PENGENALAN Syed Muhammad Naquib al-Attas, (1999) mendefinisikan pendidikan sebagai suatu proses menanam sesuatu ke dalam diri

manusia. Pendidikan Islam pula ditakrifkan oleh Ahmad Mohd Salleh (2004) sebagai suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Manakala menurut Mohd Yusof Ahmad (2004) pula, Pendidikan Islam adalah satu usaha atau proses mengajar, mengasuh, mendidik dan mengembangkan potensi individu dari segi aqli, rohani, jasmani dan emosi supaya menjadi insan seimbang yang mampu untuk membangun diri, keluarga dan masyarakat berdasarkan ajaran Islam, di samping itu ia juga berusaha untuk mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat. Pendidikan Islam ini bukan sahaja mata pelajaran di sekolah, tetapi satu proses pembentukan manusia berdasarkan ajaran Islam. Ia juga bermaksud sistem yang bersumberkan wahyu, iaitu satu sumber yang sempurna untuk mendidik manusia bagi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuannya ialah melahirkan muslim yang soleh, yang dapat membangun diri, keluarga dan masyarakat ke arah yang diredhai Allah. Melalui definisi dan maksud di sebalik Pendidikan Islam seperti yang dihuraikan di atas, dapatlah kita fahami betapa besarnya peranan guru Pendidikan Islam dalam mendidik pelajar-pelajar agar tujuan yang Pendidikan Islam itu benar-benar dicapai. Namun begitu, untuk mencapai tujuan tersebut guru Pendidikan Islam masa kini menghadapi banyak cabaran khususnya dalam melaksanakan persekitaran bilik darjah dan sekolah yang kondusif selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Cabaran dalam melaksanakan persekitaran bilik darjah selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. ijma’ ulama’. Cabaran : Kesamaran peranan sebagai guru Pendidikan Islam. lebih elok diteliti apakah maksud cabaran. cabaran diertikan sebagai sesuatu yang menguji kemampuan dan ketabahan seseorang atau sesuatu organisasi. Pegawai Pelajaran Daerah atau Kementerian Pendidikan. dapat kita fahami bahawa yang dimahukan di sini ialah apakah cabaran atau indikator-indikator yang menguji kemampuan guru Pendidikan Islam dalam mewujudkan persekitaran bilik darjah dan sekolah yang sesuai dengan ajaran Islam iaitu berteraskan sumber Islam yang dibenarkan.Sebelum melihat cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru Pendidikan Islam. 2. Kondusif membawa erti sesuai. Guru akan kurang berusaha menentukan pembelajaran yang berkesan dan lebih mudah memenuhi ’keperluan pentadbiran’ kerana ia diperhatikan dan . Cabaran ini boleh dibahagikan kepada dua iaitu:1. Merujuk Kamus Dewan edisi keempat. 1. mencapai atau mendorong menghasilkan sesuatu. Cabaran dalam mewujudkan suasana sekolah yang kondusif selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Cabaran dalam melaksanakan persekitaran bilik darjah selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Prinsip-prinsip asas ajaran Islam pula ialah sesuatu yang dilakukan itu mestilah berteraskan al-Quran. kondusif dan apakah pula prinsip-prinsip Islam. qias serta selari dengan nilai-nilai Islam. baik dan sebagainya untuk membantu. Hari ini dapat dilihat berapa ramai guru lebih bersikap ‘menjalankan tugas sahaja’ bagi memenuhi arahan dari pihak atasan samada pengetua. Jadi di sini. as-Sunnah.

masyarakat dan rakan sekerjanya. sebagai contoh . Guru juga perlu mengetahui dengan luas berkaitan pedagogi dan psikologi pembelajaran di samping melengkapkan diri dengan kemahiran pengurusan bilik darjah. 1995) Cara penyelesaian : Sebagai guru Pendidikan Islam. pandangan luas dan dinamik. Ini menimbulkan rasa tidak ikhlas di dalam diri guru dalam mendidik. pembimbing. guru perlu mengetahui. Oleh itu mereka mengabaikan ’keperluan pelajar’ di bilik darjah. Antara sifat seorang guru ialah tegas. Sifat dinamik ini perlu dimiliki oleh guru supaya tidak ketinggalan di belakang dalam arus pengetahuan yang semakin berkembang. toleransi. Guru adalah murabbi. (Ahmad Mohd Salleh. adil. Selain itu. Kegagalan memahami fungsi dan peranan yang sebenar akan memberi kesan yang amat besar kepada pembentukan ummah. muallim. Peranannya sebagai penyemai nilai-nilai murni. Mereka menyampaikan ilmu-ilmu Allah supaya setiap yang dididiknya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. ramah. menguasai ilmu naqliyyah dan ilmu aqliyyah pada tahap yang membanggakan. memahami dan menghayati isi kandungan mata pelajaran Pendidikan Islam melangkaui batasan sukatan pelajaran.dihargai oleh orang atasan. kaunselor. alim atau ulama pada kaca mata Islam. guru harus mempamerkan sifat-sifat terpuji yang dapat diterima oleh pelajar. Oleh itu guru Pendidikan Islam perlu memahami. menghayati dan berusaha mencapai apa yang digariskan di dalam Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam. suka berjenaka. 1993) Mereka lupa bahawa Islam memandang tinggi kepada ahli-ahli ilmu. dan pelbagai lagi. dedikasi. amalan muhasabah diri perlu dilaksanakan. (Nik Azis Nik Pa. Fungsi dan peranan dalam membentuk ummah perlu direnung semula. mudarris. fasilitator. 1993) Perkara yang penting juga ialah sebagai seorang pendidik. (Ishak Haron.

Jadi. Apabila situasi ini berlaku. Tetapi diganggu pula oleh murid-murid lain yang bising di dalam kelas. 2005) Apabila sudah begitu perspektif murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. hakim dalam memberi hukuman sewajarnya kepada pelajarpelajarnya perlu diambil berat. selain pelajar menguasai fakta-fakta untuk tujuan peperiksaan. 1999) Cabaran : Minat dan perspektif murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. Ramai di antara mereka yang bersungguh-sungguh menguasai mata pelajaran ini semata-mata untuk memperolehi A di dalam keputusan peperiksaan. Guru perlu menerangkan hakikat Pendidikan Islam di sekolah di mana ia mempunyai dua tujuan besar iaitu untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar sebagai satu pelajaran untuk tujuan peperiksaan dan peranan paling besar ialah untuk membimbing murid sekolah agar menghayati agama Islam untuk tujuan amalan dan penghayatan. mana mungkin akan timbul minat untuk mempelajarinya dengan lebih mendalam. Jauh sekali untuk menghayati pelajaran tersebut. mereka juga harus dibimbing untuk mengamal dan . Sedangkan fungsi Pendidikan Islam jauh lebih besar daripada itu. (Che Noraini Hashim. (Shahril Marzuki & Habib Mat Som. Hanya segelintir sahaja murid yang mungkin memberikan tumpuan. Kebanyakan murid berpandangan bahawa Pendidikan Islam hanyalah salah satu dari mata pelajaran yang terdapat di sekolah. muridmurid tidak melibatkan diri secara aktif di dalam bilik darjah.teladan. mereka diwajibkan untuk mengambil mata pelajaran ini. pembelajaran yang kondusif di dalam kelas tidak dapat diwujudkan. Cara penyelesaiannya : Jadi di sini. nampak bahawa guru perlu memainkan peranan yang penting. Bagi pelajar yang beragama Islam. Kesannya apabila tiba giliran mata pelajaran ini.

cahaya yang tidak mencukupi. bekalan elektrik tidak ada atau sudah tidak berfungsi menimbulkan ketidakselesaan kepada pelajar menyebabkan mereka gelisah. Rozihani Yaakub. Oleh sebab itu. mengganggu rakan dan bergerak ke sana sini. 1987) Namun persoalannya ialah berapa ramai guru yang menyedari hakikat ini? Adakah mereka berusaha lebih daripada menyalurkan ilmu untuk tujuan peperiksaan sahaja? Adakah mereka mampu menjadikan bilik darjah itu menarik dan murid-murid minat untuk mendalaminya? Cabaran : Keadaan bilik darjah yang tidak memuaskan. 2007) Cara penyelesaiannya : Di sini pihak yang terbabit untuk menyelesaikan masalah ini ialah pihak . Ada pelajar yang lemah.menghayati agama Islam. Contohnya membuat bising.mereka tidak dapat menumpukan perhatian kepada pelajaran sepenuhnya dan ini memungkinkan berlaku gangguan kepada pengajaran dan pembelajaran. sederhana dan tinggi tahap kebolehan menerima apa yang diajar oleh guru. Keadaan bilik darjah yang tidak terurus. (Shahabudin Hashim. Mohd Zohir Ahmad. Jadi. (Azman Wan Chik. panas.pelajar yang tertinggal atau atau tidak berminat mengikuti pengajaran guru akan melakukan aktiviti-aktiviti yang mengganggu pengajaran dan pembelajaran. Guru tidak akan dapat mengawal kelasnya dengan baik apabila bilangan murid terlalu ramai lebih-lebih lagi terdapat berbagai-bagai tahap kebolehan pelajar.kerusi meja yang banyak dan nampak berselerak. Ini harus disedari oleh semua guru Pendidikan Islam kerana tugas mereka tidak hanya terhad kepada memberi pengetahuan agama sahaja sebagaimana yang digariskan dalam sukatan pelajaran tetapi juga menanam minat dan cinta terhadap agama yang menjadi pegangan hidup mereka. Tugas kedua ini adalah sesuatu yang tersirat dalam tugas guru Pendidikan Islam. Guru tidak mampu melayan semua karenah pelajar di dalam kelas tersebut.

sudut maklumat. Rashid) Untuk mengatasi masalah bilangan murid yang terlalu ramai di dalam bilik darjah. (Abd. akhlak ialah suatu menifestasi hidup yang luas yang mencakupi kegiatan menghubungkan manusia dengan Allah. lukisan. Kepelbagaian hiasan di dinding seperti ayat-ayat al-Quran. Ada sesetengah sekolah dihadapkan dengan masalah disiplin dan keruntuhan akhlak yang teruk dalam kalangan murid-muridnya. Rahim Abd. nas-nas hadis. Aspek keceriaan juga ada kalanya memberikan kesan yang tinggi terhadap suasana bilik darjah. Cabaran : Masalah disiplin dan keruntuhan akhlak pelajar.pengurusan atau pentadbiran sekolah di mana mereka perlu berusaha mendapatkan kemudahan bilik darjah yang masih tidak mencukupi. Menurut Zawawi Ahmad (1996). Di sini guru perlu menerapkan nilai-nilai Islam iaitu mementingkan kebersihan. Guru tersebut perlu bijak dalam membentuk dan menyusun susunan peralatan dan barangbarang yang terdapat di dalam bilik darjah agar nampak tersusun dan tidak berselerak. manusia dengan manusia dan manusia dengan semua makhluk Allah yang lain di dunia ini. sudut pameran kerja pelajar. kepentingan bekerjasama menjaga barang-barang. Untuk mewujudkan bilik darjah dan sekolah yang kondusif itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. ia mungkin boleh mengutarakan masalah tersebut kepada pihak pengurusan sekolah untuk diambil jalan penyelesaiannya. matematik dan sebagainya boleh dipamerkan di bilik darjah supaya ia mendorong pelajar lain membaiki kelemahan mereka. kata-kata motivasi dari para ulama’ . sudut bacaan dan sebagainya akan mewujudkan suasana kondusif pembelajaran pelajar dan memotivasikan mereka. Akhlak .sudut pengetahuan. Pihak kedua ialah peranan guru itu sendiri. kreatif dan inovatif akan mempunyai semangat dan idea-idea yang kreatif dalam membentuk suasana pembelajaran yang kondusif. saling tolong menolong dan sebagainya lagi. Sampel kerja-kerja pelajar yang terbaik seperti karangan. Guru yang bermotivasi tinggi.

sedikit sebanyak ia akan mengurangkan masalah ini. Apabila pelajar-pelajar seperti ini sudah dapat dikawal. kaedah bercerita dan kaedah pelaziman. kaedah ulangan. ponteng kelas. kaedah hafalan. pihak sekolah dan juga perhatian masyarakat. Oleh yang demikian Rasulullah sering mengingatkan umatnya tentang mustahaknya akhlak dibentuk dengan baik. meminum arak. kaedah soal jawab. Selain itu. kaedah tulisan. (Ibrahim Mamat. Apabila semua turut memberikan perhatian terhadap masalah ini. bersembunyi di dalam tandas dan sebagainya lagi. kaedah syarahan. guru Pendidikan Islam perlu mempelbagaikan kaedah yang digunakan untuk membolehkan murid tertarik untuk belajar mata pelajaran Pendidikan Islam ini. proses pengajaran dan pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih kondusif. Antara kaedah tersebut ialah kaedah perbandingan. pelajar yang mudah terpengaruh akan mudah diajak untuk menimbulkan masalah disiplin samada di dalam bilik darjah atau di sekolah. kaedah pemahaman. media massa dan sebagainya. kaedah amali dan demonstrasi. Rakan sebaya juga mempengaruhi akhlak pelajar. Sebagai contohnya. Contohnya menghisap rokok.(Ghazali Darussalam. kaedah eksperimen.manusia adalah sangat peka dan mudah berkesan dengan sebarang tingkah laku sama ada baik ataupun buruk. guru-guru lain. menyalahgunakan dadah. Pihak sekolah sebagai contohnya perlu mengenakan tindakan disiplin bagi murid-murid yang terlibat dengan masalah ini. kita dapat lihat betapa runtuhnya akhlak dalam kalangan murid Islam pada masa kini. Namun akibat pengaruh dari barat. kaedah perbincangan. merosakkan harta benda sekolah.1997) Pelajar-pelajar seperti inilah yang selalu menimbulkan masalah dan gangguan apabila berada di dalam bilik darjah. 2004). kaedah permainan. . Cara penyelesaiannya : Untuk mengatasi masalah ini guru Pendidikan Islam memerlukan bantuan dan kerjasama dari pihak lain samada ibu bapa.

MP4.1991) Penggunaan alat bantu mengajar (ABM) merupakan untuk memastikan murid menerima pengetahuan dan kemahiran yang diajar. ceramah-ceramah kerohanian dan sebagainya lagi. iaitu deria penglihatan. Aktiviti-aktiviti bercorak pemupukan nilai kurang mendapat sambutan. deria sentuh dan deria pendengaran. kertas A4 dan lain-lain lagi. (Shahril Marzuki & Habib Mat Som. kad manila.Kaedah dan teknik yang dipilih haruslah berdasarkan umur. ( Mok Soon Sang. (Ahmad Mohd Salleh. bengkel teknik menjawab soalan peperiksaan dan seumpamanya. . Cabaran : Budaya dan pengurusan sekolah Kebanyakan sekolah pada hari ini lebih menumpukan kepada aspek kecemerlangan akademik seperti mengadakan program motivasi. kebolehan dan minat murid. 2004) Penggunaan kepelbagaian teknik dan kaedah yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran serta dibantu dengan alat bantu mengajar membolehkan pelajar terlibat secara aktif di dalam bilik darjah. 1999). Ia memberi peluang kepada murid untuk memperoleh pengetahuan melalui penggunaan pelbagai deria. kertas mahjong. Dalam hal ini pemilihan bahan pelajaran yang sesuai hendaklah berkait rapat dengan teknik mengajar. buku rujukan. komputer. pembelajaran yang kondusif dapat diwujudkan.Contohnya aktiviti gotong royong. Contoh alat bantu mengajar ialah tayangan video. buku teks. Cabaran dalam mewujudkan suasana sekolah yang kondusif selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. kecerdasan. 2. tayangan slide. Hal-hal berkaitan programprogram sekolah dan sebagainya ini berkait rapat dengan sistem pengurusan dan pentadbiran sekolah. Azman Wan Chik (1987) mengesyorkan guru agar berusaha untuk menjadikan bilik darjah Pendidikan Islam sebagai satu medan yang indah dan menarik sehingga murid di dalamnya tidak ingin keluar dan murid yang di luar berebut-rebut untuk masuk ke dalam. Dari situ.

disiplin dan tanggungjawab kepemimpinan. 1999). sudah tentu sekolah yang kondusif berdasarkan nilai-nilai Islam ini dapat diwujudkan.Cara penyelesaiannya : Pihak pengurusan hendaklah mempunyai misi dan wawasan yang jelas berlandaskan budaya. Sewajarnya pihak pengurusan menyediakan prasarana untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum berbentuk ibadah seperti berkhemah dan bertamrin hujung minggu di sekolah. Aspek agama dan nilai perlu ditekankan merentasi kurikulum dan kesepaduan ilmu wahyu dan ilmu sains tabii dan sains kemanusiaan. Sebahagian dari budaya ini adalah sifat muraqabah iaitu merasa Allah sentiasa memerhati mereka dan muhasah iaitu Allah akan menghitung perbuatan mereka untuk dipertanggungjawabkan. ( Jabatan Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Cabaran : Ketidakselarasan pendidikan ibu bapa di rumah dengan pendidikan di sekolah. Pihak pengurusan sekolah juga hendaklah berusaha mewujudkan budaya sekolah yang menghidupkan nlai-nilai aqidah dan akhlak supaya pelajar berasa selamat. Kegiatan ko-kurikulum juga harus menyokong pemupukan aqidah dan akhlak di samping menyediakan ruang untuk penambahan pengalaman ilmiah. sentiasa ingin berbakti dan berusaha untuk maju dalam pelajaran berdasarkan dorongan yang lebih tinggi iaitu mencari keredhaan Allah bukan hanya untuk menggembirakan warga sekolah. nilai agama dan akhlak yang didokong oleh warga sekolah. Kurikulum dirangka dan dilaksanakan harus memberi kepada peneguhan ilmu tentang akidah dan akhlak samada dalam buku teks. pengajaran dan pembelajaran atau aktiviti dalam bilik darjah dan sekolah. guru. ibu bapa dan guru. Sesungguhnya jika setiap warga sekolah bermula dari pengetua. kakitangan sokongan sehingga kepada pelajar menghayati nila-nilai akhlak ini.di luar dan sebagainya. Situasi ini akan berlaku apabila guru Pendidikan Islam mengajar sesuatu .

di awal pembelajaran lagi. Cara penyelesaiannya : Dalam menghadapi cabaran di atas. mesra dan saling hormat menghormati. Guru juga perlu bersungguh-sungguh memikirkan pendekatan. murid diajar tentang kewajipan menunaikan solat walau di mana sahaja berada. kaedah dan teknik yang sesuai untuk memberi kefahaman yang benar-benar boleh meyakinkan murid bahawa apa yang disampaikan oleh guru di dalam kelas itu adalah benar untuk mengelakkan mereka terpengaruh dengan ibu bapa yang tidak menunaikan ajaran Islam. Jalan paling mudah dan lebih berkesan untuk menyelesaikan masalah ini ialah apabila ibu bapa menjalankan tugas dan tanggungjawab yang betul dengan memberikan pendidikan tidak formal kepada anak-anak mereka. Tambahan pula jika guru tersebut tidak mempunyai kualiti dan daya sebagai seorang pendakwah yang berkesan. dan pendidikan tidak formal itu selaras dengan pendidikan formal di sekolah. (Atan Long. 1987) Contoh yang lain ialah di sekolah. atau adab pergaulan dan akhlak yang baik. dia melihat ibu bapanya tidak menunaikan solat. lain pula suasana yang wujud di dalam keluarga atau masyarakat pelajar tersebut. Pertemuan antara guru dan ibu bapa boleh diaturkan melalui Persatuan Ibu bapa dan Guru. Misalannya. Maka pengaruh ibu bapanya akan melebihi ajaran guru di dalam bilik darjah. Melalui pertemuan tersebut. menunaikan suruhan Allah dan nilai-nilai murni yang lain.1983). Tetapi apabila pulang ke rumah. Umpamanya bercakap dengan menggunakan suara yang lemah lembut. guru Pendidikan Islam menjelaskan apakah pendidikan Islam. Untuk memberi kesedaran tentang perkara tersebut kepada ibu bapa bukanlah suatu perkara yang senang. guru mengajar berkaitan budi pekerti. tujuan dan matlamat Pendidikan Islam dan kesan sekiranya tidak mempraktikkan apa yang dipelajari. (Azman Wan Chik. Namun.guru Pendidikan Islam perlulah memainkan peranan .yang tidak menjadi suatu amalan di dalam keluarga murid tersebut.

Menurut Atan Long (1983). Tugas guru bukanlah beralih kepada seratus peratus mengubah masyarakat pula. Namun. di dalam banyak hal tidak terdapat keselarasan di antara apa yang dikemukakan di sekolah dengan apa yang diamalkan di dalam masyarakat. Inilah yang dikatakan cabaran kepada guru Pendidikan Islam. tetapi oleh kerana pendidikan formal yang disampaikan di sekolah merupakan pendidikan yang bersistem. kepentingan guru tidak dapat dinafikan kerana boleh dikatakan tiap-tiap ahli masyarakat di dalam zaman moden ini melalui pendidikan yang diberikan oleh guru dan proses pendidikan yang lain. 1987). Maka. . Walaupun pendidikan lain yang berupa pendidikan tidak formal itu penting. Cabaran : Ketidakselarasan pendidikan masyarakat dengan pendidikan di sekolah. konflik akan timbul dalam diri mereka. tetapi usaha semua itu penting demi mencapai tujuan Pendidikan Islam di sekolah agar pembelajaran yang kondusif di dalam bilik darjah dan sekolah secara Islam dapat diwujudkan. tetapi murid melihat judi berleluasa di dalam masyarakat. (Azman Wan Chik. Mata pelajaran sepatutnya disebut sebagai Pengetahuan Agama Islam. Cabaran : Kurangnya guru-guru mata pelajaran lain untuk turut serta menerapkan nilai-nilai Pendidikan Islam dalam pengajaran mereka. Contohnya guru mengajar tentang haramnya judi.menyelitkan unsur-unsur Pendidikan Islam dan memberi kesedaran peri pentingnya ibu bapa berpegang dengan ajaran Islam serta kepentingan ibu bapa menyelaraskan pendidikan tidak formal di rumah dengan pendidikan formal di sekolah. Hal ini akan menyebabkan kurangnya kepercayaan mereka terhadap apa yang disampaikan oleh guru di sekolah terutama bagi murid-murid yang masih mentah. maka masyarakat lebih menumpukan harapan kepada pendidikan yang diberikan oleh guru-guru di sekolah.

Apabila guru-guru lain tidak sama-sama cuba menerapkan nilai-nilai Pendidikan Islam dalam diri murid.Salleh. 2004). Contohnya tiada kemudahan surau. Sesetengah sekolah khususnya yang terletak di kawasan pedalaman.Hal ini kerana ia adalah bahan ilmu yang disampaikan kepada murid sebagai asas kepada Pendidikan Islam. masih kekurangan infrastruktur dan prasarana yang lengkap. Akhirnya rakyat bangun memberontak yang menyebabkan ramai yang mati dan cedera. pada masa yang bersesuaian. Umpamanya. dibenci masyarakat dan dikeji oleh Allah. Cara penyelesaiannya : . al-Ibrashy. 1995) Cabaran : Kekurangan infrastruktur dan prasarana yang lengkap. (Amla Mohd. maka tugas guru Pendidikan Islam akan menjadi berat. Contoh lain ialah dalam mata pelajaran sejarah. Dari situ guru boleh menasihatkan pelajar supaya jangan jadi penguasa seperti itu kerana ia merosakkan orang lain. guru hendaklah menerapkan unsur Pendidikan Islam iaitu dengan menasihatkan pelajar supaya betul dan tidak ada unsur tipu ketika membuat kira-kira kewangan. Cabaran inilah yang perlu ditempuhi oleh mereka. Semua ini akan menyukarkan guru Pendidikan Islam untuk mewujudkan suasana sekolah yang Islamik. dalam pelajaran Ekonomi dan Prinsip Akaun. menceritakan tentang kezaliman seseorang pemerintah yang menyebabkan ramai rakyatnya menderita.1976 (Dalam Mohd Yusuf Ahmad. Cara penyelesaiannya : Pendidikan Islam sepatutnya ada dalam setiap mata pelajaran sekolah khususnya guru-guru yang beragama Islam. Cara meminta pelajar-pelajar memikirkan apakah moral sesuatu peristiwa atau kejadian juga merupakan satu pendekatan yang boleh digunakan.

pusat penyuburan ilmu. Namun tugas pendidik bukan hanya terhad di dalam kelas sahaja. gimnasium. Seorang pendidik itu perlu berperanan sebagai seorang orang tua yang baik. harapan dari pihak sekolah. Namun bagi guru Pendidikan Islam yang kreatif. makmal komputer. sementara menunggu proses pembinaan surau dibuat. bilik kuliah. boleh diganti sebagai surau. surau sekolah adalah untuk pelajarpelajar melakukan praktikal ibadat serta kegiatan lain termasuk solat berjemaah. Antaranya kemudahan pusat sumber. Pihak sekolah bertanggungjawab mendirikan surau di sekolah masing-masing. tilawah al-Quran. kepercayaan yang diberikan oleh ibu bapa. perabot. Guru juga perlu mempunyai hubungan yang harmoni dengan ibu bapa dan pelajar serta bijak mengurus bilik darjah. PENUTUP Apa yang ingin ditekankan di sini ialah tugas guru ini amatlah berat. memiliki sifat kasih sayang. Amanah Allah yang dipikul. makmal teknologi dan vokesyenal. kemudahan dan infrastruktur pendidikan guru perlu disediakan dengan secukupnya. mana-mana bilik darjah yang tidak digunakan. Lebih-lebih lagi sebagai guru Pendidikan Islam. Ini semua adalah untuk memantapkan Pendidikan Islam yang telah diberikan dalam bilik darjah dan juga untuk menghidupkan amalan dan penghayatan Islam secara yang lebih berkesan. bilik pengajaran mikro. tetapi berterusan memantau pelajar walau di mana mereka. Gamal Abdul Nasir Zakaria (2003) Namun sebagai guru Pendidikan Islam. asrama. dewan perhimpunan. peralatan rekreasi.Menurut Razali Ismail (1992). kita harus berpegang kepada . masyarakat yang sentiasa mengharapkan sesuatu yang baik di dalam pendidikan dan sebagainya lagi menjadikan tugas ini semakin rumit. hasrat negara yang terbeban di bahu. bahan rujukan. Mengikut Mohd Yusuf Ahmad (2004). kenderaan dan staf sokongan. tazkirah dan lain-lain. adil dan memiliki ilmu yang mendalam.

Selangor: Fajar Bakti Sdn. Malahan impian untuk mewujudkan sekolah yang selari dengan prinsip-prinsip Islam juga tidak dapat dibentuk sekiranya pembentukan nilai-nilai tersebut tidak diasuh di dalam bilik darjah. Kesimpulannya. setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. dapat kita rungkaikan bahawa bukan senang untuk kita mendidik manusia supaya benar-benar dapat menjadi manusia yang berguna kerana manusia ini terdiri dari pelbagai ragam dan karenah. keberkesanan bilik darjah saling berkait rapat dengan suasana sekolah yang membantu di samping penglibatan pihak-pihak luar samada bahagian Kementerian Pendidikan. Pendidikan Islam. Ahmad Mohd Salleh. RUJUKAN Abdul Rahim Abdul rashid. ibu bapa. pihak pengurusan sekolah.firman Allah mafhumnya. Bhd. Bilik darjah yang kondusif dan selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tidak akan dapat diwujudkan apabila suasana sekolah tidak membantu ke arah itu. . Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. masyarakat dan ramai lagi demi mewujudkan bilik darjah dan sekolah selari dengan prinsip-prinsip Islam. (1993) bahawa dari segi falsafah. Dinamika guru. Pelbagai cabaran yang akan kita hadapi samada di bilik darjah ataupun suasana sekolah itu sendiri. Bhd. Sifat ikhlas dan zuhud iaitu melakukan sesuatu demi mencari keredhaan Allah perlu ada dalam diri setiap guru. pendidikan ialah satu proses memanusiakan manusia. Profesionalisme motivasi pengurusan bilik darjah. Begitu juga peranan sekolah yang akan membantu keberkesanan mewujudkan bilik darjah yang selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Sepertimana yang disebut oleh Wan Mohd Zahid Mohd Nordin. (1999). (1999). Dari situ.

Bangi. Kuala Lumpur: Karya Bistari Sdn. A. sejarah dan kaedah pengajaran pembelajaran. Pengurusan Disiplin Murid.l.]: [s. Penerapan nilai-nilai murni di dalam pengajaran bilik darjah: Satu perbincangan tentang isu dan strategi. [s. Seminar anjuran Guru-guru Melayu Malaysia Barat dan Pusat Pendidikan. Amla Mohd Salleh. Universiti Kebangsaan Malaysia.). Melaka. Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 4). Peranan guru di dalam pembangunan negara bagi menyelesaikan masalah-masalah kini. 14 Disember 1983 (hlm. Roshidi Azizan & Abdullah Mohd Noor. Eng. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd. falsafah dan strategi dalam pembentukan guru yang unggul. Ghazali Darussalam.n. Pedagogi Pendidikan Islam. Keruntuhan akhlak dan pembangunan remaja masa kini : Cabaran Pendidikan Islam di Malaysia. (2004). FakultiPendidikan. (1994). Pendidikan Islam : Falsafah. 27). (Ed. (2003). Kuala Lumpur: Utusan . Selangor : Masa Enterprise Atan Long. Pendidikan guru: Cabaran. Bangi. (1987). 2526 Jun 2005 (hlm.] Azman Wan Chik. Pendidikan Islam kea rah kemanusiaan sejagat. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. (2005). (1983). Seminar JKLAU ke-9. Dlm. 189) . Che Noraini Hashim. Bhd. Bangi. 15-16 Januari 1994 (hlm. J.Ahmad Mohd Salleh.1-3). Universiti Kebangsaan Malaysia. (2007). Kaedah hayati amali. Bhd.

). 26-28 Oktober 1998 (hlm. Dlm. Pengurusan pendidikan untuk sekolah berkesan daripada perspektif Islam. Salmah Jabbar. (1992). Aini Hassan. Pendidikan Islam era 2020 tasawur dan strategi. Zulkifli A. Dlm.Publications & Distributors Sdn. Bhd. Ishak Haron. Ibrahim Ahmad. Saidah Kamin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.). Aziah Tajudn. (1993). : Teori dan praktik. (1997). Kuala Lumpur : Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Wawasan 2020 : Cabaran kepada pendidik guru. Minggu budaya dan wacana pendidikan. Khailani Abdul Jalil & Ishak Ali Shah (Ed. Ananda Kumar P. 96-98). Memimpin remaja sekolah. Noresah Baharom. Manaf. Hairani Mohd Khalid & Rodziah Abdullah. & Abdul Jalil Othman (Ed. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Razali Ismail. Jabatan Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Nik Azis Nik Pa. (1999). Ibrahim Mamat. Pendidikan di Malaysia: Arah dan cabaran (hlm. Dlm. Shahril Marzuki. Persediaan guru Pendidikan Islam menghadapi negara maju (hlm.).(1993). 15-17 September 1992 (hlm. Marohaini Yusoff. Kamus Dewan edisi keempat.Kuala Lumpur : Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Selangor : Tekno Edar. Azizah Supardi. 12) Kota . Jawatankuasa Penerbitan Khas Fakulti Pendidikan (Ed. Bhd. (2007). 204). 59-64). Seminar JPPG Pendidikan guru untuk sekolah berkesan. Perubahan dalam pengurusan pendidikan di Malaysia menjelang abad ke 21.

Pengurusan hal ehwal murid. (2008). S. Sang M. .Bharu : Maktab Perguruan Kota Bharu. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful