Bagaimana Sistem Komputer Beroperasi Bagi seseorang pengguna atau juruteknik komputer PC, pengetahuan asas tentang bagaimana komputer

beroperasi adalah berguna. Apabila PC dihidupkan dan sebelum menggunakan program aplikasi, banyak perkara sudah berlaku. Kelakuan ini memberikan simptom tentang baiknya atau sakitnya komputer. Seseorang pengguna atau juruteknik yang berpengalaman dapat mentafsir simptom berkenaan dan seterusnya cuba menyelesaikan masalah operasi. Apabila sesuatu PC dihidupkan, 2 peringkat tentu berlaku. Peringkat pertama ialah peringkat perkakasan. Peringkat kedua ialah peringkat perisian. Kita sekarang akan melihat kedua-dua peringkat dengan lebih mendalam. Peringkat Perkakasan Komputer yang kompleks boleh dibahagikan kepada bahagian utama iaitu perkakasan fizikal. Perkataan Inggeris CONSOLE juga digunakan untuk bahagian ini. Peranti-peranti yang terlibat dalam perkakasan utama ini termasuk papan induk ( motherboard ) ROM BIOS pemacu cakera ( disk drive ) kad-kad tambahan ( expansion cards ) pembekal kuasa ( power supply ) monitor papan kekunci ( keyboard ) tetikus ( mouse ) modem pemacu CD-ROM pencetak ( printer ) pengimbas ( scanner ) Kita akan melihat tiga komponen utama ketika komputer dihidupkan.Komponen ini ialah :1.Mikropemproses 2. ROM BIOS 3. POST Mikropemproses Mikroprosesor merupakan pusat operasi komputer seperti otak manusia. Mikroprosesor dikenali CPU ( central procesing unit ). Intel, AMD dan Cyrix merupakan mikroprosesor yang popular.Fungsi mikroprosesor ialah kalkulator yang pantas peranti storan terhad yang perlu dibantu dengan storan sementara dan kekal semasa pemprosesan menjalankan segala pemprosesan dalam komputer Mikroprosesor tidak mampu berfungsi tanpa arahan spesifik. Arahan yang spesifik ini berbentuk digit atau huruf. Arahan ini akan memerintah mikroporsesor melakukan sesuatu. Arahan ini dalam perisian. Perisian ini direka oleh penulis perisian. Sebenarnya, apabila sesuatu arahan ditaipkan,arahan ini akan terus dihantar ke mikroprosesor. Di dalam mikroprosesor terdapat pendaftar aritmatik ( arithmatic register ) yang melakukan perkiraan. Mulai 486 melainkan 486-SX, ko-prosesor matematik dibina dalam mikroporsesor. Ini meningkatkan pemprosesan data. BIOS BIOS ialah akronim BASIC INPUT / OUTPUT SYSTEM. BIOS ialah satu set arahan dalam satu perisian yang mengoperasi perkakasan komputer. BIOS ditulis dalam bahasa mesin ( machine language ). BIOS juga bertanggunjawab terhadap proses input dan output dan kerja-kerja lain. Maka arahan-arahan membantu komunikasi perkakasan komputer dengan peranti-perantinya. BIOS disimpan di dalam mikrocip secara elektronik. BIOS tidak dapat ditulis semula atau diubah maka cip ini juga dikenali READ-ONLY-MEMORY (ROM) . Oleh sebab ROM dan BIOS adalah sentiasa berkaitan, maka cip ini juga dikenali ROM BIOS. ROM ialah hardware dan BIOS ialah software maka ROM BIOS dibri istilah FIRMWARE. Cip ROM BIOS jenis DIP dan dipaderi kepada papan induk atau dislot padanya. BIOS yang mengawal sistem dipanggil BIOS sistem untuk membezakannya daripada ROM BIOS atas kad tambahan. Cip ROM BIOS digunakan pada kadkda tambahan seperti ethernet card, video adapter card dan kad-kad lain. Arahan atas kad-kad tambahan ini membantu kada-kad berantaramuka /berkomunikasi dengan PC. Tugas utama perisian BIOS ialah memeriksa sistem komputer semasa komputer ini dihidupkan.Proses pemeriksaan ini dikenali POWER-ON-SELF-TEST. Proses ini akan memeriksa sistem,perantiperanti, kad-kad tambahan dengan BIOS, membilang jumlah pemacu, serial port ( COM 1 dan COM 2 ), parallel port ( bagi pencetak dan pengimbas ), memeriksa kehadiran dan baiknya papan kekunci, tetikus, monitor, memeriksa dan membilang RAM, cakera keras, alamta memori dan memori port-port dalam RAM. Tugas kedua BIOS ialah pemuat but. But ialah proses memuatkan sistem operasian dari pemacu cakera atau keras untuk menyediakan komputer untuk aplikasi program. Tugas ketiga BIOS ialah memainkan peranan antaramuka paras rendah (low level interface) di antara papan kekunci, kad video, port serial dan parallel dengan mikroprosesor.

Proses POWER-ON-SELF-TEST ( POST ) Proses POST berlaku sebelum proses but dan aplikasi program. POST memeriksa mikroprosesor,ROM BIOS, slot-slot untuk kad-kad tambahan, kad video, ,port-pot, jam sistem (clock ), cakera keras, pemacu flopi, CMOS dan bateri dan pengawal disk. Sekira semua komponen tersebut baik,satu bunyi bip akan dipapar sebelum but. Jika sebaliknya belaku, maka iimptom bunyi yang berbeza akan ditunjukkan bergantung kepada komponen yang bermasalah operasi. Biasanya mesej ralat akan ditunjukkan bagi tindakan selanjutnya. Ujian Register CPU Dan Alamat Program Counter Apabila suis kuasa dihidupkan, arus AC mengalir ke pembekal elektrik di dalam komputer dan arus AC ditukar kepada arsu DC untuk komputer. Arus DC mengalir mengikut perjalanan tetap ke CPU.Isyarat elektrik memadamkan segala data yang msih tertinggal di dalam memori pendaftar dalaman (internal memory register ). Kemudian isyarat elektrik ini reset sesuatu pendaftar CPU ( CPU register ) yang dipanggil pembilang program (program counter) kepada satu nombor spesifik. Nombor ini berbeza bagi siri komputer yang berlainan. Mengikut White ( 1994 ) bagi AT dan komputer selepasnya, nombor ini ialah F000h. Peranan nombor ini memberitahu CPU alamat arahan yang memerlukan pemprosesan. Alamat ini pada permulaan program but. Kata lain, program but sentiasa disimpan pada alamat F000h ini. Alamat diset di dlam cip-cip ROM yang mengandungi BIOS. Permulaan Program But Dan Pemeriksaan POST POST menguasai aktiviti-aktiviti komputer selepas komputer dihidupkan. Dengan alamat F000h,CPU mula mencari dan membangunkan program but dalam ROM BIOS. But program memulakan satu siri pemeriksaan sistem. Pertamanya, CPU memerikas diri sendir dan POST program dengan membaca kod-kod pada lokasi-lokasi yang berlainan dan seterusnya membandingkannya dengan rekod-rekod yang tetap dan serupa. Pemeriksaan Semua Komponen Selepas perbandingan itu, CPU menghantar isyarat-isyarat elektrik melalui litar di papan induk yang dipanggill bus kesemua komponen untuk memastikan semua komponen ini berfungsi baik. Pengguna akan terdengar bunyi pergerakan bahagian-bahagian tertentu di dalam komputer. Jika monitor sudah dihidupkan, LCD akan menunujukkan isyarat lampu merah kepada hijau kekuningkuningan . Ujian Jam Dalaman ( Inner Clock ) Seterusnya CPU memeriksa sistem inner clock yang memastikan semua komponen berfungsi secara sinkronis.

Ujian Kad Tambahan Dan Kad Video Selepas uji inner clock, POST terus menguji memori di atas kad video, isyarat video dan kad tambahan lain. Kemudian POST memuat kod BIOS di dalam kad video ke dalam sistem BIOS keseluruhan dan konfigurasi sistem. Jika ada masalah kad display, 2 bunyi bip panjang atau LCD kekal dalam lampu merah. Sistem tidak diteruskan lagi ( atau hang ). Ujian Memori Pada masa yang sama, POST terus menguji cip-cip RAM untuk memastikan cip-cip ini baik. CPU cuba menulis setiap cip dan membaca data tersebut. Kemudian membandingkan bacaan ini dengan data yang ditulis pada mulanya. Sesuatu akaun tentang pelbagai memori, iaitu base memori,extended memori, cache memori akan dipapar di skrin. Ujian Papan Kekunci CPU juga memeriksa papan kekunci. Jika papan kekunci tidak dipasang, mesej "Keyboard Error Press <F1>" ditunjukkan. Jika mana-mana satu kekunci tertekan, satu siri bip berterusan dikeluarkan. POST berhenti hingga masalah ini diselesaikan.

.Ujian Pemacu Kemudian POST menghantar isyarat melalui bus mengikut perjalanan spesifik ke pemacupemacu cakera A:.... Satu akaun pemacu dipapar tas skrin pada akhir POST dan permulaan but. Starting MS-DOS ... B:. Jika semua baik... program but di dalam ROM BIOS mecari kedua-dua fail IO.. CARI IO.." .5 in Serial Ports : 3F8 2F8 Hard Disk C : User type 516 M Parallel Ports : 378 Hard Disk D : Not Installed Pengguna boleh menggunakan kekunci < PAUSE> untuk menhentikan skrin ini untuk memerhati isi kandungannya . program but akan membaca data di dalam sektor pertama disket sistem dan seterusnya menyalinnya ke dalam lokasi spesifik di dalam RAM.... Penyatuan Bios Kad Tambahan Dan Peranti POST akan memeriksa BIOS kad tambahan dan BIOS peranti seperti CD-ROM. Maklumat data ini menjadi "DOS boot record".25 in Display Type : EGA / VGA Disket Drive B : 1...SYS ke dalam memori beralamat 7C00h RAM. Non-system disk or Disk error Replace and strike any key when ready Komputer terus berhenti dan tidak berjalan lagi sehingga anda memasukkan satu disket sistem di A: dan but dari A: dan kemudian ke C: MEMUAT BOOT RECORD KE DALAM RAM Selepas ditemui kedua-dua fail tersebut.. Satu skrin seperti berikut ditunjukkan. Selepas ini akan mulanya satu ayat yang menyaakan permualaan peringkat perisisan.. satu bip akan dihasilkan.. iaitu IO.. CPU Tyype : 80486DX-4 Base Memory : 640 K Co-processor : Installed Extended Memory : 7168 K CPU : Cache Memory : 256 K Disket Drive A : 1... skrin seperti berikut ditunjukkan..isyarat CMOS Setup akan diberi dan proses berhenti untuk tindakan selanjutnya.COM... Pada peringkat ini.COM dan IBMDOS.SYS dan MSDOS.. " DOS boot record" ini disimpan di lokasi yang sama bagi semua disket yang sudah diformat.. Jika tidak terdapat kedua-dua fail ini di A: atau di C: satu mesej ralat berikut dipaparkan. Anda akan lihat " Starting MS-DOS .SYS. Peringkat ini juga dikenali sebagai "bootup".44 M 3. Bagi IBM kedua-dua fail dikenali sebagai IBMBIO. keputusan pemeriksaan POST dibandingkan dengan rekod tetap didalam cip CMOS ( Complimentary Metal Oxide Semi-conductor ). Perbandingan Dengan Rekod-Rekod CMOS Bagi AT dan PC selepasnya.. Kod BIOS ini akan dicantumkan dengan BIOS sistem. " Boot record" ini hanya 512 bait dan hanya mencukupi untuk `memuat kedua-dua fail pengoperasian... Jika tiada fail ini di sini.SYS dan MSDOS. Selepas program but BIOS memuatkan "boot record". .SYS dan MSDOS.. 2 M 5. program but BIOS akan menyerahkan kawalan sistem kepada "boot record" yang sekarang berada di alamat memori 7C00h. Pertama. Rekod ini mengandungi maklumat tentang komponen yang diinstal.. Jika berlainan. atau Starting Windows 95 . iaitu peringkat kedua. Peringkat Perisian Peringkat perisian satu sambungan kepada peringkat perkakasan. program but akan memeriksa pemacu A: dan memastikan cakera di dalamnya sudah diformat dan mengandungi fail-fail ini.SYS Di peringkat ini. dan C: untuk memastikan pemacu ini baik. but program akan terus mencari kedua-dua fail ini di C: dan terus but komputer.

SYS menggunakan driver-driver fizikdi dalam ROM BIOS.Satu fail COMMAND.COM. Bahagian ini mengandungi kod untuk memuat fail AUTOEXEC.COM mismatch" ditunjukkan. Fail ini ditulis dengan menggunakan QBASIC atau NOTEPAD atau pemproses perkataan yang lain. REN. bilangan "stack" dibuat dan baitnya. mesej ralat " COMMAND. Alamatnya di hujung memori yang berada di bawah alamatprogram dan di bahagian atas alamat interrupt table.COM dan sistem fail untuk tujuan kecemasan.g. Bahagian initialisation ini digunakan sekali sahaja semasa but ini.COM DAN AUTOEXEC. TYPE. COMMAND. Jika versi itu tidak sepadan. dan mengurus pengoperasian sistem.MEMUAT IO. ( Device driver ialah program yang menambah kemampuan BIOS untuk mengawal memori atau perkakasan. " Boot Record" terus disimpan dan tidak digunakan lagi.MORE. satu mesej ralat dipaparkan. Kedua-dua fail.SYS mempunyai fail sistem dan attribut tersembunyi .SYS bekerjasama dengan BIOS untuk menguruskan fail-fail. COPY.SYS ditemui.SYS KE DALAM RAM Fail IO. SYSINIT mencari fail CONFIG. Adalah baiknya si pengguna menyimpan satu disket yang mengandungi kedua-dua fail. MSDOS.BAT dikonfigur untuk operasi komputer yang optimum. COMMAND.SYS mentafsir arahan CONFIG.SYS dimuat. Fail ini juga memuat program aplikasi. SYSINIT MEMUAT MSDOS.BAT. melaksana program-program.COM ( BAHAGIAN RESIDENT ) Bahagian pertamanya ialah satu tambahan ( extension ) kepada fungsi-fungsi input / output.SYS dan AUTOEXEC. Fail AUTOEXEC. bahagian initialisation. Bahagian ini menjadi bahagian tetap sistem pengoperasian. BAHAGIAN KEDUA COMMAND.SYS. Biasanya fail ini mengandungi satu siri arahan DOS di dalam bentuk fail kumpulan. Fail ini ialah fail antaramuka pengguna (user interface ) dengan MSDOS.SYS mengandungi satu rutin SYSINIT yang menguruskan langkah-langkah but lain.SYS MELAKSANA ARAHAN DI DALAM CONFIG. DEL. dipapar atau dimuatkan semasa komputer dibut. bahagian transient. Fail IO. Bahagian kedua ini dimuat ke alamat di hujung tinggi RAM konvensional dan didalam batasan 640 K. dimuat selepas bahagian transient.BAT Bahagian ketiga. Bahagian resident ini mengandungi kod-kod untuk memproses Ctrl-C dan Ctrl-Break. Selepas but dilaksanakan. COMMAND.COM Fungsi MS-DOS EXEC dalam SYSINIT mengarah MSDOS. Katakan si pengguna ingin membuka sesuatu program aplikasi di .BAT ditulis mengikut kehendak si pengguna. Selain daripada itu terdapat juga program-program aplikasi atau perkara-perkara lain yang si pengguna ingin dilaksanakan. Fail ini menunjukkan tanda C prompt pada skrin.COM perlu disalin ke direktori umbi tetapi mesti pastikan sepadan dengan versinya untuk mengelakkan sistem terhenti semasa keluar daripada program aplikasi. Fail ini disimpan di direktori umbi seperti CONFIG. dan bahangian initialisation. Apabila fail CONFIG.COM ) dan C: \> prompt menjadi C> sahaja. dan "device drivers" yang menguruskan memori dan di mana memori itu ditempatkan yang setiap kali computer dihidupkan.SYS mencari dalam direktori umbi (root directory ) dan memuat fail COMMAND.SYS MEMUAT COMMAND. SYSINIT akan mengarahkan MSDOS. Fail ini mengandungi 3 bahagian: Bahagian resident. BAHAGIAN PERTAMA COMMAND.SYS KE DALAM RAM SYSINIT memuat fail MSDOS. dan boleh ditulis semula oleh program aplikasi jika memori ini diperlukan.COM ( BAHAGIANTRANSIENT) Bahagian transient . MSDOS.SYS yang tersembunyi dan sistem ke dalam RAM. CONFIG.Missing command interpreter ( e.COM.SYS. skrin menunjukkan C:\> untuk dimasukkan arahan DOS mengikut kehendak si pengguna. Arahan ini menyuruh sistem pengoperasian cara-cara menangani operasi-operasi seperti bilangan fail pelu dibuka. Program ini dimuat di dalam memori RAM. dan SYSINIT terus mengambil tugas but yang berikut. Tiada arahan DOS dapat dimasukkan.) MSDOS.COM memanggil keluar arahan papar atau batch file transient Ia mengandungi arahan DOS dalaman ( internal DOS commands) seperti DIR.SYS Selepas MSDOS. merespon kepada isyarat-isyarat daripda perkakasan. Jika tiada COMMAND. BAHAGIAN KETIGA( BAHAGIAN INITIALISATION ) COMMAND. Apabila "boot record" mengawal PC.SYS yang direka oleh si pengguna atau juruteknik. dan memuat semula bahagian transient apabila diperlukan. mengesan ralat.SYS ke dalam RAM."boot record" terus memuat IO. Fail IO.

COM atau .SYS Files=30 digunakan.BAT. Autoexec. CD-ROM dan Windows.COM akan memaparkan mesej ralat Bad Command or File Name Jika . BUFFERS= ialah arahan DOS. Dengan cara lebih banyak ruang memori konvensional dibebaskan untuk penggunaan aplikasi seperti permainan.SYS Contoh: fail AUTOEXEC. COMMAND. BUFFERS=10. Perbincangan Fungsi arahan REM ialah dari Perkataan REMark. salah satu ini digunakan.HIMEM. Jika gagal menemui fail ini. 64 K yang pertama kali lepas memori konvensional. Buffers boleh menambah prestasi disket kerana data yang tidak digunakan boleh disimpan dalam disket sehingga sistem tidak sibuk memindah fail/ data yang lain. COMMAND.COM akan menggunakan path tersebut untuk mencari satu fail dengan nama . Walaupun amaun memory ini kecil tetapi jangan set nombor yang besar kerana ia akan membazir banyak memori. SMARTDIVE. Bilangan fail-fail di antara 8 dan 255.COMMAND. Biasanya satu ruang di antara REM dan tulisan lain diperlukan. Walaupun demikian. HIMEM.SYS menggunakan High Memory Area sebaik sahaja di atas Conventional Memory. EXE sepatutnya diprogram di dalam CONFIG. FILE= ialah satu arahan DOS untuk membuka satu bilangan pada sesuatu masa tertentu. Misalnya FILES= 45.SYS memuatkan fail pengurusan extended memory.EXEC dijumpai.COM Merekacipta Fail CONFIG. Contohnya.C:\>.bat boleh diperiksa untuk menentukan sama ada BUFFERS= atau SMARTDRIVE.SYS dan AUTOEXEC. REM ini boleh diggunakan untuk CONFIG. REM sama dengan kolon ":" atau semi kolon ". DEVICE= C: \DOS\HIMEM." di fail WINDOWS DEVICE= ialah arahan DOS yang memuat sesuatu device driver ke dalam conventional memori (bawah 640 K). Fail HIMEM.BAT C:\DOS\SMATDRV.SYS menukarkan extended memory (XMS) kepada expandend (EMS) memory. COMMAND. Penguasaan kemahiran menulis kedua-dua fail boleh mengarah komputer mengoperasi mengikut cara dan juga menguruskan memori dengan berkesan. Nomborini di antara 1 dan 99. DEVICEHIGH= memuatkan device driver ke dalam upper memori ( dari 640 K ke 1023 K). ‘File transfer buffer’ ialah satu kawasan memori yang diketepikan oleh DOS buat sementara semasa data dipindah dari atau kepada cakera ( disk ).EXE atau . Nombor default ialah 8.BAT dalam turutan ini. Bagi sistem komputer yang menggunakan MS-DOS sahaja FILES=30 sudah cukup tetapi bagi persekitaran WINDOWS.Biasanya. Kawasan ini untuk menyimpan DOS 5 atau DOS 6. Nombor ini tidak boleh nombor perpuluhan. DOS akan mengabaikan segala yang terdapat dalam barisan ini semasa bootup.SYS menolong penggunaan memori ini tanpa pertukaran kepada protected mode tetapi secara langsung. satu nombor ( kurang daripada 100 yang kecil diset. Jika mesti BUFFERS= digunakan. Jika langkah ini gagal lagi.C:\DOS. EMM386. Biasanya di CONFIG. COMMAND.C:\UTILITY SET TEMP=C:\TEMP LOADHIGH C:\DOS\DOSKEY.SYS dari sub-direktori DOS di root direktori C: ke dalam conventional memory ( bawah 640 K ). EXE membina expanded memory daripada extended memory ( XMS = extended memory. Arahan perlu satu bilangan nombor "file transfer buffers".BAT Kedua-dua fail ini merupakan sistem fail. Satu arahan merupakan adik beradiknya ialah DEVICEHIGH=. Mesej ralatnya seperti " Not enough files or Too many files are open" meminta menambah bilangan fail dalam setting. Jika pemacu SCSI digunakan . Mouse device driver membolehkan interface di antara mouse dengan PC. CD-ROM device driver membolehkan komunikasi PC dengan CDROM.COM.EXE PROMPT $P$G PATH C:\WINDOWS. Device driver ialah program yang menghubungkan komunikasi di antara PC dengan perkakasan yang dipasang kepada PC.COM akan dimuat semula dan pengawalan sistem dikembalikan kepada sistem pengoperasian dan COMMAND. .anda boleh beberapa ruang yang anda suka. Ini perlu untuk WINDOWS. EMS= expanded memeory).EXE digunakan.COM. Lebih banyak nombor ini lebih banyak memory diperlukan untuk mengesan fail-fail yang sudah dibuka oleh DOS.HIMEM. Contoh. FILES=50 atau lebih sedikit adalah mencukupi. BUFFERS= boleh digunakan bersama dengan SMARTDRIVE atau BUFFERS= diabaikan.SYS dan AUTOEXEC. .COM akan mencari satu intrinsic program dengan nama tersebut. Apabila program aplikasi ditamat.COM akan menggunakan fungsi EXEC dalam MSDOS untuk memuatkan program aplikasi berkenaan dan seterusnya memindah pengawalan sistem kepada program aplikasi ini.

Pelabuhan LPT. Jika perkara di atas berlaku. Beberapa kaedah yang anda perlukan untuk menukar sesuatu 1.Pertama.Paparan pertama pada monitor adalah samada kiraan memori atau paparan BIOS kad video 5. Troubleshooting 1 : Bagaimana Proses But Dilaksanakan? Pastikan anda telah menyambungkan sekurang-kurangnya empat komponen. Pada ketika ini. 7.Fail-fail CONFIG. Fungsi kedua-dua fail ini telah diambilalih oleh fail ‘REGISTRY’. papan kekunci. 3.SYS dan AUTOEXEC. POST mempunyai kemungkinan menghadapi masalah "non-fatal errors". Reset balik kad video dan masukkan dalam soket baru. Selalunya pemacu cakera C dicari dan mula melaksanakan fail sistem . Bilangan dan panjang beep menjadi panduan kepada juruteknik dalam memperbaiki komputer.pada motherboard. monitor dan papan kekunci.Mesej daripada BIOS akan dipaparkan. Ralat "fatal" POST selalunya menyebabkan tiada paparan. 2. misalnya "Keyboard Not Found. pencetak. jadi anda perlu mendengar pembesar suara dan membilang beep. 6. cakera liut. seperti kelajuan CPU. Mengeluarkan kad video selalunya menjadi "fatal error" bagi kebanyakan BIOS. CD-ROM. BIOS akan memaparkan mesej "Insert Boot disk and press any key" atau sesuatu yang hampir sama. Press F1 to continue. Cakera keras IDE. Bahagian terakhir POST selalunya ialah carta komponen yang dijumpai semasa POST. Masukkan disket sistem ke dalam pemacu cakera A dan tekan sebarang kunci. anda akan tahu bahawa papan ibu mempunyai keupayaan sekurang-kurangnya melaksanakan POST ROM. Tiada RAM adalah suatu "fatal error". pembesar suara PC akan berbunyi. cakera keras. LCD akan menyala di beberapa bahagian komponen komputer ." Jika fail sistem tidak dijumpai. termasuk versi BIOS. cakera liut akan mula dicari (LCD menyala).Cakera keras selalunya akan berpusing. Ini dipanggil "non-fatal error" . jenis CPUdan sebarang "non-fatal error messages".BAT tidak digunakan lagi di dalam WINDOWS95." Tiada Paparan Semasa But Periksa bekalan kuasa moditor dan sambungan video. POST telah selesai dan proses but bermula. POST akan selesai dan mesej ralat akan dipaparkan.Kipas bekalan kuasa dan CPU akan mula berpusing. Anda perlukan pembesar suara. Cakera Liut dan sebagainya. Pelabuhan bersiri. pemacu cakera dan monitor. Tiada CPU akan menjanakan kod beep . Pastikan pembesar suara disambungkan bagi melihat mesej POST.Semasa kiraan memori. Fail-fail ini selalunya disebut "bootstrap program. Fail ini sudah diprogram di dalam Windows95 oleh Microsoft. Ia adalah "fatal error" Tiada papan kekunci bukan "fatal error". Pelabuhan selari. NIC. .Apabila kiraan memori selesai. Kad VGA. 4.

Selidiki mengapa komponen tersebut gagal berfungsi.Ralat HDD (atau FDD) controller. Kaedah Seven-Step Troubleshooting 1.Tentukan masalah.Gantikan kad video. 9.Baiki. 6. 2.Buang secondary cache. Periksa kabel-kabel.Saling tukar kad video atau monitor. NIC.Lakukan pemeriksaan biasa berdasarkan panduan/petunjuk atau pengetahuan operasi. 8. 4. 3. Plan Drastik Gantikan bateri yang digunakan untuk CMOS RAM. Gantikan BIOS jika anda yakin ia boleh menyelesaikan masalah. seperti tambahan RAM. sound card. 2. Cuba bekalan kuasa yang lain. 6. Cara Mengatasi Masalah Biasa 1.Cuba dengan kabel-kabel lain.Periksa kabel-kabel. 7. Kemungkinan besar ianya terbalik. Periksa kabel-kabel. 3.Kenalpasti punca masalah. 10.Gantikan komponen-komponen tambahan yang kurang perlu. Pinjam cakera keras daripada rakan (hanya untuk mengetahui setting BIOS).Keluarkan motherboard dan pasangkan diluar . Selalunya disebabkan oleh sambungan kabel (mungkin terbalik). .Pastikan anda memilih kelajuan bus dan clock multiplier CPU anda.Gantikan SIMM dengan yang lain. dan kembalikan perkakasan kepada spesifikasi asal. modem.Gunakan perkakasan/peralatan diagnostik bagi mengurangkan senarai masalah. atau sebarang kad pengawal tambahan.Periksa semula jumper pada motherboard. tetikus.Kenalpasti komponen yang bermasalah. Troubleshooting Cakera Liut Jika lampu LCD sentiasa menyala (tidak padam). Bekalan kuasa mungkin tidak sampai ke cakera keras atau anda tersilap set pemacu dalam CMOS (laksanakan setup). catat.Keluarkan semua cakera keras dan but dengan cakera liut. 7. Trouble Shooting 2 .Disk Drive 0 failure. ganti.Cakera keras tambahan. Gantikan CPU.. 5.Kurangkan kelajuan CPU 4. atau disablekannya dalam Setup. periksa sambungan kabel.mungkin ada "grounded" kepada kasing. 5. 11. Mesej-mesej POST yang biasa: 1.tukar motherboard. Juga pastikan cakera disambungkan dengan betul ke "controller". 2. Pilihan anda yang terakhir adalah .Kenalpasti komponen yang bermasalah.

CHIP SET mestilah hangat sahaja. komputer merupakan mesin yang kebolehpercayaan upayanya tidak diragukan. Periksa PCB . Ini lebih komplikated. Tugas utama pembaik PC ialah mengenali komponen yang gagal berfungsi. Utamakan Keselamatan. adakah bunyinya normal/seperti biasa? Pembesar suara boleh menghantar mesej ralat ketika POST. cip yang kecil tidak panas lansung. untuk mengasingkan dan mengesan komponen yang gagal berfungsi.Dengarkan.Pemeriksaan deria yang lain. Sesetengah komponen sensitif dari yang lain. Komputer tidak "burn-out" tetapi "wear-out" atau "force-out" oleh ragam penggunaan manusia yang salah dan kebolehpercayaan tahanan komponen yang mempunyai piawaian tertentu. Periksa "jumper".Didalam semua keadaan kendalian. malah boleh di selesaikan oleh seorang yang mempunyai pengetahuan asas penyenggaraan komputer. dsbnya? 1.Ujian tekanan dan ketahanan. 3.Ujian isyarat. seperti mesin yang lain. Komputer adalah mesin yang selamat digunakan. Sentuh cip untuk merasa suhunya. Kerosakan RAM boleh dikatakan kerap/biasa. Beberapa masalah boleh dikesan dengan mudah melalui pandangan mata. adakah di konfigurasi dengan betul? Periksa RAM bersoket . Cip buffer lebih sensitive dari cip logik yang kecil. boleh disebabkan sambongan yang longgar. ia beroperasi menggunakan elektrik. Walau bagaimana pun. ada cip yang terbakar. Elektrik mesti dikendalikan dengan betul dan berhati-hati .adakah ia bengkok. ia juga "wear-out" dan kadang kala gagal berfungsi. CPU agak panas. laluan putus. Bunyi beep ralat berbeza antara BIOS. Alat periferalnya pun selamat.Pertama pemeriksaan visual. kotor atau retak kecil pada PCB. CPU jarang gagal. Masalah yang ditimbulkan oleh komputer kadangkala merupakan masalah kecil yang tidak memerlukan kepakaran dan pengetahuan yang tinggi mengenai komputer untuk menyelesaikan nya. "Troubleshooter" menggunakan segala peralatan perkakasan dan perisian tidak lupa juga deria manusia. 5. Di bawah dicadangkan beberapa cara bagi mengesan masalah yang timbul:1. cip besar seperti EPROM. 4. pintas atau "burn-out". kebanyakan komponen PC mengeluarkan bunyi dan ini boleh memberi maklumat berguna:Bunyi mekanikal boleh didengar dari pemacu cakera. Cuba tekan semua cip atau alat yang dipasang pada soket. dengan itu akan terdapat kemungkinankemungkinan bahaya. Satengah masalah terutama yang berlaku sesekali. memerlukan peralatan khas.jika tidak ia . Cip seramik lebih panas dari yang diperbuat dari plastik. Ini adalah cara terakhir jika semua cubaan yang dilakukan tidak menyelesaikan masalah. dokumen dan gambarajah sistem dan pengetahuan yang mendalam mengenai sistem juga elektronik.adakah yang longgar atau tersalah letak? Periksa hablur (crystal bersoket). Periksa bateri .sama ada bocor atau pecah. Cuba tekan atau bengkokkan PCB untuk mengesan retak. Jika terlalu sejuk ini mungkin menunjukan cip tersebut mati atau tiada bekalan kuasa sampai kepadanya. Walau bagaimana pun. dengan itu perlu dirujuk kepada dokumen tertentu untuk mengetahui maksudnya.

jika tidak sengaja terjatuh ke dalam komputer boleh mengkibatkan berlaku litar pintas dan merosakan komputer Pastikan pembumian baik. Cakera sistem merupakan cakera liut biasa yang mengandungi empat perkara utama:Sektor But. Jika anda tidak pandai melukis.selalunya ia berakhir dengan lebihan terutama sekeru.SYS). Gunakan gelang tangan yang disambungkan ke bumi untuk nyahkan elektrik statik. Tabiat Baik Yang Perlu Diingat. Satu perkara yang kerap berlaku apabila membaiki komputer terutama bahagian dalam komputer. Kehilangan sekeru di sana sini mungkin tidak merosakan apa-apa. Ini akan memudahkan anda sekiranya berlaku kerosakan yang memerlukan komputer anda di set semula atau untuk menambah kad tambahan supaya tidak berlaku konflik. hujung kabel dan sebagainya.SYS. Catatkan sebarang perubahan yang anda lakukan kepada sistem komputer anda. Jika sekiranya perlu ON bekalan ketika membaiki bahagian dalam komputer. Juga jauhkan sekeru atau sebarang logam. jika tidak betul.Seeloknya pastikan tiada bekalan jika tidak diperlukan. Apa Yang Ada Di Dalam Cakera Sistem.SYS’ . boleh menghalang anda but daripada cakera keras. ialah cakera liut yang mengandungi cukup sistem operasi untuk but komputer. Elektrik statik boleh menyebabkan komponen terutama CIP rosak tanpa disedari jika disentuh. Juga ketika memasang atau menanggalkan kabel penyambungan periferal. lukis rajah yang boleh menolong anda mengingati di mana alat hendak dipasang semula atau bagaimana kabel di sambong.SYS dan COMMAND. Anda perlukan cakera sistem untuk mengelakan bencana yang mungkin menimpa komputer anda.boleh mencederakan malah boleh membunuh. tukar arahan yang salah dalam `CONFIG. Dengan adanya cakera sistem membolehkan anda but komputer.SYS dan . Selalunya PC anda but daripada cakera keras. Berikut antara alasan kenapa setiap pengguna PC mesti mempunyai cakera sistem di di di simpan di tempat yang selamat. Gunakan cawan kecil atau sebarang bekas untuk menyimpan sekeru dan komponen kecil supaya tidak hilang. tetapi ia juga boleh di but dari cakera liut yang dimasukan ke pemacu `A’. tetapi jika kita melakukan kerja pembaikan pastikan ia dilakukan dengan betul dan sempurna. berhati-hati terhadap bahagian bekalan kuasa.fail tersebut merupakan sebahagian daripada fail DOS yang membolehkan komputer di but. Di sini ada tip yang boleh membantu anda ketika membaiki komputer terutama di bahagian dalam komputer. dan sekali lagi but semula daripada cakera keras. Cakera sistem yang anda buat akan mempunyai salinan fail yang mustahak dari 'root' direktori cakera keras komputer anda. Ruang simpanan pada cakera dipisahkan kepada kawasan yang dipanggil sektor. Jika perlu.SYS. Pastikan apa yang anda keluarkan akan dipasang semula ketempat yang asal atau betul apabila tiba masanya. MSDOS. Kadang-kadang kita tidak sengaja memadam fail di `root’ direktori cakera keras. Cakera keras anda tiba-tiba mengalami kerosakan. Ini boleh merosakan bukan sahaja periferal malah komputer. Cakera sistem atau boleh but. Cakera Sistem Atau Boleh But. Pastikan bekalan tiada ketika mengeluarkan/menanggalkan atau memasang alat ganti seperti CIP dan kad adapter ke dalam komputer. Ia mengandungi kod program yang membolehkan BIOS memuatkan IO. gunakan pita label berpelekat untuk label alat. Terdapat punca dan sambungan kabel bumi antara komputer dan soket kuasa. MSDOS.Anggaplah cakera sistem sebagai cakera kecemasan. Antara langkah keselamatan yang perlu diberi perhatian ketika melakukan kerja-kerja pembaikan komputer ialah:Tentukan adanya bekalan atau tidak sebelum menyentuh bahagian dalam komputer. Ingat fail IO.COM . Sektor pertama pada cakera sistem disebut boot sector. Tanpa cakera sistem anda tidak boleh but komputer untuk cuba memperbaikinya. Perubahan yang anda lakukan kepada fail konfigurasi (CONFIG. Kenapa Perlu Cakera Sistem.

dengan itu cakera tersebut tidak boleh digunakan untuk `boot’ DOS.tekan ENTER. sektor pertama tidak mengandungi kod program ini.BAT.Labelkan cakera tersebut dengan nama "CAKERA SISTEM" dan simpan dengan baik. memaparkan maklumat pada monitor dan sebagainya. 7.Dari senarai Capacity. pilih kapasiti yang sesuai untuk pemacu A atau B. Arahan Window. MSDOS.SYS. memadamkan apa saja yang ada pada cakera.tekan saja ENTER.Klik kotak Make System Disk supaya aktif. menerima masukan papan kekunci.COM membolehkan anda memasukan arahan DOS dan memulihkan program daru prom arahan DOS. Merupakan pentafsir arahan DOS. 1. 2. 5. Tekan N untuk menamatkan arahan FORMAT. yang bertanggungjawab meletakan prom DOS pada paparan. Suis /S mengarahkan FORMAT menambahkan IO.SYS dan AUTOEXEC. 3.COMMAND. pilih Format Disk. FORMAT akan format cakera .COM.COM.Dari senarai Disk In pilih pemacu A atau B. CHKDSK. 4. . Fail tersembunyi ini mempunyai DOS `kernel’. MSDOS. Label kandungan adalah pilihan . mana yang berkenaan. Suis /U menyebabkan FORMAT menjalankan format tanpa syarat ke atas cakera. taipkan CD\DOS dan ENTER.EXE. Cakera sistem selalunya mempunyai dua lagi fail . Merupakan fail tersembunyi yang mempunyai perisisan yang menghubungkan BIOS PC. COMMAND. Ini termasuk fungsi membaca dan menulis ke atas cakera. SYS. COMMAND.EXE dan sebagainya. Juga beberapa fail seperti FDISK.Format akan prom anda untuk menamakan label kandungan yang hanya merupakan nama untuk cakera itu. 4.SYS dan COMMAND.Sistem akan tanya anda sekiranya hendak melaksanakan format lagi. Oleh kerana cakera sudah sudah ada .CONFIG. IO. Kotak dialog Format Disk akan dipaparkan.SYS.COM kepada rekod but dalam cakera. 4.Di prom C:\DOS> taipkan FORMAT A:/S/U. 4.Dari menu Disk. yang mana ia merupakan rutin perisian yang membentuk fungsi asas DOS.COM.Di prom DOS.SYS.COM. COMMAND. Menyediakan cakera sistem Arahan DOS Langkah untuk membantu menyediakan cakera sistem menggunakan arahan DOS.FORMAT akan prom anda untuk memasukan cakera baru ke dalam pemacu. Bagi cakera liut yang tidak diformat sebagai cakera sistem. Kotak dialog akan terpapar yang mana memberi amaran mengformat akan memadamkan semua data yang dalam cakera. 1.Masukan cakera liut baru yang belum digunakan dalam pemacu A atau B terpulang kepada pemacu mana yang digunakan. 4.Klik OK.Di Fail Manager pilih menu Disk. FORMAT.Cari ikon Fail Manager dalam program Main dan klik dua kali untuk mengaktif Fail Manager.COM juga mengandungi arahan dalaman DOS seperti COPY. DIR dan DELETE. 1. 6. 1. Langkah ini untuk membantu menyediakan cakera sistem menggunakan arahan Window.

Setting 3. Arahan Window 1. 10.Add/Remove Program 5. Arahan Windows 95.Startup Disk 6.8. 2. AWARD.Control Panel 4. 3. jadi calon itu tidak boleh but. Ini boleh dilakukan dengan mudah hanya dengan satu arahan sahaja. Kotak dialog Make System Disk dipaparkan. 2. jadi calon itu tidak boleh but.Klik OK. Tetapi anda ingin masukan fail sistem tanpa mengganggu fail-fail yanag ada dalam cakera.Start 2. PHOENIX & IBM Bunyi Beep Ralat Jika sistem komputer anda mempunyai masalah perkakasan yang dikesan sebelum sistem video di . 1. dari menu Disk pilih Make System Disk. Arahan DOS 1. Menganalisa Kod Dan Mesej Ralat Serta Bunyi Beep Komputer selalunya menunjukan masalah dengan mengeluarkan salah satu daripada tanda ralat seperti berikut:Bunyi Ralat Beep Kod Ralat Mesej Ralat Mesej-mesej ini berubah dari satu komputer ke komputer yang lain. Antara pengeluar BIOS yang popular adalah AMI.Jika semuanya OK klik Yes.Label cakera dengan nama "CAKERA SISTEM" dan disimpan dengan selamat. Jika rak pasti klik No dan kembali ke langkah 4. Tetapi Setting Control Panel Add/Remove Program Startup Disk Create Menambah fail sistem kepada cakera yang sudah di format supaya boleh but.Create nda terlupa menggunakan suis /S ketika mengformat cakera.Pada prom taip SYS A: atau SYS B:. Selepas beberapa ketika mesej dipaparkan menyatakan sistem telah dipindahkan ke cakera.Buka Fail Manager. Klik No.Anda akan ditanya sama ada ingin mengformat cakera lagi. bergantung ke pada sistem BIOS yang digunakan.Dari senarai pemacu pilih pemacu dimana cakera di masukan. 9. Anda terlupa menggunakan suis /S ketika mengformat cakera.Memasukan cakera yang telah diformat ke dalam pemacu pilihan anda.

BIOS yang digunakan. Apabila anda mempunyai masalah perkakasan yang dikesan oleh komputer selepas subsistem video dilaksanakan. Kod ralat ini dapat memberikan idea jenis masalah yang komputer kita hadapi. Sistem Ralat sistem menunjukan masalah terhadap komputer sendiri.laksanakan. Jika anda ketemu mesej jenis ini.RAM 3 beep pendek berterusan dengan berhenti-henti 64k yang pertama gagal 4 beep pendek ‘Timer’ tidak beroperasi 5 beep pendek Ujian daftar CPU gagal 6 beep pendek Kawalan papan kekunci ‘line Gate A20’ gagal beroperasi 7 beep Ralat pemproses sampukan 1 panjang dan 8 beep pendek Ingatan paparan baca/tulis gagal 9 beep pendek Ujian ‘extended’ pemproses gagal 10 beep pendek ‘CMOS shut down register’ Kod Ralat. Perisian Mesej perisian dihasilkan oleh sistem operasi atau aplikasi. bergantung kepada ROM . komputer sama ada mengeluarkan kod ralat atau mesej ralat. 1beep pendek atau berterusan Litar segar semula (refresh) gagal DRAM 2 beep pendek Litar Pariti gagal . Tetapi melalui bunyi beep kita akan dapat idea mengenai masalah yang berlaku. Ia selalunya ditunjukan ketika POST . Mesej Ralat Terdapat dua jenis mesej ralat. komputer tidak dapat menunjukan kod ralat atau mesej ralat. Ini bermaksud anda tidak dapat sebarang maklumat pada skrin monitor. Berikut adalah jadual beberapa bunyi beep yang berhubungkait dengan sistem yang menggunakan BIOS AMI. rujuk kepada manual apalikasi atau sistem operasi untuk bantuan. Mesej terdapat selalunya selepas anda boot sistem operasi atau bila anda menjalankan program aplikasi.

Periksa ‘jumper’ pada papan induk dan papan tambahan di set dengan betul.25 inci. Dalam sistem yang mempunyai dua cakera keras. 4. Panduan mengubah pelompat ini selalunya tertulis pada label cakera keras. Kebanyakan pemacu cakera keras mempunyai saiz yang sama seperti pemacu cakera liut 3.(Power-On Self Test). penyambung pelabohan selari (paralle port) atau penyambung rangkaian supaya semuanya dihubung dengan kemas.Periksa semua penyambung . jika berlaku mesej ralat seperti berikut "Press F1 to continue". kerana itu anda perlu tulis konfigurasi yang betul untuk rujukan. satu kit pemegang (bracket) adalah . tapi anda tidak tahu sehinggalah anda mencubanya.Jika anda dapat mencapai Cakera Keras yang baru. Untuk menukar pemacu cakera keras. mula-mula tanggalkan skru yang mengikatnya dan kemudian tanggalkan kabel di belakangnya. ini disebabkan masalah konfigurasi. Antara tindakan pembetulan untuk mesej ralat 1. Memperbetulkan Keadaan Ralat Sebagai peraturan biasa.Jalankan set semula. kemudian logikal format Meningkatkan Keupayaan Komputer Pemacu Cakera Tidak kira berapa besar cakera keras pada PC anda sekarang. lama kelamaan anda akan dapati anda memerlukan tambahan ruang tambahan.Periksa secara melihat sama ada kipas bekalan kuasa berfungsi. 4. pemeriksaan dalaman adalah perlu. Anda perlu tahu nilai konfigurasi yang betul untuk sistem anda sebelum memasuki set semula.5 inci. Pemacu cakera keras dimasukkan ke dalam ruangnya melalui bahagian sebelah dalam dan biasanya anda tidak perlu menanggalkannya rangkanya.Bukakan penutup unit sistem. Jika anda masih menghadapi masalah. Kadangkala kita perlu menukar kedudukan pelompat (jumper) yang terdapat pada cakera keras. Anda boleh samada menukarnya dengan yang baru atau menambahkannya dan menggunakan kedua-duanya sekali.penyambung video. Anda mungkin terjumpa dua unit cakera keras yang tidak dapat berkerja/beroperasi serentak. buatkan ‘partition’. yang mana mudah untuk diperbetulkan. sebelum sistem operasi memaparkan prom. Peralatan tidak berfungsi selalunya menyebabkan ralat yang teruk seperti kegagalan sistem. Disini kita akan fokuskan kepada mesej ralat sistem. Tukar dengan pemacu cakera yang baru dan pasangkan semula kabelnya. Jika anda mempunyai pemacu CD-ROM bersaiz 5. satu daripadanya adalah disebut 'master' dan satu lagi dipanggil 'slave'. 3. itu mungkin disebabkan cakera anda belum lagi di fizikal format. Kesilapan konfigurasi semula merupakan penyebab utama mesej ralat POST. ikuti arahan dalam panduan pemasangan. Jika tidak periksa sambungan kuasa ke unit sistem atau komputer anda. terutama untuk sistem yang baru. Fizikal format cakera. 2. Pasangkan skru pada bahagian tepi cakera keras untuk melekapkan pada tempatnya.

Ini adalah untuk memudahkan 'Pentium Overdrive' yang lebih besar dimuatkan ke atasnya. Pemproses Mikro (CPU) Papan litar utama (motherboard) yang baru dengan soket ZIF 7 (ZIF . anda perlu membuat beberapa konfigurasi lain. Jika PC anda telah agak lama. Maklumat ini biasanya terdapat pada label pemacu cakera keras baru. iaitu soket segiempat sama berwarna putih dengan lubang-lubang kecil bagi menempatkan pin yang terdapat pada CPU. bergantung kepada kelajuan papan litar utama (25 MHz atau 33 MHz). anda akan memerlukan disket but (boot disk) yang mempunyai utiliti FDISK dan FORMAT. Biasanya jalur merah pada kabel terletak pada pin no 1 dan pada cakera keras ianya bersebelahan dengan kabel bekalan kuasa. Terdapat lengan (lever) kecil di bahagian sebelah tepi CPU yang digunakan untuk mengetatkan cip ditempatnya. Selepas anda memasang pemacu cakera keras. Selepas melaksanakan FDISK. Bagi PC yang sudah agak ketinggalan zaman. Selalunya 'driver' khas akan dibekalkan atau boleh juga dibeli secara berasingan untuk mengatasi masalah ini. sistem akan melihatnya sebagai 500 MB. Buat 'partition' pemacu cakera keras menggunakan utiliti FDISK dan setkan 'Primary Dos Partition'. Lihat samada ianya terletak pada soket ZIF.5 GB dan pemacu cakera D sebesar 1. Ia dapat dilaksanakan sekiranya anda menggunakan sistem pengoperasian Windows 95. atau sekurang-kurangnya 'heat sink' atau kipas. Sekarang anda perlu format pemacu cakera keras dengan menggunakan disket sistem (gunakan arahan FORMAT C:/S untuk pemacu cakera C dan FORMAT D: untuk pemacu cakera D). 'cylinders' dan 'sector'. Soket ZIF 2 dan 3 digunakan pada PC 486 terkemudian (saiznya lebih besar dari cip 486). Keluarkan penutup unit sistem dan perhatikan dengan teliti bahagian sebelah dalam. Pentium 'Pentium Overdrive' akan menambahkan kelajuan kepada 63 MHz atau 84 MHz.Zero Insertion Force) menerima sebarang pemproses Pentium (bukan Pentium II). Bagi PC yang agak lama. Anda akan nampak CPU. Bagaimanapun papan litar utama jenis . Anda mungkin tersilap memasang kabel ribon pemacu cakera. Dua jenis 'driver' yang selalu digunakan ialah 'EZ-Drive' dan 'OnTrack Disk Manager'. Kamel disambungkan kepada soket Primary IDE (Integrated Drive Electronics) pada papan litar utama atau pada kad I/O. Dengan pemacu cakera keras 3 GB. anda perlu pergi ke program BIOS setup dan seterusnya menaipkan bilangan 'head'. utiliti ini (FDISK) membolehkan anda memecah/membahagikan pemacu cakera keras yang besar kepada dua atau lebih bahagian. ia mungkin tidak lagi serasi dengan pemacu cakera keras yang baru. Tidak kira berapa besar saiz pemacu cakera keras anda. PC akan dibut semula. Kebanyakan PC sekarang boleh mengesan secara automatik kehadiran pemacu cakera keras yang baru dipasang dan mengkonfigurasinya selepas anda membut PC.5 GB. anda boleh menjadikan pemacu cakera C sebesar 1. Periksa pemacu cakera yang lama dan catatkan kedudukannya.diperlukan.

ini sukar diperolehi sekarang. belilah dua kepaing lagi modul 4 MB untuk menjadikannya 16 MB. [ Kembali ke depan ] Mengenalpasti dan Mengkaji Bahagian-bahagian Utama Komputer 1. Kita perlukan papan litar utama 'Evergreen 586'. SIMM (Single Inline Memory Module) mengandungi cip RAM pada papan litar yang kecil. pembekal RAM akan amemberitahu anda berdasarkan pengeluar dan model PC. keluarkan cip lama. Papan litar utama yang terkemudian boleh menerima EDO RAM (Extended Data Out). Jika anda tidak boleh mencapainya. belilah dua atau empat unit yang sama jenis dan sama saiz. Terdapat cip AMD yang berjalan pada kelajuan 133 MHz tetapi dengan PC 486 yang kita 'upgrade'. Untuk memasukkan SIM pula. Kebanyakan PC tidak perlu diberitahu berapa banyak RAM anda gunakan. SIM boleh diperolehi samada dengan parity atau 'non-parity'. Soket ZIF 4 digunakan untuk CPU Pentium 60/66 MHz dan ada juga 'Pentium Overdrive' untuknya. condongkan SIMM dan keluarkan perlahan-lahan. Ia secara automatik akan mengesannya. Berapakah jumlah voltan input yang diperlukan oleh unit ini ? . Pastikan jenis yang mana satu digunakan oleh papan litar utama anda dan belilah dari jenis yang sama. Pada papan litar utama PC. Biasanya ia terlindung oleh unit bekalan kuasa (power supply). Cip ini akan menambahkan kelajuannya menjadi dua kali ganda (120/133 Mhz) seterusnya dapat memperbaiki prestasi PC anda. Buku panduan papan litar utama boleh dirujuk bagi memastikan jenis yang mana satu anda perlukan. anda harus pergi ke program CMOS setup (biasanya Advance CMOS Setup) dan 'enable'kan pilihan memori lebih 1 MB. Jika anda tidak pasti. terdapat dua atau lebih soket putih yang telah berisi (mungkin telah penuh atau mungkin belum) dengan SIMM. Jika anda mempunyai empat soket SIMM di mana dua daripadanya telah diisi dengan modul 4 MB setiap satu (jumlahnya 8 MB). biasanya lebih mahal atetapi ianya lebih pantas. Walau bagaimanapun. Untuk mengeluarkan SIMM. Jadi untuk lebih selamat. tanggalkan unit bekalan kuasa PC anda perlahan-lahan. Buka penutup unit sistem PC anda dan periksa kedudukan SIMM. Kaji unit bekalan kuasa dan jawab soalan-soalan berikut. Apa yang perlu dilakukan ialah dengan mengangkat lengan soket ZIF. Terdapat dua saiz soket iaitu 30 pin dan 72 pin. ianya akan berjalan pada kelajuan 100 MHz. Anda harus memasangnya pada kedudukan yang betul. Ingatan Capaian Rawak (RAM) Menambahkan ingatan kepada PC akan membuatkan Windows berjalan dengan lebih lancar lagi. Anda boleh juga membeli dua keping modul 8 MB (jumlahnya menjadi 20 MB) atau dua keping modul 16 MB (jumlahnya akan menjadi 40 MB). Perhatikan tanda pada pin1 (biasanya bucu yang tidak tajam). bagi PC yang telah agak lama. tekan klip pada kedua-dua bahagian hujung soket. masukkan pada kedudukan condong (lebih kurang 60 darjah) dan kemudian tegakkan sehingga ia terletak tepat pada tempatnya. Overdrive P75 menambahkan kelajuan PC anda kepada P125 daan P90 kepada P150. SIMM selalunya digunakan secara berpasangan. masukkan dengan yang baru dan tekan semula lengan soket.

2. Adakah ingatan cache luaran dipasang ? Jika ada. Berapakah jumlah ingatan utama (RAM) yang terdapat pada komputer tersebut ? Apakah jenis kombinasi yang digunakan ? Berapakah kelajuan cip RAM tersebut? Bolehkah jumlah RAM ditambah lagi ? Jika boleh. Apakah jenis rekabentuk kad-kad tersebut (ISA/VESA/PCI) ? Periksa kad di mana kabel data dari pemacu cakera liut dan pemacu cakera keras dipasang padanya. Kaji kad-kad tambahan (expansion slot) yang terpasang pada papan utama (motherboard). Kenalpasti jenis-jenis pelabuhan (port) yang yang terdapat dan huraikan fungsi-fungsinya. Nyatakan jenis. Kenalpasti kristal-kristal yang terdapat pada papan ibu dan catatkan kelajuannya. Berapakah jumlah kad yang terpasang padanya ? Huraikan fungsi setiap jenis kad tersebut. nyatakan kombinasi-kombinasi yang boleh digunakan dan jumlah maksimum yang boleh dipasang. Kenalpasti bas-bas yang terdapat pada papan utama. Bagaimanakah cara mencucinya ? Apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil bagi menjaga keselamatan pemacu cakera keras ? 3. Nyatakan panduan-panduan untuk memasang kabel bekalan kuasa ke pemacu cakera liut/keras dan papan utama. Kaji pemacu cakera liut dan pemacu cakera keras serta kabel-kabel yang disambung padanya. Berapakah voltan bagi kedua-dua jenis pemacu cakera ini ? Apakah perbezaan antara kabel data pemacu cakera liut dan pemacu cakera keras ? Bagaimanakah cara memasang kabel data bagi kedua-dua pemacu cakera tersebut ? Huraikan cara mengenalpasti pemacu cakera liut A dan pemacu cakera liut B dengan memerhati cara kabel data yang dipasang kepadanya. 7. Apakah jenis bateri tersebut ? Berapakah jumlah voltan yang dibekalkan ? Apakah fungsinya ? 12. 5. 9. Kenalpasti cip ROM BIOS. berapakah jumlah ingatannya ? Nyatakan fungsinya 8. Berapakah jumlah cip ROM BIOS yang dipasang ? Apakah jenama atau pembuat cip tersebut ? Nyatakan fungsi-fungsinya. Kenalpasti bateri yang terpasang pada papan utama. 4. pembuat dan kelajuannya (dalam MHz).Berapakah kuasa maksimum keluaran (dalam watt) bagi unit ini ? Berapa jenis penyambung wayar yang ada padanya ? Terangkah fungsi setiap jenis penyambung itu. . Apakah fungsinya ? Bagaimanakah RAM CMOS dapat mengekalkan maklumat yang ada di dalamnya ? 10. Kenalpasti lokasi kepala baca tulis pada pemacu cakera liut. Kenalpasti cip RAM CMOS yang digunakan. Nyatakan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan unit ini daripada rosak. 6. Terangkan cara yang betul untuk memasang kabel data pada kad tersebut. 11. Kenalpasti jenis pemproses yang terpasang pada papan utama (motherboard).

Tambahan lagi cakera keras berputar dengan kelajuan sepuluh kali ganda kelajuan cakera litu. Pertama ialah MFM (Modified Frequency Modulation) dan kedua. komputer akan membaca dan menulis data dengan lebih pantas. J2. seterusnya menyimpan lebih banyak data pada setiap kepingan cakera. Tebal salutan aloi magnetik ini adalah lebih kurang 3/1. mempunyai sepasang atau beberapa pasang kepala baca-tulis yang direkabentuk khas supaya dapat membaca data yang terakam di atas media storan.) ? Apakah fungsinya ? Pengurusan Cakera Keras Apa itu Cakera Keras? Sebuah cakera keras mengandungi dua atau lebih kepingan bulat (platters) dimuatkan ke dalam sebuah kotak yang kedap udara (sealed case). kepala-kepala baca-tulisnya adalah lebih hampir ke permukaan cakera tanpa mengakibatkan kerosakan kepada cakera.. perintang penamatan (terminating resistors). media storan adalah salutan logam magnetik di atas permukaan kepingan-kepingan cakera. papan litar bercetak. Ini juga membolehkan kepala-kepala baca-tulisnya dapat membuat tanda megnetik di permukaan cakera dengan lebih tepat (precise). penyambung data dan penyambung bekalan kuasa. Bahagian-bahagian cakera keras. Sebuah cakera keras terdiri daripada kepala baca-tulis.. kabel penghubung.. Oleh kerana cakera keras adalah rigid. Apabila kita memformat cakera keras atau cakera litu.000 inci.Berapakah jumlah bas yang terpasang ? Apakah jenis-jenisnya ? 13. jumper pilih pemacu (drive select jumpers). data disimpan di dalam bulatan concentric yang dipanggil trek. pengawal cakera keras (controllers). Skema mengkod (encoding schemes) Terdapat dua skima mengkod bagi storan data pada cakera keras. lengan penghimpunan capaian (head actuator arm). kita sebenarnya mengarahkan komputer untuk menyediakan trek-trek dan menyediakan sektor-sektor pada setiap trek. Skima MFM. Bagi kedua-duanya. Bagaimana cakera keras beroperasi Storan data ke dalam cakera keras adalah sama dengan setoran data ke dalam cakera liut. Setiap trek mengandungi beberapa sektor. Cakera keras seperti juga cakera liut. Oleh itu. Pada amnya setiap sektor boleh menyimpan maklumat sebanyak 512 bait atau persamaan 512 aksara.000.. pernah digunakan .. Adakah terdapat pelompat (jumper) pada papan ibu ? Berapakah jumlahnya (jumper biasanya dilabel sebagai J1. Setiap permukaan kepingan-kepingan cakera disalut dengan logam aloi magnetik. Bagi cakera keras. RLL (Run Length Limited). J3 . Cakera keras dapat menyediakan ruang storan dan kepantasan yang lebih berbanding dengan cakera liut.

ada tersimpan di dalam FAT. menggabungkan fungsi pengawal cakera keras dan liut ke dalam papan induk. Pengawal Cakera Keras (HD Controllers) Sebuah cakera keras atau cakera liut. Keupayaan setoran maksimum ialah 80 MB dan masa capaiannya (access time) pula ialah 28 ms (milisecond). Kad pengawal cakera keras dan liut yang lebih moden menggabungkan pelabuhan-pelabuhan untuk serial. Ia menukar arahan dari pengawal kepada turun naik voltan yang menggerakkan lengan penghimpun capaian dan kepala baca-tulis merentas permukaan kepingan cakera. Sebuah fail mungkin tersebar ke marata-rata kelompok cakera di beberapa kepingan-kepingan cakera. Kepala baca-tulis merakam data yang datang dari pengawal cakera keras dengan menjajarkan partikel magnetik ke permukaan kepingan-kepingan cakera samada positif atau negatif. Sistem operasi akan membaca meklumat pada FAT untuk menentukan pada kelompok (cluster) manakah fail itu bermula. Ia menerima arahan dari pengawal cakera keras (HD controller) yang dikawal oleh sistem pengoperasian komputer. Sementara rekabentuk pengawal bersepadu pula. Maklumat penghubung ini akan disimpan semula di FAT. Apabila perisian anda (Microsofr Word atau Lotus dll. Pengawal ini dikenali sebagai ‘multi I/O card’. bergabung (combined) dan bersepadu (integrated).dengan meluas tetapi telah diambilalih oleh skima kedua RLL. Lengan penghubung capaian dan kepala baca-tulis bergerak merentas permukaan kepingan-kepingan cakera sambil menjajarkan kepala dengan trek-trek yang terdapat pada cakera dengan ketepatan yang tinggi. sistem operasi akan mengarahkan pengawal cakera keras menggerakkan kepala baca-tulis ke jadual pembahagian fail (FAT) pada cakera. Malah maklumat semua fail yang terkandung di dalam cakera dan di mana ia tersusun mengikut kelompok di cakera. kira-kira 3000 pusingan se minit. tidak boleh beroperasi bersendirian. dan memberitahu kepala baca-tulis bila nak baca dan bila nak rakam data. atau bahagian manakah cakera yang masaih kosong untuk menyimpan fail baru anda. Ia mendapat arahan dari pengawal cakera keras. iaitu. Pengawal bergabung mengawal kedua-dua jenis pemacu cakera keras dan liut. Masa capaiannya pula adalah 28 ms juga. Sistem mengkod RLL boleh menyimpan lebih banyak data dengan mempunyai lebih sektor setiap trek iaitu lebih dari 25 sektor. MFM biasanya mempunyai 17 sektor setiap trek yang mempunyai 512 bait setiap sektor.) memberitahu sistem operasi supaya membaca atau menyimpan sebuah fail. . selari dan ‘game’ secara bersepadu. dan membaca data di permukaan kepingan-kepingan cakera dengan mengesan partikel magnetik yang terdapat di permukaan kepingan-kepingan cakera samada positif atau negatif. Pengawal cakera keras pula terbahagi kepada 3 bentuk. Ia juga memastikan cakera berputar pada kelajuan yang tetap. Di bahagian bawah cakera keras terdapat papan litar bercetak (PCB) yang juga dikenali sebagai papan logik. tersendiri (stand alone). Sistem operasi akan menyimpan maklumat penghubung (link) antara kelompok pada tiap-tiap kelompok pertama yang digunakan oleh fail itu. Pengawal tersendiri mempunyai pengawal yang berasingan antara cakera-cakera liut dan cakera keras.

anda perlulah mempunayi pengawal yang serasi dengan keupayaan dan kepantasan cakera keras anda. pemacu cakera padat. Cakera keras yang menggunakan pengawal ini pada amnya adalah berkapasiti 40 MB. dan litar pengawalnya termuat pada pemacu cakera keras itu sendiri. Ia masih menggunakan kabel kewalan sebanyak 34 dawai dan kabel data sebanyak 20 dawai. di mana anda perlu masa capaian yang lebih tinggi yang lain. Pengawal ESDI yang awal menawarkan 70 MB dengan kadar pemindahan data sebanyak 2. Anda boleh menyambung sehingga 7 peranti SCSI (tidak termasuk ia sendiri) seperti ‘backup tape’. disambung ke cakera keras dengan kabel kawal sebanyak 34 dawai dan kabel data sebanyak 20 dawai.9 GB dengan kadar pemindahan data 4-8 MB se saat. Walau bagaimana pun. Pengawal jenis ini telah diatasi oleh pemacu-pemacu IDE dan SCSI. Pengawal ESDI Pengawal ‘Enhanced Small Device Interface (ESDI di sebut EZ-dee) telah direkabentuk bagi mengendalikan kapasiti dan prestasi yang lebih tinggi. jenis terbaruyang dikenali sebagai ‘Extended IDE’ menawarkan ruang cakera sehingga 1.5 MB se saat.Fungsi Pengawal Cakera Keras Pengawal cakera keras melaksanakan dua fungsi: 1. Pada masa ini pemacu SCSI adalah yang terpantas dan menawarkan kapasiti ruang yang tertinggi sehingga 7 GB dengan kadar . kapasiti masimumnya ialah 540 MB. pengimbas. Pengawal ST-506/412 Yang terawal. Untuk mendapatkan prestasi maksimum sesebuah cakera keras. sementara ada juga beberapa yang boleh sampai 80 hingga 120 MB dengan kada pemindahan data 1 MB se saat. Di bawah ini adalah beberapa jenis pengawal cakera keras. Pengawal IDE Pengawal IDE atau ‘Integrated Drive Electronics’ adalah perluasan dari antara muka ST506/412. Keserasian antara jenis-jenis pengawal caker keras dengan jenis-jenis cakera keras perlu ada. di mana anda perlu mencapai beberapa pemacu dan peranti pada masa yang sama. Cakera Optik dan ‘extended hard drive’ kepada satu SCSI ‘host’ yang boleh dipasang ke slot tambahan (expansion slot). Model-model yang terakhir menawarkan ruang cakera keras sehingga 1 GB dengan kadar pemindahan data 10 MB se saat. Pengawal SCSI Pengawal SCSI atau ‘Small Computer Interface Controllers’ adalah terbaik untuk server network.Memindahkan data secara dua hala antara sistem komputer dan cakera keras.Memberi arahan ke cakera keras 2. ‘workstations’ dan sistem-sistem yang lebih tinggi yang lain. Satu kad adapter IDE terbina tersu di dalam papan induknya dan tidak memerlukan kad adapter.

Di antara ciri-ciri penting sebuah cakera keras ialah. anda akan mendapat atau membeli kad pengawalnya sekali.pemindahan data 5 MB se saat. menyokong 47 jenis cakera keras. Maklumat cakera keras tidak terdapat pada kad pengawalnya. Ini bermakna. Jika BIOS tidak mengandungi maklumat tepat tentang sesebuah cakera keras. Format akan meletakkan tanda-tanda magnetik pada permukaan kepingan cakera supaya pengawal dapat mencari tempat untuk membaca dan menulis data. Program setup BIOS ROM akan memberi anda pilihan untuk memilih jenis cakera keras yang anda pasang. Jika spesifikasi yang anda pilih adalah salah. Oleh yang demikian. maka cakera keras anda tidak akan berfungsi. dan selepas menyelaraskan spesifikasi atau konfigurasi cakera keras dengan BIOS ROM komputer. Kebanyakan cakera keras dibekalkan bersama-sama dengan maklumat-maklumat tentang ciri-cirinya. kecuali ada arahan melakukannya. cakera keras itu akan rosak dan tidak boleh digunakan lagi. pastikan anda menggunakan . Memformat aras-rendah. Kebanyakan pemacu SCSI dan IDE telah diformat dari kilang. Jika anda menukar cakera keras. Biasanya BIOS ROM komputer AT. Jika dilakukan juga format aras rendah. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian. anda perlu memformat cakera keras anda dahulu. Sistem penghujung tertinggi (High end systems) boleh mencapai sehingga 40 MB se saat Menyediakan Sebuah Cakera Keras Komputer XT menyimpan maklumat mengenai geometri cakera kerasnya di dalam ROM yang terdapat pada kad pengewal cakera keras. atau ralat yang terdapat pada cakera keras tersebut. Biasanya apabila anda membeli sebuah cakera keras. Sebelum melakukan format aras-rendah. ‘setting’ jumpernya. sebelum cakera keras itu dapat digunakan. anda perlu mengambiltahu tentang ciri-ciri cakera keras yang anda pasang. bilangan silindernya. tetapi tidak melebihi dari spesifikasi sebenar cakera keras itu. bilangan kepala baca-tulisnya. Komputer AT menyimpan maklumat mengenai geometri cakera kerasnya di dalam BIOS ROM yang terdapat pada papan induknya. Pengawal ST-506/412 dan juga pemacu ESDI hendaklah di format aras-rendah dengan menggunakan rutin pemasangan yang disediakan bersama dengan cakera keras atau pengawal. pilihlah maklumat atau spesifikasi yang paling hampir. Jika melakukan format aras rendah ke atas cakera keras RLL. Format aras rendah akan menyediakan cakera keras untuk menerima sistem operasi komputer seperti DOS. Oleh itu jangan memformat aras-rendah pemacu cakera keras IDE. apa yang perlu anda buat ialah memformat aras-rendah atau ‘low-level formatting’. Versi BIOS yang terbaru membenarkan pengguna memasukkan sendiri maklumat-maklumat cakera keras tertentu. cakera keras komputer adalah berlainan dari satu dengan yang lain. bilangan sektor setiap trek dan maklumat-maklumat lain seperti trek rosak. Selepas pemasangan cakera keras dan kabel-kabel penghubungnya. Jangan dipisahkan cakera keras dengan kad pengawalnya apabila anda memasang cakera keras anda.

‘Partitioning’ atau membahagikan cakera keras boleh dilakukan dengan menggunakan program FDISK yang dibekalkan bersama DOS. sebuah partition asas boleh dijadikan 2 GB. F dan seterusnya. atau boleh juga dilakukan dengan perisian utiliti yang lain yang sesuai. Oleh itu format aras tinggi sebenarnya. adalah baik menggunakan program yang terdapat pada BIOS ROM komputer itu sendiri bagi melakukan pengurusan cakera keras. Format aras rendah juga boleh dilakukan oleh program khas penyediaan dan pengurusan cakera keras. iaitu. terdapat BIOS ROM-nya sendiri. Ia mengandungi jadual data yang menunjukkan kawasan-kawasan yang diagihkan kepada partisi-partisi yang ada pada cakera keras. (Hard Disk Management Utility). yang terdapat pada BIOS ROM sesebuah komputer itu atau bagi cakera keras SCSI. Memformat aras rendah. supaya fail-fail dapat ditulis padanya secara automatik. Walau bagaimana pun. pergi ke partisi yang betul dan ‘load’ satu lagi sektor but. head 1.0 ke atas. dan dikenali sebagai pemacupemacu logikal dengan nama D. sektor 1. atau dengan program yang hampir sama. Setiap pemacu logikal mempunyai nama huruf yang berbeza dan FAT dan direktori akar (Root Directory) yang tersendiri. dilakukan samada dengan program penyediaan cakera keras yang dibekalkan bersama dengan cakera keras tersebut. Pemacu-pemacu logikal adalah sebenarnya pembahagian cakera keras yang sama. kepala 0. Terdapat dua jenis ‘partitioning’. E. boleh dibahagikan kepada lebih dari dua bahagian. iaitu. asas dan lanjutan (primary and extended partitioning).perisian yang menghasilkan pengkodan RLL dan bukannya pengkoding MFM. akan membentuk struktur penyokong kepada cakera keras. sektor 1) dan ia mengandungi ‘Dos Boot Record’ (DBR). DBR adalah program yang akan ‘load’ atau mulakan sistem operasi dan juga mengandungi jadual data mengenai maklumat kritikal tentang sesebuah partition itu. dari permulaan partisi tersebut. Format aras tinggi membahagikan setiap partisi kepada: Sektor But (Boot Sector) Jadual Pembahagian Fail (File Allocation Table) Direktori Akar (Root Directory) Kawasan Data (Data Area) Sektor but adalah sektor pertama di dalam pemacu logikal DOS atau volum (Silinder 0. yang mencipta pembahagian-pembahagian kecil di dalam setiap partisi. Ia juga mengandungi program yang membaca jadual data itu. ‘Partition’ lanjutan pula boleh mengambil baki ruang yang ada. DOS mestilah dimasukkan ke dalam ‘partition’ asas (primary) dan menjadikan ia ‘partition’ yang aktif. . Mempartisi cakera keras. dikenali sebagai ‘Master Boot Record’ (MBR) atau jadual partisi (partition table). Sektor pertama pada cakera keras. ‘partition’ lanjutan. silinder 0. yang boleh dianggap sebagai cakera-cakera keras yang berasingan. menyediakan cakera keras bagi kegunaan DOS. Format Aras Tinggi (High level formatting) Program FORMAT dalam DOS. Walau bagaimana pun. Bagi DOS 5.

manual pemasangan untuk sesuatu peranti akan memberikan satu jadual atau keterangan mengenai pin mana yang perlu set jumper untuk sesuatu opsyen. Penetapan IRQ Setengah adapater memerlukan penetapan IRQ (Interrupt Request Line). Terdapat juga adatper yang mempunyai jumper. Sebelah berwarna ini hendaklah disambungkan ke pin nombor satu di sambungan adapter. Seperti juga suiz DIP. Penyambungan Kabel-Kabel Kebanyakan adapter memerlukan anda menyambung peranti lain ke adapter ini dengan menggunakan kabel. Sambungan di adapter biasanya mempunyai nombor 1 dicetak di papan untuk menunjukkan kedudukan pin 1. Biasanya anda perlu set pilihan suiz di kad adapter untuk menkonfigurasi beberapa pilihan.Wayar di satu tepi biasanya berwarna merah. Proses konfigurasi termasuk set suiz-suiz kecil yang dipanggil suiz DIP (Dual-In-line-Package). Oleh kerana kepala baca-tulis membaca data secara turutan. ia akan membuat sambungan elektrik di antara dua pin.Nisbah ‘interleave’ (interleave ratios) Apabila kepala baca-tulis membaca data dari sesuatu sektor dari cakera. [ Kembali ke laman depan ] Pemasangan Kad Tambahan Dan Konfigurasi Suis DIP dan jumpers. seperti 1-10-2-11-3-12-4-13-5-14-6-15-7-16-8-17-9-1 bagi sektor yang berjumlah 17. Apabila adapater perlu . Di kebanyakan komputer. Satu cara yang lebih berkesan bagi mengatasi masalah ini ialah. maka ia terpaksa menunggu putaran kedua cakera bagi membaca sektor tersebut. Susunan ini dekenali sebagai nisbah ‘interleave’ (interleave ratios). putaran cakera adalah terlalu cepat bagi pengawal untuk memindahkan data-data ke RAM. Jumper ialah satu plug kecil bersegi empat yang boleh dipasang di pin-pin. sektor itu telah pun terlepas. tetapi kepingan cakera masih berputar. Setiap suiz individu DIP mempunyai dua kedudukan iaitu "On" dan "Off". kepala bacatulis tidak dapat membaca atau menulis data dari atau ke cakera. menyusun sektor secara berselang-seli. Kabel-kabel ini nipis dan leper yang dibuat daripada beberapa wayar berbalut yang menjadikan seperti ribon. Pada masa ia bersedia untuk membaca atau menulis data ke sektor berikutnya. Semasa pemindahan data ini berlaku. Kemudin pengawal akan memindahkan data tersebut ke penimbal (buffer) di dalam RAM komputer. Adapter dan papan ibu (motherboard) biasanya memerlukan konfigurasi sebelum anda memasang kad-kad tambahan. kepala baca-tulis akan memindahkan data tersebut ke pengawal. Apabila jumper dipasang di pin.

Setiap talian IRQ dikenalpasti dengan satu nombor. ia akan memberi signal kepada CPU dengan menggunakan satu daripada talian IRQ.perhatian CPU. Pengecualian ialah kepada sistem bus EISA dan MCA yang membenarkan peranti berkongsi talian IRQ. Oleh itu anda perlu tetap satu alamat kepadanya yang tidak digunakan oleh peranti lain. Port serial COM1 selalunya diberikan alamat 3F8 hingga 3FF. Setengah saluran DMA digunakan oleh sistem. Apabila anda membuat konfigurasi sesuatu adapter ianya memerlukan penetapan alamat I/O. Terdapat beberapa saluran DMA di dalam komputer di mana peranti boleh guna untuk menulis terus ke ingatan. DMA boleh menyelamat. Dalam keadaan ini. Peranti menggunakan alamat ini untuk berkomunikasi dengan CPU dan sebaliknya. Terdapat satu julat alamat ingatan di dalam komputer yang dikhaskan kepada I/O di antara beberapa peranti di dalam PC dan CPU. Mereka melakukan dengan membuat pemintaan kepada CPU dan CPU kemudiannya menulis ke ingatan untuk peranti ini. COM Port Alamat asas I/O IRQ COM1 03F8 4 . memerlukan konfigurasi jumpers. Menyuruh CPU melakukan semua capaian ingatan akan melambatkan keseluruhan sistem. terutamanya peranti seperti kad suara. Alamat Asas Input Output. Setengah peranti seperti kad suara dan pemacu CD-ROM perlu mencapai ingatan. suiz DIP atau menjalankan perisian yang datang bersama peranti. Bagaimana pun ada setengah adapater membekalkan program untuk konfigur IRQ. Setiap peranti perlu ada IRQ nya tersendiri. Contohnya adapter multifungsi (Multi I/O card) mempunyai port komunikasi berikut: serial port yang dilabel sebagai COM1 dan COM2. Port LPT juga memerlukan penetapan IRQ dan alamat asas I/O. Saluran DMA seperti juga penetapan IRQ.. Berikut ialah contoh penetapan IRQ Kebanyakan adapter memberikan jumper untuk anda konfigur penetapan IRQ. Apabila anda memasang peranti baru. Penetapan DMA. anda boleh semak IRQ yang masih ada dengan menggunakan perisian utiliti seperti QAPLUS. Selalunya semak manual yang dibekalkan. port LPT (Line Printer) dan port permainan (untuk kayu ria). Berikut ialah contoh beberapa saluran DMA. tanpa melalui CPU.

Kesilapan penggunaan dan keadaan alam sekitar boleh menyebabkan komputer mengalami kerosakan. Semak sama ada perisian anda di konfigurasi untuk port COM yang sama dengan port fax-modem disambungkan. Terdapat beberapa pekej multimedia di pasaran sekarang ini. Fail ini membenarkan dos mengenali pemacu cd-rom.COM2 02f8 3 Memasang Pemacu CD-ROM. Semak sambungan untuk memastikan bahawa talian telefon disambungkan dengan betul. Modem berfungsi sebagai terjemah yang membolehkan komputer anda berkomunikasi dengan komputer lain melalui talian telefon.Perkakasan komputer tidak terbakar dan meletup. sambung kabel audio di antara pemacu cd-rom dengan kad suara. Untuk memasang pemacu CD-ROM sila ikut langkah berikut: Pasang pemacu ke komputer Sambungkan punca kuasa Sambungkan kabel antaramuka dari pemacu ke adapter. Berikut adalah panduan semasa memasang fax-modem: Pastikan anda tidak menggunakan port COM yang telah digunakan. [ Kembali ke laman depan ] Amalan Pencegahan Kerosakan PC Seperti lain-lain peralatan elektronik komputer pun boleh digunakan untuk jangka masa yang lama dan berpanjangan. Semak manual adapter dan cakera untuk menentukan bagaimana hendak memasang driver. Sekiranya sistem termasuk kad suara.Kalau kita sentiasa memberi perhatian terhadap perjalanan komputer kita dari segi pengoperasian dan pengendalian maka komputer kita akan . Fungsi utama modem ialah menukar data siri yang datang dari satu komputer ke satu signal yang boleh disambungkan ke talian telefon ke komputer lain. anda perlu fail mscdex. Anda juga perlu perisian komunikasi untuk mengawal modem dan memberikan sokongan untuk fungsi-fungsi seperti pindahan fail yang membolehkan anda menghantar dan menerima fail.exe. Pastikan modem anda menggunakan port COM yang tidak berkongsi talian IRQ dengan peranti lain.Tetapi dalam keadaan yang tertentu ia pun boleh menjadi rosak. Prosedur yang anda guna untuk memasang driver cd-rom berbeza bergantung kepada jenis adapter dan kad suara. Fax-moderm berfungsi seperti modem tetapi ianya mempunyai keupayaan menerima dan menghantar faks. Selain daripada driver peranti. Memasang Modem.

Habuk dan Debu Caj elektrik statik didalam komputer dan monitor boleh memerangkap habuk dan debu.Medan Magnet Suhu yang tinggi Cip dan komponen lain adalah sensitif kepada suhu yang tinggi. Empat jenis masalah bekalan kuasa. Simpan cakera pada tempat yang suhunya kering dan dingin .Ruang diantara kepala dan cakera adalah sempit dan habuk dianggap sebagai penyebab utama kepada kerosakan atau kegagalan pemacu beroperasi.Karat 6. Sentiasa servis PC anda. Ia boleh terjadi akibat denyutan tenaga secara tiba-tiba.Peralatan yang selalu berkaitan dengan habuk ialah pemacu dan pencetak. Cara-cara berkesan untuk mencegah atau mengurangkan gejala diatas Penapisan(Filtering) Perlindungan (Shielding) Baiki pendawaian Baiki jenis komponen dalaman.terpelihara dan jangka hayatnya akan berpanjangan. arus.Pengumpulan habuk tadi boleh bertindak sebagai insulasi dan mencegah pemindahan haba semasa operasi komputer. Faktor-faktor yang menyebabkan kerosakan 1. data dan suara.Bunyi boleh dianggapkan sebagai perubahan mengejut dan tidak disangka-sangka yang berlaku kepada perjalanan voltan. .Masalah bekalan kuasa 5.PCs adalah sensisitif dengan bekalan kuasa jika dibandingkan dengan perkakasan letrik yang lain. Pastikan sistem bebas daripada habuk. Pastikan kipas-kipas penyejuk berjalan dengan baik misalnya kipas bekalan kuasa dan kipas penyejuk mikro-pemproses.Gangguan bunyi 4. Gangguan Bunyi Komputer dan perkakasan lain adalah sensitif kepada gangguan bunyi dan memberi kesan buruk. Perbetulkan atau kemaskan semula kedudukan cip pada soket sekiranya terdapat gangguan berkala. Masalah Talian Bekalan Kuasa Faktor environment yang utama untuk melicinkan perjalan sistem komputer ialah bekalan kuasa yang baik dan bersih.Habuk dan debu 3.Haba mendatangkan masalah apabila kita mula menambah add-on cards Tindakan-tindakan berikut boleh membantu kita dalam mencegah kerosakan berkaian dengan suhu.Semasa operasi biasanya PC mengeluarkan suhu.Suhu yang berlebihan 2.(intermitent disturbance) Pastikan keadaan peredaran udara dalam CPU baik.

soket dan akad anataramuka (interface kad).Keadaan ini boleh diatasi dengan menggunakan alat penyetabil voltan yang otomatik atau manual. Black Out.Pastikan sistem anda sentiasa bersih. Keadaan ini berlaku apabila kurang voltan yang dihantar kepada komponen tertentu saperti chips dan lain-lain komponen. Gegaran Elakkan daripada berlaku gegaran semasa komputer sedang beroperasi. PCB yang mempunyai karat mudah terputus saluran atau trek perjalanan arus letrik atau isyarat(signal).Juga boleh menggunakan alat pelindungan atau pemutus litar dari kedai-kedai tempatan.Kawasan yang mudah dihinggapi karat ialah kawasan tepi laut atau di kawasan yang sentiasa hujan.Sentiasa back up sistem.Juga boleh mengakibatkan bad sector dan FAT bad. Panduan/Nasihat Kearah Kesempurnaan Penyenggaraan 1.(Panduan pemasangan .Sentiasa simpan satu set disket sistem yang boleh bot komputer. 2.Berlaku juaga pada tempat yang berdekatan dengan kerja-kerja pengimpalan.Sekiranya serangan virus yang terlalu serius ia boleh mengakibatkan kerosakan hard disk atau memory chips.Disket ini mengandungi versi Dos yang sama dengan dos yang ada dalam komputer yang disimpan dalam cakera keras. Kejadian kelebihan voltan kurang daripada satu milisaat Surge. . Karat Karat boleh berlaku pada pin. Perkakasan ini disaluti oleh loagam yang mana lama kelamaan akan gugur dimakan karat.kabel.Perkakasan mudah rosak akibat gegaran ialah pemacu dan cakera keras.Spikes.pengisar berat dan .Juga perlu sediakan beberapa driver yang boleh menjalankan peranti dan lain-lain komponen.Ujudkan sebuah perpustakaan peribadi yang mengandungi dokumen mengenai perisian dan perkakasan yang relevan dengan program komputer anda.Semasa gegaran ajarum atau head pada cakera keras akan mengguris cakera dan mengakibatkan kehilangan data secara berkekalan.Penurunan kuasa berlaku apabila kita menggunakan komputer berdekatan dengan peralatan letrik yang besar saperi pendingin uadara .Pengguna dinasihatkan supaya menanggalkan plug dari bekalan kuasa apabila komputer tidak digunakan. Brown outs. 3.manual dan booklets) 4. Serangan Virus Kehadiran virus boleh terjadi dalam fail atau memory. Keadaan ini berlaku apabila bekalan kuasa terputus terus akibat petir dan guruh atau ribut yang kuat. Kejadiankelebihan voltan beberapa milisaat atau lebih.

Biasanya virus komputer adalah tersembunyi (hidden). [Kembali ke laman depan] Virus Virus komputer adalah program komputer . Apabila virus menyerang sektor but. Banyak virus komputer menyerang fail . Virus komputer berupaya merebak dan menjangkiti program lain pada sistem komputer. Komputer yang dilengkapi dengan modem boleh dihubungkan dengan komputer lain. memberhentikan atau melemahkan operasi komputer. Virus komputer tidak timbul secara "ajaib".COM.Tudung peralatan sekiranya tidak digunakan. ia dapat mengawal komputer setelah komputer di aktifkan. Untuk mencegah komputer daripada dijangkiti oleh virus.Periksa PC anda.Mulakan daripada CMOS Setup untuk menentukan keserasian infomasi mengenai cakera keras saperti bilangan head. Bagaimana Virus Memasuki Sistem Komputer Anda Virus boleh memasuki sistem komputer dengan dua cara : 1.Jalankan servis. Ini menyebabkan pembesaran saiz fail dan seterusnya mengubahsuai fail tersebut. Setiap kali program dilaksanakan. Virus boleh memasuki komputer anda melalui proses muat-turun (downloading). ia ditulis oleh seseorang dengan maksud tertentu.Melalui salinan program atau fail dari cakera 2. 3.Melalui proses "replikasi" virus itu sendiri. kadang-kadang dipanggil juga virus makro. adalah lebih baik jika kita mengetahui bagaimana virus bekerja. komputer tersebut boleh dijangkiti virus. Program aplikasi yang dijangkiti virus adalah salah satu cara utama virus komputer merebak. . Prosedur Servis Sebuah Komputer 1. program virus juga dilaksanakan. merosakkan fail sistem & fail aplikasi dan sebagainya. memformat cakera keras.Periksa cakera keras sama ada terdapat bad sectors.EXE dan .tidak lebih dan tidak kurang. Virus kemudiannya melakukan replikasi dan merebak serta menganggu sistem seperti memaparkan mesej. 2. Jika Program aplikasi yang terinfeksi dipindahkan kepada komputer lain. Terdapat juga virus yang menyerang fail dokumen.sector dan lain-lain. Satu cara lagi virus komputer merebak adalah melalui sektor but (boot sector) cakera.Periksa sama ada mesin disambungkan dengan sistem network saperti LAN dan WAN atau internet.Periksa semua komponen dan perkakasan dengan menggunakan perisian tertentu misalnya Qaplus atau Norton Disk Doctor. 4.

Selepas menghapuskan dan membersihkan program yang dijangkiti virus. Setengah virus menggunakan but panas ini sebagai cara untuk merebak atau melakukan aksi lain. Cakera but akan disambungkan kepada primary hard disk controller. Adalah lebih baik jika kita mempunyai disket sistem yang bersih dengan perisian anti virus yang sedia ada di dalamnya. DR SOLOMON. . mematikan suis komputer tidak akan menghilangkan ingatan komputer. Sebelum installation. kemudian but semula (dari pemacu cakera A) dengan menggunakan disket sistem yang ‘bersih’ dan ‘write-protected’. dan CS – pilih pin MA. Pilih jumper SL pins pada cakera keras ini. Menyediakan cakera keras boleh but (bootable). tentukan cakera yang mana satu digunakan untuk but. Pastikan guna setting yang membenarkan semua fail binari dapat diperiksa. SL. Laksanakan perisian anti virus versi terbaru. [ Kembali ke laman depan ] Cakera Keras (Hard Disk) Memuatkan Pemacu Cakera Keras Kabel berbentuk ribbon dan penyambung bekalan kuasa disambungkan kepada cakera keras. Contohnya ARMOUR. Mengimbas (scan) fail-fail yang dimuat-turun (download) dari internet. PC-CILLIN dan sebagainya. offkan kembali komputer. Masukkan perisian anti virus jenis TSR (aktif selepas proses but dan kekal dalam ingatan).X. Mengimbas (scan) setiap cakera/disket yang hendak digunakan.Cara mengatasi masalah virus komputer Kaedah Pertahanan/Pencegahan. Dalam setengah-setengah kes. pemacu cakera boleh disambungkan dengan menggunakan kabel ribbon 40 pin dan seterusnya sambungkan kabel bekalan kuasa. Onkan komputer dan laksanakan perisian antivirus untuk memastikan ianya bersih dari virus. Setelah selesai. Dengan cara ini . Dengan but panas (Ctrl +Alt+Del) selalunya tidak akan menghilangkan virus dari ingatan. partisi cakera keras mempunyai nilai maksimum 32 MB. Melakukan lindung tulis (write protect) bagi disket-disket sistem. Melakukan attribut baca sahaja (read only) bagi fail-fail yang penting Kaedah Pemulihan. untuk mengesan dan mengenalpasti fail yang terinfeksi. Offkan komputer anda untuk sekurang-kurangnya untuk selama 5 minit. bukan hanya program aplikasi. Ubahkan jumper pada cakera keras untuk menjadikannya MASTER atau PRIMARY. Cakera kerass kedua akan dikonfigurasi sebagai pemacu SLAVE atau SECONDARY. Tip: Pin 1 pada kabel ribbon mestilah bersebelahan dengan kabel bekalan kuasa. Banyak cakera keras baru menggunakan label MA. Beberapa tahun dulu semasa DOS 3. virus akan dapat dikesan secara automatik setiap kali cakera di akses.

BIOS akan memberikan anda 2 atau 3 pilihan untuk konfigurasi. Ia dapat dilakukan dengan menggunakan Setup dan melaksanakan auto-detection. pastikan anda mempunyai BIOS yang dapat mengenal cakera keras anda.Satu lagi masalah utama ialah cakera keras yang melebihi 512 MB di mana driver atau program FDISK tertentu diperlukan. mantailor . Sebelum anda menyediakan cakera keras.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful