P. 1
Imam Hafs Biografi

Imam Hafs Biografi

|Views: 1,140|Likes:
Published by nazmeera

More info:

Published by: nazmeera on May 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2013

pdf

text

original

Imam Hafs Sumbangan Imam Hafsdalambacaan al-Quran adalahbegitubesar.Kebanyakanumat Islam di duniapadaharinimembaca al-Quran danmencetaknyaadalahmengikutriwayatHafs.

Beliauialah Abu Umar Hafs bin Sulaiman bin al-Mughirah bin AbiDaud al-Asadi al-Kufi al-Bazzaz. RiwayatHidupdanMenuntutIlmuHafsdilahirkanpadatahun 90H.BeliaumengambililmuQiraatdaripadaAsimyang merupakan ayah tirinyasecaratalaqqi.Berkata al Dani: HafsmengambilQiraatdaripadaAsimsecaratilawah (bacaan).Beliaupergike Baghdad danmengajarsertamembacakannyakepadamanusia.Kemudianmenetapbeberapawaktu di Mekahturutmengajardanmembacakankepadamanusia. Kelebihan-kelebihannya BerkataYahya bin Ma in: Riwayat yang sahihdaripadabacaanAsimadalahriwayatAbi Umar Hafs bin Sulaiman. Berkata Abu Hisham al-Rifa i: HafsmerupakanmuridAsim yangpaling alimdenganqiraatAsim, BeliaulebihrajihdansahihdaripadaSyu bah padaDabt alHuruf(meletakkanbarishuruf-huruf al-Quran) Sumbangan-sumbangannya Hafsmerupakanseorangulama yang masyhur di dalambidangQiraat al Quran.Ulamaulamaterdahuluberperananbesar di dalammenyebarkanilmu agamaAllah s.w.t. BegitujugaHafsturutmempunyairamaimuridnyasebagaibuktiketinggianilmudansumbangannyakepad amasyarakat Islam.Sumbangannyamelaluimajlis-majlisilmu, muzakarah, pengajarandansebagainya.SehinggalahilmuQiraatiniberkembangsampaikehariini.Padahariinikebanya kanumat Islam menggunakanbacaan al-Quran mengikutriwayatHafs.Inimenunjukkanterdapatkeistemewaandalamriwayatiniberbandingdenganriwa yat-ruwayat lain. Antarakeistemewaanriwayatiniialah: 1. Sanad Imam HafsbersambungdengangurunyasehinggakepadaRasulullahs.a.w. 2. Perawi-perawisanad Imam Hafsadalah di kalanganulama yang muktabardandihormatipadazamanmereka. 3. Khilaf yang terdapatpadabacaan Imam Hafsadalahsedikitjikadibandingkandenganriwayatriwayat lain sepertiterdapathanyasatuImalah, satuTashil, satu al-Raumatau al-Isymam, empattempatSaktahdan lain-lain.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->