APA ITU LAPORAN?

PENEGNALAN Laporan ialah maklumat tentang sesuatu kedudukan (masalah yang dihadapi dll) yang dilaporkan (kamus dewan 1996:766) atau sesuatu kenyataan formal hasil daripada sesuatu penyelidikan atau sebarang maklumat lengkap tentang sesuatu hal yang

disampaikan oleh sekumpulan penyelidik atau sesebuah badan. Manakal, Siti Hajar Abd Azizi (2008´274) menyebut bahawa laporan ialah kertas yang mengandungi khabar atau maklumat, Laporan ditulis bagi melapo rkan sesuatu hal atau

perkara yang telah berlaku. Laporan merupakan maklumat tentang sesuatu perkara yang dilaporkan. Laporan boleh ditujukan kepada seseorang individu, sekumpulan ahli jawatankuasa atau sesebuah organisasi. Selain itu, laporan itu merupa kan pemerian bertulis tentang kejadian, perkara atau pendapat yang disampaikan dalam fomat tertentu dan laras bahasa format. Terdapat jenis laporan yang kerap bergantung pada situasi, antaranya; Laporan rutin, seperti kemajuan projek sendiri. Laporan tak rutin yang disediakan untuk tujuan khusus seperti laopran penyiasatan,laporan penyelidikan parti politik , laporan produk dan laporan kebakaran. PERINGKAT PENGHASILAN LAPORAN Laporan dihasilakn apabila terdapatnya elemen -eleman breikut: Penulis Sesuatu laporan bermula daripada usaha seseorang yang mahir dalam sesuatau bidang atau lapangan menggunakan sumber -sumber tertentu untuk menentukan sesuatu laporan. Jika sekiranya sesebuah organisasi tidak menyediakan keperluan yang cukup, khidmat sokongan atau perala tan dan penulis tidak memohonnya, laporan itu mungkin memerlukan lebih banyak masa dan perbelanjaan untuk menyiapkannya. Isi kandungan Berdasarkan sumber-sumber yang boleh didapatinya, termasuk nota, buku, pendidikan masa dan pengalaman, penulis perlu mem buat pilihan antara apa yang hendak dimasukkan dalam laopran atau apa yang hendak ditinggalkan. Inilah bahagian yang memerlukan pertimbangan sewajarnya oleh penulis.

senarai cadanagn. senarai kandungan atau isi. pengenalan ringkasaa. Jadi. CIRI-CIRI UMUM Kebanyakan laporan mempunyai ciri -ciri umum seperti berikut: y Struktur dan nada yang formal Laporan tenyata lebih formal berbanding dengan komunikasi yang lain.masalah atau pekerjaan mereka yang dipengaruhi oleh cara penulisan laporan itu. Kesemua kesimpulan ini penting sabagi pelengkap tujuan laporan sehingga penulsi laoran perlu mendapatkan ketepatan fakta tambahan. dan lampiran. tujuan sebenar sesuatu laporan itu ialah untuk mempengaruhi pembaca. Mereka bertindak prasangka.Struktur Kandungan perlu disusun secara teratur dengan tajuk dan penomboran yang sesuai. Laras bahasa lebih formal dan tiada ciri bahasa peribadi. y Pernyataan pendapat Dalam banyak lpaoran. y Persembahan Berilustrasi Penggunaan gambar. senarai cadangan atau isi. Laporan biasanya mempunyai format khas yang mengandungi tajuk muka surat. penulis membuat kesimpulan selepas menelaah. Gaya penulisan Penulis perlu memilih perkataan sendiri dan menyusunnya menjadi ayat seterusnya. laporan boleh m empengaruhi sesuatu pandangan atau tindakan. Kesannya. perenggan demi perenggan sehingga terbentuk sesuatu laporan. graf dan rajah untuk menjadika n jumlah maklumat lebih mudah difaham. Dengan demikian. Penelitian yang yang kurang rapi boleh memberikan kesan yang tidak baik terhadap sesuatu laporan. . sesuatu laporan itu perlu diteliti dengan rapi. Keputusan Setelah dibaca. Pembaca Mereka menerima laporan dan membaca atau tidak sebahagiannya bergantung atau kepada keseluruhannya. format laporan sesuai bagi dokumen untuk edfaran luas atau untuk arahan. penutup. menilai dan mnegupas bukti yang dikemukakan.

bahagian ini disebut: y Kandungan dan berbeza denagn indeks yang merupakan senarai isi utama yang dibincangkan dengan susunan mengikut abjad. Lazimnya. rujukan. kerja penyelidikan dan kesimpulan utama serta cadangan. Terdapat dua bentuk kepanjangan ringkasan : y Satu perenggan 50 -100 perkataan dan satu muka surat 300 -400 perkataan. nama ataunrujukan orang atau organisasi yang menjadi sasaran. Sesuatu kepanjangan perenggan ringkasan dianggap mencukupi jika ringkasan sejumlah besar laporan diterbitkan bersama secara berasingan daripada laporan yang diringksakan. organisasi dan rujukan. Pengenalan y Mengandungi latar belakang sejarah sehingga kepada penghasilan laporan. Indeks selalunya terletak di bahagian belakang dan sangat berguna unt uk buku tetapi jarang digunakan dalam laporan perdagangan. ringkasan latar belakang kajian. ringkasan ka edah penyelidikan dan penghargaan kepada sumber maklumat. Ringkasan Diperlukan bagi laporan panjang yang memberi gambaran umu akan keseluruhan kandungan. tajuk laporan. Senarai kandungan Maklumat ini diperlu kan untuk laporan panjang. Hujahan y Disusun dibawah bahagian tajuk dan pengenalan bagi memudahkanrujukan dan pemahaman. Struktur dan tajuk yang dipilih . Senarainya harus berurutan termasuk tajuk dan lampiran denagn muka surat dan penomboran pada pernggannya. FORMAT LAPORAN Umunya sesebuah laporan mempunyai format yang berikut: Judul muka surat Bahagian ini mengandungi nama penulis. tarikh keluaran (bulan dan tahun).y Kegunaan Laporan Sebaran jenis laporan hanya berjaya sebagai dokumen bertulis sekiranya penulisnya memahami kehendak pembaca dan mengemukakan butiran yang relevan dengan kehendak tersebut.

 Cadangan y Perlu disediakan sebagai satu senarai yang sekiranya panjang boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Bilangan lampira bergantung kepada justifikasi laporan dan keperluan buk ti. k os. Rujukan dan bibliografi y Rujukan merupakan bahan sumber yang di yatakan dalam isi sesuatu laporan. Namun begitu. ringksan operasi semasa. kakitangan pengurusan. Maka tidak perlulah disebut ³bunga mawar´ dan sebagainya. y Apabila tajuk utama digunakan. ³tanjung´ dan ³melur´. Misalnya. tajuk kesimpulan tidak semsetinya terletak pada bahagian akhir. ini bermakna dalam penulisan laporan. laporan penefrbitan buku Institusi Pengajian Tinggi memerluakn maklumat tentang sejarah perkembangan penerbitan buku. Lampiran juga harus mengandungi bukti teknikal yang mungkin tidak sesuai dimasukkan dalam laporan sebenar. Kerap kali hal ini melibatkan perbandinagn pelbagai kemungkinan yang berbeza dan ditulis secara tersusun sebagai sebahagian daripada kandungan laporan. Syor atau cadangan dikemukakan selepas kesimpulan. Lampiran y Bahagian ini perlu bagi laporan panjang untuk mengurangkan bukti dan hujahan. Setiap cadangan perlu dihujahkan dengan alasan (justifikasi) yang konkrit. jika tajuk utamanya µbunga¶ dan dibawahnya termasuk tajuk-tajuk kecil ³mawar´. Kesimpulan y Cara persembahnnya berbeza -beza kerana kesimpulan laporan boleh disenaraikan dan dinomborkan. jangka masa hadapan dan lampi ran.tempat operasi. tajuk itu meliputi semua tajuk kecil dibawahnya. y Bahagaian ini dianggap paling penting dalam a sesuatu laporan kerana di ruangna inilah penulis menyatakan ramalannya.bergantung kepada subjek laporan. jangan sesekali menggunakan istilah ³ringksan cadangan´ kesuali bagi senarai padat yang tidak lengkap. Kesimpulan perlulah meyakinkan supaya pembaca dapat mengikuti seterusnya perbincangan penulis. Contoh. kakitangan sidang pengarang. Penulis mungkin menggunakan bukti -bukti yang diperoleh pada bahagian hujahan untuk membantu beliau membuat sebarang pertimbangan. Sementara bibliografi adalah bahan bacaan lanjutan yang disenaraikan pada bahagian akhir .

b) Laporan ini tidak bersifat khayalan atau fiksyen seperti yang terdapat dalam penulisan berbentuk naratif. e) Laporan jenis ini perlu ditulis dengan jelas dan boleh menggambarkan secara objektif dan realistik akan perkara yang dilaporkan. Contohnya kalau laporan itu tentang sesuatu lawatan : perlu ada . Hindarkan keraguan atau kekaburan pada kesimpulan dan cadangan. ragut dan sebagainya. samaada untuk edaran dalaman atau luaran bersifat formal dan nada penulisannya rasmi serta gaya bahasanya betul. Pemerian atau penyelidikan a) Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang sesuatau hal objek atau seseorang agar mereka dapat menafsirkan sesuatu yang digambarkan itu dengan jelas. pengolahan bahasa yang mudah dan perlulah berdasarkan pemerhatian yang rapi oleh penulisnya terhadap sesuatu laporan contohnya laporan polis seperti rompakan. Jenis-jenis laporan Terdapat empat jenis penulisan laporan iaitu yang berbentuk 1. tidak timbul kekeliruan atau kekaburan agar pembaca boleh mengikuti dan mentafsirkannya dengan . d) Penulisan laporan jenis ini memerlukan fakta -fakta yang tepat fotografik. g) Laporan jenis ini memerlukan format yang boleh menjadi dasar atau asas penulisannya tegasnya perlu adalah perincian tentang perkara yang hendak dilaporkan.mudah setiap perincian yang terdapat dalam laporan itu. separuhnya diketahui oleh sebahagian pembaca dan separuh lagi tidak difahami oleh pembaca lain maka pada bahagian akhir rujukan perlulah disediakan glosari. semak laporan itu daripada sebahagian kesilapan atau kecacatan. Penyampaian Laporan perlu dipersembahkan dalam bahasa yang ringkas dan mudah dan e lakkan daripada menggunakan istilah teknikal.y Jika sekiranya terdapat banyak istilah teknikal digunakan dalama sesuatu laporan. Semua laporan. f) Penulisan jenis ini juag memerlukan penyusunan yang rapi dan spesifik supaya tidak berla ku pengulangan fakta. gaya yang tidak cekap dan sebagainya. c) Memerlukan gambaran yang jelas dan lengkap tentang sesua tu aspek tanpa memasuki emosi penulis.

mengenalpasti kaedah dan strategi untuk mencapai matlamat tersebut dan menunujukkan bagaimana kaedah dan strategi itu dapat diaplikasikan. satu laporan khas adalah diperlukan. menyatakan matlamat yang dicapai (memupuk displin dan meningkatkan mutu akademik). c) Laporan ini perlu dibuat denagn tepat dan objektif kerana seuatu keputusan adalah bergantung kepada kandunagn laporan itu. Analisis a) Laporan ini bertjuan untuk menganalisis sesuatu sebelum sebarang keputusan terhadapnya diambil. b) Apabila sesorang itu memohon untuk sesuatu pekerjaan baru. b) Laporan berbentuk analisis memerlukan penelitian secara terperinci terhadap sesuatu perkara dan dalam proses menaganalisis perkra itu perlu diagih-agihkan kepada beberapa bahagian atau peringkat tertentu . masalah yang dihadapi dan sebagainya. laporaan sulit daripada pihak yang mengenali dirinya adalah diperlukan. Penilaian a) Laporan ini berfungsi unutk menilai sesuatu lazimnay digunapakai bagi tujuan penilaian prestas i kerja seseorang pegawai. maklumat yang didapati daripada pnenilaian terhadap kesan lawatan.butiran mengenai tempat ayng dilawati mereka yang turut serta sambutan yang diberikan. b) Contohnya. Laporan tu perlu memperincikan tentang punca -punca merosotnya displin dan pencapaian akademik para pelajar. masa dan tarikh lawatan belanja yang dikeluarkan. Jika sekolah berkenaan ingin mnegatasi masalahnya secara objektif. Malah kandungan laporan itu mesti berdasrkan tujuan dan keperluan laporan itu sendiri. 3. c) Laporan jenis ini memerlukan daya fikir yang kreatif dan pen aalukan yang mendalam kerana kalau tidak masalah tidak akan dapat diatasi dan strategi yang berkesan untuk mencapai matlamatnya tidak akan disediakan. 2. Jika penilaian yang dikemukakan dlama laporan itu tidak tepat sudah pasti keputusan yang diambil terhadapnya juga kurang tepat jadi setiap penilaian yang dilaporkan itu mesti disokong denagn bukti -bukti yang kukuh. sebuah sekolah menengah menghadapi masalah kemerosotan displin dan akademik para pelajarnya yang begitu ketara. 4. Penyelesaian masalah a) Tujuannya ialah untuk mn eydiakan satu rancangan yang boleh digunakan menyelesaikan susuatu masalh seperti masalah -masalah yang dihadapi oleh sesuatu institusi pendidikan.

Di samping itu. oleh sebab bersifat rutin. laporan kemajuan projek atau prestasi pekerja setiap bulan. tajuk. Cara ini membolehkan penulisan dan bacaan laporan lebih mudah dan cepat. Dengan cara ini. laporan jenis ini sangant penting untuk memberikan gambaran tepat tentang sesuatu pers oalan yang dibangkitkan supaya kaitannya secara menyeluruh dapat dinyatakan dnegan jelas. Dari segi tajuk. Dari segi kelemahan. c) Tegasnya. Ciri -Ciri laporan biasanya terdiri daripada format. Dari segi format. hasil laporan jarang menepati kehendak pembaca. LAPORAN RUTIN Laporan rutin biasanya digunakan untuk kegunaan dalaman seperti kemajuan projek persendirian dalam jabatan. kuasa beli mereka dan bandingan kumpulan umur yang lain juga diprlukan sebelum keputusan memasarkan barangan sukan kengara itu dijalankan. yang kurang mendapat tindakan sewajarnya kerana ia diisi dalam borang yang standard dan dianggap laporan rutin sahaja.supaya dapat dijelaskan bagaimana sesuatau bahagian itu berfungsi dan apakan kaitannya dengan bahagian -bahagian lain. kefahaman pembaca dan maklum balas. Maklumat pada laporan biasanya . gaya penulisan mungkin terbatas pada pemilihan kaedah susun letak ilustrasi dan teks. oleh seb ab laporannya bersifat rutin. Laporan itu mneyatakan jumlah remaj a dewasa itu dan jangkaan tambahan pada masa hadapan. aturan tatabahasa mungkin kurang dipatuhi dan tidak sesuai untuk tatapan pihak di luar organisasi. laporan rutin biasanya ditulis dalam borang khas. oleh sebab laporan ini mengandungi perkara berilustrasi. maklumat pada laporan. borang laporan direka bentuk untuk menonjolkan perkara penting dan membenarkan penulis mengemukakan cadangan peribadi. Contohnya. d) Contohnya sebuah syarikat mahu memasarkan barangan sukan untuk golonagn remaja ke sebuah negara yang menjadi kawasan pasaran baru.

Bahagi bahan . penyiasatan dan rujukan.Laporan apa? . penulisnya mungkin mendapat maklum balas daripada pembaca atau sumber lain. di mana dan bila anda mengumpul Maklumat. 2. Tajuk perkara : Laporan Amali Sukan dan Rekreasi di BM LAPORAN AMALI SUKAN DAN REKREASI DI BM Oleh : Ahad Bin Senayan 2. tarikh jangka masa liputan. Kaedah Penyelidikan: Bagaimana. penulis harus peka kepada kehendak pembaca. Semua ini dapat membantu penulisan laporan yang berkesan. Di samping itu. Matlamat : . Dapatan: Nyatakan fakta secara urutan. tarikh. Oleh sebab kekerapan laporan itu. misalnya wawancara.Siapa memerlukannya? . Penulis Laporan ----------------------------------------------------------4.Ringkasan 1. cara persembahan. tarikh dikeluarkan dan nombor rujukan. tajuk dokumen. apa yang relevan dan sebagainya. Penerima Laporan -------------------- Tarikh -------------------- 3.mengandungi nama penulis. CONTOH SUSUN LETAK LAPORAN 1. Ini menguntungkan kerana dapat menentukan gaya.

Dari segi pendekatan penyelidikan. Penulis juga perlu mengetahui laporan i tu ditulis dan jangkaan d aripada pihak pembaca. Cadangan Jika anda rasa tindakan khusus diperlukan anda Boleh turunkan cadangan di sini.kepada bahagian dan subbahagian jika perlu. LAPORAN TAK RUTIN Laporan tak rutin meliputi laporan yang ditauliahkan untuk tinj auan khusus misalnya. Kebanyakan laporan tak rutin. sebelum merancang penyelidikan. Anda boleh nyatakan pendapat sendiri dan rujukan. untuk kegunaan dalaman atau luaran mempunyai ciri-ciri rujukan utama dan pendekatan penyelidikan. Penutup: Nyatakan kesimpulan berdasarkan semua fakta yang ada. perincian berbeza menurut subjek laporan harus diteliti. . Dari segi keutamaan. penulis mesti mendapat persetujuan bertulis ± untuk mengadakan mesyuarat awal. sama ada. 3. 4. Hal ini kerana perincian berbeza menurut subjek laporan. laporan penyiasatan pilihan raya. laporan kebakaran atau laporan produk. Laporan tahunan dianggap laporan tak rutin.

semua tajuk. penyelidikan dan pengesahan terhadap segala butiran dapat dilakukan. penulis perlu menilai dan memilih dalam ruang lingkup tujuan. Susun letak umum laporan rutin dan laporan tak rutin biasanya mengandungi: a) Judul muka surat Judul ini menyatakan nama penulis. c) Senarai Kandungan Ini juga diperlukan untuk laporan panjang.Butiran yang utama meliputi pengumpulan fakta. Setelah segala bukti ya ng relevan terkumpul. Penulis mesti menyemak segala maklumat yang relevan dengan tujuan penyiasatan dan membuat per timbangan sama ada fakta yang relevan atau bidang penyelidikan terlepas perhatian. organisasi. kesimpulan dan cadangan. terhadap fakta penting yang diterima. kerja penyelidikan. dengan muka surat. dan rujukan. tajuk laporan. . b) Ringkasan Ini hanya penting bagi laporan panjang. dan perakaman sumber yang relevan. penomboran pada perenggan. ringkasan latar belakang penyiasatan. Senarainya berurutan. pengambilan nota yang lengkap. dan kemudian membolehkan penulis menulis draf laporan. Pada peringkat ini. Ini memberi gambaran umum tentang kandungan laporan. boleh dibentuk kesimpulan awal. tarikh keluaran (bulan dan tahun). termasuk lampiran. nama atau rujukan orang atau organisasi yang ditujukan. Jika berlaku kekurangan atau keraguan.

Lampiran juga perlu mengandungi bukti teknikal yang mungkin tidak . laporan penerbitan buku pengajian tinggi antara lain memuatkan sejarah dan perkembangan penerbitan buku. Setiap cadangan perlu di hujahkan dengan justifikasi.d) Pengenalan Ini memasukkan rangka sejarah latar belakang yang membina pentauliahan laporan. bolehlah dibahagikan menjadi beberapa bahagian. jangan menggunakan istilah ´Ringkasan Cadangan´ melainkan bagi senarai yang padat. tajuk kesimpulan tidak semestinya pada bahagian akhir. Contoh. e) Hujahan Ini disusun di bawah bahagian dan tajuk untuk memudahkan ringkasan dan pemahaman. ringkasan kaedah penyelidikan dan penghargaan menjadi sumber maklumat yang relevan. Struktur dan tajuk yang dipilih bergantung pada subjek laporan. f) Kesimpulan Caranya berbeza-beza daripada akhir penulisan esei atau prosa lain kerana kesimpulan laporan boleh disenaraikan dan diberi nombor. rujukan. g) Cadangan Cadangan dimuatkan sebagai satu senarai yang panjang. untuk mengurangkan bukti dan hujahan. yang tidak le ngkap. ringkasan operasi semasa. Akan tetapi. kos prospek dan lampiran. staf editoral. Syor atau cadangan datang selepas kesimpulan yang bermakna dalam penulisan laporan. tempat operasi dan staf pengurusan. h) Lampiran Ini perlu bagi laporan panjang.

. gaya tak konsisten atau kekurangan lain. Persembahan Untuk persembahan penggunaan bahasa yang ringkas dan mudah adalah digalakkan. Formaliti Semua laporan secara dalaman atau luaran secara umumnya hendaklah bersifat formal dan nada penulis an bersifat rasmi dengan kepastian penggunaan tatabahasa yang betul. Penggunaan istilah teknikal tidak harus menimbulkan keraguan atau kekaburan pada kesimpulan dan cadangan.sesuai dimuatkan dalam laporan sebenar. rujukan disebut dalam isi laporan manakala bibliografi berupa bacaan lanjutan yang disenaraikan pada bahagian akhir. i) Rujukan dan Bibliografi Perbezaanya. Dokumen harus disunting untuk menghindar kecacatan. Jumlah lampiran bergantung pada keperluan bukti dan justifikasi laporan.

diteruskan kepada orang lain atau diabaikan sahaja. Apakah sumbangannya? 3. Mengapa ? Oleh siapa? Bila? Bagaimana? Laporan yang baik laksana esei yang padat dan jelas bagi pembaca. Pihak yang memberi tugas ingin mengetahui dengan cepat apakah laporan yang diterimanya perlu dibaca. pembaca memerlukan jawapan terhadap beberapa pernyataa n berikut: 1. Untuk memastikan laporan itu berguna. penulis laporan perlu mengemukakan pertanyaan berikut: . Berkesan di sini bermaksud analisis yang terperinci dengan masalah dan kesedaran penulis tentang faktor yang terlibat dalamnya. Dalam analisis permasalahan. Apakan kesimpulan dan cadangannya? 4. Apakah yang dilaporkan dan siapa penulisnya? 2. Apakah tindakan yang dicadangkan? 6. pencapaian projek atau kegagalan projek. Apakah pentingnya? Apakah implikasinya? 5. membuat perakuan kepada pihak yang memberi tugas. Laporan yang berkesan mesti ditulis untuk memenuhi maksud tertentu dalam keadaan khusus. Kemudian. Pembaca laporan ingin memperoleh maklumat yang sesuai untuk membuat keputusan.Laporan Penyelidikan Laporan penyelidikan ialah laporan penyelidikan berupa pemerian atau laporan yang dibuat oleh pegawai atau jawatankuasa tertentu untuk menyiasat dasar tertentu.

Pendahuluan Pendahuluan haruslah berisi maklumat latar belakang. 2.1. Apakah yang dikehendaki? 6. Bilakah yang dikehendaki? Format umum 1. Huraian dan analisis Huraian dan analisis adalah pemerian lengkap yang biasanya disampaikan menurut judul besar dan judul kecil serta satu fakta satu perenggan. Bagaimanakah laporan itu dimanfaatkan? 4. 4. . yang mengajak pembaca ke arah penyelesaian permasalahan tersebut. Data Data merangkumi penyajian dan penghuraian perangkaan. Mengapakah laporan ini diperlukan? 5. 5. Judul Tajuk laporan dan maklumat pelapor. gambar seharusnya disertakan jika berkaitan. rajah. 3. jawatan. Ilustrasi Peta. Siapakah yang membaca? 3. Apakah maksud laporan? 2. dan pengenalan permasalahan. tampat dan tarikh harus disenaraikan.

. Lampiran Senarai bahan bertulis yang dijadikan rujukan seperti memorandum dan dokumen yang berkaitan dengan pembaca yang diselidik dan dilaporkan hendaklah dilampirkan. Pemerian dari segi huraian bersifat pemerian keadaan semasa dan sebelum. Dari segi pentafsiran. Untuk perakuan. pemerian bersifat lebih pendapat tentang sesuatu perkara. menolak. 8. Gaya bahasa Gaya bahasa penulisan laporan penyelidikan agak ilmiah tetapi kurang menggunakan istilah teknikal. Perakuan Sesuatu cadangan sama ada mereka meenrima. pemerian bersifat sebagai tanda menerima atau menolak dapatan daripada sesuatu penyelidikan dan kajian. menangguhkan atau meminda perkara yang dilaporkan hendaklah diperakukan. Ringkasan dan kesimpulan Maklumat ringkas tentang permasalahan dan tindakan utama yang bakal dilakukan hendaklah diringkaskan dan disimpulkan. Ungkapan bahasa yang digunakan dalam laporan penyelidikan seperti didapati dan setelah. 7. Pemerian dari segi penjelasan bersifat pemerian lanjut tentang perkara yang ditimbulan.6.

Setelah meneliti laporan tersebut.Contoh : 1. Laporan Tahunan Laporan tahunan merupakan pemerian secara bertulis terhadap jabatan. Contohnya: 1) Dengan ini diperakukan supaya laporan tahunan ini disiarkan sepenuhnya dalan buletin perbadanan. ungkapan yang biasa digunakan seperti dengan ini diperakukan. kebanyakkan persatuan penjaja didapati tidak membuat lapotan tahunan masing-masing. Laporan ini memuatkan perjalanan . Ungkapan tersebut boleh didahului kata maka atau ungkapan oleh yang demikian. 2. Bagi pemerian yang berbentuk perakuan. 2) Juga diperakukan supaya setiap petugas sekolah ini diberi cuti tambahan pada musim perayaan. dan juga diperakukan. didapati sebahagian majikan swasta tidak mencarum dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. badan atau syarikat tertentu bagi tahun lepas.

3. setengah tahun. Perbelanjaan yang terlibat Jumlah wang yang dibelanjakan untuk melaksanakan projek dan aktiviti yang dirancangkan seharusnya disenaraikan. kemajuan atau kemundurannya. Format umum 1) Tajuk Tajuk laporan dan nama syarikat atau badan tertentu harus dinamakan. 6. aktiviti dan hasil. badan atau syarikat tersebut daripada segi keahlian. atau satu tahun. 4. Tenaga (Petugas) Nama orang dan jawatan yang diberi tanggungjawab mengendalikan projek tersebut disenaraikan dalam laporan tersebut. Isi Isi merangkumi segala perkara yang hendak dilaporkan menurut rancangan dan jangkaan pencapaian projek seperti program. Masalah Kesulitan yang terpaksa dihadapi untuk menjayakan projek seharusnya disenaraikan dalam laporan. . Adakah belanja kurang atau lebih jumlahnya seperti yang diperuntukkan disoalkan? 5. tahun bila diterangkan di permulaan tajuk.jabatan. 2) Keterangan tajuk Perkara seperti suku tahun. kegiat an kewangan.

....... Sejak tahun 2004.................. Contoh 1..7... 5.... ungkapan seumpama itu biasa digunakan...... Dalam laporan tahunan 2005.. 6............. Pada penghujung tahun kewangan 2007.. Pada tahun 2004..... Penilaian Penilaian adalah di dirancangkan? mana adakah matlamat tercapai sebagaimana yang 8... Pada awal tahun 2005.. 4........ Contoh ................................ Dalam tempoh yang sama............ dan menurut tertib daripada segi tarikh atau waktu.... 2.... Kesimpulan Gaya Bahasa Gaya bahasa laporan tahunan bersifat huraian dan penjelasan............ Cadangan 9.. 3............................. Jika laporan tahunan ini memperlihatkan perbandingan........

...... laporan adalah sangat penting kerana dalam laporan terdapat catatan yang ditulis dalam format rasmi..... laporan sukan..... kemerosotan dengan kadar (50%)... Laporan juga merupakan satu dokumen yang penting untuk melaporkan tentang hal -hal yang berlaku dalam sesuatu keadaan.......... laporan tragedi.......... Berbanding dengan tahun 2004...... 3...... Peningkatan pendapatan sebayak.... Akhir kata.......... laporan kelab.................. Ini adalah kerana penulisan laporan memerlukan format yang tertentu................ ........... Seperti tahun 2005............................... Kesimpulan Laporan merupakan satu dokumen yang rasmi. Laporan juga boleh merangkumi laporan seminar.................... laporan badan beruniform...1...... 4....... laporan kursus. laporan persediaan majlis dan lain -lain lagi.... 2.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful