NOTA PADAT MENGGAMBAR PENGENALAN BIDANG MENGGAMBAR satu bidang yang menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang

murid. melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. .menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi dalam sesuatu hasil karya. .lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, gosokan, resis, percikan dan mozek. .meliputi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat bahan dan kegunaannya. .membolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan.. .dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. Definisi Menggambar .representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata. .mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. . gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang .Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek Gambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk grafik. Representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan terhadap sesuatu imej atau objek RPengenalan dan Penerokaan Alat, Media dan Teknik .penting bagi seseorang guru mengetahui dan mengenal pasti perubahan dan perkembangan diri murid-muridnya. .digunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja. Berikut .alatan dan media yang boleh digunakan bagai aktiviti menggambar: Berbagai jenis pensil Warna pastel, warna air, warna poster, warna pensil Kapur berwarna Oil paste Artline atau marker Berbagai jenis pen Gouche, akrilik, cat minyak Stensil

Kolaj Capan, cetakan Lilin Berbagai jenis cebisan kertas suratkhabar atau majalah Bahan-bahan semulajadi seperti berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan . Penyedut minuman Gunting, pisau lipat, gam .Berbagai jenis berus lukisan . Palet/pembancuh warna TUJUAN MENGGAMBAR Berikut ialah hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh setiap murid dalam kegiatan menggambar: . Asas menggambar Menggambar Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar Sarbinipani2009 Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid Menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer Menggambar berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer Jika dilihat secara keseluruhannya, setiap hasil pembelajaran tersebut boleh dibahagikan mengikut arasaras yang tertentu seperti berikut: Rpengetahuan Rkefahaman Raplikasi Ranalisa Rsintesis Rpenilaian (a) Aras Pengetahuan dan Kefahaman Memahami konsep dan fungsi setiap aktiviti yang dipelajari Menyatakan perasaan, idea dan imaginasi diri melalui kegiatan menggambar. 1. Apakah yang anda faham tentang definisi menggambar 2. Berikan teknik-teknik yang boleh digunakan dalam proses menggambar 3. Apakah alatan, media dan bahan yang sesuai untuk aktiviti menggambar Menguasai asas seni reka serta menghasilkan hasil kerja seni visual yang kreatif dan berfungsi Meningkatkan pengetahuan Asas Senireka serta mengaplikasikannya dalam penghasilan

(b) Aras Aplikasi dan Analisa Setelah mengetahui dan memahami apa yang dipelajari murid akan beralih ke tahap atau aras aplikasi dan analisa seperti berikut: Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan, benda, alat dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan Menggunakan bahan asas dan bahan gantian dalam kegiatan menggambar Mengambil bahagian dalam kegiatan seni visual dengan perasaan gembira Menggunakan dan meneroka beberapa teknik dan proses menghasilkan karya seni visual melalui penerokaan terhadap bahan alam dan bahan kutipan Mengenal dan menggunakan elemen asas seni reka dalam penghasilan karya secara kreatif Membuat penerokaan berdasarkan pemerhatian dan bantuan komputer dalam penghasilan karya Meneroka dengan menggunakan perisian komputer dalam proses penghasilan karya Mempelbagaikan alat, bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni visual (c) Aras Sintesis dan Penilaian Aras sintesis dan penilaian ialah aras peringkat akhir yang perlu dicapai oleh murid apabila mereka melalui proses aras pengetahuan, pemahaman, aplikasi dan analisa. Di antaranya ialah: 1/ 33

Mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama. kebersihan serta mengutamakan keselamatan Meningkatkan minat. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk menghasilkan portfolio (analisis) Meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasi elemen Asas Senireka dalam penghasil karya Menggabungjalin aktiviti seni visual dengan matapelajaran lain dalam usaha mewujudkan idea yang kreatif Menggabungkan pelbagai alat. disentuh dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai Memilih. (1970). kekemasan.NOTA PADAT MENGGAMBAR Menghayati benda yang dilihat. KEPENTINGAN MENGGAMBAR Menurut Gaitskell dan Huewitz. bahan dan teknik untuk menghasilkan sesuatu hasil kerja. berkeyakinan diri. terdapat empat cara bagaimana guru dan murid-muridnya berbincang . bahan dan teknik dalam penghasilan secara kreatif Menghargai sumbangan pelukis tempatan dalam kegiatan menggambar Menghargai sumbangan pelukis tempatan dan unsurunsur budaya tanah air melalui kegiatan seni visual Membuat pernyataan secara lisan tentang kerja sendiri dan rakan secara kritis dan merekod pengalaman pembelajaran dalam portfolio. menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam semua kegiatan seni visual Menghargai alam persekitaran serta menghayati unsur flora dan fauna untuk penghasilan Mengenal dan menggunakan elemen Asas Senireka dalam penghasilan karya secara kreatif. daya kreativiti dan imaginasi dalam kegiatan seni visual Mengenali serta menghargai hasil kerja sendiri dan rakan Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan alat. memadan.

bengkok. kesan laluan kenderaan di atas permukaan tanah atau pasir. bahan. cetek.mengenai hasil kerja seni: 1. Seterusnya murid dapat menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air. interpretasi dan penilaian yang dilakukan sewaktunpengajaran dan pembelajaran diterangkan secara terperinci dari tahun satu hingga ke tahun enam seperti berikut: . Apa yang kamu lihat? (penerangan) 2. Bagaimana objek/imej itu disatukan? ( analisis) 3. analisis.Di tahun kedua pula murid sudah berada di peringkat menggambar. . Teknik-teknik yang boleh dipelajari oleh mereka dalam proses menggambar di tahun satu ialah seperti menekap. pendek. panjang. Murid sudah boleh menggambar dengan menggunakan pelbagai bahan dan teknik melalui penerokaan. gurisan. capan. lurus. tapak kaki manusia. Akhirnya murid dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan hasil kerja rakan. putus-putus. Apakah yang ingin disampaikan oleh seseorang artis itu? (Interpritasi) 4. kolaj. minyak dan bahan kering. Di antara teknik-teknik yang boleh dicadangkan ialah seperti stensilan. Murid menyedari wujudnya rupa asas geometri di persekitaran. menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah dan diaplikasikan dalam kegiatan menggambar seperti mengenal garisan. Di peringkat penilaian ini murid boleh menyatakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri sama ada di dalam bilik darjah atau di rumah. Akhirnya murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai bahan serta teknik setelah membuat pemerhatian. Bagaimana kamu fikir tentang perkara itu? (Penilaian) Proses penerangan. . Pemerhatian tertumpu dari segi sifat dan jenis garisan seperti tebal. Seterusnya di peringkat analisis murid boleh memilih dan menggunakan alat. Di antara cadangan aktiviti murid-murid di peringkat ini ialah seperti lukisan. menampal. Dengan cara begini murid-murid akan dapat menyatakan secara lisan pengalaman pembelajaran yang diperhatikan di persekitaran dan seterusnya dapat melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara tidak terancang. apa yang diharapkan murid sudah boleh meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. catan. mencantum. gosokan. dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar. Semasa murid berada di tahun tiga.nipis. memotong. bahan. Di peringkat ini murid-murid dapat mengetahui dan mengenal pasti alat.Pada tahun pertama di sekolah rendah peringkat permulaan murid-murid didedahkan dengan asas menggambar iaitu dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan tapak kaki haiwan. stensilan. resis dan cetakan. lukisan. gosokan dan kolaj. menyusun gambar dan gosokan. dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan beberapa eksperimen.

Peringkat penerangan dan analisia adalah satu peringkat di mana murid dapat mengenali Sarbinipani2009 2/ 33 . Di sini murid dapat menghayati nilai-nilai estetik yang ada dalam sesuatu hasil kerja. gurisan.montaj. tekapan dan cetakan. Ditahap ini murid dijangka boleh membuat dokumentasi mudah dalam portfolio supaya dapat meluahkan perasaan dengan lebih jelas dan terperinci. Di peringkat interpretasi dan penilaian. kolaj. resis. capan. murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat.Di tahun empat. bahan dan teknik secara kreatif melalui penerokaan seterusnya dapat membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. catan. lukisan. . adalah diharapkan murid dapat menggunakan Asas Senireka iaitu unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid.

capan. Di peringkat ini murid dapat mengaplikasi elemen asas senireka (terdiri daripada unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan) yang sesuai dalam aktiviti menggambar mereka. Di aras dua murid dapat menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat. resis.Aktiviti menggambar di tahun ke lima adalah berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. perisian komputer seperti photoshop. Memilih. lukisan. lukisan.Pada tahun terakhir iaitu di tahun enam. murid sudah boleh menggambar dan menampakkan perspektif dan kadar banding serta mempelbagaikan alat. Murid juga dapat mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. cetakan sutera saring dan dapat menggunakan perisian komputer sendiri. Di . .NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR . gurisan. Selain dari itu mereka juga dapat membuat perbandingan dan berbincang tentang hasil kerja murid sendiri dan mengaitkan dengan karya pelukis tempatan yang dipamerkan. imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer. pengalaman. Murid dapat menyatakan pendapat dan membuat perbandingan secara kritis dengan menggunakan bahasa seni visual. murid dapat mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar serta Sarbinipani2009 dapat mengaplikasikan elemen Asas Senireka dalam kegiatan menggambar dengan bantuan komputer. Cadangan aktiviti yang boleh dikemukakan ialah seperti kolaj. bahan dan teknik dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar. . Microsoft word dan paintbrush. murid dapat menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat. memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi Di aras kedua. Dapat menghargai sumbangan pelukis tempatan dan akhir sekali dapat mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas.Di peringkat akhir. Pentingnya bidang menggambar di sini ialah supaya murid dapat membuat pemerhatian dan mengenalpasti wujudnya elemen Asas Senireka dalam alam ciptaan Tuhan. Di peringkat interpretasi dan penilaian. montaj. meniru. catan. mozek. Antara aktiviti yang dicadangkan ialah seperti kolaj. Murid juga dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Pada permulaannya murid dapat menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. proses menggambar adalah berdasarkan tema. mozek. cetakan. bahan (media) dan teknik untuk memberi kesan yang lebih kreatif dan kemas. Secara tidak langsung murid dapat mengenali dengan lebih dekat lagi pelukis-pelukis dan hasil karya mereka. catan.

mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk penghasilan folio. Contoh imaginasi yang paling berkesan terhadap murid ialah mimpi kerana ia boleh menyentuh perasaan 3/ 33 . penilaian dan penghargaan dilakukan: Demonstrasi pembelajaran oleh murid dan rakan mereka di kelas melalui aktiviti menggambar . Dari aktiviti menggambar bermulanya proses murid berkomunikasi dengan diri sendiri. Menerusi imaginasi murid dapat meluahkan perasaan. Pertunjukan slaid dan berinteraksi dengannya dari aspek asas senireka . Apabila luahan perasaan dilakukan secara tak langsung atau secara langsung. Soalan-soalan yang berimaginasi adalah berguna untuk murid bagi meluahkan perasaan dalam bentuk lukisan atau catan. rakan-rakan. Perbualan secara berimaginasi menjadikan murid berfikir seketika dan menghasilkan satu kerja seni spontan. bahan. Pameran memerhati dan membezakan alatan. semasa dan selepas proses menggambar . ibu bapa. adik beradik dan ahli keluarga yang lain. maka murid sudah boleh menilai dan menghargai sesuatu dalam kehidupan mereka. Perbincangan di antara guru dan murid mengenai pengetahuan dan konsep asas senireka dalam menggambar Berkongsi idea dengan rakan dan guru yang menunjukkan kreativiti dari apa yang dilukis atau dihasilkan. Berikut ialah contoh-contoh bagaimana proses berkomunikasi. guru. media. Penggunaan strategi penyelesaian masalah yang kompleks dalam proses menggambar Soal jawab berkaitan Unsur Seni dan Prinsip Rekaan sebelum. . teknik dan kegiatan Lawatan ke muzium dan galeri menghayati hasil kerja orang lain . Secara tidak langsung murid dapat meluahkan perasaan yang berkaitan dengan pengalaman dan apa yang dilihat oleh mereka ke dalam bentuk visual.akhirnya murid dapat menghargai sumbangan pelukis tempatan. sudah tentu kegiatan menggambar dianggap sangat penting dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual mereka samada di sekolah atau di rumah. luahan perasaan. Jika ditinjau semula peringkat pembelajaran murid bemula dari tahun satu sehingga ke tahun enam.

memperlihatkan sejauh mana kemampuan murid terhadap aspek melukis dan membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. Penjelasan mengenai alat. kolaj. Topik2 Lukisan . RUMUSAN . masa untuk berkomunikasi amatlah berharga. .menekankan perkembangan imaginasi.satu cara bagaimana seseorang boleh berkomunikasi dengan orang lain.kegiatan membuat gambar ialah seperti lukisan. intepritasi dan penilaian.memberi kesedaran terhadap Asas Senireka dalam hasil kerja . . analisa. Aras pengetahuan murid dalam aktiviti seni boleh dikategorikan mengikut aras pengetahuan. . . teknik. analisis. resis. kreativiti dan ekspresi diri murid . bahan. Alatan. Aspek apresiasi seni perlu diadakan sebagai satu proses pembelajaran murid. kefahaman. cetakan. Dengan cara ini nilainilai estetik akan wujud dalam diri mereka. Dalam suasana pembelajaran di dalam kelas. catan.menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran murid. aplikasi. imej unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan adalah sesuatu yang amat berguna dalam proses menggambar.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Satu cara lain bagi meluahkan perasaan ialah melalui berkomunikasi di antara guru dengan murid. dapat meluahkan perasaan dan menilai sesuatu hasil seni dari aspek estetik. Kadangkala setiap soalan yang dikemukakan tidak memerlukan jawapan spontan dan betul dari murid-murid tetapi boleh membuatkan seseorang murid berfikir secara kritis dan kreatif tentang apakah cara alternatif yang boleh dihasilkan oleh mereka pada pembelajaran akan datang. gosokan. mempunyai hasil pembelajaran yang berbeza mengikut tahap umur murid . percikan dan mozek. . media. media dan teknik yang digunakan dalam bidang menggambar menghasilkan hasil kerja seni bermutu dan menarik perhatian ramai. montaj. satu representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk 2 dimensi mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan ke atas permukaan rata satu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang. . Perbincangan mengenai hasil kerja seni dilihat melalui empat cara iaitu peringkat penerangan. sintesis dan penilaian.

Biasanya digunakan untuk lukisan pastel Lain-lain kertas seperti Âbrown paperÊ. Kertas Ledger Bond kertas lukisan yang mempunyai beraneka jenis permukaan iaitu licin. Kertas cat air terdapat dalam pelbagai gred kelicinan. RPenggunaan alat dalam sesebuah lukisan terhad kepada media kering seperti pensel.PENGENALAN AKTIVITI LUKISAN (a) Definisi Lukisan Sarbinipani2009 Rhasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. Rlanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan. merah jambu. pastel. Bod bristol. bentuk. Ia terdapat dalam pelbagai warna yang cerah seperti kelabu. Rkarya seni atau hasil kerja seni yang dihasilkan di atas sesuatu permukaan rata. Media dan Bahan . rupa. mahal tetapi baik untuk digunakan.senarai bahan-bahan yang sering digunakan bagi menghasilkan sesebuah lukisan: Pensil H Adalah sejenis pensel jenis Keras Pensil B (2B 8B) Adalah sejenis pensel lembut Pensil warna Terdiri daripada berbagai jenis warna Arang Dapat memberi kesan legap dan mudah mendapat kesan Pen dan dakwat Mempunyai kesan garisa yang lebih halus dan jelas Soft Pastel Didapati dalam pelbagai warna dan mempunyai kesan lembut Krayon Juga lembut dan mempunyai kesan lilin Pen marker Menghasilkan kesan garisan yang tebal Marker pelukisan (rendering marker) Kapur Kesan garisan yang tebal dan mudah tanggal Jenis-jenis Kertas Lukisan Kertas lukisan biasa mempunyai permukaan yang sesuai untuk pensel. Kertasnya tebal dan bermutu tinggi. pen dan dakwat. (b) Alat. R bergantung kepada penggunaan garisan yang ekspresif dan nyata. RAplikasi garisan.merupakan kertas bod putih yang keras dan licin yang dicipta untuk pen. saiz. arang dan krayon lembut. sederhana kasar dan kasar. Kertas Ingres kertas ini mempunyai permukaan yang halus dan berbulu. RProses melakukan garisan. warna dan jalinan ke atas sesuatu hasil kerja dinamakan lukisan. pen. biru dan sebagainya. kolaj. melorek ton dan menggosok juga dinamakan lukisan. arang. montaj dan cetakan. kertas . pensel warna.

kertas fotokopi. Kesemua alat/media boleh digunakan untuk menghasilkan berbagai teknik seperti berikut: APLIKASI ALAT.komputer. (c) Teknik Teknik pelukisan biasanya bergantung pada jenis alat atau media yang digunakan. MEDIA DAN TEKNIK 4/ 33 . kertas taip. kertas arkitek. kertas suratkhabar.

Manakala pensil jenis B pula sesuai digunakan untuk membuat lorekan atau menghasilkan ton. Keistimewaan arang berupaya untuk menunjukkan kesan tekstur permukaan yang dilukis. Garisan yang dihasilkan dengan media pensil dipengaruhi 3 faktor iaitu: . Media dan Teknik . Melukis kawasan yang luas dalam masa yang singkat. dihasilkan mengikut gred tertentu. tekstur permukaan yang dilukis.dibuat dari campuran tanah liat dan arang. Pensil jenis H adalah sesuai digunakan untuk menghasilkan lakaran ringkas kerana garisan yang dihasilkan adalah tajam. semakin keras kesan pensil iaitu garisan yang dilakar adalah tajam dan kurang gelap. Semakin besar nilai B (B 6B).digunakan oleh pelukis abad ke 17 dan ke 18 pada dinding gua. Murid-murid biasanya mempunyai reaksi yang spontan terhadap alam persekitaran dan apa yang berlaku dalam situasi harian mereka.jenis alat. HB. .jenis keras ialah dari jenis H. 2B). . . Kesan arang dapat menunjukkan jalinan dan ton dengan baik. semakin lembut dan gelap kesan pensil lorekan yang dihasilkan. Kelebihan arang dalam menghasilkan lukisan ialah kelembutan yang tinggi. ton lorekan dengan cepat dan menarik.lembut dikategorikan dalam jenis B. Di antara contoh-contohnya ialah seperti berikut: (i) Pensil . Perlu diingatkan semakin besar nilai H (H. Menghasilkan garisan yang tajam dan tepat. Tema atau subjek yang ingin dilukis terbahagi kepada tiga iaitu: (i) Lukisan figura imej yang berkaitan dengan manusia atau haiwan (ii) Lukisan alam benda objek kaku atau tidak bernyawa (iii) Lukisan lanskap pemandangan di luar studio atau di dalam studio (b) Penerokaan Alat. Ia merupakan media melukis yang tertua sekali didunia. . Pensil yang . media dan bahan yang digunakan untuk kegiatan membuat lukisan.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR perlu mengambil kira tema atau subjek yang ingin dilukis oleh murid-muridnya. gred tekanan pensil kelajuan pensil (ii) Arang Pensel arang dihasilkan dari batang kayu terbakar. kegelapan yang tinggi.

kreatif dan artistik. teknik titik. media dan bahan yang hendak digunakan (viii) Teknik mengukur objek mengikut kadar banding PERSEMBAHAN HASIL KARYA (a) Ekspresi Diri atau Kefahaman (i) Terdapat 3 jenis cara mengekspresi sesuatu karya seni iaitu secara natural. Disamping itu dapat mengaplikasi unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dengan lebih jelas dalam kerja seni. (ii) Ekspresi diri secara natural bermaksud murid menggunakan kepekaan personal dan hubungan visual semasa mereka melukis (iii) Ekspresi diri secara kreatif pula bermaksud murid lebih memfokus kepada penyelesaian masalah secara kreatif. Dengan cara ini wujud kepakaran dalam kemahiran dan pendekatan yang digunakan. (vi) Dapat menyatakan persepsi mereka terhadap sesuatu yang dihasilkan melalui lakaran yang dibuat tanpa penerangan secara penulisan dan lisan. (ix) Dihasilkan untuk meluahkan perasaan. (i) Dihasilkan melalui dua cara: lukisan tanpa warna lukisan berwarna (ii) Dihasilkan dengan menggunakan garisan-garisan atau ton atau kedua-dua sekali. Media dan Teknik. Murid dapat mengaplikasi kemahiran dan teknik melukis dalam kerja seni mereka. teknik conteng. cepat dan spontan. media dan bahan yang mereka gunakan. (viii) Menjadi asas pembelajaran terhadap perkara lain yang selalunya lebih besar atau kompleks. Roti segar bertindak sebagai pemadam. . (iv) Ekspresi diri secara artistik pula membuat murid peka terhadapkonteks sejarah dan budaya dan belajar membuat penilaian estetik. teknik campuran dll) (vii) Jenis alat. (iii) Tetingkap fokus iaitu kaedah memilih sudut pandangan (iv) Kesan cahaya pada imej (v) Pembentukan bayang-bayang (vi) Teknik (garisan selari. Analisa hasil kerja seni beberapa orang pelukis dari aspek alatan. (v) Hasil lukisan dapat sedikit sebanyak menyerlahkan pemikiran dan pandangan seseorang. berkomunikasi idea dengan orang lain atau keseronokan sahaja. Hasil perlu disembur dengan ÂfixertiveÊ (pemati). Kerja seni menjadi lebih ke arah secara individ dan imaginasi. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat. Mudah digunakan. (vii) Merakamkan pengalaman dan pemerhatian mereka secara visual. melahirkan naluri tentang apa penonton lihat dalam kerja seni mereka. Murid mula membuat refleksi terhadap ekspresi diri dan kerja seni orang lain.Dihalusi dengan menyapu air diatasnya.

3 titik lenyap) . 2.lorekan (dihasilkan ton secara berlork seperti pensel) basah (air disapu diatas permukaan arang untuk menghasilkan kegelapan yang halus) gosokan (kesan digosok dengan hujung jari) Sarbinipani2009 5/ 33 . ruang (susunan ruang yang sesuai dengan tema) perspektif (1. Pencahayaan (arah sumber cahaya dikenalpasti sebelum menghasilkan ton untuk membentuk objek 3D (iv) Kesan Lutsinar (v) Potret (vi) Teknik melukis arang ada beberapa cara: .(iii) Empat unsur penting yang menentukan mutu hasil karya lukisan: komposisi objek (menepati asas seni reka) .

menggunakan berbagai media kering.didefinisikan sebagai lanjutan dari aktiviti membuat lakaran demi lakaran dengan menggunakan berbagai jenis media kering. dilakukan di atas permukaan yang rata.proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata. Teknik gabung jalin pelbagai aspek perlu diambil kira Lukisan boleh dihasilkan sama ada dengan cara berwarna atau tidak berwarna. Langkah 3: Mengolah objek dengan lebih terperinci. Untuk menghasilkan sesebuah lukisan perlu dimulakan dengan langkahlangkah yang tertentu iaitu dari aras mudah ke aras sukar. . Langkah 2: Membuat struktur objek dengan lebih jelas dengan mengaplikasikan rupa. Unsur seni garisan adalah amat penting dan berguna untuk menghasilkan lukisan pelbagai teknik. ton yang tertentu. . Kemahiran mengaplikasikan berbagai alat. Langkah 4: Menghasilkan objek dengan menggunakan pensel dan membuat jalinan pada objek dengan lebih jelas. RUMUSAN . Topik 3 Kegiatan Membuat Catan PENGENALAN AKTIVITI CATAN (a) Definisi Catan . media dan bahan -perlu disesuaikan dengan jenis kertas sebelum menghasilkan sesebuah lukisan. . Pemilihan menggunakan alatan. Berbagai-bagai teknik boleh dihasilkan dalam sesebuah lukisan Mengenal pasti tema dan subjek sebelum mula melukis adalah amat penting supaya pengajaran dan pembelajaran lebih teratur. Aktiviti pemahaman dan penghargaan amat penting dijalankan setelah selesai mengadakan aktiviti lukisan. bahan dan teknik akan menghasilkan lukisan yang terbaik. media. bentuk dan jalinan. mempunyai kesan garisan.NOTA PADAT MENGGAMBAR memadam (dengan pemadam atau roti kering) Berikut ialah langkah-langkah menghasilkan lukisan tidak berwarna: Langkah 1: Membuat lakaran asas tentang rupa dan bentuk objek di atas kertas lukisan dengan menggunakan media kering mengikut pilihan pelukis.

Surat khabar. Dalam proses mencatan aspek yang paling penting ialah memahami berbagai jenis warna dan cara-cara mewarna kerana ia memerlukan kemahiran mewarna dengan betul. Botol untuk mengisi air 6. Berbagai jenis warna seperti warna air. Media dan Bahan . kanvas dan dinding. kain atau kanvas. Satu hasil kerja estetik dicipta dengan mengaplikasikan warna basah ke atas permukaan 2D. Berikut ialah contoh beberapa jenis warna yang digunakan oleh pelukis untuk menghasilkan catan: Bahan Bahantara Penguat Sifat-sifat 1. akrilik. pastikan pilihan yang dibuat adalah tepat dan betul. Catan adalah salah satu cabang seni menggambar yang banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. kain kanvas. cat mural. kertas cat air. Tujuannya ialah untuk menghasilkan catan yang menarik.Dihasilkan melalui sapuan warnake atas permukaan rata dengan menggunakan berus Lukisan grafik mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke atas permukaan Satu ciptaan gambar yang berwarna latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas. Palet atau bekas membancuh warna 5. cat gouache dan cat akrilik adalah warna-warna yang dapat membantu seseorang pelukis menghasilkan catan. Bahanbahan pewarna seperti cat poster. Berikut ialah di antara contoh alatan dan bahan yang sesuai digunakan untuk mencatan: 1. cat tempera. Berbagai jenis berus 3. Suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain Satu hasil karya seni mempunyai kesan yang bermakna ke atas permukaan dengan menggunakan bahantara pigmen warna. cat minyak. Ia dapat menentukan jenis dan kualiti sesuatu catan yang akan dihasilkan. (b) Alat. Catan yang bersifat 2 dimensi biasanya diwarna di atas permukaan berbagai jenis kertas.mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak . permukaan dinding 7. Pensel digunakan untuk membuat lakaran sebelum mewarna 2. warna poster. Kertas lukisan.. cat air.perlu dititik beratkan semasa proses pembelajaran Pendidikan Seni Visual dijalankan. warna tempera 4. warna minyak. Warna Poster Air Pengilat larut air .

bersifat legap dan tebal cepat kering . lembut . boleh lutsinar tetapi tidak seperti cat air sesuai di permukaan kertas 2. bersifat lutsinar dan legap cepat kering kesan seperti cat air dan cat minyak Sarbinipani2009 6/ 33 . bersifat tebal sekiranya disapu berlapis-lapis sesuai di permukaan kertas 3. Warna Air Air Gam arab bersifat lutsinar. Cat AkrilikAir/Minyak Plastik cecair warna putih .

Contoh: seperti bahagian langit atau bumi Kemudian warnakan dengan warna yang dikehendaki di atas permukaan basah tersebut. alam benda dan potret. Ia sesuai untuk menghasilkan catan dinding atau mural (c) Teknik-teknik Mewarna . (i) Warna Air Semasa mewarna dengan menggunakan warna air. Lakukan beberapa kali sehingga warna tersebut hilang. Cat Minyak Turpentine Minyak linsid . Jika tersilap warna. alam semulajadi. Cat Tempera Air Kuning telur bersifat lutsinar tetapi tidak seperti cat air sesuai di permukaan kanvas dan kertas 6. Caranya ialah dengan membasahkan bahagian kertas yang akan diwarnakan dahulu dengan air kosong.faktor utama yang menentukan kualiti hasil sesebuah catan. Warna air biasanya sesuai untuk catan jenis pemandangan.NOTA PADAT MENGGAMBAR kalis air dan minyak . dihasilkan di permukaan kanvas 4. bersifat legap dan tebal lambat kering hanya sesuai untuk permukaan kanvas 5. Untuk mendapatkan ton warna. kita boleh memperbaiki kesalahan dengan menitiskan air kosong di permukaan berwarna tersebut kemudian serapkan warna air tersebut dengan berus. berus yang paling sesuai ialah jenis lembut. bersifat lutsinar dan legap cepat kering sesuai di permukaan kertas 7. . campurkan lebih air pada warna tersebut untuk mendapatkan warna yang cerah Untuk mendapatkan ton warna gelap. Cat Gouache Air Gam arab . campurkan warna atau pekatkan warna tersebut. Fresko Kapurplaster Air atau air kapur bancuhan pewarna dan air disapukan ke atas lapisan kapur plaster yang masih lembap.

boleh dihasilkan dengan menggunakan warna putih atau warna terang yang lain Untuk mendapatkan ton yang gelap pula. Warna minyak amat sesuai diwarnakan di permukaan kanvas. potret. Pergerakan tangan akan menentukan halus atau kasar dalam catan tersebut. Warna minyak perlu dicampur dengan minyak linsid untuk mencairkan dan memudahkan kerja-kerja mewarna. Berikut ialah beberapa konsep dan teknik mencatan yang boleh diajar kepada murid-murid: Warna air adalah sejenis media basah. warna-warna gelap perlu dicampurkan . Ia berbentuk lutsinar. alam semulajadi. kita perlu menindihkan warna yang salah tersebut dengan warna baru. (iii) Warna Minyak Warna minyak juga bersifat legap seperti warna poster. Kebanyakan pelukis menggunakan warna air bagi tujuan menjadikan catan mereka lebih hidup. kadbod atau kepingan kayu yang keras. Berus yang sesuai digunakan ialah jenis keras Untuk mendapat ton yang cerah. realistik dan spontan. kebanyakan teknik-teknik mencatan adalah secara spontan dan terus menerus. Pastikan warna tersebut kering dahulu. Jika terdapat kesilapan mewarna semasa proses mewarna. . oleh itu berhatihati semasa mewarna. poster dan logo.(ii) Warna Poster Warna poster berlainan dengan warna air. Warna poster juga sesuai untuk gambar jenis pemandangan. Biasanya warna latar didahulukan semasa proses catan dilakukan Jika terdapat kesilapan semasa mewarna. ia boleh diatasi dengan cara menyerap keluar dengan menggunakan tisu atau menutup warna lain di atas permukaan warna yang salah. Warna poster biasanya lambat kering. Terdapat berbagai teknik mencatan yang boleh dihasilkan semasa mewarna. Di peringkat sekolah rendah. Ia bersifat legap dan tebal jika disapukan di atas permukaan kertas. .Berus yang paling sesuai juga adalah berus jenis keras atau pisau palet Warna ini mengambil masa yang lebih lama untuk kering tetapi hasilnya tahan lama untuk disimpan.

berus gigi akan menghasilkan jalinan yang berlainan. Cara kedua ialah dengan membuat garisan dengan menggunakan warna air secara cair atau lembut. Hujung berus jenis bulat digunakan untuk mendapatkan kesan garisan tebal atau nipis seperti yang terdapat pada lukisan cina oriental. Jalinan-jalinan yang hendak dibuat perlu ditambah kemudian. Berus yang berlainan saiz dan bentuk seperti berus minyak. Berus jenis besar dan leper adalah amat berguna untuk mewarna bahagian latar terlebih dahulu. perlu dapatkan idea keseluruhan tentang apa yang hendak dilukis. Berus jenis kecil dan bulat adalah amat berguna untuk menambahkan garisan pada objek atau imej tertentu.Sebelum memulakan proses catan. Rupa bentuk atau idea tersebut boleh dilukis dengan pensel terlebih dahulu. berus varnish. Hujung berus jenis leper boleh digunakan untuk menghasilkangarisan. Tambahan warna-warna ke atas warna latar menjadikan catan atau bahagian-bahagian yang dicat lebih menarik. Berus yang celup warna. Tujuannya ialah untuk mendapatkan idea keseluruhan catan. dibuang lebihan warna tersebut dan dikembangkan berus tersebut akan mendapatkan kesan garisan halushalus yang banyak hanya dengan satu sapuan Sarbinipani2009 7/ 33 .

kapas dan kain boleh digunakan untuk membuang warna semasa masih lembap. berus yang bersih dan lembap. 3.NOTA PADAT MENGGAMBAR Berus jenis lebar yang diletakkan warna dan sedikit air apabila disapu ke atas permukaan kasar akan mendapat kesan dry brush Berus perlu dibersihkan dengan air bersih untuk mendapatkan kesan yang cantik bukannya berlumut. Sebelum menghasilkan lapisan baru pastikan lapisan awal kering dahulu. Peluntur warna yang digunakan di rumah boleh juga digunakan untuk membuang warna pada bahagian catan yang tidak perlu. Penggunaan warna terus dari botol atau tiub akan menyebabkan kelihatan tidak natural dan dianggap masih belum mahir Catan yang sudah siap boleh dibingkaikan TEKNIK CAT AIR Terdapat 4 jenis teknik cat air. Hasilnya kesan lutsinar. Warna air apabila disapu lapisan demi lapisan akan menghasilkan kombinasi dan intensiti warna yang menarik. Warna seharusnya dicampur di atas palet atau pembancuh warna Span. Kering atas basah --Teknik yang melibatkan sapuan warna yang pekat disapu ke atas lapisan warna yang cair atas permukaan kertas yang telah dibasahkan . Bahan ini sesuai digunakan pada dakwat berwarna Sapuan warna gelap ke atas permukaan kertas dan ditambah air pada setiap sapuan akan mendapatkan satu ton yang menarik iaitu dari gelap ke terang Warna terang yang tidak dicampur dengan air akan memberikan kontras yang kuat. 2. Basah atas kering -. Di antaranya ialah: 1. Teknik-teknik ini diolah dan digunakan mengikut kesesuaian atau kesukaan pelukis. Basah atas basah --Warna dicairkan dahulu dan disapukan di atas permukaan yang basah. Teknik ini dinamakan glazing Nilai warna yang kontras dan kuat memberikan warna catan yang bermaya Warna pada tiup botol apabila tidak dijaga akan menjadi keras tetapi tahukah anda bahawa warna yang keras boleh digunakan apabila dibasahkan semula . .Warna yang dicairkan dahulu disapukan di atas permukaan yang kering.

Antaranya adalah: (a) Kering bertindih --Titikan warna untuk membentuk objek atau corak yang menarik (b) Renjisan --Teknik yang menggunakan berus atau semburan atau berus gigi yang melibatkan renjisan warna cair ke atas permukaan untuk menghasilkan kesan yang spontan dan menarik. MEDIA DAN TEKNIK (a) Menentukan Tema/Subjek Berikut ialah contoh tema-tema yang boleh dihasilkan: Diri sendiri -Fantasi Apa yang saya bayangkan -Pengalaman Sendiri Aktiviti Figura Manusia -Lanskap -Imej dan idea (b) Campuran Warna Warna memainkan peranan yang amat penting dalam proses mencatan. APLIKASI ALAT. Contoh: merah Biru kuning Warna warna Merah Merah sekunder --terhasil daripada dua campuran asas. Berikut ialah jenis-jenis warna yang terdapat dalam roda warna: Warna asas --terdiri daripada tiga warna utama. Biasanya berus atau span digunakan. Sesuai untuk menghasilkan kesan air span awan. Warnawarna ini tidak boleh dihasilkan dengan mencampur warna-warna lain. tanah dan sebagainya dengan menggunakan span untuk menggantikan berus (e) Semburan berus --Teknik ini menghasilkan jalinan kasar seperti jalinan padang rumput. pantai. Warna boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian warna. pasir dan daun pokok. Hasilnya tebal dan kering berlegap (d) Span --Teknik ini menghasilkan jalinan kasar seperti daun pokok. Antara kesan lain yang boleh terhasil daripada penggunaan alat yang berbeza. Was --Teknik yang melibatkan sapuan warna cair ke atas permukaan yang basah. (c) Tindihan --Menghasilkan catan dengan menyapu warna selapis demi selapis ke atas kertas untuk menghasilkan kesan ton dan pencahayaan.4. Contoh: kuning + biru = hijau + kuning = jingga + biru = ungu Warna tertier --terhasil dari campuran warna asas dengan warna sekunder Contoh: kuning + hijau = kuning kehijauan Kuning + jingga = kuning kejinggaan Biru + hijau = biru kehijauan Biru + ungu = biru keungguan . Ia menjadikan hasil kerja seseorang itu lebih menarik dan dapat menceriakan suasana.

mural dan corak pada kain. Kombinasi Sarbinipani2009 8/ 33 .Gubahan warna sewarna atau monokrom --Ia dihasilkan dengan mencampurkan warna asal dengan warna hitam atau putih untuk mendapatkan ton warna gelap atau terang. poster. Warna-warna ini akan menimbulkan kesan yang kontra dan banyak digunakan dalam iklan. Dengan cara ini akan menampakkan kesan timbul dan dimensi bagi sesuatu objek yang diwarnakan.Adalah warna yang terletak secara bertentangan dalam roda warna.Merah + ungu = merah keungguan Merah + jingga = merah kejinggaan Warna-warna tersebut seperti yang dinyatakan tadi boleh digubah atau dihasilkan semula dengan tiga cara iaitu: . Warna penggenap -.

pekat. nilai warna atau kroma warna digunakan dalam sesuatu catan. Ia kelihatan menepati warna yang sebenar. lembut dan sebagainya.dapat menimbulkan suasana riang. kecemasan dan kemalangan. Sebagai contoh warna merah bercampur dengan warna hijau dengan nisbah yang berbeza akan mewujudkan kroma warna. Sebagai contoh. . Biasanya warna-warna cair. RTon warna ialah nilai cahaya yang wujud hasil dari warna gelap atau warna terang pada sesuatu objek. terang atau gelap dalam sesebuah catan akan memberikan kesan kedalaman sesuatu ruang itu. sejuk dan cair akan menampakkan ruang yang jauh. Warna-warna sejuk ini dikatakan dapat menimbulkan suasana sejuk.jingga --merah Jingga --merah --ungu R warna panas ialah merah. Warna natural pula adalah warna-warna yang bukan berada dalam warna warna asas/utama. peperangan.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Warna harmoni --Ialah warna-warna yang terletak bersebelahan dalam roda warna. Warna-warna ini juga dipanggil warna keluarga dan dapat menimbulkan rasa aman. Untuk mendapatkan kesan perspektif warna. . tenteram.mempunyai nilai-nilai tertentu dan terbahagi kepada dua bahagian iaitu ton warna dan kroma warna. warna sekunder dan warna tertier.biru Ungu -. PERSEMBAHAN HASIL KARYA (a) Ekspresi Diri Sarbinipani2009 Setelah mengenali serba sedikit tentang jenis-jenis warna. kelembutan dan nyaman. Unsur seni jarak dan ruang amat penting dalam sesebuah catan. hitam dan kelabu. selesa. biru dan hijau. Contoh warnawarnanatural yang terdapat di persekitaran kita ialah warna putih. . Campuran warna penggenap dalam roda warna dengan intensiti yang berbeza nisbahnya disebut kroma warna. kedamaian. gelap dan panas akan menampakkan ruang dekat dan warna yang kelabu. Warna-warna ini juga disebut sebagai warna pastel atau warna yang lembut. R warna-warna sejuk ialah seperti warna. Biasanya warna putih dan kuning dapat memberikan cahaya yang terang manakala warna biru dan hitam dapat memberikan cahaya yang gelap. jingga dan kuning. . Campuran warna tersebut menjadikan catan akan kelihatan lebih menarik dan harmoni. tumbuh-tumbuhan dan air.biru --hijau Biru --hijau --kuning Kuning -.dikaitkan dengan objek / imej seperti api. cahaya dan matahari. dikaitkan dengan alam semulajadi. . Contoh warna harmoni adalah seperti berikut: Contoh: merah --ungu -. ungu. indah. bersemangat. warna yang cerah.

Pengertian warna dari segi psikologi --Warna merah dianggap lambang keberanian dan membawa keuntungan dan kemewahan bagi masyarakat Cina. warna merah lambang keberanian. kain. lembut dan cair akan kelihatan ruang yang jauh. Pengertian warna dalam simbol. 9/ 33 . Perkara kedua yang perlu diambil kira ialah pemilihan peralatan. Seringkali warna dikaitkan dengan apa saja imej atau objek yang berada di sekeliling kita. Pengertian warna dalam budaya setempat --Warna bendera Malaysia terdiri dari warna biru. Warna-warna ini juga boleh digunakan dalam menghasilkan warna corak pada baju. Pernyataan berikut adalah contoh bagaimana warna-warna boleh diterjemahkan dalam sesuatu persembahan hasil karya seni: . media. Pengertian warna dalam situasi tertentu --Warna panas sesuai digunakan untuk tajuk-tajuk catan seperti kemalangan jalanraya. merah dan putih. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat. Pengertian warna dalam aspek asas seni reka --Warna boleh menimbulkan bentuk sesuatu imej/objek dengan mengaplikasikan ton/kroma warna dengan nisbah tertentu pada objek tersebut. kebakaran. bagi tujuan keagamaan. Manusia menggunakan pelbagai warna bagi sesuatu tujuan sama ada sebagai unsursimbol. cerah dan terang akan kelihatan dekat manakala penggunaan warna pudar. . simbol lalu lintas jalanraya dan perhiasan dinding. Warna-warna sejuk pula sesuai digunakan untuk tajuk-tajuk catan seperti suasana keindahan di air terjun. Media dan Teknik . . di tepi tasik dan suasana di dalam hutan. corak anyaman. warna kuning dikaitkan dengan raja dan pemerintahan. Warna juga dapat menimbulkan ruang perspektif samada kelihatan dekat atau jauh dengan menggunakan warna pekat. warna asas dan warna sekunder. Warna biru dikaitkan dengan perpaduan.bahan. . warna penggenap. . untuk menggambarkan perasaan dan menunjukkan budaya masyarakat tertentu. warna putih menunjukkan bersih dan suci.Pemilihan tajuk atau tema penting sebelum memulakan catan supaya dapat menghasilkan catan yang baik. untuk menarik perhatian. lambang dan corak -Warna-warna yang sesuai digunakan ialah warna kontra. label. Warna hijau pula sering dikaitkan dengan keislaman. bersih dan suci bagi masyarakat Melayu. Perkara ketiga ialah aspek asas unsur-unsur seni yang terdiri daripada garisan.kita sudah boleh menganggarkan warna-warna apakah yang sesuai digunakan dalam sesuatu tema atau tajuk catan yang hendak diwarnakan. peperangan dan kecemasan. kuning. teknik mewarna dan campuran warna yang sesuai dengan situasi yang hendak dihasilkan pada catan tersebut.

Selain dari itu ia dapat menyuarakan rasa hati seseorang apabila berhadapan dengan catan tersebut. bahan. Pengetahuan tentang tema atau tajuk yang dilukis Cara pelukis menginterpretasi gambar . media yang digunakan Teknik-teknik yang digunakan . Terdapat dua kata-kata yang dikemukakan oleh Sir Herbert Read berkaitan teori perkembangan seni kanak-kanak.. Tak secara langsung nilai-nilai estetik akan wujud pada diri setiap murid dan akhirnya dapat menghargai dan menilai apa yang dilihat. Di antaranya ialah: Art is creative self-expressio n .Penilaian RUMUSAN CATAN satu proses gambaran pemikiran secara nyata. hasil kerja estetik dipersembahkan secara 2D. objek atau imej dalam pembelajaran terpimpin. dan Works of art express and communicate universal value Dari kata-kata Sir Herbert Read itu jelaslah bahawa menghargai sesuatu hasil karya seni adalah salah satu cara bagaimana seseorang itu boleh berinteraksi dengan diri sendiri dan orang lain. Dihasilkan melalui sapuan warna-warna basah ke atas satu permukaan rata. Perkara yang paling penting dalam proses mewarna ialah kawalan kepekatan campuran warna dan air Warna poster mempunyai sifat legap dan tebal Warna air bersifat lutsinar dan lembut Cat akrilik sesuai dihasilkan di permukaan kanvas Cat minyak perlu dicampur minyak linsid untuk mencairkan warna dan sesuai di permukaan kanvas Cat tempera lebih bersifat lutsinar juga sesuai di atas kanvas Cat gouache cepat kering manakala fresko sesuai . Alat. Apresiasi seni melibatkan beberapa perkara: .NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR (c) Apresiasi Seni Apabila kita memperkatakan tentang apresiasi seni ia bermaksud penilaian atau mempunyai kepekaan terhadap sesuatu gambaran. satu cabang seni menggambar yang banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar .

sekunder atau tertier.satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun dan ditindih .bermakna potong.warna yang bertentangan dalam roda warna Warna harmoni terdiri dari beberapa warna yang terletak bersebelahan dalam roda warna Ton warna -nilai cahaya yang wujud hasil dari warna gelap atau terang pada sesuatu objek Kroma warna -campuran warna penggenap dalam roda warna dengan intensiti yang berbeza Warna natural atau pastel . Warna penggenap . Warna boleh diterjemahkan dalam pelbagai perspektif iaitu dari sudut budaya setempat. Definisi Kolaj 4 .Teknik mencantum potongan gambar menjadi satu komposisi. Pemilihan tema atau tajuk penting sebelum memulakan proses mencatan Berus yang berbagai jenis mempunyai fungsi yang tersendiri Berbagai jenis teknik boleh digunakan untuk menghasilkan catan Warna asas terdiri daripada tiga warna Warna sekunder ialah hasil campuran dua warna asas Warna tertier adalah campuran warna asas dengan warna sekunder Warna monokrom dihasilkan dengan campuran warna putih atau hitam. Berbagai jenis bahan dilekat disatu permukaan khas disebut kolaj. Satu komposisi daripada imej yang berlainan dan daripada berbagai media. gam. segi psikologi. aspek asas senireka.Kolaj bermakna menghasilkan satu komposisi artistik . Menghargai sesuatu hasil seni dapat berkomunikasi dan dapat menyuarakan isi hati. situasi tertentu dan simbol. tampal sesuatu bahan ke atas suatu permukaan .perancis bermaksud gam.digunakan di permukaan dinding/mural . koyak. Kerja-kerja dibuat dengan menampal cebisan kertas-kertas. kain atau bahan lain di atas permukaan 2D. . gunting.warna persekitaran yang tidak terdapat dalam warna asas. .

latarbelakang yang berlainan dan daripada berbagai warna dan corak.Teknik di mana imej bergambar atau corak berjalinan dihasilkan secara superimpose di antara satu sama lain Sarbinipani2009 10/ 33 . keratan akhbar atau manamana bahan berbentuk 2D dilekat dan di satukan di atas permukaan.daripada imej atau gambar yang berlainan. . Satu teknik menggambar di mana foto.

Gam gel Krim Lut sinar Pelekat untuk kertas. Kawasan yang tebal memerlukan berjam-jam untuk kering 5. kain. kikis. warna air. dan tempera juga digunakan untuk bahagian latarbelakang kolaj. . Berikut pula peralatan yang boleh dicadangkan untuk digunakan dalam menghasilkan kolaj: . Lapisan seterusnya lut cahaya Pelekat untuk kertas. Kadangkala kerja-kerja menghasilkan kolaj ini tidak menggunakan pelekat tetapi menggunakan skru. akrilik. Media yang terdedah akan kelihatan kusam.Biasanya bahan-bahan yang digunakan adalah tahan dan boleh kekal . Boleh digunakan sebagai varnis pada akhir proses kolaj 2. kulit kayu pokok. teknik .. Gam kilat Cair Lut sinar Pelekat untuk kertas. Boleh digunakan untuk 3D. kain. .Warna-warna basah seperti cat. 4. ikatan.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Satu hasil kepingan seni dibuat dengan menggam berbagai elemen. Boleh digunakan sebagai varnish pada akhir proses kolaj.menjadikan objek-objek di sekeliling mereka berharga untuk dijadikan bahan-bahan dalam hasil kerja kolaj mereka. media. Warna yang paling baik digunakan dalam menghasilkan kolaj ialah warna akrilik dan warna air kerana berganding baik dengan berbagai jenis gam. .Mereka bebas menggunakan apa sahaja peralatan. Terlalu banyak lapisan akan mengaburkan gambar di bawahnya 3. dipotong. dawai untuk melekatkan bahan ke atas kolaj. warna apabila kering. (b) Alat dan Media . kain. Digunakan untuk menutup bahan berasid sebelum mengecat atau menghasilkan kolaj. bahan ringan.Pelekat akrilik adalah yang terbaik untuk digunakan pada kerja-kerja kolaj. logam. warna poster. bahan ringan. Gam model Pekat Legap Pelekat untuk batu. Berikut ialah contoh berbagai jenis pelekat atau gam yang dicadangkan untuk digunakan ke atas kerja-kerja menghasilkan kolaj: Media Jenis Ketelusan Kegunaan 1. Gam tidak kilat Cair Lut sinar pada lapisan pertama. Satu susunan objek dan bahan di atas dilekat di atas suatu permukaan supaya menjadi satu gambar bagi sesuatu tajuk atau tema tertentu.Warna minyak adalah tidak digalakkan untuk menghasilkan kolaj kerana bahan susah melekat pada permukaan. Tujuannya ialah untuk mendapatkan mood bagi sesuatu hasil kerja kolaj. Gesso Krim Legap Serupa dengan cat akrilik putih. .

Gam cebisan kertas atau fabrik mengikut gaya tersendiri untuk mendapatkan satu hasil kerja kolaj yang baik . foam board. .Dapatkan kertas pelbagai warna untuk menimbulkan kesan jalinan. Span Menekan warna untuk mendapatkan kesan jalinan 12. kain 3. 11/ 33 . kertas lukisan. Hujung mata pisau boleh digunakan untuk mengangkat cebisan kertas. Pembaris Membuat potongan yang panjang. kontra pada kolaj anda. kertas binaan. Bekas air Membersihkan berus daripada kekotoran warna dan gam 9. 5. wood and hard board. Penggelek Menekankan kepingan bahan-bahan di atas tempatnya 10.Sediakan dan racik/koyak/gunting bahan-bahan seperti kertas atau fabrik yang diperlukan untuk kolaj tersebut.Apabila sudah kering sapukan pula gam di atas lapisan pertama untuk menampal kertas bagi menimbulkan kesan objek. kertas majalah. mat board. Pensel atau pen Membuat lakaran 14.Alat Kegunaan Sarbinipani2009 1. Plastik tiga segi Sudut rata dalam setiap potongan. Berus Digunakan untuk aplikasi warna dan pelekat pada kolaj. Melindungi kolaj dari tangan yang kotor dan lebihan gam 11. illustration board. (c) Teknik . surat khabar.Buat lakaran pada kertas lukisan untuk menyenangkan kerja-kerja menampal .tema atau tajuk yang hendak dihasilkan supaya mesejnya sampai . 8. . Pisau kraf Memotong bahan nipis seperti kertas dan fabrik. . water colour Board . kertas hiasan. menggunakan sudut empat segi untuk memeriksa bentuk empat segi yang diperlukan 4. Kompas Untuk melukis bulatan. kertas pastel. Tukar mata pisau selalu untuk mendapatkan mata yang tajam dan pemotongan yang bersih dan licin. Penggunaan bahantara yang bersesuaian dengan tema atau tajuk catan juga perlu diambil kira apabila menjalani proses kolaj.Sapukan gam pada permukaan kertas. kertas eksotik. kertas warna air.Berbagai jenis kertas juga boleh dicadangkan seperti kertas kolaj. Gunting Memotong bentuk bulat. 2. atau memotong bulatan apabila pisau blade digunakan bersamanya .bahan-bahan sampingan yang boleh digunakan untuk menghasilkan kolaj seperti berbagai jenis papan pengalas. french curve Melukis dan memotong kepingan kertas yang bengkok 6. Palet Untuk kegunaan warna air atau akrilik 7. . Kertas tekap Membuat lakaran 13. Berikut ialah contoh teknik yang paling mudah bagaimana seseorang itu boleh menghasilkan sebuah kolaj: . Plastik pembungkus makanan Menutup kerja kolaj di kedudukan sebenar. harmoni.

.

Ia tidak memerlukan budget yang besar. keluarga. kuda . jiran Rumah. bunga. Pokok. kerusi. Alam benda seperti meja. garpu. Projek secara berkumpulan dalam menghasilkan sesuatu tema adalah lebih cepat dijalankan daripada individu. anjing.Teknik menggunakan berbagai jenis kertas yang berjalinan Teknik media campuran Teknik kertas tisu . ayam. sajak. sayur-sayuran. pantun dan nyanyian Figura secara individu. rumah teres. cawan. gajah. Terdapat dua cara menggunakan fabrik dalam kolaj iaitu secara menampal atau menjahit di atas sesuatu permukaan. basikal. piring. burung. kawan. orang awam.NOTA PADAT MENGGAMBAR Teknik potong kertas dan fabrik Teknik koyak kertas dan fabrik . .Pengenalan menggunakan fabrik dalam kolaj kepada murid-murid adalah supaya mereka peka terhadap berbagai jenis permukaan dan jalinan yang ada pada bahan tersebut.Teknik tisu dan kertas buangan Teknik catan dalam kolaj Teknik percikan dalam kolaj Teknik span dalam kolaj Teknik ÂskrapingÊ dalam kolaj Teknik stensil dalam kolaj Teknik jalinan dalam kolaj APLIKASI ALAT MEDIA DAN TEKNIK Tema boleh dipelbagaikan mengikut kesesuaian guru atau muridseperti tema: Cerita. daun. Lebihan kain perca boleh didapati dengan mudah di kedai-kedai menjahit pakaian. Berat kertas dan fabrik adalah berbeza. Permukaannya lembut dan sesuai . rumah flat. itik. buahbuahan. sudu Fenomena alam dan sains. pondok. lalang. metafizik dan agama . calet Haiwan seperti kucing. banglo. harimau. rumah kampong. Bahan latar yang paling sesuai ialah seperti kain kanvas yang kasar supaya dapat menahan berat kolaj di atasnya.

boleh bercerita. menjadi pelukis apabila berhadapan dengan berbagai alat.Tali juga adalah antara bahan yang popular digunakan dalam menghasilkankolaj. Tidak semua bahan yang digunakan dalam menghasilkan kolaj sesuai dengan satu jenis pelekat sahaja. Setelah ditampal. dipotong. Mereka juga boleh mengaitkan pengalaman lalu dengan benda-benda yang mereka lihat sekarang. Pelekat diratakan di atas permukaan strawboard tersebutdan diratakan dengan spatula. Permukaan yang paling sesuai adalah dari jenis strawboard dan kadbod ini boleh didapati secara percuma dari kotakkotak. Berbagai jenis tali terdapat di pasaran dan penggunaannya di dalam kolaj perlu disesuaikan dengan jenis pelekat. Kadangkala tali yang berbagai jenis ketebalannya dan berbagai jenis warna boleh digunakan. Dalam kolaj ini menindihkan epal dan jug air secara automatik memberitahu pemerhati bahawa jug air lebih jauh ke belakang daripada epal tersebut. . Pelekat jenis cepat kering sesuai digunakan pada tali. Murid-murid lebih peka terhadap benda-benda baru dan pelik. Cara meletakkan tali tersebut pada permukaan boleh dipelbagaikan seperti berkumpulan. papan kalender dan papan iklan. Ini adalah satu cara bagaimana menjalankan aktiviti menggambar secara lebih seronok dan gembira. Sebagai contoh murid boleh menghasilkan sebuah kolaj diatas Âillustration board atau mounting board .Memperkenalkan unsur ruang dan kedalaman dengan membuatkan kerusi lebih kecil daripada objek di hadapan. Satu cara memperkenalkan perasaan kedalaman atau menampakkan ruang dalam kolaj ialah dengan pertindihan objek. digulung. Mereka boleh menjadi pencipta. dipiuhkan. PERSEMBAHAN HASIL KARYA Aktiviti kolaj boleh dikatakan agak rumit dan cerewet untuk disudahkan kerana ia banyak melibatkan koordinasi tangan. Kain perca boleh digunting. Teknik menggunting banyak berlaku pembaziran kertas tetapi cebisan kertas tersebut boleh juga digunakan untuk menghasilkan kolaj di masa akan datang. berantai. bahan dan media. kesan-kesan jalinan dan kesan permukaan tidak rata ke atas kolaj akan kelihatan menghasilkan satu kelainan.digunakan untuk murid-murid di sekolah rendah.Warna latar adalah sangat penting kerana setiap warna yang digunakan untuk objek kemudian perlu berhubung kait atau bersesuaian dengannya. Mereka mula meneroka dan guru mengambil peluang untuk bertanya. . ketekunan dan perasaan individu yang menghasilkannya. Sarbinipani2009 disimpulkan. Bahan ini digunakan untuk mengetahui dengan lebih dekat lagi tentang jalinan dan bagaimana mengaplikasikan tali dalam kegiatan menggambar. ditindih atau dilipat semasa proses menampal keatas permukaan. mata. Gunakan pisau kraf dan pembaris untuk memotong rupa tanpa memikirkan bentuk sebenar. Tahap perkembangan murid-murid . Kemudian tali yang telah disusun tadi dilekatkan di atas permukaan bergam. bergulung atau bebas supaya mendapat permukaan jalinan yang berlainan.

. pandai menyesuaikan tahap murid-murid yang hendak diajar dengan aktiviti yang hendak dijalankan di kelas. Pada peringkat ini koordinasi tangan.tahap simbolik dan tahap realistik. Hasil kerja seni yang mereka buat adalah untuk tujuan bergembira dan mendapatkan keseronokan.adalah berbeza dan banyak dipengaruhi oleh keupayaan dan sikap kanak-kanak itu sendiri. Di peringkat simbolik pula kanak-kanak dikatakan 12/ 33 . mata dan perkaitan dengan persekitaran mereka sangat penting. Tahap keupayaan kanak-kanak boleh dikategorikan kepada tiga tahap iaitu . Tahap manipulatif ialah tahap di mana kanak-kanak suka meneroka apa saja yang dilihat dipersekitaran mereka dan berusaha mendapatkan bukti-bukti dari penerokaan mereka.tahap manipulatif. .

6.Pada tahap ini seorang guru itu haruslah memperkenalkan berbagai jenis alat.Tujuannya adalah untuk menggalakkan murid-murid berkomunikasi. kadbod. . krayon atau cat. Cari satu idea yang boleh dikaitkan dengan sikap bekerjasama. Rancang beberapa komposisi dengan menggunakan lakaran-lakaran untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. gambar-gambar dari majalah. bersatu hati untuk melambangkan kesatuan dan keharmonian 2. tolong menolong. Bingkaikan hasil kerja kolaj tersebut dengan kemas dan gantung di tempat yang sesuai supaya senang dilihat. CARA-CARA MENILAI: . Sediakan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan kolaj tersebut. tak perlu hasilkan secara teliti sebaliknya boleh ditindih kertas-kertas tersebut supaya nampak lebih natural dan bebas. . berus lukisan.Sebagai contoh: warna coklat pada kasut atau kek boleh digunakan untuk menghasilkan batang pokok atau warna biru air laut boleh digunakan pada pakaian pada imej atau gambar dalam kolaj. Susun gambar-gambar sebegitu rupa untuk menampakkan konsep kesatuan dan keharmonian Semasa menampal kertas berwarna dari majalah dan tisu-tisu berwarna. Tidak perlu berada dalam keadaan kemas dengan meletakkan kertas-kertas warna tersebut di dalam garisan lakaran semasa menghasilkan kolaj. krayon. 3. gunting.CONTOH 1 TAJUK: Kolaj dari tisu dan gambar majalah OBJEKTIF: Rancang dan hasilkan sebuah kolaj berbentuk 2D dari bahan kertas tisu dan gambar majalah untuk menerangkan konsep kesatuan dan keharmonian ALATAN DAN BAHAN: kertas lukisan. Cari dari majalah untuk mendapatkan kawasan dan menggunakan bahagian yang berwarna dan gambargambar yang boleh digunakan. 4. Pilih satu yang terbaik. gosokan dari objek yang berjalinan untuk menampakkan kesatuan dan keharmonian dalam hasil kerja tersebut. ARAHAN: 1. pensel. tisu berwarna-warni. marker. 7. 5. Lukis lakaran yang dipilih di atas kertas putih keras. meluahkan perasaan dan isi hati. gam. media dan teknik dalam setiap kegiatan menggambar yang mereka jalani. Teknik-teknik lain boleh diaplikasikan seperti menambahkan garisangarisan dengan menggunakan pen marker. membuat kritikan yang membina dan membuat penilaian tentang persembahan .NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR . warna-warna poster. Jalani satu sesi penilaian dan kritikan (apresiasi seni) secara mudah. berinteraksi dengan kawan-kawan dan guru. bahan.

kertas-kertas tisu dan imej-imej yang digunakan? 6. Adakah anda bersihkan kawasan kerja anda? CONTOH 2 TAJUK: Kolaj media campuran OBJEKTIF: Hasilkan sebuah kolaj media campuran dengan menggabungkan simbol-simbol visual. Sarbinipani2009 13/ 33 . pensel. gunting. kertas lukisan tebal. Kumpul bahan-bahan lain untuk digunakan dalam menghasilkan kolaj. Fikirkan imej atau gambar-gambar yang bersesuaian dengan lirik/baris sajak yang dipilih. gam. warna-warna kering. rupa. media dan teknik yang anda gunakan dalam kolaj tersebut? 5. 6. Lakaran yang mana satu dipilih dan kenapa? 4. Apakah teknik tambahan yang anda gunakan untuk melengkapkan kolaj tersebut? 7. Tulis lirik yang dipilih dan fikir tentangnya untuk diaplikasikan ke dalam kolaj. Lihat contoh media campuran oleh pelukis terdahulu.1. 5. Perhatikanbagaimana mereka menghasilkannya. Apakah jenis alat. Bagaimana kamu membuat eksperimen dengan tindihan kertas-kertas warna dari majalah. bentuk. Apakah sebenarnya yang hendak anda sampaikan dalam kolaj tersebut? 10. 4. ARAHAN: 1. Buat satu lakaran ringkas untuk mendapatkan idea keseluruhan kolaj. majalah. barangan jumpa atau bahan terbuang. Apakah tema/tajuk yang boleh dipilih untuk menerangkan tentang konsep kesatuan dan keharmonian? 2. Terangkan bagaimana kamu membuat persembahan dan kemasan kolaj anda? 8. Untuk menghasilkan kolaj yang bermakna. 7. Susun di permukaan kertas tebal bahan-bahan yang dipilih untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kolaj dan jangan digam. Apakah perasaan anda apabila melihat hasil kerja anda? 9. 2. saiz dan warna bahan yang dikumpul. 3. Fikirkan bagaimana anda dapat selitkan atau simpulkan ke dalam katakata yang dipilih sebagai salah satu elemen penting dalam kolaj. Apakah elemen-elemen yang perlu diambilkira semasa menghasilkan lakaran? 3. ALAT DAN BAHAN: Kertas lakaran. bahan-bahan terbuang/jumpa dan sebahagian dari lagu/ sajak. warnawarna basah dan kadbod poster. bahan. fikirkan bahagian atau barisbaris penting pada lirik lagu atau sajak. Fikirkan tentang jalinan.

Tahap keupayaan murid boleh dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu tahap manipulatif. Teknik-teknik yang berbagai dalam kolaj mempunyai kesan yang berlainan pada setiap kolaj yang dihasilkan. . Pelekat-pelekat dan alatan yang digunakan dalam menghasilkan kolaj mempunyai kegunaannya yang tersendiri.satu komposisi artistik yang mengandungi berbagai imej. ruang. 11. Jalani sessi ekspresi diri. Langkah terakhir yang sangat penting dan perlu dititikberatkan ialah memperlihatkan kejadian sebenar. jalinan. . yang berkaitan dengan tajuk perlu diutamakan semasa menghasilkan kolaj. menampal. Penekanan terhadap warna pada latar belakang. ketekunan dan perasaan individu. RUMUSAN KOLAJ . 10. menindih bahan-bahan di atas permukaan rata. bentuk. bahan dan media perlu disesuaikan dengan tahap umur murid. rupa.Tema.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Ambil masa untuk membuat pengubahsuaian sehingga anda berasa puas hati tentang cara susunan bahan-bahan tersebut barulah dilekat. pujian dan kritikan seni bersama rakan dan guru. Bahantara yang digunakan untuk menghasilkan kolaj adalah dari bahanbahan terbuang. Berbagai jenis permukaan boleh digunakan dalam menghasilkan kolaj bergantung kepada jenis bahan-bahan yang hendak digunakan. Tambah warna. Dalam aktiviti kolaj. . berbagai jenis kertas dan fabrik. . Aktiviti kolaj banyak melibatkan koordinasi tangan dan mata. tahap simbolik. garisan. guru harus menyesuaikan tahap umur murid-murid dengan aktiviti kolaj yang hendak dijalankan. jenis kekacang. Sebelum mengaplikasikan alatan dan media pada kolaj perlu fikirkan tema terlebih dahulu. 9. menggunting. dan tahap realistik. Buat persembahan dan kemasan dan gantung ditempat yang sesuai. huruf ke atas kolaj anda supaya nampak lebih menarik. mengoyak. alatan. Langkah permulaan menghasilkan kolaj ialah dengan membuat lakaran untuk mendapatkan idea atau tema. luahan perasaan. Kolaj dihasilkan dengan cara memotong. penghargaan. .

cetakan yang disusun supaya bercantum. Proses menghasilkan satu komposisi gambar supaya menjadi satu komposisi daripada bahagian gambar atau imej disusun menjadi satu hasil kerja seni . 5 MONTAJ Sarbinipani2009 Definisi: Montaj: Menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran. . peperangan. . .Tahap manipulatif ialah tahap di mana murid suka meneroka. Cara yang sama digunakan pada zaman sekarang menggunakan image editing software. Satu corak tidak semestinya bermaksud sebagai kerja seni halus dibuat melalui proses menampal satu bahan ke atas bahan yang lain .Tahap realistik ialah tahap di mana murid berada di peringkat matang dan boleh meluahkan perasaan melalui hasil kerja mereka. Proses membuat gambar dari beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih di antara satu sama lain. alam sekitar Menggunakan potongan gambar-gambar yang berkaitan dari manamana media cetak untuk menghasilkan satu tajuk atau tema.komposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu hasil karya montaj. Teknik ini digunakan oleh orang-orang professional sebagai compositing atau photoshopping. .Teknik mencantum dalam satu elemen komposisi fofografi daripada sumber-sumber yang berlainan seperti sebahagian daripada foto-foto. bertindih. .Foto montaj ialah satu proses menghasilkan komposit gambar dengan cara menggunting dan mencantum beberapa foto daripada berbagai sumber. . Aktiviti superimpose daripada berbagai elemen.Dalam kerja-kerja seni montaj. beberapa gambar foto dicantum untuk menjadi satu komposisi ilustrasi imej yang terhasil daripada cantuman beberapa imejan hasil seni mengandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto. mencari bukti dan mendapatkan keseronokan. kecintaan. . kecuaian.Komposit foto kadangkala dirakam supaya imej terakhir yang dihasilkan akan menjadi satu cetakan fotografi. diubahsuai untuk menghasilkan satu imej. Tahap simbolik ialah tahap di mana murid boleh menjalani eksperimen mudah dan suka terhadap sesuatu benda. majalah. (b) Sejarah Ringkas .

Pelukis-pelukis dari aliran Dadaisme telah menggabungkan foto-foto mereka untuk menghasilkan subjek baru atau imej visual sebagai alat yang berkuasa untuk pergerakan Dadaisme menentang Perang Dunia Pertama.Teknik foto montaj ini kemudiannya menjadi ikutan ramai dan digunakan oleh pelukis-pelukis aliran Surealisme seperti Salvador Dali. Kombinasi seperti ini dihasilkan oleh George Grosz pada tahun 1915. Retrospektif pameran pertama dunia dalam foto montaj diadakan di German pada 1931. Pergerakan Dadaisme di Berlin banyak menghasilkan aktiviti montaj dalam seni rupa moden. . Kemudian menular pula kepada orang-orang eropah lain dan menggelar 14/ 33 .Contoh terdahulu Seni Halus dalam bidang fotomontaj mengandungi elemen-elemen fotografi superimpose digabungkan dengan warna-warna basah.

tumbuh-tumbuhan. berbagai jenis gam Warna basah seperti warna tempera.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR (c) Alat dan Media Setiap pelukis mempunyai cara dan gaya yang tersendiri apabila ingin menghasilkan kerja-kerja seni. imej kartun dari majalah. Berikut ialah beberapa contoh alatan dan bahan yang boleh digunakan dalam penghasilan aktiviti montaj: Gambar foto sebenar seperti gambar keluarga. situasi Gunting. tiket panggung wayang. warna air. alam benda Gambar atau ilustrasi dari majalah/surat khabar seperti figura. tiket kereta sewa. Berbagai jenis tiket seperti tiket bas. . haiwan. lanskap. alam semulajadi. pelukis akan mengenalpasti bahan apakah yang sesuai dan senang untuk didapati supaya kerja-kerja yang hendak dijalankan tidak terganggu. dakwat basah dan berus lukisan Gambar-gambar atau imej yang telah diimbas dengan menggunakan pengimbas Bahan-bahan terbuang seperti gambar-gambar yang dijumpai. cawan /pinggan kertas. warna poster. Dalam penggunaan alatan dan media untuk menghasilkan satu hasil kerja seni. (d) Teknik Aktiviti montaj bukan sahaja boleh dihasilkan secara manual tetapi ianya boleh dihasilkan dengan menggunakan komputer melalui perisian-perisian yang telah dinyatakan. pisau pemotong kertas.beberapa teknik penghasilan montaj yang boleh dijalankan: Montaj keluarga R Photomontaj (digital image) Montaj dari bahan terbuang Montaj campuran Montaj tiket Montaj berlainan tema Montaj alam semulajadi Montaj figura .

Letakkan tali hiasan di atas perekat simen tersebut. . Keringkan 6. gam akrilik lutsinar. Bila cukup kering sapukan perekat simen di atas bingkai plastik tadi. bancuhkan warna tempera (warna ikut suka) dengan satu sudu gam akrilik. Gosok setiap gambar foto yang dilekatkan dengan jari. Guna berus lukisan untuk menyapu gam akrilik di atas bingkai plastik. Setelah gam akrilik cukup kering. kain tebal (felt cloth). sapukan pula gam akrilik di sekeliling gambar foto tersebut.Montaj alam benda Montaj corak huruf Montaj haiwan Montaj tema serupa Montaj tampalan (patchwork) APLIKASI ALAT. 4. Walau bagaimana pun kesesuaian aktiviti montaj menggunakan bantuan komputer perlu dijalankan mengikut kemudahan sedia ada samada di rumah atau di sekolah. dapatan dari internet. butang. MEDIA DAN TEKNIK Kebiasaannya montaj memerlukan gambar foto sedia ada yang boleh didapati dari majalah. 8. gam getah. Pastikan gambar foto dilekatkan dengan baik supaya tidak ada gelembung udara di bawahnya. Letakkan gambar foto di atas bingkai plastik. 3. Potong setiap gambar foto keluarga. 5.Di zaman yang serba moden ini. Gunakan bancuhan warna tersebut untuk menyapu dibahagian keliling gambar. berus lukisan. paintbrush dan banyak lagi. 7. teknik montaj diperluaskan lagi dengan menggunakan bantuan komputer melalui perisian-perisian tertentu seperti photoshop. CONTOH 2 . bingkai gambar plastik. pengajaran dan sindiran terhadap sesuatu tema atau tajuk yang hendak dibuat. tali hiasan. digital image. akhbar. pengambar menggunakan kamera digital. warna tempera. Cara-cara menghasilkannya: 1. Tampalkan kain tebal pada permukaan bingkai. CONTOH 1 Tema: Montaj keluarga Alat dan Media: Foto keluarga yang diimbas dengan menggunakan pengimbas. gambar yang diimbas lalu ditampal dan digam gambar gambar tersebut untuk menimbulkan kesan kelucuan. gunting. 2. Hiaskan montaj dengan menggunakan butang. Setelah gam kering.

Sarbinipani2009 15/ 33 . Murid boleh mengumpulnya dari akhbar atau majalah. Tema atau tajuk perlu disesuaikan dengan gambar foto yang ada pada setiap individu. majalah. Imej-imej yang digunakan boleh didapati dari surat khabar. gambar foto.Di peringkat sekolah rendah guru boleh mencadang kepada murid cara mudah menghasilkan aktiviti montaj dengan menggunakan teknik dari contoh dua ini. Montaj yang dihasilkan ini adalah bertemakan huruf huruf. Murid boleh menghasilkan montaj ini dengan menggunting gambar tersebut dan menyesuaikan kedudukan gambar pada bahagian latar. gambar yang telah diimbas atau dapatan dari internet. Berlainan pula dengan contoh montaj yang dihasilkan dari tiket dan keratan tulisan dari akhbar.

boleh digabungkan dengan aktiviti catan. figura dan corak huruf.menggunakan teknik memotong.satu aktiviti seni menggambar menggunakan potongan gambar dari berbagai sumber atau sumber yang sama. Alat. . Warna-warna harmoni dan warna-warna kontra digunakan dalam montaj untuk menarik perhatian pemerhati. Pameran pertama dunia dalam foto montaj telah diadakan di German pada 1931. . Montaj yang berkualiti menggabungkan unsur-unsur seni dan prinsipprinsip rekaan dalam hasil kerja. . . image editing photography digunakan dengan menggunakan komputer dalam menghasilkan montaj. alam benda. kolaj dan mozek. Cantuman gambar-gambar akan menghasilkan satu imej baru. Tema bagi aktiviti menghasilkan montaj boleh dikategorikan kepada tema lanskap. . Pelukis dari pergerakan aliran Dadaisme di Berlin banyak menghasilkan aktiviti montaj dalam seni rupa moden. Teknik superimpose. Garisan grid yang digunakan dalam montaj adalah sebagai rangka panduan untuk mereka letak subjek dalam sesebuah gubahan. Subjek matter yang diguna dalam montaj boleh diulang untuk mendapatkan kesan keseragaman.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR RUMUSAN MONTAJ . George Grosz (1915) menggabungkan warna-warna basah (seni halus) dan elemen-elemen fotografi superimpose dalam karya montajnya. CETAKAN 6 (a) Definisi Cetakan .satu proses hasil kerja seni menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu . Aktiviti montaj yang menggunakan image editing software dapat menarik minat murid menghasilkan montaj. Teknik tindihan (kolaj) dan teknik susunan gambar (mozek) digunakan dalam aktiviti montaj. . media dan teknik untuk menghasilkan montaj perlu disesuaikan dengan kemudahan yang ada. menampal dan mencantum.

mengguris di atas permukaan plat dan menggunakan dakwat Satu proses penerapan blok. kain atau bahan yang lain. . Imej atau gambar yang dihasilkan dengan menggunakan acuan plat .Proses menggambar atau mencorak yang dilakukan dengan cara memotong. Satu hasil kerja seni yang menggunakan acuan cetakan untuk menghasilkan satu atau beberapa siri cetakan. .proses ulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain . Aktiviti cetakan yang dilakukan dalam pembelajaran di kelas bergantung kepada tahap kecerdasan murid. Seseorang pelukis biasanya akan menentukan berapa banyak cetakan yang hendak dihasilkan dalam sesuatu edisi . Berikut ialah contoh beberapa peringkat cetakan dari mudah ke sukar yang boleh dijalankan di peringkat sekolah rendah: (i) Tahap Pengenalan Cetakan jari Cetakan tumbuh-tumbuhan Cetakan dari renyukan kertas Sarbinipani2009 16/ 33 .permukaan. plat atau skrin ke atas sesuatu permukaan kertas. Berbagai jenis cetakan dengan menggunakan berbagai jenis peralatan dan bahan boleh dihasilkan. Cetakan bererti mengecap corak atau gambar yang sama dengan menggunakan alatan dan tertentu. Perindahan imej yang berdakwat daripada satu permukaan blok kepada permukaan lain iaitu kertas atau kain. Proses di mana satu hasil kerja seni dicipta dalam beberapa kuantiti. Proses menghasilkan imej di atas permukaan rata. kertas (b) Alat dan Media Cetakan Cetakan adalah salah satu kegiatan dalam bidang menggambar.

berbagai jenis tali. stamp pad berbagai jenis bunga-bungaan. batang pokok. pisau. bahan-bahan terbuang yang mempunyai permukaan rata tetapi berjalinan. getah lino dan stensil. krayon. kunci. pensel. dakwat pekat. berus. plastisin. sayur-sayuran. gam. sikat. Peralatan yang dicadangkan ialah seperti foam polisterin. Cetakan tali Cetakan blok getah Cetakan duo Cetakan stensil Cetakan mono Di peringkat pertengahan murid telah mempunyai pengalaman asas dalam kegiatan cetakan. 6. daun. stamp pad. . blok kayu. span. media dan bahan seperti blok kayu. span. kadbod. jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang boleh diukir. warna-warna poster. objek tajam untuk menoreh pada polisterin. item stensil. (ii) Tahap Pertengahan Cetakan tanah liat Cetakan plastisin Cetakan kentang . duit syiling. dakwat/minyak lino.1 Cetakan daun 6. Aktiviti boleh diteruskan dengan menjalani aktiviti cetakan yang lebih mencabar. getah lino dan lainlain yang bersesuaian dengan tahap kecerdasan murid. warna mural. warnawarna mural. surat khabar. kertas lukisan atau kertas beras.NOTA PADAT MENGGAMBAR Cetakan dakwat Cetakan span Cetakan krayon Alat dan media cetakan yang boleh dicadangkan untuk aktiviti cetakan di peringkat/tahap pengenalan seperti kertas lukisan. klip kertas dan sebagainya. pad cetakan surat khabar. pisau untuk memotong. cermin untuk menggelek dakwat lino. linoleum. penggelek. krayon. silk skrin. berus. penggelek. warna poster. kertas lukisan. sekuji. Di antara alat dan bahan yang boleh dicadangkan adalah seperti tanah liat.2 Cetakan dari kentang (iii) Tahap Lanjutan Cetakan lino Cetakan skrin/stensil Cetakan blok kayu Di tahap lanjutan aktiviti cetakan boleh diteruskan dengan penggunaan alat. kertas tisu.

Terdapat beberapa cara bagaimana dapat menghasilkan cetakan mono yang baik: Menyusun peralatan dan bahan sebelum cetakan dijalankan. sudu dan lain-lain yang berkenaan. Tiga faktor yang mempengaruhi hasil kerja cetakan ini: Kekentalan atau kepekatan (viscosity) warna. (c) Media dan Teknik-teknik Cetakan Cetakan yang baik biasanya bergantung kepada jenis peralatan dan media yang digunakan. Teknik bayangan gelap -. Kemudian kertas diletak di atas cebisan tadi lalu digelak dengan penggelek. Berikut adalah contoh beberapa teknik rekabentuk cetakan sebagai garis panduan bagaimana seseorang itu boleh menghasilkan cetakan yang baik dan bermutu: Sarbinipani2009 1. TEKNIK CETAKAN MONO . Teknik garisan luar putih -. Adakan demonstrasi sebelum cetakan dijalankan.Teknik cetakan mono adalah teknik yang sering digunakan di sekolah. teknik-teknik cetakan yang dihasilkan dan kemahiran mencetak. Cebisan kertas bertindak sebagai stop out bagi dakwat yang ada di bawah dan kawasan tersebut menjadi kesan negatif dalam cetakan. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan cetakan mono ini ialah seperti sekeping cermin yang mana bahagian hujung cermin perlu ditampal untuk mengelakkan dari tercedera.bahagian latar belakang yang dicetak. Bahagian garisan pada objek tidak dicetak. Murid meletakkan cebisan kertas di atas dakwat mengikut kreativiti sendiri.hanya garisan pada objek dikekalkan. kertas lukisan diletakkan di atas warna tersebut lalu ditekan kertas secara perlahanlahan dengan menggunakan tapak tangan. Teknik garis luar gelap -. kadbod tebal. . Pastikan dakwat tidak digunakan sewenang-wenangnya oleh murid. Teknik bayangan putih -.bahagian imej dibuang atau tidak dipakai dan hanya bahagian luar objek dikekalkan 3. . Sediakan tempat untuk menggantung sehingga kering .pemotong stensil yang tajam. cermin jenis tebal. Apabila gambar dihasilkan.bahagian latar belakang objek tidak dicetak dan hanya objek sahaja yang di cetak 2. warna atau dakwat cetakan diletakkan di atas cermin. Sekeping lino digunakan dan ditampal pada sekeping kayu supaya senang proses mencetak. Rembrandt dan Edgar Degas adalah pelukis barat yang terkenal pada suatu masa dahulu telah menggunakan teknik mono print dalam hasil karya mereka. Bahagian dalam dan luaran objek di buang 4. cat atau dakwat cetakan Tekanan yang dilakukan ke atas kertas Jenis kertas dan sejauh mana resapan warna itu berlaku Variasi lain bagaimana teknik cetakan mono dihasilkan ialah secara Âpaper stop out methodÊ. Proses cetakan mono ini bermula dengan mengaplikasikan cat.

Cetakan dibuat diatas tempat meja yang panjang. . Memilih cetakan yang terbaik daripada cetakan yang lain. Cetakan boleh di bingkaikan. 17/ 33 . Setiap proses yang hendak dijalankan (secara langkah demi langkah) dibimbing oleh guru terlebih dahulu. Peralatan dan bahan mencetak diletak di hujung setiap meja supaya senang didapati. Setelah kering cetakan boleh diletakkan di dalam lipatan buku yang tebal untuk mendapatkan kesan yang lebih baik lagi.cetakan yang dihasilkan.

KAYU Cetakan jenis ini melibatkan kemahiran yang tinggi dalam proses cetakan dan lebih sesuai digunakan untuk murid di tahap dua. Kawasan yang hendak dicetak perlu mempunyai permukaan yang rata untuk dicetak. Untuk mendapatkan kesan cetakan yang cantik pada permukaan kayu. .NOTA PADAT MENGGAMBAR Sediakan bahan pencuci. Walaupun teknik cetakan mono nampak mudah tetapi sebenarnya ianya susah/ cerewet untuk dijalankan kecuali guru sudah ada pengalaman cukup tentang tajuk tersebut. Cabaran yang dilalui oleh murid dalam proses mencetak setidaktidaknya memberi perangsang kepada mereka untuk mencuba lagi dan ingin menjalani proses tersebut itu lagi di masa akan datang. Adalah amat digalakkan murid menjalani proses cetakan ini berada dalam kumpulan kecil terutama apabila pertama kali menghasilkannya Di peringkat sekolah rendah murid-murid banyak didedahkan dengan aktiviti melibat penggunaan bahanbahan dari alam semula jadi yang terdapat di persekitaran mereka seperti sayur-sayuran. Pengalaman ini akan menjadi satu aktiviti yang berharga bagi mereka dan mendapat idea atau gambaran keseluruhan tentang proses cetakan mono dijalankan. bunga batang dan ranting pokok. kayu direndam terlebih dahulu supaya jalinannya kembang dan menghasilkan corak yang menarik. Untuk cetakan jenis umbisi corak diukir terlebih dahulu sebelum cetakan dilakukan. Warna atau dakwat diratakan dipermukaan corak sebelum dicetak. . pengelap supaya kerja tidak comot. Pastikan semua warna/dakwat adalah serap air (water soluble). Di bawah ini disenaraikan beberapa tips dan teknik untuk menghasilkan cetakan dari alam semula jadi dan bahan buangan: . Adalah digalakkan menggunakan warna legap untuk mendapat kesan cetakan yang cantik. buah-buahan. Pilih bahan-bahan yang berjalinan dan tahan untuk dicetak. Kemudian celup kayu berjalinan tersebut dalam warna dan aplikasikan pada permukaan cetakan di atas kertas. . daun. TEKNIK CETAKAN TIMBULAN LINO. Ia melibatkan proses mengukir secara lebih teliti dengan menggunakan alatan khas seperti carving Tools . Berikut ialah di antara teknik-teknik atau tips bagi . Pilih bahan-bahan yang senang untuk dipegang semasa mencetak. Selain dari itu bahan-bahan buangan yang masih boleh digunakan untuk aktivitiaktiviti seni juga digunakan.

. Penggelek dan kepingan cermin digunakan sebagai palet dan berus. Terdapat berbagai jenis pisau pengukir seperti pisau jenis rata.menjalankan proses cetakan dengan menggunakan bahan seperti lino dan kayu: Lino atau kayu diukir dengan pisau pengukir (carving tools) untuk mendapatkan corak atau gambar yang hendak dicetak Dakwat digelekkan pada kepingan kayu atau lino Cetakan dilakukan di atas kertas yang sesuai seperti rice paper Cetakan diulang beberapa kali untuk mendapatkan satu edisi cetakan bagix tajuk tertentu Ciri-ciri keselamatan perlu diberitahu kepada murid sebelum memulakan cetakan. Pastikan kertas yang hendak digunakan adalah jenis kertas yang sesuai. . Pisau jenis v digunakan untuk mendapatkan kesan garisan atau jalinan yang lebih halus manakala pisau jenis u pula digunakan untuk mendapatkan kesan lekukan. Cetakan yang digunakan di atas permukaan kain perlu menggunakan warna jenis Âoil basedÊ atauÊPrinters inkÊ yang boleh kekal di permukaan kain tersebut. . MEDIA DAN TEKNIK Mencetak atau menstensil merupakan kaedah yang baik apabila hendak menghasilkan lebih dari satu huruf diatas permukaan kertas. pisau jenis u. Ia juga didapati dalam saiz yang berbeza. Kertas yang terlalu nipis akan melekat ke atas blok apabila dicetak manakala kertas jenis tebal atau Âconstruction paperÊ tidak dapat mengangkat atau melekat dakwat sepenuhnya dengan sempurna pada permukaan blok yang dicetak. getah pemadam yang dipotong huruf di atasnya supaya ia menjadi permukaan timbul yang boleh digunakan untuk mencetak Apa yang perlu dilakukan ialah mengecat warna pekat ke atas permukaan huruf yang . dan pisau jenis sendeng. pisau jenis v. Pastikan pisau pengukir sentiasa tajam supaya proses mengukir dapat dijalankan dengan baik . Penggunaan kertas-kertas selain daripada kertas lukisan biasa menampakkan kelainan dalam menghasilkan projek cetakan seperti (a) menggunakan kertas majalah dijadikan kolaj (b) helaian daripada buku telefon (c) kertas yang mempunyai corak pualaman (d) kertas buatan sendiri (e) kertas tisu atau kertas tandas (f) kertas komik (g) kertas suratkhabar APLIKASI ALAT. Bahan yang dicadangkan ialah seperti ubi kentang.

Hasilkan cetakan ini berulang kali dengan menggunakan berbagai warna. kontra supaya anda boleh jadikan hasil cetakan ini sebagai pembalut hadiah yang menarik Teknik mengecap menggunakan jari juga Sarbinipani2009 18/ 33 . Cetak dengan menggunakan warna-warna harmoni. penggenap. Cuba cetak huruf terbalik secara ke atas. Pasti hasil kerja yang anda lakukan itu memuaskan hati anda. kebawah. Membuat corak dengan huruf juga merupakan satu lagi cara mengaplikasikan teknik cetakan yang baik. ke belakang dan kedepan atau lain kata cetak secara teknik cerminan.diukir dengan pisau dan mencetak di atas permukaan kertas.

Diskripsi: alat. kepelbagaian.dilengkapkan dengan meletakkan bingkai. imbangan.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Sarbinipani2009 seni dalam proses cetakan. sayur? 3. lino dan silk skrin. nilai. .Dalam menilai sesuatu cetakan perkara-perkara yang boleh diambilkira apabila membuat kritikan dan penilaian tentang hasil karya ialah melihat dari sudut: 1. murid di peringkat lanjutan boleh menghasilkan aktiviti cetakan kayu. jalinan.Berdialog dengan hasil kerja seni bermakna memasuki dan berinteraksi dengan hasil kerja tersebut. corak. Analisa: unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan seni Apakah unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan yang digunakan? Garisan. Bagaimana asas senireka tersebut di satukan dalam satu komposisi? . warna.diletakkan tajuk cetakan dan bahagian bawah kanan diletakkan nama atau tanda tangan penulis dan tahun dicetak. polisterin. bentuk. Diskripsi: tema. pergerakan. ruang. kayu. respon terhadap gambar. bahan. proses yang digunakan oleh artist tersebut? Jenis warna? Alatan dan bahan yang digunakan? Tanah liat. . Kemudian cetak seperti biasa dan elemen garisan dan rupa akan terhasil dari cetakan tersebut. tajuk dan subjek Siapa artist tersebut? Apakah tajuk cetakan? Berapa saiz cetakan? Bila ianya dihasilkan? Apakah imej yang terdapat dalam cetakan tersebut? Apakah temanya? Apa yang berlaku? Apakah idea yang penting atau pengalaman yang dapat dilihat? 2. Selain dari cetakan polisterin. Toreh polisterin dengan menggunakan bahan tajam seperti hujung pensel untuk menghasilkan corak atau gambar. mengalaminya apabila melihat hasil cetakan tersebut. media dan teknik Apakah teknik. rupa. . media. PERSEMBAHAN HASIL KARYA . kesatuan. kontra. Sebagai contoh cetakan dihasilkan dengan menggunakan polistrin.

4. Analisa: historical significance Apakah kepentingan sejarah dalam hasil kerja seni tersebut? Bagaimana subjek dan stail yang digunakan? 5. Interpretasi: dari sudut estetik Bagaimana pemahaman anda tentang makna cetakan tersebut? Bagaimana mood atau perasaan kamu apabila melihat cetakan itu? 6. Penilaian: perbincangan lanjut 19/ 33 .

pertengahan dan tahap lanjutan. Aktiviti cetakan di peringkat pertengahan merujuk kepada pendekatan penyelesaian masalah.cara paling mudah dan terbaik untuk merakamkan berbagai jalinan pada sesuatu permukaan. .NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR a keseluruhannya? Bagaimana anda nilai hasil kerja ini? Biasa. interpretasi dan penilaian. Teknik cetakan mono. dikritik dan dihargai berdasarkan dari beberapa sudut iaitu sudut diskripsi. Apabila salah satu atau kedua-dua objek digerakkan di .proses hasil kerja seni yang diulang dan dicipta dalam bentuk edisi dengan menggunakan dakwat . Aktiviti cetakan di peringkat pengenalan merujuk kepada pendekatan cara mudah dihasilkan. Tema dan tajuk cetakan yang berbagai-bagai perlu disesuaikan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. teknik bayangan putih. teknik luar gelap dan teknik luar putih adalah diantara teknik cetakan yang popular dihasilkan. Alat dan media cetakan boleh dikategorikan kepada tiga bahagian seperti alam semulajadi.proses penerokaan murid mula menggambar melalui deria sentuh yang terdapat di sekeliling mereka. baik.proses menggambar dan mencorak yang dilakukan dengan cara memotong permukaan plat dengan dakwat . .proses penerapan blok ke atas permukaan rata . Aktiviti cetakan di tahap lanjutan merujuk kepada pendekatan open minded problem . .dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan . cemerlang? RUMUSAN CETAKAN . 7 GOSOKAN (a) Definisi Gosokan . alam benda dan bahan terbuang Jenis cetakan boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu tahap pengenalan. (blok kayu dan lino) boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. Hasil karya boleh dinilai. Teknik bayangan gelap. sederhana.proses menggosok dan merekod corak daripada permukaan yang berjalinan . teknik cetakan timbul. analisa. . Pemilihan dalam menggunakan teknik-teknik cetakan yang sesuai perlu diambilkira terhadap tahap kecerdasan murid terlebih dahulu. . .

Kita boleh mengetahui bahawa setiap permukaan yang berjalinan boleh menghasilkan berbagai corak yang menarik. Sukatan Pelajaran KBSR. Pensel dan pensel warna akan memberikan kesan yang halus. Pengajaran dan pembelajaran di kelas tidak akan menjadi bosan dan dapat menarik minat murid-murid dalam penerokaan sesuatu permukaan.dapat memperkembangkan deria lihat terhadap persekitaran dan boleh menghasilkan berbagai perasaan seperti gembira. bahan dan jenis media adalah terhad kepada kemampuan dan keupayaan tahap murid itu sendiri. menggosok dengan (tangan.antara satu sama lain. Kesan graphite pada mata pensel jenis lembut adalah paling sesuai untuk dibuat gosokan tetapi cepat rosak. . Apabila kita mengaplikasikan aktiviti gosokan dalam aktiviti seni. Biasanya permukaan yang mempunyai jalinan yang kasar dan rapat akan menghasilkan ton yang lebih gelap berbanding permukaan yang mempunyai jalinan yang jarang dan nipis. pensel berasaskan lilin dan berbagai jenis pensel warna yang terdapat di pasaran. peralatan. . Satu representasi yang mengandungi salinan dibuat dengan meletakkan sekeping kertas di atas sesuatu permukaan denganmenggosok menggunakan bahan tertentu. Mengikut Kamus Dewan. dianggap satu eksplorasi permukaan supaya dapat mengembangkan pemahaman dalam penggunaan jalinan dan ton. pensel. Walaupun terdapat beberapa permukaan jalinan yang sama antara satu sama lain tetapi apabila dihasilkan secara gosokan akan menghasilkan corak permukaan yang berlainan. barang dll) menggunakan sesuatu untuk menggosok. suka. tak secara langsung akan peka terhadap setiap permukaan yang terdapat di persekitaran. Berbagai jenis pensil (jenis lembut dan keras). kapur ke atas sekeping kertas yang diletakkan di atas suatu permukaan yang berjalinan. Walau bagaimana pun diperingkat sekolah rendah.terpulang kepada pengkarya itu sendiri. bergesel. minat.Menurut Glosari Seni Lukis pula gosokan bermakna pemindahan reka bentuk atau corak dari sesuatu permukaan ke permukaan lain dengan cara menggosokkan pensel di atas permukaan yang hendak dipindahkan. Hasil cetakan dibuat dengan menggosok dakwat. selesa dan sebagainya. Apa yang perlu dibuat ialah dengan menyembur fixer atau pemati warna pada . gosokan bermakna bergeser. Ia menjadi salah satu cara yang kreatif untuk mempersembahkan suatu hasil kerja seni. maka gosokan akan terhasil. . kegiatan gosokan menjadi salah satu cadangan aktiviti yang boleh dilaksanakan dalam bidang menggambar. (b) Alat dan Media .

Kapur dan pastel yang berbagai warna. Perlu menggunakan penyembur pemati warna atau fixatif untuk melindungi jalinan daripada rosak.Cara menghasilkan jalinan tersebut ialah dengan meletakkan kertas nipis di Sarbinipani2009 20/ 33 . . Jalinan yang dihasilkan tidak akan kekal lama kerana kapur dan pastel adalah bahan kering dan rapuh.bahagian berjalinan atau meletakkan satu lapisan plastik pada permukaan jalinan.

Senarai di bawah adalah di antara contoh-contoh yang boleh dijadikan panduan untuk menghasilkan jalinan dalam aktiviti gosokan: R Permukaan pada kulit buah-buahan yang kasar seperti kulit buah nangka. bakul rotan. tikar. cermin tingkap. Semburan pemati warna yang disembur ke atas permukaan jalinan akan menyelamatkan keadaan lukisan atau corak daripada rosak. Gosokan di atas permukaan yang berjalinan dengan menggunakan krayon lilin.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR . Kertas surat khabar yang belum bercetak. Penggunaan krayon digosok secara sisi atau dibaringkan akan menghasilkan kesan jalinan yang lebih baik daripada menggunakan mata krayon. ukiran hiasan dinding . kertas pengalas rak-rak dapur yang jenis nipis. Gosokan yang dihasilkan dengan menggunakan arang mudah rosak apabila disentuh kerana bahannya jenis rapuh. cempedak. Berbagai jenis warna krayon dan krayon lilin. Penggunaan berbagai jenis kertas ini adalah sebagai bahan untuk mencetak jalinan apabila digosok. . nanas. Hampir semua permukaan yang tidak rata akan respon terhadap gosokan. alas meja yang bercorak. Arang semulajadi dari pembakaran kayu atau arang pensel yang dijual di kedai menjual peralatan seni. nona. alas periuk. kertas kartrij. kemudian disapukan warna air di atasnya akan menghasilkan satu teknik baru dalam aktiviti gosokan yang dipanggil resis. oren. Memberikan kesan yang tebal dan dapat memberikan kesan gosokan yang lebih nyata.Tekanan yang kuat dan rapat dengan permukaan jalinan akan menghasilkan jalinan yang lebih gelap. R Peralatan rumah dan dapur seperti pengayak tepung. tikar buluh. pasu bunga bercorak. penapis kelapa. Secara keseluruhannya kita boleh melihat bahawa jalinan-jalinan yang hendak diaplikasikan pada aktiviti gosokan boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu jalinan yang terdapat di alam semulajadi atau ciptaan Tuhan dan jalinan buatan manusia. murid harus menggunakan kreativitinya untuk mencari dan meneroka berbagai jenis permukaan yang terdapat dipersekitaran mereka. kertas taip dan lain-lain kertas yang bersesuaian. Kawasan yang timbul adalah kawasan terkena gosokan manakala kawasan yang tenggelam tidak terkena gosokan dan kekal pada warna kertas itu sendiri. Apabila memilih jenis permukaan jalinan yang hendak digosok. Contohnya: kertas diletakkan di atas permukaan yang berjalinan dan digosok dengan krayon diatas permukaan kertas. Manakala tekanan yang lemah dan jauh dari permukaan jalinan akan menghasilkan jalinan yang kurang gelap.

lebihkan pada kawasankawasan tertentu dan kurangkan ton pada kawasankawasan . beg tangan yang berjalinan. duit syiling. Gosokan di atas kertas hitam dengan menggunakan krayon warna metalik akan menjadikan jalinan yang luarbiasa. permukaan jalan. R Pokok seperti permukaan kulit pokok. akar-akar. Gosokan menggunakan kertas putih dengan krayon hitam akan meninggalkan kesan yang menarik. tali kasar. dikoyak atau dipotong akan menghasilkan corak yang menarik. gelang tangan. cop getah dan sebagainya. tapak kasut atau selipar Sarbinipani2009 Kenderaan seperti tayar kereta. Sebenarnya jika diteliti dengan lebih lanjut lagi teknik-teknik gosokan boleh dipelbagaikan seperti: Gosokan satu lapis dan satu arah sahaja Gosokan beberapa lapisan di atas tempat yang sama secara berulang kali Gosokan beberapa kali dari arah dan sudut yang berlainan Gosokan secara pusingan Gosokan menggunakan berbagaibagai warna Gosokan monokrom Gosokan potongan kertas Rmenghasilkan gosokan yang berkualiti. alas kaki. Gosokan pada kertas yang dilipat. Kreatif terhadap tekanan yang anda buat pada sesuatu permukaan jalinan. Bersihkan permukaan hasil gosokan dengan menggunakan stokin nylon untuk mendapatkan lebih kilauan dan membuang lebihan warna yang tidak diingini. (c) Penerokaan Pelbagai Teknik Gosokan . topi anyaman. daun-daun yang berjalinan. Gosokan dari berbagai jenis cop getah akan menghasilkan jalinan yang nyata. bahagian-bahagian permukaan kereta yang berjalinan.dihasilkan dengan menggosok diatas permukaan kertas yang terdapat bahan berjalinan di bawahnya.Pakaian seperti tali pinggang. Tambahkan ton yang berkualiti dengan gosokan yang tebal. Lain-lain seperti sikat. R Aksesori wanita dan lelaki seperti rantai. kertas pasir. tempat duduk kereta. jam tangan.

Buat blok lilin sendiri dengan mencairkan krayon lama dalam tin Untuk mendapatkan kekemasan semasa mewarna. Arah gosokan samada dari arah atas.yang lain. letak sekeping kadbod di sekeliling tempat yang hendak 21/ 33 . Setiap gosokan akan menghasilkan ton yang berlainan terpulang kepada tekanan yang dikenakan apabila menggosok samada tekanan itu lemah atau kuat. Warnakan dengan warna air di atas kesan gosokan dari lilin. . Lilin boleh dibuang dengan cara menseterika. Lekatkan bahan berjalinan di atas permukaan dahulu sebelum memulakan gosokan. bawah. kiri dan kanan yang dibuat akan menentukan hasil sesuatu gosokan.

haiwan. Rjalinan dihasilkan dari teknik gosokan 1. 4. GOSOKAN POTONGAN KERTAS Lihat hasil kerja gosokan dari potongan kertas yang dijalankan secara turutan: 1. Kesan yang menarik akan kelihatan apabila menggunakan krayon pelbagai warna. Lekatkan bentuk-bentuk tadi dengan gam. MEDIA DAN TEKNIK tema atau subjek yang hendak dilukis akan ditentukan terlebih dahulu oleh guru. Potong bentuk yang dikehendaki daripada kertas binaan/tebal. kertas binaan. Letakkan kertas lain di atas imej tersebut 6. Pemilihan warna mounting board perlulah disesuaikan dengan warna corak pada hasil gosokan. RTujuannya supaya murid-murid boleh berbincang bersama rakan mereka tentang topik yang diberi. pemandangan. Letakkan kertas tersebut pada permukaan jalinan yang lain pula.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Dalam proses penilaian dan kekemasan. 2. Tujuannya adalah untuk memberi kawalan dan disiplin dalam proses pengajaran yang dilaksanakan. 3. gabungan dua atau lebih kegiatan (kolaj & gosokan). krayon. Susun bentuk-bentuk di atas permukaan kertas hingga menjadi satu objek/imej. Jalinan tersebut akan menghasilkan corak pemandangan yang cantik. Buat lakaran pemandangan yang dikehendaki dengan pensel di atas kertas lukisan jenis nipis. corak. 2. 5. Gosok krayon di atas permukaan kertas menggunakan gosokan secara tindanan 7. 5. Kelihatan tiga jenis pokok mempunyai jalinan yang berlainan. Jalinan boleh diulang atau ditindih dengan menggunakan permukaan jalinan yang sama atau permukaan jalinan yang lain. alam benda. Tema atau subjek yang boleh dicadangkan ialah seperti figura. hasil gosokan hendaklah di potong dengan kemas di sekeliling corak tersebut lalu dibingkaikan pada mounting board. Alatan yang perlu disediakan ialah gunting. PERSEMBAHAN HASIL KARYA . APLIKASI ALAT. Letakkan kertas lukisan di atas permukaan berjalinan dan gosok dengan krayon di atas permukaan kertas lukisan tersebut. kertas lukisan.Komen dan kritikan seni secara positif dan negatif juga . Dengan cara ini akan dapat melancarkan perjalanan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas tersebut. gam simen. 3. Hasilnya jalinan dari gosokan akan terhasil. 4.

kepuasan dalam menghasilkan kerja-kerja seni yang datang dari naluri dalaman secara kreatif. Beri mereka peluang meluahkan perasaan hati dan keikhlasan hati dalam kerja-kerja yang mereka lakukan. Beri mereka peluang menjalani sesi apresiasi seni secara berterusan berpandukan penilaian mereka. Galakkan murid menunjukkan dan menerangkan kerja mereka kepada murid lain supaya dapat mencipta suasana minat secara bersama. Kaitkan arahan-arahan seni dengan pengalaman muridmurid di luar studio. Fahami bahawa murid-murid mencipta secara emosional dan intelektual. Murid-murid juga perlukan privacy dalam menghasilkan hasil kerja mereka. Hargai hasil kerja mereka secara adil dan mengambil tahu tentang semua murid bukan sebahagiannya. perasaan yakin dalam mengawal bahan 2. Galakkan kreativiti dan pemikiran secara individu dan berkumpulan selalu. Cara mereka mengilustrasikan perasaan dalaman mereka. interpretasi dan penilaian. CADANGAN POSITIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SENI Benarkan murid meluahkan perasaan dalam hasil kerja mereka dengan mengambil kira 1.disentuh. analisa. Jadikan seni sebagai . Tunjukkan satu korelasi dan perhubungan dalam kerjakerja seni dengan lain-lain bidang. Galakkan murid menggunakan peralatan seni dalam aktiviti pembelajaran harian mereka dalam subjek lain. penggunaan berbagai jenis media tidak terhad kepada satu jenis media sahaja 3. Galakkan murid menerapkan asas-asas senireka dalam hasil kerja mereka dan memberikan tumpuan terhadap konsep seni secara moden dan terkini. Hargai apa yang mereka lakukkan bukannya kritikan secara negatif. pemahaman jelas tentang alam yang terdapat di persekitaran mereka 4. Cara begini dapat memberikan kesedaran terhadap nilai-nilai murni pada diri masing-masing. Berkomunikasi terhadap sesuatu hasil kerja secara sistematik dari aspek diskripsi. Beri peluang meneroka produk-produk seni dengan lebih dekat lagi. Beri pendedahan cara menjaga dan membersihkan bengkel seni dan diri sendiri.

sebahagian daripada proses pencetusan idea dalam memulakan segala aktiviti harian mereka. Guna semua kemudahan visual yang terdapat secara maximum untuk melihat hasil yang efektif. Galakkan gambaran idea selalu dalam aktiviti personal harian mereka. Akui bahawa hasil atau projek seni yang memuaskan boleh wujud secara tak langsung atau hasil daripada disiplindisiplin khas yang dilalui oleh murid-murid. Benarkan murid meningkatkan diri mengikut kemampuan mereka. Peruntukkan masa mengikuti kompleksiti aktiviti. Hulurkan bantuan kepada murid yang lemah untuk meneruskan aktiviti sebagai motivasi supaya mereka juga boleh hasilkan seperti murid lain. Sarbinipani2009 22/ 33 . Jujur terhadap diri sendiri. .

Cuba memahami masalah mereka lebih daripada memberikan komen-komen yang negatif tentang hasil kerja mereka. Elakkan dari mematahkan semangat murid yang bersungguh-sungguh dalam menyiapkan hasil kerja mereka walaupun kerja mereka tidak memuaskan. CADANGAN NEGATIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SENI Elakkan dari memberikan idea kepada murid secara seratus peratus. elakkan memberikan pujian yang melambung dan mencari kesalahan. Galakkan mereka menghasilkan kerja sendiri. Jangan hampakan murid tentang tema atau subjek yang dilukis di luar bidang kemampuan mereka. . Galakkan murid membuat refleksi kepada pengalaman persekitaran mereka dan reaksi murid terhadap situasi harian.NOTA PADAT MENGGAMBAR Rawat setiap murid secara berasingan dengan mengambilkira sikap dan keupayaan mereka. elakkan tekanan dan saling bertukar idea yang membina. beri mereka kebebasan. Jika menggunakan hasil kerja murid sebagai contoh dalam aktiviti apresiasi seni. Kritikan hasil kerja seni murid sehingga memalukan murid perlu dielakkan. galakkan murid berkomunikasi dan berkongsi idea. Jangan pisahkan murid dengan rakan lain. Galakkan murid mencipta idea sendiri. Jangan risau tentang objek yang dilukis atau teknik yang digunakan tidak betul. Galakkan pembelajaran secara tidak formal dalam kelas supaya dapat memberi keselesaan dalam menjalani aktiviti seni. Gunakan kritikan secara konstruktif daripada menyatakan bahasa yang negatif. Biarkan mereka hasilkan sendiri kerja-kerja seni dan beri mereka kepuasan dalam penggunaan alat dan media secara terkawal. Murid akan meminta bantuan sehingga pada satu tahap di mana mereka perlu membuat perubahan pada hasil kerja mereka. Jangan hadkan teknik yang diguna. Beri kebebasan cara berkomunikasi. meluahkah perasaan dan membuat refleksi seni dengan cara berdisiplin dan terpimpin. Elakkan dari proses peniruan hasil kerja orang lain. Eksplorasi diri. ekspresi diri.

Elakkan dari menghasilkan ilustrasi yang bersifat negatif, tidak imaginatif, menggambar dengan cara lama dan asyik meminta bantuan orang lain. Jangan kumpulkan murid-murid yang bermasalah dan murid-murid yang berbakat dalam acuan yang sama. Tubuhkan satu aktiviti khas bagi muridmurid tersebut. Tidak digalakkan memberikan kritikan negatif yang keterlaluan apabila respon terhadap hasi kerja murid. Jangan harapkan sepenuhnya murid dapat menghasilkan secara sempurna, tepat, jelas bersifat akademik dalam hasil kerja seni. Elakkan penggunaan alatan dan teknik sedia ada seperti mengadakan buku mewarna untuk murid-murid. Tidak Sarbinipani2009 ada sensitiviti dan originaliti dalam menghasilkan kerja yang kreatif. Jangan harapkan hasil kerja yang sama dan baik pada semua murid. Elakkan dari memberikan bantuan pada hasil kerja murid. Beri arahan yang jelas dengan menggunakan idea sendiri. Jangan sekat kebebasan mereka berkomunikasi dan bergerak semasa aktiviti dijalankan. Guru hanya memberi pantauan dan kawalan jika perlu. RUMUSAN GOSOKAN .proses pemindahan reka bentuk atau corak dari sesuatu permukaan ke permukaan yang lain dengan cara menggosok di atas permukaan yang hendak dipindahkan. .dapat memperkembangkan deria lihat terhadap alam sekitar, meluahkan bebagai perasaan dan menghasilkan berbagai jalinan. .Alatan dan bahan yang digunakan dalam aktiviti membuat gosokan boleh dikategorikan kepada dua bahagian iaitu Ralatan dari alam semulajadi dan Ralatan dari benda buatan manusia. . Penggunaan pensil dan pensil warna akan memberikan kesan jalinan yang halus Jalinan yang dihasilkan daripada kapur dan pastel adalah bahan rapuh dan tidak kekal lama. Krayon memberikan kesan tebal dan nyata apabila diaplikasikan ke atas jalinan. . Penggunaan arang dalam aktiviti gosokan akan menghasilkan jalinan yang mudah rosak. Hasil jalinan dari aktiviti gosokan boleh disimpan dengan baik apabila menggunakan semburan pemati warna ke atas jalinan tersebut.

Teknik gosokan yang pelbagai akan menghasilkan kesan jalinan yang menarik . Penentuan tema sebelum pengajaran dan pembelajaran amat penting untuk menghasilkan kerja yang baik. Gabungan beberapa kegiatan menggambar adalah satu hasil kerja yang unik. 8.RESIS (a) Definisi Resis .satu aktiviti menggambar yang dihasilkan dari warna basah dan contengan lilin. Lilin digunakan untuk menutup kawasan permukaan kertas atau kain. . buku Glosari Seni Lukis, resis didefinisikan sebagai suatu kaedah melukis cat air dengan menyapu cat ke permukaan yang telah disapukan lilin di bahagian bahagian yang tidak hendak dicat atau diwarnakan. .aktiviti menggambar yang dihasilkan dengan cara menolak warna basah atau cat basah yang disapu ke atas permukaan kertas yang disapu lilin. Lilin digunakan oleh pelukis sebagai penghadang untuk melindungi warna asal atau warna asli sesuatu permukaan daripada terkena warna baru. 23/ 33

NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR teknik menggunakan lilin, krayon lilin bertindak sebagai alat untuk membuat garisan atau lakaran di atas kertas dan diwarnakan permukaannya. Teknik resis menyebabkan permukaan kertas yang diliputi lilin tidak akan menyerap warna dan dalam keadaan warna asal Resis boleh juga dijalankan dengan cara menggunakan tindihantindihan lilin dan menyapu warna dari peringkat warna terang ke peringkat warna gelap. (b) Alat dan Media Teknik resis dalam proses menggambar adalah satu kegiatan yang sangat .meneroka dengan lebih jauh lagi alatan dan bahan yang digunakan dalam proses menggambar. menghasilkan garisan dan lakaran sudah selalu digunakan. .resis dianggap sebagai satu hasil kerja yang lain dari kebiasaannya. Dengan cara ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang .membosankan murid-murid kerana mereka amat sukakan kelainan dan pembaharuan dalam hasil kerja mereka. Berbagai jeni bahan yang berasaskan lilin seperti lilin biasa, lilin paraffin, krayon lilin Berbagai jenis kertas seperti kertas lukisan, kertas tebal, kertas kadbod, kertas manila kad Berbagai jenis kain putih seperti kain cotton poplin, cotton cambrich, rayon/fuji, cotton lawn kima, Berbagai jenis pensel untuk membuat lakaran, kapur tulis, bekas air, pemadam Berbagai jenis warna seperti warna air, warna poster, warna tempera, cat rumah, Berbagai jenis dakwat basah yang berbagai warna. (c) Teknik TENTUKAN tajuk yang hendak dijalankan pada minggu tersebut. Kemudian .kegiatan apakah yang hendak dijalankan dalam bidang menggambar. .mencadangkan alat, media dan teknik apakah yang hendak digunakan dalam proses pengajaran dan .teknik resis yang boleh dijalankan kepada murid-murid: Krayon resis dengan warna air

Cara-cara: 1. Cara ini akan kelihatan lebih menarik. warna air. Kesan garisan lilin yang terdapat pada permukaan kertas lukisan tersebut . Lukis secara kuat dengan memberikan tekanan pada permukaan kertas lilin tersebut menggunakan pensel atau hujung kayu. bekas air. bekas air Cara-cara: 1. kertas lukisan. MEDIA DAN TEKNIK Tema/tajuk: Situasi harian Alat dan bahan: krayon lilin. Lukis atau lakar satu gambar situasi harian dengan menggunakan lilin biasa. CONTOH 2 Jenis resis: Resis dari kertas lilin Tema/tajuk: Pemandangan di kota Alat dan bahan: kertas lilin atau kertas stensil lilin. Teknik ini juga boleh dijalankan dengan menggunakan warna poster dan dakwat basah. pensel. 4. berus. 2. 3. Letakkan kertas lilin di atas kertas lukisan. Adalah lebih baik jika menggunakan lilin dari warnawarna lembut atau lilin putih.Krayon resis dengan warna poster Krayon resis dengan warna tempera Krayon resis dengan dakwat basah Krayon resis Kertas lilin resis Resis dengan kain Krayon resis batik Resis dari warna air dan perekat getah (campuran) Resis dari warna air dan lilin biasa Resis dari kapur dan lilin (cara positif) Resis dari kapur dan lilin (cara negatif) APLIKASI ALAT. Elakkan dari menutupi kesemua bahagian kertas lukisan tersebut dengan lilin. 3. Warna air akan menyerap pada permukaan yang tidak berwarna dan bahagian yang dilukis atau dilakar dengan krayon akan diresiskan. warna air. kertas lukisan. Tutup semua permukaan kertas dengan warna air. berus. Tekanan kuat pada kertas lilin ketika melukis akan memindahkan lilin di atas kertas lukisan Mtersebut. Alihkan kertas lilin tersebut dan warnakan permukaan lakaran yang terdapat di atas kertas lukisan dengan menggunakan warna-warna lembut. 2. warna air yang gelap digunakan untuk mendapatkan kesan kontra.

Warna perlulah pekat dan tebal. pegang kertas lukisan tersebut dan lalukan permukaan kertas dengan air paip yang mengalir sehingga dakwat tersebut tanggal. Apabila warna kering. Higgins India ink. Apabila dakwat kering. 3. Terlalu banyak basuhan akan menyebabkan warna dan dakwat hilang. 2. berus. Dengan kata lain tinggalkan sebahagian besar kertas tidak berwarna untuk membenarkan dakwat diserap ke bahagian tersebut. 4. guna jari. kertas lukisan.akan timbul dalam keadaan warna putih dan lutsinar. Lebihan warna yang hilang boleh digantikan dengan warna air dan dakwat Sarbinipani2009 24/ 33 . Warnakan sebahagian kawasan kertas lukisan dengan warna tempera untuk membuat corak. Cara-cara: 1. Berhati-hati semasa menghakiskan dakwat daripada kertas lukisan tersebut. cat semua bahagian permukaan kertas tadi dengan dakwat basah. Jika susah untuk ditanggalkan. CONTOH 3 Jenis resis: Resis dari warna tempera Tema/tajuk: Haiwan kegemaran saya Alat dan bahan: warna tempera. Melukis dengan menggunakan lilin paraffin atau lilin biasa akan menghasilkan kesan yang sama juga.

Perekat getah akan meresiskan warna tersebut. Beberapa jenis warna boleh disapu di atas permukaan kertas lukisan. 2. kertas. CONTOH 4 Jenis resis: Krayon resis batik Tema/tajuk: Corak alam semulajadi Alat dan bahan: Krayon. Lihat contoh berikut. perekat getah. Warnakan di atas lakaran yang dibuat dari perekat getah dengan warna air. 5. 3. 6. CONTOH 6 .NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Jika warna hendak dikekalkan ia mesti di warna pada bahagian kertas bukan pada bahagian berwarna yang terdapat pada kertas tersebut. Luruskan kertas manila semula. warna air. 4. 2. pemadam. kertas manila. berus. CONTOH 5 Jenis resis: Resis dari perekat getah dan warna air (campuran) Tema/tajuk: Alam benda (rumah saya) Alat dan bahan: warna air. 8. Perekat getah boleh diaplikasikan beberapa kali ke atas permukaan kertas lukisan yang telah diwarnakan tetapi pastikan warna tersebut kering dahulu. lukis garisan dan bentuk dengan krayon membenarkan kawasan kertas masih kelihatan. Guna garisan pensel sebagai panduan. 4. Biarkan permukaan yang diwarnakan itu kering. Biarkan perekat getah itu kering. 3. berus. Guna berus untuk membuat lakaran atau dengan jari. 6. Rendam kertas dalam air dan renyuk menjadi bola. Warna keseluruhan permukaan dengan warna air atau warna tempera. Bersihkan permukaan perekat getah dengan pemadam. Lukis atau buat lakaran ke atas kertas dengan perekat getah. Warna akan diserap oleh bahagian kertas yang tidak berwarna dan diresis oleh krayon lilin menjadikan seolah-olah seperti jaring sarang labah-labah atau corak batik. Hasilkan satu lakaran dengan pensel di atas kertas manila atau pembungkus kertas makanan yang tebal. Cara-cara: 1. kertas tisu Cara-cara: 1. 7. pensel. 5. ratakan dan buang lebihan air yang terdapat pada kertas manila dengan menggunakan tisu.

6. Kain putih diregangkan pada pemidang dengan menggunakanstapler untuk menegangkan danmeluruskan kain. pemidang kayu untuk menegangkan kain. CONTOH 7 Jenis resis: Resis dengan kain Tema/ tajuk: flora Alat dan bahan: kain putih. Hasilnya lilin dialihkan dari permukaan dan melekat pada lipat kertas bersebelahan. 5. Guna pen canting untuk menceduk lilin cair dan alirkan pada corak. Bahagian dalam disapu dahulu dengan satu lapisan kapur putih kemudian disapu satu lapisan krayon lilin yang berwarna. Gunakan berus lembut untuk mewarna corak yang dilukis tadi. Dalam pendekatan induktif ini. pendekatan empati dan pendekatan interaktif digariskan seperti berikut: (a) Pendekatan Induktif satu proses membuat kritikan seni dan menilai hasil kerja seni di peringkat awalan. Pendekatan induktif banyak mengumpul fakta-fakta tentang visual yang terdapat dalam sesuatu hasil kerja seni. Murid dapat mengumpul satu inventori terhadap hasil kerja. Buat lakaran corak dengan pensel pada permukaan kain tersebut. Cara-cara: 1. canting ikut saiz kesukaan. Kertas kartridge dilipat dan lukisan dipindahkan keatas permukaan luar lipatan. murid dielakkan dari membuat . Perlu diingatkan bahawa kedua-dua bahan iaitu kapur dan krayon lilin disapu tebal sehingga menutupi kawasan kertas kartridge tersebut. 4. kapur putih. Rebus dalam air panas yang diletak soda ash untuk menanggal kesan lilin. 8. 7. 3. 2. sodium silikat. berus lembut pelbagai saiz. Setelah kering keluarkan dari pemidang dan rendam dalam sodium silikat untuk mematikan warna. pendekatan deduktif. 2. serbuk soda. dapat menyatakan perhubungan di antara elemen-elemen visual dan yakin telah dapat menginterpretasi kerja-kerja seni tersebut.Jenis resis: Resis dari kapur dan lilin (cara positif dan negatif) Tema/tajuk: Haiwan kegemaran saya Alat dan bahan: kertas kartridge. Panaskan lilin dalam periuk dengan api yang perlahan. 5. Jemur kain di bawah sinar matahari cara membangunkan kemahiran sendiri dan yakin dalam membuat kritikan seni iaitu secara pendekatan induktif. warna batik. krayon lilin Cara-cara: 1. Murid juga boleh membuat rumusan terhadap luahan perasaan dari apa yang mereka telah lihat. lilin. 3. Lipat kertas kartridge menjadi dua bahagian. 4.

Sarbinipani2009 25/ 33 .

Penerangan beberapa kawasan dan kualiti keseluruhan: . Penerangan tentang ciri asas hasil kerja: Bahagian elementary: seperti merah. Pendekatan ini juga akan dapat menentukan kerja-kerja seni itu memuaskan atau tidak mengikut standard. Apa yang dipotretkan: bot. . tiga segi. aktif dan mempunyai ritma. suka. 6.melibatkan pemilihan criteria tertentu untuk menilai kerjakerja seni. Bahagian kompleks: corak yang terdapat pada sawah padi. tema. marah. Analogi ini membantu kita mengalami seni membuat penilaian seperti lukisan itu buruk atau lukisan itu cantik. kualiti untuk mencirikan sesuatu makna ekspresif untuk memberi sokongan terhadap sesuatu penilaian. Interpretasi dan rumusan idea.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR 1. Apabila kita memeriksa hasil kerja seni. Prosedur asas digariskan seperti berikut: 1. (b) Pendekatan Deduktif . garisangarisan seperti daun. Aspek bukan manusia: Satah-satah diulang-ulang . Apa yang dicadangkan: tulang-tulang seperti dinosaur. Interpretasi aspek-aspek yang berkaitan dengan pengalaman . kuning. . Menentukan tahap dimana kriteria itu telah dipenuhi. sedih 4. Penerangan tentang perhubungan antara bahagianbahagian lain: Kawasan elementary: kawasan ini lebih terang daripada kawasan di belakang Kawasan kompleks: Bahagian kanan lebih kasar daripada kawasan kiri 3. Aspek manusia: gembira. Kita boleh melihat garisan seolah-olah bergerak. kita telah meluahkan perasaan dan kapasiti terhadapnya seolah ianya hidup dan cergas. 5. Walau pun pendekatan deduktif ini bersifat tidak natural dan terhad. gelap. 3. kuda. (c) Pendekatan Empati (Empathy) . Kita juga melihat seolah-olah pokok melambai-lambai. kesunyian. deretan pokok 2. Menilai kerja dengan menyusun ceritera dan bukti-bukti untuk sokongan penilaian. Memeriksa sesuatu hasil kerja untuk mengenalpasti bukti-bukti tertentu yang dapat memenuhi atau tidak dapat memenuhi kriteria. 2.berasa empati terhadap sesuatu hasil kerja seni. dikatakan mengambil format perdebatan dalam menilai hasil kerja dan ia dianggap sesuatu yang menarik dan mencabar. kereta. terang. pendekatan ini boleh menggalakkan penglibatan murid terhadap sesuatu hasil kerja seni . memeriksa kerja seni yang dilihat melalui fakta-fakta visual. Memilih dan menentukan criteria apa yang hendak diguna.

Guna analogi dan metafora untuk mengaitkan apa yang dilihat terhadap perasaan anda. Lilin dalam aktiviti resis bertindak sebagai alat untuk menghasilkan garisan di atas permukaan kertas . Guna pengalaman sendiri dan pengetahuan sendiri. membuat hipotesis sehingga satu atau dua interpretasi wujud untuk menerangkan makna hasil kerja tersebut. 3. tempat yang anda telah pergi dan pengalaman dari menghasilkan kerja sendiri.satu pendekatan melihat sesuatu hasil kerja melalui perbincangan dan perbahasan. Beralih kepada perbincangan secara berkumpulan. Buat perbandingan apa yang dilihat dan nyatakan perasaan sendiri. pandangan setiap orang boleh meningkatkan pemahaman seseorang tentang sesuatu hasil kerja. (d) Pendekatan Interaktif . Memilih seorang moderator dan menyatakan tugastugas 2. perjanjian berkumpulan tentang makna-makna hasil kerja tersebut. Buat penilaian hasil kerja jika anda mahu.aktiviti dalam kegiatan menggambar yang menggunakan warna-warna basah dan contengan lilin. Penglibatan secara fizikal dan imaginasi seolah-olah kita berada dalam suasana tersebut. . Dapatkan mood dan perasaan terhadap kerja tersebut. Kumpulan akan menjalankan kajian lanjut tentang hasil kerja tersebut. Perbincangan berdasarkan langkah yang sama seperti pendekatan induktif. Apa yang ingin kita lihat setelah melalui pendekatanpendekatan seperti yang telah dinyatakan terdahulu sekurang-kurangnya dapat memberikan panduan kepada guru untuk melihat perkembangan kemahiran dalam membuat penilaian secara kritikal. Apabila ahli kehabisan penerangan untuk dijelaskan wujud andaian dan hipotesis 4. Walaupun pendekatan ini bersifat analitikal. Galakkan seberapa ramai ahli dalam proses penerangan hasil kerja seni. Gunakan body language untuk menyatakan perasaan anda. . Lilin yang digunakan dalam aktiviti resis menjadi pelindung kepada warna asal atau terdahulu yang terdapat pada permukaan kertas. Guna garis panduan induktif untuk membimbing memberi penerangan. Prosedur pendekatan ini digariskan seperti berikut: 1. RUMUSAN RESIS . Perkukuhkan diri dan keadaan dan jangan takut untuk menilai sesuatu hasil kerja seni. iaitu mengumpul formulasi satu hipotesis tentang makna hasil kerja tersebut.beberapa teknik seperti berikut dapat membantu untuk meningkatkan empati dan turut serta seseorang dalam menjalani kritikan seni: Lihat dan nyatakan perasaan hati yang sebenar dan jangan keterlaluan dalam menyatakan perasaan hati.

Teknik tindihan lilin keatas lilin yang lain boleh dijalankan dalam aktiviti resis Teknik resis membolehkan murid meneroka dengan lebih jauh lagi tentang alatan dan bahan dalam kegiatan menggambar Sarbinipani2009 26/ 33 .

empati dan interaktif. deduktif. buku Glosari Seni Lukis percikan didefinisikan sebagai corak-corak tompok dan titik pada lukisan cat. satu teknik hiasan catan dengan mendetik. Teknik renyukan digunakan dalam proses aktiviti resis batik kertas . Sodium silikat digunakan dalam resis batik kain untuk mengekalkan warna yang terdapat pada kain tersebut. Gabungan warna-warna air dan lilin digunakan dalam proses menghasilkan resis. . 9 PERCIKAN (a) Definisi Percikan satu aktiviti menggambar dalam kerja-kerja seni. Percik-percik halus warna disembur ke serata tempat untuk menghasilkan kesan antik. . teknik corakan warna dihasilkan dengan tepukan atau jentikan menggunakan berus lukisan yang mengandungi warna ke atas permukaan yang rata kegiatan menyembur bahan cair di atas permukaan. Perekat getah bertindak sebagai lilin dalam aktiviti resis Resis secara positif dan negatif menggunakan kapur putih dan lilin dalam proses menghasilkan resis Resis dengan menggunakan kain menggunakan canting untuk membuat garisan lilin pada corak batik. Terdapat empat cara pendekatan dalam membuat kritikan seni iaitu pendekatan induktif. Warna tempera bertindak sebagai lilin dalam aktiviti menghasilkan resis Resis dari kertas lilin ialah satu perpindahan lilin yang terdapat kertas tersebut ke permukaan kertas dengan menggunakan teknik tekanan garisan. mengetuk atau menjentik bahagian bulu berus yang akan menghasilkan kesan a speckled granite style finish yang akan kelihatan lebih moden daripada kesan warna yang lain.NOTA PADAT MENGGAMBAR Teknik resis adalah satu hasil kerja yang unik kerana ia menggunakan lilin sebagai menggantikan alatan biasa yang digunakan. Rendaman soda ash dalam air panas bertindak untuk membuang lilin yang terdapat pada permukaan kain tersebut. .

corak figura. dakwat Kertas yang berbagai jenis seperti kertas lukisan. Percikan seolah-olah memberi kesan seperti permukaan batu atau marble. Penggelek cetakan yang berbagai saiz Berbagai jenis warna air seperti warna air. warna tempera. Makna kedua ialah menghambur ke sana sini. kertas stensil Warna semburan. Berbagai jenis tumbuh-tumbuhan kering. Berbagai jenis berus boleh digunakan untuk menghasilkan percikan. pita pelekat. Makna ke tiga ialah sesuatu yang memercik. warna minyak. Media dan Teknik Di antara alatan yang boleh digunakan untuk menghasilkan percikan ialah seperti berikut: Berbagai jenis berus lukisan yang berbagai saiz dan bentuk Berbagai jenis berus gigi dari permukaan rata hingga permukaan beralun Berbagai jenis berus cat dari permukaan lembut ke permukaan keras . cat dinding. kertas taip. manila kad. kadbod.kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula percikan ialah titik-titik air atau warna yang berserak-serak ke sana sini setelah air atau warna itu terhempas ke suatu permukaan. warna plaka / mural.disesuaikan dengan peringkat umur murid dan keupayaannya. (b) Alat. memantul berselerak ke sana sini.. warna latar pada permukaan kertas perlu ditentukan dahulu samada menggunakan warna asli kertas tersebut atau diwarnakan terlebih dahulu. warna minyak. bentuk-bentuk dari alam benda boleh digunakan untuk menghasilkan corak dalam aktiviti percikan. warna batik. kain buruk. Pisau. surat khabar. menyebabkan berpercikan. di antaranya ialah: Sebelum memulakan aktiviti percikan. merenjisi. warna poster. Jika hendak menggunakan warna. warnawarna yang sesuai diaplikasikan pada permukaan kertas ialah seperti warna air. pistol semburan . (c) Teknik . warna poster. percikan adalah satu teknik mengaplikasikan sedikit curahan atau titikan warna ke atas permukaan yang dipilih. Cat emulsi paling senang dimulakan kerana cepat kering dan tidak rosak di antara satu sama lain. warna akrilik boleh . warna tempera. Berbagai jenis teknik boleh dicadangkan untuk diguna pakai semasa menjalani aktiviti percikan ini.

Hasil percikan ini akan menampakkan titik halus yang berbagai saiz dan berbagai warna. Ianya boleh dijalankan beberapa kali dengan warna yang berlainan ke atas kawasan percikan yang sama. Teknik kedua ialah dengan menggunakan berus cat dinding rumah yang terpakai.digunakan. Apabila warna latar kering barulah dimulakan aktiviti percikan. Sarbinipani2009 27/ 33 .Ini bermakna saiz percikan yang dihasilkan dengan satu ketukan akan menghasilkan saiz percikan lebih kurang sama. Ketukan yang kuat akan menyebabkan titikan cat terbang di permukaan kertas. Teknik menggunakan pistol semburan atau spray can berwarna boleh menghasilkan percikan yang halus dan seragam. Bahagian hujung berus yang keras dicecah warna. . Cara ini dikatakan lebih cepat menghasilkan percikan daripada cara menggunakan berus. kemudian buang lebihan warna yang terdapat pada berus tersebut dengan menyapu pada tepi tin. Cara percikan dijalankan dengan menggunakan berbagai jenis warna boleh juga dihasilkan. Dengan menggunakan tekanan udara yang rendah. kesan percikan akan terjadi. Berus diketuk kuat di bahagian tepi tin cat.

Penggunaan warna yang pekat atau cair akan menghasilkan percikan yang berlainan saiz dan bentuk. Caranya ialah dengan mencelup kelima-lima jari pada warna dan menghayunkan jari lalu direnjis pada permukaan kertas lukisan. Terpulanglah kepada kreativiti seseorang bagaimana hendak menghasilkannya. Celup berus gigi di dalam warna dan lalukan pada besi halus atau kayu halus. Celupkan satu ranting dedaun tersebut dalam warna basah dan renjis atau percikkan pada permukaan kertas. Percikan cara ini akan menghasilkan percikan yang tidak sekata berbanding semburan. Semasa warna minyak masih basah percikkan turpentine atau ÂtinnerÊ dengan menggunakan berus. kilauan dan senang digunakan. Percikan akan terjadi secara tidak langsung. Dakwat basah mempunyai kesan lutsinar. Proses ini agak rumit dilakukan dan dicadangkan secara berdua. Tujuannya supaya percikan tidak terkena pada kawasan yang tidak dikehendaki. Untuk seni halus adalah dicadangkan menggunakan dakwat jenis lightfast kerana kebanyakkan dakwat berwarna akan . Percikan dengan menggunakan jari juga boleh dilakukan. berus penggelek atau pistol semburan percikan boleh juga dilakukan dengan mengetuk berus yang mempunyai warna pada bahagian pemegang kayu berus yang lain. Guna kedua-dua teknik untuk menghasilkan pada satu permukaan yang sama. .NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR . Dengan menggunakan teknik ini akan dapat corak yang serata. Percikan menggunakan dakwat berwarna boleh digunakan sebagai alternatif kepada warna basah. . Selain dari menggunakan berus. Cara ini akan menghasilkan percikan yang cepat. Ingat bahawa sebelum memulakan aktiviti percikan alas dengan menggunakan surat khabar disekeliling kawasan yang hendak dijalankan. Penggunaan berus gigi yang berbagai saiz juga boleh menghasilkan percikan. cuba menghasilkan percikan dengan mengaplikasikan warna minyak pada permukaan kayu atau kanvas. Cara lain untuk menghasilkan percikan ialah dengan menggosokkan pisau kecil atau hujung jari pada berus lukisan yang telah dicelup warna. Satu lagi cara menghasilkan percikan ialah dengan menggunakan seranting dedaun dari jenis halus dan nipis seperti daun pine. Seorang menghasilkan warna di atas permukaan dan seorang membuat percikan ke atas warna basah tersebut. Jika percikan dilakukan dengan menggunakan warna minyak.

Penggunaan dakwat ke atas sesuatu permukaan biasanya bersifat kekal dan susah untuk dipadam. berus Cara mengaplikasikannya: 1. pita pelekat. Tunjuk dan tumpukan hujung penyedut minuman pada setiap satu percikan yang ada dan tiup kuat. Pegang skrin di atas kertas dan gosok berus (pergi dan balik) beberapa kali dengan menggunakan berus atau sembur dengan warna semburan.3 berikut: CONTOH 2 Tema: Menghasilkan corak organik Alat dan Media: kertas lukisan. kepingan kecil skrin cermin. Guna pita pelekat untuk melekatkan kertas lukisan di bahagian tengah kertas surat khabar. Berhati-hati semasa meletakkan warna pada berus. Jika menggunakan cat semburan pastikan pintu dan tingkap ruang bengkel di buka untuk memberi laluan lebihan percikan keluar. APLIKASI ALAT. Eksperimen di atas kertas lain dahulu adalah amat digalakkan. Percikkan beberapa titikan warna basah ke atas permukaan kertas dengan menggunakan berus lukisan. atau mencampurkan percikan dengan faux finishing techniques . 7. Alihkan tumbuh-tumbuhan tersebut dan buat percikan kali ke tiga pula. tampal berbagai corak tumbuh-tumbuhan sebenar di atas permukaan kertas lukisan tersebut. 3. gunakan kayu untuk menggosok permukaan berus. Warna yang terlalu banyak akan merosakkan proses atau kesan percikan. berus keras seperti berus terpakai yang lama atau berus gigi. MEDIA DAN TEKNIK CONTOH 1 Tema: tumbuh-tumbuhan atau menghasilkan corak Alat dan Media: warna tempera atau dakwat berwarna. . kertas surat khabar atau kertas bungkusan. Cara mengaplikasikannya: 1. 2. penyedut minuman. Apabila telah membuat eksperimen dengan teknik-teknik tersebut baru mulakan aktiviti percikan secara kreatif. Gosokan tersebut akan menghasilkan percikan pada permukaan kertas lukisan. Âspray canÊ.cepat kabur. Jika susah untuk mendapatkan skrin cermin. 2. kertas lukisan. Cuba percik dengan menggunakan berbagai jenis warna. Untuk menampakkan kesan yang menarik selepas menghasilkan percikan pertama. Lain cara ialah dengan menggunakan pita pelekat untuk menutup permukaan kertas yang tidak hendak dikenakan warna untuk menghasilkan corak. 6. Sila lihat contoh di Rajah 9. warna air atau warna poster. 4. Hasilnya sungguh memuaskan. Sarbinipani2009 . 5. Hasilkan percikan sekali lagi ke atas kertas lukisan tersebut dengan menggunakan warna yang lain pula.

28/ 33 .

2. kertas surat khabar. 3. Tindihan berbagai warna pada percikan akan menghasilkan corak yang lebih cantik. Buat garisan dan tulis kata-kata dengan menggunakan pen kaligrafi dengan kemas di bahagian tengah kertas lukisan tersebut. pen dakwat. Cara mengaplikasinya: 1. berus lukisan. Jika tak secara langsung anda ternampak suatu imej terjadi. Alas permukaan sekeliling dengan menggunakan kertas lukisan untuk mengelakkan percikan yang tidak diingini. ranting halus. gerakkan tangan supaya percikan yang dihasilkan berada dalam garisan melengkung 5. warna air. kertas lukisan. warna air. CONTOH 4 Tema: Menghasil kad ucapan Alat dan Media: berus gigi. kertas suratkhabar Cara mengaplikasinya: 1. pen manuskrip. Celup berus lukisan dalam warna air dan percikkan dengan menggunakan hujung jari. kain buruk. Percikan cara ini boleh dijalankan sewaktu anda menghasilkan catan (hasilan untuk awan) atau simpan untuk menghasilkan aktiviti kolaj. pensel. tambahkan garisan supaya imej tersebut nampak dengan lebih jelas lagi. Percikkan warna-warna lembut untuk menghasilkan warna latar pada catan yang hendak dihasilkan. dakwat atau warna poster. Pastikan berus berada dalam keadaan yang bersih semasa membuat percikan. Titikkan atau percikkan dakwat di atas permukaan yang basah tadi dan biarkan dakwat itu kembang. Semasa menghasilkan percikan. 3. 4. 4. 6.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Lebihan warna pada percikan tersebut akan bergerak berbagai arah menghasilkan satu corak yang menarik. 5. 3. CONTOH 5 Tema: Menghasilkan setem dengan teknik catan Alat dan Media: Kertas lukisan. 4. CONTOH 3 Tema: Percikan dalam aktiviti catan atau kolaj atau corak abstrak. Lakukan berulang kali supaya mendapat corak yang berbagai warna. 5. palet. kertas surat khabar. Basahkan atau percikkan dengan menggunakan berus/alat semburan baju di atas permukaan kertas lukisan dengan menggunakan air jernih. berus lukisan. Ulangi percikan dengan teknik yang sama tetapi menggunakan warna yang berlainan. 2. Cara mengaplikasikannya: 1. Alat dan Media: kertas lukisan. Celupkan ranting dalam dakwat dan lukiskan garisangarisan sehingga ke hujung kertas untuk mendapatkan corak abstrak. Lakarkan satu pemandangan di atas kertas lukisan 2. Warnakan lakaran tersebut mengikut teknik catan yang .

imbangan. PERSEMBAHAN HASIL KARYA .Perbincangan secara berkumpulan . perasaan. realistik. Sebagai guru.pengajaran dan pembelajaran Galakkan murid memberi komen-komen secara open endeddan guna positif reinforcement mereka dan menerangkan projek yang dibuat dan cara-cara menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam projek tersebut.telah anda pelajari. Adakah murid dari berbagai jenis budaya berkongsi idea yang sama tentang hasil kerja seni tersebut? Cantik? Buruk? Bermakna? . sejarah. Adalah lebih baik jika perbincangan dijalankan tanpa mengetahui siapa yang menghasilkan projek tersebut supaya komen boleh dibuat tanpa mengira berat sebelah pihak. kontra. Teruskan dengan menulis kata-kata dan membuat corak tepi kertas lukisan untuk menampakkan rupa setem. Kesan percikan pada bahagian latar belakang masih kelihatan dan menjadikan pemandangan lebih menarik 5.membuat pameran di dalam bilik darjah penting dalam . ekspresi idea. Pameran hasil projek sebaik sahaja menghasilkannya adalah jalan terbaik untuk membina satu penghormatan diri. personal. 4.. kepelbagaian dalam hasil kerja seninya? R Adakah anda rasa lukisan ini realistik atau abstrak? Bagaimanakah perasaan anda. idea apabila . bentuk. jalinan. tema. kesatuan. Isu sosial/politik? .Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diambil kira apabila menjalani proses menganalisa sesuatu kerja seni: Siapakah pelukis yang melukis R Apakah tajuk atau tema yang ianya dihasilkan? R Apakah Âsubjek matterÊ yang hasilkerja seni ini? R Apakah alatan. kesukaan. Adakah murid boleh respon terhadap hasil kerja seni dari sudut perasaan? Bagaimana murid respon terhadap keaslian hasil kerja tersebut? Bagaimana murid respon terhadap kreativiti yang dihasilkan dalam kerja seni itu? . Adakah hasil kerja seni mempunyai fungsi dalam kehidupan pelajar? . Adakah murid mengambil kira teknik-teknik yang digunakan seperti astrak. penegasan. bahan. media digunakan? gambar ini? digunakan serta bila digunakan dalam dan teknik yang Bagaimana pelukis ini menggunakan garisan. ruang. mood. warna. haruslah peka terhadap persepsi yang dikemukakan oleh murid seperti: . Adakah murid mengambil kira tujuan dan objektif yang dihasilkan oleh pelukis tersebut? . penerimaan dan sikap. rupa dan corak dalam hasil kerja ini? R Adakah pelukis ini mengambilkira prinsip harmoni.

melihat hasil kerja ini? R Adakah anda rasa hasil kerja ini asli atau diciplak dari mana-mana? Sarbinipani2009 29/ 33 .

berus dari berbagai jenis. merenjis. . boleh diulang ke atas permukaan yang sama. .dihasilkan dengan cara mendetik. Percikan yang halus dan seragam boleh diaplikasikan dalam teknik semburan. warna-warna basah dan kertas.menghasilkan satu permukaan seperti batu granit atau marble yang menarik. Alatan . menyembur dan memercik. dihasilkan secara tidak sengaja dan bebas. . Teknik renjisan yang sama akan menghasilkan percikan yang kemas . Percikan dengan jari akan menghasilkan percikan yang tidak sekata. . . RUMUSAN PERCIKAN sebagai satu hasilan titikan warna yang berselerakan ke sana sini setelah warna tersebut jatuh ke atas permukaan. dihasilkan dengan menggunakan berbagai jenis warna. Percikan boleh dihasilkan ke atas permukaan kertas yang telah diwarna dengan warna basah terlebih dahulu. Percikan menggunakan penggelek adalah satu aktiviti yang rumit dan tidak terkawal. . . . .NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Adakah hasilkerja seni ini mempunyai perhubungan sejarah? RApakah tujuan pelukis menghasilkan hasil kerja seni ini? R Apakah yang paling menarik dalam hasil kerja seni ini? R Adakah hasil kerja seni ini berjaya atau tidak? R Adakah anda ingin membuat perubahan dalam hasil kerja ini? Kenapa? Bagaimana pelukis menunjukkan unsur ruang hadapan. tengah dan belakang dalam hasil kerja ini? R Adakah anda rasa pemilihan alat dan bahan bersesuaian dengan mood dan suasana yang terdapat dalam hasil kerja seni ini? R Adakah ia berjaya dalam menghasilkan konsep/idea tersendiri? Elemen apakah yang diguna untuk menarik perhatian anda? Bagaimana anda menilai hasil kerja ini dan berikan skala dari 1 hingga 10 (1 paling lemah hingga 10 paling baik). mengetuk. Pita pelekat dan surat khabar bertindak sebagai alat untuk mengelakkan lebihan percikan terjadi ke atas permukaan yang tidak diingini. Percikan dengan tumbuh-tumbuhan boleh juga dijalankan. Percikan dan titikan atau stippling adalah dua kaedah yang berlainan. . . . .

Tema yang boleh dijalankan dalam aktiviti percikan termasuklah lanskap. Foto mozek adalah gambar hasil dari cantuman beberapa gambar lain disusun menjadi satu tema /tajuk. keaslian. kayu. . kad ucapan. media. tumbuh-tumbuhan.Perbincangan secara berkumpulan dan membuat pameran di bilik darjah daripada hasil kerja yang dibuat adalah aktiviti yang sangat penting. Penilaian sesuatu hasil kerja boleh dinilai dalam bentuk skala dari satu (lemah) hingga sepuluh (terbaik). Guru patut menggalakkan murid memberi komen secara open ended Guru perlu menggunakan soalan-soalan yang positif kepada murid apabila membuat perbincangan.Pelukis barat yang banyak mengaplikasikan hasil karyanya dalam aktiviti percikan ialah Jackson Pollock. kreativiti. Perbincangan secara berkumpulan dianggap pencetus kepada pemikiran kritikal dianggap sebagai satu teknik pembelajaran yang bermakna. Guru memainkan peranan yang penting dalam menjalankan apresiasi seni. masa. di susun di atas dinding. tujuan dan objektif. . perasaan. . Âsubjek matterÊ. mozek boleh didefinisikan sebagai satu reka bentuk atau gambar yang dibuat daripada serpihan kaca. teknik penghasilan. Guru harus peka terhadap persepsi yang dikemukakan oleh murid tentang sesuatu hasilkerja dari aspek budaya. 10 MOZEK (a) Definisi Mozek Glosari Seni Lukis. marmar atau pecahan tembikar. sejarah dan kejayaan sesuatu konsep atau idea. . . . corak. marmar dan seramik (tessera). lantai atau permukaan yang tidak rata dan menghasilkan pantulan /kilauan. tajuk/tema. cadangancadangan dan idea-idea dikatakan telah memahami nilai estetik. alatan. fungsi. Sebuah gambar atau corak hiasan dibuat dengan menyusun carikan kecil bahan-bahan seperti kaca. teknik. . Perbincangan dan pendedahan tentang sesuatu hasil karya seni dilihat dari sudut perspektif. disusun secara bersebelahan. . setem dan catan. asas senireka. Satu imej yang berasingan dan tidak bertindih. Pameran hasil kerja adalah satu cara membina penghormatan diri dan penerimaan sikap yang positif. Perkara-perkara yang perlu diambilkira apabila menjalani proses menganalisa kerja seni ialah dari aspek tokoh.

kaca. seramik atau tessera. Satu bentuk seni di mana kepingan bahan semula jadi atau bahan buatan manusia yang berwarna disusun bersebelahan tidak ditindih di atas permukaan rata untuk menghasilkan gambar atau corak. tessera di permukaan dinding. Mengikut sejarah lama mozek telah diperkenalkan oleh orang Greek. Satu corak seni yang dihasilkan dengan menekan kepingan batu. Pada Sarbinipani2009 30/ 33 . siling dan lantai.Satu media seni di mana kepingan-kepingan kecil kaca. Satu seni dekoratif lama dengan menyusun kepingan kecil kaca. batu atau seramik disusun di bahagian latar yang di plaster. batu.

NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR .Orang Roman pula menghias batu, marmar, seramik menggunakan teknik mozek pada permukaan dinding dan lantai. Manakala orang Kristian Orthodok Byzantine pada abad ke 16 menghiasi gereja mereka dengan teknik mozek. Kini teknik mozek luas digunakan dalam pembinaan bangunan dan aktiviti seni di sekolah. Di peringkat sekolah rendah aktiviti mozek diperkenalkan dalam subjek Pendidikan Seni Visual. Ia adalah sebahagian daripada aktiviti yang dicadangkan dalam kegiatan menggambar. (b) Alat dan Media Berbagai jenis kertas seperti kadbod, kertas lukisan, kertas menaip, kertas nota, kertas surat khabar, kertas binaan (construction paper). Berbagai jenis pelekat seperti gam biasa, gam putih, gam kayu, gam simen. Bekas untuk menyimpan carikan kertas, kadbod, syiling, bijirin . Playar, pembaris, Âclear sprayÊ Bahan semula jadi seperti bunga-bunga kering, berbagai daun kering, rumput . Pelbagai jenis biji-bijian atau objek semula jadi . Pewarna makanan . Pensel, pen, tali, Kertas berbagai warna, kertas majalah berwarna, gambar-gambar berwarna (c) Teknik Secara amnya terdapat tiga jenis teknik menghasilkan mozek iaitu direct Method , indirect method dan double indirect method. Yang dikatakan dengan teknik secara langsung atau direct method itu, ialah denganmenggambar bahan di atau permukaan seperti kertas, kadbod, permukaanpasu, lantai dan sebagainya. Ianya sesuai dilaksanakan pada projekprojekkecil yang mudah alih.Kebaikan mozek cara ini ialah mozek yang dihasilkan jelas kelihatan.Keburukannya pula pelukis atau pembuat mozek perlu bekerja secara terus menerus di atas permukaan yang dipilih. Ianya dianggap sebagai satu hasil kerja yang tidak praktikal pada jangka masa yang lama, tidak sesuai pada projek berskala besar dan susah untuk mendapatkan kesamaan permukaan yang siap. Cara ini sesuai untuk permukaan kertas lukisan, lantai dan permukaan meja. Teknik secara tidak nyata atau indirect method pula berlaku semasa proses menghasilkan sesuatu kerja. Apabila mozek siap, media yang sama diletakkan di atasnya. Hasil mozek diterbalikkan dan bahagian aslidiasingkan dari bawah mozek tadi. Teknik indirect methoÊ dan double indirect method selalunya dibuat mengikut bahagian demi bahagiansesuatu gambar terlebih dahulu sebelum hasil

mozek itu dihantar ketempat destinasi untuk ditampal. Ianya amat sesuai untuk projek besar seperti projek mural.Terdapat juga mozek yang boleh dihasilkan dalam digital imej. Imej yang dihasilkan tidak ditindih. Foto mozek pula adalah satu gambar yang dibuat daripada beberapa cantuman gambar-gambar lain yang .teknik menghasilkan mozek d Mozek kertas Mozek timbul Mozek catan Mozek campuran Mozek potongan kertas Mozek cebisan kertas Mozek tebuk (ÂpuncherÊ) Mozek koyakan kertas Mozek fabrik Mozek bijian Mozek bahan buangan APLIKASI ALAT, MEDIA DAN TEKNIK Di peringkat sekolaH rendah,carikan/potongan/guntingan/cebisan kertas-kertas berwarna dan ditampal di atas permukaan rata seperti kertas lukisan, kadbod, kayu playwood dan sebagainya. Walaupun cara menampal kertas-kertas dalam aktiviti kolaj dan mozek boleh dikira ada persamaan tetapi masih terdapat perbezaan dalam melaksanakannya. Kolaj digubah dengan menampal keratan kertas secara tindihan manakala mozek pula digubah dengan menampal keratan kertas secara bersebelahan dan tidak ditindih. Kedua-dua hasil kerja ini boleh dianggap rumit juga tetapi menarik perhatian orang ramai apabila siap. Mari kita perhatikan contoh-contoh bagaimana aktiviti mozek itu dilaksanakan. Contoh 1 Jenis Mozek: Mozek dari kertas Tema: Haiwan/figura Alat dan Bahan: gunting, kertas berwarna dari berbagai sumber, gam atau gam simen, pin rambut atau pencungkil gigi untuk mengangkat cebisan kertas, pensel, kertas latar. Cara-cara: 1. Buat satu lakaran pensil tentang tema atau tajuk yang

hendak dibuat di atas permukaan kertas. 2. Potong kertas warna dalam rupa bentuk yang sama. Potongan kertas yang berlainan warna perlu diasingkan supaya senang diperolehi dan boleh menjimatkan masa semasa proses menampal dijalankan. 3. Letak gam atau pelekat pada cebisan kertas dan di atas permukaan kertas yang mempunyai lakaran. Lekat potongan kertas berwarna tersebut pada kawasan lakaran tersebut. Tinggalkan ruang di antara cebisan-cebisan kertas supaya tindihan tidak berlaku. Potongan kertas boleh diangkat dengan menggunakan pin rambut atau pencungkil gigi yang diletak sedikit gam. 4. Teruskan kerja-kerja menghasilkan mozek sehingga habis. Tips: Cara memotong kertas berwarna ada berbagaibagai. Di antaranya ialah dengan cara carikan, koyakan, potongan bebas, potongan tiga segi, potongan Sarbinipani2009 31/ 33

keduaduanya mempunyai saiz yang sama supaya kelihatan kukuh. benang. Untuk kelihatan lebih kemas aturkan bijian di kawan rupa luar objek terlebih dahulu kemudian penuhkan bahagian dalam pula. Tambahkan mata. Bila siap buang lebihan bijian dan sembur hasil kerja mozek dengan clear spray untuk mendapatkan kesan yang lebih menarik. guna pencungkil gigi yang diletakkan sedikit gam dihujungnya supaya senang proses mengangkat bijian tersebut. Buat garisan dengan ukuran 2cm X 2cm di keseluruhan kertas lukisan termasuk lakaran. pensel. manik. air. berus. pewarna makanan. 4. disiplin dan ketekunan semasa menghasilkannya. kulit kayu dan laiN lain yang bersesuaian untuk kelihatan lebih menarik. Ia juga berguna sebagai latihan mewarna. kertas binaan. sirip di bahagian dalam dan tumbuh-tumbuhan air supaya kelihatan lebih menarik. Âclear sprayÊ. Untuk mempercepatkan proses. 6. tali atau benang. Garisan pensel perlu . Bijian-bijian atau manik-manik bersaiz halus susah untuk diatur dan memakan masa yang lama untuk menyiapkan. kertas lukisan. pembaris. Cara-cara: 1. Letakkan gam di kawasan yang dilakar dan susun bijian. Lekat kertas binaan di atas kadbod keras. 3. Mozek jenis ini lebih sesuai untuk muridmurid di tahap dua kerana ia memerlukan kawalan. Lebih baik jika hasil kerja ini dibingkaikan dengan meletakkan cermin atau plastik keras supaya bijian kekal lama. 2. Kejayaan mozek ini bergantung kepada latarbelakang pelukis itu sendiri. warna air atau warna poster. Hasilkan lakaran di atas kertas binaan dengan memerhatikan tempat atau kawasan di mana bijian perlu diletak. Contoh 3: Terdapat juga mozek dari teknik catan. 5. objek semulajadi pada lakaran dan penuhkan lakaran tersebut. 2. Lakar rupa bentuk ikan di atas permukaan kertas lukisan.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Contoh 2 Jenis Mozek: Mozek timbul (relief) dari biji-bijian Tema: Tumbuh-tumbuhan Alat dan bahan: kadbod. berbagai jenis biji-bijian dari alam semulajadi. Tips: Tambahan bahan boleh digunakan seperti tali. Lihat contoh mozek dari teknik catan: Jenis mozek: Mozek catan Tema: haiwan Alat dan bahan: pensil. gam putih. Cara-cara: 1.

Penilaian hasil kerja seni berdasarkan empat _nsure_a iaitu bahagian diskriptif. PERSEMBAHAN HASIL KARYA Dalam mempersembahkan tentang sesuatu hasil karya. Biasanya mereka akan memperkatakan tentang sesuatu tema/tajuk hasil kerja itu termasuk objek/imej yang terdapat dalam hasil kerja itu. teknik-teknik yang digunakan dalam penghasilan hasil kerja. berterus terang. Di peringkat ini murid akan dapat mengetahui . seseorang murid ditanya bagaimana membuat perkaitan di antara struktur yang boleh diperhatikan dengan arah tujuan pelukis yang menghasilkan hasil karya tersebut. Garisan yang memisahkan empat segi dalam beberapa bahagian perlu diwarnakan dengan warna yang berlainan. Manakala di peringkat interpretasi pula perbincangan lebih menjurus kepada tahap-tahap imaginasi seseorang murid itu. perkara-perkara seperti membuat penilaian. Perkara-perkara yang perlu dibincangkan adalah seperti struktur komposisi yang terdapat dalam hasil kerja tersebut. bahagian formal analisis. Menilai kerja seni di peringkat diskriptif memerlukan seseorang menggunakan deria lihat dan menyatakan apa yang mereka lihat dalam sesuatu hasil karya. 4. Hadkan warna kepada tiga warna sahaja. bahagian interpretasi dan bahagian penilaian. Kotak-kotak tersebut diwarnakan dengan warna air atau warna poster dengan warna yang dikehendaki. prinsipprinsip rekaan yang diguna pakai. Satu warna dihasilkan sehingga siap barulah digunakan warna kedua dan warna ketiga. unsur-unsur seni. Aktiviti ini sesuai dijalankan dalam kumpulan kecil. diskusi. ekspresi diri. penuh imaginatif dan intuitif. Untuk menghasilkan perbincangan ini. berkomunikasi. Mereka akan menyatakan pandangan mereka buat pertama kali tentang apa yang mereka lihat pada sesebuah lukisan/catan misalnya. segar. dan bersoal jawab seringkali dikaitkan. mengenal pasti alatan dan media yang digunakan dalam hasil kerja. Sarbinipani2009 3. Persembahan hasil karya sendiri atau orang lain diterima sebagai bahan penting untuk dirujuk semasa menjalani sesi apresiasi seni. Hasil kerja seni terutama murid-murid sekolah rendah dianggap satu kerja yang jujur. 6. Dengan cara ini corak ikan akan kelihatan lebih menarik apabila siap nanti. membuat spekulasi makna yang tersirat dalam hasil kerja tersebut dan membuat andaian tentang tujuan pelukis melukis hasil karyanya. perbezaan antara simetri dan asimetri. . Dalam aktiviti ini adalah dicadangkan warna-warna yang hendak digunakan adalah warnawarna kontra supaya objek yang dilukis jelas kelihatan. Menilai hasil kerja di peringkat formal analisis lebih terancang.dibuat secara nipis sahaja. luahan perasaan. Tips: Walaupun aktiviti mozek ini tidak menggunakan teknik menampal bahanbahan. membuat kritikan. Proses mewarna mengambil masa yang agak lama juga untuk disiapkan. 5. konsep mozek masih boleh diperkenalkan.

Mereka juga boleh mengaitkan elemenelemen 32/ 33 .penggunaan komposisi elemen yang telah digunakan oleh pelukis.

Penyesuaian warna untuk mozek perlu dibuat dengan teliti untuk menampakkan prinsip kontra pada objek yang dihasilkan. . Potongan kertas boleh dijalankan dengan berbagai bentuk dan tidak terhad kepada satu bentuk sahaja. .NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR RUMUSAN MOZEK Satu hasil kerja seni menggambar yang dihasilkan dengan menyusun bahan-bahan tertentu di atas permukaan rata. Terdapat tiga jenis teknik menghasilkan mozek iaitu secara direct method. . indirect method dan double direct method. Kemahiran kritis dan kreatif boleh dikembangkan bersama-sama aktiviti seni. Bahan-bahan yang digunakan adalah dari bahan semula jadi atau buatan manusia mengikut kesesuaian tahap murid dan jenis kelas yang hendak diajar. . Setiap teknik dalam aktiviti mempunyai perbezaan dari segi penggunaanalatan. Teknik mozek catan ialah satu-satunya teknik yang tidak memerlukan bahan untuk menampal. Roman dan Kristian mula-mula seni menggambar menggunakan teknik mozek. bahan dan media. Bahan-bahan yang dilekatkan untuk menghasilkan mozek boleh di campur. Teknik mozek dihasilkan dengan menyusun bahan secara bersebelahan dan rapat tetapi masih meninggalkan ruang latar. Tips untuk mengangkat cebisan kertas dengan mudah ialah dengan cara meletakkan sedikit gam pada penghujung alatan tersebut. Penggunaan linguistik dan ekspresi visual penting dalam menilai sesuatu hasil kerja seni. Guru boleh menjalankan hasil kerja murid secara studio . Aktiviti mozek boleh dijalankan sebagai aktiviti dalam seni menggambar di dalam sekolah dan pada bangunanbangunan di luar sekolah. Orang Greek. Teknik mozek timbul (relief) lebih sesuai menggunakan bahan-bahan timbul. Semburan lutsinar ke atas permukaan hasil kerja mozek menjadikan mozek lebih menarik.

sintesis. nilai sentimental. analisa formal. .aktiviti centred method. . Apresiasi seni pada zaman dahulu lebih tertumpu kepada teacher centred dan terhad kepada rujukan sedia ada. cara berkomunikasi. persepsi.pemerhatian. interpretasi dan penilaian. . penggunaan alatan dan media yang lebih meluas. . perbincangan tentang isu-isu social dan kritikan membina. analisia. Apresiasi seni pada zaman sekarang lebih tertumpu kepada kajian. Apresiasi seni boleh dijalankan berdasarkan empat peringkat iaitu diskriptif. anecdotal accounts dan artis terkenal sahaja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful