Papan Tulis Para pendidik telah mengiktiraf papan kapur sebagai alat Bantu mengajar di dalam bilik darjah

. Papan Tulis juga di kenali sebagai Papan Kapur, Papan Hitam, Papan Hijau serta digunakan sejak lama dahulu. • Penggunaannya mudah kerana ia sentiasa berada dalam bilik dajah • Penggunaannya tidak memerlukan bakat atau peralatan istimewa. • Perubahan atau tambahan isi boleh dilakukan dengan cepat dan mudah. • Mudah alih serta senang dipergunakan untuk pelbagai tujuan sampingan Papan flanel Kelebihan :

4.

Pastikan setiap ciptaan ( grafik, pernyataan) berada dalam 2 cm daripada tepi bahan lutsinar. Kejelasan huruf bergantung kepada jenis, saiz, jarak antara huruf dan jarak antara baris. Imej terkecil di layar haruslah 1 inci tingginya bagi setiap 30 kaki jarak tayangan. Gunakan huruf yang lebih besar bagi tajuk dan sub-tajuk. Hadkan tulisan di antara 6 hingga 7 baris dalam sekeping transperansi. Gunakan 7 hingga 10 perkataan untuk sebaris ayat.

5.

6.

7. 8. 9.

• Cerita atau tema dapat dipersembahkan sedikit demi sedikit. • Sesuai untuk berbagai-bagai jenis tajuk dan subjek. • Mudah disediakan, serta banyak jenis bahan boleh digunakan • Perubahan atau perkembangan tajuk boleh dilakukan dengan serta merta melalui kaedah tindan tindih visual ataupun perubahan kedudukan visual tersebut. • Menggalakkan penglibatan murid sepenuhnya dalam tajuk yang disampaikan seperti aktiviti mencantum ayat, memadankan gambar, sesi bercerita dan sebagainya. • Senang disimpan, dibawa atau digunakan. Prinsip penghasilan transperansi 1. Rancang kaedah atau teknik yang sesuai sebelum memulakan kerja-kerja membuat lutsinar dengan peralatan yang sedia ada. Analisis maklumat yang akan disampaikan dengan teliti dari aspek kegunaan, objektif dan kandungan. Tentukan Format persembahan. Format memanjang atau menegak. Elakkan daripada mencampur adukkan format.

Bahan Cetak • Bahan pembelajaran yang berasaskan kertas (termasuk teks,imej, grafik dan foto) yang dirakamkan secara kekal diatas permukaan satu dimensi AMZ (2008) • Boleh digunakan utk – pembelajaran individu / kumpulan – Bersama guru / mentor – Pembelajaran formal / tidak formal Kenapa Guna Bahan Cetak? • Tahan lama • Mudahalih • Senang diperolehi AMZ (2008) • Tidak memerlukan bahan peralatan tambahan Media utk menyampaikan maklumat & idea • Keberkesanannya bergantung kpd G AMZ (2008) – Gaya persembahan – Susun atur – Penggunaan illustrasi dan penunjuk visual – Strategi merangsang penglibatan pelajar

2.

3.

Gaya penulisan – Bahasa yang mudah difahami dan susunan idea yang jelas • AMZ (2008) Bahan disusun ikut seksyen • Sediakan rengkasan isi penting utk setiap bab / seksyen • Guna tajuk & sub tajuk serta ringkasan Kelemahan • Sukar diubahasuai & dikemaskinikan • Bentuk fizikal & kewibawaannya sbg sumber AMZ (2008) yg maklumat yg boleh dipercayai menakutkan pelajar • Sifatnya yg mudah diperolehi menjadi ia sesuatu yg biasa (kurang daya tarikan) .

menarik lasak dengar .senang dirujuk . B. .mudah senggara .berat .dapat digunakan berulang kali dan dalam situasi yang berlainan .murah .tebal bercetak .mahal berkomp .tidak boleh .amat fleksibel .mudah digunakan .secara lansung . Sumber .perlu mahir mengoperasika n ko KELEBIHAN .murah .tidak terkini .mudah diperolehi .susah (audiopancaindera menyunting visual) .menimbulkan uter dimaskinikan tekanan .multi-media .mudah akses .mudah alih disunting . Sumber .mudah alih .perisian terhad.cost effective .mudah akses .kekal .selaras dengan falsafah pendidikan negara .tidak terjamin kualiti . Sumber berasask an manusia KELEMAHAN .bergantung terhad kepada bekalan .boleh berulang tayangan/siara n .fleksibel .mudah .fleksibel Kriteria memilih bahan atau sumber .tidak tahan pandang .canggih eletrik .tidak bercanggah dengan nilai masyarakat .tidak terkini C.jaringan tidak .pelbagai rangsangan .interaktif .releven dengan kurikulum .selaras dengan prinsip pedagogi .boleh digunakan di mana-mana dan pada bilabila masa D. Sumber .Perbandingan Antara Beberapa Kategori Sumber Maklumat SUMBER A.mudah akses .pelbagai .memberi maklumat terkini .user friendly .sukar mendapatkan pakar yang berkewibawaan.

Kebanyakan bahan audio visual boleh didapatkan dalam Internet/Intranet. 3. Sumber pembelajaran berasaskan komputer selalu terdedah kepada kerosakkan hard disk. Oleh yang demikian disyorkan supaya pengguna lebih menggunakan bahan berasaskan komputer. poster. ii. Oleh yang demikian penggunaan sumber pembelajaran berkomputer boleh meningkatkan lagi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran seorang guru. Robert M. Bahan berasaskan komputer atau teknologi maklumat boleh dikemakskinikan pada bila-bila masa mengikut keperluan. Contoh bahan bergambar ialah surat khabar. Maklumat ini akan ditafsirkan dalam stor ingatan.Implikasi Kelemahan/Kekuatan Sesuatu Sumber Pembelajaran 1. i. kemudian dihantar kepada stor ingatan jangka panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui sistem saraf. Hal ini sesuai dengan teori beliau di mana rangsangan luaran seperti gambar mampu membina set-set di dalam stor ingatan seseorang individu sama ada berbentuk ingatan jangka masa panjang mahupun ingatan jangka masa pendek. majalah dan gambar. Bahan-bahan bercetak yang terdapat di sekolah boleh diklafikasikan kepada dua jenis iaitu bahan bergambar dan bahan tidak bergambar. Bahan bercetak sukar dikemaskinikan dalam masa yang singkat dan penyediaan bahan pembelajaran/pengajaran mangambil masa yang lama. Penggunaan bahan cetak sebagai bahan pengajaran tidak terhad asalkan ia menepati objektif. Contoh bahan tidak bergambar ialah seperti graf. Gagne dalam bukunya Essentials of Learning for Instruction (1975) memperkenalkan sebuah teori mengenai bagaimana manusia memperoleh maklumat dalam sesuatu proses pembelajaran. Bahan-bahan ini boleh digunakan dan diintegrasikan dengan komputer. Berdasarkan kepada penggunaan bahan-bahan tidak bergambar. Mengikut teori. 2. Gagne memilih bahan bercetak sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai berdasarkan kepada teori beliau. semua rangsangan dari persekitaran luar akan diterima oleh sistem saraf melalui deria-deria manusia. Teori Gagne juga dikenali sebagai teori pemprosesan maklumat. Bruner: Penggunaan Peta Minda dan Bahan Eksperimen . Gagne: Bahan bercetak. disket atau diserang virus. peta dan tanda isyarat jalan raya. muridmurid akan didedahkan dengan cabaran kerana mereka dikehendaki mentafsir maklumat yang diterima seperti membuat graf atau melukis dan member peluang kepada murid untuk meluaskan penggunaan bahasa seperti membuat ramalan dan membuat huraian lanjut tentang sesuatu laporan. Bahan-bahan bergambar membantu murid meluaskan pengetahuan dan pemahaman. cakra padat. Bahan bercetak merupakan sumber pelajaran yang paling mudah didapati dan disediakan.

