Papan Tulis Para pendidik telah mengiktiraf papan kapur sebagai alat Bantu mengajar di dalam bilik darjah

. Papan Tulis juga di kenali sebagai Papan Kapur, Papan Hitam, Papan Hijau serta digunakan sejak lama dahulu. • Penggunaannya mudah kerana ia sentiasa berada dalam bilik dajah • Penggunaannya tidak memerlukan bakat atau peralatan istimewa. • Perubahan atau tambahan isi boleh dilakukan dengan cepat dan mudah. • Mudah alih serta senang dipergunakan untuk pelbagai tujuan sampingan Papan flanel Kelebihan :

4.

Pastikan setiap ciptaan ( grafik, pernyataan) berada dalam 2 cm daripada tepi bahan lutsinar. Kejelasan huruf bergantung kepada jenis, saiz, jarak antara huruf dan jarak antara baris. Imej terkecil di layar haruslah 1 inci tingginya bagi setiap 30 kaki jarak tayangan. Gunakan huruf yang lebih besar bagi tajuk dan sub-tajuk. Hadkan tulisan di antara 6 hingga 7 baris dalam sekeping transperansi. Gunakan 7 hingga 10 perkataan untuk sebaris ayat.

5.

6.

7. 8. 9.

• Cerita atau tema dapat dipersembahkan sedikit demi sedikit. • Sesuai untuk berbagai-bagai jenis tajuk dan subjek. • Mudah disediakan, serta banyak jenis bahan boleh digunakan • Perubahan atau perkembangan tajuk boleh dilakukan dengan serta merta melalui kaedah tindan tindih visual ataupun perubahan kedudukan visual tersebut. • Menggalakkan penglibatan murid sepenuhnya dalam tajuk yang disampaikan seperti aktiviti mencantum ayat, memadankan gambar, sesi bercerita dan sebagainya. • Senang disimpan, dibawa atau digunakan. Prinsip penghasilan transperansi 1. Rancang kaedah atau teknik yang sesuai sebelum memulakan kerja-kerja membuat lutsinar dengan peralatan yang sedia ada. Analisis maklumat yang akan disampaikan dengan teliti dari aspek kegunaan, objektif dan kandungan. Tentukan Format persembahan. Format memanjang atau menegak. Elakkan daripada mencampur adukkan format.

Bahan Cetak • Bahan pembelajaran yang berasaskan kertas (termasuk teks,imej, grafik dan foto) yang dirakamkan secara kekal diatas permukaan satu dimensi AMZ (2008) • Boleh digunakan utk – pembelajaran individu / kumpulan – Bersama guru / mentor – Pembelajaran formal / tidak formal Kenapa Guna Bahan Cetak? • Tahan lama • Mudahalih • Senang diperolehi AMZ (2008) • Tidak memerlukan bahan peralatan tambahan Media utk menyampaikan maklumat & idea • Keberkesanannya bergantung kpd G AMZ (2008) – Gaya persembahan – Susun atur – Penggunaan illustrasi dan penunjuk visual – Strategi merangsang penglibatan pelajar

2.

3.

Gaya penulisan – Bahasa yang mudah difahami dan susunan idea yang jelas • AMZ (2008) Bahan disusun ikut seksyen • Sediakan rengkasan isi penting utk setiap bab / seksyen • Guna tajuk & sub tajuk serta ringkasan Kelemahan • Sukar diubahasuai & dikemaskinikan • Bentuk fizikal & kewibawaannya sbg sumber AMZ (2008) yg maklumat yg boleh dipercayai menakutkan pelajar • Sifatnya yg mudah diperolehi menjadi ia sesuatu yg biasa (kurang daya tarikan) .

mudah alih .dapat digunakan berulang kali dan dalam situasi yang berlainan .kekal .sukar mendapatkan pakar yang berkewibawaan.mudah akses .mudah alih disunting .user friendly .interaktif .senang dirujuk .mudah .perisian terhad.bergantung terhad kepada bekalan .mudah akses .menimbulkan uter dimaskinikan tekanan .tidak tahan pandang .fleksibel Kriteria memilih bahan atau sumber .mudah diperolehi .mudah senggara .amat fleksibel . Sumber berasask an manusia KELEMAHAN .selaras dengan falsafah pendidikan negara .tidak bercanggah dengan nilai masyarakat . Sumber .menarik lasak dengar .canggih eletrik .memberi maklumat terkini .pelbagai rangsangan .tidak boleh . B.tidak terkini .boleh digunakan di mana-mana dan pada bilabila masa D.tebal bercetak .boleh berulang tayangan/siara n .berat .mudah akses .secara lansung . Sumber .pelbagai .cost effective .Perbandingan Antara Beberapa Kategori Sumber Maklumat SUMBER A.tidak terjamin kualiti .murah . . Sumber .mudah digunakan .selaras dengan prinsip pedagogi .jaringan tidak .tidak terkini C.fleksibel .releven dengan kurikulum .susah (audiopancaindera menyunting visual) .multi-media .murah .perlu mahir mengoperasika n ko KELEBIHAN .mahal berkomp .

Mengikut teori. Bahan bercetak merupakan sumber pelajaran yang paling mudah didapati dan disediakan.Implikasi Kelemahan/Kekuatan Sesuatu Sumber Pembelajaran 1. Gagne memilih bahan bercetak sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai berdasarkan kepada teori beliau. Bruner: Penggunaan Peta Minda dan Bahan Eksperimen . peta dan tanda isyarat jalan raya. Gagne: Bahan bercetak. ii. Hal ini sesuai dengan teori beliau di mana rangsangan luaran seperti gambar mampu membina set-set di dalam stor ingatan seseorang individu sama ada berbentuk ingatan jangka masa panjang mahupun ingatan jangka masa pendek. semua rangsangan dari persekitaran luar akan diterima oleh sistem saraf melalui deria-deria manusia. 2. Sumber pembelajaran berasaskan komputer selalu terdedah kepada kerosakkan hard disk. kemudian dihantar kepada stor ingatan jangka panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui sistem saraf. Oleh yang demikian penggunaan sumber pembelajaran berkomputer boleh meningkatkan lagi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran seorang guru. cakra padat. Kebanyakan bahan audio visual boleh didapatkan dalam Internet/Intranet. muridmurid akan didedahkan dengan cabaran kerana mereka dikehendaki mentafsir maklumat yang diterima seperti membuat graf atau melukis dan member peluang kepada murid untuk meluaskan penggunaan bahasa seperti membuat ramalan dan membuat huraian lanjut tentang sesuatu laporan. Gagne dalam bukunya Essentials of Learning for Instruction (1975) memperkenalkan sebuah teori mengenai bagaimana manusia memperoleh maklumat dalam sesuatu proses pembelajaran. poster. Bahan-bahan ini boleh digunakan dan diintegrasikan dengan komputer. Oleh yang demikian disyorkan supaya pengguna lebih menggunakan bahan berasaskan komputer. disket atau diserang virus. 3. Bahan berasaskan komputer atau teknologi maklumat boleh dikemakskinikan pada bila-bila masa mengikut keperluan. majalah dan gambar. Berdasarkan kepada penggunaan bahan-bahan tidak bergambar. Teori Gagne juga dikenali sebagai teori pemprosesan maklumat. Contoh bahan bergambar ialah surat khabar. Bahan bercetak sukar dikemaskinikan dalam masa yang singkat dan penyediaan bahan pembelajaran/pengajaran mangambil masa yang lama. Maklumat ini akan ditafsirkan dalam stor ingatan. Contoh bahan tidak bergambar ialah seperti graf. Penggunaan bahan cetak sebagai bahan pengajaran tidak terhad asalkan ia menepati objektif. Robert M. Bahan-bahan bergambar membantu murid meluaskan pengetahuan dan pemahaman. i. Bahan-bahan bercetak yang terdapat di sekolah boleh diklafikasikan kepada dua jenis iaitu bahan bergambar dan bahan tidak bergambar.

penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik supaya menjadi role model yang boleh dicontohi oelh murid. murid akan memperoleh keberkesanan dalam proses pembelajaran kerana aktviti seperti eksperimen melibatkan penglibatan langsung murid-murid dan akan mendedahkan mereka kepada pengalaman-pengalaman yang baru. mencium dan merasa. individu secara tidak langsung. Pengetahuan perlu disusun dan diperingkatkan agar pembentukan konsep bermula daripada peringkat yang mudah kepada peringkat yang rumit. peniruan dengan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai dan diakhiri dengan peneguhan positif. pemikiran. Bruner amat menekankan pembelajaran konsep atau kategori. Penggunaan relia dan model sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran menepati teori yang dikemukakan oleh Bandura. Bruner menganggap manusia sebagai pemproses. penggunaan peta minda diterapkan di dalam teori beliau. peringatan. Bandura menyatakan bahawa proses pembelajaran meliputi pemerhatian. dan menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Mengikut teori peniruan dan permodelan yang diperkenalkan oleh Bandura. Penggunaan peta minda dan bahan eksperimen dikenalpasti sebagai sumber utama pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kepada teori beliau. Oleh yang demikian. replika bangunan boleh ditunjukkan kepada murid-murid sebagai contoh dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pengetahuan muridmurid melalui pemerhatian dan pemikiran. pemikir dan pencipta informasi. Hal ini kerana. Bandura: Relia dan Model Dalam mempelajari manusia. Implikasinya. Murid-murid belajar melalui pengalaman. mempelajari pula perubahan tingkah laku tersebut. Model seperti bahan tiga dimensi yang baik seperti kraftangan. Guru juga boleh menjadikan rakan sebaya yang cemerlang menjadi role model untuk membuat demonstrasi di dalam bilik darjah. Pengalaman seperti ini mewujudkan proses pembelajaran yang bermakna. Beliau juga menyatakan bahawa pembelajaran itu meliputi tiga proses kognitif. Melalui sumber-sumber tersebut.Melalui pemerhatian terhadap proses dan hasil perubahan tingkah laku orang lain. .Bruner lebih menegaskan pembelajaran secara penemuan iaitu mengolah apa yang diketahui murid itu kepada satu corak dalam keadaan baru (lebih kepada prinsip konstruktivisme). pembelajaran melalui pemerhatian merupakan pembentukan asas tingkah laku manusia. iaitu memperoleh informasi baru. Guru dan murid juga merupakan model semulajadi di dalam sesebuah kelas. Dengan itu guru perlu menyediakan peluang untuk muridmurid meneroka. iii. memegang. transformasi pengetahuan.

Selain itu. Mobiliti Bahan bercetak ini boleh digunakan di mana sahaja sama ada di dalam atau di luar kelas. Vygotsky menekankan peranan sosial dan budaya dalam perkembangan minda murid. penjelas makna. Penggunaan kertas sangat popular kerana ia mudah didapati selain kos mencetak yang rendah. Guru boleh menggunakan bahan bercetak sekerap mungkin sehingga murid benarbenar dapat mengingati fakta atau perkara yang ingin diperlajari. penggerak pelbagai deira. Bahan boleh membantu guru menjelaskan apa yang hendak diajar. sumber pengalaman. Pencetakan bahan yang banyak akan mengurangkan kos jika dibandingkan dengan bahan pandangdengar yang lain. Bahan pengajaran penting sebagai media komunikasi. rangsangan. c. Walaubagaimanapun. ia perlu digunakan di tempat yang terang atau mempunyai cahaya kerana jika tidak bahan yang dipaparkan tidak dapat dilihat. Muridmurid boleh menggunakannya mengikut kadar kecepatan mereka sendiri. BAHAN CETAK a. bahan tersebut hendaklah diperbanyakkan.iv. cetakan tempatan atau cetakan sendiri berharga murah dan boleh disediakan dengan cepat. Vygotsky: Rakan Sebaya Penggunaan Bahan Sumber / Alat dan b. Bahan-bahan bercetak. Kebolehgunaan Teknologi pendidikan ini memudahkan guru untuk mengajar murid melalui bahan bercetak yang maujud. d. Walaupun begitu persekitaran dan sistem lingkungan budaya murid membantu mereka mengadaptasi perkembangan kognitif. Bahanbahan tercetak boleh dibaca dengan cepat dan maklumat penting boleh dipelajari tanpa mengikut sesuatu masa pengajaran. Bahan mentah Hampir kesemua bahan bercetak menggunakan kertas sebagai bahan mentah. unsur yang mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran serta pendorong pengajaran terancang. membantu murid memahami apa yang diajar. . Perkembangan mental murid terhad disebabkan oleh sistem biologi yang belum berkembang dan matang. Vygotsky turut menekankan penggunaan bahan sumber dan alat. Bahan bercetak tidak mempunyai masalah dari segi penggunaannya kerana ia tidak memerlukan sumber tenaga elektrik seperti komputer. Jika bahan tersebut ingin digunakan di kawasan yang luas seperti dewan. murid-murid juga boleh menggunakan pada bila bila masa bahan bercetak tersebut walaupun tanpa guru. Anggaran kos Bahan bercetak amat murah dan mudah untuk didapati. Setiap budaya menerapkan cara hidup dan cara berfikir kepada murid-murid. Kebanyakan daripada kemahiran kognitif murid terhasil daripada interaksi sosial dengan rakan sebaya.

seperti disimpan di dalam fail. Bahan bercetak yang terlalu banyak gambar dan warna juga tidak digalakkan untuk diguna sebagai bahan bantu mengajar kerana boleh mengganggu tumpuan murid dalammencapai objektif pembelajaran yang sebenar. g. Seperti yang diketahui umum. Bahanbahan cetakan tambahan boleh dimuatkan di dalam buku teks atau buku latihan sebagai lampiran atau bahan tambahan. Simpanan dan penyelenggaraan Bahan bercetak ini perlu disimpan dengan kemas dan teliti kerana bahan ini mudah koyak atau rosak. Jika guru mencetak bahan-bahan yang mengandungi tulisan tangan. Sebenarnya teknologi maklumat tidak terhad kepda internet dan komputer sahaja tetapi ia melibatkan televisyen. pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara terancang boleh mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah serta memberi peluang kepada setiap murid untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih menarik dan berkesan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk mengembangkan potensi setiap individu secara menyeluruh dan bersepadu. Pemilihan warna juga perlu diberi perhatian oleh guru. Perkara ini penting dalam menyampaikan maklumat dan mengekalkan perhatian serta minat murid. Warna yang terlalu terang dan terlalu gelap akan menjejaskan fokus murid terhadap penyampaian guru. Gambar-gambar seperti foto dan rajah boleh dimasukkan dalam teks untuk penerangan lebih lanjut mengenai Definisi teknologi maklumat boleh diringkaskan sebagai satu proses pengaliran. guru perlu memastikan lukisan tersebut mudah difahami oleh murid. pastikan tulisan tersebut kemas dan mampu dibaca oleh murid. Hal ini akan menyukarkan murid memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. guru mestilah memastikan saiznya besar dan boleh dilihat oleh semua murid. fax. Guru juga perlu mengelakkan penggunaan lukisan yang terlalu abstrak. telefon mudah alih. penyebaran. telegram. . plastik menyimpan kertas dan sebagainya. BAHAN TMK f. Saiz dan warna Jika gambar atau poster digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran . konsep. folder. Tatahias dan kemasan Sekiranya guru menggunakan lukisan sebagai bahan bantu mengajar.e. hujah-hujah dan juga untuk menambahkan minat murid. Penggunaan bahan dengan cermat serta disimpan di tempat yang selamat memudahkan pengesanan semula dan menjamin ketahanan bahan tersebut. telefon. PDA dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat kepada penerima. teknologi disifatkan sebagai satu bentuk pemudah cara yang membolehkan pengaliran maklumat menjadi sangat pantas.

Kedua. angka. Dominan c. Ketiga. guru perlu memastikan elemen grafik yang digunakan menepati keperluan muridmurid. Grafik penting untuk menyediakan bahan-bahan pandangan (visual). lukisan. Warna Penghasilan bahan teknologi maklumat: Persembahan Elektronik Multimedia f. reka letak visual juga mempengaruhi kualiti persembahan elektronik multimedia Powerpoint yang dihasilkan.Terdapat 3 asas penting dalam penggunaan teknologi maklumat. guru perlu mewujudkan sesuatu yang boleh menarik minat murid-murid. digunakan untuk berkomunikasi iaitu ia menjelaskan bagaimana teknologi maklumat digunakan untuk berkomunikasi bagi mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima. Contoh. Antara perisian yang biasa digunakan ialah Microsoft Office Powerpoint. guru boleh mempersembahkan gambar sawah padi bagi menimbulkan inkuiri murid. adalah untuk memanipulasikan maklumat dan proses semula imej. Simplisiti Visual yang ditayangkan hendaklah dihadkan kepada satu idea. b. Di dalam slaid persembahan Powerpoint.imej dan sebagai pengesan gerakkan. a. Huruf Terdapat beberapa perisian yang boleh digunakan untuk menghasilkan Persembahan Elektronik Multimedia. Dengan yang demikian. lambang-lambang. murid dapat mengekalkan minat untuk . Pertama teknologi maklumat adalah untuk mengumpul maklumat. jika guru ingin mengajar tentang negeri Kedah. Sebagai contoh. Ia digunakan untuk suntingan dengan menggunakan teknologi. Simplisiti b. Dominan Dominan bererti pusat penumpuan atau minat. Seimbang e. Pola d. lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim (guru) kepada sasarannya (murid) dalam proses menyampaikan maklumat. Sebelum membina persembahan elektronik multimedia Powerpoint. Terdapat beberapa perkara yang perlu dikenalpasti oleh guru semasa menghasilkan sebuah persembahan elektronik multimedia Powerpoint iaitu: a.perkataan.dengan menggunakan komputer ia boleh merekod bunyi. Grafik ialah kombinasi gambargambar. Selain aspek grafik. sesuai digunakan dalam kelas. huruf. Idea yang banyak dalam satu visual akan mengelirukan dan seterusnya akan mengalih tumpuan murid keluar daripada objektif pembelajaran. simbolsimbol.

pembelajaran yang c. Kedua.warna mewujudkan perasaan harmoni dan melahirkan kesan tertentu seperti panas. tarikan dan tumpuan perhatian yang terdapat dalam suatu susunan slaid akan menjadikan persembahan lebih kemas dan teratur. huruf bersaiz kecil digunakan mengikut kesesuaian. Susunan item perlulah mematuhi urutan yang rasional bagi memudahkan pemahaman murid. Persembahan yang telah siap dihasilkan perlu disimpan dalam beberapa bentuk . kesan psikologi dan sebagainya kepada murid-murid. g. guru juga perlu memilih warna yang lembut dan selesa dipandang oleh penerima iaitu murid. Contohnya slaid berlatarbelakangkan warna merah menunjukkan penegasan dan perhatian. Huruf Setiap bahan bantu mengajar perlu diselenggara dengan baik termasuklah persembahan elektronik multimedia. Tatahias dan kemasan Guru perlu memilih warna yang mempunyai kontras antara latar dengan imej atau teks. Penggunaan huruf besar hanya sesuai untuk tajuk yang pendek manakala untuk tajuk yang panjang. Biarkan ruang di antara huruf kelihatan sama walaupun jaraknya berbeza. Bagi memastikan slaid yang dihasilakn tersebut kemas dan teratur. Guru perlu memilih jenis huruf yang senang dibaca. Sebagai contoh. Ketiga. Tatahias warna juga dapat menjelaskan konsep atau menunjukkan penegasan. bergetar. gunakan empat warna sahaja dalam satu skrin/slaid. e. Selain itu. Seimbang Guru perlu bijak untuk menggunakan ruang di dalam slaid persembahan. warna memudahkan sesuatu item dilihat. Pola Pola merupakan susunan item-item dalam sesuatu rekaan visual. warna membantu membuat penegasan dan mewujudkan tumpuan. Saiz dan jenis huruf mempengaruhi penerimaan murid-murid terhadapa apa yang disampaikan oleh guru. Pemilihan warna yang tepat membantu keberkesanan persembahan. guru menggunakan gambar anak panah bagi menunjukkan proses untuk membuat kain batik yang menjadi warisan tradisi di negeri Terengganu. Warna mempunyai beberapa fungsi iaitu pertama. Pemilihan huruf juga penting dalam menghasilkan persembahan elektronik multimedia. Keadaan kesamaan dari segi berat. Warna Warna merupakan satu elemen reka letak visual yang penting. Hurufan terang yang diletakkan di atas latar belakang gelap di dapati lebih jelas daripada sebaliknya. Guru juga perlu memastikan bahawa jarak di antara dua perkataan ialah 1atau 1 ½ lebar huruf. d. Penyelenggaraan bahan maklumat: Persembahan Multimedia.mengikuti seterusnya. sejuk. teknologi Elektronik f.

. Persembahan elektronik yang dicetak dan didokumenkan boleh dijadikan rujukan pada bila-bila masa manakala persembahan yang disimpan dalam bentuk perisian mempunyai beberapa kelebihan.iaitu dalam bentuk dokumentasi (hard copy) dan dalam bentuk perisian (soft copy). Antaranya ialah. persembahan elektronik yang disimpan dalam bentuk perisian juga dapat disalin ke dalam alat-alat teknologi maklumat yang lain seperti cakera padat. Selain itu. isi kandungan di dalam persembahan elektronik tersebut boleh disunting pada bila-bila masa mengikut keperluan murid dan keperluan semasa. thumbdrive dan lain-lain.

.

eMeiMei serta Pacmee. Laman web aplikasi rangkaian sosial semakin bercambah sehingga mula mendominasi carta dari segi jumlah pelawat yang melayari alam siber dan dunia komunikasi maya.Kesan Aplikasi Rangkaian Sosial Terhadap Pengguna Internet Oleh Syahrir Hasnan Pengenalan Musim silih berganti dan zaman kian berubah. Twitter. Walaupun fenomena rangkaian sosial global yang popular seperti Facebook telah mula menembusi pasaran dunia.3% dan 68%. Friendster. pengguna Internet di Malaysia telah menjangkau 16 juta orang dan angka tersebut dijangka akan melonjak ke 20. Tagged dan sebagainya.1 juta pengguna Internet di Malaysia manakala Twitter menerima kira-kira 750. terdapat sejumlah 170 rangkaian sosial interaktif yang terkenal dan aktif digunakan di seluruh dunia seperti Facebook.2 juta pengguna Internet di Malaysia dan kirakira 4. Ruumz. Penggunaan Internet di kalangan masyarakat dunia semakin meningkat dengan pesatnya dan seterusnya mula mengubah cara hidup mereka. terdapat juga beberapa aplikasi rangkaian sosial tempatan yang menawarkan kandungan dan perkhidmatan tempatan yang aktif digunakan seperti eKawan.000 pengunjung. FriendX. Circles99. Rangkaian sosial interaktif MySpace pula dikunjungi oleh 2. kini menyimpan lebih daripada 10 bilion gambar yang dikongsi oleh pengguna-pengguna laman rangkaian sosial tersebut. Sehingga kini. . MySpace. Berdasarkan statistik dari sumber Alexa dan Google Ad Planner. GoEatOut. Facebook yang mendakwa memiliki sejumlah 350 juta pengguna dari segenap pelosok dunia. Menurut penyelidikan yang dibuat oleh IDC Research. Aplikasi Rangkaian Sosial Penggunaan aplikasi rangkaian sosial atau social networking application telah Mat Ali dan Fatin mula menular sehingga telah menjadi bagaikan satu budaya dan santapan harian bagi sebahagian besar pengguna Internet di seluruh dunia. laman rangkaian sosial Facebook telah dikunjungi oleh kira-kira 6.2 juta pula mengunjungi laman Friendster. Kepenggunaan aplikasi rangkaian sosial di Malaysia pula telah mencatat sebanyak 66% pada bulan Disember 2008 iaitu di tangga ketiga selepas Singapura dan Korea Selatan dengan masing-masing mencatat 74. Kini terdapat pelbagai kemudahan perkhidmatan rangkaian jalur lebar yang memudahkan akses kepada Internet yang rancak dipromosikan oleh syarikatsyarikat telekomunikasi dan penyedia perkhidmatan internet (ISP).4 juta orang pada tahun 2012.

Perkhidmatan rangkaian sosial menjadi sasaran utama penggodam Internet lantaran ia menyimpan banyak maklumat peribadi pengguna yang sangat bernilai. Setiap maklumat peribadi tersebut dikatakan boleh dijual di pasaran gelap pada harga USD 1. Terdapat juga perisian berbahaya yang menyamar seperti tampalan keselamatan (security patch) untuk memperdayakan pengguna perkhidmatan rangkaian sosial agar memuat turun dan memasangnya. Presiden Amerika Syarikat. Hampir kesemua aplikasi rangkaian sosial tidak memiliki kaedah untuk mengesahkan umur sebenar setiap penggunanya. alamat rumah. Laporan yang dikeluarkan oleh Sumber Media. serangan phishing ini merupakan salah satu inovasi terbesar. Frederick Felman. Ini mendedahkan golongan pengguna kanak-kanak kepada risiko masalah pedofilia iaitu salah laku seksual antara golongan dewasa dan kanak-kanak apabila pengguna dewasa boleh menyamar sebagai kanak-kanak dan menjalin hubungan dengan mereka.Impak Terhadap Masyarakat Kebanyakan perkhidmatan rangkaian sosial menyediakan ruang bagi penggunanya untuk meletakkan maklumat peribadi seperti nama penuh. Bahkan. Ciri yang asalnya bertujuan membantu memudahkan pengguna satu-satu perkhidmatan rangkaian sosial berkenalan dan berhubung telah secara tidak langsung mendedahkannya kepada risiko kecurian maklumat pengguna oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. F-Secure meramalkan penghasilan perisian berbahaya akan terus meningkat pada tahun 2008 dan 2009. Markmonitor bagi suku pertama tahun 2009 menunjukkan peningkatan hampir 240% terhadap serangan phishing di Amerika Syarikat yang ditujukan terhadap perkhidmatan rangkaian sosial. syarikat perisian antivirus FSecure turut melaporkan tentang peningkatan risiko perisian berbahaya (malware) dalam perkhidmatan rangkaian sosial berikutan peningkatan serangan sebanyak 100% pada tahun 2007. nombor telefon dan maklumat penting yang lain. Kemudahan ini telah membuka ruang berlakunya kejadian buli dan gangguan siber. Barack Obama pernah memberi amaran kepada golongan remaja di Amerika Syarikat mengenai kesan buruk akibat mendedahkan terlalu banyak maklumat peribadi di dalam laman rangkaian sosial memandangkan aplikasi tersebut kini menjadi wadah rekreasi kepada remaja masa kini. Menurut Ketua Pegawai Pemasaran Markmonitor. melainkan dinyatakan secara sukarela oleh golongan pengguna yang mendaftarkan diri. masalah buli dan gangguan di dunia siber telah dilaporkan menjadi penyebab kepada satu kejadian bunuh diri dan peras ugut. Selain itu. . Kebanyakan aplikasi rangkaian sosial membenarkan pengguna meninggalkan komen pada catatan atau gambar pengguna lain.

Pengguna perlu sentiasa berwaspada dengan setiap tampalan keselamatan atau muat turun yang disarankan dengan merujuk kepada mereka yang lebih arif. Kegilaan pengguna Internet. postur badan disebabkan kedudukan yang tidak ergonomik dan sebagainya. rompak dan penipuan. Pengguna perkhidmatan rangkaian sosial diingatkan agar tidak mudah percaya dengan identiti yang dipaparkan kerana terdapat pelbagai kes identiti palsu melibatkan orang yang baru dikenali melalui web yang kemudiannya telah membuka jalan kepada berlakunya pelbagai jenayah seperti kes rogol. Aplikasi rangkaian sosial turut dikatakan menjadi penyumbang kepada pelbagai masalah disiplin terutama sekali di kalangan kanak-kanak yang menghabiskan terlalu banyak masa di hadapan komputer sehingga mengabaikan tanggungjawab lain. seorang gadis berusia 17 tahun di Romania yang galak menggunakan aplikasi rangkaian sosial Twitter telah terbunuh akibat kejutan elektrik ekoran menggunakan komputer ribanya ketika berendam di bilik mandi. Ia merupakan suatu perkembangan yang tidak dapat dielakkan. Kesimpulan Aplikasi rangkaian sosial dijangkakan akan terus dimanfaatkan oleh pengguna Internet baik bagi tujuan komunikasi mahupun sekadar riadah semata-mata. identiti majikan. Langkah Berjaga-Jaga Pengguna Internet yang menggunakan aplikasi rangkaian sosial perlu sentiasa peka dan mengambil langkah keselamatan seperti tidak sesekali mendedahkan maklumat peribadi seperti nama penuh. alamat rumah. terutamanya golongan remaja. nombor pin. kata laluan pekerjaan. Pengguna juga dinasihatkan agar jangan sesekali klik pada pautan atau menerima dan memasang perisian yang diterima daripada orang yang tidak dikenali. nombor kad kredit. seorang remaja. Selain itu.Keeley Houghton. Budaya sebegini kelak akan membawa kepada masalah kesihatan mata. maklumat kewangan dan sebagainya di mana-mana aplikasi rangkaian sosial. terhadap aplikasi rangkaian sosial telah menjadi sesuatu yang membimbangkan. Fungsi privasi juga perlu diaktifkan pada akaun rangkaian sosial (sekiranya ada) yang digunakan untuk mengawal kumpulan individu tertentu dari boleh melihat maklumat penuh atau gambargambar milik pengguna-pengguna yang boleh dijadikan bahan ugutan selain perlu berhati-hati ketika meletakkan mesej dan gambar yang boleh memberikan petunjuk kepada identiti atau lokasi sebenar pengguna. menjadi individu pertama yang dipenjara di Britain kerana membuli di alam siber selepas dia menyiarkan ancaman bunuh di laman rangkaian sosial Facebook. setiap pengguna juga perlu berhati-hati dalam memilih dan menerima kenalan yang ditemui dalam rangkaian sosial. Misalnya. .

Namun. mereka perlu diingatkan bahawa perkhidmatan tersebut turut datang bersama pelbagai risiko. . Paling utama sekali. para pengguna sebarang aplikasi rangkaian sosial perlu sentiasa berhati-hati dengan maklumat diri yang mereka dedahkan kepada khalayak pengguna yang lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful