PENGHARGAAN

Alhamdullilah Syukur ke hadrat Allah swt kerana dengan limpah kurniaNya dapat kami menyiapkan tugasan ini. Di dalam kesempatan ini, Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu En Asmawi bin Muhammad kerana telah memberi tunjuk ajar dan bimbingan yang tidak berbelah bagi.Tanpa pertolongan beliau mungkin sukar untuk kami meyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Selain itu,terima kasih juga kepada ibu bapa kami yang banyak memberi dorongan dan bantuan dari segi kos untuk menyiapkan tugasan ini,tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang turut membantu dan sentiasa memberi sokongan kepada kami dalam menyiapkan tugasan dengan baik.

1

PENGENALAN

Data kos, indeks kos dan analisis kos merupakan antara aktiviti yang penting dalam industri binaan. Asas kejayaan sistem perancangan dan kawalan kos bergantung kepada penggunaan maklumat kos yang sesuai.

Data kos semasa peringkat awal proses reka bentuk selalunya berkaitan dengan fungsi dan rekabentuk pembinaan. Semasa peringkat rekabentuk lanjutan, kos adalah berkait rapat dengan kuntiti kerja-kerja bangunan dan bagi kerja kejuruteraan awam pula kos lebih ditentukan oleh-proses yang terlibat. Analisis kos pula merupakan satu perancangan dan kawalan kos yang sangat berguna. Analisis kos sesuatu projek pembinaan boleh menyediakan maklumat data kos yang berguna kepada jurukur bahan. Indeks kos pula digunakan bagi mengukur perubahan harga mengikut masa bagi sumber-sumber yang digunakan seperti kos buruh, bahan dan jentera.

Semua maklumat-maklumat mengenai perancangan kos ini boleh didapati di firam jurukur bahan. Contohnya analisis kos boleh didapati dalam jurnal professional dan jurnal pertukangan kerja. Indeks kos boleh didapati di JKR dan JPM. Data kos pula boleh diperolehi daripada pembelian terus atau langganan daripada JKR, JPM dan ISM.

2

DEFINISI ANALISIS KOS Kos analisis merupakan pecahan secara sistematik data kos bagi memudahkan pemeriksaan dan perbandingan kos . 1998. ms 129 ANALISIS KOS ELEMEN (AKE) Adalah pecahan sistematik terhadap kos bangunan bagi klien menentukan kos tiaptiap elemen : Analisis dibuat dalam erti kata yang sebenar untuk digunakan oleh pereka bentuk dan klien bagi projek akan datang dengan yang demikian perbandingan antara dua atau lebih bangunan dapat dibuat. ms 211 Pecahan sistematik data kos. Kos ini diperkenalkan bagi menyediakan maklumat data terutamanya untuk proses perancangan kos. bagi memudahkan penyediaan data kos di masa akan datang ± A.I. ( 3rd ed). Selain daripada analisis kos. (4th ed). 3 . Kos yang diperolehi daripada analisis kos adalah tidak memadai untuk menentukan harga sebenar. Ianya adalah ringkasan maklumat kos projek yang dikumpulkan daripada Senarai Bahan.H Seely. maklumat seperti ringkasan spesifikasi projek dan maklumat projek secara keseluruhan juga disertakan di dalam AKE. Ashworth. secara amnya mengikut elemen struktur. 1996.

kos adalah berkait rapat dengan kualiti dan spesifikasi pembinaan. penyimpanan dan lain-lain bagi kerja-kerja kerangka tiang. Umumnya beranggapan kos adalah berkait rapat dengan kuantiti bagi kerja-kerja bangunan dan bagi kerja-kerja kejuruteraan awam pula kos ditentukan oleh proses-proses yang terlibat. pembaziran.DEFINISI DATA KOS Data kos pada peringkat awal proses rekabentuk selalunya berkaitan dengan fungsi dan rekabentuk bangunan. Diperlukan bagi meramal dan mengawal aaktiviti pembinaan. pengangkutan. Struktur kos komponen bahan yang merangkumi kos asas bahan. STRUKTUR DATA KOS Diperlukan berbeza mengikut peringkat kerja bermula dari mengenalpasti komponen. 4 . Ia juga adalah data yang kritikal bagi menetukan samada anggaran itu munasabah atau tidak. Semasa peringkat rekabentuk lanjutan. Asas kos sehingga harga tender diperolehi.

Jub perlu mengkaji indeks ini bersama tren arah aliran masa depan kos. samada turun atau naik dan menilai perbezaan menurut lokasi untuk membuat penyelarasan harga pada maklumat kos yang lepas. bahan dan jentera. Indeks juga boleh disediakan untuk satu elemen atau satu pertukangan didalam proses pembinaan.DEFINISI INDEKS KOS Indeks merupakan nombor-nombor indeks yang digunakan untuk mengukur perubahan harga antara tender-tender yang diperolehi pada masa berlainan. Ianya mengukur perubahan kos yang dibayar oleh kontraktor Juga dikenali sebagai oleh indeks faktor kos Disediakan untuk jumlah keseluruhan kos bangunan atau jenis bangunan bagi menunjukkan pertambahan kos secara am. ` 5 . Indeks kos merupakan ³indeks input´ yang mengukur perubahan mengikut masabagi sumber-sumber yang digunakan seperti kos buruh.

Untuk menyediakan maklumat data terutamanya untuk proses perancangan kos Kepentingan analisis kos Pengetahuan Untuk membolehkan klien dan pereka bentuk mengetahui dan menghargai bagaimana kos elemen diagihkan di antara satu sama lain dan dibandingkan dengan kos keseluruhan bangunan. 6 . Untuk membenarkan perbandingan kos dengan projek-projek yang lain. ANALISIS KOS DAN INDEKS KOS ANALISIS KOS Tujuan analisis kos Disediakan bagi projek bangunan Untuk menunjukkan hubungan kos antara beberapa seksyen/bahagian bangunan sekiranya ada.TUJUAN DATA KOS.

Ianya penting untuk mengetahui keberkesanan kos dan kualiti yang sepatutnya diberikan kepada bangunan.iaitu dengan membandingkan anggaran dengan harga tender harga.Penilaian Untuk membolehkan klien dan pereka bentuk mendapat idea bagaimana kos diagihkan bagi mendapatkan reka bentuk yang seimbang.Ini membolehkan tindakan pemulihan akhir dapat diambil. Tindakan pemulihan terakhir Boleh digunakan untuk mengetahui/mencari sumber µlebihan perbelanjaan¶ sebaik-baik sahaja tender diterima. 7 . Perancangan Analisis kos digunakan sebagai sumber maklumat kos bagi membuat perancangan kos projek bangunan akan datang.

kadar harga di dalam senarai bahan dan lain-lain. Mengimbangkan kos di dalam anggaran kos bagi menjamin wang dibelanjakan mengikut keutamaan klien. Kepentingan data kos Meramal kos Maklumat ±maklumat seperti kos pelbagai jenis bangunan.boleh digunakan untuk meramal kos. Perbincangan kadar harga dengan kotraktor untuk tujuan realisasi kos dan mempercepatkan penyerahan tender. 8 .kadar unit elemen.DATA KOS Tujuan data kos Meramal dan mengawal aktiviti pembinaan. Menganggarkan kos cadangan sesuatu projek dan juga mengawal reka bentuk bagi menjamin angka-angka yang dihasilkan adalah sebanding atau hamper dengan anggaran tender. Merupakan data yang kritikal bagi menetukan sama ada sesuatu anggaran itu munasabah atau tidak. Mengawal pengurusan kontrak terutama di dalam prosedur bayaran kemajuan dan akaun akhir.

9 .Perbandingan kos Kegunaan data kos disini bukan setakat untuk mendapatlkan apakah nilai sebenar bangunan atau komponen tetapi juga untuk membuat perbandingan pilihan terbaik item yang mempunyai fungsi yang sama atau perbandingan bangunan yang berlainan rekabentuk. Perimbangan kos Di dalam menentukan bajetdidalam kawalan kos sesuatu bangunan adalah penting untuk menagihkan kos keseluruhan kepada unit-unit yang kecil atau elemen.

INDEKS KOS Tujuan indeks kos Kesemua data kos yang digunakan oleh jurukur bahan adalah terdiri daripada data sejarah. Kos keseluruhan projek.kadar harga elemen. Apabila data ini digunakan untuk menyediakan rancangan kos atau anggaran.boleh dikemaskini menggunakan formula: Kadar harga baru(semasa)= kadar harga kasar x indeks semasa Indeks dasar 10 .maklumat ini perlu diselaraskan dengan menggunakan indeks. Nombor-nombor indeks digunakan samada untuk mengemaskini maklumat kos sejarah kepada kadar harga semasa Digunakan untuk membuat ramalan tren harga dan kos pada masa hadapan. Bagi membolehkan rancangan kos digunakan sebaik mungkin data-data perlu dikemaskini dengan menggunakan indeks. Kepentingan indeks kos Perancangan kos Proses perancangan kos memerlukan penggunaan yang berkesan terhadap sejumlah besar maklumat kos sejarah.

Walaubagaimanapun ia hendaklah dibuat dengan berhati hati.peratus perubahan dapat dikira: % perubahan= indeks semasa-indeks dasar x 100% Indeks dasar Ramalan Paten/tren indeks semasa boleh diteruskan kepada satu tarikh di masa akan datang. 11 .Dari formula ini .Unjuran indeks akan datang mudah diramal sekiranya keadaan pasaran dan harga stabil.

bangunan. kadar harga bahan. majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan reka bentuk. buku data harga belum dibukukan lagi di Negara ini. ukur bangunan. kadar upah pelbagai jenis buruh. pembinaan dan aktiviti ISM. upah buruh dan sewa beli jentera. kadar upah asas buruh dan buruh subkontrak dan laporan ringkas hartanah di Malaysia. indeks kos bangunan. Antara maklumat yang boleh didapati ialah harga sumber-sumber pembinaan terutamanya harga bahan. 12 . ukur tanah. hartanah. had kos bangunan dan lain-lain. Buku-buku data harga Buku-buku data harga dianggap sumber data harga tradisi di Negara seperti United Kingdom yang selalunya diterbitkan secara tahunan oleh beberapa organisasi terkenal. pengurusan dan industry pembinaan dan alam bina. angkatap buruh. Majalah yang diterbitkan sebanyak empat kali setahun ini juga mengandungi artikelartikel berkaitan profession jurukur bahan.SUMBER-SUMBER DATA KOS Data-data teknikal Terdapat banyak data kos yang diperlukan oleh jurukur bahan diterbitkan di dalam jurnal. Antara maklumat yang boleh didapati dalam buku-buku data ialah yuran konsultan.  Buku-buku terbitan luar Negara boleh digunakan sekiranya kita membuat kerja-kerja pembinaan diluar Negara. kajian harga bahan-bahan dan upah buruh. Majalah µThe Malaysian Surveyor¶ yang diterbitkan oleh ISM mengandungi maklumat kos seperti analisis kos elemen. Walau bagaimnanpun.

Firma ukur bahan mempunyai banyak sumber untuk projek yang berlainan reka bentuk dan jenis.Servis Maklumat Pertubuhan Jurukur Malaysia (ISM) di bawah Jawatankuasa Kecil Maklumat Kos menyediakan Analisis Kos Elemen (AKE) yang diterbitkan di dalam majalah ³The Malaysia Surveyor¶´ dan juga untuk langganan .tempoh kontrak dan tempoh kecacatan kontrak. Dokumen tender / kontrak dan Senarai Bahan  Dokumen tender/kontrak dan senarai bahan adalah sumber utama yang digunakan oleh jurukur bahan.Rujuk data kos JKR dan JPM.jentera. Terbitan Kerajaan Kerajaan adalah klien utama industry pembinaan dan semakin hari penglibatan kerajaan bertambah sama ada dari aspek ramaln kos yang dihasilkan dan juga aspek penyelidikan dan pembangunan industri pembinaan.kadar asas harga bahan. Borang 1 mengandungi maklumat berkaitan projek secara keseluruhan dan maklumat bangunan yang dibuat analisi.Jabatan jabatan kerajaan seperti JKR dan jabatan peranakaan Malaysia (JPM) menerbitkan beberapa maklumat penting untuk industry pembinaan. kos keseluruhan projek. Borang 2 mengandungi ringkasan kos-kos elemen dan Borang 3 merujuk kepada spesifikasi ringkas projek. Selain dari menerbitkan ³The Malaysian Surveyor´.AKE terdiri daripada 3 borang utama iaitu Borang 1. Jawatankuasa ini menerbitkan juga Manual Penyediaan Analisis Kos Elemen (Manual for the Preparation of Elemental Cost Analysis) dan juga Malaysian Standard Method od Measurement of Building Works (2nd Edition) (SMM).Antara maklumat yang boleh didapati ialah kadar harga tiap-tiap elemen. Borang 2 dan Borang 3. 13 .buruh.

Cawangan kontrak dan Ukur Bahan misalnya menerbitkan beberapa buku dan data kos. asas pengiraan dan bayaran kerjahari Bahagian 2 ± Penerangan penggunaan barang-barang buatan tempatan. tambahan untuk kerja-kerja yang berkaitan .Data kos Jabatan Kos Raya JKR dibawah Unit Pembagunan dan Khidmat Kos . tambahan peratusan. Bahagian 4 ± Jadual kadar harga mengikut pertukangan Jadual kadar harga (untuk kegunaan tender berasaskan lukisan dan spesifikasi) c) Panduan kos binaan (bagi penyediaan anggaran kos awal) 14 .maklumat yang terkandung dalam buku ini adalah: Angkatunjuk harga tender bunaan bangunan dan factor lokaliti Kos kerja awklan Kos purata semester persegi kerja-kerja utama bangunan Kos pakar kerja dalam bangunan kos kerja luar bangunan (dengan atau tiada cerucuk) b) Jadual kadar harga Buku jadual kadar harga dikeluarkan dalam dua bentuk iaitu: Jadual kadar harga kerja-kerja kecil dan memperbaiki Jadual kadar harga ini megandungi empat bahagian utama Bahagian 1 ± Megandungi panduan penggunaan jadual. sewa loji dan harga bahan-bahan binaan. Bahagian 3.Kadar harga untuk upah buruh.Antaranya: a) Kos Purata Semeter Persegi Kerja-kerja Pembinaan Bangunan Diterbitkan dalam bentuk buku sebanyak dua kali setahun.Maklumat.

kadar faedah pinjaman.Contoh-contoh pengiraan kos awal Data kos Perangkaan Malaysia (JPM) Maklumat yang boleh diperolehi daripada JPM ialah indeks kos bahan binaan yang dikenali dengan nama Siaran Khas 1 (untuk kerja-kerja kejuruteraan awam) dan Siaran Khas 2 (untuk kerja-kerja pembinaan bangunan dan struktur) bagi Semenanjung Malaysia. polisi-polisi berkaiatan buruh. Siaran khas ini dikeluarkan secara bulanan dan boleh diberi terus atau secara langganan. Komen-komen ekonomi  Komen-komen ekonomi boleh diperolehi dari semasa ke semasa melalui media cetakan dan lain-lain media. Lain-lain terbitan kerajaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta Bank Negara Malaysia juga menerbitkan terutamanya polisi-polisi berkaitan kos. 15 .Bahagian I ± Kaedah penyediaan anggaran kos awal Bahagian 2 ± Panduan kos untuk penyediaan anggaran kos awal Bahagian 3 . Komen-komen ini sering diterbitkan terutama apabila berlaku perubahan polisi oleh kerajaan.

16 . analisis kos yang disediakan di firma jurukur bahan . ekonomi semasa.Maklumat terdapat di firma Jurukur Bahan  Katalog dan senarai harga pertukangan kerja Katalog dan senarai harga jentera dan peralatan pembinaan sama ada untuk dibeli atau disewa. sumber berikut lebih baik dari sumber yang diperolehi daripada jurnal pertukangan atau ISM kerana jurukur bahan boleh menggunakan pengetahuannyamengenai keadaan tapak. Secara amnya.

Kos keseluruhan projek. Nombor-nombor indeks digunakan samada untuk mengemaskini maklumat kos sejarah kepada kadar harga semasa atau untuk membuat ramalan trend harga dan kos pada masa hadapan. dan lain-lain boleh dikemaskini dengan menggunakan formula : Kadar harga baru (semasa) = kadar harga dasar x Indeks semasa Indeks dasar Dari formula ini. kadar harga elemen. peratus perubahan harga dapat dikira : % Perubahan = Indeks semasa ± Indeks dasar x 100% Indeks dasar Ramalan 17 . maklumat ini perlu diselaraskan dengan menggunakan indeks. Berikut adalah kegunaan biasa indeks : Perancangan kos Proses perancangan kos memerlukan penggunaan yang berkesan terhadap sejumlah besar maklumat kos sejarah. Bagi membolehkan rancangan kos digunakan sebaik mungkin data-data perlu dikemaskini dengan menggunakan indeks.KAEDAH PENGIRAAN INDEKS KOS Hampir kesemua data kos yang digunakan oleh jurukur bahan adalah terdiri daripada data sejarah. Apabila data ini digunakan untuk menyediakan rancangan kos atau anggaran.

Penilaian keadaan pasaran Keadaan pasaran juga mempengaruhi harga yang akan dibayar oleh klien (disamping kos bangunan). Perbandingan Harga Kos bahan-bahan dan proses-proses yang berlainan tidak berubah pada kadar harga yang sama. ianya hendaklah dibuat dengan berhati-hati. Indeks Keadaan Pasaran = Indeks Harga Tender Indeks Kos Bangunan Apresiasi Harga Nombor-nombor indeks boleh digunakan untuk mengemaskini harga di dalam senarai bahan atau lain-lain sumber kepada harga semasa/akan datang. Indeks harga tender menagmbil kira perkara ini.Paten / indeks semasa boleh diteruskan kepada satu tarkh di masa akan datang. Oleh yang demikian. indeks boleh digunakan untuk mengukur perubahan ini dan juga untuk melihat perbezaan kos antara satu kompenen yang lain dalam satu-satu tempoh. upah buruh. 18 . Walau bagaimanapun. Proses yang digunakan adalah sama seperti di dalam proses perancangan kos. Pelarasan Turun-Naik Harga Indeks digunakan untuk mengira kenaikkan kos pembinaan bagi kontrak yang menggunakan klausa Syarat Perubahan Harga (iaitu kontrak yang memberi bahan-bahan. Unjuran indeks akan datang mudah diramal sekiranya keadaan pasaran dan harga stabil. jentera dan pengurusan).

Indeks Laspeyre menggunakan indeks dasar dan dinyatakan oleh formula : Harga semasa x Kuantiti dasar x 100 Kuantiti dasar x Harga dasar Indeks Paasche menggunakan indeks tahun semasa di dalam pengiraan : Harga semasa x Kuantiti semasa x 100 Harga dasar x Kuantiti semasa Indeks Laspeyre sering digunakan disebabkan kesukaran menentukan kuantiti semasa. Pilihan ketiga ialah menggunakan indeks yang dikira menggunakan formula : Harga semasa x Kuantiti semasa x 100 Harga dasar x Kuantiti dasar Formula ini akan mengukur perubahan harga selain dari faktor inflasi sahaja. 19 .Indeks Laspeyre dan Paasche Sebahagian daripada nombor-nombor indeks dikenali dengan nama penulis/penciptanya.

Analisis kos pula merupakan satu perancangan dan kawalan kos yang sangat berguna. Data kos semasa peringkat awal proses reka bentuk selalunya berkaitan dengan fungsi dan rekabentuk pembinaan. Indeks kos pula digunakan bagi mengukur perubahan harga mengikut masa bagi sumber-sumber yang digunakan seperti kos buruh. Kesimpulannya. 20 . proses perancangan kos haruslah dilakukan dengan teliti dan berkesan supaya proses-proses dalam permulaaan dan akhir pembinaan dapat dijalan dengan jayanya. Kita sebagai pelajar program Ukur Bahan harus mempelajari sistem-sistem ini supaya dapat dipraktikkan pada masa akan datang. Analisis kos sesuatu projek pembinaan boleh menyediakan maklumat data kos yang berguna kepada jurukur bahan. Data kos. banyak input yang berguna kepada kami sebagai pelajar Ukur Bahan yang dapat di manfaatkan selepas ini. indeks kos dan analisis kos merupakan aktiviti yang amat penting dalam pembinaan. kos adalah berkait rapat dengan kuntiti kerja-kerja bangunan dan bagi kerja kejuruteraan awam pula kos lebih ditentukan oleh-proses yang terlibat. bahan dan jentera. Semasa peringkat rekabentuk lanjutan.KESIMPULAN Melalui tugasan ini.