PENGENALAN 

ORGANISASI DIWUJUDKAN UNTUK MENCAPAI MATLAMAT DAN OBJEKTIF TERSENDIRI - MENGHASILKAN OUTPUT UNTUK MEMENUHI KEHENDAKKEHENDAK PELANGGAN DAN ³STAKEHOLDER´ DIGUBAL BERDASARKAN MISI YANG DIASASKAN KEPADA WAWASAN NEGARA DAN IANYA BERSIFAT DINAMIK.

PENGENALAN (Sambung«) 

MISI DAN MATLAMAT PERLU DISESUAIKAN DENGAN CABARAN-CABARAN DAN PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG BERLAKU. SEMUA PERINGKAT PENGURUSAN PERLU MEMBERI PERHATIAN TERHADAP CARA ORGANISASI DIURUSKAN TERMASUKLAH BUDAYA KERJA ORGANISASI DALAM MENGHADAPI CABARAN-CABARAN DAN MENANGANI PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG BERLAKU

€Etika:

Adalah himpunan nilai dan moral yang menjadi piawai bagi tingkah laku individu, organisasi dan profesion. €Integriti: Secara umumnya ialah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi. Integriti berkaitan erat dengan etika. Ia adalah berlandaskan etika dalam tindakan sehari hari.

kerja € Merujuk kepada nilai, kepercayaan dan sikap nilai, kepercayaan dan sikap pekerja terhadap pekerjaan.
€ Budaya

Bukan Isu Rasuah sahaja Isu integriti bukan hanya terfokus kepada isu-isu rasuah sahaja, malah ia merupakan satu konsep yang lebih besar. Amalan budaya kerja juga menuntut integriti. Integriti dalam ketepatan waktu, integriti dalam menyampaikan maklumat, integriti dalam memberi perkhidmatan terbaik, integriti dalam berhubung dengan ketua jabatan, rakan sekerja dan juga kakitangan sokongan.

€ Integriti

bermoral dan beretika. 2. . berharmoni. Memberikan hala tuju dan bimbingan pelbagai sektor supaya mereka dapat bekerjasama dalam usaha besar membina masyarakat yang bersatu padu. Meningkatkan kesedaran.Budaya Kerja Dalam Organisasi Budaya etika dan integriti ini adalah amat penting dalam mana-mana organisasi kerana ia memastikan perlaksanaan apa jua program serta matlamat dicapai dengan baik serta beretika. Antara objektifnya: € € 1. komitmen dan kerjasama pelbagai sektor dalam usaha peningkatan integriti supaya ia menjadi budaya masyarakat dan diamalkan dalam semua bidang. berintegriti.

4. dan 5. Menyumbang kepada usaha pengukuhan asas moral masyarakat dan negara. dan peningkatan kesejahteraan hidup anggota masyarakat. .€ 3. Menggalakkan semangat bertanggungjawab di kalangan anggota masyarakat serta mendorong perkembangan masyarakat sivil yang menjunjung prinsip integriti dan bergerak cergas menegakkan integriti. Meningkatkan daya saing dan daya tahan Malaysia dalam usaha menangani cabaran abad ke-21 khususnya cabaran globalisasi dengan lebih berkesan.

i) Orientasi warga kerja haruslah bergerak di atas landasan yang betul sebagai prasyarat bagi menjayakan budaya kerja cemerlang iaitu mesti ada komitmen.€ € € Budaya Kerja Berkualiti Bagi membentuk budaya kerja yang berkualiti dalam organisasi. mempunyai kesedaran kualiti. iii) Kerja yang hendak dilaksanakan perlu dilakukan dengan sepenuh hati atas kehendak organisasi dengan mengetepikan segala kepentingan lain khususnya kepentingan peribadi. € . beberapa ciri harus diberi perhatian. iv) Sesebuah organisasi mewujudkan 'mind-set' yang berorientasikan kecemerlangan supaya warga kerja lebih komited kepada matlamat utama jabatan. ii) Komitmen daripada segala lapisan warga kerja bagi meningkatkan kecemerlangan organisasi adalah dituntut. bersedia menerima perubahan dan tiada batasan masa untuk cemerlang. v)Sentiasa menggalakkan warga kerja menghayati serta mempraktikkan amalan-amalan pengurusan yang boleh meningkatkan kecemerlangan organisasi.

Budaya organisasi yang berasaskan tolak ansur. ini akan tercerminkan oleh segala kelakuan dan hubungan. baik di peringkat dalaman mahupun dengan dunia luar. jika diskriminasi dan segregasi (pengasingan) secara nyata atau tersirat menjadi sebahagian daripada budaya organisasi. Sebaliknya persekitaran kerja yang ´tertutupµ dan autoritarian. peluang sama rata dan kerjasama juga boleh menyumbang kepada pewujudan suasana kerja yang tidak menggalakkan tekanan dan keganasan. boleh meningkatkan risiko tekanan dan keganasan. Sebaliknya. Persekitaran tempat kerja yang ´terbukaµ. yang mengamalkan dialog dan perhubungan secara meluas. boleh membantu mengurangkan risiko tekanan dan keganasan. dimana pekerja bekerja berasingan. 2. ditambah pula dengan saling prasangka dan sikap defensif terhadap orang luar.MEMBINA BUDAYA KERJA BERKUALITI € 1. .

Ini akan menjadi sukar untuk dicapai dalam pertubuhan yang mengutamakan pemusatan dan kurang mengambil kira faktor individu.€ 3. yang mana hubungan antara perorangan amat formal. . di samping dapat meramal keadaan atau melarat hinggamengakibatkan keganasan. Pemberian kuasa untuk memberi perkhidmatan dan mengambil tanggung jawab oleh peringkat pusat kepada peringkat tempatan (desentralisasi) boleh membantu pekerja supaya lebih menyedari isu-isu tempatan lalu dapat memberi tindak balas yang lebih baik kepada keperluan pelanggan.

Kedukaan. pengurusan masa.Meluahkan perasaan dan berkongsi masalah dengan orang dipercayai 6. 7. 1.Menanam tabiat yang dapat meningkatkan rintangan terhadap stress. pemakanan yang seimbang. Justeru. Memperbaiki Persekitaran Am Ciri-ciri fizikal sesebuah tempat kerja juga mempengaruhi budaaya kerja berkualiti. mengimbangi kehidupan kita dan melakukan kerja secara tenang. anggaplah segala musibah yang datang sebagai penghapus dosa.Beberapa tips mengendalikan stress di tempat kerja. rakan sekerja dan ketua anda 2.€ 6. KENDALIKAN STRESS DI TEMPAT KERJA Stress boleh membantutkan budaya kerja berkualiti sekiranya ia gagal ditangani.Mengimbangi aktiviti harian antara kerjaya dan peribadi 10.Mengubah persekitaran.Minta sokongan sosial daripada keluarga. perubahan persepsi dan menerima kenyataan. Contohnya.Terima masalah secara positif.Melakukan sesuatu untuk menghilangkan kebosanan. 8. kesusahan di dunia adalah kegembiraan di akhirat.Mengendalikan perasaan dan masalah secara berkesan.Ubahsuai prinsip hidup ikut kesesuaian dan suasana . perhatian utama seharusnya diberikan kepada peneingkatan kualiti dan keselesaan tempat kerja. tindakbalas dan persepsi.Faktor-faktor ketidakselesaan fizikal tempat kerja hendaklah diatasi sejajar dengan perundangan sedia bagi mengurangkan sebarang kesan negetif. Kenali organisasi anda 3. Contohnya. mengamalkan cara hidup yang sihat. 9. 5.Membentuk jaringan sokongan yang baik. 4.

‡ perbincangan berkumpulan. . 5. maklum balas diberikan dan peluang diadakan untuk kemajuan diri dan profesional. ‡ mesyuarat kaki tangan.4 wujud persekitaran sosial yang kukuh dan memberi sokongan. 4. Perkara berikut seharusnya digalakkan: ‡ sesi maklumat.1 organisasi berkongsi matlamat dengan kaki tangannya. Ini amat penting dalam menghapuskan sikap membisu yang sering menyelubungi kes-kes gangguan seksual dan pembulian. dan ‡ kerja berkumpulan.€ 4. Menyediakan garis panduan dan program pembangunan kakitangan. 4. 4. ‡ mesyuarat pejabat.3 organisasi menyediakan persekitaran yang mana usaha kaki tangan diiktiraf. Ciri-ciri organisasi yang boleh membantu mengenal pasti kewujudan budaya tempat kerja yang ´berkualitiµ: 4. Meningkatkan Mutu Maklumat dan Penyebaran maklumat dan perhubungan terbuka boleh mengurangkan dengan banyaknya risiko tekanan dan keganasan semasa bekerja dengan meredakan ketegangan dan kekecewaan di kalangan pekerja. yang jelas untuk memangani pelbagai isu dalam organisasi dan saling bantu-membantu di antara kakitangan seharusnya dititikberatkan. 5.2 organisasi menggalakkan perkongsian masalah dan penyelesaian masalah secara berkumpulan.

. Pembentukan budaya kerja berkualiti hanya akan tercapai sekiranya warga organisasi mempraktikkan etika kerja dan sifat integriti yang menyeluruh dan positif.€ PENUTUP Budaya kerja yang unggul dan cemerlang menjadi asas kepada peningkatan dan kualiti produktiviti sesebuah organisasi.

SKOP CERAMAH      PENGENALAN APAKAH PEKERJAAN? BUDAYA KERJA TRANSFORMASI BUDAYA KERJA MENGURUS PERUBAHAN FAKTOR KEJAYAAN BKC BAGAIMANA BKC DIBENTUK MEKANISME UNTUK MEMPERKENALKAN BKC ALAT-ALAT BKC PENUTUP. .

pendidikan dsbnya (Ibadah Umum) dan kegiatan yang berhubung dengan Allah spt solat. PANDANGAN ISLAM ´Melakukan usaha yang menjadi salah satu unsur bagi proses kegiatan. haji dll (Ibadat Khusus)µ. zakat.APAKAH PEKERJAAN ? DOUGLAS H. sosial. pengalaman utk melahirkan sesuatu dan diterima oleh masyarakatµ. samada kegiatan ekonomi. kebudayaan. politik. . POWELL (1983) ² ´aktiviti yang mengandungi di dalamnya 4 unsur iaitu perasaan tanggungjawab. penggunaan tenaga.

pekerjaan fizikal adalah sumpahan/hukuman Tuhan kerana dosa Nabi Adam.nilai yang hampir sama dengan tamadun kuno. Zaman awal kehidupan manusia ² Satu kemestian.€ NILAI TERHADAP PEKERJAAN BERBEZA MENGIKUT BUDAYA DAN MASYARAKAT SERTA BERUBAH MENGIKUT MASA. Zaman Yunani Kuno ² pekerjaan sebagai sumpahan dan hukuman ke atas dosa manusia dan layak dilakukan oleh golongan hamba. Ajaran Kristian Ortodoks . .

 Orang Yahudi ² Menganggap mereka berdosa kepada Tuhan dan perlu bekerja kuat untuk menebus dosa. Asas etika kerja berdasarkan konsep tauhid ² kesepaduan antara alam pekerjaan dengan alam akhirat yang bertujuan menjalin hubungan antara manusia dengan Tuhan. manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar. Ajaran Islam ² Suatu kewajipan bagi setiap muslim bagi memenuhi keperluan hidup manusia dan dianggap sebagai ibadat. wujud sistem ekonomi kapitalis. .Mazhab Protesten ² Cara untuk berkhidmat kepada Tuhan.

BUDAYA KERJA Budaya kerja merujuk kepada nilai. kepercayaan dan sikap pekerja terhadap pekerjaan. .

ELEMEN BUDAYA Menurut Deal dan Kennedy (1982) ² terdapat 4 elemen utama dalam budaya ² Nilai ² kepercayaan asas organisasi yang menentukan tindakbalas dan mutu pengeluaran. . Upacara ² kaedah-kaedah kerja. Wira ² model kepimpinan dlm organisasi yang menjadi contoh hidup standard. kaedah Rangkaian budaya ² sistem komunikasi tak rasmi atau hirarki kuasa tersembunyi dlm organisasi.

JENIS BUDAYA KERJA JENIS BUDAYA KERJA Menurut John D. ´EXACTINGµ ² memberi perhatian yang lebih kepada prestasi dan output dan kurang prihatin kepada kehendakkehendakkehendak manusia. Edwards dan Brian H. . Kliener (1988). budaya kerja dibahagikan kpd 4 jenis ² ´APATHETICµ/BUDAYA ´TIDAK APAµ ´APATHETICµ/BUDAYA kurang memberi perhatian kepada manusia dan prestasi.

perhatian yg seimbang antara manusia dan prestasi/output. ´INTEGRATIVEµ ² cantuman pendekatan atau amalan positif yg terdapat dlm buadaya ´caring dan exactingµ. .´CARINGµ/PENYANYANG ² terlalu menumpu kepada kebajikan pekerja dan perhubungan manusia tetapi kurang memberi perhatian terhadap prestasi dan output.

upacaraupacara dan simbol-simbol. norma-norma dan nilai-nilai yang dicerminkan melalui cerita-cerita. .TRANSFORMASI BUDAYA KERJA  Budaya kerja terbentuk berdasarkan kepada beberapa andaian. kepercayaan. Pemimpin organisasi adalah bertanggungjawab dalam membentuk dan mengubah budaya kerja sesebuah organisasi.

BAGAIMANA BUDAYA KERJA DIUBAH ?   Memberi penekanan kepada nilai-nilai yang diamalkan oleh ahli-ahli organisasi. Berasaskan kepada tradisi budaya setempat. kesabaran. pengislahan pemikiran dan pengurusan organisasi yang rumit. . Mewujudkan upacara / ritual yang sistematik dan rutin dalam hal ehwal seharian organisasi. kebijaksanaan dan ketegasan pihak pengurusan. Mengubah sikap dan minda ² Anjakan pradigma. Memerlukan komitmen.

Firman Allah ² ´Yang sepatutnya mereka cari ialah keredhaan Allah dan Rasul sekiranya mereka benar-benar orang yang berimanµ Surah Al-Taubah:62 .BAGAIMANA BUDAYA KERJA DIUBAH ? Pandangan Islam .perubahan yang diinginkan ialah suatu transformasi sosial berlandaskan konsep iman dan tauhid untuk mencapai matlamat keredhaan Allah S.T.W.

Kenneth Blanchard ² perubahan budaya kerja dapat dilakukan jika ahli-ahli organisasi memiliki ilmu ² Informasi mengenai btk perubahan. Misi organisasi. . Strategi-strategi perubahan dll.MENGURUS PERUBAHAN Menurut Dr.

MENGURUS PERUBAHAN Kejayaan pengislahan organisasi perlu memenuhi 3 prasyarat ² Kenapa perlu berubah? Berubah ke arah mana? Bagaimana hendak berubah?  Prasyarat 1 memerlukan sistem motivasi yang mantap ± menggalakkan ahli organisasi meninggalkan sikap dan tabiat yg lama kepada budaya kerja baru. .

.MENGURUS PERUBAHAN  Prasyarat 2 ² perlu merangka wawasan yang jelas ke arah mana organisasi hendak dibawa. Prasyarat 3 ² strategi-strategi dan langkah-langkah yang perlu diambil utk melakukan perubahan.

PERUBAHAN SECARA MENTAL PERUBAHAN SECARA ROHANI PERUBAHAN SECARA EMOSI PERUBAHAN HAKIKI PERUBAHAN SECARA SOSIAL PERUBAHAN SECARA FIZIKAL .

. Insya Allah banyak perkara akan berubah! ‡ entiasa berfikiran positif an berprasan ka baik terha ap iri sen iri an oran lain.€ Ubah persepsi dan definisi diri sendiri sebelum mengubah perlakuan / tingkah laku ‡ Kaji semula ba aimana kita melihat iri kita sen iri« seba ai anak? Kawan? Pemimpin? Pekerja? uami/isteri? Ayah/Ibu? ‡ Ubah cara kita berfikir.

-Sangka baik -Optimis -Berazam -Yakin -Ceria -Maaf -Semangat -T l ng rang -Bertenaga -Sihat -Cepat pulih -Wajah Menawan -Awet Muda -Orang Sayang -Sistem Badan Sempurna .

€ Laksanakan tugas dengan penuh semangat ‡ Ceria setiap masa. ‡ Setiap keputusan dan tindakan mesti mempunyai pertalian em si. Ceria membuat kita lebih bertenaga dan kreatif. marah. ser n k. ‡ Kemaafan akan mengubah pandangan dan pendirian kita mengenai sesuatu. bahagia dll akan mend r ng kita bertindak. Bukan suka-suka nak buat!. Em si seperti insaf. teringin. Padamkan segala perasaan BENCI terhadap rang lain. . sayang.

€ G s k gigi. € Lakukan senaman. € Wajah tenang dan senyum. senyum dan berd a. € Pakai baju yang sesuai. € Pakai minyak rambut € Makan buah-buahan € Kasut bersih dan tak berbau hapak. cuci muka dan berwuduk. € Makan malam sebelum maghrib € Diet € . € Mandi ± dari kaki ke kepala. € Berjalan dengan pantas dan bersemangat.Bangun pagi.

€ Pecahkan temb k pemisah di kalangan kawan. € Ziarah jiran. saudara mara. € Cari peluang untuk berinteraksi dan mengukuhkan hubungan. kawan sakit. € S lat berjemaah € . € Beri hadiah kepada kawan dan lawan.Sentiasa cari kawan baru. € Ikuti pr gram yang berfaedah.

S lat fardhu € Istigfar dan zikir € S lat sunat € Baca al-Quran setiap hari € Bersedekah € Berbincang hal-hal akhirat € .

Minta maklum balas dari rang lain. fizikal. Padamkan mem ri lama yang negatif. ƒ ƒ ƒ ƒ € € € € € € € Gambarkan sebelum tidur Tulis dan lihat selalu Sebut selalu Berd a € € € € € € Bentuk matlamat yang jelas. Bersedia bantu rang dan bersedia minta bantuan. Jadi wira bukan sibuk mencari wira. Pastikan bisikan kendiri adalah p sitif. Berkawan dengan rang yang p sitif. Bentuk keajiban diri dan jangan harapkan keajiaban Seimbangkan perubahan mental. s sial dan r hani .€ Pr gramkan perubahan dalam minda. em si. Sentiasa rujuk pada jejak-jejak kejayaan. Bentuk kriteria yang b leh diukur Bentuk suasana yang merangsang perubahan Selaraskan perubahan dalaman dan luaran.

Menyatakan dengan jelas ekspektasi organisasi. Memahami dan menganalisis budaya yang telah wujud dan diamalkan oleh organisasi. Menganalisis pencapaian masa lampau. . matlamat dan objektif organisasi. Menentukan dan menjelaskan strategi-strategi baru yang hendak dilaksanakan. strategi-strategi yang perlu diberi perhatian ²    Memahami misi. Mengkaji dan memahami sejarah perkembangan dan kemajuan organisasi.MENGURUS PERUBAHAN Menurut Zakaria Ahmad ( 1993).

Memperkemas dan mempertingkatkan sistem pengiktirafan dan kebajikan dlm organisasi. . Memperkukuh lagi sifat-sifat dan perlakuan yg diingini dlm organisasi. Mewujudkan mekanisme penyertaan di kalangan pengurus dan warga kerja organisasi dlm menggubal budaya baru bagi menghasilkan sokongan dan menanamkan perasaan ´ownershipµ.MENGURUS PERUBAHAN   Mewujudkan sistem komunikasi yg berkesan.

.MENGURUS PERUBAHAN Tindakan yg berkesan bagi melaksanakan strategistrategi di atas ² Mengadakan satu ´retreatµ bagi mengimbas kembali pencapaian organisasi dan mengenalpasti isu-isu strategik yang dihadapi.

.

.

.

.

€ € € € HASIL SIKAP/PERWATAKAN/PERSONALITI PROSES KERJA YANG DIJLNKAN PENGUSAAN/PERKONGSIAN MAKLUMAT .

FAKTOR KEJAYAAN BKC   Komitmen Kerjasama Kesungguhan dan ketekunan Time Management Positive Attitude .

BAGAIMANA BKC BOLEH DIBENTUK K rj T  C r l Ti il i B l r r i r .

MEKANISME YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMPERKENALKAN BKC PKPA D L ti Di l t r P rt li rr-D P r t rK r j S i ilili i r F r ri il N t r l -L ti .

o Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan. . o Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat.ALATALAT-ALAT BKC ETIKA PERKHIDMATAN AWAM o Berazam tinggikan mutu perkhidmatan o Bekerja dengan penuh tanggungjawab o Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri.

.ALATALAT-ALAT BKC o Bekerjasama membanteras musuh negara. o Berpegang teguh kepada ajaran agama.

ALATALAT-ALAT BKC Kempen Bersih. Cekap dan Amanah Dasar Pandang Ke Timur Penggunaan Tandanama Kepimpinan Melalui Teladan Dasar Penerapan Nilai-nilai NilaiIslam .

ALATALAT-ALAT BKC PKPA o Peningkatan Kualiti Perkhidmatan o Memberi Kepuasan Kepada Pelanggan o Kempen Budi Bahasa dan NilaiNilaiNilai Murni .

F Menyemai sikap positif pengurus / pekerja Membina komitmen berpanjangan Mengamalkan penambahbaikan berterusan Melahirkan pekerja berwawasan Menghasilkan produktiviti optimum .

o Pembentukan budaya kerja berkualiti hanya akan tercapai sekiranya warga rganisasi mempraktikkan etika kerja yg p sitif. . o Budaya kerja yg unggul dan cemerlang menjadi asas kpd peningkatan pr duktiviti dan kualiti sesebuah rganisasi.PENUTUP o Organisasi dikenali melalui pr duk yang diberikannya.

SEKIAN TERIMA KASIH WASSALAM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful