A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d sebagai jawaban yang benar 1. Hukum menjama¶ shalat adalah «« a.

sunnah b. wajib c. makruh d. mubah

2. Shalat dzuhur dikerjakan pada waktu Ashar dinamakan«« a. shalat jama¶ takhir b. shalat jama¶ c. shalat qashar taqdim 3. Shalat yang tidak boleh diqasharkan adalah shalat «« a. shalat maghrib dan b. shalat maghrib c. shubuh dan Isya dan shubuh dzuhur

d. shalat qadha

d. ashar dan maghrib

4. Shalat maghrib dikerjakan waktu shalat Isya¶ dinamakan jama¶«« a. jama¶ takdim b. jama¶ takhir c.qashar d. qadha 5. Syarat melaksanakan jama¶ takhir adalah «« a. meringkas atau b. bilangan c. mendahulukan memendekkan raka¶atnya tidak shalat yang berubah pertama

d. berniat akan menjama¶nya pada saat masuk waktu shalat pertama

6. Mengumpulkan dua shalat fardhu untuk dikerjakan dalam satu waktu disebut «« a. qashar b. jama¶ c. qadha d. sunnah 7. Memerdekakan / meringkas shalat yang 4 raka¶at menjadi 2 raka¶at disebut«.. a. qashar b. jama¶ c. qadha d. jama¶ taqdim 8. Waktu bepergian jauh boleh mengqashar shalat, jika jauhnya«.. a. + 76 b. 82,540 km c. 80,640 km 9. Shalat yang boleh dijama¶ adalah shalat «« a. dzuhur dengan b. dzuhur dengan c. shubuh dengan ashar maghrib dzuhur 10. Shalat yang boleh diqashar adalah «.. a. dzuhur, ashar, b. dzuhur, ashar, maghrib isya¶

d. 60 km

d. shubuh dengan isya¶

c. ashar, maghrib, isya¶

d. maghrib, isya, shubuh

11. Sujud yang dilakukan karena adanya perbuatan yang terlupakan dalam shalat, disebut«.. a. sujud syukur b. sujud sahwi c. sujud tilawah d. sujud tambahan 12. Cara melaksanakan sujud sahwi««. a. 1 kali b. 2 kali

c. 3 kali

d. 4 kali

Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar ! 1.. «««««««««««««««««««««««««««. a. 6 macam 14. Sujud syukur dilakukan «. 7. Shalat maghrib dan isya¶ dikerjakan pada waktu maghrib disebut jama¶ ««««. shalat diulang c. Shalat dzuhur dan ashar dikerjakan pada waktu ashar disebut jama¶ «««««« 4. c. empat kali c. sujud tilawah d. sujud shalat biasa b. sujud bacaan 17. waktu shalat wajib . 3 macam b. shalat dibatalkan b.. Shalat dzuhur diqashar menjadi«««. a. Sujud syukur dilakukan sebanyak «. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena ««.. diluar shalat b.. maka kita disunnahkan melakukan«. sujud syukur c.. a. tiga kali d. maka kita disunnahkan melakukan ««. didalam shalat B. 9. Apabila di dalam shalat kita lupa membaca tahyat awal. Menjama¶ shalat ada dua macam yaitu «««««««. haram c. manusia b. waktu siang d. Sujud syukur hukumnya «. Malaikat d. makruh 19. 4 macam c.. 5 macam d. Rasulullah SAW 18.. 10.. Cara melakukan sujud sahwi sama dengan «. Sujud shawi dapat dilakukan di dalam atau «««««««shalat 8. Apabila kita ragu dalam shalat tentang jumlah raka¶at yang kita lakukan «... a. wajib b.13. dua kali 20. Allah SWT c. sujud tilawah 15.. 3. a. a.dan ««««««. a. satu kali b. Shalat yang tidak boleh digashar ialah shalat «««««dan shalat «««««« 6. Apabila kita memperoleh nikmat dari Allah atau terhindar dari musibah. sunnah d. Sujud syukur adalah merupakan tanda terima kasih seorang hamba kepada«. sujud sahwi d.. sujud syukur c.raka¶at 2. maka kita melakukan «««. Apabila di dalam shalat kita merasa lebih atau kurang dalam sujud dan ruku. a. sujud shalat mayit 16.. Sebab-sebab orang melakukan sujud sahwi ada «. 5. sujud tilawah b. sujud sahwi d.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.