PENGHARGAAN

Alhamdullilah Syukur ke hadrat Allah swt kerana dengan limpah kurniaNya dapat kami menyiapkan tugasan ini. Di dalam kesempatan ini, Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu En Asmawi bin Muhammad kerana telah memberi tunjuk ajar dan bimbingan yang tidak berbelah bagi.Tanpa pertolongan beliau mungkin sukar untuk kami meyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Selain itu,terima kasih juga kepada ibu bapa kami yang banyak memberi dorongan dan bantuan dari segi kos untuk menyiapkan tugasan ini,tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang turut membantu dan sentiasa memberi sokongan kepada kami dalam menyiapkan tugasan dengan baik.

1

PENGENALAN

Data kos, indeks kos dan analisis kos merupakan antara aktiviti yang penting dalam industri binaan. Asas kejayaan sistem perancangan dan kawalan kos bergantung kepada penggunaan maklumat kos yang sesuai.

Data kos semasa peringkat awal proses reka bentuk selalunya berkaitan dengan fungsi dan rekabentuk pembinaan. Semasa peringkat rekabentuk lanjutan, kos adalah berkait rapat dengan kuntiti kerja-kerja bangunan dan bagi kerja kejuruteraan awam pula kos lebih ditentukan oleh-proses yang terlibat. Analisis kos pula merupakan satu perancangan dan kawalan kos yang sangat berguna. Analisis kos sesuatu projek pembinaan boleh menyediakan maklumat data kos yang berguna kepada jurukur bahan. Indeks kos pula digunakan bagi mengukur perubahan harga mengikut masa bagi sumber-sumber yang digunakan seperti kos buruh, bahan dan jentera.

Semua maklumat-maklumat mengenai perancangan kos ini boleh didapati di firam jurukur bahan. Contohnya analisis kos boleh didapati dalam jurnal professional dan jurnal pertukangan kerja. Indeks kos boleh didapati di JKR dan JPM. Data kos pula boleh diperolehi daripada pembelian terus atau langganan daripada JKR, JPM dan ISM.

2

Selain daripada analisis kos.H Seely. 3 . Ashworth. maklumat seperti ringkasan spesifikasi projek dan maklumat projek secara keseluruhan juga disertakan di dalam AKE. Ianya adalah ringkasan maklumat kos projek yang dikumpulkan daripada Senarai Bahan. 1996.I. Kos yang diperolehi daripada analisis kos adalah tidak memadai untuk menentukan harga sebenar. ms 211 Pecahan sistematik data kos.DEFINISI ANALISIS KOS Kos analisis merupakan pecahan secara sistematik data kos bagi memudahkan pemeriksaan dan perbandingan kos . 1998. Kos ini diperkenalkan bagi menyediakan maklumat data terutamanya untuk proses perancangan kos. ( 3rd ed). secara amnya mengikut elemen struktur. ms 129 ANALISIS KOS ELEMEN (AKE) Adalah pecahan sistematik terhadap kos bangunan bagi klien menentukan kos tiaptiap elemen : Analisis dibuat dalam erti kata yang sebenar untuk digunakan oleh pereka bentuk dan klien bagi projek akan datang dengan yang demikian perbandingan antara dua atau lebih bangunan dapat dibuat. (4th ed). bagi memudahkan penyediaan data kos di masa akan datang ± A.

Semasa peringkat rekabentuk lanjutan. Struktur kos komponen bahan yang merangkumi kos asas bahan. Asas kos sehingga harga tender diperolehi. pembaziran. STRUKTUR DATA KOS Diperlukan berbeza mengikut peringkat kerja bermula dari mengenalpasti komponen. Ia juga adalah data yang kritikal bagi menetukan samada anggaran itu munasabah atau tidak. penyimpanan dan lain-lain bagi kerja-kerja kerangka tiang. Diperlukan bagi meramal dan mengawal aaktiviti pembinaan. Umumnya beranggapan kos adalah berkait rapat dengan kuantiti bagi kerja-kerja bangunan dan bagi kerja-kerja kejuruteraan awam pula kos ditentukan oleh proses-proses yang terlibat. pengangkutan. kos adalah berkait rapat dengan kualiti dan spesifikasi pembinaan. 4 .DEFINISI DATA KOS Data kos pada peringkat awal proses rekabentuk selalunya berkaitan dengan fungsi dan rekabentuk bangunan.

samada turun atau naik dan menilai perbezaan menurut lokasi untuk membuat penyelarasan harga pada maklumat kos yang lepas. Indeks kos merupakan ³indeks input´ yang mengukur perubahan mengikut masabagi sumber-sumber yang digunakan seperti kos buruh. Ianya mengukur perubahan kos yang dibayar oleh kontraktor Juga dikenali sebagai oleh indeks faktor kos Disediakan untuk jumlah keseluruhan kos bangunan atau jenis bangunan bagi menunjukkan pertambahan kos secara am. Jub perlu mengkaji indeks ini bersama tren arah aliran masa depan kos. Indeks juga boleh disediakan untuk satu elemen atau satu pertukangan didalam proses pembinaan.DEFINISI INDEKS KOS Indeks merupakan nombor-nombor indeks yang digunakan untuk mengukur perubahan harga antara tender-tender yang diperolehi pada masa berlainan. bahan dan jentera. ` 5 .

ANALISIS KOS DAN INDEKS KOS ANALISIS KOS Tujuan analisis kos Disediakan bagi projek bangunan Untuk menunjukkan hubungan kos antara beberapa seksyen/bahagian bangunan sekiranya ada. 6 .TUJUAN DATA KOS. Untuk menyediakan maklumat data terutamanya untuk proses perancangan kos Kepentingan analisis kos Pengetahuan Untuk membolehkan klien dan pereka bentuk mengetahui dan menghargai bagaimana kos elemen diagihkan di antara satu sama lain dan dibandingkan dengan kos keseluruhan bangunan. Untuk membenarkan perbandingan kos dengan projek-projek yang lain.

Perancangan Analisis kos digunakan sebagai sumber maklumat kos bagi membuat perancangan kos projek bangunan akan datang.Ianya penting untuk mengetahui keberkesanan kos dan kualiti yang sepatutnya diberikan kepada bangunan.Ini membolehkan tindakan pemulihan akhir dapat diambil.iaitu dengan membandingkan anggaran dengan harga tender harga. Tindakan pemulihan terakhir Boleh digunakan untuk mengetahui/mencari sumber µlebihan perbelanjaan¶ sebaik-baik sahaja tender diterima.Penilaian Untuk membolehkan klien dan pereka bentuk mendapat idea bagaimana kos diagihkan bagi mendapatkan reka bentuk yang seimbang. 7 .

kadar harga di dalam senarai bahan dan lain-lain.boleh digunakan untuk meramal kos. Mengimbangkan kos di dalam anggaran kos bagi menjamin wang dibelanjakan mengikut keutamaan klien. Menganggarkan kos cadangan sesuatu projek dan juga mengawal reka bentuk bagi menjamin angka-angka yang dihasilkan adalah sebanding atau hamper dengan anggaran tender. Mengawal pengurusan kontrak terutama di dalam prosedur bayaran kemajuan dan akaun akhir.DATA KOS Tujuan data kos Meramal dan mengawal aktiviti pembinaan. Perbincangan kadar harga dengan kotraktor untuk tujuan realisasi kos dan mempercepatkan penyerahan tender. Merupakan data yang kritikal bagi menetukan sama ada sesuatu anggaran itu munasabah atau tidak.kadar unit elemen. 8 . Kepentingan data kos Meramal kos Maklumat ±maklumat seperti kos pelbagai jenis bangunan.

Perbandingan kos Kegunaan data kos disini bukan setakat untuk mendapatlkan apakah nilai sebenar bangunan atau komponen tetapi juga untuk membuat perbandingan pilihan terbaik item yang mempunyai fungsi yang sama atau perbandingan bangunan yang berlainan rekabentuk. Perimbangan kos Di dalam menentukan bajetdidalam kawalan kos sesuatu bangunan adalah penting untuk menagihkan kos keseluruhan kepada unit-unit yang kecil atau elemen. 9 .

Nombor-nombor indeks digunakan samada untuk mengemaskini maklumat kos sejarah kepada kadar harga semasa Digunakan untuk membuat ramalan tren harga dan kos pada masa hadapan. Kos keseluruhan projek.INDEKS KOS Tujuan indeks kos Kesemua data kos yang digunakan oleh jurukur bahan adalah terdiri daripada data sejarah. Kepentingan indeks kos Perancangan kos Proses perancangan kos memerlukan penggunaan yang berkesan terhadap sejumlah besar maklumat kos sejarah. Apabila data ini digunakan untuk menyediakan rancangan kos atau anggaran. Bagi membolehkan rancangan kos digunakan sebaik mungkin data-data perlu dikemaskini dengan menggunakan indeks.kadar harga elemen.boleh dikemaskini menggunakan formula: Kadar harga baru(semasa)= kadar harga kasar x indeks semasa Indeks dasar 10 .maklumat ini perlu diselaraskan dengan menggunakan indeks.

Dari formula ini .peratus perubahan dapat dikira: % perubahan= indeks semasa-indeks dasar x 100% Indeks dasar Ramalan Paten/tren indeks semasa boleh diteruskan kepada satu tarikh di masa akan datang.Unjuran indeks akan datang mudah diramal sekiranya keadaan pasaran dan harga stabil. 11 .Walaubagaimanapun ia hendaklah dibuat dengan berhati hati.

kadar upah asas buruh dan buruh subkontrak dan laporan ringkas hartanah di Malaysia. ukur bangunan.  Buku-buku terbitan luar Negara boleh digunakan sekiranya kita membuat kerja-kerja pembinaan diluar Negara. pembinaan dan aktiviti ISM. angkatap buruh. upah buruh dan sewa beli jentera. bangunan.SUMBER-SUMBER DATA KOS Data-data teknikal Terdapat banyak data kos yang diperlukan oleh jurukur bahan diterbitkan di dalam jurnal. Majalah µThe Malaysian Surveyor¶ yang diterbitkan oleh ISM mengandungi maklumat kos seperti analisis kos elemen. hartanah. Antara maklumat yang boleh didapati ialah harga sumber-sumber pembinaan terutamanya harga bahan. indeks kos bangunan. kadar harga bahan. buku data harga belum dibukukan lagi di Negara ini. pengurusan dan industry pembinaan dan alam bina. Majalah yang diterbitkan sebanyak empat kali setahun ini juga mengandungi artikelartikel berkaitan profession jurukur bahan. had kos bangunan dan lain-lain. majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan reka bentuk. ukur tanah. kajian harga bahan-bahan dan upah buruh. Antara maklumat yang boleh didapati dalam buku-buku data ialah yuran konsultan. 12 . Walau bagaimnanpun. Buku-buku data harga Buku-buku data harga dianggap sumber data harga tradisi di Negara seperti United Kingdom yang selalunya diterbitkan secara tahunan oleh beberapa organisasi terkenal. kadar upah pelbagai jenis buruh.

Terbitan Kerajaan Kerajaan adalah klien utama industry pembinaan dan semakin hari penglibatan kerajaan bertambah sama ada dari aspek ramaln kos yang dihasilkan dan juga aspek penyelidikan dan pembangunan industri pembinaan.Antara maklumat yang boleh didapati ialah kadar harga tiap-tiap elemen. Jawatankuasa ini menerbitkan juga Manual Penyediaan Analisis Kos Elemen (Manual for the Preparation of Elemental Cost Analysis) dan juga Malaysian Standard Method od Measurement of Building Works (2nd Edition) (SMM). Selain dari menerbitkan ³The Malaysian Surveyor´. Firma ukur bahan mempunyai banyak sumber untuk projek yang berlainan reka bentuk dan jenis.Jabatan jabatan kerajaan seperti JKR dan jabatan peranakaan Malaysia (JPM) menerbitkan beberapa maklumat penting untuk industry pembinaan. kos keseluruhan projek.AKE terdiri daripada 3 borang utama iaitu Borang 1. Borang 1 mengandungi maklumat berkaitan projek secara keseluruhan dan maklumat bangunan yang dibuat analisi. Borang 2 mengandungi ringkasan kos-kos elemen dan Borang 3 merujuk kepada spesifikasi ringkas projek.buruh.Rujuk data kos JKR dan JPM.tempoh kontrak dan tempoh kecacatan kontrak. Borang 2 dan Borang 3. 13 .Servis Maklumat Pertubuhan Jurukur Malaysia (ISM) di bawah Jawatankuasa Kecil Maklumat Kos menyediakan Analisis Kos Elemen (AKE) yang diterbitkan di dalam majalah ³The Malaysia Surveyor¶´ dan juga untuk langganan .jentera.kadar asas harga bahan. Dokumen tender / kontrak dan Senarai Bahan  Dokumen tender/kontrak dan senarai bahan adalah sumber utama yang digunakan oleh jurukur bahan.

maklumat yang terkandung dalam buku ini adalah: Angkatunjuk harga tender bunaan bangunan dan factor lokaliti Kos kerja awklan Kos purata semester persegi kerja-kerja utama bangunan Kos pakar kerja dalam bangunan kos kerja luar bangunan (dengan atau tiada cerucuk) b) Jadual kadar harga Buku jadual kadar harga dikeluarkan dalam dua bentuk iaitu: Jadual kadar harga kerja-kerja kecil dan memperbaiki Jadual kadar harga ini megandungi empat bahagian utama Bahagian 1 ± Megandungi panduan penggunaan jadual. Bahagian 4 ± Jadual kadar harga mengikut pertukangan Jadual kadar harga (untuk kegunaan tender berasaskan lukisan dan spesifikasi) c) Panduan kos binaan (bagi penyediaan anggaran kos awal) 14 .Maklumat.Antaranya: a) Kos Purata Semeter Persegi Kerja-kerja Pembinaan Bangunan Diterbitkan dalam bentuk buku sebanyak dua kali setahun. tambahan untuk kerja-kerja yang berkaitan . asas pengiraan dan bayaran kerjahari Bahagian 2 ± Penerangan penggunaan barang-barang buatan tempatan.Kadar harga untuk upah buruh. Bahagian 3.Cawangan kontrak dan Ukur Bahan misalnya menerbitkan beberapa buku dan data kos. tambahan peratusan.Data kos Jabatan Kos Raya JKR dibawah Unit Pembagunan dan Khidmat Kos . sewa loji dan harga bahan-bahan binaan.

15 .Contoh-contoh pengiraan kos awal Data kos Perangkaan Malaysia (JPM) Maklumat yang boleh diperolehi daripada JPM ialah indeks kos bahan binaan yang dikenali dengan nama Siaran Khas 1 (untuk kerja-kerja kejuruteraan awam) dan Siaran Khas 2 (untuk kerja-kerja pembinaan bangunan dan struktur) bagi Semenanjung Malaysia. kadar faedah pinjaman. polisi-polisi berkaiatan buruh. Lain-lain terbitan kerajaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta Bank Negara Malaysia juga menerbitkan terutamanya polisi-polisi berkaitan kos. Komen-komen ini sering diterbitkan terutama apabila berlaku perubahan polisi oleh kerajaan. Komen-komen ekonomi  Komen-komen ekonomi boleh diperolehi dari semasa ke semasa melalui media cetakan dan lain-lain media.Bahagian I ± Kaedah penyediaan anggaran kos awal Bahagian 2 ± Panduan kos untuk penyediaan anggaran kos awal Bahagian 3 . Siaran khas ini dikeluarkan secara bulanan dan boleh diberi terus atau secara langganan.

16 . ekonomi semasa. analisis kos yang disediakan di firma jurukur bahan . Secara amnya. sumber berikut lebih baik dari sumber yang diperolehi daripada jurnal pertukangan atau ISM kerana jurukur bahan boleh menggunakan pengetahuannyamengenai keadaan tapak.Maklumat terdapat di firma Jurukur Bahan  Katalog dan senarai harga pertukangan kerja Katalog dan senarai harga jentera dan peralatan pembinaan sama ada untuk dibeli atau disewa.

Kos keseluruhan projek. Nombor-nombor indeks digunakan samada untuk mengemaskini maklumat kos sejarah kepada kadar harga semasa atau untuk membuat ramalan trend harga dan kos pada masa hadapan. Bagi membolehkan rancangan kos digunakan sebaik mungkin data-data perlu dikemaskini dengan menggunakan indeks. Berikut adalah kegunaan biasa indeks : Perancangan kos Proses perancangan kos memerlukan penggunaan yang berkesan terhadap sejumlah besar maklumat kos sejarah. kadar harga elemen. peratus perubahan harga dapat dikira : % Perubahan = Indeks semasa ± Indeks dasar x 100% Indeks dasar Ramalan 17 . maklumat ini perlu diselaraskan dengan menggunakan indeks. Apabila data ini digunakan untuk menyediakan rancangan kos atau anggaran. dan lain-lain boleh dikemaskini dengan menggunakan formula : Kadar harga baru (semasa) = kadar harga dasar x Indeks semasa Indeks dasar Dari formula ini.KAEDAH PENGIRAAN INDEKS KOS Hampir kesemua data kos yang digunakan oleh jurukur bahan adalah terdiri daripada data sejarah.

upah buruh. Oleh yang demikian. Indeks harga tender menagmbil kira perkara ini. Indeks Keadaan Pasaran = Indeks Harga Tender Indeks Kos Bangunan Apresiasi Harga Nombor-nombor indeks boleh digunakan untuk mengemaskini harga di dalam senarai bahan atau lain-lain sumber kepada harga semasa/akan datang.Paten / indeks semasa boleh diteruskan kepada satu tarkh di masa akan datang. indeks boleh digunakan untuk mengukur perubahan ini dan juga untuk melihat perbezaan kos antara satu kompenen yang lain dalam satu-satu tempoh. 18 . Penilaian keadaan pasaran Keadaan pasaran juga mempengaruhi harga yang akan dibayar oleh klien (disamping kos bangunan). Perbandingan Harga Kos bahan-bahan dan proses-proses yang berlainan tidak berubah pada kadar harga yang sama. Unjuran indeks akan datang mudah diramal sekiranya keadaan pasaran dan harga stabil. jentera dan pengurusan). Proses yang digunakan adalah sama seperti di dalam proses perancangan kos. ianya hendaklah dibuat dengan berhati-hati. Pelarasan Turun-Naik Harga Indeks digunakan untuk mengira kenaikkan kos pembinaan bagi kontrak yang menggunakan klausa Syarat Perubahan Harga (iaitu kontrak yang memberi bahan-bahan. Walau bagaimanapun.

Pilihan ketiga ialah menggunakan indeks yang dikira menggunakan formula : Harga semasa x Kuantiti semasa x 100 Harga dasar x Kuantiti dasar Formula ini akan mengukur perubahan harga selain dari faktor inflasi sahaja. Indeks Laspeyre menggunakan indeks dasar dan dinyatakan oleh formula : Harga semasa x Kuantiti dasar x 100 Kuantiti dasar x Harga dasar Indeks Paasche menggunakan indeks tahun semasa di dalam pengiraan : Harga semasa x Kuantiti semasa x 100 Harga dasar x Kuantiti semasa Indeks Laspeyre sering digunakan disebabkan kesukaran menentukan kuantiti semasa. 19 .Indeks Laspeyre dan Paasche Sebahagian daripada nombor-nombor indeks dikenali dengan nama penulis/penciptanya.

Semasa peringkat rekabentuk lanjutan. Analisis kos pula merupakan satu perancangan dan kawalan kos yang sangat berguna.KESIMPULAN Melalui tugasan ini. bahan dan jentera. Analisis kos sesuatu projek pembinaan boleh menyediakan maklumat data kos yang berguna kepada jurukur bahan. Indeks kos pula digunakan bagi mengukur perubahan harga mengikut masa bagi sumber-sumber yang digunakan seperti kos buruh. banyak input yang berguna kepada kami sebagai pelajar Ukur Bahan yang dapat di manfaatkan selepas ini. 20 . Data kos. Data kos semasa peringkat awal proses reka bentuk selalunya berkaitan dengan fungsi dan rekabentuk pembinaan. proses perancangan kos haruslah dilakukan dengan teliti dan berkesan supaya proses-proses dalam permulaaan dan akhir pembinaan dapat dijalan dengan jayanya. Kita sebagai pelajar program Ukur Bahan harus mempelajari sistem-sistem ini supaya dapat dipraktikkan pada masa akan datang. indeks kos dan analisis kos merupakan aktiviti yang amat penting dalam pembinaan. Kesimpulannya. kos adalah berkait rapat dengan kuntiti kerja-kerja bangunan dan bagi kerja kejuruteraan awam pula kos lebih ditentukan oleh-proses yang terlibat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful