APA ITU LAPORAN?

PENEGNALAN Laporan ialah maklumat tentang sesuatu kedudukan (masalah yang dihadapi dll) yang dilaporkan (kamus dewan 1996:766) atau sesuatu kenyataan formal hasil daripada sesuatu penyelidikan atau sebarang maklumat lengkap tentang sesuatu hal yang

disampaikan oleh sekumpulan penyelidik atau sesebuah badan. Manakal, Siti Hajar Abd Azizi (2008´274) menyebut bahawa laporan ialah kertas yang mengandungi khabar atau maklumat, Laporan ditulis bagi melapo rkan sesuatu hal atau

perkara yang telah berlaku. Laporan merupakan maklumat tentang sesuatu perkara yang dilaporkan. Laporan boleh ditujukan kepada seseorang individu, sekumpulan ahli jawatankuasa atau sesebuah organisasi. Selain itu, laporan itu merupa kan pemerian bertulis tentang kejadian, perkara atau pendapat yang disampaikan dalam fomat tertentu dan laras bahasa format. Terdapat jenis laporan yang kerap bergantung pada situasi, antaranya; Laporan rutin, seperti kemajuan projek sendiri. Laporan tak rutin yang disediakan untuk tujuan khusus seperti laopran penyiasatan,laporan penyelidikan parti politik , laporan produk dan laporan kebakaran. PERINGKAT PENGHASILAN LAPORAN Laporan dihasilakn apabila terdapatnya elemen -eleman breikut: Penulis Sesuatu laporan bermula daripada usaha seseorang yang mahir dalam sesuatau bidang atau lapangan menggunakan sumber -sumber tertentu untuk menentukan sesuatu laporan. Jika sekiranya sesebuah organisasi tidak menyediakan keperluan yang cukup, khidmat sokongan atau perala tan dan penulis tidak memohonnya, laporan itu mungkin memerlukan lebih banyak masa dan perbelanjaan untuk menyiapkannya. Isi kandungan Berdasarkan sumber-sumber yang boleh didapatinya, termasuk nota, buku, pendidikan masa dan pengalaman, penulis perlu mem buat pilihan antara apa yang hendak dimasukkan dalam laopran atau apa yang hendak ditinggalkan. Inilah bahagian yang memerlukan pertimbangan sewajarnya oleh penulis.

pengenalan ringkasaa. senarai cadangan atau isi. menilai dan mnegupas bukti yang dikemukakan. Laporan biasanya mempunyai format khas yang mengandungi tajuk muka surat. penulis membuat kesimpulan selepas menelaah. y Persembahan Berilustrasi Penggunaan gambar. senarai kandungan atau isi. Keputusan Setelah dibaca. perenggan demi perenggan sehingga terbentuk sesuatu laporan. sesuatu laporan itu perlu diteliti dengan rapi. Laras bahasa lebih formal dan tiada ciri bahasa peribadi.masalah atau pekerjaan mereka yang dipengaruhi oleh cara penulisan laporan itu. Mereka bertindak prasangka. Jadi. Kesemua kesimpulan ini penting sabagi pelengkap tujuan laporan sehingga penulsi laoran perlu mendapatkan ketepatan fakta tambahan. format laporan sesuai bagi dokumen untuk edfaran luas atau untuk arahan. Penelitian yang yang kurang rapi boleh memberikan kesan yang tidak baik terhadap sesuatu laporan. y Pernyataan pendapat Dalam banyak lpaoran. senarai cadanagn. Dengan demikian. penutup. laporan boleh m empengaruhi sesuatu pandangan atau tindakan. Pembaca Mereka menerima laporan dan membaca atau tidak sebahagiannya bergantung atau kepada keseluruhannya. Kesannya. tujuan sebenar sesuatu laporan itu ialah untuk mempengaruhi pembaca.Struktur Kandungan perlu disusun secara teratur dengan tajuk dan penomboran yang sesuai. graf dan rajah untuk menjadika n jumlah maklumat lebih mudah difaham. Gaya penulisan Penulis perlu memilih perkataan sendiri dan menyusunnya menjadi ayat seterusnya. . dan lampiran. CIRI-CIRI UMUM Kebanyakan laporan mempunyai ciri -ciri umum seperti berikut: y Struktur dan nada yang formal Laporan tenyata lebih formal berbanding dengan komunikasi yang lain.

FORMAT LAPORAN Umunya sesebuah laporan mempunyai format yang berikut: Judul muka surat Bahagian ini mengandungi nama penulis. ringkasan ka edah penyelidikan dan penghargaan kepada sumber maklumat. Senarai kandungan Maklumat ini diperlu kan untuk laporan panjang. nama ataunrujukan orang atau organisasi yang menjadi sasaran. kerja penyelidikan dan kesimpulan utama serta cadangan. Hujahan y Disusun dibawah bahagian tajuk dan pengenalan bagi memudahkanrujukan dan pemahaman.y Kegunaan Laporan Sebaran jenis laporan hanya berjaya sebagai dokumen bertulis sekiranya penulisnya memahami kehendak pembaca dan mengemukakan butiran yang relevan dengan kehendak tersebut. Sesuatu kepanjangan perenggan ringkasan dianggap mencukupi jika ringkasan sejumlah besar laporan diterbitkan bersama secara berasingan daripada laporan yang diringksakan. bahagian ini disebut: y Kandungan dan berbeza denagn indeks yang merupakan senarai isi utama yang dibincangkan dengan susunan mengikut abjad. ringkasan latar belakang kajian. organisasi dan rujukan. Terdapat dua bentuk kepanjangan ringkasan : y Satu perenggan 50 -100 perkataan dan satu muka surat 300 -400 perkataan. Ringkasan Diperlukan bagi laporan panjang yang memberi gambaran umu akan keseluruhan kandungan. Struktur dan tajuk yang dipilih . Senarainya harus berurutan termasuk tajuk dan lampiran denagn muka surat dan penomboran pada pernggannya. Indeks selalunya terletak di bahagian belakang dan sangat berguna unt uk buku tetapi jarang digunakan dalam laporan perdagangan. tajuk laporan. tarikh keluaran (bulan dan tahun). Lazimnya. Pengenalan y Mengandungi latar belakang sejarah sehingga kepada penghasilan laporan. rujukan.

Namun begitu. Penulis mungkin menggunakan bukti -bukti yang diperoleh pada bahagian hujahan untuk membantu beliau membuat sebarang pertimbangan. Syor atau cadangan dikemukakan selepas kesimpulan. Cadangan y Perlu disediakan sebagai satu senarai yang sekiranya panjang boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. tajuk itu meliputi semua tajuk kecil dibawahnya. Maka tidak perlulah disebut ³bunga mawar´ dan sebagainya. jangan sesekali menggunakan istilah ³ringksan cadangan´ kesuali bagi senarai padat yang tidak lengkap. y Bahagaian ini dianggap paling penting dalam a sesuatu laporan kerana di ruangna inilah penulis menyatakan ramalannya. Kesimpulan perlulah meyakinkan supaya pembaca dapat mengikuti seterusnya perbincangan penulis. Contoh. tajuk kesimpulan tidak semsetinya terletak pada bahagian akhir. ringksan operasi semasa. Bilangan lampira bergantung kepada justifikasi laporan dan keperluan buk ti. y Apabila tajuk utama digunakan. kakitangan pengurusan.tempat operasi. Lampiran juga harus mengandungi bukti teknikal yang mungkin tidak sesuai dimasukkan dalam laporan sebenar. Kesimpulan y Cara persembahnnya berbeza -beza kerana kesimpulan laporan boleh disenaraikan dan dinomborkan. ³tanjung´ dan ³melur´. Lampiran y Bahagian ini perlu bagi laporan panjang untuk mengurangkan bukti dan hujahan. jangka masa hadapan dan lampi ran. Kerap kali hal ini melibatkan perbandinagn pelbagai kemungkinan yang berbeza dan ditulis secara tersusun sebagai sebahagian daripada kandungan laporan. ini bermakna dalam penulisan laporan. Sementara bibliografi adalah bahan bacaan lanjutan yang disenaraikan pada bahagian akhir . laporan penefrbitan buku Institusi Pengajian Tinggi memerluakn maklumat tentang sejarah perkembangan penerbitan buku. jika tajuk utamanya µbunga¶ dan dibawahnya termasuk tajuk-tajuk kecil ³mawar´. k os. Setiap cadangan perlu dihujahkan dengan alasan (justifikasi) yang konkrit.bergantung kepada subjek laporan. Rujukan dan bibliografi y Rujukan merupakan bahan sumber yang di yatakan dalam isi sesuatu laporan. kakitangan sidang pengarang. Misalnya.

gaya yang tidak cekap dan sebagainya. g) Laporan jenis ini memerlukan format yang boleh menjadi dasar atau asas penulisannya tegasnya perlu adalah perincian tentang perkara yang hendak dilaporkan.y Jika sekiranya terdapat banyak istilah teknikal digunakan dalama sesuatu laporan. c) Memerlukan gambaran yang jelas dan lengkap tentang sesua tu aspek tanpa memasuki emosi penulis. e) Laporan jenis ini perlu ditulis dengan jelas dan boleh menggambarkan secara objektif dan realistik akan perkara yang dilaporkan.mudah setiap perincian yang terdapat dalam laporan itu. tidak timbul kekeliruan atau kekaburan agar pembaca boleh mengikuti dan mentafsirkannya dengan . Hindarkan keraguan atau kekaburan pada kesimpulan dan cadangan. pengolahan bahasa yang mudah dan perlulah berdasarkan pemerhatian yang rapi oleh penulisnya terhadap sesuatu laporan contohnya laporan polis seperti rompakan. Penyampaian Laporan perlu dipersembahkan dalam bahasa yang ringkas dan mudah dan e lakkan daripada menggunakan istilah teknikal. semak laporan itu daripada sebahagian kesilapan atau kecacatan. Jenis-jenis laporan Terdapat empat jenis penulisan laporan iaitu yang berbentuk 1. ragut dan sebagainya. d) Penulisan laporan jenis ini memerlukan fakta -fakta yang tepat fotografik. samaada untuk edaran dalaman atau luaran bersifat formal dan nada penulisannya rasmi serta gaya bahasanya betul. Pemerian atau penyelidikan a) Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang sesuatau hal objek atau seseorang agar mereka dapat menafsirkan sesuatu yang digambarkan itu dengan jelas. Contohnya kalau laporan itu tentang sesuatu lawatan : perlu ada . b) Laporan ini tidak bersifat khayalan atau fiksyen seperti yang terdapat dalam penulisan berbentuk naratif. separuhnya diketahui oleh sebahagian pembaca dan separuh lagi tidak difahami oleh pembaca lain maka pada bahagian akhir rujukan perlulah disediakan glosari. Semua laporan. f) Penulisan jenis ini juag memerlukan penyusunan yang rapi dan spesifik supaya tidak berla ku pengulangan fakta.

sebuah sekolah menengah menghadapi masalah kemerosotan displin dan akademik para pelajarnya yang begitu ketara. Laporan tu perlu memperincikan tentang punca -punca merosotnya displin dan pencapaian akademik para pelajar. Malah kandungan laporan itu mesti berdasrkan tujuan dan keperluan laporan itu sendiri. mengenalpasti kaedah dan strategi untuk mencapai matlamat tersebut dan menunujukkan bagaimana kaedah dan strategi itu dapat diaplikasikan. Penyelesaian masalah a) Tujuannya ialah untuk mn eydiakan satu rancangan yang boleh digunakan menyelesaikan susuatu masalh seperti masalah -masalah yang dihadapi oleh sesuatu institusi pendidikan. b) Apabila sesorang itu memohon untuk sesuatu pekerjaan baru. Analisis a) Laporan ini bertjuan untuk menganalisis sesuatu sebelum sebarang keputusan terhadapnya diambil. 4. satu laporan khas adalah diperlukan. c) Laporan ini perlu dibuat denagn tepat dan objektif kerana seuatu keputusan adalah bergantung kepada kandunagn laporan itu. Jika sekolah berkenaan ingin mnegatasi masalahnya secara objektif. c) Laporan jenis ini memerlukan daya fikir yang kreatif dan pen aalukan yang mendalam kerana kalau tidak masalah tidak akan dapat diatasi dan strategi yang berkesan untuk mencapai matlamatnya tidak akan disediakan. 2. masa dan tarikh lawatan belanja yang dikeluarkan. Jika penilaian yang dikemukakan dlama laporan itu tidak tepat sudah pasti keputusan yang diambil terhadapnya juga kurang tepat jadi setiap penilaian yang dilaporkan itu mesti disokong denagn bukti -bukti yang kukuh. menyatakan matlamat yang dicapai (memupuk displin dan meningkatkan mutu akademik). maklumat yang didapati daripada pnenilaian terhadap kesan lawatan. masalah yang dihadapi dan sebagainya. b) Laporan berbentuk analisis memerlukan penelitian secara terperinci terhadap sesuatu perkara dan dalam proses menaganalisis perkra itu perlu diagih-agihkan kepada beberapa bahagian atau peringkat tertentu . b) Contohnya.butiran mengenai tempat ayng dilawati mereka yang turut serta sambutan yang diberikan. laporaan sulit daripada pihak yang mengenali dirinya adalah diperlukan. Penilaian a) Laporan ini berfungsi unutk menilai sesuatu lazimnay digunapakai bagi tujuan penilaian prestas i kerja seseorang pegawai. 3.

kefahaman pembaca dan maklum balas. yang kurang mendapat tindakan sewajarnya kerana ia diisi dalam borang yang standard dan dianggap laporan rutin sahaja. Contohnya. oleh seb ab laporannya bersifat rutin. Laporan itu mneyatakan jumlah remaj a dewasa itu dan jangkaan tambahan pada masa hadapan. tajuk. laporan kemajuan projek atau prestasi pekerja setiap bulan. aturan tatabahasa mungkin kurang dipatuhi dan tidak sesuai untuk tatapan pihak di luar organisasi. Dari segi kelemahan. maklumat pada laporan. Cara ini membolehkan penulisan dan bacaan laporan lebih mudah dan cepat. Di samping itu. gaya penulisan mungkin terbatas pada pemilihan kaedah susun letak ilustrasi dan teks. oleh sebab bersifat rutin. LAPORAN RUTIN Laporan rutin biasanya digunakan untuk kegunaan dalaman seperti kemajuan projek persendirian dalam jabatan. c) Tegasnya. kuasa beli mereka dan bandingan kumpulan umur yang lain juga diprlukan sebelum keputusan memasarkan barangan sukan kengara itu dijalankan. laporan jenis ini sangant penting untuk memberikan gambaran tepat tentang sesuatu pers oalan yang dibangkitkan supaya kaitannya secara menyeluruh dapat dinyatakan dnegan jelas. Ciri -Ciri laporan biasanya terdiri daripada format. d) Contohnya sebuah syarikat mahu memasarkan barangan sukan untuk golonagn remaja ke sebuah negara yang menjadi kawasan pasaran baru. oleh sebab laporan ini mengandungi perkara berilustrasi. borang laporan direka bentuk untuk menonjolkan perkara penting dan membenarkan penulis mengemukakan cadangan peribadi. Dengan cara ini.supaya dapat dijelaskan bagaimana sesuatau bahagian itu berfungsi dan apakan kaitannya dengan bahagian -bahagian lain. Maklumat pada laporan biasanya . Dari segi format. hasil laporan jarang menepati kehendak pembaca. laporan rutin biasanya ditulis dalam borang khas. Dari segi tajuk.

Di samping itu. penulisnya mungkin mendapat maklum balas daripada pembaca atau sumber lain. Kaedah Penyelidikan: Bagaimana. apa yang relevan dan sebagainya. penyiasatan dan rujukan. Penulis Laporan ----------------------------------------------------------4.Siapa memerlukannya? . tarikh. 2. Tajuk perkara : Laporan Amali Sukan dan Rekreasi di BM LAPORAN AMALI SUKAN DAN REKREASI DI BM Oleh : Ahad Bin Senayan 2. cara persembahan.Ringkasan 1. Semua ini dapat membantu penulisan laporan yang berkesan. tarikh jangka masa liputan.Laporan apa? . Penerima Laporan -------------------- Tarikh -------------------- 3. Bahagi bahan . tarikh dikeluarkan dan nombor rujukan. Matlamat : .mengandungi nama penulis. Ini menguntungkan kerana dapat menentukan gaya. CONTOH SUSUN LETAK LAPORAN 1. penulis harus peka kepada kehendak pembaca. Oleh sebab kekerapan laporan itu. Dapatan: Nyatakan fakta secara urutan. misalnya wawancara. di mana dan bila anda mengumpul Maklumat. tajuk dokumen.

Dari segi pendekatan penyelidikan. laporan kebakaran atau laporan produk. . sama ada. Kebanyakan laporan tak rutin. Penutup: Nyatakan kesimpulan berdasarkan semua fakta yang ada. perincian berbeza menurut subjek laporan harus diteliti. Cadangan Jika anda rasa tindakan khusus diperlukan anda Boleh turunkan cadangan di sini. LAPORAN TAK RUTIN Laporan tak rutin meliputi laporan yang ditauliahkan untuk tinj auan khusus misalnya. 4. Anda boleh nyatakan pendapat sendiri dan rujukan. Penulis juga perlu mengetahui laporan i tu ditulis dan jangkaan d aripada pihak pembaca. laporan penyiasatan pilihan raya. untuk kegunaan dalaman atau luaran mempunyai ciri-ciri rujukan utama dan pendekatan penyelidikan. penulis mesti mendapat persetujuan bertulis ± untuk mengadakan mesyuarat awal.kepada bahagian dan subbahagian jika perlu. Dari segi keutamaan. 3. sebelum merancang penyelidikan. Hal ini kerana perincian berbeza menurut subjek laporan. Laporan tahunan dianggap laporan tak rutin.

nama atau rujukan orang atau organisasi yang ditujukan. tarikh keluaran (bulan dan tahun). terhadap fakta penting yang diterima. c) Senarai Kandungan Ini juga diperlukan untuk laporan panjang. termasuk lampiran. boleh dibentuk kesimpulan awal. semua tajuk. penyelidikan dan pengesahan terhadap segala butiran dapat dilakukan.Butiran yang utama meliputi pengumpulan fakta. Ini memberi gambaran umum tentang kandungan laporan. Pada peringkat ini. pengambilan nota yang lengkap. ringkasan latar belakang penyiasatan. kerja penyelidikan. dan perakaman sumber yang relevan. penomboran pada perenggan. dan kemudian membolehkan penulis menulis draf laporan. Setelah segala bukti ya ng relevan terkumpul. Susun letak umum laporan rutin dan laporan tak rutin biasanya mengandungi: a) Judul muka surat Judul ini menyatakan nama penulis. organisasi. Senarainya berurutan. kesimpulan dan cadangan. dengan muka surat. b) Ringkasan Ini hanya penting bagi laporan panjang. Jika berlaku kekurangan atau keraguan. . dan rujukan. Penulis mesti menyemak segala maklumat yang relevan dengan tujuan penyiasatan dan membuat per timbangan sama ada fakta yang relevan atau bidang penyelidikan terlepas perhatian. penulis perlu menilai dan memilih dalam ruang lingkup tujuan. tajuk laporan.

jangan menggunakan istilah ´Ringkasan Cadangan´ melainkan bagi senarai yang padat. Struktur dan tajuk yang dipilih bergantung pada subjek laporan. tempat operasi dan staf pengurusan. rujukan. tajuk kesimpulan tidak semestinya pada bahagian akhir. Akan tetapi. Contoh. staf editoral. kos prospek dan lampiran. ringkasan operasi semasa. Lampiran juga perlu mengandungi bukti teknikal yang mungkin tidak . untuk mengurangkan bukti dan hujahan. Syor atau cadangan datang selepas kesimpulan yang bermakna dalam penulisan laporan. e) Hujahan Ini disusun di bawah bahagian dan tajuk untuk memudahkan ringkasan dan pemahaman. laporan penerbitan buku pengajian tinggi antara lain memuatkan sejarah dan perkembangan penerbitan buku. ringkasan kaedah penyelidikan dan penghargaan menjadi sumber maklumat yang relevan. yang tidak le ngkap.d) Pengenalan Ini memasukkan rangka sejarah latar belakang yang membina pentauliahan laporan. bolehlah dibahagikan menjadi beberapa bahagian. h) Lampiran Ini perlu bagi laporan panjang. Setiap cadangan perlu di hujahkan dengan justifikasi. g) Cadangan Cadangan dimuatkan sebagai satu senarai yang panjang. f) Kesimpulan Caranya berbeza-beza daripada akhir penulisan esei atau prosa lain kerana kesimpulan laporan boleh disenaraikan dan diberi nombor.

rujukan disebut dalam isi laporan manakala bibliografi berupa bacaan lanjutan yang disenaraikan pada bahagian akhir. gaya tak konsisten atau kekurangan lain. Jumlah lampiran bergantung pada keperluan bukti dan justifikasi laporan. . i) Rujukan dan Bibliografi Perbezaanya. Dokumen harus disunting untuk menghindar kecacatan.sesuai dimuatkan dalam laporan sebenar. Persembahan Untuk persembahan penggunaan bahasa yang ringkas dan mudah adalah digalakkan. Formaliti Semua laporan secara dalaman atau luaran secara umumnya hendaklah bersifat formal dan nada penulis an bersifat rasmi dengan kepastian penggunaan tatabahasa yang betul. Penggunaan istilah teknikal tidak harus menimbulkan keraguan atau kekaburan pada kesimpulan dan cadangan.

Apakah yang dilaporkan dan siapa penulisnya? 2. Kemudian. Pembaca laporan ingin memperoleh maklumat yang sesuai untuk membuat keputusan.Laporan Penyelidikan Laporan penyelidikan ialah laporan penyelidikan berupa pemerian atau laporan yang dibuat oleh pegawai atau jawatankuasa tertentu untuk menyiasat dasar tertentu. Laporan yang berkesan mesti ditulis untuk memenuhi maksud tertentu dalam keadaan khusus. Apakah sumbangannya? 3. Berkesan di sini bermaksud analisis yang terperinci dengan masalah dan kesedaran penulis tentang faktor yang terlibat dalamnya. membuat perakuan kepada pihak yang memberi tugas. Pihak yang memberi tugas ingin mengetahui dengan cepat apakah laporan yang diterimanya perlu dibaca. Apakah pentingnya? Apakah implikasinya? 5. Apakah tindakan yang dicadangkan? 6. pencapaian projek atau kegagalan projek. Untuk memastikan laporan itu berguna. pembaca memerlukan jawapan terhadap beberapa pernyataa n berikut: 1. Mengapa ? Oleh siapa? Bila? Bagaimana? Laporan yang baik laksana esei yang padat dan jelas bagi pembaca. Dalam analisis permasalahan. Apakan kesimpulan dan cadangannya? 4. diteruskan kepada orang lain atau diabaikan sahaja. penulis laporan perlu mengemukakan pertanyaan berikut: .

Bagaimanakah laporan itu dimanfaatkan? 4. gambar seharusnya disertakan jika berkaitan. rajah. Apakah yang dikehendaki? 6. 5. Ilustrasi Peta. Pendahuluan Pendahuluan haruslah berisi maklumat latar belakang. Apakah maksud laporan? 2. 3. Mengapakah laporan ini diperlukan? 5. Bilakah yang dikehendaki? Format umum 1. Huraian dan analisis Huraian dan analisis adalah pemerian lengkap yang biasanya disampaikan menurut judul besar dan judul kecil serta satu fakta satu perenggan. Siapakah yang membaca? 3. dan pengenalan permasalahan. . 4. 2. Judul Tajuk laporan dan maklumat pelapor. jawatan. Data Data merangkumi penyajian dan penghuraian perangkaan. yang mengajak pembaca ke arah penyelesaian permasalahan tersebut.1. tampat dan tarikh harus disenaraikan.

Ungkapan bahasa yang digunakan dalam laporan penyelidikan seperti didapati dan setelah.6. Gaya bahasa Gaya bahasa penulisan laporan penyelidikan agak ilmiah tetapi kurang menggunakan istilah teknikal. Perakuan Sesuatu cadangan sama ada mereka meenrima. menangguhkan atau meminda perkara yang dilaporkan hendaklah diperakukan. menolak. Lampiran Senarai bahan bertulis yang dijadikan rujukan seperti memorandum dan dokumen yang berkaitan dengan pembaca yang diselidik dan dilaporkan hendaklah dilampirkan. pemerian bersifat sebagai tanda menerima atau menolak dapatan daripada sesuatu penyelidikan dan kajian. pemerian bersifat lebih pendapat tentang sesuatu perkara. Pemerian dari segi penjelasan bersifat pemerian lanjut tentang perkara yang ditimbulan. 7. . Pemerian dari segi huraian bersifat pemerian keadaan semasa dan sebelum. Untuk perakuan. Dari segi pentafsiran. 8. Ringkasan dan kesimpulan Maklumat ringkas tentang permasalahan dan tindakan utama yang bakal dilakukan hendaklah diringkaskan dan disimpulkan.

2. badan atau syarikat tertentu bagi tahun lepas. dan juga diperakukan. Bagi pemerian yang berbentuk perakuan. didapati sebahagian majikan swasta tidak mencarum dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Ungkapan tersebut boleh didahului kata maka atau ungkapan oleh yang demikian. Laporan Tahunan Laporan tahunan merupakan pemerian secara bertulis terhadap jabatan.Contoh : 1. kebanyakkan persatuan penjaja didapati tidak membuat lapotan tahunan masing-masing. Laporan ini memuatkan perjalanan . 2) Juga diperakukan supaya setiap petugas sekolah ini diberi cuti tambahan pada musim perayaan. Contohnya: 1) Dengan ini diperakukan supaya laporan tahunan ini disiarkan sepenuhnya dalan buletin perbadanan. ungkapan yang biasa digunakan seperti dengan ini diperakukan. Setelah meneliti laporan tersebut.

aktiviti dan hasil. Adakah belanja kurang atau lebih jumlahnya seperti yang diperuntukkan disoalkan? 5. . Masalah Kesulitan yang terpaksa dihadapi untuk menjayakan projek seharusnya disenaraikan dalam laporan. Perbelanjaan yang terlibat Jumlah wang yang dibelanjakan untuk melaksanakan projek dan aktiviti yang dirancangkan seharusnya disenaraikan. tahun bila diterangkan di permulaan tajuk. kemajuan atau kemundurannya. atau satu tahun. Format umum 1) Tajuk Tajuk laporan dan nama syarikat atau badan tertentu harus dinamakan.jabatan. 3. 6. kegiat an kewangan. setengah tahun. 2) Keterangan tajuk Perkara seperti suku tahun. Tenaga (Petugas) Nama orang dan jawatan yang diberi tanggungjawab mengendalikan projek tersebut disenaraikan dalam laporan tersebut. badan atau syarikat tersebut daripada segi keahlian. Isi Isi merangkumi segala perkara yang hendak dilaporkan menurut rancangan dan jangkaan pencapaian projek seperti program. 4.

.............................. Jika laporan tahunan ini memperlihatkan perbandingan...... ungkapan seumpama itu biasa digunakan.. 6.. Sejak tahun 2004... Penilaian Penilaian adalah di dirancangkan? mana adakah matlamat tercapai sebagaimana yang 8.... Dalam laporan tahunan 2005......... dan menurut tertib daripada segi tarikh atau waktu.. 2............. Pada awal tahun 2005................................ Pada tahun 2004... Dalam tempoh yang sama.............. Kesimpulan Gaya Bahasa Gaya bahasa laporan tahunan bersifat huraian dan penjelasan. Cadangan 9. Pada penghujung tahun kewangan 2007...... Contoh .. 5....... Contoh 1........................7. 4... 3.............

........... Ini adalah kerana penulisan laporan memerlukan format yang tertentu. Laporan juga boleh merangkumi laporan seminar.. 2.. Kesimpulan Laporan merupakan satu dokumen yang rasmi................ laporan adalah sangat penting kerana dalam laporan terdapat catatan yang ditulis dalam format rasmi.... 3. Berbanding dengan tahun 2004........ Seperti tahun 2005.. laporan kursus. laporan persediaan majlis dan lain -lain lagi.............................1. laporan kelab........................... Peningkatan pendapatan sebayak........................ 4.. ...... laporan tragedi..... kemerosotan dengan kadar (50%)........... Laporan juga merupakan satu dokumen yang penting untuk melaporkan tentang hal -hal yang berlaku dalam sesuatu keadaan....... Akhir kata................... laporan badan beruniform........ laporan sukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful