APA ITU LAPORAN?

PENEGNALAN Laporan ialah maklumat tentang sesuatu kedudukan (masalah yang dihadapi dll) yang dilaporkan (kamus dewan 1996:766) atau sesuatu kenyataan formal hasil daripada sesuatu penyelidikan atau sebarang maklumat lengkap tentang sesuatu hal yang

disampaikan oleh sekumpulan penyelidik atau sesebuah badan. Manakal, Siti Hajar Abd Azizi (2008´274) menyebut bahawa laporan ialah kertas yang mengandungi khabar atau maklumat, Laporan ditulis bagi melapo rkan sesuatu hal atau

perkara yang telah berlaku. Laporan merupakan maklumat tentang sesuatu perkara yang dilaporkan. Laporan boleh ditujukan kepada seseorang individu, sekumpulan ahli jawatankuasa atau sesebuah organisasi. Selain itu, laporan itu merupa kan pemerian bertulis tentang kejadian, perkara atau pendapat yang disampaikan dalam fomat tertentu dan laras bahasa format. Terdapat jenis laporan yang kerap bergantung pada situasi, antaranya; Laporan rutin, seperti kemajuan projek sendiri. Laporan tak rutin yang disediakan untuk tujuan khusus seperti laopran penyiasatan,laporan penyelidikan parti politik , laporan produk dan laporan kebakaran. PERINGKAT PENGHASILAN LAPORAN Laporan dihasilakn apabila terdapatnya elemen -eleman breikut: Penulis Sesuatu laporan bermula daripada usaha seseorang yang mahir dalam sesuatau bidang atau lapangan menggunakan sumber -sumber tertentu untuk menentukan sesuatu laporan. Jika sekiranya sesebuah organisasi tidak menyediakan keperluan yang cukup, khidmat sokongan atau perala tan dan penulis tidak memohonnya, laporan itu mungkin memerlukan lebih banyak masa dan perbelanjaan untuk menyiapkannya. Isi kandungan Berdasarkan sumber-sumber yang boleh didapatinya, termasuk nota, buku, pendidikan masa dan pengalaman, penulis perlu mem buat pilihan antara apa yang hendak dimasukkan dalam laopran atau apa yang hendak ditinggalkan. Inilah bahagian yang memerlukan pertimbangan sewajarnya oleh penulis.

Penelitian yang yang kurang rapi boleh memberikan kesan yang tidak baik terhadap sesuatu laporan. Laras bahasa lebih formal dan tiada ciri bahasa peribadi. Keputusan Setelah dibaca. laporan boleh m empengaruhi sesuatu pandangan atau tindakan. CIRI-CIRI UMUM Kebanyakan laporan mempunyai ciri -ciri umum seperti berikut: y Struktur dan nada yang formal Laporan tenyata lebih formal berbanding dengan komunikasi yang lain. Pembaca Mereka menerima laporan dan membaca atau tidak sebahagiannya bergantung atau kepada keseluruhannya. format laporan sesuai bagi dokumen untuk edfaran luas atau untuk arahan. Gaya penulisan Penulis perlu memilih perkataan sendiri dan menyusunnya menjadi ayat seterusnya. Laporan biasanya mempunyai format khas yang mengandungi tajuk muka surat. penutup. Kesemua kesimpulan ini penting sabagi pelengkap tujuan laporan sehingga penulsi laoran perlu mendapatkan ketepatan fakta tambahan.masalah atau pekerjaan mereka yang dipengaruhi oleh cara penulisan laporan itu. senarai cadangan atau isi. Mereka bertindak prasangka. senarai cadanagn. y Pernyataan pendapat Dalam banyak lpaoran.Struktur Kandungan perlu disusun secara teratur dengan tajuk dan penomboran yang sesuai. pengenalan ringkasaa. senarai kandungan atau isi. graf dan rajah untuk menjadika n jumlah maklumat lebih mudah difaham. perenggan demi perenggan sehingga terbentuk sesuatu laporan. dan lampiran. penulis membuat kesimpulan selepas menelaah. Dengan demikian. . y Persembahan Berilustrasi Penggunaan gambar. Jadi. tujuan sebenar sesuatu laporan itu ialah untuk mempengaruhi pembaca. menilai dan mnegupas bukti yang dikemukakan. Kesannya. sesuatu laporan itu perlu diteliti dengan rapi.

Senarai kandungan Maklumat ini diperlu kan untuk laporan panjang. Senarainya harus berurutan termasuk tajuk dan lampiran denagn muka surat dan penomboran pada pernggannya. nama ataunrujukan orang atau organisasi yang menjadi sasaran. bahagian ini disebut: y Kandungan dan berbeza denagn indeks yang merupakan senarai isi utama yang dibincangkan dengan susunan mengikut abjad. organisasi dan rujukan. ringkasan ka edah penyelidikan dan penghargaan kepada sumber maklumat. Sesuatu kepanjangan perenggan ringkasan dianggap mencukupi jika ringkasan sejumlah besar laporan diterbitkan bersama secara berasingan daripada laporan yang diringksakan. Ringkasan Diperlukan bagi laporan panjang yang memberi gambaran umu akan keseluruhan kandungan. Hujahan y Disusun dibawah bahagian tajuk dan pengenalan bagi memudahkanrujukan dan pemahaman. ringkasan latar belakang kajian.y Kegunaan Laporan Sebaran jenis laporan hanya berjaya sebagai dokumen bertulis sekiranya penulisnya memahami kehendak pembaca dan mengemukakan butiran yang relevan dengan kehendak tersebut. Struktur dan tajuk yang dipilih . Lazimnya. Pengenalan y Mengandungi latar belakang sejarah sehingga kepada penghasilan laporan. Indeks selalunya terletak di bahagian belakang dan sangat berguna unt uk buku tetapi jarang digunakan dalam laporan perdagangan. kerja penyelidikan dan kesimpulan utama serta cadangan. Terdapat dua bentuk kepanjangan ringkasan : y Satu perenggan 50 -100 perkataan dan satu muka surat 300 -400 perkataan. FORMAT LAPORAN Umunya sesebuah laporan mempunyai format yang berikut: Judul muka surat Bahagian ini mengandungi nama penulis. tajuk laporan. tarikh keluaran (bulan dan tahun). rujukan.

 Cadangan y Perlu disediakan sebagai satu senarai yang sekiranya panjang boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Contoh. kakitangan pengurusan. Syor atau cadangan dikemukakan selepas kesimpulan. Kesimpulan perlulah meyakinkan supaya pembaca dapat mengikuti seterusnya perbincangan penulis. Lampiran juga harus mengandungi bukti teknikal yang mungkin tidak sesuai dimasukkan dalam laporan sebenar. Lampiran y Bahagian ini perlu bagi laporan panjang untuk mengurangkan bukti dan hujahan. tajuk itu meliputi semua tajuk kecil dibawahnya. Penulis mungkin menggunakan bukti -bukti yang diperoleh pada bahagian hujahan untuk membantu beliau membuat sebarang pertimbangan.bergantung kepada subjek laporan. laporan penefrbitan buku Institusi Pengajian Tinggi memerluakn maklumat tentang sejarah perkembangan penerbitan buku. y Bahagaian ini dianggap paling penting dalam a sesuatu laporan kerana di ruangna inilah penulis menyatakan ramalannya. Kerap kali hal ini melibatkan perbandinagn pelbagai kemungkinan yang berbeza dan ditulis secara tersusun sebagai sebahagian daripada kandungan laporan. Rujukan dan bibliografi y Rujukan merupakan bahan sumber yang di yatakan dalam isi sesuatu laporan. jangka masa hadapan dan lampi ran. Sementara bibliografi adalah bahan bacaan lanjutan yang disenaraikan pada bahagian akhir . Setiap cadangan perlu dihujahkan dengan alasan (justifikasi) yang konkrit. jangan sesekali menggunakan istilah ³ringksan cadangan´ kesuali bagi senarai padat yang tidak lengkap. Misalnya. Bilangan lampira bergantung kepada justifikasi laporan dan keperluan buk ti. Kesimpulan y Cara persembahnnya berbeza -beza kerana kesimpulan laporan boleh disenaraikan dan dinomborkan.tempat operasi. Namun begitu. y Apabila tajuk utama digunakan. ringksan operasi semasa. ini bermakna dalam penulisan laporan. k os. Maka tidak perlulah disebut ³bunga mawar´ dan sebagainya. kakitangan sidang pengarang. jika tajuk utamanya µbunga¶ dan dibawahnya termasuk tajuk-tajuk kecil ³mawar´. ³tanjung´ dan ³melur´. tajuk kesimpulan tidak semsetinya terletak pada bahagian akhir.

Pemerian atau penyelidikan a) Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang sesuatau hal objek atau seseorang agar mereka dapat menafsirkan sesuatu yang digambarkan itu dengan jelas. f) Penulisan jenis ini juag memerlukan penyusunan yang rapi dan spesifik supaya tidak berla ku pengulangan fakta.mudah setiap perincian yang terdapat dalam laporan itu. pengolahan bahasa yang mudah dan perlulah berdasarkan pemerhatian yang rapi oleh penulisnya terhadap sesuatu laporan contohnya laporan polis seperti rompakan. d) Penulisan laporan jenis ini memerlukan fakta -fakta yang tepat fotografik. Jenis-jenis laporan Terdapat empat jenis penulisan laporan iaitu yang berbentuk 1.y Jika sekiranya terdapat banyak istilah teknikal digunakan dalama sesuatu laporan. samaada untuk edaran dalaman atau luaran bersifat formal dan nada penulisannya rasmi serta gaya bahasanya betul. gaya yang tidak cekap dan sebagainya. ragut dan sebagainya. Semua laporan. tidak timbul kekeliruan atau kekaburan agar pembaca boleh mengikuti dan mentafsirkannya dengan . b) Laporan ini tidak bersifat khayalan atau fiksyen seperti yang terdapat dalam penulisan berbentuk naratif. g) Laporan jenis ini memerlukan format yang boleh menjadi dasar atau asas penulisannya tegasnya perlu adalah perincian tentang perkara yang hendak dilaporkan. separuhnya diketahui oleh sebahagian pembaca dan separuh lagi tidak difahami oleh pembaca lain maka pada bahagian akhir rujukan perlulah disediakan glosari. semak laporan itu daripada sebahagian kesilapan atau kecacatan. Hindarkan keraguan atau kekaburan pada kesimpulan dan cadangan. e) Laporan jenis ini perlu ditulis dengan jelas dan boleh menggambarkan secara objektif dan realistik akan perkara yang dilaporkan. c) Memerlukan gambaran yang jelas dan lengkap tentang sesua tu aspek tanpa memasuki emosi penulis. Penyampaian Laporan perlu dipersembahkan dalam bahasa yang ringkas dan mudah dan e lakkan daripada menggunakan istilah teknikal. Contohnya kalau laporan itu tentang sesuatu lawatan : perlu ada .

2. c) Laporan ini perlu dibuat denagn tepat dan objektif kerana seuatu keputusan adalah bergantung kepada kandunagn laporan itu. 3. masalah yang dihadapi dan sebagainya.butiran mengenai tempat ayng dilawati mereka yang turut serta sambutan yang diberikan. laporaan sulit daripada pihak yang mengenali dirinya adalah diperlukan. 4. Analisis a) Laporan ini bertjuan untuk menganalisis sesuatu sebelum sebarang keputusan terhadapnya diambil. maklumat yang didapati daripada pnenilaian terhadap kesan lawatan. satu laporan khas adalah diperlukan. Penilaian a) Laporan ini berfungsi unutk menilai sesuatu lazimnay digunapakai bagi tujuan penilaian prestas i kerja seseorang pegawai. Jika sekolah berkenaan ingin mnegatasi masalahnya secara objektif. menyatakan matlamat yang dicapai (memupuk displin dan meningkatkan mutu akademik). Jika penilaian yang dikemukakan dlama laporan itu tidak tepat sudah pasti keputusan yang diambil terhadapnya juga kurang tepat jadi setiap penilaian yang dilaporkan itu mesti disokong denagn bukti -bukti yang kukuh. Penyelesaian masalah a) Tujuannya ialah untuk mn eydiakan satu rancangan yang boleh digunakan menyelesaikan susuatu masalh seperti masalah -masalah yang dihadapi oleh sesuatu institusi pendidikan. Malah kandungan laporan itu mesti berdasrkan tujuan dan keperluan laporan itu sendiri. b) Contohnya. b) Apabila sesorang itu memohon untuk sesuatu pekerjaan baru. Laporan tu perlu memperincikan tentang punca -punca merosotnya displin dan pencapaian akademik para pelajar. c) Laporan jenis ini memerlukan daya fikir yang kreatif dan pen aalukan yang mendalam kerana kalau tidak masalah tidak akan dapat diatasi dan strategi yang berkesan untuk mencapai matlamatnya tidak akan disediakan. b) Laporan berbentuk analisis memerlukan penelitian secara terperinci terhadap sesuatu perkara dan dalam proses menaganalisis perkra itu perlu diagih-agihkan kepada beberapa bahagian atau peringkat tertentu . sebuah sekolah menengah menghadapi masalah kemerosotan displin dan akademik para pelajarnya yang begitu ketara. mengenalpasti kaedah dan strategi untuk mencapai matlamat tersebut dan menunujukkan bagaimana kaedah dan strategi itu dapat diaplikasikan. masa dan tarikh lawatan belanja yang dikeluarkan.

Ciri -Ciri laporan biasanya terdiri daripada format. borang laporan direka bentuk untuk menonjolkan perkara penting dan membenarkan penulis mengemukakan cadangan peribadi. kefahaman pembaca dan maklum balas. Laporan itu mneyatakan jumlah remaj a dewasa itu dan jangkaan tambahan pada masa hadapan. hasil laporan jarang menepati kehendak pembaca. Di samping itu. Dari segi tajuk. oleh sebab bersifat rutin. oleh sebab laporan ini mengandungi perkara berilustrasi. aturan tatabahasa mungkin kurang dipatuhi dan tidak sesuai untuk tatapan pihak di luar organisasi. Cara ini membolehkan penulisan dan bacaan laporan lebih mudah dan cepat. maklumat pada laporan. LAPORAN RUTIN Laporan rutin biasanya digunakan untuk kegunaan dalaman seperti kemajuan projek persendirian dalam jabatan. laporan kemajuan projek atau prestasi pekerja setiap bulan. Dari segi kelemahan. tajuk. gaya penulisan mungkin terbatas pada pemilihan kaedah susun letak ilustrasi dan teks. Maklumat pada laporan biasanya . d) Contohnya sebuah syarikat mahu memasarkan barangan sukan untuk golonagn remaja ke sebuah negara yang menjadi kawasan pasaran baru. Dengan cara ini. oleh seb ab laporannya bersifat rutin. Dari segi format.supaya dapat dijelaskan bagaimana sesuatau bahagian itu berfungsi dan apakan kaitannya dengan bahagian -bahagian lain. yang kurang mendapat tindakan sewajarnya kerana ia diisi dalam borang yang standard dan dianggap laporan rutin sahaja. c) Tegasnya. Contohnya. laporan rutin biasanya ditulis dalam borang khas. kuasa beli mereka dan bandingan kumpulan umur yang lain juga diprlukan sebelum keputusan memasarkan barangan sukan kengara itu dijalankan. laporan jenis ini sangant penting untuk memberikan gambaran tepat tentang sesuatu pers oalan yang dibangkitkan supaya kaitannya secara menyeluruh dapat dinyatakan dnegan jelas.

Penulis Laporan ----------------------------------------------------------4. cara persembahan. penulis harus peka kepada kehendak pembaca. Kaedah Penyelidikan: Bagaimana.mengandungi nama penulis. CONTOH SUSUN LETAK LAPORAN 1. penyiasatan dan rujukan. Oleh sebab kekerapan laporan itu.Ringkasan 1. apa yang relevan dan sebagainya. penulisnya mungkin mendapat maklum balas daripada pembaca atau sumber lain. tarikh jangka masa liputan. tarikh dikeluarkan dan nombor rujukan. Bahagi bahan . di mana dan bila anda mengumpul Maklumat. Ini menguntungkan kerana dapat menentukan gaya. Dapatan: Nyatakan fakta secara urutan.Laporan apa? .Siapa memerlukannya? . Matlamat : . tarikh. Semua ini dapat membantu penulisan laporan yang berkesan. Di samping itu. tajuk dokumen. Tajuk perkara : Laporan Amali Sukan dan Rekreasi di BM LAPORAN AMALI SUKAN DAN REKREASI DI BM Oleh : Ahad Bin Senayan 2. misalnya wawancara. 2. Penerima Laporan -------------------- Tarikh -------------------- 3.

Anda boleh nyatakan pendapat sendiri dan rujukan. Hal ini kerana perincian berbeza menurut subjek laporan. Kebanyakan laporan tak rutin.kepada bahagian dan subbahagian jika perlu. Dari segi pendekatan penyelidikan. . Cadangan Jika anda rasa tindakan khusus diperlukan anda Boleh turunkan cadangan di sini. laporan penyiasatan pilihan raya. perincian berbeza menurut subjek laporan harus diteliti. penulis mesti mendapat persetujuan bertulis ± untuk mengadakan mesyuarat awal. Dari segi keutamaan. Penutup: Nyatakan kesimpulan berdasarkan semua fakta yang ada. Penulis juga perlu mengetahui laporan i tu ditulis dan jangkaan d aripada pihak pembaca. sebelum merancang penyelidikan. 3. laporan kebakaran atau laporan produk. 4. Laporan tahunan dianggap laporan tak rutin. untuk kegunaan dalaman atau luaran mempunyai ciri-ciri rujukan utama dan pendekatan penyelidikan. LAPORAN TAK RUTIN Laporan tak rutin meliputi laporan yang ditauliahkan untuk tinj auan khusus misalnya. sama ada.

c) Senarai Kandungan Ini juga diperlukan untuk laporan panjang. tajuk laporan. Setelah segala bukti ya ng relevan terkumpul. Senarainya berurutan. terhadap fakta penting yang diterima. kerja penyelidikan. kesimpulan dan cadangan. dan rujukan. Pada peringkat ini. penyelidikan dan pengesahan terhadap segala butiran dapat dilakukan. semua tajuk. ringkasan latar belakang penyiasatan.Butiran yang utama meliputi pengumpulan fakta. dan perakaman sumber yang relevan. Ini memberi gambaran umum tentang kandungan laporan. pengambilan nota yang lengkap. termasuk lampiran. Penulis mesti menyemak segala maklumat yang relevan dengan tujuan penyiasatan dan membuat per timbangan sama ada fakta yang relevan atau bidang penyelidikan terlepas perhatian. organisasi. . penulis perlu menilai dan memilih dalam ruang lingkup tujuan. Susun letak umum laporan rutin dan laporan tak rutin biasanya mengandungi: a) Judul muka surat Judul ini menyatakan nama penulis. nama atau rujukan orang atau organisasi yang ditujukan. Jika berlaku kekurangan atau keraguan. dan kemudian membolehkan penulis menulis draf laporan. boleh dibentuk kesimpulan awal. penomboran pada perenggan. dengan muka surat. tarikh keluaran (bulan dan tahun). b) Ringkasan Ini hanya penting bagi laporan panjang.

tempat operasi dan staf pengurusan. kos prospek dan lampiran. yang tidak le ngkap. g) Cadangan Cadangan dimuatkan sebagai satu senarai yang panjang. Syor atau cadangan datang selepas kesimpulan yang bermakna dalam penulisan laporan. laporan penerbitan buku pengajian tinggi antara lain memuatkan sejarah dan perkembangan penerbitan buku. bolehlah dibahagikan menjadi beberapa bahagian. tajuk kesimpulan tidak semestinya pada bahagian akhir. rujukan. Struktur dan tajuk yang dipilih bergantung pada subjek laporan. staf editoral. Contoh. Akan tetapi. Lampiran juga perlu mengandungi bukti teknikal yang mungkin tidak . h) Lampiran Ini perlu bagi laporan panjang. e) Hujahan Ini disusun di bawah bahagian dan tajuk untuk memudahkan ringkasan dan pemahaman.d) Pengenalan Ini memasukkan rangka sejarah latar belakang yang membina pentauliahan laporan. jangan menggunakan istilah ´Ringkasan Cadangan´ melainkan bagi senarai yang padat. untuk mengurangkan bukti dan hujahan. ringkasan kaedah penyelidikan dan penghargaan menjadi sumber maklumat yang relevan. ringkasan operasi semasa. f) Kesimpulan Caranya berbeza-beza daripada akhir penulisan esei atau prosa lain kerana kesimpulan laporan boleh disenaraikan dan diberi nombor. Setiap cadangan perlu di hujahkan dengan justifikasi.

Jumlah lampiran bergantung pada keperluan bukti dan justifikasi laporan. Persembahan Untuk persembahan penggunaan bahasa yang ringkas dan mudah adalah digalakkan. i) Rujukan dan Bibliografi Perbezaanya. . rujukan disebut dalam isi laporan manakala bibliografi berupa bacaan lanjutan yang disenaraikan pada bahagian akhir. Formaliti Semua laporan secara dalaman atau luaran secara umumnya hendaklah bersifat formal dan nada penulis an bersifat rasmi dengan kepastian penggunaan tatabahasa yang betul.sesuai dimuatkan dalam laporan sebenar. Dokumen harus disunting untuk menghindar kecacatan. Penggunaan istilah teknikal tidak harus menimbulkan keraguan atau kekaburan pada kesimpulan dan cadangan. gaya tak konsisten atau kekurangan lain.

Apakah yang dilaporkan dan siapa penulisnya? 2. Apakah sumbangannya? 3. membuat perakuan kepada pihak yang memberi tugas. Pembaca laporan ingin memperoleh maklumat yang sesuai untuk membuat keputusan. Apakah tindakan yang dicadangkan? 6. pembaca memerlukan jawapan terhadap beberapa pernyataa n berikut: 1. diteruskan kepada orang lain atau diabaikan sahaja. penulis laporan perlu mengemukakan pertanyaan berikut: . Kemudian. Laporan yang berkesan mesti ditulis untuk memenuhi maksud tertentu dalam keadaan khusus. Apakah pentingnya? Apakah implikasinya? 5. Mengapa ? Oleh siapa? Bila? Bagaimana? Laporan yang baik laksana esei yang padat dan jelas bagi pembaca.Laporan Penyelidikan Laporan penyelidikan ialah laporan penyelidikan berupa pemerian atau laporan yang dibuat oleh pegawai atau jawatankuasa tertentu untuk menyiasat dasar tertentu. Pihak yang memberi tugas ingin mengetahui dengan cepat apakah laporan yang diterimanya perlu dibaca. Dalam analisis permasalahan. Apakan kesimpulan dan cadangannya? 4. Berkesan di sini bermaksud analisis yang terperinci dengan masalah dan kesedaran penulis tentang faktor yang terlibat dalamnya. pencapaian projek atau kegagalan projek. Untuk memastikan laporan itu berguna.

Bilakah yang dikehendaki? Format umum 1. Data Data merangkumi penyajian dan penghuraian perangkaan. 4. Siapakah yang membaca? 3. Huraian dan analisis Huraian dan analisis adalah pemerian lengkap yang biasanya disampaikan menurut judul besar dan judul kecil serta satu fakta satu perenggan. Pendahuluan Pendahuluan haruslah berisi maklumat latar belakang. rajah. 2. yang mengajak pembaca ke arah penyelesaian permasalahan tersebut. . Mengapakah laporan ini diperlukan? 5. gambar seharusnya disertakan jika berkaitan.1. dan pengenalan permasalahan. Bagaimanakah laporan itu dimanfaatkan? 4. 5. Judul Tajuk laporan dan maklumat pelapor. tampat dan tarikh harus disenaraikan. 3. Ilustrasi Peta. jawatan. Apakah maksud laporan? 2. Apakah yang dikehendaki? 6.

Perakuan Sesuatu cadangan sama ada mereka meenrima. Ungkapan bahasa yang digunakan dalam laporan penyelidikan seperti didapati dan setelah. pemerian bersifat lebih pendapat tentang sesuatu perkara. Pemerian dari segi huraian bersifat pemerian keadaan semasa dan sebelum. menolak. Lampiran Senarai bahan bertulis yang dijadikan rujukan seperti memorandum dan dokumen yang berkaitan dengan pembaca yang diselidik dan dilaporkan hendaklah dilampirkan. 7. Gaya bahasa Gaya bahasa penulisan laporan penyelidikan agak ilmiah tetapi kurang menggunakan istilah teknikal. pemerian bersifat sebagai tanda menerima atau menolak dapatan daripada sesuatu penyelidikan dan kajian.6. menangguhkan atau meminda perkara yang dilaporkan hendaklah diperakukan. . Ringkasan dan kesimpulan Maklumat ringkas tentang permasalahan dan tindakan utama yang bakal dilakukan hendaklah diringkaskan dan disimpulkan. Untuk perakuan. 8. Dari segi pentafsiran. Pemerian dari segi penjelasan bersifat pemerian lanjut tentang perkara yang ditimbulan.

Laporan Tahunan Laporan tahunan merupakan pemerian secara bertulis terhadap jabatan. kebanyakkan persatuan penjaja didapati tidak membuat lapotan tahunan masing-masing. Contohnya: 1) Dengan ini diperakukan supaya laporan tahunan ini disiarkan sepenuhnya dalan buletin perbadanan. Bagi pemerian yang berbentuk perakuan. Setelah meneliti laporan tersebut. Laporan ini memuatkan perjalanan . 2. ungkapan yang biasa digunakan seperti dengan ini diperakukan. dan juga diperakukan. 2) Juga diperakukan supaya setiap petugas sekolah ini diberi cuti tambahan pada musim perayaan. badan atau syarikat tertentu bagi tahun lepas. Ungkapan tersebut boleh didahului kata maka atau ungkapan oleh yang demikian. didapati sebahagian majikan swasta tidak mencarum dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja.Contoh : 1.

badan atau syarikat tersebut daripada segi keahlian. kegiat an kewangan. aktiviti dan hasil. 3. 4. Adakah belanja kurang atau lebih jumlahnya seperti yang diperuntukkan disoalkan? 5. 2) Keterangan tajuk Perkara seperti suku tahun. Tenaga (Petugas) Nama orang dan jawatan yang diberi tanggungjawab mengendalikan projek tersebut disenaraikan dalam laporan tersebut. 6. . Format umum 1) Tajuk Tajuk laporan dan nama syarikat atau badan tertentu harus dinamakan. setengah tahun. atau satu tahun.jabatan. Perbelanjaan yang terlibat Jumlah wang yang dibelanjakan untuk melaksanakan projek dan aktiviti yang dirancangkan seharusnya disenaraikan. Masalah Kesulitan yang terpaksa dihadapi untuk menjayakan projek seharusnya disenaraikan dalam laporan. tahun bila diterangkan di permulaan tajuk. Isi Isi merangkumi segala perkara yang hendak dilaporkan menurut rancangan dan jangkaan pencapaian projek seperti program. kemajuan atau kemundurannya.

. Pada awal tahun 2005... Jika laporan tahunan ini memperlihatkan perbandingan. Pada penghujung tahun kewangan 2007....................... 3... Kesimpulan Gaya Bahasa Gaya bahasa laporan tahunan bersifat huraian dan penjelasan............ 5...........7... ungkapan seumpama itu biasa digunakan..... Contoh 1... Dalam tempoh yang sama.............. Cadangan 9..................................... Penilaian Penilaian adalah di dirancangkan? mana adakah matlamat tercapai sebagaimana yang 8........ Pada tahun 2004............ Sejak tahun 2004........... Contoh ....... 2..... 4... 6......... Dalam laporan tahunan 2005.. dan menurut tertib daripada segi tarikh atau waktu.....

......... 2.....1........... Ini adalah kerana penulisan laporan memerlukan format yang tertentu...... Laporan juga boleh merangkumi laporan seminar.............. Seperti tahun 2005.... laporan kelab.... laporan badan beruniform........ laporan persediaan majlis dan lain -lain lagi. Kesimpulan Laporan merupakan satu dokumen yang rasmi...... 4... laporan adalah sangat penting kerana dalam laporan terdapat catatan yang ditulis dalam format rasmi...... Berbanding dengan tahun 2004...... 3... laporan sukan. ............ laporan kursus.......................... laporan tragedi........ Akhir kata...... Laporan juga merupakan satu dokumen yang penting untuk melaporkan tentang hal -hal yang berlaku dalam sesuatu keadaan........................ Peningkatan pendapatan sebayak...................... kemerosotan dengan kadar (50%)...