motivasi dari para ulama’ . Rahim Abd. saling tolong menolong dan sebagainya lagi. Aspek keceriaan juga ada kalanya memberikan kesan yang tinggi terhadap suasana bilik darjah. Guru tersebut perlu bijak dalam membentuk dan menyusun susunan peralatan dan barangbarang yang terdapat di dalam bilik darjah agar nampak tersusun dan tidak berselerak. Akhlak . kepentingan bekerjasama menjaga barang-barang.pengurusan atau pentadbiran sekolah di mana mereka perlu berusaha mendapatkan kemudahan bilik darjah yang masih tidak mencukupi. Menurut Zawawi Ahmad (1996). akhlak ialah suatu menifestasi hidup yang luas yang mencakupi kegiatan menghubungkan manusia dengan Allah. kreatif dan inovatif akan mempunyai semangat dan idea-idea yang kreatif dalam membentuk suasana pembelajaran yang kondusif. sudut bacaan dan sebagainya akan mewujudkan suasana kondusif pembelajaran pelajar dan memotivasikan mereka.sudut pengetahuan. Rashid) Untuk mengatasi masalah bilangan murid yang terlalu ramai di dalam bilik darjah. Pihak kedua ialah peranan guru itu sendiri.

(Ghazali Darussalam. kita dapat lihat betapa runtuhnya akhlak dalam kalangan murid Islam pada masa kini. kaedah ulangan. Rakan sebaya juga mempengaruhi akhlak pelajar. guru-guru lain. kaedah syarahan. guru Pendidikan Islam perlu mempelbagaikan kaedah yang digunakan untuk membolehkan murid tertarik untuk belajar mata pelajaran Pendidikan Islam ini. meminum arak. Oleh yang demikian Rasulullah sering mengingatkan umatnya tentang mustahaknya akhlak dibentuk dengan baik. pelajar yang mudah terpengaruh akan mudah diajak untuk menimbulkan masalah disiplin samada di dalam bilik darjah atau di sekolah. kaedah permainan. Antara kaedah tersebut ialah kaedah perbandingan. . menyalahgunakan dadah. Contohnya menghisap rokok. merosakkan harta benda sekolah.manusia adalah sangat peka dan mudah berkesan dengan sebarang tingkah laku sama ada baik ataupun buruk. Cara penyelesaiannya : Untuk mengatasi masalah ini guru Pendidikan Islam memerlukan bantuan dan kerjasama dari pihak lain samada ibu bapa. Apabila pelajar-pelajar seperti ini sudah dapat dikawal. 2004).1997) Pelajar-pelajar seperti inilah yang selalu menimbulkan masalah dan gangguan apabila berada di dalam bilik darjah. kaedah soal jawab. ponteng kelas. (Ibrahim Mamat. sedikit sebanyak ia akan mengurangkan masalah ini. media massa dan sebagainya. bersembunyi di dalam tandas dan sebagainya lagi. pihak sekolah dan juga perhatian masyarakat. Sebagai contohnya. kaedah perbincangan. kaedah bercerita dan kaedah pelaziman. kaedah eksperimen. proses pengajaran dan pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih kondusif. Apabila semua turut memberikan perhatian terhadap masalah ini. kaedah tulisan. Pihak sekolah sebagai contohnya perlu mengenakan tindakan disiplin bagi murid-murid yang terlibat dengan masalah ini. kaedah hafalan. Selain itu. kaedah pemahaman. kaedah amali dan demonstrasi. Namun akibat pengaruh dari barat.

deria sentuh dan deria pendengaran. Cabaran dalam mewujudkan suasana sekolah yang kondusif selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ia memberi peluang kepada murid untuk memperoleh pengetahuan melalui penggunaan pelbagai deria. buku teks. tayangan slide. 2. (Shahril Marzuki & Habib Mat Som. kecerdasan. 1999).MP4. iaitu deria penglihatan.1991) Penggunaan alat bantu mengajar (ABM) merupakan untuk memastikan murid menerima pengetahuan dan kemahiran yang diajar. komputer.Contohnya aktiviti gotong royong. ( Mok Soon Sang. kebolehan dan minat murid. kertas mahjong. Hal-hal berkaitan programprogram sekolah dan sebagainya ini berkait rapat dengan sistem pengurusan dan pentadbiran sekolah. kertas A4 dan lain-lain lagi. kad manila. ceramah-ceramah kerohanian dan sebagainya lagi. Dari situ. (Ahmad Mohd Salleh.Kaedah dan teknik yang dipilih haruslah berdasarkan umur. Contoh alat bantu mengajar ialah tayangan video. Azman Wan Chik (1987) mengesyorkan guru agar berusaha untuk menjadikan bilik darjah Pendidikan Islam sebagai satu medan yang indah dan menarik sehingga murid di dalamnya tidak ingin keluar dan murid yang di luar berebut-rebut untuk masuk ke dalam. Dalam hal ini pemilihan bahan pelajaran yang sesuai hendaklah berkait rapat dengan teknik mengajar. . Aktiviti-aktiviti bercorak pemupukan nilai kurang mendapat sambutan. 2004) Penggunaan kepelbagaian teknik dan kaedah yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran serta dibantu dengan alat bantu mengajar membolehkan pelajar terlibat secara aktif di dalam bilik darjah. Cabaran : Budaya dan pengurusan sekolah Kebanyakan sekolah pada hari ini lebih menumpukan kepada aspek kecemerlangan akademik seperti mengadakan program motivasi. bengkel teknik menjawab soalan peperiksaan dan seumpamanya. buku rujukan. pembelajaran yang kondusif dapat diwujudkan.

di luar dan sebagainya. kakitangan sokongan sehingga kepada pelajar menghayati nila-nilai akhlak ini. nilai agama dan akhlak yang didokong oleh warga sekolah. disiplin dan tanggungjawab kepemimpinan.Cara penyelesaiannya : Pihak pengurusan hendaklah mempunyai misi dan wawasan yang jelas berlandaskan budaya. Sewajarnya pihak pengurusan menyediakan prasarana untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum berbentuk ibadah seperti berkhemah dan bertamrin hujung minggu di sekolah. Kurikulum dirangka dan dilaksanakan harus memberi kepada peneguhan ilmu tentang akidah dan akhlak samada dalam buku teks. pengajaran dan pembelajaran atau aktiviti dalam bilik darjah dan sekolah. sentiasa ingin berbakti dan berusaha untuk maju dalam pelajaran berdasarkan dorongan yang lebih tinggi iaitu mencari keredhaan Allah bukan hanya untuk menggembirakan warga sekolah. Pihak pengurusan sekolah juga hendaklah berusaha mewujudkan budaya sekolah yang menghidupkan nlai-nilai aqidah dan akhlak supaya pelajar berasa selamat. sudah tentu sekolah yang kondusif berdasarkan nilai-nilai Islam ini dapat diwujudkan. Sebahagian dari budaya ini adalah sifat muraqabah iaitu merasa Allah sentiasa memerhati mereka dan muhasah iaitu Allah akan menghitung perbuatan mereka untuk dipertanggungjawabkan. Cabaran : Ketidakselarasan pendidikan ibu bapa di rumah dengan pendidikan di sekolah. ibu bapa dan guru. Sesungguhnya jika setiap warga sekolah bermula dari pengetua. ( Jabatan Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. 1999). Kegiatan ko-kurikulum juga harus menyokong pemupukan aqidah dan akhlak di samping menyediakan ruang untuk penambahan pengalaman ilmiah. Aspek agama dan nilai perlu ditekankan merentasi kurikulum dan kesepaduan ilmu wahyu dan ilmu sains tabii dan sains kemanusiaan. guru. Situasi ini akan berlaku apabila guru Pendidikan Islam mengajar sesuatu .

Umpamanya bercakap dengan menggunakan suara yang lemah lembut. Maka pengaruh ibu bapanya akan melebihi ajaran guru di dalam bilik darjah. Guru juga perlu bersungguh-sungguh memikirkan pendekatan. 1987) Contoh yang lain ialah di sekolah.yang tidak menjadi suatu amalan di dalam keluarga murid tersebut. lain pula suasana yang wujud di dalam keluarga atau masyarakat pelajar tersebut. kaedah dan teknik yang sesuai untuk memberi kefahaman yang benar-benar boleh meyakinkan murid bahawa apa yang disampaikan oleh guru di dalam kelas itu adalah benar untuk mengelakkan mereka terpengaruh dengan ibu bapa yang tidak menunaikan ajaran Islam.1983).guru Pendidikan Islam perlulah memainkan peranan . mesra dan saling hormat menghormati. dia melihat ibu bapanya tidak menunaikan solat. murid diajar tentang kewajipan menunaikan solat walau di mana sahaja berada. Untuk memberi kesedaran tentang perkara tersebut kepada ibu bapa bukanlah suatu perkara yang senang. (Azman Wan Chik. Cara penyelesaiannya : Dalam menghadapi cabaran di atas. atau adab pergaulan dan akhlak yang baik. dan pendidikan tidak formal itu selaras dengan pendidikan formal di sekolah. Melalui pertemuan tersebut. Misalannya. guru Pendidikan Islam menjelaskan apakah pendidikan Islam. di awal pembelajaran lagi. Jalan paling mudah dan lebih berkesan untuk menyelesaikan masalah ini ialah apabila ibu bapa menjalankan tugas dan tanggungjawab yang betul dengan memberikan pendidikan tidak formal kepada anak-anak mereka. menunaikan suruhan Allah dan nilai-nilai murni yang lain. Tambahan pula jika guru tersebut tidak mempunyai kualiti dan daya sebagai seorang pendakwah yang berkesan. tujuan dan matlamat Pendidikan Islam dan kesan sekiranya tidak mempraktikkan apa yang dipelajari. Pertemuan antara guru dan ibu bapa boleh diaturkan melalui Persatuan Ibu bapa dan Guru. Tetapi apabila pulang ke rumah. guru mengajar berkaitan budi pekerti. Namun. (Atan Long.

Inilah yang dikatakan cabaran kepada guru Pendidikan Islam. konflik akan timbul dalam diri mereka. tetapi oleh kerana pendidikan formal yang disampaikan di sekolah merupakan pendidikan yang bersistem. (Azman Wan Chik. Maka. maka masyarakat lebih menumpukan harapan kepada pendidikan yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. Walaupun pendidikan lain yang berupa pendidikan tidak formal itu penting. Tugas guru bukanlah beralih kepada seratus peratus mengubah masyarakat pula. Cabaran : Ketidakselarasan pendidikan masyarakat dengan pendidikan di sekolah. di dalam banyak hal tidak terdapat keselarasan di antara apa yang dikemukakan di sekolah dengan apa yang diamalkan di dalam masyarakat. Cabaran : Kurangnya guru-guru mata pelajaran lain untuk turut serta menerapkan nilai-nilai Pendidikan Islam dalam pengajaran mereka. . Namun. kepentingan guru tidak dapat dinafikan kerana boleh dikatakan tiap-tiap ahli masyarakat di dalam zaman moden ini melalui pendidikan yang diberikan oleh guru dan proses pendidikan yang lain. Mata pelajaran sepatutnya disebut sebagai Pengetahuan Agama Islam. Menurut Atan Long (1983). Contohnya guru mengajar tentang haramnya judi. 1987).menyelitkan unsur-unsur Pendidikan Islam dan memberi kesedaran peri pentingnya ibu bapa berpegang dengan ajaran Islam serta kepentingan ibu bapa menyelaraskan pendidikan tidak formal di rumah dengan pendidikan formal di sekolah. tetapi usaha semua itu penting demi mencapai tujuan Pendidikan Islam di sekolah agar pembelajaran yang kondusif di dalam bilik darjah dan sekolah secara Islam dapat diwujudkan. tetapi murid melihat judi berleluasa di dalam masyarakat. Hal ini akan menyebabkan kurangnya kepercayaan mereka terhadap apa yang disampaikan oleh guru di sekolah terutama bagi murid-murid yang masih mentah.

Hal ini kerana ia adalah bahan ilmu yang disampaikan kepada murid sebagai asas kepada Pendidikan Islam. menceritakan tentang kezaliman seseorang pemerintah yang menyebabkan ramai rakyatnya menderita. Cara meminta pelajar-pelajar memikirkan apakah moral sesuatu peristiwa atau kejadian juga merupakan satu pendekatan yang boleh digunakan. masih kekurangan infrastruktur dan prasarana yang lengkap. guru hendaklah menerapkan unsur Pendidikan Islam iaitu dengan menasihatkan pelajar supaya betul dan tidak ada unsur tipu ketika membuat kira-kira kewangan. Dari situ guru boleh menasihatkan pelajar supaya jangan jadi penguasa seperti itu kerana ia merosakkan orang lain. dalam pelajaran Ekonomi dan Prinsip Akaun. Akhirnya rakyat bangun memberontak yang menyebabkan ramai yang mati dan cedera.Salleh. (Amla Mohd. Contoh lain ialah dalam mata pelajaran sejarah. Sesetengah sekolah khususnya yang terletak di kawasan pedalaman. Cara penyelesaiannya : Pendidikan Islam sepatutnya ada dalam setiap mata pelajaran sekolah khususnya guru-guru yang beragama Islam. 1995) Cabaran : Kekurangan infrastruktur dan prasarana yang lengkap. Cabaran inilah yang perlu ditempuhi oleh mereka. Contohnya tiada kemudahan surau. Umpamanya. Cara penyelesaiannya : .1976 (Dalam Mohd Yusuf Ahmad. 2004). maka tugas guru Pendidikan Islam akan menjadi berat. Semua ini akan menyukarkan guru Pendidikan Islam untuk mewujudkan suasana sekolah yang Islamik. Apabila guru-guru lain tidak sama-sama cuba menerapkan nilai-nilai Pendidikan Islam dalam diri murid. pada masa yang bersesuaian. dibenci masyarakat dan dikeji oleh Allah. al-Ibrashy.

Antaranya kemudahan pusat sumber. bilik pengajaran mikro. gimnasium. kenderaan dan staf sokongan. harapan dari pihak sekolah. asrama. tetapi berterusan memantau pelajar walau di mana mereka. peralatan rekreasi. Ini semua adalah untuk memantapkan Pendidikan Islam yang telah diberikan dalam bilik darjah dan juga untuk menghidupkan amalan dan penghayatan Islam secara yang lebih berkesan. bahan rujukan. Namun bagi guru Pendidikan Islam yang kreatif. tilawah al-Quran. Amanah Allah yang dipikul. kemudahan dan infrastruktur pendidikan guru perlu disediakan dengan secukupnya. boleh diganti sebagai surau. Namun tugas pendidik bukan hanya terhad di dalam kelas sahaja. Seorang pendidik itu perlu berperanan sebagai seorang orang tua yang baik. adil dan memiliki ilmu yang mendalam. kepercayaan yang diberikan oleh ibu bapa. mana-mana bilik darjah yang tidak digunakan. surau sekolah adalah untuk pelajarpelajar melakukan praktikal ibadat serta kegiatan lain termasuk solat berjemaah. makmal teknologi dan vokesyenal.Menurut Razali Ismail (1992). perabot. Lebih-lebih lagi sebagai guru Pendidikan Islam. hasrat negara yang terbeban di bahu. bilik kuliah. PENUTUP Apa yang ingin ditekankan di sini ialah tugas guru ini amatlah berat. Guru juga perlu mempunyai hubungan yang harmoni dengan ibu bapa dan pelajar serta bijak mengurus bilik darjah. dewan perhimpunan. sementara menunggu proses pembinaan surau dibuat. makmal komputer. Gamal Abdul Nasir Zakaria (2003) Namun sebagai guru Pendidikan Islam. pusat penyuburan ilmu. memiliki sifat kasih sayang. tazkirah dan lain-lain. Pihak sekolah bertanggungjawab mendirikan surau di sekolah masing-masing. Mengikut Mohd Yusuf Ahmad (2004). masyarakat yang sentiasa mengharapkan sesuatu yang baik di dalam pendidikan dan sebagainya lagi menjadikan tugas ini semakin rumit. kita harus berpegang kepada .

Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Malahan impian untuk mewujudkan sekolah yang selari dengan prinsip-prinsip Islam juga tidak dapat dibentuk sekiranya pembentukan nilai-nilai tersebut tidak diasuh di dalam bilik darjah. pihak pengurusan sekolah. setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. (1999).firman Allah mafhumnya. Bhd. (1993) bahawa dari segi falsafah. Bhd. Profesionalisme motivasi pengurusan bilik darjah. . pendidikan ialah satu proses memanusiakan manusia. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Sepertimana yang disebut oleh Wan Mohd Zahid Mohd Nordin. (1999). Bilik darjah yang kondusif dan selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tidak akan dapat diwujudkan apabila suasana sekolah tidak membantu ke arah itu. Dinamika guru. Dari situ. ibu bapa. RUJUKAN Abdul Rahim Abdul rashid. dapat kita rungkaikan bahawa bukan senang untuk kita mendidik manusia supaya benar-benar dapat menjadi manusia yang berguna kerana manusia ini terdiri dari pelbagai ragam dan karenah. masyarakat dan ramai lagi demi mewujudkan bilik darjah dan sekolah selari dengan prinsip-prinsip Islam. Sifat ikhlas dan zuhud iaitu melakukan sesuatu demi mencari keredhaan Allah perlu ada dalam diri setiap guru. Pelbagai cabaran yang akan kita hadapi samada di bilik darjah ataupun suasana sekolah itu sendiri. keberkesanan bilik darjah saling berkait rapat dengan suasana sekolah yang membantu di samping penglibatan pihak-pihak luar samada bahagian Kementerian Pendidikan. Pendidikan Islam. Begitu juga peranan sekolah yang akan membantu keberkesanan mewujudkan bilik darjah yang selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ahmad Mohd Salleh. Kesimpulannya.

14 Disember 1983 (hlm.Ahmad Mohd Salleh. (Ed. Universiti Kebangsaan Malaysia. (1987).). Keruntuhan akhlak dan pembangunan remaja masa kini : Cabaran Pendidikan Islam di Malaysia. sejarah dan kaedah pengajaran pembelajaran. Seminar anjuran Guru-guru Melayu Malaysia Barat dan Pusat Pendidikan. Bangi. FakultiPendidikan.n. Kaedah hayati amali. (2003). Bhd. 2526 Jun 2005 (hlm. Dlm. Selangor : Masa Enterprise Atan Long. 27). Ghazali Darussalam. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. (2005). Pengurusan Disiplin Murid. J. Eng. [s. 15-16 Januari 1994 (hlm. Melaka. Bhd. Peranan guru di dalam pembangunan negara bagi menyelesaikan masalah-masalah kini.]: [s. Bhd. Seminar JKLAU ke-9. Roshidi Azizan & Abdullah Mohd Noor. Pendidikan Islam kea rah kemanusiaan sejagat. (1983). Pendidikan guru: Cabaran. Pendidikan Islam : Falsafah. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur: Karya Bistari Sdn. Amla Mohd Salleh. A. Bangi. (2004).] Azman Wan Chik. falsafah dan strategi dalam pembentukan guru yang unggul. (1994). (2007). Kuala Lumpur: Utusan . Penerapan nilai-nilai murni di dalam pengajaran bilik darjah: Satu perbincangan tentang isu dan strategi.l. Che Noraini Hashim. Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 4).1-3). 189) . Bangi. Universiti Kebangsaan Malaysia. Pedagogi Pendidikan Islam.

& Abdul Jalil Othman (Ed. Hairani Mohd Khalid & Rodziah Abdullah. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Dlm. Pendidikan Islam era 2020 tasawur dan strategi. Saidah Kamin. Selangor : Tekno Edar. Ishak Haron. 59-64). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.).). Ibrahim Mamat. Ibrahim Ahmad. Jabatan Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Bhd. Wawasan 2020 : Cabaran kepada pendidik guru. 12) Kota . Persediaan guru Pendidikan Islam menghadapi negara maju (hlm. : Teori dan praktik. 26-28 Oktober 1998 (hlm. Dlm. Kamus Dewan edisi keempat. Seminar JPPG Pendidikan guru untuk sekolah berkesan. (1999). Jawatankuasa Penerbitan Khas Fakulti Pendidikan (Ed. Pendidikan di Malaysia: Arah dan cabaran (hlm. 15-17 September 1992 (hlm. Salmah Jabbar. (1992). Aini Hassan. Dlm. Perubahan dalam pengurusan pendidikan di Malaysia menjelang abad ke 21. Noresah Baharom. Pengurusan pendidikan untuk sekolah berkesan daripada perspektif Islam. (1997). Memimpin remaja sekolah. Aziah Tajudn. Nik Azis Nik Pa. Razali Ismail.). 204).Publications & Distributors Sdn. (1993). (2007). Khailani Abdul Jalil & Ishak Ali Shah (Ed. Bhd. Kuala Lumpur : Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. 96-98). Azizah Supardi. Marohaini Yusoff. Zulkifli A. Minggu budaya dan wacana pendidikan. Ananda Kumar P.(1993). Shahril Marzuki. Manaf.Kuala Lumpur : Fakulti Pendidikan Universiti Malaya.

Sang M.Bharu : Maktab Perguruan Kota Bharu. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. . S. (2008). Pengurusan hal ehwal murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful