Fungsi Arkib Negara Malaysia

Fungsi
1. Memberi khidmat nasihat kepada jabatan-jabatan Kerajaan mengenai pengurusan rekod awam yang sistematik dan berkesan. 2. Mengesan, mengumpul menyimpan dan memelihara rekod dan bahan-bahan maklumat yang mempunyai nilai kebangsaan dan sejarah sebagai warisan khazanah negara. 3. Menyediakan kemudahan rujukan dan penyelidikan kepada jabatan-jabatan Kerajaan dan orang awam. 4. Menjalankan program penyelidikan dan pendokumentasian bagi tujuan memperlengkapkan maklumat mengenai sejarah tanahair. 5. Menyebarkan ilmu dan maklumat bernilai sejarah dikalangan orang ramai.

Bahagian Pengurusan Rekod Kerajaan
y

Objektif

1. Memastikan rekod awam diuruskan dengan sistematik dan berkesan mengikut peraturan dan piawaian yang ditetapkan agar rekod dapat dipelihara dan diakses; 2. Memastikan Pusat Rekod Agensi yang dibangunkan oleh pejabat awam mematuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh Arkib Negara; 3. Memastikan Program Pengurusan Rekod Elektronik yang dilaksanakan di pejabat awam mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh Arkib Negara; 4. Memastikan pelupusan rekod kerajaan dilaksanakan secara sistematik dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Arkib Negara bagi penjimatan ruang, kos dan peralatan di pejabat awam; 5. Memastikan Rekod Penting Kerajaan di pejabat awam diurus dan dipelihara dengan teratur dan selamat; dan 6. Memastikan Pelan Tindakan Bencana Rekod Kerajaan disedia dan dilaksanakan di pejabat awam.

Seksyen Perkhidmatan Pusat Rekod A. Unit Pusat Rekod Arkib 1. Merancang keperluan ruang dan peralatan untuk penyimpanan rekod kerajaan yang dipindahkan ke Arkib Negara; 2. Merancang dan menguruskan penerimaan rekod yang diputuskan pindah dari pejabat awam kepada jagaan dan kawalan Arkib Negara; 3. Mengurus dan menjalankan kerja-kerja pemprosesan rekod kerajaan; 4. Menguruskan penyimpanan dan memantau pemeliharaan rekod kerajaan di Pusat Rekod Arkib; 5. Memastikan keselamatan premis Pusat Rekod Arkib;

2. Memantau keakuran kepada spesifikasi dan piawaian bangunan. Merancang dan menyediakan dasar. Melaksanakan pemantauan ke atas pengurusan rekod elektronik di pejabat awam B. Unit Perolehan Dan Pemprosesan Rekod Elektronik 1. Menjalankan ujian keakuran aplikasi pengurusan rekod elektronik di pejabat awam kepada spesifikasi sistem ERMS yang dibangunkan oleh ANM. MAMPU 7. Unit Pengurusan Rekod Elektronik 1. . 2. Merancang dan menyediakan prosedur dan panduan berkaitan pelupusan rekod elektronik. 2. dan 4. Membantu menyediakan kelasifikasi fail di pejabat awam. 4.6. Merancang dan melaksanakan web-archiving. Merancang dan melaksanakan pemindahan rekod elektronik ke ANM: pemindahan pengesahan kuarantin semakan kualiti ingestion mengesahkan penerimaan/ pemindahan 3. Menyediakan prosedur. Menguruskan penggunaan aplikasi ERMS di ANM: 8. 3. 7. 5. kelengkapan dan peralatan penyimpanan. Merancang dan melaksanakan Projek URUS. Menjalankan program kerjasama dalam pelaksanaan projek-projek kerajaan elektronikJawatankuasa Pemandu Kerajaan Elektronik JITIK Seksyen GOE. prosedur dan panduan berkaitan pengurusan rekod elektronik di pejabat awam. Menyediakan spesifikasi bagi penubuhan Pusat Rekod Agensi. Memberi khidmat kepakaran berkaitan penubuhan dan penyenggaraan Pusat Rekod Agensi. Merancang dan melaksanakan program dan aktiviti pengurusan rekod elektronik di sepanjang kitaran hayat rekod: Khidmat nasihat pengurusan rekod elektronik Khidmat nasihat pembangunan aplikasi ERMS Taklimat pengurusan rekod elektronik 3. Merancang. 6. dan 8. Merancang dan menyediakan inventori bagi legacy system di pejabat awam serta menjalankan kajian sistem dan penilaian rekod bagi tujuan pelupusan rekod. B. mengurus dan melaksanakan pemindahan kumpulan rekod kerajaan yang telah bertaraf arkib awam ke Seksyen Repositori. Unit Pusat Rekod Agensi 1. Seksyen Pengurusan Rekod Elektronik A. piawaian dan panduan berkaitan penyenggaraan dan pemeliharaan rekod awam di Pusat Rekod Agensi. Menguruskan khidmat rujukan jabatan.

o Membentuk dan mengurus Pasukan Tindakan Bencana Rekod Kerajaan. Menyediakan Jadual Pelupusan Rekod Urusan Am. 4. Merangka dasar dan menyediakan garis panduan pelupusan rekod kerajaan. o Melaksanakan Program Rekod Penting Negara selaras dengan prosedur dan panduan yang ditetapkan. Merancang dan mengendalikan bengkel penyediaan Jadual Pelupusan Rekod Fungsian bagi pejabat awam. o Merangka. 2. Melaksanakan kerja-kerja keurusetiaan Jawatankuasa Pelupusan Rekod. dan 7. 2. Seksyen Pelupusan Rekod A. Merancang dan melaksanakan program pelupusan rekod kerajaan. dan o Melaksana tindakan pemulihan rekod akibat bencana. 3. 5. merangka dan menyediakan peraturan.Seksyen Rekod Penting Dan Pemulihan Bencana 1. merangka dan menyediakan peraturan. menyedia dan mengemaskini Pelan Tindakan Bencana Arkib Negara. Unit Penyediaan Jadual Pelupusan Rekod (JPR) 1. Pelan Tindakan Bencana o Merancang. Menguruskan permohonan pelupusan rekod Melaksanakan penilaian rekod Menguruskan kebenaran pelupusan rekod Memantau pemusnahan dan pemindahan rekod 3. dan 4. dan o Memantau pelaksanaan Program Rekod Penting Negara. . prosedur dan panduan Program Rekod Penting Negara. Melaksanakan kerja-kerja keurusetiaan Jawatankuasa Jadual Pelupusan Rekod. Merangka dasar dan menyediakan jadual bagi pemindahan rekod penting dan/atau rekod terperingkat ke Arkib Negara. Rekod Penting Negara o Merancang. 6. Unit Pelupusan Rekod 1. 2. Jadual Pelupusan Rekod Kewangan dan Perakaunan serta Jadual Pelupusan Rekod Fungsian Jabatan. o Memberi khidmat kepakaran bagi penyediaan dan pelaksanaan PTBRK di pejabat awam o Menyelaras penyediaan dan pelaksanaan PTBRK di pejabat awam. Merancang penyediaan Jadual Pelupusan Rekod Fungsian pejabat awam. Mengemaskini Jadual Pelupusan Rekod Urusan Am. Mengemaskini pangkalan data pelupusan rekod. prosedur dan panduan penyediaan Pelan Tindakan Bencana Rekod Kerajaan (PTBRK). B. Melaksanakan pemakaian Jadual Pelupusan Rekod Urusan Am dan Jadual Pelupusan Rekod Kewangan dan Perakaunan pejabat awam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful