PENGENALAN 

ORGANISASI DIWUJUDKAN UNTUK MENCAPAI MATLAMAT DAN OBJEKTIF TERSENDIRI - MENGHASILKAN OUTPUT UNTUK MEMENUHI KEHENDAKKEHENDAK PELANGGAN DAN ³STAKEHOLDER´ DIGUBAL BERDASARKAN MISI YANG DIASASKAN KEPADA WAWASAN NEGARA DAN IANYA BERSIFAT DINAMIK.

PENGENALAN (Sambung«) 

MISI DAN MATLAMAT PERLU DISESUAIKAN DENGAN CABARAN-CABARAN DAN PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG BERLAKU. SEMUA PERINGKAT PENGURUSAN PERLU MEMBERI PERHATIAN TERHADAP CARA ORGANISASI DIURUSKAN TERMASUKLAH BUDAYA KERJA ORGANISASI DALAM MENGHADAPI CABARAN-CABARAN DAN MENANGANI PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG BERLAKU

€Etika:

Adalah himpunan nilai dan moral yang menjadi piawai bagi tingkah laku individu, organisasi dan profesion. €Integriti: Secara umumnya ialah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi. Integriti berkaitan erat dengan etika. Ia adalah berlandaskan etika dalam tindakan sehari hari.

kerja € Merujuk kepada nilai, kepercayaan dan sikap nilai, kepercayaan dan sikap pekerja terhadap pekerjaan.
€ Budaya

Bukan Isu Rasuah sahaja Isu integriti bukan hanya terfokus kepada isu-isu rasuah sahaja, malah ia merupakan satu konsep yang lebih besar. Amalan budaya kerja juga menuntut integriti. Integriti dalam ketepatan waktu, integriti dalam menyampaikan maklumat, integriti dalam memberi perkhidmatan terbaik, integriti dalam berhubung dengan ketua jabatan, rakan sekerja dan juga kakitangan sokongan.

€ Integriti

Antara objektifnya: € € 1. bermoral dan beretika.Budaya Kerja Dalam Organisasi Budaya etika dan integriti ini adalah amat penting dalam mana-mana organisasi kerana ia memastikan perlaksanaan apa jua program serta matlamat dicapai dengan baik serta beretika. Meningkatkan kesedaran. berintegriti. Memberikan hala tuju dan bimbingan pelbagai sektor supaya mereka dapat bekerjasama dalam usaha besar membina masyarakat yang bersatu padu. berharmoni. 2. . komitmen dan kerjasama pelbagai sektor dalam usaha peningkatan integriti supaya ia menjadi budaya masyarakat dan diamalkan dalam semua bidang.

. 4.€ 3. dan 5. Meningkatkan daya saing dan daya tahan Malaysia dalam usaha menangani cabaran abad ke-21 khususnya cabaran globalisasi dengan lebih berkesan. Menggalakkan semangat bertanggungjawab di kalangan anggota masyarakat serta mendorong perkembangan masyarakat sivil yang menjunjung prinsip integriti dan bergerak cergas menegakkan integriti. dan peningkatan kesejahteraan hidup anggota masyarakat. Menyumbang kepada usaha pengukuhan asas moral masyarakat dan negara.

mempunyai kesedaran kualiti. bersedia menerima perubahan dan tiada batasan masa untuk cemerlang. iii) Kerja yang hendak dilaksanakan perlu dilakukan dengan sepenuh hati atas kehendak organisasi dengan mengetepikan segala kepentingan lain khususnya kepentingan peribadi. € . iv) Sesebuah organisasi mewujudkan 'mind-set' yang berorientasikan kecemerlangan supaya warga kerja lebih komited kepada matlamat utama jabatan. ii) Komitmen daripada segala lapisan warga kerja bagi meningkatkan kecemerlangan organisasi adalah dituntut. i) Orientasi warga kerja haruslah bergerak di atas landasan yang betul sebagai prasyarat bagi menjayakan budaya kerja cemerlang iaitu mesti ada komitmen. v)Sentiasa menggalakkan warga kerja menghayati serta mempraktikkan amalan-amalan pengurusan yang boleh meningkatkan kecemerlangan organisasi. beberapa ciri harus diberi perhatian.€ € € Budaya Kerja Berkualiti Bagi membentuk budaya kerja yang berkualiti dalam organisasi.

. boleh membantu mengurangkan risiko tekanan dan keganasan. Sebaliknya. jika diskriminasi dan segregasi (pengasingan) secara nyata atau tersirat menjadi sebahagian daripada budaya organisasi. dimana pekerja bekerja berasingan. baik di peringkat dalaman mahupun dengan dunia luar. ini akan tercerminkan oleh segala kelakuan dan hubungan. Sebaliknya persekitaran kerja yang ´tertutupµ dan autoritarian. ditambah pula dengan saling prasangka dan sikap defensif terhadap orang luar.MEMBINA BUDAYA KERJA BERKUALITI € 1. boleh meningkatkan risiko tekanan dan keganasan. peluang sama rata dan kerjasama juga boleh menyumbang kepada pewujudan suasana kerja yang tidak menggalakkan tekanan dan keganasan. yang mengamalkan dialog dan perhubungan secara meluas. Budaya organisasi yang berasaskan tolak ansur. 2. Persekitaran tempat kerja yang ´terbukaµ.

Pemberian kuasa untuk memberi perkhidmatan dan mengambil tanggung jawab oleh peringkat pusat kepada peringkat tempatan (desentralisasi) boleh membantu pekerja supaya lebih menyedari isu-isu tempatan lalu dapat memberi tindak balas yang lebih baik kepada keperluan pelanggan. di samping dapat meramal keadaan atau melarat hinggamengakibatkan keganasan. yang mana hubungan antara perorangan amat formal.€ 3. Ini akan menjadi sukar untuk dicapai dalam pertubuhan yang mengutamakan pemusatan dan kurang mengambil kira faktor individu. .

7. Justeru. pengurusan masa. 8.Faktor-faktor ketidakselesaan fizikal tempat kerja hendaklah diatasi sejajar dengan perundangan sedia bagi mengurangkan sebarang kesan negetif. 4. mengamalkan cara hidup yang sihat. 9.Mengimbangi aktiviti harian antara kerjaya dan peribadi 10.Mengubah persekitaran. KENDALIKAN STRESS DI TEMPAT KERJA Stress boleh membantutkan budaya kerja berkualiti sekiranya ia gagal ditangani. rakan sekerja dan ketua anda 2.Menanam tabiat yang dapat meningkatkan rintangan terhadap stress. tindakbalas dan persepsi.Membentuk jaringan sokongan yang baik. Kedukaan. perhatian utama seharusnya diberikan kepada peneingkatan kualiti dan keselesaan tempat kerja.€ 6.Ubahsuai prinsip hidup ikut kesesuaian dan suasana . mengimbangi kehidupan kita dan melakukan kerja secara tenang. pemakanan yang seimbang. Memperbaiki Persekitaran Am Ciri-ciri fizikal sesebuah tempat kerja juga mempengaruhi budaaya kerja berkualiti.Beberapa tips mengendalikan stress di tempat kerja. anggaplah segala musibah yang datang sebagai penghapus dosa. Contohnya.Meluahkan perasaan dan berkongsi masalah dengan orang dipercayai 6.Terima masalah secara positif. kesusahan di dunia adalah kegembiraan di akhirat. Kenali organisasi anda 3. Contohnya.Mengendalikan perasaan dan masalah secara berkesan.Melakukan sesuatu untuk menghilangkan kebosanan.Minta sokongan sosial daripada keluarga. 1. 5. perubahan persepsi dan menerima kenyataan.

Perkara berikut seharusnya digalakkan: ‡ sesi maklumat. . 5. ‡ mesyuarat pejabat.4 wujud persekitaran sosial yang kukuh dan memberi sokongan.1 organisasi berkongsi matlamat dengan kaki tangannya. Ciri-ciri organisasi yang boleh membantu mengenal pasti kewujudan budaya tempat kerja yang ´berkualitiµ: 4.3 organisasi menyediakan persekitaran yang mana usaha kaki tangan diiktiraf. 4.€ 4. Ini amat penting dalam menghapuskan sikap membisu yang sering menyelubungi kes-kes gangguan seksual dan pembulian. 5. maklum balas diberikan dan peluang diadakan untuk kemajuan diri dan profesional. 4. Meningkatkan Mutu Maklumat dan Penyebaran maklumat dan perhubungan terbuka boleh mengurangkan dengan banyaknya risiko tekanan dan keganasan semasa bekerja dengan meredakan ketegangan dan kekecewaan di kalangan pekerja. 4. yang jelas untuk memangani pelbagai isu dalam organisasi dan saling bantu-membantu di antara kakitangan seharusnya dititikberatkan.2 organisasi menggalakkan perkongsian masalah dan penyelesaian masalah secara berkumpulan. dan ‡ kerja berkumpulan. ‡ mesyuarat kaki tangan. ‡ perbincangan berkumpulan. Menyediakan garis panduan dan program pembangunan kakitangan.

€ PENUTUP Budaya kerja yang unggul dan cemerlang menjadi asas kepada peningkatan dan kualiti produktiviti sesebuah organisasi. . Pembentukan budaya kerja berkualiti hanya akan tercapai sekiranya warga organisasi mempraktikkan etika kerja dan sifat integriti yang menyeluruh dan positif.

.SKOP CERAMAH      PENGENALAN APAKAH PEKERJAAN? BUDAYA KERJA TRANSFORMASI BUDAYA KERJA MENGURUS PERUBAHAN FAKTOR KEJAYAAN BKC BAGAIMANA BKC DIBENTUK MEKANISME UNTUK MEMPERKENALKAN BKC ALAT-ALAT BKC PENUTUP.

politik. . PANDANGAN ISLAM ´Melakukan usaha yang menjadi salah satu unsur bagi proses kegiatan.APAKAH PEKERJAAN ? DOUGLAS H. pengalaman utk melahirkan sesuatu dan diterima oleh masyarakatµ. zakat. haji dll (Ibadat Khusus)µ. kebudayaan. pendidikan dsbnya (Ibadah Umum) dan kegiatan yang berhubung dengan Allah spt solat. POWELL (1983) ² ´aktiviti yang mengandungi di dalamnya 4 unsur iaitu perasaan tanggungjawab. penggunaan tenaga. samada kegiatan ekonomi. sosial.

nilai yang hampir sama dengan tamadun kuno. .€ NILAI TERHADAP PEKERJAAN BERBEZA MENGIKUT BUDAYA DAN MASYARAKAT SERTA BERUBAH MENGIKUT MASA. Zaman Yunani Kuno ² pekerjaan sebagai sumpahan dan hukuman ke atas dosa manusia dan layak dilakukan oleh golongan hamba. pekerjaan fizikal adalah sumpahan/hukuman Tuhan kerana dosa Nabi Adam. Ajaran Kristian Ortodoks . Zaman awal kehidupan manusia ² Satu kemestian.

Asas etika kerja berdasarkan konsep tauhid ² kesepaduan antara alam pekerjaan dengan alam akhirat yang bertujuan menjalin hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ajaran Islam ² Suatu kewajipan bagi setiap muslim bagi memenuhi keperluan hidup manusia dan dianggap sebagai ibadat. Orang Yahudi ² Menganggap mereka berdosa kepada Tuhan dan perlu bekerja kuat untuk menebus dosa. . wujud sistem ekonomi kapitalis. manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar.Mazhab Protesten ² Cara untuk berkhidmat kepada Tuhan.

kepercayaan dan sikap pekerja terhadap pekerjaan. .BUDAYA KERJA Budaya kerja merujuk kepada nilai.

 Upacara ² kaedah-kaedah kerja. Wira ² model kepimpinan dlm organisasi yang menjadi contoh hidup standard. . kaedah Rangkaian budaya ² sistem komunikasi tak rasmi atau hirarki kuasa tersembunyi dlm organisasi.ELEMEN BUDAYA Menurut Deal dan Kennedy (1982) ² terdapat 4 elemen utama dalam budaya ² Nilai ² kepercayaan asas organisasi yang menentukan tindakbalas dan mutu pengeluaran.

Edwards dan Brian H.JENIS BUDAYA KERJA JENIS BUDAYA KERJA Menurut John D. . budaya kerja dibahagikan kpd 4 jenis ² ´APATHETICµ/BUDAYA ´TIDAK APAµ ´APATHETICµ/BUDAYA kurang memberi perhatian kepada manusia dan prestasi. ´EXACTINGµ ² memberi perhatian yang lebih kepada prestasi dan output dan kurang prihatin kepada kehendakkehendakkehendak manusia. Kliener (1988).

perhatian yg seimbang antara manusia dan prestasi/output.´CARINGµ/PENYANYANG ² terlalu menumpu kepada kebajikan pekerja dan perhubungan manusia tetapi kurang memberi perhatian terhadap prestasi dan output. ´INTEGRATIVEµ ² cantuman pendekatan atau amalan positif yg terdapat dlm buadaya ´caring dan exactingµ. .

. norma-norma dan nilai-nilai yang dicerminkan melalui cerita-cerita. kepercayaan. upacaraupacara dan simbol-simbol.TRANSFORMASI BUDAYA KERJA  Budaya kerja terbentuk berdasarkan kepada beberapa andaian. Pemimpin organisasi adalah bertanggungjawab dalam membentuk dan mengubah budaya kerja sesebuah organisasi.

Mengubah sikap dan minda ² Anjakan pradigma. pengislahan pemikiran dan pengurusan organisasi yang rumit. kesabaran. Berasaskan kepada tradisi budaya setempat. kebijaksanaan dan ketegasan pihak pengurusan.BAGAIMANA BUDAYA KERJA DIUBAH ?   Memberi penekanan kepada nilai-nilai yang diamalkan oleh ahli-ahli organisasi. Mewujudkan upacara / ritual yang sistematik dan rutin dalam hal ehwal seharian organisasi. Memerlukan komitmen. .

Firman Allah ² ´Yang sepatutnya mereka cari ialah keredhaan Allah dan Rasul sekiranya mereka benar-benar orang yang berimanµ Surah Al-Taubah:62 .W.BAGAIMANA BUDAYA KERJA DIUBAH ? Pandangan Islam .T.perubahan yang diinginkan ialah suatu transformasi sosial berlandaskan konsep iman dan tauhid untuk mencapai matlamat keredhaan Allah S.

 .MENGURUS PERUBAHAN Menurut Dr. Misi organisasi. Strategi-strategi perubahan dll. Kenneth Blanchard ² perubahan budaya kerja dapat dilakukan jika ahli-ahli organisasi memiliki ilmu ² Informasi mengenai btk perubahan.

MENGURUS PERUBAHAN Kejayaan pengislahan organisasi perlu memenuhi 3 prasyarat ² Kenapa perlu berubah? Berubah ke arah mana? Bagaimana hendak berubah?  Prasyarat 1 memerlukan sistem motivasi yang mantap ± menggalakkan ahli organisasi meninggalkan sikap dan tabiat yg lama kepada budaya kerja baru. .

.MENGURUS PERUBAHAN  Prasyarat 2 ² perlu merangka wawasan yang jelas ke arah mana organisasi hendak dibawa. Prasyarat 3 ² strategi-strategi dan langkah-langkah yang perlu diambil utk melakukan perubahan.

PERUBAHAN SECARA MENTAL PERUBAHAN SECARA ROHANI PERUBAHAN SECARA EMOSI PERUBAHAN HAKIKI PERUBAHAN SECARA SOSIAL PERUBAHAN SECARA FIZIKAL .

€ Ubah persepsi dan definisi diri sendiri sebelum mengubah perlakuan / tingkah laku ‡ Kaji semula ba aimana kita melihat iri kita sen iri« seba ai anak? Kawan? Pemimpin? Pekerja? uami/isteri? Ayah/Ibu? ‡ Ubah cara kita berfikir. . Insya Allah banyak perkara akan berubah! ‡ entiasa berfikiran positif an berprasan ka baik terha ap iri sen iri an oran lain.

-Sangka baik -Optimis -Berazam -Yakin -Ceria -Maaf -Semangat -T l ng rang -Bertenaga -Sihat -Cepat pulih -Wajah Menawan -Awet Muda -Orang Sayang -Sistem Badan Sempurna .

bahagia dll akan mend r ng kita bertindak. Padamkan segala perasaan BENCI terhadap rang lain. sayang. ser n k. Em si seperti insaf. marah. teringin. Ceria membuat kita lebih bertenaga dan kreatif. ‡ Setiap keputusan dan tindakan mesti mempunyai pertalian em si. ‡ Kemaafan akan mengubah pandangan dan pendirian kita mengenai sesuatu. .€ Laksanakan tugas dengan penuh semangat ‡ Ceria setiap masa. Bukan suka-suka nak buat!.

Bangun pagi. € Pakai minyak rambut € Makan buah-buahan € Kasut bersih dan tak berbau hapak. € Makan malam sebelum maghrib € Diet € . € Mandi ± dari kaki ke kepala. senyum dan berd a. € G s k gigi. € Berjalan dengan pantas dan bersemangat. cuci muka dan berwuduk. € Wajah tenang dan senyum. € Lakukan senaman. € Pakai baju yang sesuai.

Sentiasa cari kawan baru. € S lat berjemaah € . € Pecahkan temb k pemisah di kalangan kawan. kawan sakit. € Ikuti pr gram yang berfaedah. € Cari peluang untuk berinteraksi dan mengukuhkan hubungan. € Beri hadiah kepada kawan dan lawan. saudara mara. € Ziarah jiran.

S lat fardhu € Istigfar dan zikir € S lat sunat € Baca al-Quran setiap hari € Bersedekah € Berbincang hal-hal akhirat € .

Padamkan mem ri lama yang negatif. Bentuk keajiban diri dan jangan harapkan keajiaban Seimbangkan perubahan mental. em si. Berkawan dengan rang yang p sitif. fizikal. Jadi wira bukan sibuk mencari wira. Sentiasa rujuk pada jejak-jejak kejayaan. Bersedia bantu rang dan bersedia minta bantuan.€ Pr gramkan perubahan dalam minda. ƒ ƒ ƒ ƒ € € € € € € € Gambarkan sebelum tidur Tulis dan lihat selalu Sebut selalu Berd a € € € € € € Bentuk matlamat yang jelas. Minta maklum balas dari rang lain. Pastikan bisikan kendiri adalah p sitif. s sial dan r hani . Bentuk kriteria yang b leh diukur Bentuk suasana yang merangsang perubahan Selaraskan perubahan dalaman dan luaran.

MENGURUS PERUBAHAN Menurut Zakaria Ahmad ( 1993). . strategi-strategi yang perlu diberi perhatian ²    Memahami misi. matlamat dan objektif organisasi. Menentukan dan menjelaskan strategi-strategi baru yang hendak dilaksanakan. Mengkaji dan memahami sejarah perkembangan dan kemajuan organisasi. Memahami dan menganalisis budaya yang telah wujud dan diamalkan oleh organisasi. Menganalisis pencapaian masa lampau. Menyatakan dengan jelas ekspektasi organisasi.

Memperkukuh lagi sifat-sifat dan perlakuan yg diingini dlm organisasi. . Mewujudkan mekanisme penyertaan di kalangan pengurus dan warga kerja organisasi dlm menggubal budaya baru bagi menghasilkan sokongan dan menanamkan perasaan ´ownershipµ.MENGURUS PERUBAHAN   Mewujudkan sistem komunikasi yg berkesan. Memperkemas dan mempertingkatkan sistem pengiktirafan dan kebajikan dlm organisasi.

.MENGURUS PERUBAHAN Tindakan yg berkesan bagi melaksanakan strategistrategi di atas ² Mengadakan satu ´retreatµ bagi mengimbas kembali pencapaian organisasi dan mengenalpasti isu-isu strategik yang dihadapi.

.

.

.

.

€ € € € HASIL SIKAP/PERWATAKAN/PERSONALITI PROSES KERJA YANG DIJLNKAN PENGUSAAN/PERKONGSIAN MAKLUMAT .

FAKTOR KEJAYAAN BKC   Komitmen Kerjasama Kesungguhan dan ketekunan Time Management Positive Attitude .

BAGAIMANA BKC BOLEH DIBENTUK K rj T  C r l Ti il i B l r r i r .

MEKANISME YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMPERKENALKAN BKC PKPA D L ti Di l t r P rt li rr-D P r t rK r j S i ilili i r F r ri il N t r l -L ti .

. o Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat.ALATALAT-ALAT BKC ETIKA PERKHIDMATAN AWAM o Berazam tinggikan mutu perkhidmatan o Bekerja dengan penuh tanggungjawab o Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri. o Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan.

.ALATALAT-ALAT BKC o Bekerjasama membanteras musuh negara. o Berpegang teguh kepada ajaran agama.

Cekap dan Amanah Dasar Pandang Ke Timur Penggunaan Tandanama Kepimpinan Melalui Teladan Dasar Penerapan Nilai-nilai NilaiIslam .ALATALAT-ALAT BKC Kempen Bersih.

ALATALAT-ALAT BKC PKPA o Peningkatan Kualiti Perkhidmatan o Memberi Kepuasan Kepada Pelanggan o Kempen Budi Bahasa dan NilaiNilaiNilai Murni .

F Menyemai sikap positif pengurus / pekerja Membina komitmen berpanjangan Mengamalkan penambahbaikan berterusan Melahirkan pekerja berwawasan Menghasilkan produktiviti optimum .

o Budaya kerja yg unggul dan cemerlang menjadi asas kpd peningkatan pr duktiviti dan kualiti sesebuah rganisasi. .PENUTUP o Organisasi dikenali melalui pr duk yang diberikannya. o Pembentukan budaya kerja berkualiti hanya akan tercapai sekiranya warga rganisasi mempraktikkan etika kerja yg p sitif.

SEKIAN TERIMA KASIH WASSALAM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful