NOTA PADAT MENGGAMBAR PENGENALAN BIDANG MENGGAMBAR satu bidang yang menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang

murid. melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. .menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi dalam sesuatu hasil karya. .lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, gosokan, resis, percikan dan mozek. .meliputi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat bahan dan kegunaannya. .membolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan.. .dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. Definisi Menggambar .representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata. .mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. . gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang .Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek Gambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk grafik. Representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan terhadap sesuatu imej atau objek RPengenalan dan Penerokaan Alat, Media dan Teknik .penting bagi seseorang guru mengetahui dan mengenal pasti perubahan dan perkembangan diri murid-muridnya. .digunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja. Berikut .alatan dan media yang boleh digunakan bagai aktiviti menggambar: Berbagai jenis pensil Warna pastel, warna air, warna poster, warna pensil Kapur berwarna Oil paste Artline atau marker Berbagai jenis pen Gouche, akrilik, cat minyak Stensil

Kolaj Capan, cetakan Lilin Berbagai jenis cebisan kertas suratkhabar atau majalah Bahan-bahan semulajadi seperti berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan . Penyedut minuman Gunting, pisau lipat, gam .Berbagai jenis berus lukisan . Palet/pembancuh warna TUJUAN MENGGAMBAR Berikut ialah hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh setiap murid dalam kegiatan menggambar: . Asas menggambar Menggambar Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar Sarbinipani2009 Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid Menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer Menggambar berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer Jika dilihat secara keseluruhannya, setiap hasil pembelajaran tersebut boleh dibahagikan mengikut arasaras yang tertentu seperti berikut: Rpengetahuan Rkefahaman Raplikasi Ranalisa Rsintesis Rpenilaian (a) Aras Pengetahuan dan Kefahaman Memahami konsep dan fungsi setiap aktiviti yang dipelajari Menyatakan perasaan, idea dan imaginasi diri melalui kegiatan menggambar. 1. Apakah yang anda faham tentang definisi menggambar 2. Berikan teknik-teknik yang boleh digunakan dalam proses menggambar 3. Apakah alatan, media dan bahan yang sesuai untuk aktiviti menggambar Menguasai asas seni reka serta menghasilkan hasil kerja seni visual yang kreatif dan berfungsi Meningkatkan pengetahuan Asas Senireka serta mengaplikasikannya dalam penghasilan

(b) Aras Aplikasi dan Analisa Setelah mengetahui dan memahami apa yang dipelajari murid akan beralih ke tahap atau aras aplikasi dan analisa seperti berikut: Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan, benda, alat dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan Menggunakan bahan asas dan bahan gantian dalam kegiatan menggambar Mengambil bahagian dalam kegiatan seni visual dengan perasaan gembira Menggunakan dan meneroka beberapa teknik dan proses menghasilkan karya seni visual melalui penerokaan terhadap bahan alam dan bahan kutipan Mengenal dan menggunakan elemen asas seni reka dalam penghasilan karya secara kreatif Membuat penerokaan berdasarkan pemerhatian dan bantuan komputer dalam penghasilan karya Meneroka dengan menggunakan perisian komputer dalam proses penghasilan karya Mempelbagaikan alat, bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni visual (c) Aras Sintesis dan Penilaian Aras sintesis dan penilaian ialah aras peringkat akhir yang perlu dicapai oleh murid apabila mereka melalui proses aras pengetahuan, pemahaman, aplikasi dan analisa. Di antaranya ialah: 1/ 33

bahan dan teknik dalam penghasilan secara kreatif Menghargai sumbangan pelukis tempatan dalam kegiatan menggambar Menghargai sumbangan pelukis tempatan dan unsurunsur budaya tanah air melalui kegiatan seni visual Membuat pernyataan secara lisan tentang kerja sendiri dan rakan secara kritis dan merekod pengalaman pembelajaran dalam portfolio. KEPENTINGAN MENGGAMBAR Menurut Gaitskell dan Huewitz. bahan dan teknik untuk menghasilkan sesuatu hasil kerja. berkeyakinan diri. terdapat empat cara bagaimana guru dan murid-muridnya berbincang . kekemasan. (1970). disentuh dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai Memilih.NOTA PADAT MENGGAMBAR Menghayati benda yang dilihat. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk menghasilkan portfolio (analisis) Meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasi elemen Asas Senireka dalam penghasil karya Menggabungjalin aktiviti seni visual dengan matapelajaran lain dalam usaha mewujudkan idea yang kreatif Menggabungkan pelbagai alat. memadan. kebersihan serta mengutamakan keselamatan Meningkatkan minat. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama. menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam semua kegiatan seni visual Menghargai alam persekitaran serta menghayati unsur flora dan fauna untuk penghasilan Mengenal dan menggunakan elemen Asas Senireka dalam penghasilan karya secara kreatif. daya kreativiti dan imaginasi dalam kegiatan seni visual Mengenali serta menghargai hasil kerja sendiri dan rakan Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan alat.

gurisan. Murid menyedari wujudnya rupa asas geometri di persekitaran. Pemerhatian tertumpu dari segi sifat dan jenis garisan seperti tebal.nipis. bahan. Semasa murid berada di tahun tiga. putus-putus. Di antara teknik-teknik yang boleh dicadangkan ialah seperti stensilan. bahan. lukisan. kolaj.Pada tahun pertama di sekolah rendah peringkat permulaan murid-murid didedahkan dengan asas menggambar iaitu dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan tapak kaki haiwan. Akhirnya murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai bahan serta teknik setelah membuat pemerhatian. Teknik-teknik yang boleh dipelajari oleh mereka dalam proses menggambar di tahun satu ialah seperti menekap. Di antara cadangan aktiviti murid-murid di peringkat ini ialah seperti lukisan. menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah dan diaplikasikan dalam kegiatan menggambar seperti mengenal garisan. lurus. pendek. stensilan. . tapak kaki manusia. memotong.mengenai hasil kerja seni: 1. gosokan dan kolaj.Di tahun kedua pula murid sudah berada di peringkat menggambar. mencantum. menampal. capan. Apakah yang ingin disampaikan oleh seseorang artis itu? (Interpritasi) 4. menyusun gambar dan gosokan. Akhirnya murid dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan hasil kerja rakan. kesan laluan kenderaan di atas permukaan tanah atau pasir. . analisis. Bagaimana kamu fikir tentang perkara itu? (Penilaian) Proses penerangan. resis dan cetakan. catan. panjang. Dengan cara begini murid-murid akan dapat menyatakan secara lisan pengalaman pembelajaran yang diperhatikan di persekitaran dan seterusnya dapat melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara tidak terancang. minyak dan bahan kering. interpretasi dan penilaian yang dilakukan sewaktunpengajaran dan pembelajaran diterangkan secara terperinci dari tahun satu hingga ke tahun enam seperti berikut: . dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar. Apa yang kamu lihat? (penerangan) 2. gosokan. Di peringkat penilaian ini murid boleh menyatakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri sama ada di dalam bilik darjah atau di rumah. bengkok. dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan beberapa eksperimen. Seterusnya murid dapat menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air. Di peringkat ini murid-murid dapat mengetahui dan mengenal pasti alat. Bagaimana objek/imej itu disatukan? ( analisis) 3. Seterusnya di peringkat analisis murid boleh memilih dan menggunakan alat. apa yang diharapkan murid sudah boleh meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. Murid sudah boleh menggambar dengan menggunakan pelbagai bahan dan teknik melalui penerokaan. cetek.

murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat. resis. lukisan.Di tahun empat. . Di sini murid dapat menghayati nilai-nilai estetik yang ada dalam sesuatu hasil kerja. kolaj. Peringkat penerangan dan analisia adalah satu peringkat di mana murid dapat mengenali Sarbinipani2009 2/ 33 . Ditahap ini murid dijangka boleh membuat dokumentasi mudah dalam portfolio supaya dapat meluahkan perasaan dengan lebih jelas dan terperinci. capan.montaj. catan. tekapan dan cetakan. bahan dan teknik secara kreatif melalui penerokaan seterusnya dapat membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. gurisan. Di peringkat interpretasi dan penilaian. adalah diharapkan murid dapat menggunakan Asas Senireka iaitu unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid.

. Selain dari itu mereka juga dapat membuat perbandingan dan berbincang tentang hasil kerja murid sendiri dan mengaitkan dengan karya pelukis tempatan yang dipamerkan. bahan dan teknik dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar. resis. imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Microsoft word dan paintbrush. capan. Antara aktiviti yang dicadangkan ialah seperti kolaj. Murid juga dapat mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. catan.Pada tahun terakhir iaitu di tahun enam. gurisan. cetakan. Di peringkat interpretasi dan penilaian. pengalaman. Cadangan aktiviti yang boleh dikemukakan ialah seperti kolaj. Memilih.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR . bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. Dapat menghargai sumbangan pelukis tempatan dan akhir sekali dapat mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. murid dapat menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat. perisian komputer seperti photoshop. bahan (media) dan teknik untuk memberi kesan yang lebih kreatif dan kemas. Di . memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi Di aras kedua. lukisan. mozek. Murid dapat menyatakan pendapat dan membuat perbandingan secara kritis dengan menggunakan bahasa seni visual. lukisan. Pentingnya bidang menggambar di sini ialah supaya murid dapat membuat pemerhatian dan mengenalpasti wujudnya elemen Asas Senireka dalam alam ciptaan Tuhan. meniru. Pada permulaannya murid dapat menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. Di peringkat ini murid dapat mengaplikasi elemen asas senireka (terdiri daripada unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan) yang sesuai dalam aktiviti menggambar mereka. Murid juga dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. murid sudah boleh menggambar dan menampakkan perspektif dan kadar banding serta mempelbagaikan alat.Aktiviti menggambar di tahun ke lima adalah berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. murid dapat mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar serta Sarbinipani2009 dapat mengaplikasikan elemen Asas Senireka dalam kegiatan menggambar dengan bantuan komputer.Di peringkat akhir. Secara tidak langsung murid dapat mengenali dengan lebih dekat lagi pelukis-pelukis dan hasil karya mereka. mozek. catan. cetakan sutera saring dan dapat menggunakan perisian komputer sendiri. Di aras dua murid dapat menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat. montaj. . proses menggambar adalah berdasarkan tema.

ibu bapa. Menerusi imaginasi murid dapat meluahkan perasaan. teknik dan kegiatan Lawatan ke muzium dan galeri menghayati hasil kerja orang lain .akhirnya murid dapat menghargai sumbangan pelukis tempatan. semasa dan selepas proses menggambar . maka murid sudah boleh menilai dan menghargai sesuatu dalam kehidupan mereka. penilaian dan penghargaan dilakukan: Demonstrasi pembelajaran oleh murid dan rakan mereka di kelas melalui aktiviti menggambar . rakan-rakan. adik beradik dan ahli keluarga yang lain. Berikut ialah contoh-contoh bagaimana proses berkomunikasi. Soalan-soalan yang berimaginasi adalah berguna untuk murid bagi meluahkan perasaan dalam bentuk lukisan atau catan. Jika ditinjau semula peringkat pembelajaran murid bemula dari tahun satu sehingga ke tahun enam. Pertunjukan slaid dan berinteraksi dengannya dari aspek asas senireka . . bahan. Apabila luahan perasaan dilakukan secara tak langsung atau secara langsung. sudah tentu kegiatan menggambar dianggap sangat penting dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual mereka samada di sekolah atau di rumah. Secara tidak langsung murid dapat meluahkan perasaan yang berkaitan dengan pengalaman dan apa yang dilihat oleh mereka ke dalam bentuk visual. media. mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk penghasilan folio. Contoh imaginasi yang paling berkesan terhadap murid ialah mimpi kerana ia boleh menyentuh perasaan 3/ 33 . Penggunaan strategi penyelesaian masalah yang kompleks dalam proses menggambar Soal jawab berkaitan Unsur Seni dan Prinsip Rekaan sebelum. Perbualan secara berimaginasi menjadikan murid berfikir seketika dan menghasilkan satu kerja seni spontan. guru. Pameran memerhati dan membezakan alatan. Dari aktiviti menggambar bermulanya proses murid berkomunikasi dengan diri sendiri. Perbincangan di antara guru dan murid mengenai pengetahuan dan konsep asas senireka dalam menggambar Berkongsi idea dengan rakan dan guru yang menunjukkan kreativiti dari apa yang dilukis atau dihasilkan. luahan perasaan.

gosokan. Dalam suasana pembelajaran di dalam kelas. . Kadangkala setiap soalan yang dikemukakan tidak memerlukan jawapan spontan dan betul dari murid-murid tetapi boleh membuatkan seseorang murid berfikir secara kritis dan kreatif tentang apakah cara alternatif yang boleh dihasilkan oleh mereka pada pembelajaran akan datang. media dan teknik yang digunakan dalam bidang menggambar menghasilkan hasil kerja seni bermutu dan menarik perhatian ramai. RUMUSAN . teknik.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Satu cara lain bagi meluahkan perasaan ialah melalui berkomunikasi di antara guru dengan murid.menekankan perkembangan imaginasi. aplikasi. analisa. Perbincangan mengenai hasil kerja seni dilihat melalui empat cara iaitu peringkat penerangan. masa untuk berkomunikasi amatlah berharga. resis. kefahaman. kreativiti dan ekspresi diri murid .kegiatan membuat gambar ialah seperti lukisan. mempunyai hasil pembelajaran yang berbeza mengikut tahap umur murid . Alatan. montaj. .menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran murid. . kolaj.memperlihatkan sejauh mana kemampuan murid terhadap aspek melukis dan membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. cetakan. Aspek apresiasi seni perlu diadakan sebagai satu proses pembelajaran murid.memberi kesedaran terhadap Asas Senireka dalam hasil kerja . sintesis dan penilaian. dapat meluahkan perasaan dan menilai sesuatu hasil seni dari aspek estetik. catan. media. Dengan cara ini nilainilai estetik akan wujud dalam diri mereka. Penjelasan mengenai alat. percikan dan mozek. . Topik2 Lukisan . Aras pengetahuan murid dalam aktiviti seni boleh dikategorikan mengikut aras pengetahuan. analisis. . imej unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan adalah sesuatu yang amat berguna dalam proses menggambar. intepritasi dan penilaian. satu representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk 2 dimensi mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan ke atas permukaan rata satu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang. bahan. .satu cara bagaimana seseorang boleh berkomunikasi dengan orang lain.

pastel. mahal tetapi baik untuk digunakan. Bod bristol. melorek ton dan menggosok juga dinamakan lukisan. biru dan sebagainya. Ia terdapat dalam pelbagai warna yang cerah seperti kelabu.merupakan kertas bod putih yang keras dan licin yang dicipta untuk pen. warna dan jalinan ke atas sesuatu hasil kerja dinamakan lukisan. arang. montaj dan cetakan. pen. RPenggunaan alat dalam sesebuah lukisan terhad kepada media kering seperti pensel. RProses melakukan garisan. merah jambu. kolaj. saiz. Rlanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan.PENGENALAN AKTIVITI LUKISAN (a) Definisi Lukisan Sarbinipani2009 Rhasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. Kertas Ingres kertas ini mempunyai permukaan yang halus dan berbulu. arang dan krayon lembut. RAplikasi garisan. bentuk. sederhana kasar dan kasar.senarai bahan-bahan yang sering digunakan bagi menghasilkan sesebuah lukisan: Pensil H Adalah sejenis pensel jenis Keras Pensil B (2B 8B) Adalah sejenis pensel lembut Pensil warna Terdiri daripada berbagai jenis warna Arang Dapat memberi kesan legap dan mudah mendapat kesan Pen dan dakwat Mempunyai kesan garisa yang lebih halus dan jelas Soft Pastel Didapati dalam pelbagai warna dan mempunyai kesan lembut Krayon Juga lembut dan mempunyai kesan lilin Pen marker Menghasilkan kesan garisan yang tebal Marker pelukisan (rendering marker) Kapur Kesan garisan yang tebal dan mudah tanggal Jenis-jenis Kertas Lukisan Kertas lukisan biasa mempunyai permukaan yang sesuai untuk pensel. (b) Alat. rupa. Kertasnya tebal dan bermutu tinggi. pen dan dakwat. Biasanya digunakan untuk lukisan pastel Lain-lain kertas seperti Âbrown paperÊ. kertas . R bergantung kepada penggunaan garisan yang ekspresif dan nyata. Rkarya seni atau hasil kerja seni yang dihasilkan di atas sesuatu permukaan rata. Media dan Bahan . Kertas Ledger Bond kertas lukisan yang mempunyai beraneka jenis permukaan iaitu licin. Kertas cat air terdapat dalam pelbagai gred kelicinan. pensel warna.

kertas taip. Kesemua alat/media boleh digunakan untuk menghasilkan berbagai teknik seperti berikut: APLIKASI ALAT. kertas fotokopi. kertas arkitek. (c) Teknik Teknik pelukisan biasanya bergantung pada jenis alat atau media yang digunakan.komputer. MEDIA DAN TEKNIK 4/ 33 . kertas suratkhabar.

jenis alat.jenis keras ialah dari jenis H. Ia merupakan media melukis yang tertua sekali didunia. kegelapan yang tinggi. tekstur permukaan yang dilukis. media dan bahan yang digunakan untuk kegiatan membuat lukisan. . ton lorekan dengan cepat dan menarik.digunakan oleh pelukis abad ke 17 dan ke 18 pada dinding gua. . Menghasilkan garisan yang tajam dan tepat. Kelebihan arang dalam menghasilkan lukisan ialah kelembutan yang tinggi. 2B). Perlu diingatkan semakin besar nilai H (H. semakin lembut dan gelap kesan pensil lorekan yang dihasilkan. Semakin besar nilai B (B 6B). Melukis kawasan yang luas dalam masa yang singkat.dibuat dari campuran tanah liat dan arang.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR perlu mengambil kira tema atau subjek yang ingin dilukis oleh murid-muridnya. Pensil yang . Kesan arang dapat menunjukkan jalinan dan ton dengan baik. HB. Tema atau subjek yang ingin dilukis terbahagi kepada tiga iaitu: (i) Lukisan figura imej yang berkaitan dengan manusia atau haiwan (ii) Lukisan alam benda objek kaku atau tidak bernyawa (iii) Lukisan lanskap pemandangan di luar studio atau di dalam studio (b) Penerokaan Alat. Di antara contoh-contohnya ialah seperti berikut: (i) Pensil . Garisan yang dihasilkan dengan media pensil dipengaruhi 3 faktor iaitu: . dihasilkan mengikut gred tertentu. . Keistimewaan arang berupaya untuk menunjukkan kesan tekstur permukaan yang dilukis. Media dan Teknik . Pensil jenis H adalah sesuai digunakan untuk menghasilkan lakaran ringkas kerana garisan yang dihasilkan adalah tajam. gred tekanan pensil kelajuan pensil (ii) Arang Pensel arang dihasilkan dari batang kayu terbakar. semakin keras kesan pensil iaitu garisan yang dilakar adalah tajam dan kurang gelap. .lembut dikategorikan dalam jenis B. Manakala pensil jenis B pula sesuai digunakan untuk membuat lorekan atau menghasilkan ton. Murid-murid biasanya mempunyai reaksi yang spontan terhadap alam persekitaran dan apa yang berlaku dalam situasi harian mereka.

(ix) Dihasilkan untuk meluahkan perasaan. Disamping itu dapat mengaplikasi unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dengan lebih jelas dalam kerja seni. (iii) Tetingkap fokus iaitu kaedah memilih sudut pandangan (iv) Kesan cahaya pada imej (v) Pembentukan bayang-bayang (vi) Teknik (garisan selari. Kerja seni menjadi lebih ke arah secara individ dan imaginasi. cepat dan spontan. teknik campuran dll) (vii) Jenis alat. (viii) Menjadi asas pembelajaran terhadap perkara lain yang selalunya lebih besar atau kompleks. Mudah digunakan. teknik titik. (vi) Dapat menyatakan persepsi mereka terhadap sesuatu yang dihasilkan melalui lakaran yang dibuat tanpa penerangan secara penulisan dan lisan. (vii) Merakamkan pengalaman dan pemerhatian mereka secara visual. Media dan Teknik. Murid mula membuat refleksi terhadap ekspresi diri dan kerja seni orang lain. Analisa hasil kerja seni beberapa orang pelukis dari aspek alatan. kreatif dan artistik. (v) Hasil lukisan dapat sedikit sebanyak menyerlahkan pemikiran dan pandangan seseorang. (iv) Ekspresi diri secara artistik pula membuat murid peka terhadapkonteks sejarah dan budaya dan belajar membuat penilaian estetik.Dihalusi dengan menyapu air diatasnya. (i) Dihasilkan melalui dua cara: lukisan tanpa warna lukisan berwarna (ii) Dihasilkan dengan menggunakan garisan-garisan atau ton atau kedua-dua sekali. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat. Murid dapat mengaplikasi kemahiran dan teknik melukis dalam kerja seni mereka. media dan bahan yang hendak digunakan (viii) Teknik mengukur objek mengikut kadar banding PERSEMBAHAN HASIL KARYA (a) Ekspresi Diri atau Kefahaman (i) Terdapat 3 jenis cara mengekspresi sesuatu karya seni iaitu secara natural. . melahirkan naluri tentang apa penonton lihat dalam kerja seni mereka. media dan bahan yang mereka gunakan. (ii) Ekspresi diri secara natural bermaksud murid menggunakan kepekaan personal dan hubungan visual semasa mereka melukis (iii) Ekspresi diri secara kreatif pula bermaksud murid lebih memfokus kepada penyelesaian masalah secara kreatif. Hasil perlu disembur dengan ÂfixertiveÊ (pemati). Roti segar bertindak sebagai pemadam. Dengan cara ini wujud kepakaran dalam kemahiran dan pendekatan yang digunakan. berkomunikasi idea dengan orang lain atau keseronokan sahaja. teknik conteng.

ruang (susunan ruang yang sesuai dengan tema) perspektif (1.(iii) Empat unsur penting yang menentukan mutu hasil karya lukisan: komposisi objek (menepati asas seni reka) .lorekan (dihasilkan ton secara berlork seperti pensel) basah (air disapu diatas permukaan arang untuk menghasilkan kegelapan yang halus) gosokan (kesan digosok dengan hujung jari) Sarbinipani2009 5/ 33 . Pencahayaan (arah sumber cahaya dikenalpasti sebelum menghasilkan ton untuk membentuk objek 3D (iv) Kesan Lutsinar (v) Potret (vi) Teknik melukis arang ada beberapa cara: . 2. 3 titik lenyap) .

ton yang tertentu. Langkah 3: Mengolah objek dengan lebih terperinci. Langkah 2: Membuat struktur objek dengan lebih jelas dengan mengaplikasikan rupa. Berbagai-bagai teknik boleh dihasilkan dalam sesebuah lukisan Mengenal pasti tema dan subjek sebelum mula melukis adalah amat penting supaya pengajaran dan pembelajaran lebih teratur. mempunyai kesan garisan. bahan dan teknik akan menghasilkan lukisan yang terbaik. Teknik gabung jalin pelbagai aspek perlu diambil kira Lukisan boleh dihasilkan sama ada dengan cara berwarna atau tidak berwarna. media dan bahan -perlu disesuaikan dengan jenis kertas sebelum menghasilkan sesebuah lukisan. .NOTA PADAT MENGGAMBAR memadam (dengan pemadam atau roti kering) Berikut ialah langkah-langkah menghasilkan lukisan tidak berwarna: Langkah 1: Membuat lakaran asas tentang rupa dan bentuk objek di atas kertas lukisan dengan menggunakan media kering mengikut pilihan pelukis. menggunakan berbagai media kering. . bentuk dan jalinan. . Pemilihan menggunakan alatan. Langkah 4: Menghasilkan objek dengan menggunakan pensel dan membuat jalinan pada objek dengan lebih jelas.proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata. dilakukan di atas permukaan yang rata. Topik 3 Kegiatan Membuat Catan PENGENALAN AKTIVITI CATAN (a) Definisi Catan . Unsur seni garisan adalah amat penting dan berguna untuk menghasilkan lukisan pelbagai teknik. Untuk menghasilkan sesebuah lukisan perlu dimulakan dengan langkahlangkah yang tertentu iaitu dari aras mudah ke aras sukar.didefinisikan sebagai lanjutan dari aktiviti membuat lakaran demi lakaran dengan menggunakan berbagai jenis media kering. RUMUSAN . Aktiviti pemahaman dan penghargaan amat penting dijalankan setelah selesai mengadakan aktiviti lukisan. Kemahiran mengaplikasikan berbagai alat. media.

Berikut ialah contoh beberapa jenis warna yang digunakan oleh pelukis untuk menghasilkan catan: Bahan Bahantara Penguat Sifat-sifat 1. Pensel digunakan untuk membuat lakaran sebelum mewarna 2. Palet atau bekas membancuh warna 5. akrilik. cat mural. Media dan Bahan . warna tempera 4. kertas cat air. Surat khabar. Dalam proses mencatan aspek yang paling penting ialah memahami berbagai jenis warna dan cara-cara mewarna kerana ia memerlukan kemahiran mewarna dengan betul. Kertas lukisan. Berikut ialah di antara contoh alatan dan bahan yang sesuai digunakan untuk mencatan: 1. (b) Alat.. Catan yang bersifat 2 dimensi biasanya diwarna di atas permukaan berbagai jenis kertas. cat tempera. Ia dapat menentukan jenis dan kualiti sesuatu catan yang akan dihasilkan. Catan adalah salah satu cabang seni menggambar yang banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. Satu hasil kerja estetik dicipta dengan mengaplikasikan warna basah ke atas permukaan 2D. Berbagai jenis berus 3. cat minyak. Suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain Satu hasil karya seni mempunyai kesan yang bermakna ke atas permukaan dengan menggunakan bahantara pigmen warna. kanvas dan dinding.mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak . kain kanvas. Botol untuk mengisi air 6. warna poster. pastikan pilihan yang dibuat adalah tepat dan betul. warna minyak. Berbagai jenis warna seperti warna air. kain atau kanvas.perlu dititik beratkan semasa proses pembelajaran Pendidikan Seni Visual dijalankan. Tujuannya ialah untuk menghasilkan catan yang menarik. permukaan dinding 7.Dihasilkan melalui sapuan warnake atas permukaan rata dengan menggunakan berus Lukisan grafik mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke atas permukaan Satu ciptaan gambar yang berwarna latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas. Bahanbahan pewarna seperti cat poster. cat gouache dan cat akrilik adalah warna-warna yang dapat membantu seseorang pelukis menghasilkan catan. Warna Poster Air Pengilat larut air . cat air.

bersifat lutsinar dan legap cepat kering kesan seperti cat air dan cat minyak Sarbinipani2009 6/ 33 . lembut . bersifat tebal sekiranya disapu berlapis-lapis sesuai di permukaan kertas 3. Cat AkrilikAir/Minyak Plastik cecair warna putih .bersifat legap dan tebal cepat kering . boleh lutsinar tetapi tidak seperti cat air sesuai di permukaan kertas 2. Warna Air Air Gam arab bersifat lutsinar.

bersifat legap dan tebal lambat kering hanya sesuai untuk permukaan kanvas 5. (i) Warna Air Semasa mewarna dengan menggunakan warna air. bersifat lutsinar dan legap cepat kering sesuai di permukaan kertas 7. Cat Tempera Air Kuning telur bersifat lutsinar tetapi tidak seperti cat air sesuai di permukaan kanvas dan kertas 6. Caranya ialah dengan membasahkan bahagian kertas yang akan diwarnakan dahulu dengan air kosong. Cat Minyak Turpentine Minyak linsid .NOTA PADAT MENGGAMBAR kalis air dan minyak . campurkan lebih air pada warna tersebut untuk mendapatkan warna yang cerah Untuk mendapatkan ton warna gelap. kita boleh memperbaiki kesalahan dengan menitiskan air kosong di permukaan berwarna tersebut kemudian serapkan warna air tersebut dengan berus. Warna air biasanya sesuai untuk catan jenis pemandangan. Cat Gouache Air Gam arab . alam semulajadi. Fresko Kapurplaster Air atau air kapur bancuhan pewarna dan air disapukan ke atas lapisan kapur plaster yang masih lembap.faktor utama yang menentukan kualiti hasil sesebuah catan. Contoh: seperti bahagian langit atau bumi Kemudian warnakan dengan warna yang dikehendaki di atas permukaan basah tersebut. Untuk mendapatkan ton warna. berus yang paling sesuai ialah jenis lembut. alam benda dan potret. Ia sesuai untuk menghasilkan catan dinding atau mural (c) Teknik-teknik Mewarna . Lakukan beberapa kali sehingga warna tersebut hilang. Jika tersilap warna. dihasilkan di permukaan kanvas 4. campurkan warna atau pekatkan warna tersebut. .

potret. Pastikan warna tersebut kering dahulu. realistik dan spontan.Berus yang paling sesuai juga adalah berus jenis keras atau pisau palet Warna ini mengambil masa yang lebih lama untuk kering tetapi hasilnya tahan lama untuk disimpan. kadbod atau kepingan kayu yang keras. Warna minyak perlu dicampur dengan minyak linsid untuk mencairkan dan memudahkan kerja-kerja mewarna. Ia bersifat legap dan tebal jika disapukan di atas permukaan kertas. (iii) Warna Minyak Warna minyak juga bersifat legap seperti warna poster. . poster dan logo. . Warna poster juga sesuai untuk gambar jenis pemandangan. Pergerakan tangan akan menentukan halus atau kasar dalam catan tersebut. oleh itu berhatihati semasa mewarna. Warna poster biasanya lambat kering. Terdapat berbagai teknik mencatan yang boleh dihasilkan semasa mewarna. Di peringkat sekolah rendah. ia boleh diatasi dengan cara menyerap keluar dengan menggunakan tisu atau menutup warna lain di atas permukaan warna yang salah. Biasanya warna latar didahulukan semasa proses catan dilakukan Jika terdapat kesilapan semasa mewarna. Ia berbentuk lutsinar. Berus yang sesuai digunakan ialah jenis keras Untuk mendapat ton yang cerah. Jika terdapat kesilapan mewarna semasa proses mewarna. warna-warna gelap perlu dicampurkan . boleh dihasilkan dengan menggunakan warna putih atau warna terang yang lain Untuk mendapatkan ton yang gelap pula. Berikut ialah beberapa konsep dan teknik mencatan yang boleh diajar kepada murid-murid: Warna air adalah sejenis media basah. alam semulajadi. kita perlu menindihkan warna yang salah tersebut dengan warna baru. Warna minyak amat sesuai diwarnakan di permukaan kanvas. Kebanyakan pelukis menggunakan warna air bagi tujuan menjadikan catan mereka lebih hidup. kebanyakan teknik-teknik mencatan adalah secara spontan dan terus menerus.(ii) Warna Poster Warna poster berlainan dengan warna air.

perlu dapatkan idea keseluruhan tentang apa yang hendak dilukis. Berus jenis besar dan leper adalah amat berguna untuk mewarna bahagian latar terlebih dahulu.Sebelum memulakan proses catan. Berus yang berlainan saiz dan bentuk seperti berus minyak. Rupa bentuk atau idea tersebut boleh dilukis dengan pensel terlebih dahulu. berus varnish. Hujung berus jenis bulat digunakan untuk mendapatkan kesan garisan tebal atau nipis seperti yang terdapat pada lukisan cina oriental. dibuang lebihan warna tersebut dan dikembangkan berus tersebut akan mendapatkan kesan garisan halushalus yang banyak hanya dengan satu sapuan Sarbinipani2009 7/ 33 . Tujuannya ialah untuk mendapatkan idea keseluruhan catan. Hujung berus jenis leper boleh digunakan untuk menghasilkangarisan. Cara kedua ialah dengan membuat garisan dengan menggunakan warna air secara cair atau lembut. Berus yang celup warna. Tambahan warna-warna ke atas warna latar menjadikan catan atau bahagian-bahagian yang dicat lebih menarik. Jalinan-jalinan yang hendak dibuat perlu ditambah kemudian. berus gigi akan menghasilkan jalinan yang berlainan. Berus jenis kecil dan bulat adalah amat berguna untuk menambahkan garisan pada objek atau imej tertentu.

kapas dan kain boleh digunakan untuk membuang warna semasa masih lembap. 2. Basah atas basah --Warna dicairkan dahulu dan disapukan di atas permukaan yang basah. Teknik ini dinamakan glazing Nilai warna yang kontras dan kuat memberikan warna catan yang bermaya Warna pada tiup botol apabila tidak dijaga akan menjadi keras tetapi tahukah anda bahawa warna yang keras boleh digunakan apabila dibasahkan semula . Di antaranya ialah: 1. 3. Bahan ini sesuai digunakan pada dakwat berwarna Sapuan warna gelap ke atas permukaan kertas dan ditambah air pada setiap sapuan akan mendapatkan satu ton yang menarik iaitu dari gelap ke terang Warna terang yang tidak dicampur dengan air akan memberikan kontras yang kuat. Sebelum menghasilkan lapisan baru pastikan lapisan awal kering dahulu. Hasilnya kesan lutsinar. Teknik-teknik ini diolah dan digunakan mengikut kesesuaian atau kesukaan pelukis. Peluntur warna yang digunakan di rumah boleh juga digunakan untuk membuang warna pada bahagian catan yang tidak perlu.Warna yang dicairkan dahulu disapukan di atas permukaan yang kering. Penggunaan warna terus dari botol atau tiub akan menyebabkan kelihatan tidak natural dan dianggap masih belum mahir Catan yang sudah siap boleh dibingkaikan TEKNIK CAT AIR Terdapat 4 jenis teknik cat air. berus yang bersih dan lembap. Warna air apabila disapu lapisan demi lapisan akan menghasilkan kombinasi dan intensiti warna yang menarik. Warna seharusnya dicampur di atas palet atau pembancuh warna Span.NOTA PADAT MENGGAMBAR Berus jenis lebar yang diletakkan warna dan sedikit air apabila disapu ke atas permukaan kasar akan mendapat kesan dry brush Berus perlu dibersihkan dengan air bersih untuk mendapatkan kesan yang cantik bukannya berlumut. Kering atas basah --Teknik yang melibatkan sapuan warna yang pekat disapu ke atas lapisan warna yang cair atas permukaan kertas yang telah dibasahkan . Basah atas kering -. .

(c) Tindihan --Menghasilkan catan dengan menyapu warna selapis demi selapis ke atas kertas untuk menghasilkan kesan ton dan pencahayaan.4. tanah dan sebagainya dengan menggunakan span untuk menggantikan berus (e) Semburan berus --Teknik ini menghasilkan jalinan kasar seperti jalinan padang rumput. Biasanya berus atau span digunakan. Ia menjadikan hasil kerja seseorang itu lebih menarik dan dapat menceriakan suasana. Contoh: kuning + biru = hijau + kuning = jingga + biru = ungu Warna tertier --terhasil dari campuran warna asas dengan warna sekunder Contoh: kuning + hijau = kuning kehijauan Kuning + jingga = kuning kejinggaan Biru + hijau = biru kehijauan Biru + ungu = biru keungguan . Warna boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian warna. pantai. Antaranya adalah: (a) Kering bertindih --Titikan warna untuk membentuk objek atau corak yang menarik (b) Renjisan --Teknik yang menggunakan berus atau semburan atau berus gigi yang melibatkan renjisan warna cair ke atas permukaan untuk menghasilkan kesan yang spontan dan menarik. Hasilnya tebal dan kering berlegap (d) Span --Teknik ini menghasilkan jalinan kasar seperti daun pokok. Warnawarna ini tidak boleh dihasilkan dengan mencampur warna-warna lain. Was --Teknik yang melibatkan sapuan warna cair ke atas permukaan yang basah. Sesuai untuk menghasilkan kesan air span awan. Berikut ialah jenis-jenis warna yang terdapat dalam roda warna: Warna asas --terdiri daripada tiga warna utama. Antara kesan lain yang boleh terhasil daripada penggunaan alat yang berbeza. APLIKASI ALAT. MEDIA DAN TEKNIK (a) Menentukan Tema/Subjek Berikut ialah contoh tema-tema yang boleh dihasilkan: Diri sendiri -Fantasi Apa yang saya bayangkan -Pengalaman Sendiri Aktiviti Figura Manusia -Lanskap -Imej dan idea (b) Campuran Warna Warna memainkan peranan yang amat penting dalam proses mencatan. pasir dan daun pokok. Contoh: merah Biru kuning Warna warna Merah Merah sekunder --terhasil daripada dua campuran asas.

Dengan cara ini akan menampakkan kesan timbul dan dimensi bagi sesuatu objek yang diwarnakan. Warna penggenap -. mural dan corak pada kain. Warna-warna ini akan menimbulkan kesan yang kontra dan banyak digunakan dalam iklan.Adalah warna yang terletak secara bertentangan dalam roda warna. poster.Merah + ungu = merah keungguan Merah + jingga = merah kejinggaan Warna-warna tersebut seperti yang dinyatakan tadi boleh digubah atau dihasilkan semula dengan tiga cara iaitu: .Gubahan warna sewarna atau monokrom --Ia dihasilkan dengan mencampurkan warna asal dengan warna hitam atau putih untuk mendapatkan ton warna gelap atau terang. Kombinasi Sarbinipani2009 8/ 33 .

RTon warna ialah nilai cahaya yang wujud hasil dari warna gelap atau warna terang pada sesuatu objek. tumbuh-tumbuhan dan air. . Unsur seni jarak dan ruang amat penting dalam sesebuah catan. nilai warna atau kroma warna digunakan dalam sesuatu catan. R warna-warna sejuk ialah seperti warna. PERSEMBAHAN HASIL KARYA (a) Ekspresi Diri Sarbinipani2009 Setelah mengenali serba sedikit tentang jenis-jenis warna. Warna natural pula adalah warna-warna yang bukan berada dalam warna warna asas/utama. . Contoh warna harmoni adalah seperti berikut: Contoh: merah --ungu -. . peperangan. Campuran warna tersebut menjadikan catan akan kelihatan lebih menarik dan harmoni. . selesa. Sebagai contoh warna merah bercampur dengan warna hijau dengan nisbah yang berbeza akan mewujudkan kroma warna. tenteram. Warna-warna ini juga dipanggil warna keluarga dan dapat menimbulkan rasa aman.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Warna harmoni --Ialah warna-warna yang terletak bersebelahan dalam roda warna.mempunyai nilai-nilai tertentu dan terbahagi kepada dua bahagian iaitu ton warna dan kroma warna. pekat. Contoh warnawarnanatural yang terdapat di persekitaran kita ialah warna putih. kecemasan dan kemalangan. bersemangat. hitam dan kelabu. Campuran warna penggenap dalam roda warna dengan intensiti yang berbeza nisbahnya disebut kroma warna. dikaitkan dengan alam semulajadi. sejuk dan cair akan menampakkan ruang yang jauh. Biasanya warna-warna cair. Sebagai contoh. terang atau gelap dalam sesebuah catan akan memberikan kesan kedalaman sesuatu ruang itu. Biasanya warna putih dan kuning dapat memberikan cahaya yang terang manakala warna biru dan hitam dapat memberikan cahaya yang gelap. jingga dan kuning. Warna-warna ini juga disebut sebagai warna pastel atau warna yang lembut. warna yang cerah. indah. warna sekunder dan warna tertier. kelembutan dan nyaman.dapat menimbulkan suasana riang.dikaitkan dengan objek / imej seperti api. ungu. biru dan hijau. gelap dan panas akan menampakkan ruang dekat dan warna yang kelabu. . cahaya dan matahari. Untuk mendapatkan kesan perspektif warna. Ia kelihatan menepati warna yang sebenar. lembut dan sebagainya. kedamaian. Warna-warna sejuk ini dikatakan dapat menimbulkan suasana sejuk.biru Ungu -.jingga --merah Jingga --merah --ungu R warna panas ialah merah.biru --hijau Biru --hijau --kuning Kuning -.

cerah dan terang akan kelihatan dekat manakala penggunaan warna pudar. Pengertian warna dari segi psikologi --Warna merah dianggap lambang keberanian dan membawa keuntungan dan kemewahan bagi masyarakat Cina. Pengertian warna dalam simbol. peperangan dan kecemasan. bersih dan suci bagi masyarakat Melayu. . lembut dan cair akan kelihatan ruang yang jauh. Pengertian warna dalam aspek asas seni reka --Warna boleh menimbulkan bentuk sesuatu imej/objek dengan mengaplikasikan ton/kroma warna dengan nisbah tertentu pada objek tersebut. 9/ 33 . Manusia menggunakan pelbagai warna bagi sesuatu tujuan sama ada sebagai unsursimbol. kuning. lambang dan corak -Warna-warna yang sesuai digunakan ialah warna kontra. teknik mewarna dan campuran warna yang sesuai dengan situasi yang hendak dihasilkan pada catan tersebut. Warna-warna sejuk pula sesuai digunakan untuk tajuk-tajuk catan seperti suasana keindahan di air terjun. kain. warna penggenap. merah dan putih. Perkara ketiga ialah aspek asas unsur-unsur seni yang terdiri daripada garisan. warna putih menunjukkan bersih dan suci. Warna hijau pula sering dikaitkan dengan keislaman. untuk menggambarkan perasaan dan menunjukkan budaya masyarakat tertentu. untuk menarik perhatian. Warna-warna ini juga boleh digunakan dalam menghasilkan warna corak pada baju. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat. . label. media.kita sudah boleh menganggarkan warna-warna apakah yang sesuai digunakan dalam sesuatu tema atau tajuk catan yang hendak diwarnakan. Warna juga dapat menimbulkan ruang perspektif samada kelihatan dekat atau jauh dengan menggunakan warna pekat. simbol lalu lintas jalanraya dan perhiasan dinding. . warna kuning dikaitkan dengan raja dan pemerintahan. Media dan Teknik . corak anyaman.Pemilihan tajuk atau tema penting sebelum memulakan catan supaya dapat menghasilkan catan yang baik. Pengertian warna dalam situasi tertentu --Warna panas sesuai digunakan untuk tajuk-tajuk catan seperti kemalangan jalanraya. Seringkali warna dikaitkan dengan apa saja imej atau objek yang berada di sekeliling kita. kebakaran. warna merah lambang keberanian. Pengertian warna dalam budaya setempat --Warna bendera Malaysia terdiri dari warna biru. warna asas dan warna sekunder. . di tepi tasik dan suasana di dalam hutan. bagi tujuan keagamaan.bahan. Perkara kedua yang perlu diambil kira ialah pemilihan peralatan. Pernyataan berikut adalah contoh bagaimana warna-warna boleh diterjemahkan dalam sesuatu persembahan hasil karya seni: . Warna biru dikaitkan dengan perpaduan.

dan Works of art express and communicate universal value Dari kata-kata Sir Herbert Read itu jelaslah bahawa menghargai sesuatu hasil karya seni adalah salah satu cara bagaimana seseorang itu boleh berinteraksi dengan diri sendiri dan orang lain. Alat. Apresiasi seni melibatkan beberapa perkara: . objek atau imej dalam pembelajaran terpimpin. satu cabang seni menggambar yang banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar .. Perkara yang paling penting dalam proses mewarna ialah kawalan kepekatan campuran warna dan air Warna poster mempunyai sifat legap dan tebal Warna air bersifat lutsinar dan lembut Cat akrilik sesuai dihasilkan di permukaan kanvas Cat minyak perlu dicampur minyak linsid untuk mencairkan warna dan sesuai di permukaan kanvas Cat tempera lebih bersifat lutsinar juga sesuai di atas kanvas Cat gouache cepat kering manakala fresko sesuai . Selain dari itu ia dapat menyuarakan rasa hati seseorang apabila berhadapan dengan catan tersebut. Di antaranya ialah: Art is creative self-expressio n . Pengetahuan tentang tema atau tajuk yang dilukis Cara pelukis menginterpretasi gambar . media yang digunakan Teknik-teknik yang digunakan . Terdapat dua kata-kata yang dikemukakan oleh Sir Herbert Read berkaitan teori perkembangan seni kanak-kanak. Dihasilkan melalui sapuan warna-warna basah ke atas satu permukaan rata.Penilaian RUMUSAN CATAN satu proses gambaran pemikiran secara nyata. hasil kerja estetik dipersembahkan secara 2D. bahan. Tak secara langsung nilai-nilai estetik akan wujud pada diri setiap murid dan akhirnya dapat menghargai dan menilai apa yang dilihat.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR (c) Apresiasi Seni Apabila kita memperkatakan tentang apresiasi seni ia bermaksud penilaian atau mempunyai kepekaan terhadap sesuatu gambaran.

Menghargai sesuatu hasil seni dapat berkomunikasi dan dapat menyuarakan isi hati. gunting. Warna penggenap .satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun dan ditindih . Definisi Kolaj 4 .warna persekitaran yang tidak terdapat dalam warna asas.perancis bermaksud gam. Warna boleh diterjemahkan dalam pelbagai perspektif iaitu dari sudut budaya setempat.bermakna potong. aspek asas senireka.warna yang bertentangan dalam roda warna Warna harmoni terdiri dari beberapa warna yang terletak bersebelahan dalam roda warna Ton warna -nilai cahaya yang wujud hasil dari warna gelap atau terang pada sesuatu objek Kroma warna -campuran warna penggenap dalam roda warna dengan intensiti yang berbeza Warna natural atau pastel .Teknik mencantum potongan gambar menjadi satu komposisi. sekunder atau tertier.digunakan di permukaan dinding/mural .Kolaj bermakna menghasilkan satu komposisi artistik . . . situasi tertentu dan simbol. tampal sesuatu bahan ke atas suatu permukaan . Satu komposisi daripada imej yang berlainan dan daripada berbagai media. gam. koyak. Pemilihan tema atau tajuk penting sebelum memulakan proses mencatan Berus yang berbagai jenis mempunyai fungsi yang tersendiri Berbagai jenis teknik boleh digunakan untuk menghasilkan catan Warna asas terdiri daripada tiga warna Warna sekunder ialah hasil campuran dua warna asas Warna tertier adalah campuran warna asas dengan warna sekunder Warna monokrom dihasilkan dengan campuran warna putih atau hitam. segi psikologi. Kerja-kerja dibuat dengan menampal cebisan kertas-kertas. Berbagai jenis bahan dilekat disatu permukaan khas disebut kolaj. kain atau bahan lain di atas permukaan 2D.

Teknik di mana imej bergambar atau corak berjalinan dihasilkan secara superimpose di antara satu sama lain Sarbinipani2009 10/ 33 . . latarbelakang yang berlainan dan daripada berbagai warna dan corak. Satu teknik menggambar di mana foto.daripada imej atau gambar yang berlainan. keratan akhbar atau manamana bahan berbentuk 2D dilekat dan di satukan di atas permukaan.

. akrilik.Mereka bebas menggunakan apa sahaja peralatan. bahan ringan. Boleh digunakan sebagai varnish pada akhir proses kolaj. Media yang terdedah akan kelihatan kusam. teknik . Satu susunan objek dan bahan di atas dilekat di atas suatu permukaan supaya menjadi satu gambar bagi sesuatu tajuk atau tema tertentu. Boleh digunakan untuk 3D. dan tempera juga digunakan untuk bahagian latarbelakang kolaj. ikatan. kain. .menjadikan objek-objek di sekeliling mereka berharga untuk dijadikan bahan-bahan dalam hasil kerja kolaj mereka. media. kain. kikis.Pelekat akrilik adalah yang terbaik untuk digunakan pada kerja-kerja kolaj. Gam tidak kilat Cair Lut sinar pada lapisan pertama. Lapisan seterusnya lut cahaya Pelekat untuk kertas. Gam model Pekat Legap Pelekat untuk batu. Boleh digunakan sebagai varnis pada akhir proses kolaj 2.Warna minyak adalah tidak digalakkan untuk menghasilkan kolaj kerana bahan susah melekat pada permukaan. kain. (b) Alat dan Media . warna air. warna poster. Gam kilat Cair Lut sinar Pelekat untuk kertas.. Berikut ialah contoh berbagai jenis pelekat atau gam yang dicadangkan untuk digunakan ke atas kerja-kerja menghasilkan kolaj: Media Jenis Ketelusan Kegunaan 1. 4. Tujuannya ialah untuk mendapatkan mood bagi sesuatu hasil kerja kolaj.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Satu hasil kepingan seni dibuat dengan menggam berbagai elemen. kulit kayu pokok. Gesso Krim Legap Serupa dengan cat akrilik putih. warna apabila kering. dipotong. Terlalu banyak lapisan akan mengaburkan gambar di bawahnya 3. Berikut pula peralatan yang boleh dicadangkan untuk digunakan dalam menghasilkan kolaj: . Gam gel Krim Lut sinar Pelekat untuk kertas. logam. Digunakan untuk menutup bahan berasid sebelum mengecat atau menghasilkan kolaj. dawai untuk melekatkan bahan ke atas kolaj. bahan ringan.Warna-warna basah seperti cat.Biasanya bahan-bahan yang digunakan adalah tahan dan boleh kekal . Kawasan yang tebal memerlukan berjam-jam untuk kering 5. . Kadangkala kerja-kerja menghasilkan kolaj ini tidak menggunakan pelekat tetapi menggunakan skru. . Warna yang paling baik digunakan dalam menghasilkan kolaj ialah warna akrilik dan warna air kerana berganding baik dengan berbagai jenis gam.

. Hujung mata pisau boleh digunakan untuk mengangkat cebisan kertas.Berbagai jenis kertas juga boleh dicadangkan seperti kertas kolaj. harmoni.Dapatkan kertas pelbagai warna untuk menimbulkan kesan jalinan. Kertas tekap Membuat lakaran 13. Melindungi kolaj dari tangan yang kotor dan lebihan gam 11. . kain 3.Apabila sudah kering sapukan pula gam di atas lapisan pertama untuk menampal kertas bagi menimbulkan kesan objek. illustration board. 8. surat khabar.Sediakan dan racik/koyak/gunting bahan-bahan seperti kertas atau fabrik yang diperlukan untuk kolaj tersebut. kontra pada kolaj anda. atau memotong bulatan apabila pisau blade digunakan bersamanya . Pensel atau pen Membuat lakaran 14. french curve Melukis dan memotong kepingan kertas yang bengkok 6. water colour Board . mat board. 2.Gam cebisan kertas atau fabrik mengikut gaya tersendiri untuk mendapatkan satu hasil kerja kolaj yang baik . kertas eksotik. (c) Teknik . Berus Digunakan untuk aplikasi warna dan pelekat pada kolaj. kertas warna air.Sapukan gam pada permukaan kertas. .Buat lakaran pada kertas lukisan untuk menyenangkan kerja-kerja menampal . 11/ 33 . kertas binaan. Kompas Untuk melukis bulatan. Palet Untuk kegunaan warna air atau akrilik 7. Pembaris Membuat potongan yang panjang. Penggelek Menekankan kepingan bahan-bahan di atas tempatnya 10. Berikut ialah contoh teknik yang paling mudah bagaimana seseorang itu boleh menghasilkan sebuah kolaj: . Tukar mata pisau selalu untuk mendapatkan mata yang tajam dan pemotongan yang bersih dan licin. 5. kertas majalah. kertas pastel. foam board. kertas hiasan. kertas lukisan. Span Menekan warna untuk mendapatkan kesan jalinan 12. Pisau kraf Memotong bahan nipis seperti kertas dan fabrik. Plastik pembungkus makanan Menutup kerja kolaj di kedudukan sebenar.Alat Kegunaan Sarbinipani2009 1. .tema atau tajuk yang hendak dihasilkan supaya mesejnya sampai . Bekas air Membersihkan berus daripada kekotoran warna dan gam 9. Plastik tiga segi Sudut rata dalam setiap potongan.bahan-bahan sampingan yang boleh digunakan untuk menghasilkan kolaj seperti berbagai jenis papan pengalas. wood and hard board. menggunakan sudut empat segi untuk memeriksa bentuk empat segi yang diperlukan 4. Penggunaan bahantara yang bersesuaian dengan tema atau tajuk catan juga perlu diambil kira apabila menjalani proses kolaj. Gunting Memotong bentuk bulat.

.

itik. basikal. sajak. harimau. daun. buahbuahan. kawan.Pengenalan menggunakan fabrik dalam kolaj kepada murid-murid adalah supaya mereka peka terhadap berbagai jenis permukaan dan jalinan yang ada pada bahan tersebut. piring. lalang. Alam benda seperti meja. bunga. rumah kampong. orang awam. burung. garpu. Bahan latar yang paling sesuai ialah seperti kain kanvas yang kasar supaya dapat menahan berat kolaj di atasnya. banglo.Teknik menggunakan berbagai jenis kertas yang berjalinan Teknik media campuran Teknik kertas tisu . Berat kertas dan fabrik adalah berbeza. anjing. pantun dan nyanyian Figura secara individu. rumah teres. ayam. Projek secara berkumpulan dalam menghasilkan sesuatu tema adalah lebih cepat dijalankan daripada individu. Pokok. Terdapat dua cara menggunakan fabrik dalam kolaj iaitu secara menampal atau menjahit di atas sesuatu permukaan. keluarga. cawan.Teknik tisu dan kertas buangan Teknik catan dalam kolaj Teknik percikan dalam kolaj Teknik span dalam kolaj Teknik ÂskrapingÊ dalam kolaj Teknik stensil dalam kolaj Teknik jalinan dalam kolaj APLIKASI ALAT MEDIA DAN TEKNIK Tema boleh dipelbagaikan mengikut kesesuaian guru atau muridseperti tema: Cerita. metafizik dan agama . calet Haiwan seperti kucing. rumah flat. Ia tidak memerlukan budget yang besar. Permukaannya lembut dan sesuai . sayur-sayuran. kuda . . jiran Rumah. kerusi. gajah. Lebihan kain perca boleh didapati dengan mudah di kedai-kedai menjahit pakaian. pondok. sudu Fenomena alam dan sains.NOTA PADAT MENGGAMBAR Teknik potong kertas dan fabrik Teknik koyak kertas dan fabrik .

Murid-murid lebih peka terhadap benda-benda baru dan pelik. Permukaan yang paling sesuai adalah dari jenis strawboard dan kadbod ini boleh didapati secara percuma dari kotakkotak. Kemudian tali yang telah disusun tadi dilekatkan di atas permukaan bergam. bahan dan media. bergulung atau bebas supaya mendapat permukaan jalinan yang berlainan. Sebagai contoh murid boleh menghasilkan sebuah kolaj diatas Âillustration board atau mounting board . Mereka mula meneroka dan guru mengambil peluang untuk bertanya. Teknik menggunting banyak berlaku pembaziran kertas tetapi cebisan kertas tersebut boleh juga digunakan untuk menghasilkan kolaj di masa akan datang. Pelekat diratakan di atas permukaan strawboard tersebutdan diratakan dengan spatula.Tali juga adalah antara bahan yang popular digunakan dalam menghasilkankolaj. ketekunan dan perasaan individu yang menghasilkannya. mata.Memperkenalkan unsur ruang dan kedalaman dengan membuatkan kerusi lebih kecil daripada objek di hadapan. Kadangkala tali yang berbagai jenis ketebalannya dan berbagai jenis warna boleh digunakan. Tidak semua bahan yang digunakan dalam menghasilkan kolaj sesuai dengan satu jenis pelekat sahaja. Gunakan pisau kraf dan pembaris untuk memotong rupa tanpa memikirkan bentuk sebenar. menjadi pelukis apabila berhadapan dengan berbagai alat.digunakan untuk murid-murid di sekolah rendah. dipiuhkan. Ini adalah satu cara bagaimana menjalankan aktiviti menggambar secara lebih seronok dan gembira. Dalam kolaj ini menindihkan epal dan jug air secara automatik memberitahu pemerhati bahawa jug air lebih jauh ke belakang daripada epal tersebut. Tahap perkembangan murid-murid . Berbagai jenis tali terdapat di pasaran dan penggunaannya di dalam kolaj perlu disesuaikan dengan jenis pelekat. dipotong. . kesan-kesan jalinan dan kesan permukaan tidak rata ke atas kolaj akan kelihatan menghasilkan satu kelainan. digulung. Bahan ini digunakan untuk mengetahui dengan lebih dekat lagi tentang jalinan dan bagaimana mengaplikasikan tali dalam kegiatan menggambar. Kain perca boleh digunting. Satu cara memperkenalkan perasaan kedalaman atau menampakkan ruang dalam kolaj ialah dengan pertindihan objek. berantai. papan kalender dan papan iklan. PERSEMBAHAN HASIL KARYA Aktiviti kolaj boleh dikatakan agak rumit dan cerewet untuk disudahkan kerana ia banyak melibatkan koordinasi tangan. Pelekat jenis cepat kering sesuai digunakan pada tali. Cara meletakkan tali tersebut pada permukaan boleh dipelbagaikan seperti berkumpulan. . Mereka juga boleh mengaitkan pengalaman lalu dengan benda-benda yang mereka lihat sekarang. boleh bercerita. Sarbinipani2009 disimpulkan. Setelah ditampal. ditindih atau dilipat semasa proses menampal keatas permukaan. Mereka boleh menjadi pencipta.Warna latar adalah sangat penting kerana setiap warna yang digunakan untuk objek kemudian perlu berhubung kait atau bersesuaian dengannya.

Tahap keupayaan kanak-kanak boleh dikategorikan kepada tiga tahap iaitu . .adalah berbeza dan banyak dipengaruhi oleh keupayaan dan sikap kanak-kanak itu sendiri. . Pada peringkat ini koordinasi tangan. mata dan perkaitan dengan persekitaran mereka sangat penting. Di peringkat simbolik pula kanak-kanak dikatakan 12/ 33 . Tahap manipulatif ialah tahap di mana kanak-kanak suka meneroka apa saja yang dilihat dipersekitaran mereka dan berusaha mendapatkan bukti-bukti dari penerokaan mereka.tahap simbolik dan tahap realistik. pandai menyesuaikan tahap murid-murid yang hendak diajar dengan aktiviti yang hendak dijalankan di kelas.tahap manipulatif. Hasil kerja seni yang mereka buat adalah untuk tujuan bergembira dan mendapatkan keseronokan.

Cari satu idea yang boleh dikaitkan dengan sikap bekerjasama.CONTOH 1 TAJUK: Kolaj dari tisu dan gambar majalah OBJEKTIF: Rancang dan hasilkan sebuah kolaj berbentuk 2D dari bahan kertas tisu dan gambar majalah untuk menerangkan konsep kesatuan dan keharmonian ALATAN DAN BAHAN: kertas lukisan. Cari dari majalah untuk mendapatkan kawasan dan menggunakan bahagian yang berwarna dan gambargambar yang boleh digunakan. Pilih satu yang terbaik. 6. bersatu hati untuk melambangkan kesatuan dan keharmonian 2. gam. Lukis lakaran yang dipilih di atas kertas putih keras. pensel. . gunting. 4. tolong menolong. . bahan. krayon atau cat. warna-warna poster. Rancang beberapa komposisi dengan menggunakan lakaran-lakaran untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. membuat kritikan yang membina dan membuat penilaian tentang persembahan . krayon. 7. marker. ARAHAN: 1.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR . gosokan dari objek yang berjalinan untuk menampakkan kesatuan dan keharmonian dalam hasil kerja tersebut.Pada tahap ini seorang guru itu haruslah memperkenalkan berbagai jenis alat. Sediakan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan kolaj tersebut.Sebagai contoh: warna coklat pada kasut atau kek boleh digunakan untuk menghasilkan batang pokok atau warna biru air laut boleh digunakan pada pakaian pada imej atau gambar dalam kolaj. gambar-gambar dari majalah. Susun gambar-gambar sebegitu rupa untuk menampakkan konsep kesatuan dan keharmonian Semasa menampal kertas berwarna dari majalah dan tisu-tisu berwarna.Tujuannya adalah untuk menggalakkan murid-murid berkomunikasi. berinteraksi dengan kawan-kawan dan guru. Bingkaikan hasil kerja kolaj tersebut dengan kemas dan gantung di tempat yang sesuai supaya senang dilihat. Tidak perlu berada dalam keadaan kemas dengan meletakkan kertas-kertas warna tersebut di dalam garisan lakaran semasa menghasilkan kolaj. berus lukisan. tak perlu hasilkan secara teliti sebaliknya boleh ditindih kertas-kertas tersebut supaya nampak lebih natural dan bebas. meluahkan perasaan dan isi hati. CARA-CARA MENILAI: . tisu berwarna-warni. kadbod. media dan teknik dalam setiap kegiatan menggambar yang mereka jalani. Teknik-teknik lain boleh diaplikasikan seperti menambahkan garisangarisan dengan menggunakan pen marker. 3. Jalani satu sesi penilaian dan kritikan (apresiasi seni) secara mudah. 5.

majalah. Bagaimana kamu membuat eksperimen dengan tindihan kertas-kertas warna dari majalah. Untuk menghasilkan kolaj yang bermakna. Sarbinipani2009 13/ 33 . Adakah anda bersihkan kawasan kerja anda? CONTOH 2 TAJUK: Kolaj media campuran OBJEKTIF: Hasilkan sebuah kolaj media campuran dengan menggabungkan simbol-simbol visual. gunting. barangan jumpa atau bahan terbuang. 6. warnawarna basah dan kadbod poster. 3. bentuk. Susun di permukaan kertas tebal bahan-bahan yang dipilih untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kolaj dan jangan digam. Apakah jenis alat. Apakah tema/tajuk yang boleh dipilih untuk menerangkan tentang konsep kesatuan dan keharmonian? 2. ALAT DAN BAHAN: Kertas lakaran. 7. 5. saiz dan warna bahan yang dikumpul. media dan teknik yang anda gunakan dalam kolaj tersebut? 5. Fikirkan imej atau gambar-gambar yang bersesuaian dengan lirik/baris sajak yang dipilih. 2. Lakaran yang mana satu dipilih dan kenapa? 4.1. Apakah teknik tambahan yang anda gunakan untuk melengkapkan kolaj tersebut? 7. gam. bahan-bahan terbuang/jumpa dan sebahagian dari lagu/ sajak. Apakah perasaan anda apabila melihat hasil kerja anda? 9. fikirkan bahagian atau barisbaris penting pada lirik lagu atau sajak. ARAHAN: 1. kertas-kertas tisu dan imej-imej yang digunakan? 6. Buat satu lakaran ringkas untuk mendapatkan idea keseluruhan kolaj. Kumpul bahan-bahan lain untuk digunakan dalam menghasilkan kolaj. Tulis lirik yang dipilih dan fikir tentangnya untuk diaplikasikan ke dalam kolaj. kertas lukisan tebal. Terangkan bagaimana kamu membuat persembahan dan kemasan kolaj anda? 8. Fikirkan bagaimana anda dapat selitkan atau simpulkan ke dalam katakata yang dipilih sebagai salah satu elemen penting dalam kolaj. Perhatikanbagaimana mereka menghasilkannya. Apakah elemen-elemen yang perlu diambilkira semasa menghasilkan lakaran? 3. pensel. Lihat contoh media campuran oleh pelukis terdahulu. Apakah sebenarnya yang hendak anda sampaikan dalam kolaj tersebut? 10. warna-warna kering. 4. Fikirkan tentang jalinan. rupa. bahan.

guru harus menyesuaikan tahap umur murid-murid dengan aktiviti kolaj yang hendak dijalankan. huruf ke atas kolaj anda supaya nampak lebih menarik. Pelekat-pelekat dan alatan yang digunakan dalam menghasilkan kolaj mempunyai kegunaannya yang tersendiri. . Jalani sessi ekspresi diri. 11. 9. Buat persembahan dan kemasan dan gantung ditempat yang sesuai. Tambah warna. Aktiviti kolaj banyak melibatkan koordinasi tangan dan mata. berbagai jenis kertas dan fabrik. Bahantara yang digunakan untuk menghasilkan kolaj adalah dari bahanbahan terbuang.Tema. alatan. Langkah terakhir yang sangat penting dan perlu dititikberatkan ialah memperlihatkan kejadian sebenar. jenis kekacang. jalinan. Dalam aktiviti kolaj. Penekanan terhadap warna pada latar belakang. rupa. . bahan dan media perlu disesuaikan dengan tahap umur murid. Kolaj dihasilkan dengan cara memotong. . ketekunan dan perasaan individu.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Ambil masa untuk membuat pengubahsuaian sehingga anda berasa puas hati tentang cara susunan bahan-bahan tersebut barulah dilekat. ruang. dan tahap realistik. bentuk. Langkah permulaan menghasilkan kolaj ialah dengan membuat lakaran untuk mendapatkan idea atau tema. 10. luahan perasaan. . Sebelum mengaplikasikan alatan dan media pada kolaj perlu fikirkan tema terlebih dahulu. . penghargaan. RUMUSAN KOLAJ . garisan. tahap simbolik. Tahap keupayaan murid boleh dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu tahap manipulatif.satu komposisi artistik yang mengandungi berbagai imej. menggunting. Berbagai jenis permukaan boleh digunakan dalam menghasilkan kolaj bergantung kepada jenis bahan-bahan yang hendak digunakan. yang berkaitan dengan tajuk perlu diutamakan semasa menghasilkan kolaj. menindih bahan-bahan di atas permukaan rata. Teknik-teknik yang berbagai dalam kolaj mempunyai kesan yang berlainan pada setiap kolaj yang dihasilkan. menampal. mengoyak. pujian dan kritikan seni bersama rakan dan guru.

5 MONTAJ Sarbinipani2009 Definisi: Montaj: Menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran. . . kecuaian.Foto montaj ialah satu proses menghasilkan komposit gambar dengan cara menggunting dan mencantum beberapa foto daripada berbagai sumber. (b) Sejarah Ringkas . Proses menghasilkan satu komposisi gambar supaya menjadi satu komposisi daripada bahagian gambar atau imej disusun menjadi satu hasil kerja seni .komposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu hasil karya montaj.Teknik mencantum dalam satu elemen komposisi fofografi daripada sumber-sumber yang berlainan seperti sebahagian daripada foto-foto. mencari bukti dan mendapatkan keseronokan.Komposit foto kadangkala dirakam supaya imej terakhir yang dihasilkan akan menjadi satu cetakan fotografi. diubahsuai untuk menghasilkan satu imej. peperangan. alam sekitar Menggunakan potongan gambar-gambar yang berkaitan dari manamana media cetak untuk menghasilkan satu tajuk atau tema. cetakan yang disusun supaya bercantum.Tahap realistik ialah tahap di mana murid berada di peringkat matang dan boleh meluahkan perasaan melalui hasil kerja mereka. Proses membuat gambar dari beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih di antara satu sama lain. Cara yang sama digunakan pada zaman sekarang menggunakan image editing software. . Aktiviti superimpose daripada berbagai elemen.Dalam kerja-kerja seni montaj. . kecintaan. majalah. bertindih. . .Tahap manipulatif ialah tahap di mana murid suka meneroka. Satu corak tidak semestinya bermaksud sebagai kerja seni halus dibuat melalui proses menampal satu bahan ke atas bahan yang lain . . Teknik ini digunakan oleh orang-orang professional sebagai compositing atau photoshopping. beberapa gambar foto dicantum untuk menjadi satu komposisi ilustrasi imej yang terhasil daripada cantuman beberapa imejan hasil seni mengandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto. Tahap simbolik ialah tahap di mana murid boleh menjalani eksperimen mudah dan suka terhadap sesuatu benda.

Pergerakan Dadaisme di Berlin banyak menghasilkan aktiviti montaj dalam seni rupa moden. Pelukis-pelukis dari aliran Dadaisme telah menggabungkan foto-foto mereka untuk menghasilkan subjek baru atau imej visual sebagai alat yang berkuasa untuk pergerakan Dadaisme menentang Perang Dunia Pertama. Kombinasi seperti ini dihasilkan oleh George Grosz pada tahun 1915. Kemudian menular pula kepada orang-orang eropah lain dan menggelar 14/ 33 .Contoh terdahulu Seni Halus dalam bidang fotomontaj mengandungi elemen-elemen fotografi superimpose digabungkan dengan warna-warna basah. Retrospektif pameran pertama dunia dalam foto montaj diadakan di German pada 1931. .Teknik foto montaj ini kemudiannya menjadi ikutan ramai dan digunakan oleh pelukis-pelukis aliran Surealisme seperti Salvador Dali.

alam semulajadi. dakwat basah dan berus lukisan Gambar-gambar atau imej yang telah diimbas dengan menggunakan pengimbas Bahan-bahan terbuang seperti gambar-gambar yang dijumpai. Dalam penggunaan alatan dan media untuk menghasilkan satu hasil kerja seni. berbagai jenis gam Warna basah seperti warna tempera. tumbuh-tumbuhan. cawan /pinggan kertas. . imej kartun dari majalah. situasi Gunting. warna air.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR (c) Alat dan Media Setiap pelukis mempunyai cara dan gaya yang tersendiri apabila ingin menghasilkan kerja-kerja seni. Berikut ialah beberapa contoh alatan dan bahan yang boleh digunakan dalam penghasilan aktiviti montaj: Gambar foto sebenar seperti gambar keluarga. haiwan. pisau pemotong kertas. Berbagai jenis tiket seperti tiket bas. pelukis akan mengenalpasti bahan apakah yang sesuai dan senang untuk didapati supaya kerja-kerja yang hendak dijalankan tidak terganggu.beberapa teknik penghasilan montaj yang boleh dijalankan: Montaj keluarga R Photomontaj (digital image) Montaj dari bahan terbuang Montaj campuran Montaj tiket Montaj berlainan tema Montaj alam semulajadi Montaj figura . alam benda Gambar atau ilustrasi dari majalah/surat khabar seperti figura. lanskap. tiket panggung wayang. warna poster. (d) Teknik Aktiviti montaj bukan sahaja boleh dihasilkan secara manual tetapi ianya boleh dihasilkan dengan menggunakan komputer melalui perisian-perisian yang telah dinyatakan. tiket kereta sewa.

Bila cukup kering sapukan perekat simen di atas bingkai plastik tadi. Potong setiap gambar foto keluarga.Di zaman yang serba moden ini. dapatan dari internet. 4. akhbar. tali hiasan. pengajaran dan sindiran terhadap sesuatu tema atau tajuk yang hendak dibuat. butang. Setelah gam kering. CONTOH 2 . 7. Cara-cara menghasilkannya: 1. Gosok setiap gambar foto yang dilekatkan dengan jari. Letakkan tali hiasan di atas perekat simen tersebut. Letakkan gambar foto di atas bingkai plastik. gunting. 8. MEDIA DAN TEKNIK Kebiasaannya montaj memerlukan gambar foto sedia ada yang boleh didapati dari majalah. Keringkan 6. kain tebal (felt cloth). Tampalkan kain tebal pada permukaan bingkai. paintbrush dan banyak lagi. warna tempera. Guna berus lukisan untuk menyapu gam akrilik di atas bingkai plastik. Gunakan bancuhan warna tersebut untuk menyapu dibahagian keliling gambar. gambar yang diimbas lalu ditampal dan digam gambar gambar tersebut untuk menimbulkan kesan kelucuan. CONTOH 1 Tema: Montaj keluarga Alat dan Media: Foto keluarga yang diimbas dengan menggunakan pengimbas. Walau bagaimana pun kesesuaian aktiviti montaj menggunakan bantuan komputer perlu dijalankan mengikut kemudahan sedia ada samada di rumah atau di sekolah. bingkai gambar plastik. . digital image. 2. Setelah gam akrilik cukup kering. pengambar menggunakan kamera digital. berus lukisan. Pastikan gambar foto dilekatkan dengan baik supaya tidak ada gelembung udara di bawahnya. teknik montaj diperluaskan lagi dengan menggunakan bantuan komputer melalui perisian-perisian tertentu seperti photoshop. gam getah. sapukan pula gam akrilik di sekeliling gambar foto tersebut.Montaj alam benda Montaj corak huruf Montaj haiwan Montaj tema serupa Montaj tampalan (patchwork) APLIKASI ALAT. Hiaskan montaj dengan menggunakan butang. 3. 5. gam akrilik lutsinar. bancuhkan warna tempera (warna ikut suka) dengan satu sudu gam akrilik.

Di peringkat sekolah rendah guru boleh mencadang kepada murid cara mudah menghasilkan aktiviti montaj dengan menggunakan teknik dari contoh dua ini. Murid boleh menghasilkan montaj ini dengan menggunting gambar tersebut dan menyesuaikan kedudukan gambar pada bahagian latar. Montaj yang dihasilkan ini adalah bertemakan huruf huruf. Imej-imej yang digunakan boleh didapati dari surat khabar. Murid boleh mengumpulnya dari akhbar atau majalah. gambar foto. gambar yang telah diimbas atau dapatan dari internet. Sarbinipani2009 15/ 33 . Tema atau tajuk perlu disesuaikan dengan gambar foto yang ada pada setiap individu. Berlainan pula dengan contoh montaj yang dihasilkan dari tiket dan keratan tulisan dari akhbar. majalah.

figura dan corak huruf. Montaj yang berkualiti menggabungkan unsur-unsur seni dan prinsipprinsip rekaan dalam hasil kerja. .boleh digabungkan dengan aktiviti catan. Alat. image editing photography digunakan dengan menggunakan komputer dalam menghasilkan montaj.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR RUMUSAN MONTAJ . Cantuman gambar-gambar akan menghasilkan satu imej baru.menggunakan teknik memotong. Warna-warna harmoni dan warna-warna kontra digunakan dalam montaj untuk menarik perhatian pemerhati. menampal dan mencantum. . Pameran pertama dunia dalam foto montaj telah diadakan di German pada 1931. Pelukis dari pergerakan aliran Dadaisme di Berlin banyak menghasilkan aktiviti montaj dalam seni rupa moden. CETAKAN 6 (a) Definisi Cetakan . Garisan grid yang digunakan dalam montaj adalah sebagai rangka panduan untuk mereka letak subjek dalam sesebuah gubahan. Subjek matter yang diguna dalam montaj boleh diulang untuk mendapatkan kesan keseragaman. George Grosz (1915) menggabungkan warna-warna basah (seni halus) dan elemen-elemen fotografi superimpose dalam karya montajnya. media dan teknik untuk menghasilkan montaj perlu disesuaikan dengan kemudahan yang ada. alam benda.satu proses hasil kerja seni menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu . . kolaj dan mozek. . Aktiviti montaj yang menggunakan image editing software dapat menarik minat murid menghasilkan montaj. . Tema bagi aktiviti menghasilkan montaj boleh dikategorikan kepada tema lanskap. . Teknik tindihan (kolaj) dan teknik susunan gambar (mozek) digunakan dalam aktiviti montaj. Teknik superimpose.satu aktiviti seni menggambar menggunakan potongan gambar dari berbagai sumber atau sumber yang sama.

permukaan. Satu hasil kerja seni yang menggunakan acuan cetakan untuk menghasilkan satu atau beberapa siri cetakan. Imej atau gambar yang dihasilkan dengan menggunakan acuan plat .Proses menggambar atau mencorak yang dilakukan dengan cara memotong. kain atau bahan yang lain. Berbagai jenis cetakan dengan menggunakan berbagai jenis peralatan dan bahan boleh dihasilkan. Seseorang pelukis biasanya akan menentukan berapa banyak cetakan yang hendak dihasilkan dalam sesuatu edisi . Proses di mana satu hasil kerja seni dicipta dalam beberapa kuantiti. kertas (b) Alat dan Media Cetakan Cetakan adalah salah satu kegiatan dalam bidang menggambar. mengguris di atas permukaan plat dan menggunakan dakwat Satu proses penerapan blok. Aktiviti cetakan yang dilakukan dalam pembelajaran di kelas bergantung kepada tahap kecerdasan murid. Berikut ialah contoh beberapa peringkat cetakan dari mudah ke sukar yang boleh dijalankan di peringkat sekolah rendah: (i) Tahap Pengenalan Cetakan jari Cetakan tumbuh-tumbuhan Cetakan dari renyukan kertas Sarbinipani2009 16/ 33 . plat atau skrin ke atas sesuatu permukaan kertas.proses ulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain . Proses menghasilkan imej di atas permukaan rata. Cetakan bererti mengecap corak atau gambar yang sama dengan menggunakan alatan dan tertentu. . Perindahan imej yang berdakwat daripada satu permukaan blok kepada permukaan lain iaitu kertas atau kain. .

blok kayu. stamp pad. span. kertas lukisan. pisau. warnawarna mural. krayon. bahan-bahan terbuang yang mempunyai permukaan rata tetapi berjalinan. duit syiling. kertas tisu. pisau untuk memotong.NOTA PADAT MENGGAMBAR Cetakan dakwat Cetakan span Cetakan krayon Alat dan media cetakan yang boleh dicadangkan untuk aktiviti cetakan di peringkat/tahap pengenalan seperti kertas lukisan. sikat. surat khabar. . silk skrin. linoleum.1 Cetakan daun 6. warna mural. item stensil. warna poster. media dan bahan seperti blok kayu. jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang boleh diukir. klip kertas dan sebagainya. sayur-sayuran. batang pokok. kunci. Aktiviti boleh diteruskan dengan menjalani aktiviti cetakan yang lebih mencabar. Di antara alat dan bahan yang boleh dicadangkan adalah seperti tanah liat. berbagai jenis tali. dakwat/minyak lino. (ii) Tahap Pertengahan Cetakan tanah liat Cetakan plastisin Cetakan kentang . objek tajam untuk menoreh pada polisterin. 6. pad cetakan surat khabar. plastisin. Cetakan tali Cetakan blok getah Cetakan duo Cetakan stensil Cetakan mono Di peringkat pertengahan murid telah mempunyai pengalaman asas dalam kegiatan cetakan. berus. pensel. sekuji. warna-warna poster. berus. Peralatan yang dicadangkan ialah seperti foam polisterin. kertas lukisan atau kertas beras.2 Cetakan dari kentang (iii) Tahap Lanjutan Cetakan lino Cetakan skrin/stensil Cetakan blok kayu Di tahap lanjutan aktiviti cetakan boleh diteruskan dengan penggunaan alat. cermin untuk menggelek dakwat lino. krayon. daun. penggelek. dakwat pekat. kadbod. getah lino dan lainlain yang bersesuaian dengan tahap kecerdasan murid. penggelek. getah lino dan stensil. stamp pad berbagai jenis bunga-bungaan. gam. span.

Teknik cetakan mono adalah teknik yang sering digunakan di sekolah. warna atau dakwat cetakan diletakkan di atas cermin. Kemudian kertas diletak di atas cebisan tadi lalu digelak dengan penggelek. kadbod tebal. Tiga faktor yang mempengaruhi hasil kerja cetakan ini: Kekentalan atau kepekatan (viscosity) warna. Terdapat beberapa cara bagaimana dapat menghasilkan cetakan mono yang baik: Menyusun peralatan dan bahan sebelum cetakan dijalankan.bahagian imej dibuang atau tidak dipakai dan hanya bahagian luar objek dikekalkan 3. Adakan demonstrasi sebelum cetakan dijalankan. Berikut adalah contoh beberapa teknik rekabentuk cetakan sebagai garis panduan bagaimana seseorang itu boleh menghasilkan cetakan yang baik dan bermutu: Sarbinipani2009 1. Sekeping lino digunakan dan ditampal pada sekeping kayu supaya senang proses mencetak. Bahagian garisan pada objek tidak dicetak. cermin jenis tebal. Teknik garis luar gelap -. Murid meletakkan cebisan kertas di atas dakwat mengikut kreativiti sendiri.pemotong stensil yang tajam.bahagian latar belakang objek tidak dicetak dan hanya objek sahaja yang di cetak 2. . Rembrandt dan Edgar Degas adalah pelukis barat yang terkenal pada suatu masa dahulu telah menggunakan teknik mono print dalam hasil karya mereka. Sediakan tempat untuk menggantung sehingga kering . Teknik bayangan gelap -. Proses cetakan mono ini bermula dengan mengaplikasikan cat.bahagian latar belakang yang dicetak. (c) Media dan Teknik-teknik Cetakan Cetakan yang baik biasanya bergantung kepada jenis peralatan dan media yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan cetakan mono ini ialah seperti sekeping cermin yang mana bahagian hujung cermin perlu ditampal untuk mengelakkan dari tercedera. teknik-teknik cetakan yang dihasilkan dan kemahiran mencetak. Cebisan kertas bertindak sebagai stop out bagi dakwat yang ada di bawah dan kawasan tersebut menjadi kesan negatif dalam cetakan. Teknik garisan luar putih -.hanya garisan pada objek dikekalkan. sudu dan lain-lain yang berkenaan. cat atau dakwat cetakan Tekanan yang dilakukan ke atas kertas Jenis kertas dan sejauh mana resapan warna itu berlaku Variasi lain bagaimana teknik cetakan mono dihasilkan ialah secara Âpaper stop out methodÊ. TEKNIK CETAKAN MONO . Apabila gambar dihasilkan. Bahagian dalam dan luaran objek di buang 4. kertas lukisan diletakkan di atas warna tersebut lalu ditekan kertas secara perlahanlahan dengan menggunakan tapak tangan. Pastikan dakwat tidak digunakan sewenang-wenangnya oleh murid. . Teknik bayangan putih -.

Cetakan dibuat diatas tempat meja yang panjang. 17/ 33 . Peralatan dan bahan mencetak diletak di hujung setiap meja supaya senang didapati.cetakan yang dihasilkan. Setelah kering cetakan boleh diletakkan di dalam lipatan buku yang tebal untuk mendapatkan kesan yang lebih baik lagi. Memilih cetakan yang terbaik daripada cetakan yang lain. . Setiap proses yang hendak dijalankan (secara langkah demi langkah) dibimbing oleh guru terlebih dahulu. Cetakan boleh di bingkaikan.

Warna atau dakwat diratakan dipermukaan corak sebelum dicetak. Untuk mendapatkan kesan cetakan yang cantik pada permukaan kayu. Pengalaman ini akan menjadi satu aktiviti yang berharga bagi mereka dan mendapat idea atau gambaran keseluruhan tentang proses cetakan mono dijalankan. buah-buahan. KAYU Cetakan jenis ini melibatkan kemahiran yang tinggi dalam proses cetakan dan lebih sesuai digunakan untuk murid di tahap dua. Pastikan semua warna/dakwat adalah serap air (water soluble). Ia melibatkan proses mengukir secara lebih teliti dengan menggunakan alatan khas seperti carving Tools . TEKNIK CETAKAN TIMBULAN LINO. Untuk cetakan jenis umbisi corak diukir terlebih dahulu sebelum cetakan dilakukan. daun. pengelap supaya kerja tidak comot. Pilih bahan-bahan yang senang untuk dipegang semasa mencetak. Adalah digalakkan menggunakan warna legap untuk mendapat kesan cetakan yang cantik. . Kawasan yang hendak dicetak perlu mempunyai permukaan yang rata untuk dicetak. Adalah amat digalakkan murid menjalani proses cetakan ini berada dalam kumpulan kecil terutama apabila pertama kali menghasilkannya Di peringkat sekolah rendah murid-murid banyak didedahkan dengan aktiviti melibat penggunaan bahanbahan dari alam semula jadi yang terdapat di persekitaran mereka seperti sayur-sayuran. kayu direndam terlebih dahulu supaya jalinannya kembang dan menghasilkan corak yang menarik. Kemudian celup kayu berjalinan tersebut dalam warna dan aplikasikan pada permukaan cetakan di atas kertas. bunga batang dan ranting pokok. . Di bawah ini disenaraikan beberapa tips dan teknik untuk menghasilkan cetakan dari alam semula jadi dan bahan buangan: . Berikut ialah di antara teknik-teknik atau tips bagi . Walaupun teknik cetakan mono nampak mudah tetapi sebenarnya ianya susah/ cerewet untuk dijalankan kecuali guru sudah ada pengalaman cukup tentang tajuk tersebut. Pilih bahan-bahan yang berjalinan dan tahan untuk dicetak. Cabaran yang dilalui oleh murid dalam proses mencetak setidaktidaknya memberi perangsang kepada mereka untuk mencuba lagi dan ingin menjalani proses tersebut itu lagi di masa akan datang. . Selain dari itu bahan-bahan buangan yang masih boleh digunakan untuk aktivitiaktiviti seni juga digunakan.NOTA PADAT MENGGAMBAR Sediakan bahan pencuci.

Penggelek dan kepingan cermin digunakan sebagai palet dan berus. Terdapat berbagai jenis pisau pengukir seperti pisau jenis rata. getah pemadam yang dipotong huruf di atasnya supaya ia menjadi permukaan timbul yang boleh digunakan untuk mencetak Apa yang perlu dilakukan ialah mengecat warna pekat ke atas permukaan huruf yang .menjalankan proses cetakan dengan menggunakan bahan seperti lino dan kayu: Lino atau kayu diukir dengan pisau pengukir (carving tools) untuk mendapatkan corak atau gambar yang hendak dicetak Dakwat digelekkan pada kepingan kayu atau lino Cetakan dilakukan di atas kertas yang sesuai seperti rice paper Cetakan diulang beberapa kali untuk mendapatkan satu edisi cetakan bagix tajuk tertentu Ciri-ciri keselamatan perlu diberitahu kepada murid sebelum memulakan cetakan. Kertas yang terlalu nipis akan melekat ke atas blok apabila dicetak manakala kertas jenis tebal atau Âconstruction paperÊ tidak dapat mengangkat atau melekat dakwat sepenuhnya dengan sempurna pada permukaan blok yang dicetak. Pastikan pisau pengukir sentiasa tajam supaya proses mengukir dapat dijalankan dengan baik . Pisau jenis v digunakan untuk mendapatkan kesan garisan atau jalinan yang lebih halus manakala pisau jenis u pula digunakan untuk mendapatkan kesan lekukan. Cetakan yang digunakan di atas permukaan kain perlu menggunakan warna jenis Âoil basedÊ atauÊPrinters inkÊ yang boleh kekal di permukaan kain tersebut. . Pastikan kertas yang hendak digunakan adalah jenis kertas yang sesuai. Ia juga didapati dalam saiz yang berbeza. . Penggunaan kertas-kertas selain daripada kertas lukisan biasa menampakkan kelainan dalam menghasilkan projek cetakan seperti (a) menggunakan kertas majalah dijadikan kolaj (b) helaian daripada buku telefon (c) kertas yang mempunyai corak pualaman (d) kertas buatan sendiri (e) kertas tisu atau kertas tandas (f) kertas komik (g) kertas suratkhabar APLIKASI ALAT. pisau jenis v. . MEDIA DAN TEKNIK Mencetak atau menstensil merupakan kaedah yang baik apabila hendak menghasilkan lebih dari satu huruf diatas permukaan kertas. dan pisau jenis sendeng. pisau jenis u. Bahan yang dicadangkan ialah seperti ubi kentang.

Cuba cetak huruf terbalik secara ke atas. Membuat corak dengan huruf juga merupakan satu lagi cara mengaplikasikan teknik cetakan yang baik. Cetak dengan menggunakan warna-warna harmoni. Pasti hasil kerja yang anda lakukan itu memuaskan hati anda. kontra supaya anda boleh jadikan hasil cetakan ini sebagai pembalut hadiah yang menarik Teknik mengecap menggunakan jari juga Sarbinipani2009 18/ 33 . penggenap. kebawah. Hasilkan cetakan ini berulang kali dengan menggunakan berbagai warna.diukir dengan pisau dan mencetak di atas permukaan kertas. ke belakang dan kedepan atau lain kata cetak secara teknik cerminan.

respon terhadap gambar. mengalaminya apabila melihat hasil cetakan tersebut.Dalam menilai sesuatu cetakan perkara-perkara yang boleh diambilkira apabila membuat kritikan dan penilaian tentang hasil karya ialah melihat dari sudut: 1. PERSEMBAHAN HASIL KARYA . lino dan silk skrin. media dan teknik Apakah teknik. rupa. warna. kayu. sayur? 3. Diskripsi: alat.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Sarbinipani2009 seni dalam proses cetakan. Toreh polisterin dengan menggunakan bahan tajam seperti hujung pensel untuk menghasilkan corak atau gambar.Berdialog dengan hasil kerja seni bermakna memasuki dan berinteraksi dengan hasil kerja tersebut. polisterin.diletakkan tajuk cetakan dan bahagian bawah kanan diletakkan nama atau tanda tangan penulis dan tahun dicetak. Bagaimana asas senireka tersebut di satukan dalam satu komposisi? . Kemudian cetak seperti biasa dan elemen garisan dan rupa akan terhasil dari cetakan tersebut. bentuk. nilai. imbangan. media. proses yang digunakan oleh artist tersebut? Jenis warna? Alatan dan bahan yang digunakan? Tanah liat. kepelbagaian. pergerakan. Diskripsi: tema. tajuk dan subjek Siapa artist tersebut? Apakah tajuk cetakan? Berapa saiz cetakan? Bila ianya dihasilkan? Apakah imej yang terdapat dalam cetakan tersebut? Apakah temanya? Apa yang berlaku? Apakah idea yang penting atau pengalaman yang dapat dilihat? 2.dilengkapkan dengan meletakkan bingkai. corak. Analisa: unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan seni Apakah unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan yang digunakan? Garisan. Sebagai contoh cetakan dihasilkan dengan menggunakan polistrin. . . murid di peringkat lanjutan boleh menghasilkan aktiviti cetakan kayu. Selain dari cetakan polisterin. . ruang. jalinan. kesatuan. bahan. kontra.

Interpretasi: dari sudut estetik Bagaimana pemahaman anda tentang makna cetakan tersebut? Bagaimana mood atau perasaan kamu apabila melihat cetakan itu? 6.4. Analisa: historical significance Apakah kepentingan sejarah dalam hasil kerja seni tersebut? Bagaimana subjek dan stail yang digunakan? 5. Penilaian: perbincangan lanjut 19/ 33 .

proses menggambar dan mencorak yang dilakukan dengan cara memotong permukaan plat dengan dakwat . teknik bayangan putih.dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan . . Alat dan media cetakan boleh dikategorikan kepada tiga bahagian seperti alam semulajadi. dikritik dan dihargai berdasarkan dari beberapa sudut iaitu sudut diskripsi. cemerlang? RUMUSAN CETAKAN .proses menggosok dan merekod corak daripada permukaan yang berjalinan . . Aktiviti cetakan di tahap lanjutan merujuk kepada pendekatan open minded problem . Teknik bayangan gelap. Aktiviti cetakan di peringkat pertengahan merujuk kepada pendekatan penyelesaian masalah. Hasil karya boleh dinilai.cara paling mudah dan terbaik untuk merakamkan berbagai jalinan pada sesuatu permukaan. alam benda dan bahan terbuang Jenis cetakan boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu tahap pengenalan.proses penerokaan murid mula menggambar melalui deria sentuh yang terdapat di sekeliling mereka.proses hasil kerja seni yang diulang dan dicipta dalam bentuk edisi dengan menggunakan dakwat . interpretasi dan penilaian. Aktiviti cetakan di peringkat pengenalan merujuk kepada pendekatan cara mudah dihasilkan.proses penerapan blok ke atas permukaan rata . . . (blok kayu dan lino) boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR a keseluruhannya? Bagaimana anda nilai hasil kerja ini? Biasa. Apabila salah satu atau kedua-dua objek digerakkan di . pertengahan dan tahap lanjutan. analisa. sederhana. Tema dan tajuk cetakan yang berbagai-bagai perlu disesuaikan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. baik. Pemilihan dalam menggunakan teknik-teknik cetakan yang sesuai perlu diambilkira terhadap tahap kecerdasan murid terlebih dahulu. . . teknik cetakan timbul. Teknik cetakan mono. 7 GOSOKAN (a) Definisi Gosokan . teknik luar gelap dan teknik luar putih adalah diantara teknik cetakan yang popular dihasilkan.

. Biasanya permukaan yang mempunyai jalinan yang kasar dan rapat akan menghasilkan ton yang lebih gelap berbanding permukaan yang mempunyai jalinan yang jarang dan nipis.Kita boleh mengetahui bahawa setiap permukaan yang berjalinan boleh menghasilkan berbagai corak yang menarik. selesa dan sebagainya. (b) Alat dan Media . Berbagai jenis pensil (jenis lembut dan keras). Hasil cetakan dibuat dengan menggosok dakwat.terpulang kepada pengkarya itu sendiri. minat. Satu representasi yang mengandungi salinan dibuat dengan meletakkan sekeping kertas di atas sesuatu permukaan denganmenggosok menggunakan bahan tertentu. bergesel. Pengajaran dan pembelajaran di kelas tidak akan menjadi bosan dan dapat menarik minat murid-murid dalam penerokaan sesuatu permukaan. kegiatan gosokan menjadi salah satu cadangan aktiviti yang boleh dilaksanakan dalam bidang menggambar. peralatan. suka. barang dll) menggunakan sesuatu untuk menggosok. menggosok dengan (tangan. Sukatan Pelajaran KBSR. Walau bagaimana pun diperingkat sekolah rendah. . Apabila kita mengaplikasikan aktiviti gosokan dalam aktiviti seni. kapur ke atas sekeping kertas yang diletakkan di atas suatu permukaan yang berjalinan. maka gosokan akan terhasil. Walaupun terdapat beberapa permukaan jalinan yang sama antara satu sama lain tetapi apabila dihasilkan secara gosokan akan menghasilkan corak permukaan yang berlainan. Kesan graphite pada mata pensel jenis lembut adalah paling sesuai untuk dibuat gosokan tetapi cepat rosak.antara satu sama lain.Menurut Glosari Seni Lukis pula gosokan bermakna pemindahan reka bentuk atau corak dari sesuatu permukaan ke permukaan lain dengan cara menggosokkan pensel di atas permukaan yang hendak dipindahkan. pensel berasaskan lilin dan berbagai jenis pensel warna yang terdapat di pasaran. tak secara langsung akan peka terhadap setiap permukaan yang terdapat di persekitaran. Pensel dan pensel warna akan memberikan kesan yang halus. . bahan dan jenis media adalah terhad kepada kemampuan dan keupayaan tahap murid itu sendiri. gosokan bermakna bergeser.dapat memperkembangkan deria lihat terhadap persekitaran dan boleh menghasilkan berbagai perasaan seperti gembira. Mengikut Kamus Dewan. pensel. dianggap satu eksplorasi permukaan supaya dapat mengembangkan pemahaman dalam penggunaan jalinan dan ton. Ia menjadi salah satu cara yang kreatif untuk mempersembahkan suatu hasil kerja seni. Apa yang perlu dibuat ialah dengan menyembur fixer atau pemati warna pada .

Cara menghasilkan jalinan tersebut ialah dengan meletakkan kertas nipis di Sarbinipani2009 20/ 33 . . Kapur dan pastel yang berbagai warna.bahagian berjalinan atau meletakkan satu lapisan plastik pada permukaan jalinan. Jalinan yang dihasilkan tidak akan kekal lama kerana kapur dan pastel adalah bahan kering dan rapuh. Perlu menggunakan penyembur pemati warna atau fixatif untuk melindungi jalinan daripada rosak.

Kertas surat khabar yang belum bercetak. pasu bunga bercorak. oren. Berbagai jenis warna krayon dan krayon lilin. nona. Secara keseluruhannya kita boleh melihat bahawa jalinan-jalinan yang hendak diaplikasikan pada aktiviti gosokan boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu jalinan yang terdapat di alam semulajadi atau ciptaan Tuhan dan jalinan buatan manusia. tikar. murid harus menggunakan kreativitinya untuk mencari dan meneroka berbagai jenis permukaan yang terdapat dipersekitaran mereka. penapis kelapa. ukiran hiasan dinding . Senarai di bawah adalah di antara contoh-contoh yang boleh dijadikan panduan untuk menghasilkan jalinan dalam aktiviti gosokan: R Permukaan pada kulit buah-buahan yang kasar seperti kulit buah nangka. cermin tingkap. Contohnya: kertas diletakkan di atas permukaan yang berjalinan dan digosok dengan krayon diatas permukaan kertas. tikar buluh. R Peralatan rumah dan dapur seperti pengayak tepung. kertas taip dan lain-lain kertas yang bersesuaian. nanas. Penggunaan berbagai jenis kertas ini adalah sebagai bahan untuk mencetak jalinan apabila digosok. kemudian disapukan warna air di atasnya akan menghasilkan satu teknik baru dalam aktiviti gosokan yang dipanggil resis. alas meja yang bercorak. Gosokan yang dihasilkan dengan menggunakan arang mudah rosak apabila disentuh kerana bahannya jenis rapuh. Hampir semua permukaan yang tidak rata akan respon terhadap gosokan. Memberikan kesan yang tebal dan dapat memberikan kesan gosokan yang lebih nyata. bakul rotan. Manakala tekanan yang lemah dan jauh dari permukaan jalinan akan menghasilkan jalinan yang kurang gelap. alas periuk. Kawasan yang timbul adalah kawasan terkena gosokan manakala kawasan yang tenggelam tidak terkena gosokan dan kekal pada warna kertas itu sendiri. cempedak.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR . kertas kartrij.Tekanan yang kuat dan rapat dengan permukaan jalinan akan menghasilkan jalinan yang lebih gelap. Arang semulajadi dari pembakaran kayu atau arang pensel yang dijual di kedai menjual peralatan seni. kertas pengalas rak-rak dapur yang jenis nipis. Apabila memilih jenis permukaan jalinan yang hendak digosok. Gosokan di atas permukaan yang berjalinan dengan menggunakan krayon lilin. Penggunaan krayon digosok secara sisi atau dibaringkan akan menghasilkan kesan jalinan yang lebih baik daripada menggunakan mata krayon. . Semburan pemati warna yang disembur ke atas permukaan jalinan akan menyelamatkan keadaan lukisan atau corak daripada rosak.

Sebenarnya jika diteliti dengan lebih lanjut lagi teknik-teknik gosokan boleh dipelbagaikan seperti: Gosokan satu lapis dan satu arah sahaja Gosokan beberapa lapisan di atas tempat yang sama secara berulang kali Gosokan beberapa kali dari arah dan sudut yang berlainan Gosokan secara pusingan Gosokan menggunakan berbagaibagai warna Gosokan monokrom Gosokan potongan kertas Rmenghasilkan gosokan yang berkualiti. Gosokan di atas kertas hitam dengan menggunakan krayon warna metalik akan menjadikan jalinan yang luarbiasa. kertas pasir. bahagian-bahagian permukaan kereta yang berjalinan. R Aksesori wanita dan lelaki seperti rantai. beg tangan yang berjalinan. tapak kasut atau selipar Sarbinipani2009 Kenderaan seperti tayar kereta.Pakaian seperti tali pinggang. tempat duduk kereta. jam tangan. dikoyak atau dipotong akan menghasilkan corak yang menarik. tali kasar. (c) Penerokaan Pelbagai Teknik Gosokan . Lain-lain seperti sikat. gelang tangan. daun-daun yang berjalinan.dihasilkan dengan menggosok diatas permukaan kertas yang terdapat bahan berjalinan di bawahnya. permukaan jalan. alas kaki. lebihkan pada kawasankawasan tertentu dan kurangkan ton pada kawasankawasan . R Pokok seperti permukaan kulit pokok. Gosokan menggunakan kertas putih dengan krayon hitam akan meninggalkan kesan yang menarik. cop getah dan sebagainya. akar-akar. Gosokan pada kertas yang dilipat. Tambahkan ton yang berkualiti dengan gosokan yang tebal. Bersihkan permukaan hasil gosokan dengan menggunakan stokin nylon untuk mendapatkan lebih kilauan dan membuang lebihan warna yang tidak diingini. Kreatif terhadap tekanan yang anda buat pada sesuatu permukaan jalinan. Gosokan dari berbagai jenis cop getah akan menghasilkan jalinan yang nyata. duit syiling. topi anyaman.

letak sekeping kadbod di sekeliling tempat yang hendak 21/ 33 . Buat blok lilin sendiri dengan mencairkan krayon lama dalam tin Untuk mendapatkan kekemasan semasa mewarna. Warnakan dengan warna air di atas kesan gosokan dari lilin.yang lain. Lekatkan bahan berjalinan di atas permukaan dahulu sebelum memulakan gosokan. Lilin boleh dibuang dengan cara menseterika. kiri dan kanan yang dibuat akan menentukan hasil sesuatu gosokan. . bawah. Setiap gosokan akan menghasilkan ton yang berlainan terpulang kepada tekanan yang dikenakan apabila menggosok samada tekanan itu lemah atau kuat. Arah gosokan samada dari arah atas.

Letakkan kertas tersebut pada permukaan jalinan yang lain pula. Dengan cara ini akan dapat melancarkan perjalanan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas tersebut. PERSEMBAHAN HASIL KARYA . APLIKASI ALAT. 4.Komen dan kritikan seni secara positif dan negatif juga . Kelihatan tiga jenis pokok mempunyai jalinan yang berlainan. Lekatkan bentuk-bentuk tadi dengan gam. haiwan. Letakkan kertas lukisan di atas permukaan berjalinan dan gosok dengan krayon di atas permukaan kertas lukisan tersebut. gabungan dua atau lebih kegiatan (kolaj & gosokan). Buat lakaran pemandangan yang dikehendaki dengan pensel di atas kertas lukisan jenis nipis. Jalinan boleh diulang atau ditindih dengan menggunakan permukaan jalinan yang sama atau permukaan jalinan yang lain. Tujuannya adalah untuk memberi kawalan dan disiplin dalam proses pengajaran yang dilaksanakan. GOSOKAN POTONGAN KERTAS Lihat hasil kerja gosokan dari potongan kertas yang dijalankan secara turutan: 1. MEDIA DAN TEKNIK tema atau subjek yang hendak dilukis akan ditentukan terlebih dahulu oleh guru. hasil gosokan hendaklah di potong dengan kemas di sekeliling corak tersebut lalu dibingkaikan pada mounting board. Alatan yang perlu disediakan ialah gunting. pemandangan. 5. kertas binaan. Kesan yang menarik akan kelihatan apabila menggunakan krayon pelbagai warna. Pemilihan warna mounting board perlulah disesuaikan dengan warna corak pada hasil gosokan. Rjalinan dihasilkan dari teknik gosokan 1. 4. 2. Susun bentuk-bentuk di atas permukaan kertas hingga menjadi satu objek/imej. corak. alam benda. Letakkan kertas lain di atas imej tersebut 6. Jalinan tersebut akan menghasilkan corak pemandangan yang cantik. Hasilnya jalinan dari gosokan akan terhasil. Gosok krayon di atas permukaan kertas menggunakan gosokan secara tindanan 7. 3. Tema atau subjek yang boleh dicadangkan ialah seperti figura. 3. 5. krayon. gam simen.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Dalam proses penilaian dan kekemasan. RTujuannya supaya murid-murid boleh berbincang bersama rakan mereka tentang topik yang diberi. 2. Potong bentuk yang dikehendaki daripada kertas binaan/tebal. kertas lukisan.

Galakkan murid menunjukkan dan menerangkan kerja mereka kepada murid lain supaya dapat mencipta suasana minat secara bersama. Galakkan murid menerapkan asas-asas senireka dalam hasil kerja mereka dan memberikan tumpuan terhadap konsep seni secara moden dan terkini. Beri pendedahan cara menjaga dan membersihkan bengkel seni dan diri sendiri. Hargai apa yang mereka lakukkan bukannya kritikan secara negatif. Beri peluang meneroka produk-produk seni dengan lebih dekat lagi. perasaan yakin dalam mengawal bahan 2. Cara begini dapat memberikan kesedaran terhadap nilai-nilai murni pada diri masing-masing. analisa. penggunaan berbagai jenis media tidak terhad kepada satu jenis media sahaja 3. Hargai hasil kerja mereka secara adil dan mengambil tahu tentang semua murid bukan sebahagiannya. interpretasi dan penilaian. Murid-murid juga perlukan privacy dalam menghasilkan hasil kerja mereka. Fahami bahawa murid-murid mencipta secara emosional dan intelektual. kepuasan dalam menghasilkan kerja-kerja seni yang datang dari naluri dalaman secara kreatif.disentuh. pemahaman jelas tentang alam yang terdapat di persekitaran mereka 4. Jadikan seni sebagai . Tunjukkan satu korelasi dan perhubungan dalam kerjakerja seni dengan lain-lain bidang. Galakkan murid menggunakan peralatan seni dalam aktiviti pembelajaran harian mereka dalam subjek lain. Berkomunikasi terhadap sesuatu hasil kerja secara sistematik dari aspek diskripsi. CADANGAN POSITIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SENI Benarkan murid meluahkan perasaan dalam hasil kerja mereka dengan mengambil kira 1. Beri mereka peluang menjalani sesi apresiasi seni secara berterusan berpandukan penilaian mereka. Cara mereka mengilustrasikan perasaan dalaman mereka. Beri mereka peluang meluahkan perasaan hati dan keikhlasan hati dalam kerja-kerja yang mereka lakukan. Galakkan kreativiti dan pemikiran secara individu dan berkumpulan selalu. Kaitkan arahan-arahan seni dengan pengalaman muridmurid di luar studio.

. Guna semua kemudahan visual yang terdapat secara maximum untuk melihat hasil yang efektif. Hulurkan bantuan kepada murid yang lemah untuk meneruskan aktiviti sebagai motivasi supaya mereka juga boleh hasilkan seperti murid lain. Benarkan murid meningkatkan diri mengikut kemampuan mereka. Sarbinipani2009 22/ 33 .sebahagian daripada proses pencetusan idea dalam memulakan segala aktiviti harian mereka. Galakkan gambaran idea selalu dalam aktiviti personal harian mereka. Peruntukkan masa mengikuti kompleksiti aktiviti. Jujur terhadap diri sendiri. Akui bahawa hasil atau projek seni yang memuaskan boleh wujud secara tak langsung atau hasil daripada disiplindisiplin khas yang dilalui oleh murid-murid.

Biarkan mereka hasilkan sendiri kerja-kerja seni dan beri mereka kepuasan dalam penggunaan alat dan media secara terkawal. Elakkan dari mematahkan semangat murid yang bersungguh-sungguh dalam menyiapkan hasil kerja mereka walaupun kerja mereka tidak memuaskan. CADANGAN NEGATIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SENI Elakkan dari memberikan idea kepada murid secara seratus peratus. Jangan hampakan murid tentang tema atau subjek yang dilukis di luar bidang kemampuan mereka. meluahkah perasaan dan membuat refleksi seni dengan cara berdisiplin dan terpimpin. galakkan murid berkomunikasi dan berkongsi idea. . Galakkan murid membuat refleksi kepada pengalaman persekitaran mereka dan reaksi murid terhadap situasi harian. beri mereka kebebasan. Eksplorasi diri. Elakkan dari proses peniruan hasil kerja orang lain. elakkan memberikan pujian yang melambung dan mencari kesalahan.NOTA PADAT MENGGAMBAR Rawat setiap murid secara berasingan dengan mengambilkira sikap dan keupayaan mereka. Galakkan pembelajaran secara tidak formal dalam kelas supaya dapat memberi keselesaan dalam menjalani aktiviti seni. Galakkan murid mencipta idea sendiri. Jangan pisahkan murid dengan rakan lain. ekspresi diri. Galakkan mereka menghasilkan kerja sendiri. Cuba memahami masalah mereka lebih daripada memberikan komen-komen yang negatif tentang hasil kerja mereka. Jangan hadkan teknik yang diguna. Beri kebebasan cara berkomunikasi. Jangan risau tentang objek yang dilukis atau teknik yang digunakan tidak betul. Jika menggunakan hasil kerja murid sebagai contoh dalam aktiviti apresiasi seni. Murid akan meminta bantuan sehingga pada satu tahap di mana mereka perlu membuat perubahan pada hasil kerja mereka. elakkan tekanan dan saling bertukar idea yang membina. Gunakan kritikan secara konstruktif daripada menyatakan bahasa yang negatif. Kritikan hasil kerja seni murid sehingga memalukan murid perlu dielakkan.

Elakkan dari menghasilkan ilustrasi yang bersifat negatif, tidak imaginatif, menggambar dengan cara lama dan asyik meminta bantuan orang lain. Jangan kumpulkan murid-murid yang bermasalah dan murid-murid yang berbakat dalam acuan yang sama. Tubuhkan satu aktiviti khas bagi muridmurid tersebut. Tidak digalakkan memberikan kritikan negatif yang keterlaluan apabila respon terhadap hasi kerja murid. Jangan harapkan sepenuhnya murid dapat menghasilkan secara sempurna, tepat, jelas bersifat akademik dalam hasil kerja seni. Elakkan penggunaan alatan dan teknik sedia ada seperti mengadakan buku mewarna untuk murid-murid. Tidak Sarbinipani2009 ada sensitiviti dan originaliti dalam menghasilkan kerja yang kreatif. Jangan harapkan hasil kerja yang sama dan baik pada semua murid. Elakkan dari memberikan bantuan pada hasil kerja murid. Beri arahan yang jelas dengan menggunakan idea sendiri. Jangan sekat kebebasan mereka berkomunikasi dan bergerak semasa aktiviti dijalankan. Guru hanya memberi pantauan dan kawalan jika perlu. RUMUSAN GOSOKAN .proses pemindahan reka bentuk atau corak dari sesuatu permukaan ke permukaan yang lain dengan cara menggosok di atas permukaan yang hendak dipindahkan. .dapat memperkembangkan deria lihat terhadap alam sekitar, meluahkan bebagai perasaan dan menghasilkan berbagai jalinan. .Alatan dan bahan yang digunakan dalam aktiviti membuat gosokan boleh dikategorikan kepada dua bahagian iaitu Ralatan dari alam semulajadi dan Ralatan dari benda buatan manusia. . Penggunaan pensil dan pensil warna akan memberikan kesan jalinan yang halus Jalinan yang dihasilkan daripada kapur dan pastel adalah bahan rapuh dan tidak kekal lama. Krayon memberikan kesan tebal dan nyata apabila diaplikasikan ke atas jalinan. . Penggunaan arang dalam aktiviti gosokan akan menghasilkan jalinan yang mudah rosak. Hasil jalinan dari aktiviti gosokan boleh disimpan dengan baik apabila menggunakan semburan pemati warna ke atas jalinan tersebut.

Teknik gosokan yang pelbagai akan menghasilkan kesan jalinan yang menarik . Penentuan tema sebelum pengajaran dan pembelajaran amat penting untuk menghasilkan kerja yang baik. Gabungan beberapa kegiatan menggambar adalah satu hasil kerja yang unik. 8.RESIS (a) Definisi Resis .satu aktiviti menggambar yang dihasilkan dari warna basah dan contengan lilin. Lilin digunakan untuk menutup kawasan permukaan kertas atau kain. . buku Glosari Seni Lukis, resis didefinisikan sebagai suatu kaedah melukis cat air dengan menyapu cat ke permukaan yang telah disapukan lilin di bahagian bahagian yang tidak hendak dicat atau diwarnakan. .aktiviti menggambar yang dihasilkan dengan cara menolak warna basah atau cat basah yang disapu ke atas permukaan kertas yang disapu lilin. Lilin digunakan oleh pelukis sebagai penghadang untuk melindungi warna asal atau warna asli sesuatu permukaan daripada terkena warna baru. 23/ 33

NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR teknik menggunakan lilin, krayon lilin bertindak sebagai alat untuk membuat garisan atau lakaran di atas kertas dan diwarnakan permukaannya. Teknik resis menyebabkan permukaan kertas yang diliputi lilin tidak akan menyerap warna dan dalam keadaan warna asal Resis boleh juga dijalankan dengan cara menggunakan tindihantindihan lilin dan menyapu warna dari peringkat warna terang ke peringkat warna gelap. (b) Alat dan Media Teknik resis dalam proses menggambar adalah satu kegiatan yang sangat .meneroka dengan lebih jauh lagi alatan dan bahan yang digunakan dalam proses menggambar. menghasilkan garisan dan lakaran sudah selalu digunakan. .resis dianggap sebagai satu hasil kerja yang lain dari kebiasaannya. Dengan cara ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang .membosankan murid-murid kerana mereka amat sukakan kelainan dan pembaharuan dalam hasil kerja mereka. Berbagai jeni bahan yang berasaskan lilin seperti lilin biasa, lilin paraffin, krayon lilin Berbagai jenis kertas seperti kertas lukisan, kertas tebal, kertas kadbod, kertas manila kad Berbagai jenis kain putih seperti kain cotton poplin, cotton cambrich, rayon/fuji, cotton lawn kima, Berbagai jenis pensel untuk membuat lakaran, kapur tulis, bekas air, pemadam Berbagai jenis warna seperti warna air, warna poster, warna tempera, cat rumah, Berbagai jenis dakwat basah yang berbagai warna. (c) Teknik TENTUKAN tajuk yang hendak dijalankan pada minggu tersebut. Kemudian .kegiatan apakah yang hendak dijalankan dalam bidang menggambar. .mencadangkan alat, media dan teknik apakah yang hendak digunakan dalam proses pengajaran dan .teknik resis yang boleh dijalankan kepada murid-murid: Krayon resis dengan warna air

pensel. Warna air akan menyerap pada permukaan yang tidak berwarna dan bahagian yang dilukis atau dilakar dengan krayon akan diresiskan. Kesan garisan lilin yang terdapat pada permukaan kertas lukisan tersebut . bekas air. 3. CONTOH 2 Jenis resis: Resis dari kertas lilin Tema/tajuk: Pemandangan di kota Alat dan bahan: kertas lilin atau kertas stensil lilin. Letakkan kertas lilin di atas kertas lukisan. warna air yang gelap digunakan untuk mendapatkan kesan kontra.Krayon resis dengan warna poster Krayon resis dengan warna tempera Krayon resis dengan dakwat basah Krayon resis Kertas lilin resis Resis dengan kain Krayon resis batik Resis dari warna air dan perekat getah (campuran) Resis dari warna air dan lilin biasa Resis dari kapur dan lilin (cara positif) Resis dari kapur dan lilin (cara negatif) APLIKASI ALAT. warna air. berus. kertas lukisan. Adalah lebih baik jika menggunakan lilin dari warnawarna lembut atau lilin putih. Tutup semua permukaan kertas dengan warna air. kertas lukisan. 2. Lukis atau lakar satu gambar situasi harian dengan menggunakan lilin biasa. bekas air Cara-cara: 1. Tekanan kuat pada kertas lilin ketika melukis akan memindahkan lilin di atas kertas lukisan Mtersebut. 4. MEDIA DAN TEKNIK Tema/tajuk: Situasi harian Alat dan bahan: krayon lilin. Teknik ini juga boleh dijalankan dengan menggunakan warna poster dan dakwat basah. Cara ini akan kelihatan lebih menarik. Elakkan dari menutupi kesemua bahagian kertas lukisan tersebut dengan lilin. Lukis secara kuat dengan memberikan tekanan pada permukaan kertas lilin tersebut menggunakan pensel atau hujung kayu. warna air. 2. berus. Cara-cara: 1. 3. Alihkan kertas lilin tersebut dan warnakan permukaan lakaran yang terdapat di atas kertas lukisan dengan menggunakan warna-warna lembut.

Dengan kata lain tinggalkan sebahagian besar kertas tidak berwarna untuk membenarkan dakwat diserap ke bahagian tersebut. Warna perlulah pekat dan tebal. Apabila warna kering. Higgins India ink.akan timbul dalam keadaan warna putih dan lutsinar. cat semua bahagian permukaan kertas tadi dengan dakwat basah. Berhati-hati semasa menghakiskan dakwat daripada kertas lukisan tersebut. guna jari. Jika susah untuk ditanggalkan. Cara-cara: 1. Terlalu banyak basuhan akan menyebabkan warna dan dakwat hilang. 4. pegang kertas lukisan tersebut dan lalukan permukaan kertas dengan air paip yang mengalir sehingga dakwat tersebut tanggal. 3. kertas lukisan. Apabila dakwat kering. 2. Melukis dengan menggunakan lilin paraffin atau lilin biasa akan menghasilkan kesan yang sama juga. berus. Lebihan warna yang hilang boleh digantikan dengan warna air dan dakwat Sarbinipani2009 24/ 33 . CONTOH 3 Jenis resis: Resis dari warna tempera Tema/tajuk: Haiwan kegemaran saya Alat dan bahan: warna tempera. Warnakan sebahagian kawasan kertas lukisan dengan warna tempera untuk membuat corak.

Warna keseluruhan permukaan dengan warna air atau warna tempera. pemadam. Lihat contoh berikut. 6. Biarkan perekat getah itu kering. 8. 2. Rendam kertas dalam air dan renyuk menjadi bola. CONTOH 5 Jenis resis: Resis dari perekat getah dan warna air (campuran) Tema/tajuk: Alam benda (rumah saya) Alat dan bahan: warna air. pensel. Hasilkan satu lakaran dengan pensel di atas kertas manila atau pembungkus kertas makanan yang tebal. kertas. 4. Warnakan di atas lakaran yang dibuat dari perekat getah dengan warna air. Cara-cara: 1. 3. 6. ratakan dan buang lebihan air yang terdapat pada kertas manila dengan menggunakan tisu. 7. kertas tisu Cara-cara: 1. 5. 4. kertas manila. Bersihkan permukaan perekat getah dengan pemadam. perekat getah. Lukis atau buat lakaran ke atas kertas dengan perekat getah. Perekat getah boleh diaplikasikan beberapa kali ke atas permukaan kertas lukisan yang telah diwarnakan tetapi pastikan warna tersebut kering dahulu. Perekat getah akan meresiskan warna tersebut. lukis garisan dan bentuk dengan krayon membenarkan kawasan kertas masih kelihatan. Guna garisan pensel sebagai panduan. CONTOH 4 Jenis resis: Krayon resis batik Tema/tajuk: Corak alam semulajadi Alat dan bahan: Krayon. 3. warna air. berus. berus. CONTOH 6 . Biarkan permukaan yang diwarnakan itu kering. Guna berus untuk membuat lakaran atau dengan jari. 2.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Jika warna hendak dikekalkan ia mesti di warna pada bahagian kertas bukan pada bahagian berwarna yang terdapat pada kertas tersebut. 5. Warna akan diserap oleh bahagian kertas yang tidak berwarna dan diresis oleh krayon lilin menjadikan seolah-olah seperti jaring sarang labah-labah atau corak batik. Luruskan kertas manila semula. Beberapa jenis warna boleh disapu di atas permukaan kertas lukisan.

warna batik. 4. canting ikut saiz kesukaan. Rebus dalam air panas yang diletak soda ash untuk menanggal kesan lilin. Gunakan berus lembut untuk mewarna corak yang dilukis tadi. Kertas kartridge dilipat dan lukisan dipindahkan keatas permukaan luar lipatan. serbuk soda. pendekatan deduktif. CONTOH 7 Jenis resis: Resis dengan kain Tema/ tajuk: flora Alat dan bahan: kain putih. krayon lilin Cara-cara: 1. 5. Murid dapat mengumpul satu inventori terhadap hasil kerja. 2. 3. Bahagian dalam disapu dahulu dengan satu lapisan kapur putih kemudian disapu satu lapisan krayon lilin yang berwarna. murid dielakkan dari membuat . Kain putih diregangkan pada pemidang dengan menggunakanstapler untuk menegangkan danmeluruskan kain. dapat menyatakan perhubungan di antara elemen-elemen visual dan yakin telah dapat menginterpretasi kerja-kerja seni tersebut.Jenis resis: Resis dari kapur dan lilin (cara positif dan negatif) Tema/tajuk: Haiwan kegemaran saya Alat dan bahan: kertas kartridge. kapur putih. sodium silikat. berus lembut pelbagai saiz. pendekatan empati dan pendekatan interaktif digariskan seperti berikut: (a) Pendekatan Induktif satu proses membuat kritikan seni dan menilai hasil kerja seni di peringkat awalan. Pendekatan induktif banyak mengumpul fakta-fakta tentang visual yang terdapat dalam sesuatu hasil kerja seni. Panaskan lilin dalam periuk dengan api yang perlahan. Guna pen canting untuk menceduk lilin cair dan alirkan pada corak. Dalam pendekatan induktif ini. Murid juga boleh membuat rumusan terhadap luahan perasaan dari apa yang mereka telah lihat. Cara-cara: 1. 5. 8. Lipat kertas kartridge menjadi dua bahagian. Buat lakaran corak dengan pensel pada permukaan kain tersebut. 6. Hasilnya lilin dialihkan dari permukaan dan melekat pada lipat kertas bersebelahan. 7. lilin. 3. pemidang kayu untuk menegangkan kain. 4. Perlu diingatkan bahawa kedua-dua bahan iaitu kapur dan krayon lilin disapu tebal sehingga menutupi kawasan kertas kartridge tersebut. Setelah kering keluarkan dari pemidang dan rendam dalam sodium silikat untuk mematikan warna. 2. Jemur kain di bawah sinar matahari cara membangunkan kemahiran sendiri dan yakin dalam membuat kritikan seni iaitu secara pendekatan induktif.

Sarbinipani2009 25/ 33 .

Kita boleh melihat garisan seolah-olah bergerak. kuda. gelap. Penerangan tentang perhubungan antara bahagianbahagian lain: Kawasan elementary: kawasan ini lebih terang daripada kawasan di belakang Kawasan kompleks: Bahagian kanan lebih kasar daripada kawasan kiri 3. kita telah meluahkan perasaan dan kapasiti terhadapnya seolah ianya hidup dan cergas. . Penerangan tentang ciri asas hasil kerja: Bahagian elementary: seperti merah. terang. Memeriksa sesuatu hasil kerja untuk mengenalpasti bukti-bukti tertentu yang dapat memenuhi atau tidak dapat memenuhi kriteria. aktif dan mempunyai ritma. Bahagian kompleks: corak yang terdapat pada sawah padi. garisangarisan seperti daun.berasa empati terhadap sesuatu hasil kerja seni. kesunyian. dikatakan mengambil format perdebatan dalam menilai hasil kerja dan ia dianggap sesuatu yang menarik dan mencabar. deretan pokok 2. Prosedur asas digariskan seperti berikut: 1. sedih 4. Interpretasi dan rumusan idea. Apa yang dicadangkan: tulang-tulang seperti dinosaur. Pendekatan ini juga akan dapat menentukan kerja-kerja seni itu memuaskan atau tidak mengikut standard. Aspek bukan manusia: Satah-satah diulang-ulang . marah. Menilai kerja dengan menyusun ceritera dan bukti-bukti untuk sokongan penilaian. Memilih dan menentukan criteria apa yang hendak diguna. Walau pun pendekatan deduktif ini bersifat tidak natural dan terhad. tiga segi. . kereta. memeriksa kerja seni yang dilihat melalui fakta-fakta visual. suka. Apa yang dipotretkan: bot. tema. kualiti untuk mencirikan sesuatu makna ekspresif untuk memberi sokongan terhadap sesuatu penilaian. 5. Aspek manusia: gembira. 3. (c) Pendekatan Empati (Empathy) . Kita juga melihat seolah-olah pokok melambai-lambai. Analogi ini membantu kita mengalami seni membuat penilaian seperti lukisan itu buruk atau lukisan itu cantik. pendekatan ini boleh menggalakkan penglibatan murid terhadap sesuatu hasil kerja seni . Menentukan tahap dimana kriteria itu telah dipenuhi. Penerangan beberapa kawasan dan kualiti keseluruhan: . kuning.melibatkan pemilihan criteria tertentu untuk menilai kerjakerja seni. 6.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR 1. 2. Interpretasi aspek-aspek yang berkaitan dengan pengalaman . (b) Pendekatan Deduktif . Apabila kita memeriksa hasil kerja seni.

Walaupun pendekatan ini bersifat analitikal. Lilin yang digunakan dalam aktiviti resis menjadi pelindung kepada warna asal atau terdahulu yang terdapat pada permukaan kertas. Guna garis panduan induktif untuk membimbing memberi penerangan. tempat yang anda telah pergi dan pengalaman dari menghasilkan kerja sendiri. Buat penilaian hasil kerja jika anda mahu. Apa yang ingin kita lihat setelah melalui pendekatanpendekatan seperti yang telah dinyatakan terdahulu sekurang-kurangnya dapat memberikan panduan kepada guru untuk melihat perkembangan kemahiran dalam membuat penilaian secara kritikal. Prosedur pendekatan ini digariskan seperti berikut: 1. Gunakan body language untuk menyatakan perasaan anda. . Buat perbandingan apa yang dilihat dan nyatakan perasaan sendiri. 3. . Memilih seorang moderator dan menyatakan tugastugas 2. membuat hipotesis sehingga satu atau dua interpretasi wujud untuk menerangkan makna hasil kerja tersebut. Apabila ahli kehabisan penerangan untuk dijelaskan wujud andaian dan hipotesis 4.satu pendekatan melihat sesuatu hasil kerja melalui perbincangan dan perbahasan. RUMUSAN RESIS . (d) Pendekatan Interaktif . perjanjian berkumpulan tentang makna-makna hasil kerja tersebut. Lilin dalam aktiviti resis bertindak sebagai alat untuk menghasilkan garisan di atas permukaan kertas . iaitu mengumpul formulasi satu hipotesis tentang makna hasil kerja tersebut. Guna analogi dan metafora untuk mengaitkan apa yang dilihat terhadap perasaan anda.beberapa teknik seperti berikut dapat membantu untuk meningkatkan empati dan turut serta seseorang dalam menjalani kritikan seni: Lihat dan nyatakan perasaan hati yang sebenar dan jangan keterlaluan dalam menyatakan perasaan hati. Penglibatan secara fizikal dan imaginasi seolah-olah kita berada dalam suasana tersebut. pandangan setiap orang boleh meningkatkan pemahaman seseorang tentang sesuatu hasil kerja. Guna pengalaman sendiri dan pengetahuan sendiri. Beralih kepada perbincangan secara berkumpulan.aktiviti dalam kegiatan menggambar yang menggunakan warna-warna basah dan contengan lilin. Perkukuhkan diri dan keadaan dan jangan takut untuk menilai sesuatu hasil kerja seni. Galakkan seberapa ramai ahli dalam proses penerangan hasil kerja seni. Dapatkan mood dan perasaan terhadap kerja tersebut. Kumpulan akan menjalankan kajian lanjut tentang hasil kerja tersebut. Perbincangan berdasarkan langkah yang sama seperti pendekatan induktif.

Teknik tindihan lilin keatas lilin yang lain boleh dijalankan dalam aktiviti resis Teknik resis membolehkan murid meneroka dengan lebih jauh lagi tentang alatan dan bahan dalam kegiatan menggambar Sarbinipani2009 26/ 33 .

Sodium silikat digunakan dalam resis batik kain untuk mengekalkan warna yang terdapat pada kain tersebut. mengetuk atau menjentik bahagian bulu berus yang akan menghasilkan kesan a speckled granite style finish yang akan kelihatan lebih moden daripada kesan warna yang lain. Terdapat empat cara pendekatan dalam membuat kritikan seni iaitu pendekatan induktif. Warna tempera bertindak sebagai lilin dalam aktiviti menghasilkan resis Resis dari kertas lilin ialah satu perpindahan lilin yang terdapat kertas tersebut ke permukaan kertas dengan menggunakan teknik tekanan garisan. satu teknik hiasan catan dengan mendetik. . Percik-percik halus warna disembur ke serata tempat untuk menghasilkan kesan antik. Perekat getah bertindak sebagai lilin dalam aktiviti resis Resis secara positif dan negatif menggunakan kapur putih dan lilin dalam proses menghasilkan resis Resis dengan menggunakan kain menggunakan canting untuk membuat garisan lilin pada corak batik. . .NOTA PADAT MENGGAMBAR Teknik resis adalah satu hasil kerja yang unik kerana ia menggunakan lilin sebagai menggantikan alatan biasa yang digunakan. 9 PERCIKAN (a) Definisi Percikan satu aktiviti menggambar dalam kerja-kerja seni. deduktif. empati dan interaktif. Rendaman soda ash dalam air panas bertindak untuk membuang lilin yang terdapat pada permukaan kain tersebut. Gabungan warna-warna air dan lilin digunakan dalam proses menghasilkan resis. Teknik renyukan digunakan dalam proses aktiviti resis batik kertas . teknik corakan warna dihasilkan dengan tepukan atau jentikan menggunakan berus lukisan yang mengandungi warna ke atas permukaan yang rata kegiatan menyembur bahan cair di atas permukaan. buku Glosari Seni Lukis percikan didefinisikan sebagai corak-corak tompok dan titik pada lukisan cat.

Penggelek cetakan yang berbagai saiz Berbagai jenis warna air seperti warna air.. warna minyak. warna tempera. pita pelekat. di antaranya ialah: Sebelum memulakan aktiviti percikan. merenjisi. pistol semburan . Jika hendak menggunakan warna. menyebabkan berpercikan. warnawarna yang sesuai diaplikasikan pada permukaan kertas ialah seperti warna air. (c) Teknik . kain buruk. Cat emulsi paling senang dimulakan kerana cepat kering dan tidak rosak di antara satu sama lain. corak figura. cat dinding. warna minyak.disesuaikan dengan peringkat umur murid dan keupayaannya. dakwat Kertas yang berbagai jenis seperti kertas lukisan. memantul berselerak ke sana sini. warna poster. Berbagai jenis tumbuh-tumbuhan kering. surat khabar. kadbod. kertas taip. bentuk-bentuk dari alam benda boleh digunakan untuk menghasilkan corak dalam aktiviti percikan. warna latar pada permukaan kertas perlu ditentukan dahulu samada menggunakan warna asli kertas tersebut atau diwarnakan terlebih dahulu. Media dan Teknik Di antara alatan yang boleh digunakan untuk menghasilkan percikan ialah seperti berikut: Berbagai jenis berus lukisan yang berbagai saiz dan bentuk Berbagai jenis berus gigi dari permukaan rata hingga permukaan beralun Berbagai jenis berus cat dari permukaan lembut ke permukaan keras . Makna ke tiga ialah sesuatu yang memercik. Berbagai jenis teknik boleh dicadangkan untuk diguna pakai semasa menjalani aktiviti percikan ini. kertas stensil Warna semburan. manila kad. (b) Alat. Pisau. warna akrilik boleh .kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula percikan ialah titik-titik air atau warna yang berserak-serak ke sana sini setelah air atau warna itu terhempas ke suatu permukaan. warna tempera. warna poster. Percikan seolah-olah memberi kesan seperti permukaan batu atau marble. warna plaka / mural. Berbagai jenis berus boleh digunakan untuk menghasilkan percikan. percikan adalah satu teknik mengaplikasikan sedikit curahan atau titikan warna ke atas permukaan yang dipilih. Makna kedua ialah menghambur ke sana sini. warna batik.

Berus diketuk kuat di bahagian tepi tin cat. . kemudian buang lebihan warna yang terdapat pada berus tersebut dengan menyapu pada tepi tin.Ini bermakna saiz percikan yang dihasilkan dengan satu ketukan akan menghasilkan saiz percikan lebih kurang sama. Ketukan yang kuat akan menyebabkan titikan cat terbang di permukaan kertas. Cara percikan dijalankan dengan menggunakan berbagai jenis warna boleh juga dihasilkan. Dengan menggunakan tekanan udara yang rendah. Cara ini dikatakan lebih cepat menghasilkan percikan daripada cara menggunakan berus. Teknik kedua ialah dengan menggunakan berus cat dinding rumah yang terpakai. Sarbinipani2009 27/ 33 . Ianya boleh dijalankan beberapa kali dengan warna yang berlainan ke atas kawasan percikan yang sama. Bahagian hujung berus yang keras dicecah warna. Hasil percikan ini akan menampakkan titik halus yang berbagai saiz dan berbagai warna.digunakan. Apabila warna latar kering barulah dimulakan aktiviti percikan. kesan percikan akan terjadi. Teknik menggunakan pistol semburan atau spray can berwarna boleh menghasilkan percikan yang halus dan seragam.

Selain dari menggunakan berus. Penggunaan warna yang pekat atau cair akan menghasilkan percikan yang berlainan saiz dan bentuk. Jika percikan dilakukan dengan menggunakan warna minyak. Percikan cara ini akan menghasilkan percikan yang tidak sekata berbanding semburan. Semasa warna minyak masih basah percikkan turpentine atau ÂtinnerÊ dengan menggunakan berus. Penggunaan berus gigi yang berbagai saiz juga boleh menghasilkan percikan. Cara ini akan menghasilkan percikan yang cepat. Terpulanglah kepada kreativiti seseorang bagaimana hendak menghasilkannya. Ingat bahawa sebelum memulakan aktiviti percikan alas dengan menggunakan surat khabar disekeliling kawasan yang hendak dijalankan. Percikan menggunakan dakwat berwarna boleh digunakan sebagai alternatif kepada warna basah. Untuk seni halus adalah dicadangkan menggunakan dakwat jenis lightfast kerana kebanyakkan dakwat berwarna akan . Guna kedua-dua teknik untuk menghasilkan pada satu permukaan yang sama. Percikan akan terjadi secara tidak langsung. Seorang menghasilkan warna di atas permukaan dan seorang membuat percikan ke atas warna basah tersebut. Caranya ialah dengan mencelup kelima-lima jari pada warna dan menghayunkan jari lalu direnjis pada permukaan kertas lukisan. Celup berus gigi di dalam warna dan lalukan pada besi halus atau kayu halus. Satu lagi cara menghasilkan percikan ialah dengan menggunakan seranting dedaun dari jenis halus dan nipis seperti daun pine. Dengan menggunakan teknik ini akan dapat corak yang serata. Dakwat basah mempunyai kesan lutsinar. Percikan dengan menggunakan jari juga boleh dilakukan.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR . cuba menghasilkan percikan dengan mengaplikasikan warna minyak pada permukaan kayu atau kanvas. kilauan dan senang digunakan. berus penggelek atau pistol semburan percikan boleh juga dilakukan dengan mengetuk berus yang mempunyai warna pada bahagian pemegang kayu berus yang lain. Celupkan satu ranting dedaun tersebut dalam warna basah dan renjis atau percikkan pada permukaan kertas. Tujuannya supaya percikan tidak terkena pada kawasan yang tidak dikehendaki. . Cara lain untuk menghasilkan percikan ialah dengan menggosokkan pisau kecil atau hujung jari pada berus lukisan yang telah dicelup warna. . Proses ini agak rumit dilakukan dan dicadangkan secara berdua.

MEDIA DAN TEKNIK CONTOH 1 Tema: tumbuh-tumbuhan atau menghasilkan corak Alat dan Media: warna tempera atau dakwat berwarna. Gosokan tersebut akan menghasilkan percikan pada permukaan kertas lukisan. 2. Jika menggunakan cat semburan pastikan pintu dan tingkap ruang bengkel di buka untuk memberi laluan lebihan percikan keluar. . APLIKASI ALAT. gunakan kayu untuk menggosok permukaan berus. Âspray canÊ. Cuba percik dengan menggunakan berbagai jenis warna. Lain cara ialah dengan menggunakan pita pelekat untuk menutup permukaan kertas yang tidak hendak dikenakan warna untuk menghasilkan corak. 6.3 berikut: CONTOH 2 Tema: Menghasilkan corak organik Alat dan Media: kertas lukisan. Tunjuk dan tumpukan hujung penyedut minuman pada setiap satu percikan yang ada dan tiup kuat. Percikkan beberapa titikan warna basah ke atas permukaan kertas dengan menggunakan berus lukisan. 3. Hasilnya sungguh memuaskan. Untuk menampakkan kesan yang menarik selepas menghasilkan percikan pertama. 7. tampal berbagai corak tumbuh-tumbuhan sebenar di atas permukaan kertas lukisan tersebut. Pegang skrin di atas kertas dan gosok berus (pergi dan balik) beberapa kali dengan menggunakan berus atau sembur dengan warna semburan. Guna pita pelekat untuk melekatkan kertas lukisan di bahagian tengah kertas surat khabar. Cara mengaplikasikannya: 1. kertas surat khabar atau kertas bungkusan. Alihkan tumbuh-tumbuhan tersebut dan buat percikan kali ke tiga pula. Hasilkan percikan sekali lagi ke atas kertas lukisan tersebut dengan menggunakan warna yang lain pula. pita pelekat. 5. berus keras seperti berus terpakai yang lama atau berus gigi. penyedut minuman. Penggunaan dakwat ke atas sesuatu permukaan biasanya bersifat kekal dan susah untuk dipadam. kepingan kecil skrin cermin.cepat kabur. Apabila telah membuat eksperimen dengan teknik-teknik tersebut baru mulakan aktiviti percikan secara kreatif. berus Cara mengaplikasikannya: 1. Eksperimen di atas kertas lain dahulu adalah amat digalakkan. 4. Warna yang terlalu banyak akan merosakkan proses atau kesan percikan. Berhati-hati semasa meletakkan warna pada berus. 2. kertas lukisan. Sarbinipani2009 . Sila lihat contoh di Rajah 9. warna air atau warna poster. Jika susah untuk mendapatkan skrin cermin. atau mencampurkan percikan dengan faux finishing techniques .

28/ 33 .

Cara mengaplikasikannya: 1. Pastikan berus berada dalam keadaan yang bersih semasa membuat percikan. Titikkan atau percikkan dakwat di atas permukaan yang basah tadi dan biarkan dakwat itu kembang. kertas lukisan. Warnakan lakaran tersebut mengikut teknik catan yang . ranting halus. Cara mengaplikasinya: 1. kertas suratkhabar Cara mengaplikasinya: 1. Lakukan berulang kali supaya mendapat corak yang berbagai warna. pen manuskrip. Celup berus lukisan dalam warna air dan percikkan dengan menggunakan hujung jari. 3. 5. pensel. kain buruk. 3. CONTOH 5 Tema: Menghasilkan setem dengan teknik catan Alat dan Media: Kertas lukisan. 4. tambahkan garisan supaya imej tersebut nampak dengan lebih jelas lagi. Percikkan warna-warna lembut untuk menghasilkan warna latar pada catan yang hendak dihasilkan. Semasa menghasilkan percikan. kertas surat khabar. 3. 4. pen dakwat. Alas permukaan sekeliling dengan menggunakan kertas lukisan untuk mengelakkan percikan yang tidak diingini. warna air. 2. Celupkan ranting dalam dakwat dan lukiskan garisangarisan sehingga ke hujung kertas untuk mendapatkan corak abstrak. berus lukisan. Lakarkan satu pemandangan di atas kertas lukisan 2. kertas surat khabar. 4. CONTOH 3 Tema: Percikan dalam aktiviti catan atau kolaj atau corak abstrak. Ulangi percikan dengan teknik yang sama tetapi menggunakan warna yang berlainan. 5. palet.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Lebihan warna pada percikan tersebut akan bergerak berbagai arah menghasilkan satu corak yang menarik. Alat dan Media: kertas lukisan. berus lukisan. CONTOH 4 Tema: Menghasil kad ucapan Alat dan Media: berus gigi. Basahkan atau percikkan dengan menggunakan berus/alat semburan baju di atas permukaan kertas lukisan dengan menggunakan air jernih. 6. 2. Percikan cara ini boleh dijalankan sewaktu anda menghasilkan catan (hasilan untuk awan) atau simpan untuk menghasilkan aktiviti kolaj. warna air. Tindihan berbagai warna pada percikan akan menghasilkan corak yang lebih cantik. Buat garisan dan tulis kata-kata dengan menggunakan pen kaligrafi dengan kemas di bahagian tengah kertas lukisan tersebut. Jika tak secara langsung anda ternampak suatu imej terjadi. dakwat atau warna poster. gerakkan tangan supaya percikan yang dihasilkan berada dalam garisan melengkung 5.

kontra. idea apabila . Adakah murid mengambil kira teknik-teknik yang digunakan seperti astrak. imbangan. Pameran hasil projek sebaik sahaja menghasilkannya adalah jalan terbaik untuk membina satu penghormatan diri. warna. kepelbagaian dalam hasil kerja seninya? R Adakah anda rasa lukisan ini realistik atau abstrak? Bagaimanakah perasaan anda. perasaan.Perbincangan secara berkumpulan . Adakah murid boleh respon terhadap hasil kerja seni dari sudut perasaan? Bagaimana murid respon terhadap keaslian hasil kerja tersebut? Bagaimana murid respon terhadap kreativiti yang dihasilkan dalam kerja seni itu? . penegasan. bahan. PERSEMBAHAN HASIL KARYA . tema.. mood. bentuk. jalinan. ekspresi idea. kesukaan.pengajaran dan pembelajaran Galakkan murid memberi komen-komen secara open endeddan guna positif reinforcement mereka dan menerangkan projek yang dibuat dan cara-cara menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam projek tersebut. penerimaan dan sikap. sejarah. Adakah murid mengambil kira tujuan dan objektif yang dihasilkan oleh pelukis tersebut? . 4. Sebagai guru. rupa dan corak dalam hasil kerja ini? R Adakah pelukis ini mengambilkira prinsip harmoni. kesatuan.telah anda pelajari. Isu sosial/politik? . ruang. Teruskan dengan menulis kata-kata dan membuat corak tepi kertas lukisan untuk menampakkan rupa setem. Adakah murid dari berbagai jenis budaya berkongsi idea yang sama tentang hasil kerja seni tersebut? Cantik? Buruk? Bermakna? . Adakah hasil kerja seni mempunyai fungsi dalam kehidupan pelajar? . Kesan percikan pada bahagian latar belakang masih kelihatan dan menjadikan pemandangan lebih menarik 5. media digunakan? gambar ini? digunakan serta bila digunakan dalam dan teknik yang Bagaimana pelukis ini menggunakan garisan. realistik. Adalah lebih baik jika perbincangan dijalankan tanpa mengetahui siapa yang menghasilkan projek tersebut supaya komen boleh dibuat tanpa mengira berat sebelah pihak.Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diambil kira apabila menjalani proses menganalisa sesuatu kerja seni: Siapakah pelukis yang melukis R Apakah tajuk atau tema yang ianya dihasilkan? R Apakah Âsubjek matterÊ yang hasilkerja seni ini? R Apakah alatan. personal. haruslah peka terhadap persepsi yang dikemukakan oleh murid seperti: .membuat pameran di dalam bilik darjah penting dalam .

melihat hasil kerja ini? R Adakah anda rasa hasil kerja ini asli atau diciplak dari mana-mana? Sarbinipani2009 29/ 33 .

. menyembur dan memercik.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Adakah hasilkerja seni ini mempunyai perhubungan sejarah? RApakah tujuan pelukis menghasilkan hasil kerja seni ini? R Apakah yang paling menarik dalam hasil kerja seni ini? R Adakah hasil kerja seni ini berjaya atau tidak? R Adakah anda ingin membuat perubahan dalam hasil kerja ini? Kenapa? Bagaimana pelukis menunjukkan unsur ruang hadapan. .menghasilkan satu permukaan seperti batu granit atau marble yang menarik. . . Alatan . boleh diulang ke atas permukaan yang sama. mengetuk.dihasilkan dengan cara mendetik. Percikan dengan tumbuh-tumbuhan boleh juga dijalankan. warna-warna basah dan kertas. Percikan yang halus dan seragam boleh diaplikasikan dalam teknik semburan. . . . RUMUSAN PERCIKAN sebagai satu hasilan titikan warna yang berselerakan ke sana sini setelah warna tersebut jatuh ke atas permukaan. Teknik renjisan yang sama akan menghasilkan percikan yang kemas . . . Percikan menggunakan penggelek adalah satu aktiviti yang rumit dan tidak terkawal. Percikan dan titikan atau stippling adalah dua kaedah yang berlainan. dihasilkan secara tidak sengaja dan bebas. Percikan boleh dihasilkan ke atas permukaan kertas yang telah diwarna dengan warna basah terlebih dahulu. Percikan dengan jari akan menghasilkan percikan yang tidak sekata. . tengah dan belakang dalam hasil kerja ini? R Adakah anda rasa pemilihan alat dan bahan bersesuaian dengan mood dan suasana yang terdapat dalam hasil kerja seni ini? R Adakah ia berjaya dalam menghasilkan konsep/idea tersendiri? Elemen apakah yang diguna untuk menarik perhatian anda? Bagaimana anda menilai hasil kerja ini dan berikan skala dari 1 hingga 10 (1 paling lemah hingga 10 paling baik). . dihasilkan dengan menggunakan berbagai jenis warna. . merenjis. . Pita pelekat dan surat khabar bertindak sebagai alat untuk mengelakkan lebihan percikan terjadi ke atas permukaan yang tidak diingini.berus dari berbagai jenis.

. Penilaian sesuatu hasil kerja boleh dinilai dalam bentuk skala dari satu (lemah) hingga sepuluh (terbaik). Perbincangan dan pendedahan tentang sesuatu hasil karya seni dilihat dari sudut perspektif. kreativiti. Pameran hasil kerja adalah satu cara membina penghormatan diri dan penerimaan sikap yang positif. di susun di atas dinding. asas senireka. . setem dan catan. cadangancadangan dan idea-idea dikatakan telah memahami nilai estetik. Guru harus peka terhadap persepsi yang dikemukakan oleh murid tentang sesuatu hasilkerja dari aspek budaya. 10 MOZEK (a) Definisi Mozek Glosari Seni Lukis. Perbincangan secara berkumpulan dianggap pencetus kepada pemikiran kritikal dianggap sebagai satu teknik pembelajaran yang bermakna. . Sebuah gambar atau corak hiasan dibuat dengan menyusun carikan kecil bahan-bahan seperti kaca. marmar dan seramik (tessera).Perbincangan secara berkumpulan dan membuat pameran di bilik darjah daripada hasil kerja yang dibuat adalah aktiviti yang sangat penting. . marmar atau pecahan tembikar. tujuan dan objektif. alatan. Satu imej yang berasingan dan tidak bertindih. corak. tajuk/tema. sejarah dan kejayaan sesuatu konsep atau idea. . . Âsubjek matterÊ. media. lantai atau permukaan yang tidak rata dan menghasilkan pantulan /kilauan.Pelukis barat yang banyak mengaplikasikan hasil karyanya dalam aktiviti percikan ialah Jackson Pollock. teknik.Tema yang boleh dijalankan dalam aktiviti percikan termasuklah lanskap. perasaan. Guru memainkan peranan yang penting dalam menjalankan apresiasi seni. keaslian. tumbuh-tumbuhan. . fungsi. Perkara-perkara yang perlu diambilkira apabila menjalani proses menganalisa kerja seni ialah dari aspek tokoh. teknik penghasilan. disusun secara bersebelahan. . Foto mozek adalah gambar hasil dari cantuman beberapa gambar lain disusun menjadi satu tema /tajuk. kayu. masa. mozek boleh didefinisikan sebagai satu reka bentuk atau gambar yang dibuat daripada serpihan kaca. kad ucapan. Guru patut menggalakkan murid memberi komen secara open ended Guru perlu menggunakan soalan-soalan yang positif kepada murid apabila membuat perbincangan.

siling dan lantai. tessera di permukaan dinding. kaca. Satu bentuk seni di mana kepingan bahan semula jadi atau bahan buatan manusia yang berwarna disusun bersebelahan tidak ditindih di atas permukaan rata untuk menghasilkan gambar atau corak.Satu media seni di mana kepingan-kepingan kecil kaca. batu. Satu seni dekoratif lama dengan menyusun kepingan kecil kaca. Satu corak seni yang dihasilkan dengan menekan kepingan batu. batu atau seramik disusun di bahagian latar yang di plaster. Pada Sarbinipani2009 30/ 33 . seramik atau tessera. Mengikut sejarah lama mozek telah diperkenalkan oleh orang Greek.

NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR .Orang Roman pula menghias batu, marmar, seramik menggunakan teknik mozek pada permukaan dinding dan lantai. Manakala orang Kristian Orthodok Byzantine pada abad ke 16 menghiasi gereja mereka dengan teknik mozek. Kini teknik mozek luas digunakan dalam pembinaan bangunan dan aktiviti seni di sekolah. Di peringkat sekolah rendah aktiviti mozek diperkenalkan dalam subjek Pendidikan Seni Visual. Ia adalah sebahagian daripada aktiviti yang dicadangkan dalam kegiatan menggambar. (b) Alat dan Media Berbagai jenis kertas seperti kadbod, kertas lukisan, kertas menaip, kertas nota, kertas surat khabar, kertas binaan (construction paper). Berbagai jenis pelekat seperti gam biasa, gam putih, gam kayu, gam simen. Bekas untuk menyimpan carikan kertas, kadbod, syiling, bijirin . Playar, pembaris, Âclear sprayÊ Bahan semula jadi seperti bunga-bunga kering, berbagai daun kering, rumput . Pelbagai jenis biji-bijian atau objek semula jadi . Pewarna makanan . Pensel, pen, tali, Kertas berbagai warna, kertas majalah berwarna, gambar-gambar berwarna (c) Teknik Secara amnya terdapat tiga jenis teknik menghasilkan mozek iaitu direct Method , indirect method dan double indirect method. Yang dikatakan dengan teknik secara langsung atau direct method itu, ialah denganmenggambar bahan di atau permukaan seperti kertas, kadbod, permukaanpasu, lantai dan sebagainya. Ianya sesuai dilaksanakan pada projekprojekkecil yang mudah alih.Kebaikan mozek cara ini ialah mozek yang dihasilkan jelas kelihatan.Keburukannya pula pelukis atau pembuat mozek perlu bekerja secara terus menerus di atas permukaan yang dipilih. Ianya dianggap sebagai satu hasil kerja yang tidak praktikal pada jangka masa yang lama, tidak sesuai pada projek berskala besar dan susah untuk mendapatkan kesamaan permukaan yang siap. Cara ini sesuai untuk permukaan kertas lukisan, lantai dan permukaan meja. Teknik secara tidak nyata atau indirect method pula berlaku semasa proses menghasilkan sesuatu kerja. Apabila mozek siap, media yang sama diletakkan di atasnya. Hasil mozek diterbalikkan dan bahagian aslidiasingkan dari bawah mozek tadi. Teknik indirect methoÊ dan double indirect method selalunya dibuat mengikut bahagian demi bahagiansesuatu gambar terlebih dahulu sebelum hasil

mozek itu dihantar ketempat destinasi untuk ditampal. Ianya amat sesuai untuk projek besar seperti projek mural.Terdapat juga mozek yang boleh dihasilkan dalam digital imej. Imej yang dihasilkan tidak ditindih. Foto mozek pula adalah satu gambar yang dibuat daripada beberapa cantuman gambar-gambar lain yang .teknik menghasilkan mozek d Mozek kertas Mozek timbul Mozek catan Mozek campuran Mozek potongan kertas Mozek cebisan kertas Mozek tebuk (ÂpuncherÊ) Mozek koyakan kertas Mozek fabrik Mozek bijian Mozek bahan buangan APLIKASI ALAT, MEDIA DAN TEKNIK Di peringkat sekolaH rendah,carikan/potongan/guntingan/cebisan kertas-kertas berwarna dan ditampal di atas permukaan rata seperti kertas lukisan, kadbod, kayu playwood dan sebagainya. Walaupun cara menampal kertas-kertas dalam aktiviti kolaj dan mozek boleh dikira ada persamaan tetapi masih terdapat perbezaan dalam melaksanakannya. Kolaj digubah dengan menampal keratan kertas secara tindihan manakala mozek pula digubah dengan menampal keratan kertas secara bersebelahan dan tidak ditindih. Kedua-dua hasil kerja ini boleh dianggap rumit juga tetapi menarik perhatian orang ramai apabila siap. Mari kita perhatikan contoh-contoh bagaimana aktiviti mozek itu dilaksanakan. Contoh 1 Jenis Mozek: Mozek dari kertas Tema: Haiwan/figura Alat dan Bahan: gunting, kertas berwarna dari berbagai sumber, gam atau gam simen, pin rambut atau pencungkil gigi untuk mengangkat cebisan kertas, pensel, kertas latar. Cara-cara: 1. Buat satu lakaran pensil tentang tema atau tajuk yang

hendak dibuat di atas permukaan kertas. 2. Potong kertas warna dalam rupa bentuk yang sama. Potongan kertas yang berlainan warna perlu diasingkan supaya senang diperolehi dan boleh menjimatkan masa semasa proses menampal dijalankan. 3. Letak gam atau pelekat pada cebisan kertas dan di atas permukaan kertas yang mempunyai lakaran. Lekat potongan kertas berwarna tersebut pada kawasan lakaran tersebut. Tinggalkan ruang di antara cebisan-cebisan kertas supaya tindihan tidak berlaku. Potongan kertas boleh diangkat dengan menggunakan pin rambut atau pencungkil gigi yang diletak sedikit gam. 4. Teruskan kerja-kerja menghasilkan mozek sehingga habis. Tips: Cara memotong kertas berwarna ada berbagaibagai. Di antaranya ialah dengan cara carikan, koyakan, potongan bebas, potongan tiga segi, potongan Sarbinipani2009 31/ 33

pembaris. Untuk kelihatan lebih kemas aturkan bijian di kawan rupa luar objek terlebih dahulu kemudian penuhkan bahagian dalam pula. keduaduanya mempunyai saiz yang sama supaya kelihatan kukuh. guna pencungkil gigi yang diletakkan sedikit gam dihujungnya supaya senang proses mengangkat bijian tersebut. Lebih baik jika hasil kerja ini dibingkaikan dengan meletakkan cermin atau plastik keras supaya bijian kekal lama. Kejayaan mozek ini bergantung kepada latarbelakang pelukis itu sendiri. Tips: Tambahan bahan boleh digunakan seperti tali. Untuk mempercepatkan proses. gam putih. Bijian-bijian atau manik-manik bersaiz halus susah untuk diatur dan memakan masa yang lama untuk menyiapkan.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Contoh 2 Jenis Mozek: Mozek timbul (relief) dari biji-bijian Tema: Tumbuh-tumbuhan Alat dan bahan: kadbod. warna air atau warna poster. Cara-cara: 1. pensel. objek semulajadi pada lakaran dan penuhkan lakaran tersebut. kulit kayu dan laiN lain yang bersesuaian untuk kelihatan lebih menarik. manik. Hasilkan lakaran di atas kertas binaan dengan memerhatikan tempat atau kawasan di mana bijian perlu diletak. 3. Buat garisan dengan ukuran 2cm X 2cm di keseluruhan kertas lukisan termasuk lakaran. kertas lukisan. Cara-cara: 1. Garisan pensel perlu . 5. Tambahkan mata. Contoh 3: Terdapat juga mozek dari teknik catan. air. Lihat contoh mozek dari teknik catan: Jenis mozek: Mozek catan Tema: haiwan Alat dan bahan: pensil. Ia juga berguna sebagai latihan mewarna. 6. Âclear sprayÊ. pewarna makanan. Lakar rupa bentuk ikan di atas permukaan kertas lukisan. sirip di bahagian dalam dan tumbuh-tumbuhan air supaya kelihatan lebih menarik. Letakkan gam di kawasan yang dilakar dan susun bijian. disiplin dan ketekunan semasa menghasilkannya. tali atau benang. 4. Lekat kertas binaan di atas kadbod keras. benang. berus. Mozek jenis ini lebih sesuai untuk muridmurid di tahap dua kerana ia memerlukan kawalan. berbagai jenis biji-bijian dari alam semulajadi. 2. 2. kertas binaan. Bila siap buang lebihan bijian dan sembur hasil kerja mozek dengan clear spray untuk mendapatkan kesan yang lebih menarik.

Untuk menghasilkan perbincangan ini. Biasanya mereka akan memperkatakan tentang sesuatu tema/tajuk hasil kerja itu termasuk objek/imej yang terdapat dalam hasil kerja itu. Dengan cara ini corak ikan akan kelihatan lebih menarik apabila siap nanti. bahagian formal analisis. mengenal pasti alatan dan media yang digunakan dalam hasil kerja. Tips: Walaupun aktiviti mozek ini tidak menggunakan teknik menampal bahanbahan. unsur-unsur seni. seseorang murid ditanya bagaimana membuat perkaitan di antara struktur yang boleh diperhatikan dengan arah tujuan pelukis yang menghasilkan hasil karya tersebut. dan bersoal jawab seringkali dikaitkan. Dalam aktiviti ini adalah dicadangkan warna-warna yang hendak digunakan adalah warnawarna kontra supaya objek yang dilukis jelas kelihatan. penuh imaginatif dan intuitif. Hadkan warna kepada tiga warna sahaja. segar. 5. Di peringkat ini murid akan dapat mengetahui . Hasil kerja seni terutama murid-murid sekolah rendah dianggap satu kerja yang jujur. berkomunikasi. perbezaan antara simetri dan asimetri. 6. ekspresi diri. luahan perasaan. Satu warna dihasilkan sehingga siap barulah digunakan warna kedua dan warna ketiga. Aktiviti ini sesuai dijalankan dalam kumpulan kecil. prinsipprinsip rekaan yang diguna pakai. PERSEMBAHAN HASIL KARYA Dalam mempersembahkan tentang sesuatu hasil karya. berterus terang. Garisan yang memisahkan empat segi dalam beberapa bahagian perlu diwarnakan dengan warna yang berlainan. Proses mewarna mengambil masa yang agak lama juga untuk disiapkan. . Perkara-perkara yang perlu dibincangkan adalah seperti struktur komposisi yang terdapat dalam hasil kerja tersebut. membuat spekulasi makna yang tersirat dalam hasil kerja tersebut dan membuat andaian tentang tujuan pelukis melukis hasil karyanya. konsep mozek masih boleh diperkenalkan. Menilai hasil kerja di peringkat formal analisis lebih terancang. Mereka akan menyatakan pandangan mereka buat pertama kali tentang apa yang mereka lihat pada sesebuah lukisan/catan misalnya. teknik-teknik yang digunakan dalam penghasilan hasil kerja. Kotak-kotak tersebut diwarnakan dengan warna air atau warna poster dengan warna yang dikehendaki. 4. Manakala di peringkat interpretasi pula perbincangan lebih menjurus kepada tahap-tahap imaginasi seseorang murid itu. membuat kritikan. diskusi. Persembahan hasil karya sendiri atau orang lain diterima sebagai bahan penting untuk dirujuk semasa menjalani sesi apresiasi seni. bahagian interpretasi dan bahagian penilaian. perkara-perkara seperti membuat penilaian.dibuat secara nipis sahaja. Sarbinipani2009 3. Menilai kerja seni di peringkat diskriptif memerlukan seseorang menggunakan deria lihat dan menyatakan apa yang mereka lihat dalam sesuatu hasil karya.Penilaian hasil kerja seni berdasarkan empat _nsure_a iaitu bahagian diskriptif.

penggunaan komposisi elemen yang telah digunakan oleh pelukis. Mereka juga boleh mengaitkan elemenelemen 32/ 33 .

. Terdapat tiga jenis teknik menghasilkan mozek iaitu secara direct method. Penggunaan linguistik dan ekspresi visual penting dalam menilai sesuatu hasil kerja seni. Bahan-bahan yang digunakan adalah dari bahan semula jadi atau buatan manusia mengikut kesesuaian tahap murid dan jenis kelas yang hendak diajar. . . Setiap teknik dalam aktiviti mempunyai perbezaan dari segi penggunaanalatan. Teknik mozek timbul (relief) lebih sesuai menggunakan bahan-bahan timbul. Penyesuaian warna untuk mozek perlu dibuat dengan teliti untuk menampakkan prinsip kontra pada objek yang dihasilkan. indirect method dan double direct method. Semburan lutsinar ke atas permukaan hasil kerja mozek menjadikan mozek lebih menarik. Teknik mozek catan ialah satu-satunya teknik yang tidak memerlukan bahan untuk menampal. Roman dan Kristian mula-mula seni menggambar menggunakan teknik mozek. Aktiviti mozek boleh dijalankan sebagai aktiviti dalam seni menggambar di dalam sekolah dan pada bangunanbangunan di luar sekolah. Kemahiran kritis dan kreatif boleh dikembangkan bersama-sama aktiviti seni.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR RUMUSAN MOZEK Satu hasil kerja seni menggambar yang dihasilkan dengan menyusun bahan-bahan tertentu di atas permukaan rata. . Tips untuk mengangkat cebisan kertas dengan mudah ialah dengan cara meletakkan sedikit gam pada penghujung alatan tersebut. Guru boleh menjalankan hasil kerja murid secara studio . bahan dan media. Teknik mozek dihasilkan dengan menyusun bahan secara bersebelahan dan rapat tetapi masih meninggalkan ruang latar. Orang Greek. Potongan kertas boleh dijalankan dengan berbagai bentuk dan tidak terhad kepada satu bentuk sahaja. Bahan-bahan yang dilekatkan untuk menghasilkan mozek boleh di campur.

interpretasi dan penilaian.aktiviti centred method. . nilai sentimental. . analisia. perbincangan tentang isu-isu social dan kritikan membina. cara berkomunikasi. . penggunaan alatan dan media yang lebih meluas. anecdotal accounts dan artis terkenal sahaja. . Apresiasi seni pada zaman sekarang lebih tertumpu kepada kajian. analisa formal. Apresiasi seni pada zaman dahulu lebih tertumpu kepada teacher centred dan terhad kepada rujukan sedia ada.pemerhatian. sintesis. persepsi. Apresiasi seni boleh dijalankan berdasarkan empat peringkat iaitu diskriptif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful