APA ITU LAPORAN?

PENEGNALAN Laporan ialah maklumat tentang sesuatu kedudukan (masalah yang dihadapi dll) yang dilaporkan (kamus dewan 1996:766) atau sesuatu kenyataan formal hasil daripada sesuatu penyelidikan atau sebarang maklumat lengkap tentang sesuatu hal yang

disampaikan oleh sekumpulan penyelidik atau sesebuah badan. Manakal, Siti Hajar Abd Azizi (2008´274) menyebut bahawa laporan ialah kertas yang mengandungi khabar atau maklumat, Laporan ditulis bagi melapo rkan sesuatu hal atau

perkara yang telah berlaku. Laporan merupakan maklumat tentang sesuatu perkara yang dilaporkan. Laporan boleh ditujukan kepada seseorang individu, sekumpulan ahli jawatankuasa atau sesebuah organisasi. Selain itu, laporan itu merupa kan pemerian bertulis tentang kejadian, perkara atau pendapat yang disampaikan dalam fomat tertentu dan laras bahasa format. Terdapat jenis laporan yang kerap bergantung pada situasi, antaranya; Laporan rutin, seperti kemajuan projek sendiri. Laporan tak rutin yang disediakan untuk tujuan khusus seperti laopran penyiasatan,laporan penyelidikan parti politik , laporan produk dan laporan kebakaran. PERINGKAT PENGHASILAN LAPORAN Laporan dihasilakn apabila terdapatnya elemen -eleman breikut: Penulis Sesuatu laporan bermula daripada usaha seseorang yang mahir dalam sesuatau bidang atau lapangan menggunakan sumber -sumber tertentu untuk menentukan sesuatu laporan. Jika sekiranya sesebuah organisasi tidak menyediakan keperluan yang cukup, khidmat sokongan atau perala tan dan penulis tidak memohonnya, laporan itu mungkin memerlukan lebih banyak masa dan perbelanjaan untuk menyiapkannya. Isi kandungan Berdasarkan sumber-sumber yang boleh didapatinya, termasuk nota, buku, pendidikan masa dan pengalaman, penulis perlu mem buat pilihan antara apa yang hendak dimasukkan dalam laopran atau apa yang hendak ditinggalkan. Inilah bahagian yang memerlukan pertimbangan sewajarnya oleh penulis.

penulis membuat kesimpulan selepas menelaah.masalah atau pekerjaan mereka yang dipengaruhi oleh cara penulisan laporan itu. senarai kandungan atau isi. menilai dan mnegupas bukti yang dikemukakan. graf dan rajah untuk menjadika n jumlah maklumat lebih mudah difaham.Struktur Kandungan perlu disusun secara teratur dengan tajuk dan penomboran yang sesuai. Penelitian yang yang kurang rapi boleh memberikan kesan yang tidak baik terhadap sesuatu laporan. . y Pernyataan pendapat Dalam banyak lpaoran. perenggan demi perenggan sehingga terbentuk sesuatu laporan. sesuatu laporan itu perlu diteliti dengan rapi. Kesannya. Mereka bertindak prasangka. Keputusan Setelah dibaca. tujuan sebenar sesuatu laporan itu ialah untuk mempengaruhi pembaca. Laras bahasa lebih formal dan tiada ciri bahasa peribadi. Dengan demikian. Kesemua kesimpulan ini penting sabagi pelengkap tujuan laporan sehingga penulsi laoran perlu mendapatkan ketepatan fakta tambahan. Jadi. dan lampiran. format laporan sesuai bagi dokumen untuk edfaran luas atau untuk arahan. laporan boleh m empengaruhi sesuatu pandangan atau tindakan. senarai cadangan atau isi. y Persembahan Berilustrasi Penggunaan gambar. CIRI-CIRI UMUM Kebanyakan laporan mempunyai ciri -ciri umum seperti berikut: y Struktur dan nada yang formal Laporan tenyata lebih formal berbanding dengan komunikasi yang lain. Pembaca Mereka menerima laporan dan membaca atau tidak sebahagiannya bergantung atau kepada keseluruhannya. senarai cadanagn. pengenalan ringkasaa. Laporan biasanya mempunyai format khas yang mengandungi tajuk muka surat. Gaya penulisan Penulis perlu memilih perkataan sendiri dan menyusunnya menjadi ayat seterusnya. penutup.

organisasi dan rujukan. tarikh keluaran (bulan dan tahun). Indeks selalunya terletak di bahagian belakang dan sangat berguna unt uk buku tetapi jarang digunakan dalam laporan perdagangan. kerja penyelidikan dan kesimpulan utama serta cadangan. bahagian ini disebut: y Kandungan dan berbeza denagn indeks yang merupakan senarai isi utama yang dibincangkan dengan susunan mengikut abjad. Pengenalan y Mengandungi latar belakang sejarah sehingga kepada penghasilan laporan. Ringkasan Diperlukan bagi laporan panjang yang memberi gambaran umu akan keseluruhan kandungan. Struktur dan tajuk yang dipilih . rujukan. Hujahan y Disusun dibawah bahagian tajuk dan pengenalan bagi memudahkanrujukan dan pemahaman. nama ataunrujukan orang atau organisasi yang menjadi sasaran. tajuk laporan. Terdapat dua bentuk kepanjangan ringkasan : y Satu perenggan 50 -100 perkataan dan satu muka surat 300 -400 perkataan.y Kegunaan Laporan Sebaran jenis laporan hanya berjaya sebagai dokumen bertulis sekiranya penulisnya memahami kehendak pembaca dan mengemukakan butiran yang relevan dengan kehendak tersebut. Senarai kandungan Maklumat ini diperlu kan untuk laporan panjang. ringkasan latar belakang kajian. Lazimnya. ringkasan ka edah penyelidikan dan penghargaan kepada sumber maklumat. FORMAT LAPORAN Umunya sesebuah laporan mempunyai format yang berikut: Judul muka surat Bahagian ini mengandungi nama penulis. Sesuatu kepanjangan perenggan ringkasan dianggap mencukupi jika ringkasan sejumlah besar laporan diterbitkan bersama secara berasingan daripada laporan yang diringksakan. Senarainya harus berurutan termasuk tajuk dan lampiran denagn muka surat dan penomboran pada pernggannya.

Contoh. tajuk itu meliputi semua tajuk kecil dibawahnya. ringksan operasi semasa. tajuk kesimpulan tidak semsetinya terletak pada bahagian akhir. Maka tidak perlulah disebut ³bunga mawar´ dan sebagainya. Syor atau cadangan dikemukakan selepas kesimpulan. k os. Lampiran juga harus mengandungi bukti teknikal yang mungkin tidak sesuai dimasukkan dalam laporan sebenar. kakitangan pengurusan. ³tanjung´ dan ³melur´.tempat operasi. y Bahagaian ini dianggap paling penting dalam a sesuatu laporan kerana di ruangna inilah penulis menyatakan ramalannya. ini bermakna dalam penulisan laporan. Kerap kali hal ini melibatkan perbandinagn pelbagai kemungkinan yang berbeza dan ditulis secara tersusun sebagai sebahagian daripada kandungan laporan. Bilangan lampira bergantung kepada justifikasi laporan dan keperluan buk ti. Misalnya. Cadangan y Perlu disediakan sebagai satu senarai yang sekiranya panjang boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Penulis mungkin menggunakan bukti -bukti yang diperoleh pada bahagian hujahan untuk membantu beliau membuat sebarang pertimbangan. jangan sesekali menggunakan istilah ³ringksan cadangan´ kesuali bagi senarai padat yang tidak lengkap. Kesimpulan perlulah meyakinkan supaya pembaca dapat mengikuti seterusnya perbincangan penulis. jika tajuk utamanya µbunga¶ dan dibawahnya termasuk tajuk-tajuk kecil ³mawar´. Kesimpulan y Cara persembahnnya berbeza -beza kerana kesimpulan laporan boleh disenaraikan dan dinomborkan. Lampiran y Bahagian ini perlu bagi laporan panjang untuk mengurangkan bukti dan hujahan. y Apabila tajuk utama digunakan. Sementara bibliografi adalah bahan bacaan lanjutan yang disenaraikan pada bahagian akhir . jangka masa hadapan dan lampi ran. Rujukan dan bibliografi y Rujukan merupakan bahan sumber yang di yatakan dalam isi sesuatu laporan. Setiap cadangan perlu dihujahkan dengan alasan (justifikasi) yang konkrit. laporan penefrbitan buku Institusi Pengajian Tinggi memerluakn maklumat tentang sejarah perkembangan penerbitan buku. Namun begitu.bergantung kepada subjek laporan. kakitangan sidang pengarang.

gaya yang tidak cekap dan sebagainya.y Jika sekiranya terdapat banyak istilah teknikal digunakan dalama sesuatu laporan. tidak timbul kekeliruan atau kekaburan agar pembaca boleh mengikuti dan mentafsirkannya dengan . c) Memerlukan gambaran yang jelas dan lengkap tentang sesua tu aspek tanpa memasuki emosi penulis. Hindarkan keraguan atau kekaburan pada kesimpulan dan cadangan. Pemerian atau penyelidikan a) Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang sesuatau hal objek atau seseorang agar mereka dapat menafsirkan sesuatu yang digambarkan itu dengan jelas. Contohnya kalau laporan itu tentang sesuatu lawatan : perlu ada . Jenis-jenis laporan Terdapat empat jenis penulisan laporan iaitu yang berbentuk 1. f) Penulisan jenis ini juag memerlukan penyusunan yang rapi dan spesifik supaya tidak berla ku pengulangan fakta. semak laporan itu daripada sebahagian kesilapan atau kecacatan. Semua laporan.mudah setiap perincian yang terdapat dalam laporan itu. Penyampaian Laporan perlu dipersembahkan dalam bahasa yang ringkas dan mudah dan e lakkan daripada menggunakan istilah teknikal. pengolahan bahasa yang mudah dan perlulah berdasarkan pemerhatian yang rapi oleh penulisnya terhadap sesuatu laporan contohnya laporan polis seperti rompakan. samaada untuk edaran dalaman atau luaran bersifat formal dan nada penulisannya rasmi serta gaya bahasanya betul. ragut dan sebagainya. d) Penulisan laporan jenis ini memerlukan fakta -fakta yang tepat fotografik. b) Laporan ini tidak bersifat khayalan atau fiksyen seperti yang terdapat dalam penulisan berbentuk naratif. g) Laporan jenis ini memerlukan format yang boleh menjadi dasar atau asas penulisannya tegasnya perlu adalah perincian tentang perkara yang hendak dilaporkan. e) Laporan jenis ini perlu ditulis dengan jelas dan boleh menggambarkan secara objektif dan realistik akan perkara yang dilaporkan. separuhnya diketahui oleh sebahagian pembaca dan separuh lagi tidak difahami oleh pembaca lain maka pada bahagian akhir rujukan perlulah disediakan glosari.

laporaan sulit daripada pihak yang mengenali dirinya adalah diperlukan. masa dan tarikh lawatan belanja yang dikeluarkan. satu laporan khas adalah diperlukan. Penyelesaian masalah a) Tujuannya ialah untuk mn eydiakan satu rancangan yang boleh digunakan menyelesaikan susuatu masalh seperti masalah -masalah yang dihadapi oleh sesuatu institusi pendidikan. b) Apabila sesorang itu memohon untuk sesuatu pekerjaan baru. menyatakan matlamat yang dicapai (memupuk displin dan meningkatkan mutu akademik). 3. c) Laporan jenis ini memerlukan daya fikir yang kreatif dan pen aalukan yang mendalam kerana kalau tidak masalah tidak akan dapat diatasi dan strategi yang berkesan untuk mencapai matlamatnya tidak akan disediakan. Penilaian a) Laporan ini berfungsi unutk menilai sesuatu lazimnay digunapakai bagi tujuan penilaian prestas i kerja seseorang pegawai. 2. b) Contohnya. b) Laporan berbentuk analisis memerlukan penelitian secara terperinci terhadap sesuatu perkara dan dalam proses menaganalisis perkra itu perlu diagih-agihkan kepada beberapa bahagian atau peringkat tertentu . maklumat yang didapati daripada pnenilaian terhadap kesan lawatan. sebuah sekolah menengah menghadapi masalah kemerosotan displin dan akademik para pelajarnya yang begitu ketara. c) Laporan ini perlu dibuat denagn tepat dan objektif kerana seuatu keputusan adalah bergantung kepada kandunagn laporan itu.butiran mengenai tempat ayng dilawati mereka yang turut serta sambutan yang diberikan. Jika sekolah berkenaan ingin mnegatasi masalahnya secara objektif. Analisis a) Laporan ini bertjuan untuk menganalisis sesuatu sebelum sebarang keputusan terhadapnya diambil. 4. masalah yang dihadapi dan sebagainya. Malah kandungan laporan itu mesti berdasrkan tujuan dan keperluan laporan itu sendiri. mengenalpasti kaedah dan strategi untuk mencapai matlamat tersebut dan menunujukkan bagaimana kaedah dan strategi itu dapat diaplikasikan. Jika penilaian yang dikemukakan dlama laporan itu tidak tepat sudah pasti keputusan yang diambil terhadapnya juga kurang tepat jadi setiap penilaian yang dilaporkan itu mesti disokong denagn bukti -bukti yang kukuh. Laporan tu perlu memperincikan tentang punca -punca merosotnya displin dan pencapaian akademik para pelajar.

oleh sebab bersifat rutin. Laporan itu mneyatakan jumlah remaj a dewasa itu dan jangkaan tambahan pada masa hadapan. Dari segi kelemahan. Dari segi tajuk. yang kurang mendapat tindakan sewajarnya kerana ia diisi dalam borang yang standard dan dianggap laporan rutin sahaja. tajuk. hasil laporan jarang menepati kehendak pembaca. d) Contohnya sebuah syarikat mahu memasarkan barangan sukan untuk golonagn remaja ke sebuah negara yang menjadi kawasan pasaran baru. gaya penulisan mungkin terbatas pada pemilihan kaedah susun letak ilustrasi dan teks. oleh sebab laporan ini mengandungi perkara berilustrasi. LAPORAN RUTIN Laporan rutin biasanya digunakan untuk kegunaan dalaman seperti kemajuan projek persendirian dalam jabatan. borang laporan direka bentuk untuk menonjolkan perkara penting dan membenarkan penulis mengemukakan cadangan peribadi. aturan tatabahasa mungkin kurang dipatuhi dan tidak sesuai untuk tatapan pihak di luar organisasi.supaya dapat dijelaskan bagaimana sesuatau bahagian itu berfungsi dan apakan kaitannya dengan bahagian -bahagian lain. Dengan cara ini. Dari segi format. oleh seb ab laporannya bersifat rutin. kuasa beli mereka dan bandingan kumpulan umur yang lain juga diprlukan sebelum keputusan memasarkan barangan sukan kengara itu dijalankan. Contohnya. Cara ini membolehkan penulisan dan bacaan laporan lebih mudah dan cepat. Di samping itu. laporan jenis ini sangant penting untuk memberikan gambaran tepat tentang sesuatu pers oalan yang dibangkitkan supaya kaitannya secara menyeluruh dapat dinyatakan dnegan jelas. maklumat pada laporan. Maklumat pada laporan biasanya . kefahaman pembaca dan maklum balas. laporan kemajuan projek atau prestasi pekerja setiap bulan. c) Tegasnya. laporan rutin biasanya ditulis dalam borang khas. Ciri -Ciri laporan biasanya terdiri daripada format.

Penerima Laporan -------------------- Tarikh -------------------- 3. Tajuk perkara : Laporan Amali Sukan dan Rekreasi di BM LAPORAN AMALI SUKAN DAN REKREASI DI BM Oleh : Ahad Bin Senayan 2. Penulis Laporan ----------------------------------------------------------4. Matlamat : . misalnya wawancara. Kaedah Penyelidikan: Bagaimana. tarikh jangka masa liputan. apa yang relevan dan sebagainya.mengandungi nama penulis.Siapa memerlukannya? . Ini menguntungkan kerana dapat menentukan gaya. Oleh sebab kekerapan laporan itu. tarikh dikeluarkan dan nombor rujukan. Dapatan: Nyatakan fakta secara urutan. penyiasatan dan rujukan.Laporan apa? . Bahagi bahan . Semua ini dapat membantu penulisan laporan yang berkesan. tarikh. penulisnya mungkin mendapat maklum balas daripada pembaca atau sumber lain. tajuk dokumen.Ringkasan 1. penulis harus peka kepada kehendak pembaca. 2. di mana dan bila anda mengumpul Maklumat. Di samping itu. cara persembahan. CONTOH SUSUN LETAK LAPORAN 1.

Penulis juga perlu mengetahui laporan i tu ditulis dan jangkaan d aripada pihak pembaca. Laporan tahunan dianggap laporan tak rutin. perincian berbeza menurut subjek laporan harus diteliti. laporan penyiasatan pilihan raya. Kebanyakan laporan tak rutin. untuk kegunaan dalaman atau luaran mempunyai ciri-ciri rujukan utama dan pendekatan penyelidikan. laporan kebakaran atau laporan produk. Penutup: Nyatakan kesimpulan berdasarkan semua fakta yang ada. LAPORAN TAK RUTIN Laporan tak rutin meliputi laporan yang ditauliahkan untuk tinj auan khusus misalnya. Anda boleh nyatakan pendapat sendiri dan rujukan. 3. Cadangan Jika anda rasa tindakan khusus diperlukan anda Boleh turunkan cadangan di sini. Dari segi pendekatan penyelidikan. Hal ini kerana perincian berbeza menurut subjek laporan. penulis mesti mendapat persetujuan bertulis ± untuk mengadakan mesyuarat awal. 4. Dari segi keutamaan. . sebelum merancang penyelidikan. sama ada.kepada bahagian dan subbahagian jika perlu.

tarikh keluaran (bulan dan tahun). dan kemudian membolehkan penulis menulis draf laporan. penulis perlu menilai dan memilih dalam ruang lingkup tujuan. Pada peringkat ini. tajuk laporan. boleh dibentuk kesimpulan awal. dan perakaman sumber yang relevan. ringkasan latar belakang penyiasatan. semua tajuk. penomboran pada perenggan. dengan muka surat. kesimpulan dan cadangan. termasuk lampiran. Jika berlaku kekurangan atau keraguan. organisasi. Senarainya berurutan. dan rujukan.Butiran yang utama meliputi pengumpulan fakta. penyelidikan dan pengesahan terhadap segala butiran dapat dilakukan. terhadap fakta penting yang diterima. Ini memberi gambaran umum tentang kandungan laporan. c) Senarai Kandungan Ini juga diperlukan untuk laporan panjang. Susun letak umum laporan rutin dan laporan tak rutin biasanya mengandungi: a) Judul muka surat Judul ini menyatakan nama penulis. Setelah segala bukti ya ng relevan terkumpul. pengambilan nota yang lengkap. . b) Ringkasan Ini hanya penting bagi laporan panjang. nama atau rujukan orang atau organisasi yang ditujukan. kerja penyelidikan. Penulis mesti menyemak segala maklumat yang relevan dengan tujuan penyiasatan dan membuat per timbangan sama ada fakta yang relevan atau bidang penyelidikan terlepas perhatian.

jangan menggunakan istilah ´Ringkasan Cadangan´ melainkan bagi senarai yang padat. g) Cadangan Cadangan dimuatkan sebagai satu senarai yang panjang. kos prospek dan lampiran. h) Lampiran Ini perlu bagi laporan panjang. Akan tetapi. untuk mengurangkan bukti dan hujahan. Setiap cadangan perlu di hujahkan dengan justifikasi. f) Kesimpulan Caranya berbeza-beza daripada akhir penulisan esei atau prosa lain kerana kesimpulan laporan boleh disenaraikan dan diberi nombor. Lampiran juga perlu mengandungi bukti teknikal yang mungkin tidak . rujukan. Contoh. tempat operasi dan staf pengurusan. Syor atau cadangan datang selepas kesimpulan yang bermakna dalam penulisan laporan. e) Hujahan Ini disusun di bawah bahagian dan tajuk untuk memudahkan ringkasan dan pemahaman. staf editoral. ringkasan kaedah penyelidikan dan penghargaan menjadi sumber maklumat yang relevan.d) Pengenalan Ini memasukkan rangka sejarah latar belakang yang membina pentauliahan laporan. ringkasan operasi semasa. yang tidak le ngkap. tajuk kesimpulan tidak semestinya pada bahagian akhir. bolehlah dibahagikan menjadi beberapa bahagian. Struktur dan tajuk yang dipilih bergantung pada subjek laporan. laporan penerbitan buku pengajian tinggi antara lain memuatkan sejarah dan perkembangan penerbitan buku.

rujukan disebut dalam isi laporan manakala bibliografi berupa bacaan lanjutan yang disenaraikan pada bahagian akhir. gaya tak konsisten atau kekurangan lain. Jumlah lampiran bergantung pada keperluan bukti dan justifikasi laporan. . Persembahan Untuk persembahan penggunaan bahasa yang ringkas dan mudah adalah digalakkan. Formaliti Semua laporan secara dalaman atau luaran secara umumnya hendaklah bersifat formal dan nada penulis an bersifat rasmi dengan kepastian penggunaan tatabahasa yang betul. Dokumen harus disunting untuk menghindar kecacatan.sesuai dimuatkan dalam laporan sebenar. Penggunaan istilah teknikal tidak harus menimbulkan keraguan atau kekaburan pada kesimpulan dan cadangan. i) Rujukan dan Bibliografi Perbezaanya.

Laporan yang berkesan mesti ditulis untuk memenuhi maksud tertentu dalam keadaan khusus.Laporan Penyelidikan Laporan penyelidikan ialah laporan penyelidikan berupa pemerian atau laporan yang dibuat oleh pegawai atau jawatankuasa tertentu untuk menyiasat dasar tertentu. Apakah sumbangannya? 3. Mengapa ? Oleh siapa? Bila? Bagaimana? Laporan yang baik laksana esei yang padat dan jelas bagi pembaca. Dalam analisis permasalahan. pencapaian projek atau kegagalan projek. Apakan kesimpulan dan cadangannya? 4. Untuk memastikan laporan itu berguna. pembaca memerlukan jawapan terhadap beberapa pernyataa n berikut: 1. Apakah pentingnya? Apakah implikasinya? 5. membuat perakuan kepada pihak yang memberi tugas. penulis laporan perlu mengemukakan pertanyaan berikut: . Pembaca laporan ingin memperoleh maklumat yang sesuai untuk membuat keputusan. Apakah tindakan yang dicadangkan? 6. diteruskan kepada orang lain atau diabaikan sahaja. Berkesan di sini bermaksud analisis yang terperinci dengan masalah dan kesedaran penulis tentang faktor yang terlibat dalamnya. Apakah yang dilaporkan dan siapa penulisnya? 2. Pihak yang memberi tugas ingin mengetahui dengan cepat apakah laporan yang diterimanya perlu dibaca. Kemudian.

Mengapakah laporan ini diperlukan? 5. Ilustrasi Peta. 2. 3. Judul Tajuk laporan dan maklumat pelapor. rajah. Pendahuluan Pendahuluan haruslah berisi maklumat latar belakang. gambar seharusnya disertakan jika berkaitan. yang mengajak pembaca ke arah penyelesaian permasalahan tersebut. Data Data merangkumi penyajian dan penghuraian perangkaan. tampat dan tarikh harus disenaraikan.1. Huraian dan analisis Huraian dan analisis adalah pemerian lengkap yang biasanya disampaikan menurut judul besar dan judul kecil serta satu fakta satu perenggan. Bagaimanakah laporan itu dimanfaatkan? 4. Siapakah yang membaca? 3. Apakah maksud laporan? 2. Bilakah yang dikehendaki? Format umum 1. 4. 5. jawatan. Apakah yang dikehendaki? 6. . dan pengenalan permasalahan.

menangguhkan atau meminda perkara yang dilaporkan hendaklah diperakukan. pemerian bersifat lebih pendapat tentang sesuatu perkara.6. pemerian bersifat sebagai tanda menerima atau menolak dapatan daripada sesuatu penyelidikan dan kajian. . 7. Ringkasan dan kesimpulan Maklumat ringkas tentang permasalahan dan tindakan utama yang bakal dilakukan hendaklah diringkaskan dan disimpulkan. Dari segi pentafsiran. menolak. Pemerian dari segi penjelasan bersifat pemerian lanjut tentang perkara yang ditimbulan. Untuk perakuan. 8. Gaya bahasa Gaya bahasa penulisan laporan penyelidikan agak ilmiah tetapi kurang menggunakan istilah teknikal. Lampiran Senarai bahan bertulis yang dijadikan rujukan seperti memorandum dan dokumen yang berkaitan dengan pembaca yang diselidik dan dilaporkan hendaklah dilampirkan. Perakuan Sesuatu cadangan sama ada mereka meenrima. Ungkapan bahasa yang digunakan dalam laporan penyelidikan seperti didapati dan setelah. Pemerian dari segi huraian bersifat pemerian keadaan semasa dan sebelum.

Contohnya: 1) Dengan ini diperakukan supaya laporan tahunan ini disiarkan sepenuhnya dalan buletin perbadanan. dan juga diperakukan. Ungkapan tersebut boleh didahului kata maka atau ungkapan oleh yang demikian. Laporan ini memuatkan perjalanan . 2. didapati sebahagian majikan swasta tidak mencarum dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Bagi pemerian yang berbentuk perakuan.Contoh : 1. ungkapan yang biasa digunakan seperti dengan ini diperakukan. Laporan Tahunan Laporan tahunan merupakan pemerian secara bertulis terhadap jabatan. kebanyakkan persatuan penjaja didapati tidak membuat lapotan tahunan masing-masing. Setelah meneliti laporan tersebut. badan atau syarikat tertentu bagi tahun lepas. 2) Juga diperakukan supaya setiap petugas sekolah ini diberi cuti tambahan pada musim perayaan.

Isi Isi merangkumi segala perkara yang hendak dilaporkan menurut rancangan dan jangkaan pencapaian projek seperti program. . setengah tahun. aktiviti dan hasil. 6. Adakah belanja kurang atau lebih jumlahnya seperti yang diperuntukkan disoalkan? 5. Tenaga (Petugas) Nama orang dan jawatan yang diberi tanggungjawab mengendalikan projek tersebut disenaraikan dalam laporan tersebut. Masalah Kesulitan yang terpaksa dihadapi untuk menjayakan projek seharusnya disenaraikan dalam laporan. tahun bila diterangkan di permulaan tajuk. badan atau syarikat tersebut daripada segi keahlian. 4. Perbelanjaan yang terlibat Jumlah wang yang dibelanjakan untuk melaksanakan projek dan aktiviti yang dirancangkan seharusnya disenaraikan. kegiat an kewangan. Format umum 1) Tajuk Tajuk laporan dan nama syarikat atau badan tertentu harus dinamakan. 2) Keterangan tajuk Perkara seperti suku tahun. kemajuan atau kemundurannya.jabatan. atau satu tahun. 3.

........... Pada tahun 2004... dan menurut tertib daripada segi tarikh atau waktu......... 4............................ Contoh 1....... Dalam tempoh yang sama... Cadangan 9.... Kesimpulan Gaya Bahasa Gaya bahasa laporan tahunan bersifat huraian dan penjelasan. Contoh . Jika laporan tahunan ini memperlihatkan perbandingan.................. 2............ ungkapan seumpama itu biasa digunakan.7.... Sejak tahun 2004.... 3. 5.. 6...... Pada penghujung tahun kewangan 2007......... Penilaian Penilaian adalah di dirancangkan? mana adakah matlamat tercapai sebagaimana yang 8. Dalam laporan tahunan 2005....................................... Pada awal tahun 2005..............

.......................... Laporan juga boleh merangkumi laporan seminar....... Ini adalah kerana penulisan laporan memerlukan format yang tertentu......... Kesimpulan Laporan merupakan satu dokumen yang rasmi............. kemerosotan dengan kadar (50%)..................... laporan badan beruniform...... laporan persediaan majlis dan lain -lain lagi......... 3.. laporan sukan.. Peningkatan pendapatan sebayak... laporan kursus....... Laporan juga merupakan satu dokumen yang penting untuk melaporkan tentang hal -hal yang berlaku dalam sesuatu keadaan.... laporan adalah sangat penting kerana dalam laporan terdapat catatan yang ditulis dalam format rasmi...... Seperti tahun 2005...... laporan kelab.1.............. Akhir kata.... laporan tragedi............. 2........... ..... Berbanding dengan tahun 2004................. 4..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful