Huraikan bagaimanakah Dasar Pendidikan Kebangsaan dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia.

Abstrak
Negara Malaysia sememangnya terkenal dengan keharmonian penduduk berbilang kaumnya yang hidup aman & damai. Kaum yang terdapat di Malaysia ialah Melayu, Cina, India dan 27 etnik lagi Di kawasan Sabah serta Sarawak. Kepelbagaian kaum di Malaysia ini menyebabkan kerajaan perlu menjalankan dasar yang menyatupadukan rakyat di negara ini supaya kestabilan negara dapat diperoleh.

Pengenalan
1. Definisi Perpaduan Satu proses yang menyatupadukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya tiap-tiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan bersama di kalangan mereka.Sejak merdeka, dan apabila isu
perkauman kadang-kadang menjadi masalah utama negara, setiap agenda nasional yang dianjurkan kerajaan pastinya meletakkan perpaduan dan integrasi nasional sebagai satu agenda utama. Setiap peluang digunakan dalam pelbagai bidang, pendidikan, sukan, kebudayaan dan sejak 2004, program latihan khidmat negara dijadikan sandaran kerajaan untuk menyemarakkan perpaduan nasional.

Perpaduan

masyarakat merupakan sebahagian yang penting daripada perpaduan negara. Oleh itu adalah mustahak bagi kita meneliti latar belakang dan ciri-ciri masyarakat majmuk di negara kita. 2. Masyarakat Majmuk Ciri yang nyata dalam sesebuah masyarakat yang bersifat majmuk ialah wujudnya jurang perpisahan di antara berbagai golongan etnik atau bangsa yang tinggal di dalam masyarakat yang berkenaan. Di negara kita, perpisahan sedemikian iaitu secara fizikal, telah lama wujud di kalangan penduduk di satu-satu petempatan bahkan pada zaman Kesultanan Melaka keadaan ini wujud untuk memudahkan perjalanan sistem pentadbiran – iaitu satu-satu golongan pendatang

orang asing yang bermastautin di Malaysia ini tidak ramai. kaum Tamil telah dibawa masuk ke negara ini dari India yang sememangnya sudah menjadi tanah jajahan British. India dan sebagainya. Dalam hal ini Perpaduan memainkan peranan penting dalam memacu kestabilan dan kemajuan negara. Jawa. orang Cina di kawasan bandar dan orang India di ladang-ladang getah. pola masyarakat majmuk semakin nyata. ramai juga yang akhirnya dikebumikan di negara ini. Pada tahun-tahun 1920-an. Perkembangan ekonomi yang semakin peast ini sedikit sebanyak mengubah keadaan. Tanpa perpaduan. Maka muncullah perkampungan Cina. iaitu seperti di zaman kesultanan Melaka dengan keadaan yang wujud semasa zaman penjajah. Pelbagai dasar telah dijalankan untuk mencapai proses perpaduan ini. Wujudnya pentadbiran British di negara ini menggalakkan lebih ramai orang Cina berhijrah masuk kerana permintaan bijih timah yang meningkat di Eropah. kemajuan negara yang ingin dicapai untuk Wawasan 2020 tidak mungkin akan menjadi kenyataan kerana kerjasama diperlukan. Terdapat perbezaan yang besar di antara keadaan dahulu. Untuk mempercepatkan lagi pengeluaran hasil ladang terutamanya getah. Dahulu. pada hakikatnya. kerajaan telah memupuk semangat perpaduan dalam memakmurkan negara kita. Pastinya soal status politik penduduk asing itu tidak pernah dipertikaikan : orang mendatang mempunyai negara ibunda masing-masing.itu biasanya diletakkan di bawah ketua golongan itu sendiri. . Penduduk negara luar semakin ramai di negara ini dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri. apa lagi mereka yang mengambil keputusan untuk berintegrasi dengan penduduk pribumi dan seterusnya menghilangkan keperibadian asalnya. akibat penjajahan pada abad ke 19 terutamanya di Asia Tenggara telah membawa perubahan yang besar kepada komposisi penduduk di beberapa negara jajahan takluk. Orang Melayu tinggal di kawasan desa atau pinggir bandar. kehadiran mereka di kawasan ini hanyalah sebagai penduduk sementara walaupun. Walau bagaimanapun. Sejak merdeka lagi. Perpisahan fizikal ini menyebabkan hubunbgan antara kaum menjadi semakin minima.

laporan jawatankuasa kabinet dihasilkan sebagai matlamat untuk mencapai perpaduan dalam masyarakat pelbagai etnik.Dalam membentuk perpaduan kaum. sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik.budaya dan pendidikan telah dijadikan pemangkin untuk mencapai perpaduan. kita perlu membayar harga yang mahal bagi menyemarakkan perpaduan nasional . 2) Asimilasi. Pada masa kini. Kurikulum sekolah dibentuk sebegitu rupa agar mewujudkan hubungan yang erat dengan perpaduan nasional. Antaranya adalah melalui dasar-dasar pendidikan pada tahun 1970an seperti perubahan aliran Inggeris kepada Bahasa Melayu. Manakala asimilasi pula ialah satu proses bagaimana kumpulan-kumpulan minoriti diasimilasikan melalui perkahwinan campur.kerajaan telah mengatur pelbagai strategi jangka panjang untuk menyelesaikan masalah hubungan etnik. Dengan ini. kerajaan perlu menjalankan dasar perpaduan supaya rakyat Malaysia menjadikan dasar ini sebagai pegangan mereka dalam mencapai perpaduan kaum yang harmoni. Oleh yang demikian. pelajar-pelajar di sekolah dididik untuk memperkembangkan nilai-nilai positif yang akan menggalakkan perpaduan. Pada tahun 1979. kebudayaan dan agama. Sejarah pendidikan di Malaysia Malaysia merupakan sebuah Negara berbilang kaum yang terdapat perbezaan yang mampu kita lihat bukan sahaja dari segi etnik malahan dari aspek ekonomi. Maka struktur ekonomi. pendidikan dan sebagainya ke dalam kumpulan etnik yang lebih besar. Dasar perpaduan boleh dicapai melalui dua cara iaitu: 1) Integrasi Integrasi merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulankumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan. Seperti sedia maklum sebuah etnik adalah mustahil untuk menjadi etnik yang lain. Kurikulum juga dapat membentuk personaliti dan watak baik sebagaimana yang dikehendaki oleh aspirasi Negara.

Bermula dengan Laporan Barnes ketika zaman penjajahan British dahulu sehinggalah ke Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dijalankan kini. Laporan Barnes mencadangkan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar pada peringkat sekolah rendah serta bahasa Inggeris pada peringkat sekolah menengah & peringkat yang lebih tinggi. kekurangan kewangan & ancaman komunis. 3) Ordinan Pelajaran 1952 kemudiannya diperkenalkan dengan mengambil kira kedua-dua laporan di atas. ordina ini tak dapat dijalankan kerana tentangan masyarakat Cina & India.dalam pelbagai aktiviti dan program yang dijalankan. bahasa ibunda dan jati diri sesuatu kaum tidak akan terhapus hanya kerana mereka telah bercampur dengan pelbagai kaum sejak kecil lagi. Tambahan pula. Sebaliknya. kerajaan British telah memperkenalkan Laporan Barnes pada 1950 sebelum negara ini ingin mencapai kemerdekaan. 4) Selepas itu. 2) Masyarakat Cina menentang cadangan ini kerana dikatakan mengugat bahasa ibunda mereka. kita juga tidak lari dari pertelingkahan antara kaum yang kadangkala terjadi. Walaubagaimanapun. kerajaan yang dipelopor penduduk Tanah Melayu. Parti Perikatan telah memperkenalkan Penyata Razak 1956 dengan mengemukakan sistem persekolahan yang sama . Masyarakat Cina mencadangkan Laporan Fenn-Wu supaya sekolah vernakular Cina dikekalkan walaupun mereka bersetuju dengan sistem pendidikan kebangsaan. Malah. tentangan kuat komunis pada masa itu menyebabkan British khuatir kaum-kaum di negara ini akan terpengaruh dengan komunis sekaligus menyebabkan huru-hara. sesuatu yang tidak boleh dipastikan seratus peratus dalam sebuah negara berbilang kaum. Dasar pendidikan kerajaan yang mentadbir penting dalam membentuk perpaduan kaum di negara kita. Tujuannya ialah supaya Tanah Melayu boleh berkerajaan sendiri dengan perpaduan kaum yang berlaku. Berikut telah saya sediakan kronologi dasar-dasar pendidikan kerajaan sejak dahulu: 1) Pada peringkat permulaan. Cadangan ini diharapkan dapat merapatkan jurang komunikasi antara kaum serta merapatkan hubungan mereka. dengan menyemarakkan perpaduan sejak peringkat awal lagi merupakan satu kelebihan yang harus direbut. kerana kebudayaan.

Laporan Rahman Taib diperkenalkan yang menekankan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan & ia menjadi Akta Pelajaran 1961. Jawatankuasa Kabinet telah mengkaji keberkesanan sistem pendidikan serta mempertingkatkan kualitinya dengan pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) & Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Laporan Razak (1956) melambangkan Tanah Melayu telah melaksanakan dasar bertolak ansur. . Laporan Barnes (1950) merupakan satu percubaan menuju ke arah perpaduan negara apabila mengusulkan agar matlamat pendidikan hendaklah membentuk satu rupa bangsa yang berasaskan berbagai kaum. Ini merupakan sejarah Malaya. Sistem vernakular yang berasingan hendaklah dibubarkan dan digantikan dengan satu jenis sekolah yang sama untuk semua kaum iaitu sekolah nasional (kebangsaan). Penyata ini bertujuan menyuburkan semangat perpaduan kaum. di mana perancangan pendidikan dirangka untuk meliputi semua kaum dalam masyarakat Malaya serta meliputi semua aspek struktur dan perkembangan pendidikan Malaya. 5) Kemudian. Sebagai asas untuk melaksanankan usul Laporan Razak. guru dan sekolah. suatu undang-undang diluluskan iaitu Ordinan Pelajaran 1957. dasar demokrasi dan dasar kesejagatan. Laporan Razak telah menjadi asas perkembangan pendidikan di Malaysia selanjutnya.Laporan ini juga telah menunjukkan sistem pendidikan telah bertambah maju apabila bertambahnya bilangan murid.dan penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan. dasar perpaduan kaum.

2) Pada zaman itu. 5) Sekolah Inggeris pula dianggap sistem persekolahan yang unggul pada zaman penjajahan British. Pendidikan Cina dan Tamil dibiarkan berkembang secara sendirian. 3) Pendidikan kaum Cina menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Rumusan sistem persekolahan dahulu Ternyata Sejak tahun-tahun selepas kemerdekaan dicapai. mahupun setelah pembentukan gagasan Malaysia. 4) Pendidikan kaum India menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar di sekolah. Kebanyakan sekolah Tamil ini terletak di kawasan ladang getah atau kopi. sukatan pembelajaran pelajaran juga tidak sama dengan sistem pendidikan sekolah lain menyebabkan perpecahan perpaduan kaum berlaku. Negara kita dahulu terikat dengan pendidikan yang dijalankan oleh penjajah iaitu British yang mementingkan pendidikan untuk kepentingan mereka sendiri. pihak British memberi keutamaan kepada pelajaran Melayu dan Inggeris. Tambahan pula. Sekolah ini terdedah dengan budaya pemikiran Barat. Mereka mempuyai sistem pendidikan yang tersendiri. Sistem ini hanya dijalankan di Negeri-negeri Selat (Melaka. Pendidikan ini dikenali sebagai pendidikan vernakular. Pulau Pinang & Singapura).Menyorot Dasar Pendidikan Zaman Dahulu -Punca masalah perpaduan1) Jika kita lihat pada zaman British dahulu. gurunya & buku teks didatangkan dari China. sistem pendidikan kita berpandukan dasar pendidikan British pada abad ke-19. pemisahan Singapura dan juga pasca peristiwa Mei 1969. Pendidikan untuk orang Melayu diberikan untuk diberi jawatan rendah kerajaan sama ada sebagai kerani atau guru. setiap kaum pastinya terus memberi tumpuan kepada persekolahan dan pendidikan generasi muda mereka kerana kepentingan ilmu yang bakal memastikan ketahanan ataupun survival kaum mereka akan terus kekal di bumi Malaysia ini. .

Sekolah-sekolah berasaskan kaum diwujudkan sebagai jaminan kepada kaum pendatang bahawa kepentingan mereka akan dijaga. dengan menyemarakkan perpaduan sejak peringkat awal lagi merupakan satu kelebihan yang harus direbut. sistem persekolahan di Malaysia seawal sekolah rendah telah terbahagi kepada kaum-kaum utama. Jelas sekali bahawa British sengaja mengasingkan sistem pendidikan antara semua kaum supaya perpaduan kaum tidak berlaku. Malah. sesuatu yang tidak boleh dipastikan seratus peratus dalam sebuah negara berbilang kaum. namun tidak wujud pula Sekolah Jenis Kebangsaan Melayu! Hanya yang ada ialah sekolah kebangsaan yang pada dasarnya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia bersama-sama dalam setiap perkara sejak dari bangku sekolah lagi. Kesimpulannya. bahasa ibunda dan jatidiri sesuatu kaum tidak akan terhapus hanya kerana mereka telah bercampur dengan pelbagai kaum sejak kecil lagi. bahasa dan budaya ibunda mereka akan terus kekal.Hasilnya. Tiada siapa yang dapat menafikan. Sebaliknya. namun jurang yang telah awal-awal lagi diwujudkan tidak akan dapat dirapatkan kerana mereka telah dipisahkan oleh sistem persekolahan berdasarkan kaum. kerana kebudayaan. . bahawa sistem inilah yang telah menyebabkan berlakunya kepincangan perpaduan di negara kita. India dengan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT). perbezaaan sistem pendidikan menyebabkan perpaduan kaum sukar wujud suatu ketika dahulu. Walaupun wujud perhubungan antara sekolah-sekolah tersebut. Oleh itu. Tidak ada satu dasar pendidikan kebangsaan sepertimana yang kita lihat hari ini. Kaum Cina dengan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC). Jika perpaduan kaum berlaku. kita juga tidak lari dari pertelingkahan antara kaum yang kadangkala terjadi. akan wujud kesedaran berpolitik antara kaum & sekaligus mengugat penjajahan British di Tanah Melayu. Pihak Inggeris tidak memberatkan objektif perpaduan dalam sistem pelajarannya. kita perlu membayar harga yang mahal bagi menyemarakkan perpaduan nasional dalam pelbagai aktiviti dan program yang dijalankan. Yang penting bagi mereka ialah memberi pelajaran kepada segolongan rakyat untuk membolehkan sebahagian mereka memenuhi keperluan tenaga dan ekonomi. dan mereka bukanlah dibentuk atau dipaksa untuk menjadi Melayu. yang mana sejak awal lagi rakyat Malaysia telah dipecahkan dan diwujudkan satu jurang maya antara mereka.

(definisi ke-6) ialah sesuatu pertimbangan yang merujuk pada cara dan sisitem yang pokok berkenaan sesuatu. Dasar Pendidikan Kebangsaan Dapat mewujudkan Perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia dapat kita definisikan kepada beberapa rujukan. prinsip dan teras. Dalam buku yang sama turut memuatkan beberapa pendapat tokoh tentang pendidikan. shared by a whole nation . Dasar menurut Kamus Dewan dan Bahasa edisi ke-empat . Rahman bin Daub: 1999:15 menyatakan bahawa pendidikan atau education dalam bahasa Inggeris berasal dari perkataan Latin ‘educare’ yang bermaksud memelihara atau mengasuh anak. menyatakan national sebagai connected with a particular nation. Pendidikan bukanlah merupakan satu ojek atau benda fizikal tetapi sebagai satu idea (Abdul Rahman dan Zakaria:1987).asas. Mereka belajar melalui pengalaman dan perjumpaan dengan alam . racial or religious groups and shall futher the activities of the limited nations for the maintenance of peace’. (definisi ke-7) dasar sebagai pendirian yang menjadi asas segala tindakan sama ada sikap mahupun keputusan.Definisi : Dasar Pendidikan Kebangsaan dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. . (Alder:1970). Pendidikan adalah khusus dalam apa juga keadaan yang menunjukan gabungan alam semulajadi dengan manusia. Menurut Abd. and friendship among all nations. It shall promote understanding. Dapat bermaksud boleh melakukan sesuatu atau berupaya atau mampu menurut definisi yang diberikan oleh Kamus Dewan dan Bahasa edisi ke empat. Manakala menurut Article 26(2) of the Universal Declaration of Human Right 1984 states that ‘ education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. Kebangsaan pula dapat didefinisikan melalui Oxford Advanced Learner’s Dictionary: 6th Edition:780. tolerance. The process of installing something into human being (Syed Muhamad Naquid:1980).

Peranan yang dimainkan oleh Dasar Pendidikan Persoalan besar yang dihadapi para pemimpin dan pendidik selepas Perang dunia Kedua ialah mencari formula untuk melahirkan satu masyarakat Malaysia yang bersatupadu. Frasa kalangan rakyat berbilang kaum dapat dirumuskan sebagai lingkungan atau golongan seluruh penduduk sesebuah Negara yang terdiri daripada pelbagai jenis bangsa atau puak. permuafakatan. perhubungan yang erat. percantuman.Mewujudkan daripada kata dasar wujud bermaksud ada. yakni masyarakat majmuk yang mempunyai keazaman. kesanggupan dan kesediaan untuk hidup bersama dengan rukun dan damai serta mempunyai kesedaran. penyatuan. keluarga dan lain-lain. Kamus Dewan Edisi ke empat. membawa maksud menjadikan berwujud samada berbentuk atau berupa serta membawa maksud melaksanakan.2002:1335. Jadi dapat disimpulkan Dasar Pendidikan Kebangsaan Dapat mewujudkan Perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia merujuk kepada peranan dan kemampuan melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan dalam membentuk . Perpaduan dalam Kamus Besar Bahasa Melayu: Edisi Ekonomi. sebagai persatuan. membina dan menimbulkan perpaduan kepada semua kaum yang tinggal di Malaysia. . Definisi ke-7 bagi perkataan dalam menurut Kamus Dewan dan Bahasa iailah yang berkaitan atau terbatas pada lingkungan sesuatu seperti negeri. keperibadian dan nilai-nilai sebagai rakyat Malaysia. persesuaian dan penyebatian.

Akta ini memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam perlembagaan & menjadi jaminan kepada perpaduan rakyat Malaysia.17)”. Akta ini diluluskan pada tahun 1967. Dalam akta 1996 telah menjelaskan bahawa kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama hanya untuk sekolah kebangsaansahaja dan sekolah jenis kebangsaan telah diberi pengecualian dengan dibenarkan menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa . mengajar dan mempelajari apa-apa bahasa. Bahasa Melayu juga diwajibkan penggunaannya dalam maksud rasmi di negara kita. Akta Bahasa Kebangsaan 1967 telah melaksanakan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa rasmi tunggal negara ini. bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di sekolah dan menjadi bahasa yang digunakan di mahkamah pada 1990. Artikel 152 Perlembagaan Persekutuan telah mewujudkan satu Bahasa Kebangsaan iaitu Bahasa Melayu.Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Akta Pelajaran 1961 dan Rancangan Lima Tahun Malaysia telah menyatakan hasrat untuk menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama adalah satu prinsip asas Dasar Pendidikan Negara. Rakyat Malaysia menerima hakikat bahawa Bahasa Kebangsaan adalah tali penghubung terpenting dalam usaha memupuk perpaduan rakyat kerana ia boleh berperanan sebagai bahasa pengantaraan untuk masyarakat kita yang berbilang kaum. Malah. Selaras dengan kedudukan serta peranannya. Kedudukan serta peranan Bahasa Kebangsaan dalam sistem pentadbiran dan sistem pendidikan ini ternyata dalam beberapa dokumen penting kerajaan. bolehlah dikatakan Bahasa Kebangsaan diajar sebagai salah satu matapelajaran penting di semua peringkat dan jenis sekolah di Malaysia. Bahasa Melayu telah diimbangi dengan hak untuk mengguna. Kenyataan ini dapat dilihat melalui pernyataan ini: “Where the main medium of instruction in an educational institution is other than the national language. Pada tahun 1982.AKTA BAHASA KEBANGSAAN. Akta ini mewujudkan penggunaan satu bahasa perhubungan dan persefahaman di antara satu kaum dengan yang lain tanpa menimbulkan rasa curiga. Sec. the national language shall be taught as a compulsory subject in the educational institution (Education Act 1996.

Tamil dan Inggeris. hakikat bahawa pendidikan merupakan faktor unggul dalam membina kerakyatan yang tunggal telah lama disedari.pengantar di sekolah. sekolah jenis kebangsaan ini tetap diwajib untuk mengajar Bahasa Kebangsaan sebagai subjek utama kerana bahasa Melayu merupakan bahasa perhubungan dan perpaduan bagi negara kita. melalui bahasa kita dapat meningkatkan perpaduan kerana komunikasi yang berjalan dengan lancar dan masyarakat akan saling faham kehendak satu pihak yang lain. Laporan ini telah menjadi rujukan sebagai dasar pendidikan kerajaan sehingga kini & bahasa Melayu telah menjadi bahasa pengantar di semua peringkat sekolah. Cara paling penting untuk menyatupadukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia ialah melalui penggunaan bahasa kebangsaan. Berikut merupakan cara bagaimana sistem pendidikan boleh membentuk perpaduan: 1) Sistem persekolahan yang sama bagi semua Pada asasnya Laporan Razak mencadangkan penubuhan sekolah-sekolah umum yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya dan sekolah-sekolah jenis umum menggunakan bahasa pengantar Cina. Dalam konteks Malaysia. Maka berdasarkan Akta Bahasa Kebangsaan Satu cara yang penting untuk mewujudkan perpaduan di dalam sesebuah negara ialah menerusi pendidikan. Akan tetapi . 2) Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Sebenarnya. Penggunaan satu bahasa perhubungan dan persefahaman di antara satu kaum dengan yang lain dapat diwujudkan tanpa menimbulkan rasa . Penggunaan bahasa yang seragam dapat membantu menghilangkan perasaan prasangka kerana setiap golongan masyarakat menggunakan satu bahasa yang difahami malah bahasa yang sama akan banyak membantu menangani masalah salah faham konteks maksud ayat yang ingin disampaikan. Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk perpaduan jelas dinyatakan.

rohani. Dalam konteks negara Malaysia. 1996) Ini bermakna. nilai-nilai dan norma. walaupun sekolah terdiri dari berbagai aliran. unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan yang telah menjadi pilihan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Salah satu cara yang digunakan agar rakyat Malaysia sentiasa bersama adalah melalui pendidikan kebangsaan. Institusi sekolah diharap bukan lagi hanya sebagai tempat untuk belajar . akal dan emosi. Selaras dengan matlamat utama Dasar Pendidikan Kebangsaan.curiga. Satu prinsip Rukun Negara telah menyatakan bahawa perpaduan mestilah berupaya untuk menangkis semua gejala yang boleh memecahbelahkan rakyat. Akta Pendidikan 1996. kurikulum juga berperanan untuk melahirkan rakyat yang mendokong cita-cita negara dalam mewujudkan perpaduan yang berpandukan Rukun Negara di samping menghasilkan tenaga rakyat yang terlatih untuk keperluan negara (modal insan). seperti semangat perkauman yang menebal dan perasaan kedaerahan yang melampau. yang antara lain menyatakan: “Bahasa kebangsaan (bahasa Malaysia) hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan kecuali sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah seksyen 28 atau mana-mana institusi pendidikan lain yang dikecualikan oleh Menteri daripada subseksyen ini. Langkah ini mempercepatkan lagi perpaduan dan rasa hormoni antara kaum di negara ini. 3) Kurikulum yang sama Kurikulum ialah satu rancangan pendidikan yang terkandung di dalamnya segala ilmu pengetahuan serta kemahiran. iaitu menyatupadukan masyarakat pelbagai kaum. Peranan kurikulum dalam pendidikan adalah untuk membina perkembangan pelajar yang lengkap dari segi jasmani. Bahasa Malaysia dijadikan sebagai satu mata pelajaran yang wajib diajar di sekolah. bahasa Malaysia telah diiktiraf sebagai bahasa bahasa rasmi dalam segala urusan dan menjadi bahasa kebangsaan.” (Akta Pendidikan. Hal Ini telah pun termaktub dalam Seksyen 17.

“Menteri hendaklah menetapkan suatu kurikulum yang dikenali sebagai Kurikulum Kebangsaan yang. tertakluk kepada subseksyen (3). Tujuan dilakukan penyelarasan ini ialah untuk menghasilkan pelajar yang mempunyai tahap kemampuan dan kebolehan yang sama. Dalam usaha mengadakan kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama. Kurikulum Kebangsaan yang diselaraskan ini wajib diguna oleh semua pihak. Akta Pendidikan (1996): “The Minister shall prescribe a curriculum to be known as the National Curriculum which subject to subsection (3) shall be used by all schools in the National Education system (Education Act 1996. Semangat patriotik perlu ditanam dalam diri setiap kumpulan etnik agar negara kita kukuh daripada dijajah oleh anasir luar melalui pemikiran. cara ini di anggap paling berkesan kerana setiap orang pasti akan melangkah ke alam persekolahan dan keadaan ini sedikit sebanyak dapat membantu meningkatkan semangat cintakan negara berdasarkan sukatan pelajaran. memperkembang dan meningkatkan kemahiran serta menghayati nilai-nilai yang dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan Negara. hendaklah digunakan oleh semua sekolah dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum Kebangsaan merupakan satu lagi ciri dasar Pendidikan Kebangsaan yang bertujuan untuk mewujudkan keperibadian kebangsaan ke arah pembentukkan perpaduan negara. Di negara ini. Malah. Kurikulum merupakan satu usaha ke arah mewujudkan berbagai-bagai program pengajaran dan pembelajaran bagi membolehkan murid dan pelajar menerima ilmu pengetahuan. Ini dilakukan dengan menyelaraskan sukatan dan rancangan yang hendak diajar oleh guru terhadap pelajar sekolah. Kurikulum Sekolah Rendah dan Sekolah . Perkara ini telahpun disentuh dalam Seksyen 18 (1). 18)”. penggunaan kurikulum di sekolah adalah sama iaitu berdasarkan Kurikulum Kebangsaan. Sukatan ini diselaraskan tanpa mengira jenis dan kategori sekolah. mengira dan membaca tetapi sekolah juga berperanan untuk membimbing pelajar untuk hidup bermasyarakat dan bernegara. Sec.menulis. penggunaan bahasa melayu dan sistem peperiksaan yang seragam.” Melalui penyataan ini. jelas bahawa kurikulum dalam pendidikan kebangsaan juga penting dalam perpaduan negara.

bahasa Malaysia juga dijadikan ukuran untuk menilai pencapaian yang diperolehi oleh pelajar dalam peperiksaan awam. Ia turut memuatkan semangat perjuangan pejuang tanah air untuk menuntut kemerdekaan. Mata pelajaran Sejarah memainkan peranan penting ke arah matlamat pembangunan. Manakala. Kementerian Pendidikan telah menjadikan kurikulum sebagai salah satu asas untuk membentuk perpaduan di kalangan murid-murid yang mendapat pendedahan bermula dari alam persekolahan lagi. Pendedahan sejak awal dapat memupuk semangat patriotisme yang tinggi misalnya melalui subjek sejarah. Selain itu.Menengah di negara ini telah digubal sedemikian demi mencapai dasar perpaduan. Di peringkat pengajian tinggi. Hal ini kerana. maka adalah diperakukan supaya pendidikan yang diberi kepada semua murid hingga ke tingkatan V di sekolah-sekolah swasta hendaklah menggunakan sukatan pelajaran yang sama (Perakuan 33)”. Secara tidak langsung semangat patriotisme meresap dalam diri pelajar yang belajar mengenainya. Kementerian Pendidikan yakin mampu mewujudkan jenis rakyat yang diingini oleh Falsafah Pendidikan Negara. Melalui pelajaran Sejarah diharapkan dapat membina semangat perpaduan dan perasaan hormat . sekolah menengah pula merupakan kesinambungan sekolah rendah dan ia pula menekankan pendidikan yang seimbang dan bersepadu. Setiap pelajar institusi pengajian tinggi wajib mengambil peperiksaan Bahasa Malaysia sebagai satu syarat untuk mendapat pengijazahan. sukatan pelajaran yang sama juga menyumbang kepada perpaduan negara. 4) Sukatan pelajaran yang seragam Sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya yang disyorkan oleh Penyata Razak adalah dianggap sebagai salah satu asas sistem pelajaran kebangsaan bagi mewujudkan perpaduan negara. Isu mewajibkan penggunaan kurikulum kebangsaan sebenarnya telah diperakukan oleh Jawatankuasa Kabinet pada tahun 1979: “Dengan tujuan untuk mewujudkan keperibadian kebangsaan. Sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan perlu mendapat pendedahan yang sama kerana dari situlah semangat pelbagai bangsa dapat ditingkatkan untuk menjaga negara kita daripada dijajah semula baik dari segi pemikiran atau penaklukan negara. kurikulumnya digubal untuk memberi kemahiran asas dan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan sosialisasi di kalangan murid-murid sekolah rendah. subjek ini menceritakan kisah perjalanan pembentukkan negara sejak awal lagi. Melalui pelaksanaan ini. Bagi sekolah rendah. kedudukan Bahasa Malaysia juga sama dengan apa yang berlaku di sekolah. Malah.

Langkah ini boleh menolong proses menyatupadukan pelajar berbilang kaum di samping mewujudkan keperibadian yang sama. Sekolah Berasrama Penuh (SBP). Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai organisasi yang bertanggungjawab telah melaksanakan beberapa strategi yang dapat memantapkan Sistem Pendidikan Kebangsaan. Televisyen Pendidikan. . Langkah ini diambil bagi memastikan organisasi berkenaan dapat meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh. antaranya ialah melicinkan tatacara pengurusan pendidikan dengan cara meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan. 6. Aspek pengurusan ini memang banyak disentuh dalam Akta Pendidikan 1996. Matlamatnya adalah bagi memastikan mutu pendidikan dipertingkatkan dan dengan mengagihkan peruntukan secara adil. Mendemokrasikan pendidikan Usaha mendemokrasikan pendidikan telah dilakukan sekitar tahun 1980-an. 7. seimbang dan bersepadu. Seksyen 53 berkenaan Suratcara pengelolaan bagi institusi pendidikan.menghormati terutama dalam masyarakat yang berbilang kaum. Dengan adanya sukatan pelajaran dan peperiksaan yang seragam. agama dan adat resam. Ini dilakukan dengan dengan menambahkan kemudahan fizikal dan infrastruktur terutama di luar bandar. program sokongan pendidikan seperti Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT). 5) Peperiksaan yang seragam Rancangan kerajaan untuk menyeragamkan kurikulum di sekolah-sekolah telah diperkukuhkan lagi dengan mewujudkan satu sistem peperiksaan yang seragam. pelajaran para pelajar tidaklah terganggu apabila terpaksa berpindah sekolah. asrama desa dan asrama harian. Sukatan pelajaran yang seragam membolehkan pandangan dunia (world view) setiap kaum di Malaysia hampir sama dan tidak mewujudkan perselisihan dalam persefahaman. Ini adalah selaras dengan Dasar Ekonomi Baru yang ingin menyusun semula masyarakat dengan mengurangkan jurang perbezaan peluang pendidikan antara golongan kaya dengan miskin. misalnya dalam Bab 11.

Oleh yang demikian. Semua anak-anak dari golongan miskin tak kira kaum mendapat hak sama. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahawa sumbangan pendidikan kebangsaan ke arah perpaduan negara ialah merujuk kepada bagaimana pendidikan kebangsaan dapat membantu negara dalam mencapai atau meningkatkan persefahaman antara kaum.biasiswa. Jika kita lihat sekarang. Mahathir Mohamad yang rajin membacadan mengkaji bahan sejarah serta berjaya menaikkan nama Malaysia di persada dunia dengan kekuatan pembacaannya. . ditekankan bahawa pendidikan menjadi alat membentuk perpaduan kaum. Maka di sini tidak berlaku diskriminasi. semua kaum akan berpuas hati dan perpaduan secara tidak langsung dapat dipupuk. Kita sepatutnya mencontohi Dr. Belajar dan kajilah sejarah untuk mendapatkan manfaat berguna dan meningkatkan kualiti hidup kita. Rancangan Makanan Tambahan (RMT) dan program kesihatan dipertingkatkan. Oleh itu. dasar pendidikan yang dijalankan kerajaan kini menampakkan hasilnya.

Kamus Dewan. Edisi Ketiga (1997). Bhd 2. Tanjong Malim. Peranan dan Perkembangan. Hj Zainal Abidin Safarwan (2002) Kamus Besar Bahasa Melayu. Abd Rahman bin Daub (1999) Teknologi Maklumat.Quantum Books 3. Utusan Publications & Distributors Sdn. Tanjong Malim. Bhd .Dewan Bahasa & Pustaka 5.(2003) Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. Konsep. Kuala Lumpur . Edisi Kedua. Amir Hasan Dawi (2002) Penteorian Sosiologi Dan Pendidikan. Edu System Sdn. Quantum Books 4. Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman.BIBLIOGRAFI 1. Edisi Ekonomi. Dewan Bahasa & Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful