P. 1
PSV3105

PSV3105

|Views: 1,538|Likes:
Published by s3ndUk

More info:

Published by: s3ndUk on May 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM SEMESTER 4

MODUL

PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH RENDAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada Jun 2010

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan September 2009 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

KANDUNGAN MUKA SURAT

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafal Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Panduan Pembelajaran Pengenalan Agihan Tajuk ( Interaksi dan Modul ) Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap Bidang Kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2 1.1 Sinopsis 1.2 Hasil Pembelajaran 1.3 Kerangka konsep Tajuk-tajuk modul ini. 1.4 Kandungan 1.4.1 Pengenalan Bidang Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah 1.4.2 Pemerhatian, penerokaan, pengalaman langsung dan apresiasi setiap bidang kegiatan. - mengikut tahap, minat dan latar belakang - untuk merangsang perkembangan deria - untuk perkembangan Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek, Sosial dan Estetik 1.4.3 Tema, isi kandungan, alat dan bahan untuk setiap bidang kegiatan - mengikut tahap, minat dan latar belakang - untuk merangsang perkembangan deria - untuk perkembangan JERISE 1.4.4 Imaginasi dan ekspresi kanak-kanak - untuk setiap bidang kegiatan tahap 1 - untuk setiap bidang kegiatan tahap 2 - untuk 5P KBSR
i

iii iii iv v-vii viii ix

1

1 1 1 2 14

23

32

1.5 Latihan A

37

Tajuk 2

Meneroka Alat dan Bahan

39 40 41

2.1 Sinopsis 2.2 Hasil Pembelajaran 2.3 Kerangka konsep Tajuk-tajuk modul ini. 2.4 Kandungan : Meneroka Alat dan Bahan 2.4.1 Meneroka / Membuat eksperimentasi Pelbagai jenis alat dan bahan

42

2.4.2 Meneroka / Membuat eksperimentasi perisian- perisian

56

2.5 Latihan B Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul Ikon Modul

ii

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT. Cetakan Jun 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia .MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU.

Ujian Akhir Kursus (UAK) dan Peperiksaan Akhir meliputi tajuk-tajuk dalam modul ini. Dua latihan disediakan pada pengujung modul ini untuk membantu kefahaman dan pengaplikasian ilmu yang telah diperolehi dalam modul ini. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. vi .PANDUAN PELAJAR Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Modul ini juga disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. dan masa anda. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk mengikut proforma kursus. Aktiviti-aktiviti disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran sumber-sumber pembelajaran. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda.

v. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. mengumpul maklumat. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. pengalaman profesional dan juga sumber internet. Tarikh dan masa peperiksaan akan ditentukan oleh Unit Peperiksaan dan Penilaian. Pelajar disarankan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk pakej untuk digunakan sepanjang satu tahun pengajian. rakan sekerja. Oleh itu. vi . Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. iii. Pelajar diminta memahami konsep. memproses maklumat. pelajar disarankan untuk membuat rujukan dengan menggunakan Online Learning(OLL). i. ii. Konsep belajar yang perlu difahami dan dihayati oleh pelajar merangkumi aktiviti mengakses maklumat. vii. iaitu pada pensyarah. Pelajar dinasihatkan merujuk pelbagai sumber maklumat. bahan rujukan. iv. vi. Pelajar perlu memahami Hasil Pembelajaran yang hendak dicapai untuk setiap kursus. Pengetahuan semulajadi dan pengalaman profesional yang sedia ada pada pelajar adalah kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar untuk membuat banding beza dan mengaplikasikan sebagai amalan di bilik darjah. Selamat maju jaya.Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. dan mengaplikasi maklumat. Pengetahuan maklumat kandungan dan pedagogi sentiasa kemudahan ICT dinamik dan dan bertambah. istilah dan definisi berkaitan sesuatu tajuk kursus secara kontekstual dan bukan hanya sekadar menghafal.

PSV 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual

PENGENALAN
Kursus PSV 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual
(Teaching and Learning of Visual Art Education) melibatkan teori dan amali

dalam pengajaran dan pembelajaran. (Sila rujuk - Agihan Tajuk). Modul ini mengandungi dua tajuk iaitu Tajuk 1 – Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap Bidang Kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2 (Topik 2 teori dalam proforma), Tajuk 2 – Meneroka Alat dan Bahan mengikut tema (Topik 1 amali dalam proforma). Modul ini juga disertakan aktiviti dan latihan untuk pengukuhan pembelajaran. Terdapat beberapa aktiviti dan latihan yang disediakan bagi setiap tajuk. Aktiviti dan latihan tersebut termasuk pemerhatian, penerokaan, pengalaman langsung dan apresiasi setiap bidang kegiatan mengikut tahap, minat dan latar belakang. Tema, isi kandungan, alat dan bahan untuk setiap bidang kegiatan. Imaginasi dan ekspresi kanak-kanak . Mengumpul dan memproses maklumat sesuai dengan Tahap 1 dan Tahap 2. Mengubahsuai maklumat mengikut minat dan latar belakang murid. Membuat penilaian maklumat mengikut pengetahuan sedia ada murid. Meneroka tajuk dan isi kandungan mengikut tema alam persekitaran / sosiobudaya . Setiap tajuk disertakan latihan bertulis berbentuk analisis dalam setiap topik yang dipelajari. Setiap ulasan tersebut akan dibimbing dengan persoalanpersoalan disusuli dengan sumber rujukan yang berkaitan. Latihan ini harus disiapkan dalam jangkamasa yang ditetapkan. Hasil kerja pelajar yang telah disiapkan hendaklah dihantar kepada pensyarah secara e-mel atau bersemuka. Sebagai memantapkan lagi kefahaman

setiap tajuk dalam kursus ini, pelajar dinasihatkan membuat banyak rujukan dan pembacaan. Pelajar juga digalakkan menghubungi pensyarah untuk

mendapatkan maklumat lanjut yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari.

v

AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna

Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul.

(Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Proforma Kursus)
Interaksi Bersemuka (jam) 12

Bil.

Tajuk/Topik

Modul (jam) 0

Jum. Jam 12

1

Teori Pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Teori Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap Bidang Kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2 Teori Persediaan Mengajar Amali Meneroka Alat dan Bahan Amali Meneroka Tajuk dan Isi kandungan mengikut tema Amali Menghasilkan karya Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan Amali Menghasilkan karya Membentuk dan Membuat binaan serta Kraf traditonal

2

0

9

9

3

9

0

9

4

0

6

6

5

6

0

6

6

9

0

9

7

9

0

9

Jumlah keseluruhan

30

15

45

vi

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual

TAJUK 1

Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap Bidang Kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2

1.1 Sinopsis Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Tumpuan diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan

pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2, persediaan mengajar, serta aktiviti amali untuk meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. 1.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini anda seharusnya dapat; 1. Membanding beza pelbagai jenis aktiviti dalam empat bidan kegiatan iaitu Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional 2. Menjana idea dengan menggunakan pelbagai alat, bahan, dan teknik serta mengaplikasikannya dalam penghasilan mengikut empat bidang kegiatan. 3. Menjalankan sesi apresiasi secara mudah

1.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Menggambar

Membuat Corak dan Rekaan

Membentuk dan Membuat Binaan

Mengenal Kraf Tradisional

1

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual

1.4 Kandungan 1.4.1 Pengenalan Bidang PSV SR Tumpuan diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional.

Rajah 1. Contoh Imej Empat Bidang Dalam PSV KBSR

P e n g e n a la n S e n i V i s u a l
Me nggam bar M e m b e n tu k d a n M e m b u a t B in a a n K u ri k u lu m PS V SR

Me m bua t C orak d a n R e ka a n

K r a f T r d is io n a l

Rajah 2. Empat bidang kegiatan dalam Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah

2

olahan bahan dan jenis aktiviti menggambar. Sub tajuk ini juga disediakan untuk anda memperolehi pengetahuan dan kemahiran mengenai media. anda seharusnya dapat menghasilkan pelbagai jenis aktiviti menggambar. a) Definisi Menggambar Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata. Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan terhadap sesuatu imej atau objek 3 . Sub tajuk ini disediakan untuk membina pengetahuan dan kemahiran menggambar melalui penggunaan pelbagai alat. proses dan teknik menggambar.1 Menggambar Menggambar adalah salah satu daripada empat bidang kegiatan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek.1. Sesuatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang. Melalui asas-asas menggambar. Ia mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1.4.

cat gloss dan lain-lain lagi. Selalunya bahan yang berlainan sifat atau jalinan dapat memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar. Teknik catan ialah caramenghasilkan karya dengan menggunakan bahan mengecat seperti cat air. cat emulsi. hasilnya ialah catan. Menggambar Mozek Lukisan Catan Kolaj Capan Teknik Menggambar Gurisan Montaj Cetakan Percikan Stensilan Gosokan Resis Rajah 3 Teknik Catan Apabila seseorang mengecat.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual b) Teknik-teknik yang boleh digunakan dalam menggambar adalah seperti Rajah 3. 4 . cat poster. Teknik Kolaj Teknik kolaj ialah cara menghasilkan karya dengan menggunakan tampalan dari gubahan bahan-bahan seperti berbagai jenis kertas. Berbagai jenis berus atau alat improvisasi lain boleh digunakan untuk menyapukan bahan cat di atas sesuatu permukaan. bahan buatan manusia dan bahan alam semulajadi ke atas sesuatu permukaan seperti kertas atau plastik atau papan secara bebas dan boleh bertindih.

Pelbagai media dan bahan cetakan boleh digunakan. Anda boleh memilih berbagai jalinan yang berlainan dan susunkannya untuk mendapat gambar yang menarik. lubang itu memberi kesan kepada sifat garis luar rupa bentuk yang dihasilkan. Garis luar pada lubang itu memberi kesan kepada sifat garis luar rupa bentuk yang dihasilkan. 5 . Untuk jenis cetakan blok. misalnya atas objek dengan jalinan yang berlainan. Pada asasnya cetakan menggunakan sifat timbul dan tenggelam pada sesuatu blok atau skrin. Teknik Gosokan Anda boleh menggunakan krayon dan gosokkannya di atas kertas yang diletak di atas sesuatu permukaan yang kasar. Teknik Resis Teknik resis menggunakan bahan yang tidak bercampur antara satu sama lain. ‘strawboard’ dan ‘polyfoam’. imej pada blok cetakan disediakan dan warna atau dakwat cetakan dicetak ke atas permukaan kertas. Teknik Stensilan Untuk teknik stensil. Krayon juga boleh digunakan di peringkat sekolah rendah. Cara gambar diukir dan sifat bahan yang diukir itu akan memberi kesan yang berlainan. Apabila bahan warna disapu atas stensil yang diletakan atas kertas.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Teknik Cetakan Teknik cetakan ialah cara menghasilkan karya dengan mencetak. Warna air boleh disapukan di atasnya. Proses membuat batik adalah satu contoh teknik resis. Warna air tidak akan bercampur dengan warna lilin ataupun ‘cow gum’. anda boleh menggunakan lilin cair ataupun pepejal. Contoh bahan cetakan lain adalah seperti cetakan lino. bahan warna akan melalui ruang yang kosong atau lubang di atas stensil dan diserap oleh kertas. rupa bentuk gambar dikeluarkan dari alat stensil dengan sesuatu cara supaya meninggalkan ruang kosong di atas alat stensil tersebut. Dengan teknik ini. Lilin boleh digunakan untuk melukis atau memandamkan sesuatu kawasan permukaan melukis seperti kertas. Polyfoam adalah bahan yang mudah diukir. Terdapat berbagai-bagai jenis cara cetakan. Jalinan di atas objek akan memberi kesan kepada hasil gosokan..

paku atau plastic boleh digunakan untuk menguris pada krayon tebal itu supaya menghasilkan gambar. bersebelahan dan tidak bertindih. Permukaan kertas boleh disapu dengan warna krayon secara berlapis. Sempadan kepingan bahan yang ditampal itu memberi jalinan keseluruhan kepada gambar yang dihasilkan. plastik. kepingan jubin dan lain-lain ke atas sesuatu permukaan seperti kertas. Sesuatu objek atau kertas yang berubah bentuk boleh digunakan untuk menghalang percikan itu ke permukaan kertas. bahan warna disapukan di atas permukaan dan dicetak atas kertas. Nyatakan aktiviti apakah yang selaras dengan kenyataan di bawah. Jenis Aktiviti Kenyataan sapuan cat akan menonjolkan karya dan memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar. Objek atau kertas berubah bentuk itu boleh diubah kedudukannya supaya kesan tindihan berlaku apabila warna kedua dipercikan.lapis supaya bahan krayon yang tebal berlekat di atas kertas. Alat yang keras atau tajam seperti kayu. Kemudian. Berbagai jenis alat yang keras dan tajam itu akan memberi berbagai kesan yang berlainan pada garisan yang dihasilkan. Teknik Mozek Teknik mozek ialah cara menghasilkan karya dengan menyusun dan menambah bahan-bahan seperti kertas warna. 6 . plastik dan papan secara tersusun. Misalnya warna air boleh dipercik dari berus. papan ‘strawboard’ atau ‘polyfoam’. Kepingan bahan yang diulang secara tidak bertindih memberi kesan khas pada mozek yang dihasilkan. Teknik Gurisan Untuk menghasilkan karya dengan teknik gurisan. anda boleh menggunakan sesuatu alat yang tajam untuk mengguris keluar sesuatu bahan yang lembut dari sesuatu permukaan. Hasilnya ialah jalinan bertitik-titik.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Teknik Percikan Bahan warna boleh dipercik dari sesuatu alat. bahan warna akan melalui ruang yang kosong atau lubang di atas stensil dan diserap oleh kertas Gambar boleh diukir di permukaan lino.

Adakah anda boleh mengecam struktur susunan ulangan pada cetakan ataupun pada jalinan kain itu? Itulah yang dimaksudkan corak.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual cara menghasilkan karya dengan menggunakan tampalan dari gubahan bahan-bahan seperti berbagai jenis kertas. tulisan cina dan tamil serta angka. gasing dan keris. artis grafik Belanda menjadi terkenal adalah keranakebolehannya menghasilkan corak yang menarik sekali. segitiga dan segiempat. kayu. rumah. Escher. Biasanya corak terdiri daripada motif tertentu yang disusun berulangan.1. serangga dan haiwan. 7 . bahan buatan manusia seperti kerusi. siput. Cuba anda perhati dengan teliti kain baju anda.C. paku dan gunting geometri seperti bulat.com/images/d982/d251/d744/d224/d96/f3/full.gather.2 Membuat Corak dan Rekaan http://media-files. meja.4. tulisan jawi. Anda boleh menghasilkan corak melalui pelbagai teknik dan cara seperti yang anda akan perhatikan nanti. bahan buatan manusia dan bahan alam semulajadi warna air boleh dipercik dari berus anda menggunakan warna air bersama warna lilin Kepingan gambar-gambar disusun dan digam 1. Motif-motif pelbagai bentuk dan rupa ini boleh diperhatikan di alam sekeliling kita seperti:      alam semulajadi seperti bunga. dan rupa barangan kraf tradisional seperti wau. abjad rumi.jpg Salah satu sebab M.

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Terdapat pelbagai jenis susunan corak. antaranya adalah: Membuat Rekaan Dan Corak Jenis susunan corak Rajah 4 Membuat Rekaan Dan Corak Teknik Corak Tarikan Renjisan Titisan Corak Tidak Terancang Lipatan Ikatan dan Celup Pualaman Tiupan Rajah 5 Teknik menghasilkan corak tidak terancang 8 .

dan membina sesuatu model.1. alat dan bahan. model. diorama. tema ditentukan dan juga lihat tentang persembahan hasil kerja. Bidang kegiatan juga dan mendedahkan teknik pelajar Ini dengan memberi alat dan membentuk penggunaan peluang binaan alat pelbagai penghasilan.japonya. kreatif kepada murid berinteraksi secara dengan bahan. Ini merupakan satu jenis kegiatan membentuk yang anda mungkin pelajari sebelum masuk ke alam persekolahan. Dalam bidang ini. ruang. imbangan dan kestabilan. struktur.jpg Pada zaman kanak-kanak anda dahulu. boneka. topeng dan origami.3 Membentuk Dan Membuat Binaan http://www. anda akan mengetahui tentang bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan yang murid anda akan pelajari.org/icerik/2009/05/origami-450x338. Disini anda akan bagaimana teknik. Berpandukan aspek tersebut pelajar dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membuat bahan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. 9 . stabail. anda pasti pernah melihat atau bermain dengan kapal ataupun kapal terbang yang dihasilkan dengan lipatan kertas. mobail. asemblaj. Topik ini akan menjelaskan tentang aktiviti-aktiviti membentuk yang ditujukan kepada pelajar sekolah rendah seperti menghasilkan arca timbul. Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi pelajar terhadap aspek seni dari segi bentuk.4. semasa menjalankan proses penghasilan seni.

Kraf tradisional terdiri daripada 8 jenis.4.1.4 Mengenal Kraf Tradisional www.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Bidang kegiatan dan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi 9 aktiviti seperti berikut: (a) Arca timbul (b) Arca asemblaj (c) Arca mobail (d) Arca stabail (e) Origami (f) Model (g) Diorama (h) Boneka (i) Topeng 1.com/batik/images Kraf Tradisional boleh didefinisikan sebagai melibatkan kemahiran perusahaan kerja-kerja atau kerja-kerja tangan serta berunsurkan seni yang memerlukan daya cipta dan kreatif masyarakat yang diwarisi turun temurun mengikut kaum masing-masing. iaitu: (a) Alat Domestik (b) Alat Permainan (c) Alat Pertahanan Diri (d) Batik (e) Seni Tekat (f) Tembikar (g) Seni Anyaman (h) Seni Ukiran Kayu 10 .bestbatik.

perubatan dan keris menjadi lambang kebesaran institusi diraja. Lembing dan Sumpit. Keris Bugis dan Keris Picit. Sehingga kini wau masih di mainkan di negeri Kelantan. Keris pada masa kini masih digunakan untuk upacara-upacara tertentu seperti majlis persandingan. Sewar. Perlis. batik lukis dan batik canting merupakan kaedah membuat batik 11 . Keris Semenanjung. Badik. Alat Permainan seperti Wau adalah salah satu permainan tradisi yang dimainkan untuk mengisi lapang. Keris Sundang. Jenis-jenis keris yang boleh didapati adalah seperti Keris Jawa. Keris Bali. Terdapat pelbagai nama wau di negara kita termasuklah Wau Barat dan Wau Bayan Cuba anda senaraikan nama-nama wau yang terdapat di Malaysia dengan melayari internet. Tombak. Batik tulis. Keris Perubahan masa menyebabkan bentuk senjata berubah mengikut keperluan. Batik tradisi dan moden mempunyai corak yang sesuai dengan cita rasa dan perkembangan kesenian Malaysia. Tumbuk Lada. Kebiasaannya wau dimainkan selepas menuai padi. Masyarakat melayu tradisional terutama di zaman kerajaan Melayu Melaka hingga kini masih menggunakan senjata seperti Keris. Selangor dan Johor. Keris adalah senjata penting dalam masyarakat dan budaya melayu. Lawi Ayam. Terengganu. Rencong Aceh. Batik Batik terkenal di seluruh gugusan kepulauan Melayu dan dianggap bidang kraf tangan tradisional yang unggul. Pahang. Keris Sumatra.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Alat domestik merupakan peralatan yang dicipta dan digunakan untuk dan digunakan sebagai peralatan harian kepada memberi kemudahan masyarakat tradisional pada ketika itu. Beladau. Keris Petani atau Pekaka. Keris Majapahit. Jembiah Lading. Pedang. Kedah.

ketebalan dan teknik pembakaran bersuhu rendah. 12 . disulam atau disuji. Pada peringkat awal kaedah ini hanya digunakan untuk menghasilkan batik untuk hiasan dinding. corak. dengan permukaan berwarna coklat. Tembikar tradisi Melayu menjadi lambang kesenian negara dan kini menjadi koleksi yang membanggakan. Selangor. Hampir semua tembikar yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri kegunaan harian. Mereka banyak menggunakan seni tekat ini pada pakaian. Asal-usul dan perkembangan seni tekat secara langsung dikaitkan kegunaan pakaian dan kelengkapan keluarga raja-raja atau istana. Bentuk tembikar tersebut hanya mempunyai persamaan dari segi susunan motif. Barangan tembikar yang dihasilkan adalah berbeza dari segi bentuk. ragam hiasnya semua dibentuk dalam keadaan timbul dari permukaan dasar kain kerana bahagian dalamnya diisi dengan mempulur. Tembikar Seni tembikar telah wujud di Malaysia sejak beribu tahun dahulu berdasarkan penemuan barang tembikar lama seperti di Gua Cha. Seni Tekat Ia juga dikenali dengan nama suji timbul iaitu sulaman timbul atau tekat bersuji. Pada masa tersebut seni tekat dipakai oleh keturunan Baba Melaka.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang kini diminati ramai. Negeri seperti Perak. Kelantan dan di Sungai Perak. iaitu di zaman kesultanan Melayu Melaka. tetapi suji sering dikaitkan dengan sulaman benang sutera. Sama ada ditekat. hitam dan kelabu gelap. dan teknik pembuatan kerana dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang si pembuat. Beberapa buah negeri di Malaysia menghasilkan tembikar. Batik semakin digemari oleh peminat fesyen kerana corak batik dapat dipadankan mengikut peredaran zaman. Kini penggunaannya telah diperluaskan dalam bentuk dimensi baru. Pada tahun 1970-an teknik ini telah diterapkan dalam kaedah membuat skaf. Johor. Seni tekat diperkenalkan pada kurun ke-15. Pahang dan Negeri Sembilan merupakan negeri yang banyak mengusahakan kraf seni tekat timbul benang emas. Terdapat pelbagai bentuk dan jenis tembikar yang dihasilkan di Malaysia. kain selendang dan baju kurung.

Anyaman yang tidak berkelarai disebut anyaman biasa atau ghadas. rumah. Kelarai ini diantaranya ialah: (a) Kelarai berakar (b) Kelarai beras patah (c) Kelarai bunga cengkeh (d) Kelarai tampuk manggis (e) Kelarai bunga mempelas Ukiran Kayu (f) Kelarai anak ikan (g) Kelarai kepala lalat (h) Kelarai mata punai (i) Kelarai sisik kelah (j) Kelarai tapak harimau Seni ukiran kayu merupakan sejenis kraf tangan Melayu tradisional yang digunakan untuk menghiasi rumah kediaman yang menjadi kebanggaan masyarakat pada zaman dahulu. bilah buluh. helaian paku-pakis daun pandan. perabot. Seni ukiran Melayu yang diperlihatkan melalui ukiran pada istana. 13 . Ukiran kayu tradisional dianggap sebagai hasil kreativiti orang Melayu dalam bentuk tampak di dan mendapat tempat yang istimewa unik di ini kalangan masyarakat negara ini. rotan. sampan. masjid. makam. menjalin bertam.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Anyaman Anyaman merupakan satu proses lidi. ribu-ribu bahan-bahan lain dengan menggunakan cara dan peraturan tertentu melalui teknik selang-seli helaian antara satu sama lain. Pembikinan kelarai adalah dirancang dengan menggunakan mata atau langkah yang betul dan tepat. Anyaman yang lengkap harus dihiasi dengan kelarai. atau mengkuang. kepala Bangunan-bangunan lama yang masih mengekalkan seni ukiran sehingga hari ini telah menjadi bahan rujukan generasi masa kini. senjata dan peralatan untuk kegunaan harian. Dua jenis warna yang kontra digunakan bagi menunjukkan kesan. Kelarai ialah corak atau motif berbentuk dam pada anyaman yang melalui proses tranformasi idea daripada alam semulajadi.

benda yang konkrit. bunyi. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan.4.2. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. bahan. pergerakan. minat. Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan.4.2 Pemerhatian.1 Pemerhatian yang aktif Aspek ini melibatkan sensitiviti deria. Semasa menyediakan aktiviti. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. dan aksi. penerokaan. pengalaman langsung dan apresiasi setiap bidang kegiatan. Chapman (1986) telah menggunakan empat aspek utama yang seumpama ini dalam pelajaran seni iaitu: (i) pemerhatian (ii) penerokaan (iii) penghasilan (pembuatan) (iv) apresiasi dan perlanjutan 1. dan mencetus idea dan imaginasi. Sila anda berkerjasama dengan rakan anda dan cuba berikan definisi deria dan huraikan fungsinya dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut:      pengetahuan sedia ada murid. kecenderongan dan latar belakang murid. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni 14 .

2. Aktiviti penerokaan dijalankan sebelum aktiviti penghasilan. murid anda dapat menerap penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. tatacara.4. penemuan oleh murid sendiri. langkah dan proses membuat. Murid anda akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. cuba mencuba. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Semasa menyediakan aktiviti.anda perlu beri perhatian kepada perkara berikut: (i) penerokaan     aktiviti kecil mudah ringkas. ii) penghasilan / membuat / pengalaman    penggunaan alat bahan dan teknik. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. 1. bebas daripada jawapan tetap.2 Interaksi yang kritis dan kreatif dengan bahan Aspek ini melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan. Melalui kefahaman aspek di atas. suaikenal dengan bahan. variasi dan kemungkinan lain. dan menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik. Sila berbincang dengan rakan anda dan huraikan kenyataan di atas. amalan tertib kerja 15 . murid senang dan ingin mencuba   aktif melibatkan pelbagai kecerdasan. uji menguji. mencari altenatif. terutamanya dalam meningkatkan nilai hidup. Anda boleh melatih murid anda untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan.

kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual.3 Pengalaman Langsung Bezakan makna pengalaman langsung dengan pengalaman tidak langsung. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni.2. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran. manipulasi dan persepsi visual. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. idea. menghargai keindahan alam persekitaran.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual   keselamatan semasa bekerja. koordinasi. kritis.4. keluarga. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. kraf 16 . Pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. Pengalaman seni ini adalah untuk memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. halbenda dengan bentuk hasil “Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis.” Daripada kenyataan di atas. membentuk dan membuat binaan. Sila rujuk sumber-sumber yang sahih. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. apakah yang anda harapkan boleh berlaku dan menampakkan perubahan dari segi sikap dan sahsiah murid di sekolah anda? 1. masyarakat dan negara. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar. dan mengenal kraf tradisional. murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. Bekerjasamalah dengan rakan anda. membuat corak dan rekaan. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. dan penyampaian kandungan subjek.

Semasa menggambar umpamanya. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Kanak-kanak dapat membina idea baru dari benda konkrit. Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. alat dan teknik. membuat interpretasi. mengaplikasi disiplin seni visual. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. berkomunikasi secara berkesan. nilai kebersihan dan kepekaan. kanak-kanak dapat mengalami pengalaman langsung dengan derianya mengenai subjek atau hal benda yang digambarkan. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. Secara tidak langsung memberikan pengalaman langsung kepada murid. nilai patriotisme. proses pembuatan hasil seni. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. membuat pilihan. Ini membantunya dalam memahami sesuatu idea dan menghubungkaitkan antara satu idea dengan idea yang lain atau dengan pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual tradisional. menyimpan maklumat atau dokumentasi. Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. berfikir secara kritis dan kreatif. 17 . Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka.

jalinan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut:  aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat garisan. Apresiasi seni melibatkan sepenuhnya deria rasa atau sentuh dan deria pandang. hasil-hasil serta mereka.4 Apresiasi Apresiasi pandai tema didefinisikan sebagai tukang mengenai kajian mengenai seni dan pelukis-pelukis atau faktor yang mereka. mempengaruhi mereka. aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi. bagaimana mereka memilih dan "subject matter" gaya stail tertentu Semuanya ini berkait rapat dengan aspek pemahaman mereka dari aspek-aspek kognitif. 18 . alat bahan dan teknik.4. penghargaan dan refleksi diri. Karya seni seperti catan. terdapat dua jenis utama aktiviti Apresiasi. dan penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan dengan kandungan. warna. Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi dan aktiviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. Dalam konteks ini pengetahuan mengenai seni serta perbendaharaan kata yang cukup mengenai seni yang di perlukan. cetakan dipandang sementara arca dan binaan bahasa di sentuh. lukisan. Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif. Apresiasi berkomunikasi seni secara aktif lain melibatkan apa yang penggunaan untuk dengan orang difikirkan dan dirasakan.2. Semasa menyediakan aktiviti mudah. rupabentuk dan bentuk. perasaan. penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya. ton. Sila senaraikan beberapa definisi lain berkenaan dengan Apresiasi.      aspek bahasa yang berkaitan dengan kandungan dan hal benda. cara mereka bekerja.

Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. mengumpul dan menyusun gambar-gambar Analisa. mengkaji. gaya konsep dan zaman. nilai-nilai astetika serta pengaruh. slaid. Secara Pemerhatian Membaca. menghubungkan diri dengan pelukis/pandai tukang. . Balai seni. proses. pameran. Michael dalam bukunya 'Art and Adolescense' ada dua pendekatan dalam Apresiasi Seni iaitu: (a) Pendekatan secara logik (b) Pendekatan secara psikologi Pendekatan Secara Logik Pendekatan ini adalah yang berbentuk tradisional dan memerlukan pemahaman intelek semata-mata dan banyak berfaktakan kepada aspek andaian dan munasabah pada yang melihat sesuatu karya seni tersebut. bila dihasilkan. 19 . Mengikut John A. filem. Secara Penerangan . media. tujuan/teknik pelukis. Secara Perbandingan Secara Penghasilan Cuba anda jalankan satu aktiviti membuat apresiasi dengan menggunakan pendekatan secara logik berdasarkan satu contoh karya seni murid anda. penilaian. perbandingan antara satu dengan yang lain serta menimbulkan kesedaran. Membuat mengikut gaya artis/pelukis/stail.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi.

(c) Organistik (d) Normistik (e) Elektik Kaedah ini tidak sealiran dengan isme pengkritik dan ahli psikologi menyatakan kaedah ini tidak diterjemahkan oleh otak (pemikiran) cuma berdasarkan maklumat kendiri. konsepsi. Penilaian dibuat secara serta merta iaitu: suka. sistematik dan kefahaman serta kejelasan. orang lain. cantik. Ianya tidak dapat di ukur bilangan sebenar dan terdapat pelbagai citarasa. rentak pengkaryaan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendekatan Secara Psikologi Pendekatan ini merangkumi perkara-perkara yang lebih menjurus kepada perasaan peribadi. Ianya berkait dengan pengetahuan Lebih merujuk kepada perincian/spesifikasi dari aspek persoalan fahaman. gemar. Pendekatan ini akan dapat Secara lebih realistik dan dapat menerima 'response' dan pendapat meninggalkan satu pengalaman yang amat berkesan dan mendalam. konsep. sejarah.tidak cantik dll secara spontan. falsafah dan prinsip rekaan. pernyataan perasaan. hujah dan penilai karya. Ianya akan menyediakan pengetahuan mantap kefahaman dalam pengamatan karya. interaksi pemerhati. Kaedah Apresiasi Seni Kaedah-kaedah apresiasi seni terdiri daripada kaedah: (a) Hedonistik (b) Kontekstualistik Kaedah Hedonistik Kaedah ini hanya satu luahan perasaan secara spontan seperti kesukaan. penghasilan ini akan lebih bersifat emosi dan perasaan dalaman kepada dan penghayatan sesuatu karya seni. menarik dan benci. Kesan tindakbalas akan lebih terserlah terhadap bahan serta alat yang digunakan. Kaedah Konstekstualistik Kaedah ini lebih praktikal di mana pemerhatian dibuat secara lebih ilmiah.tidak suka. kepelbagaian bandingan dan seni akan menjadi suatu 20 .

Ini membentuk kesatuan cara melihat sesuatu karya dari segi warna. ruang dan penataan cahaya. menyentuh intuisi dan menyenangkan. unsur-unsur seni. Penilaian di buat serata melihat konteks seni secara Penekanan kriteria kepada akan dapat harmoni. ini Kriteria penilaian menekankan unsur asas prinsip.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual pendekatan yang menarik oleh pemerhati. tata atur. Kaedah ini menolak peradaban moden dimana pelukis telah melampaui batas yang dibenar dalam budaya dan agama. Kaedah kepada baik. Contohnya lukisan agama Kristian yang berkaitan unsur ikonografi. Kaedah Organistik Kaedah ini menjurus kepada aturan yang mempunyai satu system yang teratur dan terancang. agama dan budaya. struktur organisasi dan alat dan pemerhatian rawak. menjurus gabungan persepsi bahan. rasa takwa. jalinan. ianya adalah penilai untuk seni tentang tanggapan secara positif dan negatif. imbangan. aspek tata letak. kesinambungan serta kepelbagaian. Wajaran hanya secara baik. sederhana dan kurang 21 . naratif dan nilai-nilai akhlak. Kaedah Elektik Kaedah ini lebih berbentuk cara bersepadu dan holistik. perulangan. tidak aspek kronologinya. tidak ada unsur sensasi. Kaedah Normistik Kaedah ini merujuk kepada kriteria dan norma sesuatu karya dari aspek nilai masyarakat. Ia seakan-akan ada kaitan dengan pendekatan diri kepada Allah.

prinsip rekaan dan struktur.Terdapat kesan cahaya yang terpancar dari atas. (iii) Menghuraikan stail. (iv) Melihat teknik. Menganalisa (i) Menganalisa perhubungan sifat-sifat tampak dengan unsur-unsur seni. alat dan bahan yang digunakan. Disebelah seterika itu terdapat juga pelita minyak tanah. aliran dan gaya sesuatu karya. Feldman (1967) dan Smith (1967) mencadangkan aktiviti-aktiviti aprisiasi seni. berasaskan kepada proses persepsi dan intelektual melalui empat tahap: (a) Menggambarkan ( Description ) (b) Menganalisa (c) Tafsiran (d) Penilaian ( Analysis ) ( Intrepetation ) ( evaluation ) Menggambarkan Mengamati hasil seni dengan cara menggambarkan hal benda dan sifat-sifat tampak/objek pada karya. 22 . (ii) Menganalisa kualiti ekspresif seperti mood dan suasana.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Proses Apresiasi Seni Terdapat berbagai cadangan oleh beberapa pakar Pendidikan Seni mengenai proses apresiasi.Sebagai contoh : Karya Latif Maulan Karya di atas menggambar sebuah seterika lama atau antic yang terletak di atas papan penggosok dan dilapik dengan kain batik berwarna merah.

alat dan bahan. sosial. (e) Maklumat mengenai pelukis dan pandai tukang. (b) Pengetahuan mengenai jenis seni. keagamaan dan kepercayaan. kumpulan atau individu. proses. Penilaian Menilai hasil seni berdasarkan kepada pengertiannya ('significance') dari segi individu. (d) Stail sesuatu zaman. 23 . Dengan itu proses apresiasi seni akan lebih mudah dan bermakna sekiranya pelajar telah dilengkapi dengan pengetahuan mengenai seni dan persepsi yang tajam. sejarah serta keseniannya. struktur corak dan bahan. budaya. (c) Sejarah seni. aliran. Apakah pengetahuan seni yang diperlukan? (a) Pengetahuan asas senireka dan prinsip-prinsip seni. teknik. Begitu juga makna-makna yang terdapat pada sifat-sifat tampak seperti hal benda. simbol. (iii) Mencari kaitan falsafah kehidupan manusia atau kaitan dengan cara hidup dan budaya masyarakat setempat. unsur-unsur seni. prinsip. (ii) Mencari metafora-metafora (ibarat/kiasan) dan analogi-analogi (persamaan) untuk menjelaskan makna tersebut.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Tafsiran (i) Mencari makna-makna yangtersurat dan tersirat pada karya tersebut.

3. integrasi alam dan kehidupan di samping mengambil kira garisan. alat dan bahan untuk setiap bidang kegiatan 1.1 Tema Walau apapun yang anda hasilkan dalam perkaryaan. ruang. warna. Objek yang berupa flora dan fauna menjadi sumber idea dan ilham untuk menghasil produk seni. keunikan.com/images/unfettered. dimana peringkat seterusnya akan melihat dinamik bentuk ('form'). pinggan senduk.4.4.jpg Anda boleh menjadikan objek-objek alam semulajadi ciptaan Tuhan sebagai sumber utama menghasil karya. rupa dan bentu 24 . Alam semulajadi dan objek persekitaran http://www. Kesemuanya menjadi tema atau hal subjek meja dan sebagainya.anthonydelia. anda boleh lihat objek buatan manusia terutamanya objek domestik seperti cawan. a. kualiti objek. isi kandungan. ciri-ciri organik.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. pisau. jalinan.3 Tema. piring. perkara-perkara berikut akan menjadi tema atau hal subjek yang penting. Daripada objek persekitaran pula.

misteri. Imaginasi ini akan memandu arah si pelajar atau si pelukis ke arah yang lebih kreatif dan melampaui batas-batas kebiasaan dalam berkarya.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual b.jpg Pengalaman hidup banyak memberi kesan dan pengaruh terhadap minda yang akhirnya menzahirkan ilham atau idea mencipta.com/wp/wp-content/moma-starry-night. sedih dan sebagainya menjadi sumber inspirasi karya si pelajar atau pelukis. Aliran dan tema sejagat http://elliottback. teori-teori imaginasi berupaya mencipta sesuatu objek atau karya melangkaui batas fizikal dan cabaran statusquo pelukis. Menurut Frued lagi.jpg 25 . Perasaan takut. Perasaan dalaman.com/images/items/10012/1012058_0. Menurut Sigmund Freud dan Paul Jean Satre. c. khayalan dan imaginasi si pelukis http://www. perasaan dalaman inilah yang menjadi motivasi atau penggerak minda dalam berkarya.sell-arts.

com. Dalam konteks yang lebih besar.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia.au/shop/images/uploads/japanese Ciptaan cawan. Idea datang dari soal desakan untuk mengguna disamping mengatasi sebarang kesulitan mengharungi kehidupan. basikal. Keperluan dan pengalaman hidup harian http://www. periuk dan alat-alat domestik yang lain merupakan asas ciptaan dalam bidang membentuk dan membuat binaan. senduk. 26 . 'Minimal Art' misalnya adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani. manusia mencipta dan membuat kipas. Dari idea yang berbagai. Ia menunjukkan kekerapan manusia mengambil hal subjek yang sering diperkatakan. Wujudnya 'Non-objective Art'. kereta. keretapi malah jambatan dan objek-objek gunaan lain yang mewatakkan keperluan asas sebuah masyarakat dan negara. keunikan ciptaan berlaku dan akhirnya mewujudkan kepelbagaian rupa bentuk dan jenis produk. Pada bidang yang lebih besar.gourmetcookshop. Semakin aktif dan proaktif seseorang manusia itu mencipta objek tiga dimensi. Lalu diciptanya bentuk-bentuk konkrit yang dapat memanfaatkan manusia si pencipta itu sendiri. sudu. semakin tinggi kualiti ciptaan dan lebih tinggi nilai estetikanya. mencabar dan sanggup menerima rintangan. d. jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan dan mengwujudkan satu kekaguman.

Umpamanya peperangan yang berlaku.ca/art/romanticism/images/sabine-women. 27 . Peristiwa sebenar atau realism dan romanticism http://www. atau sebagainya. e. Serahkan tugasan ini kepada Pensyarah anda sewaktu sesi bersemuka/kuliah. Berdasarkan tema di atas sila anda berkongsi pengalaman dengan rakan anda untuk mencari beberapa contoh karya yang sesuai dengan tema yang tersenarai di atas dengan melayari internet.ab.jpg Rakaman-rakaman peristiwa yang berlaku samada yang berkaitan dengan dunia dan seisinya atau yang melibatkan fenomena alam.digitalart. kesan kemiskinan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Di sekolah rendah kandungan subjek atau hal benda itu boleh disesuaikan dengan pengalaman sedia ada kanak-kanak dan pengalaman belajar kanak-kanak dalam pengajaran dan pembelajaran untuk merangsangkan dan meningkatkan pembelajaran.

interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. imbangan dan komposisi. susunan dan kesannya. Membuat Corak dan Rekaan 3. Mozek dan Poster.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. bahan dan kegunaannya. Kegiatan menggambar akan memperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. Ini akan membolehkan murid menyelaras apa yang dilihat dan dialami dengan apa yang dilakukan melalui gubahan. Aktiviti menggambar mudah direka bentuk supaya sesuai dengan perkembangan fizikal. Capan. garisan. Membentuk dan Membuat Binaan 4. kreativiti dan ekspresi diri. intelek dan estetik.2 Isi kandungan Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun dalam empat bidang kegiatan iaitu: 1. Mengenal Kraf Tradisional Setiap bidang ini menekankan keempat-empat aspek iaitu pemerhatian secara aktif. Menggambar 2. Gurisan. Cetakan. Bidang kegiatan menggambar ini menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek ruang. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. kreativiti dan ekspresi diri kanakkanak. emosi.3. struktur. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. nyanyian dan cerita. Bidang ini menekankan perkembangan imaginasi. Penyampaian kandungan subjek atau hal benda melalui berbagai alat. sosial. mengembangkan imaginasi. Catan. Montaj.4. Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran akan menjadi fokus. Resis. Kolaj. Kegiatan menggambar dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna. Percikan. apresiasi seni visual serta menghargai nilai baik. 28 . fantasi. lakonan. Kegiatan menggambar merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat. Stensilan. bahan. teknik dan cara pengolahan membuka peluang untuk kanak-kanak membuat hubungkaitan yang bermakna. Antara kegiatan dalam bidang ini ialah: Lukisan. mental. Pengajaran akan dilakukan secara bersepadu. Gosokan. puisi.

Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan juga mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai bahan. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan ini menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk. semasa menjalankan proses penghasilan seni. 29 . Anyaman dan Tembikar. Mengenal Kraf tradisional boleh didefinisikan sebagai perusahaan (kerja seni) yang melibatkan kemahiran kerja tangan yang memerlukan daya cipta oleh masyarakat yang diwarisi turun-temurun. murid diperkenalkan dengan kraf tradisional seperti: Alat domestic. Boneka. Asemblaj. Titisan. nyanyian dan cerita. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna. Ikatan dan celupan. Tekat. Stabail.mana hasil daripada bidang kegiatan lain seperti binaan. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Berpandukan aspek tersebut murid dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membina sesuatu model. Antaranya melalui kegiatan seperti: Corak tidak terancang secara: Pualaman. alat dan teknik penghasilan. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi aktiviti seperti: Arca timbul. Model. Perhiasan diri (ornamen) . imbangan dan kestabilan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Kegiatan membuat corak dan rekaan ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain. struktur. Alat pertahanan diri. Ukiran. Batik. Diorama. Tenunan. Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada murid membuat rujukan kepada objek sebenar. Tiupan. puisi. Alat permainan. Corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada mana. Topeng dan Origami. Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara. Renjisan dan percikan dan Corak terancang secara: Lukisan atau Catan. kraf dan sebagainya. Ini memberi peluang kepada murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan. Mobail. Di sekolah rendah. lakonan. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. ruang.

majalah.2 Alat dan Bahan Pengenalan dan Penerokaan Alat. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. Media dan Teknik Sebelum memulakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di kelas. 1. Penggunaan alat. bentuk dan ton. media dan teknik dalam pembelajaran seni menggambar juga amat penting untuk menghasilkan hasil kerja yang baik dan bermutu.4. Alatan dan media yang berbagai-bagai yang digunakan keatas sesuatu bahan tujuannya supaya dapat menghasilkan satu hasil kerja seni yang pelbagai untuk menghasilkan jalinan. Setiap murid mempunyai keupayaan dan sikap yang berbeza terhadap sesuatu aktiviti yang akan dilaksanakan. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran yang merangkumi pengenalan. Selain dari itu gunting berbagai saiz. Alat tulis samada yang berwarna atau tidak berwarna. motif. Lain-lain kertas yang boleh digunakan dalam aktiviti seni adalah seperti kertas surat khabar. alat dan bahan. kertas tisu. sugar paper. toilet paper. kertas sampul surat. media kering ataumedia basah semuanya amat berguna untuk melengkapkan kerja-kerjamenggambar. bahan-bahan buangan yang boleh digunakan dalam aktiviti menggambar juga perlu. lakonan. 30 . Pada kebiasaannya alatan yang hendak digunakan adalah terlalu banyak jika hendak disenaraikan. gam.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Bidang ini memberi kesedaran tentang adanya beberapa jenis kraf tradisional dalam budaya tanah air. Adalah menjadi minat murid apabila menghasilkan kerja-kerja seni menggunakan berbagai jenis kertas yang berbagai tekstur. nyanyian dan cerita.3. puisi. Kegiatan kraf tradisional memperkenalkan fungsi. berbagai jenis warna dan berbagai saiz. proses pembuatan serta mengenali tokoh-tokoh bagi setiap bidang kraf yang dinyatakan. corak dan hiasan. kertas pembungkus hadiah. proses dan teknik membuat. kertas kadbod dan banyak lagi. adalah sangat penting bagi seseorang guru mengetahui dan mengenal pasti perubahan dan perkembangan diri murid-muridnya.

pastel. pen. pisau lipat. akrilik. warna pensil Kapur berwarna Oil pastel Artline atau marker Berbagai jenis pen Gouche. sayur-sayuran. warna poster. cat minyak dan cat akrilik. bahan-bahan kutipan dan berus. kanak-kanak dapat menggunakan berbagai alat dan bahan untuk menghasilkan gambar mengikut cara ekspresinya yang tersendiri. lilin. pensel warna. cat poster. Dalam aktiviti menggambar. palet/pembancuh warna Anda boleh menggunakan pelbagai alat dan bahan untuk menggambar. krayon. Media untuk menggambar terdiri daripada dua jenis – media kering dan media basah. warna air. kertas warna. arang lilin dan ‘comte’. gunting. pen. krayon. cat air. Contohnya ialah seperti pensel. gam Berbagai jenis berus lukisan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Dalam penerokaan terhadap aktiviti menggambar. cetakan Lilin Berbagai jenis cebisan kertas suratkhabar atau majalah Bahan-bahan semulajadi seperti berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. berbagai media boleh digunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja. gam. Media basah terdiri daripada cat air. Berikut ialah sebahagian contoh alatan dan media yang boleh digunakan bagai aktiviti menggambar:                  Berbagai jenis pensil Warna pastel. cat poster. Contoh media kering adalah seperti pensel. 31 . cat minyak Stensil Kolaj Capan. pensel warna. dan buah-buahan Penyedut minuman Gunting.

Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. bahan dan teknik dalam bidang membentuk dan membuat binaan berkaitan dengan proses yang mesti dilakukan dalam menjadikan objek itu bersifat tiga dimensi. Menjelmakan objek konkrit tiga dimensi ini akan mengambil kira bagaimana untuk menstrukturkan reka bentuk disamping Seterusnya memerhati menentukan dan meneliti dan sfera-sfera rupa objek yang akan dibuat. Membuat corak dan rekaan 3. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna. sesuatu bentuk konkrit akan di asaskan berdasarkan bentuk-bentuk ilusi dan seterusnya dipindahkan imej ini kepada objek realiti. Pada kebiasaannya. kelebaran. nyanyian dan cerita. Menggambar 2. ketinggian. Mengaplikasikan alat.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Ini membantu perkembangan kanak-kanak dari aspek psikomotor dan emosi dan penting dari segi keperluan fisiologi dan psikologi kanak-kanak. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. lakonan. Membentuk dan membuat binaan 4. Kraf Tradisional Aktiviti Catan Minyak Capan Alat dan bahan Patung Puppert Anyaman 32 . Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada pelajar membuat rujukan kepada objek sebenar. puisi. berat dan garis luar objek. melalui pertimbangan rangka bentuk permukaan-permukaan yang terlibat. Sila anda senaraikan alat dan bahan yang untuk sesuai untuk aktiviti kepada bidang-bidang di bawah: Bidang 1.

namun bagi kanakkanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekpresif (Lowenfeld. Kebanyakan pengkaji seni kanak-kanak menganggap hasil karya seni sebagai satu kaedah menarik untuk melihat cara berfikir dan menyelami perasaan selain melihat dan menguji keupayaan perkembangan kognitif mereka. karya seni kanak-kanak adalah bersifat peribadi dan tersendiri. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak. 1975).4. Aspek Kognitif Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan. Penglibatan kanak-kanak di dalam aktiviti seni visual berupaya memberikan rangsangan dan pembangunan dari pelbagai aspek. Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. akan terus berkembang bersama kanak-kanak sehingga ia membesar. Refleksi ini menurut Koster (2001). 33 . Secara ringkasnya kepentingan pengajaran mata pelajaran pendidikan seni visual kepada kanak-kanak dapat dilihat melalui aspek berikut: a. b.4 Imaginasi dan ekspresi kanak-kanak Penghasilan karya terutama lukisan kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. Bagi orang dewasa seni visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan. Aspek Fizikal Penggunaan alat dan bahan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual memberikan satu bentuk latihan berkesan kepada otot tangan (psychomotor) dan koordinasi tangan serta mata. Pembangunan tahap imaginasi kanak-kanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitiviti kanak-kanak terhadap sekelilingnya.

Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses. murid boleh mempertingkatkan dan menajamkan penggunaan pancaindera dan deria. 34 . berbanding dengan hasilan akhir. Penghasilan imej seperti pokok. d. Selain itu.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual c. Aspek Persepsi Melalui mata pelajaran seni visual. produk dan objek yang terdapat di sekeliling mereka. aktiviti pendidikan seni visual menggalakkan eksplorasi dan eksperimentasi supaya kanak-kanak mempunyai pengalaman luas dalam bidang penghasilan karya. catan dan arca boleh memberikan tafsiran yang dapat membantu ahli psikologi untuk mengenal pasti kanak-kanak yang mempunyai masalah trauma. Pengkaryaan sebagai Medium Komunikasi Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. Aktiviti seni visual merupakan aktiviti yang membantu kanak-kanak mengenali objek selain membantu meningkatkan daya sensitiviti terhadap alam sekeliling mereka. a. Pendidikan seni visual menambahkan pengetahuan mengenai konsep pembuatan dan kronologi sesuatu produk iaitu proses penghasilan dan hasilan seni. Aspek Kreativiti Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek imaginasi mereka. proses ini menyuburkan budaya pemikiran kritikal di dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Ianya dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi. Ianya dijadikan sebagai satu proses pembelajaran kepada kanak-kanak melalui aktiviti imitasi alam sekeliling lalu dipermudahkan menjadi penghasilan simbol abstrak seterusnya menjadikan ianya satu bentuk hasil karya yang unik. Proses pengkaryaan yang menjurus ke arah pengamatan terhadap objek melatih deria kanak-kanak supaya menjadi lebih peka dan meningkatkan daya persepsi mereka. aktiviti seni visual juga meningkatkan daya imaginatif kanak-kanak selain berupaya mengimbangi emosi mereka. Selain itu. figura manusia. Oleh yang demikian.

persekitaran memainkan peranan penting kerana persekitaran yang sihat membantu perkembangan kognitif kanak-kanak dengan cara yang positif. Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak. aktiviti melukis juga menggalakkan kanak-kanak membuat ekspresi diri dengan bercerita mengenai karya mereka sekaligus membantu mereka untuk membina keyakinan diri untuk bertutur. Pengkaryaan sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri Pengkaryaan merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut tahap pemahaman mereka. Konsep kendiri terbina apabila kanak-kanak mampu melukis tanpa ragu dan tidak bimbang memikirkan soal kecantikan karya mereka. Bagaimanakah keadaannya? 35 . Perkembangan artistik kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh persekitaran dan suasana mereka dibesarkan. Bolehkan anda bayangkan anda sedang mendakinya? 3. Jika anda boleh tinggal di sangkar burung. Bagaimana menjana imaginasi kanak-kanak Soalan-soalan yang berimaginasi adalah berguna untuk murid bagi meluahkan perasaan dalam bentuk lukisan atau catan. Gunung yang paling tinggi di Malaysia ialah gunung Kinabalu. Contoh-contoh soalan lukisan atau catan yang berimaginasi adalah seperti berikut: 1. Selain itu. Kesan penghasilan karya lukisan mampu membentuk personaliti kanak-kanak. Melalui lukisan. kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Bayangkan seekor arnab yang berbelang? 4. Adakah kamu tahu bagaimanakah rupa seekor buaya? Bagaimana jika buaya boleh terbang? 2. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual b. Dalam konteks ini.

bahan. ton dan jalinan 6. bentuk. Bertitik-tolak daripada faktor inilah pengetahuan asas mengenai lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak penting bagi guru pendidikan seni visual sebelum kanak-kanak didedahkan dengan pelbagai aktiviti. Contoh imaginasi yang paling berkesan terhadap murid ialah mimpi kerana ia boleh menyentuh perasaan seseorang murid itu. Apa yang kita suruh murid buat 2. Dengan cara ini nilai-nilai estetik akan wujud dalam diri mereka. penggunaan alat dan bahan 8. teknik-teknik dalam aktiviti yang dijalankan 9. Bagi mereka imej yang dihasilkan dari tajuk mimpi contohnya adalah satu cara mengekspresi diri mereka ketika dalam ketakutan atau kegembiraan. Satu cara lain bagi meluahkan perasaan ialah melalui berkomunikasi diantara guru dengan murid. perasaan terhadap hasil kerja sendiri 4. tahap kanak-kanak serta kemampuan mereka perlu difahami supaya guru-guru pendidikan seni visual berupaya merancang aktiviti yang sesuai dengan mengikut tahap yang sesuai. usaha murid terhadap hasil kerja mereka 10. kadar banding. Komen hasil kerja murid dan kita boleh berkomunikasi tentang: 1. teknik. Kesemua pengetahuan yang merangkumi umur. corak.imej unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan adalah sesuatu yang amat berguna dalam proses menggambar. Bagaimanakah bentuk dan warna buah rambutan yang sudah masak atau muda? 2. idea selanjutnya tentang tema dari apa yang mereka sedang hasilkan 3. Apakah warna yang perlu kamu campur ke atas buah-buahan tersebut? Secara tak langsung murid akan menggunakan warna dalam aktiviti mereka.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Menerusi imaginasi murid dapat meluahkan perasaan. Penjelasan mengenai alat. susunan corak 7. media. warna. 1. garisan. cara-cara bagaimana idea tersebut boleh digunakan dalam berlainan 36 . Contoh soalan. saiz. penggunaan tajuk fantasi dan imaginasi 5.

guru dan perlu mengunting. sifat ingin tahu dan kerjasama antara individu atau kumpulan seperti menggunakan strategi pengajaran Belajar Cara Belajar. kanakkanak boleh didedahkan kepada penggunaan perisian-perisian tertentu yang dapat membantu mereka mencipta imej-imej di komputer yang bukan sahaja boleh diwarnakan dengan pelbagai warna yang menarik. anda sebagai memberi aktiviti-aktiviti tambahan untuk meluaskan pengetahuan murid serta mengukuh kemahiran-kemahiran yang telah pengalaman dikuasai.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Walaupun kanak-kanak mempunyai perasaan ingin tahu serta daya imaginasi yang tinggi. ianya perlu dipupuk dan dikembangkan untuk meningkatkan kreativiti serta kebolehan berfikir mereka. 37 . Aktiviti-aktiviti ini dinamakan aktiviti pengayaan. misalnya aktiviti yang berbentuk projek. kajian serta tugasan- tugasan yang dapat melibatkan penggunaan daya kreatif. Adalah menjadi tanggungjawab guru pendidikan seni visual untuk menyuntik rangsangan yang dapat melipatgandakan daya imaginasi kanak-kanak agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dengan teknologi terkini. Dengan memperkenalkan alatan-alatan tertentu. malah mampu bergerak dan bersuara. Akses Kendiri atau Kajian Masa Depan. Apa jua bentuk rangsangan yang diperkenalkan mampu meningkatkan daya fikir mereka kerana kanak-kanak perlu memahami terlebih dahulu bagaimana objek di sekeliling mereka berfungsi supaya imitasi dapat dilakukan kepada hasil seni mereka Bagi murid yang sudah menguasai sesuatu kemahiran-kemahiran asas seperti membentuk. melakar dan mewarna. Aktiviti yang lebih mencabar membolehkan murid berdikari dalam pembelajaran. Kanakkanak pula akan lebih bermotivasi untuk melibatkan diri di dalam aktiviti-aktiviti kreatif. ianya dapat mencambahkan imaginasi kanak-kanak. aktiviti pengayaan diperlukan terutamanya oleh murid yang lebih cerdas untuk mengisi masa terluang dan mengelakkan dari kebosanan. Dalam sesuatu pelajaran. Kit pembinaan tradisional seperti blok-blok berwarna mendorong daya reka cipta kanak-kanak untuk membina rumah atau istana serta mempelajari struktur objek di sekeliling mereka. untuk mencipta serta mereka benda-benda baru ataupun media-media yang baru.

yang menghadapi masalah atau Pemulihan amat perlu untuk murid. persepsi. 38 . Dengan empat bidang merangkumi menggambar. murid diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan. terutama dalam meningkatkan nilai hidup. murid dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. meningkatkan lagi kepekaan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Begitu dapat lari juga dengan aktiviti pemulihan. penghayatan dan kritikan.murid kesukaran belajar dalam menguasai satu-satu kemahiran dalam Pendidikan Seni. anda sebagi guru tidak daripada menjalankan aktiviti pemulihan di dalam bilik darjah. imaginasi dan konsepsi murid. Dengan ini. membuat rekaan dan corak. murid dapat diterapkan dengan penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan. membentuk dan membuat binaan dan kraf tradisional. Kelemahan-kelemahan ini amat perlu di atasi sebelum ia terhimpun yang akan menyebabkan usaha memulih sudah terlewat.5 Rumusan Pendidikan Seni Visual sekolah rendah lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. Murid akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. Melalui kefahaman aspek di atas. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. 1.

jpg Gambar di atas adalah karya pelukis terkenal dunia yang telah dihasilkan pada kurun yang ke19. Aktiviti 1. Apakah strategi pengajaran yang sesuai dalam menyelesaikan masalah tersebut dan huraikan langkah-langkah tersebut dalam bentuk rancangan harian pengajaran dan pembelajaran anda.com/library/Monet-CornerGardenMontgeron. 39 .PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Aktiviti 1.1 Pemulihan adalah penting untuk mengembangkan potensi murid disamping membina keyakinan untuk terus belajar dengan kadarnya sendiri.5 pada kertas bersaiz A4. Anda juga perlu memberi bimbingan yang lebih dan murid perlu mahir dalam sesuatu kemahiran dahulu sebelum beralih kepada kemahiran yang lain. Anda perlu gunakan aktiviti-aktiviti alternatif dalam usaha mengatasi kelemahan murid. Cuba anda membuat apresiasi seni dengan menggunakan pendekatan yang disarankan oleh Feldman (1967) dan Smith (1967) Apresiasi seni anda itu mestilah disiapkan dalam bentuk tugasan. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan font “Arial” saiz 12 dilangkau baris 1.2 http://getfantasticdeals.

1 Sinopsis Tajuk ini meliputi proses meneroka alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran. 1.Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti. pembinaan dan penggunaan alat dan bahan untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini anda seharusnya dapat.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual TAJUK 2 Amali Meneroka Alat dan Bahan 2. 2. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan. Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. bahan. Mengaplikasi asas Teknologi Maklumat dan Komunikasi(ICT) melalui perisian-perisian dalam proses penghasilan karya 3. membina dan mengaplikasi alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif. Melaksanakan aktiviti penerokaan dan eksperimen alat dan bahan untuk meningkatkan pengamatan dan pertimbangan estetik untuk pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan. persediaan mengajar. Merancang aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran setiap bidang kegiatan 40 . 2.

ask. cuba anda senaraikan alat dan bahan yang boleh anda sediakan untuk menghasilkan hasil karya ini. http://images.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Meneroka Alat dan Bahan Meneroka / Membuat eksperimentasi pelbagai jenis alat dan bahan Meneroka / Membuat eksperimentasi perisian-perisian 2.com/fr?q=art+studio&desturi 41 .PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 2.4 KANDUNGAN Meneroka Alat dan Bahan Berdasarkan gambar di bawah.

http://images. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Alat : Bahan: Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan yang anda tahu.ask.com/pictures Apakah alat dan bahan yang boleh digunakan untuk kegiatan Menggambar seperti di atas? 42 .

anda seharusnya dapat menghasilkan pelbagai jenis aktiviti menggambar. gam. pensel warna. cat minyak dan cat akrilik atau kekuda dan alat ‘masking’.1 Meneroka / Membuat eksperimentasi pelbagai jenis alat dan bahan Pelbagai alat dan bahan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR boleh dilaksana untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Dalam merancang pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesas seseorang guru perlu cekap memilih alat dan bahan yang bersesuaian dengan suasana pembelajaran. cat poster. Permukaan untuk catan adalah seperti kertas. Media untuk menggambar terdiri daripada dua jenis – media kering dan media basah. tajuk ini disediakan untuk membina pengetahuan dan kemahiran menggambar melalui penggunaan pelbagai alat. krayon. tikar. pensel warna. Contoh media kering adalah seperti pensel. kanvas dan lain-lain lagi. Melalui asas-asas menggambar. bekas berus.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 2. bahan-bahan kutipan dan berus. Alat-alatan dan perkakas lain adalah seperti palet. ‘easel’ atau kekuda dan alat ‘masking’. cat poster. lilin. olahan bahan dan jenis aktiviti menggambar. kain pengelap. gunting. pen. kertas warna. papan. Contohnya ialah seperti pensel. cat air. Oleh itu.4. 43 . arang lilin dan ‘comte’. Menggambar adalah salah satu daripada empat bidang kegiatan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. Media basah terdiri daripada cat air. pastel. krayon. kad. pen. Anda boleh menggunakan pelbagai alat dan bahan untuk menggambar. beliau haruslah mempunyai pengetahuan tentang pelbagai kegunaan alat dan bahan bagi merancang pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan kondusif bagi mencapai objektif yang hendak disasarkan. Perancangan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan bersistematik dapat menentukan keberkesanan pembelajaran ke tahap yang optima.

sapuan cat akan menonjolkan karya dan memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar. cat gloss dan lain-lain lagi. Kesan lutsinar dan separuh lutsinar dihasilkan. Selalunya. cat emulsi.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Apabila seseorang mengecat. (a) Ali menggunakan berus leper untuk menempelkan cat yang tebal dan pekat di atas kertas dengan pergerakan tangan yang cepat dan stroke pendek yang berulang-ulangan. Teknik kolaj ialah cara menghasilkan karya dengan menggunakan tampalan dari gubahan bahan-bahan seperti berbagai jenis kertas. Jalinan yang kasar dan gagah dihasilkan. c) Aini mengecatkan warna secara tidak bercampur. Berbagai jenis berus atau alat improvisasi lain boleh digunakan untuk menyapukan bahan cat di atas sesuatu permukaan. Warna yang berlainan dicatkan secara titik bertitik bersebelahan satu sama lain. Anda dikehendaki menghasilkan kerja seni seperti yang dihasilkan oleh tiga orang berikut: Kemudian beri ulasan anda terhadap kerja-kerja anda itu. bahan buatan manusia dan bahan alam semulajadi ke atas sesuatu permukaan seperti kertas atau plastik atau papan secara bebas dan boleh bertindih. cat poster. hasilnya ialah catan. 44 . Hasilnya terdapat kesan warna pecahan. Selalunya bahan yang berlainan sifat atau jalinan dapat memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar. (b) Ahmad menggunakan berus basuhan lembut untuk menyapukan warna lutsinar lapis demi lapis selepas warna kering. Teknik catan ialah caramenghasilkan karya dengan menggunakan bahan mengecat seperti cat air.

‘strawboard’ . Kertas plastik yang lutsinar digunting berlengkong dan ditampal untuk menggambarkan air sungai. Membuat hubungkaitan adalah kemahiran berfikir. Kemudian. Teknik capan ialah cara untuk menghasilkan karya dengan menggunakan bahan yang disapukan warna (cat air atau cat poster) dan dicat ke atas sesuatu permukaan. Cara gambar diukir dansifat bahan yang diukir itu akan memberi kesan yang berlainan. capan 45 . membuat pilihan dan membuat keputusan bahan apa patut digunakan untuk benda apa. Anda boleh menghasilkan berbagai rupa bentuk dengan menggunakan berbagai jenis bahan. papan lapis dan ‘polyfoam’. Contoh bahan cetakan lain adalah seperti cetakan lino.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Anda dikehendaki menghasilkan kerja seni seperti yang dihasilkan oleh tiga orang berikut: Kemudian beri ulasan anda terhadap kerja-kerja anda itu. bahan warna disapukan di atas permukaan dan dicetak atas kertas. Pelbagai media dan bahan cetakan boleh digunakan. Ketiga-tiga orang itu telah menghubungkaitkan ciri bahan dengan ciri benda. Secara amnya. papan. warna. imej pada blok cetakan disediakan dan warna atau dakwat cetakan dicetak ke atas permukaan kertas. (c) Swee Ling mengoyakkan dan menampalkan span pencuci periuk yang berwarna hijau untuk menggambarkan rumput. sifat benda dan jalinan. teknik capan juga boleh digolongkan dibawah kategori cetakan. Gambar boleh diukir di permukaan lino. papan lapis atau sebagainya. (a) Mala menyusun dan menampal lidi yang sama panjang dan sama arah untuk menggambarkan dinding rumah. (b) Muthu menampalkan kapas yang bersifat lembut dan putih untuk menggambarkan awan. Untuk jenis cetakan blok. Contohnya adalah seperti capan bahan buangan. Mereka membandingkan rupa bentuk. Mereka perlu membuat perbandingan. Beliau menyusun dan menampal lidi yang panjang dan pendek untuk menggambarkan rupa bentuk segitiga bumbung rumah.

Kadang-kadang titik-titik warna air sahaja yang tertinggal di atas permukaan lilin dan memberi sesuatu jalinan. buku atau sebagainya. Di kawasan yang tidak berlilin. Warna air boleh disapukan di atasnya. Membuat hubungkaitan adalah salah satu daripada kemahiran berfikir. Azman meletakkan kertas di atas kulit pokok. Lilin menolak warna air itu. Jalinan berbagai bahan itu akan memberi berbagai kesan jalinan pada hasil capan. Warna air tidak akan bercampur dengan warna lilin ataupun ‘cow gum’. Dengan teknik ini. Proses membuat batik adalah satu contoh teknik resis. anda boleh menggunakan lilin cair ataupun pepejal. Cuba anda dapatkan contoh gambar seperti yang dihasilkan oleh Azman dengan cara berikut: (a) Azman melukis seekor katak. atau warna air bersama ‘cow gum’. Krayon juga boleh digunakan di peringkat sekolah rendah. Azman perlu membuat pemerhatian dan membandingbeza. Contohnya jika anda menggunakan warna air bersama warna lilin. Dalam aktiviti ini Azman sebenarnya juga menghubungkaitkan dua perkara iaitu kulit katak dan kulit pokok. Kesan yang lembut atau kasar akan terhasil di sempadan penemuan lilin atau krayon dan warna air terpulang kepada jenis lilin atau krayon yang digunakan. Hasilnya jalinan badan ini berbintik-bintik seperti kulit pokok yang kasar itu. Teknik resis menggunakan bahan yang tidak bercampur antara satu sama lain. Beliau menggosokan kawasan badan katak dengan kulit pokok di bawah kertas. warna air akan diserap.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual bahan alam semulajadi (sayuran. 46 . Sila rujuk sumber proses penghasilan batik dilakukan bersama-sama rakan anda samada di internet. Maka terdapat dua kawasan dengan dua jenis kesan. cengkerang). video. Lilin boleh digunakan untuk melukis atau memandamkan sesuatu kawasan permukaan melukis seperti kertas.

kepingan jubin dan lain-lain ke atas sesuatu permukaan seperti kertas.lapis supaya bahan krayon yang tebal berlekat di atas kertas. plastik dan papan secara tersusun. plastik. paku atau plastic boleh digunakan untuk menguris pada krayon tebal itu supaya menghasilkan gambar. bersebelahan dan tidak bertindih.com/photos/ongkyw Perhatikan ciri-ciri yang wujud dalam gambar wayang kulit kemudian jawab soalan yang berikut: 47 . http://www.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Untuk menghasilkan karya dengan teknik gurisan. Permukaan kertas boleh disapu dengan warna krayon secara berlapis.flickr. anda boleh menggunakan sesuatu alat yang tajam untuk mengguris keluar sesuatu bahan yang lembut dari sesuatu permukaan. Kepingan bahan yang diulang secara tidak bertindih memberi kesan khas pada mozek yang dihasilkan. Berbagai jenis alat yang keras dan tajam itu akan memberi berbagai kesan yang berlainan pada garisan yang dihasilkan. Alat dan bahan untuk penghasilan teknik mozek ialah bahan-bahan seperti kertas warna. Alat yang keras atau tajam seperti kayu. Sempadan kepingan bahan yang ditampal itu memberi jalinan keseluruhan kepada gambar yang dihasilkan.

3. gasing dan keris. 2. 6. pemerhatian atau melihat kerja melukis oleh tokoh-tokoh kerana ia amat membantu dalam kerja menggambar. Maklumat ini memudahkan proses mengekspresi diri dalam penghasilan karya. rupa barangan kraf tradisional seperti wau. 3. (b) Apakah teknik yang digunakan dalam kerja penghasilan patung wayang kulit itu? (c) Bagaimana penggunaan unsur seni mengambil peranan dalam lengkap-melengkapi patung itu sehingga terhasilnya imej yang menarik? Pada abad ke-17 dan ke-18. paku dan gunting. 2. abjad rumi. geometri seperti bulat. meja. Biasanya corak terdiri daripada motif tertentu yang disusun berulangan. Manakala dewasa ini pen. Anda boleh menghasilkan corak melalui pelbagai teknik dan cara seperti yang anda akan perhatikan nanti. Anda boleh mengikuti panduan berikut untuk mempertingkatkan kemahiran mengaplikasikan alat. Anda perlu membuat tinjauan. pensel dan arang merupakan media yang amat dominan dan digemari oleh pelukis-pelukis agung. tulisan cina dan tamil serta angka. serangga dan haiwan. dan 5. Motif-motif pelbagai bentuk dan rupa ini boleh diperhatikan di alam sekeliling kita seperti: 1. bahan dan teknik dalam penghasilan karya. tulisan jawi. bahan buatan manusia seperti kerusi.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (a) Nyatakan alat dan media yang digunakan dalam menghasilkan gambar tadi. Anda perlu memahami dan mengetahui alat. 4. alam semulajadi seperti bunga. berus dan dakwat adalah alat atau bahan yang popular di kalangan pelukis. segitiga dan segiempat. 1. rumah. bahan dan teknik kerana ia adalah asas yang paling penting dalam kerja menggambar. Pastikan anda telah mengeksplorasikan alat dan bahan mengikut teknik yang berkaitan dengan jenis gambar yang bakal dibuat sebelum menggambar. kayu. Teknik menghasilkan corak terbahagi kepada dua jenis iaitu: 48 . siput.

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Corak tidak terancang Pualaman Renjisan Lipatan warna dengan kertas Tiupan Titisan Ikatan dan celupan Renjisan dan percikan Corak terancang Lukisan Catan Cetakan Capan Lipatan dan guntingan Resis Kolaj Cuba anda senaraikan alat dan bahan untuk menghasilkan corak yang tersenarai di dalam rajah di bawah: Corak tidak terancang Pualaman Tiupan Ikatandan celupan Renjisan dan percikan Alat dan Bahan Cara membentuk dan membuat binaan 49 .

berat dan garis luar objek. Menjelmakan objek konkrit tiga dimensi ini akan mengambil kira bagaimana untuk menstrukturkan reka bentuk disamping Seterusnya memerhati menentukan dan meneliti dan sfera-sfera rupa objek yang akan dibuat.com/wp-content/uploads Mengaplikasikan alat. bahan dan teknik dalam bidang membentuk dan membuat binaan berkaitan dengan proses yang mesti dilakukan dalam menjadikan objek itu bersifat tiga dimensi. ketinggian.roadsidescholar. melalui pertimbangan rangka bentuk permukaan-permukaan yang terlibat. kelebaran.roadsidescholar.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual http://www. Pada kebiasaannya. sesuatu bentuk konkrit akan di asaskan 50 .com/wp-content/uploads http://www.

mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagi menghasilkan objek. pinang. mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan. 7. menghasilkan jenis-jenis bentuk bergerak dan bentuk yang mempunyai ilusi pergerakan. menggunakan alat dan bahan pengolahan reka bentuk. unsur-unsur seni. terdapat beberapa pertimbangan lain yang perlu dan penting untuk aktiviti membentuk dan membuat binaan. antaranya: 1. gam dan sebagainya. 2. 11. 3. buah kelapa. dan 4. kulit siput dan sebagainya. bahan-bahan terbuang daripada buatan manusia seperti kaki kerus 51 . olahan bahan. 10. 5. 2.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan bentuk-bentuk ilusi dan seterusnya dipindahkan imej ini kepada objek realiti. Penentuan Alat dan Bahan Selain daripada alatan dan bahan yang telah dinyatakan. 8. tanah liat. Tahukah anda bagaimana cara-cara membentuk dan membuat sesuatu karya? Anda boleh: 1. menghasilkan dan melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan. bahan terbuang yang diguna pakai semula. 3. benda-benda daripada alam sekitar seperti buluh. benda-benda buatan manusia seperti manik. 6. membandingkan hasil bentuk rekaan dengan objek sebenar. menentukan cara dan memperagakan bentuk rekaan yang paling sesuai dan menyatakan kesannya. 4. 9. memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan. tisu. menceritakan pengalaman baru yang diperoleh daripada proses menghasil bentuk rekaan. fungsi dan kemasan. mengenalpasti bahagian-bahagian yang terdapat dalam sesuatu binaan. kotak-kotak. kayu larik. berbincang dan menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat.

Secara yang paling asas ia berkaitan dengan: 1. papan yang telah terendam dan banyak lagi benda-benda lain. Bagaimanakah cara ini dapat dilakukan? Anda boleh: (a) Rujukan kepada Objek Sebenar 1. Membuat 'thumbnail print' sebagai tindakan mengawal dan mengawas urusan membuat. 3. memerhati pelbagai jenis bentuk barangan buatan manusia untuk kegunaan harian. Pilih teknik membuat. dan memahami bahawa sesuatu objek itu memenuhi ruang sebenar. permainan dan peragaan. 2. Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada pelajar anda membuat rujukan kepada objek sebenar. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti ada fungsi dan makna. 5. memerhati dan menyatakan perbezaan dan persamaan sifat bahan melalui deria pendengaran. 2. 3. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada beberapa kriteria penghasilan. Bagi teknik topeng misalnya. kaedah tampalan mungkin dianggap paling dominan dan sesuai.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang patah. 3. pilihan saiz pahat. Lakukan pemeringkatan penghasilan topeng ini dengan teliti dan teratur. Segala lakaran ini mengambil kira dari segi kesesuaian objek . arah pergerakan mata pahat 52 . mengenali dan memahami bentuk dan ruang objek. Bagi penggunaan pahat dalam konteks menghasil arca luakan berasaskan kayu perlu diawas dari cara memegang. tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan. Sesuatu perkembangan ('progress') kerja dikawal selia mengikut keperluan bahan dan alat yang menjadikan urutan kerja berjalan lancar dan terancang. Kesesuaian tajuk. memerhati. 4. Kaedah mengguna alat perlu betul dan tertib. memerhati dan menyentuh bentuk benda alam dan benda buatan manusia.

tahap demi tahap. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri kekuatan reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan tajuk binaan. 5. varnis. Bagi kerja-kerja menghalus ke atas objek arca. Tanah liat akan mendap. stabail statik dan perlukan tapak yang mantap. mesin untuk menggaul 'papier mache'. Uli menjadi liut dan lembut. emulsi. 1. cat alas. karya akan kelihatan cantik dan menarik. perada. minyak kayu. 4. Untuk tujuan peragaan yang mantap. Mobail perlu digantung. tentukan tapak yang kukuh dan selamat. Pinggan digunakan untuk proses penyambungan tanah liat yang digelungkan. cat kilat. kertas pasir sering kali diaplikasikan untuk mendapatkan tekstur yang licin dan menarik. Simpan di dalam pasu selama tiga hari. 8. Pilih keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun. . apabila penampilannya berlaku dalam situasi yang relevan. 53 . pilihan lokasi yang relevan dengan objek seni perlu dipertimbangkan. Alatan-alatan yang berupa mesin berkuasa letrik seperti pengisar kertas untuk membuat 'papier mache'. mesin perata dan mesin penyembur cat mungkin diperlukan untuk menghasilkan dapatan yang baik dan bermakna.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual disamping kekuatan dan kadaran pukulan berbantukan tukul kayu. Syelek. Akhirnya. labuci.manikmanik seringkali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. 7. Tanah liat dijemur dan dikeringkan sebelum ditumbuk menjadi debu. Tembikar boleh dibentuk mengikut kehendak sendiri. Campur debu tanah dengan air dan kacau. diorama dikotakkan pada cermin atau perspek yang lutsinar dan origami perlukan penampilan ruang hias yang bertutup seperti almari cermin. Ayak debu tanah liat untuk mengasingkan batu-batu kecil dan sampah sarap yang terdapat di dalam tanah. 3. Bentuk tembikar dari bawah ke atas. 6. Seterusnya. 2. Proses Penghasilan Tembikar Mari kita teliti proses untuk menghasilkan tembikar.

Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: a. 9. 10. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik. kain lap. Ragam hias dibuat dengan menggunakan penepek berukir. Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Semasa membentuk permukaan. bekas air. Cantuman bahagian badan dan kepala tembikar siap dibuat semasa tanah liat masih dalam keadaan separuh siap ('leather hard'). Tembikar yang telah siap disalai dimasukkan ke dalam timbunan sekam. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website. 13. Tapak atau kaki tembikar dibuat secara berasingan. Ini bertujuan untuk menguatkan tembikar. Tembikar yang siap dibuat akan dijemur sebelum dibakar. tanah liat ditekan dengan kayu di sebelah dalamnya ditahan dengan tangan. Alat dan 54 . Bincang bersama rakan anda. Damar disapu di bahagian bawah tembikar bagi mengelakkan tiris. Tembikar dikeras secara tanur dedah iaitu dilakukan secara salai 12. Peralatan lain: palet. Tekan dan gerakkan bahagian mata pisau dari bawah ke atas. Bahan: warna air atau warna poster. 7. 1. Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……. Pisau buluh pula digunakan untuk melicinkan permukaan tembikar. cuba anda senaraikan alat dan bahan yang perlu disediakan dalam menghasilkan satu binaan tembikar 2. Daripada kenyataan di atas. kertas kartrij……. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. 8. 11. Jenis pertama adalah alat dan yang digunakan untuk penghasilan. kertas surat khabar……… b.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 6..

Contohnya : Bola.papan tulis.kotak ubat gigi.beg. Jelaskan.kasut.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: i) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid. jam.papan gulung.bakul sampah.kad huruf dan angka.sikat.kotak tisu.rambutan.penyapu.kerusi.kad separuh bulatan.papan flannel.tiket.cermin.petikan rencana…………. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner meja 55 .kad perkataan dan kad ayat.batu.kek harijadi. ii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.daun. gambar rajah.almari raket.rumpu.gula-gula.senarai. Contohnya: Jadual.penyusunan grafik.roda.carta.cawan.bata.baju.botol.kad sisipan. iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya Sila senaraikan di sini : Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal berdasarkan item yang tersenarai di rajah di bawah.kacang.meja.….bunga.tiang.

rupa. tepat dan berkualiti. Kos untuk menyediakan bahan juga adalah jauh lebih murah. Begitu juga para perekabentuk grafik menggunakan alat-alat konvesional seperti pen teknikal. Disamping itu rekaan yang dihasilkan juga lebih mudah. Ia disampaikan kepada penonton menggunakan skrin komputer atau melalui cetakan berkomputer. pembaris. Ianya boleh dipersembahkan dalam pelbagai bentuk. corak. pantas. gambar realistik sehingga berbentuk fantasi. seorang pelukis atau perekabentuk boleh menggunakan pelbagai perisian bagi menggantikan bahan dan peralatan manual tersebut untuk melahirkan idea mereka dengan lebih bebas dan kreatif.2 Meneroka/Membuat Eksperimentasi Perisian-Perisian Pada masa lalu seorang pelukis menggunakan berus. Seorang guru biasanya menghasilkan karya digital bukan untuk tujuan perniagaan tetapi untuk menyediakan bahan-bahan pengajaran. cat dan kanvas untuk mencurahkan idea-idea kreatif mereka. warna dan sebagainya bagi menghasilkan rekaan yang kemas dan tepat. Pembelian perisian grafik yang tulin mungkin berbaloi bagi syarikat-syarikat yang menyediakan perkhidmatan rekabentuk kerana akan mendapat pulangan yang lumayan. jangka sudut.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 2. Kajian rekaletak. kajian warna dan proses mengubahsuaian imej juga menjadi jauh lebih mudah berbanding menggunakan cara manual. Sekarang ini 56 . Perisian Grafik dan Lukisan Digital Grafik dan lukisan digital boleh dihasilkan dengan menggunakan perisian-perisian tertentu yang dijual dipasaran atau dilanggan melalui internet.4. Secara umumnya grafik atau lukisan digital adalah merujuk kepada sebarang rekaan dan karya seni yang dihasilkan menggunakan perkakasan dan perisian komputer. tiga dimensi dan animasi. Sebagai seorang guru mungkin kita tidak perlu membeli perisian yang canggih untuk mengajar lukisan digital kerana kosnya sangat mahal. daripada yang ringkas seperti garisan. kerana semuanya dalam bentuk digital dan sangat mudah untuk membuat salinan serta mengubah saiznya. Kini dengan perkembangan teknologi komputer. Ada juga sebahagian perisian tersebut kita boleh perolehi sacara percuma dengan memuat turun daripada internet.

menarik. Di sekolah kita boleh menggunakan prisian grafik seperti Microsoft Paint atau Paint Brush yang telah tersedia di dalam Microsoft Windows. latar belakang bahan persembahan dan sebagainya. atau diperolehi melalui internet.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual sudah ada banyak perisian-perisian yang dibangunkan dan diberikan secara percuma (opensource) untuk tujuan rekabentuk atau melukis. 57 . banner rekabentuk kulit buku. saiz dan kesan khas. Berikut adalah antara perisian-prisian yang popular dan selalu digunakan di dalam bidang rekabentuk grafik dan lukisan digital. lebih realistik dan tidak memerlukan kemahiran yang tinggi. Melalui perisian penyuntingan foto juga perekabentuk boleh mengabungkan pelbagai imej. Walau bagaimanapun imej jenis bitmap yang dihasilkan. Di samping itu perisian seperti ini berguna untuk menyunting imej-imej yang diambil menggunakan kamera digital. Agak sukar untuk menghasilkan imej-imej yang abstrak seperti untuk menerangkan konsep-konsep dalam sains atau sesuatu rekaan yang baru dengan menggunakan perisian penyuntingan imej. Perisian penyuntingan foto dan membentuk imej Perisian penyuntingan foto sering digunakan di dalam menghasilkan rekaan seperti poster. grafik untuk laman web. sekiranya diperbesarkan akan kelihatan begerigi. pengimbas. Imej bitmap boleh diterima oleh kebanyakan perisian pembangunan aplikasi multimedia. Imej seperti ini mudah dihasilkan. Imej peta (bitmap) biasanya dihasilkan dengan menggunakan perisian penyuntingan imej. a. Menukar saiz atau imej gambar akan menyebabkan kejatuhan kualitinya. Imej-imej tersebut boleh diubahsuai dari segi warna. Perisian grafik dan lukisan digital boleh dibahagikan kepada beberapa kategori mengikut kegunaannya. teks dan kesan khas agar hasilnya kelihatan lebih artistik. aplikasi multimedia.

percetakan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Berikut adalah antara perisian yang sangat popular yang digunakan untuk mengedit foto: o Adobe Photoshop o Corel Painter o Print Shop Pro o Photo Impact Antaramuka perisian grafik Adobe Photoshop Pada masa ini Adobe Photoshop adalah antara perisian penyunting imej yang sangat bertenaga dan banyak digunakan oleh perekabentuk seluruh dunia. 58 . Diakui di seluruh dunia sebagai standard industry. pengiklanan dan banyak lagi. Photoshop adalah nama standard dalam rekabentuk grafik yang digunakan untuk menghasilkan imej-imej yang menarik dalam pembinaan laman web.

Antara yang terkenal ialah The Gimp yang boleh dimuatturun melalui alamat.photoshopstar. terdapat juga perisian penyuntingan imej berasaskan sumber terbuka (open source) yang boleh didapat secara percuma.    http://www.photoshopsupport.html http://www.com/tutorials.org 59 . bagaimana menggunakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Adobe Photoshop dengan lebih berkesan melalui laman-laman web berikut.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pelajari tips dan trik.gimp.com/ Contoh bahan-bahan grafik untuk pelbagai kegunaan yang dihasilkan menggunakan perisian Adobe Photoshop Selain dari itu.adobephotoshoptutorials. http://www.com/ http://www.

GIMP juga memiliki banyak kemampuan. 60 .org Antaramuaka Perisian GIMP GIMP adalah singkatan dari GNU Image Manipulation Program (Program Manipulasi Gambar GNU).PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Laman web GIMP .http://www. GIMP ditulis dan dikembangkan di bawah X11 pada platform UNIX. Ini adalah perisian yang fungsinya hampir menyerupai Adobe Photoshop dan diedarkan secara percuma untuk tugas-tugas seperti mengedit gambar. mengabungkan pelbagai imej dan teks. Sebagai contoh ia dapat digunakan untuk aktiviti catan yang mudah. menambahkan kesan-kesan artistik. mengubah format gambar dan banyak lagi.gimp.

Ia juga banyak digunakan dalam bidang teknikal.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Tapi pada dasarnya kod yang sama juga berjalan pada MS Windows dan Mac OSX.net/ http://www. Disamping itu imej vector juga sering digunakan dalam dunia seni rekabentuk grafik dan multimedia. Di bidang pendidikan imej vector banyak digunakan dalam menghasilkan ilustrasi bagi tujuan menerangkan konsep-konsep yang abstrak secara visual.com/ Contoh kesan pengubahsuaian imej yang dihasilkan menggunakan perisian GIMP b. Perisian untuk melukis ilustrasi dan imej Perisian grafik dari kategori ilustrasi atau lukisan imej vector (vector) amat popular dalam menghasilkan Clip Art (untuk tujuan komursial). kejuruteraan atau rekabentuk.org/tutorials/ http://gimp-tutorials. bagaimana menggunakan kemudahankemudahan yang diberikan oleh perisian GIMP dengan lebih berkesan melalui laman-laman web berikut.gimp.gimp-tutorials. Pelajari pengetahuan asas. tips dan trik. 61 .    http://www.

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Berikut adalah antara perisian yang sangat popular yang digunakan untuk melukis ilustrasi dan imej:     Adobe Illustrator Macromedia Freehand Corel Draw Corel Designer Antaramuaka Perisian Adobe Ilustrator Adobe Illustrator adalah satu perisian yang telah menjadi aplikasi standard dan sangat degemari oleh kebanyakan perekabentuk untuk menghasilkan grafik ilustrasi. Imej bitmap dapat dengan mudah diperbesarkan tanpa kehilangan kualitinya. 62 . Seniman. pelukis dan pereka grafik menggunakan Illustrator untuk membuat grafik berasaskan vektor yang bertentangan dengan grafik berasaskan bitmap seperti di dalam Adobe Photoshop.

terdapat juga perisian melukis ilustrasi dan imej berasaskan sumber terbuka (open source) yang boleh didapat secara percuma.com/support/illustrator/ http://www.adobeillustratortutorials.com/tutorials http://www.com/ Contoh ilustrasi yang dihasilkan menggunakan perisian Adobe Illustrator Selain dari itu.    http://www. Antara yang terkenal 63 . Berikut adalah antara laman-laman web yang boleh dilayari untuk mempelajari dengan lebih lanjut lagi teknik dan trik di dalam Adobe Illustrator.ndesign-studio.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Menguasai Adobe Illustrator memang tidak mudah. ianya memerlukan masa dan kesabaran.adobe.

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual ialah INKSCAPE yang boleh dimuat turun melalui alamat. berasaskan program SVG imej vektor.org/ Laman web INKSCAPE . Perisian ini sangat berguna untuk menghasilkan rekaan grafik seperti. seperti Adobe Illustrator.inkscape. Perisian ini adalah satu kumpulan dengan perisian yang sering digunakan untuk melukis. 64 .inkscape. Freehand dan Corel Draw.http://www. http://www.org/ Antaramuaka Perisian INKSCAPE Inkscape adalah sebuah perisian open source (sumber terbuka).

Inkscape boleh dijalankan menggunakan system operasi Windows. 65 . gambarajah.com/ Contoh ilustrasi yang dihasilkan menggunakan perisian INKSCAPE c.    http://www. imej yang menggunakan garisan.teekoo.org/doc/basic/tutorial-basic. Macintosh. Untuk mempelajari Inkscape dengan lebih lanjut layari lamanlaman web berikut.inkscapetutorials. lukisan teknik kartun. Perisian rekabentu 3D dan animasi Perisian grafik 3D membolehkan kita menghasilkan objek-objek dalam bentuk tiga demensi.html http://www.inkscape. Inkscape sedang mengalami perkembangan yang sangat cepat dengan fitur baru ditambah dan pematuhan terhadap standard SVG yang terus berkembang. dan Linux.net/ http://inkscape. typografi. carta. Biasanya perisian 3D juga memberi kemudahan untuk menghasilkan aminasi yang boleh digunakan dalam aplikasi multimedia atau penerbitan video. logo dan sebagainya.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual iIlustrasi.

3D Studio Max Perisian Ulead Cool 3D Studio 66 . Sebagai contoh. kenderaan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Dengan menggunakan perisian jenis ini ia memudahkan pengguna menghasilkan objek-objek seperti model dan karakter pelbagai bentuk. Antara perisian 3D yang sering digunakan untuk menghasilkan imej dan objek dalam rupa bentuk tiga demensi ialah seperti. kartun dan sebagainya. lankskap. barangan. perisian 3D sangat berguna untuk menghasilkan rekabentuk seperti model bangunan.     Ulead Cool 3D Studio Xara 3D Ray Dream 3D.

yang membolehkan pengguna melihat filem yang dihasilkan serta pemain animasi untuk pratonton. yang boleh digunakan untuk memulakan atau diubah sesuai mengikut keperluan pengguna. gaya. gambar diam. Perisian ini telah dilengkapi dengan perpustakaan (library) objek pra-dibuat. Ia menggabungkan antara muka yang berkesan dan berkemampuan menghasilkan animasi profesional untuk video. lengkap dengan latar belakang video. Ulead Cool 3D adalah antara perisian 3D animasi generasi baru khususnya untuk pengeluaran video berkualiti tinggi. sifat dan kesan. Antaramuka perisian ini menawarkan mod edit kronologi. GIF animasi urutan gambar.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Antaramuka Ulead Cool 3D Studio Ulead Cool 3D adalah antara perisian grafik 3D dan animasi yang sering digunakan kerana agak mudah dipelajari. kesan khas dan banyak lagi. Pengguna juga boleh mengimport setiap objek 3D yang ada dan diubahsuai mengikut keperluan. Pengguna boleh membuat model teks 3D. dan Macromedia Flash filem 3D. 67 .

binaan. Dengan perisian ini pengguna boleh membuat lakaran bangunan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Untuk mempelajari perisian Ulead Cool 3D dengan lebih lanjut anda boleh melayari laman-laman web berikut.    http://www. 68 . Perisian ini agak mudah digunakan dan pengguna boleh menghasilkan model-model 3D dengan cepat dan tepat. tekstur. Antara yang terkenal ialah Google SketchUp yang boleh dimuat turun melalui alamat.htm http://www. http://sketchup.com/learning/cool3d.net/video/ulead_cool_3d/ http://www. model.ulead.com/ Google SketchUp adalah perisian pemodelan 3D-alat gambar yang sangat bertenaga dan intuitif.tutorialguide.com/tutorials/ulead_cool_3d/ Contoh karya 3D yang dihasilkan menggunakan perisian Ulead Cool 3D Studio Selain dari itu. lanskap dan sebagainya dengan perspektif serta ukuran yang tepat.google. dan sebagainya yang telah disediakan oleh Google untuk dikongsi bersama. Pengguna juga boleh menggunakan contoh-contoh model. terdapat juga perisian 3D dan animasi berasaskan sumber terbuka (open source) yang boleh didapat secara percuma. pokok.pixel2life.

com/ http://www. ke 3D Warehouse. pengguna boleh mengeksport ke Google Earth.    http://www.cfm http://www.com/tutorial/index.googlesketchuptutorials. Contoh model 3D yang dihasilkan menggunakan perisian Google SketchUP 69 . Berikut adalah laman-laman web yang boleh layari untuk mengetahui dengan lebih lanjut penggunaan perisian Google SketchUp.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Setelah gambar 3D dapat diselesaikan. menyimpan fail atau membuat cetakan melalui pencetak.html .creative-3d.sketchup2india.net/3dlinks/tutorials_Sketchup.

teks dan ilustrasi yang sesuai dengan tajuk tersebut. Aktiviti 2. resis.2 Sebagai guru Pendidikan Seni Visual anda perlu mempunyai kemahiran bagi menghasilkan alat bantu mengajar yang kreatif dan bermutu. 70 . geometrik dan typografi.3 Dengan menggunakan perisian penyuntingan imej dan foto. Anda dikehendaki menghasilkan kerja seni menggambar dengan menggunakan teknik lukisan. Umpamanya.1 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran.Pilih satu tema sahaja sebagai hal benda kepada pengkaryaan anda. hasilkan satu poster yang bertajuk ” Pendidikan Berkualiti dan Berinovasi” . cetakan. sekiranya anda memilih tema kehidupan laut maka kesemua kerja anda adalah berkisar tema tersebut. percikan. Bidang yang hendak diajar adalah membuat corak dan rekaan. stensilan. Aktiviti 2. capan dan mozek. catan.4 Dengan menggunakan perisian melukis ilustrasi dan imej. Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan dengan menggunakan tema geometrical. hasilkan rekaan corak yang menggunakan gabungan motif organik. Gabungkan pelbagai imej. montaj. gosokan. kolaj. Aktiviti 2.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Aktiviti 2.

K. (2000).K.PSV3104 Pengajian dan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR RUJUKAN : Albert. Buku panduan khas Pendidikan Seni Visual. Cincinnati. USA: Delmar Learning Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir. Kementerian Pendidikan Malaysia. Jemaah Nazir Sekolah. 29 . Kuala Lumpur: Venton Publishing.: DBP. Standard kualiti pendidikan Malaysia. The State Of Teory: History. Becoming Art Teacher. Wolf. Ohio: North Light Bates. Philadelphia: Open University Press Herr. KBSR. (2006). (2001) Creative Learning Activities For Young Children. (2000). sekolah: Instrumen pemastian standard. K. (1998). K. KBSR. ( 1987 ) Children And The Arts. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. Buku sumber guru Pendidikan Seni Visual. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia. KL: Kumpulan Budiman Sdn.KBSR.(2003). Standard kualiti pendidikan Malaysia.L. M.L. (1991) Basic Drawing Techniques. Sekolah: Pernyataan standard. J. (1997) Pendidikan Seni 1: Prinsip Pendidikan Seni.: DBP.: DBP. Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia Jemaah Nazir Sekolah. Bhd.: DBP. R.KBSR. (2003). David J. USA: Wadworth. Caroll. (2004).L. Hargreaves. Art and Critical Discourse. D. Mazlan. (1985).L. (1998). Kementerian Pendidikan Malaysia. Jemaah Nazir Sekolah. London: Cambridge University Press. Pengurusan Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan rendah. Kementerian Pendidikan Malaysia. Teknologi & Rekabentuk Grafik Digital. G. Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. (1994).

com.A.my PANEL PENULIS MODUL PSV IPGM TB Kelulusan: Sarjana Pendidikan (USM) B. Sajap Bin Maswan Pensyarah IPGM Kampus Tuanku Bainun Mengkuang 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang sajap@sajadstudio.D (Teknologi Pendidikan & Multimedia) M.PSV3105 Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH PSV3105 Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual NAMA KELAYAKAN En.info Kelulusan: Ed.Fine Art (USM) Sijil Guru Khas Pendidikan Seni (MPIK) Sijil Guru (MPSI) Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual ( 4 tahun ) Guru Sekolah Menengah (26 tahun) Dr. Hons.(Fine Art/Rekabentuk Grafik) Sijil Perguruan (IPSI) Pengalaman: Pensyarah Teknologi Pendidikan ( 5 tahun ) Guru Sekolah Menengah (11 tahun) 30 . Hons.Ed (Teknologi Pendidikan) B.A. Khairul Albar Bin Masror Pensyarah IPGM Kampus Tuanku Bainun Mengkuang 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang barmasror@yahoo.

PSV 3105 Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat T 32 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->