Bagaimana Sistem Komputer Beroperasi Bagi seseorang pengguna atau juruteknik komputer PC, pengetahuan asas tentang bagaimana komputer

beroperasi adalah berguna. Apabila PC dihidupkan dan sebelum menggunakan program aplikasi, banyak perkara sudah berlaku. Kelakuan ini memberikan simptom tentang baiknya atau sakitnya komputer. Seseorang pengguna atau juruteknik yang berpengalaman dapat mentafsir simptom berkenaan dan seterusnya cuba menyelesaikan masalah operasi. Apabila sesuatu PC dihidupkan, 2 peringkat tentu berlaku. Peringkat pertama ialah peringkat perkakasan. Peringkat kedua ialah peringkat perisian. Kita sekarang akan melihat kedua-dua peringkat dengan lebih mendalam. Peringkat Perkakasan Komputer yang kompleks boleh dibahagikan kepada bahagian utama iaitu perkakasan fizikal. Perkataan Inggeris CONSOLE juga digunakan untuk bahagian ini. Peranti-peranti yang terlibat dalam perkakasan utama ini termasuk papan induk ( motherboard ) ROM BIOS pemacu cakera ( disk drive ) kad-kad tambahan ( expansion cards ) pembekal kuasa ( power supply ) monitor papan kekunci ( keyboard ) tetikus ( mouse ) modem pemacu CD-ROM pencetak ( printer ) pengimbas ( scanner ) Kita akan melihat tiga komponen utama ketika komputer dihidupkan.Komponen ini ialah :1.Mikropemproses 2. ROM BIOS 3. POST Mikropemproses Mikroprosesor merupakan pusat operasi komputer seperti otak manusia. Mikroprosesor dikenali CPU ( central procesing unit ). Intel, AMD dan Cyrix merupakan mikroprosesor yang popular.Fungsi mikroprosesor ialah kalkulator yang pantas peranti storan terhad yang perlu dibantu dengan storan sementara dan kekal semasa pemprosesan menjalankan segala pemprosesan dalam komputer Mikroprosesor tidak mampu berfungsi tanpa arahan spesifik. Arahan yang spesifik ini berbentuk digit atau huruf. Arahan ini akan memerintah mikroporsesor melakukan sesuatu. Arahan ini dalam perisian. Perisian ini direka oleh penulis perisian. Sebenarnya, apabila sesuatu arahan ditaipkan,arahan ini akan terus dihantar ke mikroprosesor. Di dalam mikroprosesor terdapat pendaftar aritmatik ( arithmatic register ) yang melakukan perkiraan. Mulai 486 melainkan 486-SX, ko-prosesor matematik dibina dalam mikroporsesor. Ini meningkatkan pemprosesan data. BIOS BIOS ialah akronim BASIC INPUT / OUTPUT SYSTEM. BIOS ialah satu set arahan dalam satu perisian yang mengoperasi perkakasan komputer. BIOS ditulis dalam bahasa mesin ( machine language ). BIOS juga bertanggunjawab terhadap proses input dan output dan kerja-kerja lain. Maka arahan-arahan membantu komunikasi perkakasan komputer dengan peranti-perantinya. BIOS disimpan di dalam mikrocip secara elektronik. BIOS tidak dapat ditulis semula atau diubah maka cip ini juga dikenali READ-ONLY-MEMORY (ROM) . Oleh sebab ROM dan BIOS adalah sentiasa berkaitan, maka cip ini juga dikenali ROM BIOS. ROM ialah hardware dan BIOS ialah software maka ROM BIOS dibri istilah FIRMWARE. Cip ROM BIOS jenis DIP dan dipaderi kepada papan induk atau dislot padanya. BIOS yang mengawal sistem dipanggil BIOS sistem untuk membezakannya daripada ROM BIOS atas kad tambahan. Cip ROM BIOS digunakan pada kadkda tambahan seperti ethernet card, video adapter card dan kad-kad lain. Arahan atas kad-kad tambahan ini membantu kada-kad berantaramuka /berkomunikasi dengan PC. Tugas utama perisian BIOS ialah memeriksa sistem komputer semasa komputer ini dihidupkan.Proses pemeriksaan ini dikenali POWER-ON-SELF-TEST. Proses ini akan memeriksa sistem,perantiperanti, kad-kad tambahan dengan BIOS, membilang jumlah pemacu, serial port ( COM 1 dan COM 2 ), parallel port ( bagi pencetak dan pengimbas ), memeriksa kehadiran dan baiknya papan kekunci, tetikus, monitor, memeriksa dan membilang RAM, cakera keras, alamta memori dan memori port-port dalam RAM. Tugas kedua BIOS ialah pemuat but. But ialah proses memuatkan sistem operasian dari pemacu cakera atau keras untuk menyediakan komputer untuk aplikasi program. Tugas ketiga BIOS ialah memainkan peranan antaramuka paras rendah (low level interface) di antara papan kekunci, kad video, port serial dan parallel dengan mikroprosesor.

Proses POWER-ON-SELF-TEST ( POST ) Proses POST berlaku sebelum proses but dan aplikasi program. POST memeriksa mikroprosesor,ROM BIOS, slot-slot untuk kad-kad tambahan, kad video, ,port-pot, jam sistem (clock ), cakera keras, pemacu flopi, CMOS dan bateri dan pengawal disk. Sekira semua komponen tersebut baik,satu bunyi bip akan dipapar sebelum but. Jika sebaliknya belaku, maka iimptom bunyi yang berbeza akan ditunjukkan bergantung kepada komponen yang bermasalah operasi. Biasanya mesej ralat akan ditunjukkan bagi tindakan selanjutnya. Ujian Register CPU Dan Alamat Program Counter Apabila suis kuasa dihidupkan, arus AC mengalir ke pembekal elektrik di dalam komputer dan arus AC ditukar kepada arsu DC untuk komputer. Arus DC mengalir mengikut perjalanan tetap ke CPU.Isyarat elektrik memadamkan segala data yang msih tertinggal di dalam memori pendaftar dalaman (internal memory register ). Kemudian isyarat elektrik ini reset sesuatu pendaftar CPU ( CPU register ) yang dipanggil pembilang program (program counter) kepada satu nombor spesifik. Nombor ini berbeza bagi siri komputer yang berlainan. Mengikut White ( 1994 ) bagi AT dan komputer selepasnya, nombor ini ialah F000h. Peranan nombor ini memberitahu CPU alamat arahan yang memerlukan pemprosesan. Alamat ini pada permulaan program but. Kata lain, program but sentiasa disimpan pada alamat F000h ini. Alamat diset di dlam cip-cip ROM yang mengandungi BIOS. Permulaan Program But Dan Pemeriksaan POST POST menguasai aktiviti-aktiviti komputer selepas komputer dihidupkan. Dengan alamat F000h,CPU mula mencari dan membangunkan program but dalam ROM BIOS. But program memulakan satu siri pemeriksaan sistem. Pertamanya, CPU memerikas diri sendir dan POST program dengan membaca kod-kod pada lokasi-lokasi yang berlainan dan seterusnya membandingkannya dengan rekod-rekod yang tetap dan serupa. Pemeriksaan Semua Komponen Selepas perbandingan itu, CPU menghantar isyarat-isyarat elektrik melalui litar di papan induk yang dipanggill bus kesemua komponen untuk memastikan semua komponen ini berfungsi baik. Pengguna akan terdengar bunyi pergerakan bahagian-bahagian tertentu di dalam komputer. Jika monitor sudah dihidupkan, LCD akan menunujukkan isyarat lampu merah kepada hijau kekuningkuningan . Ujian Jam Dalaman ( Inner Clock ) Seterusnya CPU memeriksa sistem inner clock yang memastikan semua komponen berfungsi secara sinkronis.

Ujian Kad Tambahan Dan Kad Video Selepas uji inner clock, POST terus menguji memori di atas kad video, isyarat video dan kad tambahan lain. Kemudian POST memuat kod BIOS di dalam kad video ke dalam sistem BIOS keseluruhan dan konfigurasi sistem. Jika ada masalah kad display, 2 bunyi bip panjang atau LCD kekal dalam lampu merah. Sistem tidak diteruskan lagi ( atau hang ). Ujian Memori Pada masa yang sama, POST terus menguji cip-cip RAM untuk memastikan cip-cip ini baik. CPU cuba menulis setiap cip dan membaca data tersebut. Kemudian membandingkan bacaan ini dengan data yang ditulis pada mulanya. Sesuatu akaun tentang pelbagai memori, iaitu base memori,extended memori, cache memori akan dipapar di skrin. Ujian Papan Kekunci CPU juga memeriksa papan kekunci. Jika papan kekunci tidak dipasang, mesej "Keyboard Error Press <F1>" ditunjukkan. Jika mana-mana satu kekunci tertekan, satu siri bip berterusan dikeluarkan. POST berhenti hingga masalah ini diselesaikan.

... Jika tiada fail ini di sini..isyarat CMOS Setup akan diberi dan proses berhenti untuk tindakan selanjutnya.Ujian Pemacu Kemudian POST menghantar isyarat melalui bus mengikut perjalanan spesifik ke pemacupemacu cakera A:.. dan C: untuk memastikan pemacu ini baik.. 2 M 5. B:..SYS dan MSDOS." ... Starting MS-DOS .. Maklumat data ini menjadi "DOS boot record".. Anda akan lihat " Starting MS-DOS . Peringkat Perisian Peringkat perisian satu sambungan kepada peringkat perkakasan... Bagi IBM kedua-dua fail dikenali sebagai IBMBIO. Jika semua baik. iaitu peringkat kedua.SYS Di peringkat ini. iaitu IO. Satu skrin seperti berikut ditunjukkan..SYS. satu bip akan dihasilkan.. Jika tidak terdapat kedua-dua fail ini di A: atau di C: satu mesej ralat berikut dipaparkan.. Kod BIOS ini akan dicantumkan dengan BIOS sistem. but program akan terus mencari kedua-dua fail ini di C: dan terus but komputer. Selepas ini akan mulanya satu ayat yang menyaakan permualaan peringkat perisisan. atau Starting Windows 95 ... " DOS boot record" ini disimpan di lokasi yang sama bagi semua disket yang sudah diformat. Jika berlainan.SYS ke dalam memori beralamat 7C00h RAM.25 in Display Type : EGA / VGA Disket Drive B : 1. keputusan pemeriksaan POST dibandingkan dengan rekod tetap didalam cip CMOS ( Complimentary Metal Oxide Semi-conductor ). program but akan memeriksa pemacu A: dan memastikan cakera di dalamnya sudah diformat dan mengandungi fail-fail ini. program but akan membaca data di dalam sektor pertama disket sistem dan seterusnya menyalinnya ke dalam lokasi spesifik di dalam RAM.. CPU Tyype : 80486DX-4 Base Memory : 640 K Co-processor : Installed Extended Memory : 7168 K CPU : Cache Memory : 256 K Disket Drive A : 1.... Non-system disk or Disk error Replace and strike any key when ready Komputer terus berhenti dan tidak berjalan lagi sehingga anda memasukkan satu disket sistem di A: dan but dari A: dan kemudian ke C: MEMUAT BOOT RECORD KE DALAM RAM Selepas ditemui kedua-dua fail tersebut.... Perbandingan Dengan Rekod-Rekod CMOS Bagi AT dan PC selepasnya.44 M 3.COM dan IBMDOS.5 in Serial Ports : 3F8 2F8 Hard Disk C : User type 516 M Parallel Ports : 378 Hard Disk D : Not Installed Pengguna boleh menggunakan kekunci < PAUSE> untuk menhentikan skrin ini untuk memerhati isi kandungannya . CARI IO. Pada peringkat ini.. Selepas program but BIOS memuatkan "boot record".SYS dan MSDOS. .COM. " Boot record" ini hanya 512 bait dan hanya mencukupi untuk `memuat kedua-dua fail pengoperasian.SYS dan MSDOS. Peringkat ini juga dikenali sebagai "bootup".. skrin seperti berikut ditunjukkan. Pertama.. program but BIOS akan menyerahkan kawalan sistem kepada "boot record" yang sekarang berada di alamat memori 7C00h. Satu akaun pemacu dipapar tas skrin pada akhir POST dan permulaan but... program but di dalam ROM BIOS mecari kedua-dua fail IO. Penyatuan Bios Kad Tambahan Dan Peranti POST akan memeriksa BIOS kad tambahan dan BIOS peranti seperti CD-ROM. Rekod ini mengandungi maklumat tentang komponen yang diinstal..

Jika tiada COMMAND."boot record" terus memuat IO.COM DAN AUTOEXEC.SYS ke dalam RAM. dan SYSINIT terus mengambil tugas but yang berikut. MSDOS. melaksana program-program. Fail ini disimpan di direktori umbi seperti CONFIG.BAT Bahagian ketiga. COPY. satu mesej ralat dipaparkan.SYS KE DALAM RAM Fail IO. Tiada arahan DOS dapat dimasukkan.MEMUAT IO. Fail ini menunjukkan tanda C prompt pada skrin. " Boot Record" terus disimpan dan tidak digunakan lagi.SYS yang tersembunyi dan sistem ke dalam RAM. bilangan "stack" dibuat dan baitnya.BAT. dipapar atau dimuatkan semasa komputer dibut. Program ini dimuat di dalam memori RAM. Fail IO. bahagian initialisation. BAHAGIAN PERTAMA COMMAND. Fail AUTOEXEC.SYS dan AUTOEXEC. dan memuat semula bahagian transient apabila diperlukan. MSDOS.Missing command interpreter ( e.SYS dimuat.COM mismatch" ditunjukkan. SYSINIT mencari fail CONFIG. SYSINIT MEMUAT MSDOS. Kedua-dua fail. TYPE.SYS ditemui. Alamatnya di hujung memori yang berada di bawah alamatprogram dan di bahagian atas alamat interrupt table. Bahagian initialisation ini digunakan sekali sahaja semasa but ini. bahagian transient. Apabila fail CONFIG.COM memanggil keluar arahan papar atau batch file transient Ia mengandungi arahan DOS dalaman ( internal DOS commands) seperti DIR. skrin menunjukkan C:\> untuk dimasukkan arahan DOS mengikut kehendak si pengguna.SYS mentafsir arahan CONFIG.BAT dikonfigur untuk operasi komputer yang optimum.MORE.COM.SYS menggunakan driver-driver fizikdi dalam ROM BIOS. Selepas but dilaksanakan. Fail ini ialah fail antaramuka pengguna (user interface ) dengan MSDOS. Fail ini ditulis dengan menggunakan QBASIC atau NOTEPAD atau pemproses perkataan yang lain. Bahagian ini menjadi bahagian tetap sistem pengoperasian. ( Device driver ialah program yang menambah kemampuan BIOS untuk mengawal memori atau perkakasan. dan bahangian initialisation.COM dan sistem fail untuk tujuan kecemasan. merespon kepada isyarat-isyarat daripda perkakasan. Fail ini mengandungi 3 bahagian: Bahagian resident.COM perlu disalin ke direktori umbi tetapi mesti pastikan sepadan dengan versinya untuk mengelakkan sistem terhenti semasa keluar daripada program aplikasi. Adalah baiknya si pengguna menyimpan satu disket yang mengandungi kedua-dua fail. REN. SYSINIT akan mengarahkan MSDOS.SYS MEMUAT COMMAND.SYS mencari dalam direktori umbi (root directory ) dan memuat fail COMMAND. dan mengurus pengoperasian sistem.COM Fungsi MS-DOS EXEC dalam SYSINIT mengarah MSDOS. DEL.SYS bekerjasama dengan BIOS untuk menguruskan fail-fail.COM.) MSDOS. Selain daripada itu terdapat juga program-program aplikasi atau perkara-perkara lain yang si pengguna ingin dilaksanakan.g. Bahagian kedua ini dimuat ke alamat di hujung tinggi RAM konvensional dan didalam batasan 640 K.SYS KE DALAM RAM SYSINIT memuat fail MSDOS.COM ( BAHAGIANTRANSIENT) Bahagian transient . COMMAND.SYS mengandungi satu rutin SYSINIT yang menguruskan langkah-langkah but lain.COM ( BAHAGIAN RESIDENT ) Bahagian pertamanya ialah satu tambahan ( extension ) kepada fungsi-fungsi input / output. COMMAND.SYS Selepas MSDOS. mesej ralat " COMMAND. dimuat selepas bahagian transient. CONFIG.SYS.SYS MELAKSANA ARAHAN DI DALAM CONFIG. Bahagian resident ini mengandungi kod-kod untuk memproses Ctrl-C dan Ctrl-Break.Satu fail COMMAND. Fail ini juga memuat program aplikasi. Biasanya fail ini mengandungi satu siri arahan DOS di dalam bentuk fail kumpulan. Fail IO. dan boleh ditulis semula oleh program aplikasi jika memori ini diperlukan.SYS. Katakan si pengguna ingin membuka sesuatu program aplikasi di .SYS yang direka oleh si pengguna atau juruteknik. COMMAND. Apabila "boot record" mengawal PC.SYS mempunyai fail sistem dan attribut tersembunyi . BAHAGIAN KETIGA( BAHAGIAN INITIALISATION ) COMMAND. mengesan ralat. dan "device drivers" yang menguruskan memori dan di mana memori itu ditempatkan yang setiap kali computer dihidupkan. Arahan ini menyuruh sistem pengoperasian cara-cara menangani operasi-operasi seperti bilangan fail pelu dibuka.BAT ditulis mengikut kehendak si pengguna. Jika versi itu tidak sepadan.COM ) dan C: \> prompt menjadi C> sahaja. Bahagian ini mengandungi kod untuk memuat fail AUTOEXEC. BAHAGIAN KEDUA COMMAND.

COM akan menggunakan fungsi EXEC dalam MSDOS untuk memuatkan program aplikasi berkenaan dan seterusnya memindah pengawalan sistem kepada program aplikasi ini.COM atau . EXE sepatutnya diprogram di dalam CONFIG.COM Merekacipta Fail CONFIG. BUFFERS= boleh digunakan bersama dengan SMARTDRIVE atau BUFFERS= diabaikan.COM. Lebih banyak nombor ini lebih banyak memory diperlukan untuk mengesan fail-fail yang sudah dibuka oleh DOS.anda boleh beberapa ruang yang anda suka.bat boleh diperiksa untuk menentukan sama ada BUFFERS= atau SMARTDRIVE. COMMAND.EXE atau . COMMAND. Bilangan fail-fail di antara 8 dan 255. Biasanya satu ruang di antara REM dan tulisan lain diperlukan. Jika mesti BUFFERS= digunakan.C:\>. Contoh.EXE digunakan. Walaupun demikian.SYS menggunakan High Memory Area sebaik sahaja di atas Conventional Memory. DEVICEHIGH= memuatkan device driver ke dalam upper memori ( dari 640 K ke 1023 K). COMMAND.SYS dan AUTOEXEC. CD-ROM dan Windows. Misalnya FILES= 45.SYS dan AUTOEXEC. REM sama dengan kolon ":" atau semi kolon ". Nomborini di antara 1 dan 99.COMMAND.BAT C:\DOS\SMATDRV. Buffers boleh menambah prestasi disket kerana data yang tidak digunakan boleh disimpan dalam disket sehingga sistem tidak sibuk memindah fail/ data yang lain.HIMEM.COM. DEVICE= C: \DOS\HIMEM.HIMEM. DOS akan mengabaikan segala yang terdapat dalam barisan ini semasa bootup. Device driver ialah program yang menghubungkan komunikasi di antara PC dengan perkakasan yang dipasang kepada PC.BAT Kedua-dua fail ini merupakan sistem fail.SYS menolong penggunaan memori ini tanpa pertukaran kepada protected mode tetapi secara langsung.COM akan menggunakan path tersebut untuk mencari satu fail dengan nama . .SYS menukarkan extended memory (XMS) kepada expandend (EMS) memory. FILE= ialah satu arahan DOS untuk membuka satu bilangan pada sesuatu masa tertentu.SYS Contoh: fail AUTOEXEC. salah satu ini digunakan. Perbincangan Fungsi arahan REM ialah dari Perkataan REMark. Mouse device driver membolehkan interface di antara mouse dengan PC.EXEC dijumpai. Contohnya. Biasanya di CONFIG. Dengan cara lebih banyak ruang memori konvensional dibebaskan untuk penggunaan aplikasi seperti permainan.COM akan mencari satu intrinsic program dengan nama tersebut.COM akan dimuat semula dan pengawalan sistem dikembalikan kepada sistem pengoperasian dan COMMAND. Ini perlu untuk WINDOWS. 64 K yang pertama kali lepas memori konvensional. COMMAND." di fail WINDOWS DEVICE= ialah arahan DOS yang memuat sesuatu device driver ke dalam conventional memori (bawah 640 K). Satu arahan merupakan adik beradiknya ialah DEVICEHIGH=. FILES=50 atau lebih sedikit adalah mencukupi.SYS Files=30 digunakan. BUFFERS= ialah arahan DOS. Bagi sistem komputer yang menggunakan MS-DOS sahaja FILES=30 sudah cukup tetapi bagi persekitaran WINDOWS.COM akan memaparkan mesej ralat Bad Command or File Name Jika .EXE PROMPT $P$G PATH C:\WINDOWS. Apabila program aplikasi ditamat. satu nombor ( kurang daripada 100 yang kecil diset. Fail HIMEM. BUFFERS=10.BAT dalam turutan ini. . ‘File transfer buffer’ ialah satu kawasan memori yang diketepikan oleh DOS buat sementara semasa data dipindah dari atau kepada cakera ( disk ).BAT. Jika gagal menemui fail ini. Kawasan ini untuk menyimpan DOS 5 atau DOS 6.C:\UTILITY SET TEMP=C:\TEMP LOADHIGH C:\DOS\DOSKEY. HIMEM. EMS= expanded memeory). CD-ROM device driver membolehkan komunikasi PC dengan CDROM. Nombor ini tidak boleh nombor perpuluhan. Penguasaan kemahiran menulis kedua-dua fail boleh mengarah komputer mengoperasi mengikut cara dan juga menguruskan memori dengan berkesan. EMM386. SMARTDIVE.C:\DOS. Jika langkah ini gagal lagi.SYS dari sub-direktori DOS di root direktori C: ke dalam conventional memory ( bawah 640 K ). REM ini boleh diggunakan untuk CONFIG. Autoexec. Nombor default ialah 8. Mesej ralatnya seperti " Not enough files or Too many files are open" meminta menambah bilangan fail dalam setting. Arahan perlu satu bilangan nombor "file transfer buffers".Biasanya.SYS memuatkan fail pengurusan extended memory. EXE membina expanded memory daripada extended memory ( XMS = extended memory. Walaupun amaun memory ini kecil tetapi jangan set nombor yang besar kerana ia akan membazir banyak memori. Jika pemacu SCSI digunakan .

Press F1 to continue. Ralat "fatal" POST selalunya menyebabkan tiada paparan.SYS dan AUTOEXEC.Cakera keras selalunya akan berpusing.Semasa kiraan memori. NIC.Fail-fail CONFIG.Kipas bekalan kuasa dan CPU akan mula berpusing. Fail ini sudah diprogram di dalam Windows95 oleh Microsoft. Pelabuhan bersiri. 7. POST mempunyai kemungkinan menghadapi masalah "non-fatal errors". BIOS akan memaparkan mesej "Insert Boot disk and press any key" atau sesuatu yang hampir sama. pembesar suara PC akan berbunyi.Apabila kiraan memori selesai.BAT tidak digunakan lagi di dalam WINDOWS95. Bilangan dan panjang beep menjadi panduan kepada juruteknik dalam memperbaiki komputer. Masukkan disket sistem ke dalam pemacu cakera A dan tekan sebarang kunci. LCD akan menyala di beberapa bahagian komponen komputer . 3. Mengeluarkan kad video selalunya menjadi "fatal error" bagi kebanyakan BIOS. POST telah selesai dan proses but bermula. pencetak. Cakera Liut dan sebagainya. monitor dan papan kekunci. Fungsi kedua-dua fail ini telah diambilalih oleh fail ‘REGISTRY’. Tiada RAM adalah suatu "fatal error". Beberapa kaedah yang anda perlukan untuk menukar sesuatu 1. Reset balik kad video dan masukkan dalam soket baru. Tiada CPU akan menjanakan kod beep . CD-ROM. cakera liut akan mula dicari (LCD menyala). 2. Ia adalah "fatal error" Tiada papan kekunci bukan "fatal error". papan kekunci. Troubleshooting 1 : Bagaimana Proses But Dilaksanakan? Pastikan anda telah menyambungkan sekurang-kurangnya empat komponen. jadi anda perlu mendengar pembesar suara dan membilang beep. termasuk versi BIOS.Mesej daripada BIOS akan dipaparkan. seperti kelajuan CPU. Ini dipanggil "non-fatal error" . cakera liut. jenis CPUdan sebarang "non-fatal error messages". 6. 4. Cakera keras IDE." Tiada Paparan Semasa But Periksa bekalan kuasa moditor dan sambungan video. Pada ketika ini. Bahagian terakhir POST selalunya ialah carta komponen yang dijumpai semasa POST. cakera keras. Pelabuhan LPT.pada motherboard. Kad VGA. Anda perlukan pembesar suara. Pelabuhan selari. anda akan tahu bahawa papan ibu mempunyai keupayaan sekurang-kurangnya melaksanakan POST ROM. pemacu cakera dan monitor. Selalunya pemacu cakera C dicari dan mula melaksanakan fail sistem ." Jika fail sistem tidak dijumpai. . misalnya "Keyboard Not Found. Fail-fail ini selalunya disebut "bootstrap program. Pastikan pembesar suara disambungkan bagi melihat mesej POST.Pertama. Jika perkara di atas berlaku. POST akan selesai dan mesej ralat akan dipaparkan.Paparan pertama pada monitor adalah samada kiraan memori atau paparan BIOS kad video 5.

Tentukan masalah. 3. 7. 9. Periksa kabel-kabel. Periksa kabel-kabel. dan kembalikan perkakasan kepada spesifikasi asal. .Baiki. sound card. Gantikan BIOS jika anda yakin ia boleh menyelesaikan masalah.Kenalpasti punca masalah. atau sebarang kad pengawal tambahan. 3. Troubleshooting Cakera Liut Jika lampu LCD sentiasa menyala (tidak padam). 6.Gunakan perkakasan/peralatan diagnostik bagi mengurangkan senarai masalah. modem. Kaedah Seven-Step Troubleshooting 1.Lakukan pemeriksaan biasa berdasarkan panduan/petunjuk atau pengetahuan operasi. Mesej-mesej POST yang biasa: 1. atau disablekannya dalam Setup. Gantikan CPU.Kenalpasti komponen yang bermasalah.mungkin ada "grounded" kepada kasing.Gantikan kad video.Saling tukar kad video atau monitor. tetikus. Cara Mengatasi Masalah Biasa 1. Selalunya disebabkan oleh sambungan kabel (mungkin terbalik). seperti tambahan RAM.Cuba dengan kabel-kabel lain.Disk Drive 0 failure. 2. Cuba bekalan kuasa yang lain.Cakera keras tambahan. Pilihan anda yang terakhir adalah . Trouble Shooting 2 .Gantikan SIMM dengan yang lain.Kenalpasti komponen yang bermasalah. Kemungkinan besar ianya terbalik. catat. 11.tukar motherboard. ganti.Selidiki mengapa komponen tersebut gagal berfungsi. Bekalan kuasa mungkin tidak sampai ke cakera keras atau anda tersilap set pemacu dalam CMOS (laksanakan setup). 2. periksa sambungan kabel.Ralat HDD (atau FDD) controller. 6.Periksa semula jumper pada motherboard. 4. 7.Buang secondary cache.Gantikan komponen-komponen tambahan yang kurang perlu.Kurangkan kelajuan CPU 4. 10. 5.. 2.Periksa kabel-kabel. 5. NIC. Pinjam cakera keras daripada rakan (hanya untuk mengetahui setting BIOS).Pastikan anda memilih kelajuan bus dan clock multiplier CPU anda. 8. Juga pastikan cakera disambungkan dengan betul ke "controller". Plan Drastik Gantikan bateri yang digunakan untuk CMOS RAM.Keluarkan semua cakera keras dan but dengan cakera liut.Keluarkan motherboard dan pasangkan diluar .

Cuba tekan semua cip atau alat yang dipasang pada soket.Pertama pemeriksaan visual. adakah bunyinya normal/seperti biasa? Pembesar suara boleh menghantar mesej ralat ketika POST. dokumen dan gambarajah sistem dan pengetahuan yang mendalam mengenai sistem juga elektronik. Bunyi beep ralat berbeza antara BIOS. Tugas utama pembaik PC ialah mengenali komponen yang gagal berfungsi. Jika terlalu sejuk ini mungkin menunjukan cip tersebut mati atau tiada bekalan kuasa sampai kepadanya. untuk mengasingkan dan mengesan komponen yang gagal berfungsi. Cuba tekan atau bengkokkan PCB untuk mengesan retak. Periksa "jumper". Kerosakan RAM boleh dikatakan kerap/biasa. Komputer tidak "burn-out" tetapi "wear-out" atau "force-out" oleh ragam penggunaan manusia yang salah dan kebolehpercayaan tahanan komponen yang mempunyai piawaian tertentu. cip besar seperti EPROM.Dengarkan. Elektrik mesti dikendalikan dengan betul dan berhati-hati . laluan putus. 5. Periksa PCB .jika tidak ia . Sentuh cip untuk merasa suhunya. CPU agak panas. ada cip yang terbakar. dengan itu akan terdapat kemungkinankemungkinan bahaya. malah boleh di selesaikan oleh seorang yang mempunyai pengetahuan asas penyenggaraan komputer. Masalah yang ditimbulkan oleh komputer kadangkala merupakan masalah kecil yang tidak memerlukan kepakaran dan pengetahuan yang tinggi mengenai komputer untuk menyelesaikan nya. Cip seramik lebih panas dari yang diperbuat dari plastik. ia beroperasi menggunakan elektrik. kebanyakan komponen PC mengeluarkan bunyi dan ini boleh memberi maklumat berguna:Bunyi mekanikal boleh didengar dari pemacu cakera. pintas atau "burn-out". CPU jarang gagal.Ujian tekanan dan ketahanan. Ini lebih komplikated. seperti mesin yang lain.adakah yang longgar atau tersalah letak? Periksa hablur (crystal bersoket). boleh disebabkan sambongan yang longgar. Ini adalah cara terakhir jika semua cubaan yang dilakukan tidak menyelesaikan masalah. memerlukan peralatan khas. Walau bagaimana pun. 3. adakah di konfigurasi dengan betul? Periksa RAM bersoket . Periksa bateri . Alat periferalnya pun selamat. 4. cip yang kecil tidak panas lansung. "Troubleshooter" menggunakan segala peralatan perkakasan dan perisian tidak lupa juga deria manusia.Pemeriksaan deria yang lain. Utamakan Keselamatan. Satengah masalah terutama yang berlaku sesekali.Didalam semua keadaan kendalian.adakah ia bengkok. Beberapa masalah boleh dikesan dengan mudah melalui pandangan mata. Sesetengah komponen sensitif dari yang lain. dengan itu perlu dirujuk kepada dokumen tertentu untuk mengetahui maksudnya. komputer merupakan mesin yang kebolehpercayaan upayanya tidak diragukan. Walau bagaimana pun. Di bawah dicadangkan beberapa cara bagi mengesan masalah yang timbul:1.sama ada bocor atau pecah. dsbnya? 1. kotor atau retak kecil pada PCB. Komputer adalah mesin yang selamat digunakan. CHIP SET mestilah hangat sahaja. Cip buffer lebih sensitive dari cip logik yang kecil. ia juga "wear-out" dan kadang kala gagal berfungsi.Ujian isyarat.

COM . Elektrik statik boleh menyebabkan komponen terutama CIP rosak tanpa disedari jika disentuh. Jika perlu. tetapi ia juga boleh di but dari cakera liut yang dimasukan ke pemacu `A’. dan sekali lagi but semula daripada cakera keras. Gunakan gelang tangan yang disambungkan ke bumi untuk nyahkan elektrik statik. Jika sekiranya perlu ON bekalan ketika membaiki bahagian dalam komputer.SYS dan . tukar arahan yang salah dalam `CONFIG. Ruang simpanan pada cakera dipisahkan kepada kawasan yang dipanggil sektor.SYS’ . MSDOS.SYS). MSDOS. hujung kabel dan sebagainya. boleh menghalang anda but daripada cakera keras. Ia mengandungi kod program yang membolehkan BIOS memuatkan IO. Terdapat punca dan sambungan kabel bumi antara komputer dan soket kuasa.selalunya ia berakhir dengan lebihan terutama sekeru. Anda perlukan cakera sistem untuk mengelakan bencana yang mungkin menimpa komputer anda. Dengan adanya cakera sistem membolehkan anda but komputer. Kehilangan sekeru di sana sini mungkin tidak merosakan apa-apa. berhati-hati terhadap bahagian bekalan kuasa.Seeloknya pastikan tiada bekalan jika tidak diperlukan. Sektor pertama pada cakera sistem disebut boot sector. Cakera sistem yang anda buat akan mempunyai salinan fail yang mustahak dari 'root' direktori cakera keras komputer anda.SYS dan COMMAND. Ini akan memudahkan anda sekiranya berlaku kerosakan yang memerlukan komputer anda di set semula atau untuk menambah kad tambahan supaya tidak berlaku konflik. Tanpa cakera sistem anda tidak boleh but komputer untuk cuba memperbaikinya. Pastikan bekalan tiada ketika mengeluarkan/menanggalkan atau memasang alat ganti seperti CIP dan kad adapter ke dalam komputer.SYS. Cakera sistem atau boleh but. Selalunya PC anda but daripada cakera keras. Cakera sistem merupakan cakera liut biasa yang mengandungi empat perkara utama:Sektor But. Antara langkah keselamatan yang perlu diberi perhatian ketika melakukan kerja-kerja pembaikan komputer ialah:Tentukan adanya bekalan atau tidak sebelum menyentuh bahagian dalam komputer. Kenapa Perlu Cakera Sistem. Catatkan sebarang perubahan yang anda lakukan kepada sistem komputer anda. Pastikan apa yang anda keluarkan akan dipasang semula ketempat yang asal atau betul apabila tiba masanya. Di sini ada tip yang boleh membantu anda ketika membaiki komputer terutama di bahagian dalam komputer. Gunakan cawan kecil atau sebarang bekas untuk menyimpan sekeru dan komponen kecil supaya tidak hilang.fail tersebut merupakan sebahagian daripada fail DOS yang membolehkan komputer di but. ialah cakera liut yang mengandungi cukup sistem operasi untuk but komputer. Kadang-kadang kita tidak sengaja memadam fail di `root’ direktori cakera keras.SYS. Cakera Sistem Atau Boleh But. Ini boleh merosakan bukan sahaja periferal malah komputer. Jika anda tidak pandai melukis. Tabiat Baik Yang Perlu Diingat. jika tidak sengaja terjatuh ke dalam komputer boleh mengkibatkan berlaku litar pintas dan merosakan komputer Pastikan pembumian baik. Apa Yang Ada Di Dalam Cakera Sistem. Ingat fail IO. Cakera keras anda tiba-tiba mengalami kerosakan. Juga jauhkan sekeru atau sebarang logam.boleh mencederakan malah boleh membunuh. Perubahan yang anda lakukan kepada fail konfigurasi (CONFIG. jika tidak betul. tetapi jika kita melakukan kerja pembaikan pastikan ia dilakukan dengan betul dan sempurna. gunakan pita label berpelekat untuk label alat.Anggaplah cakera sistem sebagai cakera kecemasan. Juga ketika memasang atau menanggalkan kabel penyambungan periferal. Satu perkara yang kerap berlaku apabila membaiki komputer terutama bahagian dalam komputer. Berikut antara alasan kenapa setiap pengguna PC mesti mempunyai cakera sistem di di di simpan di tempat yang selamat. lukis rajah yang boleh menolong anda mengingati di mana alat hendak dipasang semula atau bagaimana kabel di sambong.

Di prom DOS.EXE. Menyediakan cakera sistem Arahan DOS Langkah untuk membantu menyediakan cakera sistem menggunakan arahan DOS. Fail tersembunyi ini mempunyai DOS `kernel’. IO.Format akan prom anda untuk menamakan label kandungan yang hanya merupakan nama untuk cakera itu. Arahan Window. yang bertanggungjawab meletakan prom DOS pada paparan.COM. SYS. memaparkan maklumat pada monitor dan sebagainya.BAT. sektor pertama tidak mengandungi kod program ini.EXE dan sebagainya. Juga beberapa fail seperti FDISK. COMMAND.Sistem akan tanya anda sekiranya hendak melaksanakan format lagi. 4. Suis /U menyebabkan FORMAT menjalankan format tanpa syarat ke atas cakera. .Labelkan cakera tersebut dengan nama "CAKERA SISTEM" dan simpan dengan baik. Suis /S mengarahkan FORMAT menambahkan IO. dengan itu cakera tersebut tidak boleh digunakan untuk `boot’ DOS. pilih Format Disk.Dari senarai Capacity. MSDOS.SYS. 4. menerima masukan papan kekunci. taipkan CD\DOS dan ENTER. 1.Di prom C:\DOS> taipkan FORMAT A:/S/U. yang mana ia merupakan rutin perisian yang membentuk fungsi asas DOS. COMMAND. Bagi cakera liut yang tidak diformat sebagai cakera sistem.Dari senarai Disk In pilih pemacu A atau B. DIR dan DELETE.SYS dan COMMAND.SYS.tekan ENTER.Klik kotak Make System Disk supaya aktif. 3. FORMAT akan format cakera . FORMAT.COM.Klik OK. Label kandungan adalah pilihan . Tekan N untuk menamatkan arahan FORMAT. mana yang berkenaan.Masukan cakera liut baru yang belum digunakan dalam pemacu A atau B terpulang kepada pemacu mana yang digunakan.Cari ikon Fail Manager dalam program Main dan klik dua kali untuk mengaktif Fail Manager. Merupakan pentafsir arahan DOS.COM. 7. 1.SYS dan AUTOEXEC.tekan saja ENTER. Kotak dialog akan terpapar yang mana memberi amaran mengformat akan memadamkan semua data yang dalam cakera.Di Fail Manager pilih menu Disk.COM membolehkan anda memasukan arahan DOS dan memulihkan program daru prom arahan DOS. MSDOS. 4. memadamkan apa saja yang ada pada cakera. COMMAND. pilih kapasiti yang sesuai untuk pemacu A atau B. 4. CHKDSK. Merupakan fail tersembunyi yang mempunyai perisisan yang menghubungkan BIOS PC.COM juga mengandungi arahan dalaman DOS seperti COPY.COM kepada rekod but dalam cakera. Kotak dialog Format Disk akan dipaparkan.COMMAND. 6. 4. 5. Cakera sistem selalunya mempunyai dua lagi fail .SYS. Oleh kerana cakera sudah sudah ada . Langkah ini untuk membantu menyediakan cakera sistem menggunakan arahan Window. 1. 1.CONFIG. 2.Dari menu Disk.COM.FORMAT akan prom anda untuk memasukan cakera baru ke dalam pemacu. Ini termasuk fungsi membaca dan menulis ke atas cakera.

bergantung ke pada sistem BIOS yang digunakan.Jika semuanya OK klik Yes. 3. jadi calon itu tidak boleh but. Menganalisa Kod Dan Mesej Ralat Serta Bunyi Beep Komputer selalunya menunjukan masalah dengan mengeluarkan salah satu daripada tanda ralat seperti berikut:Bunyi Ralat Beep Kod Ralat Mesej Ralat Mesej-mesej ini berubah dari satu komputer ke komputer yang lain. 1. AWARD. jadi calon itu tidak boleh but. 2.Start 2.Memasukan cakera yang telah diformat ke dalam pemacu pilihan anda.Startup Disk 6.Pada prom taip SYS A: atau SYS B:. Arahan Window 1. Jika rak pasti klik No dan kembali ke langkah 4.Label cakera dengan nama "CAKERA SISTEM" dan disimpan dengan selamat.8. Ini boleh dilakukan dengan mudah hanya dengan satu arahan sahaja. 10. Selepas beberapa ketika mesej dipaparkan menyatakan sistem telah dipindahkan ke cakera. Antara pengeluar BIOS yang popular adalah AMI. Anda terlupa menggunakan suis /S ketika mengformat cakera.Buka Fail Manager. Tetapi Setting Control Panel Add/Remove Program Startup Disk Create Menambah fail sistem kepada cakera yang sudah di format supaya boleh but. Klik No. 9. PHOENIX & IBM Bunyi Beep Ralat Jika sistem komputer anda mempunyai masalah perkakasan yang dikesan sebelum sistem video di . Arahan Windows 95.Control Panel 4. Tetapi anda ingin masukan fail sistem tanpa mengganggu fail-fail yanag ada dalam cakera. 2. Kotak dialog Make System Disk dipaparkan.Dari senarai pemacu pilih pemacu dimana cakera di masukan. Arahan DOS 1.Create nda terlupa menggunakan suis /S ketika mengformat cakera.Setting 3.Klik OK. dari menu Disk pilih Make System Disk.Add/Remove Program 5.Anda akan ditanya sama ada ingin mengformat cakera lagi.

Ini bermaksud anda tidak dapat sebarang maklumat pada skrin monitor. Apabila anda mempunyai masalah perkakasan yang dikesan oleh komputer selepas subsistem video dilaksanakan.RAM 3 beep pendek berterusan dengan berhenti-henti 64k yang pertama gagal 4 beep pendek ‘Timer’ tidak beroperasi 5 beep pendek Ujian daftar CPU gagal 6 beep pendek Kawalan papan kekunci ‘line Gate A20’ gagal beroperasi 7 beep Ralat pemproses sampukan 1 panjang dan 8 beep pendek Ingatan paparan baca/tulis gagal 9 beep pendek Ujian ‘extended’ pemproses gagal 10 beep pendek ‘CMOS shut down register’ Kod Ralat. Jika anda ketemu mesej jenis ini. Tetapi melalui bunyi beep kita akan dapat idea mengenai masalah yang berlaku. komputer tidak dapat menunjukan kod ralat atau mesej ralat. rujuk kepada manual apalikasi atau sistem operasi untuk bantuan. Kod ralat ini dapat memberikan idea jenis masalah yang komputer kita hadapi. bergantung kepada ROM .BIOS yang digunakan. Ia selalunya ditunjukan ketika POST . Mesej terdapat selalunya selepas anda boot sistem operasi atau bila anda menjalankan program aplikasi. Berikut adalah jadual beberapa bunyi beep yang berhubungkait dengan sistem yang menggunakan BIOS AMI. Perisian Mesej perisian dihasilkan oleh sistem operasi atau aplikasi. Mesej Ralat Terdapat dua jenis mesej ralat.laksanakan. 1beep pendek atau berterusan Litar segar semula (refresh) gagal DRAM 2 beep pendek Litar Pariti gagal . Sistem Ralat sistem menunjukan masalah terhadap komputer sendiri. komputer sama ada mengeluarkan kod ralat atau mesej ralat.

yang mana mudah untuk diperbetulkan. terutama untuk sistem yang baru. Untuk menukar pemacu cakera keras.(Power-On Self Test). Disini kita akan fokuskan kepada mesej ralat sistem. Kebanyakan pemacu cakera keras mempunyai saiz yang sama seperti pemacu cakera liut 3. buatkan ‘partition’. penyambung pelabohan selari (paralle port) atau penyambung rangkaian supaya semuanya dihubung dengan kemas. Jika anda masih menghadapi masalah. sebelum sistem operasi memaparkan prom. Peralatan tidak berfungsi selalunya menyebabkan ralat yang teruk seperti kegagalan sistem. ini disebabkan masalah konfigurasi. mula-mula tanggalkan skru yang mengikatnya dan kemudian tanggalkan kabel di belakangnya. Panduan mengubah pelompat ini selalunya tertulis pada label cakera keras. Jika tidak periksa sambungan kuasa ke unit sistem atau komputer anda. Anda boleh samada menukarnya dengan yang baru atau menambahkannya dan menggunakan kedua-duanya sekali. Anda perlu tahu nilai konfigurasi yang betul untuk sistem anda sebelum memasuki set semula. Fizikal format cakera. tapi anda tidak tahu sehinggalah anda mencubanya. 4. lama kelamaan anda akan dapati anda memerlukan tambahan ruang tambahan. itu mungkin disebabkan cakera anda belum lagi di fizikal format. Jika anda mempunyai pemacu CD-ROM bersaiz 5.Periksa semua penyambung . kerana itu anda perlu tulis konfigurasi yang betul untuk rujukan. ikuti arahan dalam panduan pemasangan.Jalankan set semula. kemudian logikal format Meningkatkan Keupayaan Komputer Pemacu Cakera Tidak kira berapa besar cakera keras pada PC anda sekarang.25 inci. satu daripadanya adalah disebut 'master' dan satu lagi dipanggil 'slave'.Periksa secara melihat sama ada kipas bekalan kuasa berfungsi. Kadangkala kita perlu menukar kedudukan pelompat (jumper) yang terdapat pada cakera keras.Jika anda dapat mencapai Cakera Keras yang baru. 4. Pemacu cakera keras dimasukkan ke dalam ruangnya melalui bahagian sebelah dalam dan biasanya anda tidak perlu menanggalkannya rangkanya. 3.5 inci. Anda mungkin terjumpa dua unit cakera keras yang tidak dapat berkerja/beroperasi serentak. Dalam sistem yang mempunyai dua cakera keras. Pasangkan skru pada bahagian tepi cakera keras untuk melekapkan pada tempatnya. Tukar dengan pemacu cakera yang baru dan pasangkan semula kabelnya.Bukakan penutup unit sistem. Kesilapan konfigurasi semula merupakan penyebab utama mesej ralat POST. satu kit pemegang (bracket) adalah . Periksa ‘jumper’ pada papan induk dan papan tambahan di set dengan betul. Antara tindakan pembetulan untuk mesej ralat 1. 2. jika berlaku mesej ralat seperti berikut "Press F1 to continue".penyambung video. pemeriksaan dalaman adalah perlu. Memperbetulkan Keadaan Ralat Sebagai peraturan biasa.

Tidak kira berapa besar saiz pemacu cakera keras anda. bergantung kepada kelajuan papan litar utama (25 MHz atau 33 MHz). Soket ZIF 2 dan 3 digunakan pada PC 486 terkemudian (saiznya lebih besar dari cip 486). Selalunya 'driver' khas akan dibekalkan atau boleh juga dibeli secara berasingan untuk mengatasi masalah ini. anda perlu membuat beberapa konfigurasi lain. Anda akan nampak CPU. anda perlu pergi ke program BIOS setup dan seterusnya menaipkan bilangan 'head'. Pentium 'Pentium Overdrive' akan menambahkan kelajuan kepada 63 MHz atau 84 MHz. Bagi PC yang agak lama. Buat 'partition' pemacu cakera keras menggunakan utiliti FDISK dan setkan 'Primary Dos Partition'.5 GB dan pemacu cakera D sebesar 1. Pemproses Mikro (CPU) Papan litar utama (motherboard) yang baru dengan soket ZIF 7 (ZIF . Periksa pemacu cakera yang lama dan catatkan kedudukannya.Zero Insertion Force) menerima sebarang pemproses Pentium (bukan Pentium II). Maklumat ini biasanya terdapat pada label pemacu cakera keras baru. Ini adalah untuk memudahkan 'Pentium Overdrive' yang lebih besar dimuatkan ke atasnya. ia mungkin tidak lagi serasi dengan pemacu cakera keras yang baru. 'cylinders' dan 'sector'. Bagi PC yang sudah agak ketinggalan zaman. PC akan dibut semula. anda akan memerlukan disket but (boot disk) yang mempunyai utiliti FDISK dan FORMAT.5 GB. Keluarkan penutup unit sistem dan perhatikan dengan teliti bahagian sebelah dalam. Selepas melaksanakan FDISK. utiliti ini (FDISK) membolehkan anda memecah/membahagikan pemacu cakera keras yang besar kepada dua atau lebih bahagian. iaitu soket segiempat sama berwarna putih dengan lubang-lubang kecil bagi menempatkan pin yang terdapat pada CPU. Lihat samada ianya terletak pada soket ZIF. Ia dapat dilaksanakan sekiranya anda menggunakan sistem pengoperasian Windows 95. Anda mungkin tersilap memasang kabel ribon pemacu cakera. atau sekurang-kurangnya 'heat sink' atau kipas. Sekarang anda perlu format pemacu cakera keras dengan menggunakan disket sistem (gunakan arahan FORMAT C:/S untuk pemacu cakera C dan FORMAT D: untuk pemacu cakera D). Selepas anda memasang pemacu cakera keras. Biasanya jalur merah pada kabel terletak pada pin no 1 dan pada cakera keras ianya bersebelahan dengan kabel bekalan kuasa.diperlukan. sistem akan melihatnya sebagai 500 MB. Terdapat lengan (lever) kecil di bahagian sebelah tepi CPU yang digunakan untuk mengetatkan cip ditempatnya. anda boleh menjadikan pemacu cakera C sebesar 1. Jika PC anda telah agak lama. Bagaimanapun papan litar utama jenis . Dengan pemacu cakera keras 3 GB. Dua jenis 'driver' yang selalu digunakan ialah 'EZ-Drive' dan 'OnTrack Disk Manager'. Kamel disambungkan kepada soket Primary IDE (Integrated Drive Electronics) pada papan litar utama atau pada kad I/O. Kebanyakan PC sekarang boleh mengesan secara automatik kehadiran pemacu cakera keras yang baru dipasang dan mengkonfigurasinya selepas anda membut PC.

condongkan SIMM dan keluarkan perlahan-lahan. bagi PC yang telah agak lama.ini sukar diperolehi sekarang. Overdrive P75 menambahkan kelajuan PC anda kepada P125 daan P90 kepada P150. Pada papan litar utama PC. Ingatan Capaian Rawak (RAM) Menambahkan ingatan kepada PC akan membuatkan Windows berjalan dengan lebih lancar lagi. Apa yang perlu dilakukan ialah dengan mengangkat lengan soket ZIF. Kita perlukan papan litar utama 'Evergreen 586'. Perhatikan tanda pada pin1 (biasanya bucu yang tidak tajam). tekan klip pada kedua-dua bahagian hujung soket. Anda harus memasangnya pada kedudukan yang betul. keluarkan cip lama. Cip ini akan menambahkan kelajuannya menjadi dua kali ganda (120/133 Mhz) seterusnya dapat memperbaiki prestasi PC anda. Kaji unit bekalan kuasa dan jawab soalan-soalan berikut. Jika anda mempunyai empat soket SIMM di mana dua daripadanya telah diisi dengan modul 4 MB setiap satu (jumlahnya 8 MB). biasanya lebih mahal atetapi ianya lebih pantas. Untuk mengeluarkan SIMM. Berapakah jumlah voltan input yang diperlukan oleh unit ini ? . masukkan pada kedudukan condong (lebih kurang 60 darjah) dan kemudian tegakkan sehingga ia terletak tepat pada tempatnya. belilah dua atau empat unit yang sama jenis dan sama saiz. Biasanya ia terlindung oleh unit bekalan kuasa (power supply). Pastikan jenis yang mana satu digunakan oleh papan litar utama anda dan belilah dari jenis yang sama. belilah dua kepaing lagi modul 4 MB untuk menjadikannya 16 MB. Soket ZIF 4 digunakan untuk CPU Pentium 60/66 MHz dan ada juga 'Pentium Overdrive' untuknya. Anda boleh juga membeli dua keping modul 8 MB (jumlahnya menjadi 20 MB) atau dua keping modul 16 MB (jumlahnya akan menjadi 40 MB). Jika anda tidak pasti. Untuk memasukkan SIM pula. pembekal RAM akan amemberitahu anda berdasarkan pengeluar dan model PC. tanggalkan unit bekalan kuasa PC anda perlahan-lahan. Papan litar utama yang terkemudian boleh menerima EDO RAM (Extended Data Out). masukkan dengan yang baru dan tekan semula lengan soket. Terdapat dua saiz soket iaitu 30 pin dan 72 pin. Buka penutup unit sistem PC anda dan periksa kedudukan SIMM. ianya akan berjalan pada kelajuan 100 MHz. anda harus pergi ke program CMOS setup (biasanya Advance CMOS Setup) dan 'enable'kan pilihan memori lebih 1 MB. terdapat dua atau lebih soket putih yang telah berisi (mungkin telah penuh atau mungkin belum) dengan SIMM. SIMM selalunya digunakan secara berpasangan. Jika anda tidak boleh mencapainya. SIM boleh diperolehi samada dengan parity atau 'non-parity'. Terdapat cip AMD yang berjalan pada kelajuan 133 MHz tetapi dengan PC 486 yang kita 'upgrade'. [ Kembali ke depan ] Mengenalpasti dan Mengkaji Bahagian-bahagian Utama Komputer 1. Jadi untuk lebih selamat. Walau bagaimanapun. SIMM (Single Inline Memory Module) mengandungi cip RAM pada papan litar yang kecil. Ia secara automatik akan mengesannya. Kebanyakan PC tidak perlu diberitahu berapa banyak RAM anda gunakan. Buku panduan papan litar utama boleh dirujuk bagi memastikan jenis yang mana satu anda perlukan.

5. Nyatakan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan unit ini daripada rosak. Adakah ingatan cache luaran dipasang ? Jika ada. Bagaimanakah cara mencucinya ? Apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil bagi menjaga keselamatan pemacu cakera keras ? 3. Kenalpasti bateri yang terpasang pada papan utama. Nyatakan panduan-panduan untuk memasang kabel bekalan kuasa ke pemacu cakera liut/keras dan papan utama. 2.Berapakah kuasa maksimum keluaran (dalam watt) bagi unit ini ? Berapa jenis penyambung wayar yang ada padanya ? Terangkah fungsi setiap jenis penyambung itu. Kenalpasti bas-bas yang terdapat pada papan utama. Kenalpasti jenis pemproses yang terpasang pada papan utama (motherboard). Berapakah voltan bagi kedua-dua jenis pemacu cakera ini ? Apakah perbezaan antara kabel data pemacu cakera liut dan pemacu cakera keras ? Bagaimanakah cara memasang kabel data bagi kedua-dua pemacu cakera tersebut ? Huraikan cara mengenalpasti pemacu cakera liut A dan pemacu cakera liut B dengan memerhati cara kabel data yang dipasang kepadanya. berapakah jumlah ingatannya ? Nyatakan fungsinya 8. Nyatakan jenis. nyatakan kombinasi-kombinasi yang boleh digunakan dan jumlah maksimum yang boleh dipasang. Kaji kad-kad tambahan (expansion slot) yang terpasang pada papan utama (motherboard). Kenalpasti lokasi kepala baca tulis pada pemacu cakera liut. Kaji pemacu cakera liut dan pemacu cakera keras serta kabel-kabel yang disambung padanya. Kenalpasti cip RAM CMOS yang digunakan. pembuat dan kelajuannya (dalam MHz). Berapakah jumlah kad yang terpasang padanya ? Huraikan fungsi setiap jenis kad tersebut. Berapakah jumlah cip ROM BIOS yang dipasang ? Apakah jenama atau pembuat cip tersebut ? Nyatakan fungsi-fungsinya. 9. 7. Kenalpasti kristal-kristal yang terdapat pada papan ibu dan catatkan kelajuannya. 4. Berapakah jumlah ingatan utama (RAM) yang terdapat pada komputer tersebut ? Apakah jenis kombinasi yang digunakan ? Berapakah kelajuan cip RAM tersebut? Bolehkah jumlah RAM ditambah lagi ? Jika boleh. Kenalpasti jenis-jenis pelabuhan (port) yang yang terdapat dan huraikan fungsi-fungsinya. . Apakah jenis rekabentuk kad-kad tersebut (ISA/VESA/PCI) ? Periksa kad di mana kabel data dari pemacu cakera liut dan pemacu cakera keras dipasang padanya. Apakah fungsinya ? Bagaimanakah RAM CMOS dapat mengekalkan maklumat yang ada di dalamnya ? 10. 11. 6. Kenalpasti cip ROM BIOS. Apakah jenis bateri tersebut ? Berapakah jumlah voltan yang dibekalkan ? Apakah fungsinya ? 12. Terangkan cara yang betul untuk memasang kabel data pada kad tersebut.

.) ? Apakah fungsinya ? Pengurusan Cakera Keras Apa itu Cakera Keras? Sebuah cakera keras mengandungi dua atau lebih kepingan bulat (platters) dimuatkan ke dalam sebuah kotak yang kedap udara (sealed case). Skema mengkod (encoding schemes) Terdapat dua skima mengkod bagi storan data pada cakera keras. papan litar bercetak. Adakah terdapat pelompat (jumper) pada papan ibu ? Berapakah jumlahnya (jumper biasanya dilabel sebagai J1. mempunyai sepasang atau beberapa pasang kepala baca-tulis yang direkabentuk khas supaya dapat membaca data yang terakam di atas media storan. media storan adalah salutan logam magnetik di atas permukaan kepingan-kepingan cakera. Setiap trek mengandungi beberapa sektor. penyambung data dan penyambung bekalan kuasa.. Skima MFM. jumper pilih pemacu (drive select jumpers). J2.000 inci. perintang penamatan (terminating resistors). Cakera keras seperti juga cakera liut. kita sebenarnya mengarahkan komputer untuk menyediakan trek-trek dan menyediakan sektor-sektor pada setiap trek. Pertama ialah MFM (Modified Frequency Modulation) dan kedua. Bagaimana cakera keras beroperasi Storan data ke dalam cakera keras adalah sama dengan setoran data ke dalam cakera liut. Oleh kerana cakera keras adalah rigid. pengawal cakera keras (controllers). Sebuah cakera keras terdiri daripada kepala baca-tulis. seterusnya menyimpan lebih banyak data pada setiap kepingan cakera.. pernah digunakan . Bagi cakera keras. Pada amnya setiap sektor boleh menyimpan maklumat sebanyak 512 bait atau persamaan 512 aksara. Tebal salutan aloi magnetik ini adalah lebih kurang 3/1.. data disimpan di dalam bulatan concentric yang dipanggil trek.. Apabila kita memformat cakera keras atau cakera litu. Setiap permukaan kepingan-kepingan cakera disalut dengan logam aloi magnetik. kabel penghubung. Tambahan lagi cakera keras berputar dengan kelajuan sepuluh kali ganda kelajuan cakera litu. Bahagian-bahagian cakera keras. Oleh itu. komputer akan membaca dan menulis data dengan lebih pantas.000. lengan penghimpunan capaian (head actuator arm). RLL (Run Length Limited). Bagi kedua-duanya. Ini juga membolehkan kepala-kepala baca-tulisnya dapat membuat tanda megnetik di permukaan cakera dengan lebih tepat (precise). kepala-kepala baca-tulisnya adalah lebih hampir ke permukaan cakera tanpa mengakibatkan kerosakan kepada cakera. Cakera keras dapat menyediakan ruang storan dan kepantasan yang lebih berbanding dengan cakera liut. J3 .Berapakah jumlah bas yang terpasang ? Apakah jenis-jenisnya ? 13.

Kad pengawal cakera keras dan liut yang lebih moden menggabungkan pelabuhan-pelabuhan untuk serial.dengan meluas tetapi telah diambilalih oleh skima kedua RLL. selari dan ‘game’ secara bersepadu. Ia mendapat arahan dari pengawal cakera keras. dan membaca data di permukaan kepingan-kepingan cakera dengan mengesan partikel magnetik yang terdapat di permukaan kepingan-kepingan cakera samada positif atau negatif. Apabila perisian anda (Microsofr Word atau Lotus dll. bergabung (combined) dan bersepadu (integrated). Maklumat penghubung ini akan disimpan semula di FAT. Di bahagian bawah cakera keras terdapat papan litar bercetak (PCB) yang juga dikenali sebagai papan logik. tidak boleh beroperasi bersendirian. Keupayaan setoran maksimum ialah 80 MB dan masa capaiannya (access time) pula ialah 28 ms (milisecond). iaitu. Sistem operasi akan menyimpan maklumat penghubung (link) antara kelompok pada tiap-tiap kelompok pertama yang digunakan oleh fail itu. Ia menukar arahan dari pengawal kepada turun naik voltan yang menggerakkan lengan penghimpun capaian dan kepala baca-tulis merentas permukaan kepingan cakera. Ia menerima arahan dari pengawal cakera keras (HD controller) yang dikawal oleh sistem pengoperasian komputer. sistem operasi akan mengarahkan pengawal cakera keras menggerakkan kepala baca-tulis ke jadual pembahagian fail (FAT) pada cakera. Sistem mengkod RLL boleh menyimpan lebih banyak data dengan mempunyai lebih sektor setiap trek iaitu lebih dari 25 sektor. Pengawal ini dikenali sebagai ‘multi I/O card’.) memberitahu sistem operasi supaya membaca atau menyimpan sebuah fail. Pengawal cakera keras pula terbahagi kepada 3 bentuk. kira-kira 3000 pusingan se minit. Sebuah fail mungkin tersebar ke marata-rata kelompok cakera di beberapa kepingan-kepingan cakera. ada tersimpan di dalam FAT. Malah maklumat semua fail yang terkandung di dalam cakera dan di mana ia tersusun mengikut kelompok di cakera. dan memberitahu kepala baca-tulis bila nak baca dan bila nak rakam data. Kepala baca-tulis merakam data yang datang dari pengawal cakera keras dengan menjajarkan partikel magnetik ke permukaan kepingan-kepingan cakera samada positif atau negatif. . Sementara rekabentuk pengawal bersepadu pula. menggabungkan fungsi pengawal cakera keras dan liut ke dalam papan induk. Pengawal tersendiri mempunyai pengawal yang berasingan antara cakera-cakera liut dan cakera keras. Pengawal Cakera Keras (HD Controllers) Sebuah cakera keras atau cakera liut. Ia juga memastikan cakera berputar pada kelajuan yang tetap. Pengawal bergabung mengawal kedua-dua jenis pemacu cakera keras dan liut. tersendiri (stand alone). Lengan penghubung capaian dan kepala baca-tulis bergerak merentas permukaan kepingan-kepingan cakera sambil menjajarkan kepala dengan trek-trek yang terdapat pada cakera dengan ketepatan yang tinggi. Sistem operasi akan membaca meklumat pada FAT untuk menentukan pada kelompok (cluster) manakah fail itu bermula. MFM biasanya mempunyai 17 sektor setiap trek yang mempunyai 512 bait setiap sektor. atau bahagian manakah cakera yang masaih kosong untuk menyimpan fail baru anda. Masa capaiannya pula adalah 28 ms juga.

Satu kad adapter IDE terbina tersu di dalam papan induknya dan tidak memerlukan kad adapter. Pengawal ESDI yang awal menawarkan 70 MB dengan kadar pemindahan data sebanyak 2. Pengawal ST-506/412 Yang terawal.5 MB se saat. kapasiti masimumnya ialah 540 MB. Walau bagaimana pun. Pengawal ESDI Pengawal ‘Enhanced Small Device Interface (ESDI di sebut EZ-dee) telah direkabentuk bagi mengendalikan kapasiti dan prestasi yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan prestasi maksimum sesebuah cakera keras. sementara ada juga beberapa yang boleh sampai 80 hingga 120 MB dengan kada pemindahan data 1 MB se saat. ‘workstations’ dan sistem-sistem yang lebih tinggi yang lain.Fungsi Pengawal Cakera Keras Pengawal cakera keras melaksanakan dua fungsi: 1. Ia masih menggunakan kabel kewalan sebanyak 34 dawai dan kabel data sebanyak 20 dawai. Di bawah ini adalah beberapa jenis pengawal cakera keras. Cakera keras yang menggunakan pengawal ini pada amnya adalah berkapasiti 40 MB. pemacu cakera padat. dan litar pengawalnya termuat pada pemacu cakera keras itu sendiri. Anda boleh menyambung sehingga 7 peranti SCSI (tidak termasuk ia sendiri) seperti ‘backup tape’. Pengawal SCSI Pengawal SCSI atau ‘Small Computer Interface Controllers’ adalah terbaik untuk server network. Cakera Optik dan ‘extended hard drive’ kepada satu SCSI ‘host’ yang boleh dipasang ke slot tambahan (expansion slot).Memindahkan data secara dua hala antara sistem komputer dan cakera keras. Pengawal IDE Pengawal IDE atau ‘Integrated Drive Electronics’ adalah perluasan dari antara muka ST506/412. Keserasian antara jenis-jenis pengawal caker keras dengan jenis-jenis cakera keras perlu ada. Model-model yang terakhir menawarkan ruang cakera keras sehingga 1 GB dengan kadar pemindahan data 10 MB se saat. Pengawal jenis ini telah diatasi oleh pemacu-pemacu IDE dan SCSI. disambung ke cakera keras dengan kabel kawal sebanyak 34 dawai dan kabel data sebanyak 20 dawai. pengimbas. Pada masa ini pemacu SCSI adalah yang terpantas dan menawarkan kapasiti ruang yang tertinggi sehingga 7 GB dengan kadar . jenis terbaruyang dikenali sebagai ‘Extended IDE’ menawarkan ruang cakera sehingga 1.9 GB dengan kadar pemindahan data 4-8 MB se saat. di mana anda perlu mencapai beberapa pemacu dan peranti pada masa yang sama.Memberi arahan ke cakera keras 2. anda perlulah mempunayi pengawal yang serasi dengan keupayaan dan kepantasan cakera keras anda. di mana anda perlu masa capaian yang lebih tinggi yang lain.

cakera keras itu akan rosak dan tidak boleh digunakan lagi. bilangan silindernya. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian. Oleh yang demikian. Komputer AT menyimpan maklumat mengenai geometri cakera kerasnya di dalam BIOS ROM yang terdapat pada papan induknya. atau ralat yang terdapat pada cakera keras tersebut. anda akan mendapat atau membeli kad pengawalnya sekali. Versi BIOS yang terbaru membenarkan pengguna memasukkan sendiri maklumat-maklumat cakera keras tertentu. Jika melakukan format aras rendah ke atas cakera keras RLL. bilangan kepala baca-tulisnya. Sistem penghujung tertinggi (High end systems) boleh mencapai sehingga 40 MB se saat Menyediakan Sebuah Cakera Keras Komputer XT menyimpan maklumat mengenai geometri cakera kerasnya di dalam ROM yang terdapat pada kad pengewal cakera keras. Sebelum melakukan format aras-rendah. Kebanyakan pemacu SCSI dan IDE telah diformat dari kilang. Di antara ciri-ciri penting sebuah cakera keras ialah. kecuali ada arahan melakukannya. pilihlah maklumat atau spesifikasi yang paling hampir. Jangan dipisahkan cakera keras dengan kad pengawalnya apabila anda memasang cakera keras anda. Biasanya apabila anda membeli sebuah cakera keras. Kebanyakan cakera keras dibekalkan bersama-sama dengan maklumat-maklumat tentang ciri-cirinya. dan selepas menyelaraskan spesifikasi atau konfigurasi cakera keras dengan BIOS ROM komputer. Pengawal ST-506/412 dan juga pemacu ESDI hendaklah di format aras-rendah dengan menggunakan rutin pemasangan yang disediakan bersama dengan cakera keras atau pengawal. apa yang perlu anda buat ialah memformat aras-rendah atau ‘low-level formatting’. Program setup BIOS ROM akan memberi anda pilihan untuk memilih jenis cakera keras yang anda pasang. menyokong 47 jenis cakera keras. Format akan meletakkan tanda-tanda magnetik pada permukaan kepingan cakera supaya pengawal dapat mencari tempat untuk membaca dan menulis data. Selepas pemasangan cakera keras dan kabel-kabel penghubungnya. cakera keras komputer adalah berlainan dari satu dengan yang lain. Jika anda menukar cakera keras. maka cakera keras anda tidak akan berfungsi. Jika spesifikasi yang anda pilih adalah salah. Ini bermakna. Biasanya BIOS ROM komputer AT. Maklumat cakera keras tidak terdapat pada kad pengawalnya. pastikan anda menggunakan . ‘setting’ jumpernya.pemindahan data 5 MB se saat. Oleh itu jangan memformat aras-rendah pemacu cakera keras IDE. Memformat aras-rendah. tetapi tidak melebihi dari spesifikasi sebenar cakera keras itu. anda perlu mengambiltahu tentang ciri-ciri cakera keras yang anda pasang. Jika dilakukan juga format aras rendah. anda perlu memformat cakera keras anda dahulu. Format aras rendah akan menyediakan cakera keras untuk menerima sistem operasi komputer seperti DOS. bilangan sektor setiap trek dan maklumat-maklumat lain seperti trek rosak. sebelum cakera keras itu dapat digunakan. Jika BIOS tidak mengandungi maklumat tepat tentang sesebuah cakera keras.

‘Partition’ lanjutan pula boleh mengambil baki ruang yang ada. Setiap pemacu logikal mempunyai nama huruf yang berbeza dan FAT dan direktori akar (Root Directory) yang tersendiri. atau boleh juga dilakukan dengan perisian utiliti yang lain yang sesuai. dilakukan samada dengan program penyediaan cakera keras yang dibekalkan bersama dengan cakera keras tersebut. Pemacu-pemacu logikal adalah sebenarnya pembahagian cakera keras yang sama. silinder 0. ‘Partitioning’ atau membahagikan cakera keras boleh dilakukan dengan menggunakan program FDISK yang dibekalkan bersama DOS. menyediakan cakera keras bagi kegunaan DOS. boleh dibahagikan kepada lebih dari dua bahagian. . terdapat BIOS ROM-nya sendiri.perisian yang menghasilkan pengkodan RLL dan bukannya pengkoding MFM. F dan seterusnya. Ia juga mengandungi program yang membaca jadual data itu. Format aras rendah juga boleh dilakukan oleh program khas penyediaan dan pengurusan cakera keras. sektor 1) dan ia mengandungi ‘Dos Boot Record’ (DBR). DOS mestilah dimasukkan ke dalam ‘partition’ asas (primary) dan menjadikan ia ‘partition’ yang aktif. Oleh itu format aras tinggi sebenarnya. Memformat aras rendah. iaitu. asas dan lanjutan (primary and extended partitioning). ‘partition’ lanjutan. head 1. kepala 0. atau dengan program yang hampir sama. supaya fail-fail dapat ditulis padanya secara automatik. yang boleh dianggap sebagai cakera-cakera keras yang berasingan. dari permulaan partisi tersebut. Walau bagaimana pun. (Hard Disk Management Utility). yang mencipta pembahagian-pembahagian kecil di dalam setiap partisi. Sektor pertama pada cakera keras. pergi ke partisi yang betul dan ‘load’ satu lagi sektor but. dan dikenali sebagai pemacupemacu logikal dengan nama D. Terdapat dua jenis ‘partitioning’. Format Aras Tinggi (High level formatting) Program FORMAT dalam DOS. Format aras tinggi membahagikan setiap partisi kepada: Sektor But (Boot Sector) Jadual Pembahagian Fail (File Allocation Table) Direktori Akar (Root Directory) Kawasan Data (Data Area) Sektor but adalah sektor pertama di dalam pemacu logikal DOS atau volum (Silinder 0. dikenali sebagai ‘Master Boot Record’ (MBR) atau jadual partisi (partition table).0 ke atas. sebuah partition asas boleh dijadikan 2 GB. iaitu. akan membentuk struktur penyokong kepada cakera keras. adalah baik menggunakan program yang terdapat pada BIOS ROM komputer itu sendiri bagi melakukan pengurusan cakera keras. DBR adalah program yang akan ‘load’ atau mulakan sistem operasi dan juga mengandungi jadual data mengenai maklumat kritikal tentang sesebuah partition itu. sektor 1. Walau bagaimana pun. Ia mengandungi jadual data yang menunjukkan kawasan-kawasan yang diagihkan kepada partisi-partisi yang ada pada cakera keras. yang terdapat pada BIOS ROM sesebuah komputer itu atau bagi cakera keras SCSI. Mempartisi cakera keras. E. Bagi DOS 5.

ia akan membuat sambungan elektrik di antara dua pin. Oleh kerana kepala baca-tulis membaca data secara turutan. maka ia terpaksa menunggu putaran kedua cakera bagi membaca sektor tersebut. Kabel-kabel ini nipis dan leper yang dibuat daripada beberapa wayar berbalut yang menjadikan seperti ribon. Sebelah berwarna ini hendaklah disambungkan ke pin nombor satu di sambungan adapter. Sambungan di adapter biasanya mempunyai nombor 1 dicetak di papan untuk menunjukkan kedudukan pin 1. Adapter dan papan ibu (motherboard) biasanya memerlukan konfigurasi sebelum anda memasang kad-kad tambahan. manual pemasangan untuk sesuatu peranti akan memberikan satu jadual atau keterangan mengenai pin mana yang perlu set jumper untuk sesuatu opsyen. menyusun sektor secara berselang-seli. Satu cara yang lebih berkesan bagi mengatasi masalah ini ialah. tetapi kepingan cakera masih berputar. Proses konfigurasi termasuk set suiz-suiz kecil yang dipanggil suiz DIP (Dual-In-line-Package). Pada masa ia bersedia untuk membaca atau menulis data ke sektor berikutnya. Seperti juga suiz DIP. sektor itu telah pun terlepas. Jumper ialah satu plug kecil bersegi empat yang boleh dipasang di pin-pin. kepala baca-tulis akan memindahkan data tersebut ke pengawal. Kemudin pengawal akan memindahkan data tersebut ke penimbal (buffer) di dalam RAM komputer. [ Kembali ke laman depan ] Pemasangan Kad Tambahan Dan Konfigurasi Suis DIP dan jumpers. Di kebanyakan komputer. Apabila jumper dipasang di pin. seperti 1-10-2-11-3-12-4-13-5-14-6-15-7-16-8-17-9-1 bagi sektor yang berjumlah 17.Wayar di satu tepi biasanya berwarna merah. Terdapat juga adatper yang mempunyai jumper. Susunan ini dekenali sebagai nisbah ‘interleave’ (interleave ratios).Nisbah ‘interleave’ (interleave ratios) Apabila kepala baca-tulis membaca data dari sesuatu sektor dari cakera. Penyambungan Kabel-Kabel Kebanyakan adapter memerlukan anda menyambung peranti lain ke adapter ini dengan menggunakan kabel. Biasanya anda perlu set pilihan suiz di kad adapter untuk menkonfigurasi beberapa pilihan. Semasa pemindahan data ini berlaku. Apabila adapater perlu . Penetapan IRQ Setengah adapater memerlukan penetapan IRQ (Interrupt Request Line). Setiap suiz individu DIP mempunyai dua kedudukan iaitu "On" dan "Off". putaran cakera adalah terlalu cepat bagi pengawal untuk memindahkan data-data ke RAM. kepala bacatulis tidak dapat membaca atau menulis data dari atau ke cakera.

DMA boleh menyelamat. Pengecualian ialah kepada sistem bus EISA dan MCA yang membenarkan peranti berkongsi talian IRQ. Saluran DMA seperti juga penetapan IRQ. tanpa melalui CPU. Terdapat beberapa saluran DMA di dalam komputer di mana peranti boleh guna untuk menulis terus ke ingatan.perhatian CPU. Oleh itu anda perlu tetap satu alamat kepadanya yang tidak digunakan oleh peranti lain. Selalunya semak manual yang dibekalkan. suiz DIP atau menjalankan perisian yang datang bersama peranti. COM Port Alamat asas I/O IRQ COM1 03F8 4 . Penetapan DMA. Setengah saluran DMA digunakan oleh sistem. Port LPT juga memerlukan penetapan IRQ dan alamat asas I/O. Apabila anda memasang peranti baru. Apabila anda membuat konfigurasi sesuatu adapter ianya memerlukan penetapan alamat I/O. Alamat Asas Input Output. Setiap talian IRQ dikenalpasti dengan satu nombor. Dalam keadaan ini. Port serial COM1 selalunya diberikan alamat 3F8 hingga 3FF. anda boleh semak IRQ yang masih ada dengan menggunakan perisian utiliti seperti QAPLUS. port LPT (Line Printer) dan port permainan (untuk kayu ria). Menyuruh CPU melakukan semua capaian ingatan akan melambatkan keseluruhan sistem. ia akan memberi signal kepada CPU dengan menggunakan satu daripada talian IRQ. Setengah peranti seperti kad suara dan pemacu CD-ROM perlu mencapai ingatan. Berikut ialah contoh beberapa saluran DMA. Bagaimana pun ada setengah adapater membekalkan program untuk konfigur IRQ. terutamanya peranti seperti kad suara. Berikut ialah contoh penetapan IRQ Kebanyakan adapter memberikan jumper untuk anda konfigur penetapan IRQ. Contohnya adapter multifungsi (Multi I/O card) mempunyai port komunikasi berikut: serial port yang dilabel sebagai COM1 dan COM2. memerlukan konfigurasi jumpers.. Mereka melakukan dengan membuat pemintaan kepada CPU dan CPU kemudiannya menulis ke ingatan untuk peranti ini. Peranti menggunakan alamat ini untuk berkomunikasi dengan CPU dan sebaliknya. Setiap peranti perlu ada IRQ nya tersendiri. Terdapat satu julat alamat ingatan di dalam komputer yang dikhaskan kepada I/O di antara beberapa peranti di dalam PC dan CPU.

Semak sama ada perisian anda di konfigurasi untuk port COM yang sama dengan port fax-modem disambungkan. anda perlu fail mscdex.Kalau kita sentiasa memberi perhatian terhadap perjalanan komputer kita dari segi pengoperasian dan pengendalian maka komputer kita akan . Semak manual adapter dan cakera untuk menentukan bagaimana hendak memasang driver. Semak sambungan untuk memastikan bahawa talian telefon disambungkan dengan betul. [ Kembali ke laman depan ] Amalan Pencegahan Kerosakan PC Seperti lain-lain peralatan elektronik komputer pun boleh digunakan untuk jangka masa yang lama dan berpanjangan. Berikut adalah panduan semasa memasang fax-modem: Pastikan anda tidak menggunakan port COM yang telah digunakan. Anda juga perlu perisian komunikasi untuk mengawal modem dan memberikan sokongan untuk fungsi-fungsi seperti pindahan fail yang membolehkan anda menghantar dan menerima fail.exe. Selain daripada driver peranti. Fax-moderm berfungsi seperti modem tetapi ianya mempunyai keupayaan menerima dan menghantar faks. Memasang Modem.Tetapi dalam keadaan yang tertentu ia pun boleh menjadi rosak.Perkakasan komputer tidak terbakar dan meletup. sambung kabel audio di antara pemacu cd-rom dengan kad suara. Fungsi utama modem ialah menukar data siri yang datang dari satu komputer ke satu signal yang boleh disambungkan ke talian telefon ke komputer lain.Kesilapan penggunaan dan keadaan alam sekitar boleh menyebabkan komputer mengalami kerosakan. Pastikan modem anda menggunakan port COM yang tidak berkongsi talian IRQ dengan peranti lain.COM2 02f8 3 Memasang Pemacu CD-ROM. Prosedur yang anda guna untuk memasang driver cd-rom berbeza bergantung kepada jenis adapter dan kad suara. Fail ini membenarkan dos mengenali pemacu cd-rom. Untuk memasang pemacu CD-ROM sila ikut langkah berikut: Pasang pemacu ke komputer Sambungkan punca kuasa Sambungkan kabel antaramuka dari pemacu ke adapter. Sekiranya sistem termasuk kad suara. Terdapat beberapa pekej multimedia di pasaran sekarang ini. Modem berfungsi sebagai terjemah yang membolehkan komputer anda berkomunikasi dengan komputer lain melalui talian telefon.

Suhu yang berlebihan 2.Ruang diantara kepala dan cakera adalah sempit dan habuk dianggap sebagai penyebab utama kepada kerosakan atau kegagalan pemacu beroperasi. Cara-cara berkesan untuk mencegah atau mengurangkan gejala diatas Penapisan(Filtering) Perlindungan (Shielding) Baiki pendawaian Baiki jenis komponen dalaman.Peralatan yang selalu berkaitan dengan habuk ialah pemacu dan pencetak.Semasa operasi biasanya PC mengeluarkan suhu.Gangguan bunyi 4.Bunyi boleh dianggapkan sebagai perubahan mengejut dan tidak disangka-sangka yang berlaku kepada perjalanan voltan. arus. Simpan cakera pada tempat yang suhunya kering dan dingin . Ia boleh terjadi akibat denyutan tenaga secara tiba-tiba.Habuk dan debu 3.Pengumpulan habuk tadi boleh bertindak sebagai insulasi dan mencegah pemindahan haba semasa operasi komputer. Empat jenis masalah bekalan kuasa. Pastikan sistem bebas daripada habuk. Perbetulkan atau kemaskan semula kedudukan cip pada soket sekiranya terdapat gangguan berkala. Habuk dan Debu Caj elektrik statik didalam komputer dan monitor boleh memerangkap habuk dan debu. Masalah Talian Bekalan Kuasa Faktor environment yang utama untuk melicinkan perjalan sistem komputer ialah bekalan kuasa yang baik dan bersih. Sentiasa servis PC anda.Haba mendatangkan masalah apabila kita mula menambah add-on cards Tindakan-tindakan berikut boleh membantu kita dalam mencegah kerosakan berkaian dengan suhu.(intermitent disturbance) Pastikan keadaan peredaran udara dalam CPU baik.terpelihara dan jangka hayatnya akan berpanjangan. .Masalah bekalan kuasa 5. Gangguan Bunyi Komputer dan perkakasan lain adalah sensitif kepada gangguan bunyi dan memberi kesan buruk.Karat 6. Pastikan kipas-kipas penyejuk berjalan dengan baik misalnya kipas bekalan kuasa dan kipas penyejuk mikro-pemproses.Medan Magnet Suhu yang tinggi Cip dan komponen lain adalah sensitif kepada suhu yang tinggi.PCs adalah sensisitif dengan bekalan kuasa jika dibandingkan dengan perkakasan letrik yang lain. Faktor-faktor yang menyebabkan kerosakan 1. data dan suara.

Pastikan sistem anda sentiasa bersih.soket dan akad anataramuka (interface kad).(Panduan pemasangan . 3.Pengguna dinasihatkan supaya menanggalkan plug dari bekalan kuasa apabila komputer tidak digunakan.Sentiasa simpan satu set disket sistem yang boleh bot komputer. Perkakasan ini disaluti oleh loagam yang mana lama kelamaan akan gugur dimakan karat. Brown outs. PCB yang mempunyai karat mudah terputus saluran atau trek perjalanan arus letrik atau isyarat(signal). Keadaan ini berlaku apabila kurang voltan yang dihantar kepada komponen tertentu saperti chips dan lain-lain komponen. Serangan Virus Kehadiran virus boleh terjadi dalam fail atau memory.Sentiasa back up sistem.Semasa gegaran ajarum atau head pada cakera keras akan mengguris cakera dan mengakibatkan kehilangan data secara berkekalan. Black Out. Gegaran Elakkan daripada berlaku gegaran semasa komputer sedang beroperasi.manual dan booklets) 4.Juga boleh menggunakan alat pelindungan atau pemutus litar dari kedai-kedai tempatan.Keadaan ini boleh diatasi dengan menggunakan alat penyetabil voltan yang otomatik atau manual.Sekiranya serangan virus yang terlalu serius ia boleh mengakibatkan kerosakan hard disk atau memory chips. Karat Karat boleh berlaku pada pin. 2. .pengisar berat dan .Kawasan yang mudah dihinggapi karat ialah kawasan tepi laut atau di kawasan yang sentiasa hujan. Kejadian kelebihan voltan kurang daripada satu milisaat Surge.Penurunan kuasa berlaku apabila kita menggunakan komputer berdekatan dengan peralatan letrik yang besar saperi pendingin uadara . Keadaan ini berlaku apabila bekalan kuasa terputus terus akibat petir dan guruh atau ribut yang kuat.Ujudkan sebuah perpustakaan peribadi yang mengandungi dokumen mengenai perisian dan perkakasan yang relevan dengan program komputer anda. Panduan/Nasihat Kearah Kesempurnaan Penyenggaraan 1.Juga perlu sediakan beberapa driver yang boleh menjalankan peranti dan lain-lain komponen.Berlaku juaga pada tempat yang berdekatan dengan kerja-kerja pengimpalan.Spikes.Juga boleh mengakibatkan bad sector dan FAT bad.kabel.Perkakasan mudah rosak akibat gegaran ialah pemacu dan cakera keras. Kejadiankelebihan voltan beberapa milisaat atau lebih.Disket ini mengandungi versi Dos yang sama dengan dos yang ada dalam komputer yang disimpan dalam cakera keras.

Banyak virus komputer menyerang fail . Virus boleh memasuki komputer anda melalui proses muat-turun (downloading). Jika Program aplikasi yang terinfeksi dipindahkan kepada komputer lain. adalah lebih baik jika kita mengetahui bagaimana virus bekerja. ia ditulis oleh seseorang dengan maksud tertentu. Virus komputer tidak timbul secara "ajaib".Periksa cakera keras sama ada terdapat bad sectors. Untuk mencegah komputer daripada dijangkiti oleh virus. Satu cara lagi virus komputer merebak adalah melalui sektor but (boot sector) cakera.EXE dan .Jalankan servis.tidak lebih dan tidak kurang. Virus komputer berupaya merebak dan menjangkiti program lain pada sistem komputer. Virus kemudiannya melakukan replikasi dan merebak serta menganggu sistem seperti memaparkan mesej. memformat cakera keras. . ia dapat mengawal komputer setelah komputer di aktifkan.COM.sector dan lain-lain. kadang-kadang dipanggil juga virus makro. 4. komputer tersebut boleh dijangkiti virus. Ini menyebabkan pembesaran saiz fail dan seterusnya mengubahsuai fail tersebut. Setiap kali program dilaksanakan.Periksa semua komponen dan perkakasan dengan menggunakan perisian tertentu misalnya Qaplus atau Norton Disk Doctor. 2. Prosedur Servis Sebuah Komputer 1. 3.Periksa PC anda. Biasanya virus komputer adalah tersembunyi (hidden).Periksa sama ada mesin disambungkan dengan sistem network saperti LAN dan WAN atau internet. Komputer yang dilengkapi dengan modem boleh dihubungkan dengan komputer lain.Mulakan daripada CMOS Setup untuk menentukan keserasian infomasi mengenai cakera keras saperti bilangan head.Tudung peralatan sekiranya tidak digunakan. Program aplikasi yang dijangkiti virus adalah salah satu cara utama virus komputer merebak. merosakkan fail sistem & fail aplikasi dan sebagainya. Apabila virus menyerang sektor but. Terdapat juga virus yang menyerang fail dokumen.Melalui salinan program atau fail dari cakera 2.Melalui proses "replikasi" virus itu sendiri. program virus juga dilaksanakan. [Kembali ke laman depan] Virus Virus komputer adalah program komputer . memberhentikan atau melemahkan operasi komputer. Bagaimana Virus Memasuki Sistem Komputer Anda Virus boleh memasuki sistem komputer dengan dua cara : 1.

Dengan cara ini . offkan kembali komputer. Dalam setengah-setengah kes. pemacu cakera boleh disambungkan dengan menggunakan kabel ribbon 40 pin dan seterusnya sambungkan kabel bekalan kuasa. Tip: Pin 1 pada kabel ribbon mestilah bersebelahan dengan kabel bekalan kuasa. Laksanakan perisian anti virus versi terbaru. Melakukan attribut baca sahaja (read only) bagi fail-fail yang penting Kaedah Pemulihan. untuk mengesan dan mengenalpasti fail yang terinfeksi. Menyediakan cakera keras boleh but (bootable). Cakera but akan disambungkan kepada primary hard disk controller. Pilih jumper SL pins pada cakera keras ini. Onkan komputer dan laksanakan perisian antivirus untuk memastikan ianya bersih dari virus. . [ Kembali ke laman depan ] Cakera Keras (Hard Disk) Memuatkan Pemacu Cakera Keras Kabel berbentuk ribbon dan penyambung bekalan kuasa disambungkan kepada cakera keras. Mengimbas (scan) fail-fail yang dimuat-turun (download) dari internet. Pastikan guna setting yang membenarkan semua fail binari dapat diperiksa. Selepas menghapuskan dan membersihkan program yang dijangkiti virus. DR SOLOMON. Ubahkan jumper pada cakera keras untuk menjadikannya MASTER atau PRIMARY. Melakukan lindung tulis (write protect) bagi disket-disket sistem. Sebelum installation. mematikan suis komputer tidak akan menghilangkan ingatan komputer. partisi cakera keras mempunyai nilai maksimum 32 MB. Beberapa tahun dulu semasa DOS 3. Adalah lebih baik jika kita mempunyai disket sistem yang bersih dengan perisian anti virus yang sedia ada di dalamnya. Masukkan perisian anti virus jenis TSR (aktif selepas proses but dan kekal dalam ingatan). Setelah selesai.Cara mengatasi masalah virus komputer Kaedah Pertahanan/Pencegahan.X. PC-CILLIN dan sebagainya. tentukan cakera yang mana satu digunakan untuk but. bukan hanya program aplikasi. virus akan dapat dikesan secara automatik setiap kali cakera di akses. kemudian but semula (dari pemacu cakera A) dengan menggunakan disket sistem yang ‘bersih’ dan ‘write-protected’. Cakera kerass kedua akan dikonfigurasi sebagai pemacu SLAVE atau SECONDARY. SL. Offkan komputer anda untuk sekurang-kurangnya untuk selama 5 minit. Mengimbas (scan) setiap cakera/disket yang hendak digunakan. Contohnya ARMOUR. dan CS – pilih pin MA. Setengah virus menggunakan but panas ini sebagai cara untuk merebak atau melakukan aksi lain. Banyak cakera keras baru menggunakan label MA. Dengan but panas (Ctrl +Alt+Del) selalunya tidak akan menghilangkan virus dari ingatan.

pastikan anda mempunyai BIOS yang dapat mengenal cakera keras anda. BIOS akan memberikan anda 2 atau 3 pilihan untuk konfigurasi. Sebelum anda menyediakan cakera keras. Ia dapat dilakukan dengan menggunakan Setup dan melaksanakan auto-detection. mantailor .Satu lagi masalah utama ialah cakera keras yang melebihi 512 MB di mana driver atau program FDISK tertentu diperlukan.