02/03/2011

8 Golongan Penerima Zakat | Mengena…

Login

Registrasi

BERANDA

BELAJAR ISLAM

HUKUM ISLAM

FAEDAH ILMU

KONSULTASI

BUKU TAMU

ARSIP ARTIKEL

cari...

8 Golongan Penerima Zakat
Jumat, 06 Agustus 2010 00:00 Muhammad Abduh Tuasikal Hukum Islam

Segala puji b agi Allah, Rab b semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nab i kita Muhammad, keluarga dan sahab atnya. Dalam dua artikel sebelumnya kami telah membahas syarat-syarat zakat dan panduan zakat emas, perak dan mata uang. Pada kesempatan kali ini kami akan mem bahas tema menarik lainnya tentang zakat yaitu golongan yang berhak menerim a zakat. Semoga bermanfaat. Golongan yang berhak menerim a zakat adalah 8 golongan yang telah ditegaskan dalam Al Qur’an Al Karim pada ayat berikut,

َِ َ َ َ َ َ ‫إ ﱠﻧﻣﺎ اﻟﺻﱠدَ ﻗﺎت ﻟِﻠْﻔُﻘراء واﻟْﻣﺳﺎﻛِﯾن واﻟْﻌﺎﻣِ ﻠِﯾن ﻋﻠَ ْﯾﮭﺎ واﻟْﻣُؤﻟﱠﻔﺔ ﻗُﻠُوﺑُﮭُم وﻓِﻲ اﻟرﱢ ﻗﺎبِ واﻟْﻐَﺎرﻣِ ﯾن وﻓِﻲ ﺳﺑﯾل ﷲِ واﺑْن اﻟﺳﱠ ﺑ ﯾل‬ َ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ِ َ َ َ ِ ََ ُ َ َ ِ ِ ِ ِ َ ‫َِ ِ ﱠ‬
“Sesungguhnya zak at-zak at itu, hanyalah untuk [1] orang-orang fakir, [2] orang-orang miskin, [3] amil zak at, [4] para mu'allaf yang dib ujuk hatinya, [5] untuk (memerdek ak an) b udak, [6] orang-orang yang terlilit utang, [7] untuk jalan Allah dan [8] untuk merek a yang sedang dalam perjalanan.” (QS. At Taubah: 60) Ayat ini dengan jelas menggunakan kata “innama”, ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya.[1] Golongan pertama dan kedua: fakir dan miskin. Fakir dan miskin adalah golongan yang tidak mendapati ses uatu yang mencukupi kebutuhan mereka. Para ulam a berselisih pendapat manakah yang kondisinya lebih susah antara fakir dan miskin. Ulam a Syafi’iyah dan Hambali berpendapat bahwa fakir itu lebih susah dari miskin. Alas an mereka karena dalam ayat ini, Allah menyebut fakir lebih dulu baru miskin. Ulama lainnya berpendapat miskin lebih parah dari fakir.[2] Adapun batasan dikatakan fakir menurut ulama Syafi’iyah dan Malikiyah adalah orang yang tidak punya harta dan us aha yang dapat mem enuhi kebutuhannya. Seperti kebutuhannya, misal sepuluh ribu rupiah tiap harinya, namun ia sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut atau ia hanya dapat memenuhi kebutuhannya kurang dari separuh. Sedangkan mis kin adalah orang yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih dari separuh kebutuhannya, namun tidak bis a mem enuhi seluruhnya.[3] Orang yang berkecukupan tidak boleh diberi zakat Orang yang berkecukupan sama sekali tidak boleh diberi zakat, inilah yang disepakati oleh para ulama. Hal ini berdas arkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

‫ﻻَ ﺣظ ﻓِﯾﮭﺎ ﻟَﻐَ ﻧِﻰﱟ‬ َ ‫َ ﱠ‬
“Tidak ada satu pun b agian zak at untuk orang yang berkecuk upan.”[4] Apa standarnya orang kaya yang tidak boleh mengambil zakat? Standarnya, ia memiliki kecukupan ataukah tidak. Jika ia memiliki harta yang mencukupi diri dan orang-orang yang ia tanggung, maka tidak halal zakat untuk dirinya. Namun jika tidak memiliki kecukupan walaupun hartanya mencapai nishob, maka ia halal untuk mendapati zakat. Oleh karena itu, boleh jadi orang yang wajib zakat karena hartanya telah mencapai nishob, ia sekaligus berhak menerima zakat. Demikian pendapat mayoritas ulama yaitu ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan salah satu pendapat dari Imam Ahm ad.[5] Apa standar kecukupan? Kecukupan yang dimaks ud adalah kecukupan pada makan, minum , tempat tinggal, juga segala yang mesti ia penuhi tanpa bersifat boros atau tanpa keterbatas an. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah baik kebutuhan dirinya sendiri atau orangorang yang ia tanggung nafkahnya. Inilah pendapat mayoritas ulam a.[6] Bolehkah memberi zakat kepada fakir miskin yang mampu mencari nafkah? Jika fakir dan miskin mam pu bekerja dan mampu memenuhi kebutuhannya serta orang-orang yang ia tanggung atau memenuhi kebutuhannya secara sempurna, maka ia sama sekali tidak boleh mengambil zakat. Alas annya karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

Seputar Merayakan Maulid Nabi
Bukti Cinta Nabi yang Benar dan Keliru Sejarah Kelam Maulid Nabi Ulam a Ahlus Sunnah Menyikapi Maulid Nabi Alasan Sebagian Orang dalam Mem bela Maulid Benarkah Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar, Shalahuddin Al Ayubi Pro Maulid Nabi?

rumaysho.com/…/3148-8-golongan-pe…

1/7

maka ia bisa mendapat jatah zakat untuk memenuhi kebutuhannya yang kurang dalam setahun. Yang jadi patokan di sini adalah satu tahun karena umumnya zakat dikeluarkan setiap tahun. Karena amil zakat mendapat bagian zakat disebabkan pekerjaannya. Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguas a untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikannya.com Hukum Mencukur Alis Mata 36 Keutamaan Dzikir (1) rumaysho.02/03/2011 8 Golongan Penerima Zakat | Mengena… ْ ٍ ٍ‫ﻻَ ﺣظ ﻓِﯾﮭﺎ ﻟَﻐﻧِﻰﱟ وﻻَ ﻟِذِى ﻣِرﱠ ة ﻣُﻛ َﺗﺳِ ب‬ َ َ َ ‫َ ﱠ‬ ““Tidak ada satu pun b agian zakat untuk orang yang b erkecukupan dan tidak pula b agi orang yang kuat untuk b ek erja. Golongan keempat: orang yang ingin dilembutkan hatinya.[11] Siapakah Amil Zakat? Sayid Sabiq mengatakan. tidak disyaratkan termas uk miskin. Barangkali pula jumlah yang diberikan bisa mencapai ukuran nishob zakat. Mem bayar Utang (Qodho') Puasa Ram adhan Berbagai permas alahan qodho' puasa (membayar utang atau nyaur puasa) mas ih belum dipahami oleh.. boleh jadi dilihat dari lam anya ia bekerja atau dilihat dari pekerjaan yang ia lakukan.[9] Golongan ketiga: amil zakat. Dalam sebuah hadits disebutkan.”[7] Dalam hadits yang lain. yaitu orang yang b erperang di jalan Allah. Memiliki otoritas untuk mengambil dan mengumpulkan zakat adalah sebuah keniscayaan bagi amil karena am il mem iliki kewajiban untuk mengambil zakat secara paksa dari orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Bisa jadi golongan ini adalah muslim dan kafir. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat. Untuk amil zakat. Alasan lainnya adalah bahwas anya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa menyimpan kebutuhan makanan keluarga beliau untuk setahun. Rumaysho.com/…/3148-8-golongan-pe… 2/7 . “Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguas a untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya.”[12] ‘Adil bin Yusuf al ‘Azazi berkata. lalu ia memb erikannya kepada orang yang kaya.. Tips Pers iapan Safar Kisah Istri Kecanduan Chating Tanda Malam Lailatul Qadar New Rumaysho. pen)”[8] Berapa kadar zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin? Besar zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin adalah sebes ar kebutuhan yang mencukupi kebutuhan mereka dan orang yang mereka tanggung dalam setahun dan tidak boleh ditambah lebih daripada itu. Mereka itulah yang berhak diberi zakat meski sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kaya. Akan tetapi jika mereka dengan penuh kerelaan hati mendistribus ikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan penuh amanah dan kesungguhan maka mereka turut mendapatkan pahala.com Favourite Kebiasaan Tidur Pagi Ternyata Berbahaya Wanita yang Berpakaian Tapi Telanjang. Sehingga mereka tidak berhak mendapatkan harta zakat sedikitpun disebabkan status mereka sebagai wakil. Hal ini ses uai dengan istilah amil karena yang disebut amil adalah pekerja yang dipekerjakan oleh pihak tertentu. mentaati Allah dan Ras ul-Nya serta. “Golongan ketiga yang berhak mendapatkan zakat adalah amil zakat. Namun jika mereka meminta upah karena telah mendistribusikan zakat maka orang yang berzakat berkewajiban mem berinya upah dari hartanya yang lain bukan dari zakat. Bolehkah Menggunakan Hadits Maudhu’ dan Hadits Dho’if ? Yang dimaksudkan dengan hadits maudhu’ adalah hadits yang dikarang-karang oleh orang yang.. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerja mereka meski mereka sebenarnya adalah orang-orang yang kaya.”[10] Ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa imam (penguasa) akan memberikan pada amil zakat upah yang jelas. atau amil zak at. atau seseorang yang memb elinya dengan hartanya. Demikian pula termasuk amil adalah orang-orang yang menjaga harta zakat serta orang-orang yang mem bagi dan mendistribus ikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sedangkan orang biasa yang menjadi wakil orang yang berzakat untuk mendistribusikan zakatnya bukanlah termas uk amil zakat.”[14] Berdasarkan paparan di atas jelas lah bahwa syarat agar bisa disebut sebagai am il zakat adalah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa mus lim untuk mengambil zakat dan mendistribus ikannya sehingga panitia-panitia zakat yang ada di berbagai mas jid serta orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai amil bukanlah amil secara syar’i. atau orang yang mem iliki tetangga miskin kemudian orang miskin terseb ut dib eri zakat. tidak pula bagi orang yang kuat lagi fisiknya sempurna (artinya: mam pu untuk b ek erja. penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat. Jika fakir dan miskin mem iliki harta yang mencukupi sebagian kebutuhannya namun belum seluruhnya terpenuhi. َُ ‫ﻻَ َﺗﺣل اﻟﺻﱠدَ ﻗﺔ ﻟِﻐَ ﻧِﻰﱟ وﻻَ ﻟِذِى ﻣِرﱠ ة ﺳوىﱟ‬ ‫ِ ﱡ‬ َ ِ َ ٍ “Tidak halal zakat b agi orang yang b erkecuk upan. atau orang yang terlilit hutang. Orang yang ingin dilembutkan hatinya. ْ ٍ َ ٍ ٌ ُ ‫ِ ﱡ‬ ‫ﻻَ َﺗﺣل اﻟﺻﱠدَ ﻗﺔ ﻟِﻐﻧِﻰﱟ إﻻﱠ ﻟِﺧﻣْ ﺳَ ﺔ ﻟِﻐﺎز ﻓِﻰ ﺳَ ﺑﯾل ﷲِ أَو ﻟِﻌَﺎﻣِ ل ﻋَ ﻠَ ْﯾﮭَﺎ أَو ﻟِﻐﺎرم أَو ﻟِرَ ﺟُ ل اﺷ َﺗرَ اھَﺎ ﺑﻣَﺎﻟِﮫ أَو ﻟِرَ ﺟُ ل ﻛﺎنَ ﻟَﮫ ﺟَ ﺎر‬ ْ ِ ِ ْ ٍِ َ ْ ْ ‫ِ ِ ﱠ‬ ٍ ٍ َ ٍ َ ِ َ َُ َ ِ َ ‫ﻣِ ﺳْ ﻛِﯾن ﻓﺗُﺻدق ﻋﻠَﻰ اﻟْﻣِ ﺳْ ﻛِﯾن ﻓﺄَھْدَ اھﺎ اﻟْﻣِ ﺳْ ﻛِﯾنُ ﻟِﻠْﻐﻧِﻰﱢ‬ َ َ َ ‫ٌ َ ُﱢ‬ “Tidak halal zakat b agi orang kaya kecuali b agi lima orang.”[13] Syeikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin mengatakan... Situs Para Ustadz Jadi Rujukan Visit Other Articles Sebab Meraih Kebahagiaan Sebuah nas ehat dari seorang ‘alim robbani: Ketahuilah. Sadarlah! Serial Mudik (1). “Yang dimaksud dengan am il zakat adalah para petugas yang dikirim oleh penguasa untuk mengunpulkan zakat dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat..

2. Ia diberi zakat untuk menguatkan im annya. Hukum Memasukkan Contoh dari kalangan kafir: 1. Ia diberikan zakat agar menahan diri dari mengganggu kaum muslimin. penyediaan persenjataan. Syubhat Allah Ada Tanpa Tempat Hanya Boleh Hasad pada Dua Orang Kapan Wanita Boleh Mulai Melaksanakan Shalat Fardhu di Rumah? Bolehkah Menjamak Dua Shalat Sebelum Safar? Kem eja dalam Celana Hukum Wanita Memendekkan Rambut Fasilitas Rumaysho. 6. (3) safar yang dilakukan bukanlah safar maksiat. yaitu orang laki-laki yang mempunyai tanggungan bagi kaumnya. 2. Yang berutang adalah seorang mus lim.[16] Golongan keenam: orang yang terlilit utang.”[17] Ketiga: Orang yang berutang karena sebab dhoman (menanggung sebagai jaminan utang orang lain). Pemimpin di kaumnya. Bukan termasuk ahlu bait (keluarga Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ).com/…/3148-8-golongan-pe… 3/7 . Yang termasuk dalam golongan ini adalah: Pertama: Orang yang terlilit utang demi kemas lahatan dirinya. Kedua: Untuk kemaslahatan perang. Orang kafir yang sedang tertarik pada Islam . Orang kaya pun bisa diberi zakat dalam hal ini. Orang yang lemah imannya namun ditaati kaumnya. Utang tersebut membuat ia dipenjara. Utang tersebut mesti dilunasi saat itu juga. mas jid dan jalan. Ia diberi zakat agar ia dapat melanjutkan perjalanan ke negerinya. Bukan orang yang masih memiliki harta simpanan (seperti rumah) untuk melunas i utangnya. Namun ibnu sabil tidaklah diberi zakat kecuali bila memenuhi syarat: (1) mus lim dan bukan termasuk ahlul bait (keluarga Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam). Alasannya karena sarana-sarana tadi bukan jadi milik individual dan dalam surat At Taubah ayat 60 hanya dibatas i diberikan kepada delapan golongan tidak pada yang lainnya. 4. Ia diberi zakat supaya condong untuk masuk Islam. 3. Kedua: Orang yang terlilit utang karena untuk mem perbaiki hubungan orang lain. Orang kafir yang ditakutkan akan bahayanya. Artinya. Yang termasuk di sini adalah: Pertama: Berperang di jalan Allah. yaitu yang berjanji pada tuannya ingin merdeka dengan melunas i pembayaran tertentu. 2. Karena orang yang berperang di jalan Allah tidak berjuang untuk kemas lahatan dirinya saja. Dalil dari hal ini sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam . namun juga untuk kemaslahatan seluruh kaum mus limin. yaitu orang yang kehabisan bekal di perjalanan. ia berutang bukan untuk kepentingan dirinya. Seperti untuk pembangunan benteng pertahanan. 5.com Download e-book Download Kajian ‫َ ﱢ‬ ٍ ٍ َ َ ‫َ َ ِ ﱡ ِﱠ‬ َ‫إنﱠ اﻟْﻣَ ﺳْﺄَﻟَﺔ ﻻ َﺗﺣل إﻻ ﻟِﺛﻼ َﺛﺔ رَ ﺟُ ل َﺗﺣَ ﻣﱠ ل ﺑﺣَ ﻣَﺎﻟَﺔ َﺑﯾْنَ ﻗوم ﻓﺳَﺄَل ﻓِﯾﮭَﺎ ﺣَ ﱠﺗﻰ ﯾُؤد َﯾﮭَﺎ ﺛُم ﯾُﻣْ ﺳِ ك‬ َ َ ٍ َْ ‫ﱠ‬ ٍ ِ َ ِ “Sesungguhnya permintaan itu tidak halal kecuali b agi tiga orang. lantas masuk Islam. Ia diberi zakat untuk mendorong orang kafir semisalnya agar tertarik pula untuk masuk Islam. maka ia diberikan zakat.[18] Golongan ketujuh: di jalan Allah. tidak disyaratkan miskin.[20] Memberi Zakat untuk Kepentingan Sosial dan kepada Pak Kyai atau Guru Ngaji Para fuqoha berpendapat tidak bolehnya menyerahkan zakat untuk kepentingan sos ial seperti pembangunan jalan.02/03/2011 Contoh dari kalangan mus lim: 8 Golongan Penerima Zakat | Mengena… Hukum Mengusap Wajah Setelah Berdo’a 1. (2) pembebas an budak muslim.[15] Golongan kelima: pembebasan budak. Bukan orang yang bersengaja berutang untuk mendapatkan zakat.[19] Golongan kedelapan: ibnu sabil. Pembebasan budak yang termasuk di sini adalah: (1) pembebas an budak mukatab. (3) pembebasan tawanan mus lim yang ada di tangan orang kafir. Sehingga tidak perlu disyaratkan fakir atau miskin. Yang dimaksud di sini adalah orang as ing yang tidak dapat kembali ke negerinya. Namun di sini disyaratkan orang yang menjam in utang dan yang dijamin utang sama-sama orang yang sulit dalam melunasi utang. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi: 1. namun untuk kepentingan orang lain. (2) tidak memiliki harta pada saat itu sebagai biaya untuk kembali ke negerinya walaupun di negerinya dia adalah orang yang berkecukupan. penyediaan kendaraan perang. pemberian upah pada mata-mata baik muslim atau kafir yang bertugas untuk mem ata-matai mus uh. Hukum Daging Impor Di Manakah Allah (8). Menurut mayoritas ulama. Pusat Informasi rumaysho. bukan utang yang mas ih tertunda untuk dilunasi beberapa tahun lagi kecuali jika utang tersebut mes ti dilunasi di tahun itu. setelah itu ia b erhenti (untuk memintaminta). lalu ia meminta-minta hingga ia dapat menyelesaikan tanggungannya.

index “zakat”.[21] Ibnu Taimiyah rahim ahullah mengatakan. 2. An Nasai no. index “zakat”. hal 163-164. 3. [15] Lihat Al Mughni. Diselesaikan di Panggang-GK. Ibnu Majah no.rumaysho. index “zakat”. index “zakat”. [20] Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah. [7] HR. Jika diketahui dengan sangkaan kuat bahwa ia akan menggunakan zakat tersebut untuk maks iat. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubro. Abu Daud no. 6/351. 2/8264-8265. [6] Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah. 2/8252. Orang seperti ini tidak boleh diberikan zakat pada dirinya. Menyerahkan Zakat kepada Orang Muslim yang Bermaksiat dan Ahlu Bid’ah Orang yang menyandarkan diri pada Islam. [18] Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah. [3] Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah. 7/319 [16] Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah. point 156.com [1] Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah.com/…/3148-8-golongan-pe… 4/7 . 1634. Termasuk ahlu bid’ah dan bid’ahnya adalah bid’ah yang sifatnya kafir. index “zakat”. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Ia sudah pantas dimintai taubat. Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin. [19] Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah. rumaysho. An Nasai no. Darul Fikr. 2/290 [14] Majalis Syahri Ramadhan. index “zakat”. 2/8263. 876. point 172 dan 173. 1635. [8] HR. Asy Syam ilah. point 174 dan 175. 1405 H. terbitan Dar al Fikr Beirut. [17] HR. 2/8252. 2/8260-8261. 2/8252. Misalnya adalah bid’ah mengakui ada nabi ke-26. Lihat Al Irwa’ no. 876. ia pantas untuk diboikot dan mendapatkan hukuman lainnya. Lihat Al Irwa’ no. Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini shahih [11] Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah. [5] Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah. 2579 dan Ahmad 5/60. 2/8256. Ahli bid’ah (yang sifatnya tidak kafir) dan ahli maksiat. miskin.02/03/2011 8 Golongan Penerima Zakat | Mengena… Begitu pula tidak boleh menyerahkan zakat kepada pak Kyai atau guru ngaji kecuali jika mereka termas uk dalam delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam surat At Taubah ayat 60. point 170 dan 171. [12] Fiqh Sunnah. point 168. 24 Sya’ban 1431 H (05/08/2010) Penulis: Muham mad Abduh Tuasikal Artikel www. Lihat Syarh Sunan Ibni Majah. point 158. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. 2/8257. index “zakat”. 1/327. [13] Tamam ul Minnah fi Fiqh al Kitab wa Shahih al Sunnah. Ibnu Qudamah. 2/76-77. 6/351.”[22] Bersambung insya Allah pada pembahasan “Memberi Zakat kepada Kerabat”. point 163. As Suyuthi dkk. Seharusnya yang dipilih untuk mendapatkan zakat adalah orang yang berpegang teguh dengan syari’at. 2/8254. Asy Syamilah 1/132. [2] Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah. [21] Lihat Shahih Fiqh Sunnah. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. 2597. “Sudah seharusnya setiap orang memperhatikan orang-orang yang berhak mendapakan zakat dari kalangan fakir. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. [4] HR. 2/8261-8262. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubro. Bagaimana mungkin ia ditolong dalam berbuat maksiat. Abu Daud no. point 164. maka tidak boleh memberikan zakat pada orang semacam itu. 2/8258. Lihat Al Irwa’ no. Jika nampak pada seseorang kebid’ahan atau kefas ikan. 652. At Tirmidzi no. 877. Jadi seharusnya zakat diserahkan pada orang yang benar-benar mem perhatikan shalat dan ibadah wajib lainnya. Maka tidak meragukan lagi bahwa golongan ini yang pantas diberikan zakat. [10] HR. point 169. index “zakat”. cet Darul Hadits Kairo. point 159. Syaikh Muhammad Nas hiruddin Al Albani. terbitan Muassasah Qurthubah Mesir. index “zakat”. 1839 dan Ahmad 2/164 . ada beberapa golongan: 1. orang yang terlilit utang dan golongan lainnya. Muslim yang taat dan menjalankan syariat Islam. Beirut. index “zakat”. index “zakat”. [9] Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah. point 157.

Semoga Allah mudahkan. alasan kenapa dikatakan sulit? Ins ya Allah banyak sekali orang miskin dan tidak mampu di sekitar kita. bagaimana jika saya sulit menemukan orang untuk diberikan zakat harta di lingkungan rum ah lalu saya titipkan zakat itu pada masjid di lingkungan saya. 25/87. boleh atau tidak? syukron us tadz Muhammad Abduh Tuasikal 01/15/2011 12:21 PM Wa'alaikumus salam Bisa tahu. 8 Golongan Penerima Zakat | Mengena… 5 people liked this. honor tetap dia sebulan 1 juta. apakah termasuk fakir miskin atau tidak ? dan apakah berhak menerim a zakat Muhammad Abduh Tuasikal 09/09/2010 01:46 PM rumaysho. yang menjadi tanggungannya is tri dan satu anak. Darul Wafa’. Ibnu Taimiyah. Abidin 10/04/2010 12:59 PM Assalamu'alaikum Ustadz. bagaimana apabila ada janda tua yang tidak punya pekerjaan namun kehidupannya ditanggung sama keluarga atau anaknya. dia boleh mendapatkan zakat. 09/17/2010 07:41 PM Abu Daud 09/08/2010 01:50 PM Ustadz. anaknya perlu operas i yang membutuhkan dana 4 juta. 10/05/2010 11:19 AM Naruto 09/16/2010 06:34 AM Assalamu'alaykum. Iya. dsb seperti yg banyak dilakukan oleh lembaga2 zakat pada mas a ini boleh ndak? Muhammad Abduh Tuasikal Spt itu tdk dibolehkan. Apakah orang semacam ini termasuk miskin yang mendapatkan zakat mal? Muhammad Abduh Tuasikal Wa'alaikumus salam.02/03/2011 [22] Majmu’ Al Fatawa.com/…/3148-8-golongan-pe… 5/7 . ses eorang marbot masjid tertimpa musibah. Tambahkan Komentar Baru Showing 10 of 14 comments Urutan tampil Subs cribe by email Subs cribe by RSS Hermin Nurhayati 01/15/2011 08:37 AM Assalamu'alaikum Ustadz. MCK. Kalo harta zakat digunakan utk modal usaha atau pembanguna gedung/fas ilitas um um spt sekolah.

apakah boleh memberikan zakat mal kepada anak yatim yang fakir/miskin? Mohon penjelas annya.02/03/2011 8 Golongan Penerima Zakat | Mengena… Kalau ia ditanggung keluarga yg mampu.ly/ahyBmp #rumaysho.ly/ahyBmp One more retweet from mazheelfaruqy raksakaindra 08/06/2010 12:28 AM From Twitter via BackType Ust. mk kalau sudah mencukupi kebutuhannya. Eniybachtiar 09/01/2010 08:45 AM Ustat. ia tdk bisa dikategorikan miskin. Abduh: 8 Golongan Penerima Zakat http://bit.trima kas ih Muhammad Abduh Tuasikal 09/03/2010 08:24 AM Kalau anak yatim termas uk fakir miskin. Abduh: 8 Golongan Penerima Zakat http://bit. Reactions adaamprabowo 08/06/2010 05:35 AM From Twitter via BackType RT @blogustadz: Ustadz Abduh: 8 Golongan Penerima Zakat http://bit.com/…/3148-8-golongan-pe… 6/7 .ly/ahyBmp mudha 08/06/2010 12:28 AM From Twitter via BackType 8 Golongan Penerima Zakat http://bit.ly/ahyBmp banghen 08/06/2010 01:06 AM From Twitter via BackType RT @raksakaindra: Us t.com blog comments powered by DISQUS back to top Artikel Terkait: Adakah Zakat pada Mobil? Menjual Barang Yang Masih Utangan Adakah Zakat pada Tanah & Bangunan? Bolehkah Mendahulukan Puas a Sunnah dari Qodho’ Puasa? Salah Paham dengan Istilah Amil Zakat Artikel Lainnya: rumaysho. mk dibolehkan.ly/ahyBmp blogustadz 08/06/2010 12:28 AM From Twitter via BackType Ustadz Abduh: 8 Golongan Penerim a Zakat http://bit.

Tips Persiapan Safar 14.. Recent Popular Artikel Terbanyak Dibaca Kebiasaan Tidur Pagi Ternyata Berbahaya 14... Menjadi Umat Terbaik dengan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar Pembahasan berikut adalah risalah ringkas dari Abu. Niat Syarat Seluruh Amal Niat Syarat Seluruh Amal Karena Niat.08..09 Serial Mudik (1).com/…/3148-8-golongan-pe… 7/7 . (1) by rumaysho ZAKAT atas tanah (1) by rumaysho Recent Comments Muhammad Abduh Tuasikal Wallahu a'lam.10.09 Tanda Malam Lailatul Qadar Muhammad Abduh Tuasikal Syaikh Ibnu Baz dan Syaikh Sholeh Al Fauzan katakan bahwa tidk boleh menjamak shalat jumat dan shalat ashar krn nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidk pernah contohkan padahal dulu pernah terjadi..08. Bolehkah Menjamak Dua Shalat Sebelum Safar? | Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat | Rumaysho.. Rabb semesta alam.08.. Baik atau. Shalawa.. janganlah nangis! karena engkau selalu ada . Sadarlah! 29.09 About Me Hubungi Kami Hakcipta © 2011 Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat | Rumaysho.12.Com. (1) by rumaysho (0) by arham manhaj salaf (0) by haris hukum bersedekah dg uang riba (1) by rumaysho pernikahan terganjal weton (1) by rumaysho Najis (1) by rumaysho Minum segelas atau sebotol dengan orang .. Faedah Tafsir Surat Al Kafirun | Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat | Rumaysho..Com · 23 hours ago 29. Semua Hak Dilindungi...10 Prediksi Kiamat 21-12-2012.08.Com · 17 hours ago Linda Althaf alhamdulillah Allah mengingatkanku .. Laporan Donasi Buka Puasa Bersama di Gunung Kidul Segala puji bagi Allah. (Rumaysho) Ayah..10. Benarkah? 13. Keutamaan Hajar Aswad dan Rukun Yamani Apa saja keistimewaan Hajar Aswad dan Rukun Yam ani. rumaysho. Bagaimana Shalat Jama'ah Bagi Wanita? | Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat | Rumaysho. Jalan Kebenaran Hukum Menghadiri Perayaan Maulid Nabi Pertanyaan: Bolehkah ses eorang menghadiri perayaa.. Beda Hasanah dan Darojah Seringkali ketika membaca ayat Al Qur’an atau hadi.. Memakai Celana Panjang dalam Shalat Perhitungan Zakat Barang Dagangan Hukum Zakat Fithri dengan Uang Panduan Zakat Fithri Memberi Zakat kepada Kerabat Artikel Sebelumnya: Panduan Zakat Emas. Janganlah Nangis! Ayah.09 Kiat-kiat Mengisi Waktu Pagi 14. Pusat Informasi Download e-book.. Merayakan Maulid Nabi dalam Rangka Mengagungkan Nabi Pertanyaan: Apa hukum merayakan maulid Nabi shall.. Perak dan Mata Uang Syarat-Syarat Zakat 8 Golongan Penerima Zakat | Mengena… Berikutnya >> You are here: Home Hukum Islam Zakat 8 Golongan Penerima Zakat Faedah Ilmu Kaedah Fiqhiyah (1)..10 Konsultasi Terbaru menyebut Allah dengan istilah yang di at.ayat itu sifatnya umum.09 Amalan Puasa 'Asyura 19.Com · 18 hours ago Kisah Istri Kecanduan Chating 01.. Makanan yang Diharamkan Sebagian kita mungkin belum mem aham i apa saja maka..02/03/2011 Fatwa..07....09 Wanita yang Berpakaian Tapi Telanjang..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful