P. 1
Tokoh Tokoh Gerakan Pembaharuan Islam

Tokoh Tokoh Gerakan Pembaharuan Islam

|Views: 5,509|Likes:
Published by Princesz- Kelindz

More info:

Published by: Princesz- Kelindz on May 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

TOKOH TOKOH GERAKAN PEMBAHARUAN ISLAM

(Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Jamaluddin Al Afghani)

Disusun Oleh: Wieke Anggraini 70 2008 014

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
Jalan Jenderal Ahmad Yani Talang Banten Kampus B 13 Ulu Telp. 0711-7780788

PALEMBANG
KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan materi paparan yang berjudul “Tokoh Tokoh Gerakan Pembahruan Islam” sebagai tugas kelompok presentasi Mata Kuliah AIK IV. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Penulis menyadari bahwa materi paparan ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan di masa mendatang. Dalam penyelesaian materi paparan ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat Allah SWT, yang telah member kehidupan dengan sejuknya keimanan. 1. Kedua orang tua yang selalu memberi dukungan materil maupun spiritual.
2. Ibu Nilam Khairani,S.Ag, selaku pembimbing

3. Teman-teman seperjuangan 4. Semua pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian materi paparan ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala atas segala amal yang diberikan kepada semua orang yang telah mendukung penulis dan semoga materi paparan ini bermanfaat bagi kita dan perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Palembang, Maret 2010

Penulis

Suatu kali. ahli hadits. sebab belum pernah ada seorang bocah seperti dia. Ibnu Taymiyyah pun memiliki IQ tinggi. Ibnu Taymiyyah berpendapat bahwa tiga generasi awal Islam. yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan Sahabat Nabi. ia memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadits sekaligus. dan Tabi'it al-Tabi'un. yaitu generasi yang mengenal langsung para Tabi'un adalah contoh yang terbaik untuk kehidupan Islam. Setelah bertemu. Seperti ayah dan kakeknya. Ia dilahirkan dari lingkungan keluarga yang religius dan berlatarbelakang intelektual kuat. tafsir. Kakeknya bernama Majduddin Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taymiyyah Al-Harrani seorang ulama fiqih. Ayahnya Syihabuddin bin Taymiyyah merupakan hakim sekaligus khatib. iapun dengan tepat pula mampu mengucapkan ulang dan menghafalnya. yaitu generasi yang mengenal langsung para Sahabat Nabi. Ketika berusia enam tahun (tahun 1268). ketika beliau masih kanak-kanak pernah ada seorang ulama besar dari Halab (di Syria. ilmu ushul dan hafidz. khusus untuk melihat si bocah bernama Ibnu Taimiyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. Ibnu Taymiyyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak. niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar. Hingga ulama tersebut berkata: “Jika anak ini hidup. adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran. 10 Rabiul Awwal 661 H ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. . Begitu pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad. ulama. Ibnu Taymiyyah lahir di Harran.IBNU TAIMIYAH Abu al-Abbas Taqi al-Din Ahmad ibn Abd al-Salaam ibn Abdullah ibn Taymiya alHarrani (Bahasa Arab: ‫ )أبو عباس تقي الدين أحمد بن عبنند السننلم بننن عبنند ال ن ابننن تيميننة الحراننني‬adalah Sang Pahlawan yang menjadi komandan. Lahir:22 Januari 1263 (10 Rabiul Awwal 661 H) – wafat: 1328 (20 Dzulhijjah 728 H) ). pen. dan mujahid pembela Islam. mujtahid. Ternyata Ibnu Taimiyah mampu menghafalkannya secara cepat dan tepat. kemudian Tabi'un. Turki. Semenjak kecil sudah nampak tanda-tanda kecerdasannya.) yang sengaja datang ke Damsyiq.

Mereka yang tengah bermain catur hanya termangu dan diam. Di usia belia ia telah mereguk limpahan ilmu utama dari manusia utama. dengan tangannya sendiri. Ibnu Taymiyyah tidak berdiam diri jika melihat kemungkaran yang di lihatnya. Tak hanya itu. Suatu kali. Ia langsung ikut terjun ke masyarakat menegakkan amar ma’ruf dan nahi munkar. Bahkan. Beliau memahami semua hadits yang termuat dalam Kutubus Sittah dan berbagai Al-Musnad. ilmu ‘ushul sambil mengomentari para filosof. kemudian kutubu-Sittah dan Mu’jam AtThabarani Al-Kabir. fiqh. Di Damaskus ia belajar pada banyak guru. sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para mufassir. Tiap malam ia menulis tafsir. Nahwu. dalam perjalanannya ke Damaskus. ia sudah menguasai ilmu Ushuluddin dan sudah mendalami bidang-bidang tafsir. khat. Ibnul Wardi menuturkan dalam Tarikul Ibnul Warid bahwa karangan beliau mencapai lima ratus judul. Dan satu hal ia dikaruniai Allah Ta’ala kemampuan mudah hafal dan sukar lupa. ia memiliki kehebatan yang luar biasa. Ibnu Taymiyyah tidaklah lantas meninggalkan kegiatan-kegiatan amaliyah dan aktivitas-aktivitas dakwah dan jihad seperti yang telah ditinggalkan kebanyakan ulama-ulama masa kini yang hanya puas bergelut dengan buku dan kitab-kitab saja. ia telah mengkaji musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali. ia telah hafal Al-qur’an. hadits dan bahasa Arab. Ilmu hitung. Dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujjah. Pada umur itu.Ketika umurnya belum mencapai belasan tahun. Ia tak mengambil sikap uzlah melihat merajalelanya kemaksiatan dan kemungkaran. Ushul fiqih merupakan bagian dari ilmu yang diperolehnya. cacat atau shahih. Ia langsung mendatangi tempat itu untuk mengambil papan catur dan membalikkannya. di sebuah warung yang biasa jadi tempat berkumpulnya para pandai besi. Sehari semalam ia mampu menulis empat buah kurrosah (buku kecil) yang memuat berbagai pendapatnya dalam bidang syari’ah. Hingga sejak kecil. ia juga pernah mengobrak-abrik tempat pemabukan dan pendukungnya. Ibnu Taymiyyah dan pengikutnya memerangi penduduk yang tinggal di gunung Jurdu . ia melihat orang bermain catur (permainan yang dianggapnya sebagai permainan maksiat_pen). Ibnu Taymiyyah amat menguasai rijalul Hadits (perawi hadits) dan Fununul hadits (macam-macam hadits) baik yang lemah. Sekalipun kecintaannya terhadap ilmu sangatlah mendalam. Sesuatu yang hampir sama dilakukan oleh Front Pembela Islam serta laskar-laskar Islam lainnya terutama jika bulan Ramadhan. pernah pada suatu Jum’at.

Ia segera mendatangi walikota Syam guna memecahkan segala kemungkinan yang terjadi. ”Mereka adalah orang-orang zindiq yang tak yakin dengan agama. Ia melanjutkannya dengan berjihad dalam arti perang. khurafat dan pandangan-pandangan yang menurutnya sesat. yang berada di atas segala agama dan hukum. Ia kerahkan seluruh tentaranya menuju Syam sehingga akhirnya diperoleh kemenangan yang gemilang. Dengan argumentasi yang matang dan tepat. Banyak diantara mereka menyadari akan kebenaran Ibnu Taymiyyah.dan Kasrawan karena mereka sesat dan rusak aqidahnya akibat perlakuan tentara Tar-Tar yang pernah menghancurkan kota itu. jelaslah bagi saya bahwa wajib bagi setiap orang yang mampu untuk menentang kebathilan serta melemahkan hujjah-hujjah mereka. Para Qadhi berkumpul bersama sultan di istana. Amaliyah amar ma’ruf nahi munkarnya tak berhenti di situ. saat Syam dikepung tentara Tar-Tar. Setelah saya melihat semua itu. mereka semua maju bersama dibawah komando Sultan.Bersama tentara Mesir. Dan Syuquq dapat rebut kembali. kemampuan dan keampuhan Ibnu Taymiyyah diuji. Beliau kemudian menerangkan hakikat Islam pada mereka. ia terjun sendiri ke medan perang Syuquq yang menjadi pusat komando pasukan Tar-Tar.. Pribadi Ibnu Taymiyyah memiliki banyak sisi. ia bangkitkan keberanian membela tanah air menghalau musuh. Tak heran jika ia banyak mendapat tantangan dan tentangan dari para ahlul bid’ah di zamannya. . Setelah melalui perdebatan yang sengit antara mereka. Dengan mengemukakan ayat Alqur’an. Pada Ramadhan 702 H. Dengan semangat Allahu Akbar yang menggema mereka berhasil mengusir tentara Tar-Tar. Tahun 705 H. ia mampu menggugah hati Sultan. Sebagian besar mereka bermaksud melenyapkan syari’at Muhammad yang suci.” Demikian diantara beberapa pendapatnya yang mendapat tantangan dari mereka yang merasa dipojokkan dan disalahkan. Tahun 700 H. Para pemuka aliran sesat tersebut menyebabkan manusia berada dalam keraguan tentang dasar-dasar agama mereka. Sesuatu yang sangat jauh sekali dilakukan oleh para ulama-ulama kebanyakan hari ini. akhirnya jelas bahwa Ibnu Taymiyyah memegang aqidah yang benar. Sebuah peran yang sering terlihat adalah kegiatannya menentang segala bid’ah. untuk mengerahkan tenaganya dalam menyingkap keburukan-keburukannya dan menolak dalil-dalil mereka. Kegigihannya itu membuat ia dipercaya untuk meminta bantuan bala tentara dari sultan di Kairo. Ia adalah seorang mujahid yang menjadikan jihad sebagai jalan hidupnya.

Beliau pun mengambil kitab suci Al-Quran yang tidak ikut dirampas. Perampasan itu merupakan hantaman berat bagi Ibnu Taymiyyah. pada sisi Tuhan Allah Yang Maha Kuasa. dan ketika itu sakit beliau semakin bertambah. Kehidupan dalam penjara ia manfaatkan untuk membaca dan menulis. upaya pendeskriditan terhadap pribadi Ibnu Taymiyyah terus berlangsung. Saat itu ia telah berusia 67 tahun. Beliau baca Al-Quran itu sampai penat. Tahun 726 H. Beliau di vonis penjara selama satu tahun beberapa bulan. Sesungguhnya orang yang muttaqin itu akan duduk di dalam syurga dan sungaisungai yang mengalir di bawahnya. Dalam sebuah pertemuan di Kairo ia dituduh meresahkan masyarakat melalui pendapatpendapatnya yang kontroversial. tetapi ketika sampai kepada ayat yang artinya. kertas. Disana ada kebaikan banyak sekali. tinta dan pena-nya dirampas. Sebabnya karena ia menulis sebuah kitab yang isinya tentang masalah ketuhanan yang tidak di terima banyak kalangan. karena yang mengurus diri beliau .” . Dan ketika ia membaca akan masuk ke 81 kalinya. sehingga sejak itu telah menamatkan (mengkhatamkan) membaca Al-Quran 80 (delapan puluh kali). ulama besar yang meringkuk dalam penjara Mesir.” Ia pun tidak dapat meneruskan bacaannya lagi. Setelah dilarang menulis. Memperbanyak tahajjud hingga keyakinanya makin mantap. Baru saja ia bebas dari penjara. ia tak hanya sekali merasakan kehidupan penjara. di dalam kedudukan yang benar. Mendengar hal ini beliau berujar. Jadi. kemudian ditangkap lagi dan dipenjarakan yang kedua kalinya selama setengah tahun lagi. penjara yang hanya setengah tahun itu ia berhasil menginsafkan penghuni penjara yang tinggal bersama beliau sehingga semua yang insaf dan kemudian menjadi pengikut yang setia. Sikap itu malah mempersempit ruang gerak Ibnu Taymiyyah. ia lebih banyak membaca ayat suci dan beribadah.Namun. dan telah merengkuk dalam penjara yang terakhir itu selama lebih dari 20 bulan lamanya. Sultan megeluarkan perintah penangkapannya. meskipun beliau hafidz. Di dalam. Dalam perjalanan hidupnya. semua buku. “Saya menunggu hal itu.. Demikianlah yang ia kerjakan. Tulisan-tulisannya tetap mengesankan kekuatan hujjah dan semangat serta pendapat beliau. Orang banyak tidak mengetahui bahwa beliau dalam keadaan sakit. kemudian berzikir dan shalat. pribadi Ibnu Taymiyyah pun bukanlah tergolong ulama yang dekat dengan penguasa serta menjadi penjilat di sisinya.” Itulah Ibnu Taimiyah. berdasarkan fakta yang diputar balikkan. karena jatuh sakit selama 20 hari. Tanggal 9 Jumadil Akhir 728 H. Banyak pula orang-orang maupun ulama yang menganggapnya sesat dan menyesatkan.. Sang qadhi yang telah terkena hasutan memutuskan Ibnu Taymiyyah bersalah.

1206 H/1701 . pesan yang beliau kemas dalam bentuk syair yang indah dan tajam : Apa yang bisa diperbuat musuh padaku !!!! taman dan kebun (surga)ku ada di dadaku Kemanapun ku pergi. ulama dan fuqaha. terpenjaraku adalah khalwat pembunuhanku adalah mati syahid Terusirku dari negeriku adalah rekreasi (Ibnu Taymiyyah) Muhammad bin Abdul Wahhab Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab (1115 . berduyun-duyun orang mengerumuni gerbang penjara. Semua manusia turun ke jalan mengantar jenazahnya. 20 Dzulqaidah 728 H (26-28 September 1328 M). Kehidupan terhenti sejenak. Beliau meninggal dunia hari Senin. Pasar-pasar di kota Damaskus sepi. Menurut ahli sejarah. Ia dikuburkan pada waktu Ashar di samping kuburan saudaranya Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin. Mereka berebutan ingin melihat wajahnya. anak-anak kecil semuanya keluar rumah. laki-laki dan perempuan.1793 M) (bahasa Arab: ‫ )محمند بنن عبند الوهناب التميمنى‬adalah seorang ahli teologi agama Islam dan seorang tokoh pemimpin . setelah sakit dalam penjara lebih dari 20 hari. ia selalu bersamaku dan tiada pernah tinggalkan aku. pemimpin. memegang jenazah dan bahkan ada yang berusaha menciumnya. Ia akhirnya harus mati membela kebenaran dalam penjara. Baru setelah muadzin berseru dari atas menara bahwa ia telah pulang ke rahmatullah. Ada sebuah pesan yang singkat dan padat yang beliau tinggalkan bagi para pejuang hingga akhir zaman. dalam usia 67 tahun. belum pernah terjadi jenazah yang dishalatkan serta dihormati oleh orang sebanyak itu melainkan Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad bin Hambal.hanyalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah muridnya yang setia. tentara. Para Emir. Semua orang yang terisak menangis dan meratapi kematian beliau. Beliau menghembuskan nafas yang terakhir di atas sajadah shalatnya. sedang dalam keadaan membaca Al-Quran.

Dia mengikat perjanjian dengan Muhammad bin Saud. bukan ajaran tersendiri. nama Wahhabi dikatakan ditolak oleh para penganut Wahhabi sendiri dan mereka menggelarkan diri mereka sebagai golongan al-Muwahhidun(3) (unitarians) kerana mereka mendakwa ingin mengembalikan ajaran-ajaran tawhid ke dalam Islam dan kehidupan murni menurut sunnah Rasulullah. ibukota Arab . Istilah Wahhabi sering menimbulkan kontroversi berhubung dengan asal-usul dan kemunculannya dalam dunia Islam. seorang pemimpin suku di wilayah Najd. Para pendukung pergerakan ini sesungguhnya menolak disebut Wahabbi. Sesuai kesepakatan. Karenanya mereka lebih memilih untuk menyebut diri mereka sebagai Salafis atau Muwahhidun. yang berarti "satu Tuhan". Namun mufti umum tidak selalu dari keluarga Ibnu abdul wahhab misalnya Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Abdillah bin Baz. gelar "keluarga kerajaan" negara Arab Saudi dipegang oleh keluarga Saud. Ibnu Saud ditunjuk sebagai pengurus administrasi politik sementara Ibnu Abdul Wahhab menjadi pemimpin spiritual. Para pendukung pergerakan ini sering disebut Wahabbi. Muhammad bin Abdul Wahhab. al-Syaikh Muhammad bin 'Abd al-Wahhab al-Najdi. alHanbaliyyah atau al-Hanabilah yang merupakan salah sebuah mazhab dalam Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. yang memiliki nama lengkap Syaikh al-Islam al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid bin Barid bin Muhammad bin al-Masyarif at-Tamimi al-Hambali an-Najdi adalah seorang ulama berusaha membangkitkan kembali pergerakan perjuangan Islam. yang berarti "satu Tuhan". Nama Wahhabi atau al-Wahhabiyyah kelihatan dihubungkan kepada nama 'Abd alWahhab iaitu bapa kepada pengasasnya. lebih kurang 70 km arah barat laut kota Riyadh. KEHIDUPAN Masa Kecil Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan pada tahun 1115 H (1701 M) di kampung Uyainah (Najd).gerakan keagamaan yang pernah menjabat sebagai menteri penerangan Kerajaan Arab Saudi. Sampai saat ini. karena pada dasarnya ajaran Ibnu Wahhab menurut mereka adalah ajaran Nabi Muhammad. Bagaimanapun. Umat Islam umumnya terkeliru dengan mereka kerana mereka mendakwa mazhab mereka menuruti pemikiran Ahmad ibn Hanbal dan alirannya. namun mereka lebih memilih untuk menyebut diri mereka sebagai Salafis atau Muwahhidun.

tempat di mana masyarakat Najd menanyakan segala sesuatu masalah yang bersangkutan dengan agama. menceritakan betapa bangganya Syeikh Abdul Wahab. Ketika telah selesai menunaikan ibadah haji. ia pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama disana. ayah mereka. ia berguru pada dua orang ulama besar yaitu Syeikh Abdullah bin Ibrahim bin Saif anNajdi dan Syeikh Muhammad Hayah al-Sindi. ayahnya kembali ke Uyainah sementara Muhammad tetap tinggal di Mekah selama beberapa waktu dan menimba ilmu di sana. terutama di bidang ilmu Fiqh". Hal ini membuat Syeikh Muhammad semakin terdorong untuk memperdalam ilmu ketauhidan yang murni (Aqidah Salafiyah). Hal ini menurut dia sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan manusia untuk tidak meminta selain kepada Allah. Sedangkan kakeknya adalah seorang qadhi (mufti besar). Sebagaimana lazimnya keluarga ulama. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab diajak oleh ayahnya untuk bersama-sama pergi ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima . Ia tumbuh dan dibesarkan dalam kalangan keluarga terpelajar. Setelah itu. seperti mengunjungi makam Nabi atau makam seorang tokoh agama. terhadap kecerasan Muhammad. Kehidupan Syeikh Muhammad di Madinah Ketika berada di kota Madinah. ia mengira banyak umat Islam di sana yang tidak menjalankan syariat dan berbuat syirik.mengerjakan haji di Baitullah. Sulaiman bin Abdul Wahab. ditambah dengan kecerdasan otak dan kerajinannya. yang diajar sendiri oleh ayahnya. maka Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab sejak masih kanak-kanak telah dididik dengan pendidikan agama. Berkat bimbingan kedua orangtuanya. Syeikh Abdul Wahhab. Setelah itu.Saudi sekarang. Ia pun berjanji pada dirinya sendiri. kemudian memohon sesuatu kepada kuburan dan penguhuninya. Setelah mencapai usia dewasa. beliau diserahkan oleh orangtuanya kepada para ulama setempat sebelum akhirnya mereka mengirimnya untuk belajar ke luar daerah Saudara kandungnya. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab berhasil menghafal 30 juz al-Quran sebelum ia berusia sepuluh tahun. "Sungguh aku telah banyak mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan anakku Muhammad. Di Madinah. ia akan berjuang dan bertekad untuk mengembalikan aqidah umat Islam di sana sesuai keyakinannya. Ayahnya adalah seorang tokoh agama di lingkungannya. yaitu . Ia pernah berkata.

ia pun mulai mempelajari berbagai buku yang di tulis para ulama terdahulu. Setelah beberapa lama. Akhirnya beliau meninggalkan Basrah dan mengembara ke beberapa negeri Islam untuk menyebarkan ilmu dan pengalamannya. sehingga banyak ilmu-ilmu yang diperolehinya. Selain belajar. terutaman di bidang hadits dan musthalahnya. jauh dari sifat khurafat. fiqih dan usul fiqhnya. Hal ini yang menyebabkan adanya pertentangan dan perselisihan yang hebat antara beliau dengan bapanya (serta pendudukpenduduk Najd). Akan tetapi dakwahnya di sana kurang bersinar. PERJUANGAN MEMULIHKAN DAN MENGEMBALIKAN AKIDAH ISLAM . ia sempat juga berdakwah di kota ini.kepada akidah Islam yang menurutnya murni (tauhid). dan kemudian ia kembali ke kampung asalnya Uyainah. bapanya berpindah dari 'Uyainah ke Huraymilah dan dia ikut serta dengan bapanya dan belajar kepada bapanya. beliau lalu kembali ke al-Ihsa menemui gurunya Syeikh Abdullah bin `Abd Latif al-Ihsai untuk mendalami beberapa bidang pengajian tertentu yang selama ini belum sempat dipelajarinya. Tetapi beliau masih meneruskan tentangannya yang kuat terhadap amalan-amalan agama di Najd. atau bidah. tempat di mana beliau bermukim untuk menuntut ilmu ketika itu. Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab memulai dakwahnya di Basrah. Belajar dan berdakwah di Basrah Setelah beberapa lama menetap di Mekah dan Madinah. Untuk itu. Pada tahun 1139H/1726M. ia kemudian pindah ke Basrah. Di sini beliau bermukim lebih lama. saat bapanya meninggal dunia. Keadaan tersebut terus berlanjut hingga ke tahun 1153H/1740M. Tetapi Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab bersama pendukungnya mendapat tekanan dan ancaman dari sebagian ulama yang dituduhnya sesat. tahayul. serta ilmu gramatika (ilmu qawaid). karena menemui banyak rintangan dan halangan dari kalangan para ulama setempat. Di sana beliau bermukim untuk beberapa waktu. Di antara pendukung dakwahnya di kota Basrah ialah seorang ulama yang bernama Syeikh Muhammad al-Majmu’i.

. Bisa saja yang mereka anggap makam Zaid bin al-Khattab itu adalah makam orang lain. Zaid bin al-Khattab adalah saudara kandung Umar bin al-Khattab." Tetapi Sbeliau khuatir masalah itu kelak akan dihalang-halangi oleh penduduk yang tinggal berdekatan maqam tersebut. Suatu ketika. Ketika itu. Amir Usman menyambut baik ide dan gagasan Syeikh Muhammad. Melihat keadaan umat islam yang menurutnya sudah melanggar akidah. Sebenarnya apa yang mereka sebut sebagai makam Zaid bin al-Khattab ra.Awal Pergerakan Sejak dari itu. mereka pun mengkeramatkannya dan membina sebuah masjid di dekatnya.. bahkan beliau berjanji akan menolong dan mendukung perjuangan tersebut. ia kemudian menghancurkan beberapa makam yang dipandangnya berbahaya bagi ketauhidan. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab meminta izin pada Amir Uthman untuk menghancurkan sebuah bangunan yang dibina di atas maqam Zaid bin al-Khattab. Khalifah Rasulullah yang kedua. Makam itu kemudian dihancurkan oleh Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab atas bantuan Amir Uyainah. Karena di sana terdapat puluhan syuhada’ (pahlawan) Yamamah yang dikebumikan tanpa jelas lagi pengenalan mereka. tidak ada seorang pun yang boleh menghalang rancangan yang mulia ini. ia mulai merencanakan untuk menyusun sebuah barisan ahli tauhid (muwahhidin) yang diyakininya sebagai gerakan memurnikan dan mengembalikan akidah Islam. Uthman bin Muammar. Uyainah. gerakan ini kemudian disebut dengan nama gerakan Wahabiyah. Tetapi oleh karena masyarakat setempat di situ telah terlanjur beranggapan bahwa itulah makam beliau. Uyainah diperintah oleh seorang Amir (penguasa) bernama Usman bin Muammar. Syeikh Muhammad tidak lagi terikat. Amir menjawab "Silakan. Hal ini menurutnya adalah . hanyalah berdasarkan prasangka belaka. Muhammad bin Abdul Wahab memulai pergerakan di kampungnya sendiri. Pergerakan Syeikh Muhammad tidak berhenti sampai disitu. Dia bebas mengemukakan akidahakidahnya sekehendak hatinya. menolak dan mengesampingkan amalan-amalan agama yang dilakukan umat islam saat itu. Oleh lawan-lawannya. Membuat bangunan di atas kubur menurut pendapatnya dapat menjurus kepada kemusyrikan. yang gugur sebagai syuhada’ Yamamah ketika menumpaskan gerakan Nabi Palsu (Musailamah al-Kazzab) di negeri Yamamah suatu waktu dulu. Lalu Amir menyediakan 600 orang tentara untuk tujuan tersebut bersama-sama Syeikh Muhammad merobohkan maqam yang dikeramatkan itu.

Syeikh Muhammad diusir keluar dari negeri itu oleh pemerintahnya. di satu sisi dia ingin mendukung perjuangan syeikh tapi di sisi lain ia tak berdaya menghadapi tekanan Amir al-Ihsa. Ia meninggalkan negeri Uyainah pada waktu dini hari. namun setelah api pergerakan dinyalakan. . Dan beberapa hari kemudian. pemerintah setempat mengundurkan diri dari percaturan pergerakan karena alasan politik (besar kemungkinan takut dipecat dari kedudukannya sebagai Amir Uyainah oleh pihak atasannya). Syeikh Muhammad bin `Abdul `Aziz bin `Abdullah bin Baz.s 22) Tetapi ada juga tulisan lainnya yang mengatakan bahwa: Pada mulanya Syeikh Muhammad mendapat dukungan penuh dari pemerintah negeri Uyainah Amir Uthman bin Mu’ammar. m. Syeikh `Abdul `Aziz bin `Abdullah. Hal ini rupanya berhasil mengubah pikiran Amir Uyainah.Da'watuhu Wasiratuhu. setelah terjadi perdebatan antara syeikh dengan Amir Uyainah. dan pemerintah 'Uyainah pula menyokongnya. Berita tentang pergerakan ini akhirnya tersebar luas di kalangan masyarakat Uyainah mahupun di luar Uyainah." (Ibnu Baz. dan karena tidak ada lagi pilihan lain. maka kemudian memberikan peringatan dan ancaman kepada pemerintah'Uyainah. di capailah suatu keputusan: Syeikh Muhammad harus meninggalkan daerah Uyainah dan mengungsi ke daerah lain.untuk mencegah agar makam tersebut tidak dijadikan objek peribadatan oleh masyarakat Islam setempat. Ketika pemerintah al-Ahsa' mendapat berita bahwa Muhammad bin'Abd al-Wahhab mendakwahkan pendapat. Ia kemudian memanggil Syeikh Muhammad untuk membicarakan tentang cara tekanan yang diberikan oleh Amir al-Ihsa. Akhirnya. Amir Uyainah berada dalam posisi serba salah saat itu. beliau berkata: "Demi menghindari pertumpahan darah. di samping beberapa pertimbangan lainnya maka terpaksalah Syeikh meninggalkan negeri Uyainah menuju negeri Dariyah dengan menempuh perjalanan secara berjalan kaki seorang diri tanpa ditemani oleh seorangpun. Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab kemudian pergi ke negeri Dar’iyah. dan sampai ke negeri Dariyah pada waktu malam hari. Dalam bukunya yang berjudul Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan demikian. tinggallah Syeikh Muhammad dengan beberapa orang sahabatnya yang setia untuk meneruskan dakwahnya.

Pada awalnya ia ragu-ragu menerima Syeikh di rumahnya. yang tidak berapa jauh dari tempat kediaman Amir Muhammad bin Saud (pemerintah negeri Dar’iyah). ia bingung apakah sebaiknya Syeikh itu dipanggil datang menghadapnya. juru dakwah yang mengajak masyarakat kita kepada agama Allah. sang istri menyampaikan semua pesan-pesan itu kepada suaminya. Isterinya dan para penasihatnya yang lain sepakat bahwa sebaiknya baginda sendiri yang datang menemui Syeikh Muhammad di rumah Muhammad bin Sulaim. Syeikh kemudian meminta izin untuk tinggal bermalam di rumahnya sebelum ia meneruskan perjalanannya ke tempat lain. setelah Syeikh memperkenalkan dirinya serta menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke negeri Dar’iyah. Maka. orang tersebut bernama Muhammad bin Sulaim al`Arini. Peraturan di Dariyah ketika itu mengharuskan setiap pendatang melaporkan diri kepada pihak berkuasa setempat. atau dia sendiri yang harus datang menjemput Syeikh untuk dibawa ke tempat kediamannya? Baginda pun kemudian meminta pandangan dari beberapa penasihatnya tentang masalah ini. janganlah ragu-ragu untuk menerima dan membantu perjuangan ulama ini. Baginda ." Namun baginda bimbang sejenak. Selanjutnya ia berkata kepada suaminya: "Bergembiralah kakanda dengan keuntungan besar ini. Syeikh menemui seorang penduduk di kampung itu. Inilah suatu keuntungan yang sangat besar. keuntungan di mana Allah telah mengirimkan ke negeri kita seorang ulama.Syeikh Muhammad di Dariyah Sesampainya Syeikh Muhammad di sebuah kampung wilayah Dariyah. Namun mereka gagal menemui Amir Muhammad yang saat itu tidak ada di rumah. tatkala Ibnu Saud mendapat giliran ke rumah isterinya ini. yaitu hendak menyebarkan dakwah Islamiyah dan membenteras kemusyrikan. Istri Ibnu Saud ini adalah seorang wanita yang soleh. karena suasana Dariyah dan sekelilingnya pada waktu itu tidak aman. Bin Sulaim ini adalah seorang yang dikenal soleh oleh masyarakat setempat. maka pergilah Muhammad bin Sulaim menemui Amir Muhammad untuk melaporkan kedatangan Syeikh Abdul Wahab yang baru tiba dari Uyainah serta menjelaskan maksud dan tujuannya kepada beliau. Namun. barulah Muhammad bin Sulaim ingin menerimanya sebagai tamu di rumahnya. mereka pun menyampaikan pesan kepada amir melalui istrinya. mari sekarang juga kakanda menjemputnya kemari. berpegang teguh kepada Kitabullah dan Sunnah RasulNya.

Masyarakat luar Dariyah pun berduyun-duyun datang ke Dariyah untuk menetap dan tinggal di negeri ini. bahu-membahu dalam menegakkan kalimah Allah. anda juga patut gembira. yang berarti di antara Amir dan Syeikh sudah bersumpah setia sehidup-semati. Dariyah telah menjadi kiblat ilmu dan kota pelajar penuntut Islam. berduyun-duyun datang ke negeri ini. usul fiqh. tetapi juga sekaligus membela darahnya bagaikan saudara kandung sendiri. nescaya Allah akan mendukungnya. Siapa yang menolong agama ini. dan berjuang di jalanNya. senasib. Sesampainya baginda di rumah Muhammad bin Sulaim. Amir Ibnu Saud berkata: "Ya Syeikh! Bergembiralah anda di negeri kami. baik di dalam negeri Dariyah maupun di negeri-negeri tetangga. Para penuntut ilmu. tua dan muda. Dan Insya Allah kita akan melihat kenyataan ini dalam waktu yang tidak begitu lama. Nama Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab dengan ajaran-ajarannya itu sudah begitu terdengar di kalangan masyarakat. hadith. Ternyata apa yang diikrarkan oleh Amir Ibnu Saud itu benar-benar ditepatinya. Insya Allah!" Kemudian anda Syeikh menjawab: "Alhamdulillah. sehingga negeri Dariyah penuh sesak dengan kaum muhajirin dari seluruh pelosok tanah Arab. kami dan seluruh keluarga besar Ibnu Saud akan mempertaruhkan nyawa dan harta untuk bersama-sama anda Syeikh berjuang demi meninggikan agama Allah dan menghidupkan sunnah RasulNya sehingga Allah memenangkan perjuangan ini. Di samping pendidikan formal (madrasah). amir Ibnu Saud memberi salam dan dibalas dengan salam dari Syeikh dan bin Sulaim. tafsir. di mana Syeikh Muhammad bermalam. Ia bersama Syeikh seiring sejalan. kami menerima dan menyambut kedatangan anda di negeri ini dengan penuh gembira. Dan siapa yang mendukung agama ini. yaitu bidang pengajian Aqaid al-Qur’an. musthalah hadith. gramatikanya dan lain-lain. Dan kami berikrar untuk menjamin keselamatan dan keamanan anda Syeikh di negeri ini dalam menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Dariyah. Kami ingin mengajak umat ini kepada agama Allah. dan Insya Allah negeri ini akan diberkati Allah Subhanahu wa Taala. Maka pergilah baginda bersama beberapa orang pentingnya ke rumah Muhammad bin Sulaim. dalam menegakkan hukum Allah dan RasulNya di bumi persada tanah Dariyah. yang bukan hanya sekadar membela dakwahnya saja. Dalam waktu yang singkat saja.pun menyetujui nasihat tersebut. fiqh. Allah akan menolongnya. Demi kejayaan dakwah Islamiyah yang anda Syeikh rencanakan. Ia pun mulai membuka madrasah dengan menggunakan kurikulum yang menjadi teras bagi rencana perjuangan beliau. diadakan juga dakwah yang bersifat terbuka untuk ." Demikianlah seorang Amir (penguasa) tunggal negeri Dariyah.

.semua lapisan masyarakat umum. khurafat dan tahyul. Berdakwah Melalui Surat-menyurat Syeikh menempuh berbagai macam dan cara. Iraq dan lainlain lagi. Akan tetapi yang sedang kita bicarakan sekarang adalah masalah negeri Najd dan sekitarnya. yang pada ketika itu adalah Dahkan bin Dawwas. dalam menyampaikan dakwahnya. sesuai dengan keadaan masyarakat yang dihadapinya. Ia pun mula mengirimkan surat-suratnya kepada ulama-ulama dan penguasa-penguasa di sana. Gema dakwah beliau begitu membahana di seluruh pelosok Dariyah dan negeri-negeri jiran yang lain. hingga jangkauan dakwahnya semakin jauh berkumandang di luar negeri. baik yang dekat ataupun jauh. dan tidak kecil pengaruhnya di kalangan para ulama dan pemikir Islam di seluruh dunia. Afrika Utara. Maghribi. Di dalam surat-surat itu. Pakistan. Kemudian. Bukanlah berarti bahwa ketika itu tidak ada lagi perhatian para ulama Islam setempat kepada agama ini. Syria. seperti diHindia. meskipun mereka memiliki ilmu-ilmu yang cukup memadai. bidah dan khurafat di negeri mereka masingmasing. beliau memulai di negeri Najd. beliau juga tidak mengabaikan dakwah secara pena dan pada saatnya juga jika perlu beliau berdakwah dengan besi (pedang). menulis surat-surat dakwahnya kepada tokoh-tokoh tertentu untuk bergabung dengan barisan Muwahhidinyang dipimpin oleh beliau sendiri. Ia terus mengirimkan surat-surat dakwahnya itu ke sleuruh penjuru Arab. Indonesia. Syeikh mula menegakkan jihad. Mesir. Berkat hubungan surat menyurat Syeikh terhadap para ulama dan umara dalam dan luar negeri. Maka Syeikh mengirimkan suratnya kepada ulama-ulama Riyadh dan para umaranya. Hal ini dalam rangka pergerakan pembaharuan tauhid demi membasmi syirik. beliau menjelaskan tentang bahaya syirik yang mengancam negeri-negeri Islam di seluruh dunia. Surat-surat itu dikirimkannya juga kepada para ulama dan penguasa-penguasa. Untuk langkah awal pergerakan itu. telah menambahkan kemasyhuran nama Syeikh sehingga beliau disegani di antara kawan dan lawannya. sehingga seolah-olah bagaikan tidak ada lagi yang memperahtikan masalah agama. Di samping berdakwah melalui lisan. Memang cukup banyak para da’i dan ulama di negeri-negeri tersebut tetapi pada waktu itu kebanyakan di antara mereka yang kehilangan arah. Afganistan. juga bahaya bid’ah.

pengaruh dan jamaahnya. jadilah Dar’iyah sebagai pusat penyebaran dakwah kaum Muwahhidin (gerakan pemurnian tauhid) oleh Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab yang didukung oleh penguasa Amir Ibnu Saud. Meskipun usaha musuh-musuh dakwahnya begitu hebat. Kemudian murid-murid keluaran Dar’iyah pula menyebarkan ajaranajaran tauhid murni ini ke seluruh pelusuk negeri dengan cara membuka sekolah-sekolah di daerah-daerah mereka. Dengan demikian. mahupun dari kalangan luarnya.Demikianlah banyaknya surat-menyurat di antara Syeikh dengan para ulama di dalam dan luar Jazirah Arab. hal ini merupakan suatu pergerakan perubahan besar yang banyak memakan korban manusia maupun harta benda. tulisan-tulisan beliau sudah tersebar luas ke seluruh pelosok dunia Islam. maupun kitab-kitabnya. Sejarah pembaharuan yang digerakkan oleh Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab ini tercatat dalam sejarah dunia sebagai yang paling hebat dari jenisnya dan amat cemerlang. sedang dihimpun untuk dicetak dan sebagian sudah dicetak dan disebarkan ke seluruh pelosok dunia Islam. Dan satu persatu kejahatan dan kebusukan kaum orientalis yang sengaja mengadu domba antara sesama umat Islam semenjak awal. Di masa kini. semuanya kini sudah terungkap. kedudukan. Umat Islam kini sudah sedar tentang apa dan siapa kaum pengikut dakwah Rasulullah yang diteruskan Muhammad bin Abdul Wahhab (dijuluki Wahabi). akan tetapi lebih banyak datangnya dari kalangan sendiri. baik melaluiRabithah al-`Alam Islami. maupun terus dari pihak kerajaan Saudi sendiri ( di masa mendatang). yang dilancarkan melalui pena atau ucapan. Begitu juga dengan tulisan-tulisan dari putera-putera dan cucu-cucu beliau serta tulisan-tulisan para murid-muridnya dan pendukung-pendukungnya yang telah mewarisi ilmuilmu beliau. Di samping itu. Masa-masa tersebut telah pun berlalu. terutama dari tokoh-tokoh agama Islam sendiri yang takut akan kehilangan pangkat. Namun. begitu juga dari kaum penjajah Barat. yang berupa risalah. terutama kaum orientalis mendapat angin segar untuk turut campur-tangan membesarkan perselisihan diantara umat Islam sehingga terjadi saling membid’ahkan dan bahkan saling mengkafirkan. namun usaha mereka sia-sia belaka. Akhir-akhir ini semua tulisan beliau. karena . yang ditujukan untuk membendung dakwah tauhid ini. maka orang-orang di luar Islam pula. oleh karena perlawanan sudah juga digencarkan muslimin sendiri. sehingga menjadi dokumen yang amat berharga sekali. sama ada dari kalangan dalam Islam sendiri. Karena pergerakan ini mendapat tentangan bukan hanya dari luar.

yaitu menuduh Syeikh Muhammad telah membakar beberapa kitab tersebut. sebagai tuntunan yang dipegang oleh para Imam Muslimin. dan dia mendakwakan dirinya sebagai mujtahid. Dalam hal ini.ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenangkan perjuangan dakwah tauhid yang dipelopori oleh Syeikh Islam. Ia mendapat pertentangan dan perlawanan dari kelompok yang tidak menyenanginya karena sikapnya yang tegas dan tanpa kompromi. sehingga lawanlawannya membuat tuduhan-tuduhan ataupun pelbagai fitnah terhadap dirinya dan pengikutpengikutnya. tafsir dan hadith. Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab telah menempuh pelbagai macam cara. telah dijawab dengan tegas oleh seorang pengarang terkenal. Untuk mencapai tujuan pemurnian ajaran agama Islam. seperti dia dituduh membatalkan kitab-kitab mazhab. bukan muqallid." Kemudian dalam sebuah risalah yang dikirimnya kepada `Abdurrahman bin `Abdullah. Muhammad bin `Abdul Wahab berkata: "Aqidah dan agama yang aku anut. seperti Imamimam Mazhab empat dan pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat. Diantaranya beliau menulis bahwa semua itu adalah bohong dan kata-kata dusta belaka. malah kini sudah berkumandang pula ke seluruh dunia. Aku hanyalah suka menjelaskan kepada orang-orang tentang pemurnian agama dan aku larang mereka berdoa . jasa-jasa Putera Muhammad bin Saud (pendiri kerajaan Arab Saudi) dengan semua anak cucunya tidaklah boleh dilupakan begitu saja. Kadangkala lembut dan kadangkala kasar. sesuai dengan sifat orang yang dihadapinya. dalam bukunya yang berjudul Shiyanah al-Insan di halaman 473 seperti berikut: "Sebenarnya tuduhan tersebut telah dijawab sendiri oleh Syeikh Ibnu `Abdul Wahab sendiri dalam suatu risalah yang ditulisnya dan dialamatkan kepada `Abdullah bin Suhaim dalam pelbagai masalah yang diperselisihkan itu. yaitu al-Allamah Syeikh Muhammad Basyir asSahsawani. Musuh-musuhnya pernah menuduh bahwa Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab telah melarang para pengikutnya membaca kitab fiqh. Imam Muhammad bin `Abdul Wahab yang telah mendapat sambutan bukan hanya oleh penduduk negeri Najd saja. ialah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. serta menafsirkan Al Qur’an menurut kehendak hawa nafsu sendiri. Apa yang dituduh dan difitnah terhadap Syeikh Ibnu `Abdul Wahab itu. di mana dari masa ke masa mereka telah membantu perjuangan tauhid ini dengan harta dan jiwa. akan tetapi juga sudah menggema ke seluruh dunia Islam dari Maghribi sampai ke Merauke. Malahan ada yang lebih keji.

Dan ziarah kepada kubur Nabi itu tidak sunat. Malah kami memaksa mereka supaya bertaqlid (ikut) kepada salah satu dari mazhab empat tersebut. Dan bahwa tongkat kami ini lebih bermanfaat daripada Nabi. dan cara (sistem) pemahaman kami adalah mengikuti cara Ulama Salaf.(mohon syafaat) pada orang yang hidup atau orang mati daripada orang-orang soleh dan lainnya. menghina Nabi kita Muhammad Shalallahu 'alaihi wassalam’ dan dengan perkataan `bahwa jasad Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam itu buruk di dalam kuburnya. Hanya ada beberapa masalah yang kalau kami lihat di sana ada nash yang jelas. Dituduhnya kami lagi. Kami tidak pernah sama sekali mengaku bahwa kami sudah sampai ke tingkat mujtahid mutlaq. seprti mazhab Rafidhah. baik dari Qur’an mahupun Sunnah. seperti dalam masalah warisan yang menyangkut dengan kakek dan saudara lelaki. dan Nabi itu tidak mempunyai syafaat. Dan kami tidak mempersetujui seseorang bermazhab kepada mazhab yang luar dari mazhab empat. meskipun menyalahi mazhab kami (Hambali). Kami tidak membenarkan mereka mengikuti mazhab-mazhab yang batil. menulis dalam risalahnya sebagai ringkasan dari beberapa hasil karya ayahnya." Demikianlah bunyi isi tulisan kitab Shiyanah al-Insan. Seterusnya beliau berkata: "Adapun yang mereka fitnah kepada kami. sudah tentu dengan maksud untuk menutupnutupi dan menghalang-halangi yang hak." dan ayat ini diturunkan di Madinah. tanpa mengindahkan kitabkitab tafsirnya. atau yang mentaskhsiskannya atau yang menentangnya. juga tidak seorang pun di antara para pengikut kami yang berani mendakwakan dirinya dengan demikian. bahwa kami tidak percaya . Sedangkan dalam hal masalah furu’(fiqh) kami cenderung mengikuti mazhab Ahmad bin Hanbal rahimahullah. seperti berikut: "Bahwa mazhab kami dalam Ushuluddin (Tauhid) adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah." `Abdullah bin Muhammad bin `Abdul Wahab. maka kami mengambilnya dan kami meninggalkan mazhab yang kami anut. 474. Syeikh Ibnu `Abdul Wahab. hal. Dalam hal ini kami berpendirian mendahulukan kakek. lebih kuat daripadanya. Nabi tidak mengerti makna "La ilaha illallah" sehingga perlu diturunkan kepadanya ayat yang berbunyi: "Fa’lam annahu La ilaha illallah. dan setelah kami periksa dengan teliti tidak ada yang menasakhkannya. Kami tidak pernah mengingkari (melarang) seseorang bermazhab dengan salah satu daripada mazhab yang empat. dan mereka membohongi orang banyak dengan berkata: `Bahwa kami suka mentafsirkan Qur’an dengan selera kami. Imamiyah dan lain-lain lagi. Dan kami tidak percaya kepada ulama. serta dipegangi pula oleh salah seorang Imam empat. Zaidiyah.

serta kami mengkufurkan orang-orang yang hidup sesudah abad keenam. maka orang itu akan diberikan kelonggaran dan kebebasan dari segala beban dan tanggungan atau hutang sekalipun. Kami dituduh tidak mahu mengakui kebenaran para ahlul Bait Radiyallahu 'anhum. riba’ dan minum arak. Barangsiapa mengaku dan menyaksikan bahwa apa yang dituduhkan tadi adalah perbuatan kami. meskipun berulang-ulang. kecuali yang mengikuti kami. seperti melakukan pembunuhan terhadap seseorang Muslim tanpa alasan yang wajar. mereka telah melakukan kebohongan yang amat besar terhadap kami. Oleh karena itu. dan tidak kekal dalam neraka. maka barangsiapa menuduh kami dengan hal-hal yang tersebut di atas tadi. Kami beri’tiqad bahwa seseorang yang mengerjakan dosa besar. m. Selain itu kami juga dituduh tidak mahu menerima bai’ah seseorang sehingga kami menetapkan atasnya `bahwa dia itu bukan musyrik begitu juga ibu-bapaknya juga bukan musyrik. karena akan dinikahkan dengan pemuda lainnya untuk mengangkat derajat golongan kami. yang dicipta oleh musuh-musuh agama ataupun teman-teman syaithan dari menjauhkan manusia untuk mengikuti ajaran sebersih-bersih tauhid kepada Allah dan keikhlasan beribadah kepadaNya. begitu juga seperti berzina. jika seseorang yang mengikuti ajaran agama sesuai dengan kami. Kemudian dikatakannya pula.s 475) Khusus tentang Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wassalam." (Shiyanah al-Insan. karena didalamnya bercampur antara yang hak dan batil. maka ketahuilah: bahwa kesemuanya itu adalah suatu penghinaan terhadap kami. kecuali yang dapat kami katakan hanya "Subhanaka Maha suci Engkau ya Allah" ini adalah kebohongan yang besar. Malah kami dianggap mujassimah (menjasmanikan Allah). Dan kami memaksa menikahkan seseorang yang tidak kufu serta memaksa seseorang yang tua umurnya dan ia mempunyai isteri yang muda untuk diceraikannya. maka orang itu hukumnya tidaklah keluar dari Islam (murtad). apabila ia tetap bertauhid kepada Allah dalam semua ibadahnya. Maka semua tuduhan yang diada-adakan dalam hal ini sungguh kami tidak mengerti apa yang harus kami katakan sebagai jawapan. Kami telah menghancurkan kitab-kitab karangan para ulama mazhab.kepada pendapat para ulama.’ Dikatakan lagi bahwa kami telah melarang manusia membaca selawat ke atas Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam dan mengharamkan berziarah ke kubur-kubur. Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab berkata: "Dan apapun yang kami yakini terhadap martabat Muhammad Shalallahu 'alaihi wassalam bahwa martabat beliau itu adalah setinggi-tinggi martabat makhluk .

dengan tidak diragukan lagi. Sebagian dari surat-surat ini sudah dihimpun. Atas nama politik yang berselubung agama. Tentangan maupun permusuhan yang menghalang dakwahnya. muncul dalam dua bentuk: 1. kemudian berziarah ke maqamnya. Namun Sunat juga berziarah ke masjid Nabi dan melakukan solat di dalamnya. selawat yang datang daripada beliau sendiri. terutama setelah Syeikh menyebarkah dakwahnya dengan tegas melalui tulisan-tulisannya. demi mendukung kumpulan mereka untuk memusuhi dakwah Wahabiyah. kecuali jika semata-mata dari jauh hanya datang untuk berziarah ke maqamnya. Bagi yang terakhir. Karena Beliau itu lebih utama dari mereka. sebagian lainnya sedang dalam proses penyusunan. seorang pemimpin besar dalam suatu gerakan perubahan . diedit serta diberi ta’liq dan sudah diterbitkan. Bahwa Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam mendengar salam orang yang mengucapkan kepadanya. ." Tantangan Dakwah Beliau dan Pemecahannya Sebagaimana lazimnya. baik dari dalam maupun dari luar Islam. maka ia akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. berupa buku-buku mahupun surat-surat yang tidak terkira banyaknya. 2. Mungkin kalau dibukukan niscaya akan menjadi puluhan jilid tebalnya. Dan barangsiapa yang menggunakan waktunya yang berharga untuk membaca selawat ke atas Nabi.secara mutlak. Adapun buku-buku yang sempat ditulisnya itu berupa buku-buku pegangan dan rujukan kurikulum yang dipakai di madrasah-madrasah ketika beliau memimpin gerakan tauhidnya. Ini tidak termasuk buku-buku yang sangat berharga yang sempat ditulis sendiri oleh Syeikh di celah-celah kesibukannya yang luarbiasa itu. mereka memperalatkan golongan ulama tertentu. Surat-suratnya itu dibalas oleh pihak yang menerimanya. Dan adalah sunnah berziarah kepada kuburnya. Surat-surat itu dikirim ke segenap penjuru negeri Arab dan juga negeri-negeri Ajam (bukan Arab). Dan Beliau itu hidup di dalam kuburnya dalam keadaan yang lebih daripada kehidupan para syuhada yang telah digariskan dalam Al-Qur’an. maka Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab pun tidak lepas dari sasaran permusuhan dari pihak-pihak tertentu. Permusuhan atau tentangan atas nama ilmiyah dan agama. sehingga menjadi beratus-ratus banyaknya.

yang bererti musuh mereka yang harus segera diperangi. 2. semua itu adalah agama dan ibadah. yaitu. Mereka menganggap bahwa mendirikan bangunan di atas kuburan lalu dijadikan sebagai masjid untuk bersembahyang dan berdoa di sana dan mempersekutukan Allah dengan penghuni kubur. . sabar dan beliau tetap melancarkan dakwah bil lisan dan bil hal. sebagai kaum Khawarij. Pada hakikatnya ada tiga golongan musuh-musuh dakwah beliau: 1.Mereka menuduh dan memfitnah Syeikh sebagai orang yang sesat lagi menyesatkan. Golongan yang takut kehilangan pangkat dan jawatan. meminta bantuan dan meminta syafaat padanya. Demikianlah tiga jenis musuh yang lahir di tengah-tengah nyalanya api gerakan yang digerakkan oleh Syeikh dari Najd ini. Demikianlah seterusnya. yang mana akhirnya terjadilah perang perdebatan dan polemik yang berkepanjangan di antara Syeikh di satu pihak dan lawannya di pihak yang lain. Syeikh menulis surat-surat dakwahnya kepada mereka. Golongan ulama taashub. Mereka mencaci-maki Syeikh habis-habisan dan beliau dituduh sebagai murtad. dan mereka menjawabnya. tanpa mempedulikan celaan orang yang mencelanya. Dan jika ada orang-orang yang melarang mereka dari perbuatan jahiliyah yang telah menjadi adat tradisi nenek moyangnya. yang mana mereka tidak banyak tahu tentang hakikat Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab dan hakikat ajarannya. Mereka hanya taqlid belaka dan percaya saja terhadap berita-berita negatif mengenai Syeikh yang disampaikan oleh kumpulan pertama di atas sehingga mereka terjebak dalam perangkap Ashabiyah (kebanggaan dengan golongannya) yang sempit tanpa mendapat kesempatan untuk melepaskan diri dari belitan ketaashubannya. yang mana mereka melihat yang haq (benar) itu batil dan yang batil itu haq. Maka golongan ini memusuhi beliau supaya dakwah Islamiyah yang dilancarkan oleh Syeikh yang berpandukan kepada aqidah Salafiyah murni gagal karena ditelan oleh suasana hingar-bingarnya penentang beliau. Lalu menganggap Syeikh dan para pengikutnya seperti yang diberitakan. pengaruh dan kedudukan. Namun Syeikh menghadapi semuanya itu dengan semangat tinggi. dengan tenang. Golongan ulama khurafat. sebagai orang yang ingkar terhadap ijma’ ulama dan pelbagai macam tuduhan buruk lainnya. 3. anti Auliya’ dan memusuhi orang-orang shaleh serta mengingkari karamah mereka. mereka menganggap bahwa orang itu membenci auliya’ dan orang-orang soleh.

Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi umat manusia. dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Mizan/neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. besi . Alangkah benarnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: " Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami." (al-Hadid:25) Ayat di atas menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para RasulNya dengan disertai bukti-bukti yang nyata untuk menumpaskan kebatilan dan menegakkan kebenaran. Karena masyarakat yang dijadikan sebagai objek daripada dakwah kadangkala tidak mampan dengan lisan mahupun tulisan. Juga Allah menciptakan neraca (mizan) keadilan. demi tertegaknya kebenaran dan keadilan di tengah-tengah umat manusia. Oleh karena itu. meskipun pada tahap pertama mengalami kemajuan. baik dan buruk serta haq dan batil. keterangan dan penjelasan. Namun pada akhirnya orang akan jemu dan secara beransur-ansur dakwah itu akan ditinggalkan oleh para pendukungnya. lalu dengan pena dan seterusnya dengan senjata. Beliau pertama kali yang mengumandangkan jihadnya dengan pedang pada tahun 1158 H. pasti dakwahnya akan surut. apabila tidak didukung oleh kekuatan yang mantap. maka waktu itulah perlunya memainkan peranan senjata. Merekalah yang meneruskan perjuangan al-maghfurlah Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab. Di mana anak cucunya ini juga ditakdirkan Allah menjadi ulama. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa.Perang pena yang terus menerus berlangsung itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang da’i ilallah. maka kekuatan yang paling ampuh untuk mempertahankan dakwah dan pendukungnya. dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan RasulNya padahal Allah tidak dilihatnya. akan tetapi mereka harus diiring dengan senjata. penguasa Dar’iyah. tidak lain harus didukung oleh senjata. akan tetapi berterusan sampai kepada anak cucunya. Di samping itu pula. Demikianlah perjuangan Syeikh yang berawal dengan lisan. bukan hanya terjadi di masa hayat Syeikh sendiri. Namun semua itu tidak mungkin berjalan dengan lancar dan stabil tanpa ditunjang oleh kekuatan besi (senjata) yang menurut keterangan al-Qur’an al-Hadid fihi basun syadid yaitu. yang dibantu oleh para muridnya dan pendukung-pendukung ajarannya. mereka dibekalkan dengan Kitab yang di dalamnya terdapat pelbagai macam hukum dan undang-undang. telah didukung sepenuhnya oleh Amir Muhammad bin Saud.

dalam usia 92 tahun. mengajar. mahupun oleh para ulama. yaitu berupa senjata tajam. Apatah lagi jika dipergunakan bagi kepentingan dakwah dan menegakkan keadilan dan kebenaran seperti yang telah dimanfaatkan oleh Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab semasa gerakan tauhidnya tiga abad yang lalu. bersamaan dengan tahun 1793 M. Yang demikian itu telah dilakukan terus menerus oleh Syeikh Muhammad selama lebih kurang 48 tahun tanpa berhenti. nuklir dan lain-lain lagi. beliau wafat pada tanggal 29 Syawal 1206 H. Demikianlah Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab dalam dakwah dan jihadnya telah memanfaatkan lisan. kapal perang. . mereka tidak akan tunduk dan tidak akan mau menerimanya. Orang yang mempunyai akal yang sehat dan fikiran yang bersih akan mudah menerima ajaran-ajaran agama. yang pembuatannya mesti menggunakan unsur besi. yaitu dari tahun 1158 Hinggalah akhir hayatnya pada tahun 1206 H.baja yang mempunyai kekuatan dahsyat. pena serta pedangnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam sendiri. Muhammad bin Abdulwahab berdakwah sampai usia 92 tahun. Jenazahnya dikebumikan di Dar’iyah (Najd). WAFAT Muhammad bin `Abdul Wahab telah menghabiskan waktunya selama 48 tahun lebih di Dar’iyah. yang diperhambakan oleh hawa nafsunya. peluru. berdakwah dan berjihad serta mengabdi sebagai menteri penerangan Kerajaan Saudi di Tanah Arab. Keseluruhan hidupnya diisi dengan kegiatan menulis. senapan. meriam. sama ada yang dibawa oleh Nabi. senjata api. melainkan jika mereka diiring dengan senjata. Akan tetapi bagi orang zalim dan suka melakukan kejahatan. Sungguh besi itu amat besar manfaatnya bagi kepentingan umat manusia yang mana alQur’an menyatakan dengan Wamanafiu linnasi yaitu dan banyak manfaatnya bagi umat manusia. di waktu baginda mengajak kaum Quraisy kepada agama Islam pada waktu dahulu.

Pertamatama ia masuk ke India. AlAfghani segera dikenal sebagai profil jenius yang penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan bak ensiklopedia. sejarah. Perlawanan terjadi di seluruh India. Perancis). matematika. yang nasabnya bertemu dengan Sayyid Ali al-Turmudzi(seorang perawi hadits yang masyhur yang telah lama bermigrasi ke Kabul) juga dengan nasab Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. fiqh dan ilmu keislaman lainnya. kedokteran. matematika. Afghanistan pada tahun 1254 H/1838 M. astronomi. Dan pada usia 18 tahun ia telah menguasai hampir seluruh cabang ilmu pengetahuan meliputi filsafat. sejarah. negara yang sedang melintasi periode yang kritis dalam sejarahnya. dilahirkan diAsadabad. Al-Afghani mempersiapkan misinya membangkitkan Islam.Jamaluddin Al Afghani Nama panjang beliau adalah Muhammad Jamaluddin Al Afghani. fil safat. Kebencian kepada kolonialisme yang telah membara dalam dadanya makin berkecamuk ketika Afghani menyaksikan India yang berada dalam tekanan Inggris. Ayahanda beliau bernama SayyidSafdar alHusainiyyah. beliau tekun mempela jari bahasa Arab. Pada usia 8 tahun Al-Afghani telah memperlihatkan kecerdasan yang luar biasa. Setelah membekali dirinya dengan seluruh cabang ilmu pengetahuan di Timur dan Barat (terutama Paris. Afghani turut ambil bagian dari periode yang genting ini. hukum. dan metafisika. dengan bergabung dalam .

Afghani dideportasi ke India. Di sini pengaruh Afghani segera menjalar ke lingkungan intelektual yang dipercaya . Sayang. Ia segera menghasut pemerintah Turki untuk mewaspadai gagasan-gagasan Afghani. Khawatir pengaruh Afghani akan menyebabkan pergolakan rakyat melawan pemerintah kolonial. Salah seorang mahasiswa yang kemudian menjadi murid Afghani adalah Muhammad Abduh. Ketika memberi ceramah di Universitas Konstantinopel. Ia disambut baik oleh pemerintah India. Sepulang dari haji. salah seorang ulama setempat. Petersburgh. efek pengusiran oleh Sher Ali berdampak bagi perjalanan Afghani. Di London ia bertemu dengan Muhammad Abduh. Afghani pergi ke Kabul. Di Mesir Afghani melakukan kontak dengan mahasiswa Al-Azhar yang terkagum-kagum dengan wawasan dan ide-idenya. Afghani masih sempat pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Rupanya.peperangan kemerdekaan India pada bulan Mei 1857. Meninggalkan Kabul. tetapi tak lama ia sudah berada dalam perjalanan ke London. Tetapi. Syaikhul Islam. Di Mesir Afghani melanjutkan dakwahnya yang pernah terputus dan segera mempengaruhi para mahasiswa dan ulama Al-Azhar. Dost Muhammad. pemberontakan kaum nasionalis Mesir pada tahun 1882 berujung pada tindakan deportasi oleh pemerintah Mesir yang mencurigai Afghani ada di belakang pemberontakan. muridnya yang ternyata juga dikucilkan oleh pemerintah Mesir. ketika akhirnya Dost terbunuh dan takhtanya jatuh ke tangan Sher Ali. Dari Mesir. Pada tahun 1871. Afghani berkelana ke Hijjaz untuk melakukan ziarah. yang kemudian menganugerahinya posisi penting dalam pemerintahannya. tetapi tidak diizinkan untuk bertemu dengan para pemimpin India berpengaruh yang berperan dalam revolusi India. Dost Muhammad sedang mempertahankan kekuasaannya dengan memanfaatkan kaum cendekiawan yang didukung rakyat Afghanistan. Dari London. Afghani diusir dari Kabul. Ia tidak diperbolehkan melewati jalur Hijjaz melalui Persia. Ia tinggal selama empat tahun di St. merasa tersaingi. Afghani pergi ke Istanbul untuk berdakwah. Buntutnya. pemerintah India mengusir Afghani dengan cara mengirimnya ke Terusan Suez yang sedang bergolak. kota yang pernah disinggahinya ketika ia berdakwah ke Paris. Afghani didepak keluar dari Turki. Ia harus lebih dulu masuk ke India. Pada tahun 1869 Afghani masuk ke India untuk yang kedua kalinya. Saat itu. Namun. Di ibu kota Turki ini Afghani mendapat sambutan yang luar biasa. Afghani menjejakkan kakinya di Kairo untuk yang kedua kalinya. Afghani bertualang ke Moskow. Di kota ini ia disambut oleh penguasa Afghanistan.

Di Indonesia sendiri majalah ini berhasil masuk tidak melalui pelabuhan besar. Sejarah. Al-Afghani mendapat sokongan seorang ulama Mesir. Inggris. Afghani menghabiskan sisa umurnya dengan bertualang keliling Eropa untuk berdakwah. tetapi juga ilmuwanilmuwan Barat yang penasaran dan kagum dengan kecemerlangan Afghani. dan analisis bukan saja dari tokoh-tokoh Islam dunia. pun telah menimbulkan kegelisahan dunia Barat. menyatakan. Jasadnya dipindahkan ke Afghanistan pada tahun 1944. Afghani menghembuskan nafasnya yang terakhir karena kanker yang dideritanya sejak tahun 1896. bahwa AlAfghani meninggal akibat diracun dan ada pendapat kedua yang menyatakan bahwa ada rencana Sultan untuk membinasakannya. AL AFGHANI DAN IBNU TAYMIYYAH . JURNAL ANTI PENJAJAHAN Salah satu bukti kejeniusan Jamaluddin Al-Afghani adalah Al-Urwatul Wutsqa. opini. Ia berhasil masuk lewat kiriman gelap melalui pelabuhan kecil di pantai utara. Selama mengurus jurnal ini. terutama untuk pasaran dunia Timur. Akan tetapi. Bapak pembaharu Islam ini memang tak memiliki rintangan bahasa karena ia menguasai enam bahasa dunia (Arab. terutama yang bermarkas di International Lord Salisbury. Turki. sebuah jurnal anti penjajahan yang diterbitkannya di Paris. Persia. Beliau pulang keharibaan Allah pada tanggal 9 Maret 1897 di Istambul Turki dan dikubur di sana. penerbitan ini terus saja beredar meski dengan jalan gelap. Ustad Abu Rayyah dalam bukunya “Al-Afghani. Keduanya bersamaan menerbitkan majalah Al-Urwatul Wutsqa di Paris pada tahun 1884 selama tujuh bulan dan mencapai 18 nomor.oleh Tsar Rusia. Risalah dan Prinsip-prinsipnya”. Meskipun majalah ini pada akhirnya tidak mampu mempertahankan penerbitannya oleh bermacam-macam rintangan. Afghani harus bolak-balik Paris-London untuk menjembatani diskusi dan pengiriman tulisan para ilmuwan Barat. nomor-nomor lama telah dicetak ulang berkali-kali. London. majalah ini dibinasakan penguasa Inggris. Jurnal ini segera menjadi barometer perlawanan imperialis Dunia Islam yang merekam komentar. dan Rusia). Muhammad Abduh. Salah satu hasil dakwah Afghani kepada mereka adalah keluarnya izin pencetakan Al-Quran ke dalam bahasa Rusia. Di Mesir dan India penerbitan ini dilarang untuk diedarkan. antaranya pelabuhan Tuban. Publikasi ini bukan saja menggoncang dunia Islam. Perancis. Di mana-mana.

dasar aliran ini merupakan hawa nafsu yang menggelora dan hanya sebatas egoisme sesaat yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan adanya pengingkaran terhadap hakikat Tuhan dan anggapan bahwa materi mampu membuka pintu lebar-lebar bagi terhapusnya kewajiban manusia sebagai hamba Tuhan. kecuali bahwa Ibnu Taymiyyah (seperti kebanyakan ulama dari generasi awal) lebih banyak berhujjah dengan menggunakan dalil-dalil agama dan pendekatan logika (mantiqy) dalam menegakkan panji/bendera yang dibawanya. Perlawanan terhadap kolonial barat yang menjajah negri-negri Islam (terutama terhadap penjajah Inggris). Kedua. serta menjalin komunikasi dengan para ulama dan pemimpin kaum Muslimin. Beliau turut ambil bagian dalam peperangan kemerdekaan India pada bulan Mei 1857. yang mengingkari adanya hakikat ketuhanan. BEBERAPA KONTRIBUSI AL-AFGHANI Pertama. seperti yang kita bisa lihat dari karya-karya beliau. upaya melawan pemikiran naturalisme di India. Sedangkan Al Afghani lebih kepada pendekatan provokasi (dalam term positif) atau membakar semangat. juga mengadakan ziarah ke negri-negri Islam yang berada di bawah tekanan imperialis dan kolonialis barat seperti tersebut di atas. menyadarkan ummat atas realitas keterpurukan mereka. . Menurutnya. Dari situlah Al-Afghani berusaha menghancurkan pemikiran ini dengan menunjukkan bahwa agama mampu memperbaiki kehidupan masyarakat dengan syariat dan ajaran-ajarannya.Tidak ada perbedaan diantara keduanya.

307. ...7.2.:3 -0..7 ..88./8079. ./. . /.35.3 40 #.3 203:8 203./ -3 +-/: .3.3.7 -07/.:.79.$.22.  -078. /.- :.-/80-. 50/.3$.-90.8::.:.9:/..3 503.3/.9: -.:3 0-/ ./ -3-/:. 0-:7. 202..9./.9.-07039 . /8 /03.3 ..2 803/7 / .:8.3 /03..7 .3.3 0.3 9.2 :8. 80.:3 03. 080:7:.3/02.- /.8 05.3907:820307:840$0:.2 /.3.39:90..93../80.95..39.8..--07/.. 805079 .20390750307. . 02. 203..:3  /.:: .3 -07.3 8./3.33.: .. /0-:2.31. 9.5. 203.:33./.:2 ":7.2.9.3..9..9.2 5.22.2./. 8079. $0 :.. $..3 /.22..3 / .9:/...:39.203.1.:3   % :.7. 8.2. .:..9./.9:3./         .://%..3 /:53. 90..-8.22.3./ -3 +-/: .25.

://31.:3 ../ 1./.35./.://31./.2.2.:.22.. 9.5.7.-.3 .3.3 /./.389.3/8.:.3-0.2.

 .3 05.3 //::3 7.7 -.8974342 2. :8.8.3-3 -3-%.. 489907-:3:/. -07902: /03.7 -. /. 30.7.8 5074/0 .9.1.2 !079.-: :. $. .33./98 .32025078. .: -073../ / 80:7: 3/.. 7. 0-03. :8. /507-40.3 200. 5.39..3.7..7. 038450/.2 /. %:72:/ 8047.3 09.22.3 . -:. 1.907. .3 -07507..2.7.: !078.3 507..3/:87/. 5488 50393 /.3 -070.-$.7./03. 502253 3/./3.380:7:.2-:9 40 503:.9 . :8. 1. .-:3 /.22..7.7.5 9/.33.3 02:/.8.3.-0727.:3 ..:39:203:3./.-:  49..3 ./.1./.3.389. 9/.9 907:9.33. 010 503:87. /8./03.820 .!.3 3.3 0207/0. -07503.9:09.33.8. /.7:8 0- /:: 2.3 :39: -07902: /03.9 16 /.3 $. 202-.  1.7. 3/. 9.3:07.7. :39: 20.3.:8.3 0.902.18.  .7 ./.3 .2 50507.257 80:7: ..3.2- -.8.3 205:9 18.3 .2 80.3 203.3 9:7:9 .3 907. 80.38007.3 80/..3 5. 20. $05:..3 . 1.. -0./ .:.3.8.3-. 203:.3 -07. $.8.3 209.8: 0 3/... .3 0:. ...3 /.3 507 0 . :39: ./.9..8./. #:5.73.32.1/.3 202.8 1.2: 09.2. .3../.-.3 -07. 202507.5.3 0  .9 1. 443.2.3.-3.3 798 /.9 507 0 0..3283.902.3 3/. .8..3 1.9.3 . .-. .:.8:7.9 9: 489 :.80. 9..3 2.8: 0 3/.8. 2./ .3 2: 08. /. -0.2. -. 3 . 507.9..52:50309.3 40 $07 -07/./03.3 2.3 2: 50309.3 5.3 3/.3 90./.. 909.38. 0 .3 ..2:3 1.32:50309.25.3 489 :.3. 2.03/0.7: .3.202-.3 2025079. /03.3.7.3 90. /3. !.07/.3-. $090.78 !07./.3 /.2 90.3.3 $.2.3.-: 033. 9. 1. .3503:.389.9.3. 40 5020739.3 :.31.8 8025.9 ::2 80.3 -070.2. 90.8./$.3./73.3 203.:2 ..3 378 !07.39.:3 1.80-.:3 1...:.33.: 90:3 20250.3 2039.- !.2 5020739.3$07 1. 0/4907.7 5074/0 ..-: 1. .. /8.3 0/:.3./ 80/.3 .2-:9 -.3/%2:7/.3 . 2. 9.390.3 0393 3 /03.574103:8. 1 8.:7 .8: 0 3/.202-0.3/.:.

:3 1.203:871./-/: ..3#:8.97 503.39073.0:.7: 5.: 5:.83.3 5073. . /./ 2:7/ 1.443.2 -. /83.:3-07::35.3.:3/.73.3 . .9: . / &3.78  43/43 ..703.3 2030-.9 $.8 4389./03.3.087 . 8.:.3 -. 2. /...3/507. $..3 //05479.3 1. /.3507089.8 %:7 !078. $. / -0./.7 %09..3 /05479.3./03.388.3 203.7.8 40 5020739.2.8:9 5020739.-.32033. .5 9.. 0 !..3.203723.3 3.3 20302-:8.8.22.80875.9 9.:8.3.  087 1.9 8.3 5.203. .5.3 0../.703.3-074. -07/../.2.9.3$:0.3 5074.7:8.709 / 89.7. 40 %8.389...3 20.3 05.7:1.3/03.3 /:-:7 / 8.8. 9075:9:8 /. 5.3 /0 /03. .-..8.../.3 ./:3.3 7..3 02:/.3 0 1./.3-::39:-07/.3 ..2-:9..303745.5 502-07439.3.3:./-/: 2:7/3... ./.. 203:. 8047.8. 909...9..3 ":7. .9..:2:73.8.3203.3//05.:7.503/. 3 503.3:9.3405020739. 203.8. -07.. 1.2-.3-079:. $:9.8. .33.38007.:2 .703:3./. 1.3 2030. 1. 202503.7.09.:2 /03../3.90/:..5..3 907.3 1.3 /.3 0 43/43 49.7087 1. 025.2 70.9 20.3 502-07439..2-: %:7 /.3 :39:93.3:.8 /.3. 80. 09.74 :39: .. 1.. 09.:23.1..3439. 93/.-8.0789..3 8007..7.2 507.3..32.9. 087 .3 .7/.:.:.3 2.3 //079.3:39:202-3.3 0/:.2. %:7 :39: 20. .2..320..3-../. 0:.. 7..30/.3 /. 809025.3 .22.. .85./.7%:7 !..3/.843.#:8.2 207.. -: 49. / .. 2070.:3 / $9 !09078-:7 83503.9078.7 -. 1.3907.3.7 .5.88.3./:..8. -07902: /03.8.3.307 ./.. 8:/. /..339009:. 203. 1.88.3 203. .7 43/43 1.3.9.703.393450 8./..0 %07:8.7: 1. .3 203/. ..88.3 .. ./. /53/. 0871..2..3.3 -079:. .3 0 484 .3 :.3203.2-::3. 202-07 .. 5020739.9./.:3  0.3. .380/..3 . #8.3 :. .:3  &89.. .3.502-..3!7385 573853. 9.3 .8047..378 !07. 9.8 0 3/.35020739.7 #:8. %:7 3 1. . 202739.39. 1.2 3 202..:39:-07/. 8007.8.9/7.03./. 80.3 -.3 5073.4:8 3/.8.7-.07././ -: #. 93..3$0..

 909.3.2. .3 503..2 2030. 40 -072. 087 :.09.3.33..5  3/4308. 2.3 .8.3 /. -070/.3..8:0.9 .3 909.3 :. 9:: -:.9.3 50307-9.3 2070../.: 50..47/$.5 :./ -.3./.3.9: :986. 0.!.. .. 0/:.25: 2025079..2:.7 0307.5. %2:7 2.78 43/43:39:20302-.9 085:3 2. 3 5. 2. 8.3.8 3 -:./ -/: 0/:.3 .90. 9/. 2:.8-:7 43/43  &% %/.3..78 5.:2 /03... 378  087 /.3 0.3 /. /.. 805079 0-. .2739. 50307-9./.3 9:8.3 4.30.7 944 944 8.://3 1.3 3 907:8 8...2. /.2 2.78  1./. ..39.. &7./5.3 203/.7 208 /03.33.3 8047.22.396 /.7.39.9 907:9.73.7 . :73.2.. 907:9.. 203:7:8 :73.7.7.520.3.2.8.3..3 20307-9. -./.. 2032-:.7 453 /. .3 ..3 1. &7. -3: %..2 5:3 90.7.3 /:3.3 1.3 .7420907 507.3 3/.350372.3 $0. 9..7. -07:.2.9: -:9 003:8.3 2:./ !.. 20.3 3 /.8. 203.39 503.3.3 .:. 0- -.8/39073.3 2507. 507-0/.2.30.:.3 ... 80-:.8 :3. 34247 !:-.3-07.88 -:..3%:-.7.39.5 50307-9..5. 8.3 503:.82.3.7. 3 /-3.7. /03.:50. 2. :39: 5.3 008...3 /:3.-:.:3 80.:9.8. 8. -078.2 ..3 203.3 0.3 2.8 .. . -..7.3.7.3-08.-:.2.8 2.0207. .2.3.35.3. 3 -07..7.2 42039.3 8. /.3 .7.3 8.2. 20343.3 34247 34247.9: :986.2.3 /.2.3 /:3. &#%! $. /.50.3 /907-9.3 5.3 :73.3 203:3.943.-:..3 /.7:8-4. 3 8007.3 503/0.3-072.3 :. 803/7 2.3 .9 8443.-07.3/8:8/.8: 9/. 2.9.972.3 :39: /0/..3. / !.2 /:3.

:2:823  #! %#&$ !079.3502253.7.9 203. ..342:3. 907./.-.7.2--..7.7.4.9..5503.35.5././..9./..: $0/.9.3574.307 3078.3.8 70.31.33/.2.9 .-03/07.3203.3./.3 2070.2.9. 8079.3/..!07.-0.378 0.-8.3 9.3 :22.2. .3 /-.3.5443.2 907:9./.: 202-.3.503/0.2 9072 54891 .7..:.30-05. 805079 .8 /.7 802.30207/0. .203..3907..250507..8 09075:7:.3.:9:7:9.7.9/.9.8/03.

 80-.2-.3 3..3 907.:5.3 203:3:.7.3 0  :.3.3 .2 . 0 307 307 8.3:8.9/03.. %:.9 %:.33.3 050393.7 89:.8. 203.3 .-:.907./.3 5027../..3 .3 3 /03.3 .3.7-.907 2. .9 . 20.0/:5.3 2507..3443..3 203047.35.3 2033.3 -07.3. 2..3 2.3.3 3 207:5.3 -07:8.9. 90.7.7.-. /.7..5:83. 20250792-.3 .8 0/:./. / -.9./.3.3 .8/.  .3:8.8-.3 -070-. 5033..7..18: .3..5 .539: 0-. 203.3 :2..3 .8.080:7:.:7.7.3 5027.7.7 0-.7 .820 / 3/.2.0.3 /..9 09:.9 2.3 9.3 -.80.3 .25: 202-:.7.3...32.3 03:7:93.3 -. 80-. . 3.25:202507-.3. 3 /..7. ..8 04820 808.703. 1.2.38.9:7.7 . /.3.../.5..9/.980507990780-:9/.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->