Beliau juga menyatakan bahawa pembelajaran itu meliputi tiga proses kognitif. Murid-murid belajar melalui pengalaman. peniruan dengan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai dan diakhiri dengan peneguhan positif. pemikir dan pencipta informasi. peringatan. pemikiran. Guru juga boleh menjadikan rakan sebaya yang cemerlang menjadi role model untuk membuat demonstrasi di dalam bilik darjah. pembelajaran melalui pemerhatian merupakan pembentukan asas tingkah laku manusia. Penggunaan peta minda dan bahan eksperimen dikenalpasti sebagai sumber utama pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kepada teori beliau. Hal ini kerana. penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik supaya menjadi role model yang boleh dicontohi oelh murid. Bruner menganggap manusia sebagai pemproses. Dengan itu guru perlu menyediakan peluang untuk muridmurid meneroka. Mengikut teori peniruan dan permodelan yang diperkenalkan oleh Bandura. Melalui sumber-sumber tersebut. penggunaan peta minda diterapkan di dalam teori beliau. . Guru dan murid juga merupakan model semulajadi di dalam sesebuah kelas. Pengalaman seperti ini mewujudkan proses pembelajaran yang bermakna. individu secara tidak langsung. Bandura menyatakan bahawa proses pembelajaran meliputi pemerhatian. replika bangunan boleh ditunjukkan kepada murid-murid sebagai contoh dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pengetahuan muridmurid melalui pemerhatian dan pemikiran. mempelajari pula perubahan tingkah laku tersebut. Bruner amat menekankan pembelajaran konsep atau kategori. mencium dan merasa. murid akan memperoleh keberkesanan dalam proses pembelajaran kerana aktviti seperti eksperimen melibatkan penglibatan langsung murid-murid dan akan mendedahkan mereka kepada pengalaman-pengalaman yang baru. transformasi pengetahuan. dan menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan.Bruner lebih menegaskan pembelajaran secara penemuan iaitu mengolah apa yang diketahui murid itu kepada satu corak dalam keadaan baru (lebih kepada prinsip konstruktivisme).Melalui pemerhatian terhadap proses dan hasil perubahan tingkah laku orang lain. Model seperti bahan tiga dimensi yang baik seperti kraftangan. Implikasinya. Pengetahuan perlu disusun dan diperingkatkan agar pembentukan konsep bermula daripada peringkat yang mudah kepada peringkat yang rumit. iaitu memperoleh informasi baru. memegang. iii. Bandura: Relia dan Model Dalam mempelajari manusia. Penggunaan relia dan model sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran menepati teori yang dikemukakan oleh Bandura. Oleh yang demikian.

Mobiliti Bahan bercetak ini boleh digunakan di mana sahaja sama ada di dalam atau di luar kelas. penjelas makna. Bahan pengajaran penting sebagai media komunikasi. Muridmurid boleh menggunakannya mengikut kadar kecepatan mereka sendiri. Bahan mentah Hampir kesemua bahan bercetak menggunakan kertas sebagai bahan mentah. d. bahan tersebut hendaklah diperbanyakkan. Penggunaan kertas sangat popular kerana ia mudah didapati selain kos mencetak yang rendah. Walaubagaimanapun. Kebolehgunaan Teknologi pendidikan ini memudahkan guru untuk mengajar murid melalui bahan bercetak yang maujud. Vygotsky: Rakan Sebaya Penggunaan Bahan Sumber / Alat dan b. rangsangan. Kebanyakan daripada kemahiran kognitif murid terhasil daripada interaksi sosial dengan rakan sebaya. murid-murid juga boleh menggunakan pada bila bila masa bahan bercetak tersebut walaupun tanpa guru.iv. Pencetakan bahan yang banyak akan mengurangkan kos jika dibandingkan dengan bahan pandangdengar yang lain. Anggaran kos Bahan bercetak amat murah dan mudah untuk didapati. Setiap budaya menerapkan cara hidup dan cara berfikir kepada murid-murid. Bahan-bahan bercetak. Bahan boleh membantu guru menjelaskan apa yang hendak diajar. unsur yang mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran serta pendorong pengajaran terancang. ia perlu digunakan di tempat yang terang atau mempunyai cahaya kerana jika tidak bahan yang dipaparkan tidak dapat dilihat. Bahan bercetak tidak mempunyai masalah dari segi penggunaannya kerana ia tidak memerlukan sumber tenaga elektrik seperti komputer. Vygotsky menekankan peranan sosial dan budaya dalam perkembangan minda murid. penggerak pelbagai deira. Walaupun begitu persekitaran dan sistem lingkungan budaya murid membantu mereka mengadaptasi perkembangan kognitif. BAHAN CETAK a. c. Guru boleh menggunakan bahan bercetak sekerap mungkin sehingga murid benarbenar dapat mengingati fakta atau perkara yang ingin diperlajari. Jika bahan tersebut ingin digunakan di kawasan yang luas seperti dewan. membantu murid memahami apa yang diajar. Selain itu. Perkembangan mental murid terhad disebabkan oleh sistem biologi yang belum berkembang dan matang. sumber pengalaman. cetakan tempatan atau cetakan sendiri berharga murah dan boleh disediakan dengan cepat. Bahanbahan tercetak boleh dibaca dengan cepat dan maklumat penting boleh dipelajari tanpa mengikut sesuatu masa pengajaran. . Vygotsky turut menekankan penggunaan bahan sumber dan alat.

Jika guru mencetak bahan-bahan yang mengandungi tulisan tangan. Bahanbahan cetakan tambahan boleh dimuatkan di dalam buku teks atau buku latihan sebagai lampiran atau bahan tambahan.e. pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi. BAHAN TMK f. Hal ini akan menyukarkan murid memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. fax. konsep. pastikan tulisan tersebut kemas dan mampu dibaca oleh murid. Bahan bercetak yang terlalu banyak gambar dan warna juga tidak digalakkan untuk diguna sebagai bahan bantu mengajar kerana boleh mengganggu tumpuan murid dalammencapai objektif pembelajaran yang sebenar. Gambar-gambar seperti foto dan rajah boleh dimasukkan dalam teks untuk penerangan lebih lanjut mengenai Definisi teknologi maklumat boleh diringkaskan sebagai satu proses pengaliran. Seperti yang diketahui umum. folder. g. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara terancang boleh mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah serta memberi peluang kepada setiap murid untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih menarik dan berkesan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk mengembangkan potensi setiap individu secara menyeluruh dan bersepadu. PDA dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat kepada penerima. telefon mudah alih. plastik menyimpan kertas dan sebagainya. Penggunaan bahan dengan cermat serta disimpan di tempat yang selamat memudahkan pengesanan semula dan menjamin ketahanan bahan tersebut. . Simpanan dan penyelenggaraan Bahan bercetak ini perlu disimpan dengan kemas dan teliti kerana bahan ini mudah koyak atau rosak. telefon. hujah-hujah dan juga untuk menambahkan minat murid. telegram. Pemilihan warna juga perlu diberi perhatian oleh guru. Saiz dan warna Jika gambar atau poster digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran . seperti disimpan di dalam fail. guru mestilah memastikan saiznya besar dan boleh dilihat oleh semua murid. guru perlu memastikan lukisan tersebut mudah difahami oleh murid. Perkara ini penting dalam menyampaikan maklumat dan mengekalkan perhatian serta minat murid. Guru juga perlu mengelakkan penggunaan lukisan yang terlalu abstrak. Tatahias dan kemasan Sekiranya guru menggunakan lukisan sebagai bahan bantu mengajar. Warna yang terlalu terang dan terlalu gelap akan menjejaskan fokus murid terhadap penyampaian guru. teknologi disifatkan sebagai satu bentuk pemudah cara yang membolehkan pengaliran maklumat menjadi sangat pantas. penyebaran. Sebenarnya teknologi maklumat tidak terhad kepda internet dan komputer sahaja tetapi ia melibatkan televisyen.

Simplisiti Visual yang ditayangkan hendaklah dihadkan kepada satu idea.perkataan. Pertama teknologi maklumat adalah untuk mengumpul maklumat. Dengan yang demikian. Dominan c. lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim (guru) kepada sasarannya (murid) dalam proses menyampaikan maklumat.dengan menggunakan komputer ia boleh merekod bunyi. reka letak visual juga mempengaruhi kualiti persembahan elektronik multimedia Powerpoint yang dihasilkan. huruf. sesuai digunakan dalam kelas. Seimbang e.imej dan sebagai pengesan gerakkan. Pola d. Kedua. Contoh. guru boleh mempersembahkan gambar sawah padi bagi menimbulkan inkuiri murid. a. Warna Penghasilan bahan teknologi maklumat: Persembahan Elektronik Multimedia f. Sebelum membina persembahan elektronik multimedia Powerpoint. Sebagai contoh. guru perlu memastikan elemen grafik yang digunakan menepati keperluan muridmurid. digunakan untuk berkomunikasi iaitu ia menjelaskan bagaimana teknologi maklumat digunakan untuk berkomunikasi bagi mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima. Grafik penting untuk menyediakan bahan-bahan pandangan (visual). angka. b. Selain aspek grafik. guru perlu mewujudkan sesuatu yang boleh menarik minat murid-murid. murid dapat mengekalkan minat untuk . Grafik ialah kombinasi gambargambar. jika guru ingin mengajar tentang negeri Kedah. Simplisiti b. Huruf Terdapat beberapa perisian yang boleh digunakan untuk menghasilkan Persembahan Elektronik Multimedia. Ia digunakan untuk suntingan dengan menggunakan teknologi. adalah untuk memanipulasikan maklumat dan proses semula imej. lambang-lambang. Ketiga. Antara perisian yang biasa digunakan ialah Microsoft Office Powerpoint. Dominan Dominan bererti pusat penumpuan atau minat.Terdapat 3 asas penting dalam penggunaan teknologi maklumat. Di dalam slaid persembahan Powerpoint. lukisan. Terdapat beberapa perkara yang perlu dikenalpasti oleh guru semasa menghasilkan sebuah persembahan elektronik multimedia Powerpoint iaitu: a. Idea yang banyak dalam satu visual akan mengelirukan dan seterusnya akan mengalih tumpuan murid keluar daripada objektif pembelajaran. simbolsimbol.

Tatahias dan kemasan Guru perlu memilih warna yang mempunyai kontras antara latar dengan imej atau teks. tarikan dan tumpuan perhatian yang terdapat dalam suatu susunan slaid akan menjadikan persembahan lebih kemas dan teratur. Tatahias warna juga dapat menjelaskan konsep atau menunjukkan penegasan. gunakan empat warna sahaja dalam satu skrin/slaid. d. Huruf Setiap bahan bantu mengajar perlu diselenggara dengan baik termasuklah persembahan elektronik multimedia. Selain itu. Pola Pola merupakan susunan item-item dalam sesuatu rekaan visual. warna membantu membuat penegasan dan mewujudkan tumpuan. Bagi memastikan slaid yang dihasilakn tersebut kemas dan teratur. Ketiga. guru menggunakan gambar anak panah bagi menunjukkan proses untuk membuat kain batik yang menjadi warisan tradisi di negeri Terengganu. Susunan item perlulah mematuhi urutan yang rasional bagi memudahkan pemahaman murid. teknologi Elektronik f. Guru juga perlu memastikan bahawa jarak di antara dua perkataan ialah 1atau 1 ½ lebar huruf. Saiz dan jenis huruf mempengaruhi penerimaan murid-murid terhadapa apa yang disampaikan oleh guru. guru juga perlu memilih warna yang lembut dan selesa dipandang oleh penerima iaitu murid. Penggunaan huruf besar hanya sesuai untuk tajuk yang pendek manakala untuk tajuk yang panjang. Penyelenggaraan bahan maklumat: Persembahan Multimedia. huruf bersaiz kecil digunakan mengikut kesesuaian. Hurufan terang yang diletakkan di atas latar belakang gelap di dapati lebih jelas daripada sebaliknya. warna memudahkan sesuatu item dilihat. kesan psikologi dan sebagainya kepada murid-murid. Sebagai contoh. Biarkan ruang di antara huruf kelihatan sama walaupun jaraknya berbeza. Warna mempunyai beberapa fungsi iaitu pertama. Pemilihan huruf juga penting dalam menghasilkan persembahan elektronik multimedia.mengikuti seterusnya. Pemilihan warna yang tepat membantu keberkesanan persembahan. Guru perlu memilih jenis huruf yang senang dibaca. Warna Warna merupakan satu elemen reka letak visual yang penting. Seimbang Guru perlu bijak untuk menggunakan ruang di dalam slaid persembahan. bergetar. Contohnya slaid berlatarbelakangkan warna merah menunjukkan penegasan dan perhatian. Keadaan kesamaan dari segi berat. Persembahan yang telah siap dihasilkan perlu disimpan dalam beberapa bentuk . g. Kedua. e. sejuk. pembelajaran yang c.warna mewujudkan perasaan harmoni dan melahirkan kesan tertentu seperti panas.

thumbdrive dan lain-lain. Selain itu. . persembahan elektronik yang disimpan dalam bentuk perisian juga dapat disalin ke dalam alat-alat teknologi maklumat yang lain seperti cakera padat. Antaranya ialah. isi kandungan di dalam persembahan elektronik tersebut boleh disunting pada bila-bila masa mengikut keperluan murid dan keperluan semasa.iaitu dalam bentuk dokumentasi (hard copy) dan dalam bentuk perisian (soft copy). Persembahan elektronik yang dicetak dan didokumenkan boleh dijadikan rujukan pada bila-bila masa manakala persembahan yang disimpan dalam bentuk perisian mempunyai beberapa kelebihan.

.

Tagged dan sebagainya. eMeiMei serta Pacmee. . Laman web aplikasi rangkaian sosial semakin bercambah sehingga mula mendominasi carta dari segi jumlah pelawat yang melayari alam siber dan dunia komunikasi maya. Aplikasi Rangkaian Sosial Penggunaan aplikasi rangkaian sosial atau social networking application telah Mat Ali dan Fatin mula menular sehingga telah menjadi bagaikan satu budaya dan santapan harian bagi sebahagian besar pengguna Internet di seluruh dunia. Friendster. MySpace. Ruumz.Kesan Aplikasi Rangkaian Sosial Terhadap Pengguna Internet Oleh Syahrir Hasnan Pengenalan Musim silih berganti dan zaman kian berubah. kini menyimpan lebih daripada 10 bilion gambar yang dikongsi oleh pengguna-pengguna laman rangkaian sosial tersebut.4 juta orang pada tahun 2012. Penggunaan Internet di kalangan masyarakat dunia semakin meningkat dengan pesatnya dan seterusnya mula mengubah cara hidup mereka.000 pengunjung.1 juta pengguna Internet di Malaysia manakala Twitter menerima kira-kira 750. Facebook yang mendakwa memiliki sejumlah 350 juta pengguna dari segenap pelosok dunia.3% dan 68%. FriendX.2 juta pengguna Internet di Malaysia dan kirakira 4. Sehingga kini. laman rangkaian sosial Facebook telah dikunjungi oleh kira-kira 6. Twitter. terdapat juga beberapa aplikasi rangkaian sosial tempatan yang menawarkan kandungan dan perkhidmatan tempatan yang aktif digunakan seperti eKawan. pengguna Internet di Malaysia telah menjangkau 16 juta orang dan angka tersebut dijangka akan melonjak ke 20. Kepenggunaan aplikasi rangkaian sosial di Malaysia pula telah mencatat sebanyak 66% pada bulan Disember 2008 iaitu di tangga ketiga selepas Singapura dan Korea Selatan dengan masing-masing mencatat 74. Walaupun fenomena rangkaian sosial global yang popular seperti Facebook telah mula menembusi pasaran dunia. GoEatOut. Menurut penyelidikan yang dibuat oleh IDC Research. terdapat sejumlah 170 rangkaian sosial interaktif yang terkenal dan aktif digunakan di seluruh dunia seperti Facebook. Kini terdapat pelbagai kemudahan perkhidmatan rangkaian jalur lebar yang memudahkan akses kepada Internet yang rancak dipromosikan oleh syarikatsyarikat telekomunikasi dan penyedia perkhidmatan internet (ISP).2 juta pula mengunjungi laman Friendster. Circles99. Rangkaian sosial interaktif MySpace pula dikunjungi oleh 2. Berdasarkan statistik dari sumber Alexa dan Google Ad Planner.

Laporan yang dikeluarkan oleh Sumber Media. Hampir kesemua aplikasi rangkaian sosial tidak memiliki kaedah untuk mengesahkan umur sebenar setiap penggunanya. melainkan dinyatakan secara sukarela oleh golongan pengguna yang mendaftarkan diri. Setiap maklumat peribadi tersebut dikatakan boleh dijual di pasaran gelap pada harga USD 1. Frederick Felman. Bahkan. Kemudahan ini telah membuka ruang berlakunya kejadian buli dan gangguan siber. serangan phishing ini merupakan salah satu inovasi terbesar.Impak Terhadap Masyarakat Kebanyakan perkhidmatan rangkaian sosial menyediakan ruang bagi penggunanya untuk meletakkan maklumat peribadi seperti nama penuh. Barack Obama pernah memberi amaran kepada golongan remaja di Amerika Syarikat mengenai kesan buruk akibat mendedahkan terlalu banyak maklumat peribadi di dalam laman rangkaian sosial memandangkan aplikasi tersebut kini menjadi wadah rekreasi kepada remaja masa kini. Perkhidmatan rangkaian sosial menjadi sasaran utama penggodam Internet lantaran ia menyimpan banyak maklumat peribadi pengguna yang sangat bernilai. nombor telefon dan maklumat penting yang lain. Selain itu. Kebanyakan aplikasi rangkaian sosial membenarkan pengguna meninggalkan komen pada catatan atau gambar pengguna lain. . Presiden Amerika Syarikat. Terdapat juga perisian berbahaya yang menyamar seperti tampalan keselamatan (security patch) untuk memperdayakan pengguna perkhidmatan rangkaian sosial agar memuat turun dan memasangnya. Ini mendedahkan golongan pengguna kanak-kanak kepada risiko masalah pedofilia iaitu salah laku seksual antara golongan dewasa dan kanak-kanak apabila pengguna dewasa boleh menyamar sebagai kanak-kanak dan menjalin hubungan dengan mereka. Menurut Ketua Pegawai Pemasaran Markmonitor. Ciri yang asalnya bertujuan membantu memudahkan pengguna satu-satu perkhidmatan rangkaian sosial berkenalan dan berhubung telah secara tidak langsung mendedahkannya kepada risiko kecurian maklumat pengguna oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. masalah buli dan gangguan di dunia siber telah dilaporkan menjadi penyebab kepada satu kejadian bunuh diri dan peras ugut. alamat rumah. Markmonitor bagi suku pertama tahun 2009 menunjukkan peningkatan hampir 240% terhadap serangan phishing di Amerika Syarikat yang ditujukan terhadap perkhidmatan rangkaian sosial. F-Secure meramalkan penghasilan perisian berbahaya akan terus meningkat pada tahun 2008 dan 2009. syarikat perisian antivirus FSecure turut melaporkan tentang peningkatan risiko perisian berbahaya (malware) dalam perkhidmatan rangkaian sosial berikutan peningkatan serangan sebanyak 100% pada tahun 2007.

Fungsi privasi juga perlu diaktifkan pada akaun rangkaian sosial (sekiranya ada) yang digunakan untuk mengawal kumpulan individu tertentu dari boleh melihat maklumat penuh atau gambargambar milik pengguna-pengguna yang boleh dijadikan bahan ugutan selain perlu berhati-hati ketika meletakkan mesej dan gambar yang boleh memberikan petunjuk kepada identiti atau lokasi sebenar pengguna. Aplikasi rangkaian sosial turut dikatakan menjadi penyumbang kepada pelbagai masalah disiplin terutama sekali di kalangan kanak-kanak yang menghabiskan terlalu banyak masa di hadapan komputer sehingga mengabaikan tanggungjawab lain. Langkah Berjaga-Jaga Pengguna Internet yang menggunakan aplikasi rangkaian sosial perlu sentiasa peka dan mengambil langkah keselamatan seperti tidak sesekali mendedahkan maklumat peribadi seperti nama penuh. nombor kad kredit. postur badan disebabkan kedudukan yang tidak ergonomik dan sebagainya. seorang remaja. Pengguna perkhidmatan rangkaian sosial diingatkan agar tidak mudah percaya dengan identiti yang dipaparkan kerana terdapat pelbagai kes identiti palsu melibatkan orang yang baru dikenali melalui web yang kemudiannya telah membuka jalan kepada berlakunya pelbagai jenayah seperti kes rogol. setiap pengguna juga perlu berhati-hati dalam memilih dan menerima kenalan yang ditemui dalam rangkaian sosial. seorang gadis berusia 17 tahun di Romania yang galak menggunakan aplikasi rangkaian sosial Twitter telah terbunuh akibat kejutan elektrik ekoran menggunakan komputer ribanya ketika berendam di bilik mandi. Selain itu. Budaya sebegini kelak akan membawa kepada masalah kesihatan mata. Kegilaan pengguna Internet. rompak dan penipuan. Misalnya. maklumat kewangan dan sebagainya di mana-mana aplikasi rangkaian sosial. identiti majikan. Kesimpulan Aplikasi rangkaian sosial dijangkakan akan terus dimanfaatkan oleh pengguna Internet baik bagi tujuan komunikasi mahupun sekadar riadah semata-mata. menjadi individu pertama yang dipenjara di Britain kerana membuli di alam siber selepas dia menyiarkan ancaman bunuh di laman rangkaian sosial Facebook. Pengguna perlu sentiasa berwaspada dengan setiap tampalan keselamatan atau muat turun yang disarankan dengan merujuk kepada mereka yang lebih arif.Keeley Houghton. kata laluan pekerjaan. Ia merupakan suatu perkembangan yang tidak dapat dielakkan. . alamat rumah. terutamanya golongan remaja. nombor pin. Pengguna juga dinasihatkan agar jangan sesekali klik pada pautan atau menerima dan memasang perisian yang diterima daripada orang yang tidak dikenali. terhadap aplikasi rangkaian sosial telah menjadi sesuatu yang membimbangkan.

. para pengguna sebarang aplikasi rangkaian sosial perlu sentiasa berhati-hati dengan maklumat diri yang mereka dedahkan kepada khalayak pengguna yang lain. Paling utama sekali. mereka perlu diingatkan bahawa perkhidmatan tersebut turut datang bersama pelbagai risiko.Namun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful