APA ITU LAPORAN?

PENEGNALAN Laporan ialah maklumat tentang sesuatu kedudukan (masalah yang dihadapi dll) yang dilaporkan (kamus dewan 1996:766) atau sesuatu kenyataan formal hasil daripada sesuatu penyelidikan atau sebarang maklumat lengkap tentang sesuatu hal yang

disampaikan oleh sekumpulan penyelidik atau sesebuah badan. Manakal, Siti Hajar Abd Azizi (2008´274) menyebut bahawa laporan ialah kertas yang mengandungi khabar atau maklumat, Laporan ditulis bagi melapo rkan sesuatu hal atau

perkara yang telah berlaku. Laporan merupakan maklumat tentang sesuatu perkara yang dilaporkan. Laporan boleh ditujukan kepada seseorang individu, sekumpulan ahli jawatankuasa atau sesebuah organisasi. Selain itu, laporan itu merupa kan pemerian bertulis tentang kejadian, perkara atau pendapat yang disampaikan dalam fomat tertentu dan laras bahasa format. Terdapat jenis laporan yang kerap bergantung pada situasi, antaranya; Laporan rutin, seperti kemajuan projek sendiri. Laporan tak rutin yang disediakan untuk tujuan khusus seperti laopran penyiasatan,laporan penyelidikan parti politik , laporan produk dan laporan kebakaran. PERINGKAT PENGHASILAN LAPORAN Laporan dihasilakn apabila terdapatnya elemen -eleman breikut: Penulis Sesuatu laporan bermula daripada usaha seseorang yang mahir dalam sesuatau bidang atau lapangan menggunakan sumber -sumber tertentu untuk menentukan sesuatu laporan. Jika sekiranya sesebuah organisasi tidak menyediakan keperluan yang cukup, khidmat sokongan atau perala tan dan penulis tidak memohonnya, laporan itu mungkin memerlukan lebih banyak masa dan perbelanjaan untuk menyiapkannya. Isi kandungan Berdasarkan sumber-sumber yang boleh didapatinya, termasuk nota, buku, pendidikan masa dan pengalaman, penulis perlu mem buat pilihan antara apa yang hendak dimasukkan dalam laopran atau apa yang hendak ditinggalkan. Inilah bahagian yang memerlukan pertimbangan sewajarnya oleh penulis.

Struktur Kandungan perlu disusun secara teratur dengan tajuk dan penomboran yang sesuai. Mereka bertindak prasangka. penulis membuat kesimpulan selepas menelaah. Pembaca Mereka menerima laporan dan membaca atau tidak sebahagiannya bergantung atau kepada keseluruhannya. Dengan demikian. Jadi. y Persembahan Berilustrasi Penggunaan gambar. senarai kandungan atau isi. . Kesemua kesimpulan ini penting sabagi pelengkap tujuan laporan sehingga penulsi laoran perlu mendapatkan ketepatan fakta tambahan. laporan boleh m empengaruhi sesuatu pandangan atau tindakan. senarai cadanagn. perenggan demi perenggan sehingga terbentuk sesuatu laporan. menilai dan mnegupas bukti yang dikemukakan. sesuatu laporan itu perlu diteliti dengan rapi. graf dan rajah untuk menjadika n jumlah maklumat lebih mudah difaham. Keputusan Setelah dibaca. senarai cadangan atau isi. Laporan biasanya mempunyai format khas yang mengandungi tajuk muka surat. pengenalan ringkasaa. Laras bahasa lebih formal dan tiada ciri bahasa peribadi. y Pernyataan pendapat Dalam banyak lpaoran. tujuan sebenar sesuatu laporan itu ialah untuk mempengaruhi pembaca.masalah atau pekerjaan mereka yang dipengaruhi oleh cara penulisan laporan itu. Penelitian yang yang kurang rapi boleh memberikan kesan yang tidak baik terhadap sesuatu laporan. CIRI-CIRI UMUM Kebanyakan laporan mempunyai ciri -ciri umum seperti berikut: y Struktur dan nada yang formal Laporan tenyata lebih formal berbanding dengan komunikasi yang lain. penutup. format laporan sesuai bagi dokumen untuk edfaran luas atau untuk arahan. Kesannya. dan lampiran. Gaya penulisan Penulis perlu memilih perkataan sendiri dan menyusunnya menjadi ayat seterusnya.

ringkasan latar belakang kajian.y Kegunaan Laporan Sebaran jenis laporan hanya berjaya sebagai dokumen bertulis sekiranya penulisnya memahami kehendak pembaca dan mengemukakan butiran yang relevan dengan kehendak tersebut. organisasi dan rujukan. Struktur dan tajuk yang dipilih . nama ataunrujukan orang atau organisasi yang menjadi sasaran. tajuk laporan. Ringkasan Diperlukan bagi laporan panjang yang memberi gambaran umu akan keseluruhan kandungan. bahagian ini disebut: y Kandungan dan berbeza denagn indeks yang merupakan senarai isi utama yang dibincangkan dengan susunan mengikut abjad. FORMAT LAPORAN Umunya sesebuah laporan mempunyai format yang berikut: Judul muka surat Bahagian ini mengandungi nama penulis. tarikh keluaran (bulan dan tahun). Sesuatu kepanjangan perenggan ringkasan dianggap mencukupi jika ringkasan sejumlah besar laporan diterbitkan bersama secara berasingan daripada laporan yang diringksakan. Pengenalan y Mengandungi latar belakang sejarah sehingga kepada penghasilan laporan. Hujahan y Disusun dibawah bahagian tajuk dan pengenalan bagi memudahkanrujukan dan pemahaman. rujukan. Indeks selalunya terletak di bahagian belakang dan sangat berguna unt uk buku tetapi jarang digunakan dalam laporan perdagangan. kerja penyelidikan dan kesimpulan utama serta cadangan. Terdapat dua bentuk kepanjangan ringkasan : y Satu perenggan 50 -100 perkataan dan satu muka surat 300 -400 perkataan. Senarai kandungan Maklumat ini diperlu kan untuk laporan panjang. Senarainya harus berurutan termasuk tajuk dan lampiran denagn muka surat dan penomboran pada pernggannya. Lazimnya. ringkasan ka edah penyelidikan dan penghargaan kepada sumber maklumat.

ringksan operasi semasa. Kerap kali hal ini melibatkan perbandinagn pelbagai kemungkinan yang berbeza dan ditulis secara tersusun sebagai sebahagian daripada kandungan laporan. laporan penefrbitan buku Institusi Pengajian Tinggi memerluakn maklumat tentang sejarah perkembangan penerbitan buku. Sementara bibliografi adalah bahan bacaan lanjutan yang disenaraikan pada bahagian akhir . y Bahagaian ini dianggap paling penting dalam a sesuatu laporan kerana di ruangna inilah penulis menyatakan ramalannya. Misalnya. y Apabila tajuk utama digunakan. tajuk itu meliputi semua tajuk kecil dibawahnya. Lampiran juga harus mengandungi bukti teknikal yang mungkin tidak sesuai dimasukkan dalam laporan sebenar. Contoh. Penulis mungkin menggunakan bukti -bukti yang diperoleh pada bahagian hujahan untuk membantu beliau membuat sebarang pertimbangan. Kesimpulan perlulah meyakinkan supaya pembaca dapat mengikuti seterusnya perbincangan penulis. ³tanjung´ dan ³melur´. Rujukan dan bibliografi y Rujukan merupakan bahan sumber yang di yatakan dalam isi sesuatu laporan. Setiap cadangan perlu dihujahkan dengan alasan (justifikasi) yang konkrit. k os. jangka masa hadapan dan lampi ran. kakitangan sidang pengarang. tajuk kesimpulan tidak semsetinya terletak pada bahagian akhir. jika tajuk utamanya µbunga¶ dan dibawahnya termasuk tajuk-tajuk kecil ³mawar´. Kesimpulan y Cara persembahnnya berbeza -beza kerana kesimpulan laporan boleh disenaraikan dan dinomborkan. Lampiran y Bahagian ini perlu bagi laporan panjang untuk mengurangkan bukti dan hujahan. Namun begitu.tempat operasi. Cadangan y Perlu disediakan sebagai satu senarai yang sekiranya panjang boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Syor atau cadangan dikemukakan selepas kesimpulan. jangan sesekali menggunakan istilah ³ringksan cadangan´ kesuali bagi senarai padat yang tidak lengkap. Bilangan lampira bergantung kepada justifikasi laporan dan keperluan buk ti.bergantung kepada subjek laporan. kakitangan pengurusan. ini bermakna dalam penulisan laporan. Maka tidak perlulah disebut ³bunga mawar´ dan sebagainya.

tidak timbul kekeliruan atau kekaburan agar pembaca boleh mengikuti dan mentafsirkannya dengan . f) Penulisan jenis ini juag memerlukan penyusunan yang rapi dan spesifik supaya tidak berla ku pengulangan fakta. c) Memerlukan gambaran yang jelas dan lengkap tentang sesua tu aspek tanpa memasuki emosi penulis. gaya yang tidak cekap dan sebagainya. b) Laporan ini tidak bersifat khayalan atau fiksyen seperti yang terdapat dalam penulisan berbentuk naratif. Pemerian atau penyelidikan a) Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang sesuatau hal objek atau seseorang agar mereka dapat menafsirkan sesuatu yang digambarkan itu dengan jelas. Hindarkan keraguan atau kekaburan pada kesimpulan dan cadangan. Jenis-jenis laporan Terdapat empat jenis penulisan laporan iaitu yang berbentuk 1. Contohnya kalau laporan itu tentang sesuatu lawatan : perlu ada . semak laporan itu daripada sebahagian kesilapan atau kecacatan. ragut dan sebagainya. pengolahan bahasa yang mudah dan perlulah berdasarkan pemerhatian yang rapi oleh penulisnya terhadap sesuatu laporan contohnya laporan polis seperti rompakan.mudah setiap perincian yang terdapat dalam laporan itu.y Jika sekiranya terdapat banyak istilah teknikal digunakan dalama sesuatu laporan. g) Laporan jenis ini memerlukan format yang boleh menjadi dasar atau asas penulisannya tegasnya perlu adalah perincian tentang perkara yang hendak dilaporkan. samaada untuk edaran dalaman atau luaran bersifat formal dan nada penulisannya rasmi serta gaya bahasanya betul. Penyampaian Laporan perlu dipersembahkan dalam bahasa yang ringkas dan mudah dan e lakkan daripada menggunakan istilah teknikal. Semua laporan. e) Laporan jenis ini perlu ditulis dengan jelas dan boleh menggambarkan secara objektif dan realistik akan perkara yang dilaporkan. separuhnya diketahui oleh sebahagian pembaca dan separuh lagi tidak difahami oleh pembaca lain maka pada bahagian akhir rujukan perlulah disediakan glosari. d) Penulisan laporan jenis ini memerlukan fakta -fakta yang tepat fotografik.

menyatakan matlamat yang dicapai (memupuk displin dan meningkatkan mutu akademik). b) Apabila sesorang itu memohon untuk sesuatu pekerjaan baru. Jika penilaian yang dikemukakan dlama laporan itu tidak tepat sudah pasti keputusan yang diambil terhadapnya juga kurang tepat jadi setiap penilaian yang dilaporkan itu mesti disokong denagn bukti -bukti yang kukuh. 3. masalah yang dihadapi dan sebagainya. 4. satu laporan khas adalah diperlukan. b) Contohnya.butiran mengenai tempat ayng dilawati mereka yang turut serta sambutan yang diberikan. masa dan tarikh lawatan belanja yang dikeluarkan. Jika sekolah berkenaan ingin mnegatasi masalahnya secara objektif. sebuah sekolah menengah menghadapi masalah kemerosotan displin dan akademik para pelajarnya yang begitu ketara. Laporan tu perlu memperincikan tentang punca -punca merosotnya displin dan pencapaian akademik para pelajar. 2. Penyelesaian masalah a) Tujuannya ialah untuk mn eydiakan satu rancangan yang boleh digunakan menyelesaikan susuatu masalh seperti masalah -masalah yang dihadapi oleh sesuatu institusi pendidikan. maklumat yang didapati daripada pnenilaian terhadap kesan lawatan. laporaan sulit daripada pihak yang mengenali dirinya adalah diperlukan. Malah kandungan laporan itu mesti berdasrkan tujuan dan keperluan laporan itu sendiri. Penilaian a) Laporan ini berfungsi unutk menilai sesuatu lazimnay digunapakai bagi tujuan penilaian prestas i kerja seseorang pegawai. mengenalpasti kaedah dan strategi untuk mencapai matlamat tersebut dan menunujukkan bagaimana kaedah dan strategi itu dapat diaplikasikan. c) Laporan ini perlu dibuat denagn tepat dan objektif kerana seuatu keputusan adalah bergantung kepada kandunagn laporan itu. Analisis a) Laporan ini bertjuan untuk menganalisis sesuatu sebelum sebarang keputusan terhadapnya diambil. b) Laporan berbentuk analisis memerlukan penelitian secara terperinci terhadap sesuatu perkara dan dalam proses menaganalisis perkra itu perlu diagih-agihkan kepada beberapa bahagian atau peringkat tertentu . c) Laporan jenis ini memerlukan daya fikir yang kreatif dan pen aalukan yang mendalam kerana kalau tidak masalah tidak akan dapat diatasi dan strategi yang berkesan untuk mencapai matlamatnya tidak akan disediakan.

oleh sebab laporan ini mengandungi perkara berilustrasi. aturan tatabahasa mungkin kurang dipatuhi dan tidak sesuai untuk tatapan pihak di luar organisasi. gaya penulisan mungkin terbatas pada pemilihan kaedah susun letak ilustrasi dan teks. Dari segi tajuk. borang laporan direka bentuk untuk menonjolkan perkara penting dan membenarkan penulis mengemukakan cadangan peribadi. kefahaman pembaca dan maklum balas. Laporan itu mneyatakan jumlah remaj a dewasa itu dan jangkaan tambahan pada masa hadapan. hasil laporan jarang menepati kehendak pembaca. Ciri -Ciri laporan biasanya terdiri daripada format. LAPORAN RUTIN Laporan rutin biasanya digunakan untuk kegunaan dalaman seperti kemajuan projek persendirian dalam jabatan. c) Tegasnya. laporan jenis ini sangant penting untuk memberikan gambaran tepat tentang sesuatu pers oalan yang dibangkitkan supaya kaitannya secara menyeluruh dapat dinyatakan dnegan jelas. maklumat pada laporan. tajuk. Cara ini membolehkan penulisan dan bacaan laporan lebih mudah dan cepat. Di samping itu. Contohnya. Dari segi format. oleh sebab bersifat rutin. yang kurang mendapat tindakan sewajarnya kerana ia diisi dalam borang yang standard dan dianggap laporan rutin sahaja. Dengan cara ini. laporan rutin biasanya ditulis dalam borang khas. d) Contohnya sebuah syarikat mahu memasarkan barangan sukan untuk golonagn remaja ke sebuah negara yang menjadi kawasan pasaran baru. Dari segi kelemahan. kuasa beli mereka dan bandingan kumpulan umur yang lain juga diprlukan sebelum keputusan memasarkan barangan sukan kengara itu dijalankan. Maklumat pada laporan biasanya . oleh seb ab laporannya bersifat rutin.supaya dapat dijelaskan bagaimana sesuatau bahagian itu berfungsi dan apakan kaitannya dengan bahagian -bahagian lain. laporan kemajuan projek atau prestasi pekerja setiap bulan.

Tajuk perkara : Laporan Amali Sukan dan Rekreasi di BM LAPORAN AMALI SUKAN DAN REKREASI DI BM Oleh : Ahad Bin Senayan 2. penyiasatan dan rujukan. di mana dan bila anda mengumpul Maklumat. Di samping itu.mengandungi nama penulis. Oleh sebab kekerapan laporan itu. Matlamat : . tarikh jangka masa liputan. penulisnya mungkin mendapat maklum balas daripada pembaca atau sumber lain.Siapa memerlukannya? . Kaedah Penyelidikan: Bagaimana. tajuk dokumen. tarikh dikeluarkan dan nombor rujukan. Ini menguntungkan kerana dapat menentukan gaya. penulis harus peka kepada kehendak pembaca. Penulis Laporan ----------------------------------------------------------4.Ringkasan 1. 2. misalnya wawancara.Laporan apa? . Penerima Laporan -------------------- Tarikh -------------------- 3. Bahagi bahan . tarikh. cara persembahan. Semua ini dapat membantu penulisan laporan yang berkesan. CONTOH SUSUN LETAK LAPORAN 1. apa yang relevan dan sebagainya. Dapatan: Nyatakan fakta secara urutan.

kepada bahagian dan subbahagian jika perlu. Laporan tahunan dianggap laporan tak rutin. Kebanyakan laporan tak rutin. 3. Penulis juga perlu mengetahui laporan i tu ditulis dan jangkaan d aripada pihak pembaca. untuk kegunaan dalaman atau luaran mempunyai ciri-ciri rujukan utama dan pendekatan penyelidikan. penulis mesti mendapat persetujuan bertulis ± untuk mengadakan mesyuarat awal. Dari segi keutamaan. Cadangan Jika anda rasa tindakan khusus diperlukan anda Boleh turunkan cadangan di sini. laporan penyiasatan pilihan raya. Anda boleh nyatakan pendapat sendiri dan rujukan. LAPORAN TAK RUTIN Laporan tak rutin meliputi laporan yang ditauliahkan untuk tinj auan khusus misalnya. sama ada. laporan kebakaran atau laporan produk. Dari segi pendekatan penyelidikan. . sebelum merancang penyelidikan. 4. perincian berbeza menurut subjek laporan harus diteliti. Hal ini kerana perincian berbeza menurut subjek laporan. Penutup: Nyatakan kesimpulan berdasarkan semua fakta yang ada.

dengan muka surat. Penulis mesti menyemak segala maklumat yang relevan dengan tujuan penyiasatan dan membuat per timbangan sama ada fakta yang relevan atau bidang penyelidikan terlepas perhatian. ringkasan latar belakang penyiasatan. dan kemudian membolehkan penulis menulis draf laporan. dan rujukan. Senarainya berurutan. Pada peringkat ini. kerja penyelidikan.Butiran yang utama meliputi pengumpulan fakta. Jika berlaku kekurangan atau keraguan. c) Senarai Kandungan Ini juga diperlukan untuk laporan panjang. termasuk lampiran. kesimpulan dan cadangan. . tarikh keluaran (bulan dan tahun). penulis perlu menilai dan memilih dalam ruang lingkup tujuan. organisasi. penomboran pada perenggan. tajuk laporan. terhadap fakta penting yang diterima. Setelah segala bukti ya ng relevan terkumpul. nama atau rujukan orang atau organisasi yang ditujukan. pengambilan nota yang lengkap. b) Ringkasan Ini hanya penting bagi laporan panjang. Ini memberi gambaran umum tentang kandungan laporan. Susun letak umum laporan rutin dan laporan tak rutin biasanya mengandungi: a) Judul muka surat Judul ini menyatakan nama penulis. boleh dibentuk kesimpulan awal. dan perakaman sumber yang relevan. semua tajuk. penyelidikan dan pengesahan terhadap segala butiran dapat dilakukan.

tajuk kesimpulan tidak semestinya pada bahagian akhir. tempat operasi dan staf pengurusan. laporan penerbitan buku pengajian tinggi antara lain memuatkan sejarah dan perkembangan penerbitan buku. rujukan. e) Hujahan Ini disusun di bawah bahagian dan tajuk untuk memudahkan ringkasan dan pemahaman. Struktur dan tajuk yang dipilih bergantung pada subjek laporan. Syor atau cadangan datang selepas kesimpulan yang bermakna dalam penulisan laporan.d) Pengenalan Ini memasukkan rangka sejarah latar belakang yang membina pentauliahan laporan. untuk mengurangkan bukti dan hujahan. g) Cadangan Cadangan dimuatkan sebagai satu senarai yang panjang. f) Kesimpulan Caranya berbeza-beza daripada akhir penulisan esei atau prosa lain kerana kesimpulan laporan boleh disenaraikan dan diberi nombor. Setiap cadangan perlu di hujahkan dengan justifikasi. ringkasan kaedah penyelidikan dan penghargaan menjadi sumber maklumat yang relevan. h) Lampiran Ini perlu bagi laporan panjang. kos prospek dan lampiran. yang tidak le ngkap. Lampiran juga perlu mengandungi bukti teknikal yang mungkin tidak . bolehlah dibahagikan menjadi beberapa bahagian. jangan menggunakan istilah ´Ringkasan Cadangan´ melainkan bagi senarai yang padat. staf editoral. Contoh. ringkasan operasi semasa. Akan tetapi.

Persembahan Untuk persembahan penggunaan bahasa yang ringkas dan mudah adalah digalakkan. Dokumen harus disunting untuk menghindar kecacatan. .sesuai dimuatkan dalam laporan sebenar. i) Rujukan dan Bibliografi Perbezaanya. rujukan disebut dalam isi laporan manakala bibliografi berupa bacaan lanjutan yang disenaraikan pada bahagian akhir. Penggunaan istilah teknikal tidak harus menimbulkan keraguan atau kekaburan pada kesimpulan dan cadangan. Formaliti Semua laporan secara dalaman atau luaran secara umumnya hendaklah bersifat formal dan nada penulis an bersifat rasmi dengan kepastian penggunaan tatabahasa yang betul. Jumlah lampiran bergantung pada keperluan bukti dan justifikasi laporan. gaya tak konsisten atau kekurangan lain.

Laporan yang berkesan mesti ditulis untuk memenuhi maksud tertentu dalam keadaan khusus. Berkesan di sini bermaksud analisis yang terperinci dengan masalah dan kesedaran penulis tentang faktor yang terlibat dalamnya. Apakah tindakan yang dicadangkan? 6. Apakah sumbangannya? 3. penulis laporan perlu mengemukakan pertanyaan berikut: . diteruskan kepada orang lain atau diabaikan sahaja. Apakah pentingnya? Apakah implikasinya? 5. Untuk memastikan laporan itu berguna. Kemudian.Laporan Penyelidikan Laporan penyelidikan ialah laporan penyelidikan berupa pemerian atau laporan yang dibuat oleh pegawai atau jawatankuasa tertentu untuk menyiasat dasar tertentu. membuat perakuan kepada pihak yang memberi tugas. Apakah yang dilaporkan dan siapa penulisnya? 2. Pihak yang memberi tugas ingin mengetahui dengan cepat apakah laporan yang diterimanya perlu dibaca. Dalam analisis permasalahan. pencapaian projek atau kegagalan projek. Mengapa ? Oleh siapa? Bila? Bagaimana? Laporan yang baik laksana esei yang padat dan jelas bagi pembaca. Apakan kesimpulan dan cadangannya? 4. pembaca memerlukan jawapan terhadap beberapa pernyataa n berikut: 1. Pembaca laporan ingin memperoleh maklumat yang sesuai untuk membuat keputusan.

Ilustrasi Peta. Data Data merangkumi penyajian dan penghuraian perangkaan. Siapakah yang membaca? 3. Bilakah yang dikehendaki? Format umum 1. Apakah maksud laporan? 2. rajah. tampat dan tarikh harus disenaraikan. . Judul Tajuk laporan dan maklumat pelapor. dan pengenalan permasalahan. Mengapakah laporan ini diperlukan? 5. gambar seharusnya disertakan jika berkaitan. 3. jawatan. 5. yang mengajak pembaca ke arah penyelesaian permasalahan tersebut. Bagaimanakah laporan itu dimanfaatkan? 4. Huraian dan analisis Huraian dan analisis adalah pemerian lengkap yang biasanya disampaikan menurut judul besar dan judul kecil serta satu fakta satu perenggan.1. 2. Apakah yang dikehendaki? 6. Pendahuluan Pendahuluan haruslah berisi maklumat latar belakang. 4.

menolak. pemerian bersifat sebagai tanda menerima atau menolak dapatan daripada sesuatu penyelidikan dan kajian. pemerian bersifat lebih pendapat tentang sesuatu perkara. Dari segi pentafsiran. Untuk perakuan. menangguhkan atau meminda perkara yang dilaporkan hendaklah diperakukan. Ringkasan dan kesimpulan Maklumat ringkas tentang permasalahan dan tindakan utama yang bakal dilakukan hendaklah diringkaskan dan disimpulkan. Pemerian dari segi huraian bersifat pemerian keadaan semasa dan sebelum. Ungkapan bahasa yang digunakan dalam laporan penyelidikan seperti didapati dan setelah. . Pemerian dari segi penjelasan bersifat pemerian lanjut tentang perkara yang ditimbulan. Perakuan Sesuatu cadangan sama ada mereka meenrima. 7. Lampiran Senarai bahan bertulis yang dijadikan rujukan seperti memorandum dan dokumen yang berkaitan dengan pembaca yang diselidik dan dilaporkan hendaklah dilampirkan. 8.6. Gaya bahasa Gaya bahasa penulisan laporan penyelidikan agak ilmiah tetapi kurang menggunakan istilah teknikal.

didapati sebahagian majikan swasta tidak mencarum dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. badan atau syarikat tertentu bagi tahun lepas. 2) Juga diperakukan supaya setiap petugas sekolah ini diberi cuti tambahan pada musim perayaan. Ungkapan tersebut boleh didahului kata maka atau ungkapan oleh yang demikian. Laporan ini memuatkan perjalanan . Setelah meneliti laporan tersebut. Laporan Tahunan Laporan tahunan merupakan pemerian secara bertulis terhadap jabatan. Contohnya: 1) Dengan ini diperakukan supaya laporan tahunan ini disiarkan sepenuhnya dalan buletin perbadanan. 2. Bagi pemerian yang berbentuk perakuan.Contoh : 1. dan juga diperakukan. kebanyakkan persatuan penjaja didapati tidak membuat lapotan tahunan masing-masing. ungkapan yang biasa digunakan seperti dengan ini diperakukan.

3.jabatan. atau satu tahun. tahun bila diterangkan di permulaan tajuk. Format umum 1) Tajuk Tajuk laporan dan nama syarikat atau badan tertentu harus dinamakan. 4. 6. Isi Isi merangkumi segala perkara yang hendak dilaporkan menurut rancangan dan jangkaan pencapaian projek seperti program. Adakah belanja kurang atau lebih jumlahnya seperti yang diperuntukkan disoalkan? 5. aktiviti dan hasil. kemajuan atau kemundurannya. 2) Keterangan tajuk Perkara seperti suku tahun. Masalah Kesulitan yang terpaksa dihadapi untuk menjayakan projek seharusnya disenaraikan dalam laporan. Perbelanjaan yang terlibat Jumlah wang yang dibelanjakan untuk melaksanakan projek dan aktiviti yang dirancangkan seharusnya disenaraikan. badan atau syarikat tersebut daripada segi keahlian. setengah tahun. . Tenaga (Petugas) Nama orang dan jawatan yang diberi tanggungjawab mengendalikan projek tersebut disenaraikan dalam laporan tersebut. kegiat an kewangan.

.......... Penilaian Penilaian adalah di dirancangkan? mana adakah matlamat tercapai sebagaimana yang 8............ Contoh ....... Jika laporan tahunan ini memperlihatkan perbandingan.....7... Pada awal tahun 2005.............. Kesimpulan Gaya Bahasa Gaya bahasa laporan tahunan bersifat huraian dan penjelasan.... ungkapan seumpama itu biasa digunakan............ Contoh 1.... Pada penghujung tahun kewangan 2007............... Cadangan 9.... 3.. Dalam laporan tahunan 2005............... 2......... Dalam tempoh yang sama.......... dan menurut tertib daripada segi tarikh atau waktu................. Sejak tahun 2004. Pada tahun 2004...... 6..... 4............... 5........

..... Peningkatan pendapatan sebayak.. laporan persediaan majlis dan lain -lain lagi........ laporan adalah sangat penting kerana dalam laporan terdapat catatan yang ditulis dalam format rasmi....... Ini adalah kerana penulisan laporan memerlukan format yang tertentu.....1.......................... laporan kursus..... Seperti tahun 2005. laporan tragedi.... 2. Laporan juga boleh merangkumi laporan seminar........ laporan sukan.......... 4....... 3......... Akhir kata....... Berbanding dengan tahun 2004............. kemerosotan dengan kadar (50%)........... Laporan juga merupakan satu dokumen yang penting untuk melaporkan tentang hal -hal yang berlaku dalam sesuatu keadaan..... ... Kesimpulan Laporan merupakan satu dokumen yang rasmi........... laporan kelab..................................... laporan badan beruniform...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful