11

Pelangimerupakansalahsatucontoh yang sudahtidaklagiasingbagikita.Pelangiadalahcontohspektrum yang terbentuksecaraalamiah.Pelangiterbentukselepashujan, ketikacahayamataharidibiaskanolehtetesan air hujan.Tetesan air ituhujanbertindaksebagaiprisma yang menyerakkancahayamataharimenjaditujuhwarna. Jadi, bisa di katakanbahwaspektrumadalahuraiandaricampuran berbagaicahaya. 3. Cahaya

Cahayamerupakansejenisenergiberbentukgelombangelekromagnetik yang bisadilihatdenganmata.Cahayajugamerupakandasarukuran meter: 1 meter adalahjarak yang dilaluicahayamelaluivakumpada 1/299.792.458 detik. Kecepatancahayaadalah 299.792.458 meter per detik.

Cahayadiperlukandalamkehidupansehari-hari.Matahariadalahsumbercahayautama di Bumi.Tumbuhanhijaumemerlukancahayauntukmembuatmakanan.

Sifat-sifatcahayaialah, cahayabergerakluruskesemuaarah.Buktinyaadalahkitadapatmelihatsebuahlampu yang menyaladarisegalapenjurudalamsebuahruanggelap.Apabilacahayaterhalang, bayangan yang dihasilkandisebabkancahaya yang bergeraklurustidakdapatberbelok.Namuncahayadapatdipantulkan . 13 mekanika Newton yang ternyatakemudianbahwahalkeduamerupakanaproksimasidarihalpertama.Tidakterdapatcarauntukmenur unkanteorikuantumcahayadariteorigelombangcahayaatausebaliknya, walaupunadakaitanantarakeduanya. 4. Lampu Neon

Lampufluorescentataulampu neon, seringjugadisebutdenganlampu TL.Cahayanyaberwarnaputih, menjadikannyalebihterangdibandingkanlampupijarbiasa.Sifatcahayanya yang terangmembuatnyabanyakdiaplikasikansebagai general light padasebuahruangan.Memasangnyauntukmenerangi area kerja di dapurjugacukupbaik.

.000 jam. dinamakansebuahkisidifraksi(diffraction grating). Sudut-sudutdeviasidarimaksimum-maksimumkemudiandiukur. di manacaraitudigunakanuntukmengujikadarkimiadaribintangjauhdanawan gas. Satudariantarabanyakpemakaiancarainiadalahpadabidangastronomi. 18 Kisi difraksisangatbanyakdigunakanuntukmengukurspektrum cahaya yang dipancarkanolehsebuahsumber. lampu TL initidakcocokdijadikanlampuaksenatauspotlight. 5.Namun.Lampuinitergolonglampu yang hematenergidantahan lama. danPersamaan(2. semuanyadenganlebara yang samadan yang antarapusat-pusatnyadenganjarakd yang sama.Pengukuranpanjanggelombanginiakanmembolehkankitauntukmenentukankomposisikimia gas itu. makadihasilkanmaksimum-maksimum yang sangattajam. Kisi Difraksi Sebuahsusunandarisejumlahbesarcelahsejajar. danpengukuraninidinamakan spektroskopiat au spektrometri. maka gas itumemancarkancahaya yang panjanggelombangnyamerupakankarakteristikdari atom danmolekultertentu yang membentuk gas itu.Sebabcahayaputihnyatidakdapatmemantulkanwarnaasli objek yang diteranginya. dansudutdeviasidapatdiukursecarasangatteliti.2) digunakanuntukmenghitungpanjanggelombang. karenakemampuannyabertahanhingga 10. Denganmenggunakansebuahkisi yang banyakcelah.Kisi dapatdibuatdenganmembuatgoresan-goresanhaluspadasekepingkaca. Bilasuatu gas dipanaskan. Kisi difraksipertama kali dibuatolehFraunhoferdenganmenggunakankawat-kawathalus. Cahaya yang masukpadasebuahkisi yang jarakcelahnyadiketahuididispersikankedalamsebuahspektrum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful