Bagaimana Sistem Komputer Beroperasi Bagi seseorang pengguna atau juruteknik komputer PC, pengetahuan asas tentang bagaimana komputer

beroperasi adalah berguna. Apabila PC dihidupkan dan sebelum menggunakan program aplikasi, banyak perkara sudah berlaku. Kelakuan ini memberikan simptom tentang baiknya atau sakitnya komputer. Seseorang pengguna atau juruteknik yang berpengalaman dapat mentafsir simptom berkenaan dan seterusnya cuba menyelesaikan masalah operasi. Apabila sesuatu PC dihidupkan, 2 peringkat tentu berlaku. Peringkat pertama ialah peringkat perkakasan. Peringkat kedua ialah peringkat perisian. Kita sekarang akan melihat kedua-dua peringkat dengan lebih mendalam. Peringkat Perkakasan Komputer yang kompleks boleh dibahagikan kepada bahagian utama iaitu perkakasan fizikal. Perkataan Inggeris CONSOLE juga digunakan untuk bahagian ini. Peranti-peranti yang terlibat dalam perkakasan utama ini termasuk papan induk ( motherboard ) ROM BIOS pemacu cakera ( disk drive ) kad-kad tambahan ( expansion cards ) pembekal kuasa ( power supply ) monitor papan kekunci ( keyboard ) tetikus ( mouse ) modem pemacu CD-ROM pencetak ( printer ) pengimbas ( scanner ) Kita akan melihat tiga komponen utama ketika komputer dihidupkan.Komponen ini ialah :1.Mikropemproses 2. ROM BIOS 3. POST Mikropemproses Mikroprosesor merupakan pusat operasi komputer seperti otak manusia. Mikroprosesor dikenali CPU ( central procesing unit ). Intel, AMD dan Cyrix merupakan mikroprosesor yang popular.Fungsi mikroprosesor ialah kalkulator yang pantas peranti storan terhad yang perlu dibantu dengan storan sementara dan kekal semasa pemprosesan menjalankan segala pemprosesan dalam komputer Mikroprosesor tidak mampu berfungsi tanpa arahan spesifik. Arahan yang spesifik ini berbentuk digit atau huruf. Arahan ini akan memerintah mikroporsesor melakukan sesuatu. Arahan ini dalam perisian. Perisian ini direka oleh penulis perisian. Sebenarnya, apabila sesuatu arahan ditaipkan,arahan ini akan terus dihantar ke mikroprosesor. Di dalam mikroprosesor terdapat pendaftar aritmatik ( arithmatic register ) yang melakukan perkiraan. Mulai 486 melainkan 486-SX, ko-prosesor matematik dibina dalam mikroporsesor. Ini meningkatkan pemprosesan data. BIOS BIOS ialah akronim BASIC INPUT / OUTPUT SYSTEM. BIOS ialah satu set arahan dalam satu perisian yang mengoperasi perkakasan komputer. BIOS ditulis dalam bahasa mesin ( machine language ). BIOS juga bertanggunjawab terhadap proses input dan output dan kerja-kerja lain. Maka arahan-arahan membantu komunikasi perkakasan komputer dengan peranti-perantinya. BIOS disimpan di dalam mikrocip secara elektronik. BIOS tidak dapat ditulis semula atau diubah maka cip ini juga dikenali READ-ONLY-MEMORY (ROM) . Oleh sebab ROM dan BIOS adalah sentiasa berkaitan, maka cip ini juga dikenali ROM BIOS. ROM ialah hardware dan BIOS ialah software maka ROM BIOS dibri istilah FIRMWARE. Cip ROM BIOS jenis DIP dan dipaderi kepada papan induk atau dislot padanya. BIOS yang mengawal sistem dipanggil BIOS sistem untuk membezakannya daripada ROM BIOS atas kad tambahan. Cip ROM BIOS digunakan pada kadkda tambahan seperti ethernet card, video adapter card dan kad-kad lain. Arahan atas kad-kad tambahan ini membantu kada-kad berantaramuka /berkomunikasi dengan PC. Tugas utama perisian BIOS ialah memeriksa sistem komputer semasa komputer ini dihidupkan.Proses pemeriksaan ini dikenali POWER-ON-SELF-TEST. Proses ini akan memeriksa sistem,perantiperanti, kad-kad tambahan dengan BIOS, membilang jumlah pemacu, serial port ( COM 1 dan COM 2 ), parallel port ( bagi pencetak dan pengimbas ), memeriksa kehadiran dan baiknya papan kekunci, tetikus, monitor, memeriksa dan membilang RAM, cakera keras, alamta memori dan memori port-port dalam RAM. Tugas kedua BIOS ialah pemuat but. But ialah proses memuatkan sistem operasian dari pemacu cakera atau keras untuk menyediakan komputer untuk aplikasi program. Tugas ketiga BIOS ialah memainkan peranan antaramuka paras rendah (low level interface) di antara papan kekunci, kad video, port serial dan parallel dengan mikroprosesor.

Proses POWER-ON-SELF-TEST ( POST ) Proses POST berlaku sebelum proses but dan aplikasi program. POST memeriksa mikroprosesor,ROM BIOS, slot-slot untuk kad-kad tambahan, kad video, ,port-pot, jam sistem (clock ), cakera keras, pemacu flopi, CMOS dan bateri dan pengawal disk. Sekira semua komponen tersebut baik,satu bunyi bip akan dipapar sebelum but. Jika sebaliknya belaku, maka iimptom bunyi yang berbeza akan ditunjukkan bergantung kepada komponen yang bermasalah operasi. Biasanya mesej ralat akan ditunjukkan bagi tindakan selanjutnya. Ujian Register CPU Dan Alamat Program Counter Apabila suis kuasa dihidupkan, arus AC mengalir ke pembekal elektrik di dalam komputer dan arus AC ditukar kepada arsu DC untuk komputer. Arus DC mengalir mengikut perjalanan tetap ke CPU.Isyarat elektrik memadamkan segala data yang msih tertinggal di dalam memori pendaftar dalaman (internal memory register ). Kemudian isyarat elektrik ini reset sesuatu pendaftar CPU ( CPU register ) yang dipanggil pembilang program (program counter) kepada satu nombor spesifik. Nombor ini berbeza bagi siri komputer yang berlainan. Mengikut White ( 1994 ) bagi AT dan komputer selepasnya, nombor ini ialah F000h. Peranan nombor ini memberitahu CPU alamat arahan yang memerlukan pemprosesan. Alamat ini pada permulaan program but. Kata lain, program but sentiasa disimpan pada alamat F000h ini. Alamat diset di dlam cip-cip ROM yang mengandungi BIOS. Permulaan Program But Dan Pemeriksaan POST POST menguasai aktiviti-aktiviti komputer selepas komputer dihidupkan. Dengan alamat F000h,CPU mula mencari dan membangunkan program but dalam ROM BIOS. But program memulakan satu siri pemeriksaan sistem. Pertamanya, CPU memerikas diri sendir dan POST program dengan membaca kod-kod pada lokasi-lokasi yang berlainan dan seterusnya membandingkannya dengan rekod-rekod yang tetap dan serupa. Pemeriksaan Semua Komponen Selepas perbandingan itu, CPU menghantar isyarat-isyarat elektrik melalui litar di papan induk yang dipanggill bus kesemua komponen untuk memastikan semua komponen ini berfungsi baik. Pengguna akan terdengar bunyi pergerakan bahagian-bahagian tertentu di dalam komputer. Jika monitor sudah dihidupkan, LCD akan menunujukkan isyarat lampu merah kepada hijau kekuningkuningan . Ujian Jam Dalaman ( Inner Clock ) Seterusnya CPU memeriksa sistem inner clock yang memastikan semua komponen berfungsi secara sinkronis.

Ujian Kad Tambahan Dan Kad Video Selepas uji inner clock, POST terus menguji memori di atas kad video, isyarat video dan kad tambahan lain. Kemudian POST memuat kod BIOS di dalam kad video ke dalam sistem BIOS keseluruhan dan konfigurasi sistem. Jika ada masalah kad display, 2 bunyi bip panjang atau LCD kekal dalam lampu merah. Sistem tidak diteruskan lagi ( atau hang ). Ujian Memori Pada masa yang sama, POST terus menguji cip-cip RAM untuk memastikan cip-cip ini baik. CPU cuba menulis setiap cip dan membaca data tersebut. Kemudian membandingkan bacaan ini dengan data yang ditulis pada mulanya. Sesuatu akaun tentang pelbagai memori, iaitu base memori,extended memori, cache memori akan dipapar di skrin. Ujian Papan Kekunci CPU juga memeriksa papan kekunci. Jika papan kekunci tidak dipasang, mesej "Keyboard Error Press <F1>" ditunjukkan. Jika mana-mana satu kekunci tertekan, satu siri bip berterusan dikeluarkan. POST berhenti hingga masalah ini diselesaikan.

program but di dalam ROM BIOS mecari kedua-dua fail IO. Peringkat Perisian Peringkat perisian satu sambungan kepada peringkat perkakasan..SYS dan MSDOS....." . program but BIOS akan menyerahkan kawalan sistem kepada "boot record" yang sekarang berada di alamat memori 7C00h. Selepas ini akan mulanya satu ayat yang menyaakan permualaan peringkat perisisan. " Boot record" ini hanya 512 bait dan hanya mencukupi untuk `memuat kedua-dua fail pengoperasian. skrin seperti berikut ditunjukkan.. Anda akan lihat " Starting MS-DOS . program but akan membaca data di dalam sektor pertama disket sistem dan seterusnya menyalinnya ke dalam lokasi spesifik di dalam RAM. Non-system disk or Disk error Replace and strike any key when ready Komputer terus berhenti dan tidak berjalan lagi sehingga anda memasukkan satu disket sistem di A: dan but dari A: dan kemudian ke C: MEMUAT BOOT RECORD KE DALAM RAM Selepas ditemui kedua-dua fail tersebut.25 in Display Type : EGA / VGA Disket Drive B : 1. Maklumat data ini menjadi "DOS boot record"... CPU Tyype : 80486DX-4 Base Memory : 640 K Co-processor : Installed Extended Memory : 7168 K CPU : Cache Memory : 256 K Disket Drive A : 1.. Bagi IBM kedua-dua fail dikenali sebagai IBMBIO.. program but akan memeriksa pemacu A: dan memastikan cakera di dalamnya sudah diformat dan mengandungi fail-fail ini.. 2 M 5... Satu akaun pemacu dipapar tas skrin pada akhir POST dan permulaan but. Perbandingan Dengan Rekod-Rekod CMOS Bagi AT dan PC selepasnya.SYS dan MSDOS. Rekod ini mengandungi maklumat tentang komponen yang diinstal. dan C: untuk memastikan pemacu ini baik...isyarat CMOS Setup akan diberi dan proses berhenti untuk tindakan selanjutnya. B:.44 M 3. Jika tidak terdapat kedua-dua fail ini di A: atau di C: satu mesej ralat berikut dipaparkan. Starting MS-DOS .SYS Di peringkat ini. Kod BIOS ini akan dicantumkan dengan BIOS sistem. Jika berlainan. ..SYS ke dalam memori beralamat 7C00h RAM. atau Starting Windows 95 . iaitu peringkat kedua.. Peringkat ini juga dikenali sebagai "bootup". iaitu IO..5 in Serial Ports : 3F8 2F8 Hard Disk C : User type 516 M Parallel Ports : 378 Hard Disk D : Not Installed Pengguna boleh menggunakan kekunci < PAUSE> untuk menhentikan skrin ini untuk memerhati isi kandungannya ....SYS dan MSDOS. " DOS boot record" ini disimpan di lokasi yang sama bagi semua disket yang sudah diformat.. Jika tiada fail ini di sini... but program akan terus mencari kedua-dua fail ini di C: dan terus but komputer. Satu skrin seperti berikut ditunjukkan. satu bip akan dihasilkan.Ujian Pemacu Kemudian POST menghantar isyarat melalui bus mengikut perjalanan spesifik ke pemacupemacu cakera A:...COM dan IBMDOS. Jika semua baik.COM.. keputusan pemeriksaan POST dibandingkan dengan rekod tetap didalam cip CMOS ( Complimentary Metal Oxide Semi-conductor )... Penyatuan Bios Kad Tambahan Dan Peranti POST akan memeriksa BIOS kad tambahan dan BIOS peranti seperti CD-ROM. CARI IO.SYS.. Pada peringkat ini. Selepas program but BIOS memuatkan "boot record". Pertama..

Tiada arahan DOS dapat dimasukkan. TYPE. MSDOS. MSDOS.COM mismatch" ditunjukkan. Apabila fail CONFIG. Bahagian initialisation ini digunakan sekali sahaja semasa but ini. Kedua-dua fail.SYS MELAKSANA ARAHAN DI DALAM CONFIG. Bahagian resident ini mengandungi kod-kod untuk memproses Ctrl-C dan Ctrl-Break. dan bahangian initialisation. Fail ini ditulis dengan menggunakan QBASIC atau NOTEPAD atau pemproses perkataan yang lain.BAT Bahagian ketiga.SYS MEMUAT COMMAND.SYS yang tersembunyi dan sistem ke dalam RAM.) MSDOS.SYS mencari dalam direktori umbi (root directory ) dan memuat fail COMMAND. Bahagian kedua ini dimuat ke alamat di hujung tinggi RAM konvensional dan didalam batasan 640 K. Fail IO.SYS. dipapar atau dimuatkan semasa komputer dibut. BAHAGIAN PERTAMA COMMAND.COM ) dan C: \> prompt menjadi C> sahaja.BAT. mengesan ralat. Fail ini menunjukkan tanda C prompt pada skrin.COM perlu disalin ke direktori umbi tetapi mesti pastikan sepadan dengan versinya untuk mengelakkan sistem terhenti semasa keluar daripada program aplikasi.SYS yang direka oleh si pengguna atau juruteknik. mesej ralat " COMMAND.SYS KE DALAM RAM Fail IO. Alamatnya di hujung memori yang berada di bawah alamatprogram dan di bahagian atas alamat interrupt table. Fail ini ialah fail antaramuka pengguna (user interface ) dengan MSDOS. Selain daripada itu terdapat juga program-program aplikasi atau perkara-perkara lain yang si pengguna ingin dilaksanakan.COM DAN AUTOEXEC. bahagian transient. bilangan "stack" dibuat dan baitnya.SYS mempunyai fail sistem dan attribut tersembunyi . bahagian initialisation. Biasanya fail ini mengandungi satu siri arahan DOS di dalam bentuk fail kumpulan. dimuat selepas bahagian transient. COMMAND.Satu fail COMMAND.COM memanggil keluar arahan papar atau batch file transient Ia mengandungi arahan DOS dalaman ( internal DOS commands) seperti DIR. Fail ini mengandungi 3 bahagian: Bahagian resident.SYS KE DALAM RAM SYSINIT memuat fail MSDOS. dan mengurus pengoperasian sistem.COM dan sistem fail untuk tujuan kecemasan.SYS dan AUTOEXEC. SYSINIT akan mengarahkan MSDOS. SYSINIT MEMUAT MSDOS.MEMUAT IO.MORE.SYS.SYS Selepas MSDOS. Arahan ini menyuruh sistem pengoperasian cara-cara menangani operasi-operasi seperti bilangan fail pelu dibuka.COM.SYS ditemui.Missing command interpreter ( e. merespon kepada isyarat-isyarat daripda perkakasan.SYS mentafsir arahan CONFIG."boot record" terus memuat IO. Apabila "boot record" mengawal PC. COPY. Bahagian ini menjadi bahagian tetap sistem pengoperasian. COMMAND. DEL. Fail IO. dan boleh ditulis semula oleh program aplikasi jika memori ini diperlukan. Program ini dimuat di dalam memori RAM.COM ( BAHAGIAN RESIDENT ) Bahagian pertamanya ialah satu tambahan ( extension ) kepada fungsi-fungsi input / output. melaksana program-program.SYS mengandungi satu rutin SYSINIT yang menguruskan langkah-langkah but lain. " Boot Record" terus disimpan dan tidak digunakan lagi.SYS menggunakan driver-driver fizikdi dalam ROM BIOS.COM. skrin menunjukkan C:\> untuk dimasukkan arahan DOS mengikut kehendak si pengguna. CONFIG.SYS ke dalam RAM. BAHAGIAN KETIGA( BAHAGIAN INITIALISATION ) COMMAND. Selepas but dilaksanakan. Bahagian ini mengandungi kod untuk memuat fail AUTOEXEC. Katakan si pengguna ingin membuka sesuatu program aplikasi di . Jika versi itu tidak sepadan.g.COM ( BAHAGIANTRANSIENT) Bahagian transient .SYS dimuat.COM Fungsi MS-DOS EXEC dalam SYSINIT mengarah MSDOS. REN. BAHAGIAN KEDUA COMMAND. Fail ini disimpan di direktori umbi seperti CONFIG. satu mesej ralat dipaparkan.SYS bekerjasama dengan BIOS untuk menguruskan fail-fail. Fail AUTOEXEC. SYSINIT mencari fail CONFIG. dan memuat semula bahagian transient apabila diperlukan.BAT dikonfigur untuk operasi komputer yang optimum. Jika tiada COMMAND. Fail ini juga memuat program aplikasi. ( Device driver ialah program yang menambah kemampuan BIOS untuk mengawal memori atau perkakasan. dan "device drivers" yang menguruskan memori dan di mana memori itu ditempatkan yang setiap kali computer dihidupkan.BAT ditulis mengikut kehendak si pengguna. dan SYSINIT terus mengambil tugas but yang berikut. COMMAND. Adalah baiknya si pengguna menyimpan satu disket yang mengandungi kedua-dua fail.

SYS dan AUTOEXEC.C:\DOS.EXE PROMPT $P$G PATH C:\WINDOWS.COM akan menggunakan path tersebut untuk mencari satu fail dengan nama . Contoh. BUFFERS= ialah arahan DOS. Ini perlu untuk WINDOWS. Walaupun demikian. HIMEM. Nombor ini tidak boleh nombor perpuluhan.COM akan memaparkan mesej ralat Bad Command or File Name Jika .bat boleh diperiksa untuk menentukan sama ada BUFFERS= atau SMARTDRIVE. satu nombor ( kurang daripada 100 yang kecil diset.EXEC dijumpai. CD-ROM device driver membolehkan komunikasi PC dengan CDROM. SMARTDIVE. COMMAND. EXE membina expanded memory daripada extended memory ( XMS = extended memory. 64 K yang pertama kali lepas memori konvensional.Biasanya.SYS Contoh: fail AUTOEXEC.SYS memuatkan fail pengurusan extended memory.C:\>. DOS akan mengabaikan segala yang terdapat dalam barisan ini semasa bootup. DEVICEHIGH= memuatkan device driver ke dalam upper memori ( dari 640 K ke 1023 K). Misalnya FILES= 45. FILE= ialah satu arahan DOS untuk membuka satu bilangan pada sesuatu masa tertentu. EXE sepatutnya diprogram di dalam CONFIG. Lebih banyak nombor ini lebih banyak memory diperlukan untuk mengesan fail-fail yang sudah dibuka oleh DOS. DEVICE= C: \DOS\HIMEM. Mesej ralatnya seperti " Not enough files or Too many files are open" meminta menambah bilangan fail dalam setting. Arahan perlu satu bilangan nombor "file transfer buffers".COM akan menggunakan fungsi EXEC dalam MSDOS untuk memuatkan program aplikasi berkenaan dan seterusnya memindah pengawalan sistem kepada program aplikasi ini.COM. Kawasan ini untuk menyimpan DOS 5 atau DOS 6. Fail HIMEM. Jika pemacu SCSI digunakan . BUFFERS=10. EMS= expanded memeory). COMMAND. Dengan cara lebih banyak ruang memori konvensional dibebaskan untuk penggunaan aplikasi seperti permainan. REM sama dengan kolon ":" atau semi kolon ".BAT Kedua-dua fail ini merupakan sistem fail. Autoexec. CD-ROM dan Windows. Nomborini di antara 1 dan 99.COM.anda boleh beberapa ruang yang anda suka. Jika langkah ini gagal lagi. . Perbincangan Fungsi arahan REM ialah dari Perkataan REMark. FILES=50 atau lebih sedikit adalah mencukupi. Buffers boleh menambah prestasi disket kerana data yang tidak digunakan boleh disimpan dalam disket sehingga sistem tidak sibuk memindah fail/ data yang lain. Satu arahan merupakan adik beradiknya ialah DEVICEHIGH=. . Apabila program aplikasi ditamat.SYS dan AUTOEXEC. Jika gagal menemui fail ini.C:\UTILITY SET TEMP=C:\TEMP LOADHIGH C:\DOS\DOSKEY. COMMAND. salah satu ini digunakan.SYS Files=30 digunakan. Mouse device driver membolehkan interface di antara mouse dengan PC.BAT C:\DOS\SMATDRV. Biasanya di CONFIG. Bagi sistem komputer yang menggunakan MS-DOS sahaja FILES=30 sudah cukup tetapi bagi persekitaran WINDOWS. ‘File transfer buffer’ ialah satu kawasan memori yang diketepikan oleh DOS buat sementara semasa data dipindah dari atau kepada cakera ( disk ). Bilangan fail-fail di antara 8 dan 255. Nombor default ialah 8.COMMAND.SYS menukarkan extended memory (XMS) kepada expandend (EMS) memory. Biasanya satu ruang di antara REM dan tulisan lain diperlukan.SYS dari sub-direktori DOS di root direktori C: ke dalam conventional memory ( bawah 640 K ).COM akan mencari satu intrinsic program dengan nama tersebut.BAT.HIMEM. Walaupun amaun memory ini kecil tetapi jangan set nombor yang besar kerana ia akan membazir banyak memori.COM atau ." di fail WINDOWS DEVICE= ialah arahan DOS yang memuat sesuatu device driver ke dalam conventional memori (bawah 640 K). Jika mesti BUFFERS= digunakan. Contohnya. Device driver ialah program yang menghubungkan komunikasi di antara PC dengan perkakasan yang dipasang kepada PC.COM akan dimuat semula dan pengawalan sistem dikembalikan kepada sistem pengoperasian dan COMMAND.EXE digunakan.COM Merekacipta Fail CONFIG. REM ini boleh diggunakan untuk CONFIG.SYS menggunakan High Memory Area sebaik sahaja di atas Conventional Memory.EXE atau .SYS menolong penggunaan memori ini tanpa pertukaran kepada protected mode tetapi secara langsung. COMMAND. BUFFERS= boleh digunakan bersama dengan SMARTDRIVE atau BUFFERS= diabaikan.HIMEM.BAT dalam turutan ini. Penguasaan kemahiran menulis kedua-dua fail boleh mengarah komputer mengoperasi mengikut cara dan juga menguruskan memori dengan berkesan. EMM386.

Fail-fail ini selalunya disebut "bootstrap program. Troubleshooting 1 : Bagaimana Proses But Dilaksanakan? Pastikan anda telah menyambungkan sekurang-kurangnya empat komponen. 7. cakera liut. LCD akan menyala di beberapa bahagian komponen komputer . Fungsi kedua-dua fail ini telah diambilalih oleh fail ‘REGISTRY’. Pada ketika ini. Fail ini sudah diprogram di dalam Windows95 oleh Microsoft. papan kekunci. NIC. pembesar suara PC akan berbunyi. Tiada CPU akan menjanakan kod beep .SYS dan AUTOEXEC. monitor dan papan kekunci. 3.Cakera keras selalunya akan berpusing. Cakera Liut dan sebagainya.pada motherboard. 2. Reset balik kad video dan masukkan dalam soket baru. Cakera keras IDE. Selalunya pemacu cakera C dicari dan mula melaksanakan fail sistem .Mesej daripada BIOS akan dipaparkan. POST akan selesai dan mesej ralat akan dipaparkan. . cakera liut akan mula dicari (LCD menyala). Tiada RAM adalah suatu "fatal error". Pelabuhan LPT. anda akan tahu bahawa papan ibu mempunyai keupayaan sekurang-kurangnya melaksanakan POST ROM. BIOS akan memaparkan mesej "Insert Boot disk and press any key" atau sesuatu yang hampir sama. POST mempunyai kemungkinan menghadapi masalah "non-fatal errors".Kipas bekalan kuasa dan CPU akan mula berpusing. Pastikan pembesar suara disambungkan bagi melihat mesej POST. pemacu cakera dan monitor. Ini dipanggil "non-fatal error" . seperti kelajuan CPU. termasuk versi BIOS. Masukkan disket sistem ke dalam pemacu cakera A dan tekan sebarang kunci. Anda perlukan pembesar suara. Bilangan dan panjang beep menjadi panduan kepada juruteknik dalam memperbaiki komputer. Ralat "fatal" POST selalunya menyebabkan tiada paparan." Tiada Paparan Semasa But Periksa bekalan kuasa moditor dan sambungan video. Press F1 to continue. misalnya "Keyboard Not Found. Jika perkara di atas berlaku. jadi anda perlu mendengar pembesar suara dan membilang beep. POST telah selesai dan proses but bermula. 6. Bahagian terakhir POST selalunya ialah carta komponen yang dijumpai semasa POST. jenis CPUdan sebarang "non-fatal error messages".Apabila kiraan memori selesai.Paparan pertama pada monitor adalah samada kiraan memori atau paparan BIOS kad video 5.Fail-fail CONFIG. Kad VGA. CD-ROM. Mengeluarkan kad video selalunya menjadi "fatal error" bagi kebanyakan BIOS. Ia adalah "fatal error" Tiada papan kekunci bukan "fatal error". 4." Jika fail sistem tidak dijumpai. pencetak. Pelabuhan selari. Beberapa kaedah yang anda perlukan untuk menukar sesuatu 1. cakera keras.BAT tidak digunakan lagi di dalam WINDOWS95. Pelabuhan bersiri.Semasa kiraan memori.Pertama.

Gantikan SIMM dengan yang lain. 6..Baiki. 3. 3. periksa sambungan kabel. tetikus.Kurangkan kelajuan CPU 4. Cara Mengatasi Masalah Biasa 1. Troubleshooting Cakera Liut Jika lampu LCD sentiasa menyala (tidak padam). NIC. 5. 7. 7. Pinjam cakera keras daripada rakan (hanya untuk mengetahui setting BIOS).Tentukan masalah. modem. seperti tambahan RAM. Gantikan BIOS jika anda yakin ia boleh menyelesaikan masalah. Selalunya disebabkan oleh sambungan kabel (mungkin terbalik).Kenalpasti komponen yang bermasalah. atau sebarang kad pengawal tambahan. 9. 4. 6. 2. Plan Drastik Gantikan bateri yang digunakan untuk CMOS RAM.Gunakan perkakasan/peralatan diagnostik bagi mengurangkan senarai masalah.Ralat HDD (atau FDD) controller. Pilihan anda yang terakhir adalah .Kenalpasti punca masalah. 8. 10. 11. sound card. catat. .Keluarkan motherboard dan pasangkan diluar . Trouble Shooting 2 .Disk Drive 0 failure. Juga pastikan cakera disambungkan dengan betul ke "controller". 2. Bekalan kuasa mungkin tidak sampai ke cakera keras atau anda tersilap set pemacu dalam CMOS (laksanakan setup).Saling tukar kad video atau monitor.tukar motherboard. Kaedah Seven-Step Troubleshooting 1.Periksa semula jumper pada motherboard. ganti. Periksa kabel-kabel.Selidiki mengapa komponen tersebut gagal berfungsi.mungkin ada "grounded" kepada kasing.Cakera keras tambahan. Mesej-mesej POST yang biasa: 1. Kemungkinan besar ianya terbalik.Periksa kabel-kabel. 5. atau disablekannya dalam Setup. Periksa kabel-kabel.Buang secondary cache. Cuba bekalan kuasa yang lain.Kenalpasti komponen yang bermasalah. dan kembalikan perkakasan kepada spesifikasi asal. 2.Keluarkan semua cakera keras dan but dengan cakera liut.Lakukan pemeriksaan biasa berdasarkan panduan/petunjuk atau pengetahuan operasi.Cuba dengan kabel-kabel lain.Gantikan komponen-komponen tambahan yang kurang perlu.Gantikan kad video. Gantikan CPU.Pastikan anda memilih kelajuan bus dan clock multiplier CPU anda.

Cip seramik lebih panas dari yang diperbuat dari plastik. dsbnya? 1. CPU agak panas. Kerosakan RAM boleh dikatakan kerap/biasa. adakah bunyinya normal/seperti biasa? Pembesar suara boleh menghantar mesej ralat ketika POST.adakah ia bengkok. Cuba tekan semua cip atau alat yang dipasang pada soket. Komputer adalah mesin yang selamat digunakan. 4. ada cip yang terbakar. cip yang kecil tidak panas lansung. boleh disebabkan sambongan yang longgar. Jika terlalu sejuk ini mungkin menunjukan cip tersebut mati atau tiada bekalan kuasa sampai kepadanya. Ini adalah cara terakhir jika semua cubaan yang dilakukan tidak menyelesaikan masalah. memerlukan peralatan khas. 5.adakah yang longgar atau tersalah letak? Periksa hablur (crystal bersoket). malah boleh di selesaikan oleh seorang yang mempunyai pengetahuan asas penyenggaraan komputer. Ini lebih komplikated. Cuba tekan atau bengkokkan PCB untuk mengesan retak. Sesetengah komponen sensitif dari yang lain. 3.Pemeriksaan deria yang lain. ia beroperasi menggunakan elektrik. Periksa bateri . Utamakan Keselamatan. Satengah masalah terutama yang berlaku sesekali. adakah di konfigurasi dengan betul? Periksa RAM bersoket . kebanyakan komponen PC mengeluarkan bunyi dan ini boleh memberi maklumat berguna:Bunyi mekanikal boleh didengar dari pemacu cakera.jika tidak ia . Di bawah dicadangkan beberapa cara bagi mengesan masalah yang timbul:1. dengan itu perlu dirujuk kepada dokumen tertentu untuk mengetahui maksudnya. komputer merupakan mesin yang kebolehpercayaan upayanya tidak diragukan. laluan putus. Elektrik mesti dikendalikan dengan betul dan berhati-hati . Bunyi beep ralat berbeza antara BIOS. pintas atau "burn-out". Komputer tidak "burn-out" tetapi "wear-out" atau "force-out" oleh ragam penggunaan manusia yang salah dan kebolehpercayaan tahanan komponen yang mempunyai piawaian tertentu. "Troubleshooter" menggunakan segala peralatan perkakasan dan perisian tidak lupa juga deria manusia.Dengarkan. Alat periferalnya pun selamat. Tugas utama pembaik PC ialah mengenali komponen yang gagal berfungsi. CPU jarang gagal. kotor atau retak kecil pada PCB. dokumen dan gambarajah sistem dan pengetahuan yang mendalam mengenai sistem juga elektronik. Periksa PCB . ia juga "wear-out" dan kadang kala gagal berfungsi.Pertama pemeriksaan visual. CHIP SET mestilah hangat sahaja. dengan itu akan terdapat kemungkinankemungkinan bahaya. Periksa "jumper".sama ada bocor atau pecah. Cip buffer lebih sensitive dari cip logik yang kecil.Didalam semua keadaan kendalian. Walau bagaimana pun.Ujian tekanan dan ketahanan. seperti mesin yang lain. Masalah yang ditimbulkan oleh komputer kadangkala merupakan masalah kecil yang tidak memerlukan kepakaran dan pengetahuan yang tinggi mengenai komputer untuk menyelesaikan nya. Walau bagaimana pun. cip besar seperti EPROM.Ujian isyarat. untuk mengasingkan dan mengesan komponen yang gagal berfungsi. Sentuh cip untuk merasa suhunya. Beberapa masalah boleh dikesan dengan mudah melalui pandangan mata.

tukar arahan yang salah dalam `CONFIG.SYS’ . Pastikan bekalan tiada ketika mengeluarkan/menanggalkan atau memasang alat ganti seperti CIP dan kad adapter ke dalam komputer. Ini boleh merosakan bukan sahaja periferal malah komputer. Gunakan gelang tangan yang disambungkan ke bumi untuk nyahkan elektrik statik. lukis rajah yang boleh menolong anda mengingati di mana alat hendak dipasang semula atau bagaimana kabel di sambong. Cakera Sistem Atau Boleh But.SYS. Satu perkara yang kerap berlaku apabila membaiki komputer terutama bahagian dalam komputer. ialah cakera liut yang mengandungi cukup sistem operasi untuk but komputer. Di sini ada tip yang boleh membantu anda ketika membaiki komputer terutama di bahagian dalam komputer. Ruang simpanan pada cakera dipisahkan kepada kawasan yang dipanggil sektor. Juga ketika memasang atau menanggalkan kabel penyambungan periferal. Jika perlu.SYS dan COMMAND. Berikut antara alasan kenapa setiap pengguna PC mesti mempunyai cakera sistem di di di simpan di tempat yang selamat. tetapi ia juga boleh di but dari cakera liut yang dimasukan ke pemacu `A’. Juga jauhkan sekeru atau sebarang logam. Terdapat punca dan sambungan kabel bumi antara komputer dan soket kuasa. Kenapa Perlu Cakera Sistem. Cakera sistem merupakan cakera liut biasa yang mengandungi empat perkara utama:Sektor But. jika tidak sengaja terjatuh ke dalam komputer boleh mengkibatkan berlaku litar pintas dan merosakan komputer Pastikan pembumian baik. Cakera sistem atau boleh but. hujung kabel dan sebagainya. Perubahan yang anda lakukan kepada fail konfigurasi (CONFIG. MSDOS.Anggaplah cakera sistem sebagai cakera kecemasan.SYS dan . Kehilangan sekeru di sana sini mungkin tidak merosakan apa-apa. Apa Yang Ada Di Dalam Cakera Sistem. Ini akan memudahkan anda sekiranya berlaku kerosakan yang memerlukan komputer anda di set semula atau untuk menambah kad tambahan supaya tidak berlaku konflik. boleh menghalang anda but daripada cakera keras. Dengan adanya cakera sistem membolehkan anda but komputer. jika tidak betul. Elektrik statik boleh menyebabkan komponen terutama CIP rosak tanpa disedari jika disentuh. gunakan pita label berpelekat untuk label alat. Sektor pertama pada cakera sistem disebut boot sector. Catatkan sebarang perubahan yang anda lakukan kepada sistem komputer anda. Anda perlukan cakera sistem untuk mengelakan bencana yang mungkin menimpa komputer anda. Jika sekiranya perlu ON bekalan ketika membaiki bahagian dalam komputer. Tabiat Baik Yang Perlu Diingat. Ingat fail IO. Antara langkah keselamatan yang perlu diberi perhatian ketika melakukan kerja-kerja pembaikan komputer ialah:Tentukan adanya bekalan atau tidak sebelum menyentuh bahagian dalam komputer.selalunya ia berakhir dengan lebihan terutama sekeru.Seeloknya pastikan tiada bekalan jika tidak diperlukan. Cakera sistem yang anda buat akan mempunyai salinan fail yang mustahak dari 'root' direktori cakera keras komputer anda. Cakera keras anda tiba-tiba mengalami kerosakan.SYS).COM .boleh mencederakan malah boleh membunuh.fail tersebut merupakan sebahagian daripada fail DOS yang membolehkan komputer di but. Jika anda tidak pandai melukis. Gunakan cawan kecil atau sebarang bekas untuk menyimpan sekeru dan komponen kecil supaya tidak hilang. Tanpa cakera sistem anda tidak boleh but komputer untuk cuba memperbaikinya. dan sekali lagi but semula daripada cakera keras. Pastikan apa yang anda keluarkan akan dipasang semula ketempat yang asal atau betul apabila tiba masanya. Ia mengandungi kod program yang membolehkan BIOS memuatkan IO.SYS. Kadang-kadang kita tidak sengaja memadam fail di `root’ direktori cakera keras. MSDOS. Selalunya PC anda but daripada cakera keras. tetapi jika kita melakukan kerja pembaikan pastikan ia dilakukan dengan betul dan sempurna. berhati-hati terhadap bahagian bekalan kuasa.

FORMAT akan format cakera .Cari ikon Fail Manager dalam program Main dan klik dua kali untuk mengaktif Fail Manager. 7. MSDOS.Di Fail Manager pilih menu Disk.Labelkan cakera tersebut dengan nama "CAKERA SISTEM" dan simpan dengan baik.BAT. Suis /U menyebabkan FORMAT menjalankan format tanpa syarat ke atas cakera.COM juga mengandungi arahan dalaman DOS seperti COPY. 4.Dari senarai Disk In pilih pemacu A atau B. taipkan CD\DOS dan ENTER. 1.tekan saja ENTER. pilih Format Disk. . Bagi cakera liut yang tidak diformat sebagai cakera sistem. 4. Fail tersembunyi ini mempunyai DOS `kernel’.EXE dan sebagainya. pilih kapasiti yang sesuai untuk pemacu A atau B. MSDOS. 1. mana yang berkenaan. 5. Cakera sistem selalunya mempunyai dua lagi fail . 3. Oleh kerana cakera sudah sudah ada . Label kandungan adalah pilihan .CONFIG.SYS. SYS. COMMAND. dengan itu cakera tersebut tidak boleh digunakan untuk `boot’ DOS. COMMAND. 2. 1.EXE.SYS. Langkah ini untuk membantu menyediakan cakera sistem menggunakan arahan Window. Ini termasuk fungsi membaca dan menulis ke atas cakera.Di prom C:\DOS> taipkan FORMAT A:/S/U.FORMAT akan prom anda untuk memasukan cakera baru ke dalam pemacu. COMMAND.COM. FORMAT. Merupakan fail tersembunyi yang mempunyai perisisan yang menghubungkan BIOS PC. Kotak dialog Format Disk akan dipaparkan. menerima masukan papan kekunci.Klik OK.COM.Dari senarai Capacity.COM kepada rekod but dalam cakera. Tekan N untuk menamatkan arahan FORMAT.COM.Sistem akan tanya anda sekiranya hendak melaksanakan format lagi. Menyediakan cakera sistem Arahan DOS Langkah untuk membantu menyediakan cakera sistem menggunakan arahan DOS.SYS dan AUTOEXEC.tekan ENTER. Kotak dialog akan terpapar yang mana memberi amaran mengformat akan memadamkan semua data yang dalam cakera. 6. 1.COMMAND.Format akan prom anda untuk menamakan label kandungan yang hanya merupakan nama untuk cakera itu. Juga beberapa fail seperti FDISK. sektor pertama tidak mengandungi kod program ini.Klik kotak Make System Disk supaya aktif. DIR dan DELETE. memadamkan apa saja yang ada pada cakera.COM membolehkan anda memasukan arahan DOS dan memulihkan program daru prom arahan DOS. IO. 4. CHKDSK. Arahan Window. yang bertanggungjawab meletakan prom DOS pada paparan. Merupakan pentafsir arahan DOS.Di prom DOS.Masukan cakera liut baru yang belum digunakan dalam pemacu A atau B terpulang kepada pemacu mana yang digunakan. 4.Dari menu Disk.SYS dan COMMAND.SYS. Suis /S mengarahkan FORMAT menambahkan IO.COM. yang mana ia merupakan rutin perisian yang membentuk fungsi asas DOS. 4. memaparkan maklumat pada monitor dan sebagainya.

9.8. PHOENIX & IBM Bunyi Beep Ralat Jika sistem komputer anda mempunyai masalah perkakasan yang dikesan sebelum sistem video di .Add/Remove Program 5. 10. 2. Arahan DOS 1. Selepas beberapa ketika mesej dipaparkan menyatakan sistem telah dipindahkan ke cakera. Arahan Window 1.Control Panel 4. Tetapi anda ingin masukan fail sistem tanpa mengganggu fail-fail yanag ada dalam cakera.Startup Disk 6. Jika rak pasti klik No dan kembali ke langkah 4. Anda terlupa menggunakan suis /S ketika mengformat cakera.Start 2. Menganalisa Kod Dan Mesej Ralat Serta Bunyi Beep Komputer selalunya menunjukan masalah dengan mengeluarkan salah satu daripada tanda ralat seperti berikut:Bunyi Ralat Beep Kod Ralat Mesej Ralat Mesej-mesej ini berubah dari satu komputer ke komputer yang lain. jadi calon itu tidak boleh but.Anda akan ditanya sama ada ingin mengformat cakera lagi.Dari senarai pemacu pilih pemacu dimana cakera di masukan. jadi calon itu tidak boleh but. Klik No. Tetapi Setting Control Panel Add/Remove Program Startup Disk Create Menambah fail sistem kepada cakera yang sudah di format supaya boleh but. Ini boleh dilakukan dengan mudah hanya dengan satu arahan sahaja.Buka Fail Manager. 3.Memasukan cakera yang telah diformat ke dalam pemacu pilihan anda. Kotak dialog Make System Disk dipaparkan. Antara pengeluar BIOS yang popular adalah AMI.Create nda terlupa menggunakan suis /S ketika mengformat cakera. dari menu Disk pilih Make System Disk. 1. AWARD.Pada prom taip SYS A: atau SYS B:. bergantung ke pada sistem BIOS yang digunakan.Jika semuanya OK klik Yes.Label cakera dengan nama "CAKERA SISTEM" dan disimpan dengan selamat. 2.Setting 3.Klik OK. Arahan Windows 95.

1beep pendek atau berterusan Litar segar semula (refresh) gagal DRAM 2 beep pendek Litar Pariti gagal . Berikut adalah jadual beberapa bunyi beep yang berhubungkait dengan sistem yang menggunakan BIOS AMI. Kod ralat ini dapat memberikan idea jenis masalah yang komputer kita hadapi.RAM 3 beep pendek berterusan dengan berhenti-henti 64k yang pertama gagal 4 beep pendek ‘Timer’ tidak beroperasi 5 beep pendek Ujian daftar CPU gagal 6 beep pendek Kawalan papan kekunci ‘line Gate A20’ gagal beroperasi 7 beep Ralat pemproses sampukan 1 panjang dan 8 beep pendek Ingatan paparan baca/tulis gagal 9 beep pendek Ujian ‘extended’ pemproses gagal 10 beep pendek ‘CMOS shut down register’ Kod Ralat. Perisian Mesej perisian dihasilkan oleh sistem operasi atau aplikasi. Mesej terdapat selalunya selepas anda boot sistem operasi atau bila anda menjalankan program aplikasi. Mesej Ralat Terdapat dua jenis mesej ralat. Jika anda ketemu mesej jenis ini. Sistem Ralat sistem menunjukan masalah terhadap komputer sendiri. Tetapi melalui bunyi beep kita akan dapat idea mengenai masalah yang berlaku.laksanakan. komputer sama ada mengeluarkan kod ralat atau mesej ralat.BIOS yang digunakan. komputer tidak dapat menunjukan kod ralat atau mesej ralat. Ini bermaksud anda tidak dapat sebarang maklumat pada skrin monitor. rujuk kepada manual apalikasi atau sistem operasi untuk bantuan. Ia selalunya ditunjukan ketika POST . Apabila anda mempunyai masalah perkakasan yang dikesan oleh komputer selepas subsistem video dilaksanakan. bergantung kepada ROM .

Kesilapan konfigurasi semula merupakan penyebab utama mesej ralat POST. ini disebabkan masalah konfigurasi.5 inci. Panduan mengubah pelompat ini selalunya tertulis pada label cakera keras. 4. buatkan ‘partition’. 2. Kebanyakan pemacu cakera keras mempunyai saiz yang sama seperti pemacu cakera liut 3. Jika anda masih menghadapi masalah. Untuk menukar pemacu cakera keras. Disini kita akan fokuskan kepada mesej ralat sistem. tapi anda tidak tahu sehinggalah anda mencubanya. Memperbetulkan Keadaan Ralat Sebagai peraturan biasa. Kadangkala kita perlu menukar kedudukan pelompat (jumper) yang terdapat pada cakera keras.Periksa semua penyambung . jika berlaku mesej ralat seperti berikut "Press F1 to continue". mula-mula tanggalkan skru yang mengikatnya dan kemudian tanggalkan kabel di belakangnya. Pemacu cakera keras dimasukkan ke dalam ruangnya melalui bahagian sebelah dalam dan biasanya anda tidak perlu menanggalkannya rangkanya. Pasangkan skru pada bahagian tepi cakera keras untuk melekapkan pada tempatnya. Fizikal format cakera. Dalam sistem yang mempunyai dua cakera keras. Tukar dengan pemacu cakera yang baru dan pasangkan semula kabelnya. kemudian logikal format Meningkatkan Keupayaan Komputer Pemacu Cakera Tidak kira berapa besar cakera keras pada PC anda sekarang. pemeriksaan dalaman adalah perlu.Jalankan set semula.penyambung video. yang mana mudah untuk diperbetulkan. Anda perlu tahu nilai konfigurasi yang betul untuk sistem anda sebelum memasuki set semula.Bukakan penutup unit sistem.25 inci. satu kit pemegang (bracket) adalah . terutama untuk sistem yang baru. Antara tindakan pembetulan untuk mesej ralat 1.(Power-On Self Test). sebelum sistem operasi memaparkan prom. ikuti arahan dalam panduan pemasangan. Jika anda mempunyai pemacu CD-ROM bersaiz 5. Jika tidak periksa sambungan kuasa ke unit sistem atau komputer anda. Periksa ‘jumper’ pada papan induk dan papan tambahan di set dengan betul. 4. Anda mungkin terjumpa dua unit cakera keras yang tidak dapat berkerja/beroperasi serentak. Peralatan tidak berfungsi selalunya menyebabkan ralat yang teruk seperti kegagalan sistem. Anda boleh samada menukarnya dengan yang baru atau menambahkannya dan menggunakan kedua-duanya sekali.Periksa secara melihat sama ada kipas bekalan kuasa berfungsi. penyambung pelabohan selari (paralle port) atau penyambung rangkaian supaya semuanya dihubung dengan kemas.Jika anda dapat mencapai Cakera Keras yang baru. itu mungkin disebabkan cakera anda belum lagi di fizikal format. satu daripadanya adalah disebut 'master' dan satu lagi dipanggil 'slave'. 3. lama kelamaan anda akan dapati anda memerlukan tambahan ruang tambahan. kerana itu anda perlu tulis konfigurasi yang betul untuk rujukan.

Jika PC anda telah agak lama. utiliti ini (FDISK) membolehkan anda memecah/membahagikan pemacu cakera keras yang besar kepada dua atau lebih bahagian. Anda mungkin tersilap memasang kabel ribon pemacu cakera. Dengan pemacu cakera keras 3 GB. Bagi PC yang sudah agak ketinggalan zaman. Periksa pemacu cakera yang lama dan catatkan kedudukannya. Ini adalah untuk memudahkan 'Pentium Overdrive' yang lebih besar dimuatkan ke atasnya. Keluarkan penutup unit sistem dan perhatikan dengan teliti bahagian sebelah dalam. anda boleh menjadikan pemacu cakera C sebesar 1. Ia dapat dilaksanakan sekiranya anda menggunakan sistem pengoperasian Windows 95. PC akan dibut semula. Buat 'partition' pemacu cakera keras menggunakan utiliti FDISK dan setkan 'Primary Dos Partition'. Kamel disambungkan kepada soket Primary IDE (Integrated Drive Electronics) pada papan litar utama atau pada kad I/O.diperlukan. bergantung kepada kelajuan papan litar utama (25 MHz atau 33 MHz). Bagi PC yang agak lama. Soket ZIF 2 dan 3 digunakan pada PC 486 terkemudian (saiznya lebih besar dari cip 486). Bagaimanapun papan litar utama jenis . sistem akan melihatnya sebagai 500 MB. Selalunya 'driver' khas akan dibekalkan atau boleh juga dibeli secara berasingan untuk mengatasi masalah ini.Zero Insertion Force) menerima sebarang pemproses Pentium (bukan Pentium II). Kebanyakan PC sekarang boleh mengesan secara automatik kehadiran pemacu cakera keras yang baru dipasang dan mengkonfigurasinya selepas anda membut PC. Sekarang anda perlu format pemacu cakera keras dengan menggunakan disket sistem (gunakan arahan FORMAT C:/S untuk pemacu cakera C dan FORMAT D: untuk pemacu cakera D). anda akan memerlukan disket but (boot disk) yang mempunyai utiliti FDISK dan FORMAT. atau sekurang-kurangnya 'heat sink' atau kipas. Dua jenis 'driver' yang selalu digunakan ialah 'EZ-Drive' dan 'OnTrack Disk Manager'. Lihat samada ianya terletak pada soket ZIF. Selepas anda memasang pemacu cakera keras. Biasanya jalur merah pada kabel terletak pada pin no 1 dan pada cakera keras ianya bersebelahan dengan kabel bekalan kuasa. Selepas melaksanakan FDISK.5 GB.5 GB dan pemacu cakera D sebesar 1. Pentium 'Pentium Overdrive' akan menambahkan kelajuan kepada 63 MHz atau 84 MHz. Anda akan nampak CPU. Tidak kira berapa besar saiz pemacu cakera keras anda. Pemproses Mikro (CPU) Papan litar utama (motherboard) yang baru dengan soket ZIF 7 (ZIF . ia mungkin tidak lagi serasi dengan pemacu cakera keras yang baru. anda perlu membuat beberapa konfigurasi lain. anda perlu pergi ke program BIOS setup dan seterusnya menaipkan bilangan 'head'. iaitu soket segiempat sama berwarna putih dengan lubang-lubang kecil bagi menempatkan pin yang terdapat pada CPU. 'cylinders' dan 'sector'. Terdapat lengan (lever) kecil di bahagian sebelah tepi CPU yang digunakan untuk mengetatkan cip ditempatnya. Maklumat ini biasanya terdapat pada label pemacu cakera keras baru.

Ingatan Capaian Rawak (RAM) Menambahkan ingatan kepada PC akan membuatkan Windows berjalan dengan lebih lancar lagi. belilah dua atau empat unit yang sama jenis dan sama saiz. Berapakah jumlah voltan input yang diperlukan oleh unit ini ? . terdapat dua atau lebih soket putih yang telah berisi (mungkin telah penuh atau mungkin belum) dengan SIMM. Overdrive P75 menambahkan kelajuan PC anda kepada P125 daan P90 kepada P150. Jika anda mempunyai empat soket SIMM di mana dua daripadanya telah diisi dengan modul 4 MB setiap satu (jumlahnya 8 MB). masukkan pada kedudukan condong (lebih kurang 60 darjah) dan kemudian tegakkan sehingga ia terletak tepat pada tempatnya. tekan klip pada kedua-dua bahagian hujung soket. Perhatikan tanda pada pin1 (biasanya bucu yang tidak tajam). Jika anda tidak boleh mencapainya. Jika anda tidak pasti. Untuk memasukkan SIM pula. ianya akan berjalan pada kelajuan 100 MHz. pembekal RAM akan amemberitahu anda berdasarkan pengeluar dan model PC. Pastikan jenis yang mana satu digunakan oleh papan litar utama anda dan belilah dari jenis yang sama. Kita perlukan papan litar utama 'Evergreen 586'. Pada papan litar utama PC. bagi PC yang telah agak lama.ini sukar diperolehi sekarang. Cip ini akan menambahkan kelajuannya menjadi dua kali ganda (120/133 Mhz) seterusnya dapat memperbaiki prestasi PC anda. biasanya lebih mahal atetapi ianya lebih pantas. SIM boleh diperolehi samada dengan parity atau 'non-parity'. Walau bagaimanapun. Buku panduan papan litar utama boleh dirujuk bagi memastikan jenis yang mana satu anda perlukan. belilah dua kepaing lagi modul 4 MB untuk menjadikannya 16 MB. keluarkan cip lama. SIMM (Single Inline Memory Module) mengandungi cip RAM pada papan litar yang kecil. Buka penutup unit sistem PC anda dan periksa kedudukan SIMM. [ Kembali ke depan ] Mengenalpasti dan Mengkaji Bahagian-bahagian Utama Komputer 1. Apa yang perlu dilakukan ialah dengan mengangkat lengan soket ZIF. SIMM selalunya digunakan secara berpasangan. Ia secara automatik akan mengesannya. Papan litar utama yang terkemudian boleh menerima EDO RAM (Extended Data Out). condongkan SIMM dan keluarkan perlahan-lahan. Jadi untuk lebih selamat. tanggalkan unit bekalan kuasa PC anda perlahan-lahan. Biasanya ia terlindung oleh unit bekalan kuasa (power supply). masukkan dengan yang baru dan tekan semula lengan soket. Untuk mengeluarkan SIMM. Soket ZIF 4 digunakan untuk CPU Pentium 60/66 MHz dan ada juga 'Pentium Overdrive' untuknya. Kebanyakan PC tidak perlu diberitahu berapa banyak RAM anda gunakan. Kaji unit bekalan kuasa dan jawab soalan-soalan berikut. Anda harus memasangnya pada kedudukan yang betul. Anda boleh juga membeli dua keping modul 8 MB (jumlahnya menjadi 20 MB) atau dua keping modul 16 MB (jumlahnya akan menjadi 40 MB). Terdapat dua saiz soket iaitu 30 pin dan 72 pin. Terdapat cip AMD yang berjalan pada kelajuan 133 MHz tetapi dengan PC 486 yang kita 'upgrade'. anda harus pergi ke program CMOS setup (biasanya Advance CMOS Setup) dan 'enable'kan pilihan memori lebih 1 MB.

Kenalpasti lokasi kepala baca tulis pada pemacu cakera liut. nyatakan kombinasi-kombinasi yang boleh digunakan dan jumlah maksimum yang boleh dipasang. Bagaimanakah cara mencucinya ? Apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil bagi menjaga keselamatan pemacu cakera keras ? 3. Kenalpasti cip ROM BIOS. pembuat dan kelajuannya (dalam MHz). Apakah fungsinya ? Bagaimanakah RAM CMOS dapat mengekalkan maklumat yang ada di dalamnya ? 10. Berapakah jumlah kad yang terpasang padanya ? Huraikan fungsi setiap jenis kad tersebut. Kenalpasti kristal-kristal yang terdapat pada papan ibu dan catatkan kelajuannya. Kaji pemacu cakera liut dan pemacu cakera keras serta kabel-kabel yang disambung padanya. 9. Nyatakan panduan-panduan untuk memasang kabel bekalan kuasa ke pemacu cakera liut/keras dan papan utama. Berapakah jumlah ingatan utama (RAM) yang terdapat pada komputer tersebut ? Apakah jenis kombinasi yang digunakan ? Berapakah kelajuan cip RAM tersebut? Bolehkah jumlah RAM ditambah lagi ? Jika boleh. 4. Kenalpasti jenis pemproses yang terpasang pada papan utama (motherboard). Terangkan cara yang betul untuk memasang kabel data pada kad tersebut. Adakah ingatan cache luaran dipasang ? Jika ada. berapakah jumlah ingatannya ? Nyatakan fungsinya 8. Apakah jenis bateri tersebut ? Berapakah jumlah voltan yang dibekalkan ? Apakah fungsinya ? 12. 2. Kenalpasti jenis-jenis pelabuhan (port) yang yang terdapat dan huraikan fungsi-fungsinya. Nyatakan jenis. 5. Kenalpasti bateri yang terpasang pada papan utama. 7. Kenalpasti cip RAM CMOS yang digunakan. 11. 6. Kenalpasti bas-bas yang terdapat pada papan utama. Berapakah voltan bagi kedua-dua jenis pemacu cakera ini ? Apakah perbezaan antara kabel data pemacu cakera liut dan pemacu cakera keras ? Bagaimanakah cara memasang kabel data bagi kedua-dua pemacu cakera tersebut ? Huraikan cara mengenalpasti pemacu cakera liut A dan pemacu cakera liut B dengan memerhati cara kabel data yang dipasang kepadanya. Apakah jenis rekabentuk kad-kad tersebut (ISA/VESA/PCI) ? Periksa kad di mana kabel data dari pemacu cakera liut dan pemacu cakera keras dipasang padanya. . Kaji kad-kad tambahan (expansion slot) yang terpasang pada papan utama (motherboard). Nyatakan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan unit ini daripada rosak.Berapakah kuasa maksimum keluaran (dalam watt) bagi unit ini ? Berapa jenis penyambung wayar yang ada padanya ? Terangkah fungsi setiap jenis penyambung itu. Berapakah jumlah cip ROM BIOS yang dipasang ? Apakah jenama atau pembuat cip tersebut ? Nyatakan fungsi-fungsinya.

Bahagian-bahagian cakera keras.) ? Apakah fungsinya ? Pengurusan Cakera Keras Apa itu Cakera Keras? Sebuah cakera keras mengandungi dua atau lebih kepingan bulat (platters) dimuatkan ke dalam sebuah kotak yang kedap udara (sealed case). Tebal salutan aloi magnetik ini adalah lebih kurang 3/1. Oleh itu. Bagaimana cakera keras beroperasi Storan data ke dalam cakera keras adalah sama dengan setoran data ke dalam cakera liut. Bagi kedua-duanya. Pada amnya setiap sektor boleh menyimpan maklumat sebanyak 512 bait atau persamaan 512 aksara. seterusnya menyimpan lebih banyak data pada setiap kepingan cakera.. Pertama ialah MFM (Modified Frequency Modulation) dan kedua. pernah digunakan .Berapakah jumlah bas yang terpasang ? Apakah jenis-jenisnya ? 13.000. Tambahan lagi cakera keras berputar dengan kelajuan sepuluh kali ganda kelajuan cakera litu. pengawal cakera keras (controllers).. kabel penghubung. data disimpan di dalam bulatan concentric yang dipanggil trek. Adakah terdapat pelompat (jumper) pada papan ibu ? Berapakah jumlahnya (jumper biasanya dilabel sebagai J1.. papan litar bercetak. Skema mengkod (encoding schemes) Terdapat dua skima mengkod bagi storan data pada cakera keras. Cakera keras dapat menyediakan ruang storan dan kepantasan yang lebih berbanding dengan cakera liut. perintang penamatan (terminating resistors). Sebuah cakera keras terdiri daripada kepala baca-tulis. Skima MFM. Setiap trek mengandungi beberapa sektor. J3 .. komputer akan membaca dan menulis data dengan lebih pantas.. Setiap permukaan kepingan-kepingan cakera disalut dengan logam aloi magnetik. kita sebenarnya mengarahkan komputer untuk menyediakan trek-trek dan menyediakan sektor-sektor pada setiap trek. penyambung data dan penyambung bekalan kuasa. Oleh kerana cakera keras adalah rigid. Ini juga membolehkan kepala-kepala baca-tulisnya dapat membuat tanda megnetik di permukaan cakera dengan lebih tepat (precise). mempunyai sepasang atau beberapa pasang kepala baca-tulis yang direkabentuk khas supaya dapat membaca data yang terakam di atas media storan. media storan adalah salutan logam magnetik di atas permukaan kepingan-kepingan cakera. RLL (Run Length Limited). kepala-kepala baca-tulisnya adalah lebih hampir ke permukaan cakera tanpa mengakibatkan kerosakan kepada cakera.000 inci. lengan penghimpunan capaian (head actuator arm). Apabila kita memformat cakera keras atau cakera litu. Bagi cakera keras. Cakera keras seperti juga cakera liut. J2. jumper pilih pemacu (drive select jumpers).

bergabung (combined) dan bersepadu (integrated). MFM biasanya mempunyai 17 sektor setiap trek yang mempunyai 512 bait setiap sektor. ada tersimpan di dalam FAT. Ia menukar arahan dari pengawal kepada turun naik voltan yang menggerakkan lengan penghimpun capaian dan kepala baca-tulis merentas permukaan kepingan cakera. Pengawal cakera keras pula terbahagi kepada 3 bentuk. Maklumat penghubung ini akan disimpan semula di FAT. tersendiri (stand alone). . Apabila perisian anda (Microsofr Word atau Lotus dll. Sementara rekabentuk pengawal bersepadu pula. atau bahagian manakah cakera yang masaih kosong untuk menyimpan fail baru anda. sistem operasi akan mengarahkan pengawal cakera keras menggerakkan kepala baca-tulis ke jadual pembahagian fail (FAT) pada cakera. Sistem operasi akan membaca meklumat pada FAT untuk menentukan pada kelompok (cluster) manakah fail itu bermula. tidak boleh beroperasi bersendirian. dan memberitahu kepala baca-tulis bila nak baca dan bila nak rakam data. menggabungkan fungsi pengawal cakera keras dan liut ke dalam papan induk. Kad pengawal cakera keras dan liut yang lebih moden menggabungkan pelabuhan-pelabuhan untuk serial. Malah maklumat semua fail yang terkandung di dalam cakera dan di mana ia tersusun mengikut kelompok di cakera. Pengawal ini dikenali sebagai ‘multi I/O card’. dan membaca data di permukaan kepingan-kepingan cakera dengan mengesan partikel magnetik yang terdapat di permukaan kepingan-kepingan cakera samada positif atau negatif. Sistem mengkod RLL boleh menyimpan lebih banyak data dengan mempunyai lebih sektor setiap trek iaitu lebih dari 25 sektor. kira-kira 3000 pusingan se minit. iaitu. Ia mendapat arahan dari pengawal cakera keras. Kepala baca-tulis merakam data yang datang dari pengawal cakera keras dengan menjajarkan partikel magnetik ke permukaan kepingan-kepingan cakera samada positif atau negatif. Di bahagian bawah cakera keras terdapat papan litar bercetak (PCB) yang juga dikenali sebagai papan logik. Ia menerima arahan dari pengawal cakera keras (HD controller) yang dikawal oleh sistem pengoperasian komputer.dengan meluas tetapi telah diambilalih oleh skima kedua RLL. selari dan ‘game’ secara bersepadu. Pengawal bergabung mengawal kedua-dua jenis pemacu cakera keras dan liut. Pengawal tersendiri mempunyai pengawal yang berasingan antara cakera-cakera liut dan cakera keras. Keupayaan setoran maksimum ialah 80 MB dan masa capaiannya (access time) pula ialah 28 ms (milisecond). Sistem operasi akan menyimpan maklumat penghubung (link) antara kelompok pada tiap-tiap kelompok pertama yang digunakan oleh fail itu.) memberitahu sistem operasi supaya membaca atau menyimpan sebuah fail. Ia juga memastikan cakera berputar pada kelajuan yang tetap. Pengawal Cakera Keras (HD Controllers) Sebuah cakera keras atau cakera liut. Masa capaiannya pula adalah 28 ms juga. Lengan penghubung capaian dan kepala baca-tulis bergerak merentas permukaan kepingan-kepingan cakera sambil menjajarkan kepala dengan trek-trek yang terdapat pada cakera dengan ketepatan yang tinggi. Sebuah fail mungkin tersebar ke marata-rata kelompok cakera di beberapa kepingan-kepingan cakera.

di mana anda perlu masa capaian yang lebih tinggi yang lain. Walau bagaimana pun. Pengawal ST-506/412 Yang terawal. Anda boleh menyambung sehingga 7 peranti SCSI (tidak termasuk ia sendiri) seperti ‘backup tape’.Fungsi Pengawal Cakera Keras Pengawal cakera keras melaksanakan dua fungsi: 1. Pengawal SCSI Pengawal SCSI atau ‘Small Computer Interface Controllers’ adalah terbaik untuk server network. kapasiti masimumnya ialah 540 MB. Pada masa ini pemacu SCSI adalah yang terpantas dan menawarkan kapasiti ruang yang tertinggi sehingga 7 GB dengan kadar . anda perlulah mempunayi pengawal yang serasi dengan keupayaan dan kepantasan cakera keras anda.Memberi arahan ke cakera keras 2. pengimbas. di mana anda perlu mencapai beberapa pemacu dan peranti pada masa yang sama. pemacu cakera padat. sementara ada juga beberapa yang boleh sampai 80 hingga 120 MB dengan kada pemindahan data 1 MB se saat. dan litar pengawalnya termuat pada pemacu cakera keras itu sendiri. Untuk mendapatkan prestasi maksimum sesebuah cakera keras. Satu kad adapter IDE terbina tersu di dalam papan induknya dan tidak memerlukan kad adapter. Cakera keras yang menggunakan pengawal ini pada amnya adalah berkapasiti 40 MB.9 GB dengan kadar pemindahan data 4-8 MB se saat.5 MB se saat.Memindahkan data secara dua hala antara sistem komputer dan cakera keras. Model-model yang terakhir menawarkan ruang cakera keras sehingga 1 GB dengan kadar pemindahan data 10 MB se saat. disambung ke cakera keras dengan kabel kawal sebanyak 34 dawai dan kabel data sebanyak 20 dawai. Pengawal IDE Pengawal IDE atau ‘Integrated Drive Electronics’ adalah perluasan dari antara muka ST506/412. jenis terbaruyang dikenali sebagai ‘Extended IDE’ menawarkan ruang cakera sehingga 1. Pengawal ESDI Pengawal ‘Enhanced Small Device Interface (ESDI di sebut EZ-dee) telah direkabentuk bagi mengendalikan kapasiti dan prestasi yang lebih tinggi. Ia masih menggunakan kabel kewalan sebanyak 34 dawai dan kabel data sebanyak 20 dawai. Di bawah ini adalah beberapa jenis pengawal cakera keras. Keserasian antara jenis-jenis pengawal caker keras dengan jenis-jenis cakera keras perlu ada. Pengawal ESDI yang awal menawarkan 70 MB dengan kadar pemindahan data sebanyak 2. Cakera Optik dan ‘extended hard drive’ kepada satu SCSI ‘host’ yang boleh dipasang ke slot tambahan (expansion slot). Pengawal jenis ini telah diatasi oleh pemacu-pemacu IDE dan SCSI. ‘workstations’ dan sistem-sistem yang lebih tinggi yang lain.

Sebelum melakukan format aras-rendah. Kebanyakan cakera keras dibekalkan bersama-sama dengan maklumat-maklumat tentang ciri-cirinya. Jangan dipisahkan cakera keras dengan kad pengawalnya apabila anda memasang cakera keras anda. Format aras rendah akan menyediakan cakera keras untuk menerima sistem operasi komputer seperti DOS. Format akan meletakkan tanda-tanda magnetik pada permukaan kepingan cakera supaya pengawal dapat mencari tempat untuk membaca dan menulis data. Versi BIOS yang terbaru membenarkan pengguna memasukkan sendiri maklumat-maklumat cakera keras tertentu. pilihlah maklumat atau spesifikasi yang paling hampir. Jika anda menukar cakera keras. menyokong 47 jenis cakera keras. Oleh yang demikian. cakera keras itu akan rosak dan tidak boleh digunakan lagi. tetapi tidak melebihi dari spesifikasi sebenar cakera keras itu. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian. Memformat aras-rendah. Jika BIOS tidak mengandungi maklumat tepat tentang sesebuah cakera keras. Maklumat cakera keras tidak terdapat pada kad pengawalnya. Sistem penghujung tertinggi (High end systems) boleh mencapai sehingga 40 MB se saat Menyediakan Sebuah Cakera Keras Komputer XT menyimpan maklumat mengenai geometri cakera kerasnya di dalam ROM yang terdapat pada kad pengewal cakera keras. ‘setting’ jumpernya. Program setup BIOS ROM akan memberi anda pilihan untuk memilih jenis cakera keras yang anda pasang. Jika dilakukan juga format aras rendah. maka cakera keras anda tidak akan berfungsi. anda perlu memformat cakera keras anda dahulu. dan selepas menyelaraskan spesifikasi atau konfigurasi cakera keras dengan BIOS ROM komputer.pemindahan data 5 MB se saat. Biasanya BIOS ROM komputer AT. anda perlu mengambiltahu tentang ciri-ciri cakera keras yang anda pasang. Kebanyakan pemacu SCSI dan IDE telah diformat dari kilang. anda akan mendapat atau membeli kad pengawalnya sekali. bilangan sektor setiap trek dan maklumat-maklumat lain seperti trek rosak. Selepas pemasangan cakera keras dan kabel-kabel penghubungnya. apa yang perlu anda buat ialah memformat aras-rendah atau ‘low-level formatting’. Biasanya apabila anda membeli sebuah cakera keras. atau ralat yang terdapat pada cakera keras tersebut. Jika spesifikasi yang anda pilih adalah salah. bilangan silindernya. Oleh itu jangan memformat aras-rendah pemacu cakera keras IDE. bilangan kepala baca-tulisnya. cakera keras komputer adalah berlainan dari satu dengan yang lain. Ini bermakna. sebelum cakera keras itu dapat digunakan. pastikan anda menggunakan . kecuali ada arahan melakukannya. Jika melakukan format aras rendah ke atas cakera keras RLL. Pengawal ST-506/412 dan juga pemacu ESDI hendaklah di format aras-rendah dengan menggunakan rutin pemasangan yang disediakan bersama dengan cakera keras atau pengawal. Komputer AT menyimpan maklumat mengenai geometri cakera kerasnya di dalam BIOS ROM yang terdapat pada papan induknya. Di antara ciri-ciri penting sebuah cakera keras ialah.

yang boleh dianggap sebagai cakera-cakera keras yang berasingan. Mempartisi cakera keras. dan dikenali sebagai pemacupemacu logikal dengan nama D. silinder 0. menyediakan cakera keras bagi kegunaan DOS. ‘Partitioning’ atau membahagikan cakera keras boleh dilakukan dengan menggunakan program FDISK yang dibekalkan bersama DOS. Memformat aras rendah. Format aras tinggi membahagikan setiap partisi kepada: Sektor But (Boot Sector) Jadual Pembahagian Fail (File Allocation Table) Direktori Akar (Root Directory) Kawasan Data (Data Area) Sektor but adalah sektor pertama di dalam pemacu logikal DOS atau volum (Silinder 0. DOS mestilah dimasukkan ke dalam ‘partition’ asas (primary) dan menjadikan ia ‘partition’ yang aktif. (Hard Disk Management Utility). pergi ke partisi yang betul dan ‘load’ satu lagi sektor but. DBR adalah program yang akan ‘load’ atau mulakan sistem operasi dan juga mengandungi jadual data mengenai maklumat kritikal tentang sesebuah partition itu. sebuah partition asas boleh dijadikan 2 GB. asas dan lanjutan (primary and extended partitioning). Setiap pemacu logikal mempunyai nama huruf yang berbeza dan FAT dan direktori akar (Root Directory) yang tersendiri. akan membentuk struktur penyokong kepada cakera keras. dilakukan samada dengan program penyediaan cakera keras yang dibekalkan bersama dengan cakera keras tersebut. . Format aras rendah juga boleh dilakukan oleh program khas penyediaan dan pengurusan cakera keras. sektor 1.0 ke atas. dari permulaan partisi tersebut. atau dengan program yang hampir sama. yang terdapat pada BIOS ROM sesebuah komputer itu atau bagi cakera keras SCSI. supaya fail-fail dapat ditulis padanya secara automatik. Bagi DOS 5. dikenali sebagai ‘Master Boot Record’ (MBR) atau jadual partisi (partition table). atau boleh juga dilakukan dengan perisian utiliti yang lain yang sesuai. Sektor pertama pada cakera keras. Format Aras Tinggi (High level formatting) Program FORMAT dalam DOS. kepala 0. terdapat BIOS ROM-nya sendiri. iaitu. Ia mengandungi jadual data yang menunjukkan kawasan-kawasan yang diagihkan kepada partisi-partisi yang ada pada cakera keras. Oleh itu format aras tinggi sebenarnya. iaitu. adalah baik menggunakan program yang terdapat pada BIOS ROM komputer itu sendiri bagi melakukan pengurusan cakera keras. yang mencipta pembahagian-pembahagian kecil di dalam setiap partisi. Pemacu-pemacu logikal adalah sebenarnya pembahagian cakera keras yang sama.perisian yang menghasilkan pengkodan RLL dan bukannya pengkoding MFM. Ia juga mengandungi program yang membaca jadual data itu. sektor 1) dan ia mengandungi ‘Dos Boot Record’ (DBR). boleh dibahagikan kepada lebih dari dua bahagian. ‘partition’ lanjutan. Terdapat dua jenis ‘partitioning’. Walau bagaimana pun. F dan seterusnya. Walau bagaimana pun. head 1. E. ‘Partition’ lanjutan pula boleh mengambil baki ruang yang ada.

Di kebanyakan komputer. Susunan ini dekenali sebagai nisbah ‘interleave’ (interleave ratios). sektor itu telah pun terlepas. Apabila adapater perlu . [ Kembali ke laman depan ] Pemasangan Kad Tambahan Dan Konfigurasi Suis DIP dan jumpers. Satu cara yang lebih berkesan bagi mengatasi masalah ini ialah. Kemudin pengawal akan memindahkan data tersebut ke penimbal (buffer) di dalam RAM komputer. kepala baca-tulis akan memindahkan data tersebut ke pengawal. menyusun sektor secara berselang-seli. ia akan membuat sambungan elektrik di antara dua pin. maka ia terpaksa menunggu putaran kedua cakera bagi membaca sektor tersebut. Oleh kerana kepala baca-tulis membaca data secara turutan. Seperti juga suiz DIP. manual pemasangan untuk sesuatu peranti akan memberikan satu jadual atau keterangan mengenai pin mana yang perlu set jumper untuk sesuatu opsyen. Proses konfigurasi termasuk set suiz-suiz kecil yang dipanggil suiz DIP (Dual-In-line-Package). Jumper ialah satu plug kecil bersegi empat yang boleh dipasang di pin-pin. Semasa pemindahan data ini berlaku. tetapi kepingan cakera masih berputar. Penyambungan Kabel-Kabel Kebanyakan adapter memerlukan anda menyambung peranti lain ke adapter ini dengan menggunakan kabel.Wayar di satu tepi biasanya berwarna merah. Biasanya anda perlu set pilihan suiz di kad adapter untuk menkonfigurasi beberapa pilihan. Setiap suiz individu DIP mempunyai dua kedudukan iaitu "On" dan "Off". Apabila jumper dipasang di pin. Penetapan IRQ Setengah adapater memerlukan penetapan IRQ (Interrupt Request Line). kepala bacatulis tidak dapat membaca atau menulis data dari atau ke cakera. Sambungan di adapter biasanya mempunyai nombor 1 dicetak di papan untuk menunjukkan kedudukan pin 1. Adapter dan papan ibu (motherboard) biasanya memerlukan konfigurasi sebelum anda memasang kad-kad tambahan. putaran cakera adalah terlalu cepat bagi pengawal untuk memindahkan data-data ke RAM. Terdapat juga adatper yang mempunyai jumper. Sebelah berwarna ini hendaklah disambungkan ke pin nombor satu di sambungan adapter. seperti 1-10-2-11-3-12-4-13-5-14-6-15-7-16-8-17-9-1 bagi sektor yang berjumlah 17. Kabel-kabel ini nipis dan leper yang dibuat daripada beberapa wayar berbalut yang menjadikan seperti ribon. Pada masa ia bersedia untuk membaca atau menulis data ke sektor berikutnya.Nisbah ‘interleave’ (interleave ratios) Apabila kepala baca-tulis membaca data dari sesuatu sektor dari cakera.

ia akan memberi signal kepada CPU dengan menggunakan satu daripada talian IRQ. Penetapan DMA. Setiap talian IRQ dikenalpasti dengan satu nombor. terutamanya peranti seperti kad suara. Dalam keadaan ini. Pengecualian ialah kepada sistem bus EISA dan MCA yang membenarkan peranti berkongsi talian IRQ. Oleh itu anda perlu tetap satu alamat kepadanya yang tidak digunakan oleh peranti lain. Apabila anda memasang peranti baru. suiz DIP atau menjalankan perisian yang datang bersama peranti. tanpa melalui CPU.perhatian CPU. Alamat Asas Input Output. Berikut ialah contoh beberapa saluran DMA. Port serial COM1 selalunya diberikan alamat 3F8 hingga 3FF.. Mereka melakukan dengan membuat pemintaan kepada CPU dan CPU kemudiannya menulis ke ingatan untuk peranti ini. anda boleh semak IRQ yang masih ada dengan menggunakan perisian utiliti seperti QAPLUS. port LPT (Line Printer) dan port permainan (untuk kayu ria). Setengah peranti seperti kad suara dan pemacu CD-ROM perlu mencapai ingatan. memerlukan konfigurasi jumpers. Port LPT juga memerlukan penetapan IRQ dan alamat asas I/O. COM Port Alamat asas I/O IRQ COM1 03F8 4 . Contohnya adapter multifungsi (Multi I/O card) mempunyai port komunikasi berikut: serial port yang dilabel sebagai COM1 dan COM2. Saluran DMA seperti juga penetapan IRQ. Apabila anda membuat konfigurasi sesuatu adapter ianya memerlukan penetapan alamat I/O. DMA boleh menyelamat. Setengah saluran DMA digunakan oleh sistem. Terdapat beberapa saluran DMA di dalam komputer di mana peranti boleh guna untuk menulis terus ke ingatan. Bagaimana pun ada setengah adapater membekalkan program untuk konfigur IRQ. Setiap peranti perlu ada IRQ nya tersendiri. Berikut ialah contoh penetapan IRQ Kebanyakan adapter memberikan jumper untuk anda konfigur penetapan IRQ. Terdapat satu julat alamat ingatan di dalam komputer yang dikhaskan kepada I/O di antara beberapa peranti di dalam PC dan CPU. Menyuruh CPU melakukan semua capaian ingatan akan melambatkan keseluruhan sistem. Peranti menggunakan alamat ini untuk berkomunikasi dengan CPU dan sebaliknya. Selalunya semak manual yang dibekalkan.

Berikut adalah panduan semasa memasang fax-modem: Pastikan anda tidak menggunakan port COM yang telah digunakan. Memasang Modem. anda perlu fail mscdex.Perkakasan komputer tidak terbakar dan meletup. Modem berfungsi sebagai terjemah yang membolehkan komputer anda berkomunikasi dengan komputer lain melalui talian telefon. Untuk memasang pemacu CD-ROM sila ikut langkah berikut: Pasang pemacu ke komputer Sambungkan punca kuasa Sambungkan kabel antaramuka dari pemacu ke adapter. sambung kabel audio di antara pemacu cd-rom dengan kad suara. Terdapat beberapa pekej multimedia di pasaran sekarang ini. Semak sambungan untuk memastikan bahawa talian telefon disambungkan dengan betul. Fungsi utama modem ialah menukar data siri yang datang dari satu komputer ke satu signal yang boleh disambungkan ke talian telefon ke komputer lain. Fail ini membenarkan dos mengenali pemacu cd-rom. Sekiranya sistem termasuk kad suara. Prosedur yang anda guna untuk memasang driver cd-rom berbeza bergantung kepada jenis adapter dan kad suara. Fax-moderm berfungsi seperti modem tetapi ianya mempunyai keupayaan menerima dan menghantar faks. Semak sama ada perisian anda di konfigurasi untuk port COM yang sama dengan port fax-modem disambungkan.Tetapi dalam keadaan yang tertentu ia pun boleh menjadi rosak.Kalau kita sentiasa memberi perhatian terhadap perjalanan komputer kita dari segi pengoperasian dan pengendalian maka komputer kita akan .exe. Semak manual adapter dan cakera untuk menentukan bagaimana hendak memasang driver.Kesilapan penggunaan dan keadaan alam sekitar boleh menyebabkan komputer mengalami kerosakan. Anda juga perlu perisian komunikasi untuk mengawal modem dan memberikan sokongan untuk fungsi-fungsi seperti pindahan fail yang membolehkan anda menghantar dan menerima fail. [ Kembali ke laman depan ] Amalan Pencegahan Kerosakan PC Seperti lain-lain peralatan elektronik komputer pun boleh digunakan untuk jangka masa yang lama dan berpanjangan. Selain daripada driver peranti. Pastikan modem anda menggunakan port COM yang tidak berkongsi talian IRQ dengan peranti lain.COM2 02f8 3 Memasang Pemacu CD-ROM.

Gangguan Bunyi Komputer dan perkakasan lain adalah sensitif kepada gangguan bunyi dan memberi kesan buruk.Habuk dan debu 3.Haba mendatangkan masalah apabila kita mula menambah add-on cards Tindakan-tindakan berikut boleh membantu kita dalam mencegah kerosakan berkaian dengan suhu.Gangguan bunyi 4.terpelihara dan jangka hayatnya akan berpanjangan.Suhu yang berlebihan 2. arus. data dan suara. Faktor-faktor yang menyebabkan kerosakan 1. Habuk dan Debu Caj elektrik statik didalam komputer dan monitor boleh memerangkap habuk dan debu. Sentiasa servis PC anda.(intermitent disturbance) Pastikan keadaan peredaran udara dalam CPU baik.Pengumpulan habuk tadi boleh bertindak sebagai insulasi dan mencegah pemindahan haba semasa operasi komputer. Ia boleh terjadi akibat denyutan tenaga secara tiba-tiba. Cara-cara berkesan untuk mencegah atau mengurangkan gejala diatas Penapisan(Filtering) Perlindungan (Shielding) Baiki pendawaian Baiki jenis komponen dalaman. Masalah Talian Bekalan Kuasa Faktor environment yang utama untuk melicinkan perjalan sistem komputer ialah bekalan kuasa yang baik dan bersih.Bunyi boleh dianggapkan sebagai perubahan mengejut dan tidak disangka-sangka yang berlaku kepada perjalanan voltan. Perbetulkan atau kemaskan semula kedudukan cip pada soket sekiranya terdapat gangguan berkala. Pastikan kipas-kipas penyejuk berjalan dengan baik misalnya kipas bekalan kuasa dan kipas penyejuk mikro-pemproses. Simpan cakera pada tempat yang suhunya kering dan dingin .Semasa operasi biasanya PC mengeluarkan suhu.Masalah bekalan kuasa 5.PCs adalah sensisitif dengan bekalan kuasa jika dibandingkan dengan perkakasan letrik yang lain.Ruang diantara kepala dan cakera adalah sempit dan habuk dianggap sebagai penyebab utama kepada kerosakan atau kegagalan pemacu beroperasi. Empat jenis masalah bekalan kuasa.Karat 6.Peralatan yang selalu berkaitan dengan habuk ialah pemacu dan pencetak. .Medan Magnet Suhu yang tinggi Cip dan komponen lain adalah sensitif kepada suhu yang tinggi. Pastikan sistem bebas daripada habuk.

Sekiranya serangan virus yang terlalu serius ia boleh mengakibatkan kerosakan hard disk atau memory chips.Penurunan kuasa berlaku apabila kita menggunakan komputer berdekatan dengan peralatan letrik yang besar saperi pendingin uadara .kabel.Disket ini mengandungi versi Dos yang sama dengan dos yang ada dalam komputer yang disimpan dalam cakera keras.Juga boleh mengakibatkan bad sector dan FAT bad.Juga boleh menggunakan alat pelindungan atau pemutus litar dari kedai-kedai tempatan.soket dan akad anataramuka (interface kad). Serangan Virus Kehadiran virus boleh terjadi dalam fail atau memory.Pengguna dinasihatkan supaya menanggalkan plug dari bekalan kuasa apabila komputer tidak digunakan.Keadaan ini boleh diatasi dengan menggunakan alat penyetabil voltan yang otomatik atau manual.Pastikan sistem anda sentiasa bersih. Gegaran Elakkan daripada berlaku gegaran semasa komputer sedang beroperasi.Spikes. Black Out. Kejadian kelebihan voltan kurang daripada satu milisaat Surge.manual dan booklets) 4.pengisar berat dan . . Perkakasan ini disaluti oleh loagam yang mana lama kelamaan akan gugur dimakan karat.Juga perlu sediakan beberapa driver yang boleh menjalankan peranti dan lain-lain komponen.(Panduan pemasangan .Semasa gegaran ajarum atau head pada cakera keras akan mengguris cakera dan mengakibatkan kehilangan data secara berkekalan.Berlaku juaga pada tempat yang berdekatan dengan kerja-kerja pengimpalan.Kawasan yang mudah dihinggapi karat ialah kawasan tepi laut atau di kawasan yang sentiasa hujan. Kejadiankelebihan voltan beberapa milisaat atau lebih.Perkakasan mudah rosak akibat gegaran ialah pemacu dan cakera keras. 2.Ujudkan sebuah perpustakaan peribadi yang mengandungi dokumen mengenai perisian dan perkakasan yang relevan dengan program komputer anda. Keadaan ini berlaku apabila kurang voltan yang dihantar kepada komponen tertentu saperti chips dan lain-lain komponen. 3. Panduan/Nasihat Kearah Kesempurnaan Penyenggaraan 1. PCB yang mempunyai karat mudah terputus saluran atau trek perjalanan arus letrik atau isyarat(signal). Keadaan ini berlaku apabila bekalan kuasa terputus terus akibat petir dan guruh atau ribut yang kuat.Sentiasa simpan satu set disket sistem yang boleh bot komputer. Brown outs. Karat Karat boleh berlaku pada pin.Sentiasa back up sistem.

Satu cara lagi virus komputer merebak adalah melalui sektor but (boot sector) cakera. Jika Program aplikasi yang terinfeksi dipindahkan kepada komputer lain. Apabila virus menyerang sektor but. Program aplikasi yang dijangkiti virus adalah salah satu cara utama virus komputer merebak.Melalui proses "replikasi" virus itu sendiri.sector dan lain-lain. [Kembali ke laman depan] Virus Virus komputer adalah program komputer .EXE dan . ia dapat mengawal komputer setelah komputer di aktifkan. 4.tidak lebih dan tidak kurang. Ini menyebabkan pembesaran saiz fail dan seterusnya mengubahsuai fail tersebut. kadang-kadang dipanggil juga virus makro.Mulakan daripada CMOS Setup untuk menentukan keserasian infomasi mengenai cakera keras saperti bilangan head. adalah lebih baik jika kita mengetahui bagaimana virus bekerja.COM. 3.Jalankan servis. Banyak virus komputer menyerang fail . memformat cakera keras.Periksa cakera keras sama ada terdapat bad sectors.Periksa sama ada mesin disambungkan dengan sistem network saperti LAN dan WAN atau internet. Virus boleh memasuki komputer anda melalui proses muat-turun (downloading). Biasanya virus komputer adalah tersembunyi (hidden). Untuk mencegah komputer daripada dijangkiti oleh virus.Periksa semua komponen dan perkakasan dengan menggunakan perisian tertentu misalnya Qaplus atau Norton Disk Doctor. Prosedur Servis Sebuah Komputer 1. Virus kemudiannya melakukan replikasi dan merebak serta menganggu sistem seperti memaparkan mesej. Komputer yang dilengkapi dengan modem boleh dihubungkan dengan komputer lain.Melalui salinan program atau fail dari cakera 2.Tudung peralatan sekiranya tidak digunakan.Periksa PC anda. Terdapat juga virus yang menyerang fail dokumen. program virus juga dilaksanakan. komputer tersebut boleh dijangkiti virus. Virus komputer tidak timbul secara "ajaib". Setiap kali program dilaksanakan. . Virus komputer berupaya merebak dan menjangkiti program lain pada sistem komputer. memberhentikan atau melemahkan operasi komputer. merosakkan fail sistem & fail aplikasi dan sebagainya. 2. Bagaimana Virus Memasuki Sistem Komputer Anda Virus boleh memasuki sistem komputer dengan dua cara : 1. ia ditulis oleh seseorang dengan maksud tertentu.

Cakera but akan disambungkan kepada primary hard disk controller. Pastikan guna setting yang membenarkan semua fail binari dapat diperiksa. Dalam setengah-setengah kes. Ubahkan jumper pada cakera keras untuk menjadikannya MASTER atau PRIMARY. Laksanakan perisian anti virus versi terbaru. virus akan dapat dikesan secara automatik setiap kali cakera di akses. untuk mengesan dan mengenalpasti fail yang terinfeksi. tentukan cakera yang mana satu digunakan untuk but.Cara mengatasi masalah virus komputer Kaedah Pertahanan/Pencegahan. Dengan cara ini . Adalah lebih baik jika kita mempunyai disket sistem yang bersih dengan perisian anti virus yang sedia ada di dalamnya. Banyak cakera keras baru menggunakan label MA. offkan kembali komputer. dan CS – pilih pin MA. Offkan komputer anda untuk sekurang-kurangnya untuk selama 5 minit. Setengah virus menggunakan but panas ini sebagai cara untuk merebak atau melakukan aksi lain. Melakukan attribut baca sahaja (read only) bagi fail-fail yang penting Kaedah Pemulihan. Pilih jumper SL pins pada cakera keras ini. mematikan suis komputer tidak akan menghilangkan ingatan komputer. DR SOLOMON. Mengimbas (scan) setiap cakera/disket yang hendak digunakan. Dengan but panas (Ctrl +Alt+Del) selalunya tidak akan menghilangkan virus dari ingatan. Onkan komputer dan laksanakan perisian antivirus untuk memastikan ianya bersih dari virus. kemudian but semula (dari pemacu cakera A) dengan menggunakan disket sistem yang ‘bersih’ dan ‘write-protected’. pemacu cakera boleh disambungkan dengan menggunakan kabel ribbon 40 pin dan seterusnya sambungkan kabel bekalan kuasa.X. Tip: Pin 1 pada kabel ribbon mestilah bersebelahan dengan kabel bekalan kuasa. Masukkan perisian anti virus jenis TSR (aktif selepas proses but dan kekal dalam ingatan). Setelah selesai. . [ Kembali ke laman depan ] Cakera Keras (Hard Disk) Memuatkan Pemacu Cakera Keras Kabel berbentuk ribbon dan penyambung bekalan kuasa disambungkan kepada cakera keras. Mengimbas (scan) fail-fail yang dimuat-turun (download) dari internet. SL. Selepas menghapuskan dan membersihkan program yang dijangkiti virus. Menyediakan cakera keras boleh but (bootable). partisi cakera keras mempunyai nilai maksimum 32 MB. bukan hanya program aplikasi. PC-CILLIN dan sebagainya. Melakukan lindung tulis (write protect) bagi disket-disket sistem. Sebelum installation. Cakera kerass kedua akan dikonfigurasi sebagai pemacu SLAVE atau SECONDARY. Beberapa tahun dulu semasa DOS 3. Contohnya ARMOUR.

Ia dapat dilakukan dengan menggunakan Setup dan melaksanakan auto-detection. pastikan anda mempunyai BIOS yang dapat mengenal cakera keras anda.Satu lagi masalah utama ialah cakera keras yang melebihi 512 MB di mana driver atau program FDISK tertentu diperlukan. mantailor . Sebelum anda menyediakan cakera keras. BIOS akan memberikan anda 2 atau 3 pilihan untuk konfigurasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful