PENGENALAN Syed Muhammad Naquib al-Attas, (1999) mendefinisikan pendidikan sebagai suatu proses menanam sesuatu ke dalam diri

manusia. Pendidikan Islam pula ditakrifkan oleh Ahmad Mohd Salleh (2004) sebagai suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Manakala menurut Mohd Yusof Ahmad (2004) pula, Pendidikan Islam adalah satu usaha atau proses mengajar, mengasuh, mendidik dan mengembangkan potensi individu dari segi aqli, rohani, jasmani dan emosi supaya menjadi insan seimbang yang mampu untuk membangun diri, keluarga dan masyarakat berdasarkan ajaran Islam, di samping itu ia juga berusaha untuk mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat. Pendidikan Islam ini bukan sahaja mata pelajaran di sekolah, tetapi satu proses pembentukan manusia berdasarkan ajaran Islam. Ia juga bermaksud sistem yang bersumberkan wahyu, iaitu satu sumber yang sempurna untuk mendidik manusia bagi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuannya ialah melahirkan muslim yang soleh, yang dapat membangun diri, keluarga dan masyarakat ke arah yang diredhai Allah. Melalui definisi dan maksud di sebalik Pendidikan Islam seperti yang dihuraikan di atas, dapatlah kita fahami betapa besarnya peranan guru Pendidikan Islam dalam mendidik pelajar-pelajar agar tujuan yang Pendidikan Islam itu benar-benar dicapai. Namun begitu, untuk mencapai tujuan tersebut guru Pendidikan Islam masa kini menghadapi banyak cabaran khususnya dalam melaksanakan persekitaran bilik darjah dan sekolah yang kondusif selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Prinsip-prinsip asas ajaran Islam pula ialah sesuatu yang dilakukan itu mestilah berteraskan al-Quran. lebih elok diteliti apakah maksud cabaran. Cabaran dalam melaksanakan persekitaran bilik darjah selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. dapat kita fahami bahawa yang dimahukan di sini ialah apakah cabaran atau indikator-indikator yang menguji kemampuan guru Pendidikan Islam dalam mewujudkan persekitaran bilik darjah dan sekolah yang sesuai dengan ajaran Islam iaitu berteraskan sumber Islam yang dibenarkan. Cabaran : Kesamaran peranan sebagai guru Pendidikan Islam. as-Sunnah. Hari ini dapat dilihat berapa ramai guru lebih bersikap ‘menjalankan tugas sahaja’ bagi memenuhi arahan dari pihak atasan samada pengetua. ijma’ ulama’. Pegawai Pelajaran Daerah atau Kementerian Pendidikan. qias serta selari dengan nilai-nilai Islam. Merujuk Kamus Dewan edisi keempat. Jadi di sini. Guru akan kurang berusaha menentukan pembelajaran yang berkesan dan lebih mudah memenuhi ’keperluan pentadbiran’ kerana ia diperhatikan dan . cabaran diertikan sebagai sesuatu yang menguji kemampuan dan ketabahan seseorang atau sesuatu organisasi. Cabaran dalam mewujudkan suasana sekolah yang kondusif selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. mencapai atau mendorong menghasilkan sesuatu.Sebelum melihat cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru Pendidikan Islam. Cabaran ini boleh dibahagikan kepada dua iaitu:1. Kondusif membawa erti sesuai. Cabaran dalam melaksanakan persekitaran bilik darjah selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. kondusif dan apakah pula prinsip-prinsip Islam. 2. 1. baik dan sebagainya untuk membantu.

memahami dan menghayati isi kandungan mata pelajaran Pendidikan Islam melangkaui batasan sukatan pelajaran. mudarris. Selain itu. menghayati dan berusaha mencapai apa yang digariskan di dalam Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam. Ini menimbulkan rasa tidak ikhlas di dalam diri guru dalam mendidik. dan pelbagai lagi. guru perlu mengetahui. dedikasi. 1993) Perkara yang penting juga ialah sebagai seorang pendidik.dihargai oleh orang atasan. Oleh itu guru Pendidikan Islam perlu memahami. Antara sifat seorang guru ialah tegas. Sifat dinamik ini perlu dimiliki oleh guru supaya tidak ketinggalan di belakang dalam arus pengetahuan yang semakin berkembang. (Ishak Haron. sebagai contoh . muallim. guru harus mempamerkan sifat-sifat terpuji yang dapat diterima oleh pelajar. Guru adalah murabbi. (Ahmad Mohd Salleh. kaunselor. Oleh itu mereka mengabaikan ’keperluan pelajar’ di bilik darjah. suka berjenaka. fasilitator. pandangan luas dan dinamik. Fungsi dan peranan dalam membentuk ummah perlu direnung semula. masyarakat dan rakan sekerjanya. (Nik Azis Nik Pa. Kegagalan memahami fungsi dan peranan yang sebenar akan memberi kesan yang amat besar kepada pembentukan ummah. 1993) Mereka lupa bahawa Islam memandang tinggi kepada ahli-ahli ilmu. pembimbing. menguasai ilmu naqliyyah dan ilmu aqliyyah pada tahap yang membanggakan. adil. Peranannya sebagai penyemai nilai-nilai murni. Guru juga perlu mengetahui dengan luas berkaitan pedagogi dan psikologi pembelajaran di samping melengkapkan diri dengan kemahiran pengurusan bilik darjah. alim atau ulama pada kaca mata Islam. amalan muhasabah diri perlu dilaksanakan. toleransi. ramah. Mereka menyampaikan ilmu-ilmu Allah supaya setiap yang dididiknya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. 1995) Cara penyelesaian : Sebagai guru Pendidikan Islam.

Jauh sekali untuk menghayati pelajaran tersebut. Hanya segelintir sahaja murid yang mungkin memberikan tumpuan. Apabila situasi ini berlaku. (Che Noraini Hashim. mereka juga harus dibimbing untuk mengamal dan . mana mungkin akan timbul minat untuk mempelajarinya dengan lebih mendalam. Ramai di antara mereka yang bersungguh-sungguh menguasai mata pelajaran ini semata-mata untuk memperolehi A di dalam keputusan peperiksaan. Kebanyakan murid berpandangan bahawa Pendidikan Islam hanyalah salah satu dari mata pelajaran yang terdapat di sekolah. pembelajaran yang kondusif di dalam kelas tidak dapat diwujudkan. Sedangkan fungsi Pendidikan Islam jauh lebih besar daripada itu. muridmurid tidak melibatkan diri secara aktif di dalam bilik darjah. selain pelajar menguasai fakta-fakta untuk tujuan peperiksaan. 1999) Cabaran : Minat dan perspektif murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. Cara penyelesaiannya : Jadi di sini. hakim dalam memberi hukuman sewajarnya kepada pelajarpelajarnya perlu diambil berat. mereka diwajibkan untuk mengambil mata pelajaran ini. Guru perlu menerangkan hakikat Pendidikan Islam di sekolah di mana ia mempunyai dua tujuan besar iaitu untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar sebagai satu pelajaran untuk tujuan peperiksaan dan peranan paling besar ialah untuk membimbing murid sekolah agar menghayati agama Islam untuk tujuan amalan dan penghayatan.teladan. 2005) Apabila sudah begitu perspektif murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. Jadi. (Shahril Marzuki & Habib Mat Som. Bagi pelajar yang beragama Islam. Kesannya apabila tiba giliran mata pelajaran ini. nampak bahawa guru perlu memainkan peranan yang penting. Tetapi diganggu pula oleh murid-murid lain yang bising di dalam kelas.

pelajar yang tertinggal atau atau tidak berminat mengikuti pengajaran guru akan melakukan aktiviti-aktiviti yang mengganggu pengajaran dan pembelajaran. Jadi. Guru tidak akan dapat mengawal kelasnya dengan baik apabila bilangan murid terlalu ramai lebih-lebih lagi terdapat berbagai-bagai tahap kebolehan pelajar.kerusi meja yang banyak dan nampak berselerak. Contohnya membuat bising. Oleh sebab itu. (Azman Wan Chik. cahaya yang tidak mencukupi. (Shahabudin Hashim. Ini harus disedari oleh semua guru Pendidikan Islam kerana tugas mereka tidak hanya terhad kepada memberi pengetahuan agama sahaja sebagaimana yang digariskan dalam sukatan pelajaran tetapi juga menanam minat dan cinta terhadap agama yang menjadi pegangan hidup mereka. Tugas kedua ini adalah sesuatu yang tersirat dalam tugas guru Pendidikan Islam. Mohd Zohir Ahmad. bekalan elektrik tidak ada atau sudah tidak berfungsi menimbulkan ketidakselesaan kepada pelajar menyebabkan mereka gelisah. Ada pelajar yang lemah. Keadaan bilik darjah yang tidak terurus. sederhana dan tinggi tahap kebolehan menerima apa yang diajar oleh guru. 1987) Namun persoalannya ialah berapa ramai guru yang menyedari hakikat ini? Adakah mereka berusaha lebih daripada menyalurkan ilmu untuk tujuan peperiksaan sahaja? Adakah mereka mampu menjadikan bilik darjah itu menarik dan murid-murid minat untuk mendalaminya? Cabaran : Keadaan bilik darjah yang tidak memuaskan. 2007) Cara penyelesaiannya : Di sini pihak yang terbabit untuk menyelesaikan masalah ini ialah pihak . Rozihani Yaakub. mengganggu rakan dan bergerak ke sana sini. panas.mereka tidak dapat menumpukan perhatian kepada pelajaran sepenuhnya dan ini memungkinkan berlaku gangguan kepada pengajaran dan pembelajaran. Guru tidak mampu melayan semua karenah pelajar di dalam kelas tersebut.menghayati agama Islam.

Guru yang bermotivasi tinggi. Sampel kerja-kerja pelajar yang terbaik seperti karangan. Rahim Abd. sudut pameran kerja pelajar. nas-nas hadis.pengurusan atau pentadbiran sekolah di mana mereka perlu berusaha mendapatkan kemudahan bilik darjah yang masih tidak mencukupi. Kepelbagaian hiasan di dinding seperti ayat-ayat al-Quran. Akhlak . Untuk mewujudkan bilik darjah dan sekolah yang kondusif itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. manusia dengan manusia dan manusia dengan semua makhluk Allah yang lain di dunia ini. matematik dan sebagainya boleh dipamerkan di bilik darjah supaya ia mendorong pelajar lain membaiki kelemahan mereka. ia mungkin boleh mengutarakan masalah tersebut kepada pihak pengurusan sekolah untuk diambil jalan penyelesaiannya. Cabaran : Masalah disiplin dan keruntuhan akhlak pelajar. akhlak ialah suatu menifestasi hidup yang luas yang mencakupi kegiatan menghubungkan manusia dengan Allah. Rashid) Untuk mengatasi masalah bilangan murid yang terlalu ramai di dalam bilik darjah. kata-kata motivasi dari para ulama’ . kepentingan bekerjasama menjaga barang-barang.sudut pengetahuan. (Abd. sudut bacaan dan sebagainya akan mewujudkan suasana kondusif pembelajaran pelajar dan memotivasikan mereka. lukisan. saling tolong menolong dan sebagainya lagi. sudut maklumat. Menurut Zawawi Ahmad (1996). Aspek keceriaan juga ada kalanya memberikan kesan yang tinggi terhadap suasana bilik darjah. kreatif dan inovatif akan mempunyai semangat dan idea-idea yang kreatif dalam membentuk suasana pembelajaran yang kondusif. Guru tersebut perlu bijak dalam membentuk dan menyusun susunan peralatan dan barangbarang yang terdapat di dalam bilik darjah agar nampak tersusun dan tidak berselerak. Ada sesetengah sekolah dihadapkan dengan masalah disiplin dan keruntuhan akhlak yang teruk dalam kalangan murid-muridnya. Di sini guru perlu menerapkan nilai-nilai Islam iaitu mementingkan kebersihan. Pihak kedua ialah peranan guru itu sendiri.

2004). Rakan sebaya juga mempengaruhi akhlak pelajar. kaedah soal jawab. . Oleh yang demikian Rasulullah sering mengingatkan umatnya tentang mustahaknya akhlak dibentuk dengan baik. sedikit sebanyak ia akan mengurangkan masalah ini. kaedah syarahan. proses pengajaran dan pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih kondusif. guru Pendidikan Islam perlu mempelbagaikan kaedah yang digunakan untuk membolehkan murid tertarik untuk belajar mata pelajaran Pendidikan Islam ini. kaedah eksperimen. (Ibrahim Mamat. kaedah bercerita dan kaedah pelaziman. bersembunyi di dalam tandas dan sebagainya lagi. merosakkan harta benda sekolah. kaedah hafalan.(Ghazali Darussalam. pelajar yang mudah terpengaruh akan mudah diajak untuk menimbulkan masalah disiplin samada di dalam bilik darjah atau di sekolah. ponteng kelas. kaedah perbincangan. kaedah permainan. kita dapat lihat betapa runtuhnya akhlak dalam kalangan murid Islam pada masa kini. guru-guru lain. Contohnya menghisap rokok. meminum arak. Apabila pelajar-pelajar seperti ini sudah dapat dikawal. Sebagai contohnya. Selain itu. kaedah pemahaman.1997) Pelajar-pelajar seperti inilah yang selalu menimbulkan masalah dan gangguan apabila berada di dalam bilik darjah. Apabila semua turut memberikan perhatian terhadap masalah ini. Antara kaedah tersebut ialah kaedah perbandingan. Pihak sekolah sebagai contohnya perlu mengenakan tindakan disiplin bagi murid-murid yang terlibat dengan masalah ini. media massa dan sebagainya.manusia adalah sangat peka dan mudah berkesan dengan sebarang tingkah laku sama ada baik ataupun buruk. Cara penyelesaiannya : Untuk mengatasi masalah ini guru Pendidikan Islam memerlukan bantuan dan kerjasama dari pihak lain samada ibu bapa. kaedah amali dan demonstrasi. kaedah ulangan. pihak sekolah dan juga perhatian masyarakat. menyalahgunakan dadah. kaedah tulisan. Namun akibat pengaruh dari barat.

komputer. tayangan slide. kertas A4 dan lain-lain lagi. Cabaran : Budaya dan pengurusan sekolah Kebanyakan sekolah pada hari ini lebih menumpukan kepada aspek kecemerlangan akademik seperti mengadakan program motivasi.1991) Penggunaan alat bantu mengajar (ABM) merupakan untuk memastikan murid menerima pengetahuan dan kemahiran yang diajar. Aktiviti-aktiviti bercorak pemupukan nilai kurang mendapat sambutan. kad manila. ( Mok Soon Sang. bengkel teknik menjawab soalan peperiksaan dan seumpamanya. 2. (Shahril Marzuki & Habib Mat Som. Ia memberi peluang kepada murid untuk memperoleh pengetahuan melalui penggunaan pelbagai deria. buku rujukan. iaitu deria penglihatan.MP4. ceramah-ceramah kerohanian dan sebagainya lagi. pembelajaran yang kondusif dapat diwujudkan. . Hal-hal berkaitan programprogram sekolah dan sebagainya ini berkait rapat dengan sistem pengurusan dan pentadbiran sekolah. kebolehan dan minat murid. Azman Wan Chik (1987) mengesyorkan guru agar berusaha untuk menjadikan bilik darjah Pendidikan Islam sebagai satu medan yang indah dan menarik sehingga murid di dalamnya tidak ingin keluar dan murid yang di luar berebut-rebut untuk masuk ke dalam. Dalam hal ini pemilihan bahan pelajaran yang sesuai hendaklah berkait rapat dengan teknik mengajar.Kaedah dan teknik yang dipilih haruslah berdasarkan umur.Contohnya aktiviti gotong royong. Contoh alat bantu mengajar ialah tayangan video. kertas mahjong. 2004) Penggunaan kepelbagaian teknik dan kaedah yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran serta dibantu dengan alat bantu mengajar membolehkan pelajar terlibat secara aktif di dalam bilik darjah. Dari situ. Cabaran dalam mewujudkan suasana sekolah yang kondusif selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. kecerdasan. (Ahmad Mohd Salleh. 1999). deria sentuh dan deria pendengaran. buku teks.

Sewajarnya pihak pengurusan menyediakan prasarana untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum berbentuk ibadah seperti berkhemah dan bertamrin hujung minggu di sekolah. sudah tentu sekolah yang kondusif berdasarkan nilai-nilai Islam ini dapat diwujudkan. pengajaran dan pembelajaran atau aktiviti dalam bilik darjah dan sekolah. Kegiatan ko-kurikulum juga harus menyokong pemupukan aqidah dan akhlak di samping menyediakan ruang untuk penambahan pengalaman ilmiah. Sesungguhnya jika setiap warga sekolah bermula dari pengetua. Sebahagian dari budaya ini adalah sifat muraqabah iaitu merasa Allah sentiasa memerhati mereka dan muhasah iaitu Allah akan menghitung perbuatan mereka untuk dipertanggungjawabkan.Cara penyelesaiannya : Pihak pengurusan hendaklah mempunyai misi dan wawasan yang jelas berlandaskan budaya. 1999). ( Jabatan Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Pihak pengurusan sekolah juga hendaklah berusaha mewujudkan budaya sekolah yang menghidupkan nlai-nilai aqidah dan akhlak supaya pelajar berasa selamat. sentiasa ingin berbakti dan berusaha untuk maju dalam pelajaran berdasarkan dorongan yang lebih tinggi iaitu mencari keredhaan Allah bukan hanya untuk menggembirakan warga sekolah. ibu bapa dan guru. disiplin dan tanggungjawab kepemimpinan. guru. Aspek agama dan nilai perlu ditekankan merentasi kurikulum dan kesepaduan ilmu wahyu dan ilmu sains tabii dan sains kemanusiaan. Cabaran : Ketidakselarasan pendidikan ibu bapa di rumah dengan pendidikan di sekolah.di luar dan sebagainya. Kurikulum dirangka dan dilaksanakan harus memberi kepada peneguhan ilmu tentang akidah dan akhlak samada dalam buku teks. nilai agama dan akhlak yang didokong oleh warga sekolah. Situasi ini akan berlaku apabila guru Pendidikan Islam mengajar sesuatu . kakitangan sokongan sehingga kepada pelajar menghayati nila-nilai akhlak ini.

di awal pembelajaran lagi. Jalan paling mudah dan lebih berkesan untuk menyelesaikan masalah ini ialah apabila ibu bapa menjalankan tugas dan tanggungjawab yang betul dengan memberikan pendidikan tidak formal kepada anak-anak mereka. 1987) Contoh yang lain ialah di sekolah.yang tidak menjadi suatu amalan di dalam keluarga murid tersebut. kaedah dan teknik yang sesuai untuk memberi kefahaman yang benar-benar boleh meyakinkan murid bahawa apa yang disampaikan oleh guru di dalam kelas itu adalah benar untuk mengelakkan mereka terpengaruh dengan ibu bapa yang tidak menunaikan ajaran Islam. lain pula suasana yang wujud di dalam keluarga atau masyarakat pelajar tersebut. (Azman Wan Chik. Pertemuan antara guru dan ibu bapa boleh diaturkan melalui Persatuan Ibu bapa dan Guru. Cara penyelesaiannya : Dalam menghadapi cabaran di atas. tujuan dan matlamat Pendidikan Islam dan kesan sekiranya tidak mempraktikkan apa yang dipelajari.1983). (Atan Long. menunaikan suruhan Allah dan nilai-nilai murni yang lain. Misalannya. Umpamanya bercakap dengan menggunakan suara yang lemah lembut. Tetapi apabila pulang ke rumah. guru mengajar berkaitan budi pekerti.guru Pendidikan Islam perlulah memainkan peranan . murid diajar tentang kewajipan menunaikan solat walau di mana sahaja berada. Namun. Melalui pertemuan tersebut. atau adab pergaulan dan akhlak yang baik. Untuk memberi kesedaran tentang perkara tersebut kepada ibu bapa bukanlah suatu perkara yang senang. Maka pengaruh ibu bapanya akan melebihi ajaran guru di dalam bilik darjah. Tambahan pula jika guru tersebut tidak mempunyai kualiti dan daya sebagai seorang pendakwah yang berkesan. Guru juga perlu bersungguh-sungguh memikirkan pendekatan. mesra dan saling hormat menghormati. dan pendidikan tidak formal itu selaras dengan pendidikan formal di sekolah. guru Pendidikan Islam menjelaskan apakah pendidikan Islam. dia melihat ibu bapanya tidak menunaikan solat.

Namun. di dalam banyak hal tidak terdapat keselarasan di antara apa yang dikemukakan di sekolah dengan apa yang diamalkan di dalam masyarakat. Tugas guru bukanlah beralih kepada seratus peratus mengubah masyarakat pula. Mata pelajaran sepatutnya disebut sebagai Pengetahuan Agama Islam. maka masyarakat lebih menumpukan harapan kepada pendidikan yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. Maka. tetapi oleh kerana pendidikan formal yang disampaikan di sekolah merupakan pendidikan yang bersistem. konflik akan timbul dalam diri mereka. Hal ini akan menyebabkan kurangnya kepercayaan mereka terhadap apa yang disampaikan oleh guru di sekolah terutama bagi murid-murid yang masih mentah. . Inilah yang dikatakan cabaran kepada guru Pendidikan Islam. (Azman Wan Chik. 1987). Walaupun pendidikan lain yang berupa pendidikan tidak formal itu penting. Cabaran : Ketidakselarasan pendidikan masyarakat dengan pendidikan di sekolah.menyelitkan unsur-unsur Pendidikan Islam dan memberi kesedaran peri pentingnya ibu bapa berpegang dengan ajaran Islam serta kepentingan ibu bapa menyelaraskan pendidikan tidak formal di rumah dengan pendidikan formal di sekolah. Cabaran : Kurangnya guru-guru mata pelajaran lain untuk turut serta menerapkan nilai-nilai Pendidikan Islam dalam pengajaran mereka. kepentingan guru tidak dapat dinafikan kerana boleh dikatakan tiap-tiap ahli masyarakat di dalam zaman moden ini melalui pendidikan yang diberikan oleh guru dan proses pendidikan yang lain. tetapi murid melihat judi berleluasa di dalam masyarakat. tetapi usaha semua itu penting demi mencapai tujuan Pendidikan Islam di sekolah agar pembelajaran yang kondusif di dalam bilik darjah dan sekolah secara Islam dapat diwujudkan. Contohnya guru mengajar tentang haramnya judi. Menurut Atan Long (1983).

Cabaran inilah yang perlu ditempuhi oleh mereka. Contohnya tiada kemudahan surau.Salleh. guru hendaklah menerapkan unsur Pendidikan Islam iaitu dengan menasihatkan pelajar supaya betul dan tidak ada unsur tipu ketika membuat kira-kira kewangan. maka tugas guru Pendidikan Islam akan menjadi berat. dalam pelajaran Ekonomi dan Prinsip Akaun. dibenci masyarakat dan dikeji oleh Allah. Cara penyelesaiannya : Pendidikan Islam sepatutnya ada dalam setiap mata pelajaran sekolah khususnya guru-guru yang beragama Islam. Akhirnya rakyat bangun memberontak yang menyebabkan ramai yang mati dan cedera. pada masa yang bersesuaian. 1995) Cabaran : Kekurangan infrastruktur dan prasarana yang lengkap. (Amla Mohd. menceritakan tentang kezaliman seseorang pemerintah yang menyebabkan ramai rakyatnya menderita. Semua ini akan menyukarkan guru Pendidikan Islam untuk mewujudkan suasana sekolah yang Islamik.1976 (Dalam Mohd Yusuf Ahmad. Cara penyelesaiannya : . 2004). masih kekurangan infrastruktur dan prasarana yang lengkap. al-Ibrashy. Apabila guru-guru lain tidak sama-sama cuba menerapkan nilai-nilai Pendidikan Islam dalam diri murid. Umpamanya. Cara meminta pelajar-pelajar memikirkan apakah moral sesuatu peristiwa atau kejadian juga merupakan satu pendekatan yang boleh digunakan.Hal ini kerana ia adalah bahan ilmu yang disampaikan kepada murid sebagai asas kepada Pendidikan Islam. Dari situ guru boleh menasihatkan pelajar supaya jangan jadi penguasa seperti itu kerana ia merosakkan orang lain. Sesetengah sekolah khususnya yang terletak di kawasan pedalaman. Contoh lain ialah dalam mata pelajaran sejarah.

perabot. makmal komputer. Antaranya kemudahan pusat sumber. peralatan rekreasi. bilik pengajaran mikro. memiliki sifat kasih sayang. Pihak sekolah bertanggungjawab mendirikan surau di sekolah masing-masing. kenderaan dan staf sokongan. dewan perhimpunan. tilawah al-Quran. Mengikut Mohd Yusuf Ahmad (2004). tazkirah dan lain-lain. kita harus berpegang kepada . bilik kuliah. kepercayaan yang diberikan oleh ibu bapa. tetapi berterusan memantau pelajar walau di mana mereka. Seorang pendidik itu perlu berperanan sebagai seorang orang tua yang baik. Amanah Allah yang dipikul. bahan rujukan. Ini semua adalah untuk memantapkan Pendidikan Islam yang telah diberikan dalam bilik darjah dan juga untuk menghidupkan amalan dan penghayatan Islam secara yang lebih berkesan. gimnasium. Guru juga perlu mempunyai hubungan yang harmoni dengan ibu bapa dan pelajar serta bijak mengurus bilik darjah.Menurut Razali Ismail (1992). masyarakat yang sentiasa mengharapkan sesuatu yang baik di dalam pendidikan dan sebagainya lagi menjadikan tugas ini semakin rumit. Namun bagi guru Pendidikan Islam yang kreatif. surau sekolah adalah untuk pelajarpelajar melakukan praktikal ibadat serta kegiatan lain termasuk solat berjemaah. Gamal Abdul Nasir Zakaria (2003) Namun sebagai guru Pendidikan Islam. sementara menunggu proses pembinaan surau dibuat. mana-mana bilik darjah yang tidak digunakan. PENUTUP Apa yang ingin ditekankan di sini ialah tugas guru ini amatlah berat. adil dan memiliki ilmu yang mendalam. hasrat negara yang terbeban di bahu. kemudahan dan infrastruktur pendidikan guru perlu disediakan dengan secukupnya. Namun tugas pendidik bukan hanya terhad di dalam kelas sahaja. asrama. harapan dari pihak sekolah. Lebih-lebih lagi sebagai guru Pendidikan Islam. boleh diganti sebagai surau. makmal teknologi dan vokesyenal. pusat penyuburan ilmu.

(1999). Pendidikan Islam. (1999). dapat kita rungkaikan bahawa bukan senang untuk kita mendidik manusia supaya benar-benar dapat menjadi manusia yang berguna kerana manusia ini terdiri dari pelbagai ragam dan karenah. Profesionalisme motivasi pengurusan bilik darjah. masyarakat dan ramai lagi demi mewujudkan bilik darjah dan sekolah selari dengan prinsip-prinsip Islam. Malahan impian untuk mewujudkan sekolah yang selari dengan prinsip-prinsip Islam juga tidak dapat dibentuk sekiranya pembentukan nilai-nilai tersebut tidak diasuh di dalam bilik darjah. (1993) bahawa dari segi falsafah. . pendidikan ialah satu proses memanusiakan manusia. setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. Begitu juga peranan sekolah yang akan membantu keberkesanan mewujudkan bilik darjah yang selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Bhd. Kesimpulannya. Dinamika guru. Bhd. Sifat ikhlas dan zuhud iaitu melakukan sesuatu demi mencari keredhaan Allah perlu ada dalam diri setiap guru. Selangor: Fajar Bakti Sdn. keberkesanan bilik darjah saling berkait rapat dengan suasana sekolah yang membantu di samping penglibatan pihak-pihak luar samada bahagian Kementerian Pendidikan. Pelbagai cabaran yang akan kita hadapi samada di bilik darjah ataupun suasana sekolah itu sendiri. ibu bapa. RUJUKAN Abdul Rahim Abdul rashid. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Ahmad Mohd Salleh. Dari situ. pihak pengurusan sekolah. Sepertimana yang disebut oleh Wan Mohd Zahid Mohd Nordin. Bilik darjah yang kondusif dan selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tidak akan dapat diwujudkan apabila suasana sekolah tidak membantu ke arah itu.firman Allah mafhumnya.

Bangi. 2526 Jun 2005 (hlm.Ahmad Mohd Salleh. Che Noraini Hashim. A. (2004). Bhd. Keruntuhan akhlak dan pembangunan remaja masa kini : Cabaran Pendidikan Islam di Malaysia. sejarah dan kaedah pengajaran pembelajaran. Selangor : Masa Enterprise Atan Long. [s. Kuala Lumpur: Utusan . Peranan guru di dalam pembangunan negara bagi menyelesaikan masalah-masalah kini. Eng. Bhd. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 4). Pendidikan Islam : Falsafah. J. Bangi. Bhd. 189) . Kuala Lumpur: Karya Bistari Sdn. Universiti Kebangsaan Malaysia.] Azman Wan Chik. Penerapan nilai-nilai murni di dalam pengajaran bilik darjah: Satu perbincangan tentang isu dan strategi. Seminar JKLAU ke-9.n. Selangor: Fajar Bakti Sdn.]: [s. FakultiPendidikan. (1987). 14 Disember 1983 (hlm. (1994). 27). (Ed.l. falsafah dan strategi dalam pembentukan guru yang unggul. Kaedah hayati amali. Pendidikan Islam kea rah kemanusiaan sejagat. Melaka. Pendidikan guru: Cabaran. (2007). (2003). Roshidi Azizan & Abdullah Mohd Noor.). (1983). Pedagogi Pendidikan Islam.1-3). Pengurusan Disiplin Murid. Ghazali Darussalam. Seminar anjuran Guru-guru Melayu Malaysia Barat dan Pusat Pendidikan. Bangi. Amla Mohd Salleh. (2005). 15-16 Januari 1994 (hlm. Universiti Kebangsaan Malaysia. Dlm.

). Ananda Kumar P. Bhd. Kamus Dewan edisi keempat. Razali Ismail. Shahril Marzuki. (1993). Seminar JPPG Pendidikan guru untuk sekolah berkesan. Saidah Kamin. Dlm. Ibrahim Ahmad. Jabatan Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. (1992).Kuala Lumpur : Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Marohaini Yusoff. (1999). Selangor : Tekno Edar.). 12) Kota . Pendidikan di Malaysia: Arah dan cabaran (hlm. Salmah Jabbar. (1997). (2007). Pendidikan Islam era 2020 tasawur dan strategi. Dlm. Wawasan 2020 : Cabaran kepada pendidik guru. Zulkifli A. Ibrahim Mamat. 204). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Perubahan dalam pengurusan pendidikan di Malaysia menjelang abad ke 21. Hairani Mohd Khalid & Rodziah Abdullah. Pengurusan pendidikan untuk sekolah berkesan daripada perspektif Islam. Ishak Haron. Jawatankuasa Penerbitan Khas Fakulti Pendidikan (Ed.(1993).). Aziah Tajudn. 26-28 Oktober 1998 (hlm. Dlm. Memimpin remaja sekolah. : Teori dan praktik. Nik Azis Nik Pa. Azizah Supardi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. & Abdul Jalil Othman (Ed.Publications & Distributors Sdn. Khailani Abdul Jalil & Ishak Ali Shah (Ed. 96-98). Manaf. 59-64). Bhd. Persediaan guru Pendidikan Islam menghadapi negara maju (hlm. Aini Hassan. 15-17 September 1992 (hlm. Minggu budaya dan wacana pendidikan. Noresah Baharom. Kuala Lumpur : Fakulti Pendidikan Universiti Malaya.

. Bhd. Sang M. Pengurusan hal ehwal murid. S. (2008). Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn.Bharu : Maktab Perguruan Kota Bharu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful