PENGENALAN  

ORGANISASI DIWUJUDKAN UNTUK MENCAPAI MATLAMAT DAN OBJEKTIF TERSENDIRI - MENGHASILKAN OUTPUT UNTUK MEMENUHI KEHENDAKKEHENDAK PELANGGAN DAN ³STAKEHOLDER´ DIGUBAL BERDASARKAN MISI YANG DIASASKAN KEPADA WAWASAN NEGARA DAN IANYA BERSIFAT DINAMIK.

PENGENALAN (Sambung«)  

MISI DAN MATLAMAT PERLU DISESUAIKAN DENGAN CABARAN-CABARAN DAN PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG BERLAKU. SEMUA PERINGKAT PENGURUSAN PERLU MEMBERI PERHATIAN TERHADAP CARA ORGANISASI DIURUSKAN TERMASUKLAH BUDAYA KERJA ORGANISASI DALAM MENGHADAPI CABARAN-CABARAN DAN MENANGANI PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG BERLAKU

€Etika:

Adalah himpunan nilai dan moral yang menjadi piawai bagi tingkah laku individu, organisasi dan profesion. €Integriti: Secara umumnya ialah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi. Integriti berkaitan erat dengan etika. Ia adalah berlandaskan etika dalam tindakan sehari hari.

kerja € Merujuk kepada nilai, kepercayaan dan sikap nilai, kepercayaan dan sikap pekerja terhadap pekerjaan.
€ Budaya

Bukan Isu Rasuah sahaja Isu integriti bukan hanya terfokus kepada isu-isu rasuah sahaja, malah ia merupakan satu konsep yang lebih besar. Amalan budaya kerja juga menuntut integriti. Integriti dalam ketepatan waktu, integriti dalam menyampaikan maklumat, integriti dalam memberi perkhidmatan terbaik, integriti dalam berhubung dengan ketua jabatan, rakan sekerja dan juga kakitangan sokongan.

€ Integriti

Budaya Kerja Dalam Organisasi Budaya etika dan integriti ini adalah amat penting dalam mana-mana organisasi kerana ia memastikan perlaksanaan apa jua program serta matlamat dicapai dengan baik serta beretika. komitmen dan kerjasama pelbagai sektor dalam usaha peningkatan integriti supaya ia menjadi budaya masyarakat dan diamalkan dalam semua bidang. . berintegriti. berharmoni. Meningkatkan kesedaran. bermoral dan beretika. Antara objektifnya: € € 1. Memberikan hala tuju dan bimbingan pelbagai sektor supaya mereka dapat bekerjasama dalam usaha besar membina masyarakat yang bersatu padu. 2.

Menggalakkan semangat bertanggungjawab di kalangan anggota masyarakat serta mendorong perkembangan masyarakat sivil yang menjunjung prinsip integriti dan bergerak cergas menegakkan integriti. .€ 3. Meningkatkan daya saing dan daya tahan Malaysia dalam usaha menangani cabaran abad ke-21 khususnya cabaran globalisasi dengan lebih berkesan. dan peningkatan kesejahteraan hidup anggota masyarakat. 4. dan 5. Menyumbang kepada usaha pengukuhan asas moral masyarakat dan negara.

beberapa ciri harus diberi perhatian. iv) Sesebuah organisasi mewujudkan 'mind-set' yang berorientasikan kecemerlangan supaya warga kerja lebih komited kepada matlamat utama jabatan. v)Sentiasa menggalakkan warga kerja menghayati serta mempraktikkan amalan-amalan pengurusan yang boleh meningkatkan kecemerlangan organisasi. iii) Kerja yang hendak dilaksanakan perlu dilakukan dengan sepenuh hati atas kehendak organisasi dengan mengetepikan segala kepentingan lain khususnya kepentingan peribadi. i) Orientasi warga kerja haruslah bergerak di atas landasan yang betul sebagai prasyarat bagi menjayakan budaya kerja cemerlang iaitu mesti ada komitmen. ii) Komitmen daripada segala lapisan warga kerja bagi meningkatkan kecemerlangan organisasi adalah dituntut. mempunyai kesedaran kualiti.€ € € Budaya Kerja Berkualiti Bagi membentuk budaya kerja yang berkualiti dalam organisasi. € . bersedia menerima perubahan dan tiada batasan masa untuk cemerlang.

ditambah pula dengan saling prasangka dan sikap defensif terhadap orang luar. jika diskriminasi dan segregasi (pengasingan) secara nyata atau tersirat menjadi sebahagian daripada budaya organisasi. Sebaliknya. ini akan tercerminkan oleh segala kelakuan dan hubungan. boleh meningkatkan risiko tekanan dan keganasan. peluang sama rata dan kerjasama juga boleh menyumbang kepada pewujudan suasana kerja yang tidak menggalakkan tekanan dan keganasan. 2. Budaya organisasi yang berasaskan tolak ansur. baik di peringkat dalaman mahupun dengan dunia luar. yang mengamalkan dialog dan perhubungan secara meluas. boleh membantu mengurangkan risiko tekanan dan keganasan.MEMBINA BUDAYA KERJA BERKUALITI € 1. . Sebaliknya persekitaran kerja yang ´tertutupµ dan autoritarian. dimana pekerja bekerja berasingan. Persekitaran tempat kerja yang ´terbukaµ.

di samping dapat meramal keadaan atau melarat hinggamengakibatkan keganasan. . Pemberian kuasa untuk memberi perkhidmatan dan mengambil tanggung jawab oleh peringkat pusat kepada peringkat tempatan (desentralisasi) boleh membantu pekerja supaya lebih menyedari isu-isu tempatan lalu dapat memberi tindak balas yang lebih baik kepada keperluan pelanggan. yang mana hubungan antara perorangan amat formal. Ini akan menjadi sukar untuk dicapai dalam pertubuhan yang mengutamakan pemusatan dan kurang mengambil kira faktor individu.€ 3.

Justeru. KENDALIKAN STRESS DI TEMPAT KERJA Stress boleh membantutkan budaya kerja berkualiti sekiranya ia gagal ditangani. perubahan persepsi dan menerima kenyataan. Kenali organisasi anda 3. mengimbangi kehidupan kita dan melakukan kerja secara tenang. Contohnya.Ubahsuai prinsip hidup ikut kesesuaian dan suasana .Mengimbangi aktiviti harian antara kerjaya dan peribadi 10. 4. Contohnya. 1.Minta sokongan sosial daripada keluarga.€ 6.Meluahkan perasaan dan berkongsi masalah dengan orang dipercayai 6. 7. kesusahan di dunia adalah kegembiraan di akhirat. Kedukaan.Mengubah persekitaran. mengamalkan cara hidup yang sihat. 9.Melakukan sesuatu untuk menghilangkan kebosanan.Beberapa tips mengendalikan stress di tempat kerja. pengurusan masa. rakan sekerja dan ketua anda 2. 8. 5. pemakanan yang seimbang.Mengendalikan perasaan dan masalah secara berkesan.Terima masalah secara positif.Faktor-faktor ketidakselesaan fizikal tempat kerja hendaklah diatasi sejajar dengan perundangan sedia bagi mengurangkan sebarang kesan negetif.Membentuk jaringan sokongan yang baik. anggaplah segala musibah yang datang sebagai penghapus dosa. Memperbaiki Persekitaran Am Ciri-ciri fizikal sesebuah tempat kerja juga mempengaruhi budaaya kerja berkualiti.Menanam tabiat yang dapat meningkatkan rintangan terhadap stress. perhatian utama seharusnya diberikan kepada peneingkatan kualiti dan keselesaan tempat kerja. tindakbalas dan persepsi.

Ini amat penting dalam menghapuskan sikap membisu yang sering menyelubungi kes-kes gangguan seksual dan pembulian. Ciri-ciri organisasi yang boleh membantu mengenal pasti kewujudan budaya tempat kerja yang ´berkualitiµ: 4. maklum balas diberikan dan peluang diadakan untuk kemajuan diri dan profesional. Menyediakan garis panduan dan program pembangunan kakitangan. yang jelas untuk memangani pelbagai isu dalam organisasi dan saling bantu-membantu di antara kakitangan seharusnya dititikberatkan.2 organisasi menggalakkan perkongsian masalah dan penyelesaian masalah secara berkumpulan. . 4.1 organisasi berkongsi matlamat dengan kaki tangannya. dan ‡ kerja berkumpulan. Meningkatkan Mutu Maklumat dan Penyebaran maklumat dan perhubungan terbuka boleh mengurangkan dengan banyaknya risiko tekanan dan keganasan semasa bekerja dengan meredakan ketegangan dan kekecewaan di kalangan pekerja. ‡ mesyuarat pejabat. Perkara berikut seharusnya digalakkan: ‡ sesi maklumat.4 wujud persekitaran sosial yang kukuh dan memberi sokongan. ‡ mesyuarat kaki tangan. ‡ perbincangan berkumpulan. 4. 4.€ 4.3 organisasi menyediakan persekitaran yang mana usaha kaki tangan diiktiraf. 5. 5.

€ PENUTUP Budaya kerja yang unggul dan cemerlang menjadi asas kepada peningkatan dan kualiti produktiviti sesebuah organisasi. . Pembentukan budaya kerja berkualiti hanya akan tercapai sekiranya warga organisasi mempraktikkan etika kerja dan sifat integriti yang menyeluruh dan positif.

SKOP CERAMAH           PENGENALAN APAKAH PEKERJAAN? BUDAYA KERJA TRANSFORMASI BUDAYA KERJA MENGURUS PERUBAHAN FAKTOR KEJAYAAN BKC BAGAIMANA BKC DIBENTUK MEKANISME UNTUK MEMPERKENALKAN BKC ALAT-ALAT BKC PENUTUP. .

APAKAH PEKERJAAN ? DOUGLAS H. politik. pendidikan dsbnya (Ibadah Umum) dan kegiatan yang berhubung dengan Allah spt solat. samada kegiatan ekonomi. sosial. PANDANGAN ISLAM ´Melakukan usaha yang menjadi salah satu unsur bagi proses kegiatan. POWELL (1983) ² ´aktiviti yang mengandungi di dalamnya 4 unsur iaitu perasaan tanggungjawab. . zakat. haji dll (Ibadat Khusus)µ. pengalaman utk melahirkan sesuatu dan diterima oleh masyarakatµ. penggunaan tenaga. kebudayaan.

 Zaman Yunani Kuno ² pekerjaan sebagai sumpahan dan hukuman ke atas dosa manusia dan layak dilakukan oleh golongan hamba. Zaman awal kehidupan manusia ² Satu kemestian.  . pekerjaan fizikal adalah sumpahan/hukuman Tuhan kerana dosa Nabi Adam.  Ajaran Kristian Ortodoks .€ NILAI TERHADAP PEKERJAAN BERBEZA MENGIKUT BUDAYA DAN MASYARAKAT SERTA BERUBAH MENGIKUT MASA.nilai yang hampir sama dengan tamadun kuno.

 Orang Yahudi ² Menganggap mereka berdosa kepada Tuhan dan perlu bekerja kuat untuk menebus dosa.  . wujud sistem ekonomi kapitalis.Mazhab Protesten ² Cara untuk berkhidmat kepada Tuhan.  Ajaran Islam ² Suatu kewajipan bagi setiap muslim bagi memenuhi keperluan hidup manusia dan dianggap sebagai ibadat. Asas etika kerja berdasarkan konsep tauhid ² kesepaduan antara alam pekerjaan dengan alam akhirat yang bertujuan menjalin hubungan antara manusia dengan Tuhan. manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar.

.BUDAYA KERJA Budaya kerja merujuk kepada nilai. kepercayaan dan sikap pekerja terhadap pekerjaan.

 Upacara ² kaedah-kaedah kerja. . kaedah Rangkaian budaya ² sistem komunikasi tak rasmi atau hirarki kuasa tersembunyi dlm organisasi.ELEMEN BUDAYA Menurut Deal dan Kennedy (1982) ² terdapat 4 elemen utama dalam budaya ²  Nilai ² kepercayaan asas organisasi yang menentukan tindakbalas dan mutu pengeluaran.  Wira ² model kepimpinan dlm organisasi yang menjadi contoh hidup standard.

Kliener (1988).JENIS BUDAYA KERJA JENIS BUDAYA KERJA Menurut John D. Edwards dan Brian H.  ´EXACTINGµ ² memberi perhatian yang lebih kepada prestasi dan output dan kurang prihatin kepada kehendakkehendakkehendak manusia. budaya kerja dibahagikan kpd 4 jenis ²  ´APATHETICµ/BUDAYA ´TIDAK APAµ ´APATHETICµ/BUDAYA kurang memberi perhatian kepada manusia dan prestasi. .

 .  ´INTEGRATIVEµ ² cantuman pendekatan atau amalan positif yg terdapat dlm buadaya ´caring dan exactingµ. perhatian yg seimbang antara manusia dan prestasi/output.´CARINGµ/PENYANYANG ² terlalu menumpu kepada kebajikan pekerja dan perhubungan manusia tetapi kurang memberi perhatian terhadap prestasi dan output.

kepercayaan. norma-norma dan nilai-nilai yang dicerminkan melalui cerita-cerita. . upacaraupacara dan simbol-simbol.TRANSFORMASI BUDAYA KERJA   Budaya kerja terbentuk berdasarkan kepada beberapa andaian. Pemimpin organisasi adalah bertanggungjawab dalam membentuk dan mengubah budaya kerja sesebuah organisasi.

kebijaksanaan dan ketegasan pihak pengurusan. Berasaskan kepada tradisi budaya setempat. Mengubah sikap dan minda ² Anjakan pradigma. .BAGAIMANA BUDAYA KERJA DIUBAH ?      Memberi penekanan kepada nilai-nilai yang diamalkan oleh ahli-ahli organisasi. pengislahan pemikiran dan pengurusan organisasi yang rumit. Memerlukan komitmen. kesabaran. Mewujudkan upacara / ritual yang sistematik dan rutin dalam hal ehwal seharian organisasi.

T.BAGAIMANA BUDAYA KERJA DIUBAH ?  Pandangan Islam .W.perubahan yang diinginkan ialah suatu transformasi sosial berlandaskan konsep iman dan tauhid untuk mencapai matlamat keredhaan Allah S. Firman Allah ² ´Yang sepatutnya mereka cari ialah keredhaan Allah dan Rasul sekiranya mereka benar-benar orang yang berimanµ Surah Al-Taubah:62  .

 Strategi-strategi perubahan dll.  Misi organisasi.MENGURUS PERUBAHAN  Menurut Dr.  . Kenneth Blanchard ² perubahan budaya kerja dapat dilakukan jika ahli-ahli organisasi memiliki ilmu ² Informasi mengenai btk perubahan.

.MENGURUS PERUBAHAN  Kejayaan pengislahan organisasi perlu memenuhi 3 prasyarat ² Kenapa perlu berubah?  Berubah ke arah mana?  Bagaimana hendak berubah?   Prasyarat 1 memerlukan sistem motivasi yang mantap ± menggalakkan ahli organisasi meninggalkan sikap dan tabiat yg lama kepada budaya kerja baru.

Prasyarat 3 ² strategi-strategi dan langkah-langkah yang perlu diambil utk melakukan perubahan. .MENGURUS PERUBAHAN   Prasyarat 2 ² perlu merangka wawasan yang jelas ke arah mana organisasi hendak dibawa.

PERUBAHAN SECARA MENTAL PERUBAHAN SECARA ROHANI PERUBAHAN SECARA EMOSI PERUBAHAN HAKIKI PERUBAHAN SECARA SOSIAL PERUBAHAN SECARA FIZIKAL .

. Insya Allah banyak perkara akan berubah! ‡ entiasa berfikiran positif an berprasan ka baik terha ap iri sen iri an oran lain.€ Ubah persepsi dan definisi diri sendiri sebelum mengubah perlakuan / tingkah laku ‡ Kaji semula ba aimana kita melihat iri kita sen iri« seba ai anak? Kawan? Pemimpin? Pekerja? uami/isteri? Ayah/Ibu? ‡ Ubah cara kita berfikir.

-Sangka baik -Optimis -Berazam -Yakin -Ceria -Maaf -Semangat -T l ng rang -Bertenaga -Sihat -Cepat pulih -Wajah Menawan -Awet Muda -Orang Sayang -Sistem Badan Sempurna .

ser n k. ‡ Setiap keputusan dan tindakan mesti mempunyai pertalian em si. ‡ Kemaafan akan mengubah pandangan dan pendirian kita mengenai sesuatu. Ceria membuat kita lebih bertenaga dan kreatif.€ Laksanakan tugas dengan penuh semangat ‡ Ceria setiap masa. Padamkan segala perasaan BENCI terhadap rang lain. Em si seperti insaf. marah. Bukan suka-suka nak buat!. teringin. bahagia dll akan mend r ng kita bertindak. . sayang.

€ G s k gigi. senyum dan berd a. € Pakai baju yang sesuai. € Berjalan dengan pantas dan bersemangat.Bangun pagi. € Wajah tenang dan senyum. € Mandi ± dari kaki ke kepala. cuci muka dan berwuduk. € Pakai minyak rambut € Makan buah-buahan € Kasut bersih dan tak berbau hapak. € Makan malam sebelum maghrib € Diet € . € Lakukan senaman.

€ Ikuti pr gram yang berfaedah. € Ziarah jiran. € Cari peluang untuk berinteraksi dan mengukuhkan hubungan. kawan sakit. saudara mara. € Beri hadiah kepada kawan dan lawan.Sentiasa cari kawan baru. € Pecahkan temb k pemisah di kalangan kawan. € S lat berjemaah € .

S lat fardhu € Istigfar dan zikir € S lat sunat € Baca al-Quran setiap hari € Bersedekah € Berbincang hal-hal akhirat € .

Bentuk keajiban diri dan jangan harapkan keajiaban Seimbangkan perubahan mental. Padamkan mem ri lama yang negatif. Jadi wira bukan sibuk mencari wira.€ Pr gramkan perubahan dalam minda. fizikal. Sentiasa rujuk pada jejak-jejak kejayaan. Bentuk kriteria yang b leh diukur Bentuk suasana yang merangsang perubahan Selaraskan perubahan dalaman dan luaran. Pastikan bisikan kendiri adalah p sitif. em si. Berkawan dengan rang yang p sitif. Bersedia bantu rang dan bersedia minta bantuan. ƒ ƒ ƒ ƒ € € € € € € € Gambarkan sebelum tidur Tulis dan lihat selalu Sebut selalu Berd a € € € € € € Bentuk matlamat yang jelas. Minta maklum balas dari rang lain. s sial dan r hani .

Mengkaji dan memahami sejarah perkembangan dan kemajuan organisasi. Memahami dan menganalisis budaya yang telah wujud dan diamalkan oleh organisasi.MENGURUS PERUBAHAN  Menurut Zakaria Ahmad ( 1993). . Menentukan dan menjelaskan strategi-strategi baru yang hendak dilaksanakan. Menyatakan dengan jelas ekspektasi organisasi. matlamat dan objektif organisasi. strategi-strategi yang perlu diberi perhatian ²       Memahami misi. Menganalisis pencapaian masa lampau.

MENGURUS PERUBAHAN     Mewujudkan sistem komunikasi yg berkesan. . Mewujudkan mekanisme penyertaan di kalangan pengurus dan warga kerja organisasi dlm menggubal budaya baru bagi menghasilkan sokongan dan menanamkan perasaan ´ownershipµ. Memperkemas dan mempertingkatkan sistem pengiktirafan dan kebajikan dlm organisasi. Memperkukuh lagi sifat-sifat dan perlakuan yg diingini dlm organisasi.

MENGURUS PERUBAHAN  Tindakan yg berkesan bagi melaksanakan strategistrategi di atas ²  Mengadakan satu ´retreatµ bagi mengimbas kembali pencapaian organisasi dan mengenalpasti isu-isu strategik yang dihadapi. .

.

.

.

.

€ € € € HASIL SIKAP/PERWATAKAN/PERSONALITI PROSES KERJA YANG DIJLNKAN PENGUSAAN/PERKONGSIAN MAKLUMAT .

FAKTOR KEJAYAAN BKC      Komitmen Kerjasama Kesungguhan dan ketekunan Time Management Positive Attitude .

BAGAIMANA BKC BOLEH DIBENTUK K rj T    C r l Ti il i B l r r i r .

MEKANISME YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMPERKENALKAN BKC  PKPA D  L ti  Di l t r P rt li rr-D P r t rK r j S i ilili i r F r ri il N t r l -L ti .

.ALATALAT-ALAT BKC ETIKA PERKHIDMATAN AWAM o Berazam tinggikan mutu perkhidmatan o Bekerja dengan penuh tanggungjawab o Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri. o Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan. o Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat.

.ALATALAT-ALAT BKC o Bekerjasama membanteras musuh negara. o Berpegang teguh kepada ajaran agama.

Cekap dan Amanah  Dasar Pandang Ke Timur  Penggunaan Tandanama  Kepimpinan Melalui Teladan  Dasar Penerapan Nilai-nilai NilaiIslam .ALATALAT-ALAT BKC  Kempen Bersih.

ALATALAT-ALAT BKC  PKPA o Peningkatan Kualiti Perkhidmatan o Memberi Kepuasan Kepada Pelanggan o Kempen Budi Bahasa dan NilaiNilaiNilai Murni .

F  Menyemai sikap positif pengurus / pekerja  Membina komitmen berpanjangan  Mengamalkan penambahbaikan berterusan  Melahirkan pekerja berwawasan  Menghasilkan produktiviti optimum .

.PENUTUP o Organisasi dikenali melalui pr duk yang diberikannya. o Pembentukan budaya kerja berkualiti hanya akan tercapai sekiranya warga rganisasi mempraktikkan etika kerja yg p sitif. o Budaya kerja yg unggul dan cemerlang menjadi asas kpd peningkatan pr duktiviti dan kualiti sesebuah rganisasi.

SEKIAN TERIMA KASIH WASSALAM .