APA ITU LAPORAN?

PENEGNALAN Laporan ialah maklumat tentang sesuatu kedudukan (masalah yang dihadapi dll) yang dilaporkan (kamus dewan 1996:766) atau sesuatu kenyataan formal hasil daripada sesuatu penyelidikan atau sebarang maklumat lengkap tentang sesuatu hal yang

disampaikan oleh sekumpulan penyelidik atau sesebuah badan. Manakal, Siti Hajar Abd Azizi (2008´274) menyebut bahawa laporan ialah kertas yang mengandungi khabar atau maklumat, Laporan ditulis bagi melapo rkan sesuatu hal atau

perkara yang telah berlaku. Laporan merupakan maklumat tentang sesuatu perkara yang dilaporkan. Laporan boleh ditujukan kepada seseorang individu, sekumpulan ahli jawatankuasa atau sesebuah organisasi. Selain itu, laporan itu merupa kan pemerian bertulis tentang kejadian, perkara atau pendapat yang disampaikan dalam fomat tertentu dan laras bahasa format. Terdapat jenis laporan yang kerap bergantung pada situasi, antaranya; Laporan rutin, seperti kemajuan projek sendiri. Laporan tak rutin yang disediakan untuk tujuan khusus seperti laopran penyiasatan,laporan penyelidikan parti politik , laporan produk dan laporan kebakaran. PERINGKAT PENGHASILAN LAPORAN Laporan dihasilakn apabila terdapatnya elemen -eleman breikut: Penulis Sesuatu laporan bermula daripada usaha seseorang yang mahir dalam sesuatau bidang atau lapangan menggunakan sumber -sumber tertentu untuk menentukan sesuatu laporan. Jika sekiranya sesebuah organisasi tidak menyediakan keperluan yang cukup, khidmat sokongan atau perala tan dan penulis tidak memohonnya, laporan itu mungkin memerlukan lebih banyak masa dan perbelanjaan untuk menyiapkannya. Isi kandungan Berdasarkan sumber-sumber yang boleh didapatinya, termasuk nota, buku, pendidikan masa dan pengalaman, penulis perlu mem buat pilihan antara apa yang hendak dimasukkan dalam laopran atau apa yang hendak ditinggalkan. Inilah bahagian yang memerlukan pertimbangan sewajarnya oleh penulis.

Struktur Kandungan perlu disusun secara teratur dengan tajuk dan penomboran yang sesuai. Keputusan Setelah dibaca. menilai dan mnegupas bukti yang dikemukakan. perenggan demi perenggan sehingga terbentuk sesuatu laporan. Kesannya. format laporan sesuai bagi dokumen untuk edfaran luas atau untuk arahan. y Pernyataan pendapat Dalam banyak lpaoran. Laras bahasa lebih formal dan tiada ciri bahasa peribadi. penutup. Laporan biasanya mempunyai format khas yang mengandungi tajuk muka surat. Jadi. Kesemua kesimpulan ini penting sabagi pelengkap tujuan laporan sehingga penulsi laoran perlu mendapatkan ketepatan fakta tambahan. penulis membuat kesimpulan selepas menelaah. . graf dan rajah untuk menjadika n jumlah maklumat lebih mudah difaham. Pembaca Mereka menerima laporan dan membaca atau tidak sebahagiannya bergantung atau kepada keseluruhannya. tujuan sebenar sesuatu laporan itu ialah untuk mempengaruhi pembaca. senarai cadangan atau isi. CIRI-CIRI UMUM Kebanyakan laporan mempunyai ciri -ciri umum seperti berikut: y Struktur dan nada yang formal Laporan tenyata lebih formal berbanding dengan komunikasi yang lain. Dengan demikian. dan lampiran. Penelitian yang yang kurang rapi boleh memberikan kesan yang tidak baik terhadap sesuatu laporan.masalah atau pekerjaan mereka yang dipengaruhi oleh cara penulisan laporan itu. senarai kandungan atau isi. laporan boleh m empengaruhi sesuatu pandangan atau tindakan. Gaya penulisan Penulis perlu memilih perkataan sendiri dan menyusunnya menjadi ayat seterusnya. senarai cadanagn. Mereka bertindak prasangka. y Persembahan Berilustrasi Penggunaan gambar. sesuatu laporan itu perlu diteliti dengan rapi. pengenalan ringkasaa.

tajuk laporan. ringkasan ka edah penyelidikan dan penghargaan kepada sumber maklumat. FORMAT LAPORAN Umunya sesebuah laporan mempunyai format yang berikut: Judul muka surat Bahagian ini mengandungi nama penulis. kerja penyelidikan dan kesimpulan utama serta cadangan. Struktur dan tajuk yang dipilih . organisasi dan rujukan. Pengenalan y Mengandungi latar belakang sejarah sehingga kepada penghasilan laporan.y Kegunaan Laporan Sebaran jenis laporan hanya berjaya sebagai dokumen bertulis sekiranya penulisnya memahami kehendak pembaca dan mengemukakan butiran yang relevan dengan kehendak tersebut. nama ataunrujukan orang atau organisasi yang menjadi sasaran. Ringkasan Diperlukan bagi laporan panjang yang memberi gambaran umu akan keseluruhan kandungan. tarikh keluaran (bulan dan tahun). Terdapat dua bentuk kepanjangan ringkasan : y Satu perenggan 50 -100 perkataan dan satu muka surat 300 -400 perkataan. Senarainya harus berurutan termasuk tajuk dan lampiran denagn muka surat dan penomboran pada pernggannya. bahagian ini disebut: y Kandungan dan berbeza denagn indeks yang merupakan senarai isi utama yang dibincangkan dengan susunan mengikut abjad. Indeks selalunya terletak di bahagian belakang dan sangat berguna unt uk buku tetapi jarang digunakan dalam laporan perdagangan. Hujahan y Disusun dibawah bahagian tajuk dan pengenalan bagi memudahkanrujukan dan pemahaman. Senarai kandungan Maklumat ini diperlu kan untuk laporan panjang. Sesuatu kepanjangan perenggan ringkasan dianggap mencukupi jika ringkasan sejumlah besar laporan diterbitkan bersama secara berasingan daripada laporan yang diringksakan. rujukan. Lazimnya. ringkasan latar belakang kajian.

Syor atau cadangan dikemukakan selepas kesimpulan. k os. ³tanjung´ dan ³melur´.bergantung kepada subjek laporan. Bilangan lampira bergantung kepada justifikasi laporan dan keperluan buk ti. Penulis mungkin menggunakan bukti -bukti yang diperoleh pada bahagian hujahan untuk membantu beliau membuat sebarang pertimbangan. Lampiran juga harus mengandungi bukti teknikal yang mungkin tidak sesuai dimasukkan dalam laporan sebenar. Kerap kali hal ini melibatkan perbandinagn pelbagai kemungkinan yang berbeza dan ditulis secara tersusun sebagai sebahagian daripada kandungan laporan. Cadangan y Perlu disediakan sebagai satu senarai yang sekiranya panjang boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian.tempat operasi. tajuk kesimpulan tidak semsetinya terletak pada bahagian akhir. y Apabila tajuk utama digunakan. kakitangan pengurusan. Setiap cadangan perlu dihujahkan dengan alasan (justifikasi) yang konkrit. kakitangan sidang pengarang. Lampiran y Bahagian ini perlu bagi laporan panjang untuk mengurangkan bukti dan hujahan. jangan sesekali menggunakan istilah ³ringksan cadangan´ kesuali bagi senarai padat yang tidak lengkap. Rujukan dan bibliografi y Rujukan merupakan bahan sumber yang di yatakan dalam isi sesuatu laporan. jika tajuk utamanya µbunga¶ dan dibawahnya termasuk tajuk-tajuk kecil ³mawar´. y Bahagaian ini dianggap paling penting dalam a sesuatu laporan kerana di ruangna inilah penulis menyatakan ramalannya. ini bermakna dalam penulisan laporan. ringksan operasi semasa. Kesimpulan y Cara persembahnnya berbeza -beza kerana kesimpulan laporan boleh disenaraikan dan dinomborkan. Maka tidak perlulah disebut ³bunga mawar´ dan sebagainya. Namun begitu. laporan penefrbitan buku Institusi Pengajian Tinggi memerluakn maklumat tentang sejarah perkembangan penerbitan buku. Kesimpulan perlulah meyakinkan supaya pembaca dapat mengikuti seterusnya perbincangan penulis. Misalnya. tajuk itu meliputi semua tajuk kecil dibawahnya. Sementara bibliografi adalah bahan bacaan lanjutan yang disenaraikan pada bahagian akhir . Contoh. jangka masa hadapan dan lampi ran.

d) Penulisan laporan jenis ini memerlukan fakta -fakta yang tepat fotografik. pengolahan bahasa yang mudah dan perlulah berdasarkan pemerhatian yang rapi oleh penulisnya terhadap sesuatu laporan contohnya laporan polis seperti rompakan. b) Laporan ini tidak bersifat khayalan atau fiksyen seperti yang terdapat dalam penulisan berbentuk naratif. separuhnya diketahui oleh sebahagian pembaca dan separuh lagi tidak difahami oleh pembaca lain maka pada bahagian akhir rujukan perlulah disediakan glosari. g) Laporan jenis ini memerlukan format yang boleh menjadi dasar atau asas penulisannya tegasnya perlu adalah perincian tentang perkara yang hendak dilaporkan. gaya yang tidak cekap dan sebagainya. c) Memerlukan gambaran yang jelas dan lengkap tentang sesua tu aspek tanpa memasuki emosi penulis. Jenis-jenis laporan Terdapat empat jenis penulisan laporan iaitu yang berbentuk 1. f) Penulisan jenis ini juag memerlukan penyusunan yang rapi dan spesifik supaya tidak berla ku pengulangan fakta. samaada untuk edaran dalaman atau luaran bersifat formal dan nada penulisannya rasmi serta gaya bahasanya betul. semak laporan itu daripada sebahagian kesilapan atau kecacatan. e) Laporan jenis ini perlu ditulis dengan jelas dan boleh menggambarkan secara objektif dan realistik akan perkara yang dilaporkan. tidak timbul kekeliruan atau kekaburan agar pembaca boleh mengikuti dan mentafsirkannya dengan . Penyampaian Laporan perlu dipersembahkan dalam bahasa yang ringkas dan mudah dan e lakkan daripada menggunakan istilah teknikal.y Jika sekiranya terdapat banyak istilah teknikal digunakan dalama sesuatu laporan.mudah setiap perincian yang terdapat dalam laporan itu. Pemerian atau penyelidikan a) Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang sesuatau hal objek atau seseorang agar mereka dapat menafsirkan sesuatu yang digambarkan itu dengan jelas. Semua laporan. Hindarkan keraguan atau kekaburan pada kesimpulan dan cadangan. ragut dan sebagainya. Contohnya kalau laporan itu tentang sesuatu lawatan : perlu ada .

4. Penyelesaian masalah a) Tujuannya ialah untuk mn eydiakan satu rancangan yang boleh digunakan menyelesaikan susuatu masalh seperti masalah -masalah yang dihadapi oleh sesuatu institusi pendidikan. masa dan tarikh lawatan belanja yang dikeluarkan. Jika sekolah berkenaan ingin mnegatasi masalahnya secara objektif. Malah kandungan laporan itu mesti berdasrkan tujuan dan keperluan laporan itu sendiri. sebuah sekolah menengah menghadapi masalah kemerosotan displin dan akademik para pelajarnya yang begitu ketara. Penilaian a) Laporan ini berfungsi unutk menilai sesuatu lazimnay digunapakai bagi tujuan penilaian prestas i kerja seseorang pegawai. 2. satu laporan khas adalah diperlukan. laporaan sulit daripada pihak yang mengenali dirinya adalah diperlukan. Jika penilaian yang dikemukakan dlama laporan itu tidak tepat sudah pasti keputusan yang diambil terhadapnya juga kurang tepat jadi setiap penilaian yang dilaporkan itu mesti disokong denagn bukti -bukti yang kukuh. b) Laporan berbentuk analisis memerlukan penelitian secara terperinci terhadap sesuatu perkara dan dalam proses menaganalisis perkra itu perlu diagih-agihkan kepada beberapa bahagian atau peringkat tertentu . menyatakan matlamat yang dicapai (memupuk displin dan meningkatkan mutu akademik). b) Apabila sesorang itu memohon untuk sesuatu pekerjaan baru. masalah yang dihadapi dan sebagainya. c) Laporan jenis ini memerlukan daya fikir yang kreatif dan pen aalukan yang mendalam kerana kalau tidak masalah tidak akan dapat diatasi dan strategi yang berkesan untuk mencapai matlamatnya tidak akan disediakan. b) Contohnya. 3. c) Laporan ini perlu dibuat denagn tepat dan objektif kerana seuatu keputusan adalah bergantung kepada kandunagn laporan itu. mengenalpasti kaedah dan strategi untuk mencapai matlamat tersebut dan menunujukkan bagaimana kaedah dan strategi itu dapat diaplikasikan. Laporan tu perlu memperincikan tentang punca -punca merosotnya displin dan pencapaian akademik para pelajar.butiran mengenai tempat ayng dilawati mereka yang turut serta sambutan yang diberikan. maklumat yang didapati daripada pnenilaian terhadap kesan lawatan. Analisis a) Laporan ini bertjuan untuk menganalisis sesuatu sebelum sebarang keputusan terhadapnya diambil.

laporan kemajuan projek atau prestasi pekerja setiap bulan. Laporan itu mneyatakan jumlah remaj a dewasa itu dan jangkaan tambahan pada masa hadapan. tajuk. gaya penulisan mungkin terbatas pada pemilihan kaedah susun letak ilustrasi dan teks. maklumat pada laporan.supaya dapat dijelaskan bagaimana sesuatau bahagian itu berfungsi dan apakan kaitannya dengan bahagian -bahagian lain. oleh sebab laporan ini mengandungi perkara berilustrasi. Maklumat pada laporan biasanya . aturan tatabahasa mungkin kurang dipatuhi dan tidak sesuai untuk tatapan pihak di luar organisasi. oleh sebab bersifat rutin. Cara ini membolehkan penulisan dan bacaan laporan lebih mudah dan cepat. Contohnya. kuasa beli mereka dan bandingan kumpulan umur yang lain juga diprlukan sebelum keputusan memasarkan barangan sukan kengara itu dijalankan. hasil laporan jarang menepati kehendak pembaca. borang laporan direka bentuk untuk menonjolkan perkara penting dan membenarkan penulis mengemukakan cadangan peribadi. laporan jenis ini sangant penting untuk memberikan gambaran tepat tentang sesuatu pers oalan yang dibangkitkan supaya kaitannya secara menyeluruh dapat dinyatakan dnegan jelas. laporan rutin biasanya ditulis dalam borang khas. Di samping itu. Ciri -Ciri laporan biasanya terdiri daripada format. Dengan cara ini. Dari segi kelemahan. Dari segi tajuk. oleh seb ab laporannya bersifat rutin. LAPORAN RUTIN Laporan rutin biasanya digunakan untuk kegunaan dalaman seperti kemajuan projek persendirian dalam jabatan. kefahaman pembaca dan maklum balas. Dari segi format. d) Contohnya sebuah syarikat mahu memasarkan barangan sukan untuk golonagn remaja ke sebuah negara yang menjadi kawasan pasaran baru. yang kurang mendapat tindakan sewajarnya kerana ia diisi dalam borang yang standard dan dianggap laporan rutin sahaja. c) Tegasnya.

tajuk dokumen. 2. tarikh dikeluarkan dan nombor rujukan. CONTOH SUSUN LETAK LAPORAN 1. Kaedah Penyelidikan: Bagaimana. penulis harus peka kepada kehendak pembaca.mengandungi nama penulis. cara persembahan. tarikh jangka masa liputan. Oleh sebab kekerapan laporan itu. Dapatan: Nyatakan fakta secara urutan. Tajuk perkara : Laporan Amali Sukan dan Rekreasi di BM LAPORAN AMALI SUKAN DAN REKREASI DI BM Oleh : Ahad Bin Senayan 2. penulisnya mungkin mendapat maklum balas daripada pembaca atau sumber lain. Bahagi bahan . Matlamat : . Semua ini dapat membantu penulisan laporan yang berkesan. Di samping itu.Siapa memerlukannya? .Laporan apa? . apa yang relevan dan sebagainya. Penulis Laporan ----------------------------------------------------------4. Penerima Laporan -------------------- Tarikh -------------------- 3. penyiasatan dan rujukan. di mana dan bila anda mengumpul Maklumat. tarikh. misalnya wawancara. Ini menguntungkan kerana dapat menentukan gaya.Ringkasan 1.

sebelum merancang penyelidikan. LAPORAN TAK RUTIN Laporan tak rutin meliputi laporan yang ditauliahkan untuk tinj auan khusus misalnya. . Hal ini kerana perincian berbeza menurut subjek laporan. perincian berbeza menurut subjek laporan harus diteliti. Dari segi keutamaan. laporan penyiasatan pilihan raya.kepada bahagian dan subbahagian jika perlu. 4. Laporan tahunan dianggap laporan tak rutin. sama ada. untuk kegunaan dalaman atau luaran mempunyai ciri-ciri rujukan utama dan pendekatan penyelidikan. Kebanyakan laporan tak rutin. Anda boleh nyatakan pendapat sendiri dan rujukan. Penulis juga perlu mengetahui laporan i tu ditulis dan jangkaan d aripada pihak pembaca. Penutup: Nyatakan kesimpulan berdasarkan semua fakta yang ada. Cadangan Jika anda rasa tindakan khusus diperlukan anda Boleh turunkan cadangan di sini. laporan kebakaran atau laporan produk. Dari segi pendekatan penyelidikan. 3. penulis mesti mendapat persetujuan bertulis ± untuk mengadakan mesyuarat awal.

termasuk lampiran. tarikh keluaran (bulan dan tahun). ringkasan latar belakang penyiasatan. b) Ringkasan Ini hanya penting bagi laporan panjang. boleh dibentuk kesimpulan awal. dengan muka surat. dan rujukan. c) Senarai Kandungan Ini juga diperlukan untuk laporan panjang. terhadap fakta penting yang diterima. Susun letak umum laporan rutin dan laporan tak rutin biasanya mengandungi: a) Judul muka surat Judul ini menyatakan nama penulis. pengambilan nota yang lengkap. semua tajuk.Butiran yang utama meliputi pengumpulan fakta. tajuk laporan. Setelah segala bukti ya ng relevan terkumpul. penomboran pada perenggan. Penulis mesti menyemak segala maklumat yang relevan dengan tujuan penyiasatan dan membuat per timbangan sama ada fakta yang relevan atau bidang penyelidikan terlepas perhatian. kerja penyelidikan. dan perakaman sumber yang relevan. organisasi. penulis perlu menilai dan memilih dalam ruang lingkup tujuan. kesimpulan dan cadangan. dan kemudian membolehkan penulis menulis draf laporan. Senarainya berurutan. Ini memberi gambaran umum tentang kandungan laporan. penyelidikan dan pengesahan terhadap segala butiran dapat dilakukan. nama atau rujukan orang atau organisasi yang ditujukan. Pada peringkat ini. Jika berlaku kekurangan atau keraguan. .

ringkasan operasi semasa. ringkasan kaedah penyelidikan dan penghargaan menjadi sumber maklumat yang relevan. staf editoral. jangan menggunakan istilah ´Ringkasan Cadangan´ melainkan bagi senarai yang padat. h) Lampiran Ini perlu bagi laporan panjang. e) Hujahan Ini disusun di bawah bahagian dan tajuk untuk memudahkan ringkasan dan pemahaman. Akan tetapi. laporan penerbitan buku pengajian tinggi antara lain memuatkan sejarah dan perkembangan penerbitan buku.d) Pengenalan Ini memasukkan rangka sejarah latar belakang yang membina pentauliahan laporan. rujukan. Syor atau cadangan datang selepas kesimpulan yang bermakna dalam penulisan laporan. f) Kesimpulan Caranya berbeza-beza daripada akhir penulisan esei atau prosa lain kerana kesimpulan laporan boleh disenaraikan dan diberi nombor. tempat operasi dan staf pengurusan. g) Cadangan Cadangan dimuatkan sebagai satu senarai yang panjang. Struktur dan tajuk yang dipilih bergantung pada subjek laporan. Contoh. yang tidak le ngkap. kos prospek dan lampiran. untuk mengurangkan bukti dan hujahan. bolehlah dibahagikan menjadi beberapa bahagian. Setiap cadangan perlu di hujahkan dengan justifikasi. Lampiran juga perlu mengandungi bukti teknikal yang mungkin tidak . tajuk kesimpulan tidak semestinya pada bahagian akhir.

sesuai dimuatkan dalam laporan sebenar. rujukan disebut dalam isi laporan manakala bibliografi berupa bacaan lanjutan yang disenaraikan pada bahagian akhir. Dokumen harus disunting untuk menghindar kecacatan. Penggunaan istilah teknikal tidak harus menimbulkan keraguan atau kekaburan pada kesimpulan dan cadangan. Persembahan Untuk persembahan penggunaan bahasa yang ringkas dan mudah adalah digalakkan. gaya tak konsisten atau kekurangan lain. Jumlah lampiran bergantung pada keperluan bukti dan justifikasi laporan. i) Rujukan dan Bibliografi Perbezaanya. Formaliti Semua laporan secara dalaman atau luaran secara umumnya hendaklah bersifat formal dan nada penulis an bersifat rasmi dengan kepastian penggunaan tatabahasa yang betul. .

Dalam analisis permasalahan. membuat perakuan kepada pihak yang memberi tugas. Apakah yang dilaporkan dan siapa penulisnya? 2. Apakah tindakan yang dicadangkan? 6. Berkesan di sini bermaksud analisis yang terperinci dengan masalah dan kesedaran penulis tentang faktor yang terlibat dalamnya. Apakah pentingnya? Apakah implikasinya? 5. pembaca memerlukan jawapan terhadap beberapa pernyataa n berikut: 1. Kemudian. Mengapa ? Oleh siapa? Bila? Bagaimana? Laporan yang baik laksana esei yang padat dan jelas bagi pembaca. penulis laporan perlu mengemukakan pertanyaan berikut: . Apakah sumbangannya? 3. pencapaian projek atau kegagalan projek.Laporan Penyelidikan Laporan penyelidikan ialah laporan penyelidikan berupa pemerian atau laporan yang dibuat oleh pegawai atau jawatankuasa tertentu untuk menyiasat dasar tertentu. Laporan yang berkesan mesti ditulis untuk memenuhi maksud tertentu dalam keadaan khusus. Pihak yang memberi tugas ingin mengetahui dengan cepat apakah laporan yang diterimanya perlu dibaca. Untuk memastikan laporan itu berguna. Pembaca laporan ingin memperoleh maklumat yang sesuai untuk membuat keputusan. Apakan kesimpulan dan cadangannya? 4. diteruskan kepada orang lain atau diabaikan sahaja.

4. tampat dan tarikh harus disenaraikan. gambar seharusnya disertakan jika berkaitan. dan pengenalan permasalahan. 2. Pendahuluan Pendahuluan haruslah berisi maklumat latar belakang. 5. Judul Tajuk laporan dan maklumat pelapor. Huraian dan analisis Huraian dan analisis adalah pemerian lengkap yang biasanya disampaikan menurut judul besar dan judul kecil serta satu fakta satu perenggan.1. jawatan. Bagaimanakah laporan itu dimanfaatkan? 4. Ilustrasi Peta. rajah. Siapakah yang membaca? 3. . Apakah yang dikehendaki? 6. Mengapakah laporan ini diperlukan? 5. Apakah maksud laporan? 2. 3. Bilakah yang dikehendaki? Format umum 1. yang mengajak pembaca ke arah penyelesaian permasalahan tersebut. Data Data merangkumi penyajian dan penghuraian perangkaan.

Dari segi pentafsiran. Gaya bahasa Gaya bahasa penulisan laporan penyelidikan agak ilmiah tetapi kurang menggunakan istilah teknikal. Ringkasan dan kesimpulan Maklumat ringkas tentang permasalahan dan tindakan utama yang bakal dilakukan hendaklah diringkaskan dan disimpulkan. pemerian bersifat lebih pendapat tentang sesuatu perkara. Pemerian dari segi penjelasan bersifat pemerian lanjut tentang perkara yang ditimbulan. menolak. Pemerian dari segi huraian bersifat pemerian keadaan semasa dan sebelum. Untuk perakuan. 7. 8. Lampiran Senarai bahan bertulis yang dijadikan rujukan seperti memorandum dan dokumen yang berkaitan dengan pembaca yang diselidik dan dilaporkan hendaklah dilampirkan. Ungkapan bahasa yang digunakan dalam laporan penyelidikan seperti didapati dan setelah. menangguhkan atau meminda perkara yang dilaporkan hendaklah diperakukan.6. Perakuan Sesuatu cadangan sama ada mereka meenrima. pemerian bersifat sebagai tanda menerima atau menolak dapatan daripada sesuatu penyelidikan dan kajian. .

ungkapan yang biasa digunakan seperti dengan ini diperakukan. Bagi pemerian yang berbentuk perakuan. Laporan Tahunan Laporan tahunan merupakan pemerian secara bertulis terhadap jabatan. didapati sebahagian majikan swasta tidak mencarum dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. 2) Juga diperakukan supaya setiap petugas sekolah ini diberi cuti tambahan pada musim perayaan.Contoh : 1. Ungkapan tersebut boleh didahului kata maka atau ungkapan oleh yang demikian. dan juga diperakukan. kebanyakkan persatuan penjaja didapati tidak membuat lapotan tahunan masing-masing. Laporan ini memuatkan perjalanan . 2. Setelah meneliti laporan tersebut. badan atau syarikat tertentu bagi tahun lepas. Contohnya: 1) Dengan ini diperakukan supaya laporan tahunan ini disiarkan sepenuhnya dalan buletin perbadanan.

Perbelanjaan yang terlibat Jumlah wang yang dibelanjakan untuk melaksanakan projek dan aktiviti yang dirancangkan seharusnya disenaraikan. Isi Isi merangkumi segala perkara yang hendak dilaporkan menurut rancangan dan jangkaan pencapaian projek seperti program. Adakah belanja kurang atau lebih jumlahnya seperti yang diperuntukkan disoalkan? 5.jabatan. kegiat an kewangan. Format umum 1) Tajuk Tajuk laporan dan nama syarikat atau badan tertentu harus dinamakan. badan atau syarikat tersebut daripada segi keahlian. . Masalah Kesulitan yang terpaksa dihadapi untuk menjayakan projek seharusnya disenaraikan dalam laporan. 6. 2) Keterangan tajuk Perkara seperti suku tahun. Tenaga (Petugas) Nama orang dan jawatan yang diberi tanggungjawab mengendalikan projek tersebut disenaraikan dalam laporan tersebut. atau satu tahun. kemajuan atau kemundurannya. aktiviti dan hasil. 3. tahun bila diterangkan di permulaan tajuk. 4. setengah tahun.

. 4....... ungkapan seumpama itu biasa digunakan....... 6......... 2.... 3.. Contoh ....... dan menurut tertib daripada segi tarikh atau waktu.....7........................ Pada penghujung tahun kewangan 2007.... Kesimpulan Gaya Bahasa Gaya bahasa laporan tahunan bersifat huraian dan penjelasan...... Dalam laporan tahunan 2005.... Cadangan 9........................ 5... Penilaian Penilaian adalah di dirancangkan? mana adakah matlamat tercapai sebagaimana yang 8... Jika laporan tahunan ini memperlihatkan perbandingan. Pada tahun 2004..... Sejak tahun 2004.. Dalam tempoh yang sama................... Pada awal tahun 2005.................. Contoh 1.......................

.............. laporan kursus............... 2................ ............1......... Berbanding dengan tahun 2004... Seperti tahun 2005........ Akhir kata. laporan tragedi. Laporan juga boleh merangkumi laporan seminar................................ Ini adalah kerana penulisan laporan memerlukan format yang tertentu... laporan adalah sangat penting kerana dalam laporan terdapat catatan yang ditulis dalam format rasmi..................... 3................ laporan persediaan majlis dan lain -lain lagi.. 4. laporan kelab........ Laporan juga merupakan satu dokumen yang penting untuk melaporkan tentang hal -hal yang berlaku dalam sesuatu keadaan. Kesimpulan Laporan merupakan satu dokumen yang rasmi. laporan sukan........... Peningkatan pendapatan sebayak......... kemerosotan dengan kadar (50%).. laporan badan beruniform..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful