30 Agustus 2010

Aqidah Islamiah 
Pengertian Misi

dan Tujuan Agama Islam Fungsi dan Peran Aqidah Islamiah Hal-hal yang merusak Aqidah Islamiyah

y

{ .(269/

}

)

y "Allah berikan HIKMAH kepada

siapa saja yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang diberi HIKMAH, maka ia telah diberi kebaikan yang banyak" (Al Qur'an, Surah Al Baqoroh, 2:269)

BANGUNAN APAKAH INI? .

Suatu sistem ajaran ketuhanan yang berasal dari Allah SWT. dan ruh. fitrah kemanusiaan akan membawa ke arah kebaikan dan keselamatan bagi dirinya atau orang lain.yIslam ad. yaitu akal. (terkait dengan potensi fisik dan non fisik. y Dengan ajaran Islam. perasaan dan kesadaran (qolb). nafsu jgn dibunuh. terkadang membawa hal keburukan. y Islam sebagai agama dari Allah dan yang menciptakan manusia adalah Allah sudah tentu ajaran Islam akan selaras dengan fitrah kejadian manusia (fitrah dalam arti pembawaan asal manusia secara umum sejak kelahiran/awal penciptaan) dengan segala karakteristiknya. nafsu: spy dinamik tdk statis. Hadistnya: sesungguhnya nafsu senantiasa membawa kearah keburukan . nafsu. yContoh: akal sebagai instrumen berpikir (kemungkinan malas dan kurang minat). diturunkan kepada umat manusia dengan wahyu melalui perantaan Nabi Muhammad SAW.

. ayat 3: «. dan Islam ad. memeluk dan mengikuti ajaran Islam disebut MUSLIM. . Al-Maidah(5).  Orang yang menganut. misalnya Arabism. Artinya: Pada hari ini Aku lengkapkan agamu dan Aku sempurnakan nikmatKu atasmu dan Aku ridha Islam sebagai agamamu.Islam nama Agama Dalil naqli QS. Tidak boleh di sebut kepada pembawanya yaitu Mohamedanism atau kepada pemelukya. Sistem ajaran dari Allah.  Islam ad. bukan untuk bangsa atau ras dan suku bangsa tertentu. Sistem ajaran bagi seluruh ummat manusia di dunia.

Berserah diri dan tunduk patuh pada aturan2 hidup yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. di dunia dan akhirat 3. . diri dan masyarakat. artinya damai/kedamaian. Satu sistem ajaran ketuhanan (agama) yang berasal dari Allah SWT yang disampaikan kepada ummat manusia melalui risalah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. 2. SALAMAH artinya keselamatan.Pengertian secara: a) Etimologi (lughowi/bahasaa) berasal dari tiga akar kata SALAM. Memasuki kedamaian dan menciptakan rasa damai dalam kehidupan. b) Terminologi (istilah) ad. Sehingga dapat mengandung makna: 1. Memperoleh keselamatan atau bebas dari bencana. suka atau tidak. dan ASLAMA artinya berserah diri atau tunduk patuh.

maka jadilah dia. adalah seperti (penciptaan) Adam. Lalu jadilah ia. Allah menciptakan Adam dari tanah. kemudian Allah berfirman kepadanya: ³Jadilah´ (seorang manusia). Tuhan adalah pencipta segalanya: y ³Allah Pencipta langit dan bumi.´ [Al Baqoroh:117] y ³Sesungguhnya misal (penciptaan) `Isa di sisi Allah.Menurut ajaran Islam. dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu.´ [Ali Imran:59] . maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: ³Jadilah´.

kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali?´ katakanlah: ³Allah-lah yang memulai penciptaan makhluk. maka bagaimanakah kamu dipalingkan (kepada menyembah yang selain Allah)?´ [Yunus:34] . kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali.´Katakanlah: ³Apakah di antara sekutusekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk.

jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?´ Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia menciptakan apa yang dikehendakiNya. Katakanlah: ³Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah.´ [Al Maaidah:17] .³Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: ³Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam´.

ketika makhluk lain sudah ada. itu tidak lain hanyalah makhluk ciptaan Tuhan belaka. atau pun meninggal. Jika ada. ketika makhluk lain masih ada. ketika yang lain telah musnah (akhir): y ³Dialah Yang Awal dan Yang Akhir. Yang Zhahir dan Yang Bathin. Tuhan juga akan tetap ada.´ [Al Hadiid:3] y Oleh karena itu. . tidak mungkin Tuhan lahir. dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.y Tuhan juga telah ada sebelum segala sesuatu ada (awal).

´ [Al Maa-idah:73] . Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu.Hanya ada satu Tuhan. yaitu: Allah. padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. y ³Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: ³Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga´.

Katakanlah: ³Adakah sama orang buta dan yang dapat melihat. apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?´ Katakanlah: ³Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa´. ³Katakanlah: ³Siapakah Tuhan langit dan bumi?´ Jawabnya: ³Allah. [Ar Ra¶d:16] .Allah tidak punya sekutu. padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak (pula) kemudharatan bagi diri mereka sendiri?´. atau samakah gelap gulita dan terang benderang.´ Katakanlah: ³Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah.

´ [Al Israa:111] .³Dan katakanlah: ³Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.

Maha Suci Allah dari mempunyai anak dan sekutu.´ [Al Mu¶minuun] . masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. ³Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. kalau ada tuhan beserta-Nya. dan sekalikali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.

dan tiada sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula). melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). y ³Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib. [Al Ikhlas:4] y Allah Maha Mengetahui.´ [Al An¶aam:59] . dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering.³dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia´. baik yang zahir mau pun yang ghaib. tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan.

y Allah Maha Mengatur. Itulah bukti bahwa keteraturan itu terjadi karena adanya Sang Maha Pengatur: Allah. Atau lalu-lintas udara yang diatur dengan radar. tetap selalu mengalami kecelakaan setiap tahunnya. pengawas udara. Sering kita lihat jembatan yang telah dirancang oleh para ahli dan dibangun ratusan tukang dengan tiang-tiang yang kuat. meski semuanya telah beredar selama milyaran tahun. . y Namun tidak pernah sekalipun langit yang tanpa tiang ambruk menimpa bumi. serta pilot dan co-pilot. roboh seketika. Matahari tidak pernah menabrak bulan atau bumi.

Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya). kemudian Dia bersemayam di atas `Arsy. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya).y ³Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat. supaya kamu meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu. dan menundukkan matahari dan bulan.´ [Ar Ra¶d:2] .

lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu. dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit.y Allah juga telah memberikan banyak nikmatnya kepada manusia: y ³Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. padahal kamu mengetahui.´ [Al Baqarah:22] . karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah.

silih bergantinya malam dan siang. bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.y ³Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Sifat-sifat Allah lainnya tercermin dalam 99 nama Allah (Asma ul Husna). Tuhan kita.´ [Al Baqarah:164] y Itulah beberapa sifat dari Allah. dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. .

dan lainlain yang tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa ada pembuatnya. Kulkas. yaitu Allah! . bintang. Mobil. matahari. bumi. begitu pula langit. yaitu agar manusia menyembah Allah semata dan tidak menyembah sembahan lainnya selain Allah. Tentu ada yang membuatnya. Nabi Muhammad SAW diutus Allah dengan misi menyampaikan kalimat Tauhid. dan lain-lain. Sebagaimana TV. Seorang Muslim wajib beriman atau mempercayai bahwa Tuhan itu ada.y Tauhid (mengesakan Allah): Tuhan Itu Satu y Sesungguhnya. manusia.

yaitu agar manusia menyembah Allah semata dan tidak menyembah sembahan lainnya selain Allah: .y Setelah mempercayai keberadaan Tuhan. ummat Islam wajib beriman bahwa Tuhan itu satu. y Sesungguhnya. Nabi Muhammad SAW diutus Allah dengan misi menyampaikan kalimat Tauhid.

´ [Al Kahfi:110] . yang diwahyukan kepadaku: ³Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Esa´.y ³Katakanlah: ³Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. y Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya´.

yaitu: Allah. yaitu agar hanya menyembah satu Tuhan. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan). seperti Nabi Ibrahim juga mengajarkan tauhid kepada ummatnya.y Nabi-nabi sebelumnya.´ [An Nahl:120] . dan tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain: y ³Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif.

janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benarbenar kezaliman yang besar´.y Luqman yang saleh pun dalam Al Qur¶an diceritakan menasehati agar anaknya tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain: y ³Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya.´ [Luqman:13] y Seharusnya setiap orang tua mencontoh Luqman untuk menanamkan ajaran Tauhid kepada setiap anaknya. di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: ³Hai anakku. .

mengeluarkan zakat. berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan Haji ³ [HR Bukhori-Muslim] . dia harus menyatakan bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya: y ³Hadis Ibnu Umar r. mengesakan Allah adalah rukun yang pertama.y Dalam Islam.w telah bersabda: Islam ditegakkan di atas lima perkara yaitu mengesakan Allah. mendirikan sembahyang.a. Jika seorang masuk Islam.a: Nabi s.

´ [Al Maa-idah:72] . dan tempatnya ialah neraka.y Menyembah Yesus atau Isa sebagai Tuhan adalah dosa yang amat besar. maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Siti Maryam: y ³Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: ³Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putera Maryam´. sedang Yesus atau Isa bukanlah pencipta alam semesta. sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu´ Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah. Tuhan adalah Pencipta alam semesta. tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. Yesus atau Isa adalah seorang manusia yang dilahirkan dari rahim ibunya. padahal Al Masih (sendiri) berkata: ³Hai Bani Israil.

sehingga ada lebih dari 1 Tuhan seperti Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. padahal dia tidak punya istri? Adakah (na¶udzubillah min dzalik!) mereka mengira bahwa Tuhan berzina dengan Maryam sehingga punya anak di luar nikah? Allah SWT membantah kebohongan itu: y ³Dia Pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai isteri.´ [Al An¶aam:101] . kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu bisa beranak dan dilahirkan layaknya manusia.y Sesungguhnya. dan Dia mengetahui segala sesuatu. Dia menciptakan segala sesuatu. Bagaimana Allah bisa punya anak.

yaitu Allah SWT). Tauhid (Mengakui Tuhan itu ada dan satu. Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun masa-masa pertama kenabiannya.y Sesungguhnya. gigih menyampaikan ajaran Tauhid kepada orang-orang kafir Quraisy. begitu pula setelahnya. . adalah hal paling penting dan pertama-tama yang harus dipelajari oleh seorang Muslim.

Itulah jika kita terlalu sibuk pada hal sekunder. dan lain-lain.y Saya melihat banyak orang yang terlalu fokus pada masalah fikih. tapi kurang mengkaji masalah Tauhid. aqidah ummat Islam jadi lemah. betapa banyak orang yang haji tapi tetap berzinah. tasauf. Padahal Tauhid ini adalah dasar dari agama Islam. Akibatnya. sehingga lupa pada hal yang primer: Tauhid! . akhirnya nikah dengan orang kafir dan menjadi kafir pula. tapi tetap korupsi. Betapa banyak orang yang sholat. dan bahkan ada muslimah yang berjilbab. Banyak orang yang murtad karena kurang beres Tauhid-nya.

MISI dan TUJUAN AGAMA ISLAM 1.Memberikan jaminan kepada manusia dalam mendapatkan keselamatan dan terbebas dari bencana hidup baik dunia atau akhirat. 3. dunia & akhirat. sehingga dengannya manusia mendapatkan kebahagiaan hakiki lahir & bathin. . lahir dan bathin di dunia.Membimbing manusia untuk menemukan kebahagiaan dan dalam menciptakan kedamaian.Mengajak dan menyuruh manusia untuk tunduk patuh (aslama) pada aturan-aturan Allah (submission to the will of God) dalam menjalani kehidupannya di dunia. hidup pribadi. sosial bersama orang lain sehingga dengannya ia mendapatkan kebahagiaan hakiki. baik suka atau tidak. sehinggan ia mendapatkan kebahagian hakiki di akherat kelak. 2.

3. (perbuatan lahir/batin. Akhlak : masalah-2 kehidupan yang berkaitan dengan ketentuan-2 dan ukuran-2 baik buruk atau benar salahnya suatu perbuatan. diri pribadi. orang lain atau dengan alam).Dimensi Ajaran Islam: AQIDAH SYARIAH AKHLAK Aqidah: masalah-2 yang harus diimani dan diyakini. Syariah : ketentuan-2 berbuat dalam menata hubungan dengan Allah dan sesama makhluk. 2. . 1.

. sehingga tercipta suatu tatanan hidup yang selaras dengan Sunnatullah (hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta). Agama yang diturunkan Allah swt untuk memberi petunjuk kepada manusia tentang jalan mana yang harus ditempuh dalam meniti dan menata kehidupan.Fungsi dan Peran Aqidah Islamiah Islam ad.

baik sebagai pribadi-2 atau bersama-2: 1. ditingkatkan derajat moral kemanusiaannya 3. Dijauhkan dari dorongan-2 dan kecendrungan-2 untuk melakukan tindakan yang mungkin dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain.berdasarkan kaidah-2 Islam yang telah ditetapkan). y Dengan ajaran akhlak. manusia. . dibersihkan jiwanya 2.y Akhlak berkaitan dengan ajaran Islam bagaimana seharusnya manusia bertindak sehingga ia dapat mengukur dan diukur moralitasnya (bermoral dan tidak bermoral .

Rasul dan Nabi bertugas untuk mengingatkan mereka tentang akibat buruk yang akan menimpa. seandainya mereka tetap melakukan tindakan-2 yang tidak terpuji yang cendrung bertujuan hanya untuk memuaskan nafsu belaka. Perbuatan Akhlak merupakan misi inti dari setiap diutusnya Rasul ditengah-2 umatnya. mengingatkan manusia pada negeri akhirat´ ~Misi Utama Nabi Muhammad saw: Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-2 yang mulia´. .Akhlak sebagai Misi Utama Agama Islam. Shad (48) ayat 46: ³ Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan akhlak-2 yang tinggi. ~ Perhatikan QS.

Sebagai pribadi kita harus mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan kita kepada Allah swt di akherat kelak. Ada perintah untuk menjaga diri. Dari ayat tsb. . jika lebih banyak berbuat dosa. Sebaliknya. tentu neraka akan balasannya. QS at-Tahrim (66) ayat 6. Bila banyak melakukan amal sholeh maka insyaAllah surga ganjarannya. Semua amal perbuatan yang baik dan buruk akan dihisab oleh Allah swt.Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.

aku hanyalah seorang budak yang mengembalakan kambing-kambing ini. Abdullah bin Umar berkata kepada pengembala yang masih bocah itu. . ´Hai pengembala. Ini bukan milikku tapi milik majikanku.´ ´Maaf Tuan. Aku tidak bisa menjualnya. y Salah seorang sahabat nabi yang terkenal dengan kealiman (tinggi ilmu) dan kezuhudannya (sederhana). aku ingin membeli seekor kambing yang kau gembala ini. Abdullah bin Umar suatu ketika bertemu dengan seorang pengembala kambing ditengah padang pasir yang tandus. Bekalku sudah habis.´ Jawab pengembala itu. muncul keingintahuannya untuk mengetahui apakah ajaran Islam dalam bingkai akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sampai ke tengah padang pasir yang sangat terpencil tersebut? Setelah mengucapkan salam.Berikut salah satu kisah yang pantas menjadi tauladan bagi kita pada masa Rasulullah SAW.

tetapi ada Dzat Mahatahu. tentu akan sangat sulit bagi tuanmu untuk menghitung jumlahnya. Begini.´ Bujuk Abdullah bin Umar dengan serius. Atau kalaupun dia tahu ada sesekor kambing yang berkurang. Kambing yang kau jaga ini sangat banyak. ´Aku tidak diberi kuasa oleh majikanku untuk menjual kambing ini. Aku hanya diperbolehkan mengembalanya dan meminum air susunya ketika aku membutuhkannya dan memberi minum para musafir yang kehausan. yang pasti melihat apa yang kita lakukan. bukan? Kau pun bisa menikmati uangnya. kau jual seekor saja kambingmu padaku. di mana Allah? Majikanku memang tidak akan tahu dan bisa saja dibohongi. bilang saja telah dimangsa srigala padang pasir. Apa kau kira Allah tidak ada?´ Jawab pengembala itu mantap. ´Lalu. Mudah sekali.y ´Ah itu masalah yang mudah.´ . Sungguh jawaban itu membuat Abdullah bin Umar tersentak kaget.

Jangan kuatir. Dia hanya pantas menjadi hamba Allah Swt! Selanjutnya Abdullah memerdekakannya. dia mohon diri. bin Umar membeli budak itu dan langsung . dia tidak bisa menyembunyikan tangisnya.´ Tutur pengembala dengan wajah ramah. Sepantasnyalah seorang manusia yang berakhlak mulia dan memiliki ketakwaan kapada Allah yang begitu tinggi tidaklah sepatutnya menjadi hamba sahaya manusia. ´Di mana Allah? Apakah kau kira Allah tidak ada?´ Dia menangis mengingat seorang bocah pengembala kambing di tengah padang pasir yang pakaiannya kumal. Sesungguhnya ajaran Rasulullah telah terpatri dalam jiwanya. Dia minum sampai rasa hausnya hilang. Allah tahu ini halal sebab pemiliknya menyuruhku memberinya pada musafir yang kehausan. Setelah itu. teringat kata-kata pengembala itu. Hatinya menyinari keimanan.y ´Minumlah Tuan. susu ini halal. Akhlaknya sungguh mulia. kulihat anda kehausan. ternyata memiliki rasa takwa yang begitu dalam. Abdullah bin Umar terus melangkahkan kakinya sambil bercucuran air mata. Abdullah bin Umar meminum susu itu dengan perasaan terharu. Dia memiliki kejujuran yang tinggi. Dijalan. Jika masih kurang bisa tambah.