PENGHARGAAN

Alhamdullilah Syukur ke hadrat Allah swt kerana dengan limpah kurniaNya dapat kami menyiapkan tugasan ini. Di dalam kesempatan ini, Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu En Asmawi bin Muhammad kerana telah memberi tunjuk ajar dan bimbingan yang tidak berbelah bagi.Tanpa pertolongan beliau mungkin sukar untuk kami meyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Selain itu,terima kasih juga kepada ibu bapa kami yang banyak memberi dorongan dan bantuan dari segi kos untuk menyiapkan tugasan ini,tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang turut membantu dan sentiasa memberi sokongan kepada kami dalam menyiapkan tugasan dengan baik.

1

PENGENALAN

Data kos, indeks kos dan analisis kos merupakan antara aktiviti yang penting dalam industri binaan. Asas kejayaan sistem perancangan dan kawalan kos bergantung kepada penggunaan maklumat kos yang sesuai.

Data kos semasa peringkat awal proses reka bentuk selalunya berkaitan dengan fungsi dan rekabentuk pembinaan. Semasa peringkat rekabentuk lanjutan, kos adalah berkait rapat dengan kuntiti kerja-kerja bangunan dan bagi kerja kejuruteraan awam pula kos lebih ditentukan oleh-proses yang terlibat. Analisis kos pula merupakan satu perancangan dan kawalan kos yang sangat berguna. Analisis kos sesuatu projek pembinaan boleh menyediakan maklumat data kos yang berguna kepada jurukur bahan. Indeks kos pula digunakan bagi mengukur perubahan harga mengikut masa bagi sumber-sumber yang digunakan seperti kos buruh, bahan dan jentera.

Semua maklumat-maklumat mengenai perancangan kos ini boleh didapati di firam jurukur bahan. Contohnya analisis kos boleh didapati dalam jurnal professional dan jurnal pertukangan kerja. Indeks kos boleh didapati di JKR dan JPM. Data kos pula boleh diperolehi daripada pembelian terus atau langganan daripada JKR, JPM dan ISM.

2

maklumat seperti ringkasan spesifikasi projek dan maklumat projek secara keseluruhan juga disertakan di dalam AKE. ( 3rd ed). Kos yang diperolehi daripada analisis kos adalah tidak memadai untuk menentukan harga sebenar. bagi memudahkan penyediaan data kos di masa akan datang ± A. Ianya adalah ringkasan maklumat kos projek yang dikumpulkan daripada Senarai Bahan. 3 . Selain daripada analisis kos. secara amnya mengikut elemen struktur. 1998. 1996. Kos ini diperkenalkan bagi menyediakan maklumat data terutamanya untuk proses perancangan kos. (4th ed).I. ms 211 Pecahan sistematik data kos.DEFINISI ANALISIS KOS Kos analisis merupakan pecahan secara sistematik data kos bagi memudahkan pemeriksaan dan perbandingan kos .H Seely. ms 129 ANALISIS KOS ELEMEN (AKE) Adalah pecahan sistematik terhadap kos bangunan bagi klien menentukan kos tiaptiap elemen : Analisis dibuat dalam erti kata yang sebenar untuk digunakan oleh pereka bentuk dan klien bagi projek akan datang dengan yang demikian perbandingan antara dua atau lebih bangunan dapat dibuat. Ashworth.

STRUKTUR DATA KOS Diperlukan berbeza mengikut peringkat kerja bermula dari mengenalpasti komponen. kos adalah berkait rapat dengan kualiti dan spesifikasi pembinaan. Umumnya beranggapan kos adalah berkait rapat dengan kuantiti bagi kerja-kerja bangunan dan bagi kerja-kerja kejuruteraan awam pula kos ditentukan oleh proses-proses yang terlibat. 4 . Struktur kos komponen bahan yang merangkumi kos asas bahan. penyimpanan dan lain-lain bagi kerja-kerja kerangka tiang. Diperlukan bagi meramal dan mengawal aaktiviti pembinaan. Semasa peringkat rekabentuk lanjutan. pengangkutan.DEFINISI DATA KOS Data kos pada peringkat awal proses rekabentuk selalunya berkaitan dengan fungsi dan rekabentuk bangunan. Ia juga adalah data yang kritikal bagi menetukan samada anggaran itu munasabah atau tidak. Asas kos sehingga harga tender diperolehi. pembaziran.

 Indeks kos merupakan ³indeks input´ yang mengukur perubahan mengikut masabagi sumber-sumber yang digunakan seperti kos buruh.DEFINISI INDEKS KOS Indeks merupakan nombor-nombor indeks yang digunakan untuk mengukur perubahan harga antara tender-tender yang diperolehi pada masa berlainan. Indeks juga boleh disediakan untuk satu elemen atau satu pertukangan didalam proses pembinaan. samada turun atau naik dan menilai perbezaan menurut lokasi untuk membuat penyelarasan harga pada maklumat kos yang lepas. Jub perlu mengkaji indeks ini bersama tren arah aliran masa depan kos. Ianya mengukur perubahan kos yang dibayar oleh kontraktor Juga dikenali sebagai oleh indeks faktor kos Disediakan untuk jumlah keseluruhan kos bangunan atau jenis bangunan bagi menunjukkan pertambahan kos secara am. ` 5 . bahan dan jentera.

ANALISIS KOS DAN INDEKS KOS ANALISIS KOS Tujuan analisis kos Disediakan bagi projek bangunan Untuk menunjukkan hubungan kos antara beberapa seksyen/bahagian bangunan sekiranya ada. Untuk membenarkan perbandingan kos dengan projek-projek yang lain. Untuk menyediakan maklumat data terutamanya untuk proses perancangan kos Kepentingan analisis kos Pengetahuan Untuk membolehkan klien dan pereka bentuk mengetahui dan menghargai bagaimana kos elemen diagihkan di antara satu sama lain dan dibandingkan dengan kos keseluruhan bangunan.TUJUAN DATA KOS. 6 .

Penilaian Untuk membolehkan klien dan pereka bentuk mendapat idea bagaimana kos diagihkan bagi mendapatkan reka bentuk yang seimbang.Ianya penting untuk mengetahui keberkesanan kos dan kualiti yang sepatutnya diberikan kepada bangunan.Ini membolehkan tindakan pemulihan akhir dapat diambil.iaitu dengan membandingkan anggaran dengan harga tender harga. 7 . Perancangan Analisis kos digunakan sebagai sumber maklumat kos bagi membuat perancangan kos projek bangunan akan datang. Tindakan pemulihan terakhir Boleh digunakan untuk mengetahui/mencari sumber µlebihan perbelanjaan¶ sebaik-baik sahaja tender diterima.

Perbincangan kadar harga dengan kotraktor untuk tujuan realisasi kos dan mempercepatkan penyerahan tender.DATA KOS Tujuan data kos Meramal dan mengawal aktiviti pembinaan. Mengawal pengurusan kontrak terutama di dalam prosedur bayaran kemajuan dan akaun akhir. Merupakan data yang kritikal bagi menetukan sama ada sesuatu anggaran itu munasabah atau tidak.boleh digunakan untuk meramal kos. Kepentingan data kos Meramal kos Maklumat ±maklumat seperti kos pelbagai jenis bangunan.kadar unit elemen.kadar harga di dalam senarai bahan dan lain-lain. 8 . Mengimbangkan kos di dalam anggaran kos bagi menjamin wang dibelanjakan mengikut keutamaan klien. Menganggarkan kos cadangan sesuatu projek dan juga mengawal reka bentuk bagi menjamin angka-angka yang dihasilkan adalah sebanding atau hamper dengan anggaran tender.

Perbandingan kos Kegunaan data kos disini bukan setakat untuk mendapatlkan apakah nilai sebenar bangunan atau komponen tetapi juga untuk membuat perbandingan pilihan terbaik item yang mempunyai fungsi yang sama atau perbandingan bangunan yang berlainan rekabentuk. Perimbangan kos Di dalam menentukan bajetdidalam kawalan kos sesuatu bangunan adalah penting untuk menagihkan kos keseluruhan kepada unit-unit yang kecil atau elemen. 9 .

INDEKS KOS Tujuan indeks kos Kesemua data kos yang digunakan oleh jurukur bahan adalah terdiri daripada data sejarah.maklumat ini perlu diselaraskan dengan menggunakan indeks. Nombor-nombor indeks digunakan samada untuk mengemaskini maklumat kos sejarah kepada kadar harga semasa Digunakan untuk membuat ramalan tren harga dan kos pada masa hadapan. Kos keseluruhan projek. Apabila data ini digunakan untuk menyediakan rancangan kos atau anggaran. Kepentingan indeks kos Perancangan kos Proses perancangan kos memerlukan penggunaan yang berkesan terhadap sejumlah besar maklumat kos sejarah.kadar harga elemen. Bagi membolehkan rancangan kos digunakan sebaik mungkin data-data perlu dikemaskini dengan menggunakan indeks.boleh dikemaskini menggunakan formula: Kadar harga baru(semasa)= kadar harga kasar x indeks semasa Indeks dasar 10 .

Dari formula ini .peratus perubahan dapat dikira: % perubahan= indeks semasa-indeks dasar x 100% Indeks dasar Ramalan Paten/tren indeks semasa boleh diteruskan kepada satu tarikh di masa akan datang.Unjuran indeks akan datang mudah diramal sekiranya keadaan pasaran dan harga stabil.Walaubagaimanapun ia hendaklah dibuat dengan berhati hati. 11 .

kadar harga bahan. pengurusan dan industry pembinaan dan alam bina. Majalah yang diterbitkan sebanyak empat kali setahun ini juga mengandungi artikelartikel berkaitan profession jurukur bahan.SUMBER-SUMBER DATA KOS Data-data teknikal Terdapat banyak data kos yang diperlukan oleh jurukur bahan diterbitkan di dalam jurnal. buku data harga belum dibukukan lagi di Negara ini. upah buruh dan sewa beli jentera. hartanah. Antara maklumat yang boleh didapati ialah harga sumber-sumber pembinaan terutamanya harga bahan. angkatap buruh.  Buku-buku terbitan luar Negara boleh digunakan sekiranya kita membuat kerja-kerja pembinaan diluar Negara. Majalah µThe Malaysian Surveyor¶ yang diterbitkan oleh ISM mengandungi maklumat kos seperti analisis kos elemen. indeks kos bangunan. had kos bangunan dan lain-lain. bangunan. 12 . kajian harga bahan-bahan dan upah buruh. majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan reka bentuk. Walau bagaimnanpun. ukur tanah. Buku-buku data harga Buku-buku data harga dianggap sumber data harga tradisi di Negara seperti United Kingdom yang selalunya diterbitkan secara tahunan oleh beberapa organisasi terkenal. ukur bangunan. pembinaan dan aktiviti ISM. Antara maklumat yang boleh didapati dalam buku-buku data ialah yuran konsultan. kadar upah pelbagai jenis buruh. kadar upah asas buruh dan buruh subkontrak dan laporan ringkas hartanah di Malaysia.

13 .tempoh kontrak dan tempoh kecacatan kontrak. Dokumen tender / kontrak dan Senarai Bahan  Dokumen tender/kontrak dan senarai bahan adalah sumber utama yang digunakan oleh jurukur bahan.kadar asas harga bahan. Jawatankuasa ini menerbitkan juga Manual Penyediaan Analisis Kos Elemen (Manual for the Preparation of Elemental Cost Analysis) dan juga Malaysian Standard Method od Measurement of Building Works (2nd Edition) (SMM).buruh. Borang 2 dan Borang 3.Antara maklumat yang boleh didapati ialah kadar harga tiap-tiap elemen. Firma ukur bahan mempunyai banyak sumber untuk projek yang berlainan reka bentuk dan jenis.jentera.Servis Maklumat Pertubuhan Jurukur Malaysia (ISM) di bawah Jawatankuasa Kecil Maklumat Kos menyediakan Analisis Kos Elemen (AKE) yang diterbitkan di dalam majalah ³The Malaysia Surveyor¶´ dan juga untuk langganan . kos keseluruhan projek. Borang 1 mengandungi maklumat berkaitan projek secara keseluruhan dan maklumat bangunan yang dibuat analisi. Terbitan Kerajaan Kerajaan adalah klien utama industry pembinaan dan semakin hari penglibatan kerajaan bertambah sama ada dari aspek ramaln kos yang dihasilkan dan juga aspek penyelidikan dan pembangunan industri pembinaan.Rujuk data kos JKR dan JPM.AKE terdiri daripada 3 borang utama iaitu Borang 1.Jabatan jabatan kerajaan seperti JKR dan jabatan peranakaan Malaysia (JPM) menerbitkan beberapa maklumat penting untuk industry pembinaan. Selain dari menerbitkan ³The Malaysian Surveyor´. Borang 2 mengandungi ringkasan kos-kos elemen dan Borang 3 merujuk kepada spesifikasi ringkas projek.

Antaranya: a) Kos Purata Semeter Persegi Kerja-kerja Pembinaan Bangunan Diterbitkan dalam bentuk buku sebanyak dua kali setahun. asas pengiraan dan bayaran kerjahari Bahagian 2 ± Penerangan penggunaan barang-barang buatan tempatan.maklumat yang terkandung dalam buku ini adalah: Angkatunjuk harga tender bunaan bangunan dan factor lokaliti Kos kerja awklan Kos purata semester persegi kerja-kerja utama bangunan Kos pakar kerja dalam bangunan kos kerja luar bangunan (dengan atau tiada cerucuk) b) Jadual kadar harga Buku jadual kadar harga dikeluarkan dalam dua bentuk iaitu: Jadual kadar harga kerja-kerja kecil dan memperbaiki Jadual kadar harga ini megandungi empat bahagian utama Bahagian 1 ± Megandungi panduan penggunaan jadual. sewa loji dan harga bahan-bahan binaan. Bahagian 3. tambahan peratusan.Maklumat. tambahan untuk kerja-kerja yang berkaitan .Data kos Jabatan Kos Raya JKR dibawah Unit Pembagunan dan Khidmat Kos .Kadar harga untuk upah buruh.Cawangan kontrak dan Ukur Bahan misalnya menerbitkan beberapa buku dan data kos. Bahagian 4 ± Jadual kadar harga mengikut pertukangan Jadual kadar harga (untuk kegunaan tender berasaskan lukisan dan spesifikasi) c) Panduan kos binaan (bagi penyediaan anggaran kos awal) 14 .

Lain-lain terbitan kerajaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta Bank Negara Malaysia juga menerbitkan terutamanya polisi-polisi berkaitan kos.Bahagian I ± Kaedah penyediaan anggaran kos awal Bahagian 2 ± Panduan kos untuk penyediaan anggaran kos awal Bahagian 3 . 15 .Contoh-contoh pengiraan kos awal Data kos Perangkaan Malaysia (JPM) Maklumat yang boleh diperolehi daripada JPM ialah indeks kos bahan binaan yang dikenali dengan nama Siaran Khas 1 (untuk kerja-kerja kejuruteraan awam) dan Siaran Khas 2 (untuk kerja-kerja pembinaan bangunan dan struktur) bagi Semenanjung Malaysia. polisi-polisi berkaiatan buruh. Komen-komen ekonomi  Komen-komen ekonomi boleh diperolehi dari semasa ke semasa melalui media cetakan dan lain-lain media. Komen-komen ini sering diterbitkan terutama apabila berlaku perubahan polisi oleh kerajaan. kadar faedah pinjaman. Siaran khas ini dikeluarkan secara bulanan dan boleh diberi terus atau secara langganan.

16 . ekonomi semasa. sumber berikut lebih baik dari sumber yang diperolehi daripada jurnal pertukangan atau ISM kerana jurukur bahan boleh menggunakan pengetahuannyamengenai keadaan tapak.Maklumat terdapat di firma Jurukur Bahan  Katalog dan senarai harga pertukangan kerja Katalog dan senarai harga jentera dan peralatan pembinaan sama ada untuk dibeli atau disewa. Secara amnya. analisis kos yang disediakan di firma jurukur bahan .

Nombor-nombor indeks digunakan samada untuk mengemaskini maklumat kos sejarah kepada kadar harga semasa atau untuk membuat ramalan trend harga dan kos pada masa hadapan. kadar harga elemen. Kos keseluruhan projek. maklumat ini perlu diselaraskan dengan menggunakan indeks. Berikut adalah kegunaan biasa indeks : Perancangan kos Proses perancangan kos memerlukan penggunaan yang berkesan terhadap sejumlah besar maklumat kos sejarah. Bagi membolehkan rancangan kos digunakan sebaik mungkin data-data perlu dikemaskini dengan menggunakan indeks. peratus perubahan harga dapat dikira : % Perubahan = Indeks semasa ± Indeks dasar x 100% Indeks dasar Ramalan 17 .KAEDAH PENGIRAAN INDEKS KOS Hampir kesemua data kos yang digunakan oleh jurukur bahan adalah terdiri daripada data sejarah. Apabila data ini digunakan untuk menyediakan rancangan kos atau anggaran. dan lain-lain boleh dikemaskini dengan menggunakan formula : Kadar harga baru (semasa) = kadar harga dasar x Indeks semasa Indeks dasar Dari formula ini.

Walau bagaimanapun. jentera dan pengurusan). indeks boleh digunakan untuk mengukur perubahan ini dan juga untuk melihat perbezaan kos antara satu kompenen yang lain dalam satu-satu tempoh. Indeks Keadaan Pasaran = Indeks Harga Tender Indeks Kos Bangunan Apresiasi Harga Nombor-nombor indeks boleh digunakan untuk mengemaskini harga di dalam senarai bahan atau lain-lain sumber kepada harga semasa/akan datang. Unjuran indeks akan datang mudah diramal sekiranya keadaan pasaran dan harga stabil. Indeks harga tender menagmbil kira perkara ini. 18 . Perbandingan Harga Kos bahan-bahan dan proses-proses yang berlainan tidak berubah pada kadar harga yang sama.Paten / indeks semasa boleh diteruskan kepada satu tarkh di masa akan datang. Pelarasan Turun-Naik Harga Indeks digunakan untuk mengira kenaikkan kos pembinaan bagi kontrak yang menggunakan klausa Syarat Perubahan Harga (iaitu kontrak yang memberi bahan-bahan. Proses yang digunakan adalah sama seperti di dalam proses perancangan kos. Oleh yang demikian. ianya hendaklah dibuat dengan berhati-hati. Penilaian keadaan pasaran Keadaan pasaran juga mempengaruhi harga yang akan dibayar oleh klien (disamping kos bangunan). upah buruh.

19 . Pilihan ketiga ialah menggunakan indeks yang dikira menggunakan formula : Harga semasa x Kuantiti semasa x 100 Harga dasar x Kuantiti dasar Formula ini akan mengukur perubahan harga selain dari faktor inflasi sahaja. Indeks Laspeyre menggunakan indeks dasar dan dinyatakan oleh formula : Harga semasa x Kuantiti dasar x 100 Kuantiti dasar x Harga dasar Indeks Paasche menggunakan indeks tahun semasa di dalam pengiraan : Harga semasa x Kuantiti semasa x 100 Harga dasar x Kuantiti semasa Indeks Laspeyre sering digunakan disebabkan kesukaran menentukan kuantiti semasa.Indeks Laspeyre dan Paasche Sebahagian daripada nombor-nombor indeks dikenali dengan nama penulis/penciptanya.

Analisis kos sesuatu projek pembinaan boleh menyediakan maklumat data kos yang berguna kepada jurukur bahan. kos adalah berkait rapat dengan kuntiti kerja-kerja bangunan dan bagi kerja kejuruteraan awam pula kos lebih ditentukan oleh-proses yang terlibat. Kesimpulannya. 20 . Kita sebagai pelajar program Ukur Bahan harus mempelajari sistem-sistem ini supaya dapat dipraktikkan pada masa akan datang.KESIMPULAN Melalui tugasan ini. Data kos. Data kos semasa peringkat awal proses reka bentuk selalunya berkaitan dengan fungsi dan rekabentuk pembinaan. bahan dan jentera. Analisis kos pula merupakan satu perancangan dan kawalan kos yang sangat berguna. proses perancangan kos haruslah dilakukan dengan teliti dan berkesan supaya proses-proses dalam permulaaan dan akhir pembinaan dapat dijalan dengan jayanya. Semasa peringkat rekabentuk lanjutan. indeks kos dan analisis kos merupakan aktiviti yang amat penting dalam pembinaan. banyak input yang berguna kepada kami sebagai pelajar Ukur Bahan yang dapat di manfaatkan selepas ini. Indeks kos pula digunakan bagi mengukur perubahan harga mengikut masa bagi sumber-sumber yang digunakan seperti kos buruh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful