11

Pelangimerupakansalahsatucontoh yang sudahtidaklagiasingbagikita.Pelangiadalahcontohspektrum yang terbentuksecaraalamiah.Pelangiterbentukselepashujan, ketikacahayamataharidibiaskanolehtetesan air hujan.Tetesan air ituhujanbertindaksebagaiprisma yang menyerakkancahayamataharimenjaditujuhwarna. Jadi, bisa di katakanbahwaspektrumadalahuraiandaricampuran berbagaicahaya. 3. Cahaya

Cahayamerupakansejenisenergiberbentukgelombangelekromagnetik yang bisadilihatdenganmata.Cahayajugamerupakandasarukuran meter: 1 meter adalahjarak yang dilaluicahayamelaluivakumpada 1/299.792.458 detik. Kecepatancahayaadalah 299.792.458 meter per detik.

Cahayadiperlukandalamkehidupansehari-hari.Matahariadalahsumbercahayautama di Bumi.Tumbuhanhijaumemerlukancahayauntukmembuatmakanan.

Sifat-sifatcahayaialah, cahayabergerakluruskesemuaarah.Buktinyaadalahkitadapatmelihatsebuahlampu yang menyaladarisegalapenjurudalamsebuahruanggelap.Apabilacahayaterhalang, bayangan yang dihasilkandisebabkancahaya yang bergeraklurustidakdapatberbelok.Namuncahayadapatdipantulkan . 13 mekanika Newton yang ternyatakemudianbahwahalkeduamerupakanaproksimasidarihalpertama.Tidakterdapatcarauntukmenur unkanteorikuantumcahayadariteorigelombangcahayaatausebaliknya, walaupunadakaitanantarakeduanya. 4. Lampu Neon

Lampufluorescentataulampu neon, seringjugadisebutdenganlampu TL.Cahayanyaberwarnaputih, menjadikannyalebihterangdibandingkanlampupijarbiasa.Sifatcahayanya yang terangmembuatnyabanyakdiaplikasikansebagai general light padasebuahruangan.Memasangnyauntukmenerangi area kerja di dapurjugacukupbaik.

Sudut-sudutdeviasidarimaksimum-maksimumkemudiandiukur. 5. Kisi difraksipertama kali dibuatolehFraunhoferdenganmenggunakankawat-kawathalus. di manacaraitudigunakanuntukmengujikadarkimiadaribintangjauhdanawan gas. Satudariantarabanyakpemakaiancarainiadalahpadabidangastronomi. danpengukuraninidinamakan spektroskopiat au spektrometri. karenakemampuannyabertahanhingga 10. semuanyadenganlebara yang samadan yang antarapusat-pusatnyadenganjarakd yang sama.2) digunakanuntukmenghitungpanjanggelombang. Kisi Difraksi Sebuahsusunandarisejumlahbesarcelahsejajar.Kisi dapatdibuatdenganmembuatgoresan-goresanhaluspadasekepingkaca. maka gas itumemancarkancahaya yang panjanggelombangnyamerupakankarakteristikdari atom danmolekultertentu yang membentuk gas itu. lampu TL initidakcocokdijadikanlampuaksenatauspotlight. 18 Kisi difraksisangatbanyakdigunakanuntukmengukurspektrum cahaya yang dipancarkanolehsebuahsumber.Pengukuranpanjanggelombanginiakanmembolehkankitauntukmenentukankomposisikimia gas itu. Cahaya yang masukpadasebuahkisi yang jarakcelahnyadiketahuididispersikankedalamsebuahspektrum. makadihasilkanmaksimum-maksimum yang sangattajam. danPersamaan(2.Lampuinitergolonglampu yang hematenergidantahan lama.000 jam.Sebabcahayaputihnyatidakdapatmemantulkanwarnaasli objek yang diteranginya. .Namun. Denganmenggunakansebuahkisi yang banyakcelah. Bilasuatu gas dipanaskan. dinamakansebuahkisidifraksi(diffraction grating). dansudutdeviasidapatdiukursecarasangatteliti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful