Mutakhirini, arusmodenisasimenderaskanlagipembangunannegara.Pelbagaiprojeksosioekonomidijalankandenganbegiturancaknamunsecaratidaksedaralams ekitarsudahterjejas.Satukemelut yang terpaksadihadapiolehnegarakita.

Kita sebenarnyatersepitantarakeinginanmenjadisebuahnegaramajudenganalamsekitar yang perludipelihara, bak kata peribahasa ditelanmatimak,diluahmatibapa . Untukmelihatisuinidenganlebihjelas, satuperbincanganilmiahtelahdianjurkanolehPersatuanPencintaAlamSekitar Daerah Johor Bahrusempenakempen SayangiBumi KitaPencemaranalamsekitarmembawamaksudperbuatanmencemarkanalamsekitardenganunsur-unsur yang kotor.Maka, sesuatu yang padaasalnyabersihdandapatdigunakandenganbaikdanselamattelahmenjadikotordanmendatangkanmudaratapabiladigunakan.Antarapuncapunca yang diwartakanolehsebagaipenyebabpencemaran.terbahagikepadaduajenisiaitu ;:Pencemaran yang disebabkanolehfaktorsemulajadi .Pencemaran yang disebabkanolehfaktorsemulajadiialahpencemaran yang berlakudengansendirinyasetelahberlakunyabencanaalamsepertiletusangunungberapi, dilandaributtaufan, gempabumidansebagainya.Pencemaran yang disebabkanolehfaktormanusia . Pencemaran yang disebabkanolehfaktormanusiaialahpencemaran yang dilakukanolehmanusiasamaadasengajaatautidaksengaja .Antaranyaialahpencemaranudara.Untukmenyelamatkanalamsekitardaripadabahayape ncemaran ,langkah-langkahuntukmengatasipencemaran . Di antaralangkah-langkah yang diambilialah : ( a ) mengharamkanpembakaransampah-sarap di kawasanterbuka ( b ) menguatkuasakanundang-undanguntukmengawalpembebasan gas-gas beracundarikilang-kilangdankenderaan . ( c ) membinakilang-kilangjauhdarikawasanperumahan ( d ) mengawalaktivitipembinaan , perlombongandanpembalakan ( e ) menyedarkan orang ramaisupayamenjagakebersihanalamsekitar ( f ) menjalankan proses kitarsemulabahan-bahanbuangan.