11

Pelangimerupakansalahsatucontoh yang sudahtidaklagiasingbagikita.Pelangiadalahcontohspektrum yang terbentuksecaraalamiah.Pelangiterbentukselepashujan, ketikacahayamataharidibiaskanolehtetesan air hujan.Tetesan air ituhujanbertindaksebagaiprisma yang menyerakkancahayamataharimenjaditujuhwarna. Jadi, bisa di katakanbahwaspektrumadalahuraiandaricampuran berbagaicahaya. 3. Cahaya

Cahayamerupakansejenisenergiberbentukgelombangelekromagnetik yang bisadilihatdenganmata.Cahayajugamerupakandasarukuran meter: 1 meter adalahjarak yang dilaluicahayamelaluivakumpada 1/299.792.458 detik. Kecepatancahayaadalah 299.792.458 meter per detik.

Cahayadiperlukandalamkehidupansehari-hari.Matahariadalahsumbercahayautama di Bumi.Tumbuhanhijaumemerlukancahayauntukmembuatmakanan.

Sifat-sifatcahayaialah, cahayabergerakluruskesemuaarah.Buktinyaadalahkitadapatmelihatsebuahlampu yang menyaladarisegalapenjurudalamsebuahruanggelap.Apabilacahayaterhalang, bayangan yang dihasilkandisebabkancahaya yang bergeraklurustidakdapatberbelok.Namuncahayadapatdipantulkan . 13 mekanika Newton yang ternyatakemudianbahwahalkeduamerupakanaproksimasidarihalpertama.Tidakterdapatcarauntukmenur unkanteorikuantumcahayadariteorigelombangcahayaatausebaliknya, walaupunadakaitanantarakeduanya. 4. Lampu Neon

Lampufluorescentataulampu neon, seringjugadisebutdenganlampu TL.Cahayanyaberwarnaputih, menjadikannyalebihterangdibandingkanlampupijarbiasa.Sifatcahayanya yang terangmembuatnyabanyakdiaplikasikansebagai general light padasebuahruangan.Memasangnyauntukmenerangi area kerja di dapurjugacukupbaik.

danpengukuraninidinamakan spektroskopiat au spektrometri. karenakemampuannyabertahanhingga 10.Namun. lampu TL initidakcocokdijadikanlampuaksenatauspotlight. makadihasilkanmaksimum-maksimum yang sangattajam. .Lampuinitergolonglampu yang hematenergidantahan lama. Denganmenggunakansebuahkisi yang banyakcelah.000 jam. Sudut-sudutdeviasidarimaksimum-maksimumkemudiandiukur.Kisi dapatdibuatdenganmembuatgoresan-goresanhaluspadasekepingkaca. Cahaya yang masukpadasebuahkisi yang jarakcelahnyadiketahuididispersikankedalamsebuahspektrum. maka gas itumemancarkancahaya yang panjanggelombangnyamerupakankarakteristikdari atom danmolekultertentu yang membentuk gas itu. dansudutdeviasidapatdiukursecarasangatteliti. 5. di manacaraitudigunakanuntukmengujikadarkimiadaribintangjauhdanawan gas. Kisi Difraksi Sebuahsusunandarisejumlahbesarcelahsejajar. danPersamaan(2. dinamakansebuahkisidifraksi(diffraction grating).2) digunakanuntukmenghitungpanjanggelombang.Pengukuranpanjanggelombanginiakanmembolehkankitauntukmenentukankomposisikimia gas itu. Kisi difraksipertama kali dibuatolehFraunhoferdenganmenggunakankawat-kawathalus. 18 Kisi difraksisangatbanyakdigunakanuntukmengukurspektrum cahaya yang dipancarkanolehsebuahsumber. Bilasuatu gas dipanaskan. Satudariantarabanyakpemakaiancarainiadalahpadabidangastronomi. semuanyadenganlebara yang samadan yang antarapusat-pusatnyadenganjarakd yang sama.Sebabcahayaputihnyatidakdapatmemantulkanwarnaasli objek yang diteranginya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful