11

Pelangimerupakansalahsatucontoh yang sudahtidaklagiasingbagikita.Pelangiadalahcontohspektrum yang terbentuksecaraalamiah.Pelangiterbentukselepashujan, ketikacahayamataharidibiaskanolehtetesan air hujan.Tetesan air ituhujanbertindaksebagaiprisma yang menyerakkancahayamataharimenjaditujuhwarna. Jadi, bisa di katakanbahwaspektrumadalahuraiandaricampuran berbagaicahaya. 3. Cahaya

Cahayamerupakansejenisenergiberbentukgelombangelekromagnetik yang bisadilihatdenganmata.Cahayajugamerupakandasarukuran meter: 1 meter adalahjarak yang dilaluicahayamelaluivakumpada 1/299.792.458 detik. Kecepatancahayaadalah 299.792.458 meter per detik.

Cahayadiperlukandalamkehidupansehari-hari.Matahariadalahsumbercahayautama di Bumi.Tumbuhanhijaumemerlukancahayauntukmembuatmakanan.

Sifat-sifatcahayaialah, cahayabergerakluruskesemuaarah.Buktinyaadalahkitadapatmelihatsebuahlampu yang menyaladarisegalapenjurudalamsebuahruanggelap.Apabilacahayaterhalang, bayangan yang dihasilkandisebabkancahaya yang bergeraklurustidakdapatberbelok.Namuncahayadapatdipantulkan . 13 mekanika Newton yang ternyatakemudianbahwahalkeduamerupakanaproksimasidarihalpertama.Tidakterdapatcarauntukmenur unkanteorikuantumcahayadariteorigelombangcahayaatausebaliknya, walaupunadakaitanantarakeduanya. 4. Lampu Neon

Lampufluorescentataulampu neon, seringjugadisebutdenganlampu TL.Cahayanyaberwarnaputih, menjadikannyalebihterangdibandingkanlampupijarbiasa.Sifatcahayanya yang terangmembuatnyabanyakdiaplikasikansebagai general light padasebuahruangan.Memasangnyauntukmenerangi area kerja di dapurjugacukupbaik.

semuanyadenganlebara yang samadan yang antarapusat-pusatnyadenganjarakd yang sama. Denganmenggunakansebuahkisi yang banyakcelah. Sudut-sudutdeviasidarimaksimum-maksimumkemudiandiukur. . 18 Kisi difraksisangatbanyakdigunakanuntukmengukurspektrum cahaya yang dipancarkanolehsebuahsumber. karenakemampuannyabertahanhingga 10. dansudutdeviasidapatdiukursecarasangatteliti. 5. Cahaya yang masukpadasebuahkisi yang jarakcelahnyadiketahuididispersikankedalamsebuahspektrum. Kisi Difraksi Sebuahsusunandarisejumlahbesarcelahsejajar. danPersamaan(2. dinamakansebuahkisidifraksi(diffraction grating). Kisi difraksipertama kali dibuatolehFraunhoferdenganmenggunakankawat-kawathalus. danpengukuraninidinamakan spektroskopiat au spektrometri.Lampuinitergolonglampu yang hematenergidantahan lama.Sebabcahayaputihnyatidakdapatmemantulkanwarnaasli objek yang diteranginya. di manacaraitudigunakanuntukmengujikadarkimiadaribintangjauhdanawan gas. maka gas itumemancarkancahaya yang panjanggelombangnyamerupakankarakteristikdari atom danmolekultertentu yang membentuk gas itu.Kisi dapatdibuatdenganmembuatgoresan-goresanhaluspadasekepingkaca.000 jam. Bilasuatu gas dipanaskan. Satudariantarabanyakpemakaiancarainiadalahpadabidangastronomi. lampu TL initidakcocokdijadikanlampuaksenatauspotlight. makadihasilkanmaksimum-maksimum yang sangattajam.Namun.2) digunakanuntukmenghitungpanjanggelombang.Pengukuranpanjanggelombanginiakanmembolehkankitauntukmenentukankomposisikimia gas itu.