Imam Hafs Sumbangan Imam Hafsdalambacaan al-Quran adalahbegitubesar.Kebanyakanumat Islam di duniapadaharinimembaca al-Quran danmencetaknyaadalahmengikutriwayatHafs.

Beliauialah Abu Umar Hafs bin Sulaiman bin al-Mughirah bin AbiDaud al-Asadi al-Kufi al-Bazzaz. RiwayatHidupdanMenuntutIlmuHafsdilahirkanpadatahun 90H.BeliaumengambililmuQiraatdaripadaAsimyang merupakan ayah tirinyasecaratalaqqi.Berkata al Dani: HafsmengambilQiraatdaripadaAsimsecaratilawah (bacaan).Beliaupergike Baghdad danmengajarsertamembacakannyakepadamanusia.Kemudianmenetapbeberapawaktu di Mekahturutmengajardanmembacakankepadamanusia. Kelebihan-kelebihannya BerkataYahya bin Ma in: Riwayat yang sahihdaripadabacaanAsimadalahriwayatAbi Umar Hafs bin Sulaiman. Berkata Abu Hisham al-Rifa i: HafsmerupakanmuridAsim yangpaling alimdenganqiraatAsim, BeliaulebihrajihdansahihdaripadaSyu bah padaDabt alHuruf(meletakkanbarishuruf-huruf al-Quran) Sumbangan-sumbangannya Hafsmerupakanseorangulama yang masyhur di dalambidangQiraat al Quran.Ulamaulamaterdahuluberperananbesar di dalammenyebarkanilmu agamaAllah s.w.t. BegitujugaHafsturutmempunyairamaimuridnyasebagaibuktiketinggianilmudansumbangannyakepad amasyarakat Islam.Sumbangannyamelaluimajlis-majlisilmu, muzakarah, pengajarandansebagainya.SehinggalahilmuQiraatiniberkembangsampaikehariini.Padahariinikebanya kanumat Islam menggunakanbacaan al-Quran mengikutriwayatHafs.Inimenunjukkanterdapatkeistemewaandalamriwayatiniberbandingdenganriwa yat-ruwayat lain. Antarakeistemewaanriwayatiniialah: 1. Sanad Imam HafsbersambungdengangurunyasehinggakepadaRasulullahs.a.w. 2. Perawi-perawisanad Imam Hafsadalah di kalanganulama yang muktabardandihormatipadazamanmereka. 3. Khilaf yang terdapatpadabacaan Imam Hafsadalahsedikitjikadibandingkandenganriwayatriwayat lain sepertiterdapathanyasatuImalah, satuTashil, satu al-Raumatau al-Isymam, empattempatSaktahdan lain-lain.