ISU WANITA DAN SUKAN

.FAKTOR-FAKTOR KURANG PENGLIBATAN WANITA DALAM SUKAN ‡ Kekurangan pendedahan serta peluang untuk menyertai kegiatan sukan ‡ Kurang keyakinan dalam kalangan wanita sendiri yang merasa tidak yakin dan tidak pasti sejauh mana sumbangan yang dapat mereka berikan di bidang sukan ‡ Pakaian masa kini yang kurang sesuai. sedikit sebanyak telah menggurangkan minat wanita khususnya wanita Islam untuk aktif dalam bidang sukan berprestasi tinggi walaupun mereka mempunyai keinginan dan potensi untuk mempamerkan kecemeriangan dalam bidang sukan.

‡ Perwakilan wanita dalam kepimpinan. peluang persamaan untuk kaum wanita serta keperluan khusus atlit-atlit wanita tidak diberi perhatian yang sewajarnya. ‡ Negara juga kekurangan jurulatih di kalangan wanita dan bagi memastikan insiden gangguan seksual oleh jurulatih lelaki terhadap attit wanita tidak akan berlaku . kejurulatihan dan kepegawaian terutamanya di peringkat atasan juga masih di tahap yang rendah. pengurusan. Tanpa perwakilan di peringkat ini.

. Selain daripada itu.‡ Kurangnya kemudahan sukan yang boleh dinikmati oleh setiap golongan wanita. Umpamanya kolam-kolam renang yang berasingan atau lebih tertutup perlu disediakan untuk kegunaan wanita. Kemudahan-kemudahan untuk bersukan yang boleh disertai oleh setiap golongan wanita tanpa mengira kedudukan. usia dan kumpulan etnik terutamanya di kawasankawasan perumahan masih belum mencukupi. kemudahankemudahan sukan juga perlu disesuaikan bagi menepati keperluan-keperluan khusus wanita.

‡ Memupuk minat dan potensi wanita dalam bidang sukan rekreasi dan berprestasi tinggi dengan menyediakan kemudahankemudahan sukan yang sempuma dan mencukupi di kawasan-kawasan perumahan. . Prinsip-prinsip bertujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang berlaku di dalam aspek penyertaan dan pembabitan wanita di dalam sukan.Tindakan-tindakan bagi menggalakkan penglibatan wanita dalam sukan ‡ Menerima pakai Deklarasf Brighton yang mengemukakan.

‡ Memperkenalkan pakaian sukan yang lebih bercirikan kesopanan dan selaras dengan tuntutan agama.jurulatih. ‡ Memastikan keperluan khusus wanita diberi perhatian dalam menyediakan kemudahan-kemudahan sukan seperti kolam renang khusus untuk wanita dan sebagainya.‡ Mengadakan polisi. penasihat. pembuat keputusan. pentadbir dan kakitangan sukan di semua peringkat. program dan struktur yang dapat meningkatkan jumlah wanita sebagai . pengadii. dan ‡ Wanita diwakili di dalam badan-badan sukan negara. . pegawai. ‡ Melantik lebih ramai jurulatih wanita bagi menjamin ahfiahli sukan wanita dilatih oleh jurulatih wanita bagi mengelakkan kemungkinan berlakunya perbuatanperbuatan yang sumbang seperti gangguan seksual atas nama latihan.

TINDAKAN AGENSI TINDAKAN PELAKSANA 1.Membina lebih banyak kompleks sukan di setiap kawasan perumahan .Memperbanyakan program latihan dalam semua jenis sukan yang boleh diceburi oleh wanita ‡ Kementerian Belia dan Sukan ‡ Pertubuhan-pertubuhan Sukan ‡ NCWO dan NGO-NGO lain yang berkaitan ‡ Kementerian Belia dan Sukan ‡ Majlis-majlis Tempatan ‡ Kerajaan-kerajaan Negeri 2.

Menyediakan kawasan tanah lapang untuk aktiviti Tai Chi. Menambah perwakilan wanita dalam pertubuhan sukan ‡ Penguasa-penguasa Tempatan ‡ Kementerian Belia dan Sukan ‡ Kementerian Belia dan Sukan ‡ Majlis Sukan Negara ‡ Pertubuhan-pertubuhan Sukan ‡ Kementerian Belia dan Sukan ‡ Majlis Sukan Negara ‡ Pertubuhan-pertubuhan Sukan 5.TINDAKAN PELAKSANA 3. Senamrobik dan sebagainya 4. Mewujudkan Kod Etika bagi jurutatih ahli sukan .

TINDAKAN PELAKSANA 6. Mengadakan pakaian yang sesuai untuk ahli sukan wanita 9.Menyediakan kemudahankemudahan sukan yang sensitif terhadap keperluan wanita ‡ Kementerian Belia dan Sukan ‡ Majlis Sukan Negara ‡ Pertubuhan-pertubuhan Sukan ‡ Kementerian Belia dan Sukan ‡ Majlis Sukan Negara ‡ Pertubuhan-pertubuhan Sukan ‡ Kementerian Belia dan Sukan ‡ Majlis Sukan Negara ‡ Pertubuhan-pertubuhan Sukan . Mewujudkan perkhidmatan kaunseling untuk ahli-ahli sukan wanita 8. Memastikan ahli-ahli sukan wanita dilatih oieh jurulatih wanita 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful