PJM3112

MINGGU 1

ISL 1 Rujuk buku Wee Eng Hoe. (1994). Organisasi & Pentadbiran Jasmani.Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd. untuk mendapatkan maklumat berhubung dengan aspek organisasi &pentadbiran sukan dan Pendidikan jasmani. Rujuk buku International Olympic Committee (2001).Spot Administration Manual. Calgary, Canada:McAra Printing Limited untuk mendapatkan bahan yang berkaitan dengan perlembagaan dan pentadbiran organisasi sukan secara umumj. Layari Laman web www.nsc.gov.my untuk mendapatkan maklumat berhubung agensi-agensi sukan di negara ini

AMALI 1

Lawatan ke stor sukan dan kemudahan sukan (padang dan gelanggang ) dan sediakan satu laporan dalam aspek seperti berikut:
- Inventory (KEW PA 312/314/314A) - Prosedur keluar masuk alatan sukan Keselamatan dan kemudahan sukan dan alatan - Susunan alatan - *lain-lain yang difikirkan perlu

-

Berikan ulasan ringkas mengenai kekuatan dan kelemahan Cadangan penambahbaikan yang sesuai.

PJM3112

MINGGU 2

ISL 2
Layari laman web www.nsc.gov.my untuk mendapatkan maklumat berhubung dengan pengurusan sumber manusia di Majlis Sukan Negara Rujuk buku Mohd .Salleh Aman et.al.(2006) . Pengurusan Sukan Aplikasinya di Malaysia.Universiti Malaya: Penerbit Universiti Malaya untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan perancangan, sumber kewangan &teknik membuat keputusan.

AMALI 2 Dapatkan taklimat dari pegawai kewangan - Perancangan belanjawan - Mendapatkan sebut harga - Prosedur pemilihan - Pengendalian mesyuarat

PJM3112

MINGGU 3

ISL 3 Layari laman web www.ausport.gov.au/ais/ untuk mendapatkan maklumat berhubung dengan teknologi dalam sukan Layari laman web agensi-agensi sukan di negara ini bagi tujuan orientasi organisasi berkaitan . AMALI 3 Penyediaan kertas kerja bagi: - Pembelian alatan - Pengurusan stor/ kemudahan sukan - Lawatan sambil belajar - Laporan-laporan - Lawatan ke salah satu persatuan sukan Perbincangan tentang pentadbiran persatuan - Taklimat oleh pentadbir sukan

-

PJM3112

MINGGU 4

ISL 4
Mendapatkan bahan daripada media cetak dan elektronik (internet) berkaitan:

-

konsep permainan tradisional jenis-jenis permainan tradisional

berbincang dalam kumpulan kecil untuk merancang permainan tradisional dengan menekankan aspek:

-

peraturan permainan pengurusan pertandingan

AMALI 4 Bengkel penggunaan ICT dalam sukan aspek fisiologi senam, anatomi dan fisiologi dan biomekanik dalam sukan - aspek pengelolaan aktiviti / sukan dan permainan/ lawatan - pembentangan hasil dapatan jenis dan kaedah pelaksanaan - mengintegrasikan kemahiran ICT dalam mencari maklumat berkaitan.

PJM3112

MINGGU 5

ISL 5
Rujuk buku International Olympic Committee (2001). Spot Administration Manual. Calgary, Canada: McAra Printing Limited untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang aspek pembangunan sukan dan jurulatih. Rujuk buku Hewes, D.W (2005). An Administrative Guidebook to Early Care and Education Programmes. Boston . Allyn and Bacon mendapatkan maklumat lebih lanjut berkaitan dengan program TID (Talent Identitification)

AMALI 5 Perbincangan mengenai permainan tradisional menyediakan kertas kerja Permainan Tradisional

PJM3112

MINGGU 6

ISL 6

Mendapatkan bahan daripada media cetak dan elektronik (internet) berkaitan isuisu dalam sukan. Pilih satu isu yang berkaitan dan ulas dalam bentuk peta minda
AMALI 6

Menonton perlawanan (rakaman atau sebenar) dan berbincang tentang kejurulatihan /atlet

MINGGU 7

PJM3112

ISL 7

Mendapatkan bahan daripada media cetak dan elektronik(internet) berkaitan dengan nilai dan etika dalam sukan. Maklumat ditulis dalam bentuk peta minda.
AMALI 7

Lawatan ke persatuan sukan untuk mendapatkan maklumat tentang latihan/pemilihan dan pembangunan bakat dalam sesuatu permainan

MINGGU 8

PJM3112

ISL 8 Mendapatkan bahan daripada media cetak dan elektronik (internet) berkaitan dengan undangundang dan pentadbiran sukan AMALI 8 Kes study tajuk-tajuk berkaitan (dalam kumpulan) - wanita dan sukan - sukan dan media massa - politik dan sukan - insentif dan atlet - perjudian dan sukan - cabaran sukan negara pembentangan hasil perbincangan Kes study tajuk-tajuk berkaitan ( dalam kumpulan)

MINGGU 9

PJM3112

ISL 9
Menyediakan folio berkaitan dengan pengurusan dan perlaksanaan lawatan

AMALI 9 Menjemput penceramah khas untuk membincangkan isu-isu undang-undang dalam sukan. Penyediaan kertas kerja sebelum menguruskan lawatan.

MINGGU 10

PJM3112

ISL 10
Menyediakan folio berkaitan pengurusan dan pelaksanaan lawatan

AMALI 10 Mengurus dan melaksanakan lawatan ilmiah serta menyediakan laporan.

MINGGU 11

ISL 11

PJM3112

Menyediakan folio berkaitan pengurusan dan pelaksanaan lawatan

AMALI 11 Mengadakan carnival permainan tradisional ( dalam kumpulan)

MINGGU 12

ISL 12
Menyediakan folio berkaitan pengurusan dan perlaksanaan aktiviti atau program permainan tradisional

PJM3112

AMALI 12 Mengurus dan melaksanakan aktiviti atau program-program permainan tradisional