Bagaimana Sistem Komputer Beroperasi Bagi seseorang pengguna atau juruteknik komputer PC, pengetahuan asas tentang bagaimana komputer

beroperasi adalah berguna. Apabila PC dihidupkan dan sebelum menggunakan program aplikasi, banyak perkara sudah berlaku. Kelakuan ini memberikan simptom tentang baiknya atau sakitnya komputer. Seseorang pengguna atau juruteknik yang berpengalaman dapat mentafsir simptom berkenaan dan seterusnya cuba menyelesaikan masalah operasi. Apabila sesuatu PC dihidupkan, 2 peringkat tentu berlaku. Peringkat pertama ialah peringkat perkakasan. Peringkat kedua ialah peringkat perisian. Kita sekarang akan melihat kedua-dua peringkat dengan lebih mendalam. Peringkat Perkakasan Komputer yang kompleks boleh dibahagikan kepada bahagian utama iaitu perkakasan fizikal. Perkataan Inggeris CONSOLE juga digunakan untuk bahagian ini. Peranti-peranti yang terlibat dalam perkakasan utama ini termasuk papan induk ( motherboard ) ROM BIOS pemacu cakera ( disk drive ) kad-kad tambahan ( expansion cards ) pembekal kuasa ( power supply ) monitor papan kekunci ( keyboard ) tetikus ( mouse ) modem pemacu CD-ROM pencetak ( printer ) pengimbas ( scanner ) Kita akan melihat tiga komponen utama ketika komputer dihidupkan.Komponen ini ialah :1.Mikropemproses 2. ROM BIOS 3. POST Mikropemproses Mikroprosesor merupakan pusat operasi komputer seperti otak manusia. Mikroprosesor dikenali CPU ( central procesing unit ). Intel, AMD dan Cyrix merupakan mikroprosesor yang popular.Fungsi mikroprosesor ialah kalkulator yang pantas peranti storan terhad yang perlu dibantu dengan storan sementara dan kekal semasa pemprosesan menjalankan segala pemprosesan dalam komputer Mikroprosesor tidak mampu berfungsi tanpa arahan spesifik. Arahan yang spesifik ini berbentuk digit atau huruf. Arahan ini akan memerintah mikroporsesor melakukan sesuatu. Arahan ini dalam perisian. Perisian ini direka oleh penulis perisian. Sebenarnya, apabila sesuatu arahan ditaipkan,arahan ini akan terus dihantar ke mikroprosesor. Di dalam mikroprosesor terdapat pendaftar aritmatik ( arithmatic register ) yang melakukan perkiraan. Mulai 486 melainkan 486-SX, ko-prosesor matematik dibina dalam mikroporsesor. Ini meningkatkan pemprosesan data. BIOS BIOS ialah akronim BASIC INPUT / OUTPUT SYSTEM. BIOS ialah satu set arahan dalam satu perisian yang mengoperasi perkakasan komputer. BIOS ditulis dalam bahasa mesin ( machine language ). BIOS juga bertanggunjawab terhadap proses input dan output dan kerja-kerja lain. Maka arahan-arahan membantu komunikasi perkakasan komputer dengan peranti-perantinya. BIOS disimpan di dalam mikrocip secara elektronik. BIOS tidak dapat ditulis semula atau diubah maka cip ini juga dikenali READ-ONLY-MEMORY (ROM) . Oleh sebab ROM dan BIOS adalah sentiasa berkaitan, maka cip ini juga dikenali ROM BIOS. ROM ialah hardware dan BIOS ialah software maka ROM BIOS dibri istilah FIRMWARE. Cip ROM BIOS jenis DIP dan dipaderi kepada papan induk atau dislot padanya. BIOS yang mengawal sistem dipanggil BIOS sistem untuk membezakannya daripada ROM BIOS atas kad tambahan. Cip ROM BIOS digunakan pada kadkda tambahan seperti ethernet card, video adapter card dan kad-kad lain. Arahan atas kad-kad tambahan ini membantu kada-kad berantaramuka /berkomunikasi dengan PC. Tugas utama perisian BIOS ialah memeriksa sistem komputer semasa komputer ini dihidupkan.Proses pemeriksaan ini dikenali POWER-ON-SELF-TEST. Proses ini akan memeriksa sistem,perantiperanti, kad-kad tambahan dengan BIOS, membilang jumlah pemacu, serial port ( COM 1 dan COM 2 ), parallel port ( bagi pencetak dan pengimbas ), memeriksa kehadiran dan baiknya papan kekunci, tetikus, monitor, memeriksa dan membilang RAM, cakera keras, alamta memori dan memori port-port dalam RAM. Tugas kedua BIOS ialah pemuat but. But ialah proses memuatkan sistem operasian dari pemacu cakera atau keras untuk menyediakan komputer untuk aplikasi program. Tugas ketiga BIOS ialah memainkan peranan antaramuka paras rendah (low level interface) di antara papan kekunci, kad video, port serial dan parallel dengan mikroprosesor.

Proses POWER-ON-SELF-TEST ( POST ) Proses POST berlaku sebelum proses but dan aplikasi program. POST memeriksa mikroprosesor,ROM BIOS, slot-slot untuk kad-kad tambahan, kad video, ,port-pot, jam sistem (clock ), cakera keras, pemacu flopi, CMOS dan bateri dan pengawal disk. Sekira semua komponen tersebut baik,satu bunyi bip akan dipapar sebelum but. Jika sebaliknya belaku, maka iimptom bunyi yang berbeza akan ditunjukkan bergantung kepada komponen yang bermasalah operasi. Biasanya mesej ralat akan ditunjukkan bagi tindakan selanjutnya. Ujian Register CPU Dan Alamat Program Counter Apabila suis kuasa dihidupkan, arus AC mengalir ke pembekal elektrik di dalam komputer dan arus AC ditukar kepada arsu DC untuk komputer. Arus DC mengalir mengikut perjalanan tetap ke CPU.Isyarat elektrik memadamkan segala data yang msih tertinggal di dalam memori pendaftar dalaman (internal memory register ). Kemudian isyarat elektrik ini reset sesuatu pendaftar CPU ( CPU register ) yang dipanggil pembilang program (program counter) kepada satu nombor spesifik. Nombor ini berbeza bagi siri komputer yang berlainan. Mengikut White ( 1994 ) bagi AT dan komputer selepasnya, nombor ini ialah F000h. Peranan nombor ini memberitahu CPU alamat arahan yang memerlukan pemprosesan. Alamat ini pada permulaan program but. Kata lain, program but sentiasa disimpan pada alamat F000h ini. Alamat diset di dlam cip-cip ROM yang mengandungi BIOS. Permulaan Program But Dan Pemeriksaan POST POST menguasai aktiviti-aktiviti komputer selepas komputer dihidupkan. Dengan alamat F000h,CPU mula mencari dan membangunkan program but dalam ROM BIOS. But program memulakan satu siri pemeriksaan sistem. Pertamanya, CPU memerikas diri sendir dan POST program dengan membaca kod-kod pada lokasi-lokasi yang berlainan dan seterusnya membandingkannya dengan rekod-rekod yang tetap dan serupa. Pemeriksaan Semua Komponen Selepas perbandingan itu, CPU menghantar isyarat-isyarat elektrik melalui litar di papan induk yang dipanggill bus kesemua komponen untuk memastikan semua komponen ini berfungsi baik. Pengguna akan terdengar bunyi pergerakan bahagian-bahagian tertentu di dalam komputer. Jika monitor sudah dihidupkan, LCD akan menunujukkan isyarat lampu merah kepada hijau kekuningkuningan . Ujian Jam Dalaman ( Inner Clock ) Seterusnya CPU memeriksa sistem inner clock yang memastikan semua komponen berfungsi secara sinkronis.

Ujian Kad Tambahan Dan Kad Video Selepas uji inner clock, POST terus menguji memori di atas kad video, isyarat video dan kad tambahan lain. Kemudian POST memuat kod BIOS di dalam kad video ke dalam sistem BIOS keseluruhan dan konfigurasi sistem. Jika ada masalah kad display, 2 bunyi bip panjang atau LCD kekal dalam lampu merah. Sistem tidak diteruskan lagi ( atau hang ). Ujian Memori Pada masa yang sama, POST terus menguji cip-cip RAM untuk memastikan cip-cip ini baik. CPU cuba menulis setiap cip dan membaca data tersebut. Kemudian membandingkan bacaan ini dengan data yang ditulis pada mulanya. Sesuatu akaun tentang pelbagai memori, iaitu base memori,extended memori, cache memori akan dipapar di skrin. Ujian Papan Kekunci CPU juga memeriksa papan kekunci. Jika papan kekunci tidak dipasang, mesej "Keyboard Error Press <F1>" ditunjukkan. Jika mana-mana satu kekunci tertekan, satu siri bip berterusan dikeluarkan. POST berhenti hingga masalah ini diselesaikan.

CPU Tyype : 80486DX-4 Base Memory : 640 K Co-processor : Installed Extended Memory : 7168 K CPU : Cache Memory : 256 K Disket Drive A : 1... program but akan memeriksa pemacu A: dan memastikan cakera di dalamnya sudah diformat dan mengandungi fail-fail ini. program but di dalam ROM BIOS mecari kedua-dua fail IO. skrin seperti berikut ditunjukkan. Jika berlainan. CARI IO..5 in Serial Ports : 3F8 2F8 Hard Disk C : User type 516 M Parallel Ports : 378 Hard Disk D : Not Installed Pengguna boleh menggunakan kekunci < PAUSE> untuk menhentikan skrin ini untuk memerhati isi kandungannya . Jika tidak terdapat kedua-dua fail ini di A: atau di C: satu mesej ralat berikut dipaparkan.. program but akan membaca data di dalam sektor pertama disket sistem dan seterusnya menyalinnya ke dalam lokasi spesifik di dalam RAM. Peringkat Perisian Peringkat perisian satu sambungan kepada peringkat perkakasan. " DOS boot record" ini disimpan di lokasi yang sama bagi semua disket yang sudah diformat." . Jika tiada fail ini di sini. B:.. Bagi IBM kedua-dua fail dikenali sebagai IBMBIO. iaitu peringkat kedua... Starting MS-DOS ..COM.isyarat CMOS Setup akan diberi dan proses berhenti untuk tindakan selanjutnya. atau Starting Windows 95 .SYS Di peringkat ini. Pertama... Non-system disk or Disk error Replace and strike any key when ready Komputer terus berhenti dan tidak berjalan lagi sehingga anda memasukkan satu disket sistem di A: dan but dari A: dan kemudian ke C: MEMUAT BOOT RECORD KE DALAM RAM Selepas ditemui kedua-dua fail tersebut.25 in Display Type : EGA / VGA Disket Drive B : 1. Penyatuan Bios Kad Tambahan Dan Peranti POST akan memeriksa BIOS kad tambahan dan BIOS peranti seperti CD-ROM.. . Selepas ini akan mulanya satu ayat yang menyaakan permualaan peringkat perisisan.. Selepas program but BIOS memuatkan "boot record"..COM dan IBMDOS... but program akan terus mencari kedua-dua fail ini di C: dan terus but komputer.SYS dan MSDOS.. program but BIOS akan menyerahkan kawalan sistem kepada "boot record" yang sekarang berada di alamat memori 7C00h...SYS dan MSDOS. keputusan pemeriksaan POST dibandingkan dengan rekod tetap didalam cip CMOS ( Complimentary Metal Oxide Semi-conductor ).SYS.. Satu akaun pemacu dipapar tas skrin pada akhir POST dan permulaan but. 2 M 5..SYS ke dalam memori beralamat 7C00h RAM. " Boot record" ini hanya 512 bait dan hanya mencukupi untuk `memuat kedua-dua fail pengoperasian.. Maklumat data ini menjadi "DOS boot record"..... Peringkat ini juga dikenali sebagai "bootup". Jika semua baik. dan C: untuk memastikan pemacu ini baik. Rekod ini mengandungi maklumat tentang komponen yang diinstal.Ujian Pemacu Kemudian POST menghantar isyarat melalui bus mengikut perjalanan spesifik ke pemacupemacu cakera A:. Perbandingan Dengan Rekod-Rekod CMOS Bagi AT dan PC selepasnya.. Satu skrin seperti berikut ditunjukkan. iaitu IO.SYS dan MSDOS. Anda akan lihat " Starting MS-DOS .. satu bip akan dihasilkan. Kod BIOS ini akan dicantumkan dengan BIOS sistem... Pada peringkat ini...44 M 3.

SYS KE DALAM RAM Fail IO.BAT Bahagian ketiga. bahagian initialisation. dan boleh ditulis semula oleh program aplikasi jika memori ini diperlukan.SYS menggunakan driver-driver fizikdi dalam ROM BIOS. DEL.SYS.SYS mengandungi satu rutin SYSINIT yang menguruskan langkah-langkah but lain. SYSINIT MEMUAT MSDOS. CONFIG.SYS Selepas MSDOS.COM ( BAHAGIANTRANSIENT) Bahagian transient . satu mesej ralat dipaparkan.Satu fail COMMAND. COMMAND.SYS KE DALAM RAM SYSINIT memuat fail MSDOS. Jika tiada COMMAND. dimuat selepas bahagian transient. Bahagian ini menjadi bahagian tetap sistem pengoperasian.SYS bekerjasama dengan BIOS untuk menguruskan fail-fail. SYSINIT akan mengarahkan MSDOS. mengesan ralat.SYS mentafsir arahan CONFIG.SYS mencari dalam direktori umbi (root directory ) dan memuat fail COMMAND.COM ( BAHAGIAN RESIDENT ) Bahagian pertamanya ialah satu tambahan ( extension ) kepada fungsi-fungsi input / output. Fail ini ialah fail antaramuka pengguna (user interface ) dengan MSDOS. COMMAND.) MSDOS.BAT ditulis mengikut kehendak si pengguna. COPY. REN. Selain daripada itu terdapat juga program-program aplikasi atau perkara-perkara lain yang si pengguna ingin dilaksanakan. Apabila "boot record" mengawal PC. Fail ini disimpan di direktori umbi seperti CONFIG. dan mengurus pengoperasian sistem. Bahagian initialisation ini digunakan sekali sahaja semasa but ini. Tiada arahan DOS dapat dimasukkan. MSDOS. melaksana program-program.BAT dikonfigur untuk operasi komputer yang optimum. Fail ini mengandungi 3 bahagian: Bahagian resident. TYPE. COMMAND.COM. Fail ini menunjukkan tanda C prompt pada skrin. Apabila fail CONFIG.COM ) dan C: \> prompt menjadi C> sahaja.SYS MELAKSANA ARAHAN DI DALAM CONFIG. Katakan si pengguna ingin membuka sesuatu program aplikasi di .BAT.SYS ke dalam RAM.SYS mempunyai fail sistem dan attribut tersembunyi . Fail ini juga memuat program aplikasi. Fail IO.SYS yang direka oleh si pengguna atau juruteknik.SYS ditemui. Bahagian resident ini mengandungi kod-kod untuk memproses Ctrl-C dan Ctrl-Break.COM dan sistem fail untuk tujuan kecemasan. dan SYSINIT terus mengambil tugas but yang berikut. Fail IO.COM mismatch" ditunjukkan. Fail AUTOEXEC. " Boot Record" terus disimpan dan tidak digunakan lagi. MSDOS. Biasanya fail ini mengandungi satu siri arahan DOS di dalam bentuk fail kumpulan. dan bahangian initialisation."boot record" terus memuat IO. Program ini dimuat di dalam memori RAM.COM Fungsi MS-DOS EXEC dalam SYSINIT mengarah MSDOS. BAHAGIAN PERTAMA COMMAND. BAHAGIAN KEDUA COMMAND. SYSINIT mencari fail CONFIG. Selepas but dilaksanakan. mesej ralat " COMMAND.g.Missing command interpreter ( e.MEMUAT IO. Fail ini ditulis dengan menggunakan QBASIC atau NOTEPAD atau pemproses perkataan yang lain.SYS dan AUTOEXEC.SYS dimuat. Alamatnya di hujung memori yang berada di bawah alamatprogram dan di bahagian atas alamat interrupt table. dipapar atau dimuatkan semasa komputer dibut.SYS MEMUAT COMMAND. Bahagian ini mengandungi kod untuk memuat fail AUTOEXEC. Kedua-dua fail. dan memuat semula bahagian transient apabila diperlukan. bahagian transient. merespon kepada isyarat-isyarat daripda perkakasan. BAHAGIAN KETIGA( BAHAGIAN INITIALISATION ) COMMAND. Adalah baiknya si pengguna menyimpan satu disket yang mengandungi kedua-dua fail. Arahan ini menyuruh sistem pengoperasian cara-cara menangani operasi-operasi seperti bilangan fail pelu dibuka.MORE.COM DAN AUTOEXEC.SYS yang tersembunyi dan sistem ke dalam RAM. Jika versi itu tidak sepadan.SYS. ( Device driver ialah program yang menambah kemampuan BIOS untuk mengawal memori atau perkakasan. skrin menunjukkan C:\> untuk dimasukkan arahan DOS mengikut kehendak si pengguna.COM perlu disalin ke direktori umbi tetapi mesti pastikan sepadan dengan versinya untuk mengelakkan sistem terhenti semasa keluar daripada program aplikasi. bilangan "stack" dibuat dan baitnya.COM memanggil keluar arahan papar atau batch file transient Ia mengandungi arahan DOS dalaman ( internal DOS commands) seperti DIR.COM. Bahagian kedua ini dimuat ke alamat di hujung tinggi RAM konvensional dan didalam batasan 640 K. dan "device drivers" yang menguruskan memori dan di mana memori itu ditempatkan yang setiap kali computer dihidupkan.

Walaupun demikian. COMMAND. REM sama dengan kolon ":" atau semi kolon ". Jika langkah ini gagal lagi.BAT. DOS akan mengabaikan segala yang terdapat dalam barisan ini semasa bootup. Contoh. CD-ROM device driver membolehkan komunikasi PC dengan CDROM. Nombor default ialah 8. Nomborini di antara 1 dan 99. CD-ROM dan Windows. FILES=50 atau lebih sedikit adalah mencukupi.SYS Files=30 digunakan. Contohnya. Misalnya FILES= 45.HIMEM. Biasanya di CONFIG.BAT dalam turutan ini. Dengan cara lebih banyak ruang memori konvensional dibebaskan untuk penggunaan aplikasi seperti permainan. BUFFERS= boleh digunakan bersama dengan SMARTDRIVE atau BUFFERS= diabaikan. REM ini boleh diggunakan untuk CONFIG.COM akan menggunakan fungsi EXEC dalam MSDOS untuk memuatkan program aplikasi berkenaan dan seterusnya memindah pengawalan sistem kepada program aplikasi ini.BAT Kedua-dua fail ini merupakan sistem fail.C:\>. Lebih banyak nombor ini lebih banyak memory diperlukan untuk mengesan fail-fail yang sudah dibuka oleh DOS. Nombor ini tidak boleh nombor perpuluhan.EXEC dijumpai.COM.C:\UTILITY SET TEMP=C:\TEMP LOADHIGH C:\DOS\DOSKEY. Ini perlu untuk WINDOWS.COM atau . 64 K yang pertama kali lepas memori konvensional.SYS memuatkan fail pengurusan extended memory.COM akan memaparkan mesej ralat Bad Command or File Name Jika .COM akan menggunakan path tersebut untuk mencari satu fail dengan nama . Satu arahan merupakan adik beradiknya ialah DEVICEHIGH=.SYS Contoh: fail AUTOEXEC. FILE= ialah satu arahan DOS untuk membuka satu bilangan pada sesuatu masa tertentu. Jika gagal menemui fail ini. Mouse device driver membolehkan interface di antara mouse dengan PC. Kawasan ini untuk menyimpan DOS 5 atau DOS 6.COM. BUFFERS=10.bat boleh diperiksa untuk menentukan sama ada BUFFERS= atau SMARTDRIVE.SYS dan AUTOEXEC. salah satu ini digunakan. EMM386. Autoexec. Jika pemacu SCSI digunakan .SYS menggunakan High Memory Area sebaik sahaja di atas Conventional Memory. ‘File transfer buffer’ ialah satu kawasan memori yang diketepikan oleh DOS buat sementara semasa data dipindah dari atau kepada cakera ( disk ). Penguasaan kemahiran menulis kedua-dua fail boleh mengarah komputer mengoperasi mengikut cara dan juga menguruskan memori dengan berkesan. Arahan perlu satu bilangan nombor "file transfer buffers". HIMEM.SYS menolong penggunaan memori ini tanpa pertukaran kepada protected mode tetapi secara langsung. Biasanya satu ruang di antara REM dan tulisan lain diperlukan.C:\DOS.BAT C:\DOS\SMATDRV." di fail WINDOWS DEVICE= ialah arahan DOS yang memuat sesuatu device driver ke dalam conventional memori (bawah 640 K). DEVICE= C: \DOS\HIMEM. Mesej ralatnya seperti " Not enough files or Too many files are open" meminta menambah bilangan fail dalam setting.HIMEM. satu nombor ( kurang daripada 100 yang kecil diset. EMS= expanded memeory). Device driver ialah program yang menghubungkan komunikasi di antara PC dengan perkakasan yang dipasang kepada PC.SYS menukarkan extended memory (XMS) kepada expandend (EMS) memory.COM Merekacipta Fail CONFIG.SYS dan AUTOEXEC. COMMAND.SYS dari sub-direktori DOS di root direktori C: ke dalam conventional memory ( bawah 640 K ). . Perbincangan Fungsi arahan REM ialah dari Perkataan REMark. . Bilangan fail-fail di antara 8 dan 255. EXE membina expanded memory daripada extended memory ( XMS = extended memory. DEVICEHIGH= memuatkan device driver ke dalam upper memori ( dari 640 K ke 1023 K). COMMAND. Jika mesti BUFFERS= digunakan. Walaupun amaun memory ini kecil tetapi jangan set nombor yang besar kerana ia akan membazir banyak memori.COM akan dimuat semula dan pengawalan sistem dikembalikan kepada sistem pengoperasian dan COMMAND. BUFFERS= ialah arahan DOS.EXE atau .EXE PROMPT $P$G PATH C:\WINDOWS.EXE digunakan.COM akan mencari satu intrinsic program dengan nama tersebut. Fail HIMEM. Bagi sistem komputer yang menggunakan MS-DOS sahaja FILES=30 sudah cukup tetapi bagi persekitaran WINDOWS. Buffers boleh menambah prestasi disket kerana data yang tidak digunakan boleh disimpan dalam disket sehingga sistem tidak sibuk memindah fail/ data yang lain. Apabila program aplikasi ditamat.Biasanya. EXE sepatutnya diprogram di dalam CONFIG. SMARTDIVE.COMMAND. COMMAND.anda boleh beberapa ruang yang anda suka.

CD-ROM. Tiada CPU akan menjanakan kod beep . Kad VGA. Pelabuhan LPT. Cakera Liut dan sebagainya. Fail ini sudah diprogram di dalam Windows95 oleh Microsoft.pada motherboard. cakera liut." Tiada Paparan Semasa But Periksa bekalan kuasa moditor dan sambungan video. Fail-fail ini selalunya disebut "bootstrap program. jadi anda perlu mendengar pembesar suara dan membilang beep. Press F1 to continue.Pertama. 7. pembesar suara PC akan berbunyi.Semasa kiraan memori. 6. cakera liut akan mula dicari (LCD menyala)." Jika fail sistem tidak dijumpai. pencetak. POST telah selesai dan proses but bermula. 2.BAT tidak digunakan lagi di dalam WINDOWS95.Paparan pertama pada monitor adalah samada kiraan memori atau paparan BIOS kad video 5. misalnya "Keyboard Not Found.Cakera keras selalunya akan berpusing. 3. Selalunya pemacu cakera C dicari dan mula melaksanakan fail sistem . Pelabuhan bersiri. .Apabila kiraan memori selesai. Fungsi kedua-dua fail ini telah diambilalih oleh fail ‘REGISTRY’. Masukkan disket sistem ke dalam pemacu cakera A dan tekan sebarang kunci. seperti kelajuan CPU. Reset balik kad video dan masukkan dalam soket baru. BIOS akan memaparkan mesej "Insert Boot disk and press any key" atau sesuatu yang hampir sama. Pelabuhan selari. Jika perkara di atas berlaku. Beberapa kaedah yang anda perlukan untuk menukar sesuatu 1. Ia adalah "fatal error" Tiada papan kekunci bukan "fatal error". anda akan tahu bahawa papan ibu mempunyai keupayaan sekurang-kurangnya melaksanakan POST ROM. Tiada RAM adalah suatu "fatal error". termasuk versi BIOS. pemacu cakera dan monitor.SYS dan AUTOEXEC. POST akan selesai dan mesej ralat akan dipaparkan. Cakera keras IDE. papan kekunci. 4. Anda perlukan pembesar suara. Bilangan dan panjang beep menjadi panduan kepada juruteknik dalam memperbaiki komputer. LCD akan menyala di beberapa bahagian komponen komputer . POST mempunyai kemungkinan menghadapi masalah "non-fatal errors". Pada ketika ini. Ralat "fatal" POST selalunya menyebabkan tiada paparan. monitor dan papan kekunci. Ini dipanggil "non-fatal error" . NIC. jenis CPUdan sebarang "non-fatal error messages".Fail-fail CONFIG.Mesej daripada BIOS akan dipaparkan. Pastikan pembesar suara disambungkan bagi melihat mesej POST.Kipas bekalan kuasa dan CPU akan mula berpusing. Bahagian terakhir POST selalunya ialah carta komponen yang dijumpai semasa POST. Mengeluarkan kad video selalunya menjadi "fatal error" bagi kebanyakan BIOS. cakera keras. Troubleshooting 1 : Bagaimana Proses But Dilaksanakan? Pastikan anda telah menyambungkan sekurang-kurangnya empat komponen.

seperti tambahan RAM. Kaedah Seven-Step Troubleshooting 1. Periksa kabel-kabel. Cara Mengatasi Masalah Biasa 1.Keluarkan semua cakera keras dan but dengan cakera liut. dan kembalikan perkakasan kepada spesifikasi asal.Periksa semula jumper pada motherboard. Cuba bekalan kuasa yang lain. 6. modem. 6. 3.Gantikan SIMM dengan yang lain.mungkin ada "grounded" kepada kasing. 5. 10. 8.Lakukan pemeriksaan biasa berdasarkan panduan/petunjuk atau pengetahuan operasi. 2..Baiki. Periksa kabel-kabel.Kenalpasti komponen yang bermasalah.Cakera keras tambahan.Tentukan masalah.Periksa kabel-kabel. Juga pastikan cakera disambungkan dengan betul ke "controller".Selidiki mengapa komponen tersebut gagal berfungsi. 7. atau disablekannya dalam Setup. Kemungkinan besar ianya terbalik. 5. Troubleshooting Cakera Liut Jika lampu LCD sentiasa menyala (tidak padam). catat.tukar motherboard. Gantikan CPU.Cuba dengan kabel-kabel lain. Plan Drastik Gantikan bateri yang digunakan untuk CMOS RAM. . Mesej-mesej POST yang biasa: 1.Saling tukar kad video atau monitor.Kurangkan kelajuan CPU 4. periksa sambungan kabel. 3. Selalunya disebabkan oleh sambungan kabel (mungkin terbalik). 9.Gantikan komponen-komponen tambahan yang kurang perlu. Trouble Shooting 2 .Ralat HDD (atau FDD) controller. 7. tetikus.Buang secondary cache. 11.Gantikan kad video.Gunakan perkakasan/peralatan diagnostik bagi mengurangkan senarai masalah. Pilihan anda yang terakhir adalah .Kenalpasti komponen yang bermasalah. 2. NIC.Keluarkan motherboard dan pasangkan diluar . atau sebarang kad pengawal tambahan. Bekalan kuasa mungkin tidak sampai ke cakera keras atau anda tersilap set pemacu dalam CMOS (laksanakan setup).Disk Drive 0 failure. sound card. 2. Gantikan BIOS jika anda yakin ia boleh menyelesaikan masalah.Kenalpasti punca masalah.Pastikan anda memilih kelajuan bus dan clock multiplier CPU anda. 4. ganti. Pinjam cakera keras daripada rakan (hanya untuk mengetahui setting BIOS).

Periksa PCB . Sentuh cip untuk merasa suhunya. pintas atau "burn-out". CPU jarang gagal.Pemeriksaan deria yang lain. laluan putus. Ini lebih komplikated. cip yang kecil tidak panas lansung. Jika terlalu sejuk ini mungkin menunjukan cip tersebut mati atau tiada bekalan kuasa sampai kepadanya. "Troubleshooter" menggunakan segala peralatan perkakasan dan perisian tidak lupa juga deria manusia. Cip seramik lebih panas dari yang diperbuat dari plastik.sama ada bocor atau pecah. Utamakan Keselamatan. Elektrik mesti dikendalikan dengan betul dan berhati-hati .Ujian tekanan dan ketahanan. Beberapa masalah boleh dikesan dengan mudah melalui pandangan mata.jika tidak ia .Pertama pemeriksaan visual.Didalam semua keadaan kendalian. seperti mesin yang lain. Sesetengah komponen sensitif dari yang lain.adakah ia bengkok. Satengah masalah terutama yang berlaku sesekali. Ini adalah cara terakhir jika semua cubaan yang dilakukan tidak menyelesaikan masalah. ia beroperasi menggunakan elektrik. komputer merupakan mesin yang kebolehpercayaan upayanya tidak diragukan. dengan itu akan terdapat kemungkinankemungkinan bahaya. kebanyakan komponen PC mengeluarkan bunyi dan ini boleh memberi maklumat berguna:Bunyi mekanikal boleh didengar dari pemacu cakera. 4. memerlukan peralatan khas. dengan itu perlu dirujuk kepada dokumen tertentu untuk mengetahui maksudnya.Ujian isyarat. Tugas utama pembaik PC ialah mengenali komponen yang gagal berfungsi. Walau bagaimana pun. 3. kotor atau retak kecil pada PCB. Walau bagaimana pun. adakah di konfigurasi dengan betul? Periksa RAM bersoket . Masalah yang ditimbulkan oleh komputer kadangkala merupakan masalah kecil yang tidak memerlukan kepakaran dan pengetahuan yang tinggi mengenai komputer untuk menyelesaikan nya. boleh disebabkan sambongan yang longgar. Cuba tekan semua cip atau alat yang dipasang pada soket. Di bawah dicadangkan beberapa cara bagi mengesan masalah yang timbul:1. Bunyi beep ralat berbeza antara BIOS. CPU agak panas. Komputer tidak "burn-out" tetapi "wear-out" atau "force-out" oleh ragam penggunaan manusia yang salah dan kebolehpercayaan tahanan komponen yang mempunyai piawaian tertentu. adakah bunyinya normal/seperti biasa? Pembesar suara boleh menghantar mesej ralat ketika POST. Alat periferalnya pun selamat. CHIP SET mestilah hangat sahaja. Komputer adalah mesin yang selamat digunakan.adakah yang longgar atau tersalah letak? Periksa hablur (crystal bersoket). Periksa "jumper". dsbnya? 1. ada cip yang terbakar. Cuba tekan atau bengkokkan PCB untuk mengesan retak. 5. cip besar seperti EPROM. malah boleh di selesaikan oleh seorang yang mempunyai pengetahuan asas penyenggaraan komputer.Dengarkan. untuk mengasingkan dan mengesan komponen yang gagal berfungsi. Periksa bateri . ia juga "wear-out" dan kadang kala gagal berfungsi. Kerosakan RAM boleh dikatakan kerap/biasa. dokumen dan gambarajah sistem dan pengetahuan yang mendalam mengenai sistem juga elektronik. Cip buffer lebih sensitive dari cip logik yang kecil.

MSDOS. lukis rajah yang boleh menolong anda mengingati di mana alat hendak dipasang semula atau bagaimana kabel di sambong. Cakera sistem merupakan cakera liut biasa yang mengandungi empat perkara utama:Sektor But.COM . gunakan pita label berpelekat untuk label alat. berhati-hati terhadap bahagian bekalan kuasa. Jika perlu. Gunakan cawan kecil atau sebarang bekas untuk menyimpan sekeru dan komponen kecil supaya tidak hilang. Cakera Sistem Atau Boleh But. Tanpa cakera sistem anda tidak boleh but komputer untuk cuba memperbaikinya. Ingat fail IO. Antara langkah keselamatan yang perlu diberi perhatian ketika melakukan kerja-kerja pembaikan komputer ialah:Tentukan adanya bekalan atau tidak sebelum menyentuh bahagian dalam komputer. Dengan adanya cakera sistem membolehkan anda but komputer. Di sini ada tip yang boleh membantu anda ketika membaiki komputer terutama di bahagian dalam komputer.Anggaplah cakera sistem sebagai cakera kecemasan. jika tidak sengaja terjatuh ke dalam komputer boleh mengkibatkan berlaku litar pintas dan merosakan komputer Pastikan pembumian baik. tukar arahan yang salah dalam `CONFIG. Kadang-kadang kita tidak sengaja memadam fail di `root’ direktori cakera keras. Juga ketika memasang atau menanggalkan kabel penyambungan periferal. Cakera sistem yang anda buat akan mempunyai salinan fail yang mustahak dari 'root' direktori cakera keras komputer anda. dan sekali lagi but semula daripada cakera keras.SYS dan COMMAND. Gunakan gelang tangan yang disambungkan ke bumi untuk nyahkan elektrik statik. Ia mengandungi kod program yang membolehkan BIOS memuatkan IO. Anda perlukan cakera sistem untuk mengelakan bencana yang mungkin menimpa komputer anda. boleh menghalang anda but daripada cakera keras. Pastikan apa yang anda keluarkan akan dipasang semula ketempat yang asal atau betul apabila tiba masanya.SYS.Seeloknya pastikan tiada bekalan jika tidak diperlukan. Kehilangan sekeru di sana sini mungkin tidak merosakan apa-apa.SYS). Apa Yang Ada Di Dalam Cakera Sistem. Selalunya PC anda but daripada cakera keras.boleh mencederakan malah boleh membunuh.selalunya ia berakhir dengan lebihan terutama sekeru. Elektrik statik boleh menyebabkan komponen terutama CIP rosak tanpa disedari jika disentuh. Ruang simpanan pada cakera dipisahkan kepada kawasan yang dipanggil sektor. Jika anda tidak pandai melukis. Kenapa Perlu Cakera Sistem. Sektor pertama pada cakera sistem disebut boot sector. ialah cakera liut yang mengandungi cukup sistem operasi untuk but komputer. tetapi jika kita melakukan kerja pembaikan pastikan ia dilakukan dengan betul dan sempurna.SYS’ .fail tersebut merupakan sebahagian daripada fail DOS yang membolehkan komputer di but. hujung kabel dan sebagainya. tetapi ia juga boleh di but dari cakera liut yang dimasukan ke pemacu `A’. Catatkan sebarang perubahan yang anda lakukan kepada sistem komputer anda. Berikut antara alasan kenapa setiap pengguna PC mesti mempunyai cakera sistem di di di simpan di tempat yang selamat. Terdapat punca dan sambungan kabel bumi antara komputer dan soket kuasa. Ini akan memudahkan anda sekiranya berlaku kerosakan yang memerlukan komputer anda di set semula atau untuk menambah kad tambahan supaya tidak berlaku konflik. Ini boleh merosakan bukan sahaja periferal malah komputer. Pastikan bekalan tiada ketika mengeluarkan/menanggalkan atau memasang alat ganti seperti CIP dan kad adapter ke dalam komputer. Cakera keras anda tiba-tiba mengalami kerosakan. Jika sekiranya perlu ON bekalan ketika membaiki bahagian dalam komputer. Satu perkara yang kerap berlaku apabila membaiki komputer terutama bahagian dalam komputer. Tabiat Baik Yang Perlu Diingat. Perubahan yang anda lakukan kepada fail konfigurasi (CONFIG. jika tidak betul. Juga jauhkan sekeru atau sebarang logam. Cakera sistem atau boleh but.SYS dan . MSDOS.SYS.

tekan saja ENTER.EXE dan sebagainya.SYS.Di Fail Manager pilih menu Disk. menerima masukan papan kekunci. 1. taipkan CD\DOS dan ENTER. Tekan N untuk menamatkan arahan FORMAT.COMMAND. DIR dan DELETE. pilih kapasiti yang sesuai untuk pemacu A atau B.SYS dan COMMAND.Di prom DOS. 4. mana yang berkenaan. Juga beberapa fail seperti FDISK. memaparkan maklumat pada monitor dan sebagainya. COMMAND. 1.Klik OK. 5.FORMAT akan prom anda untuk memasukan cakera baru ke dalam pemacu.Masukan cakera liut baru yang belum digunakan dalam pemacu A atau B terpulang kepada pemacu mana yang digunakan. Label kandungan adalah pilihan .COM. 4. pilih Format Disk. CHKDSK. dengan itu cakera tersebut tidak boleh digunakan untuk `boot’ DOS.Format akan prom anda untuk menamakan label kandungan yang hanya merupakan nama untuk cakera itu.EXE. Bagi cakera liut yang tidak diformat sebagai cakera sistem.COM. 4.Sistem akan tanya anda sekiranya hendak melaksanakan format lagi. Kotak dialog Format Disk akan dipaparkan.COM juga mengandungi arahan dalaman DOS seperti COPY.SYS dan AUTOEXEC. sektor pertama tidak mengandungi kod program ini. COMMAND.COM membolehkan anda memasukan arahan DOS dan memulihkan program daru prom arahan DOS. SYS. .COM. MSDOS. Arahan Window. 1. Fail tersembunyi ini mempunyai DOS `kernel’. Menyediakan cakera sistem Arahan DOS Langkah untuk membantu menyediakan cakera sistem menggunakan arahan DOS. Cakera sistem selalunya mempunyai dua lagi fail .BAT. Oleh kerana cakera sudah sudah ada . 2. Suis /S mengarahkan FORMAT menambahkan IO.Di prom C:\DOS> taipkan FORMAT A:/S/U. 1.SYS. Langkah ini untuk membantu menyediakan cakera sistem menggunakan arahan Window. memadamkan apa saja yang ada pada cakera. IO.Dari senarai Disk In pilih pemacu A atau B. MSDOS. Ini termasuk fungsi membaca dan menulis ke atas cakera. Merupakan fail tersembunyi yang mempunyai perisisan yang menghubungkan BIOS PC. FORMAT. yang bertanggungjawab meletakan prom DOS pada paparan. Merupakan pentafsir arahan DOS. 4. FORMAT akan format cakera . Suis /U menyebabkan FORMAT menjalankan format tanpa syarat ke atas cakera.Dari senarai Capacity.COM. 3.COM kepada rekod but dalam cakera. COMMAND. 6. Kotak dialog akan terpapar yang mana memberi amaran mengformat akan memadamkan semua data yang dalam cakera.tekan ENTER.SYS.Dari menu Disk.Labelkan cakera tersebut dengan nama "CAKERA SISTEM" dan simpan dengan baik. 4. yang mana ia merupakan rutin perisian yang membentuk fungsi asas DOS.CONFIG.Klik kotak Make System Disk supaya aktif.Cari ikon Fail Manager dalam program Main dan klik dua kali untuk mengaktif Fail Manager. 7.

Tetapi Setting Control Panel Add/Remove Program Startup Disk Create Menambah fail sistem kepada cakera yang sudah di format supaya boleh but.Buka Fail Manager. 2.Dari senarai pemacu pilih pemacu dimana cakera di masukan. Tetapi anda ingin masukan fail sistem tanpa mengganggu fail-fail yanag ada dalam cakera.Pada prom taip SYS A: atau SYS B:. dari menu Disk pilih Make System Disk. AWARD. Klik No.Klik OK. PHOENIX & IBM Bunyi Beep Ralat Jika sistem komputer anda mempunyai masalah perkakasan yang dikesan sebelum sistem video di . Jika rak pasti klik No dan kembali ke langkah 4.Startup Disk 6. Selepas beberapa ketika mesej dipaparkan menyatakan sistem telah dipindahkan ke cakera.Label cakera dengan nama "CAKERA SISTEM" dan disimpan dengan selamat. Arahan Window 1. bergantung ke pada sistem BIOS yang digunakan. Anda terlupa menggunakan suis /S ketika mengformat cakera. Antara pengeluar BIOS yang popular adalah AMI. 1. Kotak dialog Make System Disk dipaparkan.Memasukan cakera yang telah diformat ke dalam pemacu pilihan anda. 2.Control Panel 4. 10. Ini boleh dilakukan dengan mudah hanya dengan satu arahan sahaja. Menganalisa Kod Dan Mesej Ralat Serta Bunyi Beep Komputer selalunya menunjukan masalah dengan mengeluarkan salah satu daripada tanda ralat seperti berikut:Bunyi Ralat Beep Kod Ralat Mesej Ralat Mesej-mesej ini berubah dari satu komputer ke komputer yang lain. jadi calon itu tidak boleh but. Arahan DOS 1.Add/Remove Program 5. 3.Jika semuanya OK klik Yes. Arahan Windows 95.Anda akan ditanya sama ada ingin mengformat cakera lagi.8.Setting 3. 9.Create nda terlupa menggunakan suis /S ketika mengformat cakera. jadi calon itu tidak boleh but.Start 2.

Sistem Ralat sistem menunjukan masalah terhadap komputer sendiri. Mesej terdapat selalunya selepas anda boot sistem operasi atau bila anda menjalankan program aplikasi. Perisian Mesej perisian dihasilkan oleh sistem operasi atau aplikasi. Ia selalunya ditunjukan ketika POST . Ini bermaksud anda tidak dapat sebarang maklumat pada skrin monitor. 1beep pendek atau berterusan Litar segar semula (refresh) gagal DRAM 2 beep pendek Litar Pariti gagal . bergantung kepada ROM . komputer tidak dapat menunjukan kod ralat atau mesej ralat. Apabila anda mempunyai masalah perkakasan yang dikesan oleh komputer selepas subsistem video dilaksanakan.RAM 3 beep pendek berterusan dengan berhenti-henti 64k yang pertama gagal 4 beep pendek ‘Timer’ tidak beroperasi 5 beep pendek Ujian daftar CPU gagal 6 beep pendek Kawalan papan kekunci ‘line Gate A20’ gagal beroperasi 7 beep Ralat pemproses sampukan 1 panjang dan 8 beep pendek Ingatan paparan baca/tulis gagal 9 beep pendek Ujian ‘extended’ pemproses gagal 10 beep pendek ‘CMOS shut down register’ Kod Ralat. Berikut adalah jadual beberapa bunyi beep yang berhubungkait dengan sistem yang menggunakan BIOS AMI.laksanakan.BIOS yang digunakan. komputer sama ada mengeluarkan kod ralat atau mesej ralat. Mesej Ralat Terdapat dua jenis mesej ralat. rujuk kepada manual apalikasi atau sistem operasi untuk bantuan. Tetapi melalui bunyi beep kita akan dapat idea mengenai masalah yang berlaku. Kod ralat ini dapat memberikan idea jenis masalah yang komputer kita hadapi. Jika anda ketemu mesej jenis ini.

sebelum sistem operasi memaparkan prom. Panduan mengubah pelompat ini selalunya tertulis pada label cakera keras. Fizikal format cakera. Anda boleh samada menukarnya dengan yang baru atau menambahkannya dan menggunakan kedua-duanya sekali. penyambung pelabohan selari (paralle port) atau penyambung rangkaian supaya semuanya dihubung dengan kemas.5 inci. ikuti arahan dalam panduan pemasangan. Pemacu cakera keras dimasukkan ke dalam ruangnya melalui bahagian sebelah dalam dan biasanya anda tidak perlu menanggalkannya rangkanya. Memperbetulkan Keadaan Ralat Sebagai peraturan biasa.Jalankan set semula. Jika anda mempunyai pemacu CD-ROM bersaiz 5. Anda mungkin terjumpa dua unit cakera keras yang tidak dapat berkerja/beroperasi serentak. Dalam sistem yang mempunyai dua cakera keras. terutama untuk sistem yang baru. ini disebabkan masalah konfigurasi. satu daripadanya adalah disebut 'master' dan satu lagi dipanggil 'slave'. 2. Periksa ‘jumper’ pada papan induk dan papan tambahan di set dengan betul. mula-mula tanggalkan skru yang mengikatnya dan kemudian tanggalkan kabel di belakangnya. pemeriksaan dalaman adalah perlu. Kadangkala kita perlu menukar kedudukan pelompat (jumper) yang terdapat pada cakera keras.Bukakan penutup unit sistem. tapi anda tidak tahu sehinggalah anda mencubanya.25 inci. Kebanyakan pemacu cakera keras mempunyai saiz yang sama seperti pemacu cakera liut 3. Peralatan tidak berfungsi selalunya menyebabkan ralat yang teruk seperti kegagalan sistem. 3.Jika anda dapat mencapai Cakera Keras yang baru. kemudian logikal format Meningkatkan Keupayaan Komputer Pemacu Cakera Tidak kira berapa besar cakera keras pada PC anda sekarang. kerana itu anda perlu tulis konfigurasi yang betul untuk rujukan.penyambung video. Tukar dengan pemacu cakera yang baru dan pasangkan semula kabelnya. Antara tindakan pembetulan untuk mesej ralat 1. satu kit pemegang (bracket) adalah . Disini kita akan fokuskan kepada mesej ralat sistem. yang mana mudah untuk diperbetulkan.(Power-On Self Test). Jika tidak periksa sambungan kuasa ke unit sistem atau komputer anda. Jika anda masih menghadapi masalah. Anda perlu tahu nilai konfigurasi yang betul untuk sistem anda sebelum memasuki set semula.Periksa secara melihat sama ada kipas bekalan kuasa berfungsi. 4. Untuk menukar pemacu cakera keras. Kesilapan konfigurasi semula merupakan penyebab utama mesej ralat POST. jika berlaku mesej ralat seperti berikut "Press F1 to continue". buatkan ‘partition’. 4. itu mungkin disebabkan cakera anda belum lagi di fizikal format.Periksa semua penyambung . lama kelamaan anda akan dapati anda memerlukan tambahan ruang tambahan. Pasangkan skru pada bahagian tepi cakera keras untuk melekapkan pada tempatnya.

anda boleh menjadikan pemacu cakera C sebesar 1. Selalunya 'driver' khas akan dibekalkan atau boleh juga dibeli secara berasingan untuk mengatasi masalah ini. iaitu soket segiempat sama berwarna putih dengan lubang-lubang kecil bagi menempatkan pin yang terdapat pada CPU. Ia dapat dilaksanakan sekiranya anda menggunakan sistem pengoperasian Windows 95. anda perlu pergi ke program BIOS setup dan seterusnya menaipkan bilangan 'head'.5 GB dan pemacu cakera D sebesar 1. anda akan memerlukan disket but (boot disk) yang mempunyai utiliti FDISK dan FORMAT. bergantung kepada kelajuan papan litar utama (25 MHz atau 33 MHz).5 GB. Bagaimanapun papan litar utama jenis . Dua jenis 'driver' yang selalu digunakan ialah 'EZ-Drive' dan 'OnTrack Disk Manager'. Biasanya jalur merah pada kabel terletak pada pin no 1 dan pada cakera keras ianya bersebelahan dengan kabel bekalan kuasa. 'cylinders' dan 'sector'. Sekarang anda perlu format pemacu cakera keras dengan menggunakan disket sistem (gunakan arahan FORMAT C:/S untuk pemacu cakera C dan FORMAT D: untuk pemacu cakera D). Terdapat lengan (lever) kecil di bahagian sebelah tepi CPU yang digunakan untuk mengetatkan cip ditempatnya. Kebanyakan PC sekarang boleh mengesan secara automatik kehadiran pemacu cakera keras yang baru dipasang dan mengkonfigurasinya selepas anda membut PC. Maklumat ini biasanya terdapat pada label pemacu cakera keras baru. sistem akan melihatnya sebagai 500 MB. Selepas anda memasang pemacu cakera keras. Pentium 'Pentium Overdrive' akan menambahkan kelajuan kepada 63 MHz atau 84 MHz. Anda akan nampak CPU.diperlukan. anda perlu membuat beberapa konfigurasi lain. Bagi PC yang agak lama. Periksa pemacu cakera yang lama dan catatkan kedudukannya.Zero Insertion Force) menerima sebarang pemproses Pentium (bukan Pentium II). Buat 'partition' pemacu cakera keras menggunakan utiliti FDISK dan setkan 'Primary Dos Partition'. Keluarkan penutup unit sistem dan perhatikan dengan teliti bahagian sebelah dalam. Kamel disambungkan kepada soket Primary IDE (Integrated Drive Electronics) pada papan litar utama atau pada kad I/O. Jika PC anda telah agak lama. Selepas melaksanakan FDISK. Soket ZIF 2 dan 3 digunakan pada PC 486 terkemudian (saiznya lebih besar dari cip 486). Anda mungkin tersilap memasang kabel ribon pemacu cakera. Dengan pemacu cakera keras 3 GB. Lihat samada ianya terletak pada soket ZIF. ia mungkin tidak lagi serasi dengan pemacu cakera keras yang baru. PC akan dibut semula. utiliti ini (FDISK) membolehkan anda memecah/membahagikan pemacu cakera keras yang besar kepada dua atau lebih bahagian. Pemproses Mikro (CPU) Papan litar utama (motherboard) yang baru dengan soket ZIF 7 (ZIF . atau sekurang-kurangnya 'heat sink' atau kipas. Tidak kira berapa besar saiz pemacu cakera keras anda. Bagi PC yang sudah agak ketinggalan zaman. Ini adalah untuk memudahkan 'Pentium Overdrive' yang lebih besar dimuatkan ke atasnya.

Ingatan Capaian Rawak (RAM) Menambahkan ingatan kepada PC akan membuatkan Windows berjalan dengan lebih lancar lagi. Jadi untuk lebih selamat. Perhatikan tanda pada pin1 (biasanya bucu yang tidak tajam). masukkan pada kedudukan condong (lebih kurang 60 darjah) dan kemudian tegakkan sehingga ia terletak tepat pada tempatnya. Untuk memasukkan SIM pula. Kebanyakan PC tidak perlu diberitahu berapa banyak RAM anda gunakan. Jika anda tidak boleh mencapainya. SIMM selalunya digunakan secara berpasangan. Kaji unit bekalan kuasa dan jawab soalan-soalan berikut. anda harus pergi ke program CMOS setup (biasanya Advance CMOS Setup) dan 'enable'kan pilihan memori lebih 1 MB. Cip ini akan menambahkan kelajuannya menjadi dua kali ganda (120/133 Mhz) seterusnya dapat memperbaiki prestasi PC anda. Biasanya ia terlindung oleh unit bekalan kuasa (power supply). Anda harus memasangnya pada kedudukan yang betul. Buka penutup unit sistem PC anda dan periksa kedudukan SIMM. condongkan SIMM dan keluarkan perlahan-lahan. Papan litar utama yang terkemudian boleh menerima EDO RAM (Extended Data Out). Walau bagaimanapun. ianya akan berjalan pada kelajuan 100 MHz. Overdrive P75 menambahkan kelajuan PC anda kepada P125 daan P90 kepada P150. Jika anda mempunyai empat soket SIMM di mana dua daripadanya telah diisi dengan modul 4 MB setiap satu (jumlahnya 8 MB). Pastikan jenis yang mana satu digunakan oleh papan litar utama anda dan belilah dari jenis yang sama. tanggalkan unit bekalan kuasa PC anda perlahan-lahan. keluarkan cip lama. Soket ZIF 4 digunakan untuk CPU Pentium 60/66 MHz dan ada juga 'Pentium Overdrive' untuknya. SIM boleh diperolehi samada dengan parity atau 'non-parity'. Pada papan litar utama PC. Terdapat cip AMD yang berjalan pada kelajuan 133 MHz tetapi dengan PC 486 yang kita 'upgrade'. Terdapat dua saiz soket iaitu 30 pin dan 72 pin. masukkan dengan yang baru dan tekan semula lengan soket. Apa yang perlu dilakukan ialah dengan mengangkat lengan soket ZIF. Kita perlukan papan litar utama 'Evergreen 586'.ini sukar diperolehi sekarang. belilah dua kepaing lagi modul 4 MB untuk menjadikannya 16 MB. Anda boleh juga membeli dua keping modul 8 MB (jumlahnya menjadi 20 MB) atau dua keping modul 16 MB (jumlahnya akan menjadi 40 MB). terdapat dua atau lebih soket putih yang telah berisi (mungkin telah penuh atau mungkin belum) dengan SIMM. tekan klip pada kedua-dua bahagian hujung soket. Berapakah jumlah voltan input yang diperlukan oleh unit ini ? . [ Kembali ke depan ] Mengenalpasti dan Mengkaji Bahagian-bahagian Utama Komputer 1. belilah dua atau empat unit yang sama jenis dan sama saiz. Buku panduan papan litar utama boleh dirujuk bagi memastikan jenis yang mana satu anda perlukan. Jika anda tidak pasti. Untuk mengeluarkan SIMM. biasanya lebih mahal atetapi ianya lebih pantas. pembekal RAM akan amemberitahu anda berdasarkan pengeluar dan model PC. bagi PC yang telah agak lama. SIMM (Single Inline Memory Module) mengandungi cip RAM pada papan litar yang kecil. Ia secara automatik akan mengesannya.

Berapakah jumlah kad yang terpasang padanya ? Huraikan fungsi setiap jenis kad tersebut. Kenalpasti bas-bas yang terdapat pada papan utama. Kenalpasti jenis pemproses yang terpasang pada papan utama (motherboard). 2. Kenalpasti jenis-jenis pelabuhan (port) yang yang terdapat dan huraikan fungsi-fungsinya. 5. 6. Kenalpasti lokasi kepala baca tulis pada pemacu cakera liut. Berapakah voltan bagi kedua-dua jenis pemacu cakera ini ? Apakah perbezaan antara kabel data pemacu cakera liut dan pemacu cakera keras ? Bagaimanakah cara memasang kabel data bagi kedua-dua pemacu cakera tersebut ? Huraikan cara mengenalpasti pemacu cakera liut A dan pemacu cakera liut B dengan memerhati cara kabel data yang dipasang kepadanya. Kenalpasti kristal-kristal yang terdapat pada papan ibu dan catatkan kelajuannya. . Kenalpasti bateri yang terpasang pada papan utama. pembuat dan kelajuannya (dalam MHz). 4. Bagaimanakah cara mencucinya ? Apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil bagi menjaga keselamatan pemacu cakera keras ? 3.Berapakah kuasa maksimum keluaran (dalam watt) bagi unit ini ? Berapa jenis penyambung wayar yang ada padanya ? Terangkah fungsi setiap jenis penyambung itu. Berapakah jumlah cip ROM BIOS yang dipasang ? Apakah jenama atau pembuat cip tersebut ? Nyatakan fungsi-fungsinya. Nyatakan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan unit ini daripada rosak. berapakah jumlah ingatannya ? Nyatakan fungsinya 8. Nyatakan jenis. Apakah jenis rekabentuk kad-kad tersebut (ISA/VESA/PCI) ? Periksa kad di mana kabel data dari pemacu cakera liut dan pemacu cakera keras dipasang padanya. Kenalpasti cip RAM CMOS yang digunakan. Apakah fungsinya ? Bagaimanakah RAM CMOS dapat mengekalkan maklumat yang ada di dalamnya ? 10. 9. Apakah jenis bateri tersebut ? Berapakah jumlah voltan yang dibekalkan ? Apakah fungsinya ? 12. Kenalpasti cip ROM BIOS. Terangkan cara yang betul untuk memasang kabel data pada kad tersebut. 7. Nyatakan panduan-panduan untuk memasang kabel bekalan kuasa ke pemacu cakera liut/keras dan papan utama. Kaji pemacu cakera liut dan pemacu cakera keras serta kabel-kabel yang disambung padanya. Adakah ingatan cache luaran dipasang ? Jika ada. Kaji kad-kad tambahan (expansion slot) yang terpasang pada papan utama (motherboard). 11. nyatakan kombinasi-kombinasi yang boleh digunakan dan jumlah maksimum yang boleh dipasang. Berapakah jumlah ingatan utama (RAM) yang terdapat pada komputer tersebut ? Apakah jenis kombinasi yang digunakan ? Berapakah kelajuan cip RAM tersebut? Bolehkah jumlah RAM ditambah lagi ? Jika boleh.

data disimpan di dalam bulatan concentric yang dipanggil trek. mempunyai sepasang atau beberapa pasang kepala baca-tulis yang direkabentuk khas supaya dapat membaca data yang terakam di atas media storan. Bagaimana cakera keras beroperasi Storan data ke dalam cakera keras adalah sama dengan setoran data ke dalam cakera liut. media storan adalah salutan logam magnetik di atas permukaan kepingan-kepingan cakera.Berapakah jumlah bas yang terpasang ? Apakah jenis-jenisnya ? 13. Bagi kedua-duanya.000.. papan litar bercetak. Setiap trek mengandungi beberapa sektor. RLL (Run Length Limited). Ini juga membolehkan kepala-kepala baca-tulisnya dapat membuat tanda megnetik di permukaan cakera dengan lebih tepat (precise). Skema mengkod (encoding schemes) Terdapat dua skima mengkod bagi storan data pada cakera keras. pengawal cakera keras (controllers).. Cakera keras dapat menyediakan ruang storan dan kepantasan yang lebih berbanding dengan cakera liut. perintang penamatan (terminating resistors). Oleh kerana cakera keras adalah rigid.. Bahagian-bahagian cakera keras. J3 .) ? Apakah fungsinya ? Pengurusan Cakera Keras Apa itu Cakera Keras? Sebuah cakera keras mengandungi dua atau lebih kepingan bulat (platters) dimuatkan ke dalam sebuah kotak yang kedap udara (sealed case). Apabila kita memformat cakera keras atau cakera litu.. penyambung data dan penyambung bekalan kuasa.. jumper pilih pemacu (drive select jumpers). kepala-kepala baca-tulisnya adalah lebih hampir ke permukaan cakera tanpa mengakibatkan kerosakan kepada cakera. Bagi cakera keras. Setiap permukaan kepingan-kepingan cakera disalut dengan logam aloi magnetik.000 inci. J2. Tebal salutan aloi magnetik ini adalah lebih kurang 3/1. Tambahan lagi cakera keras berputar dengan kelajuan sepuluh kali ganda kelajuan cakera litu. kabel penghubung. Pada amnya setiap sektor boleh menyimpan maklumat sebanyak 512 bait atau persamaan 512 aksara. seterusnya menyimpan lebih banyak data pada setiap kepingan cakera. Adakah terdapat pelompat (jumper) pada papan ibu ? Berapakah jumlahnya (jumper biasanya dilabel sebagai J1. lengan penghimpunan capaian (head actuator arm). pernah digunakan . Oleh itu. komputer akan membaca dan menulis data dengan lebih pantas. Sebuah cakera keras terdiri daripada kepala baca-tulis. Skima MFM. kita sebenarnya mengarahkan komputer untuk menyediakan trek-trek dan menyediakan sektor-sektor pada setiap trek. Cakera keras seperti juga cakera liut. Pertama ialah MFM (Modified Frequency Modulation) dan kedua.

Sementara rekabentuk pengawal bersepadu pula. Ia mendapat arahan dari pengawal cakera keras. Di bahagian bawah cakera keras terdapat papan litar bercetak (PCB) yang juga dikenali sebagai papan logik. Maklumat penghubung ini akan disimpan semula di FAT. Ia menerima arahan dari pengawal cakera keras (HD controller) yang dikawal oleh sistem pengoperasian komputer. Ia menukar arahan dari pengawal kepada turun naik voltan yang menggerakkan lengan penghimpun capaian dan kepala baca-tulis merentas permukaan kepingan cakera. Sebuah fail mungkin tersebar ke marata-rata kelompok cakera di beberapa kepingan-kepingan cakera. Sistem mengkod RLL boleh menyimpan lebih banyak data dengan mempunyai lebih sektor setiap trek iaitu lebih dari 25 sektor. dan memberitahu kepala baca-tulis bila nak baca dan bila nak rakam data.) memberitahu sistem operasi supaya membaca atau menyimpan sebuah fail. iaitu. atau bahagian manakah cakera yang masaih kosong untuk menyimpan fail baru anda. Pengawal bergabung mengawal kedua-dua jenis pemacu cakera keras dan liut. Keupayaan setoran maksimum ialah 80 MB dan masa capaiannya (access time) pula ialah 28 ms (milisecond). selari dan ‘game’ secara bersepadu. Pengawal Cakera Keras (HD Controllers) Sebuah cakera keras atau cakera liut. Pengawal cakera keras pula terbahagi kepada 3 bentuk. Kad pengawal cakera keras dan liut yang lebih moden menggabungkan pelabuhan-pelabuhan untuk serial. menggabungkan fungsi pengawal cakera keras dan liut ke dalam papan induk. Lengan penghubung capaian dan kepala baca-tulis bergerak merentas permukaan kepingan-kepingan cakera sambil menjajarkan kepala dengan trek-trek yang terdapat pada cakera dengan ketepatan yang tinggi. Ia juga memastikan cakera berputar pada kelajuan yang tetap. bergabung (combined) dan bersepadu (integrated). Masa capaiannya pula adalah 28 ms juga. Malah maklumat semua fail yang terkandung di dalam cakera dan di mana ia tersusun mengikut kelompok di cakera. . ada tersimpan di dalam FAT. Apabila perisian anda (Microsofr Word atau Lotus dll.dengan meluas tetapi telah diambilalih oleh skima kedua RLL. tidak boleh beroperasi bersendirian. Kepala baca-tulis merakam data yang datang dari pengawal cakera keras dengan menjajarkan partikel magnetik ke permukaan kepingan-kepingan cakera samada positif atau negatif. kira-kira 3000 pusingan se minit. Sistem operasi akan menyimpan maklumat penghubung (link) antara kelompok pada tiap-tiap kelompok pertama yang digunakan oleh fail itu. tersendiri (stand alone). MFM biasanya mempunyai 17 sektor setiap trek yang mempunyai 512 bait setiap sektor. dan membaca data di permukaan kepingan-kepingan cakera dengan mengesan partikel magnetik yang terdapat di permukaan kepingan-kepingan cakera samada positif atau negatif. Pengawal tersendiri mempunyai pengawal yang berasingan antara cakera-cakera liut dan cakera keras. sistem operasi akan mengarahkan pengawal cakera keras menggerakkan kepala baca-tulis ke jadual pembahagian fail (FAT) pada cakera. Sistem operasi akan membaca meklumat pada FAT untuk menentukan pada kelompok (cluster) manakah fail itu bermula. Pengawal ini dikenali sebagai ‘multi I/O card’.

Walau bagaimana pun. Di bawah ini adalah beberapa jenis pengawal cakera keras. Pada masa ini pemacu SCSI adalah yang terpantas dan menawarkan kapasiti ruang yang tertinggi sehingga 7 GB dengan kadar . pemacu cakera padat. Cakera keras yang menggunakan pengawal ini pada amnya adalah berkapasiti 40 MB. Ia masih menggunakan kabel kewalan sebanyak 34 dawai dan kabel data sebanyak 20 dawai. Pengawal ST-506/412 Yang terawal. disambung ke cakera keras dengan kabel kawal sebanyak 34 dawai dan kabel data sebanyak 20 dawai.Memberi arahan ke cakera keras 2. Pengawal ESDI Pengawal ‘Enhanced Small Device Interface (ESDI di sebut EZ-dee) telah direkabentuk bagi mengendalikan kapasiti dan prestasi yang lebih tinggi. jenis terbaruyang dikenali sebagai ‘Extended IDE’ menawarkan ruang cakera sehingga 1.Memindahkan data secara dua hala antara sistem komputer dan cakera keras. kapasiti masimumnya ialah 540 MB. Pengawal ESDI yang awal menawarkan 70 MB dengan kadar pemindahan data sebanyak 2. Pengawal SCSI Pengawal SCSI atau ‘Small Computer Interface Controllers’ adalah terbaik untuk server network. di mana anda perlu masa capaian yang lebih tinggi yang lain.5 MB se saat. pengimbas. dan litar pengawalnya termuat pada pemacu cakera keras itu sendiri. Pengawal jenis ini telah diatasi oleh pemacu-pemacu IDE dan SCSI. anda perlulah mempunayi pengawal yang serasi dengan keupayaan dan kepantasan cakera keras anda. Model-model yang terakhir menawarkan ruang cakera keras sehingga 1 GB dengan kadar pemindahan data 10 MB se saat. Untuk mendapatkan prestasi maksimum sesebuah cakera keras. Keserasian antara jenis-jenis pengawal caker keras dengan jenis-jenis cakera keras perlu ada. sementara ada juga beberapa yang boleh sampai 80 hingga 120 MB dengan kada pemindahan data 1 MB se saat. Anda boleh menyambung sehingga 7 peranti SCSI (tidak termasuk ia sendiri) seperti ‘backup tape’. ‘workstations’ dan sistem-sistem yang lebih tinggi yang lain. di mana anda perlu mencapai beberapa pemacu dan peranti pada masa yang sama. Cakera Optik dan ‘extended hard drive’ kepada satu SCSI ‘host’ yang boleh dipasang ke slot tambahan (expansion slot).Fungsi Pengawal Cakera Keras Pengawal cakera keras melaksanakan dua fungsi: 1. Satu kad adapter IDE terbina tersu di dalam papan induknya dan tidak memerlukan kad adapter. Pengawal IDE Pengawal IDE atau ‘Integrated Drive Electronics’ adalah perluasan dari antara muka ST506/412.9 GB dengan kadar pemindahan data 4-8 MB se saat.

sebelum cakera keras itu dapat digunakan. Jangan dipisahkan cakera keras dengan kad pengawalnya apabila anda memasang cakera keras anda. Biasanya apabila anda membeli sebuah cakera keras. maka cakera keras anda tidak akan berfungsi. Selepas pemasangan cakera keras dan kabel-kabel penghubungnya. tetapi tidak melebihi dari spesifikasi sebenar cakera keras itu. kecuali ada arahan melakukannya. Program setup BIOS ROM akan memberi anda pilihan untuk memilih jenis cakera keras yang anda pasang. Sebelum melakukan format aras-rendah. menyokong 47 jenis cakera keras. cakera keras itu akan rosak dan tidak boleh digunakan lagi. Kebanyakan cakera keras dibekalkan bersama-sama dengan maklumat-maklumat tentang ciri-cirinya. Jika dilakukan juga format aras rendah. bilangan sektor setiap trek dan maklumat-maklumat lain seperti trek rosak. Kebanyakan pemacu SCSI dan IDE telah diformat dari kilang. Ini bermakna. Jika melakukan format aras rendah ke atas cakera keras RLL. pastikan anda menggunakan . anda perlu mengambiltahu tentang ciri-ciri cakera keras yang anda pasang. anda perlu memformat cakera keras anda dahulu. Format akan meletakkan tanda-tanda magnetik pada permukaan kepingan cakera supaya pengawal dapat mencari tempat untuk membaca dan menulis data. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian. Oleh itu jangan memformat aras-rendah pemacu cakera keras IDE. Maklumat cakera keras tidak terdapat pada kad pengawalnya.pemindahan data 5 MB se saat. Pengawal ST-506/412 dan juga pemacu ESDI hendaklah di format aras-rendah dengan menggunakan rutin pemasangan yang disediakan bersama dengan cakera keras atau pengawal. apa yang perlu anda buat ialah memformat aras-rendah atau ‘low-level formatting’. Biasanya BIOS ROM komputer AT. cakera keras komputer adalah berlainan dari satu dengan yang lain. anda akan mendapat atau membeli kad pengawalnya sekali. Versi BIOS yang terbaru membenarkan pengguna memasukkan sendiri maklumat-maklumat cakera keras tertentu. ‘setting’ jumpernya. bilangan silindernya. Jika BIOS tidak mengandungi maklumat tepat tentang sesebuah cakera keras. pilihlah maklumat atau spesifikasi yang paling hampir. Jika spesifikasi yang anda pilih adalah salah. dan selepas menyelaraskan spesifikasi atau konfigurasi cakera keras dengan BIOS ROM komputer. Jika anda menukar cakera keras. Komputer AT menyimpan maklumat mengenai geometri cakera kerasnya di dalam BIOS ROM yang terdapat pada papan induknya. Sistem penghujung tertinggi (High end systems) boleh mencapai sehingga 40 MB se saat Menyediakan Sebuah Cakera Keras Komputer XT menyimpan maklumat mengenai geometri cakera kerasnya di dalam ROM yang terdapat pada kad pengewal cakera keras. Di antara ciri-ciri penting sebuah cakera keras ialah. Oleh yang demikian. Memformat aras-rendah. bilangan kepala baca-tulisnya. Format aras rendah akan menyediakan cakera keras untuk menerima sistem operasi komputer seperti DOS. atau ralat yang terdapat pada cakera keras tersebut.

Memformat aras rendah. Ia juga mengandungi program yang membaca jadual data itu. Bagi DOS 5. ‘Partitioning’ atau membahagikan cakera keras boleh dilakukan dengan menggunakan program FDISK yang dibekalkan bersama DOS. menyediakan cakera keras bagi kegunaan DOS. sebuah partition asas boleh dijadikan 2 GB. ‘partition’ lanjutan. pergi ke partisi yang betul dan ‘load’ satu lagi sektor but. akan membentuk struktur penyokong kepada cakera keras. Ia mengandungi jadual data yang menunjukkan kawasan-kawasan yang diagihkan kepada partisi-partisi yang ada pada cakera keras. Terdapat dua jenis ‘partitioning’. adalah baik menggunakan program yang terdapat pada BIOS ROM komputer itu sendiri bagi melakukan pengurusan cakera keras. boleh dibahagikan kepada lebih dari dua bahagian. iaitu. ‘Partition’ lanjutan pula boleh mengambil baki ruang yang ada.0 ke atas. Oleh itu format aras tinggi sebenarnya. DBR adalah program yang akan ‘load’ atau mulakan sistem operasi dan juga mengandungi jadual data mengenai maklumat kritikal tentang sesebuah partition itu. dilakukan samada dengan program penyediaan cakera keras yang dibekalkan bersama dengan cakera keras tersebut. kepala 0. sektor 1. F dan seterusnya. dari permulaan partisi tersebut. yang terdapat pada BIOS ROM sesebuah komputer itu atau bagi cakera keras SCSI. yang boleh dianggap sebagai cakera-cakera keras yang berasingan. silinder 0. Walau bagaimana pun. asas dan lanjutan (primary and extended partitioning). supaya fail-fail dapat ditulis padanya secara automatik. (Hard Disk Management Utility).perisian yang menghasilkan pengkodan RLL dan bukannya pengkoding MFM. E. Pemacu-pemacu logikal adalah sebenarnya pembahagian cakera keras yang sama. dan dikenali sebagai pemacupemacu logikal dengan nama D. terdapat BIOS ROM-nya sendiri. DOS mestilah dimasukkan ke dalam ‘partition’ asas (primary) dan menjadikan ia ‘partition’ yang aktif. Mempartisi cakera keras. Format Aras Tinggi (High level formatting) Program FORMAT dalam DOS. head 1. atau boleh juga dilakukan dengan perisian utiliti yang lain yang sesuai. dikenali sebagai ‘Master Boot Record’ (MBR) atau jadual partisi (partition table). yang mencipta pembahagian-pembahagian kecil di dalam setiap partisi. . Format aras tinggi membahagikan setiap partisi kepada: Sektor But (Boot Sector) Jadual Pembahagian Fail (File Allocation Table) Direktori Akar (Root Directory) Kawasan Data (Data Area) Sektor but adalah sektor pertama di dalam pemacu logikal DOS atau volum (Silinder 0. iaitu. sektor 1) dan ia mengandungi ‘Dos Boot Record’ (DBR). atau dengan program yang hampir sama. Setiap pemacu logikal mempunyai nama huruf yang berbeza dan FAT dan direktori akar (Root Directory) yang tersendiri. Walau bagaimana pun. Sektor pertama pada cakera keras. Format aras rendah juga boleh dilakukan oleh program khas penyediaan dan pengurusan cakera keras.

Satu cara yang lebih berkesan bagi mengatasi masalah ini ialah. Semasa pemindahan data ini berlaku. Adapter dan papan ibu (motherboard) biasanya memerlukan konfigurasi sebelum anda memasang kad-kad tambahan. Apabila jumper dipasang di pin. Jumper ialah satu plug kecil bersegi empat yang boleh dipasang di pin-pin. putaran cakera adalah terlalu cepat bagi pengawal untuk memindahkan data-data ke RAM. Terdapat juga adatper yang mempunyai jumper. kepala baca-tulis akan memindahkan data tersebut ke pengawal. manual pemasangan untuk sesuatu peranti akan memberikan satu jadual atau keterangan mengenai pin mana yang perlu set jumper untuk sesuatu opsyen. Biasanya anda perlu set pilihan suiz di kad adapter untuk menkonfigurasi beberapa pilihan. sektor itu telah pun terlepas. tetapi kepingan cakera masih berputar. Sebelah berwarna ini hendaklah disambungkan ke pin nombor satu di sambungan adapter. menyusun sektor secara berselang-seli. seperti 1-10-2-11-3-12-4-13-5-14-6-15-7-16-8-17-9-1 bagi sektor yang berjumlah 17. [ Kembali ke laman depan ] Pemasangan Kad Tambahan Dan Konfigurasi Suis DIP dan jumpers. maka ia terpaksa menunggu putaran kedua cakera bagi membaca sektor tersebut. ia akan membuat sambungan elektrik di antara dua pin. Di kebanyakan komputer. Apabila adapater perlu . Pada masa ia bersedia untuk membaca atau menulis data ke sektor berikutnya. Kabel-kabel ini nipis dan leper yang dibuat daripada beberapa wayar berbalut yang menjadikan seperti ribon. Penetapan IRQ Setengah adapater memerlukan penetapan IRQ (Interrupt Request Line).Wayar di satu tepi biasanya berwarna merah.Nisbah ‘interleave’ (interleave ratios) Apabila kepala baca-tulis membaca data dari sesuatu sektor dari cakera. Oleh kerana kepala baca-tulis membaca data secara turutan. Kemudin pengawal akan memindahkan data tersebut ke penimbal (buffer) di dalam RAM komputer. Seperti juga suiz DIP. Proses konfigurasi termasuk set suiz-suiz kecil yang dipanggil suiz DIP (Dual-In-line-Package). Susunan ini dekenali sebagai nisbah ‘interleave’ (interleave ratios). Penyambungan Kabel-Kabel Kebanyakan adapter memerlukan anda menyambung peranti lain ke adapter ini dengan menggunakan kabel. kepala bacatulis tidak dapat membaca atau menulis data dari atau ke cakera. Sambungan di adapter biasanya mempunyai nombor 1 dicetak di papan untuk menunjukkan kedudukan pin 1. Setiap suiz individu DIP mempunyai dua kedudukan iaitu "On" dan "Off".

Terdapat satu julat alamat ingatan di dalam komputer yang dikhaskan kepada I/O di antara beberapa peranti di dalam PC dan CPU. Port serial COM1 selalunya diberikan alamat 3F8 hingga 3FF. Berikut ialah contoh penetapan IRQ Kebanyakan adapter memberikan jumper untuk anda konfigur penetapan IRQ. Setengah saluran DMA digunakan oleh sistem. ia akan memberi signal kepada CPU dengan menggunakan satu daripada talian IRQ. Apabila anda membuat konfigurasi sesuatu adapter ianya memerlukan penetapan alamat I/O. tanpa melalui CPU. Setengah peranti seperti kad suara dan pemacu CD-ROM perlu mencapai ingatan. Selalunya semak manual yang dibekalkan. Bagaimana pun ada setengah adapater membekalkan program untuk konfigur IRQ. Pengecualian ialah kepada sistem bus EISA dan MCA yang membenarkan peranti berkongsi talian IRQ. Peranti menggunakan alamat ini untuk berkomunikasi dengan CPU dan sebaliknya. Oleh itu anda perlu tetap satu alamat kepadanya yang tidak digunakan oleh peranti lain. Menyuruh CPU melakukan semua capaian ingatan akan melambatkan keseluruhan sistem. Dalam keadaan ini.. anda boleh semak IRQ yang masih ada dengan menggunakan perisian utiliti seperti QAPLUS. terutamanya peranti seperti kad suara. suiz DIP atau menjalankan perisian yang datang bersama peranti. Penetapan DMA. Saluran DMA seperti juga penetapan IRQ. Setiap peranti perlu ada IRQ nya tersendiri. Alamat Asas Input Output.perhatian CPU. port LPT (Line Printer) dan port permainan (untuk kayu ria). Contohnya adapter multifungsi (Multi I/O card) mempunyai port komunikasi berikut: serial port yang dilabel sebagai COM1 dan COM2. Setiap talian IRQ dikenalpasti dengan satu nombor. DMA boleh menyelamat. Apabila anda memasang peranti baru. Mereka melakukan dengan membuat pemintaan kepada CPU dan CPU kemudiannya menulis ke ingatan untuk peranti ini. Terdapat beberapa saluran DMA di dalam komputer di mana peranti boleh guna untuk menulis terus ke ingatan. Berikut ialah contoh beberapa saluran DMA. memerlukan konfigurasi jumpers. COM Port Alamat asas I/O IRQ COM1 03F8 4 . Port LPT juga memerlukan penetapan IRQ dan alamat asas I/O.

Selain daripada driver peranti.COM2 02f8 3 Memasang Pemacu CD-ROM. Modem berfungsi sebagai terjemah yang membolehkan komputer anda berkomunikasi dengan komputer lain melalui talian telefon. Berikut adalah panduan semasa memasang fax-modem: Pastikan anda tidak menggunakan port COM yang telah digunakan. Prosedur yang anda guna untuk memasang driver cd-rom berbeza bergantung kepada jenis adapter dan kad suara. sambung kabel audio di antara pemacu cd-rom dengan kad suara. Untuk memasang pemacu CD-ROM sila ikut langkah berikut: Pasang pemacu ke komputer Sambungkan punca kuasa Sambungkan kabel antaramuka dari pemacu ke adapter. Fungsi utama modem ialah menukar data siri yang datang dari satu komputer ke satu signal yang boleh disambungkan ke talian telefon ke komputer lain. Memasang Modem.exe.Kalau kita sentiasa memberi perhatian terhadap perjalanan komputer kita dari segi pengoperasian dan pengendalian maka komputer kita akan . Anda juga perlu perisian komunikasi untuk mengawal modem dan memberikan sokongan untuk fungsi-fungsi seperti pindahan fail yang membolehkan anda menghantar dan menerima fail. Sekiranya sistem termasuk kad suara. Semak manual adapter dan cakera untuk menentukan bagaimana hendak memasang driver. Semak sama ada perisian anda di konfigurasi untuk port COM yang sama dengan port fax-modem disambungkan.Tetapi dalam keadaan yang tertentu ia pun boleh menjadi rosak. Fail ini membenarkan dos mengenali pemacu cd-rom. Terdapat beberapa pekej multimedia di pasaran sekarang ini. Pastikan modem anda menggunakan port COM yang tidak berkongsi talian IRQ dengan peranti lain. [ Kembali ke laman depan ] Amalan Pencegahan Kerosakan PC Seperti lain-lain peralatan elektronik komputer pun boleh digunakan untuk jangka masa yang lama dan berpanjangan. anda perlu fail mscdex.Kesilapan penggunaan dan keadaan alam sekitar boleh menyebabkan komputer mengalami kerosakan. Fax-moderm berfungsi seperti modem tetapi ianya mempunyai keupayaan menerima dan menghantar faks. Semak sambungan untuk memastikan bahawa talian telefon disambungkan dengan betul.Perkakasan komputer tidak terbakar dan meletup.

. Pastikan kipas-kipas penyejuk berjalan dengan baik misalnya kipas bekalan kuasa dan kipas penyejuk mikro-pemproses.Medan Magnet Suhu yang tinggi Cip dan komponen lain adalah sensitif kepada suhu yang tinggi. data dan suara. Cara-cara berkesan untuk mencegah atau mengurangkan gejala diatas Penapisan(Filtering) Perlindungan (Shielding) Baiki pendawaian Baiki jenis komponen dalaman.Bunyi boleh dianggapkan sebagai perubahan mengejut dan tidak disangka-sangka yang berlaku kepada perjalanan voltan. Habuk dan Debu Caj elektrik statik didalam komputer dan monitor boleh memerangkap habuk dan debu.Peralatan yang selalu berkaitan dengan habuk ialah pemacu dan pencetak. Masalah Talian Bekalan Kuasa Faktor environment yang utama untuk melicinkan perjalan sistem komputer ialah bekalan kuasa yang baik dan bersih.Masalah bekalan kuasa 5. Perbetulkan atau kemaskan semula kedudukan cip pada soket sekiranya terdapat gangguan berkala.Suhu yang berlebihan 2.Haba mendatangkan masalah apabila kita mula menambah add-on cards Tindakan-tindakan berikut boleh membantu kita dalam mencegah kerosakan berkaian dengan suhu.Semasa operasi biasanya PC mengeluarkan suhu. Faktor-faktor yang menyebabkan kerosakan 1. Pastikan sistem bebas daripada habuk.Karat 6. arus.Ruang diantara kepala dan cakera adalah sempit dan habuk dianggap sebagai penyebab utama kepada kerosakan atau kegagalan pemacu beroperasi. Sentiasa servis PC anda. Gangguan Bunyi Komputer dan perkakasan lain adalah sensitif kepada gangguan bunyi dan memberi kesan buruk.Pengumpulan habuk tadi boleh bertindak sebagai insulasi dan mencegah pemindahan haba semasa operasi komputer. Ia boleh terjadi akibat denyutan tenaga secara tiba-tiba.(intermitent disturbance) Pastikan keadaan peredaran udara dalam CPU baik.Gangguan bunyi 4.PCs adalah sensisitif dengan bekalan kuasa jika dibandingkan dengan perkakasan letrik yang lain.terpelihara dan jangka hayatnya akan berpanjangan. Empat jenis masalah bekalan kuasa. Simpan cakera pada tempat yang suhunya kering dan dingin .Habuk dan debu 3.

Juga boleh mengakibatkan bad sector dan FAT bad. . Gegaran Elakkan daripada berlaku gegaran semasa komputer sedang beroperasi. PCB yang mempunyai karat mudah terputus saluran atau trek perjalanan arus letrik atau isyarat(signal). Serangan Virus Kehadiran virus boleh terjadi dalam fail atau memory. Black Out.soket dan akad anataramuka (interface kad).Sekiranya serangan virus yang terlalu serius ia boleh mengakibatkan kerosakan hard disk atau memory chips.Disket ini mengandungi versi Dos yang sama dengan dos yang ada dalam komputer yang disimpan dalam cakera keras.Pastikan sistem anda sentiasa bersih. Brown outs.kabel. Keadaan ini berlaku apabila kurang voltan yang dihantar kepada komponen tertentu saperti chips dan lain-lain komponen. Keadaan ini berlaku apabila bekalan kuasa terputus terus akibat petir dan guruh atau ribut yang kuat. Kejadiankelebihan voltan beberapa milisaat atau lebih. Kejadian kelebihan voltan kurang daripada satu milisaat Surge.Sentiasa simpan satu set disket sistem yang boleh bot komputer. Karat Karat boleh berlaku pada pin.Juga perlu sediakan beberapa driver yang boleh menjalankan peranti dan lain-lain komponen. Perkakasan ini disaluti oleh loagam yang mana lama kelamaan akan gugur dimakan karat. Panduan/Nasihat Kearah Kesempurnaan Penyenggaraan 1.Spikes. 2.Semasa gegaran ajarum atau head pada cakera keras akan mengguris cakera dan mengakibatkan kehilangan data secara berkekalan.Juga boleh menggunakan alat pelindungan atau pemutus litar dari kedai-kedai tempatan.Pengguna dinasihatkan supaya menanggalkan plug dari bekalan kuasa apabila komputer tidak digunakan. 3.Perkakasan mudah rosak akibat gegaran ialah pemacu dan cakera keras.Penurunan kuasa berlaku apabila kita menggunakan komputer berdekatan dengan peralatan letrik yang besar saperi pendingin uadara .Berlaku juaga pada tempat yang berdekatan dengan kerja-kerja pengimpalan.pengisar berat dan .Ujudkan sebuah perpustakaan peribadi yang mengandungi dokumen mengenai perisian dan perkakasan yang relevan dengan program komputer anda.Sentiasa back up sistem.(Panduan pemasangan .Keadaan ini boleh diatasi dengan menggunakan alat penyetabil voltan yang otomatik atau manual.manual dan booklets) 4.Kawasan yang mudah dihinggapi karat ialah kawasan tepi laut atau di kawasan yang sentiasa hujan.

Prosedur Servis Sebuah Komputer 1.Melalui salinan program atau fail dari cakera 2. Apabila virus menyerang sektor but.Melalui proses "replikasi" virus itu sendiri. Virus kemudiannya melakukan replikasi dan merebak serta menganggu sistem seperti memaparkan mesej.Periksa semua komponen dan perkakasan dengan menggunakan perisian tertentu misalnya Qaplus atau Norton Disk Doctor. memformat cakera keras.EXE dan . adalah lebih baik jika kita mengetahui bagaimana virus bekerja.Periksa sama ada mesin disambungkan dengan sistem network saperti LAN dan WAN atau internet.Periksa cakera keras sama ada terdapat bad sectors. 4. Ini menyebabkan pembesaran saiz fail dan seterusnya mengubahsuai fail tersebut. Setiap kali program dilaksanakan.Jalankan servis. kadang-kadang dipanggil juga virus makro.tidak lebih dan tidak kurang.sector dan lain-lain. 3. ia dapat mengawal komputer setelah komputer di aktifkan. merosakkan fail sistem & fail aplikasi dan sebagainya. [Kembali ke laman depan] Virus Virus komputer adalah program komputer . Virus komputer berupaya merebak dan menjangkiti program lain pada sistem komputer. Komputer yang dilengkapi dengan modem boleh dihubungkan dengan komputer lain. 2. Satu cara lagi virus komputer merebak adalah melalui sektor but (boot sector) cakera.COM. komputer tersebut boleh dijangkiti virus.Mulakan daripada CMOS Setup untuk menentukan keserasian infomasi mengenai cakera keras saperti bilangan head.Periksa PC anda. . Untuk mencegah komputer daripada dijangkiti oleh virus. Virus boleh memasuki komputer anda melalui proses muat-turun (downloading). Jika Program aplikasi yang terinfeksi dipindahkan kepada komputer lain. Bagaimana Virus Memasuki Sistem Komputer Anda Virus boleh memasuki sistem komputer dengan dua cara : 1. Biasanya virus komputer adalah tersembunyi (hidden).Tudung peralatan sekiranya tidak digunakan. Terdapat juga virus yang menyerang fail dokumen. ia ditulis oleh seseorang dengan maksud tertentu. Virus komputer tidak timbul secara "ajaib". program virus juga dilaksanakan. Program aplikasi yang dijangkiti virus adalah salah satu cara utama virus komputer merebak. memberhentikan atau melemahkan operasi komputer. Banyak virus komputer menyerang fail .

virus akan dapat dikesan secara automatik setiap kali cakera di akses. Melakukan attribut baca sahaja (read only) bagi fail-fail yang penting Kaedah Pemulihan. kemudian but semula (dari pemacu cakera A) dengan menggunakan disket sistem yang ‘bersih’ dan ‘write-protected’. Dalam setengah-setengah kes. Cakera but akan disambungkan kepada primary hard disk controller. Pastikan guna setting yang membenarkan semua fail binari dapat diperiksa. Sebelum installation. Offkan komputer anda untuk sekurang-kurangnya untuk selama 5 minit. Selepas menghapuskan dan membersihkan program yang dijangkiti virus. Setengah virus menggunakan but panas ini sebagai cara untuk merebak atau melakukan aksi lain. bukan hanya program aplikasi. Setelah selesai. pemacu cakera boleh disambungkan dengan menggunakan kabel ribbon 40 pin dan seterusnya sambungkan kabel bekalan kuasa. Dengan but panas (Ctrl +Alt+Del) selalunya tidak akan menghilangkan virus dari ingatan. Melakukan lindung tulis (write protect) bagi disket-disket sistem. partisi cakera keras mempunyai nilai maksimum 32 MB. Beberapa tahun dulu semasa DOS 3. PC-CILLIN dan sebagainya. dan CS – pilih pin MA. untuk mengesan dan mengenalpasti fail yang terinfeksi.Cara mengatasi masalah virus komputer Kaedah Pertahanan/Pencegahan. Contohnya ARMOUR. DR SOLOMON. Pilih jumper SL pins pada cakera keras ini. Dengan cara ini .X. tentukan cakera yang mana satu digunakan untuk but. . SL. Banyak cakera keras baru menggunakan label MA. Menyediakan cakera keras boleh but (bootable). Tip: Pin 1 pada kabel ribbon mestilah bersebelahan dengan kabel bekalan kuasa. mematikan suis komputer tidak akan menghilangkan ingatan komputer. Mengimbas (scan) setiap cakera/disket yang hendak digunakan. Adalah lebih baik jika kita mempunyai disket sistem yang bersih dengan perisian anti virus yang sedia ada di dalamnya. Masukkan perisian anti virus jenis TSR (aktif selepas proses but dan kekal dalam ingatan). [ Kembali ke laman depan ] Cakera Keras (Hard Disk) Memuatkan Pemacu Cakera Keras Kabel berbentuk ribbon dan penyambung bekalan kuasa disambungkan kepada cakera keras. Onkan komputer dan laksanakan perisian antivirus untuk memastikan ianya bersih dari virus. Cakera kerass kedua akan dikonfigurasi sebagai pemacu SLAVE atau SECONDARY. Mengimbas (scan) fail-fail yang dimuat-turun (download) dari internet. Ubahkan jumper pada cakera keras untuk menjadikannya MASTER atau PRIMARY. offkan kembali komputer. Laksanakan perisian anti virus versi terbaru.

Satu lagi masalah utama ialah cakera keras yang melebihi 512 MB di mana driver atau program FDISK tertentu diperlukan. BIOS akan memberikan anda 2 atau 3 pilihan untuk konfigurasi. Ia dapat dilakukan dengan menggunakan Setup dan melaksanakan auto-detection. pastikan anda mempunyai BIOS yang dapat mengenal cakera keras anda. mantailor . Sebelum anda menyediakan cakera keras.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful