Papan Tulis Para pendidik telah mengiktiraf papan kapur sebagai alat Bantu mengajar di dalam bilik darjah

. Papan Tulis juga di kenali sebagai Papan Kapur, Papan Hitam, Papan Hijau serta digunakan sejak lama dahulu. • Penggunaannya mudah kerana ia sentiasa berada dalam bilik dajah • Penggunaannya tidak memerlukan bakat atau peralatan istimewa. • Perubahan atau tambahan isi boleh dilakukan dengan cepat dan mudah. • Mudah alih serta senang dipergunakan untuk pelbagai tujuan sampingan Papan flanel Kelebihan :

4.

Pastikan setiap ciptaan ( grafik, pernyataan) berada dalam 2 cm daripada tepi bahan lutsinar. Kejelasan huruf bergantung kepada jenis, saiz, jarak antara huruf dan jarak antara baris. Imej terkecil di layar haruslah 1 inci tingginya bagi setiap 30 kaki jarak tayangan. Gunakan huruf yang lebih besar bagi tajuk dan sub-tajuk. Hadkan tulisan di antara 6 hingga 7 baris dalam sekeping transperansi. Gunakan 7 hingga 10 perkataan untuk sebaris ayat.

5.

6.

7. 8. 9.

• Cerita atau tema dapat dipersembahkan sedikit demi sedikit. • Sesuai untuk berbagai-bagai jenis tajuk dan subjek. • Mudah disediakan, serta banyak jenis bahan boleh digunakan • Perubahan atau perkembangan tajuk boleh dilakukan dengan serta merta melalui kaedah tindan tindih visual ataupun perubahan kedudukan visual tersebut. • Menggalakkan penglibatan murid sepenuhnya dalam tajuk yang disampaikan seperti aktiviti mencantum ayat, memadankan gambar, sesi bercerita dan sebagainya. • Senang disimpan, dibawa atau digunakan. Prinsip penghasilan transperansi 1. Rancang kaedah atau teknik yang sesuai sebelum memulakan kerja-kerja membuat lutsinar dengan peralatan yang sedia ada. Analisis maklumat yang akan disampaikan dengan teliti dari aspek kegunaan, objektif dan kandungan. Tentukan Format persembahan. Format memanjang atau menegak. Elakkan daripada mencampur adukkan format.

Bahan Cetak • Bahan pembelajaran yang berasaskan kertas (termasuk teks,imej, grafik dan foto) yang dirakamkan secara kekal diatas permukaan satu dimensi AMZ (2008) • Boleh digunakan utk – pembelajaran individu / kumpulan – Bersama guru / mentor – Pembelajaran formal / tidak formal Kenapa Guna Bahan Cetak? • Tahan lama • Mudahalih • Senang diperolehi AMZ (2008) • Tidak memerlukan bahan peralatan tambahan Media utk menyampaikan maklumat & idea • Keberkesanannya bergantung kpd G AMZ (2008) – Gaya persembahan – Susun atur – Penggunaan illustrasi dan penunjuk visual – Strategi merangsang penglibatan pelajar

2.

3.

Gaya penulisan – Bahasa yang mudah difahami dan susunan idea yang jelas • AMZ (2008) Bahan disusun ikut seksyen • Sediakan rengkasan isi penting utk setiap bab / seksyen • Guna tajuk & sub tajuk serta ringkasan Kelemahan • Sukar diubahasuai & dikemaskinikan • Bentuk fizikal & kewibawaannya sbg sumber AMZ (2008) yg maklumat yg boleh dipercayai menakutkan pelajar • Sifatnya yg mudah diperolehi menjadi ia sesuatu yg biasa (kurang daya tarikan) .

sukar mendapatkan pakar yang berkewibawaan.berat .secara lansung .mudah akses .mudah diperolehi .tidak terkini .senang dirujuk .pelbagai .mudah senggara .mudah .mahal berkomp .perisian terhad.Perbandingan Antara Beberapa Kategori Sumber Maklumat SUMBER A.menimbulkan uter dimaskinikan tekanan .murah .mudah akses .menarik lasak dengar .tidak bercanggah dengan nilai masyarakat .dapat digunakan berulang kali dan dalam situasi yang berlainan .jaringan tidak .selaras dengan falsafah pendidikan negara . Sumber . B.mudah digunakan .interaktif .pelbagai rangsangan .amat fleksibel .boleh berulang tayangan/siara n .perlu mahir mengoperasika n ko KELEBIHAN . Sumber berasask an manusia KELEMAHAN .tebal bercetak .tidak terjamin kualiti . . Sumber . Sumber .user friendly .selaras dengan prinsip pedagogi .murah .releven dengan kurikulum .multi-media .tidak boleh .boleh digunakan di mana-mana dan pada bilabila masa D.fleksibel Kriteria memilih bahan atau sumber .kekal .memberi maklumat terkini .mudah akses .canggih eletrik .tidak terkini C.fleksibel .bergantung terhad kepada bekalan .mudah alih .cost effective .susah (audiopancaindera menyunting visual) .mudah alih disunting .tidak tahan pandang .

Oleh yang demikian penggunaan sumber pembelajaran berkomputer boleh meningkatkan lagi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran seorang guru.Implikasi Kelemahan/Kekuatan Sesuatu Sumber Pembelajaran 1. Bahan-bahan bergambar membantu murid meluaskan pengetahuan dan pemahaman. Contoh bahan bergambar ialah surat khabar. Gagne memilih bahan bercetak sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai berdasarkan kepada teori beliau. kemudian dihantar kepada stor ingatan jangka panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui sistem saraf. Maklumat ini akan ditafsirkan dalam stor ingatan. Mengikut teori. Gagne: Bahan bercetak. semua rangsangan dari persekitaran luar akan diterima oleh sistem saraf melalui deria-deria manusia. Kebanyakan bahan audio visual boleh didapatkan dalam Internet/Intranet. Berdasarkan kepada penggunaan bahan-bahan tidak bergambar. Robert M. Bahan-bahan bercetak yang terdapat di sekolah boleh diklafikasikan kepada dua jenis iaitu bahan bergambar dan bahan tidak bergambar. 2. Bahan-bahan ini boleh digunakan dan diintegrasikan dengan komputer. Sumber pembelajaran berasaskan komputer selalu terdedah kepada kerosakkan hard disk. poster. Hal ini sesuai dengan teori beliau di mana rangsangan luaran seperti gambar mampu membina set-set di dalam stor ingatan seseorang individu sama ada berbentuk ingatan jangka masa panjang mahupun ingatan jangka masa pendek. Oleh yang demikian disyorkan supaya pengguna lebih menggunakan bahan berasaskan komputer. ii. cakra padat. Teori Gagne juga dikenali sebagai teori pemprosesan maklumat. Bruner: Penggunaan Peta Minda dan Bahan Eksperimen . i. peta dan tanda isyarat jalan raya. Bahan bercetak merupakan sumber pelajaran yang paling mudah didapati dan disediakan. majalah dan gambar. muridmurid akan didedahkan dengan cabaran kerana mereka dikehendaki mentafsir maklumat yang diterima seperti membuat graf atau melukis dan member peluang kepada murid untuk meluaskan penggunaan bahasa seperti membuat ramalan dan membuat huraian lanjut tentang sesuatu laporan. Contoh bahan tidak bergambar ialah seperti graf. disket atau diserang virus. Penggunaan bahan cetak sebagai bahan pengajaran tidak terhad asalkan ia menepati objektif. Bahan bercetak sukar dikemaskinikan dalam masa yang singkat dan penyediaan bahan pembelajaran/pengajaran mangambil masa yang lama. Bahan berasaskan komputer atau teknologi maklumat boleh dikemakskinikan pada bila-bila masa mengikut keperluan. 3. Gagne dalam bukunya Essentials of Learning for Instruction (1975) memperkenalkan sebuah teori mengenai bagaimana manusia memperoleh maklumat dalam sesuatu proses pembelajaran.

pembelajaran melalui pemerhatian merupakan pembentukan asas tingkah laku manusia. iaitu memperoleh informasi baru. Implikasinya. Murid-murid belajar melalui pengalaman. dan menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. transformasi pengetahuan. peringatan. penggunaan peta minda diterapkan di dalam teori beliau. mempelajari pula perubahan tingkah laku tersebut. Guru dan murid juga merupakan model semulajadi di dalam sesebuah kelas. Oleh yang demikian.Melalui pemerhatian terhadap proses dan hasil perubahan tingkah laku orang lain. Pengetahuan perlu disusun dan diperingkatkan agar pembentukan konsep bermula daripada peringkat yang mudah kepada peringkat yang rumit. penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik supaya menjadi role model yang boleh dicontohi oelh murid. Mengikut teori peniruan dan permodelan yang diperkenalkan oleh Bandura. Penggunaan peta minda dan bahan eksperimen dikenalpasti sebagai sumber utama pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kepada teori beliau. Bruner menganggap manusia sebagai pemproses. murid akan memperoleh keberkesanan dalam proses pembelajaran kerana aktviti seperti eksperimen melibatkan penglibatan langsung murid-murid dan akan mendedahkan mereka kepada pengalaman-pengalaman yang baru. Bandura: Relia dan Model Dalam mempelajari manusia. Penggunaan relia dan model sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran menepati teori yang dikemukakan oleh Bandura. Guru juga boleh menjadikan rakan sebaya yang cemerlang menjadi role model untuk membuat demonstrasi di dalam bilik darjah. pemikiran. Bandura menyatakan bahawa proses pembelajaran meliputi pemerhatian. Bruner amat menekankan pembelajaran konsep atau kategori. Melalui sumber-sumber tersebut. . Model seperti bahan tiga dimensi yang baik seperti kraftangan. mencium dan merasa. Dengan itu guru perlu menyediakan peluang untuk muridmurid meneroka.Bruner lebih menegaskan pembelajaran secara penemuan iaitu mengolah apa yang diketahui murid itu kepada satu corak dalam keadaan baru (lebih kepada prinsip konstruktivisme). Beliau juga menyatakan bahawa pembelajaran itu meliputi tiga proses kognitif. Hal ini kerana. Pengalaman seperti ini mewujudkan proses pembelajaran yang bermakna. replika bangunan boleh ditunjukkan kepada murid-murid sebagai contoh dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pengetahuan muridmurid melalui pemerhatian dan pemikiran. peniruan dengan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai dan diakhiri dengan peneguhan positif. individu secara tidak langsung. pemikir dan pencipta informasi. iii. memegang.

Guru boleh menggunakan bahan bercetak sekerap mungkin sehingga murid benarbenar dapat mengingati fakta atau perkara yang ingin diperlajari. Pencetakan bahan yang banyak akan mengurangkan kos jika dibandingkan dengan bahan pandangdengar yang lain. Setiap budaya menerapkan cara hidup dan cara berfikir kepada murid-murid. c. Kebolehgunaan Teknologi pendidikan ini memudahkan guru untuk mengajar murid melalui bahan bercetak yang maujud. Vygotsky turut menekankan penggunaan bahan sumber dan alat. rangsangan. Selain itu. Walaupun begitu persekitaran dan sistem lingkungan budaya murid membantu mereka mengadaptasi perkembangan kognitif. . murid-murid juga boleh menggunakan pada bila bila masa bahan bercetak tersebut walaupun tanpa guru.iv. Vygotsky: Rakan Sebaya Penggunaan Bahan Sumber / Alat dan b. Perkembangan mental murid terhad disebabkan oleh sistem biologi yang belum berkembang dan matang. Penggunaan kertas sangat popular kerana ia mudah didapati selain kos mencetak yang rendah. sumber pengalaman. BAHAN CETAK a. Bahan pengajaran penting sebagai media komunikasi. Bahan bercetak tidak mempunyai masalah dari segi penggunaannya kerana ia tidak memerlukan sumber tenaga elektrik seperti komputer. Mobiliti Bahan bercetak ini boleh digunakan di mana sahaja sama ada di dalam atau di luar kelas. Bahan mentah Hampir kesemua bahan bercetak menggunakan kertas sebagai bahan mentah. Muridmurid boleh menggunakannya mengikut kadar kecepatan mereka sendiri. bahan tersebut hendaklah diperbanyakkan. penjelas makna. unsur yang mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran serta pendorong pengajaran terancang. Bahanbahan tercetak boleh dibaca dengan cepat dan maklumat penting boleh dipelajari tanpa mengikut sesuatu masa pengajaran. membantu murid memahami apa yang diajar. d. Bahan-bahan bercetak. Walaubagaimanapun. Bahan boleh membantu guru menjelaskan apa yang hendak diajar. Anggaran kos Bahan bercetak amat murah dan mudah untuk didapati. penggerak pelbagai deira. Jika bahan tersebut ingin digunakan di kawasan yang luas seperti dewan. Vygotsky menekankan peranan sosial dan budaya dalam perkembangan minda murid. ia perlu digunakan di tempat yang terang atau mempunyai cahaya kerana jika tidak bahan yang dipaparkan tidak dapat dilihat. Kebanyakan daripada kemahiran kognitif murid terhasil daripada interaksi sosial dengan rakan sebaya. cetakan tempatan atau cetakan sendiri berharga murah dan boleh disediakan dengan cepat.

Jika guru mencetak bahan-bahan yang mengandungi tulisan tangan. guru mestilah memastikan saiznya besar dan boleh dilihat oleh semua murid. .e. telegram. folder. Bahan bercetak yang terlalu banyak gambar dan warna juga tidak digalakkan untuk diguna sebagai bahan bantu mengajar kerana boleh mengganggu tumpuan murid dalammencapai objektif pembelajaran yang sebenar. Guru juga perlu mengelakkan penggunaan lukisan yang terlalu abstrak. Bahanbahan cetakan tambahan boleh dimuatkan di dalam buku teks atau buku latihan sebagai lampiran atau bahan tambahan. Simpanan dan penyelenggaraan Bahan bercetak ini perlu disimpan dengan kemas dan teliti kerana bahan ini mudah koyak atau rosak. g. Gambar-gambar seperti foto dan rajah boleh dimasukkan dalam teks untuk penerangan lebih lanjut mengenai Definisi teknologi maklumat boleh diringkaskan sebagai satu proses pengaliran. Sebenarnya teknologi maklumat tidak terhad kepda internet dan komputer sahaja tetapi ia melibatkan televisyen. fax. pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi. konsep. Penggunaan bahan dengan cermat serta disimpan di tempat yang selamat memudahkan pengesanan semula dan menjamin ketahanan bahan tersebut. Seperti yang diketahui umum. seperti disimpan di dalam fail. PDA dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat kepada penerima. BAHAN TMK f. telefon mudah alih. Tatahias dan kemasan Sekiranya guru menggunakan lukisan sebagai bahan bantu mengajar. Perkara ini penting dalam menyampaikan maklumat dan mengekalkan perhatian serta minat murid. plastik menyimpan kertas dan sebagainya. Pemilihan warna juga perlu diberi perhatian oleh guru. teknologi disifatkan sebagai satu bentuk pemudah cara yang membolehkan pengaliran maklumat menjadi sangat pantas. hujah-hujah dan juga untuk menambahkan minat murid. Hal ini akan menyukarkan murid memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. telefon. Saiz dan warna Jika gambar atau poster digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran . Warna yang terlalu terang dan terlalu gelap akan menjejaskan fokus murid terhadap penyampaian guru. guru perlu memastikan lukisan tersebut mudah difahami oleh murid. pastikan tulisan tersebut kemas dan mampu dibaca oleh murid. penyebaran. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara terancang boleh mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah serta memberi peluang kepada setiap murid untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih menarik dan berkesan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk mengembangkan potensi setiap individu secara menyeluruh dan bersepadu.

guru perlu mewujudkan sesuatu yang boleh menarik minat murid-murid. Ketiga. lukisan. digunakan untuk berkomunikasi iaitu ia menjelaskan bagaimana teknologi maklumat digunakan untuk berkomunikasi bagi mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima. Grafik penting untuk menyediakan bahan-bahan pandangan (visual). guru boleh mempersembahkan gambar sawah padi bagi menimbulkan inkuiri murid.Terdapat 3 asas penting dalam penggunaan teknologi maklumat. huruf. adalah untuk memanipulasikan maklumat dan proses semula imej. Di dalam slaid persembahan Powerpoint. Warna Penghasilan bahan teknologi maklumat: Persembahan Elektronik Multimedia f. simbolsimbol. murid dapat mengekalkan minat untuk . Pola d. Pertama teknologi maklumat adalah untuk mengumpul maklumat. b. sesuai digunakan dalam kelas. Huruf Terdapat beberapa perisian yang boleh digunakan untuk menghasilkan Persembahan Elektronik Multimedia. jika guru ingin mengajar tentang negeri Kedah. Dengan yang demikian. Simplisiti Visual yang ditayangkan hendaklah dihadkan kepada satu idea. Contoh. Dominan Dominan bererti pusat penumpuan atau minat. lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim (guru) kepada sasarannya (murid) dalam proses menyampaikan maklumat. Sebagai contoh. Grafik ialah kombinasi gambargambar. Simplisiti b. lambang-lambang. a.dengan menggunakan komputer ia boleh merekod bunyi. Terdapat beberapa perkara yang perlu dikenalpasti oleh guru semasa menghasilkan sebuah persembahan elektronik multimedia Powerpoint iaitu: a. guru perlu memastikan elemen grafik yang digunakan menepati keperluan muridmurid. Antara perisian yang biasa digunakan ialah Microsoft Office Powerpoint. Sebelum membina persembahan elektronik multimedia Powerpoint. reka letak visual juga mempengaruhi kualiti persembahan elektronik multimedia Powerpoint yang dihasilkan. Dominan c. angka. Selain aspek grafik.perkataan. Idea yang banyak dalam satu visual akan mengelirukan dan seterusnya akan mengalih tumpuan murid keluar daripada objektif pembelajaran. Kedua. Ia digunakan untuk suntingan dengan menggunakan teknologi. Seimbang e.imej dan sebagai pengesan gerakkan.

guru juga perlu memilih warna yang lembut dan selesa dipandang oleh penerima iaitu murid. teknologi Elektronik f. Saiz dan jenis huruf mempengaruhi penerimaan murid-murid terhadapa apa yang disampaikan oleh guru. Contohnya slaid berlatarbelakangkan warna merah menunjukkan penegasan dan perhatian. Ketiga. Warna mempunyai beberapa fungsi iaitu pertama. Seimbang Guru perlu bijak untuk menggunakan ruang di dalam slaid persembahan.mengikuti seterusnya. Guru perlu memilih jenis huruf yang senang dibaca. Pemilihan warna yang tepat membantu keberkesanan persembahan. warna membantu membuat penegasan dan mewujudkan tumpuan. Sebagai contoh. Persembahan yang telah siap dihasilkan perlu disimpan dalam beberapa bentuk . guru menggunakan gambar anak panah bagi menunjukkan proses untuk membuat kain batik yang menjadi warisan tradisi di negeri Terengganu. pembelajaran yang c. Penggunaan huruf besar hanya sesuai untuk tajuk yang pendek manakala untuk tajuk yang panjang. Huruf Setiap bahan bantu mengajar perlu diselenggara dengan baik termasuklah persembahan elektronik multimedia. g. Hurufan terang yang diletakkan di atas latar belakang gelap di dapati lebih jelas daripada sebaliknya. Pola Pola merupakan susunan item-item dalam sesuatu rekaan visual. Biarkan ruang di antara huruf kelihatan sama walaupun jaraknya berbeza. Penyelenggaraan bahan maklumat: Persembahan Multimedia. Selain itu. Keadaan kesamaan dari segi berat. e. warna memudahkan sesuatu item dilihat. Guru juga perlu memastikan bahawa jarak di antara dua perkataan ialah 1atau 1 ½ lebar huruf. Susunan item perlulah mematuhi urutan yang rasional bagi memudahkan pemahaman murid. Pemilihan huruf juga penting dalam menghasilkan persembahan elektronik multimedia. Tatahias dan kemasan Guru perlu memilih warna yang mempunyai kontras antara latar dengan imej atau teks. d. Bagi memastikan slaid yang dihasilakn tersebut kemas dan teratur.warna mewujudkan perasaan harmoni dan melahirkan kesan tertentu seperti panas. huruf bersaiz kecil digunakan mengikut kesesuaian. sejuk. tarikan dan tumpuan perhatian yang terdapat dalam suatu susunan slaid akan menjadikan persembahan lebih kemas dan teratur. Kedua. kesan psikologi dan sebagainya kepada murid-murid. bergetar. Tatahias warna juga dapat menjelaskan konsep atau menunjukkan penegasan. Warna Warna merupakan satu elemen reka letak visual yang penting. gunakan empat warna sahaja dalam satu skrin/slaid.

Persembahan elektronik yang dicetak dan didokumenkan boleh dijadikan rujukan pada bila-bila masa manakala persembahan yang disimpan dalam bentuk perisian mempunyai beberapa kelebihan. . Selain itu. persembahan elektronik yang disimpan dalam bentuk perisian juga dapat disalin ke dalam alat-alat teknologi maklumat yang lain seperti cakera padat.iaitu dalam bentuk dokumentasi (hard copy) dan dalam bentuk perisian (soft copy). isi kandungan di dalam persembahan elektronik tersebut boleh disunting pada bila-bila masa mengikut keperluan murid dan keperluan semasa. Antaranya ialah. thumbdrive dan lain-lain.

.

eMeiMei serta Pacmee. Circles99. Facebook yang mendakwa memiliki sejumlah 350 juta pengguna dari segenap pelosok dunia. terdapat juga beberapa aplikasi rangkaian sosial tempatan yang menawarkan kandungan dan perkhidmatan tempatan yang aktif digunakan seperti eKawan. Ruumz. Sehingga kini. pengguna Internet di Malaysia telah menjangkau 16 juta orang dan angka tersebut dijangka akan melonjak ke 20. FriendX. Laman web aplikasi rangkaian sosial semakin bercambah sehingga mula mendominasi carta dari segi jumlah pelawat yang melayari alam siber dan dunia komunikasi maya. kini menyimpan lebih daripada 10 bilion gambar yang dikongsi oleh pengguna-pengguna laman rangkaian sosial tersebut. Menurut penyelidikan yang dibuat oleh IDC Research. Friendster. GoEatOut.2 juta pengguna Internet di Malaysia dan kirakira 4. Penggunaan Internet di kalangan masyarakat dunia semakin meningkat dengan pesatnya dan seterusnya mula mengubah cara hidup mereka.Kesan Aplikasi Rangkaian Sosial Terhadap Pengguna Internet Oleh Syahrir Hasnan Pengenalan Musim silih berganti dan zaman kian berubah. Aplikasi Rangkaian Sosial Penggunaan aplikasi rangkaian sosial atau social networking application telah Mat Ali dan Fatin mula menular sehingga telah menjadi bagaikan satu budaya dan santapan harian bagi sebahagian besar pengguna Internet di seluruh dunia. Tagged dan sebagainya. Twitter. laman rangkaian sosial Facebook telah dikunjungi oleh kira-kira 6.4 juta orang pada tahun 2012. Kepenggunaan aplikasi rangkaian sosial di Malaysia pula telah mencatat sebanyak 66% pada bulan Disember 2008 iaitu di tangga ketiga selepas Singapura dan Korea Selatan dengan masing-masing mencatat 74.2 juta pula mengunjungi laman Friendster. Kini terdapat pelbagai kemudahan perkhidmatan rangkaian jalur lebar yang memudahkan akses kepada Internet yang rancak dipromosikan oleh syarikatsyarikat telekomunikasi dan penyedia perkhidmatan internet (ISP). Rangkaian sosial interaktif MySpace pula dikunjungi oleh 2. Berdasarkan statistik dari sumber Alexa dan Google Ad Planner. MySpace. .000 pengunjung. terdapat sejumlah 170 rangkaian sosial interaktif yang terkenal dan aktif digunakan di seluruh dunia seperti Facebook. Walaupun fenomena rangkaian sosial global yang popular seperti Facebook telah mula menembusi pasaran dunia.3% dan 68%.1 juta pengguna Internet di Malaysia manakala Twitter menerima kira-kira 750.

Menurut Ketua Pegawai Pemasaran Markmonitor. Bahkan. alamat rumah. syarikat perisian antivirus FSecure turut melaporkan tentang peningkatan risiko perisian berbahaya (malware) dalam perkhidmatan rangkaian sosial berikutan peningkatan serangan sebanyak 100% pada tahun 2007. Kebanyakan aplikasi rangkaian sosial membenarkan pengguna meninggalkan komen pada catatan atau gambar pengguna lain. Barack Obama pernah memberi amaran kepada golongan remaja di Amerika Syarikat mengenai kesan buruk akibat mendedahkan terlalu banyak maklumat peribadi di dalam laman rangkaian sosial memandangkan aplikasi tersebut kini menjadi wadah rekreasi kepada remaja masa kini. Kemudahan ini telah membuka ruang berlakunya kejadian buli dan gangguan siber. Ciri yang asalnya bertujuan membantu memudahkan pengguna satu-satu perkhidmatan rangkaian sosial berkenalan dan berhubung telah secara tidak langsung mendedahkannya kepada risiko kecurian maklumat pengguna oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Terdapat juga perisian berbahaya yang menyamar seperti tampalan keselamatan (security patch) untuk memperdayakan pengguna perkhidmatan rangkaian sosial agar memuat turun dan memasangnya. Ini mendedahkan golongan pengguna kanak-kanak kepada risiko masalah pedofilia iaitu salah laku seksual antara golongan dewasa dan kanak-kanak apabila pengguna dewasa boleh menyamar sebagai kanak-kanak dan menjalin hubungan dengan mereka. Perkhidmatan rangkaian sosial menjadi sasaran utama penggodam Internet lantaran ia menyimpan banyak maklumat peribadi pengguna yang sangat bernilai.Impak Terhadap Masyarakat Kebanyakan perkhidmatan rangkaian sosial menyediakan ruang bagi penggunanya untuk meletakkan maklumat peribadi seperti nama penuh. Setiap maklumat peribadi tersebut dikatakan boleh dijual di pasaran gelap pada harga USD 1. masalah buli dan gangguan di dunia siber telah dilaporkan menjadi penyebab kepada satu kejadian bunuh diri dan peras ugut. Frederick Felman. Laporan yang dikeluarkan oleh Sumber Media. F-Secure meramalkan penghasilan perisian berbahaya akan terus meningkat pada tahun 2008 dan 2009. nombor telefon dan maklumat penting yang lain. serangan phishing ini merupakan salah satu inovasi terbesar. melainkan dinyatakan secara sukarela oleh golongan pengguna yang mendaftarkan diri. . Hampir kesemua aplikasi rangkaian sosial tidak memiliki kaedah untuk mengesahkan umur sebenar setiap penggunanya. Presiden Amerika Syarikat. Markmonitor bagi suku pertama tahun 2009 menunjukkan peningkatan hampir 240% terhadap serangan phishing di Amerika Syarikat yang ditujukan terhadap perkhidmatan rangkaian sosial. Selain itu.

Misalnya. nombor kad kredit. Budaya sebegini kelak akan membawa kepada masalah kesihatan mata. Kegilaan pengguna Internet. rompak dan penipuan. Pengguna perkhidmatan rangkaian sosial diingatkan agar tidak mudah percaya dengan identiti yang dipaparkan kerana terdapat pelbagai kes identiti palsu melibatkan orang yang baru dikenali melalui web yang kemudiannya telah membuka jalan kepada berlakunya pelbagai jenayah seperti kes rogol. seorang gadis berusia 17 tahun di Romania yang galak menggunakan aplikasi rangkaian sosial Twitter telah terbunuh akibat kejutan elektrik ekoran menggunakan komputer ribanya ketika berendam di bilik mandi. Pengguna juga dinasihatkan agar jangan sesekali klik pada pautan atau menerima dan memasang perisian yang diterima daripada orang yang tidak dikenali. Selain itu. Fungsi privasi juga perlu diaktifkan pada akaun rangkaian sosial (sekiranya ada) yang digunakan untuk mengawal kumpulan individu tertentu dari boleh melihat maklumat penuh atau gambargambar milik pengguna-pengguna yang boleh dijadikan bahan ugutan selain perlu berhati-hati ketika meletakkan mesej dan gambar yang boleh memberikan petunjuk kepada identiti atau lokasi sebenar pengguna. maklumat kewangan dan sebagainya di mana-mana aplikasi rangkaian sosial. Kesimpulan Aplikasi rangkaian sosial dijangkakan akan terus dimanfaatkan oleh pengguna Internet baik bagi tujuan komunikasi mahupun sekadar riadah semata-mata. . setiap pengguna juga perlu berhati-hati dalam memilih dan menerima kenalan yang ditemui dalam rangkaian sosial. Pengguna perlu sentiasa berwaspada dengan setiap tampalan keselamatan atau muat turun yang disarankan dengan merujuk kepada mereka yang lebih arif. menjadi individu pertama yang dipenjara di Britain kerana membuli di alam siber selepas dia menyiarkan ancaman bunuh di laman rangkaian sosial Facebook. alamat rumah. Aplikasi rangkaian sosial turut dikatakan menjadi penyumbang kepada pelbagai masalah disiplin terutama sekali di kalangan kanak-kanak yang menghabiskan terlalu banyak masa di hadapan komputer sehingga mengabaikan tanggungjawab lain. kata laluan pekerjaan. Langkah Berjaga-Jaga Pengguna Internet yang menggunakan aplikasi rangkaian sosial perlu sentiasa peka dan mengambil langkah keselamatan seperti tidak sesekali mendedahkan maklumat peribadi seperti nama penuh. nombor pin. terutamanya golongan remaja. terhadap aplikasi rangkaian sosial telah menjadi sesuatu yang membimbangkan. seorang remaja.Keeley Houghton. postur badan disebabkan kedudukan yang tidak ergonomik dan sebagainya. identiti majikan. Ia merupakan suatu perkembangan yang tidak dapat dielakkan.

. Paling utama sekali. mereka perlu diingatkan bahawa perkhidmatan tersebut turut datang bersama pelbagai risiko. para pengguna sebarang aplikasi rangkaian sosial perlu sentiasa berhati-hati dengan maklumat diri yang mereka dedahkan kepada khalayak pengguna yang lain.Namun.