P. 1
Modul Cemerlang Sejarah Tingkatan 4

Modul Cemerlang Sejarah Tingkatan 4

|Views: 367|Likes:
Published by Faridah Ibrahim

More info:

Published by: Faridah Ibrahim on May 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2012

pdf

text

original

MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011

BAB 4
MODUL CEMERLANG SEJARAH
TINGKATAN 4
2011
BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
DI MAKKAH
NAMA
TINGKATAN
NAMA GURU
TARIKH
: ___________________________________________
:___________________________________________
:___________________________________________
: ___________________________________________
1
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011
BAB 4
Item Be!t"#t"
Buku Teks ( ms 100)
1
Zaman sebelum Islam di Tanah Arab dikenal sebagai Zaman Jahililiah. Zaman ini juga dikenali
sebagai Zaman Kegelapan.
a
Namakan dua golongan masaraka! Arab Jahiliah"
i
ii
#######################################################################
#######################################################################
$% markah&
b
'engapakah Zaman Jahiliah juga dianggap (aman kegelapan"
i
ii
)
#######################################################################
#######################################################################
$% markah&
*enaraikan dua ben!uk keper)aaan agama dalam masaraka! Arab Jahiliah
i
ii
#######################################################################
#######################################################################
$% markah&
d
Jelaskan !iga )orak kehidupan masaraka! Jahiliah dari aspek !$!%&'(
i
ii
iii
#######################################################################
#######################################################################
#######################################################################
$+ markah&
e
Apakah ang akan !erjadi jika semanga! assabiah menebal dalam kalangan masaraka! di
negara ki!a"
i
ii
#######################################################################
#######################################################################
$% markah&
%
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011
BAB 4
B"#" Te#! )m(!(102*10+,
%
'asaraka! Arab Jahiliah mengamalkan *is!em Kabilah ang berasaskan )ara hidup berpuak,
puak dan berkelompok. *e!iap kabilah mempunai iden!i!i dan pera!uranna !ersendiri dan
dike!uai oleh seorang seikh.
(a)
Berikan -"& sara! perlan!ikan seorang seikh dalam sesebuah kabilah
i
ii
#######################################################################
#######################################################################
$% markah&
(b)
Berikan maksud semanga! assabiah
------------------------------------
------------------------------------
$% markah&
())
Na!akan t%.& pun)a bagaimana semanga! assabiah mun)ul dalam kehidupan masaraka!
Arab Jahiliah
i
ii
iii
#######################################################################
#######################################################################
#######################################################################
$+ markah&
(d)
Namakan peperangan an!ara kabilah berpun)a daripada perkara ang ke)il ang memakan
masa selama .0 !ahun
-----------------------------------..
$1 markah&
(e)
Namakan -"& puak Arab Jahiliah ang !erliba! dalam peperangan di a!as
i
ii
#######################################################################
#######################################################################
$% markah&
+
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011
BAB 4
+
Nabi 'uhammad s.a./. berke!urunan bangsa 0urais ang sanga! dihorma!i
oleh kabilah Arab ang lain. 1a!uk baginda Abdul 'u!!alib !elah
menamakan baginda 'uhammad ang bermaksud te/"0%
(a)
Berikan -"& si2a! !erpuji Nabi 'uhammad s.a./.
i
ii
#######################################################################
#######################################################################
$% markah&
(b)
Berikan maksud al,Amin ang digelar oleh orang Arab 0urais kepada Nabi 'uhammad
s.a./
#######################################################################
$% markah&
())
Namakan peris!i/a ang menunjukkan ke/iba/aan Nabi 'uhammad s.a./. sebagai !okoh
pemimpin ang unggul sebelum dilan!ik menjadi rasul
#######################################################################
$1 markah&
(d)
Berikan t%.& si2a! kepimpinan dan pengasih Nabi 'ubi 'uhammad s.a./. sebagai ke!ua
keluarga
i
ii
iii
#######################################################################
#######################################################################
#######################################################################
$+ markah&
(e)
Berikan sa!u )on!oh si2a! kebijakasaan Nabi 'uhammad s.a./. dalam menelesaikankan
masalah
#######################################################################
$1 markah&
(2)
Berikan sa!u )on!oh si2a! pemaa2 Nabi 'uhammad s.a./.
#######################################################################
$1 markah&
.
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011
BAB 4
.
*ebelum dilan!ik menjadi rasul3 Nabi 'uhammad s.a./. sering mengasingkan diri dari
masaraka! dengan )ara 1et&2&33"t2 kepada Allah.
(a)
Namakan !empa! Nabi 'uhammad s.a./. 1et&2&33"t2 kepada Allah
#######################################################################
$1 markah&
(b)
Berikan -"& sebab mengapa Nabi 'uhammad s.a./. 1et&2&33"t2
i
ii
#######################################################################
#######################################################################
$% markah&
())
Namakan /ahu per!ama ang di!urunkan oleh Allah kepada Nabi 'uhammad s.a./.
#######################################################################
$1 markah&
(d)
Berikan -"& sebab mengapa amalan memba)a sanga! pen!ing dalam Islam
i
ii
#######################################################################
#######################################################################
$% markah&
(e)
Berikan -"& kepen!ingan /ahu kedua dalam perkembangan Islam
i
ii
#######################################################################
#######################################################################
$% markah&
(2)
Namakan -"& !okoh !era/al memeluk Islam
i
ii
#######################################################################
#######################################################################
$% markah&
4
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011
BAB 4
B"#" Te#! ) m(!( 104 5 111 ,
4.
5ajah beriku! menunjukkan )ara penebaran Islam di 'akkah.
*e)ara rahsia
6enebaran Islam di 'akkah
*e)ara !erbuka
(a)
Na!akan -"& /%2&# ang menerima Islam se)ara !erbuka.
i
ii
#######################################################################
#######################################################################
$% markah&
(b)
'engapakah Nabi 'uhammad s.a./. berdah/ah se)ara rahsia"
i
ii
#######################################################################
#######################################################################
$% markah&
())
Bagaimanakah penebaran dak/ah Islamiah se)ara !erbuka dilakukan oleh Nabi
'uhammad s.a./."
i
ii
iii
#######################################################################
#######################################################################
#######################################################################
$+ markah&
(d)
6ada pendapa! anda3 apakah pendeka!an dak/ah 5asulullah s.a./. ang boleh di)on!ohi"
i
ii
iii
#######################################################################
#######################################################################
#######################################################################
$+ markah&
7
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011
BAB 4
Buku Teks
7
(ms 111,11%)
6enen!angan !erhadap Islam oleh orang Arab 0urais


Nabi 'uhammad s.a./. diganggu semasa beribada!
Benda,benda ko!or dile!akkan di !engkuk Nabi
'uhammad s.a./. semasa baginda bersembahang
a
Bagaimanakah 2ak!or perbe(aan keper)aaan an!ara orang Arab 0urais dengan uma!
Islam memba/a kepada penen!angan"
i
ii
#######################################################################
#######################################################################
$% markah&
b
'engapa orang Arab 0urais menolak konsep persaudaraan dalam Islam"
i
#######################################################################
$1 markah&
)
Apakah anggapan orang Arab 0urais !erhadap !ugas Nabi 'uhammad s.a./."
i
ii
d
#######################################################################
#######################################################################
$% markah&
Na!akan dua penen!angan ang digunakan oleh orang Arab 0urais un!uk menen!ang
ajaran Islam
i
ii
#######################################################################
#######################################################################
$% markah&
e
Na!akan !iga ben!uk pemulauan !erhadap keluarga Nabi 'uhammad s.a./.
i
ii
iii
#######################################################################
#######################################################################
#######################################################################
$+ markah&
8
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011
BAB 4
Item E!e%
B"#" Te#! m! 102*106
1.
6elan!ikan Nabi 'uhammad s.a./. sebagai rasul juga dianggap sebagai rahma! kepada seluruh
alam sejaga!
a
b
Jelaskan !en!ang kehidupan Nabi 'uhammad s.a./. sebelum menjadi rasul.
$ 10 m&#&2,
'engapakah Nabi 'uhammad s.a./. diberi gelaran Al,Amin"
$ . m&#&2,
)9eri!akan peris!i/a pele!akan semula :ajar As/ad.bagi membuk!ikan kepemimpinan Nabi
'uhammad s.a./3
$ 7 m&#&2,
B"#" Te#! m! m! 111*117
;ahu kedua < *urah al,'uddasir3 Aa! 1,8
mengis!iharkan Nabi 'uhammad s.a./. sebagai 5asulullah dan
/ajib menampaikan Islam kepada seluruh manusia
%.
Aa! al,0uran di a!as di!urunkan kepada Nabi 'uhammad sa/ un!uk menebarkan Islam
!e!api di!en!ang oleh orang Arab 0urais .
a
Bagaimanakah Nabi 'uhammad sa/. menebarkan ajaran Islam pada peringka!
a/al di 'akkah"
$ = m&#&2,
Terangkan penerimaan masaraka! Arab !erhadap Islam pada peringka! a/al di
ko!a 'akkah
$ 7 m&#&2,
Na!akan )ara,)ara penen!angan orang Arab 0urais !erhadap Nabi 'uhammad
s.a./.
$7 m&#&2,
b
)
B"#" Te#! m(!( 111 5 117
+.
'akluma! beriku! menunjukkan usaha ang dilakukan oleh Nabi 'uhammad s.a./. un!uk
mengurangkan penderi!aan uma! Islam akiba! penen!angan orang 0urais 'ekah.
(a)
(b)
Jelaskan )ara penen!angan orang Arab 0urais !erhadap penebaran Islam.
$ 7 m&#&2 &
'engapakah orang Arab 0urais menen!ang penebaran Islam ang diba/a 5asulullah
s.a./."
$ 7 m&#&2 &
i.
6ada pendapa! anda3 bagaimanakah orang Islam menghadapi penen!angan orang
Arab 0urais "
$ 4 m&#&2 &
*ebagai seorang pelajar3 bagaimanakah anda mengamalkan sikap horma!,
menghorma!i !erhadap agama kaum lain di negara ki!a"
$ + m&#&2 &
())
ii.
=

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->