P. 1
Tokoh Tokoh Gerakan Pembaharuan Islam

Tokoh Tokoh Gerakan Pembaharuan Islam

|Views: 5,453|Likes:
Published by Princesz- Kelindz

More info:

Published by: Princesz- Kelindz on May 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

TOKOH TOKOH GERAKAN PEMBAHARUAN ISLAM

(Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Jamaluddin Al Afghani)

Disusun Oleh: Wieke Anggraini 70 2008 014

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
Jalan Jenderal Ahmad Yani Talang Banten Kampus B 13 Ulu Telp. 0711-7780788

PALEMBANG
KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan materi paparan yang berjudul “Tokoh Tokoh Gerakan Pembahruan Islam” sebagai tugas kelompok presentasi Mata Kuliah AIK IV. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Penulis menyadari bahwa materi paparan ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan di masa mendatang. Dalam penyelesaian materi paparan ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat Allah SWT, yang telah member kehidupan dengan sejuknya keimanan. 1. Kedua orang tua yang selalu memberi dukungan materil maupun spiritual.
2. Ibu Nilam Khairani,S.Ag, selaku pembimbing

3. Teman-teman seperjuangan 4. Semua pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian materi paparan ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala atas segala amal yang diberikan kepada semua orang yang telah mendukung penulis dan semoga materi paparan ini bermanfaat bagi kita dan perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Palembang, Maret 2010

Penulis

. Seperti ayah dan kakeknya. Ibnu Taymiyyah lahir di Harran. Kakeknya bernama Majduddin Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taymiyyah Al-Harrani seorang ulama fiqih. ia memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadits sekaligus. iapun dengan tepat pula mampu mengucapkan ulang dan menghafalnya. ilmu ushul dan hafidz. khusus untuk melihat si bocah bernama Ibnu Taimiyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. Ternyata Ibnu Taimiyah mampu menghafalkannya secara cepat dan tepat. Begitu pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad. sebab belum pernah ada seorang bocah seperti dia. yaitu generasi yang mengenal langsung para Sahabat Nabi. Ibnu Taymiyyah pun memiliki IQ tinggi.) yang sengaja datang ke Damsyiq. Lahir:22 Januari 1263 (10 Rabiul Awwal 661 H) – wafat: 1328 (20 Dzulhijjah 728 H) ). Ketika berusia enam tahun (tahun 1268). Ayahnya Syihabuddin bin Taymiyyah merupakan hakim sekaligus khatib. yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan Sahabat Nabi. Ibnu Taymiyyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak. kemudian Tabi'un. mujtahid. 10 Rabiul Awwal 661 H ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Suatu kali. adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran. Ia dilahirkan dari lingkungan keluarga yang religius dan berlatarbelakang intelektual kuat. ulama. Hingga ulama tersebut berkata: “Jika anak ini hidup. ketika beliau masih kanak-kanak pernah ada seorang ulama besar dari Halab (di Syria. dan mujahid pembela Islam. ahli hadits. yaitu generasi yang mengenal langsung para Tabi'un adalah contoh yang terbaik untuk kehidupan Islam. niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar. Ibnu Taymiyyah berpendapat bahwa tiga generasi awal Islam. Turki. Semenjak kecil sudah nampak tanda-tanda kecerdasannya.IBNU TAIMIYAH Abu al-Abbas Taqi al-Din Ahmad ibn Abd al-Salaam ibn Abdullah ibn Taymiya alHarrani (Bahasa Arab: ‫ )أبو عباس تقي الدين أحمد بن عبنند السننلم بننن عبنند ال ن ابننن تيميننة الحراننني‬adalah Sang Pahlawan yang menjadi komandan. Setelah bertemu. dan Tabi'it al-Tabi'un. tafsir. pen.

ia melihat orang bermain catur (permainan yang dianggapnya sebagai permainan maksiat_pen). Nahwu. Mereka yang tengah bermain catur hanya termangu dan diam. Dan satu hal ia dikaruniai Allah Ta’ala kemampuan mudah hafal dan sukar lupa. ia juga pernah mengobrak-abrik tempat pemabukan dan pendukungnya. Tiap malam ia menulis tafsir. kemudian kutubu-Sittah dan Mu’jam AtThabarani Al-Kabir. Ia tak mengambil sikap uzlah melihat merajalelanya kemaksiatan dan kemungkaran.Ketika umurnya belum mencapai belasan tahun. hadits dan bahasa Arab. Beliau memahami semua hadits yang termuat dalam Kutubus Sittah dan berbagai Al-Musnad. Hingga sejak kecil. Suatu kali. Ibnu Taymiyyah amat menguasai rijalul Hadits (perawi hadits) dan Fununul hadits (macam-macam hadits) baik yang lemah. pernah pada suatu Jum’at. Ibnul Wardi menuturkan dalam Tarikul Ibnul Warid bahwa karangan beliau mencapai lima ratus judul. ia memiliki kehebatan yang luar biasa. Sekalipun kecintaannya terhadap ilmu sangatlah mendalam. ia telah hafal Al-qur’an. Pada umur itu. Bahkan. Ilmu hitung. Sesuatu yang hampir sama dilakukan oleh Front Pembela Islam serta laskar-laskar Islam lainnya terutama jika bulan Ramadhan. Ushul fiqih merupakan bagian dari ilmu yang diperolehnya. khat. ia telah mengkaji musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali. Ibnu Taymiyyah dan pengikutnya memerangi penduduk yang tinggal di gunung Jurdu . Ia langsung ikut terjun ke masyarakat menegakkan amar ma’ruf dan nahi munkar. Ia langsung mendatangi tempat itu untuk mengambil papan catur dan membalikkannya. Ibnu Taymiyyah tidak berdiam diri jika melihat kemungkaran yang di lihatnya. fiqh. Di usia belia ia telah mereguk limpahan ilmu utama dari manusia utama. di sebuah warung yang biasa jadi tempat berkumpulnya para pandai besi. Tak hanya itu. Sehari semalam ia mampu menulis empat buah kurrosah (buku kecil) yang memuat berbagai pendapatnya dalam bidang syari’ah. Dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujjah. Di Damaskus ia belajar pada banyak guru. Ibnu Taymiyyah tidaklah lantas meninggalkan kegiatan-kegiatan amaliyah dan aktivitas-aktivitas dakwah dan jihad seperti yang telah ditinggalkan kebanyakan ulama-ulama masa kini yang hanya puas bergelut dengan buku dan kitab-kitab saja. sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para mufassir. ilmu ‘ushul sambil mengomentari para filosof. dengan tangannya sendiri. cacat atau shahih. dalam perjalanannya ke Damaskus. ia sudah menguasai ilmu Ushuluddin dan sudah mendalami bidang-bidang tafsir.

ia mampu menggugah hati Sultan. Amaliyah amar ma’ruf nahi munkarnya tak berhenti di situ. yang berada di atas segala agama dan hukum. Tahun 705 H. ”Mereka adalah orang-orang zindiq yang tak yakin dengan agama. Kegigihannya itu membuat ia dipercaya untuk meminta bantuan bala tentara dari sultan di Kairo. Para Qadhi berkumpul bersama sultan di istana. Sebuah peran yang sering terlihat adalah kegiatannya menentang segala bid’ah. Dengan semangat Allahu Akbar yang menggema mereka berhasil mengusir tentara Tar-Tar.. Dengan mengemukakan ayat Alqur’an. Sesuatu yang sangat jauh sekali dilakukan oleh para ulama-ulama kebanyakan hari ini. kemampuan dan keampuhan Ibnu Taymiyyah diuji. Ia kerahkan seluruh tentaranya menuju Syam sehingga akhirnya diperoleh kemenangan yang gemilang. mereka semua maju bersama dibawah komando Sultan. Ia segera mendatangi walikota Syam guna memecahkan segala kemungkinan yang terjadi. Ia adalah seorang mujahid yang menjadikan jihad sebagai jalan hidupnya.” Demikian diantara beberapa pendapatnya yang mendapat tantangan dari mereka yang merasa dipojokkan dan disalahkan. Tak heran jika ia banyak mendapat tantangan dan tentangan dari para ahlul bid’ah di zamannya. Banyak diantara mereka menyadari akan kebenaran Ibnu Taymiyyah. Tahun 700 H. Sebagian besar mereka bermaksud melenyapkan syari’at Muhammad yang suci.dan Kasrawan karena mereka sesat dan rusak aqidahnya akibat perlakuan tentara Tar-Tar yang pernah menghancurkan kota itu. ia bangkitkan keberanian membela tanah air menghalau musuh. Pribadi Ibnu Taymiyyah memiliki banyak sisi. akhirnya jelas bahwa Ibnu Taymiyyah memegang aqidah yang benar. Pada Ramadhan 702 H. Setelah saya melihat semua itu. khurafat dan pandangan-pandangan yang menurutnya sesat. . jelaslah bagi saya bahwa wajib bagi setiap orang yang mampu untuk menentang kebathilan serta melemahkan hujjah-hujjah mereka. Beliau kemudian menerangkan hakikat Islam pada mereka. Ia melanjutkannya dengan berjihad dalam arti perang. Setelah melalui perdebatan yang sengit antara mereka. saat Syam dikepung tentara Tar-Tar.Bersama tentara Mesir. Dengan argumentasi yang matang dan tepat. ia terjun sendiri ke medan perang Syuquq yang menjadi pusat komando pasukan Tar-Tar. Dan Syuquq dapat rebut kembali. untuk mengerahkan tenaganya dalam menyingkap keburukan-keburukannya dan menolak dalil-dalil mereka. Para pemuka aliran sesat tersebut menyebabkan manusia berada dalam keraguan tentang dasar-dasar agama mereka.

Mendengar hal ini beliau berujar. semua buku. Di dalam. Saat itu ia telah berusia 67 tahun. penjara yang hanya setengah tahun itu ia berhasil menginsafkan penghuni penjara yang tinggal bersama beliau sehingga semua yang insaf dan kemudian menjadi pengikut yang setia. Dalam sebuah pertemuan di Kairo ia dituduh meresahkan masyarakat melalui pendapatpendapatnya yang kontroversial. Memperbanyak tahajjud hingga keyakinanya makin mantap. Dalam perjalanan hidupnya. Orang banyak tidak mengetahui bahwa beliau dalam keadaan sakit. Beliau baca Al-Quran itu sampai penat. Tanggal 9 Jumadil Akhir 728 H. Disana ada kebaikan banyak sekali. Beliau pun mengambil kitab suci Al-Quran yang tidak ikut dirampas. tetapi ketika sampai kepada ayat yang artinya. Sebabnya karena ia menulis sebuah kitab yang isinya tentang masalah ketuhanan yang tidak di terima banyak kalangan. karena yang mengurus diri beliau . dan telah merengkuk dalam penjara yang terakhir itu selama lebih dari 20 bulan lamanya. karena jatuh sakit selama 20 hari. dan ketika itu sakit beliau semakin bertambah. Kehidupan dalam penjara ia manfaatkan untuk membaca dan menulis. Demikianlah yang ia kerjakan. kemudian ditangkap lagi dan dipenjarakan yang kedua kalinya selama setengah tahun lagi. meskipun beliau hafidz.” Ia pun tidak dapat meneruskan bacaannya lagi. Sikap itu malah mempersempit ruang gerak Ibnu Taymiyyah.. sehingga sejak itu telah menamatkan (mengkhatamkan) membaca Al-Quran 80 (delapan puluh kali). Sultan megeluarkan perintah penangkapannya. Beliau di vonis penjara selama satu tahun beberapa bulan. ia tak hanya sekali merasakan kehidupan penjara.Namun. ulama besar yang meringkuk dalam penjara Mesir. Jadi. pada sisi Tuhan Allah Yang Maha Kuasa. di dalam kedudukan yang benar. ia lebih banyak membaca ayat suci dan beribadah. Banyak pula orang-orang maupun ulama yang menganggapnya sesat dan menyesatkan. berdasarkan fakta yang diputar balikkan. tinta dan pena-nya dirampas.. kemudian berzikir dan shalat. Dan ketika ia membaca akan masuk ke 81 kalinya. Sesungguhnya orang yang muttaqin itu akan duduk di dalam syurga dan sungaisungai yang mengalir di bawahnya. pribadi Ibnu Taymiyyah pun bukanlah tergolong ulama yang dekat dengan penguasa serta menjadi penjilat di sisinya. Baru saja ia bebas dari penjara. Perampasan itu merupakan hantaman berat bagi Ibnu Taymiyyah. Sang qadhi yang telah terkena hasutan memutuskan Ibnu Taymiyyah bersalah. Tahun 726 H. kertas.” Itulah Ibnu Taimiyah.” . Setelah dilarang menulis. “Saya menunggu hal itu. Tulisan-tulisannya tetap mengesankan kekuatan hujjah dan semangat serta pendapat beliau. upaya pendeskriditan terhadap pribadi Ibnu Taymiyyah terus berlangsung.

Baru setelah muadzin berseru dari atas menara bahwa ia telah pulang ke rahmatullah. Semua manusia turun ke jalan mengantar jenazahnya. Menurut ahli sejarah. pemimpin. Ia akhirnya harus mati membela kebenaran dalam penjara. 20 Dzulqaidah 728 H (26-28 September 1328 M). Pasar-pasar di kota Damaskus sepi. Mereka berebutan ingin melihat wajahnya. tentara. Semua orang yang terisak menangis dan meratapi kematian beliau. sedang dalam keadaan membaca Al-Quran.1793 M) (bahasa Arab: ‫ )محمند بنن عبند الوهناب التميمنى‬adalah seorang ahli teologi agama Islam dan seorang tokoh pemimpin . terpenjaraku adalah khalwat pembunuhanku adalah mati syahid Terusirku dari negeriku adalah rekreasi (Ibnu Taymiyyah) Muhammad bin Abdul Wahhab Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab (1115 . laki-laki dan perempuan. setelah sakit dalam penjara lebih dari 20 hari. anak-anak kecil semuanya keluar rumah. belum pernah terjadi jenazah yang dishalatkan serta dihormati oleh orang sebanyak itu melainkan Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad bin Hambal.1206 H/1701 . memegang jenazah dan bahkan ada yang berusaha menciumnya.hanyalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah muridnya yang setia. ia selalu bersamaku dan tiada pernah tinggalkan aku. Kehidupan terhenti sejenak. Ia dikuburkan pada waktu Ashar di samping kuburan saudaranya Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin. dalam usia 67 tahun. Para Emir. berduyun-duyun orang mengerumuni gerbang penjara. pesan yang beliau kemas dalam bentuk syair yang indah dan tajam : Apa yang bisa diperbuat musuh padaku !!!! taman dan kebun (surga)ku ada di dadaku Kemanapun ku pergi. Beliau meninggal dunia hari Senin. Beliau menghembuskan nafas yang terakhir di atas sajadah shalatnya. Ada sebuah pesan yang singkat dan padat yang beliau tinggalkan bagi para pejuang hingga akhir zaman. ulama dan fuqaha.

Bagaimanapun. Para pendukung pergerakan ini sering disebut Wahabbi. Nama Wahhabi atau al-Wahhabiyyah kelihatan dihubungkan kepada nama 'Abd alWahhab iaitu bapa kepada pengasasnya. karena pada dasarnya ajaran Ibnu Wahhab menurut mereka adalah ajaran Nabi Muhammad. Ibnu Saud ditunjuk sebagai pengurus administrasi politik sementara Ibnu Abdul Wahhab menjadi pemimpin spiritual. ibukota Arab . al-Syaikh Muhammad bin 'Abd al-Wahhab al-Najdi. Muhammad bin Abdul Wahhab. gelar "keluarga kerajaan" negara Arab Saudi dipegang oleh keluarga Saud. yang berarti "satu Tuhan". yang berarti "satu Tuhan". Istilah Wahhabi sering menimbulkan kontroversi berhubung dengan asal-usul dan kemunculannya dalam dunia Islam. Dia mengikat perjanjian dengan Muhammad bin Saud. Sampai saat ini. seorang pemimpin suku di wilayah Najd. Namun mufti umum tidak selalu dari keluarga Ibnu abdul wahhab misalnya Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Abdillah bin Baz. KEHIDUPAN Masa Kecil Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan pada tahun 1115 H (1701 M) di kampung Uyainah (Najd). Umat Islam umumnya terkeliru dengan mereka kerana mereka mendakwa mazhab mereka menuruti pemikiran Ahmad ibn Hanbal dan alirannya. Para pendukung pergerakan ini sesungguhnya menolak disebut Wahabbi. lebih kurang 70 km arah barat laut kota Riyadh. alHanbaliyyah atau al-Hanabilah yang merupakan salah sebuah mazhab dalam Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. Karenanya mereka lebih memilih untuk menyebut diri mereka sebagai Salafis atau Muwahhidun. nama Wahhabi dikatakan ditolak oleh para penganut Wahhabi sendiri dan mereka menggelarkan diri mereka sebagai golongan al-Muwahhidun(3) (unitarians) kerana mereka mendakwa ingin mengembalikan ajaran-ajaran tawhid ke dalam Islam dan kehidupan murni menurut sunnah Rasulullah. namun mereka lebih memilih untuk menyebut diri mereka sebagai Salafis atau Muwahhidun. yang memiliki nama lengkap Syaikh al-Islam al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid bin Barid bin Muhammad bin al-Masyarif at-Tamimi al-Hambali an-Najdi adalah seorang ulama berusaha membangkitkan kembali pergerakan perjuangan Islam. bukan ajaran tersendiri.gerakan keagamaan yang pernah menjabat sebagai menteri penerangan Kerajaan Arab Saudi. Sesuai kesepakatan.

Sebagaimana lazimnya keluarga ulama. ia akan berjuang dan bertekad untuk mengembalikan aqidah umat Islam di sana sesuai keyakinannya. Berkat bimbingan kedua orangtuanya. tempat di mana masyarakat Najd menanyakan segala sesuatu masalah yang bersangkutan dengan agama. Syeikh Abdul Wahhab. Kehidupan Syeikh Muhammad di Madinah Ketika berada di kota Madinah. Setelah itu. ayah mereka. Ia tumbuh dan dibesarkan dalam kalangan keluarga terpelajar. Di Madinah. Sulaiman bin Abdul Wahab. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab berhasil menghafal 30 juz al-Quran sebelum ia berusia sepuluh tahun. Sedangkan kakeknya adalah seorang qadhi (mufti besar). yaitu . "Sungguh aku telah banyak mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan anakku Muhammad. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab diajak oleh ayahnya untuk bersama-sama pergi ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima . Ia pun berjanji pada dirinya sendiri. terutama di bidang ilmu Fiqh". ia berguru pada dua orang ulama besar yaitu Syeikh Abdullah bin Ibrahim bin Saif anNajdi dan Syeikh Muhammad Hayah al-Sindi. ayahnya kembali ke Uyainah sementara Muhammad tetap tinggal di Mekah selama beberapa waktu dan menimba ilmu di sana. Setelah itu. ia mengira banyak umat Islam di sana yang tidak menjalankan syariat dan berbuat syirik. Ketika telah selesai menunaikan ibadah haji. Hal ini membuat Syeikh Muhammad semakin terdorong untuk memperdalam ilmu ketauhidan yang murni (Aqidah Salafiyah). ditambah dengan kecerdasan otak dan kerajinannya. beliau diserahkan oleh orangtuanya kepada para ulama setempat sebelum akhirnya mereka mengirimnya untuk belajar ke luar daerah Saudara kandungnya. kemudian memohon sesuatu kepada kuburan dan penguhuninya. terhadap kecerasan Muhammad. seperti mengunjungi makam Nabi atau makam seorang tokoh agama. yang diajar sendiri oleh ayahnya.Saudi sekarang. menceritakan betapa bangganya Syeikh Abdul Wahab. maka Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab sejak masih kanak-kanak telah dididik dengan pendidikan agama. Setelah mencapai usia dewasa. Ia pernah berkata. Hal ini menurut dia sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan manusia untuk tidak meminta selain kepada Allah.mengerjakan haji di Baitullah. ia pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama disana. Ayahnya adalah seorang tokoh agama di lingkungannya.

Tetapi beliau masih meneruskan tentangannya yang kuat terhadap amalan-amalan agama di Najd. PERJUANGAN MEMULIHKAN DAN MENGEMBALIKAN AKIDAH ISLAM . atau bidah. Setelah beberapa lama. serta ilmu gramatika (ilmu qawaid). Tetapi Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab bersama pendukungnya mendapat tekanan dan ancaman dari sebagian ulama yang dituduhnya sesat. Di antara pendukung dakwahnya di kota Basrah ialah seorang ulama yang bernama Syeikh Muhammad al-Majmu’i. dan kemudian ia kembali ke kampung asalnya Uyainah. Di sini beliau bermukim lebih lama. Hal ini yang menyebabkan adanya pertentangan dan perselisihan yang hebat antara beliau dengan bapanya (serta pendudukpenduduk Najd). Keadaan tersebut terus berlanjut hingga ke tahun 1153H/1740M. Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab memulai dakwahnya di Basrah. terutaman di bidang hadits dan musthalahnya. jauh dari sifat khurafat.kepada akidah Islam yang menurutnya murni (tauhid). Belajar dan berdakwah di Basrah Setelah beberapa lama menetap di Mekah dan Madinah. ia kemudian pindah ke Basrah. tempat di mana beliau bermukim untuk menuntut ilmu ketika itu. ia sempat juga berdakwah di kota ini. karena menemui banyak rintangan dan halangan dari kalangan para ulama setempat. fiqih dan usul fiqhnya. Pada tahun 1139H/1726M. ia pun mulai mempelajari berbagai buku yang di tulis para ulama terdahulu. Akan tetapi dakwahnya di sana kurang bersinar. Di sana beliau bermukim untuk beberapa waktu. beliau lalu kembali ke al-Ihsa menemui gurunya Syeikh Abdullah bin `Abd Latif al-Ihsai untuk mendalami beberapa bidang pengajian tertentu yang selama ini belum sempat dipelajarinya. Selain belajar. bapanya berpindah dari 'Uyainah ke Huraymilah dan dia ikut serta dengan bapanya dan belajar kepada bapanya. saat bapanya meninggal dunia. Untuk itu. sehingga banyak ilmu-ilmu yang diperolehinya. Akhirnya beliau meninggalkan Basrah dan mengembara ke beberapa negeri Islam untuk menyebarkan ilmu dan pengalamannya. tahayul.

bahkan beliau berjanji akan menolong dan mendukung perjuangan tersebut. ia mulai merencanakan untuk menyusun sebuah barisan ahli tauhid (muwahhidin) yang diyakininya sebagai gerakan memurnikan dan mengembalikan akidah Islam. Bisa saja yang mereka anggap makam Zaid bin al-Khattab itu adalah makam orang lain. Ketika itu. Oleh lawan-lawannya. Uyainah. Sebenarnya apa yang mereka sebut sebagai makam Zaid bin al-Khattab ra. Karena di sana terdapat puluhan syuhada’ (pahlawan) Yamamah yang dikebumikan tanpa jelas lagi pengenalan mereka. yang gugur sebagai syuhada’ Yamamah ketika menumpaskan gerakan Nabi Palsu (Musailamah al-Kazzab) di negeri Yamamah suatu waktu dulu. gerakan ini kemudian disebut dengan nama gerakan Wahabiyah.Awal Pergerakan Sejak dari itu. Amir menjawab "Silakan. Tetapi oleh karena masyarakat setempat di situ telah terlanjur beranggapan bahwa itulah makam beliau. Makam itu kemudian dihancurkan oleh Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab atas bantuan Amir Uyainah. Zaid bin al-Khattab adalah saudara kandung Umar bin al-Khattab. Pergerakan Syeikh Muhammad tidak berhenti sampai disitu. Melihat keadaan umat islam yang menurutnya sudah melanggar akidah." Tetapi Sbeliau khuatir masalah itu kelak akan dihalang-halangi oleh penduduk yang tinggal berdekatan maqam tersebut. Syeikh Muhammad tidak lagi terikat. Amir Usman menyambut baik ide dan gagasan Syeikh Muhammad. mereka pun mengkeramatkannya dan membina sebuah masjid di dekatnya. ia kemudian menghancurkan beberapa makam yang dipandangnya berbahaya bagi ketauhidan.. menolak dan mengesampingkan amalan-amalan agama yang dilakukan umat islam saat itu. Uyainah diperintah oleh seorang Amir (penguasa) bernama Usman bin Muammar. Khalifah Rasulullah yang kedua. Lalu Amir menyediakan 600 orang tentara untuk tujuan tersebut bersama-sama Syeikh Muhammad merobohkan maqam yang dikeramatkan itu. Suatu ketika. Uthman bin Muammar. Muhammad bin Abdul Wahab memulai pergerakan di kampungnya sendiri. tidak ada seorang pun yang boleh menghalang rancangan yang mulia ini. Dia bebas mengemukakan akidahakidahnya sekehendak hatinya. hanyalah berdasarkan prasangka belaka. Membuat bangunan di atas kubur menurut pendapatnya dapat menjurus kepada kemusyrikan. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab meminta izin pada Amir Uthman untuk menghancurkan sebuah bangunan yang dibina di atas maqam Zaid bin al-Khattab. Hal ini menurutnya adalah ..

m. Syeikh Muhammad diusir keluar dari negeri itu oleh pemerintahnya. di samping beberapa pertimbangan lainnya maka terpaksalah Syeikh meninggalkan negeri Uyainah menuju negeri Dariyah dengan menempuh perjalanan secara berjalan kaki seorang diri tanpa ditemani oleh seorangpun. Ia kemudian memanggil Syeikh Muhammad untuk membicarakan tentang cara tekanan yang diberikan oleh Amir al-Ihsa. Ia meninggalkan negeri Uyainah pada waktu dini hari. Akhirnya. beliau berkata: "Demi menghindari pertumpahan darah. dan karena tidak ada lagi pilihan lain. pemerintah setempat mengundurkan diri dari percaturan pergerakan karena alasan politik (besar kemungkinan takut dipecat dari kedudukannya sebagai Amir Uyainah oleh pihak atasannya).untuk mencegah agar makam tersebut tidak dijadikan objek peribadatan oleh masyarakat Islam setempat. Amir Uyainah berada dalam posisi serba salah saat itu. Dan beberapa hari kemudian. dan sampai ke negeri Dariyah pada waktu malam hari. Hal ini rupanya berhasil mengubah pikiran Amir Uyainah. di satu sisi dia ingin mendukung perjuangan syeikh tapi di sisi lain ia tak berdaya menghadapi tekanan Amir al-Ihsa. Berita tentang pergerakan ini akhirnya tersebar luas di kalangan masyarakat Uyainah mahupun di luar Uyainah. Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab kemudian pergi ke negeri Dar’iyah. Dalam bukunya yang berjudul Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika pemerintah al-Ahsa' mendapat berita bahwa Muhammad bin'Abd al-Wahhab mendakwahkan pendapat. . Syeikh Muhammad bin `Abdul `Aziz bin `Abdullah bin Baz.s 22) Tetapi ada juga tulisan lainnya yang mengatakan bahwa: Pada mulanya Syeikh Muhammad mendapat dukungan penuh dari pemerintah negeri Uyainah Amir Uthman bin Mu’ammar. Dengan demikian. tinggallah Syeikh Muhammad dengan beberapa orang sahabatnya yang setia untuk meneruskan dakwahnya. setelah terjadi perdebatan antara syeikh dengan Amir Uyainah. Syeikh `Abdul `Aziz bin `Abdullah. namun setelah api pergerakan dinyalakan. di capailah suatu keputusan: Syeikh Muhammad harus meninggalkan daerah Uyainah dan mengungsi ke daerah lain. dan pemerintah 'Uyainah pula menyokongnya. maka kemudian memberikan peringatan dan ancaman kepada pemerintah'Uyainah." (Ibnu Baz.Da'watuhu Wasiratuhu.

Bin Sulaim ini adalah seorang yang dikenal soleh oleh masyarakat setempat. Inilah suatu keuntungan yang sangat besar. yang tidak berapa jauh dari tempat kediaman Amir Muhammad bin Saud (pemerintah negeri Dar’iyah). juru dakwah yang mengajak masyarakat kita kepada agama Allah. Syeikh kemudian meminta izin untuk tinggal bermalam di rumahnya sebelum ia meneruskan perjalanannya ke tempat lain. orang tersebut bernama Muhammad bin Sulaim al`Arini. ia bingung apakah sebaiknya Syeikh itu dipanggil datang menghadapnya. Namun. Namun mereka gagal menemui Amir Muhammad yang saat itu tidak ada di rumah. Baginda . janganlah ragu-ragu untuk menerima dan membantu perjuangan ulama ini. mari sekarang juga kakanda menjemputnya kemari." Namun baginda bimbang sejenak. yaitu hendak menyebarkan dakwah Islamiyah dan membenteras kemusyrikan. atau dia sendiri yang harus datang menjemput Syeikh untuk dibawa ke tempat kediamannya? Baginda pun kemudian meminta pandangan dari beberapa penasihatnya tentang masalah ini. Selanjutnya ia berkata kepada suaminya: "Bergembiralah kakanda dengan keuntungan besar ini. Peraturan di Dariyah ketika itu mengharuskan setiap pendatang melaporkan diri kepada pihak berkuasa setempat. barulah Muhammad bin Sulaim ingin menerimanya sebagai tamu di rumahnya. Isterinya dan para penasihatnya yang lain sepakat bahwa sebaiknya baginda sendiri yang datang menemui Syeikh Muhammad di rumah Muhammad bin Sulaim.Syeikh Muhammad di Dariyah Sesampainya Syeikh Muhammad di sebuah kampung wilayah Dariyah. karena suasana Dariyah dan sekelilingnya pada waktu itu tidak aman. maka pergilah Muhammad bin Sulaim menemui Amir Muhammad untuk melaporkan kedatangan Syeikh Abdul Wahab yang baru tiba dari Uyainah serta menjelaskan maksud dan tujuannya kepada beliau. sang istri menyampaikan semua pesan-pesan itu kepada suaminya. berpegang teguh kepada Kitabullah dan Sunnah RasulNya. tatkala Ibnu Saud mendapat giliran ke rumah isterinya ini. mereka pun menyampaikan pesan kepada amir melalui istrinya. setelah Syeikh memperkenalkan dirinya serta menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke negeri Dar’iyah. Maka. Syeikh menemui seorang penduduk di kampung itu. keuntungan di mana Allah telah mengirimkan ke negeri kita seorang ulama. Pada awalnya ia ragu-ragu menerima Syeikh di rumahnya. Istri Ibnu Saud ini adalah seorang wanita yang soleh.

Amir Ibnu Saud berkata: "Ya Syeikh! Bergembiralah anda di negeri kami. usul fiqh. Ia pun mulai membuka madrasah dengan menggunakan kurikulum yang menjadi teras bagi rencana perjuangan beliau. Nama Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab dengan ajaran-ajarannya itu sudah begitu terdengar di kalangan masyarakat. fiqh. berduyun-duyun datang ke negeri ini. Kami ingin mengajak umat ini kepada agama Allah. gramatikanya dan lain-lain. diadakan juga dakwah yang bersifat terbuka untuk . Para penuntut ilmu. Maka pergilah baginda bersama beberapa orang pentingnya ke rumah Muhammad bin Sulaim. dalam menegakkan hukum Allah dan RasulNya di bumi persada tanah Dariyah. bahu-membahu dalam menegakkan kalimah Allah. Siapa yang menolong agama ini. yang bukan hanya sekadar membela dakwahnya saja. Sesampainya baginda di rumah Muhammad bin Sulaim. musthalah hadith. yang berarti di antara Amir dan Syeikh sudah bersumpah setia sehidup-semati. amir Ibnu Saud memberi salam dan dibalas dengan salam dari Syeikh dan bin Sulaim. dan Insya Allah negeri ini akan diberkati Allah Subhanahu wa Taala. tua dan muda. Dariyah telah menjadi kiblat ilmu dan kota pelajar penuntut Islam. Masyarakat luar Dariyah pun berduyun-duyun datang ke Dariyah untuk menetap dan tinggal di negeri ini. Demi kejayaan dakwah Islamiyah yang anda Syeikh rencanakan. yaitu bidang pengajian Aqaid al-Qur’an. kami dan seluruh keluarga besar Ibnu Saud akan mempertaruhkan nyawa dan harta untuk bersama-sama anda Syeikh berjuang demi meninggikan agama Allah dan menghidupkan sunnah RasulNya sehingga Allah memenangkan perjuangan ini. Ia bersama Syeikh seiring sejalan. Dan siapa yang mendukung agama ini. tetapi juga sekaligus membela darahnya bagaikan saudara kandung sendiri. Dan Insya Allah kita akan melihat kenyataan ini dalam waktu yang tidak begitu lama. hadith. senasib. Allah akan menolongnya. Dan kami berikrar untuk menjamin keselamatan dan keamanan anda Syeikh di negeri ini dalam menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Dariyah. dan berjuang di jalanNya." Demikianlah seorang Amir (penguasa) tunggal negeri Dariyah. nescaya Allah akan mendukungnya. tafsir. Di samping pendidikan formal (madrasah). Ternyata apa yang diikrarkan oleh Amir Ibnu Saud itu benar-benar ditepatinya.pun menyetujui nasihat tersebut. kami menerima dan menyambut kedatangan anda di negeri ini dengan penuh gembira. baik di dalam negeri Dariyah maupun di negeri-negeri tetangga. Dalam waktu yang singkat saja. di mana Syeikh Muhammad bermalam. anda juga patut gembira. Insya Allah!" Kemudian anda Syeikh menjawab: "Alhamdulillah. sehingga negeri Dariyah penuh sesak dengan kaum muhajirin dari seluruh pelosok tanah Arab.

bidah dan khurafat di negeri mereka masingmasing. Indonesia. Syeikh mula menegakkan jihad. beliau juga tidak mengabaikan dakwah secara pena dan pada saatnya juga jika perlu beliau berdakwah dengan besi (pedang). juga bahaya bid’ah. Afrika Utara. Afganistan. Berdakwah Melalui Surat-menyurat Syeikh menempuh berbagai macam dan cara. Di dalam surat-surat itu. Syria. . baik yang dekat ataupun jauh. Akan tetapi yang sedang kita bicarakan sekarang adalah masalah negeri Najd dan sekitarnya. Bukanlah berarti bahwa ketika itu tidak ada lagi perhatian para ulama Islam setempat kepada agama ini. Di samping berdakwah melalui lisan.semua lapisan masyarakat umum. Berkat hubungan surat menyurat Syeikh terhadap para ulama dan umara dalam dan luar negeri. Iraq dan lainlain lagi. Untuk langkah awal pergerakan itu. yang pada ketika itu adalah Dahkan bin Dawwas. Gema dakwah beliau begitu membahana di seluruh pelosok Dariyah dan negeri-negeri jiran yang lain. Mesir. Hal ini dalam rangka pergerakan pembaharuan tauhid demi membasmi syirik. Surat-surat itu dikirimkannya juga kepada para ulama dan penguasa-penguasa. Kemudian. telah menambahkan kemasyhuran nama Syeikh sehingga beliau disegani di antara kawan dan lawannya. Ia terus mengirimkan surat-surat dakwahnya itu ke sleuruh penjuru Arab. dalam menyampaikan dakwahnya. dan tidak kecil pengaruhnya di kalangan para ulama dan pemikir Islam di seluruh dunia. beliau memulai di negeri Najd. beliau menjelaskan tentang bahaya syirik yang mengancam negeri-negeri Islam di seluruh dunia. hingga jangkauan dakwahnya semakin jauh berkumandang di luar negeri. seperti diHindia. Maka Syeikh mengirimkan suratnya kepada ulama-ulama Riyadh dan para umaranya. Ia pun mula mengirimkan surat-suratnya kepada ulama-ulama dan penguasa-penguasa di sana. sesuai dengan keadaan masyarakat yang dihadapinya. menulis surat-surat dakwahnya kepada tokoh-tokoh tertentu untuk bergabung dengan barisan Muwahhidinyang dipimpin oleh beliau sendiri. Maghribi. meskipun mereka memiliki ilmu-ilmu yang cukup memadai. Memang cukup banyak para da’i dan ulama di negeri-negeri tersebut tetapi pada waktu itu kebanyakan di antara mereka yang kehilangan arah. Pakistan. khurafat dan tahyul. sehingga seolah-olah bagaikan tidak ada lagi yang memperahtikan masalah agama.

Kemudian murid-murid keluaran Dar’iyah pula menyebarkan ajaranajaran tauhid murni ini ke seluruh pelusuk negeri dengan cara membuka sekolah-sekolah di daerah-daerah mereka. kedudukan. begitu juga dari kaum penjajah Barat. Dengan demikian. Umat Islam kini sudah sedar tentang apa dan siapa kaum pengikut dakwah Rasulullah yang diteruskan Muhammad bin Abdul Wahhab (dijuluki Wahabi). jadilah Dar’iyah sebagai pusat penyebaran dakwah kaum Muwahhidin (gerakan pemurnian tauhid) oleh Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab yang didukung oleh penguasa Amir Ibnu Saud. Di samping itu. tulisan-tulisan beliau sudah tersebar luas ke seluruh pelosok dunia Islam. yang berupa risalah. maka orang-orang di luar Islam pula. semuanya kini sudah terungkap. oleh karena perlawanan sudah juga digencarkan muslimin sendiri. karena . terutama kaum orientalis mendapat angin segar untuk turut campur-tangan membesarkan perselisihan diantara umat Islam sehingga terjadi saling membid’ahkan dan bahkan saling mengkafirkan. sama ada dari kalangan dalam Islam sendiri. Akhir-akhir ini semua tulisan beliau. Sejarah pembaharuan yang digerakkan oleh Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab ini tercatat dalam sejarah dunia sebagai yang paling hebat dari jenisnya dan amat cemerlang. akan tetapi lebih banyak datangnya dari kalangan sendiri. Masa-masa tersebut telah pun berlalu. yang ditujukan untuk membendung dakwah tauhid ini. hal ini merupakan suatu pergerakan perubahan besar yang banyak memakan korban manusia maupun harta benda. maupun terus dari pihak kerajaan Saudi sendiri ( di masa mendatang). terutama dari tokoh-tokoh agama Islam sendiri yang takut akan kehilangan pangkat. mahupun dari kalangan luarnya. Dan satu persatu kejahatan dan kebusukan kaum orientalis yang sengaja mengadu domba antara sesama umat Islam semenjak awal. Begitu juga dengan tulisan-tulisan dari putera-putera dan cucu-cucu beliau serta tulisan-tulisan para murid-muridnya dan pendukung-pendukungnya yang telah mewarisi ilmuilmu beliau. Meskipun usaha musuh-musuh dakwahnya begitu hebat. yang dilancarkan melalui pena atau ucapan. sehingga menjadi dokumen yang amat berharga sekali. sedang dihimpun untuk dicetak dan sebagian sudah dicetak dan disebarkan ke seluruh pelosok dunia Islam. Namun. pengaruh dan jamaahnya. namun usaha mereka sia-sia belaka. maupun kitab-kitabnya. Di masa kini. baik melaluiRabithah al-`Alam Islami. Karena pergerakan ini mendapat tentangan bukan hanya dari luar.Demikianlah banyaknya surat-menyurat di antara Syeikh dengan para ulama di dalam dan luar Jazirah Arab.

Diantaranya beliau menulis bahwa semua itu adalah bohong dan kata-kata dusta belaka. sebagai tuntunan yang dipegang oleh para Imam Muslimin. Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab telah menempuh pelbagai macam cara. Untuk mencapai tujuan pemurnian ajaran agama Islam. sesuai dengan sifat orang yang dihadapinya. malah kini sudah berkumandang pula ke seluruh dunia. Muhammad bin `Abdul Wahab berkata: "Aqidah dan agama yang aku anut. Apa yang dituduh dan difitnah terhadap Syeikh Ibnu `Abdul Wahab itu. Kadangkala lembut dan kadangkala kasar.ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenangkan perjuangan dakwah tauhid yang dipelopori oleh Syeikh Islam. jasa-jasa Putera Muhammad bin Saud (pendiri kerajaan Arab Saudi) dengan semua anak cucunya tidaklah boleh dilupakan begitu saja. Musuh-musuhnya pernah menuduh bahwa Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab telah melarang para pengikutnya membaca kitab fiqh. Imam Muhammad bin `Abdul Wahab yang telah mendapat sambutan bukan hanya oleh penduduk negeri Najd saja. tafsir dan hadith. telah dijawab dengan tegas oleh seorang pengarang terkenal. dalam bukunya yang berjudul Shiyanah al-Insan di halaman 473 seperti berikut: "Sebenarnya tuduhan tersebut telah dijawab sendiri oleh Syeikh Ibnu `Abdul Wahab sendiri dalam suatu risalah yang ditulisnya dan dialamatkan kepada `Abdullah bin Suhaim dalam pelbagai masalah yang diperselisihkan itu. dan dia mendakwakan dirinya sebagai mujtahid. akan tetapi juga sudah menggema ke seluruh dunia Islam dari Maghribi sampai ke Merauke. yaitu al-Allamah Syeikh Muhammad Basyir asSahsawani. di mana dari masa ke masa mereka telah membantu perjuangan tauhid ini dengan harta dan jiwa." Kemudian dalam sebuah risalah yang dikirimnya kepada `Abdurrahman bin `Abdullah. Aku hanyalah suka menjelaskan kepada orang-orang tentang pemurnian agama dan aku larang mereka berdoa . Ia mendapat pertentangan dan perlawanan dari kelompok yang tidak menyenanginya karena sikapnya yang tegas dan tanpa kompromi. Dalam hal ini. yaitu menuduh Syeikh Muhammad telah membakar beberapa kitab tersebut. seperti Imamimam Mazhab empat dan pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat. serta menafsirkan Al Qur’an menurut kehendak hawa nafsu sendiri. bukan muqallid. seperti dia dituduh membatalkan kitab-kitab mazhab. ialah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Malahan ada yang lebih keji. sehingga lawanlawannya membuat tuduhan-tuduhan ataupun pelbagai fitnah terhadap dirinya dan pengikutpengikutnya.

Dan ziarah kepada kubur Nabi itu tidak sunat. tanpa mengindahkan kitabkitab tafsirnya.(mohon syafaat) pada orang yang hidup atau orang mati daripada orang-orang soleh dan lainnya. Nabi tidak mengerti makna "La ilaha illallah" sehingga perlu diturunkan kepadanya ayat yang berbunyi: "Fa’lam annahu La ilaha illallah. menulis dalam risalahnya sebagai ringkasan dari beberapa hasil karya ayahnya. dan mereka membohongi orang banyak dengan berkata: `Bahwa kami suka mentafsirkan Qur’an dengan selera kami. Hanya ada beberapa masalah yang kalau kami lihat di sana ada nash yang jelas. meskipun menyalahi mazhab kami (Hambali). 474. Kami tidak pernah mengingkari (melarang) seseorang bermazhab dengan salah satu daripada mazhab yang empat." dan ayat ini diturunkan di Madinah. atau yang mentaskhsiskannya atau yang menentangnya. serta dipegangi pula oleh salah seorang Imam empat. lebih kuat daripadanya. sudah tentu dengan maksud untuk menutupnutupi dan menghalang-halangi yang hak. Dalam hal ini kami berpendirian mendahulukan kakek. seperti dalam masalah warisan yang menyangkut dengan kakek dan saudara lelaki. seperti berikut: "Bahwa mazhab kami dalam Ushuluddin (Tauhid) adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. dan cara (sistem) pemahaman kami adalah mengikuti cara Ulama Salaf. Kami tidak pernah sama sekali mengaku bahwa kami sudah sampai ke tingkat mujtahid mutlaq. hal. Dituduhnya kami lagi. Dan kami tidak mempersetujui seseorang bermazhab kepada mazhab yang luar dari mazhab empat. Dan bahwa tongkat kami ini lebih bermanfaat daripada Nabi. Malah kami memaksa mereka supaya bertaqlid (ikut) kepada salah satu dari mazhab empat tersebut. Dan kami tidak percaya kepada ulama. dan Nabi itu tidak mempunyai syafaat. seprti mazhab Rafidhah. Kami tidak membenarkan mereka mengikuti mazhab-mazhab yang batil. dan setelah kami periksa dengan teliti tidak ada yang menasakhkannya. Imamiyah dan lain-lain lagi. Seterusnya beliau berkata: "Adapun yang mereka fitnah kepada kami. menghina Nabi kita Muhammad Shalallahu 'alaihi wassalam’ dan dengan perkataan `bahwa jasad Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam itu buruk di dalam kuburnya. juga tidak seorang pun di antara para pengikut kami yang berani mendakwakan dirinya dengan demikian. maka kami mengambilnya dan kami meninggalkan mazhab yang kami anut. baik dari Qur’an mahupun Sunnah. bahwa kami tidak percaya ." Demikianlah bunyi isi tulisan kitab Shiyanah al-Insan. Syeikh Ibnu `Abdul Wahab. Zaidiyah." `Abdullah bin Muhammad bin `Abdul Wahab. Sedangkan dalam hal masalah furu’(fiqh) kami cenderung mengikuti mazhab Ahmad bin Hanbal rahimahullah.

apabila ia tetap bertauhid kepada Allah dalam semua ibadahnya. karena akan dinikahkan dengan pemuda lainnya untuk mengangkat derajat golongan kami.kepada pendapat para ulama. m. maka orang itu hukumnya tidaklah keluar dari Islam (murtad). mereka telah melakukan kebohongan yang amat besar terhadap kami." (Shiyanah al-Insan. dan tidak kekal dalam neraka. Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab berkata: "Dan apapun yang kami yakini terhadap martabat Muhammad Shalallahu 'alaihi wassalam bahwa martabat beliau itu adalah setinggi-tinggi martabat makhluk . Maka semua tuduhan yang diada-adakan dalam hal ini sungguh kami tidak mengerti apa yang harus kami katakan sebagai jawapan.’ Dikatakan lagi bahwa kami telah melarang manusia membaca selawat ke atas Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam dan mengharamkan berziarah ke kubur-kubur. Dan kami memaksa menikahkan seseorang yang tidak kufu serta memaksa seseorang yang tua umurnya dan ia mempunyai isteri yang muda untuk diceraikannya. jika seseorang yang mengikuti ajaran agama sesuai dengan kami. Malah kami dianggap mujassimah (menjasmanikan Allah). Kemudian dikatakannya pula. begitu juga seperti berzina. maka orang itu akan diberikan kelonggaran dan kebebasan dari segala beban dan tanggungan atau hutang sekalipun. riba’ dan minum arak. karena didalamnya bercampur antara yang hak dan batil. meskipun berulang-ulang. maka ketahuilah: bahwa kesemuanya itu adalah suatu penghinaan terhadap kami. yang dicipta oleh musuh-musuh agama ataupun teman-teman syaithan dari menjauhkan manusia untuk mengikuti ajaran sebersih-bersih tauhid kepada Allah dan keikhlasan beribadah kepadaNya. Selain itu kami juga dituduh tidak mahu menerima bai’ah seseorang sehingga kami menetapkan atasnya `bahwa dia itu bukan musyrik begitu juga ibu-bapaknya juga bukan musyrik. serta kami mengkufurkan orang-orang yang hidup sesudah abad keenam.s 475) Khusus tentang Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wassalam. Oleh karena itu. maka barangsiapa menuduh kami dengan hal-hal yang tersebut di atas tadi. Kami telah menghancurkan kitab-kitab karangan para ulama mazhab. kecuali yang mengikuti kami. Barangsiapa mengaku dan menyaksikan bahwa apa yang dituduhkan tadi adalah perbuatan kami. seperti melakukan pembunuhan terhadap seseorang Muslim tanpa alasan yang wajar. Kami beri’tiqad bahwa seseorang yang mengerjakan dosa besar. kecuali yang dapat kami katakan hanya "Subhanaka Maha suci Engkau ya Allah" ini adalah kebohongan yang besar. Kami dituduh tidak mahu mengakui kebenaran para ahlul Bait Radiyallahu 'anhum.

kecuali jika semata-mata dari jauh hanya datang untuk berziarah ke maqamnya. sebagian lainnya sedang dalam proses penyusunan. berupa buku-buku mahupun surat-surat yang tidak terkira banyaknya. kemudian berziarah ke maqamnya. Dan adalah sunnah berziarah kepada kuburnya. Dan Beliau itu hidup di dalam kuburnya dalam keadaan yang lebih daripada kehidupan para syuhada yang telah digariskan dalam Al-Qur’an.secara mutlak. Atas nama politik yang berselubung agama. mereka memperalatkan golongan ulama tertentu. Surat-surat itu dikirim ke segenap penjuru negeri Arab dan juga negeri-negeri Ajam (bukan Arab). diedit serta diberi ta’liq dan sudah diterbitkan. Tentangan maupun permusuhan yang menghalang dakwahnya. Dan barangsiapa yang menggunakan waktunya yang berharga untuk membaca selawat ke atas Nabi. Karena Beliau itu lebih utama dari mereka. muncul dalam dua bentuk: 1. Ini tidak termasuk buku-buku yang sangat berharga yang sempat ditulis sendiri oleh Syeikh di celah-celah kesibukannya yang luarbiasa itu. Sebagian dari surat-surat ini sudah dihimpun. baik dari dalam maupun dari luar Islam. selawat yang datang daripada beliau sendiri. maka ia akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. 2. dengan tidak diragukan lagi. Bagi yang terakhir. Mungkin kalau dibukukan niscaya akan menjadi puluhan jilid tebalnya." Tantangan Dakwah Beliau dan Pemecahannya Sebagaimana lazimnya. Surat-suratnya itu dibalas oleh pihak yang menerimanya. Adapun buku-buku yang sempat ditulisnya itu berupa buku-buku pegangan dan rujukan kurikulum yang dipakai di madrasah-madrasah ketika beliau memimpin gerakan tauhidnya. sehingga menjadi beratus-ratus banyaknya. demi mendukung kumpulan mereka untuk memusuhi dakwah Wahabiyah. Permusuhan atau tentangan atas nama ilmiyah dan agama. seorang pemimpin besar dalam suatu gerakan perubahan . Namun Sunat juga berziarah ke masjid Nabi dan melakukan solat di dalamnya. terutama setelah Syeikh menyebarkah dakwahnya dengan tegas melalui tulisan-tulisannya. . maka Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab pun tidak lepas dari sasaran permusuhan dari pihak-pihak tertentu. Bahwa Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam mendengar salam orang yang mengucapkan kepadanya.

yaitu. Maka golongan ini memusuhi beliau supaya dakwah Islamiyah yang dilancarkan oleh Syeikh yang berpandukan kepada aqidah Salafiyah murni gagal karena ditelan oleh suasana hingar-bingarnya penentang beliau. sabar dan beliau tetap melancarkan dakwah bil lisan dan bil hal. . Mereka menganggap bahwa mendirikan bangunan di atas kuburan lalu dijadikan sebagai masjid untuk bersembahyang dan berdoa di sana dan mempersekutukan Allah dengan penghuni kubur. yang bererti musuh mereka yang harus segera diperangi. yang mana mereka melihat yang haq (benar) itu batil dan yang batil itu haq.Mereka menuduh dan memfitnah Syeikh sebagai orang yang sesat lagi menyesatkan. Namun Syeikh menghadapi semuanya itu dengan semangat tinggi. Mereka hanya taqlid belaka dan percaya saja terhadap berita-berita negatif mengenai Syeikh yang disampaikan oleh kumpulan pertama di atas sehingga mereka terjebak dalam perangkap Ashabiyah (kebanggaan dengan golongannya) yang sempit tanpa mendapat kesempatan untuk melepaskan diri dari belitan ketaashubannya. Syeikh menulis surat-surat dakwahnya kepada mereka. semua itu adalah agama dan ibadah. dengan tenang. dan mereka menjawabnya. 2. sebagai orang yang ingkar terhadap ijma’ ulama dan pelbagai macam tuduhan buruk lainnya. Demikianlah tiga jenis musuh yang lahir di tengah-tengah nyalanya api gerakan yang digerakkan oleh Syeikh dari Najd ini. anti Auliya’ dan memusuhi orang-orang shaleh serta mengingkari karamah mereka. yang mana mereka tidak banyak tahu tentang hakikat Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab dan hakikat ajarannya. tanpa mempedulikan celaan orang yang mencelanya. Pada hakikatnya ada tiga golongan musuh-musuh dakwah beliau: 1. 3. Mereka mencaci-maki Syeikh habis-habisan dan beliau dituduh sebagai murtad. Demikianlah seterusnya. Golongan ulama taashub. Dan jika ada orang-orang yang melarang mereka dari perbuatan jahiliyah yang telah menjadi adat tradisi nenek moyangnya. yang mana akhirnya terjadilah perang perdebatan dan polemik yang berkepanjangan di antara Syeikh di satu pihak dan lawannya di pihak yang lain. mereka menganggap bahwa orang itu membenci auliya’ dan orang-orang soleh. Lalu menganggap Syeikh dan para pengikutnya seperti yang diberitakan. Golongan ulama khurafat. sebagai kaum Khawarij. meminta bantuan dan meminta syafaat padanya. Golongan yang takut kehilangan pangkat dan jawatan. pengaruh dan kedudukan.

dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Mizan/neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Alangkah benarnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: " Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami. Demikianlah perjuangan Syeikh yang berawal dengan lisan. Di samping itu pula. akan tetapi mereka harus diiring dengan senjata. besi . penguasa Dar’iyah. apabila tidak didukung oleh kekuatan yang mantap. keterangan dan penjelasan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi umat manusia. bukan hanya terjadi di masa hayat Syeikh sendiri. mereka dibekalkan dengan Kitab yang di dalamnya terdapat pelbagai macam hukum dan undang-undang.Perang pena yang terus menerus berlangsung itu. Namun semua itu tidak mungkin berjalan dengan lancar dan stabil tanpa ditunjang oleh kekuatan besi (senjata) yang menurut keterangan al-Qur’an al-Hadid fihi basun syadid yaitu. pasti dakwahnya akan surut." (al-Hadid:25) Ayat di atas menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para RasulNya dengan disertai bukti-bukti yang nyata untuk menumpaskan kebatilan dan menegakkan kebenaran. Oleh karena itu. baik dan buruk serta haq dan batil. dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan RasulNya padahal Allah tidak dilihatnya. maka waktu itulah perlunya memainkan peranan senjata. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Beliau pertama kali yang mengumandangkan jihadnya dengan pedang pada tahun 1158 H. telah didukung sepenuhnya oleh Amir Muhammad bin Saud. demi tertegaknya kebenaran dan keadilan di tengah-tengah umat manusia. Karena masyarakat yang dijadikan sebagai objek daripada dakwah kadangkala tidak mampan dengan lisan mahupun tulisan. Merekalah yang meneruskan perjuangan al-maghfurlah Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab. tidak lain harus didukung oleh senjata. lalu dengan pena dan seterusnya dengan senjata. Namun pada akhirnya orang akan jemu dan secara beransur-ansur dakwah itu akan ditinggalkan oleh para pendukungnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang da’i ilallah. meskipun pada tahap pertama mengalami kemajuan. Juga Allah menciptakan neraca (mizan) keadilan. Di mana anak cucunya ini juga ditakdirkan Allah menjadi ulama. maka kekuatan yang paling ampuh untuk mempertahankan dakwah dan pendukungnya. yang dibantu oleh para muridnya dan pendukung-pendukung ajarannya. akan tetapi berterusan sampai kepada anak cucunya.

Demikianlah Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab dalam dakwah dan jihadnya telah memanfaatkan lisan. Muhammad bin Abdulwahab berdakwah sampai usia 92 tahun. dalam usia 92 tahun. kapal perang. senapan. bersamaan dengan tahun 1793 M. nuklir dan lain-lain lagi. yang pembuatannya mesti menggunakan unsur besi. Akan tetapi bagi orang zalim dan suka melakukan kejahatan. . Orang yang mempunyai akal yang sehat dan fikiran yang bersih akan mudah menerima ajaran-ajaran agama. peluru. senjata api. Sungguh besi itu amat besar manfaatnya bagi kepentingan umat manusia yang mana alQur’an menyatakan dengan Wamanafiu linnasi yaitu dan banyak manfaatnya bagi umat manusia. Yang demikian itu telah dilakukan terus menerus oleh Syeikh Muhammad selama lebih kurang 48 tahun tanpa berhenti. mereka tidak akan tunduk dan tidak akan mau menerimanya. pena serta pedangnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam sendiri. yaitu berupa senjata tajam. Keseluruhan hidupnya diisi dengan kegiatan menulis. sama ada yang dibawa oleh Nabi. melainkan jika mereka diiring dengan senjata. di waktu baginda mengajak kaum Quraisy kepada agama Islam pada waktu dahulu. WAFAT Muhammad bin `Abdul Wahab telah menghabiskan waktunya selama 48 tahun lebih di Dar’iyah. mengajar. Jenazahnya dikebumikan di Dar’iyah (Najd). yaitu dari tahun 1158 Hinggalah akhir hayatnya pada tahun 1206 H. yang diperhambakan oleh hawa nafsunya. meriam. Apatah lagi jika dipergunakan bagi kepentingan dakwah dan menegakkan keadilan dan kebenaran seperti yang telah dimanfaatkan oleh Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab semasa gerakan tauhidnya tiga abad yang lalu. beliau wafat pada tanggal 29 Syawal 1206 H. mahupun oleh para ulama. berdakwah dan berjihad serta mengabdi sebagai menteri penerangan Kerajaan Saudi di Tanah Arab.baja yang mempunyai kekuatan dahsyat.

dan metafisika. dilahirkan diAsadabad. Perancis). Al-Afghani mempersiapkan misinya membangkitkan Islam. negara yang sedang melintasi periode yang kritis dalam sejarahnya. Ayahanda beliau bernama SayyidSafdar alHusainiyyah. hukum. matematika. beliau tekun mempela jari bahasa Arab.Jamaluddin Al Afghani Nama panjang beliau adalah Muhammad Jamaluddin Al Afghani. AlAfghani segera dikenal sebagai profil jenius yang penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan bak ensiklopedia. Kebencian kepada kolonialisme yang telah membara dalam dadanya makin berkecamuk ketika Afghani menyaksikan India yang berada dalam tekanan Inggris. fil safat. sejarah. Afghanistan pada tahun 1254 H/1838 M. Pada usia 8 tahun Al-Afghani telah memperlihatkan kecerdasan yang luar biasa. sejarah. fiqh dan ilmu keislaman lainnya. yang nasabnya bertemu dengan Sayyid Ali al-Turmudzi(seorang perawi hadits yang masyhur yang telah lama bermigrasi ke Kabul) juga dengan nasab Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan pada usia 18 tahun ia telah menguasai hampir seluruh cabang ilmu pengetahuan meliputi filsafat. Perlawanan terjadi di seluruh India. Setelah membekali dirinya dengan seluruh cabang ilmu pengetahuan di Timur dan Barat (terutama Paris. astronomi. kedokteran. matematika. Pertamatama ia masuk ke India. dengan bergabung dalam . Afghani turut ambil bagian dari periode yang genting ini.

Sayang. Ia tidak diperbolehkan melewati jalur Hijjaz melalui Persia. Afghani didepak keluar dari Turki. tetapi tidak diizinkan untuk bertemu dengan para pemimpin India berpengaruh yang berperan dalam revolusi India. Afghani pergi ke Istanbul untuk berdakwah. Dost Muhammad sedang mempertahankan kekuasaannya dengan memanfaatkan kaum cendekiawan yang didukung rakyat Afghanistan. efek pengusiran oleh Sher Ali berdampak bagi perjalanan Afghani. Afghani pergi ke Kabul. Dost Muhammad. Di sini pengaruh Afghani segera menjalar ke lingkungan intelektual yang dipercaya . Khawatir pengaruh Afghani akan menyebabkan pergolakan rakyat melawan pemerintah kolonial. pemberontakan kaum nasionalis Mesir pada tahun 1882 berujung pada tindakan deportasi oleh pemerintah Mesir yang mencurigai Afghani ada di belakang pemberontakan. Ia tinggal selama empat tahun di St. Pada tahun 1871. Di Mesir Afghani melanjutkan dakwahnya yang pernah terputus dan segera mempengaruhi para mahasiswa dan ulama Al-Azhar. Ia disambut baik oleh pemerintah India. Petersburgh. Pada tahun 1869 Afghani masuk ke India untuk yang kedua kalinya. Afghani masih sempat pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Meninggalkan Kabul. Ketika memberi ceramah di Universitas Konstantinopel. Di Mesir Afghani melakukan kontak dengan mahasiswa Al-Azhar yang terkagum-kagum dengan wawasan dan ide-idenya. Rupanya. Di ibu kota Turki ini Afghani mendapat sambutan yang luar biasa. Afghani menjejakkan kakinya di Kairo untuk yang kedua kalinya. kota yang pernah disinggahinya ketika ia berdakwah ke Paris. ketika akhirnya Dost terbunuh dan takhtanya jatuh ke tangan Sher Ali. Afghani berkelana ke Hijjaz untuk melakukan ziarah. Dari London. tetapi tak lama ia sudah berada dalam perjalanan ke London. pemerintah India mengusir Afghani dengan cara mengirimnya ke Terusan Suez yang sedang bergolak. yang kemudian menganugerahinya posisi penting dalam pemerintahannya. Salah seorang mahasiswa yang kemudian menjadi murid Afghani adalah Muhammad Abduh. Saat itu. Tetapi. Ia segera menghasut pemerintah Turki untuk mewaspadai gagasan-gagasan Afghani. Sepulang dari haji. Afghani diusir dari Kabul. muridnya yang ternyata juga dikucilkan oleh pemerintah Mesir. Ia harus lebih dulu masuk ke India. Buntutnya. Dari Mesir. Syaikhul Islam.peperangan kemerdekaan India pada bulan Mei 1857. Di kota ini ia disambut oleh penguasa Afghanistan. Afghani dideportasi ke India. salah seorang ulama setempat. merasa tersaingi. Afghani bertualang ke Moskow. Namun. Di London ia bertemu dengan Muhammad Abduh.

Inggris. bahwa AlAfghani meninggal akibat diracun dan ada pendapat kedua yang menyatakan bahwa ada rencana Sultan untuk membinasakannya. penerbitan ini terus saja beredar meski dengan jalan gelap. Risalah dan Prinsip-prinsipnya”. Ia berhasil masuk lewat kiriman gelap melalui pelabuhan kecil di pantai utara. Jurnal ini segera menjadi barometer perlawanan imperialis Dunia Islam yang merekam komentar. dan Rusia). majalah ini dibinasakan penguasa Inggris. dan analisis bukan saja dari tokoh-tokoh Islam dunia. Selama mengurus jurnal ini. Akan tetapi. nomor-nomor lama telah dicetak ulang berkali-kali.oleh Tsar Rusia. terutama yang bermarkas di International Lord Salisbury. Afghani menghabiskan sisa umurnya dengan bertualang keliling Eropa untuk berdakwah. Di Mesir dan India penerbitan ini dilarang untuk diedarkan. opini. London. Salah satu hasil dakwah Afghani kepada mereka adalah keluarnya izin pencetakan Al-Quran ke dalam bahasa Rusia. antaranya pelabuhan Tuban. JURNAL ANTI PENJAJAHAN Salah satu bukti kejeniusan Jamaluddin Al-Afghani adalah Al-Urwatul Wutsqa. Di mana-mana. Al-Afghani mendapat sokongan seorang ulama Mesir. Afghani menghembuskan nafasnya yang terakhir karena kanker yang dideritanya sejak tahun 1896. Jasadnya dipindahkan ke Afghanistan pada tahun 1944. Perancis. Afghani harus bolak-balik Paris-London untuk menjembatani diskusi dan pengiriman tulisan para ilmuwan Barat. tetapi juga ilmuwanilmuwan Barat yang penasaran dan kagum dengan kecemerlangan Afghani. Publikasi ini bukan saja menggoncang dunia Islam. Turki. sebuah jurnal anti penjajahan yang diterbitkannya di Paris. Beliau pulang keharibaan Allah pada tanggal 9 Maret 1897 di Istambul Turki dan dikubur di sana. Sejarah. Ustad Abu Rayyah dalam bukunya “Al-Afghani. Persia. AL AFGHANI DAN IBNU TAYMIYYAH . menyatakan. Di Indonesia sendiri majalah ini berhasil masuk tidak melalui pelabuhan besar. pun telah menimbulkan kegelisahan dunia Barat. Keduanya bersamaan menerbitkan majalah Al-Urwatul Wutsqa di Paris pada tahun 1884 selama tujuh bulan dan mencapai 18 nomor. Bapak pembaharu Islam ini memang tak memiliki rintangan bahasa karena ia menguasai enam bahasa dunia (Arab. Meskipun majalah ini pada akhirnya tidak mampu mempertahankan penerbitannya oleh bermacam-macam rintangan. terutama untuk pasaran dunia Timur. Muhammad Abduh.

Sedangkan Al Afghani lebih kepada pendekatan provokasi (dalam term positif) atau membakar semangat. juga mengadakan ziarah ke negri-negri Islam yang berada di bawah tekanan imperialis dan kolonialis barat seperti tersebut di atas. . BEBERAPA KONTRIBUSI AL-AFGHANI Pertama. upaya melawan pemikiran naturalisme di India. Hal ini dikarenakan adanya pengingkaran terhadap hakikat Tuhan dan anggapan bahwa materi mampu membuka pintu lebar-lebar bagi terhapusnya kewajiban manusia sebagai hamba Tuhan. dasar aliran ini merupakan hawa nafsu yang menggelora dan hanya sebatas egoisme sesaat yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Kedua. yang mengingkari adanya hakikat ketuhanan. kecuali bahwa Ibnu Taymiyyah (seperti kebanyakan ulama dari generasi awal) lebih banyak berhujjah dengan menggunakan dalil-dalil agama dan pendekatan logika (mantiqy) dalam menegakkan panji/bendera yang dibawanya. seperti yang kita bisa lihat dari karya-karya beliau. menyadarkan ummat atas realitas keterpurukan mereka. serta menjalin komunikasi dengan para ulama dan pemimpin kaum Muslimin. Dari situlah Al-Afghani berusaha menghancurkan pemikiran ini dengan menunjukkan bahwa agama mampu memperbaiki kehidupan masyarakat dengan syariat dan ajaran-ajarannya. Beliau turut ambil bagian dalam peperangan kemerdekaan India pada bulan Mei 1857. Perlawanan terhadap kolonial barat yang menjajah negri-negri Islam (terutama terhadap penjajah Inggris). Menurutnya.Tidak ada perbedaan diantara keduanya.

 02..://%.3907:820307:840$0:. /0-:2.-90. ..31.2.2 /. 8079.7 .1././.9:3.8./         ...3 40 #. 80. 9./ -3-/:.3 203:8 203. ./ -3 +-/: .8 05.. /8 /03.3.3 /03.. 203.3.22.3 9.-/80-.22.-8.3 / .:33. 50/.9:/.:3 03../.3 8.--07/...22.9: -.25.39:90.9.: .3.95....3/02.3.:. .3/.. 90.9.9.:: .3. /./ -3 +-/: ./8079.7 ..20390750307.2.:.2.. $.9:/. 8.. 080:7:. 202.  -078. 805079 .:3  /.2 :8.3 /:53.8::. 0-:7.7..93. /.2 803/7 / .-07039 .- :../. .9.:2 ":7.3 -07.22.88.9. 203.7 -07/.3$.79.$.:3 -0....39.3.203..33./3.:39.7..2.3 /.3 503.:8.. $0 :.- /.:3 0-/ .2 5.9.:3   % :.3 .3 0. .:.307.5./.35../80.

:.5.://31.2.3 /././../.3-0.22./.2.3 .2.3.:.7./ 1.3/8..35.:3 .-.://31. 9.389.

8974342 2.3 907.33. 9.32025078...8: 0 3/.3 209.3 .1/.3 -07....78 !07.7.3 0207/0.: -073. 5.3 .3.8.389.9. 2.8. 9/. #:5.574103:8.3 1.8. 9. 038450/.390.9:09.2.22.7 .52:50309.9 . .902.7 -.3 $.:. $05:.-: :.8. -.3 2039. 3/..3 .3 507 0 . . /507-40.-.907.38.8 8025. :8. /.7. /3.7: . 1.9..3 5. .: !078. ./ .389. :8.-:  49.8. -:. 9./.2./ . $.9.:2 .32:50309. 7. .7. 3 .7 5074/0 .3 798 /.3 //::3 7.3 489 :..2 80.. %:72:/ 8047.3283.33.3/%2:7/..-: 1.2-:9 40 503:..2.07/. .3 3/.39. 5488 50393 /.:7 .-./73.3 05.2:3 1.3 0  .8.-: 033.3.9.25./.7:8 0- /:: 2.3.:3 1. /8.3-3 -3-%.3 5.3 203.7 -./98 .31. $090. 443. 2.3. .3 :.3 90.820 .3.3 . 1.:3 1.7..-3./$.380:7:.3 $.9. -07902: /03.7. $.3 3.5 9/..3 203.3/.1. 010 503:87. 20..3 0:..3.22.3 0393 3 /03.-$.18.3 02:/.:8. 30...3. .3-.3 :39: -07902: /03. 203:.3 200.:. -0.3 .9 9: 489 :.:. /..9 16 /.03/0.3.3 09./03.8:7./. -07503.9 1.:39:203:3.9 907:9.33.3 378 !07.3 40 $07 -07/..3 2.257 80:7: .3 2: 50309./. :8. 0-03. . 202507.3 2. /03.3 507..3 0. 1 8. 0 .32.3./03.7.8: 0 3/. 1.33.:3 .. 489907-:3:/.!.8 1.2 !079.3.3 ./ 80/.2 90.3. 2. . 40 5020739.3503:. 80.2- -../. 202-. . -0.80-./ / 80:7: 3/./3.: 90:3 20250.3$07 1./03.3 -070.7. 507.3 ./.2.8. 909.3:07.3. 90.-0727.73.3-./.3 2025079.3 /.2-:9 -.3. 1.3 3/.8. 9.  .3 -07.2.3.3.. 502253 3/.202-0..2 5020739./. /.2 /.3 80/. :39: 20..9 507 0 0.8: 0 3/.3 90..9 ::2 80.- !. .8 5074/0 .2: 09.38007.7.-:3 /.2 50507.3 -07507. !..3.3/:87/.5. .3 0/:.3 ..902.7. 0/4907.. :39: .  1./.3 /.3 -070.:.3 2: 08..7.3 9:7:9 . /8.8.39.3 205:9 18.33.80.202-..3 202.3 .2.1.8.

.3 .3/.7 %09.2.3 5073.3 //05479.. 7.2-: %:7 /. .3!7385 573853.3. ..74 :39: .88.389./3.5 502-07439.8 /.3#:8.307 .3203. 203.5.22.9 8.3 /05479.3 -079:.1. 09. $.9/7..703.:3  &89.3.. 203:. 9.3507089.3 /:-:7 / 8. .7:1.3/507.-8.. 025. 809025.3 . 0 !.9 20.3 . 80. 1.  087 1.7087 1...3 -.3.3439.3 20302-:8..8.3$:0.378 !07.:2 . 2..8.3-.:.:39:-07/.3 02:/./-/: 2:7/3.7 .3-::39:-07/.3 ..:3/. .32.320.3 7./. 1. 909.3-074...:. 40 %8..7 #:8. 202739. 1.339009:. $...3 /.:3 1..3.. / .. 5020739.80875.7: 5..33. /. -07..3 5074.9...9 9. 93/./-/: .0789.3 2030..7.. 0871.502-.73. ../.9. . /. ...3:39:202-3.388.90/:.3.83. 1.3 907.203.3.203723. 8:/.2-:9.3 /. ../. 80. .9. 2070.7 -.2-.09.3:.8. /53/./03.3 0/:.3:9.9. ./. 203.3.-./.39./.3 203/.3 -..8.303745.. ..5 9.9.3 0 1. 1.8.9.8..3:. . -07902: /03.3. 9075:9:8 /. ../. %:7 :39: 20.7/.3 0 43/43 49. 8007.087 ./.3 .3907.7:8. 8..3405020739. .88.39073..../.2 3 202.8..-..703:3.3 2030-.3 0.:2:73..7. 09..8 %:7 !078./ 2:7/ 1.. 0:.5.9 $. 5.2. $:9.5. 202503./03.3. -07/.3.3//05.503/./.443.2 70.3.2 507.. 3 503.:..88.3 :39:93.3 3.3 20.3 ":7.3 :. . .3 05.7 43/43 1. /. 8047. .8 0 3/.3/03..3 .709 / 89./.2-::3.3.35020739.7: 1..3 8007. / &3.:3 / $9 !09078-:7 83503.. .3$0.:7.8047.9078.32033.3 ..38007. /..:8. #8. 93.3 203..3.85..3 0 484 .78  43/43 . 202-07 ./.8.2.8.7%:7 !...3 :. 1.3 1./:.. %:7 3 1.7.0 %07:8. ..22.07.:3  0.393450 8.30/. -: 49.703.3.: 5:. / -0.8.3 5...8.4:8 3/. 9.2 -. 087 .8:9 5020739./ -: #.97 503.2././:3.3 1.3 .:3-07::35.3-079:./..9: .03. 1.0:..:23.3 /0 /03.703.2..:2 /03.3 //079.380/.3203.2 207.3 203.203:871.3 2.3 502-07439.#:8.8 4389.7-. /83.7.843.8 40 5020739./.3.3 5073.

.2 . 203:7:8 :73.2. 2.9: :986. 0/:..5  3/4308.3 4.3 /.. 3 8007.33.. 805079 0-.8/39073. . 087 :. /. -07:.2. 3 -07.2:./. 9/.3.2 2. %2:7 2.2... 0.3 34247 34247.2 /:3.. -070/.82.3 :.25: 2025079.-:.3.50. 20343.3 3 907:8 8.7:8-4.. .3 :39: /0/. :39: 5.:3 80.8.7.3 203:3..2 2030.3.3.22. 9. 803/7 2.943. -078.3. 34247 !:-..3.7. -.7.:9.3 .3 3/.:50.2 5:3 90.7 453 /.2.3.7420907 507..!.9 907:9.3 1. :73. 20.3 3 /./ -/: 0/:. &7.3.3.://3 1.7 208 /03.88 -:.8 :3.8. -3: %. / !.7 944 944 8.3-08.3 /:3..78 43/43:39:20302-.5.: 50.5 50307-9.7.3%:-. 8.30.3 503:./..3 .8.-07.78 5./ -.7.2 42039. 2. /.39 503..30..3. 2032-:...3 ..39.3 503/0.90.9.3 909.396 /. 2.3 503.3 20307-9.350372.:2 /03. /03.3 0.3. 3 5.3.-:. .3 .8 .3 .9. 2.3 008. 80-:.7.3 2070.09. ..3 :73..8...3 /:3.. .2739. 907:9../.:./5. 40 -072.3 .3 8.33. 909.3 /.3 8047.3/8:8/.2.3 5. .3 1.7. 8.9 085:3 2.3 0.3 /.7 0307.3 203/.78  1..3 /907-9.3.3 .3 9:8.972..3-07.-:. 2:..5.2.3 :.3 /:3. 3 /-3..0207..8 3 -:.39...8 2./ !.2.:.8: 9/.3 2:.3 $0.3 .3.8-:7 43/43  &% %/.39. 50307-9.5 :.73.520.7. /. &7.2.7.3 /...35.7.7./..3 8. -.9: :986.7 .8:0.2.3 203.3 2507..3-072.3 2.. 507-0/.9: -:9 003:8.2. &#%! $.3 50307-9.7.9 . .3.9 8443. 9:: -:. 203. 378  087 /. /. 8.47/$./. 0- -.2.

2.3.250507.503/0.7.2 907:9.-0..-03/07.:9:7:9.. 8079.9 .3 /-.9 203.9.3907...9.342:3.7 802.378 0.3././.:2:823  #! %#&$ !079.8 09075:7:.9.2 9072 54891 .3/././. . .-8.8 70.5443.7. 907.307 3078.35.3 :22.: $0/.3 2070.30207/0.5503.33/.8/03.-.: 202-./.2.3203.31.9/..3.7..5.3.!07..7.3502253..7.2.3.8 /.3 9.4.203..9.9. 805079 .30-05.:./. .2--.7.3574..

 ./. 80-..3 .5:83.3:8.7.3 -070-.9/.. 3 /.7 89:. . 0 307 307 8. 5033..7.3 .2.3 .7.3.3.25: 202-:.3 ..7.7.080:7:..3 5027.8. %:.18: .3 -.7 .3 /.9 09:.3 9..8/.80. /.907 2.3 .3.5 .3 . 203.7 0-.8.  .2./..9 2.2 .3 03:7:93.25:202507-.38.3:8.-.7 .3 3 /03.35.3 203:3:. 80-.0..3 .7. 1.539: 0-.:7./.8 0/:.33. / -.3 -.7. 2.2-. 20250792-. 3..7.7.3 050393.9 %:.3 3.32.820 / 3/.3 -07.. 90.0/:5.3 :2./..9:7.3 2507.3 907.3 5027.3 2033.9 . 203.-:.3.9/03..:5...703.3.907. .7-...3.3 ..9.3 3 207:5..3 0  :.3 2.3. 20. /.8 04820 808.3 -07:8../.980507990780-:9/.3 203047.3.3443.5..8-.3.9.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->