PENGENALAN Syed Muhammad Naquib al-Attas, (1999) mendefinisikan pendidikan sebagai suatu proses menanam sesuatu ke dalam diri

manusia. Pendidikan Islam pula ditakrifkan oleh Ahmad Mohd Salleh (2004) sebagai suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Manakala menurut Mohd Yusof Ahmad (2004) pula, Pendidikan Islam adalah satu usaha atau proses mengajar, mengasuh, mendidik dan mengembangkan potensi individu dari segi aqli, rohani, jasmani dan emosi supaya menjadi insan seimbang yang mampu untuk membangun diri, keluarga dan masyarakat berdasarkan ajaran Islam, di samping itu ia juga berusaha untuk mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat. Pendidikan Islam ini bukan sahaja mata pelajaran di sekolah, tetapi satu proses pembentukan manusia berdasarkan ajaran Islam. Ia juga bermaksud sistem yang bersumberkan wahyu, iaitu satu sumber yang sempurna untuk mendidik manusia bagi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuannya ialah melahirkan muslim yang soleh, yang dapat membangun diri, keluarga dan masyarakat ke arah yang diredhai Allah. Melalui definisi dan maksud di sebalik Pendidikan Islam seperti yang dihuraikan di atas, dapatlah kita fahami betapa besarnya peranan guru Pendidikan Islam dalam mendidik pelajar-pelajar agar tujuan yang Pendidikan Islam itu benar-benar dicapai. Namun begitu, untuk mencapai tujuan tersebut guru Pendidikan Islam masa kini menghadapi banyak cabaran khususnya dalam melaksanakan persekitaran bilik darjah dan sekolah yang kondusif selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

qias serta selari dengan nilai-nilai Islam. mencapai atau mendorong menghasilkan sesuatu. Cabaran : Kesamaran peranan sebagai guru Pendidikan Islam. as-Sunnah. Cabaran ini boleh dibahagikan kepada dua iaitu:1. Cabaran dalam mewujudkan suasana sekolah yang kondusif selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Cabaran dalam melaksanakan persekitaran bilik darjah selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kondusif membawa erti sesuai. 1. cabaran diertikan sebagai sesuatu yang menguji kemampuan dan ketabahan seseorang atau sesuatu organisasi. Guru akan kurang berusaha menentukan pembelajaran yang berkesan dan lebih mudah memenuhi ’keperluan pentadbiran’ kerana ia diperhatikan dan . Hari ini dapat dilihat berapa ramai guru lebih bersikap ‘menjalankan tugas sahaja’ bagi memenuhi arahan dari pihak atasan samada pengetua. ijma’ ulama’. Prinsip-prinsip asas ajaran Islam pula ialah sesuatu yang dilakukan itu mestilah berteraskan al-Quran. dapat kita fahami bahawa yang dimahukan di sini ialah apakah cabaran atau indikator-indikator yang menguji kemampuan guru Pendidikan Islam dalam mewujudkan persekitaran bilik darjah dan sekolah yang sesuai dengan ajaran Islam iaitu berteraskan sumber Islam yang dibenarkan. Jadi di sini. 2. lebih elok diteliti apakah maksud cabaran. Cabaran dalam melaksanakan persekitaran bilik darjah selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Pegawai Pelajaran Daerah atau Kementerian Pendidikan. Merujuk Kamus Dewan edisi keempat. kondusif dan apakah pula prinsip-prinsip Islam. baik dan sebagainya untuk membantu.Sebelum melihat cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru Pendidikan Islam.

suka berjenaka. Peranannya sebagai penyemai nilai-nilai murni. 1993) Mereka lupa bahawa Islam memandang tinggi kepada ahli-ahli ilmu. guru perlu mengetahui. Selain itu. guru harus mempamerkan sifat-sifat terpuji yang dapat diterima oleh pelajar. adil. masyarakat dan rakan sekerjanya. Fungsi dan peranan dalam membentuk ummah perlu direnung semula. muallim. Guru adalah murabbi. sebagai contoh . 1995) Cara penyelesaian : Sebagai guru Pendidikan Islam. toleransi. 1993) Perkara yang penting juga ialah sebagai seorang pendidik. Ini menimbulkan rasa tidak ikhlas di dalam diri guru dalam mendidik. fasilitator. kaunselor. amalan muhasabah diri perlu dilaksanakan. Antara sifat seorang guru ialah tegas. menguasai ilmu naqliyyah dan ilmu aqliyyah pada tahap yang membanggakan. alim atau ulama pada kaca mata Islam. (Ishak Haron. menghayati dan berusaha mencapai apa yang digariskan di dalam Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam. Mereka menyampaikan ilmu-ilmu Allah supaya setiap yang dididiknya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh itu guru Pendidikan Islam perlu memahami. pandangan luas dan dinamik. pembimbing. dedikasi. Kegagalan memahami fungsi dan peranan yang sebenar akan memberi kesan yang amat besar kepada pembentukan ummah. (Ahmad Mohd Salleh. (Nik Azis Nik Pa. ramah.dihargai oleh orang atasan. Oleh itu mereka mengabaikan ’keperluan pelajar’ di bilik darjah. Sifat dinamik ini perlu dimiliki oleh guru supaya tidak ketinggalan di belakang dalam arus pengetahuan yang semakin berkembang. Guru juga perlu mengetahui dengan luas berkaitan pedagogi dan psikologi pembelajaran di samping melengkapkan diri dengan kemahiran pengurusan bilik darjah. dan pelbagai lagi. mudarris. memahami dan menghayati isi kandungan mata pelajaran Pendidikan Islam melangkaui batasan sukatan pelajaran.

Tetapi diganggu pula oleh murid-murid lain yang bising di dalam kelas. 2005) Apabila sudah begitu perspektif murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. Hanya segelintir sahaja murid yang mungkin memberikan tumpuan. mana mungkin akan timbul minat untuk mempelajarinya dengan lebih mendalam. Bagi pelajar yang beragama Islam. (Che Noraini Hashim. muridmurid tidak melibatkan diri secara aktif di dalam bilik darjah. (Shahril Marzuki & Habib Mat Som. Apabila situasi ini berlaku. nampak bahawa guru perlu memainkan peranan yang penting. mereka diwajibkan untuk mengambil mata pelajaran ini. Sedangkan fungsi Pendidikan Islam jauh lebih besar daripada itu. Ramai di antara mereka yang bersungguh-sungguh menguasai mata pelajaran ini semata-mata untuk memperolehi A di dalam keputusan peperiksaan. Guru perlu menerangkan hakikat Pendidikan Islam di sekolah di mana ia mempunyai dua tujuan besar iaitu untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar sebagai satu pelajaran untuk tujuan peperiksaan dan peranan paling besar ialah untuk membimbing murid sekolah agar menghayati agama Islam untuk tujuan amalan dan penghayatan. 1999) Cabaran : Minat dan perspektif murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. Kesannya apabila tiba giliran mata pelajaran ini. pembelajaran yang kondusif di dalam kelas tidak dapat diwujudkan. hakim dalam memberi hukuman sewajarnya kepada pelajarpelajarnya perlu diambil berat. Cara penyelesaiannya : Jadi di sini. Jadi. Jauh sekali untuk menghayati pelajaran tersebut.teladan. Kebanyakan murid berpandangan bahawa Pendidikan Islam hanyalah salah satu dari mata pelajaran yang terdapat di sekolah. mereka juga harus dibimbing untuk mengamal dan . selain pelajar menguasai fakta-fakta untuk tujuan peperiksaan.

mengganggu rakan dan bergerak ke sana sini. Oleh sebab itu. panas. cahaya yang tidak mencukupi. Contohnya membuat bising. (Azman Wan Chik. Guru tidak mampu melayan semua karenah pelajar di dalam kelas tersebut. Rozihani Yaakub. Jadi. Mohd Zohir Ahmad. Guru tidak akan dapat mengawal kelasnya dengan baik apabila bilangan murid terlalu ramai lebih-lebih lagi terdapat berbagai-bagai tahap kebolehan pelajar.mereka tidak dapat menumpukan perhatian kepada pelajaran sepenuhnya dan ini memungkinkan berlaku gangguan kepada pengajaran dan pembelajaran. 1987) Namun persoalannya ialah berapa ramai guru yang menyedari hakikat ini? Adakah mereka berusaha lebih daripada menyalurkan ilmu untuk tujuan peperiksaan sahaja? Adakah mereka mampu menjadikan bilik darjah itu menarik dan murid-murid minat untuk mendalaminya? Cabaran : Keadaan bilik darjah yang tidak memuaskan. 2007) Cara penyelesaiannya : Di sini pihak yang terbabit untuk menyelesaikan masalah ini ialah pihak . Tugas kedua ini adalah sesuatu yang tersirat dalam tugas guru Pendidikan Islam. bekalan elektrik tidak ada atau sudah tidak berfungsi menimbulkan ketidakselesaan kepada pelajar menyebabkan mereka gelisah.kerusi meja yang banyak dan nampak berselerak.pelajar yang tertinggal atau atau tidak berminat mengikuti pengajaran guru akan melakukan aktiviti-aktiviti yang mengganggu pengajaran dan pembelajaran. sederhana dan tinggi tahap kebolehan menerima apa yang diajar oleh guru.menghayati agama Islam. Ada pelajar yang lemah. Keadaan bilik darjah yang tidak terurus. Ini harus disedari oleh semua guru Pendidikan Islam kerana tugas mereka tidak hanya terhad kepada memberi pengetahuan agama sahaja sebagaimana yang digariskan dalam sukatan pelajaran tetapi juga menanam minat dan cinta terhadap agama yang menjadi pegangan hidup mereka. (Shahabudin Hashim.

pengurusan atau pentadbiran sekolah di mana mereka perlu berusaha mendapatkan kemudahan bilik darjah yang masih tidak mencukupi. Guru yang bermotivasi tinggi. Cabaran : Masalah disiplin dan keruntuhan akhlak pelajar. Aspek keceriaan juga ada kalanya memberikan kesan yang tinggi terhadap suasana bilik darjah. sudut pameran kerja pelajar. Di sini guru perlu menerapkan nilai-nilai Islam iaitu mementingkan kebersihan. Kepelbagaian hiasan di dinding seperti ayat-ayat al-Quran. kata-kata motivasi dari para ulama’ . akhlak ialah suatu menifestasi hidup yang luas yang mencakupi kegiatan menghubungkan manusia dengan Allah. Ada sesetengah sekolah dihadapkan dengan masalah disiplin dan keruntuhan akhlak yang teruk dalam kalangan murid-muridnya. Akhlak . manusia dengan manusia dan manusia dengan semua makhluk Allah yang lain di dunia ini. ia mungkin boleh mengutarakan masalah tersebut kepada pihak pengurusan sekolah untuk diambil jalan penyelesaiannya. lukisan. kreatif dan inovatif akan mempunyai semangat dan idea-idea yang kreatif dalam membentuk suasana pembelajaran yang kondusif. Guru tersebut perlu bijak dalam membentuk dan menyusun susunan peralatan dan barangbarang yang terdapat di dalam bilik darjah agar nampak tersusun dan tidak berselerak. Menurut Zawawi Ahmad (1996). matematik dan sebagainya boleh dipamerkan di bilik darjah supaya ia mendorong pelajar lain membaiki kelemahan mereka. kepentingan bekerjasama menjaga barang-barang. Rashid) Untuk mengatasi masalah bilangan murid yang terlalu ramai di dalam bilik darjah. saling tolong menolong dan sebagainya lagi. sudut bacaan dan sebagainya akan mewujudkan suasana kondusif pembelajaran pelajar dan memotivasikan mereka. Untuk mewujudkan bilik darjah dan sekolah yang kondusif itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Sampel kerja-kerja pelajar yang terbaik seperti karangan. nas-nas hadis. (Abd. Pihak kedua ialah peranan guru itu sendiri.sudut pengetahuan. sudut maklumat. Rahim Abd.

bersembunyi di dalam tandas dan sebagainya lagi. kaedah amali dan demonstrasi. Apabila semua turut memberikan perhatian terhadap masalah ini. guru Pendidikan Islam perlu mempelbagaikan kaedah yang digunakan untuk membolehkan murid tertarik untuk belajar mata pelajaran Pendidikan Islam ini. kaedah syarahan. meminum arak. Antara kaedah tersebut ialah kaedah perbandingan. kita dapat lihat betapa runtuhnya akhlak dalam kalangan murid Islam pada masa kini. sedikit sebanyak ia akan mengurangkan masalah ini. Contohnya menghisap rokok. Pihak sekolah sebagai contohnya perlu mengenakan tindakan disiplin bagi murid-murid yang terlibat dengan masalah ini.(Ghazali Darussalam. guru-guru lain.1997) Pelajar-pelajar seperti inilah yang selalu menimbulkan masalah dan gangguan apabila berada di dalam bilik darjah. media massa dan sebagainya. kaedah perbincangan. (Ibrahim Mamat. Oleh yang demikian Rasulullah sering mengingatkan umatnya tentang mustahaknya akhlak dibentuk dengan baik. Sebagai contohnya. ponteng kelas. kaedah tulisan. kaedah soal jawab. pihak sekolah dan juga perhatian masyarakat. pelajar yang mudah terpengaruh akan mudah diajak untuk menimbulkan masalah disiplin samada di dalam bilik darjah atau di sekolah. proses pengajaran dan pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih kondusif. . Rakan sebaya juga mempengaruhi akhlak pelajar. merosakkan harta benda sekolah. Cara penyelesaiannya : Untuk mengatasi masalah ini guru Pendidikan Islam memerlukan bantuan dan kerjasama dari pihak lain samada ibu bapa. menyalahgunakan dadah. kaedah permainan. Selain itu. 2004). kaedah bercerita dan kaedah pelaziman. kaedah eksperimen. kaedah hafalan. kaedah ulangan.manusia adalah sangat peka dan mudah berkesan dengan sebarang tingkah laku sama ada baik ataupun buruk. Namun akibat pengaruh dari barat. Apabila pelajar-pelajar seperti ini sudah dapat dikawal. kaedah pemahaman.

1991) Penggunaan alat bantu mengajar (ABM) merupakan untuk memastikan murid menerima pengetahuan dan kemahiran yang diajar. 2004) Penggunaan kepelbagaian teknik dan kaedah yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran serta dibantu dengan alat bantu mengajar membolehkan pelajar terlibat secara aktif di dalam bilik darjah. Ia memberi peluang kepada murid untuk memperoleh pengetahuan melalui penggunaan pelbagai deria. (Ahmad Mohd Salleh. ( Mok Soon Sang. (Shahril Marzuki & Habib Mat Som. kebolehan dan minat murid. Azman Wan Chik (1987) mengesyorkan guru agar berusaha untuk menjadikan bilik darjah Pendidikan Islam sebagai satu medan yang indah dan menarik sehingga murid di dalamnya tidak ingin keluar dan murid yang di luar berebut-rebut untuk masuk ke dalam. buku teks. 1999). kertas A4 dan lain-lain lagi. pembelajaran yang kondusif dapat diwujudkan. kad manila. Dari situ. . Hal-hal berkaitan programprogram sekolah dan sebagainya ini berkait rapat dengan sistem pengurusan dan pentadbiran sekolah. Cabaran dalam mewujudkan suasana sekolah yang kondusif selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. tayangan slide. Aktiviti-aktiviti bercorak pemupukan nilai kurang mendapat sambutan. 2. ceramah-ceramah kerohanian dan sebagainya lagi. Cabaran : Budaya dan pengurusan sekolah Kebanyakan sekolah pada hari ini lebih menumpukan kepada aspek kecemerlangan akademik seperti mengadakan program motivasi. iaitu deria penglihatan. komputer. bengkel teknik menjawab soalan peperiksaan dan seumpamanya. kertas mahjong.Kaedah dan teknik yang dipilih haruslah berdasarkan umur. kecerdasan. Dalam hal ini pemilihan bahan pelajaran yang sesuai hendaklah berkait rapat dengan teknik mengajar. deria sentuh dan deria pendengaran. Contoh alat bantu mengajar ialah tayangan video.MP4.Contohnya aktiviti gotong royong. buku rujukan.

Kurikulum dirangka dan dilaksanakan harus memberi kepada peneguhan ilmu tentang akidah dan akhlak samada dalam buku teks. ( Jabatan Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.Cara penyelesaiannya : Pihak pengurusan hendaklah mempunyai misi dan wawasan yang jelas berlandaskan budaya.di luar dan sebagainya. 1999). sudah tentu sekolah yang kondusif berdasarkan nilai-nilai Islam ini dapat diwujudkan. Cabaran : Ketidakselarasan pendidikan ibu bapa di rumah dengan pendidikan di sekolah. Sesungguhnya jika setiap warga sekolah bermula dari pengetua. Pihak pengurusan sekolah juga hendaklah berusaha mewujudkan budaya sekolah yang menghidupkan nlai-nilai aqidah dan akhlak supaya pelajar berasa selamat. pengajaran dan pembelajaran atau aktiviti dalam bilik darjah dan sekolah. Sewajarnya pihak pengurusan menyediakan prasarana untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum berbentuk ibadah seperti berkhemah dan bertamrin hujung minggu di sekolah. ibu bapa dan guru. Aspek agama dan nilai perlu ditekankan merentasi kurikulum dan kesepaduan ilmu wahyu dan ilmu sains tabii dan sains kemanusiaan. kakitangan sokongan sehingga kepada pelajar menghayati nila-nilai akhlak ini. disiplin dan tanggungjawab kepemimpinan. sentiasa ingin berbakti dan berusaha untuk maju dalam pelajaran berdasarkan dorongan yang lebih tinggi iaitu mencari keredhaan Allah bukan hanya untuk menggembirakan warga sekolah. Sebahagian dari budaya ini adalah sifat muraqabah iaitu merasa Allah sentiasa memerhati mereka dan muhasah iaitu Allah akan menghitung perbuatan mereka untuk dipertanggungjawabkan. Kegiatan ko-kurikulum juga harus menyokong pemupukan aqidah dan akhlak di samping menyediakan ruang untuk penambahan pengalaman ilmiah. guru. nilai agama dan akhlak yang didokong oleh warga sekolah. Situasi ini akan berlaku apabila guru Pendidikan Islam mengajar sesuatu .

menunaikan suruhan Allah dan nilai-nilai murni yang lain. murid diajar tentang kewajipan menunaikan solat walau di mana sahaja berada.guru Pendidikan Islam perlulah memainkan peranan . Misalannya. Namun. lain pula suasana yang wujud di dalam keluarga atau masyarakat pelajar tersebut. Maka pengaruh ibu bapanya akan melebihi ajaran guru di dalam bilik darjah. Tetapi apabila pulang ke rumah. Jalan paling mudah dan lebih berkesan untuk menyelesaikan masalah ini ialah apabila ibu bapa menjalankan tugas dan tanggungjawab yang betul dengan memberikan pendidikan tidak formal kepada anak-anak mereka. 1987) Contoh yang lain ialah di sekolah. tujuan dan matlamat Pendidikan Islam dan kesan sekiranya tidak mempraktikkan apa yang dipelajari. Tambahan pula jika guru tersebut tidak mempunyai kualiti dan daya sebagai seorang pendakwah yang berkesan. Pertemuan antara guru dan ibu bapa boleh diaturkan melalui Persatuan Ibu bapa dan Guru. Cara penyelesaiannya : Dalam menghadapi cabaran di atas.yang tidak menjadi suatu amalan di dalam keluarga murid tersebut. di awal pembelajaran lagi. dan pendidikan tidak formal itu selaras dengan pendidikan formal di sekolah. atau adab pergaulan dan akhlak yang baik. mesra dan saling hormat menghormati. (Azman Wan Chik. (Atan Long. kaedah dan teknik yang sesuai untuk memberi kefahaman yang benar-benar boleh meyakinkan murid bahawa apa yang disampaikan oleh guru di dalam kelas itu adalah benar untuk mengelakkan mereka terpengaruh dengan ibu bapa yang tidak menunaikan ajaran Islam. Guru juga perlu bersungguh-sungguh memikirkan pendekatan. guru mengajar berkaitan budi pekerti. Untuk memberi kesedaran tentang perkara tersebut kepada ibu bapa bukanlah suatu perkara yang senang. guru Pendidikan Islam menjelaskan apakah pendidikan Islam.1983). Melalui pertemuan tersebut. dia melihat ibu bapanya tidak menunaikan solat. Umpamanya bercakap dengan menggunakan suara yang lemah lembut.

Hal ini akan menyebabkan kurangnya kepercayaan mereka terhadap apa yang disampaikan oleh guru di sekolah terutama bagi murid-murid yang masih mentah.menyelitkan unsur-unsur Pendidikan Islam dan memberi kesedaran peri pentingnya ibu bapa berpegang dengan ajaran Islam serta kepentingan ibu bapa menyelaraskan pendidikan tidak formal di rumah dengan pendidikan formal di sekolah. Cabaran : Ketidakselarasan pendidikan masyarakat dengan pendidikan di sekolah. . Cabaran : Kurangnya guru-guru mata pelajaran lain untuk turut serta menerapkan nilai-nilai Pendidikan Islam dalam pengajaran mereka. (Azman Wan Chik. tetapi murid melihat judi berleluasa di dalam masyarakat. di dalam banyak hal tidak terdapat keselarasan di antara apa yang dikemukakan di sekolah dengan apa yang diamalkan di dalam masyarakat. Walaupun pendidikan lain yang berupa pendidikan tidak formal itu penting. Inilah yang dikatakan cabaran kepada guru Pendidikan Islam. Namun. konflik akan timbul dalam diri mereka. maka masyarakat lebih menumpukan harapan kepada pendidikan yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. tetapi oleh kerana pendidikan formal yang disampaikan di sekolah merupakan pendidikan yang bersistem. Contohnya guru mengajar tentang haramnya judi. Maka. Menurut Atan Long (1983). 1987). kepentingan guru tidak dapat dinafikan kerana boleh dikatakan tiap-tiap ahli masyarakat di dalam zaman moden ini melalui pendidikan yang diberikan oleh guru dan proses pendidikan yang lain. Mata pelajaran sepatutnya disebut sebagai Pengetahuan Agama Islam. Tugas guru bukanlah beralih kepada seratus peratus mengubah masyarakat pula. tetapi usaha semua itu penting demi mencapai tujuan Pendidikan Islam di sekolah agar pembelajaran yang kondusif di dalam bilik darjah dan sekolah secara Islam dapat diwujudkan.

al-Ibrashy. Cara meminta pelajar-pelajar memikirkan apakah moral sesuatu peristiwa atau kejadian juga merupakan satu pendekatan yang boleh digunakan. Contoh lain ialah dalam mata pelajaran sejarah. Cabaran inilah yang perlu ditempuhi oleh mereka. Semua ini akan menyukarkan guru Pendidikan Islam untuk mewujudkan suasana sekolah yang Islamik. Sesetengah sekolah khususnya yang terletak di kawasan pedalaman. 2004). Dari situ guru boleh menasihatkan pelajar supaya jangan jadi penguasa seperti itu kerana ia merosakkan orang lain. pada masa yang bersesuaian. menceritakan tentang kezaliman seseorang pemerintah yang menyebabkan ramai rakyatnya menderita. (Amla Mohd. Apabila guru-guru lain tidak sama-sama cuba menerapkan nilai-nilai Pendidikan Islam dalam diri murid.Hal ini kerana ia adalah bahan ilmu yang disampaikan kepada murid sebagai asas kepada Pendidikan Islam.Salleh. Akhirnya rakyat bangun memberontak yang menyebabkan ramai yang mati dan cedera. Umpamanya. Cara penyelesaiannya : . dalam pelajaran Ekonomi dan Prinsip Akaun. Contohnya tiada kemudahan surau. 1995) Cabaran : Kekurangan infrastruktur dan prasarana yang lengkap. Cara penyelesaiannya : Pendidikan Islam sepatutnya ada dalam setiap mata pelajaran sekolah khususnya guru-guru yang beragama Islam.1976 (Dalam Mohd Yusuf Ahmad. maka tugas guru Pendidikan Islam akan menjadi berat. dibenci masyarakat dan dikeji oleh Allah. guru hendaklah menerapkan unsur Pendidikan Islam iaitu dengan menasihatkan pelajar supaya betul dan tidak ada unsur tipu ketika membuat kira-kira kewangan. masih kekurangan infrastruktur dan prasarana yang lengkap.

Mengikut Mohd Yusuf Ahmad (2004). makmal komputer. Pihak sekolah bertanggungjawab mendirikan surau di sekolah masing-masing. Namun tugas pendidik bukan hanya terhad di dalam kelas sahaja. kita harus berpegang kepada . pusat penyuburan ilmu. hasrat negara yang terbeban di bahu. gimnasium. kemudahan dan infrastruktur pendidikan guru perlu disediakan dengan secukupnya. asrama. bilik pengajaran mikro. Namun bagi guru Pendidikan Islam yang kreatif. Antaranya kemudahan pusat sumber. surau sekolah adalah untuk pelajarpelajar melakukan praktikal ibadat serta kegiatan lain termasuk solat berjemaah. harapan dari pihak sekolah. memiliki sifat kasih sayang. Amanah Allah yang dipikul. Lebih-lebih lagi sebagai guru Pendidikan Islam. dewan perhimpunan. tetapi berterusan memantau pelajar walau di mana mereka. mana-mana bilik darjah yang tidak digunakan. perabot. kenderaan dan staf sokongan. bilik kuliah. makmal teknologi dan vokesyenal.Menurut Razali Ismail (1992). Ini semua adalah untuk memantapkan Pendidikan Islam yang telah diberikan dalam bilik darjah dan juga untuk menghidupkan amalan dan penghayatan Islam secara yang lebih berkesan. Gamal Abdul Nasir Zakaria (2003) Namun sebagai guru Pendidikan Islam. sementara menunggu proses pembinaan surau dibuat. kepercayaan yang diberikan oleh ibu bapa. boleh diganti sebagai surau. peralatan rekreasi. masyarakat yang sentiasa mengharapkan sesuatu yang baik di dalam pendidikan dan sebagainya lagi menjadikan tugas ini semakin rumit. Guru juga perlu mempunyai hubungan yang harmoni dengan ibu bapa dan pelajar serta bijak mengurus bilik darjah. bahan rujukan. tilawah al-Quran. tazkirah dan lain-lain. PENUTUP Apa yang ingin ditekankan di sini ialah tugas guru ini amatlah berat. Seorang pendidik itu perlu berperanan sebagai seorang orang tua yang baik. adil dan memiliki ilmu yang mendalam.

. Bhd.firman Allah mafhumnya. Malahan impian untuk mewujudkan sekolah yang selari dengan prinsip-prinsip Islam juga tidak dapat dibentuk sekiranya pembentukan nilai-nilai tersebut tidak diasuh di dalam bilik darjah. pendidikan ialah satu proses memanusiakan manusia. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. (1993) bahawa dari segi falsafah. masyarakat dan ramai lagi demi mewujudkan bilik darjah dan sekolah selari dengan prinsip-prinsip Islam. Sepertimana yang disebut oleh Wan Mohd Zahid Mohd Nordin. Dinamika guru. Begitu juga peranan sekolah yang akan membantu keberkesanan mewujudkan bilik darjah yang selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. ibu bapa. Pelbagai cabaran yang akan kita hadapi samada di bilik darjah ataupun suasana sekolah itu sendiri. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Profesionalisme motivasi pengurusan bilik darjah. Sifat ikhlas dan zuhud iaitu melakukan sesuatu demi mencari keredhaan Allah perlu ada dalam diri setiap guru. (1999). (1999). setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. keberkesanan bilik darjah saling berkait rapat dengan suasana sekolah yang membantu di samping penglibatan pihak-pihak luar samada bahagian Kementerian Pendidikan. Ahmad Mohd Salleh. RUJUKAN Abdul Rahim Abdul rashid. pihak pengurusan sekolah. Bilik darjah yang kondusif dan selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tidak akan dapat diwujudkan apabila suasana sekolah tidak membantu ke arah itu. dapat kita rungkaikan bahawa bukan senang untuk kita mendidik manusia supaya benar-benar dapat menjadi manusia yang berguna kerana manusia ini terdiri dari pelbagai ragam dan karenah. Bhd. Kesimpulannya. Dari situ. Pendidikan Islam.

Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. J.]: [s. Keruntuhan akhlak dan pembangunan remaja masa kini : Cabaran Pendidikan Islam di Malaysia. FakultiPendidikan. Selangor : Masa Enterprise Atan Long. Dlm. 189) . Bhd. (Ed. Universiti Kebangsaan Malaysia. Pendidikan Islam : Falsafah. 14 Disember 1983 (hlm. falsafah dan strategi dalam pembentukan guru yang unggul. Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 4). (2004). Melaka. Peranan guru di dalam pembangunan negara bagi menyelesaikan masalah-masalah kini.n. Seminar JKLAU ke-9. (2007). Eng.Ahmad Mohd Salleh. Pengurusan Disiplin Murid. Bhd.). [s. A. Pendidikan Islam kea rah kemanusiaan sejagat. Amla Mohd Salleh. (2005). Bangi. Pedagogi Pendidikan Islam. (1994). Pendidikan guru: Cabaran. 2526 Jun 2005 (hlm. Bhd. (1983). Kuala Lumpur: Karya Bistari Sdn. Bangi. Kuala Lumpur: Utusan . Ghazali Darussalam.l. 15-16 Januari 1994 (hlm. Selangor: Fajar Bakti Sdn. sejarah dan kaedah pengajaran pembelajaran. Roshidi Azizan & Abdullah Mohd Noor. 27). Kaedah hayati amali. Universiti Kebangsaan Malaysia. Che Noraini Hashim. (2003).1-3). Seminar anjuran Guru-guru Melayu Malaysia Barat dan Pusat Pendidikan. Penerapan nilai-nilai murni di dalam pengajaran bilik darjah: Satu perbincangan tentang isu dan strategi. Bangi.] Azman Wan Chik. (1987).

Noresah Baharom.). Nik Azis Nik Pa. Bhd. Ibrahim Mamat. Salmah Jabbar. Ibrahim Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pendidikan di Malaysia: Arah dan cabaran (hlm. 59-64).Publications & Distributors Sdn. Selangor : Tekno Edar. Kamus Dewan edisi keempat. 15-17 September 1992 (hlm. Jabatan Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. (1992).(1993). Dlm. (1993). Minggu budaya dan wacana pendidikan.). Dlm. Persediaan guru Pendidikan Islam menghadapi negara maju (hlm. (1997). Azizah Supardi. (2007). Perubahan dalam pengurusan pendidikan di Malaysia menjelang abad ke 21. Pendidikan Islam era 2020 tasawur dan strategi.). Shahril Marzuki. & Abdul Jalil Othman (Ed. Dlm. Ananda Kumar P. 204). Aini Hassan. Saidah Kamin. Manaf. Khailani Abdul Jalil & Ishak Ali Shah (Ed. Razali Ismail. Seminar JPPG Pendidikan guru untuk sekolah berkesan. Zulkifli A. Marohaini Yusoff. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Ishak Haron. Wawasan 2020 : Cabaran kepada pendidik guru. Jawatankuasa Penerbitan Khas Fakulti Pendidikan (Ed.Kuala Lumpur : Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Kuala Lumpur : Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. (1999). Aziah Tajudn. 26-28 Oktober 1998 (hlm. Memimpin remaja sekolah. 12) Kota . Pengurusan pendidikan untuk sekolah berkesan daripada perspektif Islam. Hairani Mohd Khalid & Rodziah Abdullah. : Teori dan praktik. 96-98). Bhd.

Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. S. . Pengurusan hal ehwal murid. Sang M. (2008).Bharu : Maktab Perguruan Kota Bharu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful