BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 4, BLOK E2, KOMPLEKS E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604

PUTRAJAYA

Tel : 03-88849000 Faks : 03-88886673 Laman-web : http://www.moe.gov.my

Rujukan Kami : KP(BPSH-SPSM) 301/07/04/Jld.2 (1) Tarikh : 11 Mei 2011 Semua Ketua Jabatan / Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia

Semua Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri

Y. Bhg. Datuk/ Dato’ / Datin / Tuan / Puan,

URUSAN PEMANGKUAN PENGETUA CEMERLANG PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) GRED DG52 DAN GRED DG54 SECARA KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) TAHUN 2011 DI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya telah diarah menarik perhatian Y. Bhg. Datuk / Dato’ / Datin / Tuan / Puan mengenai perkara di atas.

2.

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia akan

melaksanakan urusan pemangkuan Pengetua Cemerlang dari Gred DG48 hakiki ke Gred DG52 (KUP) dan bagi Gred DG52 (KUP)/ hakiki ke Gred DG54 (KUP) tahun 2011.

3.

Permohonan adalah terbuka kepada semua Pengetua Gred DG48 dan

Pengetua Gred DG52 (KUP) / hakiki yang berkelayakan. Selain daripada itu, Ketua Jabatan juga boleh mencalonkan mana-mana Pengetua Gred DG48 ataupun Pengetua Gred DG52 (KUP) / hakiki untuk urusan pemangkuan ini.

4.

Calon-calon mestilah memenuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus

bagi urusan pemangkuan ini.

4.1

Syarat-Syarat Umum 4.1.1 Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tiga (3) tahun terakhir bagi tahun 2008, 2009 dan 2010; 4.1.2 Bebas daripada tindakan tatatertib; 4.1.3 Telah mengisytiharkan harta; 4.1.4 Lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM); 4.1.5 Bebas daripada senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan; 4.1.6 Diperakukan oleh Ketua Jabatan.

4.2

Syarat-syarat Khusus 4.2.1 Bagi pemangkuan ke Gred DG52 (KUP): (a ) (b ) Telah dinaikkan pangkat ke Gred DG48; Telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun sebagai Pengetua di Gred DG48 hakiki (dilantik sebelum atau pada 31 Disember 2008); dan 4.2.2 Bagi pemangkuan ke Gred DG54 (KUP): (a) Telah dinaikkan pangkat ke Gred DG52 (KUP) / hakiki sebagai Pengetua.

5.

Borang Permohonan

5.1

Pegawai-pegawai yang memohon untuk dipertimbangkan dalam urusan pemangkuan ini ataupun pegawai-pegawai yang telah dicalonkan oleh Ketua Jabatan masing-masing untuk urusan pemangkuan ini hendaklah mengisi Borang Permohonan Pengetua Cemerlang BPPC/11 yang disertakan. Borang Permohonan yang telah lengkap diisi dengan maklumat yang betul hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan melampirkan satu (1) salinan dokumen sokongan seperti berikut: 5.1.1 Kad Pengenalan;
5.1.2 Surat kenaikan pangkat Gred DG48 atau Gred DG52 yang

dikeluarkan oleh Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran (LKPPP);
5.1.3 Kelulusan akademik di peringkat Ijazah Sarjana Muda, Sarjana

dan Kedoktoran (Ph.D);
5.1.4 Kelulusan ikhtisas; 5.1.5 Kenyataan Perkhidmatan terkini; 5.1.6 Kenyataan oleh Ketua Jabatan (seperti di Lampiran B); 5.1.7 Surat Akuan Pinjaman Pendidikan Institusi / Tabung Pendidikan

(seperti di Lampiran C);
5.1.8 Borang Tapisan Keutuhan SPRM (seperti di Lampiran T1); dan 5.1.9 Laporan Audit Kewangan Sekolah yang terkini di

bawah

kawalan calon. 6. Pegawai yang memenuhi syarat-syarat umum dan khusus seperti di para 4.1

dan 4.2 di atas sahaja layak memohon. Semua pemohon diingatkan supaya mengisi borang permohonan BPPC/11 dengan lengkap dan betul, disertakan bersama dengan dokumen sokongan seperti yang dikehendaki. Pemohon hendaklah memastikan permohonan mereka dikemukakan kepada Ketua Jabatan masing sebelum atau pada jam 5.00 petang, 15 Jun 2011. masing-

7.

Peranan Ketua Jabatan 7.1 Kerjasama Ketua Jabatan adalah dipohon untuk melaksanakan perkaraperkara berikut: 7.1.1 Menghebah dan memaklumkan urusan pemangkuan ini kepada semua pegawai di bawah penyeliaan masing-masing yang layak mengikut syarat-syarat yang ditetapkan di para 4.1 dan 4.2 di atas; 7.1.2 Menyemak serta memastikan ketepatan dan kesahihan maklumat yang diberikan oleh calon berdasarkan Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK);
7.1.3 Memastikan calon mencapai tahap prestasi yang ditetapkan

berdasarkan LNPT tiga (3) tahun terakhir bagi tahun 2008, 2009 dan 2010. Manakala bagi pegawai yang cuti belajar, cuti tanpa gaji atau cuti sakit berpanjangan melebihi 180 hari pada tahun berkenaan, Ketua Jabatan diminta mengemukakan markah LNPT pada tahun sebelumnya;
7.1.4

Menubuhkan

Jawatankuasa

Pemilihan

Calon

Pengetua

Cemerlang Peringkat Negeri yang dipengerusikan oleh Pengarah JPN bagi negeri masing-masing.
7.1.5

Jawatankuasa

Pemilihan

Calon

Pengetua

Cemerlang

dikehendaki membuat penilaian ke atas calon-calon berdasarkan kriteria-kriteria penilaian dan pemantauan yang telah ditetapkan; 7.1.6 Memastikan bahawa semua maklumat dalam Borang BPPC/11 telah lengkap diisi oleh calon;

7.1.7 Mengisi

maklumat

mengenai

calon

dalam

Lampiran

B,

Kenyataan Oleh Ketua Jabatan; 7.1.8 Menyenaraikan calon-calon yang telah dipilih mengikut

keutamaan/ ranking keseluruhan markah iaitu LNPT tiga (3) tahun terakhir (mengikut wajaran), markah penilaian dan pemantauan mengikut format seperti di Lampiran D1 bagi Gred DG52 (KUP) dan Lampiran D2 bagi Gred DG54 (KUP) dalam bentuk hard copy dan soft copy; 7.1.9 Mengemukakan senarai calon beserta dokumen sokongan yang lengkap kepada Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH), seperti alamat berikut sebelum atau pada jam 5.00 petang, 4 Ogos 2011:Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4, Blok E2, Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA 8. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses. Pemohon yang tidak

menerima sebarang jawapan dalam tempoh sembilan (9) bulan selepas iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka adalah tidak berjaya. Untuk makluman, walaupun pegawai telah dinilai oleh Panel Penilai Kementerian Pelajaran Malaysia, keputusan muktamad pemilihan pegawai dalam urusan Perkhidmatan Pelajaran (LKPPP). pemangkuan sebagai Pengetua Cemerlang adalah berdasarkan keputusan Lembaga Kenaikan Pangkat

9.

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini bolehlah dirujuk kepada Encik

Saiful Bahari bin Mohd Tauhid dari BPSH, KPM di talian 03-88849349. Sekian. Terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

DATUK HAJI ISA BIN HAJI ABU Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian b.p Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia

s.k.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan) Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Sektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Sektor Operasi Pendidikan Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Sektor Pembangunan dan Profesionalisme Keguruan Setiausaha Bahagian Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

BAHAGIAN A: Diisi oleh calon Pengetua Cemerlang
PROFIL PERIBADI, AKADEMIK DAN PERKHIDMATAN

Borang BPPC/2011

1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Nama seperti dalam kad pengenalan :………………………………………………..……. Nombor Kad Pengenalan : a. Lama:………….…… b. Baru : ……….…….………......... Tarikh Lahir :……………………………… 4. Jantina :………………….....… Umur pada 1 Disember 2011 :……………..…..Tahun : ………. Bulan...................... Nombor Fail Perkhidmatan :……………………………………………………....………… Skim Perkhidmatan : …………………………………………………………….…………… Tarikh Lantikan Ke Gred DG41 :…………………………..………..………….. Gred Jawatan Hakiki Sekarang :……………………………………………...…..……… Tarikh Kenaikan Pangkat ke Gred DG48 Hakiki :……………………………….... Tarikh Kenaikan Pangkat ke Gred DG52 (KUP)/Hakiki :……………………... Kelulusan Akademik : Bil. Kelulusan Akademik Tahun Diperolehi

13.

Kelulusan Ikhtisas : Bil. Kelulusan Ikhtisas Tahun Diperolehi

14.

Pengalaman bertugas sebagai Pengetua di sekolah. Bil. Nama sekolah Gred Jawatan Tempoh (Dari-Hingga)

15.

Nyatakan buku, artikel, jurnal dan modul yang telah diterbitkan/dibina: Senaraikan mengikut peringkat (antarabangsa, kebangsaan, negeri dan daerah). Bil Nama buku/bahan bacaan (tajuk) yang telah diterbitkan Peringkat Tahun Diterbitkan

16.

Nyatakan ceramah/kursus/seminar/bengkel yang telah disertai sebagai pembentang kertas kerja/penceramah/fasilitator. Senaraikan mengikut penyertaan (antarabangsa, kebangsaan negeri dan daerah). Bil. Tajuk Kursus/Seminar/Bengkel & Penganjur Tugas & Peringkat Tarikh

17.

Nyatakan darjah kebesaran/surat kepujian/penghargaan yang pernah diterima: Bil. Darjah Kebesaran/Surat Kepujian/Penghargaan Daripada Tahun

18.

Nyatakan kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi seperti sukan/pertubuhan/sumbangan kreatif di peringkat antarabangsa/kebangsaan/ jabatan/daerah/bahagian/unit/taman perumahan/kampung yang mendatangkan faedah kepada institusi/masyarakat/negara : Bil. Senarai aktiviti/sumbangan Jawatan/ Peranan Peringkat

PROFIL DAN PENCAPAIAN SEKOLAH

19.

Nyatakan pencapaian peperiksaan awam di sekolah tempat berkhidmat sebagai pengetua bagi tahun 2008 hingga 2010.

PMR Tahun Nama sekolah 2008 2009 2010 % Lulus GPK

SPM % Lulus GPK

STPM % Lulus % dapat 5 Prinsipal

20.

Nyatakan pencapaian kokurikulum yang menonjol di sekolah tempat berkhidmat sebagai pengetua bagi tahun 2006 hingga 2008. Senaraikan mengikut peringkat pencapaian (antarabangsa, kebangsaan, negeri dan daerah).

a. Permainan dan Sukan: Tahun 2008 2009 2010 Nama Sekolah Pencapaian Permainan/Sukan Peringkat

b. Persatuan dan Kelab : Tahun 2008 2009 2010 Nama Sekolah Pencapaian Persatuan dan Kelab Peringkat

c. Unit Beruniform : Tahun 2008 2009 2010 Nama Sekolah Pencapaian Unit Beruniform Peringkat

21.

Nyatakan penambahbaikan atau inovasi yang telah dilaksanakan di sekolah secara keseluruhan sepanjang menjadi pengetua. Sila nyatakan sumber kewangan sama ada inisiatif sendiri, PIBG, JPN atau KPM.

Tahun

Nama Sekolah

Penambahbaikan/inovasi

Sumber Kewangan

22.

Anugerah dan penghargaan yang pernah diterima oleh sekolah sepanjang menjadi pengetua mengikut peringkat dan tahun. Contoh: Anugerah Kualiti Menteri Pendidikan, Augerah Sekolah Cemerlang dan Anugerah 3K. Anugerah dan Penghargaan yang diterima

Bil.

Nama Sekolah

Peringkat dan Tahun

23.

Nama dan alamat sekolah tempat berkhidmat sekarang : ……………………………………………………………………………………….…..…. ……………………………………………………………………………………….…..….

24. 25. 26.

Nombor telefon : …………….………….

Nombor faks: …………….………..

Tarikh mula berkhidmat di sekolah sekarang :………………………………….. Pengesahan oleh Calon Pengetua Cemerlang. Saya mengesahkan semua maklumat di atas adalah betul.

……………………………………. Tandatangan Calon dan Cop Rasmi

Tarikh :…………………

LAMPIRAN B KENYATAAN OLEH KETUA JABATAN Nama Pemohon No. Kad Pengenalan : : Encik/Puan : __________________________________ Lama/Baru : __________________________________

4. Kenyataan Mengenai Pengisytiharan Harta 1. Markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. (a a) Tahun 2008 ) (b ) Tahun 2009 TELAH mengisytiharkan harta mengikut peraturan yang : sedang berkuatkuasa dan diluluskan melalui surat bil. __________________ bertarikh ________________ : (sila sertakan salinan surat kelulusan BELUM mengisytiharkan harta kepada pihak berkuasa tatatertib. :

b) (c Tahun 2010 ) 5.

Kenyataan Mengenai Tempoh Percubaan Berdenda / Cuti Tanpa Gaji/ Bersara Pilihan / Pelepasan Jawatan Dengan Izin / Perletakan 2. Jawatan Kenyataan Tatatertib Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. Adalah disahkan bahawa pegawai di atas; a ) b ) c) d ) Pernah / Tidak Pernah dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda BEBAS dari kes tatatertib/SPRM/Surcaj/Mahkamah mulai/pada Atau _____________________________ hingga _______________________________ SEDANG dalam tindakan tatatertib/SPRM/Surcaj/Mahkamah. Telah diluluskan cuti tanpa gaji mulai/pada (Nyatakan status kes/tindakan):_______________hingga___________ Telahi) Laporancuti tanpa gaji mulai/pada Urusetia Lembaga memohon telah dikemukakan kepada Tatatertib Kementerian _______________hingga___________ Telah memohon bersara pilihan / pelepasan ii Telah dikeluarkan surat pertuduhan izin/perletakan jawatan pada ____________________ ) Atau jawatan dengan

TELAH dikenakan hukuman tatatertib/SPRM/Surcaj/Mahkamah seperti berikut:Jenis Kesalahan Tarik h : : ______________________________ Tandatangan Ketua Jabatan & Cop Jabatan

Jenis Hukuman : ________________________ Tarikh Hukuman :

Catatan: (Tandakan dalam petak yang sesuai dan * potong mana yang tidak berkenaan)

C:Iklan Jututeknik Gred J22 ke J26 (KPM)

LAMPIRAN T1 BUTIR-BUTIR CALON UNTUK TAPISAN KEUTUHAN

PERINGATAN Semua ruangan hendaklah dipenuhkan. Jika tidak berkenaan tulis ‘TIDAK BERKENAAN’ jika tiada, tulis ‘TIADA’. A. 1. 2. NAMA :

NO. KAD PENGENALAN 2.1 (BARU ) / TEMPAT : 2.2 (LAMA)

3.

TARIKH LAHIR

4. 5. 6.

JAWATAN/PEKERJAAN GAJI HAKIKI SEBULAN ALAMAT PEJABAT

: : : TEL :

7.

ALAMAT RUMAH

:

TEL

:

8. BIL.

JAWATAN / PEKERJAAN TERDAHULU (SENARAIKAN) GELARAN JAWATAN TEMPOH BEKERJA (TAHUN)

9.

JAWATAN YANG DISANDANG DALAM PERTUBUHAN / LAIN-LAIN

10. BIL.

REKOD AKADEMIK SIJIL / IJAZAH INSTITUT / PUSAT PENGAJIAN TINGGI TAHUN

B.

1.

NAMA ISTERI / SUAMI :

2.

JAWATAN / PEKERJAAN ISTERI / SUAMI :

3.

ALAMAT PEJABAT ISTERI / SUAMI :

Folder Borang../Tapisan Keutuhan (Lampiran T1)../siti

LAMPIRAN C

SURAT AKUAN
PINJAMAN PENDIDIKAN INSTITUSI / TABUNG PENDIDIKAN

Saya ………………………………………..No. KP:…..……………………… mengesahkan bahawa: Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana institusi / tabung pendidikan; Saya sebanyak ada RM mengambil mula ……………… pinjaman tarikh dan pendidikan hingga ………..…. mulai daripada …………….. tarikh RM

……………………………

…………….

………………………... hingga ……………………………… sebanyak

……………. Saya mengesahkan masih belum membuat bayaran; Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ……………………… mulai tarikh ……………. hingga …………….. sebanyak RM ……………… dan pada masa ini sedang membuat pembayaran secara bulanan melalui pembayaran tunai/potongan gaji mulai ……………………. ;

Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ……………………… mulai tarikh ……………. hingga …………….. sebanyak RM ……………… dan saya telahpun menyelesaikan sepenuhnya pinjaman pada …………………………… . PERAKUAN Saya mengaku bahawa pengisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar. Sekiranya tidak benar, saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 (f) dan Peraturan 4 (g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Tatatertib) 1993. (Kelakuan dan

PENGESAHAN ……………………………………………. Tandatangan Pegawai Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh : : : : ..………………………………………….. Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh : : : :