30 Agustus 2010

Aqidah Islamiah 
Pengertian Misi

dan Tujuan Agama Islam Fungsi dan Peran Aqidah Islamiah Hal-hal yang merusak Aqidah Islamiyah

y

{ .(269/

}

)

y "Allah berikan HIKMAH kepada

siapa saja yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang diberi HIKMAH, maka ia telah diberi kebaikan yang banyak" (Al Qur'an, Surah Al Baqoroh, 2:269)

BANGUNAN APAKAH INI? .

perasaan dan kesadaran (qolb). yaitu akal. nafsu jgn dibunuh. Hadistnya: sesungguhnya nafsu senantiasa membawa kearah keburukan . Suatu sistem ajaran ketuhanan yang berasal dari Allah SWT. y Dengan ajaran Islam.yIslam ad. (terkait dengan potensi fisik dan non fisik. y Islam sebagai agama dari Allah dan yang menciptakan manusia adalah Allah sudah tentu ajaran Islam akan selaras dengan fitrah kejadian manusia (fitrah dalam arti pembawaan asal manusia secara umum sejak kelahiran/awal penciptaan) dengan segala karakteristiknya. nafsu: spy dinamik tdk statis. fitrah kemanusiaan akan membawa ke arah kebaikan dan keselamatan bagi dirinya atau orang lain. yContoh: akal sebagai instrumen berpikir (kemungkinan malas dan kurang minat). dan ruh. diturunkan kepada umat manusia dengan wahyu melalui perantaan Nabi Muhammad SAW. nafsu. terkadang membawa hal keburukan.

dan Islam ad.Islam nama Agama Dalil naqli QS..  Orang yang menganut. Sistem ajaran dari Allah.  Islam ad. Al-Maidah(5). Artinya: Pada hari ini Aku lengkapkan agamu dan Aku sempurnakan nikmatKu atasmu dan Aku ridha Islam sebagai agamamu. ayat 3: «. . Tidak boleh di sebut kepada pembawanya yaitu Mohamedanism atau kepada pemelukya. memeluk dan mengikuti ajaran Islam disebut MUSLIM. Sistem ajaran bagi seluruh ummat manusia di dunia. bukan untuk bangsa atau ras dan suku bangsa tertentu. misalnya Arabism.

dan ASLAMA artinya berserah diri atau tunduk patuh. . diri dan masyarakat. di dunia dan akhirat 3. b) Terminologi (istilah) ad. Sehingga dapat mengandung makna: 1. SALAMAH artinya keselamatan. 2. Satu sistem ajaran ketuhanan (agama) yang berasal dari Allah SWT yang disampaikan kepada ummat manusia melalui risalah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Berserah diri dan tunduk patuh pada aturan2 hidup yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Memperoleh keselamatan atau bebas dari bencana. suka atau tidak. artinya damai/kedamaian.Pengertian secara: a) Etimologi (lughowi/bahasaa) berasal dari tiga akar kata SALAM. Memasuki kedamaian dan menciptakan rasa damai dalam kehidupan.

dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu. maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: ³Jadilah´. maka jadilah dia. kemudian Allah berfirman kepadanya: ³Jadilah´ (seorang manusia).Menurut ajaran Islam. Allah menciptakan Adam dari tanah.´ [Al Baqoroh:117] y ³Sesungguhnya misal (penciptaan) `Isa di sisi Allah. Tuhan adalah pencipta segalanya: y ³Allah Pencipta langit dan bumi. Lalu jadilah ia. adalah seperti (penciptaan) Adam.´ [Ali Imran:59] .

kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali.´Katakanlah: ³Apakah di antara sekutusekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk. kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali?´ katakanlah: ³Allah-lah yang memulai penciptaan makhluk. maka bagaimanakah kamu dipalingkan (kepada menyembah yang selain Allah)?´ [Yunus:34] .

³Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: ³Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam´. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?´ Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya.´ [Al Maaidah:17] . Katakanlah: ³Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah. Dia menciptakan apa yang dikehendakiNya.

tidak mungkin Tuhan lahir.y Tuhan juga telah ada sebelum segala sesuatu ada (awal). atau pun meninggal. dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.´ [Al Hadiid:3] y Oleh karena itu. ketika makhluk lain masih ada. Jika ada. itu tidak lain hanyalah makhluk ciptaan Tuhan belaka. . Yang Zhahir dan Yang Bathin. ketika makhluk lain sudah ada. ketika yang lain telah musnah (akhir): y ³Dialah Yang Awal dan Yang Akhir. Tuhan juga akan tetap ada.

Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu.´ [Al Maa-idah:73] . yaitu: Allah. padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa.Hanya ada satu Tuhan. pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. y ³Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: ³Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga´.

´ Katakanlah: ³Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah. [Ar Ra¶d:16] . atau samakah gelap gulita dan terang benderang. Katakanlah: ³Adakah sama orang buta dan yang dapat melihat.Allah tidak punya sekutu. padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak (pula) kemudharatan bagi diri mereka sendiri?´. ³Katakanlah: ³Siapakah Tuhan langit dan bumi?´ Jawabnya: ³Allah. apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?´ Katakanlah: ³Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa´.

³Dan katakanlah: ³Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.´ [Al Israa:111] .

Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya.Maha Suci Allah dari mempunyai anak dan sekutu. ³Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. kalau ada tuhan beserta-Nya. dan sekalikali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya.´ [Al Mu¶minuun] . dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain.

tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering. dan tiada sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula). baik yang zahir mau pun yang ghaib. [Al Ikhlas:4] y Allah Maha Mengetahui. dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. y ³Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib. melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).³dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia´.´ [Al An¶aam:59] .

y Allah Maha Mengatur. roboh seketika. . Atau lalu-lintas udara yang diatur dengan radar. Itulah bukti bahwa keteraturan itu terjadi karena adanya Sang Maha Pengatur: Allah. Sering kita lihat jembatan yang telah dirancang oleh para ahli dan dibangun ratusan tukang dengan tiang-tiang yang kuat. meski semuanya telah beredar selama milyaran tahun. pengawas udara. y Namun tidak pernah sekalipun langit yang tanpa tiang ambruk menimpa bumi. serta pilot dan co-pilot. tetap selalu mengalami kecelakaan setiap tahunnya. Matahari tidak pernah menabrak bulan atau bumi.

Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan.´ [Ar Ra¶d:2] . dan menundukkan matahari dan bulan.y ³Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat. menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya). supaya kamu meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya). kemudian Dia bersemayam di atas `Arsy.

dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit. karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah.´ [Al Baqarah:22] . lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu. padahal kamu mengetahui.y Allah juga telah memberikan banyak nikmatnya kepada manusia: y ³Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap.

lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. silih bergantinya malam dan siang.´ [Al Baqarah:164] y Itulah beberapa sifat dari Allah. bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. . Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. Sifat-sifat Allah lainnya tercermin dalam 99 nama Allah (Asma ul Husna). dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Tuhan kita.y ³Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi.

Seorang Muslim wajib beriman atau mempercayai bahwa Tuhan itu ada. yaitu Allah! . Sebagaimana TV. Kulkas. Tentu ada yang membuatnya.y Tauhid (mengesakan Allah): Tuhan Itu Satu y Sesungguhnya. matahari. dan lainlain yang tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa ada pembuatnya. Mobil. dan lain-lain. begitu pula langit. Nabi Muhammad SAW diutus Allah dengan misi menyampaikan kalimat Tauhid. bumi. bintang. manusia. yaitu agar manusia menyembah Allah semata dan tidak menyembah sembahan lainnya selain Allah.

ummat Islam wajib beriman bahwa Tuhan itu satu. Nabi Muhammad SAW diutus Allah dengan misi menyampaikan kalimat Tauhid.y Setelah mempercayai keberadaan Tuhan. yaitu agar manusia menyembah Allah semata dan tidak menyembah sembahan lainnya selain Allah: . y Sesungguhnya.

y Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya´. yang diwahyukan kepadaku: ³Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Esa´.´ [Al Kahfi:110] .y ³Katakanlah: ³Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu.

´ [An Nahl:120] . seperti Nabi Ibrahim juga mengajarkan tauhid kepada ummatnya. yaitu agar hanya menyembah satu Tuhan. yaitu: Allah. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan).y Nabi-nabi sebelumnya. dan tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain: y ³Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif.

y Luqman yang saleh pun dalam Al Qur¶an diceritakan menasehati agar anaknya tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain: y ³Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya. di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: ³Hai anakku. janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benarbenar kezaliman yang besar´.´ [Luqman:13] y Seharusnya setiap orang tua mencontoh Luqman untuk menanamkan ajaran Tauhid kepada setiap anaknya. .

berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan Haji ³ [HR Bukhori-Muslim] . mendirikan sembahyang.a.y Dalam Islam.a: Nabi s. Jika seorang masuk Islam. mengeluarkan zakat. mengesakan Allah adalah rukun yang pertama.w telah bersabda: Islam ditegakkan di atas lima perkara yaitu mengesakan Allah. dia harus menyatakan bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya: y ³Hadis Ibnu Umar r.

dan tempatnya ialah neraka. Yesus atau Isa adalah seorang manusia yang dilahirkan dari rahim ibunya. maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga.´ [Al Maa-idah:72] . tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu´ Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah. Siti Maryam: y ³Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: ³Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putera Maryam´. padahal Al Masih (sendiri) berkata: ³Hai Bani Israil.y Menyembah Yesus atau Isa sebagai Tuhan adalah dosa yang amat besar. sedang Yesus atau Isa bukanlah pencipta alam semesta. Tuhan adalah Pencipta alam semesta.

sehingga ada lebih dari 1 Tuhan seperti Tuhan Bapa dan Tuhan Anak.´ [Al An¶aam:101] .y Sesungguhnya. Dia menciptakan segala sesuatu. kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu bisa beranak dan dilahirkan layaknya manusia. dan Dia mengetahui segala sesuatu. padahal dia tidak punya istri? Adakah (na¶udzubillah min dzalik!) mereka mengira bahwa Tuhan berzina dengan Maryam sehingga punya anak di luar nikah? Allah SWT membantah kebohongan itu: y ³Dia Pencipta langit dan bumi. Bagaimana Allah bisa punya anak. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai isteri.

begitu pula setelahnya. Tauhid (Mengakui Tuhan itu ada dan satu.y Sesungguhnya. yaitu Allah SWT). . adalah hal paling penting dan pertama-tama yang harus dipelajari oleh seorang Muslim. Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun masa-masa pertama kenabiannya. gigih menyampaikan ajaran Tauhid kepada orang-orang kafir Quraisy.

betapa banyak orang yang haji tapi tetap berzinah. sehingga lupa pada hal yang primer: Tauhid! . Banyak orang yang murtad karena kurang beres Tauhid-nya. tasauf. aqidah ummat Islam jadi lemah. Betapa banyak orang yang sholat. dan lain-lain. Akibatnya.y Saya melihat banyak orang yang terlalu fokus pada masalah fikih. Itulah jika kita terlalu sibuk pada hal sekunder. Padahal Tauhid ini adalah dasar dari agama Islam. tapi kurang mengkaji masalah Tauhid. tapi tetap korupsi. dan bahkan ada muslimah yang berjilbab. akhirnya nikah dengan orang kafir dan menjadi kafir pula.

3. sehingga dengannya manusia mendapatkan kebahagiaan hakiki lahir & bathin. sehinggan ia mendapatkan kebahagian hakiki di akherat kelak.Mengajak dan menyuruh manusia untuk tunduk patuh (aslama) pada aturan-aturan Allah (submission to the will of God) dalam menjalani kehidupannya di dunia.MISI dan TUJUAN AGAMA ISLAM 1. hidup pribadi. dunia & akhirat.Membimbing manusia untuk menemukan kebahagiaan dan dalam menciptakan kedamaian. sosial bersama orang lain sehingga dengannya ia mendapatkan kebahagiaan hakiki.Memberikan jaminan kepada manusia dalam mendapatkan keselamatan dan terbebas dari bencana hidup baik dunia atau akhirat. baik suka atau tidak. . 2. lahir dan bathin di dunia.

diri pribadi. orang lain atau dengan alam). Syariah : ketentuan-2 berbuat dalam menata hubungan dengan Allah dan sesama makhluk.Dimensi Ajaran Islam: AQIDAH SYARIAH AKHLAK Aqidah: masalah-2 yang harus diimani dan diyakini. . 1. 2. 3. Akhlak : masalah-2 kehidupan yang berkaitan dengan ketentuan-2 dan ukuran-2 baik buruk atau benar salahnya suatu perbuatan. (perbuatan lahir/batin.

Fungsi dan Peran Aqidah Islamiah Islam ad. sehingga tercipta suatu tatanan hidup yang selaras dengan Sunnatullah (hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta). Agama yang diturunkan Allah swt untuk memberi petunjuk kepada manusia tentang jalan mana yang harus ditempuh dalam meniti dan menata kehidupan. .

dibersihkan jiwanya 2. y Dengan ajaran akhlak. baik sebagai pribadi-2 atau bersama-2: 1. ditingkatkan derajat moral kemanusiaannya 3. .berdasarkan kaidah-2 Islam yang telah ditetapkan).y Akhlak berkaitan dengan ajaran Islam bagaimana seharusnya manusia bertindak sehingga ia dapat mengukur dan diukur moralitasnya (bermoral dan tidak bermoral . Dijauhkan dari dorongan-2 dan kecendrungan-2 untuk melakukan tindakan yang mungkin dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain. manusia.

. mengingatkan manusia pada negeri akhirat´ ~Misi Utama Nabi Muhammad saw: Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-2 yang mulia´. Shad (48) ayat 46: ³ Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan akhlak-2 yang tinggi. ~ Perhatikan QS.Akhlak sebagai Misi Utama Agama Islam. seandainya mereka tetap melakukan tindakan-2 yang tidak terpuji yang cendrung bertujuan hanya untuk memuaskan nafsu belaka. Perbuatan Akhlak merupakan misi inti dari setiap diutusnya Rasul ditengah-2 umatnya. Rasul dan Nabi bertugas untuk mengingatkan mereka tentang akibat buruk yang akan menimpa.

Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. jika lebih banyak berbuat dosa. tentu neraka akan balasannya. Dari ayat tsb. QS at-Tahrim (66) ayat 6. Sebagai pribadi kita harus mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan kita kepada Allah swt di akherat kelak. Bila banyak melakukan amal sholeh maka insyaAllah surga ganjarannya. Sebaliknya. Ada perintah untuk menjaga diri. . Semua amal perbuatan yang baik dan buruk akan dihisab oleh Allah swt.

´ ´Maaf Tuan. ´Hai pengembala. aku ingin membeli seekor kambing yang kau gembala ini. Abdullah bin Umar berkata kepada pengembala yang masih bocah itu. Abdullah bin Umar suatu ketika bertemu dengan seorang pengembala kambing ditengah padang pasir yang tandus. Ini bukan milikku tapi milik majikanku.´ Jawab pengembala itu. y Salah seorang sahabat nabi yang terkenal dengan kealiman (tinggi ilmu) dan kezuhudannya (sederhana). muncul keingintahuannya untuk mengetahui apakah ajaran Islam dalam bingkai akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sampai ke tengah padang pasir yang sangat terpencil tersebut? Setelah mengucapkan salam. Aku tidak bisa menjualnya.Berikut salah satu kisah yang pantas menjadi tauladan bagi kita pada masa Rasulullah SAW. Bekalku sudah habis. . aku hanyalah seorang budak yang mengembalakan kambing-kambing ini.

Aku hanya diperbolehkan mengembalanya dan meminum air susunya ketika aku membutuhkannya dan memberi minum para musafir yang kehausan.´ Bujuk Abdullah bin Umar dengan serius. bukan? Kau pun bisa menikmati uangnya. Atau kalaupun dia tahu ada sesekor kambing yang berkurang.y ´Ah itu masalah yang mudah. Sungguh jawaban itu membuat Abdullah bin Umar tersentak kaget. bilang saja telah dimangsa srigala padang pasir. tentu akan sangat sulit bagi tuanmu untuk menghitung jumlahnya. Kambing yang kau jaga ini sangat banyak. Mudah sekali. Apa kau kira Allah tidak ada?´ Jawab pengembala itu mantap. kau jual seekor saja kambingmu padaku.´ . Begini. ´Aku tidak diberi kuasa oleh majikanku untuk menjual kambing ini. di mana Allah? Majikanku memang tidak akan tahu dan bisa saja dibohongi. ´Lalu. yang pasti melihat apa yang kita lakukan. tetapi ada Dzat Mahatahu.

Abdullah bin Umar terus melangkahkan kakinya sambil bercucuran air mata. teringat kata-kata pengembala itu. Allah tahu ini halal sebab pemiliknya menyuruhku memberinya pada musafir yang kehausan. dia mohon diri.y ´Minumlah Tuan. dia tidak bisa menyembunyikan tangisnya. ternyata memiliki rasa takwa yang begitu dalam. bin Umar membeli budak itu dan langsung . Setelah itu. Hatinya menyinari keimanan. Dijalan. Sepantasnyalah seorang manusia yang berakhlak mulia dan memiliki ketakwaan kapada Allah yang begitu tinggi tidaklah sepatutnya menjadi hamba sahaya manusia. ´Di mana Allah? Apakah kau kira Allah tidak ada?´ Dia menangis mengingat seorang bocah pengembala kambing di tengah padang pasir yang pakaiannya kumal. Dia memiliki kejujuran yang tinggi. Dia minum sampai rasa hausnya hilang. Jangan kuatir. Akhlaknya sungguh mulia.´ Tutur pengembala dengan wajah ramah. Sesungguhnya ajaran Rasulullah telah terpatri dalam jiwanya. kulihat anda kehausan. susu ini halal. Abdullah bin Umar meminum susu itu dengan perasaan terharu. Jika masih kurang bisa tambah. Dia hanya pantas menjadi hamba Allah Swt! Selanjutnya Abdullah memerdekakannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful