P. 1
PSV3105

PSV3105

|Views: 1,534|Likes:
Published by s3ndUk

More info:

Published by: s3ndUk on May 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM SEMESTER 4

MODUL

PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH RENDAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada Jun 2010

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan September 2009 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

KANDUNGAN MUKA SURAT

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafal Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Panduan Pembelajaran Pengenalan Agihan Tajuk ( Interaksi dan Modul ) Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap Bidang Kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2 1.1 Sinopsis 1.2 Hasil Pembelajaran 1.3 Kerangka konsep Tajuk-tajuk modul ini. 1.4 Kandungan 1.4.1 Pengenalan Bidang Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah 1.4.2 Pemerhatian, penerokaan, pengalaman langsung dan apresiasi setiap bidang kegiatan. - mengikut tahap, minat dan latar belakang - untuk merangsang perkembangan deria - untuk perkembangan Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek, Sosial dan Estetik 1.4.3 Tema, isi kandungan, alat dan bahan untuk setiap bidang kegiatan - mengikut tahap, minat dan latar belakang - untuk merangsang perkembangan deria - untuk perkembangan JERISE 1.4.4 Imaginasi dan ekspresi kanak-kanak - untuk setiap bidang kegiatan tahap 1 - untuk setiap bidang kegiatan tahap 2 - untuk 5P KBSR
i

iii iii iv v-vii viii ix

1

1 1 1 2 14

23

32

1.5 Latihan A

37

Tajuk 2

Meneroka Alat dan Bahan

39 40 41

2.1 Sinopsis 2.2 Hasil Pembelajaran 2.3 Kerangka konsep Tajuk-tajuk modul ini. 2.4 Kandungan : Meneroka Alat dan Bahan 2.4.1 Meneroka / Membuat eksperimentasi Pelbagai jenis alat dan bahan

42

2.4.2 Meneroka / Membuat eksperimentasi perisian- perisian

56

2.5 Latihan B Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul Ikon Modul

ii

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN.MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT. Cetakan Jun 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia .

Ujian Akhir Kursus (UAK) dan Peperiksaan Akhir meliputi tajuk-tajuk dalam modul ini. Aktiviti-aktiviti disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. vi . tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran sumber-sumber pembelajaran. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk mengikut proforma kursus. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. dan masa anda. Dua latihan disediakan pada pengujung modul ini untuk membantu kefahaman dan pengaplikasian ilmu yang telah diperolehi dalam modul ini. Modul ini juga disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda.PANDUAN PELAJAR Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.

Pengetahuan maklumat kandungan dan pedagogi sentiasa kemudahan ICT dinamik dan dan bertambah. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. v. iv. vi .Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Selamat maju jaya. dan mengaplikasi maklumat. bahan rujukan. Pengetahuan semulajadi dan pengalaman profesional yang sedia ada pada pelajar adalah kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar untuk membuat banding beza dan mengaplikasikan sebagai amalan di bilik darjah. ii. vi. istilah dan definisi berkaitan sesuatu tajuk kursus secara kontekstual dan bukan hanya sekadar menghafal. iii. mengumpul maklumat. Pelajar diminta memahami konsep. rakan sekerja. vii. Pelajar dinasihatkan merujuk pelbagai sumber maklumat. Pelajar perlu memahami Hasil Pembelajaran yang hendak dicapai untuk setiap kursus. Konsep belajar yang perlu difahami dan dihayati oleh pelajar merangkumi aktiviti mengakses maklumat. iaitu pada pensyarah. Oleh itu. i. Pelajar disarankan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk pakej untuk digunakan sepanjang satu tahun pengajian. pelajar disarankan untuk membuat rujukan dengan menggunakan Online Learning(OLL). pengalaman profesional dan juga sumber internet. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. memproses maklumat. Tarikh dan masa peperiksaan akan ditentukan oleh Unit Peperiksaan dan Penilaian.

PSV 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual

PENGENALAN
Kursus PSV 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual
(Teaching and Learning of Visual Art Education) melibatkan teori dan amali

dalam pengajaran dan pembelajaran. (Sila rujuk - Agihan Tajuk). Modul ini mengandungi dua tajuk iaitu Tajuk 1 – Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap Bidang Kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2 (Topik 2 teori dalam proforma), Tajuk 2 – Meneroka Alat dan Bahan mengikut tema (Topik 1 amali dalam proforma). Modul ini juga disertakan aktiviti dan latihan untuk pengukuhan pembelajaran. Terdapat beberapa aktiviti dan latihan yang disediakan bagi setiap tajuk. Aktiviti dan latihan tersebut termasuk pemerhatian, penerokaan, pengalaman langsung dan apresiasi setiap bidang kegiatan mengikut tahap, minat dan latar belakang. Tema, isi kandungan, alat dan bahan untuk setiap bidang kegiatan. Imaginasi dan ekspresi kanak-kanak . Mengumpul dan memproses maklumat sesuai dengan Tahap 1 dan Tahap 2. Mengubahsuai maklumat mengikut minat dan latar belakang murid. Membuat penilaian maklumat mengikut pengetahuan sedia ada murid. Meneroka tajuk dan isi kandungan mengikut tema alam persekitaran / sosiobudaya . Setiap tajuk disertakan latihan bertulis berbentuk analisis dalam setiap topik yang dipelajari. Setiap ulasan tersebut akan dibimbing dengan persoalanpersoalan disusuli dengan sumber rujukan yang berkaitan. Latihan ini harus disiapkan dalam jangkamasa yang ditetapkan. Hasil kerja pelajar yang telah disiapkan hendaklah dihantar kepada pensyarah secara e-mel atau bersemuka. Sebagai memantapkan lagi kefahaman

setiap tajuk dalam kursus ini, pelajar dinasihatkan membuat banyak rujukan dan pembacaan. Pelajar juga digalakkan menghubungi pensyarah untuk

mendapatkan maklumat lanjut yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari.

v

AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna

Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul.

(Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Proforma Kursus)
Interaksi Bersemuka (jam) 12

Bil.

Tajuk/Topik

Modul (jam) 0

Jum. Jam 12

1

Teori Pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Teori Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap Bidang Kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2 Teori Persediaan Mengajar Amali Meneroka Alat dan Bahan Amali Meneroka Tajuk dan Isi kandungan mengikut tema Amali Menghasilkan karya Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan Amali Menghasilkan karya Membentuk dan Membuat binaan serta Kraf traditonal

2

0

9

9

3

9

0

9

4

0

6

6

5

6

0

6

6

9

0

9

7

9

0

9

Jumlah keseluruhan

30

15

45

vi

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual

TAJUK 1

Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap Bidang Kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2

1.1 Sinopsis Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Tumpuan diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan

pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2, persediaan mengajar, serta aktiviti amali untuk meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. 1.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini anda seharusnya dapat; 1. Membanding beza pelbagai jenis aktiviti dalam empat bidan kegiatan iaitu Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional 2. Menjana idea dengan menggunakan pelbagai alat, bahan, dan teknik serta mengaplikasikannya dalam penghasilan mengikut empat bidang kegiatan. 3. Menjalankan sesi apresiasi secara mudah

1.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Menggambar

Membuat Corak dan Rekaan

Membentuk dan Membuat Binaan

Mengenal Kraf Tradisional

1

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual

1.4 Kandungan 1.4.1 Pengenalan Bidang PSV SR Tumpuan diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional.

Rajah 1. Contoh Imej Empat Bidang Dalam PSV KBSR

P e n g e n a la n S e n i V i s u a l
Me nggam bar M e m b e n tu k d a n M e m b u a t B in a a n K u ri k u lu m PS V SR

Me m bua t C orak d a n R e ka a n

K r a f T r d is io n a l

Rajah 2. Empat bidang kegiatan dalam Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah

2

1. Ia mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. Sesuatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang.4. Melalui asas-asas menggambar. Sub tajuk ini juga disediakan untuk anda memperolehi pengetahuan dan kemahiran mengenai media.1 Menggambar Menggambar adalah salah satu daripada empat bidang kegiatan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan terhadap sesuatu imej atau objek 3 . Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek. Sub tajuk ini disediakan untuk membina pengetahuan dan kemahiran menggambar melalui penggunaan pelbagai alat. anda seharusnya dapat menghasilkan pelbagai jenis aktiviti menggambar. proses dan teknik menggambar. olahan bahan dan jenis aktiviti menggambar.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. a) Definisi Menggambar Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata.

cat emulsi. Menggambar Mozek Lukisan Catan Kolaj Capan Teknik Menggambar Gurisan Montaj Cetakan Percikan Stensilan Gosokan Resis Rajah 3 Teknik Catan Apabila seseorang mengecat. cat poster. cat gloss dan lain-lain lagi. Berbagai jenis berus atau alat improvisasi lain boleh digunakan untuk menyapukan bahan cat di atas sesuatu permukaan. bahan buatan manusia dan bahan alam semulajadi ke atas sesuatu permukaan seperti kertas atau plastik atau papan secara bebas dan boleh bertindih. Selalunya bahan yang berlainan sifat atau jalinan dapat memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar. 4 .PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual b) Teknik-teknik yang boleh digunakan dalam menggambar adalah seperti Rajah 3. Teknik Kolaj Teknik kolaj ialah cara menghasilkan karya dengan menggunakan tampalan dari gubahan bahan-bahan seperti berbagai jenis kertas. Teknik catan ialah caramenghasilkan karya dengan menggunakan bahan mengecat seperti cat air. hasilnya ialah catan.

Proses membuat batik adalah satu contoh teknik resis. anda boleh menggunakan lilin cair ataupun pepejal. Untuk jenis cetakan blok. Krayon juga boleh digunakan di peringkat sekolah rendah. Garis luar pada lubang itu memberi kesan kepada sifat garis luar rupa bentuk yang dihasilkan. Polyfoam adalah bahan yang mudah diukir. Teknik Gosokan Anda boleh menggunakan krayon dan gosokkannya di atas kertas yang diletak di atas sesuatu permukaan yang kasar. imej pada blok cetakan disediakan dan warna atau dakwat cetakan dicetak ke atas permukaan kertas.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Teknik Cetakan Teknik cetakan ialah cara menghasilkan karya dengan mencetak. Anda boleh memilih berbagai jalinan yang berlainan dan susunkannya untuk mendapat gambar yang menarik. Teknik Resis Teknik resis menggunakan bahan yang tidak bercampur antara satu sama lain. Dengan teknik ini. 5 . misalnya atas objek dengan jalinan yang berlainan. lubang itu memberi kesan kepada sifat garis luar rupa bentuk yang dihasilkan. Pelbagai media dan bahan cetakan boleh digunakan. Warna air boleh disapukan di atasnya. Pada asasnya cetakan menggunakan sifat timbul dan tenggelam pada sesuatu blok atau skrin. Warna air tidak akan bercampur dengan warna lilin ataupun ‘cow gum’. Lilin boleh digunakan untuk melukis atau memandamkan sesuatu kawasan permukaan melukis seperti kertas. Teknik Stensilan Untuk teknik stensil. Cara gambar diukir dan sifat bahan yang diukir itu akan memberi kesan yang berlainan. ‘strawboard’ dan ‘polyfoam’. Apabila bahan warna disapu atas stensil yang diletakan atas kertas. Terdapat berbagai-bagai jenis cara cetakan. Contoh bahan cetakan lain adalah seperti cetakan lino.. bahan warna akan melalui ruang yang kosong atau lubang di atas stensil dan diserap oleh kertas. rupa bentuk gambar dikeluarkan dari alat stensil dengan sesuatu cara supaya meninggalkan ruang kosong di atas alat stensil tersebut. Jalinan di atas objek akan memberi kesan kepada hasil gosokan.

6 . kepingan jubin dan lain-lain ke atas sesuatu permukaan seperti kertas. Berbagai jenis alat yang keras dan tajam itu akan memberi berbagai kesan yang berlainan pada garisan yang dihasilkan. Teknik Gurisan Untuk menghasilkan karya dengan teknik gurisan. Objek atau kertas berubah bentuk itu boleh diubah kedudukannya supaya kesan tindihan berlaku apabila warna kedua dipercikan. Kepingan bahan yang diulang secara tidak bertindih memberi kesan khas pada mozek yang dihasilkan. Hasilnya ialah jalinan bertitik-titik. Nyatakan aktiviti apakah yang selaras dengan kenyataan di bawah. paku atau plastic boleh digunakan untuk menguris pada krayon tebal itu supaya menghasilkan gambar. anda boleh menggunakan sesuatu alat yang tajam untuk mengguris keluar sesuatu bahan yang lembut dari sesuatu permukaan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Teknik Percikan Bahan warna boleh dipercik dari sesuatu alat. Sempadan kepingan bahan yang ditampal itu memberi jalinan keseluruhan kepada gambar yang dihasilkan. Permukaan kertas boleh disapu dengan warna krayon secara berlapis. bahan warna akan melalui ruang yang kosong atau lubang di atas stensil dan diserap oleh kertas Gambar boleh diukir di permukaan lino. papan ‘strawboard’ atau ‘polyfoam’. plastik. Teknik Mozek Teknik mozek ialah cara menghasilkan karya dengan menyusun dan menambah bahan-bahan seperti kertas warna.lapis supaya bahan krayon yang tebal berlekat di atas kertas. Kemudian. Jenis Aktiviti Kenyataan sapuan cat akan menonjolkan karya dan memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar. Sesuatu objek atau kertas yang berubah bentuk boleh digunakan untuk menghalang percikan itu ke permukaan kertas. Alat yang keras atau tajam seperti kayu. bahan warna disapukan di atas permukaan dan dicetak atas kertas. plastik dan papan secara tersusun. bersebelahan dan tidak bertindih. Misalnya warna air boleh dipercik dari berus.

Adakah anda boleh mengecam struktur susunan ulangan pada cetakan ataupun pada jalinan kain itu? Itulah yang dimaksudkan corak.2 Membuat Corak dan Rekaan http://media-files. bahan buatan manusia seperti kerusi. artis grafik Belanda menjadi terkenal adalah keranakebolehannya menghasilkan corak yang menarik sekali.com/images/d982/d251/d744/d224/d96/f3/full. Motif-motif pelbagai bentuk dan rupa ini boleh diperhatikan di alam sekeliling kita seperti:      alam semulajadi seperti bunga. serangga dan haiwan. abjad rumi. kayu. siput. segitiga dan segiempat. Anda boleh menghasilkan corak melalui pelbagai teknik dan cara seperti yang anda akan perhatikan nanti. meja. Biasanya corak terdiri daripada motif tertentu yang disusun berulangan. Escher. bahan buatan manusia dan bahan alam semulajadi warna air boleh dipercik dari berus anda menggunakan warna air bersama warna lilin Kepingan gambar-gambar disusun dan digam 1. gasing dan keris. tulisan jawi. Cuba anda perhati dengan teliti kain baju anda.4. 7 .gather. dan rupa barangan kraf tradisional seperti wau. paku dan gunting geometri seperti bulat.C. tulisan cina dan tamil serta angka. rumah.jpg Salah satu sebab M.1.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual cara menghasilkan karya dengan menggunakan tampalan dari gubahan bahan-bahan seperti berbagai jenis kertas.

antaranya adalah: Membuat Rekaan Dan Corak Jenis susunan corak Rajah 4 Membuat Rekaan Dan Corak Teknik Corak Tarikan Renjisan Titisan Corak Tidak Terancang Lipatan Ikatan dan Celup Pualaman Tiupan Rajah 5 Teknik menghasilkan corak tidak terancang 8 .PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Terdapat pelbagai jenis susunan corak.

struktur. Bidang kegiatan juga dan mendedahkan teknik pelajar Ini dengan memberi alat dan membentuk penggunaan peluang binaan alat pelbagai penghasilan. model. semasa menjalankan proses penghasilan seni. topeng dan origami. alat dan bahan. Topik ini akan menjelaskan tentang aktiviti-aktiviti membentuk yang ditujukan kepada pelajar sekolah rendah seperti menghasilkan arca timbul. boneka. diorama. Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi pelajar terhadap aspek seni dari segi bentuk. 9 .org/icerik/2009/05/origami-450x338.4. dan membina sesuatu model. Disini anda akan bagaimana teknik.1. tema ditentukan dan juga lihat tentang persembahan hasil kerja. Berpandukan aspek tersebut pelajar dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membuat bahan. imbangan dan kestabilan.japonya. Dalam bidang ini. mobail. asemblaj. kreatif kepada murid berinteraksi secara dengan bahan.3 Membentuk Dan Membuat Binaan http://www.jpg Pada zaman kanak-kanak anda dahulu. ruang. anda pasti pernah melihat atau bermain dengan kapal ataupun kapal terbang yang dihasilkan dengan lipatan kertas. anda akan mengetahui tentang bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan yang murid anda akan pelajari. Ini merupakan satu jenis kegiatan membentuk yang anda mungkin pelajari sebelum masuk ke alam persekolahan. stabail.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1.

bestbatik.com/batik/images Kraf Tradisional boleh didefinisikan sebagai melibatkan kemahiran perusahaan kerja-kerja atau kerja-kerja tangan serta berunsurkan seni yang memerlukan daya cipta dan kreatif masyarakat yang diwarisi turun temurun mengikut kaum masing-masing. iaitu: (a) Alat Domestik (b) Alat Permainan (c) Alat Pertahanan Diri (d) Batik (e) Seni Tekat (f) Tembikar (g) Seni Anyaman (h) Seni Ukiran Kayu 10 . Kraf tradisional terdiri daripada 8 jenis.4 Mengenal Kraf Tradisional www.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Bidang kegiatan dan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi 9 aktiviti seperti berikut: (a) Arca timbul (b) Arca asemblaj (c) Arca mobail (d) Arca stabail (e) Origami (f) Model (g) Diorama (h) Boneka (i) Topeng 1.4.1.

Rencong Aceh.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Alat domestik merupakan peralatan yang dicipta dan digunakan untuk dan digunakan sebagai peralatan harian kepada memberi kemudahan masyarakat tradisional pada ketika itu. Terengganu. Lembing dan Sumpit. Keris pada masa kini masih digunakan untuk upacara-upacara tertentu seperti majlis persandingan. Batik tradisi dan moden mempunyai corak yang sesuai dengan cita rasa dan perkembangan kesenian Malaysia. Jenis-jenis keris yang boleh didapati adalah seperti Keris Jawa. batik lukis dan batik canting merupakan kaedah membuat batik 11 . Batik tulis. Pahang. Keris Semenanjung. perubatan dan keris menjadi lambang kebesaran institusi diraja. Keris Bugis dan Keris Picit. Batik Batik terkenal di seluruh gugusan kepulauan Melayu dan dianggap bidang kraf tangan tradisional yang unggul. Lawi Ayam. Jembiah Lading. Kebiasaannya wau dimainkan selepas menuai padi. Selangor dan Johor. Sehingga kini wau masih di mainkan di negeri Kelantan. Beladau. Pedang. Tumbuk Lada. Keris Majapahit. Perlis. Keris Bali. Alat Permainan seperti Wau adalah salah satu permainan tradisi yang dimainkan untuk mengisi lapang. Masyarakat melayu tradisional terutama di zaman kerajaan Melayu Melaka hingga kini masih menggunakan senjata seperti Keris. Kedah. Terdapat pelbagai nama wau di negara kita termasuklah Wau Barat dan Wau Bayan Cuba anda senaraikan nama-nama wau yang terdapat di Malaysia dengan melayari internet. Keris adalah senjata penting dalam masyarakat dan budaya melayu. Tombak. Keris Sumatra. Keris Petani atau Pekaka. Keris Perubahan masa menyebabkan bentuk senjata berubah mengikut keperluan. Badik. Keris Sundang. Sewar.

tetapi suji sering dikaitkan dengan sulaman benang sutera. Tembikar tradisi Melayu menjadi lambang kesenian negara dan kini menjadi koleksi yang membanggakan. Asal-usul dan perkembangan seni tekat secara langsung dikaitkan kegunaan pakaian dan kelengkapan keluarga raja-raja atau istana. Bentuk tembikar tersebut hanya mempunyai persamaan dari segi susunan motif. Batik semakin digemari oleh peminat fesyen kerana corak batik dapat dipadankan mengikut peredaran zaman. Hampir semua tembikar yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri kegunaan harian. Barangan tembikar yang dihasilkan adalah berbeza dari segi bentuk. Tembikar Seni tembikar telah wujud di Malaysia sejak beribu tahun dahulu berdasarkan penemuan barang tembikar lama seperti di Gua Cha. Sama ada ditekat. 12 . Kelantan dan di Sungai Perak. Beberapa buah negeri di Malaysia menghasilkan tembikar. iaitu di zaman kesultanan Melayu Melaka. Pada peringkat awal kaedah ini hanya digunakan untuk menghasilkan batik untuk hiasan dinding. ketebalan dan teknik pembakaran bersuhu rendah. Seni Tekat Ia juga dikenali dengan nama suji timbul iaitu sulaman timbul atau tekat bersuji. Selangor. Pahang dan Negeri Sembilan merupakan negeri yang banyak mengusahakan kraf seni tekat timbul benang emas. Terdapat pelbagai bentuk dan jenis tembikar yang dihasilkan di Malaysia. kain selendang dan baju kurung. Mereka banyak menggunakan seni tekat ini pada pakaian.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang kini diminati ramai. Pada masa tersebut seni tekat dipakai oleh keturunan Baba Melaka. Pada tahun 1970-an teknik ini telah diterapkan dalam kaedah membuat skaf. disulam atau disuji. corak. dan teknik pembuatan kerana dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang si pembuat. Johor. hitam dan kelabu gelap. Negeri seperti Perak. ragam hiasnya semua dibentuk dalam keadaan timbul dari permukaan dasar kain kerana bahagian dalamnya diisi dengan mempulur. dengan permukaan berwarna coklat. Seni tekat diperkenalkan pada kurun ke-15. Kini penggunaannya telah diperluaskan dalam bentuk dimensi baru.

rumah. perabot. helaian paku-pakis daun pandan. rotan. ribu-ribu bahan-bahan lain dengan menggunakan cara dan peraturan tertentu melalui teknik selang-seli helaian antara satu sama lain. Dua jenis warna yang kontra digunakan bagi menunjukkan kesan. 13 . sampan. Ukiran kayu tradisional dianggap sebagai hasil kreativiti orang Melayu dalam bentuk tampak di dan mendapat tempat yang istimewa unik di ini kalangan masyarakat negara ini. Anyaman yang lengkap harus dihiasi dengan kelarai. bilah buluh. atau mengkuang. senjata dan peralatan untuk kegunaan harian. Pembikinan kelarai adalah dirancang dengan menggunakan mata atau langkah yang betul dan tepat.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Anyaman Anyaman merupakan satu proses lidi. Seni ukiran Melayu yang diperlihatkan melalui ukiran pada istana. makam. masjid. Kelarai ialah corak atau motif berbentuk dam pada anyaman yang melalui proses tranformasi idea daripada alam semulajadi. kepala Bangunan-bangunan lama yang masih mengekalkan seni ukiran sehingga hari ini telah menjadi bahan rujukan generasi masa kini. Anyaman yang tidak berkelarai disebut anyaman biasa atau ghadas. menjalin bertam. Kelarai ini diantaranya ialah: (a) Kelarai berakar (b) Kelarai beras patah (c) Kelarai bunga cengkeh (d) Kelarai tampuk manggis (e) Kelarai bunga mempelas Ukiran Kayu (f) Kelarai anak ikan (g) Kelarai kepala lalat (h) Kelarai mata punai (i) Kelarai sisik kelah (j) Kelarai tapak harimau Seni ukiran kayu merupakan sejenis kraf tangan Melayu tradisional yang digunakan untuk menghiasi rumah kediaman yang menjadi kebanggaan masyarakat pada zaman dahulu.

Semasa menyediakan aktiviti. penerokaan. Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. pergerakan. minat. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut:      pengetahuan sedia ada murid. Sila anda berkerjasama dengan rakan anda dan cuba berikan definisi deria dan huraikan fungsinya dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.1 Pemerhatian yang aktif Aspek ini melibatkan sensitiviti deria.2. Chapman (1986) telah menggunakan empat aspek utama yang seumpama ini dalam pelajaran seni iaitu: (i) pemerhatian (ii) penerokaan (iii) penghasilan (pembuatan) (iv) apresiasi dan perlanjutan 1.4.2 Pemerhatian. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. bahan. pengalaman langsung dan apresiasi setiap bidang kegiatan. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. dan aksi. benda yang konkrit. bunyi. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1.4. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. dan mencetus idea dan imaginasi. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni 14 . kecenderongan dan latar belakang murid.

tatacara. suaikenal dengan bahan. terutamanya dalam meningkatkan nilai hidup.anda perlu beri perhatian kepada perkara berikut: (i) penerokaan     aktiviti kecil mudah ringkas.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Sila berbincang dengan rakan anda dan huraikan kenyataan di atas. dan menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. murid senang dan ingin mencuba   aktif melibatkan pelbagai kecerdasan. ii) penghasilan / membuat / pengalaman    penggunaan alat bahan dan teknik. Anda boleh melatih murid anda untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. Aktiviti penerokaan dijalankan sebelum aktiviti penghasilan. amalan tertib kerja 15 . bebas daripada jawapan tetap.4.2. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. mencari altenatif. cuba mencuba. langkah dan proses membuat. Murid anda akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. 1. penemuan oleh murid sendiri.2 Interaksi yang kritis dan kreatif dengan bahan Aspek ini melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan. Semasa menyediakan aktiviti. uji menguji. Melalui kefahaman aspek di atas. murid anda dapat menerap penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. variasi dan kemungkinan lain.

idea. masyarakat dan negara. Pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. menghargai keindahan alam persekitaran.” Daripada kenyataan di atas. apakah yang anda harapkan boleh berlaku dan menampakkan perubahan dari segi sikap dan sahsiah murid di sekolah anda? 1. halbenda dengan bentuk hasil “Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. kraf 16 . dan penyampaian kandungan subjek. dan mengenal kraf tradisional. keluarga. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. membuat corak dan rekaan. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual   keselamatan semasa bekerja. murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. Pengalaman seni ini adalah untuk memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif.4. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni. kritis. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran.2. koordinasi. Bekerjasamalah dengan rakan anda.3 Pengalaman Langsung Bezakan makna pengalaman langsung dengan pengalaman tidak langsung. Sila rujuk sumber-sumber yang sahih. membentuk dan membuat binaan. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. manipulasi dan persepsi visual.

Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. membuat pilihan. Ini membantunya dalam memahami sesuatu idea dan menghubungkaitkan antara satu idea dengan idea yang lain atau dengan pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran. nilai kebersihan dan kepekaan. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Secara tidak langsung memberikan pengalaman langsung kepada murid. alat dan teknik.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual tradisional. Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. 17 . proses pembuatan hasil seni. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. membuat interpretasi. berfikir secara kritis dan kreatif. mengaplikasi disiplin seni visual. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. Semasa menggambar umpamanya. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. Kanak-kanak dapat membina idea baru dari benda konkrit. menyimpan maklumat atau dokumentasi. kanak-kanak dapat mengalami pengalaman langsung dengan derianya mengenai subjek atau hal benda yang digambarkan. berkomunikasi secara berkesan. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. nilai patriotisme.

Apresiasi seni melibatkan sepenuhnya deria rasa atau sentuh dan deria pandang. warna. bagaimana mereka memilih dan "subject matter" gaya stail tertentu Semuanya ini berkait rapat dengan aspek pemahaman mereka dari aspek-aspek kognitif. penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya. perasaan. lukisan. Sila senaraikan beberapa definisi lain berkenaan dengan Apresiasi.      aspek bahasa yang berkaitan dengan kandungan dan hal benda. terdapat dua jenis utama aktiviti Apresiasi. jalinan. aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi. dan penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan dengan kandungan. hasil-hasil serta mereka.2. penghargaan dan refleksi diri. ton. alat bahan dan teknik. Dalam konteks ini pengetahuan mengenai seni serta perbendaharaan kata yang cukup mengenai seni yang di perlukan. mempengaruhi mereka. Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif. Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi dan aktiviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. Karya seni seperti catan.4. rupabentuk dan bentuk. Semasa menyediakan aktiviti mudah. cetakan dipandang sementara arca dan binaan bahasa di sentuh.4 Apresiasi Apresiasi pandai tema didefinisikan sebagai tukang mengenai kajian mengenai seni dan pelukis-pelukis atau faktor yang mereka. 18 . Apresiasi berkomunikasi seni secara aktif lain melibatkan apa yang penggunaan untuk dengan orang difikirkan dan dirasakan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut:  aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat garisan. cara mereka bekerja.

Secara Pemerhatian Membaca.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. menghubungkan diri dengan pelukis/pandai tukang. proses. Secara Perbandingan Secara Penghasilan Cuba anda jalankan satu aktiviti membuat apresiasi dengan menggunakan pendekatan secara logik berdasarkan satu contoh karya seni murid anda. nilai-nilai astetika serta pengaruh. mengkaji. Secara Penerangan . . media. Mengikut John A. Michael dalam bukunya 'Art and Adolescense' ada dua pendekatan dalam Apresiasi Seni iaitu: (a) Pendekatan secara logik (b) Pendekatan secara psikologi Pendekatan Secara Logik Pendekatan ini adalah yang berbentuk tradisional dan memerlukan pemahaman intelek semata-mata dan banyak berfaktakan kepada aspek andaian dan munasabah pada yang melihat sesuatu karya seni tersebut. slaid. Balai seni. bila dihasilkan. filem. pameran. 19 . penilaian. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. gaya konsep dan zaman. Membuat mengikut gaya artis/pelukis/stail. mengumpul dan menyusun gambar-gambar Analisa. tujuan/teknik pelukis. perbandingan antara satu dengan yang lain serta menimbulkan kesedaran.

Ianya berkait dengan pengetahuan Lebih merujuk kepada perincian/spesifikasi dari aspek persoalan fahaman.tidak cantik dll secara spontan. cantik. falsafah dan prinsip rekaan. Kesan tindakbalas akan lebih terserlah terhadap bahan serta alat yang digunakan. (c) Organistik (d) Normistik (e) Elektik Kaedah ini tidak sealiran dengan isme pengkritik dan ahli psikologi menyatakan kaedah ini tidak diterjemahkan oleh otak (pemikiran) cuma berdasarkan maklumat kendiri.tidak suka. konsepsi. kepelbagaian bandingan dan seni akan menjadi suatu 20 . konsep. Ianya akan menyediakan pengetahuan mantap kefahaman dalam pengamatan karya. hujah dan penilai karya.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendekatan Secara Psikologi Pendekatan ini merangkumi perkara-perkara yang lebih menjurus kepada perasaan peribadi. Kaedah Apresiasi Seni Kaedah-kaedah apresiasi seni terdiri daripada kaedah: (a) Hedonistik (b) Kontekstualistik Kaedah Hedonistik Kaedah ini hanya satu luahan perasaan secara spontan seperti kesukaan. interaksi pemerhati. penghasilan ini akan lebih bersifat emosi dan perasaan dalaman kepada dan penghayatan sesuatu karya seni. gemar. Penilaian dibuat secara serta merta iaitu: suka. sejarah. Pendekatan ini akan dapat Secara lebih realistik dan dapat menerima 'response' dan pendapat meninggalkan satu pengalaman yang amat berkesan dan mendalam. pernyataan perasaan. sistematik dan kefahaman serta kejelasan. Ianya tidak dapat di ukur bilangan sebenar dan terdapat pelbagai citarasa. menarik dan benci. rentak pengkaryaan. orang lain. Kaedah Konstekstualistik Kaedah ini lebih praktikal di mana pemerhatian dibuat secara lebih ilmiah.

Ia seakan-akan ada kaitan dengan pendekatan diri kepada Allah. Kaedah Normistik Kaedah ini merujuk kepada kriteria dan norma sesuatu karya dari aspek nilai masyarakat. ini Kriteria penilaian menekankan unsur asas prinsip. Kaedah kepada baik. tidak aspek kronologinya. ianya adalah penilai untuk seni tentang tanggapan secara positif dan negatif. Kaedah Organistik Kaedah ini menjurus kepada aturan yang mempunyai satu system yang teratur dan terancang. Wajaran hanya secara baik. tidak ada unsur sensasi. agama dan budaya. jalinan. ruang dan penataan cahaya. Kaedah ini menolak peradaban moden dimana pelukis telah melampaui batas yang dibenar dalam budaya dan agama. perulangan. aspek tata letak. Penilaian di buat serata melihat konteks seni secara Penekanan kriteria kepada akan dapat harmoni. imbangan. Kaedah Elektik Kaedah ini lebih berbentuk cara bersepadu dan holistik. Ini membentuk kesatuan cara melihat sesuatu karya dari segi warna. tata atur. unsur-unsur seni. rasa takwa. Contohnya lukisan agama Kristian yang berkaitan unsur ikonografi. menjurus gabungan persepsi bahan. struktur organisasi dan alat dan pemerhatian rawak. sederhana dan kurang 21 . kesinambungan serta kepelbagaian. naratif dan nilai-nilai akhlak. menyentuh intuisi dan menyenangkan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual pendekatan yang menarik oleh pemerhati.

prinsip rekaan dan struktur. Feldman (1967) dan Smith (1967) mencadangkan aktiviti-aktiviti aprisiasi seni. aliran dan gaya sesuatu karya. (iii) Menghuraikan stail. (ii) Menganalisa kualiti ekspresif seperti mood dan suasana.Terdapat kesan cahaya yang terpancar dari atas. Menganalisa (i) Menganalisa perhubungan sifat-sifat tampak dengan unsur-unsur seni. alat dan bahan yang digunakan. 22 .PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Proses Apresiasi Seni Terdapat berbagai cadangan oleh beberapa pakar Pendidikan Seni mengenai proses apresiasi. Disebelah seterika itu terdapat juga pelita minyak tanah. (iv) Melihat teknik.Sebagai contoh : Karya Latif Maulan Karya di atas menggambar sebuah seterika lama atau antic yang terletak di atas papan penggosok dan dilapik dengan kain batik berwarna merah. berasaskan kepada proses persepsi dan intelektual melalui empat tahap: (a) Menggambarkan ( Description ) (b) Menganalisa (c) Tafsiran (d) Penilaian ( Analysis ) ( Intrepetation ) ( evaluation ) Menggambarkan Mengamati hasil seni dengan cara menggambarkan hal benda dan sifat-sifat tampak/objek pada karya.

sejarah serta keseniannya. budaya. 23 . (d) Stail sesuatu zaman. (b) Pengetahuan mengenai jenis seni. kumpulan atau individu. (c) Sejarah seni. simbol.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Tafsiran (i) Mencari makna-makna yangtersurat dan tersirat pada karya tersebut. Penilaian Menilai hasil seni berdasarkan kepada pengertiannya ('significance') dari segi individu. Begitu juga makna-makna yang terdapat pada sifat-sifat tampak seperti hal benda. (e) Maklumat mengenai pelukis dan pandai tukang. struktur corak dan bahan. keagamaan dan kepercayaan. proses. aliran. Dengan itu proses apresiasi seni akan lebih mudah dan bermakna sekiranya pelajar telah dilengkapi dengan pengetahuan mengenai seni dan persepsi yang tajam. prinsip. unsur-unsur seni. sosial. (iii) Mencari kaitan falsafah kehidupan manusia atau kaitan dengan cara hidup dan budaya masyarakat setempat. Apakah pengetahuan seni yang diperlukan? (a) Pengetahuan asas senireka dan prinsip-prinsip seni. teknik. (ii) Mencari metafora-metafora (ibarat/kiasan) dan analogi-analogi (persamaan) untuk menjelaskan makna tersebut. alat dan bahan.

4.jpg Anda boleh menjadikan objek-objek alam semulajadi ciptaan Tuhan sebagai sumber utama menghasil karya.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. jalinan. perkara-perkara berikut akan menjadi tema atau hal subjek yang penting. keunikan. pisau.com/images/unfettered.1 Tema Walau apapun yang anda hasilkan dalam perkaryaan. isi kandungan. Objek yang berupa flora dan fauna menjadi sumber idea dan ilham untuk menghasil produk seni.4. pinggan senduk. ciri-ciri organik. rupa dan bentu 24 . anda boleh lihat objek buatan manusia terutamanya objek domestik seperti cawan. Kesemuanya menjadi tema atau hal subjek meja dan sebagainya. ruang. alat dan bahan untuk setiap bidang kegiatan 1. Daripada objek persekitaran pula. Alam semulajadi dan objek persekitaran http://www.3 Tema.anthonydelia.3. integrasi alam dan kehidupan di samping mengambil kira garisan. piring. warna. dimana peringkat seterusnya akan melihat dinamik bentuk ('form'). kualiti objek. a.

sell-arts. Aliran dan tema sejagat http://elliottback. Menurut Frued lagi. misteri. Perasaan takut. sedih dan sebagainya menjadi sumber inspirasi karya si pelajar atau pelukis. c.com/wp/wp-content/moma-starry-night.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual b.com/images/items/10012/1012058_0. perasaan dalaman inilah yang menjadi motivasi atau penggerak minda dalam berkarya. Imaginasi ini akan memandu arah si pelajar atau si pelukis ke arah yang lebih kreatif dan melampaui batas-batas kebiasaan dalam berkarya. Perasaan dalaman. teori-teori imaginasi berupaya mencipta sesuatu objek atau karya melangkaui batas fizikal dan cabaran statusquo pelukis.jpg Pengalaman hidup banyak memberi kesan dan pengaruh terhadap minda yang akhirnya menzahirkan ilham atau idea mencipta.jpg 25 . khayalan dan imaginasi si pelukis http://www. Menurut Sigmund Freud dan Paul Jean Satre.

'Minimal Art' misalnya adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani. jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan dan mengwujudkan satu kekaguman. mencabar dan sanggup menerima rintangan. senduk.com.gourmetcookshop. Wujudnya 'Non-objective Art'. 26 . keretapi malah jambatan dan objek-objek gunaan lain yang mewatakkan keperluan asas sebuah masyarakat dan negara. kereta.au/shop/images/uploads/japanese Ciptaan cawan. keunikan ciptaan berlaku dan akhirnya mewujudkan kepelbagaian rupa bentuk dan jenis produk. Keperluan dan pengalaman hidup harian http://www. Dari idea yang berbagai. basikal. Lalu diciptanya bentuk-bentuk konkrit yang dapat memanfaatkan manusia si pencipta itu sendiri. Pada bidang yang lebih besar. periuk dan alat-alat domestik yang lain merupakan asas ciptaan dalam bidang membentuk dan membuat binaan. sudu. Ia menunjukkan kekerapan manusia mengambil hal subjek yang sering diperkatakan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia. Idea datang dari soal desakan untuk mengguna disamping mengatasi sebarang kesulitan mengharungi kehidupan. manusia mencipta dan membuat kipas. semakin tinggi kualiti ciptaan dan lebih tinggi nilai estetikanya. d. Dalam konteks yang lebih besar. Semakin aktif dan proaktif seseorang manusia itu mencipta objek tiga dimensi.

ca/art/romanticism/images/sabine-women. 27 . e. kesan kemiskinan. Serahkan tugasan ini kepada Pensyarah anda sewaktu sesi bersemuka/kuliah. atau sebagainya.jpg Rakaman-rakaman peristiwa yang berlaku samada yang berkaitan dengan dunia dan seisinya atau yang melibatkan fenomena alam. Berdasarkan tema di atas sila anda berkongsi pengalaman dengan rakan anda untuk mencari beberapa contoh karya yang sesuai dengan tema yang tersenarai di atas dengan melayari internet.ab. Peristiwa sebenar atau realism dan romanticism http://www.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Di sekolah rendah kandungan subjek atau hal benda itu boleh disesuaikan dengan pengalaman sedia ada kanak-kanak dan pengalaman belajar kanak-kanak dalam pengajaran dan pembelajaran untuk merangsangkan dan meningkatkan pembelajaran.digitalart. Umpamanya peperangan yang berlaku.

Kegiatan menggambar merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat. Percikan.2 Isi kandungan Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun dalam empat bidang kegiatan iaitu: 1. nyanyian dan cerita.3. intelek dan estetik. Penyampaian kandungan subjek atau hal benda melalui berbagai alat. susunan dan kesannya. mengembangkan imaginasi. mental. Bidang ini menekankan perkembangan imaginasi. Kolaj. Kegiatan menggambar akan memperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. Ini akan membolehkan murid menyelaras apa yang dilihat dan dialami dengan apa yang dilakukan melalui gubahan. Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran akan menjadi fokus. Aktiviti menggambar mudah direka bentuk supaya sesuai dengan perkembangan fizikal. Resis. Kegiatan menggambar dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna. Membuat Corak dan Rekaan 3.4. Mozek dan Poster. kreativiti dan ekspresi diri. bahan dan kegunaannya. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. Gosokan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. fantasi. Bidang kegiatan menggambar ini menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek ruang. emosi. Stensilan. Gurisan. 28 . Catan. teknik dan cara pengolahan membuka peluang untuk kanak-kanak membuat hubungkaitan yang bermakna. garisan. Cetakan. Menggambar 2. Membentuk dan Membuat Binaan 4. puisi. Montaj. Antara kegiatan dalam bidang ini ialah: Lukisan. imbangan dan komposisi. lakonan. sosial. Capan. kreativiti dan ekspresi diri kanakkanak. Mengenal Kraf Tradisional Setiap bidang ini menekankan keempat-empat aspek iaitu pemerhatian secara aktif. bahan. Pengajaran akan dilakukan secara bersepadu. apresiasi seni visual serta menghargai nilai baik. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. struktur.

Boneka. Mengenal Kraf tradisional boleh didefinisikan sebagai perusahaan (kerja seni) yang melibatkan kemahiran kerja tangan yang memerlukan daya cipta oleh masyarakat yang diwarisi turun-temurun. struktur. alat dan teknik penghasilan. Renjisan dan percikan dan Corak terancang secara: Lukisan atau Catan. ruang. Tekat. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan juga mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai bahan. Alat pertahanan diri.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Kegiatan membuat corak dan rekaan ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain. Anyaman dan Tembikar. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna. Corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada mana. Ikatan dan celupan. Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara. kraf dan sebagainya. 29 . Model. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi aktiviti seperti: Arca timbul. Ukiran. semasa menjalankan proses penghasilan seni. nyanyian dan cerita. Titisan. Antaranya melalui kegiatan seperti: Corak tidak terancang secara: Pualaman. puisi. Batik. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Topeng dan Origami. Berpandukan aspek tersebut murid dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membina sesuatu model. Tenunan. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. Di sekolah rendah. Diorama. Perhiasan diri (ornamen) . lakonan. Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada murid membuat rujukan kepada objek sebenar. murid diperkenalkan dengan kraf tradisional seperti: Alat domestic. imbangan dan kestabilan.mana hasil daripada bidang kegiatan lain seperti binaan. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan ini menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk. Asemblaj. Alat permainan. Mobail. Tiupan. Ini memberi peluang kepada murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan. Stabail.

proses pembuatan serta mengenali tokoh-tokoh bagi setiap bidang kraf yang dinyatakan. motif. kertas tisu. media kering ataumedia basah semuanya amat berguna untuk melengkapkan kerja-kerjamenggambar. berbagai jenis warna dan berbagai saiz. alat dan bahan. media dan teknik dalam pembelajaran seni menggambar juga amat penting untuk menghasilkan hasil kerja yang baik dan bermutu. Adalah menjadi minat murid apabila menghasilkan kerja-kerja seni menggunakan berbagai jenis kertas yang berbagai tekstur. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran yang merangkumi pengenalan. Alatan dan media yang berbagai-bagai yang digunakan keatas sesuatu bahan tujuannya supaya dapat menghasilkan satu hasil kerja seni yang pelbagai untuk menghasilkan jalinan. puisi.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Bidang ini memberi kesedaran tentang adanya beberapa jenis kraf tradisional dalam budaya tanah air. Media dan Teknik Sebelum memulakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di kelas. Setiap murid mempunyai keupayaan dan sikap yang berbeza terhadap sesuatu aktiviti yang akan dilaksanakan. adalah sangat penting bagi seseorang guru mengetahui dan mengenal pasti perubahan dan perkembangan diri murid-muridnya. bentuk dan ton.3. lakonan. kertas sampul surat. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. 30 . Selain dari itu gunting berbagai saiz. kertas kadbod dan banyak lagi. proses dan teknik membuat. nyanyian dan cerita.2 Alat dan Bahan Pengenalan dan Penerokaan Alat. Penggunaan alat. sugar paper. Pada kebiasaannya alatan yang hendak digunakan adalah terlalu banyak jika hendak disenaraikan. Alat tulis samada yang berwarna atau tidak berwarna. corak dan hiasan. Kegiatan kraf tradisional memperkenalkan fungsi. 1. majalah. kertas pembungkus hadiah. gam. toilet paper. Lain-lain kertas yang boleh digunakan dalam aktiviti seni adalah seperti kertas surat khabar. bahan-bahan buangan yang boleh digunakan dalam aktiviti menggambar juga perlu.4.

pen. Contoh media kering adalah seperti pensel. gunting. pen. 31 . pastel. Media untuk menggambar terdiri daripada dua jenis – media kering dan media basah. pensel warna. pensel warna. cat poster. gam. berbagai media boleh digunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja. sayur-sayuran. warna poster. Media basah terdiri daripada cat air.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Dalam penerokaan terhadap aktiviti menggambar. warna air. cetakan Lilin Berbagai jenis cebisan kertas suratkhabar atau majalah Bahan-bahan semulajadi seperti berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. krayon. kertas warna. krayon. Berikut ialah sebahagian contoh alatan dan media yang boleh digunakan bagai aktiviti menggambar:                  Berbagai jenis pensil Warna pastel. akrilik. bahan-bahan kutipan dan berus. gam Berbagai jenis berus lukisan. kanak-kanak dapat menggunakan berbagai alat dan bahan untuk menghasilkan gambar mengikut cara ekspresinya yang tersendiri. cat poster. cat minyak Stensil Kolaj Capan. cat air. Dalam aktiviti menggambar. lilin. dan buah-buahan Penyedut minuman Gunting. Contohnya ialah seperti pensel. arang lilin dan ‘comte’. cat minyak dan cat akrilik. palet/pembancuh warna Anda boleh menggunakan pelbagai alat dan bahan untuk menggambar. pisau lipat. warna pensil Kapur berwarna Oil pastel Artline atau marker Berbagai jenis pen Gouche.

Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Membuat corak dan rekaan 3. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. Kraf Tradisional Aktiviti Catan Minyak Capan Alat dan bahan Patung Puppert Anyaman 32 . puisi. Menjelmakan objek konkrit tiga dimensi ini akan mengambil kira bagaimana untuk menstrukturkan reka bentuk disamping Seterusnya memerhati menentukan dan meneliti dan sfera-sfera rupa objek yang akan dibuat. Mengaplikasikan alat. Menggambar 2. nyanyian dan cerita.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Ini membantu perkembangan kanak-kanak dari aspek psikomotor dan emosi dan penting dari segi keperluan fisiologi dan psikologi kanak-kanak. lakonan. Membentuk dan membuat binaan 4. Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada pelajar membuat rujukan kepada objek sebenar. kelebaran. Pada kebiasaannya. ketinggian. melalui pertimbangan rangka bentuk permukaan-permukaan yang terlibat. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna. sesuatu bentuk konkrit akan di asaskan berdasarkan bentuk-bentuk ilusi dan seterusnya dipindahkan imej ini kepada objek realiti. bahan dan teknik dalam bidang membentuk dan membuat binaan berkaitan dengan proses yang mesti dilakukan dalam menjadikan objek itu bersifat tiga dimensi. berat dan garis luar objek. Sila anda senaraikan alat dan bahan yang untuk sesuai untuk aktiviti kepada bidang-bidang di bawah: Bidang 1.

Refleksi ini menurut Koster (2001). Penglibatan kanak-kanak di dalam aktiviti seni visual berupaya memberikan rangsangan dan pembangunan dari pelbagai aspek. namun bagi kanakkanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekpresif (Lowenfeld. b.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. Pembangunan tahap imaginasi kanak-kanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitiviti kanak-kanak terhadap sekelilingnya. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak. Aspek Kognitif Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan. Bagi orang dewasa seni visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan.4. 1975). Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka.4 Imaginasi dan ekspresi kanak-kanak Penghasilan karya terutama lukisan kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa. Kebanyakan pengkaji seni kanak-kanak menganggap hasil karya seni sebagai satu kaedah menarik untuk melihat cara berfikir dan menyelami perasaan selain melihat dan menguji keupayaan perkembangan kognitif mereka. 33 . Secara ringkasnya kepentingan pengajaran mata pelajaran pendidikan seni visual kepada kanak-kanak dapat dilihat melalui aspek berikut: a. akan terus berkembang bersama kanak-kanak sehingga ia membesar. Aspek Fizikal Penggunaan alat dan bahan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual memberikan satu bentuk latihan berkesan kepada otot tangan (psychomotor) dan koordinasi tangan serta mata. karya seni kanak-kanak adalah bersifat peribadi dan tersendiri.

Aktiviti seni visual merupakan aktiviti yang membantu kanak-kanak mengenali objek selain membantu meningkatkan daya sensitiviti terhadap alam sekeliling mereka. produk dan objek yang terdapat di sekeliling mereka. Ianya dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi. Pengkaryaan sebagai Medium Komunikasi Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. murid boleh mempertingkatkan dan menajamkan penggunaan pancaindera dan deria. Aspek Persepsi Melalui mata pelajaran seni visual. Penghasilan imej seperti pokok. aktiviti pendidikan seni visual menggalakkan eksplorasi dan eksperimentasi supaya kanak-kanak mempunyai pengalaman luas dalam bidang penghasilan karya.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual c. d. figura manusia. Selain itu. Pendidikan seni visual menambahkan pengetahuan mengenai konsep pembuatan dan kronologi sesuatu produk iaitu proses penghasilan dan hasilan seni. a. berbanding dengan hasilan akhir. Aspek Kreativiti Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek imaginasi mereka. Selain itu. Proses pengkaryaan yang menjurus ke arah pengamatan terhadap objek melatih deria kanak-kanak supaya menjadi lebih peka dan meningkatkan daya persepsi mereka. proses ini menyuburkan budaya pemikiran kritikal di dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. 34 . Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses. Oleh yang demikian. Ianya dijadikan sebagai satu proses pembelajaran kepada kanak-kanak melalui aktiviti imitasi alam sekeliling lalu dipermudahkan menjadi penghasilan simbol abstrak seterusnya menjadikan ianya satu bentuk hasil karya yang unik. aktiviti seni visual juga meningkatkan daya imaginatif kanak-kanak selain berupaya mengimbangi emosi mereka. catan dan arca boleh memberikan tafsiran yang dapat membantu ahli psikologi untuk mengenal pasti kanak-kanak yang mempunyai masalah trauma.

Bagaimanakah keadaannya? 35 . Perkembangan artistik kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh persekitaran dan suasana mereka dibesarkan. Bayangkan seekor arnab yang berbelang? 4. Adakah kamu tahu bagaimanakah rupa seekor buaya? Bagaimana jika buaya boleh terbang? 2. persekitaran memainkan peranan penting kerana persekitaran yang sihat membantu perkembangan kognitif kanak-kanak dengan cara yang positif. Bolehkan anda bayangkan anda sedang mendakinya? 3. Pengkaryaan sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri Pengkaryaan merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut tahap pemahaman mereka. Kesan penghasilan karya lukisan mampu membentuk personaliti kanak-kanak. Konsep kendiri terbina apabila kanak-kanak mampu melukis tanpa ragu dan tidak bimbang memikirkan soal kecantikan karya mereka. Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak. Jika anda boleh tinggal di sangkar burung. Gunung yang paling tinggi di Malaysia ialah gunung Kinabalu. Dalam konteks ini. aktiviti melukis juga menggalakkan kanak-kanak membuat ekspresi diri dengan bercerita mengenai karya mereka sekaligus membantu mereka untuk membina keyakinan diri untuk bertutur. Melalui lukisan. Selain itu. Bagaimana menjana imaginasi kanak-kanak Soalan-soalan yang berimaginasi adalah berguna untuk murid bagi meluahkan perasaan dalam bentuk lukisan atau catan. kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Contoh-contoh soalan lukisan atau catan yang berimaginasi adalah seperti berikut: 1.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual b. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak.

Contoh imaginasi yang paling berkesan terhadap murid ialah mimpi kerana ia boleh menyentuh perasaan seseorang murid itu. Bagi mereka imej yang dihasilkan dari tajuk mimpi contohnya adalah satu cara mengekspresi diri mereka ketika dalam ketakutan atau kegembiraan. Komen hasil kerja murid dan kita boleh berkomunikasi tentang: 1. teknik-teknik dalam aktiviti yang dijalankan 9. penggunaan alat dan bahan 8. idea selanjutnya tentang tema dari apa yang mereka sedang hasilkan 3. Apa yang kita suruh murid buat 2. kadar banding. tahap kanak-kanak serta kemampuan mereka perlu difahami supaya guru-guru pendidikan seni visual berupaya merancang aktiviti yang sesuai dengan mengikut tahap yang sesuai. Penjelasan mengenai alat. teknik. Contoh soalan. penggunaan tajuk fantasi dan imaginasi 5. Bertitik-tolak daripada faktor inilah pengetahuan asas mengenai lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak penting bagi guru pendidikan seni visual sebelum kanak-kanak didedahkan dengan pelbagai aktiviti. usaha murid terhadap hasil kerja mereka 10. susunan corak 7. garisan.imej unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan adalah sesuatu yang amat berguna dalam proses menggambar. corak. Bagaimanakah bentuk dan warna buah rambutan yang sudah masak atau muda? 2. cara-cara bagaimana idea tersebut boleh digunakan dalam berlainan 36 . saiz. ton dan jalinan 6.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Menerusi imaginasi murid dapat meluahkan perasaan. Dengan cara ini nilai-nilai estetik akan wujud dalam diri mereka. media. bentuk. warna. Kesemua pengetahuan yang merangkumi umur. perasaan terhadap hasil kerja sendiri 4. Satu cara lain bagi meluahkan perasaan ialah melalui berkomunikasi diantara guru dengan murid. Apakah warna yang perlu kamu campur ke atas buah-buahan tersebut? Secara tak langsung murid akan menggunakan warna dalam aktiviti mereka. 1. bahan.

Dalam sesuatu pelajaran. Aktiviti yang lebih mencabar membolehkan murid berdikari dalam pembelajaran. kanakkanak boleh didedahkan kepada penggunaan perisian-perisian tertentu yang dapat membantu mereka mencipta imej-imej di komputer yang bukan sahaja boleh diwarnakan dengan pelbagai warna yang menarik. Apa jua bentuk rangsangan yang diperkenalkan mampu meningkatkan daya fikir mereka kerana kanak-kanak perlu memahami terlebih dahulu bagaimana objek di sekeliling mereka berfungsi supaya imitasi dapat dilakukan kepada hasil seni mereka Bagi murid yang sudah menguasai sesuatu kemahiran-kemahiran asas seperti membentuk. anda sebagai memberi aktiviti-aktiviti tambahan untuk meluaskan pengetahuan murid serta mengukuh kemahiran-kemahiran yang telah pengalaman dikuasai. Kanakkanak pula akan lebih bermotivasi untuk melibatkan diri di dalam aktiviti-aktiviti kreatif. guru dan perlu mengunting. melakar dan mewarna. Adalah menjadi tanggungjawab guru pendidikan seni visual untuk menyuntik rangsangan yang dapat melipatgandakan daya imaginasi kanak-kanak agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. malah mampu bergerak dan bersuara. ianya perlu dipupuk dan dikembangkan untuk meningkatkan kreativiti serta kebolehan berfikir mereka. Dengan memperkenalkan alatan-alatan tertentu.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Walaupun kanak-kanak mempunyai perasaan ingin tahu serta daya imaginasi yang tinggi. kajian serta tugasan- tugasan yang dapat melibatkan penggunaan daya kreatif. Akses Kendiri atau Kajian Masa Depan. Kit pembinaan tradisional seperti blok-blok berwarna mendorong daya reka cipta kanak-kanak untuk membina rumah atau istana serta mempelajari struktur objek di sekeliling mereka. ianya dapat mencambahkan imaginasi kanak-kanak. Dengan teknologi terkini. aktiviti pengayaan diperlukan terutamanya oleh murid yang lebih cerdas untuk mengisi masa terluang dan mengelakkan dari kebosanan. misalnya aktiviti yang berbentuk projek. Aktiviti-aktiviti ini dinamakan aktiviti pengayaan. sifat ingin tahu dan kerjasama antara individu atau kumpulan seperti menggunakan strategi pengajaran Belajar Cara Belajar. 37 . untuk mencipta serta mereka benda-benda baru ataupun media-media yang baru.

Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. murid dapat diterapkan dengan penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan. penghayatan dan kritikan. Kelemahan-kelemahan ini amat perlu di atasi sebelum ia terhimpun yang akan menyebabkan usaha memulih sudah terlewat.5 Rumusan Pendidikan Seni Visual sekolah rendah lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. imaginasi dan konsepsi murid.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Begitu dapat lari juga dengan aktiviti pemulihan. murid dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. 1. terutama dalam meningkatkan nilai hidup. anda sebagi guru tidak daripada menjalankan aktiviti pemulihan di dalam bilik darjah. Murid akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. membentuk dan membuat binaan dan kraf tradisional. Dengan ini. meningkatkan lagi kepekaan. yang menghadapi masalah atau Pemulihan amat perlu untuk murid. membuat rekaan dan corak. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan. Melalui kefahaman aspek di atas. Dengan empat bidang merangkumi menggambar. 38 . persepsi.murid kesukaran belajar dalam menguasai satu-satu kemahiran dalam Pendidikan Seni. murid diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual.

Anda perlu gunakan aktiviti-aktiviti alternatif dalam usaha mengatasi kelemahan murid.com/library/Monet-CornerGardenMontgeron.5 pada kertas bersaiz A4.1 Pemulihan adalah penting untuk mengembangkan potensi murid disamping membina keyakinan untuk terus belajar dengan kadarnya sendiri.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Aktiviti 1.jpg Gambar di atas adalah karya pelukis terkenal dunia yang telah dihasilkan pada kurun yang ke19. Cuba anda membuat apresiasi seni dengan menggunakan pendekatan yang disarankan oleh Feldman (1967) dan Smith (1967) Apresiasi seni anda itu mestilah disiapkan dalam bentuk tugasan.2 http://getfantasticdeals. Apakah strategi pengajaran yang sesuai dalam menyelesaikan masalah tersebut dan huraikan langkah-langkah tersebut dalam bentuk rancangan harian pengajaran dan pembelajaran anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan font “Arial” saiz 12 dilangkau baris 1. Aktiviti 1. 39 . Anda juga perlu memberi bimbingan yang lebih dan murid perlu mahir dalam sesuatu kemahiran dahulu sebelum beralih kepada kemahiran yang lain.

2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini anda seharusnya dapat. pembinaan dan penggunaan alat dan bahan untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. persediaan mengajar. Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual TAJUK 2 Amali Meneroka Alat dan Bahan 2. 2. 1. membina dan mengaplikasi alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi proses meneroka alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran. Merancang aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran setiap bidang kegiatan 40 . serta aktiviti amali untuk meneroka alat. Mengaplikasi asas Teknologi Maklumat dan Komunikasi(ICT) melalui perisian-perisian dalam proses penghasilan karya 3. Melaksanakan aktiviti penerokaan dan eksperimen alat dan bahan untuk meningkatkan pengamatan dan pertimbangan estetik untuk pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2.Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti. bahan. 2.

4 KANDUNGAN Meneroka Alat dan Bahan Berdasarkan gambar di bawah.ask. cuba anda senaraikan alat dan bahan yang boleh anda sediakan untuk menghasilkan hasil karya ini. http://images.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Meneroka Alat dan Bahan Meneroka / Membuat eksperimentasi pelbagai jenis alat dan bahan Meneroka / Membuat eksperimentasi perisian-perisian 2.com/fr?q=art+studio&desturi 41 .PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 2.

Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Alat : Bahan: Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan yang anda tahu.com/pictures Apakah alat dan bahan yang boleh digunakan untuk kegiatan Menggambar seperti di atas? 42 . http://images.ask.

pen. Alat-alatan dan perkakas lain adalah seperti palet. pensel warna. krayon. Anda boleh menggunakan pelbagai alat dan bahan untuk menggambar. tajuk ini disediakan untuk membina pengetahuan dan kemahiran menggambar melalui penggunaan pelbagai alat. Permukaan untuk catan adalah seperti kertas. Contoh media kering adalah seperti pensel. arang lilin dan ‘comte’. Media basah terdiri daripada cat air. ‘easel’ atau kekuda dan alat ‘masking’. anda seharusnya dapat menghasilkan pelbagai jenis aktiviti menggambar. beliau haruslah mempunyai pengetahuan tentang pelbagai kegunaan alat dan bahan bagi merancang pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan kondusif bagi mencapai objektif yang hendak disasarkan. kanvas dan lain-lain lagi. bekas berus. gam. papan. Melalui asas-asas menggambar. bahan-bahan kutipan dan berus. krayon. Perancangan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan bersistematik dapat menentukan keberkesanan pembelajaran ke tahap yang optima. kain pengelap. pensel warna. tikar. 43 . pen. pastel. Oleh itu. Contohnya ialah seperti pensel. olahan bahan dan jenis aktiviti menggambar. gunting. Dalam merancang pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesas seseorang guru perlu cekap memilih alat dan bahan yang bersesuaian dengan suasana pembelajaran.4. Media untuk menggambar terdiri daripada dua jenis – media kering dan media basah. cat air. kad.1 Meneroka / Membuat eksperimentasi pelbagai jenis alat dan bahan Pelbagai alat dan bahan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR boleh dilaksana untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. kertas warna. lilin. cat poster. Menggambar adalah salah satu daripada empat bidang kegiatan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 2. cat minyak dan cat akrilik atau kekuda dan alat ‘masking’. cat poster.

Hasilnya terdapat kesan warna pecahan. Warna yang berlainan dicatkan secara titik bertitik bersebelahan satu sama lain. 44 . sapuan cat akan menonjolkan karya dan memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar. cat emulsi. c) Aini mengecatkan warna secara tidak bercampur.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Apabila seseorang mengecat. cat poster. Jalinan yang kasar dan gagah dihasilkan. Selalunya bahan yang berlainan sifat atau jalinan dapat memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar. Anda dikehendaki menghasilkan kerja seni seperti yang dihasilkan oleh tiga orang berikut: Kemudian beri ulasan anda terhadap kerja-kerja anda itu. Selalunya. Berbagai jenis berus atau alat improvisasi lain boleh digunakan untuk menyapukan bahan cat di atas sesuatu permukaan. Kesan lutsinar dan separuh lutsinar dihasilkan. cat gloss dan lain-lain lagi. Teknik catan ialah caramenghasilkan karya dengan menggunakan bahan mengecat seperti cat air. Teknik kolaj ialah cara menghasilkan karya dengan menggunakan tampalan dari gubahan bahan-bahan seperti berbagai jenis kertas. (a) Ali menggunakan berus leper untuk menempelkan cat yang tebal dan pekat di atas kertas dengan pergerakan tangan yang cepat dan stroke pendek yang berulang-ulangan. bahan buatan manusia dan bahan alam semulajadi ke atas sesuatu permukaan seperti kertas atau plastik atau papan secara bebas dan boleh bertindih. hasilnya ialah catan. (b) Ahmad menggunakan berus basuhan lembut untuk menyapukan warna lutsinar lapis demi lapis selepas warna kering.

warna. Teknik capan ialah cara untuk menghasilkan karya dengan menggunakan bahan yang disapukan warna (cat air atau cat poster) dan dicat ke atas sesuatu permukaan. imej pada blok cetakan disediakan dan warna atau dakwat cetakan dicetak ke atas permukaan kertas. papan lapis atau sebagainya. Anda boleh menghasilkan berbagai rupa bentuk dengan menggunakan berbagai jenis bahan. papan lapis dan ‘polyfoam’. teknik capan juga boleh digolongkan dibawah kategori cetakan. Untuk jenis cetakan blok. Cara gambar diukir dansifat bahan yang diukir itu akan memberi kesan yang berlainan. capan 45 .PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Anda dikehendaki menghasilkan kerja seni seperti yang dihasilkan oleh tiga orang berikut: Kemudian beri ulasan anda terhadap kerja-kerja anda itu. Secara amnya. Beliau menyusun dan menampal lidi yang panjang dan pendek untuk menggambarkan rupa bentuk segitiga bumbung rumah. Gambar boleh diukir di permukaan lino. Kertas plastik yang lutsinar digunting berlengkong dan ditampal untuk menggambarkan air sungai. Membuat hubungkaitan adalah kemahiran berfikir. Pelbagai media dan bahan cetakan boleh digunakan. ‘strawboard’ . Kemudian. (b) Muthu menampalkan kapas yang bersifat lembut dan putih untuk menggambarkan awan. (c) Swee Ling mengoyakkan dan menampalkan span pencuci periuk yang berwarna hijau untuk menggambarkan rumput. Contoh bahan cetakan lain adalah seperti cetakan lino. Mereka membandingkan rupa bentuk. sifat benda dan jalinan. (a) Mala menyusun dan menampal lidi yang sama panjang dan sama arah untuk menggambarkan dinding rumah. Ketiga-tiga orang itu telah menghubungkaitkan ciri bahan dengan ciri benda. papan. Mereka perlu membuat perbandingan. bahan warna disapukan di atas permukaan dan dicetak atas kertas. membuat pilihan dan membuat keputusan bahan apa patut digunakan untuk benda apa. Contohnya adalah seperti capan bahan buangan.

Kadang-kadang titik-titik warna air sahaja yang tertinggal di atas permukaan lilin dan memberi sesuatu jalinan. Membuat hubungkaitan adalah salah satu daripada kemahiran berfikir. Di kawasan yang tidak berlilin. Kesan yang lembut atau kasar akan terhasil di sempadan penemuan lilin atau krayon dan warna air terpulang kepada jenis lilin atau krayon yang digunakan. Lilin boleh digunakan untuk melukis atau memandamkan sesuatu kawasan permukaan melukis seperti kertas. anda boleh menggunakan lilin cair ataupun pepejal. Warna air tidak akan bercampur dengan warna lilin ataupun ‘cow gum’. Maka terdapat dua kawasan dengan dua jenis kesan. Cuba anda dapatkan contoh gambar seperti yang dihasilkan oleh Azman dengan cara berikut: (a) Azman melukis seekor katak. Beliau menggosokan kawasan badan katak dengan kulit pokok di bawah kertas. warna air akan diserap. cengkerang). Hasilnya jalinan badan ini berbintik-bintik seperti kulit pokok yang kasar itu. Proses membuat batik adalah satu contoh teknik resis. Dalam aktiviti ini Azman sebenarnya juga menghubungkaitkan dua perkara iaitu kulit katak dan kulit pokok.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual bahan alam semulajadi (sayuran. buku atau sebagainya. Lilin menolak warna air itu. Azman perlu membuat pemerhatian dan membandingbeza. Contohnya jika anda menggunakan warna air bersama warna lilin. Teknik resis menggunakan bahan yang tidak bercampur antara satu sama lain. 46 . Sila rujuk sumber proses penghasilan batik dilakukan bersama-sama rakan anda samada di internet. Warna air boleh disapukan di atasnya. Azman meletakkan kertas di atas kulit pokok. Krayon juga boleh digunakan di peringkat sekolah rendah. atau warna air bersama ‘cow gum’. Jalinan berbagai bahan itu akan memberi berbagai kesan jalinan pada hasil capan. Dengan teknik ini. video.

kepingan jubin dan lain-lain ke atas sesuatu permukaan seperti kertas. http://www. Berbagai jenis alat yang keras dan tajam itu akan memberi berbagai kesan yang berlainan pada garisan yang dihasilkan. Alat yang keras atau tajam seperti kayu. plastik.flickr. plastik dan papan secara tersusun. bersebelahan dan tidak bertindih. Kepingan bahan yang diulang secara tidak bertindih memberi kesan khas pada mozek yang dihasilkan. Permukaan kertas boleh disapu dengan warna krayon secara berlapis.com/photos/ongkyw Perhatikan ciri-ciri yang wujud dalam gambar wayang kulit kemudian jawab soalan yang berikut: 47 .lapis supaya bahan krayon yang tebal berlekat di atas kertas. anda boleh menggunakan sesuatu alat yang tajam untuk mengguris keluar sesuatu bahan yang lembut dari sesuatu permukaan. Alat dan bahan untuk penghasilan teknik mozek ialah bahan-bahan seperti kertas warna. Sempadan kepingan bahan yang ditampal itu memberi jalinan keseluruhan kepada gambar yang dihasilkan. paku atau plastic boleh digunakan untuk menguris pada krayon tebal itu supaya menghasilkan gambar.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Untuk menghasilkan karya dengan teknik gurisan.

alam semulajadi seperti bunga. Maklumat ini memudahkan proses mengekspresi diri dalam penghasilan karya. serangga dan haiwan. Anda boleh menghasilkan corak melalui pelbagai teknik dan cara seperti yang anda akan perhatikan nanti. gasing dan keris. 2. kayu. segitiga dan segiempat. Teknik menghasilkan corak terbahagi kepada dua jenis iaitu: 48 . 2. 1. Biasanya corak terdiri daripada motif tertentu yang disusun berulangan. rumah. (b) Apakah teknik yang digunakan dalam kerja penghasilan patung wayang kulit itu? (c) Bagaimana penggunaan unsur seni mengambil peranan dalam lengkap-melengkapi patung itu sehingga terhasilnya imej yang menarik? Pada abad ke-17 dan ke-18. Manakala dewasa ini pen. geometri seperti bulat. 3. 3. bahan dan teknik dalam penghasilan karya. rupa barangan kraf tradisional seperti wau. Pastikan anda telah mengeksplorasikan alat dan bahan mengikut teknik yang berkaitan dengan jenis gambar yang bakal dibuat sebelum menggambar. abjad rumi. pensel dan arang merupakan media yang amat dominan dan digemari oleh pelukis-pelukis agung. 6. bahan dan teknik kerana ia adalah asas yang paling penting dalam kerja menggambar. tulisan jawi. Anda boleh mengikuti panduan berikut untuk mempertingkatkan kemahiran mengaplikasikan alat. berus dan dakwat adalah alat atau bahan yang popular di kalangan pelukis. Motif-motif pelbagai bentuk dan rupa ini boleh diperhatikan di alam sekeliling kita seperti: 1. 4. dan 5. paku dan gunting. tulisan cina dan tamil serta angka. Anda perlu memahami dan mengetahui alat. Anda perlu membuat tinjauan. pemerhatian atau melihat kerja melukis oleh tokoh-tokoh kerana ia amat membantu dalam kerja menggambar. siput.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (a) Nyatakan alat dan media yang digunakan dalam menghasilkan gambar tadi. bahan buatan manusia seperti kerusi. meja.

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Corak tidak terancang Pualaman Renjisan Lipatan warna dengan kertas Tiupan Titisan Ikatan dan celupan Renjisan dan percikan Corak terancang Lukisan Catan Cetakan Capan Lipatan dan guntingan Resis Kolaj Cuba anda senaraikan alat dan bahan untuk menghasilkan corak yang tersenarai di dalam rajah di bawah: Corak tidak terancang Pualaman Tiupan Ikatandan celupan Renjisan dan percikan Alat dan Bahan Cara membentuk dan membuat binaan 49 .

Menjelmakan objek konkrit tiga dimensi ini akan mengambil kira bagaimana untuk menstrukturkan reka bentuk disamping Seterusnya memerhati menentukan dan meneliti dan sfera-sfera rupa objek yang akan dibuat.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual http://www. Pada kebiasaannya.roadsidescholar.com/wp-content/uploads Mengaplikasikan alat. ketinggian. bahan dan teknik dalam bidang membentuk dan membuat binaan berkaitan dengan proses yang mesti dilakukan dalam menjadikan objek itu bersifat tiga dimensi. kelebaran.roadsidescholar. melalui pertimbangan rangka bentuk permukaan-permukaan yang terlibat. berat dan garis luar objek. sesuatu bentuk konkrit akan di asaskan 50 .com/wp-content/uploads http://www.

berbincang dan menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat. 2. buah kelapa. pinang. menggunakan alat dan bahan pengolahan reka bentuk. Penentuan Alat dan Bahan Selain daripada alatan dan bahan yang telah dinyatakan. mengenalpasti bahagian-bahagian yang terdapat dalam sesuatu binaan. unsur-unsur seni. menghasilkan dan melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan. kulit siput dan sebagainya. 9. gam dan sebagainya. 8. menentukan cara dan memperagakan bentuk rekaan yang paling sesuai dan menyatakan kesannya. Tahukah anda bagaimana cara-cara membentuk dan membuat sesuatu karya? Anda boleh: 1. menghasilkan jenis-jenis bentuk bergerak dan bentuk yang mempunyai ilusi pergerakan. bahan terbuang yang diguna pakai semula. dan 4. membandingkan hasil bentuk rekaan dengan objek sebenar. memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan. 4. 6. 3. 2. 3. benda-benda buatan manusia seperti manik. bahan-bahan terbuang daripada buatan manusia seperti kaki kerus 51 . kotak-kotak. tanah liat.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan bentuk-bentuk ilusi dan seterusnya dipindahkan imej ini kepada objek realiti. mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan. 11. antaranya: 1. kayu larik. menceritakan pengalaman baru yang diperoleh daripada proses menghasil bentuk rekaan. benda-benda daripada alam sekitar seperti buluh. 5. tisu. fungsi dan kemasan. terdapat beberapa pertimbangan lain yang perlu dan penting untuk aktiviti membentuk dan membuat binaan. mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagi menghasilkan objek. olahan bahan. 7. 10.

Bagi penggunaan pahat dalam konteks menghasil arca luakan berasaskan kayu perlu diawas dari cara memegang. Segala lakaran ini mengambil kira dari segi kesesuaian objek . Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti ada fungsi dan makna. memerhati dan menyentuh bentuk benda alam dan benda buatan manusia. 5. Pilih teknik membuat. 4. Lakukan pemeringkatan penghasilan topeng ini dengan teliti dan teratur. permainan dan peragaan. Bagaimanakah cara ini dapat dilakukan? Anda boleh: (a) Rujukan kepada Objek Sebenar 1. arah pergerakan mata pahat 52 . 2. memerhati dan menyatakan perbezaan dan persamaan sifat bahan melalui deria pendengaran. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada beberapa kriteria penghasilan. Kesesuaian tajuk. Sesuatu perkembangan ('progress') kerja dikawal selia mengikut keperluan bahan dan alat yang menjadikan urutan kerja berjalan lancar dan terancang. Kaedah mengguna alat perlu betul dan tertib. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat. memerhati pelbagai jenis bentuk barangan buatan manusia untuk kegunaan harian. Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada pelajar anda membuat rujukan kepada objek sebenar. Membuat 'thumbnail print' sebagai tindakan mengawal dan mengawas urusan membuat. pilihan saiz pahat. memerhati. mengenali dan memahami bentuk dan ruang objek. 3. kaedah tampalan mungkin dianggap paling dominan dan sesuai. Bagi teknik topeng misalnya. 2. dan memahami bahawa sesuatu objek itu memenuhi ruang sebenar. Secara yang paling asas ia berkaitan dengan: 1. 3. papan yang telah terendam dan banyak lagi benda-benda lain. tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang patah. 3.

Alatan-alatan yang berupa mesin berkuasa letrik seperti pengisar kertas untuk membuat 'papier mache'. 2. Mobail perlu digantung. mesin perata dan mesin penyembur cat mungkin diperlukan untuk menghasilkan dapatan yang baik dan bermakna. kertas pasir sering kali diaplikasikan untuk mendapatkan tekstur yang licin dan menarik. Bentuk tembikar dari bawah ke atas. labuci. cat kilat. perada. karya akan kelihatan cantik dan menarik. minyak kayu. Uli menjadi liut dan lembut.manikmanik seringkali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. Bagi kerja-kerja menghalus ke atas objek arca. tentukan tapak yang kukuh dan selamat. Ayak debu tanah liat untuk mengasingkan batu-batu kecil dan sampah sarap yang terdapat di dalam tanah. Pinggan digunakan untuk proses penyambungan tanah liat yang digelungkan. 6. Syelek. pilihan lokasi yang relevan dengan objek seni perlu dipertimbangkan. Simpan di dalam pasu selama tiga hari. 53 . Tanah liat akan mendap. Akhirnya. 1. Tembikar boleh dibentuk mengikut kehendak sendiri. mesin untuk menggaul 'papier mache'. varnis. cat alas. stabail statik dan perlukan tapak yang mantap. Proses Penghasilan Tembikar Mari kita teliti proses untuk menghasilkan tembikar. apabila penampilannya berlaku dalam situasi yang relevan. 4. Campur debu tanah dengan air dan kacau. Tanah liat dijemur dan dikeringkan sebelum ditumbuk menjadi debu. diorama dikotakkan pada cermin atau perspek yang lutsinar dan origami perlukan penampilan ruang hias yang bertutup seperti almari cermin. 3. 5. Pilih keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun. 8. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri kekuatan reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan tajuk binaan. emulsi. Untuk tujuan peragaan yang mantap. . 7. Seterusnya. tahap demi tahap.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual disamping kekuatan dan kadaran pukulan berbantukan tukul kayu.

Alat dan 54 . bekas air. Tembikar yang siap dibuat akan dijemur sebelum dibakar. 1. Tembikar dikeras secara tanur dedah iaitu dilakukan secara salai 12. Peralatan lain: palet. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Jenis pertama adalah alat dan yang digunakan untuk penghasilan. Damar disapu di bahagian bawah tembikar bagi mengelakkan tiris. 9. Daripada kenyataan di atas. 11. Bincang bersama rakan anda. Ragam hias dibuat dengan menggunakan penepek berukir. 10. Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. tanah liat ditekan dengan kayu di sebelah dalamnya ditahan dengan tangan. Semasa membentuk permukaan. 13. 7. Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual.. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: a. Bahan: warna air atau warna poster. Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……. Tembikar yang telah siap disalai dimasukkan ke dalam timbunan sekam. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website. Cantuman bahagian badan dan kepala tembikar siap dibuat semasa tanah liat masih dalam keadaan separuh siap ('leather hard'). cuba anda senaraikan alat dan bahan yang perlu disediakan dalam menghasilkan satu binaan tembikar 2.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 6. kain lap. 8. kertas kartrij……. Tapak atau kaki tembikar dibuat secara berasingan. Tekan dan gerakkan bahagian mata pisau dari bawah ke atas. Ini bertujuan untuk menguatkan tembikar. Pisau buluh pula digunakan untuk melicinkan permukaan tembikar. kertas surat khabar……… b. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik.

kotak tisu.senarai.cermin.papan gulung. jam.kek harijadi.baju.bakul sampah.sikat. iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya Sila senaraikan di sini : Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal berdasarkan item yang tersenarai di rajah di bawah.meja. Contohnya: Jadual.beg. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner meja 55 .tiang.rumpu.penyusunan grafik.almari raket.botol.cawan.kad huruf dan angka.rambutan.kotak ubat gigi.penyapu.roda.…. gambar rajah.bata.kacang.tiket. Contohnya : Bola.batu.kerusi.papan tulis.gula-gula.kasut.kad separuh bulatan.bunga.kad sisipan.carta.papan flannel.daun.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: i) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid.petikan rencana………….kad perkataan dan kad ayat. ii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid. Jelaskan.

Seorang guru biasanya menghasilkan karya digital bukan untuk tujuan perniagaan tetapi untuk menyediakan bahan-bahan pengajaran. rupa. Sebagai seorang guru mungkin kita tidak perlu membeli perisian yang canggih untuk mengajar lukisan digital kerana kosnya sangat mahal. corak. Begitu juga para perekabentuk grafik menggunakan alat-alat konvesional seperti pen teknikal. Sekarang ini 56 . Kini dengan perkembangan teknologi komputer. warna dan sebagainya bagi menghasilkan rekaan yang kemas dan tepat. pembaris. tiga dimensi dan animasi. seorang pelukis atau perekabentuk boleh menggunakan pelbagai perisian bagi menggantikan bahan dan peralatan manual tersebut untuk melahirkan idea mereka dengan lebih bebas dan kreatif. Kos untuk menyediakan bahan juga adalah jauh lebih murah. Ianya boleh dipersembahkan dalam pelbagai bentuk. daripada yang ringkas seperti garisan. gambar realistik sehingga berbentuk fantasi. Pembelian perisian grafik yang tulin mungkin berbaloi bagi syarikat-syarikat yang menyediakan perkhidmatan rekabentuk kerana akan mendapat pulangan yang lumayan. jangka sudut. Secara umumnya grafik atau lukisan digital adalah merujuk kepada sebarang rekaan dan karya seni yang dihasilkan menggunakan perkakasan dan perisian komputer. Kajian rekaletak.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 2. Ada juga sebahagian perisian tersebut kita boleh perolehi sacara percuma dengan memuat turun daripada internet. pantas.4. kerana semuanya dalam bentuk digital dan sangat mudah untuk membuat salinan serta mengubah saiznya. cat dan kanvas untuk mencurahkan idea-idea kreatif mereka. tepat dan berkualiti.2 Meneroka/Membuat Eksperimentasi Perisian-Perisian Pada masa lalu seorang pelukis menggunakan berus. kajian warna dan proses mengubahsuaian imej juga menjadi jauh lebih mudah berbanding menggunakan cara manual. Perisian Grafik dan Lukisan Digital Grafik dan lukisan digital boleh dihasilkan dengan menggunakan perisian-perisian tertentu yang dijual dipasaran atau dilanggan melalui internet. Disamping itu rekaan yang dihasilkan juga lebih mudah. Ia disampaikan kepada penonton menggunakan skrin komputer atau melalui cetakan berkomputer.

Walau bagaimanapun imej jenis bitmap yang dihasilkan. Perisian grafik dan lukisan digital boleh dibahagikan kepada beberapa kategori mengikut kegunaannya. Imej seperti ini mudah dihasilkan. grafik untuk laman web.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual sudah ada banyak perisian-perisian yang dibangunkan dan diberikan secara percuma (opensource) untuk tujuan rekabentuk atau melukis. Perisian penyuntingan foto dan membentuk imej Perisian penyuntingan foto sering digunakan di dalam menghasilkan rekaan seperti poster. lebih realistik dan tidak memerlukan kemahiran yang tinggi. a. latar belakang bahan persembahan dan sebagainya. menarik. Imej bitmap boleh diterima oleh kebanyakan perisian pembangunan aplikasi multimedia. sekiranya diperbesarkan akan kelihatan begerigi. Menukar saiz atau imej gambar akan menyebabkan kejatuhan kualitinya. teks dan kesan khas agar hasilnya kelihatan lebih artistik. atau diperolehi melalui internet. pengimbas. Berikut adalah antara perisian-prisian yang popular dan selalu digunakan di dalam bidang rekabentuk grafik dan lukisan digital. aplikasi multimedia. saiz dan kesan khas. Melalui perisian penyuntingan foto juga perekabentuk boleh mengabungkan pelbagai imej. banner rekabentuk kulit buku. Imej-imej tersebut boleh diubahsuai dari segi warna. 57 . Di samping itu perisian seperti ini berguna untuk menyunting imej-imej yang diambil menggunakan kamera digital. Di sekolah kita boleh menggunakan prisian grafik seperti Microsoft Paint atau Paint Brush yang telah tersedia di dalam Microsoft Windows. Agak sukar untuk menghasilkan imej-imej yang abstrak seperti untuk menerangkan konsep-konsep dalam sains atau sesuatu rekaan yang baru dengan menggunakan perisian penyuntingan imej. Imej peta (bitmap) biasanya dihasilkan dengan menggunakan perisian penyuntingan imej.

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Berikut adalah antara perisian yang sangat popular yang digunakan untuk mengedit foto: o Adobe Photoshop o Corel Painter o Print Shop Pro o Photo Impact Antaramuka perisian grafik Adobe Photoshop Pada masa ini Adobe Photoshop adalah antara perisian penyunting imej yang sangat bertenaga dan banyak digunakan oleh perekabentuk seluruh dunia. Photoshop adalah nama standard dalam rekabentuk grafik yang digunakan untuk menghasilkan imej-imej yang menarik dalam pembinaan laman web. pengiklanan dan banyak lagi. Diakui di seluruh dunia sebagai standard industry. 58 . percetakan.

Antara yang terkenal ialah The Gimp yang boleh dimuatturun melalui alamat.    http://www.com/ Contoh bahan-bahan grafik untuk pelbagai kegunaan yang dihasilkan menggunakan perisian Adobe Photoshop Selain dari itu. http://www. terdapat juga perisian penyuntingan imej berasaskan sumber terbuka (open source) yang boleh didapat secara percuma.com/ http://www.com/tutorials. bagaimana menggunakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Adobe Photoshop dengan lebih berkesan melalui laman-laman web berikut.photoshopsupport.html http://www.photoshopstar.org 59 .adobephotoshoptutorials.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pelajari tips dan trik.gimp.

Ini adalah perisian yang fungsinya hampir menyerupai Adobe Photoshop dan diedarkan secara percuma untuk tugas-tugas seperti mengedit gambar. menambahkan kesan-kesan artistik. mengabungkan pelbagai imej dan teks.gimp.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Laman web GIMP . Sebagai contoh ia dapat digunakan untuk aktiviti catan yang mudah.http://www. mengubah format gambar dan banyak lagi. GIMP juga memiliki banyak kemampuan. GIMP ditulis dan dikembangkan di bawah X11 pada platform UNIX. 60 .org Antaramuaka Perisian GIMP GIMP adalah singkatan dari GNU Image Manipulation Program (Program Manipulasi Gambar GNU).

61 . Di bidang pendidikan imej vector banyak digunakan dalam menghasilkan ilustrasi bagi tujuan menerangkan konsep-konsep yang abstrak secara visual. Ia juga banyak digunakan dalam bidang teknikal.org/tutorials/ http://gimp-tutorials.gimp-tutorials. bagaimana menggunakan kemudahankemudahan yang diberikan oleh perisian GIMP dengan lebih berkesan melalui laman-laman web berikut.net/ http://www.com/ Contoh kesan pengubahsuaian imej yang dihasilkan menggunakan perisian GIMP b. tips dan trik. Disamping itu imej vector juga sering digunakan dalam dunia seni rekabentuk grafik dan multimedia. kejuruteraan atau rekabentuk.gimp. Pelajari pengetahuan asas.    http://www.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Tapi pada dasarnya kod yang sama juga berjalan pada MS Windows dan Mac OSX. Perisian untuk melukis ilustrasi dan imej Perisian grafik dari kategori ilustrasi atau lukisan imej vector (vector) amat popular dalam menghasilkan Clip Art (untuk tujuan komursial).

pelukis dan pereka grafik menggunakan Illustrator untuk membuat grafik berasaskan vektor yang bertentangan dengan grafik berasaskan bitmap seperti di dalam Adobe Photoshop.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Berikut adalah antara perisian yang sangat popular yang digunakan untuk melukis ilustrasi dan imej:     Adobe Illustrator Macromedia Freehand Corel Draw Corel Designer Antaramuaka Perisian Adobe Ilustrator Adobe Illustrator adalah satu perisian yang telah menjadi aplikasi standard dan sangat degemari oleh kebanyakan perekabentuk untuk menghasilkan grafik ilustrasi. 62 . Seniman. Imej bitmap dapat dengan mudah diperbesarkan tanpa kehilangan kualitinya.

Berikut adalah antara laman-laman web yang boleh dilayari untuk mempelajari dengan lebih lanjut lagi teknik dan trik di dalam Adobe Illustrator.adobeillustratortutorials. terdapat juga perisian melukis ilustrasi dan imej berasaskan sumber terbuka (open source) yang boleh didapat secara percuma.    http://www.adobe.com/ Contoh ilustrasi yang dihasilkan menggunakan perisian Adobe Illustrator Selain dari itu.com/tutorials http://www.com/support/illustrator/ http://www.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Menguasai Adobe Illustrator memang tidak mudah. ianya memerlukan masa dan kesabaran. Antara yang terkenal 63 .ndesign-studio.

Perisian ini sangat berguna untuk menghasilkan rekaan grafik seperti.inkscape. 64 .inkscape. berasaskan program SVG imej vektor.http://www. http://www. Freehand dan Corel Draw. seperti Adobe Illustrator. Perisian ini adalah satu kumpulan dengan perisian yang sering digunakan untuk melukis.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual ialah INKSCAPE yang boleh dimuat turun melalui alamat.org/ Laman web INKSCAPE .org/ Antaramuaka Perisian INKSCAPE Inkscape adalah sebuah perisian open source (sumber terbuka).

net/ http://inkscape. Perisian rekabentu 3D dan animasi Perisian grafik 3D membolehkan kita menghasilkan objek-objek dalam bentuk tiga demensi. dan Linux. lukisan teknik kartun. typografi.inkscape.org/doc/basic/tutorial-basic. imej yang menggunakan garisan.com/ Contoh ilustrasi yang dihasilkan menggunakan perisian INKSCAPE c. Untuk mempelajari Inkscape dengan lebih lanjut layari lamanlaman web berikut.teekoo. Macintosh.    http://www. carta. Biasanya perisian 3D juga memberi kemudahan untuk menghasilkan aminasi yang boleh digunakan dalam aplikasi multimedia atau penerbitan video.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual iIlustrasi.html http://www. Inkscape boleh dijalankan menggunakan system operasi Windows. logo dan sebagainya. 65 . gambarajah.inkscapetutorials. Inkscape sedang mengalami perkembangan yang sangat cepat dengan fitur baru ditambah dan pematuhan terhadap standard SVG yang terus berkembang.

Antara perisian 3D yang sering digunakan untuk menghasilkan imej dan objek dalam rupa bentuk tiga demensi ialah seperti. lankskap. 3D Studio Max Perisian Ulead Cool 3D Studio 66 . barangan. kartun dan sebagainya. Sebagai contoh. kenderaan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Dengan menggunakan perisian jenis ini ia memudahkan pengguna menghasilkan objek-objek seperti model dan karakter pelbagai bentuk. perisian 3D sangat berguna untuk menghasilkan rekabentuk seperti model bangunan.     Ulead Cool 3D Studio Xara 3D Ray Dream 3D.

Ulead Cool 3D adalah antara perisian 3D animasi generasi baru khususnya untuk pengeluaran video berkualiti tinggi. gambar diam. lengkap dengan latar belakang video. Pengguna boleh membuat model teks 3D. 67 .PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Antaramuka Ulead Cool 3D Studio Ulead Cool 3D adalah antara perisian grafik 3D dan animasi yang sering digunakan kerana agak mudah dipelajari. yang boleh digunakan untuk memulakan atau diubah sesuai mengikut keperluan pengguna. Perisian ini telah dilengkapi dengan perpustakaan (library) objek pra-dibuat. kesan khas dan banyak lagi. Pengguna juga boleh mengimport setiap objek 3D yang ada dan diubahsuai mengikut keperluan. dan Macromedia Flash filem 3D. GIF animasi urutan gambar. gaya. Antaramuka perisian ini menawarkan mod edit kronologi. Ia menggabungkan antara muka yang berkesan dan berkemampuan menghasilkan animasi profesional untuk video. yang membolehkan pengguna melihat filem yang dihasilkan serta pemain animasi untuk pratonton. sifat dan kesan.

ulead.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Untuk mempelajari perisian Ulead Cool 3D dengan lebih lanjut anda boleh melayari laman-laman web berikut. Antara yang terkenal ialah Google SketchUp yang boleh dimuat turun melalui alamat. terdapat juga perisian 3D dan animasi berasaskan sumber terbuka (open source) yang boleh didapat secara percuma. dan sebagainya yang telah disediakan oleh Google untuk dikongsi bersama. Perisian ini agak mudah digunakan dan pengguna boleh menghasilkan model-model 3D dengan cepat dan tepat.com/learning/cool3d.com/tutorials/ulead_cool_3d/ Contoh karya 3D yang dihasilkan menggunakan perisian Ulead Cool 3D Studio Selain dari itu. pokok.com/ Google SketchUp adalah perisian pemodelan 3D-alat gambar yang sangat bertenaga dan intuitif. 68 . lanskap dan sebagainya dengan perspektif serta ukuran yang tepat. Pengguna juga boleh menggunakan contoh-contoh model.net/video/ulead_cool_3d/ http://www. tekstur.tutorialguide. Dengan perisian ini pengguna boleh membuat lakaran bangunan. model. http://sketchup.htm http://www. binaan.    http://www.google.pixel2life.

net/3dlinks/tutorials_Sketchup. Contoh model 3D yang dihasilkan menggunakan perisian Google SketchUP 69 . ke 3D Warehouse.com/ http://www. Berikut adalah laman-laman web yang boleh layari untuk mengetahui dengan lebih lanjut penggunaan perisian Google SketchUp.com/tutorial/index.creative-3d.    http://www.sketchup2india.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Setelah gambar 3D dapat diselesaikan. pengguna boleh mengeksport ke Google Earth.html .googlesketchuptutorials. menyimpan fail atau membuat cetakan melalui pencetak.cfm http://www.

Aktiviti 2. resis.Pilih satu tema sahaja sebagai hal benda kepada pengkaryaan anda. Gabungkan pelbagai imej. Aktiviti 2. geometrik dan typografi. gosokan.3 Dengan menggunakan perisian penyuntingan imej dan foto. Aktiviti 2.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Aktiviti 2. montaj. 70 . sekiranya anda memilih tema kehidupan laut maka kesemua kerja anda adalah berkisar tema tersebut. hasilkan rekaan corak yang menggunakan gabungan motif organik. percikan. capan dan mozek. catan.4 Dengan menggunakan perisian melukis ilustrasi dan imej. stensilan. Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan dengan menggunakan tema geometrical. teks dan ilustrasi yang sesuai dengan tajuk tersebut.2 Sebagai guru Pendidikan Seni Visual anda perlu mempunyai kemahiran bagi menghasilkan alat bantu mengajar yang kreatif dan bermutu. kolaj. cetakan. Umpamanya.1 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran. Bidang yang hendak diajar adalah membuat corak dan rekaan. hasilkan satu poster yang bertajuk ” Pendidikan Berkualiti dan Berinovasi” . Anda dikehendaki menghasilkan kerja seni menggambar dengan menggunakan teknik lukisan.

KL:Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. ( 1987 ) Children And The Arts.: DBP. D.L. The State Of Teory: History. 29 . KL:Kementerian Pendidikan Malaysia. (1994). (1985). M. G. Ohio: North Light Bates. Standard kualiti pendidikan Malaysia.L.PSV3104 Pengajian dan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR RUJUKAN : Albert. Standard kualiti pendidikan Malaysia. Teknologi & Rekabentuk Grafik Digital. Mazlan. Buku panduan khas Pendidikan Seni Visual. K. R. Kementerian Pendidikan Malaysia. Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Jemaah Nazir Sekolah.KBSR. KBSR.K.KBSR. (2006). Caroll. Cincinnati. Art and Critical Discourse. (2000). (2004).: DBP. Pengurusan Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan rendah.L. (1991) Basic Drawing Techniques. Kementerian Pendidikan Malaysia. K. London: Cambridge University Press. J. Hargreaves. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia Jemaah Nazir Sekolah. (2001) Creative Learning Activities For Young Children. (1997) Pendidikan Seni 1: Prinsip Pendidikan Seni. USA: Wadworth. Wolf.(2003). Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Buku sumber guru Pendidikan Seni Visual. Bhd. (1998). KBSR. KL: Kumpulan Budiman Sdn. Becoming Art Teacher. Sekolah: Pernyataan standard. Philadelphia: Open University Press Herr.L. Kementerian Pendidikan Malaysia. sekolah: Instrumen pemastian standard.: DBP. Kuala Lumpur: Venton Publishing. (2000). (2003).K. David J. USA: Delmar Learning Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir. (1998).: DBP. Jemaah Nazir Sekolah.

A.D (Teknologi Pendidikan & Multimedia) M.my PANEL PENULIS MODUL PSV IPGM TB Kelulusan: Sarjana Pendidikan (USM) B.A. Hons.Fine Art (USM) Sijil Guru Khas Pendidikan Seni (MPIK) Sijil Guru (MPSI) Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual ( 4 tahun ) Guru Sekolah Menengah (26 tahun) Dr. Sajap Bin Maswan Pensyarah IPGM Kampus Tuanku Bainun Mengkuang 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang sajap@sajadstudio.Ed (Teknologi Pendidikan) B. Khairul Albar Bin Masror Pensyarah IPGM Kampus Tuanku Bainun Mengkuang 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang barmasror@yahoo.(Fine Art/Rekabentuk Grafik) Sijil Perguruan (IPSI) Pengalaman: Pensyarah Teknologi Pendidikan ( 5 tahun ) Guru Sekolah Menengah (11 tahun) 30 .PSV3105 Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH PSV3105 Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual NAMA KELAYAKAN En.com.info Kelulusan: Ed. Hons.

PSV 3105 Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat T 32 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->