NOTA PADAT MENGGAMBAR PENGENALAN BIDANG MENGGAMBAR satu bidang yang menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang

murid. melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. .menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi dalam sesuatu hasil karya. .lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, gosokan, resis, percikan dan mozek. .meliputi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat bahan dan kegunaannya. .membolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan.. .dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. Definisi Menggambar .representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata. .mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. . gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang .Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek Gambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk grafik. Representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan terhadap sesuatu imej atau objek RPengenalan dan Penerokaan Alat, Media dan Teknik .penting bagi seseorang guru mengetahui dan mengenal pasti perubahan dan perkembangan diri murid-muridnya. .digunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja. Berikut .alatan dan media yang boleh digunakan bagai aktiviti menggambar: Berbagai jenis pensil Warna pastel, warna air, warna poster, warna pensil Kapur berwarna Oil paste Artline atau marker Berbagai jenis pen Gouche, akrilik, cat minyak Stensil

Kolaj Capan, cetakan Lilin Berbagai jenis cebisan kertas suratkhabar atau majalah Bahan-bahan semulajadi seperti berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan . Penyedut minuman Gunting, pisau lipat, gam .Berbagai jenis berus lukisan . Palet/pembancuh warna TUJUAN MENGGAMBAR Berikut ialah hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh setiap murid dalam kegiatan menggambar: . Asas menggambar Menggambar Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar Sarbinipani2009 Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid Menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer Menggambar berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer Jika dilihat secara keseluruhannya, setiap hasil pembelajaran tersebut boleh dibahagikan mengikut arasaras yang tertentu seperti berikut: Rpengetahuan Rkefahaman Raplikasi Ranalisa Rsintesis Rpenilaian (a) Aras Pengetahuan dan Kefahaman Memahami konsep dan fungsi setiap aktiviti yang dipelajari Menyatakan perasaan, idea dan imaginasi diri melalui kegiatan menggambar. 1. Apakah yang anda faham tentang definisi menggambar 2. Berikan teknik-teknik yang boleh digunakan dalam proses menggambar 3. Apakah alatan, media dan bahan yang sesuai untuk aktiviti menggambar Menguasai asas seni reka serta menghasilkan hasil kerja seni visual yang kreatif dan berfungsi Meningkatkan pengetahuan Asas Senireka serta mengaplikasikannya dalam penghasilan

(b) Aras Aplikasi dan Analisa Setelah mengetahui dan memahami apa yang dipelajari murid akan beralih ke tahap atau aras aplikasi dan analisa seperti berikut: Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan, benda, alat dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan Menggunakan bahan asas dan bahan gantian dalam kegiatan menggambar Mengambil bahagian dalam kegiatan seni visual dengan perasaan gembira Menggunakan dan meneroka beberapa teknik dan proses menghasilkan karya seni visual melalui penerokaan terhadap bahan alam dan bahan kutipan Mengenal dan menggunakan elemen asas seni reka dalam penghasilan karya secara kreatif Membuat penerokaan berdasarkan pemerhatian dan bantuan komputer dalam penghasilan karya Meneroka dengan menggunakan perisian komputer dalam proses penghasilan karya Mempelbagaikan alat, bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni visual (c) Aras Sintesis dan Penilaian Aras sintesis dan penilaian ialah aras peringkat akhir yang perlu dicapai oleh murid apabila mereka melalui proses aras pengetahuan, pemahaman, aplikasi dan analisa. Di antaranya ialah: 1/ 33

kekemasan. berkeyakinan diri. disentuh dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai Memilih. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk menghasilkan portfolio (analisis) Meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasi elemen Asas Senireka dalam penghasil karya Menggabungjalin aktiviti seni visual dengan matapelajaran lain dalam usaha mewujudkan idea yang kreatif Menggabungkan pelbagai alat. (1970). menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam semua kegiatan seni visual Menghargai alam persekitaran serta menghayati unsur flora dan fauna untuk penghasilan Mengenal dan menggunakan elemen Asas Senireka dalam penghasilan karya secara kreatif. terdapat empat cara bagaimana guru dan murid-muridnya berbincang . Mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama. KEPENTINGAN MENGGAMBAR Menurut Gaitskell dan Huewitz. daya kreativiti dan imaginasi dalam kegiatan seni visual Mengenali serta menghargai hasil kerja sendiri dan rakan Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan alat. kebersihan serta mengutamakan keselamatan Meningkatkan minat. bahan dan teknik untuk menghasilkan sesuatu hasil kerja. bahan dan teknik dalam penghasilan secara kreatif Menghargai sumbangan pelukis tempatan dalam kegiatan menggambar Menghargai sumbangan pelukis tempatan dan unsurunsur budaya tanah air melalui kegiatan seni visual Membuat pernyataan secara lisan tentang kerja sendiri dan rakan secara kritis dan merekod pengalaman pembelajaran dalam portfolio.NOTA PADAT MENGGAMBAR Menghayati benda yang dilihat. memadan.

Teknik-teknik yang boleh dipelajari oleh mereka dalam proses menggambar di tahun satu ialah seperti menekap. putus-putus. Apakah yang ingin disampaikan oleh seseorang artis itu? (Interpritasi) 4. gosokan. pendek. kolaj. menampal. dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar. Seterusnya murid dapat menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air. kesan laluan kenderaan di atas permukaan tanah atau pasir. Bagaimana kamu fikir tentang perkara itu? (Penilaian) Proses penerangan. Semasa murid berada di tahun tiga. bahan.Di tahun kedua pula murid sudah berada di peringkat menggambar. lurus. . Akhirnya murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai bahan serta teknik setelah membuat pemerhatian. interpretasi dan penilaian yang dilakukan sewaktunpengajaran dan pembelajaran diterangkan secara terperinci dari tahun satu hingga ke tahun enam seperti berikut: . resis dan cetakan. stensilan.Pada tahun pertama di sekolah rendah peringkat permulaan murid-murid didedahkan dengan asas menggambar iaitu dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan tapak kaki haiwan. gosokan dan kolaj. Murid sudah boleh menggambar dengan menggunakan pelbagai bahan dan teknik melalui penerokaan. menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah dan diaplikasikan dalam kegiatan menggambar seperti mengenal garisan. mencantum. cetek. Di antara cadangan aktiviti murid-murid di peringkat ini ialah seperti lukisan.mengenai hasil kerja seni: 1. gurisan. . tapak kaki manusia. panjang. Di antara teknik-teknik yang boleh dicadangkan ialah seperti stensilan. bahan. apa yang diharapkan murid sudah boleh meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. Akhirnya murid dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan hasil kerja rakan. dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan beberapa eksperimen. Seterusnya di peringkat analisis murid boleh memilih dan menggunakan alat. Dengan cara begini murid-murid akan dapat menyatakan secara lisan pengalaman pembelajaran yang diperhatikan di persekitaran dan seterusnya dapat melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara tidak terancang. Apa yang kamu lihat? (penerangan) 2. Di peringkat ini murid-murid dapat mengetahui dan mengenal pasti alat. lukisan. bengkok. Murid menyedari wujudnya rupa asas geometri di persekitaran. Di peringkat penilaian ini murid boleh menyatakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri sama ada di dalam bilik darjah atau di rumah. memotong. capan. menyusun gambar dan gosokan.nipis. minyak dan bahan kering. Bagaimana objek/imej itu disatukan? ( analisis) 3. Pemerhatian tertumpu dari segi sifat dan jenis garisan seperti tebal. catan. analisis.

Di tahun empat. Di sini murid dapat menghayati nilai-nilai estetik yang ada dalam sesuatu hasil kerja. Peringkat penerangan dan analisia adalah satu peringkat di mana murid dapat mengenali Sarbinipani2009 2/ 33 . adalah diharapkan murid dapat menggunakan Asas Senireka iaitu unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid.montaj. Di peringkat interpretasi dan penilaian. bahan dan teknik secara kreatif melalui penerokaan seterusnya dapat membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. resis. catan. kolaj. gurisan. lukisan. murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat. Ditahap ini murid dijangka boleh membuat dokumentasi mudah dalam portfolio supaya dapat meluahkan perasaan dengan lebih jelas dan terperinci. . capan. tekapan dan cetakan.

catan. perisian komputer seperti photoshop. memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi Di aras kedua. imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Dapat menghargai sumbangan pelukis tempatan dan akhir sekali dapat mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Di peringkat ini murid dapat mengaplikasi elemen asas senireka (terdiri daripada unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan) yang sesuai dalam aktiviti menggambar mereka. bahan dan teknik dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar. bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. Microsoft word dan paintbrush. Pada permulaannya murid dapat menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. meniru. lukisan. Di peringkat interpretasi dan penilaian.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR . resis. lukisan. Murid dapat menyatakan pendapat dan membuat perbandingan secara kritis dengan menggunakan bahasa seni visual. montaj. Cadangan aktiviti yang boleh dikemukakan ialah seperti kolaj. murid dapat menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat. . mozek. gurisan. mozek. Pentingnya bidang menggambar di sini ialah supaya murid dapat membuat pemerhatian dan mengenalpasti wujudnya elemen Asas Senireka dalam alam ciptaan Tuhan. Antara aktiviti yang dicadangkan ialah seperti kolaj. Memilih. bahan (media) dan teknik untuk memberi kesan yang lebih kreatif dan kemas. Selain dari itu mereka juga dapat membuat perbandingan dan berbincang tentang hasil kerja murid sendiri dan mengaitkan dengan karya pelukis tempatan yang dipamerkan. Murid juga dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Murid juga dapat mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. catan. murid sudah boleh menggambar dan menampakkan perspektif dan kadar banding serta mempelbagaikan alat.Pada tahun terakhir iaitu di tahun enam.Aktiviti menggambar di tahun ke lima adalah berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. capan. pengalaman. Secara tidak langsung murid dapat mengenali dengan lebih dekat lagi pelukis-pelukis dan hasil karya mereka.Di peringkat akhir. murid dapat mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar serta Sarbinipani2009 dapat mengaplikasikan elemen Asas Senireka dalam kegiatan menggambar dengan bantuan komputer. cetakan. proses menggambar adalah berdasarkan tema. Di . Di aras dua murid dapat menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat. cetakan sutera saring dan dapat menggunakan perisian komputer sendiri. .

akhirnya murid dapat menghargai sumbangan pelukis tempatan. Menerusi imaginasi murid dapat meluahkan perasaan. luahan perasaan. mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk penghasilan folio. Berikut ialah contoh-contoh bagaimana proses berkomunikasi. rakan-rakan. semasa dan selepas proses menggambar . ibu bapa. Contoh imaginasi yang paling berkesan terhadap murid ialah mimpi kerana ia boleh menyentuh perasaan 3/ 33 . Penggunaan strategi penyelesaian masalah yang kompleks dalam proses menggambar Soal jawab berkaitan Unsur Seni dan Prinsip Rekaan sebelum. Secara tidak langsung murid dapat meluahkan perasaan yang berkaitan dengan pengalaman dan apa yang dilihat oleh mereka ke dalam bentuk visual. guru. adik beradik dan ahli keluarga yang lain. bahan. Perbincangan di antara guru dan murid mengenai pengetahuan dan konsep asas senireka dalam menggambar Berkongsi idea dengan rakan dan guru yang menunjukkan kreativiti dari apa yang dilukis atau dihasilkan. sudah tentu kegiatan menggambar dianggap sangat penting dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual mereka samada di sekolah atau di rumah. . teknik dan kegiatan Lawatan ke muzium dan galeri menghayati hasil kerja orang lain . media. maka murid sudah boleh menilai dan menghargai sesuatu dalam kehidupan mereka. Apabila luahan perasaan dilakukan secara tak langsung atau secara langsung. Dari aktiviti menggambar bermulanya proses murid berkomunikasi dengan diri sendiri. penilaian dan penghargaan dilakukan: Demonstrasi pembelajaran oleh murid dan rakan mereka di kelas melalui aktiviti menggambar . Jika ditinjau semula peringkat pembelajaran murid bemula dari tahun satu sehingga ke tahun enam. Pertunjukan slaid dan berinteraksi dengannya dari aspek asas senireka . Pameran memerhati dan membezakan alatan. Soalan-soalan yang berimaginasi adalah berguna untuk murid bagi meluahkan perasaan dalam bentuk lukisan atau catan. Perbualan secara berimaginasi menjadikan murid berfikir seketika dan menghasilkan satu kerja seni spontan.

media. Aras pengetahuan murid dalam aktiviti seni boleh dikategorikan mengikut aras pengetahuan. masa untuk berkomunikasi amatlah berharga. Kadangkala setiap soalan yang dikemukakan tidak memerlukan jawapan spontan dan betul dari murid-murid tetapi boleh membuatkan seseorang murid berfikir secara kritis dan kreatif tentang apakah cara alternatif yang boleh dihasilkan oleh mereka pada pembelajaran akan datang. bahan. . percikan dan mozek. .menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran murid. intepritasi dan penilaian. analisa.memberi kesedaran terhadap Asas Senireka dalam hasil kerja .kegiatan membuat gambar ialah seperti lukisan. imej unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan adalah sesuatu yang amat berguna dalam proses menggambar. sintesis dan penilaian. Dengan cara ini nilainilai estetik akan wujud dalam diri mereka.menekankan perkembangan imaginasi. Topik2 Lukisan .satu cara bagaimana seseorang boleh berkomunikasi dengan orang lain. analisis. Aspek apresiasi seni perlu diadakan sebagai satu proses pembelajaran murid. Penjelasan mengenai alat. dapat meluahkan perasaan dan menilai sesuatu hasil seni dari aspek estetik. gosokan. catan. mempunyai hasil pembelajaran yang berbeza mengikut tahap umur murid . . kreativiti dan ekspresi diri murid . .NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Satu cara lain bagi meluahkan perasaan ialah melalui berkomunikasi di antara guru dengan murid. kefahaman. satu representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk 2 dimensi mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan ke atas permukaan rata satu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang. Perbincangan mengenai hasil kerja seni dilihat melalui empat cara iaitu peringkat penerangan. aplikasi. Alatan. media dan teknik yang digunakan dalam bidang menggambar menghasilkan hasil kerja seni bermutu dan menarik perhatian ramai. . kolaj. cetakan. RUMUSAN . teknik. Dalam suasana pembelajaran di dalam kelas. montaj. .memperlihatkan sejauh mana kemampuan murid terhadap aspek melukis dan membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. resis.

arang dan krayon lembut. R bergantung kepada penggunaan garisan yang ekspresif dan nyata. bentuk. pen dan dakwat.merupakan kertas bod putih yang keras dan licin yang dicipta untuk pen. arang. Media dan Bahan . merah jambu. pensel warna. kertas . saiz. pen. warna dan jalinan ke atas sesuatu hasil kerja dinamakan lukisan. mahal tetapi baik untuk digunakan. pastel. RPenggunaan alat dalam sesebuah lukisan terhad kepada media kering seperti pensel. Kertas cat air terdapat dalam pelbagai gred kelicinan. Rkarya seni atau hasil kerja seni yang dihasilkan di atas sesuatu permukaan rata. Biasanya digunakan untuk lukisan pastel Lain-lain kertas seperti Âbrown paperÊ. Kertasnya tebal dan bermutu tinggi. melorek ton dan menggosok juga dinamakan lukisan. Kertas Ingres kertas ini mempunyai permukaan yang halus dan berbulu. montaj dan cetakan. sederhana kasar dan kasar. Bod bristol. RAplikasi garisan. biru dan sebagainya. Kertas Ledger Bond kertas lukisan yang mempunyai beraneka jenis permukaan iaitu licin.senarai bahan-bahan yang sering digunakan bagi menghasilkan sesebuah lukisan: Pensil H Adalah sejenis pensel jenis Keras Pensil B (2B 8B) Adalah sejenis pensel lembut Pensil warna Terdiri daripada berbagai jenis warna Arang Dapat memberi kesan legap dan mudah mendapat kesan Pen dan dakwat Mempunyai kesan garisa yang lebih halus dan jelas Soft Pastel Didapati dalam pelbagai warna dan mempunyai kesan lembut Krayon Juga lembut dan mempunyai kesan lilin Pen marker Menghasilkan kesan garisan yang tebal Marker pelukisan (rendering marker) Kapur Kesan garisan yang tebal dan mudah tanggal Jenis-jenis Kertas Lukisan Kertas lukisan biasa mempunyai permukaan yang sesuai untuk pensel. Ia terdapat dalam pelbagai warna yang cerah seperti kelabu. Rlanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan. (b) Alat.PENGENALAN AKTIVITI LUKISAN (a) Definisi Lukisan Sarbinipani2009 Rhasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. RProses melakukan garisan. kolaj. rupa.

(c) Teknik Teknik pelukisan biasanya bergantung pada jenis alat atau media yang digunakan. kertas suratkhabar. MEDIA DAN TEKNIK 4/ 33 . kertas arkitek.komputer. kertas taip. Kesemua alat/media boleh digunakan untuk menghasilkan berbagai teknik seperti berikut: APLIKASI ALAT. kertas fotokopi.

Media dan Teknik . Semakin besar nilai B (B 6B). Tema atau subjek yang ingin dilukis terbahagi kepada tiga iaitu: (i) Lukisan figura imej yang berkaitan dengan manusia atau haiwan (ii) Lukisan alam benda objek kaku atau tidak bernyawa (iii) Lukisan lanskap pemandangan di luar studio atau di dalam studio (b) Penerokaan Alat.dibuat dari campuran tanah liat dan arang. Kesan arang dapat menunjukkan jalinan dan ton dengan baik. . dihasilkan mengikut gred tertentu. . semakin lembut dan gelap kesan pensil lorekan yang dihasilkan. Melukis kawasan yang luas dalam masa yang singkat. ton lorekan dengan cepat dan menarik. HB. Manakala pensil jenis B pula sesuai digunakan untuk membuat lorekan atau menghasilkan ton. Di antara contoh-contohnya ialah seperti berikut: (i) Pensil . . semakin keras kesan pensil iaitu garisan yang dilakar adalah tajam dan kurang gelap. Pensil yang . Keistimewaan arang berupaya untuk menunjukkan kesan tekstur permukaan yang dilukis. media dan bahan yang digunakan untuk kegiatan membuat lukisan.digunakan oleh pelukis abad ke 17 dan ke 18 pada dinding gua.lembut dikategorikan dalam jenis B.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR perlu mengambil kira tema atau subjek yang ingin dilukis oleh murid-muridnya. kegelapan yang tinggi. 2B).jenis keras ialah dari jenis H. Murid-murid biasanya mempunyai reaksi yang spontan terhadap alam persekitaran dan apa yang berlaku dalam situasi harian mereka. Perlu diingatkan semakin besar nilai H (H. Menghasilkan garisan yang tajam dan tepat. tekstur permukaan yang dilukis. Ia merupakan media melukis yang tertua sekali didunia. Pensil jenis H adalah sesuai digunakan untuk menghasilkan lakaran ringkas kerana garisan yang dihasilkan adalah tajam.jenis alat. Garisan yang dihasilkan dengan media pensil dipengaruhi 3 faktor iaitu: . . Kelebihan arang dalam menghasilkan lukisan ialah kelembutan yang tinggi. gred tekanan pensil kelajuan pensil (ii) Arang Pensel arang dihasilkan dari batang kayu terbakar.

teknik conteng. Disamping itu dapat mengaplikasi unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dengan lebih jelas dalam kerja seni. Kerja seni menjadi lebih ke arah secara individ dan imaginasi. (vii) Merakamkan pengalaman dan pemerhatian mereka secara visual. (viii) Menjadi asas pembelajaran terhadap perkara lain yang selalunya lebih besar atau kompleks. (vi) Dapat menyatakan persepsi mereka terhadap sesuatu yang dihasilkan melalui lakaran yang dibuat tanpa penerangan secara penulisan dan lisan. Hasil perlu disembur dengan ÂfixertiveÊ (pemati). Roti segar bertindak sebagai pemadam. kreatif dan artistik. Murid dapat mengaplikasi kemahiran dan teknik melukis dalam kerja seni mereka. media dan bahan yang hendak digunakan (viii) Teknik mengukur objek mengikut kadar banding PERSEMBAHAN HASIL KARYA (a) Ekspresi Diri atau Kefahaman (i) Terdapat 3 jenis cara mengekspresi sesuatu karya seni iaitu secara natural. (ii) Ekspresi diri secara natural bermaksud murid menggunakan kepekaan personal dan hubungan visual semasa mereka melukis (iii) Ekspresi diri secara kreatif pula bermaksud murid lebih memfokus kepada penyelesaian masalah secara kreatif. (i) Dihasilkan melalui dua cara: lukisan tanpa warna lukisan berwarna (ii) Dihasilkan dengan menggunakan garisan-garisan atau ton atau kedua-dua sekali. . (v) Hasil lukisan dapat sedikit sebanyak menyerlahkan pemikiran dan pandangan seseorang.Dihalusi dengan menyapu air diatasnya. Murid mula membuat refleksi terhadap ekspresi diri dan kerja seni orang lain. Dengan cara ini wujud kepakaran dalam kemahiran dan pendekatan yang digunakan. media dan bahan yang mereka gunakan. berkomunikasi idea dengan orang lain atau keseronokan sahaja. (iv) Ekspresi diri secara artistik pula membuat murid peka terhadapkonteks sejarah dan budaya dan belajar membuat penilaian estetik. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat. Media dan Teknik. melahirkan naluri tentang apa penonton lihat dalam kerja seni mereka. teknik campuran dll) (vii) Jenis alat. (iii) Tetingkap fokus iaitu kaedah memilih sudut pandangan (iv) Kesan cahaya pada imej (v) Pembentukan bayang-bayang (vi) Teknik (garisan selari. Analisa hasil kerja seni beberapa orang pelukis dari aspek alatan. (ix) Dihasilkan untuk meluahkan perasaan. teknik titik. cepat dan spontan. Mudah digunakan.

(iii) Empat unsur penting yang menentukan mutu hasil karya lukisan: komposisi objek (menepati asas seni reka) .lorekan (dihasilkan ton secara berlork seperti pensel) basah (air disapu diatas permukaan arang untuk menghasilkan kegelapan yang halus) gosokan (kesan digosok dengan hujung jari) Sarbinipani2009 5/ 33 . 2. Pencahayaan (arah sumber cahaya dikenalpasti sebelum menghasilkan ton untuk membentuk objek 3D (iv) Kesan Lutsinar (v) Potret (vi) Teknik melukis arang ada beberapa cara: . ruang (susunan ruang yang sesuai dengan tema) perspektif (1. 3 titik lenyap) .

Pemilihan menggunakan alatan. dilakukan di atas permukaan yang rata. bentuk dan jalinan. . Unsur seni garisan adalah amat penting dan berguna untuk menghasilkan lukisan pelbagai teknik. Topik 3 Kegiatan Membuat Catan PENGENALAN AKTIVITI CATAN (a) Definisi Catan . Untuk menghasilkan sesebuah lukisan perlu dimulakan dengan langkahlangkah yang tertentu iaitu dari aras mudah ke aras sukar. . ton yang tertentu. Langkah 4: Menghasilkan objek dengan menggunakan pensel dan membuat jalinan pada objek dengan lebih jelas. Kemahiran mengaplikasikan berbagai alat. Langkah 2: Membuat struktur objek dengan lebih jelas dengan mengaplikasikan rupa. Langkah 3: Mengolah objek dengan lebih terperinci.proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata. Teknik gabung jalin pelbagai aspek perlu diambil kira Lukisan boleh dihasilkan sama ada dengan cara berwarna atau tidak berwarna. menggunakan berbagai media kering. mempunyai kesan garisan. media. Aktiviti pemahaman dan penghargaan amat penting dijalankan setelah selesai mengadakan aktiviti lukisan. . media dan bahan -perlu disesuaikan dengan jenis kertas sebelum menghasilkan sesebuah lukisan. RUMUSAN . bahan dan teknik akan menghasilkan lukisan yang terbaik.NOTA PADAT MENGGAMBAR memadam (dengan pemadam atau roti kering) Berikut ialah langkah-langkah menghasilkan lukisan tidak berwarna: Langkah 1: Membuat lakaran asas tentang rupa dan bentuk objek di atas kertas lukisan dengan menggunakan media kering mengikut pilihan pelukis. Berbagai-bagai teknik boleh dihasilkan dalam sesebuah lukisan Mengenal pasti tema dan subjek sebelum mula melukis adalah amat penting supaya pengajaran dan pembelajaran lebih teratur.didefinisikan sebagai lanjutan dari aktiviti membuat lakaran demi lakaran dengan menggunakan berbagai jenis media kering.

(b) Alat. warna tempera 4. Media dan Bahan . kain atau kanvas.Dihasilkan melalui sapuan warnake atas permukaan rata dengan menggunakan berus Lukisan grafik mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke atas permukaan Satu ciptaan gambar yang berwarna latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas. Bahanbahan pewarna seperti cat poster. cat tempera. Tujuannya ialah untuk menghasilkan catan yang menarik. Kertas lukisan. kanvas dan dinding. pastikan pilihan yang dibuat adalah tepat dan betul. cat minyak. Berikut ialah di antara contoh alatan dan bahan yang sesuai digunakan untuk mencatan: 1. cat air. Berbagai jenis berus 3. akrilik. Pensel digunakan untuk membuat lakaran sebelum mewarna 2.mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak . cat mural. Palet atau bekas membancuh warna 5. warna minyak. Surat khabar. Botol untuk mengisi air 6. Dalam proses mencatan aspek yang paling penting ialah memahami berbagai jenis warna dan cara-cara mewarna kerana ia memerlukan kemahiran mewarna dengan betul. Suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain Satu hasil karya seni mempunyai kesan yang bermakna ke atas permukaan dengan menggunakan bahantara pigmen warna. Berbagai jenis warna seperti warna air. Warna Poster Air Pengilat larut air . Ia dapat menentukan jenis dan kualiti sesuatu catan yang akan dihasilkan. Berikut ialah contoh beberapa jenis warna yang digunakan oleh pelukis untuk menghasilkan catan: Bahan Bahantara Penguat Sifat-sifat 1.. warna poster. Satu hasil kerja estetik dicipta dengan mengaplikasikan warna basah ke atas permukaan 2D. Catan adalah salah satu cabang seni menggambar yang banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. Catan yang bersifat 2 dimensi biasanya diwarna di atas permukaan berbagai jenis kertas.perlu dititik beratkan semasa proses pembelajaran Pendidikan Seni Visual dijalankan. kertas cat air. kain kanvas. cat gouache dan cat akrilik adalah warna-warna yang dapat membantu seseorang pelukis menghasilkan catan. permukaan dinding 7.

bersifat legap dan tebal cepat kering . lembut . bersifat lutsinar dan legap cepat kering kesan seperti cat air dan cat minyak Sarbinipani2009 6/ 33 . Warna Air Air Gam arab bersifat lutsinar. boleh lutsinar tetapi tidak seperti cat air sesuai di permukaan kertas 2. bersifat tebal sekiranya disapu berlapis-lapis sesuai di permukaan kertas 3. Cat AkrilikAir/Minyak Plastik cecair warna putih .

campurkan lebih air pada warna tersebut untuk mendapatkan warna yang cerah Untuk mendapatkan ton warna gelap. Lakukan beberapa kali sehingga warna tersebut hilang. kita boleh memperbaiki kesalahan dengan menitiskan air kosong di permukaan berwarna tersebut kemudian serapkan warna air tersebut dengan berus. Fresko Kapurplaster Air atau air kapur bancuhan pewarna dan air disapukan ke atas lapisan kapur plaster yang masih lembap. bersifat lutsinar dan legap cepat kering sesuai di permukaan kertas 7. alam semulajadi. berus yang paling sesuai ialah jenis lembut. Cat Gouache Air Gam arab . Jika tersilap warna. Untuk mendapatkan ton warna.faktor utama yang menentukan kualiti hasil sesebuah catan.NOTA PADAT MENGGAMBAR kalis air dan minyak . (i) Warna Air Semasa mewarna dengan menggunakan warna air. Ia sesuai untuk menghasilkan catan dinding atau mural (c) Teknik-teknik Mewarna . alam benda dan potret. Warna air biasanya sesuai untuk catan jenis pemandangan. campurkan warna atau pekatkan warna tersebut. Caranya ialah dengan membasahkan bahagian kertas yang akan diwarnakan dahulu dengan air kosong. Cat Tempera Air Kuning telur bersifat lutsinar tetapi tidak seperti cat air sesuai di permukaan kanvas dan kertas 6. . Cat Minyak Turpentine Minyak linsid . Contoh: seperti bahagian langit atau bumi Kemudian warnakan dengan warna yang dikehendaki di atas permukaan basah tersebut. dihasilkan di permukaan kanvas 4. bersifat legap dan tebal lambat kering hanya sesuai untuk permukaan kanvas 5.

Terdapat berbagai teknik mencatan yang boleh dihasilkan semasa mewarna. potret. Warna minyak amat sesuai diwarnakan di permukaan kanvas. Kebanyakan pelukis menggunakan warna air bagi tujuan menjadikan catan mereka lebih hidup. kita perlu menindihkan warna yang salah tersebut dengan warna baru. (iii) Warna Minyak Warna minyak juga bersifat legap seperti warna poster. Jika terdapat kesilapan mewarna semasa proses mewarna. realistik dan spontan.(ii) Warna Poster Warna poster berlainan dengan warna air. kebanyakan teknik-teknik mencatan adalah secara spontan dan terus menerus. Warna poster juga sesuai untuk gambar jenis pemandangan.Berus yang paling sesuai juga adalah berus jenis keras atau pisau palet Warna ini mengambil masa yang lebih lama untuk kering tetapi hasilnya tahan lama untuk disimpan. Pastikan warna tersebut kering dahulu. kadbod atau kepingan kayu yang keras. . Berikut ialah beberapa konsep dan teknik mencatan yang boleh diajar kepada murid-murid: Warna air adalah sejenis media basah. poster dan logo. warna-warna gelap perlu dicampurkan . . Ia bersifat legap dan tebal jika disapukan di atas permukaan kertas. oleh itu berhatihati semasa mewarna. Warna poster biasanya lambat kering. Warna minyak perlu dicampur dengan minyak linsid untuk mencairkan dan memudahkan kerja-kerja mewarna. ia boleh diatasi dengan cara menyerap keluar dengan menggunakan tisu atau menutup warna lain di atas permukaan warna yang salah. Ia berbentuk lutsinar. Di peringkat sekolah rendah. Pergerakan tangan akan menentukan halus atau kasar dalam catan tersebut. Biasanya warna latar didahulukan semasa proses catan dilakukan Jika terdapat kesilapan semasa mewarna. alam semulajadi. boleh dihasilkan dengan menggunakan warna putih atau warna terang yang lain Untuk mendapatkan ton yang gelap pula. Berus yang sesuai digunakan ialah jenis keras Untuk mendapat ton yang cerah.

Rupa bentuk atau idea tersebut boleh dilukis dengan pensel terlebih dahulu. Berus jenis besar dan leper adalah amat berguna untuk mewarna bahagian latar terlebih dahulu.Sebelum memulakan proses catan. Berus yang berlainan saiz dan bentuk seperti berus minyak. dibuang lebihan warna tersebut dan dikembangkan berus tersebut akan mendapatkan kesan garisan halushalus yang banyak hanya dengan satu sapuan Sarbinipani2009 7/ 33 . Cara kedua ialah dengan membuat garisan dengan menggunakan warna air secara cair atau lembut. Tujuannya ialah untuk mendapatkan idea keseluruhan catan. Berus yang celup warna. Tambahan warna-warna ke atas warna latar menjadikan catan atau bahagian-bahagian yang dicat lebih menarik. berus gigi akan menghasilkan jalinan yang berlainan. Berus jenis kecil dan bulat adalah amat berguna untuk menambahkan garisan pada objek atau imej tertentu. Hujung berus jenis bulat digunakan untuk mendapatkan kesan garisan tebal atau nipis seperti yang terdapat pada lukisan cina oriental. Jalinan-jalinan yang hendak dibuat perlu ditambah kemudian. perlu dapatkan idea keseluruhan tentang apa yang hendak dilukis. berus varnish. Hujung berus jenis leper boleh digunakan untuk menghasilkangarisan.

Teknik ini dinamakan glazing Nilai warna yang kontras dan kuat memberikan warna catan yang bermaya Warna pada tiup botol apabila tidak dijaga akan menjadi keras tetapi tahukah anda bahawa warna yang keras boleh digunakan apabila dibasahkan semula . 3. Peluntur warna yang digunakan di rumah boleh juga digunakan untuk membuang warna pada bahagian catan yang tidak perlu. Sebelum menghasilkan lapisan baru pastikan lapisan awal kering dahulu. . 2. Basah atas basah --Warna dicairkan dahulu dan disapukan di atas permukaan yang basah.Warna yang dicairkan dahulu disapukan di atas permukaan yang kering. Hasilnya kesan lutsinar. Teknik-teknik ini diolah dan digunakan mengikut kesesuaian atau kesukaan pelukis. Warna seharusnya dicampur di atas palet atau pembancuh warna Span.NOTA PADAT MENGGAMBAR Berus jenis lebar yang diletakkan warna dan sedikit air apabila disapu ke atas permukaan kasar akan mendapat kesan dry brush Berus perlu dibersihkan dengan air bersih untuk mendapatkan kesan yang cantik bukannya berlumut. kapas dan kain boleh digunakan untuk membuang warna semasa masih lembap. Warna air apabila disapu lapisan demi lapisan akan menghasilkan kombinasi dan intensiti warna yang menarik. Penggunaan warna terus dari botol atau tiub akan menyebabkan kelihatan tidak natural dan dianggap masih belum mahir Catan yang sudah siap boleh dibingkaikan TEKNIK CAT AIR Terdapat 4 jenis teknik cat air. Di antaranya ialah: 1. Bahan ini sesuai digunakan pada dakwat berwarna Sapuan warna gelap ke atas permukaan kertas dan ditambah air pada setiap sapuan akan mendapatkan satu ton yang menarik iaitu dari gelap ke terang Warna terang yang tidak dicampur dengan air akan memberikan kontras yang kuat. Kering atas basah --Teknik yang melibatkan sapuan warna yang pekat disapu ke atas lapisan warna yang cair atas permukaan kertas yang telah dibasahkan . berus yang bersih dan lembap. Basah atas kering -.

4. Ia menjadikan hasil kerja seseorang itu lebih menarik dan dapat menceriakan suasana. (c) Tindihan --Menghasilkan catan dengan menyapu warna selapis demi selapis ke atas kertas untuk menghasilkan kesan ton dan pencahayaan. pantai. Warna boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian warna. pasir dan daun pokok. Contoh: merah Biru kuning Warna warna Merah Merah sekunder --terhasil daripada dua campuran asas. Hasilnya tebal dan kering berlegap (d) Span --Teknik ini menghasilkan jalinan kasar seperti daun pokok. Berikut ialah jenis-jenis warna yang terdapat dalam roda warna: Warna asas --terdiri daripada tiga warna utama. tanah dan sebagainya dengan menggunakan span untuk menggantikan berus (e) Semburan berus --Teknik ini menghasilkan jalinan kasar seperti jalinan padang rumput. Warnawarna ini tidak boleh dihasilkan dengan mencampur warna-warna lain. Was --Teknik yang melibatkan sapuan warna cair ke atas permukaan yang basah. APLIKASI ALAT. Antaranya adalah: (a) Kering bertindih --Titikan warna untuk membentuk objek atau corak yang menarik (b) Renjisan --Teknik yang menggunakan berus atau semburan atau berus gigi yang melibatkan renjisan warna cair ke atas permukaan untuk menghasilkan kesan yang spontan dan menarik. Contoh: kuning + biru = hijau + kuning = jingga + biru = ungu Warna tertier --terhasil dari campuran warna asas dengan warna sekunder Contoh: kuning + hijau = kuning kehijauan Kuning + jingga = kuning kejinggaan Biru + hijau = biru kehijauan Biru + ungu = biru keungguan . MEDIA DAN TEKNIK (a) Menentukan Tema/Subjek Berikut ialah contoh tema-tema yang boleh dihasilkan: Diri sendiri -Fantasi Apa yang saya bayangkan -Pengalaman Sendiri Aktiviti Figura Manusia -Lanskap -Imej dan idea (b) Campuran Warna Warna memainkan peranan yang amat penting dalam proses mencatan. Antara kesan lain yang boleh terhasil daripada penggunaan alat yang berbeza. Biasanya berus atau span digunakan. Sesuai untuk menghasilkan kesan air span awan.

Adalah warna yang terletak secara bertentangan dalam roda warna.Gubahan warna sewarna atau monokrom --Ia dihasilkan dengan mencampurkan warna asal dengan warna hitam atau putih untuk mendapatkan ton warna gelap atau terang. Dengan cara ini akan menampakkan kesan timbul dan dimensi bagi sesuatu objek yang diwarnakan. Warna penggenap -. mural dan corak pada kain. Kombinasi Sarbinipani2009 8/ 33 .Merah + ungu = merah keungguan Merah + jingga = merah kejinggaan Warna-warna tersebut seperti yang dinyatakan tadi boleh digubah atau dihasilkan semula dengan tiga cara iaitu: . poster. Warna-warna ini akan menimbulkan kesan yang kontra dan banyak digunakan dalam iklan.

RTon warna ialah nilai cahaya yang wujud hasil dari warna gelap atau warna terang pada sesuatu objek. kecemasan dan kemalangan. . dikaitkan dengan alam semulajadi. warna sekunder dan warna tertier. peperangan.biru Ungu -. hitam dan kelabu.biru --hijau Biru --hijau --kuning Kuning -. gelap dan panas akan menampakkan ruang dekat dan warna yang kelabu. Untuk mendapatkan kesan perspektif warna. biru dan hijau. bersemangat. Biasanya warna putih dan kuning dapat memberikan cahaya yang terang manakala warna biru dan hitam dapat memberikan cahaya yang gelap. lembut dan sebagainya. terang atau gelap dalam sesebuah catan akan memberikan kesan kedalaman sesuatu ruang itu. pekat. Unsur seni jarak dan ruang amat penting dalam sesebuah catan. warna yang cerah. ungu. Warna-warna ini juga disebut sebagai warna pastel atau warna yang lembut. selesa. sejuk dan cair akan menampakkan ruang yang jauh. Sebagai contoh. cahaya dan matahari. . Sebagai contoh warna merah bercampur dengan warna hijau dengan nisbah yang berbeza akan mewujudkan kroma warna. nilai warna atau kroma warna digunakan dalam sesuatu catan. . Campuran warna tersebut menjadikan catan akan kelihatan lebih menarik dan harmoni.dapat menimbulkan suasana riang. tenteram. . Biasanya warna-warna cair. Warna-warna sejuk ini dikatakan dapat menimbulkan suasana sejuk. Campuran warna penggenap dalam roda warna dengan intensiti yang berbeza nisbahnya disebut kroma warna. kelembutan dan nyaman. R warna-warna sejuk ialah seperti warna. Contoh warna harmoni adalah seperti berikut: Contoh: merah --ungu -. Warna-warna ini juga dipanggil warna keluarga dan dapat menimbulkan rasa aman. .dikaitkan dengan objek / imej seperti api. kedamaian.mempunyai nilai-nilai tertentu dan terbahagi kepada dua bahagian iaitu ton warna dan kroma warna. PERSEMBAHAN HASIL KARYA (a) Ekspresi Diri Sarbinipani2009 Setelah mengenali serba sedikit tentang jenis-jenis warna. indah.jingga --merah Jingga --merah --ungu R warna panas ialah merah. Warna natural pula adalah warna-warna yang bukan berada dalam warna warna asas/utama. tumbuh-tumbuhan dan air. jingga dan kuning.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Warna harmoni --Ialah warna-warna yang terletak bersebelahan dalam roda warna. Contoh warnawarnanatural yang terdapat di persekitaran kita ialah warna putih. Ia kelihatan menepati warna yang sebenar.

lembut dan cair akan kelihatan ruang yang jauh. Perkara ketiga ialah aspek asas unsur-unsur seni yang terdiri daripada garisan. Media dan Teknik . Perkara kedua yang perlu diambil kira ialah pemilihan peralatan. bagi tujuan keagamaan.kita sudah boleh menganggarkan warna-warna apakah yang sesuai digunakan dalam sesuatu tema atau tajuk catan yang hendak diwarnakan. cerah dan terang akan kelihatan dekat manakala penggunaan warna pudar. teknik mewarna dan campuran warna yang sesuai dengan situasi yang hendak dihasilkan pada catan tersebut. Pengertian warna dari segi psikologi --Warna merah dianggap lambang keberanian dan membawa keuntungan dan kemewahan bagi masyarakat Cina. bersih dan suci bagi masyarakat Melayu. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat. warna putih menunjukkan bersih dan suci. Pengertian warna dalam aspek asas seni reka --Warna boleh menimbulkan bentuk sesuatu imej/objek dengan mengaplikasikan ton/kroma warna dengan nisbah tertentu pada objek tersebut. label. Warna juga dapat menimbulkan ruang perspektif samada kelihatan dekat atau jauh dengan menggunakan warna pekat. kebakaran. kuning. Seringkali warna dikaitkan dengan apa saja imej atau objek yang berada di sekeliling kita. Warna biru dikaitkan dengan perpaduan. lambang dan corak -Warna-warna yang sesuai digunakan ialah warna kontra. media. warna kuning dikaitkan dengan raja dan pemerintahan. 9/ 33 . untuk menarik perhatian. simbol lalu lintas jalanraya dan perhiasan dinding. kain. merah dan putih. Pengertian warna dalam budaya setempat --Warna bendera Malaysia terdiri dari warna biru. Manusia menggunakan pelbagai warna bagi sesuatu tujuan sama ada sebagai unsursimbol.bahan. warna asas dan warna sekunder. . di tepi tasik dan suasana di dalam hutan. Warna hijau pula sering dikaitkan dengan keislaman. . warna merah lambang keberanian. warna penggenap. Pengertian warna dalam simbol. peperangan dan kecemasan. Warna-warna ini juga boleh digunakan dalam menghasilkan warna corak pada baju. . Pernyataan berikut adalah contoh bagaimana warna-warna boleh diterjemahkan dalam sesuatu persembahan hasil karya seni: . corak anyaman.Pemilihan tajuk atau tema penting sebelum memulakan catan supaya dapat menghasilkan catan yang baik. untuk menggambarkan perasaan dan menunjukkan budaya masyarakat tertentu. Warna-warna sejuk pula sesuai digunakan untuk tajuk-tajuk catan seperti suasana keindahan di air terjun. Pengertian warna dalam situasi tertentu --Warna panas sesuai digunakan untuk tajuk-tajuk catan seperti kemalangan jalanraya. .

Tak secara langsung nilai-nilai estetik akan wujud pada diri setiap murid dan akhirnya dapat menghargai dan menilai apa yang dilihat. bahan. Alat. Dihasilkan melalui sapuan warna-warna basah ke atas satu permukaan rata. media yang digunakan Teknik-teknik yang digunakan . Perkara yang paling penting dalam proses mewarna ialah kawalan kepekatan campuran warna dan air Warna poster mempunyai sifat legap dan tebal Warna air bersifat lutsinar dan lembut Cat akrilik sesuai dihasilkan di permukaan kanvas Cat minyak perlu dicampur minyak linsid untuk mencairkan warna dan sesuai di permukaan kanvas Cat tempera lebih bersifat lutsinar juga sesuai di atas kanvas Cat gouache cepat kering manakala fresko sesuai . objek atau imej dalam pembelajaran terpimpin.. Selain dari itu ia dapat menyuarakan rasa hati seseorang apabila berhadapan dengan catan tersebut. satu cabang seni menggambar yang banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar . hasil kerja estetik dipersembahkan secara 2D. Apresiasi seni melibatkan beberapa perkara: . Terdapat dua kata-kata yang dikemukakan oleh Sir Herbert Read berkaitan teori perkembangan seni kanak-kanak. Di antaranya ialah: Art is creative self-expressio n .Penilaian RUMUSAN CATAN satu proses gambaran pemikiran secara nyata. Pengetahuan tentang tema atau tajuk yang dilukis Cara pelukis menginterpretasi gambar . dan Works of art express and communicate universal value Dari kata-kata Sir Herbert Read itu jelaslah bahawa menghargai sesuatu hasil karya seni adalah salah satu cara bagaimana seseorang itu boleh berinteraksi dengan diri sendiri dan orang lain.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR (c) Apresiasi Seni Apabila kita memperkatakan tentang apresiasi seni ia bermaksud penilaian atau mempunyai kepekaan terhadap sesuatu gambaran.

Warna penggenap . Kerja-kerja dibuat dengan menampal cebisan kertas-kertas.digunakan di permukaan dinding/mural . . gam. Warna boleh diterjemahkan dalam pelbagai perspektif iaitu dari sudut budaya setempat. situasi tertentu dan simbol. sekunder atau tertier.bermakna potong. kain atau bahan lain di atas permukaan 2D. Pemilihan tema atau tajuk penting sebelum memulakan proses mencatan Berus yang berbagai jenis mempunyai fungsi yang tersendiri Berbagai jenis teknik boleh digunakan untuk menghasilkan catan Warna asas terdiri daripada tiga warna Warna sekunder ialah hasil campuran dua warna asas Warna tertier adalah campuran warna asas dengan warna sekunder Warna monokrom dihasilkan dengan campuran warna putih atau hitam. aspek asas senireka. Berbagai jenis bahan dilekat disatu permukaan khas disebut kolaj. Menghargai sesuatu hasil seni dapat berkomunikasi dan dapat menyuarakan isi hati. gunting. Definisi Kolaj 4 .Teknik mencantum potongan gambar menjadi satu komposisi. segi psikologi.warna persekitaran yang tidak terdapat dalam warna asas. koyak. . Satu komposisi daripada imej yang berlainan dan daripada berbagai media.Kolaj bermakna menghasilkan satu komposisi artistik .satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun dan ditindih .perancis bermaksud gam.warna yang bertentangan dalam roda warna Warna harmoni terdiri dari beberapa warna yang terletak bersebelahan dalam roda warna Ton warna -nilai cahaya yang wujud hasil dari warna gelap atau terang pada sesuatu objek Kroma warna -campuran warna penggenap dalam roda warna dengan intensiti yang berbeza Warna natural atau pastel . tampal sesuatu bahan ke atas suatu permukaan .

daripada imej atau gambar yang berlainan.Teknik di mana imej bergambar atau corak berjalinan dihasilkan secara superimpose di antara satu sama lain Sarbinipani2009 10/ 33 . . keratan akhbar atau manamana bahan berbentuk 2D dilekat dan di satukan di atas permukaan. Satu teknik menggambar di mana foto. latarbelakang yang berlainan dan daripada berbagai warna dan corak.

bahan ringan. Gam tidak kilat Cair Lut sinar pada lapisan pertama. kikis. warna air.Warna minyak adalah tidak digalakkan untuk menghasilkan kolaj kerana bahan susah melekat pada permukaan. Digunakan untuk menutup bahan berasid sebelum mengecat atau menghasilkan kolaj. Berikut ialah contoh berbagai jenis pelekat atau gam yang dicadangkan untuk digunakan ke atas kerja-kerja menghasilkan kolaj: Media Jenis Ketelusan Kegunaan 1. dan tempera juga digunakan untuk bahagian latarbelakang kolaj.Pelekat akrilik adalah yang terbaik untuk digunakan pada kerja-kerja kolaj. Warna yang paling baik digunakan dalam menghasilkan kolaj ialah warna akrilik dan warna air kerana berganding baik dengan berbagai jenis gam. warna apabila kering. Kawasan yang tebal memerlukan berjam-jam untuk kering 5. (b) Alat dan Media . . ikatan. Gesso Krim Legap Serupa dengan cat akrilik putih.menjadikan objek-objek di sekeliling mereka berharga untuk dijadikan bahan-bahan dalam hasil kerja kolaj mereka. warna poster. media.Biasanya bahan-bahan yang digunakan adalah tahan dan boleh kekal . Terlalu banyak lapisan akan mengaburkan gambar di bawahnya 3. 4. Lapisan seterusnya lut cahaya Pelekat untuk kertas. Gam gel Krim Lut sinar Pelekat untuk kertas. Boleh digunakan sebagai varnis pada akhir proses kolaj 2. akrilik. Media yang terdedah akan kelihatan kusam. kain. kain. dawai untuk melekatkan bahan ke atas kolaj. kain. Boleh digunakan untuk 3D. dipotong.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Satu hasil kepingan seni dibuat dengan menggam berbagai elemen. . Boleh digunakan sebagai varnish pada akhir proses kolaj. logam. Kadangkala kerja-kerja menghasilkan kolaj ini tidak menggunakan pelekat tetapi menggunakan skru. Gam model Pekat Legap Pelekat untuk batu.Mereka bebas menggunakan apa sahaja peralatan. Satu susunan objek dan bahan di atas dilekat di atas suatu permukaan supaya menjadi satu gambar bagi sesuatu tajuk atau tema tertentu. kulit kayu pokok.Warna-warna basah seperti cat. . Berikut pula peralatan yang boleh dicadangkan untuk digunakan dalam menghasilkan kolaj: . teknik .. bahan ringan. Gam kilat Cair Lut sinar Pelekat untuk kertas. Tujuannya ialah untuk mendapatkan mood bagi sesuatu hasil kerja kolaj. .

2. kertas lukisan.Buat lakaran pada kertas lukisan untuk menyenangkan kerja-kerja menampal .Sediakan dan racik/koyak/gunting bahan-bahan seperti kertas atau fabrik yang diperlukan untuk kolaj tersebut. kertas warna air. atau memotong bulatan apabila pisau blade digunakan bersamanya .Dapatkan kertas pelbagai warna untuk menimbulkan kesan jalinan. 8. kain 3. Penggunaan bahantara yang bersesuaian dengan tema atau tajuk catan juga perlu diambil kira apabila menjalani proses kolaj. Melindungi kolaj dari tangan yang kotor dan lebihan gam 11. Bekas air Membersihkan berus daripada kekotoran warna dan gam 9. harmoni. Tukar mata pisau selalu untuk mendapatkan mata yang tajam dan pemotongan yang bersih dan licin. mat board. 11/ 33 . foam board. kertas hiasan. Gunting Memotong bentuk bulat. Berus Digunakan untuk aplikasi warna dan pelekat pada kolaj. Kompas Untuk melukis bulatan. Plastik pembungkus makanan Menutup kerja kolaj di kedudukan sebenar. Berikut ialah contoh teknik yang paling mudah bagaimana seseorang itu boleh menghasilkan sebuah kolaj: . . Palet Untuk kegunaan warna air atau akrilik 7.bahan-bahan sampingan yang boleh digunakan untuk menghasilkan kolaj seperti berbagai jenis papan pengalas. 5. .Sapukan gam pada permukaan kertas. . water colour Board . Kertas tekap Membuat lakaran 13. illustration board.Berbagai jenis kertas juga boleh dicadangkan seperti kertas kolaj. kertas majalah. menggunakan sudut empat segi untuk memeriksa bentuk empat segi yang diperlukan 4. (c) Teknik . Pisau kraf Memotong bahan nipis seperti kertas dan fabrik. Span Menekan warna untuk mendapatkan kesan jalinan 12. .Gam cebisan kertas atau fabrik mengikut gaya tersendiri untuk mendapatkan satu hasil kerja kolaj yang baik . Hujung mata pisau boleh digunakan untuk mengangkat cebisan kertas. kertas eksotik. Penggelek Menekankan kepingan bahan-bahan di atas tempatnya 10. kertas pastel. Plastik tiga segi Sudut rata dalam setiap potongan. french curve Melukis dan memotong kepingan kertas yang bengkok 6.tema atau tajuk yang hendak dihasilkan supaya mesejnya sampai .Apabila sudah kering sapukan pula gam di atas lapisan pertama untuk menampal kertas bagi menimbulkan kesan objek. Pembaris Membuat potongan yang panjang. surat khabar.Alat Kegunaan Sarbinipani2009 1. wood and hard board. Pensel atau pen Membuat lakaran 14. kontra pada kolaj anda. kertas binaan.

.

NOTA PADAT MENGGAMBAR Teknik potong kertas dan fabrik Teknik koyak kertas dan fabrik . Alam benda seperti meja.Teknik tisu dan kertas buangan Teknik catan dalam kolaj Teknik percikan dalam kolaj Teknik span dalam kolaj Teknik ÂskrapingÊ dalam kolaj Teknik stensil dalam kolaj Teknik jalinan dalam kolaj APLIKASI ALAT MEDIA DAN TEKNIK Tema boleh dipelbagaikan mengikut kesesuaian guru atau muridseperti tema: Cerita.Teknik menggunakan berbagai jenis kertas yang berjalinan Teknik media campuran Teknik kertas tisu . metafizik dan agama . Bahan latar yang paling sesuai ialah seperti kain kanvas yang kasar supaya dapat menahan berat kolaj di atasnya. anjing. kerusi. Lebihan kain perca boleh didapati dengan mudah di kedai-kedai menjahit pakaian. basikal. ayam. Berat kertas dan fabrik adalah berbeza. jiran Rumah. lalang. pantun dan nyanyian Figura secara individu. daun. rumah flat. rumah kampong.Pengenalan menggunakan fabrik dalam kolaj kepada murid-murid adalah supaya mereka peka terhadap berbagai jenis permukaan dan jalinan yang ada pada bahan tersebut. buahbuahan. garpu. sayur-sayuran. Permukaannya lembut dan sesuai . . harimau. kawan. keluarga. Ia tidak memerlukan budget yang besar. burung. piring. pondok. Projek secara berkumpulan dalam menghasilkan sesuatu tema adalah lebih cepat dijalankan daripada individu. Terdapat dua cara menggunakan fabrik dalam kolaj iaitu secara menampal atau menjahit di atas sesuatu permukaan. gajah. banglo. calet Haiwan seperti kucing. orang awam. cawan. itik. bunga. sajak. kuda . Pokok. rumah teres. sudu Fenomena alam dan sains.

papan kalender dan papan iklan. Gunakan pisau kraf dan pembaris untuk memotong rupa tanpa memikirkan bentuk sebenar. PERSEMBAHAN HASIL KARYA Aktiviti kolaj boleh dikatakan agak rumit dan cerewet untuk disudahkan kerana ia banyak melibatkan koordinasi tangan. Pelekat jenis cepat kering sesuai digunakan pada tali. Tidak semua bahan yang digunakan dalam menghasilkan kolaj sesuai dengan satu jenis pelekat sahaja. Kain perca boleh digunting. . Cara meletakkan tali tersebut pada permukaan boleh dipelbagaikan seperti berkumpulan. ditindih atau dilipat semasa proses menampal keatas permukaan. Bahan ini digunakan untuk mengetahui dengan lebih dekat lagi tentang jalinan dan bagaimana mengaplikasikan tali dalam kegiatan menggambar. Dalam kolaj ini menindihkan epal dan jug air secara automatik memberitahu pemerhati bahawa jug air lebih jauh ke belakang daripada epal tersebut. menjadi pelukis apabila berhadapan dengan berbagai alat. dipiuhkan. Mereka juga boleh mengaitkan pengalaman lalu dengan benda-benda yang mereka lihat sekarang. Setelah ditampal. digulung. Murid-murid lebih peka terhadap benda-benda baru dan pelik.digunakan untuk murid-murid di sekolah rendah. bergulung atau bebas supaya mendapat permukaan jalinan yang berlainan. Satu cara memperkenalkan perasaan kedalaman atau menampakkan ruang dalam kolaj ialah dengan pertindihan objek. Kemudian tali yang telah disusun tadi dilekatkan di atas permukaan bergam. Teknik menggunting banyak berlaku pembaziran kertas tetapi cebisan kertas tersebut boleh juga digunakan untuk menghasilkan kolaj di masa akan datang. bahan dan media. mata. Ini adalah satu cara bagaimana menjalankan aktiviti menggambar secara lebih seronok dan gembira. Berbagai jenis tali terdapat di pasaran dan penggunaannya di dalam kolaj perlu disesuaikan dengan jenis pelekat. berantai. Kadangkala tali yang berbagai jenis ketebalannya dan berbagai jenis warna boleh digunakan. kesan-kesan jalinan dan kesan permukaan tidak rata ke atas kolaj akan kelihatan menghasilkan satu kelainan. Permukaan yang paling sesuai adalah dari jenis strawboard dan kadbod ini boleh didapati secara percuma dari kotakkotak. . Mereka mula meneroka dan guru mengambil peluang untuk bertanya. Mereka boleh menjadi pencipta.Memperkenalkan unsur ruang dan kedalaman dengan membuatkan kerusi lebih kecil daripada objek di hadapan. dipotong. Sarbinipani2009 disimpulkan. Pelekat diratakan di atas permukaan strawboard tersebutdan diratakan dengan spatula.Warna latar adalah sangat penting kerana setiap warna yang digunakan untuk objek kemudian perlu berhubung kait atau bersesuaian dengannya. boleh bercerita. ketekunan dan perasaan individu yang menghasilkannya. Sebagai contoh murid boleh menghasilkan sebuah kolaj diatas Âillustration board atau mounting board . Tahap perkembangan murid-murid .Tali juga adalah antara bahan yang popular digunakan dalam menghasilkankolaj.

Tahap manipulatif ialah tahap di mana kanak-kanak suka meneroka apa saja yang dilihat dipersekitaran mereka dan berusaha mendapatkan bukti-bukti dari penerokaan mereka. Tahap keupayaan kanak-kanak boleh dikategorikan kepada tiga tahap iaitu . mata dan perkaitan dengan persekitaran mereka sangat penting. .tahap manipulatif. Di peringkat simbolik pula kanak-kanak dikatakan 12/ 33 . Pada peringkat ini koordinasi tangan. pandai menyesuaikan tahap murid-murid yang hendak diajar dengan aktiviti yang hendak dijalankan di kelas.adalah berbeza dan banyak dipengaruhi oleh keupayaan dan sikap kanak-kanak itu sendiri. . Hasil kerja seni yang mereka buat adalah untuk tujuan bergembira dan mendapatkan keseronokan.tahap simbolik dan tahap realistik.

Cari satu idea yang boleh dikaitkan dengan sikap bekerjasama. Jalani satu sesi penilaian dan kritikan (apresiasi seni) secara mudah. krayon atau cat. marker. tolong menolong. tisu berwarna-warni. 5. bersatu hati untuk melambangkan kesatuan dan keharmonian 2. bahan. CARA-CARA MENILAI: . pensel. gosokan dari objek yang berjalinan untuk menampakkan kesatuan dan keharmonian dalam hasil kerja tersebut. Sediakan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan kolaj tersebut. 6.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR .Pada tahap ini seorang guru itu haruslah memperkenalkan berbagai jenis alat. Susun gambar-gambar sebegitu rupa untuk menampakkan konsep kesatuan dan keharmonian Semasa menampal kertas berwarna dari majalah dan tisu-tisu berwarna. 3. krayon. . 4. Tidak perlu berada dalam keadaan kemas dengan meletakkan kertas-kertas warna tersebut di dalam garisan lakaran semasa menghasilkan kolaj. warna-warna poster. ARAHAN: 1. berus lukisan. Rancang beberapa komposisi dengan menggunakan lakaran-lakaran untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. kadbod. gam. media dan teknik dalam setiap kegiatan menggambar yang mereka jalani.Sebagai contoh: warna coklat pada kasut atau kek boleh digunakan untuk menghasilkan batang pokok atau warna biru air laut boleh digunakan pada pakaian pada imej atau gambar dalam kolaj. . membuat kritikan yang membina dan membuat penilaian tentang persembahan .CONTOH 1 TAJUK: Kolaj dari tisu dan gambar majalah OBJEKTIF: Rancang dan hasilkan sebuah kolaj berbentuk 2D dari bahan kertas tisu dan gambar majalah untuk menerangkan konsep kesatuan dan keharmonian ALATAN DAN BAHAN: kertas lukisan. meluahkan perasaan dan isi hati. Teknik-teknik lain boleh diaplikasikan seperti menambahkan garisangarisan dengan menggunakan pen marker.Tujuannya adalah untuk menggalakkan murid-murid berkomunikasi. Lukis lakaran yang dipilih di atas kertas putih keras. Pilih satu yang terbaik. Bingkaikan hasil kerja kolaj tersebut dengan kemas dan gantung di tempat yang sesuai supaya senang dilihat. berinteraksi dengan kawan-kawan dan guru. tak perlu hasilkan secara teliti sebaliknya boleh ditindih kertas-kertas tersebut supaya nampak lebih natural dan bebas. gambar-gambar dari majalah. 7. gunting. Cari dari majalah untuk mendapatkan kawasan dan menggunakan bahagian yang berwarna dan gambargambar yang boleh digunakan.

Apakah tema/tajuk yang boleh dipilih untuk menerangkan tentang konsep kesatuan dan keharmonian? 2. majalah. Buat satu lakaran ringkas untuk mendapatkan idea keseluruhan kolaj. kertas-kertas tisu dan imej-imej yang digunakan? 6. ARAHAN: 1. Adakah anda bersihkan kawasan kerja anda? CONTOH 2 TAJUK: Kolaj media campuran OBJEKTIF: Hasilkan sebuah kolaj media campuran dengan menggabungkan simbol-simbol visual. 4. 3. Fikirkan bagaimana anda dapat selitkan atau simpulkan ke dalam katakata yang dipilih sebagai salah satu elemen penting dalam kolaj. fikirkan bahagian atau barisbaris penting pada lirik lagu atau sajak. 6. Susun di permukaan kertas tebal bahan-bahan yang dipilih untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kolaj dan jangan digam. bahan. media dan teknik yang anda gunakan dalam kolaj tersebut? 5. saiz dan warna bahan yang dikumpul. Sarbinipani2009 13/ 33 . warnawarna basah dan kadbod poster. Apakah jenis alat. gunting. 7. Bagaimana kamu membuat eksperimen dengan tindihan kertas-kertas warna dari majalah. Tulis lirik yang dipilih dan fikir tentangnya untuk diaplikasikan ke dalam kolaj. Apakah elemen-elemen yang perlu diambilkira semasa menghasilkan lakaran? 3. barangan jumpa atau bahan terbuang. kertas lukisan tebal. ALAT DAN BAHAN: Kertas lakaran. Lihat contoh media campuran oleh pelukis terdahulu. bahan-bahan terbuang/jumpa dan sebahagian dari lagu/ sajak. Apakah sebenarnya yang hendak anda sampaikan dalam kolaj tersebut? 10. Fikirkan imej atau gambar-gambar yang bersesuaian dengan lirik/baris sajak yang dipilih. Perhatikanbagaimana mereka menghasilkannya. Untuk menghasilkan kolaj yang bermakna. gam. Apakah teknik tambahan yang anda gunakan untuk melengkapkan kolaj tersebut? 7. Fikirkan tentang jalinan. Terangkan bagaimana kamu membuat persembahan dan kemasan kolaj anda? 8. Lakaran yang mana satu dipilih dan kenapa? 4. pensel. 2.1. warna-warna kering. Apakah perasaan anda apabila melihat hasil kerja anda? 9. Kumpul bahan-bahan lain untuk digunakan dalam menghasilkan kolaj. rupa. 5. bentuk.

Buat persembahan dan kemasan dan gantung ditempat yang sesuai. 9. yang berkaitan dengan tajuk perlu diutamakan semasa menghasilkan kolaj. guru harus menyesuaikan tahap umur murid-murid dengan aktiviti kolaj yang hendak dijalankan. bentuk. tahap simbolik. Tahap keupayaan murid boleh dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu tahap manipulatif. jalinan.satu komposisi artistik yang mengandungi berbagai imej. . RUMUSAN KOLAJ . berbagai jenis kertas dan fabrik. menampal. Teknik-teknik yang berbagai dalam kolaj mempunyai kesan yang berlainan pada setiap kolaj yang dihasilkan. jenis kekacang. alatan. Sebelum mengaplikasikan alatan dan media pada kolaj perlu fikirkan tema terlebih dahulu. . Berbagai jenis permukaan boleh digunakan dalam menghasilkan kolaj bergantung kepada jenis bahan-bahan yang hendak digunakan. Langkah terakhir yang sangat penting dan perlu dititikberatkan ialah memperlihatkan kejadian sebenar. Bahantara yang digunakan untuk menghasilkan kolaj adalah dari bahanbahan terbuang. garisan. . penghargaan. Dalam aktiviti kolaj. Langkah permulaan menghasilkan kolaj ialah dengan membuat lakaran untuk mendapatkan idea atau tema. Tambah warna. rupa.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Ambil masa untuk membuat pengubahsuaian sehingga anda berasa puas hati tentang cara susunan bahan-bahan tersebut barulah dilekat. pujian dan kritikan seni bersama rakan dan guru. huruf ke atas kolaj anda supaya nampak lebih menarik. ruang. menindih bahan-bahan di atas permukaan rata. bahan dan media perlu disesuaikan dengan tahap umur murid.Tema. Kolaj dihasilkan dengan cara memotong. ketekunan dan perasaan individu. 11. . Jalani sessi ekspresi diri. menggunting. Penekanan terhadap warna pada latar belakang. 10. . luahan perasaan. Pelekat-pelekat dan alatan yang digunakan dalam menghasilkan kolaj mempunyai kegunaannya yang tersendiri. mengoyak. Aktiviti kolaj banyak melibatkan koordinasi tangan dan mata. dan tahap realistik.

Cara yang sama digunakan pada zaman sekarang menggunakan image editing software. majalah. diubahsuai untuk menghasilkan satu imej. . beberapa gambar foto dicantum untuk menjadi satu komposisi ilustrasi imej yang terhasil daripada cantuman beberapa imejan hasil seni mengandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto. . Proses menghasilkan satu komposisi gambar supaya menjadi satu komposisi daripada bahagian gambar atau imej disusun menjadi satu hasil kerja seni .Tahap realistik ialah tahap di mana murid berada di peringkat matang dan boleh meluahkan perasaan melalui hasil kerja mereka. . Satu corak tidak semestinya bermaksud sebagai kerja seni halus dibuat melalui proses menampal satu bahan ke atas bahan yang lain .Teknik mencantum dalam satu elemen komposisi fofografi daripada sumber-sumber yang berlainan seperti sebahagian daripada foto-foto. . . peperangan. bertindih. mencari bukti dan mendapatkan keseronokan. Aktiviti superimpose daripada berbagai elemen. 5 MONTAJ Sarbinipani2009 Definisi: Montaj: Menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran.Foto montaj ialah satu proses menghasilkan komposit gambar dengan cara menggunting dan mencantum beberapa foto daripada berbagai sumber.Tahap manipulatif ialah tahap di mana murid suka meneroka. (b) Sejarah Ringkas .Dalam kerja-kerja seni montaj. alam sekitar Menggunakan potongan gambar-gambar yang berkaitan dari manamana media cetak untuk menghasilkan satu tajuk atau tema.Komposit foto kadangkala dirakam supaya imej terakhir yang dihasilkan akan menjadi satu cetakan fotografi. Proses membuat gambar dari beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih di antara satu sama lain. . cetakan yang disusun supaya bercantum. . Tahap simbolik ialah tahap di mana murid boleh menjalani eksperimen mudah dan suka terhadap sesuatu benda. kecintaan. kecuaian.komposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu hasil karya montaj. Teknik ini digunakan oleh orang-orang professional sebagai compositing atau photoshopping.

Kombinasi seperti ini dihasilkan oleh George Grosz pada tahun 1915.Teknik foto montaj ini kemudiannya menjadi ikutan ramai dan digunakan oleh pelukis-pelukis aliran Surealisme seperti Salvador Dali. Pelukis-pelukis dari aliran Dadaisme telah menggabungkan foto-foto mereka untuk menghasilkan subjek baru atau imej visual sebagai alat yang berkuasa untuk pergerakan Dadaisme menentang Perang Dunia Pertama. . Kemudian menular pula kepada orang-orang eropah lain dan menggelar 14/ 33 . Pergerakan Dadaisme di Berlin banyak menghasilkan aktiviti montaj dalam seni rupa moden.Contoh terdahulu Seni Halus dalam bidang fotomontaj mengandungi elemen-elemen fotografi superimpose digabungkan dengan warna-warna basah. Retrospektif pameran pertama dunia dalam foto montaj diadakan di German pada 1931.

alam benda Gambar atau ilustrasi dari majalah/surat khabar seperti figura. tiket kereta sewa.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR (c) Alat dan Media Setiap pelukis mempunyai cara dan gaya yang tersendiri apabila ingin menghasilkan kerja-kerja seni. (d) Teknik Aktiviti montaj bukan sahaja boleh dihasilkan secara manual tetapi ianya boleh dihasilkan dengan menggunakan komputer melalui perisian-perisian yang telah dinyatakan. tiket panggung wayang. alam semulajadi. imej kartun dari majalah. pelukis akan mengenalpasti bahan apakah yang sesuai dan senang untuk didapati supaya kerja-kerja yang hendak dijalankan tidak terganggu. cawan /pinggan kertas. pisau pemotong kertas. tumbuh-tumbuhan. haiwan. warna poster. Berikut ialah beberapa contoh alatan dan bahan yang boleh digunakan dalam penghasilan aktiviti montaj: Gambar foto sebenar seperti gambar keluarga. berbagai jenis gam Warna basah seperti warna tempera. lanskap. warna air. . dakwat basah dan berus lukisan Gambar-gambar atau imej yang telah diimbas dengan menggunakan pengimbas Bahan-bahan terbuang seperti gambar-gambar yang dijumpai. situasi Gunting. Dalam penggunaan alatan dan media untuk menghasilkan satu hasil kerja seni. Berbagai jenis tiket seperti tiket bas.beberapa teknik penghasilan montaj yang boleh dijalankan: Montaj keluarga R Photomontaj (digital image) Montaj dari bahan terbuang Montaj campuran Montaj tiket Montaj berlainan tema Montaj alam semulajadi Montaj figura .

Walau bagaimana pun kesesuaian aktiviti montaj menggunakan bantuan komputer perlu dijalankan mengikut kemudahan sedia ada samada di rumah atau di sekolah. 4. Cara-cara menghasilkannya: 1. Letakkan tali hiasan di atas perekat simen tersebut. pengajaran dan sindiran terhadap sesuatu tema atau tajuk yang hendak dibuat. berus lukisan. warna tempera. tali hiasan. Keringkan 6. MEDIA DAN TEKNIK Kebiasaannya montaj memerlukan gambar foto sedia ada yang boleh didapati dari majalah. butang. CONTOH 2 . Tampalkan kain tebal pada permukaan bingkai. bancuhkan warna tempera (warna ikut suka) dengan satu sudu gam akrilik. 8. Pastikan gambar foto dilekatkan dengan baik supaya tidak ada gelembung udara di bawahnya. digital image. . Gosok setiap gambar foto yang dilekatkan dengan jari. pengambar menggunakan kamera digital. 2. gam getah. gunting. Setelah gam kering. Potong setiap gambar foto keluarga. sapukan pula gam akrilik di sekeliling gambar foto tersebut. Bila cukup kering sapukan perekat simen di atas bingkai plastik tadi. dapatan dari internet.Montaj alam benda Montaj corak huruf Montaj haiwan Montaj tema serupa Montaj tampalan (patchwork) APLIKASI ALAT. akhbar. Letakkan gambar foto di atas bingkai plastik. kain tebal (felt cloth). bingkai gambar plastik. CONTOH 1 Tema: Montaj keluarga Alat dan Media: Foto keluarga yang diimbas dengan menggunakan pengimbas. Gunakan bancuhan warna tersebut untuk menyapu dibahagian keliling gambar. 5.Di zaman yang serba moden ini. gambar yang diimbas lalu ditampal dan digam gambar gambar tersebut untuk menimbulkan kesan kelucuan. Hiaskan montaj dengan menggunakan butang. teknik montaj diperluaskan lagi dengan menggunakan bantuan komputer melalui perisian-perisian tertentu seperti photoshop. paintbrush dan banyak lagi. 3. gam akrilik lutsinar. Setelah gam akrilik cukup kering. Guna berus lukisan untuk menyapu gam akrilik di atas bingkai plastik. 7.

Tema atau tajuk perlu disesuaikan dengan gambar foto yang ada pada setiap individu.Di peringkat sekolah rendah guru boleh mencadang kepada murid cara mudah menghasilkan aktiviti montaj dengan menggunakan teknik dari contoh dua ini. gambar yang telah diimbas atau dapatan dari internet. Berlainan pula dengan contoh montaj yang dihasilkan dari tiket dan keratan tulisan dari akhbar. gambar foto. Murid boleh menghasilkan montaj ini dengan menggunting gambar tersebut dan menyesuaikan kedudukan gambar pada bahagian latar. Murid boleh mengumpulnya dari akhbar atau majalah. Montaj yang dihasilkan ini adalah bertemakan huruf huruf. majalah. Sarbinipani2009 15/ 33 . Imej-imej yang digunakan boleh didapati dari surat khabar.

media dan teknik untuk menghasilkan montaj perlu disesuaikan dengan kemudahan yang ada. . Garisan grid yang digunakan dalam montaj adalah sebagai rangka panduan untuk mereka letak subjek dalam sesebuah gubahan. menampal dan mencantum. Tema bagi aktiviti menghasilkan montaj boleh dikategorikan kepada tema lanskap. Subjek matter yang diguna dalam montaj boleh diulang untuk mendapatkan kesan keseragaman. Pelukis dari pergerakan aliran Dadaisme di Berlin banyak menghasilkan aktiviti montaj dalam seni rupa moden. . CETAKAN 6 (a) Definisi Cetakan . . . George Grosz (1915) menggabungkan warna-warna basah (seni halus) dan elemen-elemen fotografi superimpose dalam karya montajnya. Alat. Warna-warna harmoni dan warna-warna kontra digunakan dalam montaj untuk menarik perhatian pemerhati. image editing photography digunakan dengan menggunakan komputer dalam menghasilkan montaj. Pameran pertama dunia dalam foto montaj telah diadakan di German pada 1931.boleh digabungkan dengan aktiviti catan. . figura dan corak huruf. Teknik tindihan (kolaj) dan teknik susunan gambar (mozek) digunakan dalam aktiviti montaj. . Aktiviti montaj yang menggunakan image editing software dapat menarik minat murid menghasilkan montaj. Cantuman gambar-gambar akan menghasilkan satu imej baru. Teknik superimpose.satu aktiviti seni menggambar menggunakan potongan gambar dari berbagai sumber atau sumber yang sama. alam benda.satu proses hasil kerja seni menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu .menggunakan teknik memotong. kolaj dan mozek.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR RUMUSAN MONTAJ . Montaj yang berkualiti menggabungkan unsur-unsur seni dan prinsipprinsip rekaan dalam hasil kerja.

plat atau skrin ke atas sesuatu permukaan kertas. Satu hasil kerja seni yang menggunakan acuan cetakan untuk menghasilkan satu atau beberapa siri cetakan. Imej atau gambar yang dihasilkan dengan menggunakan acuan plat . . Aktiviti cetakan yang dilakukan dalam pembelajaran di kelas bergantung kepada tahap kecerdasan murid. Seseorang pelukis biasanya akan menentukan berapa banyak cetakan yang hendak dihasilkan dalam sesuatu edisi . Proses di mana satu hasil kerja seni dicipta dalam beberapa kuantiti. Perindahan imej yang berdakwat daripada satu permukaan blok kepada permukaan lain iaitu kertas atau kain.proses ulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain .permukaan.Proses menggambar atau mencorak yang dilakukan dengan cara memotong. Berikut ialah contoh beberapa peringkat cetakan dari mudah ke sukar yang boleh dijalankan di peringkat sekolah rendah: (i) Tahap Pengenalan Cetakan jari Cetakan tumbuh-tumbuhan Cetakan dari renyukan kertas Sarbinipani2009 16/ 33 . kain atau bahan yang lain. kertas (b) Alat dan Media Cetakan Cetakan adalah salah satu kegiatan dalam bidang menggambar. Proses menghasilkan imej di atas permukaan rata. . mengguris di atas permukaan plat dan menggunakan dakwat Satu proses penerapan blok. Berbagai jenis cetakan dengan menggunakan berbagai jenis peralatan dan bahan boleh dihasilkan. Cetakan bererti mengecap corak atau gambar yang sama dengan menggunakan alatan dan tertentu.

pensel. media dan bahan seperti blok kayu. bahan-bahan terbuang yang mempunyai permukaan rata tetapi berjalinan. warna poster. item stensil. duit syiling. pad cetakan surat khabar. Peralatan yang dicadangkan ialah seperti foam polisterin. span. daun. span. berus. 6. berbagai jenis tali. klip kertas dan sebagainya. warnawarna mural. krayon. jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang boleh diukir. kertas tisu. berus. objek tajam untuk menoreh pada polisterin. dakwat pekat.NOTA PADAT MENGGAMBAR Cetakan dakwat Cetakan span Cetakan krayon Alat dan media cetakan yang boleh dicadangkan untuk aktiviti cetakan di peringkat/tahap pengenalan seperti kertas lukisan. plastisin. batang pokok. pisau. linoleum. kertas lukisan atau kertas beras. kunci. dakwat/minyak lino. Di antara alat dan bahan yang boleh dicadangkan adalah seperti tanah liat. getah lino dan stensil. warna-warna poster. sikat. getah lino dan lainlain yang bersesuaian dengan tahap kecerdasan murid. stamp pad berbagai jenis bunga-bungaan. krayon. (ii) Tahap Pertengahan Cetakan tanah liat Cetakan plastisin Cetakan kentang . sekuji. pisau untuk memotong. surat khabar. warna mural. kertas lukisan. Cetakan tali Cetakan blok getah Cetakan duo Cetakan stensil Cetakan mono Di peringkat pertengahan murid telah mempunyai pengalaman asas dalam kegiatan cetakan. kadbod. penggelek. sayur-sayuran. blok kayu. cermin untuk menggelek dakwat lino. silk skrin. . penggelek. gam.1 Cetakan daun 6.2 Cetakan dari kentang (iii) Tahap Lanjutan Cetakan lino Cetakan skrin/stensil Cetakan blok kayu Di tahap lanjutan aktiviti cetakan boleh diteruskan dengan penggunaan alat. stamp pad. Aktiviti boleh diteruskan dengan menjalani aktiviti cetakan yang lebih mencabar.

bahagian latar belakang objek tidak dicetak dan hanya objek sahaja yang di cetak 2. Bahagian garisan pada objek tidak dicetak. Teknik garis luar gelap -.hanya garisan pada objek dikekalkan. Berikut adalah contoh beberapa teknik rekabentuk cetakan sebagai garis panduan bagaimana seseorang itu boleh menghasilkan cetakan yang baik dan bermutu: Sarbinipani2009 1. Tiga faktor yang mempengaruhi hasil kerja cetakan ini: Kekentalan atau kepekatan (viscosity) warna. Teknik bayangan putih -. cermin jenis tebal.pemotong stensil yang tajam. Teknik garisan luar putih -. Teknik bayangan gelap -. kadbod tebal. . sudu dan lain-lain yang berkenaan. Kemudian kertas diletak di atas cebisan tadi lalu digelak dengan penggelek. (c) Media dan Teknik-teknik Cetakan Cetakan yang baik biasanya bergantung kepada jenis peralatan dan media yang digunakan.bahagian latar belakang yang dicetak. Apabila gambar dihasilkan. Sekeping lino digunakan dan ditampal pada sekeping kayu supaya senang proses mencetak. Rembrandt dan Edgar Degas adalah pelukis barat yang terkenal pada suatu masa dahulu telah menggunakan teknik mono print dalam hasil karya mereka. Bahagian dalam dan luaran objek di buang 4. Murid meletakkan cebisan kertas di atas dakwat mengikut kreativiti sendiri. Terdapat beberapa cara bagaimana dapat menghasilkan cetakan mono yang baik: Menyusun peralatan dan bahan sebelum cetakan dijalankan.Teknik cetakan mono adalah teknik yang sering digunakan di sekolah. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan cetakan mono ini ialah seperti sekeping cermin yang mana bahagian hujung cermin perlu ditampal untuk mengelakkan dari tercedera. Adakan demonstrasi sebelum cetakan dijalankan. kertas lukisan diletakkan di atas warna tersebut lalu ditekan kertas secara perlahanlahan dengan menggunakan tapak tangan. Proses cetakan mono ini bermula dengan mengaplikasikan cat. cat atau dakwat cetakan Tekanan yang dilakukan ke atas kertas Jenis kertas dan sejauh mana resapan warna itu berlaku Variasi lain bagaimana teknik cetakan mono dihasilkan ialah secara Âpaper stop out methodÊ. Pastikan dakwat tidak digunakan sewenang-wenangnya oleh murid. teknik-teknik cetakan yang dihasilkan dan kemahiran mencetak. Cebisan kertas bertindak sebagai stop out bagi dakwat yang ada di bawah dan kawasan tersebut menjadi kesan negatif dalam cetakan. warna atau dakwat cetakan diletakkan di atas cermin. . Sediakan tempat untuk menggantung sehingga kering .bahagian imej dibuang atau tidak dipakai dan hanya bahagian luar objek dikekalkan 3. TEKNIK CETAKAN MONO .

Cetakan boleh di bingkaikan. . Peralatan dan bahan mencetak diletak di hujung setiap meja supaya senang didapati. Memilih cetakan yang terbaik daripada cetakan yang lain. Setiap proses yang hendak dijalankan (secara langkah demi langkah) dibimbing oleh guru terlebih dahulu.cetakan yang dihasilkan. Setelah kering cetakan boleh diletakkan di dalam lipatan buku yang tebal untuk mendapatkan kesan yang lebih baik lagi. Cetakan dibuat diatas tempat meja yang panjang. 17/ 33 .

Pastikan semua warna/dakwat adalah serap air (water soluble). Warna atau dakwat diratakan dipermukaan corak sebelum dicetak. Di bawah ini disenaraikan beberapa tips dan teknik untuk menghasilkan cetakan dari alam semula jadi dan bahan buangan: . . Adalah digalakkan menggunakan warna legap untuk mendapat kesan cetakan yang cantik. Ia melibatkan proses mengukir secara lebih teliti dengan menggunakan alatan khas seperti carving Tools . TEKNIK CETAKAN TIMBULAN LINO. kayu direndam terlebih dahulu supaya jalinannya kembang dan menghasilkan corak yang menarik. Walaupun teknik cetakan mono nampak mudah tetapi sebenarnya ianya susah/ cerewet untuk dijalankan kecuali guru sudah ada pengalaman cukup tentang tajuk tersebut. Cabaran yang dilalui oleh murid dalam proses mencetak setidaktidaknya memberi perangsang kepada mereka untuk mencuba lagi dan ingin menjalani proses tersebut itu lagi di masa akan datang. . Berikut ialah di antara teknik-teknik atau tips bagi . Pengalaman ini akan menjadi satu aktiviti yang berharga bagi mereka dan mendapat idea atau gambaran keseluruhan tentang proses cetakan mono dijalankan. Untuk mendapatkan kesan cetakan yang cantik pada permukaan kayu. Kawasan yang hendak dicetak perlu mempunyai permukaan yang rata untuk dicetak.NOTA PADAT MENGGAMBAR Sediakan bahan pencuci. bunga batang dan ranting pokok. Adalah amat digalakkan murid menjalani proses cetakan ini berada dalam kumpulan kecil terutama apabila pertama kali menghasilkannya Di peringkat sekolah rendah murid-murid banyak didedahkan dengan aktiviti melibat penggunaan bahanbahan dari alam semula jadi yang terdapat di persekitaran mereka seperti sayur-sayuran. Pilih bahan-bahan yang berjalinan dan tahan untuk dicetak. daun. buah-buahan. pengelap supaya kerja tidak comot. Kemudian celup kayu berjalinan tersebut dalam warna dan aplikasikan pada permukaan cetakan di atas kertas. Untuk cetakan jenis umbisi corak diukir terlebih dahulu sebelum cetakan dilakukan. KAYU Cetakan jenis ini melibatkan kemahiran yang tinggi dalam proses cetakan dan lebih sesuai digunakan untuk murid di tahap dua. Selain dari itu bahan-bahan buangan yang masih boleh digunakan untuk aktivitiaktiviti seni juga digunakan. . Pilih bahan-bahan yang senang untuk dipegang semasa mencetak.

Bahan yang dicadangkan ialah seperti ubi kentang. pisau jenis v. Penggunaan kertas-kertas selain daripada kertas lukisan biasa menampakkan kelainan dalam menghasilkan projek cetakan seperti (a) menggunakan kertas majalah dijadikan kolaj (b) helaian daripada buku telefon (c) kertas yang mempunyai corak pualaman (d) kertas buatan sendiri (e) kertas tisu atau kertas tandas (f) kertas komik (g) kertas suratkhabar APLIKASI ALAT. pisau jenis u. Terdapat berbagai jenis pisau pengukir seperti pisau jenis rata. Ia juga didapati dalam saiz yang berbeza. . . getah pemadam yang dipotong huruf di atasnya supaya ia menjadi permukaan timbul yang boleh digunakan untuk mencetak Apa yang perlu dilakukan ialah mengecat warna pekat ke atas permukaan huruf yang . Cetakan yang digunakan di atas permukaan kain perlu menggunakan warna jenis Âoil basedÊ atauÊPrinters inkÊ yang boleh kekal di permukaan kain tersebut.menjalankan proses cetakan dengan menggunakan bahan seperti lino dan kayu: Lino atau kayu diukir dengan pisau pengukir (carving tools) untuk mendapatkan corak atau gambar yang hendak dicetak Dakwat digelekkan pada kepingan kayu atau lino Cetakan dilakukan di atas kertas yang sesuai seperti rice paper Cetakan diulang beberapa kali untuk mendapatkan satu edisi cetakan bagix tajuk tertentu Ciri-ciri keselamatan perlu diberitahu kepada murid sebelum memulakan cetakan. Penggelek dan kepingan cermin digunakan sebagai palet dan berus. dan pisau jenis sendeng. Pisau jenis v digunakan untuk mendapatkan kesan garisan atau jalinan yang lebih halus manakala pisau jenis u pula digunakan untuk mendapatkan kesan lekukan. Pastikan kertas yang hendak digunakan adalah jenis kertas yang sesuai. Kertas yang terlalu nipis akan melekat ke atas blok apabila dicetak manakala kertas jenis tebal atau Âconstruction paperÊ tidak dapat mengangkat atau melekat dakwat sepenuhnya dengan sempurna pada permukaan blok yang dicetak. Pastikan pisau pengukir sentiasa tajam supaya proses mengukir dapat dijalankan dengan baik . . MEDIA DAN TEKNIK Mencetak atau menstensil merupakan kaedah yang baik apabila hendak menghasilkan lebih dari satu huruf diatas permukaan kertas.

ke belakang dan kedepan atau lain kata cetak secara teknik cerminan. penggenap. Pasti hasil kerja yang anda lakukan itu memuaskan hati anda. kebawah. Cuba cetak huruf terbalik secara ke atas. Membuat corak dengan huruf juga merupakan satu lagi cara mengaplikasikan teknik cetakan yang baik. Cetak dengan menggunakan warna-warna harmoni. kontra supaya anda boleh jadikan hasil cetakan ini sebagai pembalut hadiah yang menarik Teknik mengecap menggunakan jari juga Sarbinipani2009 18/ 33 .diukir dengan pisau dan mencetak di atas permukaan kertas. Hasilkan cetakan ini berulang kali dengan menggunakan berbagai warna.

imbangan. ruang. tajuk dan subjek Siapa artist tersebut? Apakah tajuk cetakan? Berapa saiz cetakan? Bila ianya dihasilkan? Apakah imej yang terdapat dalam cetakan tersebut? Apakah temanya? Apa yang berlaku? Apakah idea yang penting atau pengalaman yang dapat dilihat? 2. respon terhadap gambar. PERSEMBAHAN HASIL KARYA . bentuk. pergerakan. murid di peringkat lanjutan boleh menghasilkan aktiviti cetakan kayu. Bagaimana asas senireka tersebut di satukan dalam satu komposisi? . kontra. sayur? 3. Sebagai contoh cetakan dihasilkan dengan menggunakan polistrin. media. kayu. mengalaminya apabila melihat hasil cetakan tersebut. kepelbagaian. jalinan. Toreh polisterin dengan menggunakan bahan tajam seperti hujung pensel untuk menghasilkan corak atau gambar.diletakkan tajuk cetakan dan bahagian bawah kanan diletakkan nama atau tanda tangan penulis dan tahun dicetak. rupa. Kemudian cetak seperti biasa dan elemen garisan dan rupa akan terhasil dari cetakan tersebut. bahan. nilai.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Sarbinipani2009 seni dalam proses cetakan. .dilengkapkan dengan meletakkan bingkai.Berdialog dengan hasil kerja seni bermakna memasuki dan berinteraksi dengan hasil kerja tersebut.Dalam menilai sesuatu cetakan perkara-perkara yang boleh diambilkira apabila membuat kritikan dan penilaian tentang hasil karya ialah melihat dari sudut: 1. Analisa: unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan seni Apakah unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan yang digunakan? Garisan. proses yang digunakan oleh artist tersebut? Jenis warna? Alatan dan bahan yang digunakan? Tanah liat. corak. . Diskripsi: alat. media dan teknik Apakah teknik. warna. Diskripsi: tema. polisterin. . lino dan silk skrin. Selain dari cetakan polisterin. kesatuan.

Interpretasi: dari sudut estetik Bagaimana pemahaman anda tentang makna cetakan tersebut? Bagaimana mood atau perasaan kamu apabila melihat cetakan itu? 6. Analisa: historical significance Apakah kepentingan sejarah dalam hasil kerja seni tersebut? Bagaimana subjek dan stail yang digunakan? 5. Penilaian: perbincangan lanjut 19/ 33 .4.

Aktiviti cetakan di peringkat pengenalan merujuk kepada pendekatan cara mudah dihasilkan. . Apabila salah satu atau kedua-dua objek digerakkan di . Teknik bayangan gelap. Pemilihan dalam menggunakan teknik-teknik cetakan yang sesuai perlu diambilkira terhadap tahap kecerdasan murid terlebih dahulu. baik. (blok kayu dan lino) boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. Aktiviti cetakan di tahap lanjutan merujuk kepada pendekatan open minded problem .NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR a keseluruhannya? Bagaimana anda nilai hasil kerja ini? Biasa.proses menggosok dan merekod corak daripada permukaan yang berjalinan .proses hasil kerja seni yang diulang dan dicipta dalam bentuk edisi dengan menggunakan dakwat .proses penerokaan murid mula menggambar melalui deria sentuh yang terdapat di sekeliling mereka. teknik bayangan putih. Tema dan tajuk cetakan yang berbagai-bagai perlu disesuaikan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. teknik cetakan timbul. Teknik cetakan mono. pertengahan dan tahap lanjutan. Aktiviti cetakan di peringkat pertengahan merujuk kepada pendekatan penyelesaian masalah. .proses penerapan blok ke atas permukaan rata . Hasil karya boleh dinilai. 7 GOSOKAN (a) Definisi Gosokan .dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan . . cemerlang? RUMUSAN CETAKAN . Alat dan media cetakan boleh dikategorikan kepada tiga bahagian seperti alam semulajadi.cara paling mudah dan terbaik untuk merakamkan berbagai jalinan pada sesuatu permukaan. teknik luar gelap dan teknik luar putih adalah diantara teknik cetakan yang popular dihasilkan. alam benda dan bahan terbuang Jenis cetakan boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu tahap pengenalan. dikritik dan dihargai berdasarkan dari beberapa sudut iaitu sudut diskripsi. .proses menggambar dan mencorak yang dilakukan dengan cara memotong permukaan plat dengan dakwat . . analisa. interpretasi dan penilaian. . sederhana.

terpulang kepada pengkarya itu sendiri. kapur ke atas sekeping kertas yang diletakkan di atas suatu permukaan yang berjalinan. Hasil cetakan dibuat dengan menggosok dakwat. . Pengajaran dan pembelajaran di kelas tidak akan menjadi bosan dan dapat menarik minat murid-murid dalam penerokaan sesuatu permukaan. tak secara langsung akan peka terhadap setiap permukaan yang terdapat di persekitaran.antara satu sama lain. peralatan. Apa yang perlu dibuat ialah dengan menyembur fixer atau pemati warna pada . Pensel dan pensel warna akan memberikan kesan yang halus. kegiatan gosokan menjadi salah satu cadangan aktiviti yang boleh dilaksanakan dalam bidang menggambar. . (b) Alat dan Media .dapat memperkembangkan deria lihat terhadap persekitaran dan boleh menghasilkan berbagai perasaan seperti gembira.Menurut Glosari Seni Lukis pula gosokan bermakna pemindahan reka bentuk atau corak dari sesuatu permukaan ke permukaan lain dengan cara menggosokkan pensel di atas permukaan yang hendak dipindahkan. Berbagai jenis pensil (jenis lembut dan keras). Satu representasi yang mengandungi salinan dibuat dengan meletakkan sekeping kertas di atas sesuatu permukaan denganmenggosok menggunakan bahan tertentu. gosokan bermakna bergeser. pensel berasaskan lilin dan berbagai jenis pensel warna yang terdapat di pasaran. minat. Sukatan Pelajaran KBSR. dianggap satu eksplorasi permukaan supaya dapat mengembangkan pemahaman dalam penggunaan jalinan dan ton. barang dll) menggunakan sesuatu untuk menggosok. menggosok dengan (tangan. Mengikut Kamus Dewan. maka gosokan akan terhasil. suka. Biasanya permukaan yang mempunyai jalinan yang kasar dan rapat akan menghasilkan ton yang lebih gelap berbanding permukaan yang mempunyai jalinan yang jarang dan nipis. Apabila kita mengaplikasikan aktiviti gosokan dalam aktiviti seni. selesa dan sebagainya. pensel. Walaupun terdapat beberapa permukaan jalinan yang sama antara satu sama lain tetapi apabila dihasilkan secara gosokan akan menghasilkan corak permukaan yang berlainan. Ia menjadi salah satu cara yang kreatif untuk mempersembahkan suatu hasil kerja seni. Kesan graphite pada mata pensel jenis lembut adalah paling sesuai untuk dibuat gosokan tetapi cepat rosak. Walau bagaimana pun diperingkat sekolah rendah. bergesel. .Kita boleh mengetahui bahawa setiap permukaan yang berjalinan boleh menghasilkan berbagai corak yang menarik. bahan dan jenis media adalah terhad kepada kemampuan dan keupayaan tahap murid itu sendiri.

Kapur dan pastel yang berbagai warna.bahagian berjalinan atau meletakkan satu lapisan plastik pada permukaan jalinan. Jalinan yang dihasilkan tidak akan kekal lama kerana kapur dan pastel adalah bahan kering dan rapuh. .Cara menghasilkan jalinan tersebut ialah dengan meletakkan kertas nipis di Sarbinipani2009 20/ 33 . Perlu menggunakan penyembur pemati warna atau fixatif untuk melindungi jalinan daripada rosak.

pasu bunga bercorak. oren. kertas kartrij. Gosokan di atas permukaan yang berjalinan dengan menggunakan krayon lilin. Secara keseluruhannya kita boleh melihat bahawa jalinan-jalinan yang hendak diaplikasikan pada aktiviti gosokan boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu jalinan yang terdapat di alam semulajadi atau ciptaan Tuhan dan jalinan buatan manusia. Memberikan kesan yang tebal dan dapat memberikan kesan gosokan yang lebih nyata. Apabila memilih jenis permukaan jalinan yang hendak digosok. kemudian disapukan warna air di atasnya akan menghasilkan satu teknik baru dalam aktiviti gosokan yang dipanggil resis. tikar buluh. tikar. bakul rotan. alas periuk. Gosokan yang dihasilkan dengan menggunakan arang mudah rosak apabila disentuh kerana bahannya jenis rapuh. ukiran hiasan dinding . cempedak. Senarai di bawah adalah di antara contoh-contoh yang boleh dijadikan panduan untuk menghasilkan jalinan dalam aktiviti gosokan: R Permukaan pada kulit buah-buahan yang kasar seperti kulit buah nangka. Manakala tekanan yang lemah dan jauh dari permukaan jalinan akan menghasilkan jalinan yang kurang gelap. Penggunaan berbagai jenis kertas ini adalah sebagai bahan untuk mencetak jalinan apabila digosok. nona. Berbagai jenis warna krayon dan krayon lilin. Penggunaan krayon digosok secara sisi atau dibaringkan akan menghasilkan kesan jalinan yang lebih baik daripada menggunakan mata krayon. kertas pengalas rak-rak dapur yang jenis nipis. Hampir semua permukaan yang tidak rata akan respon terhadap gosokan. nanas. murid harus menggunakan kreativitinya untuk mencari dan meneroka berbagai jenis permukaan yang terdapat dipersekitaran mereka. penapis kelapa. Kawasan yang timbul adalah kawasan terkena gosokan manakala kawasan yang tenggelam tidak terkena gosokan dan kekal pada warna kertas itu sendiri. . kertas taip dan lain-lain kertas yang bersesuaian. Arang semulajadi dari pembakaran kayu atau arang pensel yang dijual di kedai menjual peralatan seni. R Peralatan rumah dan dapur seperti pengayak tepung. Kertas surat khabar yang belum bercetak. alas meja yang bercorak. Semburan pemati warna yang disembur ke atas permukaan jalinan akan menyelamatkan keadaan lukisan atau corak daripada rosak. Contohnya: kertas diletakkan di atas permukaan yang berjalinan dan digosok dengan krayon diatas permukaan kertas.Tekanan yang kuat dan rapat dengan permukaan jalinan akan menghasilkan jalinan yang lebih gelap. cermin tingkap.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR .

gelang tangan. Sebenarnya jika diteliti dengan lebih lanjut lagi teknik-teknik gosokan boleh dipelbagaikan seperti: Gosokan satu lapis dan satu arah sahaja Gosokan beberapa lapisan di atas tempat yang sama secara berulang kali Gosokan beberapa kali dari arah dan sudut yang berlainan Gosokan secara pusingan Gosokan menggunakan berbagaibagai warna Gosokan monokrom Gosokan potongan kertas Rmenghasilkan gosokan yang berkualiti. beg tangan yang berjalinan. Kreatif terhadap tekanan yang anda buat pada sesuatu permukaan jalinan. bahagian-bahagian permukaan kereta yang berjalinan. dikoyak atau dipotong akan menghasilkan corak yang menarik. jam tangan. kertas pasir. Gosokan pada kertas yang dilipat. Lain-lain seperti sikat. Gosokan di atas kertas hitam dengan menggunakan krayon warna metalik akan menjadikan jalinan yang luarbiasa. daun-daun yang berjalinan. Bersihkan permukaan hasil gosokan dengan menggunakan stokin nylon untuk mendapatkan lebih kilauan dan membuang lebihan warna yang tidak diingini. cop getah dan sebagainya. Gosokan menggunakan kertas putih dengan krayon hitam akan meninggalkan kesan yang menarik. topi anyaman. R Aksesori wanita dan lelaki seperti rantai.dihasilkan dengan menggosok diatas permukaan kertas yang terdapat bahan berjalinan di bawahnya. tapak kasut atau selipar Sarbinipani2009 Kenderaan seperti tayar kereta. Tambahkan ton yang berkualiti dengan gosokan yang tebal. Gosokan dari berbagai jenis cop getah akan menghasilkan jalinan yang nyata. tempat duduk kereta.Pakaian seperti tali pinggang. (c) Penerokaan Pelbagai Teknik Gosokan . permukaan jalan. duit syiling. tali kasar. alas kaki. lebihkan pada kawasankawasan tertentu dan kurangkan ton pada kawasankawasan . akar-akar. R Pokok seperti permukaan kulit pokok.

letak sekeping kadbod di sekeliling tempat yang hendak 21/ 33 . Buat blok lilin sendiri dengan mencairkan krayon lama dalam tin Untuk mendapatkan kekemasan semasa mewarna.yang lain. Warnakan dengan warna air di atas kesan gosokan dari lilin. bawah. kiri dan kanan yang dibuat akan menentukan hasil sesuatu gosokan. Setiap gosokan akan menghasilkan ton yang berlainan terpulang kepada tekanan yang dikenakan apabila menggosok samada tekanan itu lemah atau kuat. . Arah gosokan samada dari arah atas. Lilin boleh dibuang dengan cara menseterika. Lekatkan bahan berjalinan di atas permukaan dahulu sebelum memulakan gosokan.

4. Hasilnya jalinan dari gosokan akan terhasil. 2. 5. 3. GOSOKAN POTONGAN KERTAS Lihat hasil kerja gosokan dari potongan kertas yang dijalankan secara turutan: 1. Dengan cara ini akan dapat melancarkan perjalanan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas tersebut. krayon. Letakkan kertas lukisan di atas permukaan berjalinan dan gosok dengan krayon di atas permukaan kertas lukisan tersebut. RTujuannya supaya murid-murid boleh berbincang bersama rakan mereka tentang topik yang diberi. gabungan dua atau lebih kegiatan (kolaj & gosokan). Tujuannya adalah untuk memberi kawalan dan disiplin dalam proses pengajaran yang dilaksanakan. haiwan. PERSEMBAHAN HASIL KARYA . Gosok krayon di atas permukaan kertas menggunakan gosokan secara tindanan 7. Rjalinan dihasilkan dari teknik gosokan 1. Kelihatan tiga jenis pokok mempunyai jalinan yang berlainan. Lekatkan bentuk-bentuk tadi dengan gam. Kesan yang menarik akan kelihatan apabila menggunakan krayon pelbagai warna. Alatan yang perlu disediakan ialah gunting. Potong bentuk yang dikehendaki daripada kertas binaan/tebal. kertas lukisan. Susun bentuk-bentuk di atas permukaan kertas hingga menjadi satu objek/imej. 3. Tema atau subjek yang boleh dicadangkan ialah seperti figura. Letakkan kertas lain di atas imej tersebut 6.Komen dan kritikan seni secara positif dan negatif juga . Buat lakaran pemandangan yang dikehendaki dengan pensel di atas kertas lukisan jenis nipis. Jalinan tersebut akan menghasilkan corak pemandangan yang cantik. pemandangan. corak. APLIKASI ALAT. 5. hasil gosokan hendaklah di potong dengan kemas di sekeliling corak tersebut lalu dibingkaikan pada mounting board. alam benda. Letakkan kertas tersebut pada permukaan jalinan yang lain pula. gam simen. MEDIA DAN TEKNIK tema atau subjek yang hendak dilukis akan ditentukan terlebih dahulu oleh guru. Jalinan boleh diulang atau ditindih dengan menggunakan permukaan jalinan yang sama atau permukaan jalinan yang lain. 4.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Dalam proses penilaian dan kekemasan. Pemilihan warna mounting board perlulah disesuaikan dengan warna corak pada hasil gosokan. 2. kertas binaan.

perasaan yakin dalam mengawal bahan 2. analisa. Hargai hasil kerja mereka secara adil dan mengambil tahu tentang semua murid bukan sebahagiannya. CADANGAN POSITIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SENI Benarkan murid meluahkan perasaan dalam hasil kerja mereka dengan mengambil kira 1. Galakkan murid menggunakan peralatan seni dalam aktiviti pembelajaran harian mereka dalam subjek lain. Beri peluang meneroka produk-produk seni dengan lebih dekat lagi. Galakkan murid menunjukkan dan menerangkan kerja mereka kepada murid lain supaya dapat mencipta suasana minat secara bersama. pemahaman jelas tentang alam yang terdapat di persekitaran mereka 4. Kaitkan arahan-arahan seni dengan pengalaman muridmurid di luar studio. Galakkan kreativiti dan pemikiran secara individu dan berkumpulan selalu. Hargai apa yang mereka lakukkan bukannya kritikan secara negatif. interpretasi dan penilaian. Berkomunikasi terhadap sesuatu hasil kerja secara sistematik dari aspek diskripsi. Tunjukkan satu korelasi dan perhubungan dalam kerjakerja seni dengan lain-lain bidang. Beri mereka peluang meluahkan perasaan hati dan keikhlasan hati dalam kerja-kerja yang mereka lakukan. Galakkan murid menerapkan asas-asas senireka dalam hasil kerja mereka dan memberikan tumpuan terhadap konsep seni secara moden dan terkini. Cara begini dapat memberikan kesedaran terhadap nilai-nilai murni pada diri masing-masing. kepuasan dalam menghasilkan kerja-kerja seni yang datang dari naluri dalaman secara kreatif. Murid-murid juga perlukan privacy dalam menghasilkan hasil kerja mereka. Jadikan seni sebagai . Beri pendedahan cara menjaga dan membersihkan bengkel seni dan diri sendiri. penggunaan berbagai jenis media tidak terhad kepada satu jenis media sahaja 3. Beri mereka peluang menjalani sesi apresiasi seni secara berterusan berpandukan penilaian mereka.disentuh. Fahami bahawa murid-murid mencipta secara emosional dan intelektual. Cara mereka mengilustrasikan perasaan dalaman mereka.

Benarkan murid meningkatkan diri mengikut kemampuan mereka. Jujur terhadap diri sendiri. Sarbinipani2009 22/ 33 .sebahagian daripada proses pencetusan idea dalam memulakan segala aktiviti harian mereka. Hulurkan bantuan kepada murid yang lemah untuk meneruskan aktiviti sebagai motivasi supaya mereka juga boleh hasilkan seperti murid lain. Guna semua kemudahan visual yang terdapat secara maximum untuk melihat hasil yang efektif. Akui bahawa hasil atau projek seni yang memuaskan boleh wujud secara tak langsung atau hasil daripada disiplindisiplin khas yang dilalui oleh murid-murid. . Peruntukkan masa mengikuti kompleksiti aktiviti. Galakkan gambaran idea selalu dalam aktiviti personal harian mereka.

Elakkan dari proses peniruan hasil kerja orang lain. Eksplorasi diri. ekspresi diri. Elakkan dari mematahkan semangat murid yang bersungguh-sungguh dalam menyiapkan hasil kerja mereka walaupun kerja mereka tidak memuaskan. Galakkan murid mencipta idea sendiri. Jangan hadkan teknik yang diguna. Jangan risau tentang objek yang dilukis atau teknik yang digunakan tidak betul. meluahkah perasaan dan membuat refleksi seni dengan cara berdisiplin dan terpimpin. Jangan pisahkan murid dengan rakan lain. Kritikan hasil kerja seni murid sehingga memalukan murid perlu dielakkan. elakkan memberikan pujian yang melambung dan mencari kesalahan. Galakkan mereka menghasilkan kerja sendiri. galakkan murid berkomunikasi dan berkongsi idea. Galakkan murid membuat refleksi kepada pengalaman persekitaran mereka dan reaksi murid terhadap situasi harian. Jika menggunakan hasil kerja murid sebagai contoh dalam aktiviti apresiasi seni. Galakkan pembelajaran secara tidak formal dalam kelas supaya dapat memberi keselesaan dalam menjalani aktiviti seni. .NOTA PADAT MENGGAMBAR Rawat setiap murid secara berasingan dengan mengambilkira sikap dan keupayaan mereka. CADANGAN NEGATIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SENI Elakkan dari memberikan idea kepada murid secara seratus peratus. Cuba memahami masalah mereka lebih daripada memberikan komen-komen yang negatif tentang hasil kerja mereka. Gunakan kritikan secara konstruktif daripada menyatakan bahasa yang negatif. Beri kebebasan cara berkomunikasi. Murid akan meminta bantuan sehingga pada satu tahap di mana mereka perlu membuat perubahan pada hasil kerja mereka. elakkan tekanan dan saling bertukar idea yang membina. beri mereka kebebasan. Biarkan mereka hasilkan sendiri kerja-kerja seni dan beri mereka kepuasan dalam penggunaan alat dan media secara terkawal. Jangan hampakan murid tentang tema atau subjek yang dilukis di luar bidang kemampuan mereka.

Elakkan dari menghasilkan ilustrasi yang bersifat negatif, tidak imaginatif, menggambar dengan cara lama dan asyik meminta bantuan orang lain. Jangan kumpulkan murid-murid yang bermasalah dan murid-murid yang berbakat dalam acuan yang sama. Tubuhkan satu aktiviti khas bagi muridmurid tersebut. Tidak digalakkan memberikan kritikan negatif yang keterlaluan apabila respon terhadap hasi kerja murid. Jangan harapkan sepenuhnya murid dapat menghasilkan secara sempurna, tepat, jelas bersifat akademik dalam hasil kerja seni. Elakkan penggunaan alatan dan teknik sedia ada seperti mengadakan buku mewarna untuk murid-murid. Tidak Sarbinipani2009 ada sensitiviti dan originaliti dalam menghasilkan kerja yang kreatif. Jangan harapkan hasil kerja yang sama dan baik pada semua murid. Elakkan dari memberikan bantuan pada hasil kerja murid. Beri arahan yang jelas dengan menggunakan idea sendiri. Jangan sekat kebebasan mereka berkomunikasi dan bergerak semasa aktiviti dijalankan. Guru hanya memberi pantauan dan kawalan jika perlu. RUMUSAN GOSOKAN .proses pemindahan reka bentuk atau corak dari sesuatu permukaan ke permukaan yang lain dengan cara menggosok di atas permukaan yang hendak dipindahkan. .dapat memperkembangkan deria lihat terhadap alam sekitar, meluahkan bebagai perasaan dan menghasilkan berbagai jalinan. .Alatan dan bahan yang digunakan dalam aktiviti membuat gosokan boleh dikategorikan kepada dua bahagian iaitu Ralatan dari alam semulajadi dan Ralatan dari benda buatan manusia. . Penggunaan pensil dan pensil warna akan memberikan kesan jalinan yang halus Jalinan yang dihasilkan daripada kapur dan pastel adalah bahan rapuh dan tidak kekal lama. Krayon memberikan kesan tebal dan nyata apabila diaplikasikan ke atas jalinan. . Penggunaan arang dalam aktiviti gosokan akan menghasilkan jalinan yang mudah rosak. Hasil jalinan dari aktiviti gosokan boleh disimpan dengan baik apabila menggunakan semburan pemati warna ke atas jalinan tersebut.

Teknik gosokan yang pelbagai akan menghasilkan kesan jalinan yang menarik . Penentuan tema sebelum pengajaran dan pembelajaran amat penting untuk menghasilkan kerja yang baik. Gabungan beberapa kegiatan menggambar adalah satu hasil kerja yang unik. 8.RESIS (a) Definisi Resis .satu aktiviti menggambar yang dihasilkan dari warna basah dan contengan lilin. Lilin digunakan untuk menutup kawasan permukaan kertas atau kain. . buku Glosari Seni Lukis, resis didefinisikan sebagai suatu kaedah melukis cat air dengan menyapu cat ke permukaan yang telah disapukan lilin di bahagian bahagian yang tidak hendak dicat atau diwarnakan. .aktiviti menggambar yang dihasilkan dengan cara menolak warna basah atau cat basah yang disapu ke atas permukaan kertas yang disapu lilin. Lilin digunakan oleh pelukis sebagai penghadang untuk melindungi warna asal atau warna asli sesuatu permukaan daripada terkena warna baru. 23/ 33

NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR teknik menggunakan lilin, krayon lilin bertindak sebagai alat untuk membuat garisan atau lakaran di atas kertas dan diwarnakan permukaannya. Teknik resis menyebabkan permukaan kertas yang diliputi lilin tidak akan menyerap warna dan dalam keadaan warna asal Resis boleh juga dijalankan dengan cara menggunakan tindihantindihan lilin dan menyapu warna dari peringkat warna terang ke peringkat warna gelap. (b) Alat dan Media Teknik resis dalam proses menggambar adalah satu kegiatan yang sangat .meneroka dengan lebih jauh lagi alatan dan bahan yang digunakan dalam proses menggambar. menghasilkan garisan dan lakaran sudah selalu digunakan. .resis dianggap sebagai satu hasil kerja yang lain dari kebiasaannya. Dengan cara ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang .membosankan murid-murid kerana mereka amat sukakan kelainan dan pembaharuan dalam hasil kerja mereka. Berbagai jeni bahan yang berasaskan lilin seperti lilin biasa, lilin paraffin, krayon lilin Berbagai jenis kertas seperti kertas lukisan, kertas tebal, kertas kadbod, kertas manila kad Berbagai jenis kain putih seperti kain cotton poplin, cotton cambrich, rayon/fuji, cotton lawn kima, Berbagai jenis pensel untuk membuat lakaran, kapur tulis, bekas air, pemadam Berbagai jenis warna seperti warna air, warna poster, warna tempera, cat rumah, Berbagai jenis dakwat basah yang berbagai warna. (c) Teknik TENTUKAN tajuk yang hendak dijalankan pada minggu tersebut. Kemudian .kegiatan apakah yang hendak dijalankan dalam bidang menggambar. .mencadangkan alat, media dan teknik apakah yang hendak digunakan dalam proses pengajaran dan .teknik resis yang boleh dijalankan kepada murid-murid: Krayon resis dengan warna air

3. Cara-cara: 1. 4. 3. Elakkan dari menutupi kesemua bahagian kertas lukisan tersebut dengan lilin. CONTOH 2 Jenis resis: Resis dari kertas lilin Tema/tajuk: Pemandangan di kota Alat dan bahan: kertas lilin atau kertas stensil lilin. 2. Lukis secara kuat dengan memberikan tekanan pada permukaan kertas lilin tersebut menggunakan pensel atau hujung kayu. pensel. Kesan garisan lilin yang terdapat pada permukaan kertas lukisan tersebut . Teknik ini juga boleh dijalankan dengan menggunakan warna poster dan dakwat basah.Krayon resis dengan warna poster Krayon resis dengan warna tempera Krayon resis dengan dakwat basah Krayon resis Kertas lilin resis Resis dengan kain Krayon resis batik Resis dari warna air dan perekat getah (campuran) Resis dari warna air dan lilin biasa Resis dari kapur dan lilin (cara positif) Resis dari kapur dan lilin (cara negatif) APLIKASI ALAT. Tutup semua permukaan kertas dengan warna air. Cara ini akan kelihatan lebih menarik. berus. bekas air Cara-cara: 1. kertas lukisan. berus. Adalah lebih baik jika menggunakan lilin dari warnawarna lembut atau lilin putih. Alihkan kertas lilin tersebut dan warnakan permukaan lakaran yang terdapat di atas kertas lukisan dengan menggunakan warna-warna lembut. warna air. Warna air akan menyerap pada permukaan yang tidak berwarna dan bahagian yang dilukis atau dilakar dengan krayon akan diresiskan. Lukis atau lakar satu gambar situasi harian dengan menggunakan lilin biasa. kertas lukisan. warna air. Tekanan kuat pada kertas lilin ketika melukis akan memindahkan lilin di atas kertas lukisan Mtersebut. Letakkan kertas lilin di atas kertas lukisan. bekas air. MEDIA DAN TEKNIK Tema/tajuk: Situasi harian Alat dan bahan: krayon lilin. warna air yang gelap digunakan untuk mendapatkan kesan kontra. 2.

Melukis dengan menggunakan lilin paraffin atau lilin biasa akan menghasilkan kesan yang sama juga. 4. guna jari. berus. Higgins India ink. Cara-cara: 1. 3. pegang kertas lukisan tersebut dan lalukan permukaan kertas dengan air paip yang mengalir sehingga dakwat tersebut tanggal. kertas lukisan. cat semua bahagian permukaan kertas tadi dengan dakwat basah. Warnakan sebahagian kawasan kertas lukisan dengan warna tempera untuk membuat corak. Jika susah untuk ditanggalkan. CONTOH 3 Jenis resis: Resis dari warna tempera Tema/tajuk: Haiwan kegemaran saya Alat dan bahan: warna tempera. Apabila warna kering. Apabila dakwat kering. Terlalu banyak basuhan akan menyebabkan warna dan dakwat hilang.akan timbul dalam keadaan warna putih dan lutsinar. Lebihan warna yang hilang boleh digantikan dengan warna air dan dakwat Sarbinipani2009 24/ 33 . Berhati-hati semasa menghakiskan dakwat daripada kertas lukisan tersebut. Dengan kata lain tinggalkan sebahagian besar kertas tidak berwarna untuk membenarkan dakwat diserap ke bahagian tersebut. 2. Warna perlulah pekat dan tebal.

warna air. 5. Perekat getah akan meresiskan warna tersebut. Rendam kertas dalam air dan renyuk menjadi bola. Bersihkan permukaan perekat getah dengan pemadam. Beberapa jenis warna boleh disapu di atas permukaan kertas lukisan. 6.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Jika warna hendak dikekalkan ia mesti di warna pada bahagian kertas bukan pada bahagian berwarna yang terdapat pada kertas tersebut. Guna garisan pensel sebagai panduan. Perekat getah boleh diaplikasikan beberapa kali ke atas permukaan kertas lukisan yang telah diwarnakan tetapi pastikan warna tersebut kering dahulu. Hasilkan satu lakaran dengan pensel di atas kertas manila atau pembungkus kertas makanan yang tebal. Biarkan perekat getah itu kering. 2. 5. 8. kertas tisu Cara-cara: 1. Warna akan diserap oleh bahagian kertas yang tidak berwarna dan diresis oleh krayon lilin menjadikan seolah-olah seperti jaring sarang labah-labah atau corak batik. berus. Biarkan permukaan yang diwarnakan itu kering. perekat getah. lukis garisan dan bentuk dengan krayon membenarkan kawasan kertas masih kelihatan. CONTOH 6 . kertas. Warna keseluruhan permukaan dengan warna air atau warna tempera. Cara-cara: 1. ratakan dan buang lebihan air yang terdapat pada kertas manila dengan menggunakan tisu. 4. 4. CONTOH 5 Jenis resis: Resis dari perekat getah dan warna air (campuran) Tema/tajuk: Alam benda (rumah saya) Alat dan bahan: warna air. Guna berus untuk membuat lakaran atau dengan jari. kertas manila. Lihat contoh berikut. pensel. 3. 2. Luruskan kertas manila semula. 3. Warnakan di atas lakaran yang dibuat dari perekat getah dengan warna air. 6. 7. CONTOH 4 Jenis resis: Krayon resis batik Tema/tajuk: Corak alam semulajadi Alat dan bahan: Krayon. Lukis atau buat lakaran ke atas kertas dengan perekat getah. berus. pemadam.

serbuk soda. Lipat kertas kartridge menjadi dua bahagian. Dalam pendekatan induktif ini. kapur putih. Gunakan berus lembut untuk mewarna corak yang dilukis tadi. pemidang kayu untuk menegangkan kain. dapat menyatakan perhubungan di antara elemen-elemen visual dan yakin telah dapat menginterpretasi kerja-kerja seni tersebut. warna batik. 7. Pendekatan induktif banyak mengumpul fakta-fakta tentang visual yang terdapat dalam sesuatu hasil kerja seni. 6. Guna pen canting untuk menceduk lilin cair dan alirkan pada corak. murid dielakkan dari membuat . 4. 4. pendekatan deduktif. krayon lilin Cara-cara: 1. berus lembut pelbagai saiz. canting ikut saiz kesukaan. pendekatan empati dan pendekatan interaktif digariskan seperti berikut: (a) Pendekatan Induktif satu proses membuat kritikan seni dan menilai hasil kerja seni di peringkat awalan. Murid dapat mengumpul satu inventori terhadap hasil kerja. Murid juga boleh membuat rumusan terhadap luahan perasaan dari apa yang mereka telah lihat. Jemur kain di bawah sinar matahari cara membangunkan kemahiran sendiri dan yakin dalam membuat kritikan seni iaitu secara pendekatan induktif. 2. 8. 2. Rebus dalam air panas yang diletak soda ash untuk menanggal kesan lilin. Setelah kering keluarkan dari pemidang dan rendam dalam sodium silikat untuk mematikan warna. Buat lakaran corak dengan pensel pada permukaan kain tersebut. 5. lilin. Kertas kartridge dilipat dan lukisan dipindahkan keatas permukaan luar lipatan. sodium silikat. Cara-cara: 1.Jenis resis: Resis dari kapur dan lilin (cara positif dan negatif) Tema/tajuk: Haiwan kegemaran saya Alat dan bahan: kertas kartridge. Perlu diingatkan bahawa kedua-dua bahan iaitu kapur dan krayon lilin disapu tebal sehingga menutupi kawasan kertas kartridge tersebut. CONTOH 7 Jenis resis: Resis dengan kain Tema/ tajuk: flora Alat dan bahan: kain putih. Kain putih diregangkan pada pemidang dengan menggunakanstapler untuk menegangkan danmeluruskan kain. Hasilnya lilin dialihkan dari permukaan dan melekat pada lipat kertas bersebelahan. 3. 3. Panaskan lilin dalam periuk dengan api yang perlahan. 5. Bahagian dalam disapu dahulu dengan satu lapisan kapur putih kemudian disapu satu lapisan krayon lilin yang berwarna.

Sarbinipani2009 25/ 33 .

Prosedur asas digariskan seperti berikut: 1. Walau pun pendekatan deduktif ini bersifat tidak natural dan terhad. tema. Interpretasi dan rumusan idea. memeriksa kerja seni yang dilihat melalui fakta-fakta visual. 2. suka. gelap. garisangarisan seperti daun. . Analogi ini membantu kita mengalami seni membuat penilaian seperti lukisan itu buruk atau lukisan itu cantik. Apa yang dicadangkan: tulang-tulang seperti dinosaur. Kita juga melihat seolah-olah pokok melambai-lambai. Menilai kerja dengan menyusun ceritera dan bukti-bukti untuk sokongan penilaian. Aspek manusia: gembira. pendekatan ini boleh menggalakkan penglibatan murid terhadap sesuatu hasil kerja seni . Penerangan tentang ciri asas hasil kerja: Bahagian elementary: seperti merah.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR 1. 3. Bahagian kompleks: corak yang terdapat pada sawah padi. Kita boleh melihat garisan seolah-olah bergerak. Penerangan tentang perhubungan antara bahagianbahagian lain: Kawasan elementary: kawasan ini lebih terang daripada kawasan di belakang Kawasan kompleks: Bahagian kanan lebih kasar daripada kawasan kiri 3. 6. terang. kesunyian. Aspek bukan manusia: Satah-satah diulang-ulang . Interpretasi aspek-aspek yang berkaitan dengan pengalaman . kereta. Penerangan beberapa kawasan dan kualiti keseluruhan: . (c) Pendekatan Empati (Empathy) . . Menentukan tahap dimana kriteria itu telah dipenuhi. Apabila kita memeriksa hasil kerja seni. kuda.berasa empati terhadap sesuatu hasil kerja seni. dikatakan mengambil format perdebatan dalam menilai hasil kerja dan ia dianggap sesuatu yang menarik dan mencabar. Apa yang dipotretkan: bot. (b) Pendekatan Deduktif . Memilih dan menentukan criteria apa yang hendak diguna. kualiti untuk mencirikan sesuatu makna ekspresif untuk memberi sokongan terhadap sesuatu penilaian. kita telah meluahkan perasaan dan kapasiti terhadapnya seolah ianya hidup dan cergas. 5. Pendekatan ini juga akan dapat menentukan kerja-kerja seni itu memuaskan atau tidak mengikut standard. marah. kuning.melibatkan pemilihan criteria tertentu untuk menilai kerjakerja seni. aktif dan mempunyai ritma. tiga segi. sedih 4. deretan pokok 2. Memeriksa sesuatu hasil kerja untuk mengenalpasti bukti-bukti tertentu yang dapat memenuhi atau tidak dapat memenuhi kriteria.

Buat perbandingan apa yang dilihat dan nyatakan perasaan sendiri. Lilin dalam aktiviti resis bertindak sebagai alat untuk menghasilkan garisan di atas permukaan kertas . Buat penilaian hasil kerja jika anda mahu. Memilih seorang moderator dan menyatakan tugastugas 2. membuat hipotesis sehingga satu atau dua interpretasi wujud untuk menerangkan makna hasil kerja tersebut. Perbincangan berdasarkan langkah yang sama seperti pendekatan induktif. iaitu mengumpul formulasi satu hipotesis tentang makna hasil kerja tersebut. perjanjian berkumpulan tentang makna-makna hasil kerja tersebut.aktiviti dalam kegiatan menggambar yang menggunakan warna-warna basah dan contengan lilin. Walaupun pendekatan ini bersifat analitikal. tempat yang anda telah pergi dan pengalaman dari menghasilkan kerja sendiri. Penglibatan secara fizikal dan imaginasi seolah-olah kita berada dalam suasana tersebut. Apa yang ingin kita lihat setelah melalui pendekatanpendekatan seperti yang telah dinyatakan terdahulu sekurang-kurangnya dapat memberikan panduan kepada guru untuk melihat perkembangan kemahiran dalam membuat penilaian secara kritikal. Lilin yang digunakan dalam aktiviti resis menjadi pelindung kepada warna asal atau terdahulu yang terdapat pada permukaan kertas. Dapatkan mood dan perasaan terhadap kerja tersebut. Galakkan seberapa ramai ahli dalam proses penerangan hasil kerja seni. RUMUSAN RESIS .beberapa teknik seperti berikut dapat membantu untuk meningkatkan empati dan turut serta seseorang dalam menjalani kritikan seni: Lihat dan nyatakan perasaan hati yang sebenar dan jangan keterlaluan dalam menyatakan perasaan hati. 3. Guna analogi dan metafora untuk mengaitkan apa yang dilihat terhadap perasaan anda. .satu pendekatan melihat sesuatu hasil kerja melalui perbincangan dan perbahasan. Gunakan body language untuk menyatakan perasaan anda. Kumpulan akan menjalankan kajian lanjut tentang hasil kerja tersebut. Beralih kepada perbincangan secara berkumpulan. pandangan setiap orang boleh meningkatkan pemahaman seseorang tentang sesuatu hasil kerja. Perkukuhkan diri dan keadaan dan jangan takut untuk menilai sesuatu hasil kerja seni. Guna pengalaman sendiri dan pengetahuan sendiri. Apabila ahli kehabisan penerangan untuk dijelaskan wujud andaian dan hipotesis 4. (d) Pendekatan Interaktif . Prosedur pendekatan ini digariskan seperti berikut: 1. Guna garis panduan induktif untuk membimbing memberi penerangan. .

Teknik tindihan lilin keatas lilin yang lain boleh dijalankan dalam aktiviti resis Teknik resis membolehkan murid meneroka dengan lebih jauh lagi tentang alatan dan bahan dalam kegiatan menggambar Sarbinipani2009 26/ 33 .

satu teknik hiasan catan dengan mendetik. deduktif. teknik corakan warna dihasilkan dengan tepukan atau jentikan menggunakan berus lukisan yang mengandungi warna ke atas permukaan yang rata kegiatan menyembur bahan cair di atas permukaan. . mengetuk atau menjentik bahagian bulu berus yang akan menghasilkan kesan a speckled granite style finish yang akan kelihatan lebih moden daripada kesan warna yang lain. .NOTA PADAT MENGGAMBAR Teknik resis adalah satu hasil kerja yang unik kerana ia menggunakan lilin sebagai menggantikan alatan biasa yang digunakan. Sodium silikat digunakan dalam resis batik kain untuk mengekalkan warna yang terdapat pada kain tersebut. buku Glosari Seni Lukis percikan didefinisikan sebagai corak-corak tompok dan titik pada lukisan cat. Warna tempera bertindak sebagai lilin dalam aktiviti menghasilkan resis Resis dari kertas lilin ialah satu perpindahan lilin yang terdapat kertas tersebut ke permukaan kertas dengan menggunakan teknik tekanan garisan. Rendaman soda ash dalam air panas bertindak untuk membuang lilin yang terdapat pada permukaan kain tersebut. . empati dan interaktif. Perekat getah bertindak sebagai lilin dalam aktiviti resis Resis secara positif dan negatif menggunakan kapur putih dan lilin dalam proses menghasilkan resis Resis dengan menggunakan kain menggunakan canting untuk membuat garisan lilin pada corak batik. Percik-percik halus warna disembur ke serata tempat untuk menghasilkan kesan antik. Gabungan warna-warna air dan lilin digunakan dalam proses menghasilkan resis. 9 PERCIKAN (a) Definisi Percikan satu aktiviti menggambar dalam kerja-kerja seni. Teknik renyukan digunakan dalam proses aktiviti resis batik kertas . Terdapat empat cara pendekatan dalam membuat kritikan seni iaitu pendekatan induktif.

Pisau. Berbagai jenis berus boleh digunakan untuk menghasilkan percikan.kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula percikan ialah titik-titik air atau warna yang berserak-serak ke sana sini setelah air atau warna itu terhempas ke suatu permukaan.. (c) Teknik . pistol semburan . Makna ke tiga ialah sesuatu yang memercik.disesuaikan dengan peringkat umur murid dan keupayaannya. Berbagai jenis teknik boleh dicadangkan untuk diguna pakai semasa menjalani aktiviti percikan ini. pita pelekat. Jika hendak menggunakan warna. corak figura. warna tempera. warna latar pada permukaan kertas perlu ditentukan dahulu samada menggunakan warna asli kertas tersebut atau diwarnakan terlebih dahulu. menyebabkan berpercikan. bentuk-bentuk dari alam benda boleh digunakan untuk menghasilkan corak dalam aktiviti percikan. merenjisi. warna poster. kertas taip. Makna kedua ialah menghambur ke sana sini. Cat emulsi paling senang dimulakan kerana cepat kering dan tidak rosak di antara satu sama lain. kadbod. Percikan seolah-olah memberi kesan seperti permukaan batu atau marble. surat khabar. warnawarna yang sesuai diaplikasikan pada permukaan kertas ialah seperti warna air. warna minyak. warna batik. di antaranya ialah: Sebelum memulakan aktiviti percikan. warna plaka / mural. memantul berselerak ke sana sini. kertas stensil Warna semburan. warna poster. Media dan Teknik Di antara alatan yang boleh digunakan untuk menghasilkan percikan ialah seperti berikut: Berbagai jenis berus lukisan yang berbagai saiz dan bentuk Berbagai jenis berus gigi dari permukaan rata hingga permukaan beralun Berbagai jenis berus cat dari permukaan lembut ke permukaan keras . cat dinding. Berbagai jenis tumbuh-tumbuhan kering. warna akrilik boleh . (b) Alat. warna tempera. Penggelek cetakan yang berbagai saiz Berbagai jenis warna air seperti warna air. dakwat Kertas yang berbagai jenis seperti kertas lukisan. kain buruk. warna minyak. manila kad. percikan adalah satu teknik mengaplikasikan sedikit curahan atau titikan warna ke atas permukaan yang dipilih.

Teknik kedua ialah dengan menggunakan berus cat dinding rumah yang terpakai.digunakan. kesan percikan akan terjadi. Hasil percikan ini akan menampakkan titik halus yang berbagai saiz dan berbagai warna. Berus diketuk kuat di bahagian tepi tin cat. Cara ini dikatakan lebih cepat menghasilkan percikan daripada cara menggunakan berus. Teknik menggunakan pistol semburan atau spray can berwarna boleh menghasilkan percikan yang halus dan seragam. Dengan menggunakan tekanan udara yang rendah. kemudian buang lebihan warna yang terdapat pada berus tersebut dengan menyapu pada tepi tin. Ketukan yang kuat akan menyebabkan titikan cat terbang di permukaan kertas. Apabila warna latar kering barulah dimulakan aktiviti percikan. Cara percikan dijalankan dengan menggunakan berbagai jenis warna boleh juga dihasilkan. Ianya boleh dijalankan beberapa kali dengan warna yang berlainan ke atas kawasan percikan yang sama. Bahagian hujung berus yang keras dicecah warna. . Sarbinipani2009 27/ 33 .Ini bermakna saiz percikan yang dihasilkan dengan satu ketukan akan menghasilkan saiz percikan lebih kurang sama.

Percikan dengan menggunakan jari juga boleh dilakukan. Terpulanglah kepada kreativiti seseorang bagaimana hendak menghasilkannya. Penggunaan warna yang pekat atau cair akan menghasilkan percikan yang berlainan saiz dan bentuk. Selain dari menggunakan berus. Semasa warna minyak masih basah percikkan turpentine atau ÂtinnerÊ dengan menggunakan berus. Percikan akan terjadi secara tidak langsung. Dakwat basah mempunyai kesan lutsinar. . Satu lagi cara menghasilkan percikan ialah dengan menggunakan seranting dedaun dari jenis halus dan nipis seperti daun pine. Cara lain untuk menghasilkan percikan ialah dengan menggosokkan pisau kecil atau hujung jari pada berus lukisan yang telah dicelup warna. Penggunaan berus gigi yang berbagai saiz juga boleh menghasilkan percikan. Cara ini akan menghasilkan percikan yang cepat. Dengan menggunakan teknik ini akan dapat corak yang serata. Seorang menghasilkan warna di atas permukaan dan seorang membuat percikan ke atas warna basah tersebut. Untuk seni halus adalah dicadangkan menggunakan dakwat jenis lightfast kerana kebanyakkan dakwat berwarna akan .NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR . berus penggelek atau pistol semburan percikan boleh juga dilakukan dengan mengetuk berus yang mempunyai warna pada bahagian pemegang kayu berus yang lain. Caranya ialah dengan mencelup kelima-lima jari pada warna dan menghayunkan jari lalu direnjis pada permukaan kertas lukisan. Tujuannya supaya percikan tidak terkena pada kawasan yang tidak dikehendaki. Guna kedua-dua teknik untuk menghasilkan pada satu permukaan yang sama. Percikan menggunakan dakwat berwarna boleh digunakan sebagai alternatif kepada warna basah. . cuba menghasilkan percikan dengan mengaplikasikan warna minyak pada permukaan kayu atau kanvas. Proses ini agak rumit dilakukan dan dicadangkan secara berdua. Celupkan satu ranting dedaun tersebut dalam warna basah dan renjis atau percikkan pada permukaan kertas. Celup berus gigi di dalam warna dan lalukan pada besi halus atau kayu halus. Ingat bahawa sebelum memulakan aktiviti percikan alas dengan menggunakan surat khabar disekeliling kawasan yang hendak dijalankan. Jika percikan dilakukan dengan menggunakan warna minyak. Percikan cara ini akan menghasilkan percikan yang tidak sekata berbanding semburan. kilauan dan senang digunakan.

Alihkan tumbuh-tumbuhan tersebut dan buat percikan kali ke tiga pula. kertas surat khabar atau kertas bungkusan. atau mencampurkan percikan dengan faux finishing techniques . Cara mengaplikasikannya: 1. Percikkan beberapa titikan warna basah ke atas permukaan kertas dengan menggunakan berus lukisan. kepingan kecil skrin cermin. gunakan kayu untuk menggosok permukaan berus. Eksperimen di atas kertas lain dahulu adalah amat digalakkan. Gosokan tersebut akan menghasilkan percikan pada permukaan kertas lukisan. Berhati-hati semasa meletakkan warna pada berus. APLIKASI ALAT. Tunjuk dan tumpukan hujung penyedut minuman pada setiap satu percikan yang ada dan tiup kuat.3 berikut: CONTOH 2 Tema: Menghasilkan corak organik Alat dan Media: kertas lukisan. 7. 3. Jika menggunakan cat semburan pastikan pintu dan tingkap ruang bengkel di buka untuk memberi laluan lebihan percikan keluar. Âspray canÊ. Sila lihat contoh di Rajah 9. Lain cara ialah dengan menggunakan pita pelekat untuk menutup permukaan kertas yang tidak hendak dikenakan warna untuk menghasilkan corak. Penggunaan dakwat ke atas sesuatu permukaan biasanya bersifat kekal dan susah untuk dipadam. tampal berbagai corak tumbuh-tumbuhan sebenar di atas permukaan kertas lukisan tersebut. Pegang skrin di atas kertas dan gosok berus (pergi dan balik) beberapa kali dengan menggunakan berus atau sembur dengan warna semburan. 6.cepat kabur. Jika susah untuk mendapatkan skrin cermin. 2. Guna pita pelekat untuk melekatkan kertas lukisan di bahagian tengah kertas surat khabar. Apabila telah membuat eksperimen dengan teknik-teknik tersebut baru mulakan aktiviti percikan secara kreatif. Warna yang terlalu banyak akan merosakkan proses atau kesan percikan. penyedut minuman. 4. warna air atau warna poster. pita pelekat. 5. Hasilnya sungguh memuaskan. 2. . Untuk menampakkan kesan yang menarik selepas menghasilkan percikan pertama. kertas lukisan. berus Cara mengaplikasikannya: 1. Cuba percik dengan menggunakan berbagai jenis warna. Sarbinipani2009 . MEDIA DAN TEKNIK CONTOH 1 Tema: tumbuh-tumbuhan atau menghasilkan corak Alat dan Media: warna tempera atau dakwat berwarna. berus keras seperti berus terpakai yang lama atau berus gigi. Hasilkan percikan sekali lagi ke atas kertas lukisan tersebut dengan menggunakan warna yang lain pula.

28/ 33 .

3. Titikkan atau percikkan dakwat di atas permukaan yang basah tadi dan biarkan dakwat itu kembang. kain buruk. 4. CONTOH 3 Tema: Percikan dalam aktiviti catan atau kolaj atau corak abstrak. warna air. kertas lukisan. Cara mengaplikasinya: 1. Lakarkan satu pemandangan di atas kertas lukisan 2. Percikkan warna-warna lembut untuk menghasilkan warna latar pada catan yang hendak dihasilkan. Ulangi percikan dengan teknik yang sama tetapi menggunakan warna yang berlainan. 2. Warnakan lakaran tersebut mengikut teknik catan yang . 4. berus lukisan. 3. pen dakwat. kertas surat khabar. Semasa menghasilkan percikan. CONTOH 5 Tema: Menghasilkan setem dengan teknik catan Alat dan Media: Kertas lukisan. Alas permukaan sekeliling dengan menggunakan kertas lukisan untuk mengelakkan percikan yang tidak diingini. 5. Percikan cara ini boleh dijalankan sewaktu anda menghasilkan catan (hasilan untuk awan) atau simpan untuk menghasilkan aktiviti kolaj. Lakukan berulang kali supaya mendapat corak yang berbagai warna. CONTOH 4 Tema: Menghasil kad ucapan Alat dan Media: berus gigi. 5. berus lukisan. Basahkan atau percikkan dengan menggunakan berus/alat semburan baju di atas permukaan kertas lukisan dengan menggunakan air jernih. 2. 6. kertas suratkhabar Cara mengaplikasinya: 1. palet. pen manuskrip. Alat dan Media: kertas lukisan. Pastikan berus berada dalam keadaan yang bersih semasa membuat percikan. warna air. Celupkan ranting dalam dakwat dan lukiskan garisangarisan sehingga ke hujung kertas untuk mendapatkan corak abstrak. kertas surat khabar. Tindihan berbagai warna pada percikan akan menghasilkan corak yang lebih cantik. ranting halus. dakwat atau warna poster. Buat garisan dan tulis kata-kata dengan menggunakan pen kaligrafi dengan kemas di bahagian tengah kertas lukisan tersebut. Jika tak secara langsung anda ternampak suatu imej terjadi. pensel. Celup berus lukisan dalam warna air dan percikkan dengan menggunakan hujung jari. tambahkan garisan supaya imej tersebut nampak dengan lebih jelas lagi. 4. Cara mengaplikasikannya: 1. 3.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Lebihan warna pada percikan tersebut akan bergerak berbagai arah menghasilkan satu corak yang menarik. gerakkan tangan supaya percikan yang dihasilkan berada dalam garisan melengkung 5.

Adalah lebih baik jika perbincangan dijalankan tanpa mengetahui siapa yang menghasilkan projek tersebut supaya komen boleh dibuat tanpa mengira berat sebelah pihak. Isu sosial/politik? . Pameran hasil projek sebaik sahaja menghasilkannya adalah jalan terbaik untuk membina satu penghormatan diri.pengajaran dan pembelajaran Galakkan murid memberi komen-komen secara open endeddan guna positif reinforcement mereka dan menerangkan projek yang dibuat dan cara-cara menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam projek tersebut. Teruskan dengan menulis kata-kata dan membuat corak tepi kertas lukisan untuk menampakkan rupa setem. bentuk.Perbincangan secara berkumpulan . penerimaan dan sikap. ekspresi idea. Kesan percikan pada bahagian latar belakang masih kelihatan dan menjadikan pemandangan lebih menarik 5. haruslah peka terhadap persepsi yang dikemukakan oleh murid seperti: . kesatuan. Adakah murid mengambil kira tujuan dan objektif yang dihasilkan oleh pelukis tersebut? . rupa dan corak dalam hasil kerja ini? R Adakah pelukis ini mengambilkira prinsip harmoni.membuat pameran di dalam bilik darjah penting dalam . perasaan. tema. jalinan. Adakah murid mengambil kira teknik-teknik yang digunakan seperti astrak. media digunakan? gambar ini? digunakan serta bila digunakan dalam dan teknik yang Bagaimana pelukis ini menggunakan garisan. sejarah. warna. kesukaan. imbangan.telah anda pelajari.. 4. mood. Sebagai guru. realistik. Adakah hasil kerja seni mempunyai fungsi dalam kehidupan pelajar? . penegasan. Adakah murid dari berbagai jenis budaya berkongsi idea yang sama tentang hasil kerja seni tersebut? Cantik? Buruk? Bermakna? .Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diambil kira apabila menjalani proses menganalisa sesuatu kerja seni: Siapakah pelukis yang melukis R Apakah tajuk atau tema yang ianya dihasilkan? R Apakah Âsubjek matterÊ yang hasilkerja seni ini? R Apakah alatan. kontra. ruang. bahan. Adakah murid boleh respon terhadap hasil kerja seni dari sudut perasaan? Bagaimana murid respon terhadap keaslian hasil kerja tersebut? Bagaimana murid respon terhadap kreativiti yang dihasilkan dalam kerja seni itu? . PERSEMBAHAN HASIL KARYA . idea apabila . kepelbagaian dalam hasil kerja seninya? R Adakah anda rasa lukisan ini realistik atau abstrak? Bagaimanakah perasaan anda. personal.

melihat hasil kerja ini? R Adakah anda rasa hasil kerja ini asli atau diciplak dari mana-mana? Sarbinipani2009 29/ 33 .

Percikan dengan jari akan menghasilkan percikan yang tidak sekata.dihasilkan dengan cara mendetik. . . warna-warna basah dan kertas. . . dihasilkan secara tidak sengaja dan bebas.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Adakah hasilkerja seni ini mempunyai perhubungan sejarah? RApakah tujuan pelukis menghasilkan hasil kerja seni ini? R Apakah yang paling menarik dalam hasil kerja seni ini? R Adakah hasil kerja seni ini berjaya atau tidak? R Adakah anda ingin membuat perubahan dalam hasil kerja ini? Kenapa? Bagaimana pelukis menunjukkan unsur ruang hadapan. dihasilkan dengan menggunakan berbagai jenis warna. . Percikan boleh dihasilkan ke atas permukaan kertas yang telah diwarna dengan warna basah terlebih dahulu. .berus dari berbagai jenis. Pita pelekat dan surat khabar bertindak sebagai alat untuk mengelakkan lebihan percikan terjadi ke atas permukaan yang tidak diingini. Teknik renjisan yang sama akan menghasilkan percikan yang kemas . boleh diulang ke atas permukaan yang sama. . RUMUSAN PERCIKAN sebagai satu hasilan titikan warna yang berselerakan ke sana sini setelah warna tersebut jatuh ke atas permukaan. mengetuk. . . . Percikan menggunakan penggelek adalah satu aktiviti yang rumit dan tidak terkawal. . tengah dan belakang dalam hasil kerja ini? R Adakah anda rasa pemilihan alat dan bahan bersesuaian dengan mood dan suasana yang terdapat dalam hasil kerja seni ini? R Adakah ia berjaya dalam menghasilkan konsep/idea tersendiri? Elemen apakah yang diguna untuk menarik perhatian anda? Bagaimana anda menilai hasil kerja ini dan berikan skala dari 1 hingga 10 (1 paling lemah hingga 10 paling baik). Percikan yang halus dan seragam boleh diaplikasikan dalam teknik semburan. . Percikan dan titikan atau stippling adalah dua kaedah yang berlainan. merenjis.menghasilkan satu permukaan seperti batu granit atau marble yang menarik. Percikan dengan tumbuh-tumbuhan boleh juga dijalankan. . menyembur dan memercik. Alatan .

corak. media. fungsi. Pameran hasil kerja adalah satu cara membina penghormatan diri dan penerimaan sikap yang positif. sejarah dan kejayaan sesuatu konsep atau idea. setem dan catan. marmar dan seramik (tessera). Foto mozek adalah gambar hasil dari cantuman beberapa gambar lain disusun menjadi satu tema /tajuk. Âsubjek matterÊ. . Perbincangan secara berkumpulan dianggap pencetus kepada pemikiran kritikal dianggap sebagai satu teknik pembelajaran yang bermakna. Penilaian sesuatu hasil kerja boleh dinilai dalam bentuk skala dari satu (lemah) hingga sepuluh (terbaik). alatan. Guru patut menggalakkan murid memberi komen secara open ended Guru perlu menggunakan soalan-soalan yang positif kepada murid apabila membuat perbincangan. teknik penghasilan. kreativiti. tajuk/tema. Guru memainkan peranan yang penting dalam menjalankan apresiasi seni. . lantai atau permukaan yang tidak rata dan menghasilkan pantulan /kilauan. keaslian. marmar atau pecahan tembikar. masa. asas senireka. kad ucapan.Tema yang boleh dijalankan dalam aktiviti percikan termasuklah lanskap. Perkara-perkara yang perlu diambilkira apabila menjalani proses menganalisa kerja seni ialah dari aspek tokoh. Sebuah gambar atau corak hiasan dibuat dengan menyusun carikan kecil bahan-bahan seperti kaca. . di susun di atas dinding. Guru harus peka terhadap persepsi yang dikemukakan oleh murid tentang sesuatu hasilkerja dari aspek budaya. 10 MOZEK (a) Definisi Mozek Glosari Seni Lukis. . cadangancadangan dan idea-idea dikatakan telah memahami nilai estetik. .Pelukis barat yang banyak mengaplikasikan hasil karyanya dalam aktiviti percikan ialah Jackson Pollock. Satu imej yang berasingan dan tidak bertindih. kayu. teknik. tumbuh-tumbuhan.Perbincangan secara berkumpulan dan membuat pameran di bilik darjah daripada hasil kerja yang dibuat adalah aktiviti yang sangat penting. perasaan. disusun secara bersebelahan. tujuan dan objektif. . . . Perbincangan dan pendedahan tentang sesuatu hasil karya seni dilihat dari sudut perspektif. mozek boleh didefinisikan sebagai satu reka bentuk atau gambar yang dibuat daripada serpihan kaca.

Mengikut sejarah lama mozek telah diperkenalkan oleh orang Greek. Pada Sarbinipani2009 30/ 33 . batu atau seramik disusun di bahagian latar yang di plaster. seramik atau tessera. Satu seni dekoratif lama dengan menyusun kepingan kecil kaca.Satu media seni di mana kepingan-kepingan kecil kaca. batu. Satu bentuk seni di mana kepingan bahan semula jadi atau bahan buatan manusia yang berwarna disusun bersebelahan tidak ditindih di atas permukaan rata untuk menghasilkan gambar atau corak. Satu corak seni yang dihasilkan dengan menekan kepingan batu. kaca. tessera di permukaan dinding. siling dan lantai.

NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR .Orang Roman pula menghias batu, marmar, seramik menggunakan teknik mozek pada permukaan dinding dan lantai. Manakala orang Kristian Orthodok Byzantine pada abad ke 16 menghiasi gereja mereka dengan teknik mozek. Kini teknik mozek luas digunakan dalam pembinaan bangunan dan aktiviti seni di sekolah. Di peringkat sekolah rendah aktiviti mozek diperkenalkan dalam subjek Pendidikan Seni Visual. Ia adalah sebahagian daripada aktiviti yang dicadangkan dalam kegiatan menggambar. (b) Alat dan Media Berbagai jenis kertas seperti kadbod, kertas lukisan, kertas menaip, kertas nota, kertas surat khabar, kertas binaan (construction paper). Berbagai jenis pelekat seperti gam biasa, gam putih, gam kayu, gam simen. Bekas untuk menyimpan carikan kertas, kadbod, syiling, bijirin . Playar, pembaris, Âclear sprayÊ Bahan semula jadi seperti bunga-bunga kering, berbagai daun kering, rumput . Pelbagai jenis biji-bijian atau objek semula jadi . Pewarna makanan . Pensel, pen, tali, Kertas berbagai warna, kertas majalah berwarna, gambar-gambar berwarna (c) Teknik Secara amnya terdapat tiga jenis teknik menghasilkan mozek iaitu direct Method , indirect method dan double indirect method. Yang dikatakan dengan teknik secara langsung atau direct method itu, ialah denganmenggambar bahan di atau permukaan seperti kertas, kadbod, permukaanpasu, lantai dan sebagainya. Ianya sesuai dilaksanakan pada projekprojekkecil yang mudah alih.Kebaikan mozek cara ini ialah mozek yang dihasilkan jelas kelihatan.Keburukannya pula pelukis atau pembuat mozek perlu bekerja secara terus menerus di atas permukaan yang dipilih. Ianya dianggap sebagai satu hasil kerja yang tidak praktikal pada jangka masa yang lama, tidak sesuai pada projek berskala besar dan susah untuk mendapatkan kesamaan permukaan yang siap. Cara ini sesuai untuk permukaan kertas lukisan, lantai dan permukaan meja. Teknik secara tidak nyata atau indirect method pula berlaku semasa proses menghasilkan sesuatu kerja. Apabila mozek siap, media yang sama diletakkan di atasnya. Hasil mozek diterbalikkan dan bahagian aslidiasingkan dari bawah mozek tadi. Teknik indirect methoÊ dan double indirect method selalunya dibuat mengikut bahagian demi bahagiansesuatu gambar terlebih dahulu sebelum hasil

mozek itu dihantar ketempat destinasi untuk ditampal. Ianya amat sesuai untuk projek besar seperti projek mural.Terdapat juga mozek yang boleh dihasilkan dalam digital imej. Imej yang dihasilkan tidak ditindih. Foto mozek pula adalah satu gambar yang dibuat daripada beberapa cantuman gambar-gambar lain yang .teknik menghasilkan mozek d Mozek kertas Mozek timbul Mozek catan Mozek campuran Mozek potongan kertas Mozek cebisan kertas Mozek tebuk (ÂpuncherÊ) Mozek koyakan kertas Mozek fabrik Mozek bijian Mozek bahan buangan APLIKASI ALAT, MEDIA DAN TEKNIK Di peringkat sekolaH rendah,carikan/potongan/guntingan/cebisan kertas-kertas berwarna dan ditampal di atas permukaan rata seperti kertas lukisan, kadbod, kayu playwood dan sebagainya. Walaupun cara menampal kertas-kertas dalam aktiviti kolaj dan mozek boleh dikira ada persamaan tetapi masih terdapat perbezaan dalam melaksanakannya. Kolaj digubah dengan menampal keratan kertas secara tindihan manakala mozek pula digubah dengan menampal keratan kertas secara bersebelahan dan tidak ditindih. Kedua-dua hasil kerja ini boleh dianggap rumit juga tetapi menarik perhatian orang ramai apabila siap. Mari kita perhatikan contoh-contoh bagaimana aktiviti mozek itu dilaksanakan. Contoh 1 Jenis Mozek: Mozek dari kertas Tema: Haiwan/figura Alat dan Bahan: gunting, kertas berwarna dari berbagai sumber, gam atau gam simen, pin rambut atau pencungkil gigi untuk mengangkat cebisan kertas, pensel, kertas latar. Cara-cara: 1. Buat satu lakaran pensil tentang tema atau tajuk yang

hendak dibuat di atas permukaan kertas. 2. Potong kertas warna dalam rupa bentuk yang sama. Potongan kertas yang berlainan warna perlu diasingkan supaya senang diperolehi dan boleh menjimatkan masa semasa proses menampal dijalankan. 3. Letak gam atau pelekat pada cebisan kertas dan di atas permukaan kertas yang mempunyai lakaran. Lekat potongan kertas berwarna tersebut pada kawasan lakaran tersebut. Tinggalkan ruang di antara cebisan-cebisan kertas supaya tindihan tidak berlaku. Potongan kertas boleh diangkat dengan menggunakan pin rambut atau pencungkil gigi yang diletak sedikit gam. 4. Teruskan kerja-kerja menghasilkan mozek sehingga habis. Tips: Cara memotong kertas berwarna ada berbagaibagai. Di antaranya ialah dengan cara carikan, koyakan, potongan bebas, potongan tiga segi, potongan Sarbinipani2009 31/ 33

disiplin dan ketekunan semasa menghasilkannya. pewarna makanan. Âclear sprayÊ. Buat garisan dengan ukuran 2cm X 2cm di keseluruhan kertas lukisan termasuk lakaran. gam putih. Lihat contoh mozek dari teknik catan: Jenis mozek: Mozek catan Tema: haiwan Alat dan bahan: pensil. Contoh 3: Terdapat juga mozek dari teknik catan. kertas lukisan. Lekat kertas binaan di atas kadbod keras. warna air atau warna poster. air. Untuk mempercepatkan proses. Letakkan gam di kawasan yang dilakar dan susun bijian.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR Contoh 2 Jenis Mozek: Mozek timbul (relief) dari biji-bijian Tema: Tumbuh-tumbuhan Alat dan bahan: kadbod. Ia juga berguna sebagai latihan mewarna. Lakar rupa bentuk ikan di atas permukaan kertas lukisan. Untuk kelihatan lebih kemas aturkan bijian di kawan rupa luar objek terlebih dahulu kemudian penuhkan bahagian dalam pula. tali atau benang. objek semulajadi pada lakaran dan penuhkan lakaran tersebut. Cara-cara: 1. sirip di bahagian dalam dan tumbuh-tumbuhan air supaya kelihatan lebih menarik. Mozek jenis ini lebih sesuai untuk muridmurid di tahap dua kerana ia memerlukan kawalan. 6. 4. pembaris. keduaduanya mempunyai saiz yang sama supaya kelihatan kukuh. Bijian-bijian atau manik-manik bersaiz halus susah untuk diatur dan memakan masa yang lama untuk menyiapkan. kulit kayu dan laiN lain yang bersesuaian untuk kelihatan lebih menarik. benang. Tambahkan mata. manik. kertas binaan. pensel. Hasilkan lakaran di atas kertas binaan dengan memerhatikan tempat atau kawasan di mana bijian perlu diletak. Kejayaan mozek ini bergantung kepada latarbelakang pelukis itu sendiri. 2. Lebih baik jika hasil kerja ini dibingkaikan dengan meletakkan cermin atau plastik keras supaya bijian kekal lama. 5. 3. Tips: Tambahan bahan boleh digunakan seperti tali. berbagai jenis biji-bijian dari alam semulajadi. Cara-cara: 1. 2. Bila siap buang lebihan bijian dan sembur hasil kerja mozek dengan clear spray untuk mendapatkan kesan yang lebih menarik. Garisan pensel perlu . berus. guna pencungkil gigi yang diletakkan sedikit gam dihujungnya supaya senang proses mengangkat bijian tersebut.

bahagian formal analisis. Proses mewarna mengambil masa yang agak lama juga untuk disiapkan. Persembahan hasil karya sendiri atau orang lain diterima sebagai bahan penting untuk dirujuk semasa menjalani sesi apresiasi seni. Untuk menghasilkan perbincangan ini.Penilaian hasil kerja seni berdasarkan empat _nsure_a iaitu bahagian diskriptif. unsur-unsur seni.dibuat secara nipis sahaja. bahagian interpretasi dan bahagian penilaian. Hadkan warna kepada tiga warna sahaja. Perkara-perkara yang perlu dibincangkan adalah seperti struktur komposisi yang terdapat dalam hasil kerja tersebut. berterus terang. dan bersoal jawab seringkali dikaitkan. perkara-perkara seperti membuat penilaian. konsep mozek masih boleh diperkenalkan. prinsipprinsip rekaan yang diguna pakai. membuat kritikan. Sarbinipani2009 3. luahan perasaan. membuat spekulasi makna yang tersirat dalam hasil kerja tersebut dan membuat andaian tentang tujuan pelukis melukis hasil karyanya. Hasil kerja seni terutama murid-murid sekolah rendah dianggap satu kerja yang jujur. ekspresi diri. segar. 4. penuh imaginatif dan intuitif. 6. 5. Biasanya mereka akan memperkatakan tentang sesuatu tema/tajuk hasil kerja itu termasuk objek/imej yang terdapat dalam hasil kerja itu. Mereka akan menyatakan pandangan mereka buat pertama kali tentang apa yang mereka lihat pada sesebuah lukisan/catan misalnya. teknik-teknik yang digunakan dalam penghasilan hasil kerja. Menilai hasil kerja di peringkat formal analisis lebih terancang. PERSEMBAHAN HASIL KARYA Dalam mempersembahkan tentang sesuatu hasil karya. seseorang murid ditanya bagaimana membuat perkaitan di antara struktur yang boleh diperhatikan dengan arah tujuan pelukis yang menghasilkan hasil karya tersebut. Satu warna dihasilkan sehingga siap barulah digunakan warna kedua dan warna ketiga. perbezaan antara simetri dan asimetri. berkomunikasi. Di peringkat ini murid akan dapat mengetahui . diskusi. Tips: Walaupun aktiviti mozek ini tidak menggunakan teknik menampal bahanbahan. Dengan cara ini corak ikan akan kelihatan lebih menarik apabila siap nanti. Dalam aktiviti ini adalah dicadangkan warna-warna yang hendak digunakan adalah warnawarna kontra supaya objek yang dilukis jelas kelihatan. Manakala di peringkat interpretasi pula perbincangan lebih menjurus kepada tahap-tahap imaginasi seseorang murid itu. Menilai kerja seni di peringkat diskriptif memerlukan seseorang menggunakan deria lihat dan menyatakan apa yang mereka lihat dalam sesuatu hasil karya. Garisan yang memisahkan empat segi dalam beberapa bahagian perlu diwarnakan dengan warna yang berlainan. Kotak-kotak tersebut diwarnakan dengan warna air atau warna poster dengan warna yang dikehendaki. Aktiviti ini sesuai dijalankan dalam kumpulan kecil. . mengenal pasti alatan dan media yang digunakan dalam hasil kerja.

Mereka juga boleh mengaitkan elemenelemen 32/ 33 .penggunaan komposisi elemen yang telah digunakan oleh pelukis.

Orang Greek.NOTA PADAT MENGGAMBAR NOTA PADAT MENGGAMBAR RUMUSAN MOZEK Satu hasil kerja seni menggambar yang dihasilkan dengan menyusun bahan-bahan tertentu di atas permukaan rata. . Teknik mozek catan ialah satu-satunya teknik yang tidak memerlukan bahan untuk menampal. Potongan kertas boleh dijalankan dengan berbagai bentuk dan tidak terhad kepada satu bentuk sahaja. bahan dan media. indirect method dan double direct method. Roman dan Kristian mula-mula seni menggambar menggunakan teknik mozek. Guru boleh menjalankan hasil kerja murid secara studio . Semburan lutsinar ke atas permukaan hasil kerja mozek menjadikan mozek lebih menarik. Setiap teknik dalam aktiviti mempunyai perbezaan dari segi penggunaanalatan. Penyesuaian warna untuk mozek perlu dibuat dengan teliti untuk menampakkan prinsip kontra pada objek yang dihasilkan. . Teknik mozek timbul (relief) lebih sesuai menggunakan bahan-bahan timbul. Tips untuk mengangkat cebisan kertas dengan mudah ialah dengan cara meletakkan sedikit gam pada penghujung alatan tersebut. Terdapat tiga jenis teknik menghasilkan mozek iaitu secara direct method. . Aktiviti mozek boleh dijalankan sebagai aktiviti dalam seni menggambar di dalam sekolah dan pada bangunanbangunan di luar sekolah. . Penggunaan linguistik dan ekspresi visual penting dalam menilai sesuatu hasil kerja seni. Teknik mozek dihasilkan dengan menyusun bahan secara bersebelahan dan rapat tetapi masih meninggalkan ruang latar. Kemahiran kritis dan kreatif boleh dikembangkan bersama-sama aktiviti seni. Bahan-bahan yang digunakan adalah dari bahan semula jadi atau buatan manusia mengikut kesesuaian tahap murid dan jenis kelas yang hendak diajar. Bahan-bahan yang dilekatkan untuk menghasilkan mozek boleh di campur.

aktiviti centred method. cara berkomunikasi. penggunaan alatan dan media yang lebih meluas. sintesis. perbincangan tentang isu-isu social dan kritikan membina. interpretasi dan penilaian. anecdotal accounts dan artis terkenal sahaja. . Apresiasi seni boleh dijalankan berdasarkan empat peringkat iaitu diskriptif. Apresiasi seni pada zaman sekarang lebih tertumpu kepada kajian. . . Apresiasi seni pada zaman dahulu lebih tertumpu kepada teacher centred dan terhad kepada rujukan sedia ada. nilai sentimental.pemerhatian. analisia. persepsi. analisa formal. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful