30 Agustus 2010

Aqidah Islamiah 
Pengertian Misi

dan Tujuan Agama Islam Fungsi dan Peran Aqidah Islamiah Hal-hal yang merusak Aqidah Islamiyah

y

{ .(269/

}

)

y "Allah berikan HIKMAH kepada

siapa saja yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang diberi HIKMAH, maka ia telah diberi kebaikan yang banyak" (Al Qur'an, Surah Al Baqoroh, 2:269)

BANGUNAN APAKAH INI? .

Hadistnya: sesungguhnya nafsu senantiasa membawa kearah keburukan . nafsu.yIslam ad. y Islam sebagai agama dari Allah dan yang menciptakan manusia adalah Allah sudah tentu ajaran Islam akan selaras dengan fitrah kejadian manusia (fitrah dalam arti pembawaan asal manusia secara umum sejak kelahiran/awal penciptaan) dengan segala karakteristiknya. Suatu sistem ajaran ketuhanan yang berasal dari Allah SWT. yaitu akal. (terkait dengan potensi fisik dan non fisik. y Dengan ajaran Islam. nafsu: spy dinamik tdk statis. diturunkan kepada umat manusia dengan wahyu melalui perantaan Nabi Muhammad SAW. dan ruh. yContoh: akal sebagai instrumen berpikir (kemungkinan malas dan kurang minat). perasaan dan kesadaran (qolb). nafsu jgn dibunuh. fitrah kemanusiaan akan membawa ke arah kebaikan dan keselamatan bagi dirinya atau orang lain. terkadang membawa hal keburukan.

bukan untuk bangsa atau ras dan suku bangsa tertentu.  Orang yang menganut. ayat 3: «. Al-Maidah(5). Sistem ajaran dari Allah.  Islam ad. Tidak boleh di sebut kepada pembawanya yaitu Mohamedanism atau kepada pemelukya. dan Islam ad. Sistem ajaran bagi seluruh ummat manusia di dunia. . Artinya: Pada hari ini Aku lengkapkan agamu dan Aku sempurnakan nikmatKu atasmu dan Aku ridha Islam sebagai agamamu. misalnya Arabism.Islam nama Agama Dalil naqli QS. memeluk dan mengikuti ajaran Islam disebut MUSLIM..

Pengertian secara: a) Etimologi (lughowi/bahasaa) berasal dari tiga akar kata SALAM. Memperoleh keselamatan atau bebas dari bencana. artinya damai/kedamaian. . suka atau tidak. b) Terminologi (istilah) ad. 2. Satu sistem ajaran ketuhanan (agama) yang berasal dari Allah SWT yang disampaikan kepada ummat manusia melalui risalah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. dan ASLAMA artinya berserah diri atau tunduk patuh. SALAMAH artinya keselamatan. di dunia dan akhirat 3. diri dan masyarakat. Sehingga dapat mengandung makna: 1. Berserah diri dan tunduk patuh pada aturan2 hidup yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Memasuki kedamaian dan menciptakan rasa damai dalam kehidupan.

maka jadilah dia. kemudian Allah berfirman kepadanya: ³Jadilah´ (seorang manusia). dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu. Allah menciptakan Adam dari tanah.´ [Al Baqoroh:117] y ³Sesungguhnya misal (penciptaan) `Isa di sisi Allah. maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: ³Jadilah´. Tuhan adalah pencipta segalanya: y ³Allah Pencipta langit dan bumi. Lalu jadilah ia. adalah seperti (penciptaan) Adam.´ [Ali Imran:59] .Menurut ajaran Islam.

maka bagaimanakah kamu dipalingkan (kepada menyembah yang selain Allah)?´ [Yunus:34] . kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali.´Katakanlah: ³Apakah di antara sekutusekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk. kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali?´ katakanlah: ³Allah-lah yang memulai penciptaan makhluk.

Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.³Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: ³Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam´.´ [Al Maaidah:17] . Dia menciptakan apa yang dikehendakiNya. jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?´ Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Katakanlah: ³Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah.

´ [Al Hadiid:3] y Oleh karena itu. atau pun meninggal.y Tuhan juga telah ada sebelum segala sesuatu ada (awal). tidak mungkin Tuhan lahir. ketika makhluk lain masih ada. . itu tidak lain hanyalah makhluk ciptaan Tuhan belaka. ketika yang lain telah musnah (akhir): y ³Dialah Yang Awal dan Yang Akhir. dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Yang Zhahir dan Yang Bathin. Jika ada. Tuhan juga akan tetap ada. ketika makhluk lain sudah ada.

´ [Al Maa-idah:73] . y ³Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: ³Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga´. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu.Hanya ada satu Tuhan. yaitu: Allah. pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa.

apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?´ Katakanlah: ³Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa´. [Ar Ra¶d:16] .Allah tidak punya sekutu.´ Katakanlah: ³Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah. ³Katakanlah: ³Siapakah Tuhan langit dan bumi?´ Jawabnya: ³Allah. atau samakah gelap gulita dan terang benderang. padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak (pula) kemudharatan bagi diri mereka sendiri?´. Katakanlah: ³Adakah sama orang buta dan yang dapat melihat.

³Dan katakanlah: ³Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.´ [Al Israa:111] .

dan sekalikali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya. ³Allah sekali-kali tidak mempunyai anak.Maha Suci Allah dari mempunyai anak dan sekutu. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.´ [Al Mu¶minuun] . dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. kalau ada tuhan beserta-Nya.

melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri.³dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia´. y ³Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib. [Al Ikhlas:4] y Allah Maha Mengetahui.´ [Al An¶aam:59] . dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering. dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. baik yang zahir mau pun yang ghaib. dan tiada sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula).

Matahari tidak pernah menabrak bulan atau bumi. . Itulah bukti bahwa keteraturan itu terjadi karena adanya Sang Maha Pengatur: Allah. Sering kita lihat jembatan yang telah dirancang oleh para ahli dan dibangun ratusan tukang dengan tiang-tiang yang kuat. Atau lalu-lintas udara yang diatur dengan radar. pengawas udara. tetap selalu mengalami kecelakaan setiap tahunnya.y Allah Maha Mengatur. serta pilot dan co-pilot. meski semuanya telah beredar selama milyaran tahun. y Namun tidak pernah sekalipun langit yang tanpa tiang ambruk menimpa bumi. roboh seketika.

Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. kemudian Dia bersemayam di atas `Arsy. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya). supaya kamu meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu.y ³Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat. dan menundukkan matahari dan bulan.´ [Ar Ra¶d:2] . menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya).

lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu.y Allah juga telah memberikan banyak nikmatnya kepada manusia: y ³Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. padahal kamu mengetahui. karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah.´ [Al Baqarah:22] . dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit.

y ³Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. silih bergantinya malam dan siang. dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. .´ [Al Baqarah:164] y Itulah beberapa sifat dari Allah. Tuhan kita. Sifat-sifat Allah lainnya tercermin dalam 99 nama Allah (Asma ul Husna).

Nabi Muhammad SAW diutus Allah dengan misi menyampaikan kalimat Tauhid. yaitu Allah! . manusia. bintang. dan lain-lain. bumi. Mobil. Sebagaimana TV.y Tauhid (mengesakan Allah): Tuhan Itu Satu y Sesungguhnya. Kulkas. yaitu agar manusia menyembah Allah semata dan tidak menyembah sembahan lainnya selain Allah. Tentu ada yang membuatnya. dan lainlain yang tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa ada pembuatnya. matahari. begitu pula langit. Seorang Muslim wajib beriman atau mempercayai bahwa Tuhan itu ada.

y Sesungguhnya. yaitu agar manusia menyembah Allah semata dan tidak menyembah sembahan lainnya selain Allah: . Nabi Muhammad SAW diutus Allah dengan misi menyampaikan kalimat Tauhid.y Setelah mempercayai keberadaan Tuhan. ummat Islam wajib beriman bahwa Tuhan itu satu.

y ³Katakanlah: ³Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. yang diwahyukan kepadaku: ³Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Esa´.´ [Al Kahfi:110] . y Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya´.

yaitu: Allah. dan tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain: y ³Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. seperti Nabi Ibrahim juga mengajarkan tauhid kepada ummatnya. yaitu agar hanya menyembah satu Tuhan. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan).´ [An Nahl:120] .y Nabi-nabi sebelumnya.

di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: ³Hai anakku. .´ [Luqman:13] y Seharusnya setiap orang tua mencontoh Luqman untuk menanamkan ajaran Tauhid kepada setiap anaknya. janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benarbenar kezaliman yang besar´.y Luqman yang saleh pun dalam Al Qur¶an diceritakan menasehati agar anaknya tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain: y ³Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya.

a: Nabi s. mengesakan Allah adalah rukun yang pertama.a. dia harus menyatakan bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya: y ³Hadis Ibnu Umar r.y Dalam Islam. Jika seorang masuk Islam. mengeluarkan zakat. berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan Haji ³ [HR Bukhori-Muslim] .w telah bersabda: Islam ditegakkan di atas lima perkara yaitu mengesakan Allah. mendirikan sembahyang.

Siti Maryam: y ³Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: ³Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putera Maryam´. sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu´ Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah. Yesus atau Isa adalah seorang manusia yang dilahirkan dari rahim ibunya. sedang Yesus atau Isa bukanlah pencipta alam semesta. padahal Al Masih (sendiri) berkata: ³Hai Bani Israil. Tuhan adalah Pencipta alam semesta.y Menyembah Yesus atau Isa sebagai Tuhan adalah dosa yang amat besar. tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. dan tempatnya ialah neraka. maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga.´ [Al Maa-idah:72] .

Dia menciptakan segala sesuatu. padahal dia tidak punya istri? Adakah (na¶udzubillah min dzalik!) mereka mengira bahwa Tuhan berzina dengan Maryam sehingga punya anak di luar nikah? Allah SWT membantah kebohongan itu: y ³Dia Pencipta langit dan bumi. Bagaimana Allah bisa punya anak. kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu bisa beranak dan dilahirkan layaknya manusia. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai isteri. sehingga ada lebih dari 1 Tuhan seperti Tuhan Bapa dan Tuhan Anak.y Sesungguhnya. dan Dia mengetahui segala sesuatu.´ [Al An¶aam:101] .

. yaitu Allah SWT). Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun masa-masa pertama kenabiannya. gigih menyampaikan ajaran Tauhid kepada orang-orang kafir Quraisy. adalah hal paling penting dan pertama-tama yang harus dipelajari oleh seorang Muslim. begitu pula setelahnya.y Sesungguhnya. Tauhid (Mengakui Tuhan itu ada dan satu.

tapi kurang mengkaji masalah Tauhid. dan bahkan ada muslimah yang berjilbab. betapa banyak orang yang haji tapi tetap berzinah.y Saya melihat banyak orang yang terlalu fokus pada masalah fikih. Banyak orang yang murtad karena kurang beres Tauhid-nya. sehingga lupa pada hal yang primer: Tauhid! . Akibatnya. aqidah ummat Islam jadi lemah. Padahal Tauhid ini adalah dasar dari agama Islam. tapi tetap korupsi. tasauf. Betapa banyak orang yang sholat. dan lain-lain. Itulah jika kita terlalu sibuk pada hal sekunder. akhirnya nikah dengan orang kafir dan menjadi kafir pula.

dunia & akhirat. hidup pribadi. . sehinggan ia mendapatkan kebahagian hakiki di akherat kelak. sehingga dengannya manusia mendapatkan kebahagiaan hakiki lahir & bathin.Memberikan jaminan kepada manusia dalam mendapatkan keselamatan dan terbebas dari bencana hidup baik dunia atau akhirat. baik suka atau tidak. 3. sosial bersama orang lain sehingga dengannya ia mendapatkan kebahagiaan hakiki.Mengajak dan menyuruh manusia untuk tunduk patuh (aslama) pada aturan-aturan Allah (submission to the will of God) dalam menjalani kehidupannya di dunia.MISI dan TUJUAN AGAMA ISLAM 1.Membimbing manusia untuk menemukan kebahagiaan dan dalam menciptakan kedamaian. 2. lahir dan bathin di dunia.

orang lain atau dengan alam). 2. diri pribadi. Syariah : ketentuan-2 berbuat dalam menata hubungan dengan Allah dan sesama makhluk. . 1. 3. Akhlak : masalah-2 kehidupan yang berkaitan dengan ketentuan-2 dan ukuran-2 baik buruk atau benar salahnya suatu perbuatan. (perbuatan lahir/batin.Dimensi Ajaran Islam: AQIDAH SYARIAH AKHLAK Aqidah: masalah-2 yang harus diimani dan diyakini.

. Agama yang diturunkan Allah swt untuk memberi petunjuk kepada manusia tentang jalan mana yang harus ditempuh dalam meniti dan menata kehidupan.Fungsi dan Peran Aqidah Islamiah Islam ad. sehingga tercipta suatu tatanan hidup yang selaras dengan Sunnatullah (hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta).

ditingkatkan derajat moral kemanusiaannya 3. dibersihkan jiwanya 2. Dijauhkan dari dorongan-2 dan kecendrungan-2 untuk melakukan tindakan yang mungkin dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain.y Akhlak berkaitan dengan ajaran Islam bagaimana seharusnya manusia bertindak sehingga ia dapat mengukur dan diukur moralitasnya (bermoral dan tidak bermoral . baik sebagai pribadi-2 atau bersama-2: 1. .berdasarkan kaidah-2 Islam yang telah ditetapkan). y Dengan ajaran akhlak. manusia.

Akhlak sebagai Misi Utama Agama Islam. seandainya mereka tetap melakukan tindakan-2 yang tidak terpuji yang cendrung bertujuan hanya untuk memuaskan nafsu belaka. ~ Perhatikan QS. Rasul dan Nabi bertugas untuk mengingatkan mereka tentang akibat buruk yang akan menimpa. Shad (48) ayat 46: ³ Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan akhlak-2 yang tinggi. . mengingatkan manusia pada negeri akhirat´ ~Misi Utama Nabi Muhammad saw: Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-2 yang mulia´. Perbuatan Akhlak merupakan misi inti dari setiap diutusnya Rasul ditengah-2 umatnya.

Sebagai pribadi kita harus mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan kita kepada Allah swt di akherat kelak. Ada perintah untuk menjaga diri. Dari ayat tsb. Bila banyak melakukan amal sholeh maka insyaAllah surga ganjarannya. QS at-Tahrim (66) ayat 6. .Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. jika lebih banyak berbuat dosa. Semua amal perbuatan yang baik dan buruk akan dihisab oleh Allah swt. tentu neraka akan balasannya. Sebaliknya.

Aku tidak bisa menjualnya.´ ´Maaf Tuan. Ini bukan milikku tapi milik majikanku. y Salah seorang sahabat nabi yang terkenal dengan kealiman (tinggi ilmu) dan kezuhudannya (sederhana). aku ingin membeli seekor kambing yang kau gembala ini.Berikut salah satu kisah yang pantas menjadi tauladan bagi kita pada masa Rasulullah SAW.´ Jawab pengembala itu. ´Hai pengembala. aku hanyalah seorang budak yang mengembalakan kambing-kambing ini. muncul keingintahuannya untuk mengetahui apakah ajaran Islam dalam bingkai akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sampai ke tengah padang pasir yang sangat terpencil tersebut? Setelah mengucapkan salam. Abdullah bin Umar berkata kepada pengembala yang masih bocah itu. Bekalku sudah habis. Abdullah bin Umar suatu ketika bertemu dengan seorang pengembala kambing ditengah padang pasir yang tandus. .

yang pasti melihat apa yang kita lakukan. bukan? Kau pun bisa menikmati uangnya. bilang saja telah dimangsa srigala padang pasir. tetapi ada Dzat Mahatahu.´ Bujuk Abdullah bin Umar dengan serius. ´Aku tidak diberi kuasa oleh majikanku untuk menjual kambing ini.y ´Ah itu masalah yang mudah. ´Lalu. kau jual seekor saja kambingmu padaku. Kambing yang kau jaga ini sangat banyak. Sungguh jawaban itu membuat Abdullah bin Umar tersentak kaget. Atau kalaupun dia tahu ada sesekor kambing yang berkurang.´ . di mana Allah? Majikanku memang tidak akan tahu dan bisa saja dibohongi. Begini. Apa kau kira Allah tidak ada?´ Jawab pengembala itu mantap. tentu akan sangat sulit bagi tuanmu untuk menghitung jumlahnya. Mudah sekali. Aku hanya diperbolehkan mengembalanya dan meminum air susunya ketika aku membutuhkannya dan memberi minum para musafir yang kehausan.

Dijalan. ´Di mana Allah? Apakah kau kira Allah tidak ada?´ Dia menangis mengingat seorang bocah pengembala kambing di tengah padang pasir yang pakaiannya kumal. Dia minum sampai rasa hausnya hilang. Akhlaknya sungguh mulia. Abdullah bin Umar terus melangkahkan kakinya sambil bercucuran air mata.y ´Minumlah Tuan. Sepantasnyalah seorang manusia yang berakhlak mulia dan memiliki ketakwaan kapada Allah yang begitu tinggi tidaklah sepatutnya menjadi hamba sahaya manusia. susu ini halal. dia tidak bisa menyembunyikan tangisnya. Setelah itu. Jangan kuatir. Dia hanya pantas menjadi hamba Allah Swt! Selanjutnya Abdullah memerdekakannya. bin Umar membeli budak itu dan langsung .´ Tutur pengembala dengan wajah ramah. Dia memiliki kejujuran yang tinggi. teringat kata-kata pengembala itu. Abdullah bin Umar meminum susu itu dengan perasaan terharu. Sesungguhnya ajaran Rasulullah telah terpatri dalam jiwanya. dia mohon diri. Hatinya menyinari keimanan. Allah tahu ini halal sebab pemiliknya menyuruhku memberinya pada musafir yang kehausan. ternyata memiliki rasa takwa yang begitu dalam. kulihat anda kehausan. Jika masih kurang bisa tambah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful