30 Agustus 2010

Aqidah Islamiah 
Pengertian Misi

dan Tujuan Agama Islam Fungsi dan Peran Aqidah Islamiah Hal-hal yang merusak Aqidah Islamiyah

y

{ .(269/

}

)

y "Allah berikan HIKMAH kepada

siapa saja yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang diberi HIKMAH, maka ia telah diberi kebaikan yang banyak" (Al Qur'an, Surah Al Baqoroh, 2:269)

BANGUNAN APAKAH INI? .

(terkait dengan potensi fisik dan non fisik. Hadistnya: sesungguhnya nafsu senantiasa membawa kearah keburukan . yaitu akal. dan ruh. Suatu sistem ajaran ketuhanan yang berasal dari Allah SWT. y Islam sebagai agama dari Allah dan yang menciptakan manusia adalah Allah sudah tentu ajaran Islam akan selaras dengan fitrah kejadian manusia (fitrah dalam arti pembawaan asal manusia secara umum sejak kelahiran/awal penciptaan) dengan segala karakteristiknya. nafsu jgn dibunuh. y Dengan ajaran Islam. yContoh: akal sebagai instrumen berpikir (kemungkinan malas dan kurang minat). terkadang membawa hal keburukan. diturunkan kepada umat manusia dengan wahyu melalui perantaan Nabi Muhammad SAW. fitrah kemanusiaan akan membawa ke arah kebaikan dan keselamatan bagi dirinya atau orang lain. nafsu. nafsu: spy dinamik tdk statis.yIslam ad. perasaan dan kesadaran (qolb).

ayat 3: «. bukan untuk bangsa atau ras dan suku bangsa tertentu. Al-Maidah(5). Sistem ajaran dari Allah.Islam nama Agama Dalil naqli QS. . Tidak boleh di sebut kepada pembawanya yaitu Mohamedanism atau kepada pemelukya. Sistem ajaran bagi seluruh ummat manusia di dunia. dan Islam ad.. Artinya: Pada hari ini Aku lengkapkan agamu dan Aku sempurnakan nikmatKu atasmu dan Aku ridha Islam sebagai agamamu. memeluk dan mengikuti ajaran Islam disebut MUSLIM.  Orang yang menganut. misalnya Arabism.  Islam ad.

Berserah diri dan tunduk patuh pada aturan2 hidup yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Memasuki kedamaian dan menciptakan rasa damai dalam kehidupan. artinya damai/kedamaian. Satu sistem ajaran ketuhanan (agama) yang berasal dari Allah SWT yang disampaikan kepada ummat manusia melalui risalah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. . Memperoleh keselamatan atau bebas dari bencana.Pengertian secara: a) Etimologi (lughowi/bahasaa) berasal dari tiga akar kata SALAM. Sehingga dapat mengandung makna: 1. SALAMAH artinya keselamatan. diri dan masyarakat. di dunia dan akhirat 3. 2. b) Terminologi (istilah) ad. suka atau tidak. dan ASLAMA artinya berserah diri atau tunduk patuh.

maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: ³Jadilah´. maka jadilah dia. adalah seperti (penciptaan) Adam. Tuhan adalah pencipta segalanya: y ³Allah Pencipta langit dan bumi.´ [Al Baqoroh:117] y ³Sesungguhnya misal (penciptaan) `Isa di sisi Allah.´ [Ali Imran:59] .Menurut ajaran Islam. dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu. kemudian Allah berfirman kepadanya: ³Jadilah´ (seorang manusia). Lalu jadilah ia. Allah menciptakan Adam dari tanah.

kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali?´ katakanlah: ³Allah-lah yang memulai penciptaan makhluk. kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali.´Katakanlah: ³Apakah di antara sekutusekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk. maka bagaimanakah kamu dipalingkan (kepada menyembah yang selain Allah)?´ [Yunus:34] .

³Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: ³Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam´.´ [Al Maaidah:17] . Dia menciptakan apa yang dikehendakiNya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Katakanlah: ³Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah. jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?´ Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya.

Tuhan juga akan tetap ada. dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. atau pun meninggal. ketika makhluk lain masih ada. tidak mungkin Tuhan lahir. ketika makhluk lain sudah ada. itu tidak lain hanyalah makhluk ciptaan Tuhan belaka.´ [Al Hadiid:3] y Oleh karena itu.y Tuhan juga telah ada sebelum segala sesuatu ada (awal). Yang Zhahir dan Yang Bathin. . ketika yang lain telah musnah (akhir): y ³Dialah Yang Awal dan Yang Akhir. Jika ada.

y ³Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: ³Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga´. yaitu: Allah.´ [Al Maa-idah:73] . padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu. pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.Hanya ada satu Tuhan.

apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?´ Katakanlah: ³Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa´. [Ar Ra¶d:16] . Katakanlah: ³Adakah sama orang buta dan yang dapat melihat.Allah tidak punya sekutu.´ Katakanlah: ³Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah. atau samakah gelap gulita dan terang benderang. ³Katakanlah: ³Siapakah Tuhan langit dan bumi?´ Jawabnya: ³Allah. padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak (pula) kemudharatan bagi diri mereka sendiri?´.

´ [Al Israa:111] .³Dan katakanlah: ³Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.

´ [Al Mu¶minuun] . dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. ³Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. kalau ada tuhan beserta-Nya. dan sekalikali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya.Maha Suci Allah dari mempunyai anak dan sekutu. masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.

³dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia´. [Al Ikhlas:4] y Allah Maha Mengetahui. dan tiada sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula). tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering.´ [Al An¶aam:59] . y ³Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib. baik yang zahir mau pun yang ghaib.

meski semuanya telah beredar selama milyaran tahun. serta pilot dan co-pilot. tetap selalu mengalami kecelakaan setiap tahunnya. Sering kita lihat jembatan yang telah dirancang oleh para ahli dan dibangun ratusan tukang dengan tiang-tiang yang kuat. Matahari tidak pernah menabrak bulan atau bumi. roboh seketika. Atau lalu-lintas udara yang diatur dengan radar.y Allah Maha Mengatur. Itulah bukti bahwa keteraturan itu terjadi karena adanya Sang Maha Pengatur: Allah. pengawas udara. . y Namun tidak pernah sekalipun langit yang tanpa tiang ambruk menimpa bumi.

menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya).y ³Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat.´ [Ar Ra¶d:2] . supaya kamu meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu. dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. kemudian Dia bersemayam di atas `Arsy. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya).

karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah.y Allah juga telah memberikan banyak nikmatnya kepada manusia: y ³Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit. lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu.´ [Al Baqarah:22] . padahal kamu mengetahui.

´ [Al Baqarah:164] y Itulah beberapa sifat dari Allah. bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. silih bergantinya malam dan siang. lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. .y ³Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Sifat-sifat Allah lainnya tercermin dalam 99 nama Allah (Asma ul Husna). Tuhan kita. Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

yaitu agar manusia menyembah Allah semata dan tidak menyembah sembahan lainnya selain Allah. matahari. bumi. yaitu Allah! .y Tauhid (mengesakan Allah): Tuhan Itu Satu y Sesungguhnya. Kulkas. Tentu ada yang membuatnya. Sebagaimana TV. manusia. Seorang Muslim wajib beriman atau mempercayai bahwa Tuhan itu ada. dan lain-lain. bintang. begitu pula langit. Mobil. dan lainlain yang tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa ada pembuatnya. Nabi Muhammad SAW diutus Allah dengan misi menyampaikan kalimat Tauhid.

yaitu agar manusia menyembah Allah semata dan tidak menyembah sembahan lainnya selain Allah: .y Setelah mempercayai keberadaan Tuhan. ummat Islam wajib beriman bahwa Tuhan itu satu. Nabi Muhammad SAW diutus Allah dengan misi menyampaikan kalimat Tauhid. y Sesungguhnya.

yang diwahyukan kepadaku: ³Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Esa´.´ [Al Kahfi:110] .y ³Katakanlah: ³Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. y Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya´.

dan tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain: y ³Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan). yaitu: Allah. yaitu agar hanya menyembah satu Tuhan.y Nabi-nabi sebelumnya. seperti Nabi Ibrahim juga mengajarkan tauhid kepada ummatnya.´ [An Nahl:120] .

janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benarbenar kezaliman yang besar´.y Luqman yang saleh pun dalam Al Qur¶an diceritakan menasehati agar anaknya tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain: y ³Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya.´ [Luqman:13] y Seharusnya setiap orang tua mencontoh Luqman untuk menanamkan ajaran Tauhid kepada setiap anaknya. di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: ³Hai anakku. .

berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan Haji ³ [HR Bukhori-Muslim] . mengeluarkan zakat. mendirikan sembahyang. mengesakan Allah adalah rukun yang pertama.a: Nabi s.a.w telah bersabda: Islam ditegakkan di atas lima perkara yaitu mengesakan Allah. Jika seorang masuk Islam. dia harus menyatakan bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya: y ³Hadis Ibnu Umar r.y Dalam Islam.

Yesus atau Isa adalah seorang manusia yang dilahirkan dari rahim ibunya. tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. padahal Al Masih (sendiri) berkata: ³Hai Bani Israil. sedang Yesus atau Isa bukanlah pencipta alam semesta. Tuhan adalah Pencipta alam semesta. maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu´ Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah. dan tempatnya ialah neraka.´ [Al Maa-idah:72] .y Menyembah Yesus atau Isa sebagai Tuhan adalah dosa yang amat besar. Siti Maryam: y ³Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: ³Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putera Maryam´.

´ [Al An¶aam:101] . sehingga ada lebih dari 1 Tuhan seperti Tuhan Bapa dan Tuhan Anak.y Sesungguhnya. kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu bisa beranak dan dilahirkan layaknya manusia. Bagaimana Allah bisa punya anak. dan Dia mengetahui segala sesuatu. padahal dia tidak punya istri? Adakah (na¶udzubillah min dzalik!) mereka mengira bahwa Tuhan berzina dengan Maryam sehingga punya anak di luar nikah? Allah SWT membantah kebohongan itu: y ³Dia Pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan segala sesuatu. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai isteri.

Tauhid (Mengakui Tuhan itu ada dan satu. yaitu Allah SWT). adalah hal paling penting dan pertama-tama yang harus dipelajari oleh seorang Muslim. gigih menyampaikan ajaran Tauhid kepada orang-orang kafir Quraisy. .y Sesungguhnya. Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun masa-masa pertama kenabiannya. begitu pula setelahnya.

Banyak orang yang murtad karena kurang beres Tauhid-nya. aqidah ummat Islam jadi lemah. tapi tetap korupsi. Betapa banyak orang yang sholat. tapi kurang mengkaji masalah Tauhid. betapa banyak orang yang haji tapi tetap berzinah. dan lain-lain. Padahal Tauhid ini adalah dasar dari agama Islam. akhirnya nikah dengan orang kafir dan menjadi kafir pula.y Saya melihat banyak orang yang terlalu fokus pada masalah fikih. Akibatnya. dan bahkan ada muslimah yang berjilbab. sehingga lupa pada hal yang primer: Tauhid! . tasauf. Itulah jika kita terlalu sibuk pada hal sekunder.

Membimbing manusia untuk menemukan kebahagiaan dan dalam menciptakan kedamaian. dunia & akhirat. . 3. baik suka atau tidak. sosial bersama orang lain sehingga dengannya ia mendapatkan kebahagiaan hakiki.MISI dan TUJUAN AGAMA ISLAM 1. 2. sehingga dengannya manusia mendapatkan kebahagiaan hakiki lahir & bathin.Memberikan jaminan kepada manusia dalam mendapatkan keselamatan dan terbebas dari bencana hidup baik dunia atau akhirat. hidup pribadi.Mengajak dan menyuruh manusia untuk tunduk patuh (aslama) pada aturan-aturan Allah (submission to the will of God) dalam menjalani kehidupannya di dunia. sehinggan ia mendapatkan kebahagian hakiki di akherat kelak. lahir dan bathin di dunia.

Dimensi Ajaran Islam: AQIDAH SYARIAH AKHLAK Aqidah: masalah-2 yang harus diimani dan diyakini. diri pribadi. (perbuatan lahir/batin. . 2. 1. orang lain atau dengan alam). Akhlak : masalah-2 kehidupan yang berkaitan dengan ketentuan-2 dan ukuran-2 baik buruk atau benar salahnya suatu perbuatan. 3. Syariah : ketentuan-2 berbuat dalam menata hubungan dengan Allah dan sesama makhluk.

Fungsi dan Peran Aqidah Islamiah Islam ad. sehingga tercipta suatu tatanan hidup yang selaras dengan Sunnatullah (hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta). Agama yang diturunkan Allah swt untuk memberi petunjuk kepada manusia tentang jalan mana yang harus ditempuh dalam meniti dan menata kehidupan. .

berdasarkan kaidah-2 Islam yang telah ditetapkan). baik sebagai pribadi-2 atau bersama-2: 1.y Akhlak berkaitan dengan ajaran Islam bagaimana seharusnya manusia bertindak sehingga ia dapat mengukur dan diukur moralitasnya (bermoral dan tidak bermoral . Dijauhkan dari dorongan-2 dan kecendrungan-2 untuk melakukan tindakan yang mungkin dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain. . y Dengan ajaran akhlak. dibersihkan jiwanya 2. manusia. ditingkatkan derajat moral kemanusiaannya 3.

mengingatkan manusia pada negeri akhirat´ ~Misi Utama Nabi Muhammad saw: Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-2 yang mulia´. ~ Perhatikan QS. Shad (48) ayat 46: ³ Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan akhlak-2 yang tinggi. . seandainya mereka tetap melakukan tindakan-2 yang tidak terpuji yang cendrung bertujuan hanya untuk memuaskan nafsu belaka. Perbuatan Akhlak merupakan misi inti dari setiap diutusnya Rasul ditengah-2 umatnya.Akhlak sebagai Misi Utama Agama Islam. Rasul dan Nabi bertugas untuk mengingatkan mereka tentang akibat buruk yang akan menimpa.

Ada perintah untuk menjaga diri. Dari ayat tsb. Semua amal perbuatan yang baik dan buruk akan dihisab oleh Allah swt. jika lebih banyak berbuat dosa. tentu neraka akan balasannya. Sebagai pribadi kita harus mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan kita kepada Allah swt di akherat kelak. Sebaliknya. QS at-Tahrim (66) ayat 6.Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. . Bila banyak melakukan amal sholeh maka insyaAllah surga ganjarannya.

´Hai pengembala. Ini bukan milikku tapi milik majikanku.´ Jawab pengembala itu.Berikut salah satu kisah yang pantas menjadi tauladan bagi kita pada masa Rasulullah SAW. Bekalku sudah habis. . muncul keingintahuannya untuk mengetahui apakah ajaran Islam dalam bingkai akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sampai ke tengah padang pasir yang sangat terpencil tersebut? Setelah mengucapkan salam. Abdullah bin Umar suatu ketika bertemu dengan seorang pengembala kambing ditengah padang pasir yang tandus.´ ´Maaf Tuan. aku hanyalah seorang budak yang mengembalakan kambing-kambing ini. aku ingin membeli seekor kambing yang kau gembala ini. Abdullah bin Umar berkata kepada pengembala yang masih bocah itu. Aku tidak bisa menjualnya. y Salah seorang sahabat nabi yang terkenal dengan kealiman (tinggi ilmu) dan kezuhudannya (sederhana).

Begini. Sungguh jawaban itu membuat Abdullah bin Umar tersentak kaget. bukan? Kau pun bisa menikmati uangnya.´ Bujuk Abdullah bin Umar dengan serius. bilang saja telah dimangsa srigala padang pasir. Apa kau kira Allah tidak ada?´ Jawab pengembala itu mantap.´ . ´Aku tidak diberi kuasa oleh majikanku untuk menjual kambing ini. ´Lalu. kau jual seekor saja kambingmu padaku. di mana Allah? Majikanku memang tidak akan tahu dan bisa saja dibohongi. Kambing yang kau jaga ini sangat banyak. Atau kalaupun dia tahu ada sesekor kambing yang berkurang. yang pasti melihat apa yang kita lakukan. tetapi ada Dzat Mahatahu.y ´Ah itu masalah yang mudah. Mudah sekali. tentu akan sangat sulit bagi tuanmu untuk menghitung jumlahnya. Aku hanya diperbolehkan mengembalanya dan meminum air susunya ketika aku membutuhkannya dan memberi minum para musafir yang kehausan.

Dia hanya pantas menjadi hamba Allah Swt! Selanjutnya Abdullah memerdekakannya. Sepantasnyalah seorang manusia yang berakhlak mulia dan memiliki ketakwaan kapada Allah yang begitu tinggi tidaklah sepatutnya menjadi hamba sahaya manusia. Abdullah bin Umar terus melangkahkan kakinya sambil bercucuran air mata. Allah tahu ini halal sebab pemiliknya menyuruhku memberinya pada musafir yang kehausan. Akhlaknya sungguh mulia. Setelah itu.y ´Minumlah Tuan. Abdullah bin Umar meminum susu itu dengan perasaan terharu. Jika masih kurang bisa tambah. ´Di mana Allah? Apakah kau kira Allah tidak ada?´ Dia menangis mengingat seorang bocah pengembala kambing di tengah padang pasir yang pakaiannya kumal. dia tidak bisa menyembunyikan tangisnya. teringat kata-kata pengembala itu. Sesungguhnya ajaran Rasulullah telah terpatri dalam jiwanya. Dia minum sampai rasa hausnya hilang. dia mohon diri. Hatinya menyinari keimanan. kulihat anda kehausan.´ Tutur pengembala dengan wajah ramah. bin Umar membeli budak itu dan langsung . ternyata memiliki rasa takwa yang begitu dalam. Jangan kuatir. susu ini halal. Dijalan. Dia memiliki kejujuran yang tinggi.