Bagaimana Sistem Komputer Beroperasi Bagi seseorang pengguna atau juruteknik komputer PC, pengetahuan asas tentang bagaimana komputer

beroperasi adalah berguna. Apabila PC dihidupkan dan sebelum menggunakan program aplikasi, banyak perkara sudah berlaku. Kelakuan ini memberikan simptom tentang baiknya atau sakitnya komputer. Seseorang pengguna atau juruteknik yang berpengalaman dapat mentafsir simptom berkenaan dan seterusnya cuba menyelesaikan masalah operasi. Apabila sesuatu PC dihidupkan, 2 peringkat tentu berlaku. Peringkat pertama ialah peringkat perkakasan. Peringkat kedua ialah peringkat perisian. Kita sekarang akan melihat kedua-dua peringkat dengan lebih mendalam. Peringkat Perkakasan Komputer yang kompleks boleh dibahagikan kepada bahagian utama iaitu perkakasan fizikal. Perkataan Inggeris CONSOLE juga digunakan untuk bahagian ini. Peranti-peranti yang terlibat dalam perkakasan utama ini termasuk papan induk ( motherboard ) ROM BIOS pemacu cakera ( disk drive ) kad-kad tambahan ( expansion cards ) pembekal kuasa ( power supply ) monitor papan kekunci ( keyboard ) tetikus ( mouse ) modem pemacu CD-ROM pencetak ( printer ) pengimbas ( scanner ) Kita akan melihat tiga komponen utama ketika komputer dihidupkan.Komponen ini ialah :1.Mikropemproses 2. ROM BIOS 3. POST Mikropemproses Mikroprosesor merupakan pusat operasi komputer seperti otak manusia. Mikroprosesor dikenali CPU ( central procesing unit ). Intel, AMD dan Cyrix merupakan mikroprosesor yang popular.Fungsi mikroprosesor ialah kalkulator yang pantas peranti storan terhad yang perlu dibantu dengan storan sementara dan kekal semasa pemprosesan menjalankan segala pemprosesan dalam komputer Mikroprosesor tidak mampu berfungsi tanpa arahan spesifik. Arahan yang spesifik ini berbentuk digit atau huruf. Arahan ini akan memerintah mikroporsesor melakukan sesuatu. Arahan ini dalam perisian. Perisian ini direka oleh penulis perisian. Sebenarnya, apabila sesuatu arahan ditaipkan,arahan ini akan terus dihantar ke mikroprosesor. Di dalam mikroprosesor terdapat pendaftar aritmatik ( arithmatic register ) yang melakukan perkiraan. Mulai 486 melainkan 486-SX, ko-prosesor matematik dibina dalam mikroporsesor. Ini meningkatkan pemprosesan data. BIOS BIOS ialah akronim BASIC INPUT / OUTPUT SYSTEM. BIOS ialah satu set arahan dalam satu perisian yang mengoperasi perkakasan komputer. BIOS ditulis dalam bahasa mesin ( machine language ). BIOS juga bertanggunjawab terhadap proses input dan output dan kerja-kerja lain. Maka arahan-arahan membantu komunikasi perkakasan komputer dengan peranti-perantinya. BIOS disimpan di dalam mikrocip secara elektronik. BIOS tidak dapat ditulis semula atau diubah maka cip ini juga dikenali READ-ONLY-MEMORY (ROM) . Oleh sebab ROM dan BIOS adalah sentiasa berkaitan, maka cip ini juga dikenali ROM BIOS. ROM ialah hardware dan BIOS ialah software maka ROM BIOS dibri istilah FIRMWARE. Cip ROM BIOS jenis DIP dan dipaderi kepada papan induk atau dislot padanya. BIOS yang mengawal sistem dipanggil BIOS sistem untuk membezakannya daripada ROM BIOS atas kad tambahan. Cip ROM BIOS digunakan pada kadkda tambahan seperti ethernet card, video adapter card dan kad-kad lain. Arahan atas kad-kad tambahan ini membantu kada-kad berantaramuka /berkomunikasi dengan PC. Tugas utama perisian BIOS ialah memeriksa sistem komputer semasa komputer ini dihidupkan.Proses pemeriksaan ini dikenali POWER-ON-SELF-TEST. Proses ini akan memeriksa sistem,perantiperanti, kad-kad tambahan dengan BIOS, membilang jumlah pemacu, serial port ( COM 1 dan COM 2 ), parallel port ( bagi pencetak dan pengimbas ), memeriksa kehadiran dan baiknya papan kekunci, tetikus, monitor, memeriksa dan membilang RAM, cakera keras, alamta memori dan memori port-port dalam RAM. Tugas kedua BIOS ialah pemuat but. But ialah proses memuatkan sistem operasian dari pemacu cakera atau keras untuk menyediakan komputer untuk aplikasi program. Tugas ketiga BIOS ialah memainkan peranan antaramuka paras rendah (low level interface) di antara papan kekunci, kad video, port serial dan parallel dengan mikroprosesor.

Proses POWER-ON-SELF-TEST ( POST ) Proses POST berlaku sebelum proses but dan aplikasi program. POST memeriksa mikroprosesor,ROM BIOS, slot-slot untuk kad-kad tambahan, kad video, ,port-pot, jam sistem (clock ), cakera keras, pemacu flopi, CMOS dan bateri dan pengawal disk. Sekira semua komponen tersebut baik,satu bunyi bip akan dipapar sebelum but. Jika sebaliknya belaku, maka iimptom bunyi yang berbeza akan ditunjukkan bergantung kepada komponen yang bermasalah operasi. Biasanya mesej ralat akan ditunjukkan bagi tindakan selanjutnya. Ujian Register CPU Dan Alamat Program Counter Apabila suis kuasa dihidupkan, arus AC mengalir ke pembekal elektrik di dalam komputer dan arus AC ditukar kepada arsu DC untuk komputer. Arus DC mengalir mengikut perjalanan tetap ke CPU.Isyarat elektrik memadamkan segala data yang msih tertinggal di dalam memori pendaftar dalaman (internal memory register ). Kemudian isyarat elektrik ini reset sesuatu pendaftar CPU ( CPU register ) yang dipanggil pembilang program (program counter) kepada satu nombor spesifik. Nombor ini berbeza bagi siri komputer yang berlainan. Mengikut White ( 1994 ) bagi AT dan komputer selepasnya, nombor ini ialah F000h. Peranan nombor ini memberitahu CPU alamat arahan yang memerlukan pemprosesan. Alamat ini pada permulaan program but. Kata lain, program but sentiasa disimpan pada alamat F000h ini. Alamat diset di dlam cip-cip ROM yang mengandungi BIOS. Permulaan Program But Dan Pemeriksaan POST POST menguasai aktiviti-aktiviti komputer selepas komputer dihidupkan. Dengan alamat F000h,CPU mula mencari dan membangunkan program but dalam ROM BIOS. But program memulakan satu siri pemeriksaan sistem. Pertamanya, CPU memerikas diri sendir dan POST program dengan membaca kod-kod pada lokasi-lokasi yang berlainan dan seterusnya membandingkannya dengan rekod-rekod yang tetap dan serupa. Pemeriksaan Semua Komponen Selepas perbandingan itu, CPU menghantar isyarat-isyarat elektrik melalui litar di papan induk yang dipanggill bus kesemua komponen untuk memastikan semua komponen ini berfungsi baik. Pengguna akan terdengar bunyi pergerakan bahagian-bahagian tertentu di dalam komputer. Jika monitor sudah dihidupkan, LCD akan menunujukkan isyarat lampu merah kepada hijau kekuningkuningan . Ujian Jam Dalaman ( Inner Clock ) Seterusnya CPU memeriksa sistem inner clock yang memastikan semua komponen berfungsi secara sinkronis.

Ujian Kad Tambahan Dan Kad Video Selepas uji inner clock, POST terus menguji memori di atas kad video, isyarat video dan kad tambahan lain. Kemudian POST memuat kod BIOS di dalam kad video ke dalam sistem BIOS keseluruhan dan konfigurasi sistem. Jika ada masalah kad display, 2 bunyi bip panjang atau LCD kekal dalam lampu merah. Sistem tidak diteruskan lagi ( atau hang ). Ujian Memori Pada masa yang sama, POST terus menguji cip-cip RAM untuk memastikan cip-cip ini baik. CPU cuba menulis setiap cip dan membaca data tersebut. Kemudian membandingkan bacaan ini dengan data yang ditulis pada mulanya. Sesuatu akaun tentang pelbagai memori, iaitu base memori,extended memori, cache memori akan dipapar di skrin. Ujian Papan Kekunci CPU juga memeriksa papan kekunci. Jika papan kekunci tidak dipasang, mesej "Keyboard Error Press <F1>" ditunjukkan. Jika mana-mana satu kekunci tertekan, satu siri bip berterusan dikeluarkan. POST berhenti hingga masalah ini diselesaikan.

SYS dan MSDOS...5 in Serial Ports : 3F8 2F8 Hard Disk C : User type 516 M Parallel Ports : 378 Hard Disk D : Not Installed Pengguna boleh menggunakan kekunci < PAUSE> untuk menhentikan skrin ini untuk memerhati isi kandungannya .. Kod BIOS ini akan dicantumkan dengan BIOS sistem. Selepas program but BIOS memuatkan "boot record".COM dan IBMDOS.COM. program but akan memeriksa pemacu A: dan memastikan cakera di dalamnya sudah diformat dan mengandungi fail-fail ini.SYS ke dalam memori beralamat 7C00h RAM.. Starting MS-DOS .. CARI IO..25 in Display Type : EGA / VGA Disket Drive B : 1.Ujian Pemacu Kemudian POST menghantar isyarat melalui bus mengikut perjalanan spesifik ke pemacupemacu cakera A:. Pertama.. program but di dalam ROM BIOS mecari kedua-dua fail IO. Bagi IBM kedua-dua fail dikenali sebagai IBMBIO. dan C: untuk memastikan pemacu ini baik..SYS dan MSDOS... iaitu IO. . Rekod ini mengandungi maklumat tentang komponen yang diinstal. Non-system disk or Disk error Replace and strike any key when ready Komputer terus berhenti dan tidak berjalan lagi sehingga anda memasukkan satu disket sistem di A: dan but dari A: dan kemudian ke C: MEMUAT BOOT RECORD KE DALAM RAM Selepas ditemui kedua-dua fail tersebut.SYS...44 M 3. but program akan terus mencari kedua-dua fail ini di C: dan terus but komputer.isyarat CMOS Setup akan diberi dan proses berhenti untuk tindakan selanjutnya. Peringkat ini juga dikenali sebagai "bootup"... " DOS boot record" ini disimpan di lokasi yang sama bagi semua disket yang sudah diformat.. CPU Tyype : 80486DX-4 Base Memory : 640 K Co-processor : Installed Extended Memory : 7168 K CPU : Cache Memory : 256 K Disket Drive A : 1. Jika berlainan.. Penyatuan Bios Kad Tambahan Dan Peranti POST akan memeriksa BIOS kad tambahan dan BIOS peranti seperti CD-ROM. Satu akaun pemacu dipapar tas skrin pada akhir POST dan permulaan but. Anda akan lihat " Starting MS-DOS .. 2 M 5.. skrin seperti berikut ditunjukkan.. Pada peringkat ini. Selepas ini akan mulanya satu ayat yang menyaakan permualaan peringkat perisisan... Jika tidak terdapat kedua-dua fail ini di A: atau di C: satu mesej ralat berikut dipaparkan... Satu skrin seperti berikut ditunjukkan. " Boot record" ini hanya 512 bait dan hanya mencukupi untuk `memuat kedua-dua fail pengoperasian. Peringkat Perisian Peringkat perisian satu sambungan kepada peringkat perkakasan. Maklumat data ini menjadi "DOS boot record".." . Jika semua baik. program but akan membaca data di dalam sektor pertama disket sistem dan seterusnya menyalinnya ke dalam lokasi spesifik di dalam RAM.. Perbandingan Dengan Rekod-Rekod CMOS Bagi AT dan PC selepasnya.. program but BIOS akan menyerahkan kawalan sistem kepada "boot record" yang sekarang berada di alamat memori 7C00h..SYS Di peringkat ini.. keputusan pemeriksaan POST dibandingkan dengan rekod tetap didalam cip CMOS ( Complimentary Metal Oxide Semi-conductor ).. satu bip akan dihasilkan..SYS dan MSDOS. Jika tiada fail ini di sini. atau Starting Windows 95 .. B:. iaitu peringkat kedua.

Selain daripada itu terdapat juga program-program aplikasi atau perkara-perkara lain yang si pengguna ingin dilaksanakan. mesej ralat " COMMAND. Kedua-dua fail. dan boleh ditulis semula oleh program aplikasi jika memori ini diperlukan.SYS dimuat. merespon kepada isyarat-isyarat daripda perkakasan.g. Fail ini disimpan di direktori umbi seperti CONFIG. SYSINIT akan mengarahkan MSDOS.BAT ditulis mengikut kehendak si pengguna. MSDOS.) MSDOS. dan "device drivers" yang menguruskan memori dan di mana memori itu ditempatkan yang setiap kali computer dihidupkan. TYPE. bilangan "stack" dibuat dan baitnya.BAT Bahagian ketiga. COMMAND. melaksana program-program. Tiada arahan DOS dapat dimasukkan. dimuat selepas bahagian transient.BAT dikonfigur untuk operasi komputer yang optimum. Fail ini menunjukkan tanda C prompt pada skrin.SYS ditemui.BAT. Fail IO. REN.SYS bekerjasama dengan BIOS untuk menguruskan fail-fail. Jika versi itu tidak sepadan.MORE.COM Fungsi MS-DOS EXEC dalam SYSINIT mengarah MSDOS. Katakan si pengguna ingin membuka sesuatu program aplikasi di .SYS yang tersembunyi dan sistem ke dalam RAM. Bahagian ini menjadi bahagian tetap sistem pengoperasian. Fail IO.COM.MEMUAT IO. SYSINIT MEMUAT MSDOS.COM DAN AUTOEXEC.SYS. Arahan ini menyuruh sistem pengoperasian cara-cara menangani operasi-operasi seperti bilangan fail pelu dibuka. Fail ini juga memuat program aplikasi. COPY. Bahagian resident ini mengandungi kod-kod untuk memproses Ctrl-C dan Ctrl-Break. Fail ini mengandungi 3 bahagian: Bahagian resident. Selepas but dilaksanakan.COM dan sistem fail untuk tujuan kecemasan.SYS MELAKSANA ARAHAN DI DALAM CONFIG. Adalah baiknya si pengguna menyimpan satu disket yang mengandungi kedua-dua fail.SYS dan AUTOEXEC. BAHAGIAN KEDUA COMMAND. ( Device driver ialah program yang menambah kemampuan BIOS untuk mengawal memori atau perkakasan. mengesan ralat. satu mesej ralat dipaparkan. Bahagian kedua ini dimuat ke alamat di hujung tinggi RAM konvensional dan didalam batasan 640 K. COMMAND. Program ini dimuat di dalam memori RAM.COM ( BAHAGIAN RESIDENT ) Bahagian pertamanya ialah satu tambahan ( extension ) kepada fungsi-fungsi input / output.SYS MEMUAT COMMAND. dan SYSINIT terus mengambil tugas but yang berikut. skrin menunjukkan C:\> untuk dimasukkan arahan DOS mengikut kehendak si pengguna. CONFIG. DEL. dan memuat semula bahagian transient apabila diperlukan. Bahagian ini mengandungi kod untuk memuat fail AUTOEXEC.COM perlu disalin ke direktori umbi tetapi mesti pastikan sepadan dengan versinya untuk mengelakkan sistem terhenti semasa keluar daripada program aplikasi. bahagian transient. bahagian initialisation.SYS KE DALAM RAM SYSINIT memuat fail MSDOS. Alamatnya di hujung memori yang berada di bawah alamatprogram dan di bahagian atas alamat interrupt table. Jika tiada COMMAND. Fail ini ditulis dengan menggunakan QBASIC atau NOTEPAD atau pemproses perkataan yang lain. MSDOS. " Boot Record" terus disimpan dan tidak digunakan lagi.COM ( BAHAGIANTRANSIENT) Bahagian transient . Bahagian initialisation ini digunakan sekali sahaja semasa but ini.Missing command interpreter ( e.SYS KE DALAM RAM Fail IO.SYS ke dalam RAM. BAHAGIAN PERTAMA COMMAND.COM memanggil keluar arahan papar atau batch file transient Ia mengandungi arahan DOS dalaman ( internal DOS commands) seperti DIR.SYS Selepas MSDOS.SYS mengandungi satu rutin SYSINIT yang menguruskan langkah-langkah but lain. dan bahangian initialisation.SYS mempunyai fail sistem dan attribut tersembunyi . SYSINIT mencari fail CONFIG.COM ) dan C: \> prompt menjadi C> sahaja.Satu fail COMMAND."boot record" terus memuat IO.COM.SYS mencari dalam direktori umbi (root directory ) dan memuat fail COMMAND.SYS yang direka oleh si pengguna atau juruteknik.SYS menggunakan driver-driver fizikdi dalam ROM BIOS.SYS. dipapar atau dimuatkan semasa komputer dibut.COM mismatch" ditunjukkan. BAHAGIAN KETIGA( BAHAGIAN INITIALISATION ) COMMAND. Biasanya fail ini mengandungi satu siri arahan DOS di dalam bentuk fail kumpulan. COMMAND. Apabila "boot record" mengawal PC. Apabila fail CONFIG.SYS mentafsir arahan CONFIG. Fail AUTOEXEC. dan mengurus pengoperasian sistem. Fail ini ialah fail antaramuka pengguna (user interface ) dengan MSDOS.

Lebih banyak nombor ini lebih banyak memory diperlukan untuk mengesan fail-fail yang sudah dibuka oleh DOS. Device driver ialah program yang menghubungkan komunikasi di antara PC dengan perkakasan yang dipasang kepada PC.COM akan menggunakan path tersebut untuk mencari satu fail dengan nama . Nomborini di antara 1 dan 99.SYS Contoh: fail AUTOEXEC. HIMEM.EXE PROMPT $P$G PATH C:\WINDOWS. Dengan cara lebih banyak ruang memori konvensional dibebaskan untuk penggunaan aplikasi seperti permainan. satu nombor ( kurang daripada 100 yang kecil diset. Mouse device driver membolehkan interface di antara mouse dengan PC. DEVICE= C: \DOS\HIMEM. . SMARTDIVE.C:\DOS. FILES=50 atau lebih sedikit adalah mencukupi.COMMAND. FILE= ialah satu arahan DOS untuk membuka satu bilangan pada sesuatu masa tertentu.BAT. REM ini boleh diggunakan untuk CONFIG.SYS menggunakan High Memory Area sebaik sahaja di atas Conventional Memory.COM akan mencari satu intrinsic program dengan nama tersebut. BUFFERS= boleh digunakan bersama dengan SMARTDRIVE atau BUFFERS= diabaikan. Bagi sistem komputer yang menggunakan MS-DOS sahaja FILES=30 sudah cukup tetapi bagi persekitaran WINDOWS.bat boleh diperiksa untuk menentukan sama ada BUFFERS= atau SMARTDRIVE. Apabila program aplikasi ditamat.COM. EMM386. Contoh. EMS= expanded memeory). Satu arahan merupakan adik beradiknya ialah DEVICEHIGH=.Biasanya.SYS Files=30 digunakan.EXE digunakan.EXE atau .BAT C:\DOS\SMATDRV. Ini perlu untuk WINDOWS. Fail HIMEM.SYS dari sub-direktori DOS di root direktori C: ke dalam conventional memory ( bawah 640 K ). Buffers boleh menambah prestasi disket kerana data yang tidak digunakan boleh disimpan dalam disket sehingga sistem tidak sibuk memindah fail/ data yang lain.anda boleh beberapa ruang yang anda suka. Contohnya. Jika pemacu SCSI digunakan .C:\UTILITY SET TEMP=C:\TEMP LOADHIGH C:\DOS\DOSKEY.EXEC dijumpai.COM. Biasanya satu ruang di antara REM dan tulisan lain diperlukan.BAT dalam turutan ini.COM Merekacipta Fail CONFIG. DEVICEHIGH= memuatkan device driver ke dalam upper memori ( dari 640 K ke 1023 K). Perbincangan Fungsi arahan REM ialah dari Perkataan REMark. REM sama dengan kolon ":" atau semi kolon ". COMMAND. Arahan perlu satu bilangan nombor "file transfer buffers". Jika mesti BUFFERS= digunakan. Nombor default ialah 8. Nombor ini tidak boleh nombor perpuluhan.COM atau . Penguasaan kemahiran menulis kedua-dua fail boleh mengarah komputer mengoperasi mengikut cara dan juga menguruskan memori dengan berkesan. EXE membina expanded memory daripada extended memory ( XMS = extended memory. . Walaupun demikian.HIMEM. Jika langkah ini gagal lagi.COM akan dimuat semula dan pengawalan sistem dikembalikan kepada sistem pengoperasian dan COMMAND. Misalnya FILES= 45. ‘File transfer buffer’ ialah satu kawasan memori yang diketepikan oleh DOS buat sementara semasa data dipindah dari atau kepada cakera ( disk ). COMMAND. Biasanya di CONFIG. Autoexec.COM akan memaparkan mesej ralat Bad Command or File Name Jika . Jika gagal menemui fail ini. COMMAND.HIMEM. BUFFERS=10. Bilangan fail-fail di antara 8 dan 255. BUFFERS= ialah arahan DOS.SYS menolong penggunaan memori ini tanpa pertukaran kepada protected mode tetapi secara langsung.SYS dan AUTOEXEC.COM akan menggunakan fungsi EXEC dalam MSDOS untuk memuatkan program aplikasi berkenaan dan seterusnya memindah pengawalan sistem kepada program aplikasi ini.C:\>. EXE sepatutnya diprogram di dalam CONFIG.BAT Kedua-dua fail ini merupakan sistem fail. CD-ROM dan Windows. salah satu ini digunakan. Mesej ralatnya seperti " Not enough files or Too many files are open" meminta menambah bilangan fail dalam setting. CD-ROM device driver membolehkan komunikasi PC dengan CDROM. DOS akan mengabaikan segala yang terdapat dalam barisan ini semasa bootup." di fail WINDOWS DEVICE= ialah arahan DOS yang memuat sesuatu device driver ke dalam conventional memori (bawah 640 K).SYS dan AUTOEXEC. Kawasan ini untuk menyimpan DOS 5 atau DOS 6.SYS menukarkan extended memory (XMS) kepada expandend (EMS) memory. 64 K yang pertama kali lepas memori konvensional. COMMAND. Walaupun amaun memory ini kecil tetapi jangan set nombor yang besar kerana ia akan membazir banyak memori.SYS memuatkan fail pengurusan extended memory.

Bilangan dan panjang beep menjadi panduan kepada juruteknik dalam memperbaiki komputer." Tiada Paparan Semasa But Periksa bekalan kuasa moditor dan sambungan video. cakera liut akan mula dicari (LCD menyala). 6. 2. 3. Masukkan disket sistem ke dalam pemacu cakera A dan tekan sebarang kunci. CD-ROM. Pastikan pembesar suara disambungkan bagi melihat mesej POST. pencetak. Mengeluarkan kad video selalunya menjadi "fatal error" bagi kebanyakan BIOS.Paparan pertama pada monitor adalah samada kiraan memori atau paparan BIOS kad video 5. Tiada CPU akan menjanakan kod beep . Selalunya pemacu cakera C dicari dan mula melaksanakan fail sistem ." Jika fail sistem tidak dijumpai. termasuk versi BIOS.Mesej daripada BIOS akan dipaparkan.Kipas bekalan kuasa dan CPU akan mula berpusing. POST mempunyai kemungkinan menghadapi masalah "non-fatal errors".Pertama. Fail-fail ini selalunya disebut "bootstrap program. NIC. Kad VGA. 4. 7. . Jika perkara di atas berlaku. Troubleshooting 1 : Bagaimana Proses But Dilaksanakan? Pastikan anda telah menyambungkan sekurang-kurangnya empat komponen.Semasa kiraan memori. Fail ini sudah diprogram di dalam Windows95 oleh Microsoft. Bahagian terakhir POST selalunya ialah carta komponen yang dijumpai semasa POST. Ia adalah "fatal error" Tiada papan kekunci bukan "fatal error". Pelabuhan selari.BAT tidak digunakan lagi di dalam WINDOWS95.Cakera keras selalunya akan berpusing. Pada ketika ini. Cakera keras IDE. BIOS akan memaparkan mesej "Insert Boot disk and press any key" atau sesuatu yang hampir sama. Press F1 to continue. Pelabuhan LPT.Apabila kiraan memori selesai.Fail-fail CONFIG. LCD akan menyala di beberapa bahagian komponen komputer .pada motherboard. Ralat "fatal" POST selalunya menyebabkan tiada paparan. pembesar suara PC akan berbunyi. Fungsi kedua-dua fail ini telah diambilalih oleh fail ‘REGISTRY’. cakera keras. Ini dipanggil "non-fatal error" . POST akan selesai dan mesej ralat akan dipaparkan. monitor dan papan kekunci.SYS dan AUTOEXEC. cakera liut. Beberapa kaedah yang anda perlukan untuk menukar sesuatu 1. POST telah selesai dan proses but bermula. Anda perlukan pembesar suara. misalnya "Keyboard Not Found. pemacu cakera dan monitor. Reset balik kad video dan masukkan dalam soket baru. anda akan tahu bahawa papan ibu mempunyai keupayaan sekurang-kurangnya melaksanakan POST ROM. Tiada RAM adalah suatu "fatal error". Cakera Liut dan sebagainya. jenis CPUdan sebarang "non-fatal error messages". papan kekunci. seperti kelajuan CPU. jadi anda perlu mendengar pembesar suara dan membilang beep. Pelabuhan bersiri.

atau sebarang kad pengawal tambahan.Buang secondary cache. Periksa kabel-kabel. .tukar motherboard. 2. Periksa kabel-kabel. Selalunya disebabkan oleh sambungan kabel (mungkin terbalik).Disk Drive 0 failure. ganti. 9. dan kembalikan perkakasan kepada spesifikasi asal. Pinjam cakera keras daripada rakan (hanya untuk mengetahui setting BIOS). Cara Mengatasi Masalah Biasa 1.Gunakan perkakasan/peralatan diagnostik bagi mengurangkan senarai masalah. 5.Cakera keras tambahan. 10.Baiki. Kaedah Seven-Step Troubleshooting 1. seperti tambahan RAM.Selidiki mengapa komponen tersebut gagal berfungsi.Kenalpasti komponen yang bermasalah. 8. atau disablekannya dalam Setup.Pastikan anda memilih kelajuan bus dan clock multiplier CPU anda.Kenalpasti komponen yang bermasalah. 2.Saling tukar kad video atau monitor. Juga pastikan cakera disambungkan dengan betul ke "controller".Cuba dengan kabel-kabel lain. 7. Gantikan CPU. Mesej-mesej POST yang biasa: 1. 11. 5.Periksa semula jumper pada motherboard. Pilihan anda yang terakhir adalah .Keluarkan motherboard dan pasangkan diluar .Kurangkan kelajuan CPU 4.Gantikan komponen-komponen tambahan yang kurang perlu. Gantikan BIOS jika anda yakin ia boleh menyelesaikan masalah. 6.. 6.Gantikan kad video. 2. sound card.Ralat HDD (atau FDD) controller.mungkin ada "grounded" kepada kasing. Plan Drastik Gantikan bateri yang digunakan untuk CMOS RAM. periksa sambungan kabel. tetikus.Kenalpasti punca masalah. 7.Lakukan pemeriksaan biasa berdasarkan panduan/petunjuk atau pengetahuan operasi. Cuba bekalan kuasa yang lain. Trouble Shooting 2 . catat. Kemungkinan besar ianya terbalik. Troubleshooting Cakera Liut Jika lampu LCD sentiasa menyala (tidak padam). 4. Bekalan kuasa mungkin tidak sampai ke cakera keras atau anda tersilap set pemacu dalam CMOS (laksanakan setup). modem. 3.Periksa kabel-kabel.Tentukan masalah. NIC.Keluarkan semua cakera keras dan but dengan cakera liut. 3.Gantikan SIMM dengan yang lain.

Periksa "jumper". kebanyakan komponen PC mengeluarkan bunyi dan ini boleh memberi maklumat berguna:Bunyi mekanikal boleh didengar dari pemacu cakera. dsbnya? 1.jika tidak ia . boleh disebabkan sambongan yang longgar. ia beroperasi menggunakan elektrik. cip yang kecil tidak panas lansung. Kerosakan RAM boleh dikatakan kerap/biasa. Utamakan Keselamatan. Ini lebih komplikated. 4. CHIP SET mestilah hangat sahaja. komputer merupakan mesin yang kebolehpercayaan upayanya tidak diragukan. Alat periferalnya pun selamat. Di bawah dicadangkan beberapa cara bagi mengesan masalah yang timbul:1. Bunyi beep ralat berbeza antara BIOS. CPU agak panas. Elektrik mesti dikendalikan dengan betul dan berhati-hati . Masalah yang ditimbulkan oleh komputer kadangkala merupakan masalah kecil yang tidak memerlukan kepakaran dan pengetahuan yang tinggi mengenai komputer untuk menyelesaikan nya. Satengah masalah terutama yang berlaku sesekali. malah boleh di selesaikan oleh seorang yang mempunyai pengetahuan asas penyenggaraan komputer.adakah ia bengkok. kotor atau retak kecil pada PCB. ia juga "wear-out" dan kadang kala gagal berfungsi. Walau bagaimana pun. Beberapa masalah boleh dikesan dengan mudah melalui pandangan mata. Cip seramik lebih panas dari yang diperbuat dari plastik. 3. CPU jarang gagal.Pemeriksaan deria yang lain. Ini adalah cara terakhir jika semua cubaan yang dilakukan tidak menyelesaikan masalah. "Troubleshooter" menggunakan segala peralatan perkakasan dan perisian tidak lupa juga deria manusia.Pertama pemeriksaan visual. adakah di konfigurasi dengan betul? Periksa RAM bersoket . Komputer tidak "burn-out" tetapi "wear-out" atau "force-out" oleh ragam penggunaan manusia yang salah dan kebolehpercayaan tahanan komponen yang mempunyai piawaian tertentu. Jika terlalu sejuk ini mungkin menunjukan cip tersebut mati atau tiada bekalan kuasa sampai kepadanya.Ujian tekanan dan ketahanan. dengan itu perlu dirujuk kepada dokumen tertentu untuk mengetahui maksudnya. 5.Ujian isyarat. ada cip yang terbakar.sama ada bocor atau pecah. dokumen dan gambarajah sistem dan pengetahuan yang mendalam mengenai sistem juga elektronik. pintas atau "burn-out". Cuba tekan semua cip atau alat yang dipasang pada soket. Walau bagaimana pun. Periksa PCB .adakah yang longgar atau tersalah letak? Periksa hablur (crystal bersoket). seperti mesin yang lain. Periksa bateri .Dengarkan. Cip buffer lebih sensitive dari cip logik yang kecil. dengan itu akan terdapat kemungkinankemungkinan bahaya. Tugas utama pembaik PC ialah mengenali komponen yang gagal berfungsi. memerlukan peralatan khas. Sentuh cip untuk merasa suhunya. adakah bunyinya normal/seperti biasa? Pembesar suara boleh menghantar mesej ralat ketika POST. laluan putus. Cuba tekan atau bengkokkan PCB untuk mengesan retak. cip besar seperti EPROM. Komputer adalah mesin yang selamat digunakan. untuk mengasingkan dan mengesan komponen yang gagal berfungsi.Didalam semua keadaan kendalian. Sesetengah komponen sensitif dari yang lain.

Tabiat Baik Yang Perlu Diingat.boleh mencederakan malah boleh membunuh. Pastikan bekalan tiada ketika mengeluarkan/menanggalkan atau memasang alat ganti seperti CIP dan kad adapter ke dalam komputer. Elektrik statik boleh menyebabkan komponen terutama CIP rosak tanpa disedari jika disentuh.SYS). Ruang simpanan pada cakera dipisahkan kepada kawasan yang dipanggil sektor. Ia mengandungi kod program yang membolehkan BIOS memuatkan IO.SYS.SYS. Di sini ada tip yang boleh membantu anda ketika membaiki komputer terutama di bahagian dalam komputer. Cakera sistem merupakan cakera liut biasa yang mengandungi empat perkara utama:Sektor But. lukis rajah yang boleh menolong anda mengingati di mana alat hendak dipasang semula atau bagaimana kabel di sambong. Catatkan sebarang perubahan yang anda lakukan kepada sistem komputer anda. Jika sekiranya perlu ON bekalan ketika membaiki bahagian dalam komputer. Ingat fail IO. ialah cakera liut yang mengandungi cukup sistem operasi untuk but komputer. dan sekali lagi but semula daripada cakera keras. Kadang-kadang kita tidak sengaja memadam fail di `root’ direktori cakera keras. Terdapat punca dan sambungan kabel bumi antara komputer dan soket kuasa.SYS’ . MSDOS. Cakera keras anda tiba-tiba mengalami kerosakan. jika tidak sengaja terjatuh ke dalam komputer boleh mengkibatkan berlaku litar pintas dan merosakan komputer Pastikan pembumian baik. Juga jauhkan sekeru atau sebarang logam. tukar arahan yang salah dalam `CONFIG.COM . Ini boleh merosakan bukan sahaja periferal malah komputer. jika tidak betul. Jika anda tidak pandai melukis. Satu perkara yang kerap berlaku apabila membaiki komputer terutama bahagian dalam komputer.selalunya ia berakhir dengan lebihan terutama sekeru. Pastikan apa yang anda keluarkan akan dipasang semula ketempat yang asal atau betul apabila tiba masanya. tetapi ia juga boleh di but dari cakera liut yang dimasukan ke pemacu `A’. Anda perlukan cakera sistem untuk mengelakan bencana yang mungkin menimpa komputer anda. Ini akan memudahkan anda sekiranya berlaku kerosakan yang memerlukan komputer anda di set semula atau untuk menambah kad tambahan supaya tidak berlaku konflik. Gunakan gelang tangan yang disambungkan ke bumi untuk nyahkan elektrik statik. Berikut antara alasan kenapa setiap pengguna PC mesti mempunyai cakera sistem di di di simpan di tempat yang selamat. Gunakan cawan kecil atau sebarang bekas untuk menyimpan sekeru dan komponen kecil supaya tidak hilang. Kenapa Perlu Cakera Sistem. MSDOS. Selalunya PC anda but daripada cakera keras. Cakera sistem atau boleh but. hujung kabel dan sebagainya. boleh menghalang anda but daripada cakera keras. Perubahan yang anda lakukan kepada fail konfigurasi (CONFIG. Cakera Sistem Atau Boleh But.Anggaplah cakera sistem sebagai cakera kecemasan. berhati-hati terhadap bahagian bekalan kuasa. Tanpa cakera sistem anda tidak boleh but komputer untuk cuba memperbaikinya.Seeloknya pastikan tiada bekalan jika tidak diperlukan. Juga ketika memasang atau menanggalkan kabel penyambungan periferal. Kehilangan sekeru di sana sini mungkin tidak merosakan apa-apa. Jika perlu. Apa Yang Ada Di Dalam Cakera Sistem. Antara langkah keselamatan yang perlu diberi perhatian ketika melakukan kerja-kerja pembaikan komputer ialah:Tentukan adanya bekalan atau tidak sebelum menyentuh bahagian dalam komputer.SYS dan . Sektor pertama pada cakera sistem disebut boot sector.SYS dan COMMAND.fail tersebut merupakan sebahagian daripada fail DOS yang membolehkan komputer di but. Cakera sistem yang anda buat akan mempunyai salinan fail yang mustahak dari 'root' direktori cakera keras komputer anda. Dengan adanya cakera sistem membolehkan anda but komputer. gunakan pita label berpelekat untuk label alat. tetapi jika kita melakukan kerja pembaikan pastikan ia dilakukan dengan betul dan sempurna.

SYS.COMMAND.Labelkan cakera tersebut dengan nama "CAKERA SISTEM" dan simpan dengan baik. dengan itu cakera tersebut tidak boleh digunakan untuk `boot’ DOS.Di Fail Manager pilih menu Disk. Menyediakan cakera sistem Arahan DOS Langkah untuk membantu menyediakan cakera sistem menggunakan arahan DOS.Cari ikon Fail Manager dalam program Main dan klik dua kali untuk mengaktif Fail Manager. IO. Label kandungan adalah pilihan . taipkan CD\DOS dan ENTER. 4. Cakera sistem selalunya mempunyai dua lagi fail . Ini termasuk fungsi membaca dan menulis ke atas cakera. 5.COM kepada rekod but dalam cakera.Dari senarai Disk In pilih pemacu A atau B. MSDOS.EXE dan sebagainya. memaparkan maklumat pada monitor dan sebagainya.Di prom DOS.SYS.COM.Sistem akan tanya anda sekiranya hendak melaksanakan format lagi. CHKDSK.COM. Bagi cakera liut yang tidak diformat sebagai cakera sistem. FORMAT.Format akan prom anda untuk menamakan label kandungan yang hanya merupakan nama untuk cakera itu. Merupakan pentafsir arahan DOS. 1.Masukan cakera liut baru yang belum digunakan dalam pemacu A atau B terpulang kepada pemacu mana yang digunakan.Dari menu Disk. DIR dan DELETE. 1. 3.BAT. menerima masukan papan kekunci.COM. 6. Oleh kerana cakera sudah sudah ada . Tekan N untuk menamatkan arahan FORMAT. pilih kapasiti yang sesuai untuk pemacu A atau B. 4. Juga beberapa fail seperti FDISK. MSDOS. yang mana ia merupakan rutin perisian yang membentuk fungsi asas DOS. Fail tersembunyi ini mempunyai DOS `kernel’.CONFIG. Langkah ini untuk membantu menyediakan cakera sistem menggunakan arahan Window.SYS.SYS dan COMMAND. COMMAND. memadamkan apa saja yang ada pada cakera. SYS.Di prom C:\DOS> taipkan FORMAT A:/S/U.COM membolehkan anda memasukan arahan DOS dan memulihkan program daru prom arahan DOS. yang bertanggungjawab meletakan prom DOS pada paparan. sektor pertama tidak mengandungi kod program ini. Kotak dialog Format Disk akan dipaparkan. FORMAT akan format cakera . 2. Suis /U menyebabkan FORMAT menjalankan format tanpa syarat ke atas cakera.SYS dan AUTOEXEC. mana yang berkenaan. 7. Kotak dialog akan terpapar yang mana memberi amaran mengformat akan memadamkan semua data yang dalam cakera. Suis /S mengarahkan FORMAT menambahkan IO.Klik kotak Make System Disk supaya aktif. .EXE.COM. 4.Klik OK. COMMAND. pilih Format Disk. 1. 1. COMMAND. 4.tekan ENTER.FORMAT akan prom anda untuk memasukan cakera baru ke dalam pemacu.tekan saja ENTER.COM juga mengandungi arahan dalaman DOS seperti COPY.Dari senarai Capacity. Arahan Window. Merupakan fail tersembunyi yang mempunyai perisisan yang menghubungkan BIOS PC. 4.

Kotak dialog Make System Disk dipaparkan.Create nda terlupa menggunakan suis /S ketika mengformat cakera.Jika semuanya OK klik Yes. Anda terlupa menggunakan suis /S ketika mengformat cakera. Arahan Window 1.Setting 3. Selepas beberapa ketika mesej dipaparkan menyatakan sistem telah dipindahkan ke cakera. PHOENIX & IBM Bunyi Beep Ralat Jika sistem komputer anda mempunyai masalah perkakasan yang dikesan sebelum sistem video di . Jika rak pasti klik No dan kembali ke langkah 4. Klik No.Pada prom taip SYS A: atau SYS B:. 9. 10. AWARD.Memasukan cakera yang telah diformat ke dalam pemacu pilihan anda. Arahan DOS 1. jadi calon itu tidak boleh but.8. Menganalisa Kod Dan Mesej Ralat Serta Bunyi Beep Komputer selalunya menunjukan masalah dengan mengeluarkan salah satu daripada tanda ralat seperti berikut:Bunyi Ralat Beep Kod Ralat Mesej Ralat Mesej-mesej ini berubah dari satu komputer ke komputer yang lain. Tetapi Setting Control Panel Add/Remove Program Startup Disk Create Menambah fail sistem kepada cakera yang sudah di format supaya boleh but. dari menu Disk pilih Make System Disk. 3. 1. jadi calon itu tidak boleh but.Klik OK.Anda akan ditanya sama ada ingin mengformat cakera lagi.Startup Disk 6. Tetapi anda ingin masukan fail sistem tanpa mengganggu fail-fail yanag ada dalam cakera. 2.Label cakera dengan nama "CAKERA SISTEM" dan disimpan dengan selamat. Antara pengeluar BIOS yang popular adalah AMI. Arahan Windows 95.Start 2.Dari senarai pemacu pilih pemacu dimana cakera di masukan. 2.Add/Remove Program 5. bergantung ke pada sistem BIOS yang digunakan. Ini boleh dilakukan dengan mudah hanya dengan satu arahan sahaja.Buka Fail Manager.Control Panel 4.

komputer sama ada mengeluarkan kod ralat atau mesej ralat.BIOS yang digunakan. bergantung kepada ROM . Sistem Ralat sistem menunjukan masalah terhadap komputer sendiri. Mesej terdapat selalunya selepas anda boot sistem operasi atau bila anda menjalankan program aplikasi. komputer tidak dapat menunjukan kod ralat atau mesej ralat. Ia selalunya ditunjukan ketika POST . Mesej Ralat Terdapat dua jenis mesej ralat.RAM 3 beep pendek berterusan dengan berhenti-henti 64k yang pertama gagal 4 beep pendek ‘Timer’ tidak beroperasi 5 beep pendek Ujian daftar CPU gagal 6 beep pendek Kawalan papan kekunci ‘line Gate A20’ gagal beroperasi 7 beep Ralat pemproses sampukan 1 panjang dan 8 beep pendek Ingatan paparan baca/tulis gagal 9 beep pendek Ujian ‘extended’ pemproses gagal 10 beep pendek ‘CMOS shut down register’ Kod Ralat. Kod ralat ini dapat memberikan idea jenis masalah yang komputer kita hadapi. Ini bermaksud anda tidak dapat sebarang maklumat pada skrin monitor. Jika anda ketemu mesej jenis ini. Apabila anda mempunyai masalah perkakasan yang dikesan oleh komputer selepas subsistem video dilaksanakan.laksanakan. Berikut adalah jadual beberapa bunyi beep yang berhubungkait dengan sistem yang menggunakan BIOS AMI. rujuk kepada manual apalikasi atau sistem operasi untuk bantuan. 1beep pendek atau berterusan Litar segar semula (refresh) gagal DRAM 2 beep pendek Litar Pariti gagal . Perisian Mesej perisian dihasilkan oleh sistem operasi atau aplikasi. Tetapi melalui bunyi beep kita akan dapat idea mengenai masalah yang berlaku.

Memperbetulkan Keadaan Ralat Sebagai peraturan biasa.5 inci. ini disebabkan masalah konfigurasi. Jika anda mempunyai pemacu CD-ROM bersaiz 5. Kebanyakan pemacu cakera keras mempunyai saiz yang sama seperti pemacu cakera liut 3. Tukar dengan pemacu cakera yang baru dan pasangkan semula kabelnya. terutama untuk sistem yang baru.penyambung video. lama kelamaan anda akan dapati anda memerlukan tambahan ruang tambahan.Jalankan set semula. 4. satu daripadanya adalah disebut 'master' dan satu lagi dipanggil 'slave'.Periksa secara melihat sama ada kipas bekalan kuasa berfungsi. itu mungkin disebabkan cakera anda belum lagi di fizikal format. satu kit pemegang (bracket) adalah . Anda mungkin terjumpa dua unit cakera keras yang tidak dapat berkerja/beroperasi serentak.Periksa semua penyambung . Peralatan tidak berfungsi selalunya menyebabkan ralat yang teruk seperti kegagalan sistem. Untuk menukar pemacu cakera keras.Jika anda dapat mencapai Cakera Keras yang baru. Fizikal format cakera. buatkan ‘partition’.25 inci. Kadangkala kita perlu menukar kedudukan pelompat (jumper) yang terdapat pada cakera keras. Pasangkan skru pada bahagian tepi cakera keras untuk melekapkan pada tempatnya. Anda boleh samada menukarnya dengan yang baru atau menambahkannya dan menggunakan kedua-duanya sekali. kemudian logikal format Meningkatkan Keupayaan Komputer Pemacu Cakera Tidak kira berapa besar cakera keras pada PC anda sekarang. Pemacu cakera keras dimasukkan ke dalam ruangnya melalui bahagian sebelah dalam dan biasanya anda tidak perlu menanggalkannya rangkanya. 3. Panduan mengubah pelompat ini selalunya tertulis pada label cakera keras.Bukakan penutup unit sistem. sebelum sistem operasi memaparkan prom. ikuti arahan dalam panduan pemasangan. Kesilapan konfigurasi semula merupakan penyebab utama mesej ralat POST. Disini kita akan fokuskan kepada mesej ralat sistem. 4. jika berlaku mesej ralat seperti berikut "Press F1 to continue". kerana itu anda perlu tulis konfigurasi yang betul untuk rujukan. pemeriksaan dalaman adalah perlu. tapi anda tidak tahu sehinggalah anda mencubanya. mula-mula tanggalkan skru yang mengikatnya dan kemudian tanggalkan kabel di belakangnya. Dalam sistem yang mempunyai dua cakera keras. Jika anda masih menghadapi masalah. yang mana mudah untuk diperbetulkan.(Power-On Self Test). Antara tindakan pembetulan untuk mesej ralat 1. penyambung pelabohan selari (paralle port) atau penyambung rangkaian supaya semuanya dihubung dengan kemas. 2. Anda perlu tahu nilai konfigurasi yang betul untuk sistem anda sebelum memasuki set semula. Periksa ‘jumper’ pada papan induk dan papan tambahan di set dengan betul. Jika tidak periksa sambungan kuasa ke unit sistem atau komputer anda.

Selepas melaksanakan FDISK. 'cylinders' dan 'sector'. PC akan dibut semula. Sekarang anda perlu format pemacu cakera keras dengan menggunakan disket sistem (gunakan arahan FORMAT C:/S untuk pemacu cakera C dan FORMAT D: untuk pemacu cakera D). Buat 'partition' pemacu cakera keras menggunakan utiliti FDISK dan setkan 'Primary Dos Partition'. Selepas anda memasang pemacu cakera keras. Dua jenis 'driver' yang selalu digunakan ialah 'EZ-Drive' dan 'OnTrack Disk Manager'.5 GB. Terdapat lengan (lever) kecil di bahagian sebelah tepi CPU yang digunakan untuk mengetatkan cip ditempatnya. Maklumat ini biasanya terdapat pada label pemacu cakera keras baru. Bagaimanapun papan litar utama jenis . Anda mungkin tersilap memasang kabel ribon pemacu cakera. Bagi PC yang agak lama. Kamel disambungkan kepada soket Primary IDE (Integrated Drive Electronics) pada papan litar utama atau pada kad I/O. anda perlu pergi ke program BIOS setup dan seterusnya menaipkan bilangan 'head'. ia mungkin tidak lagi serasi dengan pemacu cakera keras yang baru. Ia dapat dilaksanakan sekiranya anda menggunakan sistem pengoperasian Windows 95. Keluarkan penutup unit sistem dan perhatikan dengan teliti bahagian sebelah dalam. atau sekurang-kurangnya 'heat sink' atau kipas. Ini adalah untuk memudahkan 'Pentium Overdrive' yang lebih besar dimuatkan ke atasnya. Kebanyakan PC sekarang boleh mengesan secara automatik kehadiran pemacu cakera keras yang baru dipasang dan mengkonfigurasinya selepas anda membut PC. Anda akan nampak CPU. Lihat samada ianya terletak pada soket ZIF. anda akan memerlukan disket but (boot disk) yang mempunyai utiliti FDISK dan FORMAT. Dengan pemacu cakera keras 3 GB. anda perlu membuat beberapa konfigurasi lain. anda boleh menjadikan pemacu cakera C sebesar 1. sistem akan melihatnya sebagai 500 MB. Pentium 'Pentium Overdrive' akan menambahkan kelajuan kepada 63 MHz atau 84 MHz. bergantung kepada kelajuan papan litar utama (25 MHz atau 33 MHz). Pemproses Mikro (CPU) Papan litar utama (motherboard) yang baru dengan soket ZIF 7 (ZIF . Tidak kira berapa besar saiz pemacu cakera keras anda.Zero Insertion Force) menerima sebarang pemproses Pentium (bukan Pentium II). Bagi PC yang sudah agak ketinggalan zaman. iaitu soket segiempat sama berwarna putih dengan lubang-lubang kecil bagi menempatkan pin yang terdapat pada CPU. Soket ZIF 2 dan 3 digunakan pada PC 486 terkemudian (saiznya lebih besar dari cip 486).diperlukan.5 GB dan pemacu cakera D sebesar 1. Jika PC anda telah agak lama. Biasanya jalur merah pada kabel terletak pada pin no 1 dan pada cakera keras ianya bersebelahan dengan kabel bekalan kuasa. Periksa pemacu cakera yang lama dan catatkan kedudukannya. Selalunya 'driver' khas akan dibekalkan atau boleh juga dibeli secara berasingan untuk mengatasi masalah ini. utiliti ini (FDISK) membolehkan anda memecah/membahagikan pemacu cakera keras yang besar kepada dua atau lebih bahagian.

SIMM (Single Inline Memory Module) mengandungi cip RAM pada papan litar yang kecil. biasanya lebih mahal atetapi ianya lebih pantas. SIM boleh diperolehi samada dengan parity atau 'non-parity'. Perhatikan tanda pada pin1 (biasanya bucu yang tidak tajam). pembekal RAM akan amemberitahu anda berdasarkan pengeluar dan model PC. Jadi untuk lebih selamat. Soket ZIF 4 digunakan untuk CPU Pentium 60/66 MHz dan ada juga 'Pentium Overdrive' untuknya. Pada papan litar utama PC. Kebanyakan PC tidak perlu diberitahu berapa banyak RAM anda gunakan. terdapat dua atau lebih soket putih yang telah berisi (mungkin telah penuh atau mungkin belum) dengan SIMM. Papan litar utama yang terkemudian boleh menerima EDO RAM (Extended Data Out). belilah dua kepaing lagi modul 4 MB untuk menjadikannya 16 MB. condongkan SIMM dan keluarkan perlahan-lahan. tanggalkan unit bekalan kuasa PC anda perlahan-lahan. Anda harus memasangnya pada kedudukan yang betul. Ia secara automatik akan mengesannya. ianya akan berjalan pada kelajuan 100 MHz. Biasanya ia terlindung oleh unit bekalan kuasa (power supply). Buku panduan papan litar utama boleh dirujuk bagi memastikan jenis yang mana satu anda perlukan. Terdapat dua saiz soket iaitu 30 pin dan 72 pin. Jika anda tidak boleh mencapainya. Cip ini akan menambahkan kelajuannya menjadi dua kali ganda (120/133 Mhz) seterusnya dapat memperbaiki prestasi PC anda. Jika anda mempunyai empat soket SIMM di mana dua daripadanya telah diisi dengan modul 4 MB setiap satu (jumlahnya 8 MB). Kaji unit bekalan kuasa dan jawab soalan-soalan berikut. Untuk mengeluarkan SIMM.ini sukar diperolehi sekarang. masukkan pada kedudukan condong (lebih kurang 60 darjah) dan kemudian tegakkan sehingga ia terletak tepat pada tempatnya. Ingatan Capaian Rawak (RAM) Menambahkan ingatan kepada PC akan membuatkan Windows berjalan dengan lebih lancar lagi. Buka penutup unit sistem PC anda dan periksa kedudukan SIMM. Kita perlukan papan litar utama 'Evergreen 586'. Untuk memasukkan SIM pula. bagi PC yang telah agak lama. Terdapat cip AMD yang berjalan pada kelajuan 133 MHz tetapi dengan PC 486 yang kita 'upgrade'. [ Kembali ke depan ] Mengenalpasti dan Mengkaji Bahagian-bahagian Utama Komputer 1. Pastikan jenis yang mana satu digunakan oleh papan litar utama anda dan belilah dari jenis yang sama. Jika anda tidak pasti. anda harus pergi ke program CMOS setup (biasanya Advance CMOS Setup) dan 'enable'kan pilihan memori lebih 1 MB. Walau bagaimanapun. belilah dua atau empat unit yang sama jenis dan sama saiz. tekan klip pada kedua-dua bahagian hujung soket. Apa yang perlu dilakukan ialah dengan mengangkat lengan soket ZIF. keluarkan cip lama. SIMM selalunya digunakan secara berpasangan. masukkan dengan yang baru dan tekan semula lengan soket. Anda boleh juga membeli dua keping modul 8 MB (jumlahnya menjadi 20 MB) atau dua keping modul 16 MB (jumlahnya akan menjadi 40 MB). Overdrive P75 menambahkan kelajuan PC anda kepada P125 daan P90 kepada P150. Berapakah jumlah voltan input yang diperlukan oleh unit ini ? .

Kenalpasti kristal-kristal yang terdapat pada papan ibu dan catatkan kelajuannya. . 4. Nyatakan panduan-panduan untuk memasang kabel bekalan kuasa ke pemacu cakera liut/keras dan papan utama. Kenalpasti jenis pemproses yang terpasang pada papan utama (motherboard). pembuat dan kelajuannya (dalam MHz). Kenalpasti cip ROM BIOS.Berapakah kuasa maksimum keluaran (dalam watt) bagi unit ini ? Berapa jenis penyambung wayar yang ada padanya ? Terangkah fungsi setiap jenis penyambung itu. Kenalpasti cip RAM CMOS yang digunakan. nyatakan kombinasi-kombinasi yang boleh digunakan dan jumlah maksimum yang boleh dipasang. 11. Kaji kad-kad tambahan (expansion slot) yang terpasang pada papan utama (motherboard). Terangkan cara yang betul untuk memasang kabel data pada kad tersebut. Adakah ingatan cache luaran dipasang ? Jika ada. Apakah fungsinya ? Bagaimanakah RAM CMOS dapat mengekalkan maklumat yang ada di dalamnya ? 10. Kenalpasti bas-bas yang terdapat pada papan utama. Berapakah jumlah cip ROM BIOS yang dipasang ? Apakah jenama atau pembuat cip tersebut ? Nyatakan fungsi-fungsinya. 2. berapakah jumlah ingatannya ? Nyatakan fungsinya 8. Apakah jenis rekabentuk kad-kad tersebut (ISA/VESA/PCI) ? Periksa kad di mana kabel data dari pemacu cakera liut dan pemacu cakera keras dipasang padanya. Bagaimanakah cara mencucinya ? Apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil bagi menjaga keselamatan pemacu cakera keras ? 3. Apakah jenis bateri tersebut ? Berapakah jumlah voltan yang dibekalkan ? Apakah fungsinya ? 12. Kenalpasti lokasi kepala baca tulis pada pemacu cakera liut. Kaji pemacu cakera liut dan pemacu cakera keras serta kabel-kabel yang disambung padanya. 7. 9. 5. Berapakah jumlah kad yang terpasang padanya ? Huraikan fungsi setiap jenis kad tersebut. Kenalpasti bateri yang terpasang pada papan utama. Kenalpasti jenis-jenis pelabuhan (port) yang yang terdapat dan huraikan fungsi-fungsinya. Nyatakan jenis. Nyatakan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan unit ini daripada rosak. Berapakah voltan bagi kedua-dua jenis pemacu cakera ini ? Apakah perbezaan antara kabel data pemacu cakera liut dan pemacu cakera keras ? Bagaimanakah cara memasang kabel data bagi kedua-dua pemacu cakera tersebut ? Huraikan cara mengenalpasti pemacu cakera liut A dan pemacu cakera liut B dengan memerhati cara kabel data yang dipasang kepadanya. 6. Berapakah jumlah ingatan utama (RAM) yang terdapat pada komputer tersebut ? Apakah jenis kombinasi yang digunakan ? Berapakah kelajuan cip RAM tersebut? Bolehkah jumlah RAM ditambah lagi ? Jika boleh.

RLL (Run Length Limited). Cakera keras dapat menyediakan ruang storan dan kepantasan yang lebih berbanding dengan cakera liut. perintang penamatan (terminating resistors). data disimpan di dalam bulatan concentric yang dipanggil trek. Bahagian-bahagian cakera keras.) ? Apakah fungsinya ? Pengurusan Cakera Keras Apa itu Cakera Keras? Sebuah cakera keras mengandungi dua atau lebih kepingan bulat (platters) dimuatkan ke dalam sebuah kotak yang kedap udara (sealed case). mempunyai sepasang atau beberapa pasang kepala baca-tulis yang direkabentuk khas supaya dapat membaca data yang terakam di atas media storan.000. lengan penghimpunan capaian (head actuator arm). Bagi kedua-duanya. pernah digunakan . Setiap permukaan kepingan-kepingan cakera disalut dengan logam aloi magnetik. Bagaimana cakera keras beroperasi Storan data ke dalam cakera keras adalah sama dengan setoran data ke dalam cakera liut... media storan adalah salutan logam magnetik di atas permukaan kepingan-kepingan cakera. Ini juga membolehkan kepala-kepala baca-tulisnya dapat membuat tanda megnetik di permukaan cakera dengan lebih tepat (precise). kabel penghubung. Pada amnya setiap sektor boleh menyimpan maklumat sebanyak 512 bait atau persamaan 512 aksara. J2.Berapakah jumlah bas yang terpasang ? Apakah jenis-jenisnya ? 13. penyambung data dan penyambung bekalan kuasa. Sebuah cakera keras terdiri daripada kepala baca-tulis. Skima MFM.. Skema mengkod (encoding schemes) Terdapat dua skima mengkod bagi storan data pada cakera keras. Oleh itu. Pertama ialah MFM (Modified Frequency Modulation) dan kedua. komputer akan membaca dan menulis data dengan lebih pantas. kita sebenarnya mengarahkan komputer untuk menyediakan trek-trek dan menyediakan sektor-sektor pada setiap trek. seterusnya menyimpan lebih banyak data pada setiap kepingan cakera. Tambahan lagi cakera keras berputar dengan kelajuan sepuluh kali ganda kelajuan cakera litu. kepala-kepala baca-tulisnya adalah lebih hampir ke permukaan cakera tanpa mengakibatkan kerosakan kepada cakera. Tebal salutan aloi magnetik ini adalah lebih kurang 3/1.000 inci. papan litar bercetak. Cakera keras seperti juga cakera liut.. Setiap trek mengandungi beberapa sektor. jumper pilih pemacu (drive select jumpers). Apabila kita memformat cakera keras atau cakera litu. pengawal cakera keras (controllers). Adakah terdapat pelompat (jumper) pada papan ibu ? Berapakah jumlahnya (jumper biasanya dilabel sebagai J1. J3 . Bagi cakera keras.. Oleh kerana cakera keras adalah rigid.

ada tersimpan di dalam FAT. Pengawal Cakera Keras (HD Controllers) Sebuah cakera keras atau cakera liut. tersendiri (stand alone). Malah maklumat semua fail yang terkandung di dalam cakera dan di mana ia tersusun mengikut kelompok di cakera. Pengawal bergabung mengawal kedua-dua jenis pemacu cakera keras dan liut. iaitu. tidak boleh beroperasi bersendirian. Apabila perisian anda (Microsofr Word atau Lotus dll. Ia menerima arahan dari pengawal cakera keras (HD controller) yang dikawal oleh sistem pengoperasian komputer. Sementara rekabentuk pengawal bersepadu pula. Sebuah fail mungkin tersebar ke marata-rata kelompok cakera di beberapa kepingan-kepingan cakera. Kepala baca-tulis merakam data yang datang dari pengawal cakera keras dengan menjajarkan partikel magnetik ke permukaan kepingan-kepingan cakera samada positif atau negatif. Ia juga memastikan cakera berputar pada kelajuan yang tetap. Masa capaiannya pula adalah 28 ms juga. kira-kira 3000 pusingan se minit. MFM biasanya mempunyai 17 sektor setiap trek yang mempunyai 512 bait setiap sektor. Pengawal tersendiri mempunyai pengawal yang berasingan antara cakera-cakera liut dan cakera keras. Sistem operasi akan menyimpan maklumat penghubung (link) antara kelompok pada tiap-tiap kelompok pertama yang digunakan oleh fail itu.) memberitahu sistem operasi supaya membaca atau menyimpan sebuah fail. Maklumat penghubung ini akan disimpan semula di FAT. selari dan ‘game’ secara bersepadu. Ia menukar arahan dari pengawal kepada turun naik voltan yang menggerakkan lengan penghimpun capaian dan kepala baca-tulis merentas permukaan kepingan cakera. Di bahagian bawah cakera keras terdapat papan litar bercetak (PCB) yang juga dikenali sebagai papan logik. . Pengawal cakera keras pula terbahagi kepada 3 bentuk. dan membaca data di permukaan kepingan-kepingan cakera dengan mengesan partikel magnetik yang terdapat di permukaan kepingan-kepingan cakera samada positif atau negatif. bergabung (combined) dan bersepadu (integrated). Kad pengawal cakera keras dan liut yang lebih moden menggabungkan pelabuhan-pelabuhan untuk serial. Sistem operasi akan membaca meklumat pada FAT untuk menentukan pada kelompok (cluster) manakah fail itu bermula. dan memberitahu kepala baca-tulis bila nak baca dan bila nak rakam data. Pengawal ini dikenali sebagai ‘multi I/O card’. Sistem mengkod RLL boleh menyimpan lebih banyak data dengan mempunyai lebih sektor setiap trek iaitu lebih dari 25 sektor. Keupayaan setoran maksimum ialah 80 MB dan masa capaiannya (access time) pula ialah 28 ms (milisecond).dengan meluas tetapi telah diambilalih oleh skima kedua RLL. sistem operasi akan mengarahkan pengawal cakera keras menggerakkan kepala baca-tulis ke jadual pembahagian fail (FAT) pada cakera. Lengan penghubung capaian dan kepala baca-tulis bergerak merentas permukaan kepingan-kepingan cakera sambil menjajarkan kepala dengan trek-trek yang terdapat pada cakera dengan ketepatan yang tinggi. atau bahagian manakah cakera yang masaih kosong untuk menyimpan fail baru anda. Ia mendapat arahan dari pengawal cakera keras. menggabungkan fungsi pengawal cakera keras dan liut ke dalam papan induk.

Ia masih menggunakan kabel kewalan sebanyak 34 dawai dan kabel data sebanyak 20 dawai. Pada masa ini pemacu SCSI adalah yang terpantas dan menawarkan kapasiti ruang yang tertinggi sehingga 7 GB dengan kadar . kapasiti masimumnya ialah 540 MB. disambung ke cakera keras dengan kabel kawal sebanyak 34 dawai dan kabel data sebanyak 20 dawai. Pengawal ESDI yang awal menawarkan 70 MB dengan kadar pemindahan data sebanyak 2. ‘workstations’ dan sistem-sistem yang lebih tinggi yang lain. Di bawah ini adalah beberapa jenis pengawal cakera keras. sementara ada juga beberapa yang boleh sampai 80 hingga 120 MB dengan kada pemindahan data 1 MB se saat. Pengawal SCSI Pengawal SCSI atau ‘Small Computer Interface Controllers’ adalah terbaik untuk server network. di mana anda perlu masa capaian yang lebih tinggi yang lain. jenis terbaruyang dikenali sebagai ‘Extended IDE’ menawarkan ruang cakera sehingga 1. Satu kad adapter IDE terbina tersu di dalam papan induknya dan tidak memerlukan kad adapter. dan litar pengawalnya termuat pada pemacu cakera keras itu sendiri. Pengawal ESDI Pengawal ‘Enhanced Small Device Interface (ESDI di sebut EZ-dee) telah direkabentuk bagi mengendalikan kapasiti dan prestasi yang lebih tinggi. Keserasian antara jenis-jenis pengawal caker keras dengan jenis-jenis cakera keras perlu ada.Memberi arahan ke cakera keras 2. pemacu cakera padat. pengimbas. Pengawal ST-506/412 Yang terawal. Untuk mendapatkan prestasi maksimum sesebuah cakera keras. Pengawal jenis ini telah diatasi oleh pemacu-pemacu IDE dan SCSI. anda perlulah mempunayi pengawal yang serasi dengan keupayaan dan kepantasan cakera keras anda. Cakera keras yang menggunakan pengawal ini pada amnya adalah berkapasiti 40 MB. di mana anda perlu mencapai beberapa pemacu dan peranti pada masa yang sama. Pengawal IDE Pengawal IDE atau ‘Integrated Drive Electronics’ adalah perluasan dari antara muka ST506/412. Cakera Optik dan ‘extended hard drive’ kepada satu SCSI ‘host’ yang boleh dipasang ke slot tambahan (expansion slot). Walau bagaimana pun.Fungsi Pengawal Cakera Keras Pengawal cakera keras melaksanakan dua fungsi: 1. Anda boleh menyambung sehingga 7 peranti SCSI (tidak termasuk ia sendiri) seperti ‘backup tape’.5 MB se saat. Model-model yang terakhir menawarkan ruang cakera keras sehingga 1 GB dengan kadar pemindahan data 10 MB se saat.9 GB dengan kadar pemindahan data 4-8 MB se saat.Memindahkan data secara dua hala antara sistem komputer dan cakera keras.

anda akan mendapat atau membeli kad pengawalnya sekali. bilangan sektor setiap trek dan maklumat-maklumat lain seperti trek rosak. Selepas pemasangan cakera keras dan kabel-kabel penghubungnya. Pengawal ST-506/412 dan juga pemacu ESDI hendaklah di format aras-rendah dengan menggunakan rutin pemasangan yang disediakan bersama dengan cakera keras atau pengawal. Komputer AT menyimpan maklumat mengenai geometri cakera kerasnya di dalam BIOS ROM yang terdapat pada papan induknya.pemindahan data 5 MB se saat. Ini bermakna. Jangan dipisahkan cakera keras dengan kad pengawalnya apabila anda memasang cakera keras anda. Jika anda menukar cakera keras. cakera keras komputer adalah berlainan dari satu dengan yang lain. Format akan meletakkan tanda-tanda magnetik pada permukaan kepingan cakera supaya pengawal dapat mencari tempat untuk membaca dan menulis data. Biasanya BIOS ROM komputer AT. Kebanyakan pemacu SCSI dan IDE telah diformat dari kilang. Jika spesifikasi yang anda pilih adalah salah. Di antara ciri-ciri penting sebuah cakera keras ialah. Kebanyakan cakera keras dibekalkan bersama-sama dengan maklumat-maklumat tentang ciri-cirinya. Program setup BIOS ROM akan memberi anda pilihan untuk memilih jenis cakera keras yang anda pasang. pilihlah maklumat atau spesifikasi yang paling hampir. Format aras rendah akan menyediakan cakera keras untuk menerima sistem operasi komputer seperti DOS. Memformat aras-rendah. bilangan silindernya. Sebelum melakukan format aras-rendah. kecuali ada arahan melakukannya. Oleh yang demikian. tetapi tidak melebihi dari spesifikasi sebenar cakera keras itu. Biasanya apabila anda membeli sebuah cakera keras. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian. maka cakera keras anda tidak akan berfungsi. pastikan anda menggunakan . ‘setting’ jumpernya. bilangan kepala baca-tulisnya. apa yang perlu anda buat ialah memformat aras-rendah atau ‘low-level formatting’. Maklumat cakera keras tidak terdapat pada kad pengawalnya. anda perlu mengambiltahu tentang ciri-ciri cakera keras yang anda pasang. Jika BIOS tidak mengandungi maklumat tepat tentang sesebuah cakera keras. menyokong 47 jenis cakera keras. Jika melakukan format aras rendah ke atas cakera keras RLL. anda perlu memformat cakera keras anda dahulu. Sistem penghujung tertinggi (High end systems) boleh mencapai sehingga 40 MB se saat Menyediakan Sebuah Cakera Keras Komputer XT menyimpan maklumat mengenai geometri cakera kerasnya di dalam ROM yang terdapat pada kad pengewal cakera keras. cakera keras itu akan rosak dan tidak boleh digunakan lagi. Oleh itu jangan memformat aras-rendah pemacu cakera keras IDE. dan selepas menyelaraskan spesifikasi atau konfigurasi cakera keras dengan BIOS ROM komputer. atau ralat yang terdapat pada cakera keras tersebut. sebelum cakera keras itu dapat digunakan. Versi BIOS yang terbaru membenarkan pengguna memasukkan sendiri maklumat-maklumat cakera keras tertentu. Jika dilakukan juga format aras rendah.

dikenali sebagai ‘Master Boot Record’ (MBR) atau jadual partisi (partition table). ‘Partition’ lanjutan pula boleh mengambil baki ruang yang ada. Terdapat dua jenis ‘partitioning’. asas dan lanjutan (primary and extended partitioning). Sektor pertama pada cakera keras. Format aras tinggi membahagikan setiap partisi kepada: Sektor But (Boot Sector) Jadual Pembahagian Fail (File Allocation Table) Direktori Akar (Root Directory) Kawasan Data (Data Area) Sektor but adalah sektor pertama di dalam pemacu logikal DOS atau volum (Silinder 0. DBR adalah program yang akan ‘load’ atau mulakan sistem operasi dan juga mengandungi jadual data mengenai maklumat kritikal tentang sesebuah partition itu. ‘Partitioning’ atau membahagikan cakera keras boleh dilakukan dengan menggunakan program FDISK yang dibekalkan bersama DOS. Oleh itu format aras tinggi sebenarnya. sektor 1) dan ia mengandungi ‘Dos Boot Record’ (DBR).perisian yang menghasilkan pengkodan RLL dan bukannya pengkoding MFM. Mempartisi cakera keras. akan membentuk struktur penyokong kepada cakera keras. dari permulaan partisi tersebut. iaitu. terdapat BIOS ROM-nya sendiri. kepala 0. F dan seterusnya. pergi ke partisi yang betul dan ‘load’ satu lagi sektor but. Format Aras Tinggi (High level formatting) Program FORMAT dalam DOS. sektor 1. Format aras rendah juga boleh dilakukan oleh program khas penyediaan dan pengurusan cakera keras. (Hard Disk Management Utility). Ia mengandungi jadual data yang menunjukkan kawasan-kawasan yang diagihkan kepada partisi-partisi yang ada pada cakera keras. yang terdapat pada BIOS ROM sesebuah komputer itu atau bagi cakera keras SCSI.0 ke atas. sebuah partition asas boleh dijadikan 2 GB. ‘partition’ lanjutan. atau dengan program yang hampir sama. atau boleh juga dilakukan dengan perisian utiliti yang lain yang sesuai. yang mencipta pembahagian-pembahagian kecil di dalam setiap partisi. yang boleh dianggap sebagai cakera-cakera keras yang berasingan. Walau bagaimana pun. silinder 0. Memformat aras rendah. head 1. dan dikenali sebagai pemacupemacu logikal dengan nama D. Setiap pemacu logikal mempunyai nama huruf yang berbeza dan FAT dan direktori akar (Root Directory) yang tersendiri. boleh dibahagikan kepada lebih dari dua bahagian. E. supaya fail-fail dapat ditulis padanya secara automatik. dilakukan samada dengan program penyediaan cakera keras yang dibekalkan bersama dengan cakera keras tersebut. . Pemacu-pemacu logikal adalah sebenarnya pembahagian cakera keras yang sama. iaitu. Walau bagaimana pun. DOS mestilah dimasukkan ke dalam ‘partition’ asas (primary) dan menjadikan ia ‘partition’ yang aktif. adalah baik menggunakan program yang terdapat pada BIOS ROM komputer itu sendiri bagi melakukan pengurusan cakera keras. Bagi DOS 5. Ia juga mengandungi program yang membaca jadual data itu. menyediakan cakera keras bagi kegunaan DOS.

Sebelah berwarna ini hendaklah disambungkan ke pin nombor satu di sambungan adapter.Nisbah ‘interleave’ (interleave ratios) Apabila kepala baca-tulis membaca data dari sesuatu sektor dari cakera. Setiap suiz individu DIP mempunyai dua kedudukan iaitu "On" dan "Off". Adapter dan papan ibu (motherboard) biasanya memerlukan konfigurasi sebelum anda memasang kad-kad tambahan. kepala bacatulis tidak dapat membaca atau menulis data dari atau ke cakera. Biasanya anda perlu set pilihan suiz di kad adapter untuk menkonfigurasi beberapa pilihan. sektor itu telah pun terlepas. Susunan ini dekenali sebagai nisbah ‘interleave’ (interleave ratios). Oleh kerana kepala baca-tulis membaca data secara turutan. Sambungan di adapter biasanya mempunyai nombor 1 dicetak di papan untuk menunjukkan kedudukan pin 1. Apabila jumper dipasang di pin. menyusun sektor secara berselang-seli. ia akan membuat sambungan elektrik di antara dua pin. putaran cakera adalah terlalu cepat bagi pengawal untuk memindahkan data-data ke RAM. Satu cara yang lebih berkesan bagi mengatasi masalah ini ialah. Seperti juga suiz DIP. manual pemasangan untuk sesuatu peranti akan memberikan satu jadual atau keterangan mengenai pin mana yang perlu set jumper untuk sesuatu opsyen. Penetapan IRQ Setengah adapater memerlukan penetapan IRQ (Interrupt Request Line). Kabel-kabel ini nipis dan leper yang dibuat daripada beberapa wayar berbalut yang menjadikan seperti ribon. seperti 1-10-2-11-3-12-4-13-5-14-6-15-7-16-8-17-9-1 bagi sektor yang berjumlah 17. Penyambungan Kabel-Kabel Kebanyakan adapter memerlukan anda menyambung peranti lain ke adapter ini dengan menggunakan kabel. Semasa pemindahan data ini berlaku. Proses konfigurasi termasuk set suiz-suiz kecil yang dipanggil suiz DIP (Dual-In-line-Package). maka ia terpaksa menunggu putaran kedua cakera bagi membaca sektor tersebut. [ Kembali ke laman depan ] Pemasangan Kad Tambahan Dan Konfigurasi Suis DIP dan jumpers. Pada masa ia bersedia untuk membaca atau menulis data ke sektor berikutnya. Kemudin pengawal akan memindahkan data tersebut ke penimbal (buffer) di dalam RAM komputer. Terdapat juga adatper yang mempunyai jumper. Jumper ialah satu plug kecil bersegi empat yang boleh dipasang di pin-pin. Di kebanyakan komputer. Apabila adapater perlu .Wayar di satu tepi biasanya berwarna merah. kepala baca-tulis akan memindahkan data tersebut ke pengawal. tetapi kepingan cakera masih berputar.

Apabila anda memasang peranti baru. terutamanya peranti seperti kad suara. Setiap peranti perlu ada IRQ nya tersendiri. Saluran DMA seperti juga penetapan IRQ. port LPT (Line Printer) dan port permainan (untuk kayu ria). anda boleh semak IRQ yang masih ada dengan menggunakan perisian utiliti seperti QAPLUS. Terdapat satu julat alamat ingatan di dalam komputer yang dikhaskan kepada I/O di antara beberapa peranti di dalam PC dan CPU. ia akan memberi signal kepada CPU dengan menggunakan satu daripada talian IRQ. Contohnya adapter multifungsi (Multi I/O card) mempunyai port komunikasi berikut: serial port yang dilabel sebagai COM1 dan COM2. Selalunya semak manual yang dibekalkan. Bagaimana pun ada setengah adapater membekalkan program untuk konfigur IRQ. Port serial COM1 selalunya diberikan alamat 3F8 hingga 3FF. Apabila anda membuat konfigurasi sesuatu adapter ianya memerlukan penetapan alamat I/O. Terdapat beberapa saluran DMA di dalam komputer di mana peranti boleh guna untuk menulis terus ke ingatan. COM Port Alamat asas I/O IRQ COM1 03F8 4 . Peranti menggunakan alamat ini untuk berkomunikasi dengan CPU dan sebaliknya. Berikut ialah contoh penetapan IRQ Kebanyakan adapter memberikan jumper untuk anda konfigur penetapan IRQ. Menyuruh CPU melakukan semua capaian ingatan akan melambatkan keseluruhan sistem. Oleh itu anda perlu tetap satu alamat kepadanya yang tidak digunakan oleh peranti lain. DMA boleh menyelamat. Setengah peranti seperti kad suara dan pemacu CD-ROM perlu mencapai ingatan.perhatian CPU. suiz DIP atau menjalankan perisian yang datang bersama peranti. tanpa melalui CPU. Setengah saluran DMA digunakan oleh sistem. Penetapan DMA. Dalam keadaan ini. Mereka melakukan dengan membuat pemintaan kepada CPU dan CPU kemudiannya menulis ke ingatan untuk peranti ini. Pengecualian ialah kepada sistem bus EISA dan MCA yang membenarkan peranti berkongsi talian IRQ. Alamat Asas Input Output. Setiap talian IRQ dikenalpasti dengan satu nombor. memerlukan konfigurasi jumpers.. Berikut ialah contoh beberapa saluran DMA. Port LPT juga memerlukan penetapan IRQ dan alamat asas I/O.

[ Kembali ke laman depan ] Amalan Pencegahan Kerosakan PC Seperti lain-lain peralatan elektronik komputer pun boleh digunakan untuk jangka masa yang lama dan berpanjangan. sambung kabel audio di antara pemacu cd-rom dengan kad suara. Berikut adalah panduan semasa memasang fax-modem: Pastikan anda tidak menggunakan port COM yang telah digunakan. Memasang Modem. Fail ini membenarkan dos mengenali pemacu cd-rom.exe. anda perlu fail mscdex. Terdapat beberapa pekej multimedia di pasaran sekarang ini.Perkakasan komputer tidak terbakar dan meletup. Semak manual adapter dan cakera untuk menentukan bagaimana hendak memasang driver. Semak sama ada perisian anda di konfigurasi untuk port COM yang sama dengan port fax-modem disambungkan. Modem berfungsi sebagai terjemah yang membolehkan komputer anda berkomunikasi dengan komputer lain melalui talian telefon. Sekiranya sistem termasuk kad suara. Selain daripada driver peranti. Semak sambungan untuk memastikan bahawa talian telefon disambungkan dengan betul. Fax-moderm berfungsi seperti modem tetapi ianya mempunyai keupayaan menerima dan menghantar faks. Anda juga perlu perisian komunikasi untuk mengawal modem dan memberikan sokongan untuk fungsi-fungsi seperti pindahan fail yang membolehkan anda menghantar dan menerima fail. Fungsi utama modem ialah menukar data siri yang datang dari satu komputer ke satu signal yang boleh disambungkan ke talian telefon ke komputer lain. Pastikan modem anda menggunakan port COM yang tidak berkongsi talian IRQ dengan peranti lain.COM2 02f8 3 Memasang Pemacu CD-ROM.Tetapi dalam keadaan yang tertentu ia pun boleh menjadi rosak. Untuk memasang pemacu CD-ROM sila ikut langkah berikut: Pasang pemacu ke komputer Sambungkan punca kuasa Sambungkan kabel antaramuka dari pemacu ke adapter.Kalau kita sentiasa memberi perhatian terhadap perjalanan komputer kita dari segi pengoperasian dan pengendalian maka komputer kita akan . Prosedur yang anda guna untuk memasang driver cd-rom berbeza bergantung kepada jenis adapter dan kad suara.Kesilapan penggunaan dan keadaan alam sekitar boleh menyebabkan komputer mengalami kerosakan.

Pengumpulan habuk tadi boleh bertindak sebagai insulasi dan mencegah pemindahan haba semasa operasi komputer.Suhu yang berlebihan 2.PCs adalah sensisitif dengan bekalan kuasa jika dibandingkan dengan perkakasan letrik yang lain.Habuk dan debu 3. Pastikan sistem bebas daripada habuk.Karat 6. Pastikan kipas-kipas penyejuk berjalan dengan baik misalnya kipas bekalan kuasa dan kipas penyejuk mikro-pemproses. Empat jenis masalah bekalan kuasa. Gangguan Bunyi Komputer dan perkakasan lain adalah sensitif kepada gangguan bunyi dan memberi kesan buruk. arus. Simpan cakera pada tempat yang suhunya kering dan dingin . Habuk dan Debu Caj elektrik statik didalam komputer dan monitor boleh memerangkap habuk dan debu.Ruang diantara kepala dan cakera adalah sempit dan habuk dianggap sebagai penyebab utama kepada kerosakan atau kegagalan pemacu beroperasi.Medan Magnet Suhu yang tinggi Cip dan komponen lain adalah sensitif kepada suhu yang tinggi. . Cara-cara berkesan untuk mencegah atau mengurangkan gejala diatas Penapisan(Filtering) Perlindungan (Shielding) Baiki pendawaian Baiki jenis komponen dalaman. data dan suara.Bunyi boleh dianggapkan sebagai perubahan mengejut dan tidak disangka-sangka yang berlaku kepada perjalanan voltan.terpelihara dan jangka hayatnya akan berpanjangan.Haba mendatangkan masalah apabila kita mula menambah add-on cards Tindakan-tindakan berikut boleh membantu kita dalam mencegah kerosakan berkaian dengan suhu. Perbetulkan atau kemaskan semula kedudukan cip pada soket sekiranya terdapat gangguan berkala.Peralatan yang selalu berkaitan dengan habuk ialah pemacu dan pencetak. Ia boleh terjadi akibat denyutan tenaga secara tiba-tiba. Sentiasa servis PC anda.Masalah bekalan kuasa 5.Gangguan bunyi 4.(intermitent disturbance) Pastikan keadaan peredaran udara dalam CPU baik. Masalah Talian Bekalan Kuasa Faktor environment yang utama untuk melicinkan perjalan sistem komputer ialah bekalan kuasa yang baik dan bersih. Faktor-faktor yang menyebabkan kerosakan 1.Semasa operasi biasanya PC mengeluarkan suhu.

Gegaran Elakkan daripada berlaku gegaran semasa komputer sedang beroperasi. 2. Karat Karat boleh berlaku pada pin.Keadaan ini boleh diatasi dengan menggunakan alat penyetabil voltan yang otomatik atau manual. Keadaan ini berlaku apabila bekalan kuasa terputus terus akibat petir dan guruh atau ribut yang kuat.Ujudkan sebuah perpustakaan peribadi yang mengandungi dokumen mengenai perisian dan perkakasan yang relevan dengan program komputer anda.Penurunan kuasa berlaku apabila kita menggunakan komputer berdekatan dengan peralatan letrik yang besar saperi pendingin uadara . Black Out.Sentiasa back up sistem. Brown outs.(Panduan pemasangan .kabel.manual dan booklets) 4.Juga perlu sediakan beberapa driver yang boleh menjalankan peranti dan lain-lain komponen.Pastikan sistem anda sentiasa bersih.soket dan akad anataramuka (interface kad). 3. .Sentiasa simpan satu set disket sistem yang boleh bot komputer.Spikes.Juga boleh mengakibatkan bad sector dan FAT bad.Disket ini mengandungi versi Dos yang sama dengan dos yang ada dalam komputer yang disimpan dalam cakera keras. Panduan/Nasihat Kearah Kesempurnaan Penyenggaraan 1.pengisar berat dan .Sekiranya serangan virus yang terlalu serius ia boleh mengakibatkan kerosakan hard disk atau memory chips. PCB yang mempunyai karat mudah terputus saluran atau trek perjalanan arus letrik atau isyarat(signal). Perkakasan ini disaluti oleh loagam yang mana lama kelamaan akan gugur dimakan karat.Kawasan yang mudah dihinggapi karat ialah kawasan tepi laut atau di kawasan yang sentiasa hujan. Kejadiankelebihan voltan beberapa milisaat atau lebih.Juga boleh menggunakan alat pelindungan atau pemutus litar dari kedai-kedai tempatan.Berlaku juaga pada tempat yang berdekatan dengan kerja-kerja pengimpalan.Pengguna dinasihatkan supaya menanggalkan plug dari bekalan kuasa apabila komputer tidak digunakan. Serangan Virus Kehadiran virus boleh terjadi dalam fail atau memory.Semasa gegaran ajarum atau head pada cakera keras akan mengguris cakera dan mengakibatkan kehilangan data secara berkekalan. Kejadian kelebihan voltan kurang daripada satu milisaat Surge. Keadaan ini berlaku apabila kurang voltan yang dihantar kepada komponen tertentu saperti chips dan lain-lain komponen.Perkakasan mudah rosak akibat gegaran ialah pemacu dan cakera keras.

memformat cakera keras.EXE dan . Satu cara lagi virus komputer merebak adalah melalui sektor but (boot sector) cakera.COM.sector dan lain-lain. merosakkan fail sistem & fail aplikasi dan sebagainya. Bagaimana Virus Memasuki Sistem Komputer Anda Virus boleh memasuki sistem komputer dengan dua cara : 1.Periksa semua komponen dan perkakasan dengan menggunakan perisian tertentu misalnya Qaplus atau Norton Disk Doctor. 4.Mulakan daripada CMOS Setup untuk menentukan keserasian infomasi mengenai cakera keras saperti bilangan head.Periksa sama ada mesin disambungkan dengan sistem network saperti LAN dan WAN atau internet. ia dapat mengawal komputer setelah komputer di aktifkan. Banyak virus komputer menyerang fail . Apabila virus menyerang sektor but. [Kembali ke laman depan] Virus Virus komputer adalah program komputer .Jalankan servis.Periksa PC anda. Virus komputer berupaya merebak dan menjangkiti program lain pada sistem komputer. program virus juga dilaksanakan. memberhentikan atau melemahkan operasi komputer. adalah lebih baik jika kita mengetahui bagaimana virus bekerja. komputer tersebut boleh dijangkiti virus.Melalui salinan program atau fail dari cakera 2. kadang-kadang dipanggil juga virus makro. Terdapat juga virus yang menyerang fail dokumen. ia ditulis oleh seseorang dengan maksud tertentu. 3. Virus komputer tidak timbul secara "ajaib".tidak lebih dan tidak kurang. Jika Program aplikasi yang terinfeksi dipindahkan kepada komputer lain. Setiap kali program dilaksanakan.Melalui proses "replikasi" virus itu sendiri.Tudung peralatan sekiranya tidak digunakan. 2.Periksa cakera keras sama ada terdapat bad sectors. Virus boleh memasuki komputer anda melalui proses muat-turun (downloading). Untuk mencegah komputer daripada dijangkiti oleh virus. Biasanya virus komputer adalah tersembunyi (hidden). Prosedur Servis Sebuah Komputer 1. . Ini menyebabkan pembesaran saiz fail dan seterusnya mengubahsuai fail tersebut. Program aplikasi yang dijangkiti virus adalah salah satu cara utama virus komputer merebak. Virus kemudiannya melakukan replikasi dan merebak serta menganggu sistem seperti memaparkan mesej. Komputer yang dilengkapi dengan modem boleh dihubungkan dengan komputer lain.

Contohnya ARMOUR. pemacu cakera boleh disambungkan dengan menggunakan kabel ribbon 40 pin dan seterusnya sambungkan kabel bekalan kuasa. tentukan cakera yang mana satu digunakan untuk but. . [ Kembali ke laman depan ] Cakera Keras (Hard Disk) Memuatkan Pemacu Cakera Keras Kabel berbentuk ribbon dan penyambung bekalan kuasa disambungkan kepada cakera keras. dan CS – pilih pin MA. partisi cakera keras mempunyai nilai maksimum 32 MB. PC-CILLIN dan sebagainya. Adalah lebih baik jika kita mempunyai disket sistem yang bersih dengan perisian anti virus yang sedia ada di dalamnya. virus akan dapat dikesan secara automatik setiap kali cakera di akses. offkan kembali komputer. Ubahkan jumper pada cakera keras untuk menjadikannya MASTER atau PRIMARY. mematikan suis komputer tidak akan menghilangkan ingatan komputer. Onkan komputer dan laksanakan perisian antivirus untuk memastikan ianya bersih dari virus. Dalam setengah-setengah kes. Menyediakan cakera keras boleh but (bootable). Mengimbas (scan) setiap cakera/disket yang hendak digunakan. Dengan cara ini . Setelah selesai. Pastikan guna setting yang membenarkan semua fail binari dapat diperiksa. Melakukan lindung tulis (write protect) bagi disket-disket sistem. Banyak cakera keras baru menggunakan label MA. Setengah virus menggunakan but panas ini sebagai cara untuk merebak atau melakukan aksi lain. Selepas menghapuskan dan membersihkan program yang dijangkiti virus. kemudian but semula (dari pemacu cakera A) dengan menggunakan disket sistem yang ‘bersih’ dan ‘write-protected’. Sebelum installation.Cara mengatasi masalah virus komputer Kaedah Pertahanan/Pencegahan. Beberapa tahun dulu semasa DOS 3. Melakukan attribut baca sahaja (read only) bagi fail-fail yang penting Kaedah Pemulihan. bukan hanya program aplikasi. Dengan but panas (Ctrl +Alt+Del) selalunya tidak akan menghilangkan virus dari ingatan.X. untuk mengesan dan mengenalpasti fail yang terinfeksi. Cakera kerass kedua akan dikonfigurasi sebagai pemacu SLAVE atau SECONDARY. Tip: Pin 1 pada kabel ribbon mestilah bersebelahan dengan kabel bekalan kuasa. Masukkan perisian anti virus jenis TSR (aktif selepas proses but dan kekal dalam ingatan). Pilih jumper SL pins pada cakera keras ini. DR SOLOMON. Laksanakan perisian anti virus versi terbaru. SL. Cakera but akan disambungkan kepada primary hard disk controller. Mengimbas (scan) fail-fail yang dimuat-turun (download) dari internet. Offkan komputer anda untuk sekurang-kurangnya untuk selama 5 minit.

Sebelum anda menyediakan cakera keras.Satu lagi masalah utama ialah cakera keras yang melebihi 512 MB di mana driver atau program FDISK tertentu diperlukan. BIOS akan memberikan anda 2 atau 3 pilihan untuk konfigurasi. Ia dapat dilakukan dengan menggunakan Setup dan melaksanakan auto-detection. mantailor . pastikan anda mempunyai BIOS yang dapat mengenal cakera keras anda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful