P. 1
APA ITU LAPORAN

APA ITU LAPORAN

|Views: 2,571|Likes:
Published by ctfazli

More info:

Published by: ctfazli on May 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

APA ITU LAPORAN?

PENEGNALAN Laporan ialah maklumat tentang sesuatu kedudukan (masalah yang dihadapi dll) yang dilaporkan (kamus dewan 1996:766) atau sesuatu kenyataan formal hasil daripada sesuatu penyelidikan atau sebarang maklumat lengkap tentang sesuatu hal yang

disampaikan oleh sekumpulan penyelidik atau sesebuah badan. Manakal, Siti Hajar Abd Azizi (2008´274) menyebut bahawa laporan ialah kertas yang mengandungi khabar atau maklumat, Laporan ditulis bagi melapo rkan sesuatu hal atau

perkara yang telah berlaku. Laporan merupakan maklumat tentang sesuatu perkara yang dilaporkan. Laporan boleh ditujukan kepada seseorang individu, sekumpulan ahli jawatankuasa atau sesebuah organisasi. Selain itu, laporan itu merupa kan pemerian bertulis tentang kejadian, perkara atau pendapat yang disampaikan dalam fomat tertentu dan laras bahasa format. Terdapat jenis laporan yang kerap bergantung pada situasi, antaranya; Laporan rutin, seperti kemajuan projek sendiri. Laporan tak rutin yang disediakan untuk tujuan khusus seperti laopran penyiasatan,laporan penyelidikan parti politik , laporan produk dan laporan kebakaran. PERINGKAT PENGHASILAN LAPORAN Laporan dihasilakn apabila terdapatnya elemen -eleman breikut: Penulis Sesuatu laporan bermula daripada usaha seseorang yang mahir dalam sesuatau bidang atau lapangan menggunakan sumber -sumber tertentu untuk menentukan sesuatu laporan. Jika sekiranya sesebuah organisasi tidak menyediakan keperluan yang cukup, khidmat sokongan atau perala tan dan penulis tidak memohonnya, laporan itu mungkin memerlukan lebih banyak masa dan perbelanjaan untuk menyiapkannya. Isi kandungan Berdasarkan sumber-sumber yang boleh didapatinya, termasuk nota, buku, pendidikan masa dan pengalaman, penulis perlu mem buat pilihan antara apa yang hendak dimasukkan dalam laopran atau apa yang hendak ditinggalkan. Inilah bahagian yang memerlukan pertimbangan sewajarnya oleh penulis.

penulis membuat kesimpulan selepas menelaah. . graf dan rajah untuk menjadika n jumlah maklumat lebih mudah difaham. format laporan sesuai bagi dokumen untuk edfaran luas atau untuk arahan. tujuan sebenar sesuatu laporan itu ialah untuk mempengaruhi pembaca.masalah atau pekerjaan mereka yang dipengaruhi oleh cara penulisan laporan itu. Dengan demikian. Gaya penulisan Penulis perlu memilih perkataan sendiri dan menyusunnya menjadi ayat seterusnya. laporan boleh m empengaruhi sesuatu pandangan atau tindakan. Laporan biasanya mempunyai format khas yang mengandungi tajuk muka surat. Jadi. y Persembahan Berilustrasi Penggunaan gambar. y Pernyataan pendapat Dalam banyak lpaoran. Penelitian yang yang kurang rapi boleh memberikan kesan yang tidak baik terhadap sesuatu laporan.Struktur Kandungan perlu disusun secara teratur dengan tajuk dan penomboran yang sesuai. senarai kandungan atau isi. CIRI-CIRI UMUM Kebanyakan laporan mempunyai ciri -ciri umum seperti berikut: y Struktur dan nada yang formal Laporan tenyata lebih formal berbanding dengan komunikasi yang lain. perenggan demi perenggan sehingga terbentuk sesuatu laporan. dan lampiran. senarai cadanagn. Kesemua kesimpulan ini penting sabagi pelengkap tujuan laporan sehingga penulsi laoran perlu mendapatkan ketepatan fakta tambahan. Kesannya. Mereka bertindak prasangka. sesuatu laporan itu perlu diteliti dengan rapi. Pembaca Mereka menerima laporan dan membaca atau tidak sebahagiannya bergantung atau kepada keseluruhannya. menilai dan mnegupas bukti yang dikemukakan. Keputusan Setelah dibaca. Laras bahasa lebih formal dan tiada ciri bahasa peribadi. senarai cadangan atau isi. penutup. pengenalan ringkasaa.

tarikh keluaran (bulan dan tahun). Senarainya harus berurutan termasuk tajuk dan lampiran denagn muka surat dan penomboran pada pernggannya. rujukan. Terdapat dua bentuk kepanjangan ringkasan : y Satu perenggan 50 -100 perkataan dan satu muka surat 300 -400 perkataan.y Kegunaan Laporan Sebaran jenis laporan hanya berjaya sebagai dokumen bertulis sekiranya penulisnya memahami kehendak pembaca dan mengemukakan butiran yang relevan dengan kehendak tersebut. nama ataunrujukan orang atau organisasi yang menjadi sasaran. Struktur dan tajuk yang dipilih . organisasi dan rujukan. Pengenalan y Mengandungi latar belakang sejarah sehingga kepada penghasilan laporan. ringkasan latar belakang kajian. FORMAT LAPORAN Umunya sesebuah laporan mempunyai format yang berikut: Judul muka surat Bahagian ini mengandungi nama penulis. Indeks selalunya terletak di bahagian belakang dan sangat berguna unt uk buku tetapi jarang digunakan dalam laporan perdagangan. tajuk laporan. ringkasan ka edah penyelidikan dan penghargaan kepada sumber maklumat. Hujahan y Disusun dibawah bahagian tajuk dan pengenalan bagi memudahkanrujukan dan pemahaman. Ringkasan Diperlukan bagi laporan panjang yang memberi gambaran umu akan keseluruhan kandungan. Lazimnya. Senarai kandungan Maklumat ini diperlu kan untuk laporan panjang. kerja penyelidikan dan kesimpulan utama serta cadangan. Sesuatu kepanjangan perenggan ringkasan dianggap mencukupi jika ringkasan sejumlah besar laporan diterbitkan bersama secara berasingan daripada laporan yang diringksakan. bahagian ini disebut: y Kandungan dan berbeza denagn indeks yang merupakan senarai isi utama yang dibincangkan dengan susunan mengikut abjad.

laporan penefrbitan buku Institusi Pengajian Tinggi memerluakn maklumat tentang sejarah perkembangan penerbitan buku. Syor atau cadangan dikemukakan selepas kesimpulan.bergantung kepada subjek laporan. Namun begitu. Lampiran juga harus mengandungi bukti teknikal yang mungkin tidak sesuai dimasukkan dalam laporan sebenar. Kesimpulan perlulah meyakinkan supaya pembaca dapat mengikuti seterusnya perbincangan penulis. k os. Cadangan y Perlu disediakan sebagai satu senarai yang sekiranya panjang boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Setiap cadangan perlu dihujahkan dengan alasan (justifikasi) yang konkrit. Rujukan dan bibliografi y Rujukan merupakan bahan sumber yang di yatakan dalam isi sesuatu laporan. y Bahagaian ini dianggap paling penting dalam a sesuatu laporan kerana di ruangna inilah penulis menyatakan ramalannya. Sementara bibliografi adalah bahan bacaan lanjutan yang disenaraikan pada bahagian akhir . Bilangan lampira bergantung kepada justifikasi laporan dan keperluan buk ti. ini bermakna dalam penulisan laporan. jika tajuk utamanya µbunga¶ dan dibawahnya termasuk tajuk-tajuk kecil ³mawar´. jangan sesekali menggunakan istilah ³ringksan cadangan´ kesuali bagi senarai padat yang tidak lengkap. ³tanjung´ dan ³melur´. Misalnya. Contoh. tajuk itu meliputi semua tajuk kecil dibawahnya.tempat operasi. Lampiran y Bahagian ini perlu bagi laporan panjang untuk mengurangkan bukti dan hujahan. jangka masa hadapan dan lampi ran. kakitangan pengurusan. Maka tidak perlulah disebut ³bunga mawar´ dan sebagainya. kakitangan sidang pengarang. Kerap kali hal ini melibatkan perbandinagn pelbagai kemungkinan yang berbeza dan ditulis secara tersusun sebagai sebahagian daripada kandungan laporan. Penulis mungkin menggunakan bukti -bukti yang diperoleh pada bahagian hujahan untuk membantu beliau membuat sebarang pertimbangan. y Apabila tajuk utama digunakan. Kesimpulan y Cara persembahnnya berbeza -beza kerana kesimpulan laporan boleh disenaraikan dan dinomborkan. ringksan operasi semasa. tajuk kesimpulan tidak semsetinya terletak pada bahagian akhir.

mudah setiap perincian yang terdapat dalam laporan itu. Contohnya kalau laporan itu tentang sesuatu lawatan : perlu ada . tidak timbul kekeliruan atau kekaburan agar pembaca boleh mengikuti dan mentafsirkannya dengan . c) Memerlukan gambaran yang jelas dan lengkap tentang sesua tu aspek tanpa memasuki emosi penulis. ragut dan sebagainya. Penyampaian Laporan perlu dipersembahkan dalam bahasa yang ringkas dan mudah dan e lakkan daripada menggunakan istilah teknikal. samaada untuk edaran dalaman atau luaran bersifat formal dan nada penulisannya rasmi serta gaya bahasanya betul. pengolahan bahasa yang mudah dan perlulah berdasarkan pemerhatian yang rapi oleh penulisnya terhadap sesuatu laporan contohnya laporan polis seperti rompakan.y Jika sekiranya terdapat banyak istilah teknikal digunakan dalama sesuatu laporan. Hindarkan keraguan atau kekaburan pada kesimpulan dan cadangan. d) Penulisan laporan jenis ini memerlukan fakta -fakta yang tepat fotografik. semak laporan itu daripada sebahagian kesilapan atau kecacatan. g) Laporan jenis ini memerlukan format yang boleh menjadi dasar atau asas penulisannya tegasnya perlu adalah perincian tentang perkara yang hendak dilaporkan. b) Laporan ini tidak bersifat khayalan atau fiksyen seperti yang terdapat dalam penulisan berbentuk naratif. Pemerian atau penyelidikan a) Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang sesuatau hal objek atau seseorang agar mereka dapat menafsirkan sesuatu yang digambarkan itu dengan jelas. Semua laporan. gaya yang tidak cekap dan sebagainya. separuhnya diketahui oleh sebahagian pembaca dan separuh lagi tidak difahami oleh pembaca lain maka pada bahagian akhir rujukan perlulah disediakan glosari. Jenis-jenis laporan Terdapat empat jenis penulisan laporan iaitu yang berbentuk 1. f) Penulisan jenis ini juag memerlukan penyusunan yang rapi dan spesifik supaya tidak berla ku pengulangan fakta. e) Laporan jenis ini perlu ditulis dengan jelas dan boleh menggambarkan secara objektif dan realistik akan perkara yang dilaporkan.

3. b) Contohnya. satu laporan khas adalah diperlukan. c) Laporan jenis ini memerlukan daya fikir yang kreatif dan pen aalukan yang mendalam kerana kalau tidak masalah tidak akan dapat diatasi dan strategi yang berkesan untuk mencapai matlamatnya tidak akan disediakan. mengenalpasti kaedah dan strategi untuk mencapai matlamat tersebut dan menunujukkan bagaimana kaedah dan strategi itu dapat diaplikasikan. Jika sekolah berkenaan ingin mnegatasi masalahnya secara objektif. Analisis a) Laporan ini bertjuan untuk menganalisis sesuatu sebelum sebarang keputusan terhadapnya diambil. laporaan sulit daripada pihak yang mengenali dirinya adalah diperlukan. Penyelesaian masalah a) Tujuannya ialah untuk mn eydiakan satu rancangan yang boleh digunakan menyelesaikan susuatu masalh seperti masalah -masalah yang dihadapi oleh sesuatu institusi pendidikan. 4. c) Laporan ini perlu dibuat denagn tepat dan objektif kerana seuatu keputusan adalah bergantung kepada kandunagn laporan itu. b) Apabila sesorang itu memohon untuk sesuatu pekerjaan baru. masa dan tarikh lawatan belanja yang dikeluarkan. sebuah sekolah menengah menghadapi masalah kemerosotan displin dan akademik para pelajarnya yang begitu ketara. masalah yang dihadapi dan sebagainya. b) Laporan berbentuk analisis memerlukan penelitian secara terperinci terhadap sesuatu perkara dan dalam proses menaganalisis perkra itu perlu diagih-agihkan kepada beberapa bahagian atau peringkat tertentu . Jika penilaian yang dikemukakan dlama laporan itu tidak tepat sudah pasti keputusan yang diambil terhadapnya juga kurang tepat jadi setiap penilaian yang dilaporkan itu mesti disokong denagn bukti -bukti yang kukuh. Malah kandungan laporan itu mesti berdasrkan tujuan dan keperluan laporan itu sendiri.butiran mengenai tempat ayng dilawati mereka yang turut serta sambutan yang diberikan. Laporan tu perlu memperincikan tentang punca -punca merosotnya displin dan pencapaian akademik para pelajar. Penilaian a) Laporan ini berfungsi unutk menilai sesuatu lazimnay digunapakai bagi tujuan penilaian prestas i kerja seseorang pegawai. maklumat yang didapati daripada pnenilaian terhadap kesan lawatan. menyatakan matlamat yang dicapai (memupuk displin dan meningkatkan mutu akademik). 2.

oleh seb ab laporannya bersifat rutin. d) Contohnya sebuah syarikat mahu memasarkan barangan sukan untuk golonagn remaja ke sebuah negara yang menjadi kawasan pasaran baru. laporan kemajuan projek atau prestasi pekerja setiap bulan. Contohnya. oleh sebab bersifat rutin. kuasa beli mereka dan bandingan kumpulan umur yang lain juga diprlukan sebelum keputusan memasarkan barangan sukan kengara itu dijalankan. borang laporan direka bentuk untuk menonjolkan perkara penting dan membenarkan penulis mengemukakan cadangan peribadi. laporan rutin biasanya ditulis dalam borang khas. Dengan cara ini. Di samping itu. Ciri -Ciri laporan biasanya terdiri daripada format. oleh sebab laporan ini mengandungi perkara berilustrasi. Maklumat pada laporan biasanya . Dari segi tajuk. maklumat pada laporan. aturan tatabahasa mungkin kurang dipatuhi dan tidak sesuai untuk tatapan pihak di luar organisasi. laporan jenis ini sangant penting untuk memberikan gambaran tepat tentang sesuatu pers oalan yang dibangkitkan supaya kaitannya secara menyeluruh dapat dinyatakan dnegan jelas. kefahaman pembaca dan maklum balas. gaya penulisan mungkin terbatas pada pemilihan kaedah susun letak ilustrasi dan teks. LAPORAN RUTIN Laporan rutin biasanya digunakan untuk kegunaan dalaman seperti kemajuan projek persendirian dalam jabatan. Laporan itu mneyatakan jumlah remaj a dewasa itu dan jangkaan tambahan pada masa hadapan. tajuk. c) Tegasnya.supaya dapat dijelaskan bagaimana sesuatau bahagian itu berfungsi dan apakan kaitannya dengan bahagian -bahagian lain. Dari segi kelemahan. Cara ini membolehkan penulisan dan bacaan laporan lebih mudah dan cepat. hasil laporan jarang menepati kehendak pembaca. Dari segi format. yang kurang mendapat tindakan sewajarnya kerana ia diisi dalam borang yang standard dan dianggap laporan rutin sahaja.

Matlamat : .mengandungi nama penulis. tarikh. di mana dan bila anda mengumpul Maklumat.Siapa memerlukannya? . Tajuk perkara : Laporan Amali Sukan dan Rekreasi di BM LAPORAN AMALI SUKAN DAN REKREASI DI BM Oleh : Ahad Bin Senayan 2. tajuk dokumen. Bahagi bahan . penyiasatan dan rujukan. tarikh jangka masa liputan.Ringkasan 1. misalnya wawancara. cara persembahan.Laporan apa? . Oleh sebab kekerapan laporan itu. Penerima Laporan -------------------- Tarikh -------------------- 3. Semua ini dapat membantu penulisan laporan yang berkesan. apa yang relevan dan sebagainya. Di samping itu. Dapatan: Nyatakan fakta secara urutan. CONTOH SUSUN LETAK LAPORAN 1. Kaedah Penyelidikan: Bagaimana. Penulis Laporan ----------------------------------------------------------4. 2. Ini menguntungkan kerana dapat menentukan gaya. penulis harus peka kepada kehendak pembaca. tarikh dikeluarkan dan nombor rujukan. penulisnya mungkin mendapat maklum balas daripada pembaca atau sumber lain.

Dari segi pendekatan penyelidikan. sama ada. Anda boleh nyatakan pendapat sendiri dan rujukan. . Laporan tahunan dianggap laporan tak rutin. Penulis juga perlu mengetahui laporan i tu ditulis dan jangkaan d aripada pihak pembaca. laporan penyiasatan pilihan raya. sebelum merancang penyelidikan. 3. Cadangan Jika anda rasa tindakan khusus diperlukan anda Boleh turunkan cadangan di sini. laporan kebakaran atau laporan produk. untuk kegunaan dalaman atau luaran mempunyai ciri-ciri rujukan utama dan pendekatan penyelidikan. penulis mesti mendapat persetujuan bertulis ± untuk mengadakan mesyuarat awal. Dari segi keutamaan. perincian berbeza menurut subjek laporan harus diteliti. Penutup: Nyatakan kesimpulan berdasarkan semua fakta yang ada. Hal ini kerana perincian berbeza menurut subjek laporan. LAPORAN TAK RUTIN Laporan tak rutin meliputi laporan yang ditauliahkan untuk tinj auan khusus misalnya.kepada bahagian dan subbahagian jika perlu. 4. Kebanyakan laporan tak rutin.

termasuk lampiran. Senarainya berurutan. Setelah segala bukti ya ng relevan terkumpul. boleh dibentuk kesimpulan awal. organisasi. ringkasan latar belakang penyiasatan. penomboran pada perenggan. tarikh keluaran (bulan dan tahun).Butiran yang utama meliputi pengumpulan fakta. semua tajuk. dan perakaman sumber yang relevan. penyelidikan dan pengesahan terhadap segala butiran dapat dilakukan. Jika berlaku kekurangan atau keraguan. c) Senarai Kandungan Ini juga diperlukan untuk laporan panjang. Pada peringkat ini. kesimpulan dan cadangan. Susun letak umum laporan rutin dan laporan tak rutin biasanya mengandungi: a) Judul muka surat Judul ini menyatakan nama penulis. dan kemudian membolehkan penulis menulis draf laporan. penulis perlu menilai dan memilih dalam ruang lingkup tujuan. dan rujukan. kerja penyelidikan. Penulis mesti menyemak segala maklumat yang relevan dengan tujuan penyiasatan dan membuat per timbangan sama ada fakta yang relevan atau bidang penyelidikan terlepas perhatian. b) Ringkasan Ini hanya penting bagi laporan panjang. pengambilan nota yang lengkap. nama atau rujukan orang atau organisasi yang ditujukan. . terhadap fakta penting yang diterima. tajuk laporan. dengan muka surat. Ini memberi gambaran umum tentang kandungan laporan.

Lampiran juga perlu mengandungi bukti teknikal yang mungkin tidak . ringkasan operasi semasa. g) Cadangan Cadangan dimuatkan sebagai satu senarai yang panjang. Struktur dan tajuk yang dipilih bergantung pada subjek laporan. kos prospek dan lampiran. ringkasan kaedah penyelidikan dan penghargaan menjadi sumber maklumat yang relevan. tajuk kesimpulan tidak semestinya pada bahagian akhir. jangan menggunakan istilah ´Ringkasan Cadangan´ melainkan bagi senarai yang padat. Setiap cadangan perlu di hujahkan dengan justifikasi. staf editoral. h) Lampiran Ini perlu bagi laporan panjang. laporan penerbitan buku pengajian tinggi antara lain memuatkan sejarah dan perkembangan penerbitan buku. yang tidak le ngkap. f) Kesimpulan Caranya berbeza-beza daripada akhir penulisan esei atau prosa lain kerana kesimpulan laporan boleh disenaraikan dan diberi nombor. tempat operasi dan staf pengurusan. bolehlah dibahagikan menjadi beberapa bahagian. e) Hujahan Ini disusun di bawah bahagian dan tajuk untuk memudahkan ringkasan dan pemahaman. Contoh. Syor atau cadangan datang selepas kesimpulan yang bermakna dalam penulisan laporan. untuk mengurangkan bukti dan hujahan.d) Pengenalan Ini memasukkan rangka sejarah latar belakang yang membina pentauliahan laporan. Akan tetapi. rujukan.

sesuai dimuatkan dalam laporan sebenar. Formaliti Semua laporan secara dalaman atau luaran secara umumnya hendaklah bersifat formal dan nada penulis an bersifat rasmi dengan kepastian penggunaan tatabahasa yang betul. rujukan disebut dalam isi laporan manakala bibliografi berupa bacaan lanjutan yang disenaraikan pada bahagian akhir. Jumlah lampiran bergantung pada keperluan bukti dan justifikasi laporan. Dokumen harus disunting untuk menghindar kecacatan. i) Rujukan dan Bibliografi Perbezaanya. gaya tak konsisten atau kekurangan lain. Penggunaan istilah teknikal tidak harus menimbulkan keraguan atau kekaburan pada kesimpulan dan cadangan. . Persembahan Untuk persembahan penggunaan bahasa yang ringkas dan mudah adalah digalakkan.

Apakah pentingnya? Apakah implikasinya? 5. Apakan kesimpulan dan cadangannya? 4. Mengapa ? Oleh siapa? Bila? Bagaimana? Laporan yang baik laksana esei yang padat dan jelas bagi pembaca. diteruskan kepada orang lain atau diabaikan sahaja. Untuk memastikan laporan itu berguna. pencapaian projek atau kegagalan projek. Pihak yang memberi tugas ingin mengetahui dengan cepat apakah laporan yang diterimanya perlu dibaca. Apakah sumbangannya? 3. Apakah tindakan yang dicadangkan? 6. Dalam analisis permasalahan. Pembaca laporan ingin memperoleh maklumat yang sesuai untuk membuat keputusan. Laporan yang berkesan mesti ditulis untuk memenuhi maksud tertentu dalam keadaan khusus. penulis laporan perlu mengemukakan pertanyaan berikut: . membuat perakuan kepada pihak yang memberi tugas. pembaca memerlukan jawapan terhadap beberapa pernyataa n berikut: 1.Laporan Penyelidikan Laporan penyelidikan ialah laporan penyelidikan berupa pemerian atau laporan yang dibuat oleh pegawai atau jawatankuasa tertentu untuk menyiasat dasar tertentu. Apakah yang dilaporkan dan siapa penulisnya? 2. Berkesan di sini bermaksud analisis yang terperinci dengan masalah dan kesedaran penulis tentang faktor yang terlibat dalamnya. Kemudian.

3. 4. Apakah yang dikehendaki? 6. Siapakah yang membaca? 3. Judul Tajuk laporan dan maklumat pelapor. Data Data merangkumi penyajian dan penghuraian perangkaan. Huraian dan analisis Huraian dan analisis adalah pemerian lengkap yang biasanya disampaikan menurut judul besar dan judul kecil serta satu fakta satu perenggan. Bilakah yang dikehendaki? Format umum 1.1. dan pengenalan permasalahan. jawatan. rajah. tampat dan tarikh harus disenaraikan. yang mengajak pembaca ke arah penyelesaian permasalahan tersebut. gambar seharusnya disertakan jika berkaitan. Ilustrasi Peta. . 5. Mengapakah laporan ini diperlukan? 5. Bagaimanakah laporan itu dimanfaatkan? 4. Apakah maksud laporan? 2. 2. Pendahuluan Pendahuluan haruslah berisi maklumat latar belakang.

Dari segi pentafsiran. pemerian bersifat lebih pendapat tentang sesuatu perkara. Gaya bahasa Gaya bahasa penulisan laporan penyelidikan agak ilmiah tetapi kurang menggunakan istilah teknikal. menolak.6. Lampiran Senarai bahan bertulis yang dijadikan rujukan seperti memorandum dan dokumen yang berkaitan dengan pembaca yang diselidik dan dilaporkan hendaklah dilampirkan. pemerian bersifat sebagai tanda menerima atau menolak dapatan daripada sesuatu penyelidikan dan kajian. Untuk perakuan. 8. menangguhkan atau meminda perkara yang dilaporkan hendaklah diperakukan. Ringkasan dan kesimpulan Maklumat ringkas tentang permasalahan dan tindakan utama yang bakal dilakukan hendaklah diringkaskan dan disimpulkan. Ungkapan bahasa yang digunakan dalam laporan penyelidikan seperti didapati dan setelah. . Perakuan Sesuatu cadangan sama ada mereka meenrima. 7. Pemerian dari segi huraian bersifat pemerian keadaan semasa dan sebelum. Pemerian dari segi penjelasan bersifat pemerian lanjut tentang perkara yang ditimbulan.

Ungkapan tersebut boleh didahului kata maka atau ungkapan oleh yang demikian. Laporan Tahunan Laporan tahunan merupakan pemerian secara bertulis terhadap jabatan. didapati sebahagian majikan swasta tidak mencarum dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. kebanyakkan persatuan penjaja didapati tidak membuat lapotan tahunan masing-masing. Contohnya: 1) Dengan ini diperakukan supaya laporan tahunan ini disiarkan sepenuhnya dalan buletin perbadanan. ungkapan yang biasa digunakan seperti dengan ini diperakukan. Bagi pemerian yang berbentuk perakuan. Setelah meneliti laporan tersebut. Laporan ini memuatkan perjalanan . 2) Juga diperakukan supaya setiap petugas sekolah ini diberi cuti tambahan pada musim perayaan.Contoh : 1. 2. dan juga diperakukan. badan atau syarikat tertentu bagi tahun lepas.

2) Keterangan tajuk Perkara seperti suku tahun. atau satu tahun. . Format umum 1) Tajuk Tajuk laporan dan nama syarikat atau badan tertentu harus dinamakan. badan atau syarikat tersebut daripada segi keahlian. 6. tahun bila diterangkan di permulaan tajuk. setengah tahun. Masalah Kesulitan yang terpaksa dihadapi untuk menjayakan projek seharusnya disenaraikan dalam laporan. Isi Isi merangkumi segala perkara yang hendak dilaporkan menurut rancangan dan jangkaan pencapaian projek seperti program. Adakah belanja kurang atau lebih jumlahnya seperti yang diperuntukkan disoalkan? 5. 3. aktiviti dan hasil. Tenaga (Petugas) Nama orang dan jawatan yang diberi tanggungjawab mengendalikan projek tersebut disenaraikan dalam laporan tersebut.jabatan. 4. Perbelanjaan yang terlibat Jumlah wang yang dibelanjakan untuk melaksanakan projek dan aktiviti yang dirancangkan seharusnya disenaraikan. kegiat an kewangan. kemajuan atau kemundurannya.

Pada tahun 2004............. dan menurut tertib daripada segi tarikh atau waktu. Sejak tahun 2004. 5... Kesimpulan Gaya Bahasa Gaya bahasa laporan tahunan bersifat huraian dan penjelasan............. 2.. Dalam tempoh yang sama........................................... Pada awal tahun 2005.............. Contoh ...... Penilaian Penilaian adalah di dirancangkan? mana adakah matlamat tercapai sebagaimana yang 8. Dalam laporan tahunan 2005.................. Pada penghujung tahun kewangan 2007....... 3... Jika laporan tahunan ini memperlihatkan perbandingan.......... 4....... Contoh 1........7................... 6. Cadangan 9.. ungkapan seumpama itu biasa digunakan......

................ 2................. laporan tragedi. Ini adalah kerana penulisan laporan memerlukan format yang tertentu. Peningkatan pendapatan sebayak......... Laporan juga boleh merangkumi laporan seminar.. kemerosotan dengan kadar (50%)...........1....... 3.. laporan persediaan majlis dan lain -lain lagi.... laporan sukan... 4..... Laporan juga merupakan satu dokumen yang penting untuk melaporkan tentang hal -hal yang berlaku dalam sesuatu keadaan........ Kesimpulan Laporan merupakan satu dokumen yang rasmi...... ...................... laporan kelab......................... laporan badan beruniform................. Berbanding dengan tahun 2004................... Seperti tahun 2005...... Akhir kata. laporan adalah sangat penting kerana dalam laporan terdapat catatan yang ditulis dalam format rasmi. laporan kursus.....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->