P. 1
APA ITU LAPORAN

APA ITU LAPORAN

|Views: 2,435|Likes:
Published by ctfazli

More info:

Published by: ctfazli on May 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

APA ITU LAPORAN?

PENEGNALAN Laporan ialah maklumat tentang sesuatu kedudukan (masalah yang dihadapi dll) yang dilaporkan (kamus dewan 1996:766) atau sesuatu kenyataan formal hasil daripada sesuatu penyelidikan atau sebarang maklumat lengkap tentang sesuatu hal yang

disampaikan oleh sekumpulan penyelidik atau sesebuah badan. Manakal, Siti Hajar Abd Azizi (2008´274) menyebut bahawa laporan ialah kertas yang mengandungi khabar atau maklumat, Laporan ditulis bagi melapo rkan sesuatu hal atau

perkara yang telah berlaku. Laporan merupakan maklumat tentang sesuatu perkara yang dilaporkan. Laporan boleh ditujukan kepada seseorang individu, sekumpulan ahli jawatankuasa atau sesebuah organisasi. Selain itu, laporan itu merupa kan pemerian bertulis tentang kejadian, perkara atau pendapat yang disampaikan dalam fomat tertentu dan laras bahasa format. Terdapat jenis laporan yang kerap bergantung pada situasi, antaranya; Laporan rutin, seperti kemajuan projek sendiri. Laporan tak rutin yang disediakan untuk tujuan khusus seperti laopran penyiasatan,laporan penyelidikan parti politik , laporan produk dan laporan kebakaran. PERINGKAT PENGHASILAN LAPORAN Laporan dihasilakn apabila terdapatnya elemen -eleman breikut: Penulis Sesuatu laporan bermula daripada usaha seseorang yang mahir dalam sesuatau bidang atau lapangan menggunakan sumber -sumber tertentu untuk menentukan sesuatu laporan. Jika sekiranya sesebuah organisasi tidak menyediakan keperluan yang cukup, khidmat sokongan atau perala tan dan penulis tidak memohonnya, laporan itu mungkin memerlukan lebih banyak masa dan perbelanjaan untuk menyiapkannya. Isi kandungan Berdasarkan sumber-sumber yang boleh didapatinya, termasuk nota, buku, pendidikan masa dan pengalaman, penulis perlu mem buat pilihan antara apa yang hendak dimasukkan dalam laopran atau apa yang hendak ditinggalkan. Inilah bahagian yang memerlukan pertimbangan sewajarnya oleh penulis.

Laporan biasanya mempunyai format khas yang mengandungi tajuk muka surat. CIRI-CIRI UMUM Kebanyakan laporan mempunyai ciri -ciri umum seperti berikut: y Struktur dan nada yang formal Laporan tenyata lebih formal berbanding dengan komunikasi yang lain. y Pernyataan pendapat Dalam banyak lpaoran.Struktur Kandungan perlu disusun secara teratur dengan tajuk dan penomboran yang sesuai. dan lampiran. senarai cadangan atau isi. format laporan sesuai bagi dokumen untuk edfaran luas atau untuk arahan. Laras bahasa lebih formal dan tiada ciri bahasa peribadi. y Persembahan Berilustrasi Penggunaan gambar. laporan boleh m empengaruhi sesuatu pandangan atau tindakan. tujuan sebenar sesuatu laporan itu ialah untuk mempengaruhi pembaca.masalah atau pekerjaan mereka yang dipengaruhi oleh cara penulisan laporan itu. Kesemua kesimpulan ini penting sabagi pelengkap tujuan laporan sehingga penulsi laoran perlu mendapatkan ketepatan fakta tambahan. Kesannya. Dengan demikian. Penelitian yang yang kurang rapi boleh memberikan kesan yang tidak baik terhadap sesuatu laporan. penutup. senarai cadanagn. Pembaca Mereka menerima laporan dan membaca atau tidak sebahagiannya bergantung atau kepada keseluruhannya. perenggan demi perenggan sehingga terbentuk sesuatu laporan. senarai kandungan atau isi. penulis membuat kesimpulan selepas menelaah. Gaya penulisan Penulis perlu memilih perkataan sendiri dan menyusunnya menjadi ayat seterusnya. Mereka bertindak prasangka. graf dan rajah untuk menjadika n jumlah maklumat lebih mudah difaham. menilai dan mnegupas bukti yang dikemukakan. Keputusan Setelah dibaca. . Jadi. pengenalan ringkasaa. sesuatu laporan itu perlu diteliti dengan rapi.

nama ataunrujukan orang atau organisasi yang menjadi sasaran. Struktur dan tajuk yang dipilih . ringkasan ka edah penyelidikan dan penghargaan kepada sumber maklumat. Senarainya harus berurutan termasuk tajuk dan lampiran denagn muka surat dan penomboran pada pernggannya. kerja penyelidikan dan kesimpulan utama serta cadangan. Hujahan y Disusun dibawah bahagian tajuk dan pengenalan bagi memudahkanrujukan dan pemahaman. Senarai kandungan Maklumat ini diperlu kan untuk laporan panjang.y Kegunaan Laporan Sebaran jenis laporan hanya berjaya sebagai dokumen bertulis sekiranya penulisnya memahami kehendak pembaca dan mengemukakan butiran yang relevan dengan kehendak tersebut. organisasi dan rujukan. tarikh keluaran (bulan dan tahun). Pengenalan y Mengandungi latar belakang sejarah sehingga kepada penghasilan laporan. Terdapat dua bentuk kepanjangan ringkasan : y Satu perenggan 50 -100 perkataan dan satu muka surat 300 -400 perkataan. Lazimnya. Ringkasan Diperlukan bagi laporan panjang yang memberi gambaran umu akan keseluruhan kandungan. ringkasan latar belakang kajian. Sesuatu kepanjangan perenggan ringkasan dianggap mencukupi jika ringkasan sejumlah besar laporan diterbitkan bersama secara berasingan daripada laporan yang diringksakan. rujukan. Indeks selalunya terletak di bahagian belakang dan sangat berguna unt uk buku tetapi jarang digunakan dalam laporan perdagangan. bahagian ini disebut: y Kandungan dan berbeza denagn indeks yang merupakan senarai isi utama yang dibincangkan dengan susunan mengikut abjad. tajuk laporan. FORMAT LAPORAN Umunya sesebuah laporan mempunyai format yang berikut: Judul muka surat Bahagian ini mengandungi nama penulis.

jangka masa hadapan dan lampi ran. Penulis mungkin menggunakan bukti -bukti yang diperoleh pada bahagian hujahan untuk membantu beliau membuat sebarang pertimbangan. Rujukan dan bibliografi y Rujukan merupakan bahan sumber yang di yatakan dalam isi sesuatu laporan. Contoh. Cadangan y Perlu disediakan sebagai satu senarai yang sekiranya panjang boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. tajuk itu meliputi semua tajuk kecil dibawahnya. Lampiran y Bahagian ini perlu bagi laporan panjang untuk mengurangkan bukti dan hujahan. Bilangan lampira bergantung kepada justifikasi laporan dan keperluan buk ti. laporan penefrbitan buku Institusi Pengajian Tinggi memerluakn maklumat tentang sejarah perkembangan penerbitan buku. kakitangan pengurusan. tajuk kesimpulan tidak semsetinya terletak pada bahagian akhir. Namun begitu. ini bermakna dalam penulisan laporan. jangan sesekali menggunakan istilah ³ringksan cadangan´ kesuali bagi senarai padat yang tidak lengkap. Syor atau cadangan dikemukakan selepas kesimpulan. Misalnya. y Apabila tajuk utama digunakan. kakitangan sidang pengarang.bergantung kepada subjek laporan. y Bahagaian ini dianggap paling penting dalam a sesuatu laporan kerana di ruangna inilah penulis menyatakan ramalannya.tempat operasi. k os. Kesimpulan y Cara persembahnnya berbeza -beza kerana kesimpulan laporan boleh disenaraikan dan dinomborkan. Kesimpulan perlulah meyakinkan supaya pembaca dapat mengikuti seterusnya perbincangan penulis. Maka tidak perlulah disebut ³bunga mawar´ dan sebagainya. Lampiran juga harus mengandungi bukti teknikal yang mungkin tidak sesuai dimasukkan dalam laporan sebenar. Setiap cadangan perlu dihujahkan dengan alasan (justifikasi) yang konkrit. Kerap kali hal ini melibatkan perbandinagn pelbagai kemungkinan yang berbeza dan ditulis secara tersusun sebagai sebahagian daripada kandungan laporan. jika tajuk utamanya µbunga¶ dan dibawahnya termasuk tajuk-tajuk kecil ³mawar´. ringksan operasi semasa. Sementara bibliografi adalah bahan bacaan lanjutan yang disenaraikan pada bahagian akhir . ³tanjung´ dan ³melur´.

d) Penulisan laporan jenis ini memerlukan fakta -fakta yang tepat fotografik. b) Laporan ini tidak bersifat khayalan atau fiksyen seperti yang terdapat dalam penulisan berbentuk naratif. Penyampaian Laporan perlu dipersembahkan dalam bahasa yang ringkas dan mudah dan e lakkan daripada menggunakan istilah teknikal. Hindarkan keraguan atau kekaburan pada kesimpulan dan cadangan. Semua laporan.y Jika sekiranya terdapat banyak istilah teknikal digunakan dalama sesuatu laporan. pengolahan bahasa yang mudah dan perlulah berdasarkan pemerhatian yang rapi oleh penulisnya terhadap sesuatu laporan contohnya laporan polis seperti rompakan. Contohnya kalau laporan itu tentang sesuatu lawatan : perlu ada . c) Memerlukan gambaran yang jelas dan lengkap tentang sesua tu aspek tanpa memasuki emosi penulis. Pemerian atau penyelidikan a) Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang sesuatau hal objek atau seseorang agar mereka dapat menafsirkan sesuatu yang digambarkan itu dengan jelas. tidak timbul kekeliruan atau kekaburan agar pembaca boleh mengikuti dan mentafsirkannya dengan .mudah setiap perincian yang terdapat dalam laporan itu. semak laporan itu daripada sebahagian kesilapan atau kecacatan. Jenis-jenis laporan Terdapat empat jenis penulisan laporan iaitu yang berbentuk 1. gaya yang tidak cekap dan sebagainya. g) Laporan jenis ini memerlukan format yang boleh menjadi dasar atau asas penulisannya tegasnya perlu adalah perincian tentang perkara yang hendak dilaporkan. ragut dan sebagainya. e) Laporan jenis ini perlu ditulis dengan jelas dan boleh menggambarkan secara objektif dan realistik akan perkara yang dilaporkan. f) Penulisan jenis ini juag memerlukan penyusunan yang rapi dan spesifik supaya tidak berla ku pengulangan fakta. separuhnya diketahui oleh sebahagian pembaca dan separuh lagi tidak difahami oleh pembaca lain maka pada bahagian akhir rujukan perlulah disediakan glosari. samaada untuk edaran dalaman atau luaran bersifat formal dan nada penulisannya rasmi serta gaya bahasanya betul.

butiran mengenai tempat ayng dilawati mereka yang turut serta sambutan yang diberikan. b) Contohnya. masalah yang dihadapi dan sebagainya. c) Laporan jenis ini memerlukan daya fikir yang kreatif dan pen aalukan yang mendalam kerana kalau tidak masalah tidak akan dapat diatasi dan strategi yang berkesan untuk mencapai matlamatnya tidak akan disediakan. Penyelesaian masalah a) Tujuannya ialah untuk mn eydiakan satu rancangan yang boleh digunakan menyelesaikan susuatu masalh seperti masalah -masalah yang dihadapi oleh sesuatu institusi pendidikan. Analisis a) Laporan ini bertjuan untuk menganalisis sesuatu sebelum sebarang keputusan terhadapnya diambil. Penilaian a) Laporan ini berfungsi unutk menilai sesuatu lazimnay digunapakai bagi tujuan penilaian prestas i kerja seseorang pegawai. Jika penilaian yang dikemukakan dlama laporan itu tidak tepat sudah pasti keputusan yang diambil terhadapnya juga kurang tepat jadi setiap penilaian yang dilaporkan itu mesti disokong denagn bukti -bukti yang kukuh. c) Laporan ini perlu dibuat denagn tepat dan objektif kerana seuatu keputusan adalah bergantung kepada kandunagn laporan itu. Jika sekolah berkenaan ingin mnegatasi masalahnya secara objektif. satu laporan khas adalah diperlukan. mengenalpasti kaedah dan strategi untuk mencapai matlamat tersebut dan menunujukkan bagaimana kaedah dan strategi itu dapat diaplikasikan. Malah kandungan laporan itu mesti berdasrkan tujuan dan keperluan laporan itu sendiri. laporaan sulit daripada pihak yang mengenali dirinya adalah diperlukan. Laporan tu perlu memperincikan tentang punca -punca merosotnya displin dan pencapaian akademik para pelajar. maklumat yang didapati daripada pnenilaian terhadap kesan lawatan. masa dan tarikh lawatan belanja yang dikeluarkan. sebuah sekolah menengah menghadapi masalah kemerosotan displin dan akademik para pelajarnya yang begitu ketara. b) Laporan berbentuk analisis memerlukan penelitian secara terperinci terhadap sesuatu perkara dan dalam proses menaganalisis perkra itu perlu diagih-agihkan kepada beberapa bahagian atau peringkat tertentu . menyatakan matlamat yang dicapai (memupuk displin dan meningkatkan mutu akademik). 2. 4. 3. b) Apabila sesorang itu memohon untuk sesuatu pekerjaan baru.

laporan kemajuan projek atau prestasi pekerja setiap bulan. Dari segi format. LAPORAN RUTIN Laporan rutin biasanya digunakan untuk kegunaan dalaman seperti kemajuan projek persendirian dalam jabatan. kuasa beli mereka dan bandingan kumpulan umur yang lain juga diprlukan sebelum keputusan memasarkan barangan sukan kengara itu dijalankan. yang kurang mendapat tindakan sewajarnya kerana ia diisi dalam borang yang standard dan dianggap laporan rutin sahaja. laporan rutin biasanya ditulis dalam borang khas. Dari segi kelemahan. Ciri -Ciri laporan biasanya terdiri daripada format. oleh sebab laporan ini mengandungi perkara berilustrasi. gaya penulisan mungkin terbatas pada pemilihan kaedah susun letak ilustrasi dan teks. Di samping itu. aturan tatabahasa mungkin kurang dipatuhi dan tidak sesuai untuk tatapan pihak di luar organisasi. Contohnya. tajuk. maklumat pada laporan. Cara ini membolehkan penulisan dan bacaan laporan lebih mudah dan cepat. Dengan cara ini. laporan jenis ini sangant penting untuk memberikan gambaran tepat tentang sesuatu pers oalan yang dibangkitkan supaya kaitannya secara menyeluruh dapat dinyatakan dnegan jelas. oleh sebab bersifat rutin. c) Tegasnya. hasil laporan jarang menepati kehendak pembaca. d) Contohnya sebuah syarikat mahu memasarkan barangan sukan untuk golonagn remaja ke sebuah negara yang menjadi kawasan pasaran baru.supaya dapat dijelaskan bagaimana sesuatau bahagian itu berfungsi dan apakan kaitannya dengan bahagian -bahagian lain. kefahaman pembaca dan maklum balas. Laporan itu mneyatakan jumlah remaj a dewasa itu dan jangkaan tambahan pada masa hadapan. Maklumat pada laporan biasanya . Dari segi tajuk. borang laporan direka bentuk untuk menonjolkan perkara penting dan membenarkan penulis mengemukakan cadangan peribadi. oleh seb ab laporannya bersifat rutin.

tarikh. Dapatan: Nyatakan fakta secara urutan.Laporan apa? . penulis harus peka kepada kehendak pembaca. 2. tarikh jangka masa liputan. Kaedah Penyelidikan: Bagaimana. tarikh dikeluarkan dan nombor rujukan. misalnya wawancara. Bahagi bahan . Oleh sebab kekerapan laporan itu.Ringkasan 1. Semua ini dapat membantu penulisan laporan yang berkesan. CONTOH SUSUN LETAK LAPORAN 1. Di samping itu. Ini menguntungkan kerana dapat menentukan gaya. tajuk dokumen.Siapa memerlukannya? . Matlamat : . Penulis Laporan ----------------------------------------------------------4. penyiasatan dan rujukan. penulisnya mungkin mendapat maklum balas daripada pembaca atau sumber lain. Tajuk perkara : Laporan Amali Sukan dan Rekreasi di BM LAPORAN AMALI SUKAN DAN REKREASI DI BM Oleh : Ahad Bin Senayan 2. cara persembahan.mengandungi nama penulis. apa yang relevan dan sebagainya. di mana dan bila anda mengumpul Maklumat. Penerima Laporan -------------------- Tarikh -------------------- 3.

Cadangan Jika anda rasa tindakan khusus diperlukan anda Boleh turunkan cadangan di sini. Kebanyakan laporan tak rutin. sama ada. penulis mesti mendapat persetujuan bertulis ± untuk mengadakan mesyuarat awal. perincian berbeza menurut subjek laporan harus diteliti. untuk kegunaan dalaman atau luaran mempunyai ciri-ciri rujukan utama dan pendekatan penyelidikan. sebelum merancang penyelidikan. LAPORAN TAK RUTIN Laporan tak rutin meliputi laporan yang ditauliahkan untuk tinj auan khusus misalnya. Dari segi pendekatan penyelidikan. . Anda boleh nyatakan pendapat sendiri dan rujukan. 3. Penutup: Nyatakan kesimpulan berdasarkan semua fakta yang ada. Laporan tahunan dianggap laporan tak rutin. Dari segi keutamaan. Hal ini kerana perincian berbeza menurut subjek laporan. Penulis juga perlu mengetahui laporan i tu ditulis dan jangkaan d aripada pihak pembaca.kepada bahagian dan subbahagian jika perlu. laporan penyiasatan pilihan raya. laporan kebakaran atau laporan produk. 4.

Pada peringkat ini. dan kemudian membolehkan penulis menulis draf laporan. penomboran pada perenggan. Jika berlaku kekurangan atau keraguan. c) Senarai Kandungan Ini juga diperlukan untuk laporan panjang. organisasi. terhadap fakta penting yang diterima. dan perakaman sumber yang relevan. Penulis mesti menyemak segala maklumat yang relevan dengan tujuan penyiasatan dan membuat per timbangan sama ada fakta yang relevan atau bidang penyelidikan terlepas perhatian. Ini memberi gambaran umum tentang kandungan laporan. . dan rujukan. semua tajuk. b) Ringkasan Ini hanya penting bagi laporan panjang. dengan muka surat. penulis perlu menilai dan memilih dalam ruang lingkup tujuan. kesimpulan dan cadangan. Senarainya berurutan. Susun letak umum laporan rutin dan laporan tak rutin biasanya mengandungi: a) Judul muka surat Judul ini menyatakan nama penulis. tarikh keluaran (bulan dan tahun). ringkasan latar belakang penyiasatan. termasuk lampiran. boleh dibentuk kesimpulan awal. Setelah segala bukti ya ng relevan terkumpul. kerja penyelidikan. pengambilan nota yang lengkap. penyelidikan dan pengesahan terhadap segala butiran dapat dilakukan. nama atau rujukan orang atau organisasi yang ditujukan.Butiran yang utama meliputi pengumpulan fakta. tajuk laporan.

g) Cadangan Cadangan dimuatkan sebagai satu senarai yang panjang. tempat operasi dan staf pengurusan. staf editoral. bolehlah dibahagikan menjadi beberapa bahagian. laporan penerbitan buku pengajian tinggi antara lain memuatkan sejarah dan perkembangan penerbitan buku. untuk mengurangkan bukti dan hujahan. jangan menggunakan istilah ´Ringkasan Cadangan´ melainkan bagi senarai yang padat. e) Hujahan Ini disusun di bawah bahagian dan tajuk untuk memudahkan ringkasan dan pemahaman. Syor atau cadangan datang selepas kesimpulan yang bermakna dalam penulisan laporan. f) Kesimpulan Caranya berbeza-beza daripada akhir penulisan esei atau prosa lain kerana kesimpulan laporan boleh disenaraikan dan diberi nombor. tajuk kesimpulan tidak semestinya pada bahagian akhir. Lampiran juga perlu mengandungi bukti teknikal yang mungkin tidak . Contoh. Setiap cadangan perlu di hujahkan dengan justifikasi. Akan tetapi. kos prospek dan lampiran. ringkasan kaedah penyelidikan dan penghargaan menjadi sumber maklumat yang relevan.d) Pengenalan Ini memasukkan rangka sejarah latar belakang yang membina pentauliahan laporan. ringkasan operasi semasa. Struktur dan tajuk yang dipilih bergantung pada subjek laporan. rujukan. yang tidak le ngkap. h) Lampiran Ini perlu bagi laporan panjang.

Penggunaan istilah teknikal tidak harus menimbulkan keraguan atau kekaburan pada kesimpulan dan cadangan. Jumlah lampiran bergantung pada keperluan bukti dan justifikasi laporan. Persembahan Untuk persembahan penggunaan bahasa yang ringkas dan mudah adalah digalakkan. gaya tak konsisten atau kekurangan lain. i) Rujukan dan Bibliografi Perbezaanya. Formaliti Semua laporan secara dalaman atau luaran secara umumnya hendaklah bersifat formal dan nada penulis an bersifat rasmi dengan kepastian penggunaan tatabahasa yang betul. rujukan disebut dalam isi laporan manakala bibliografi berupa bacaan lanjutan yang disenaraikan pada bahagian akhir. . Dokumen harus disunting untuk menghindar kecacatan.sesuai dimuatkan dalam laporan sebenar.

Apakah pentingnya? Apakah implikasinya? 5. Dalam analisis permasalahan. Kemudian. penulis laporan perlu mengemukakan pertanyaan berikut: . Apakah sumbangannya? 3. Pembaca laporan ingin memperoleh maklumat yang sesuai untuk membuat keputusan. Apakah tindakan yang dicadangkan? 6. Berkesan di sini bermaksud analisis yang terperinci dengan masalah dan kesedaran penulis tentang faktor yang terlibat dalamnya. diteruskan kepada orang lain atau diabaikan sahaja. Pihak yang memberi tugas ingin mengetahui dengan cepat apakah laporan yang diterimanya perlu dibaca. Apakan kesimpulan dan cadangannya? 4. Laporan yang berkesan mesti ditulis untuk memenuhi maksud tertentu dalam keadaan khusus. Untuk memastikan laporan itu berguna. Apakah yang dilaporkan dan siapa penulisnya? 2. pencapaian projek atau kegagalan projek. membuat perakuan kepada pihak yang memberi tugas. pembaca memerlukan jawapan terhadap beberapa pernyataa n berikut: 1.Laporan Penyelidikan Laporan penyelidikan ialah laporan penyelidikan berupa pemerian atau laporan yang dibuat oleh pegawai atau jawatankuasa tertentu untuk menyiasat dasar tertentu. Mengapa ? Oleh siapa? Bila? Bagaimana? Laporan yang baik laksana esei yang padat dan jelas bagi pembaca.

4. tampat dan tarikh harus disenaraikan. 5. yang mengajak pembaca ke arah penyelesaian permasalahan tersebut. . gambar seharusnya disertakan jika berkaitan. Apakah yang dikehendaki? 6. 2. rajah. Mengapakah laporan ini diperlukan? 5. 3. Judul Tajuk laporan dan maklumat pelapor.1. dan pengenalan permasalahan. jawatan. Bagaimanakah laporan itu dimanfaatkan? 4. Siapakah yang membaca? 3. Bilakah yang dikehendaki? Format umum 1. Apakah maksud laporan? 2. Data Data merangkumi penyajian dan penghuraian perangkaan. Pendahuluan Pendahuluan haruslah berisi maklumat latar belakang. Ilustrasi Peta. Huraian dan analisis Huraian dan analisis adalah pemerian lengkap yang biasanya disampaikan menurut judul besar dan judul kecil serta satu fakta satu perenggan.

Ringkasan dan kesimpulan Maklumat ringkas tentang permasalahan dan tindakan utama yang bakal dilakukan hendaklah diringkaskan dan disimpulkan. Pemerian dari segi huraian bersifat pemerian keadaan semasa dan sebelum. Pemerian dari segi penjelasan bersifat pemerian lanjut tentang perkara yang ditimbulan. Perakuan Sesuatu cadangan sama ada mereka meenrima. pemerian bersifat lebih pendapat tentang sesuatu perkara. menolak.6. 8. . Lampiran Senarai bahan bertulis yang dijadikan rujukan seperti memorandum dan dokumen yang berkaitan dengan pembaca yang diselidik dan dilaporkan hendaklah dilampirkan. Untuk perakuan. menangguhkan atau meminda perkara yang dilaporkan hendaklah diperakukan. pemerian bersifat sebagai tanda menerima atau menolak dapatan daripada sesuatu penyelidikan dan kajian. Gaya bahasa Gaya bahasa penulisan laporan penyelidikan agak ilmiah tetapi kurang menggunakan istilah teknikal. Dari segi pentafsiran. Ungkapan bahasa yang digunakan dalam laporan penyelidikan seperti didapati dan setelah. 7.

2) Juga diperakukan supaya setiap petugas sekolah ini diberi cuti tambahan pada musim perayaan. Ungkapan tersebut boleh didahului kata maka atau ungkapan oleh yang demikian. ungkapan yang biasa digunakan seperti dengan ini diperakukan. Laporan Tahunan Laporan tahunan merupakan pemerian secara bertulis terhadap jabatan. Setelah meneliti laporan tersebut. Laporan ini memuatkan perjalanan . kebanyakkan persatuan penjaja didapati tidak membuat lapotan tahunan masing-masing. Bagi pemerian yang berbentuk perakuan. didapati sebahagian majikan swasta tidak mencarum dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. badan atau syarikat tertentu bagi tahun lepas. dan juga diperakukan.Contoh : 1. 2. Contohnya: 1) Dengan ini diperakukan supaya laporan tahunan ini disiarkan sepenuhnya dalan buletin perbadanan.

badan atau syarikat tersebut daripada segi keahlian. Isi Isi merangkumi segala perkara yang hendak dilaporkan menurut rancangan dan jangkaan pencapaian projek seperti program. . 2) Keterangan tajuk Perkara seperti suku tahun. tahun bila diterangkan di permulaan tajuk. 4. 3. setengah tahun. Perbelanjaan yang terlibat Jumlah wang yang dibelanjakan untuk melaksanakan projek dan aktiviti yang dirancangkan seharusnya disenaraikan. Adakah belanja kurang atau lebih jumlahnya seperti yang diperuntukkan disoalkan? 5. Format umum 1) Tajuk Tajuk laporan dan nama syarikat atau badan tertentu harus dinamakan. 6. Tenaga (Petugas) Nama orang dan jawatan yang diberi tanggungjawab mengendalikan projek tersebut disenaraikan dalam laporan tersebut. kegiat an kewangan. atau satu tahun. Masalah Kesulitan yang terpaksa dihadapi untuk menjayakan projek seharusnya disenaraikan dalam laporan. aktiviti dan hasil. kemajuan atau kemundurannya.jabatan.

...... Pada penghujung tahun kewangan 2007................ Sejak tahun 2004.. Cadangan 9.......... Jika laporan tahunan ini memperlihatkan perbandingan..... Contoh ........... dan menurut tertib daripada segi tarikh atau waktu....... 5...... Penilaian Penilaian adalah di dirancangkan? mana adakah matlamat tercapai sebagaimana yang 8............. 6............. 2....... Kesimpulan Gaya Bahasa Gaya bahasa laporan tahunan bersifat huraian dan penjelasan... Pada tahun 2004. Dalam laporan tahunan 2005. Contoh 1...............7.... Pada awal tahun 2005...... ungkapan seumpama itu biasa digunakan.................. Dalam tempoh yang sama... 3..... 4..........................

... Kesimpulan Laporan merupakan satu dokumen yang rasmi.... Laporan juga boleh merangkumi laporan seminar................................. ............ 2..... Peningkatan pendapatan sebayak..... 3......... laporan kursus..... Seperti tahun 2005. laporan badan beruniform.......... Ini adalah kerana penulisan laporan memerlukan format yang tertentu............... laporan tragedi........... kemerosotan dengan kadar (50%)........1. laporan kelab...... laporan adalah sangat penting kerana dalam laporan terdapat catatan yang ditulis dalam format rasmi........ Berbanding dengan tahun 2004....................... 4.... laporan sukan..... Laporan juga merupakan satu dokumen yang penting untuk melaporkan tentang hal -hal yang berlaku dalam sesuatu keadaan......... Akhir kata......... laporan persediaan majlis dan lain -lain lagi..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->