P. 1
NurainSaripanMFP

NurainSaripanMFP

|Views: 173|Likes:
Published by felixdina

More info:

Published by: felixdina on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2011

pdf

text

original

PSZ 19 : 16 (Pind.

1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS▪
JUDUL : FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI TINGKAH LAKU VANDALISME DI KALANGAN REMAJA SEKOLAH MENENGAH SATU KAJIAN KES DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA SESI PENGAJIAN : SEMESTER 2 2006/2007 Saya NURAIN BINTI SARIPAN (HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. Perpustakaan Universiti Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. ** Sila tandakan ( √ ) (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

SULIT TERHAD TIDAK TERHAD

Disahkan oleh ________________________________ (TANDATANGAN PENULIS) Alamat Tetap: TS 11 Jalan Hashim, 84000 Muar, Johor Tarikh : 14 MEI 2007 CATATAN : * ** ________________________________ (TANDATANGAN PENYELIA) DR. MOHAMED SHARIF B. MUSTAFFA NAMA PENYELIA Tarikh : MEI 2007 Potong yang tidak berkenaan. Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertai bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI TINGKAH LAKU VANDALISME DI KALANGAN REMAJA SEKOLAH MENENGAH SATU KAJIAN KES DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA

NURAIN BINTI HJ. SARIPAN

FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI TINGKAH LAKU VANDALISME DI KALANGAN REMAJA SEKOLAH MENENGAH SATU KAJIAN KES DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA

NURAIN BINTI HJ. SARIPAN

Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

MEI 2007

MOHAMED SHARIF BIN MUSTAFFA 14 MEI 2007 .“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)”. Tandatangan Nama Penyelia Tarikh : : : …………………………………………………… DR.

SARIPAN 14 MEI 2007 .“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”. Tandatangan Nama Penulis Tarikh : : : ………………………………………… NURAIN BINTI HJ.

Buat rakan-rakan dan teman yang dikasihi…. Fareed. Kalian semua mengajarku erti sebuah PERSAHABATAN. kejayaan Ain. yang telah banyak membantu.. tak mampu kubalas. namun untuk melupakan jauh sekali. Terima kasih. Terima kasih sayang. Hj. Buat Bonda juga Ayahanda tercinta…. Doa dan restu Abang. Kak Salmi.dan terima kasih dari Umi.. tidak akan kulupa buat selama-lamanya. Maleha binti Othman dan Hj. Kasih sayang yang kalian curahkan seawal ku mengenal erti kehidupan. Atan. mak…... dan KASIH SAYANG… Sesungguhnya kalian menjadi pembimbing selaku teman yang setia dalam perjuanganku…Semoga kejayaan akan menjadi milik kita… KENANGAN SEMALAM SENTIASA MEKAR DI INGATAN DAN TERINDAH UNTUK SELAMANYA… JUTAAN TERIMA KASIH KUUCAPKAN BUAT SEMUA…. Adil. Pengorbanan kalian terlalu berharga dan tidak ternilai…. untuk Abang. Farahin. Jasa dan pengorbanan Abang tidak mungkin terbalas walau dengan segunung intan.ayah….. untuk kita dan anak-anak. Saripan bin Kasiran. Aidil. Hjh. Nabila dan Hidayah…. itu yang Ain harapkan… Dan hari ini. Aiman. Tanti…. memberi nasihat dan dorongan kepadaku…. .DEDIKASI DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG………… Bingkisan Ilmu ini dititipkan untuk………………… Suami tersayang……… Yahya bin Atan.

Sekolah Menengah Kebangsaan Datok Haji Talib Karim. Mohamed Sharif bin Mustaffa. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan kaunselor sekolah yang berkenaan. Penghargaan ikhlas dan jutaan terima kasih kepada pensyarah pembimbing iaitu Dr. Cik Maizatul. Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Sebang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Ghafar Baba yang telah memberi kebenaran pelajar-pelajar mereka sebagai responden dalam kajian ini. Pn. Cik Rosnah dan Cik Hjh.PENGHARGAAN Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani. selaku penyelia kursus ini yang telah banyak membimbing dan memberi tunjuk ajar. -Nurain binti Hj. Maizan. Ribuan terima kasih kepada Pengetua-pengetua Sekolah yang terlibat iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Dol Said. Terima kasih dengan kerjasama anda dan semoga anda berjaya di dalam bidang yang diceburi. Syukur KeHadrat ALLAH SWT atas limpah kurnia dan rahmatnya. komentar serta dorongan kepada saya di dalam menyiapkan penulisan ilmiah ini. Saripan- . Salmi. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pengkalan. Sekian terima kasih. Terima kasih di atas kerjasama yang pihak tuan berikan. dapat saya menyempurnakan Projek Sarjana ini dalam masa yang ditetapkan. Aziah yang telah memberi kerjasama yang baik juga sudi meluangkan masa untuk memastikan kajian ini berjaya. Pn.

sekolah dan konsep kendiri dengan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar sekolah. Melaka. Soal selidik yang digunakan mengandungi enam bahagian iaitu maklumat diri subjek. jenis-jenis tingkah laku vandalisme. faktor keluarga. . sekolah. Subjek kajian adalah seramai 120 orang yang terdiri daripada pelajar tingkatan 4 dan 5.i SINOPSIS Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar lelaki di negeri Melaka. Kajian ini merupakan kajian lapangan yang dijalankan di lima buah sekolah menengah di daerah Alor Gajah. Data analisis menggunakan Kaedah Statistical Package for the Social Science – Extra (SPSS – X). rakan sebaya dan konsep kendiri. Hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perhubungan bagi faktor rakan sebaya. faktor keluarga. kajian menunjukkan perbezaan dalam tahap pendidikan ibu bapa mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Keputusan yang diperolehi menunjukkan tidak terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme dengan tingkat pendapatan ibu bapa. Bagaimanapun.

. Result gained showed no effect of parents’ income scale with vandalisme. Data analysis used statistical package Method for the Social Science-Extra (SPSS-X). Questionnaires used included subject’s personal details. school peers factor and also self-concept. The research subjects consist of 120 students from among Form 4 and Form 5 students. family.ii SYNOPSIS This research was done to look into the factors influencing vandalisme among the male students in Malacca. family. types of vandalisme. school and self-concept factors for vandalisme occurring among school students. This research is an open research done in the Alor Gajah district in Malacca. The result of the research also showed that there was no relation to peer. Instead research showed differences in parents’ education level has on effect on vandalisme occurring among students.

5 PENGENALAN Pendahuluan Permasalahan Kajian Tujuan Kajian Limitasi Kajian Kesignifikanan Kajian 1 8 15 17 19 BAB 2 : 2.1 SOROTAN KAJIAN Pendahuluan 22 .3 1.2 1.iii KANDUNGAN Halaman SINOPSIS SYNOPSIS KANDUNGAN SENARAI RUJUKAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI CARTA SENARAI SINGKATAN DAN SIMBOL i ii iii vii viii ix x xi BAB 1 : 1.4 1.1 1.

4 Kajian Tempatan Kajian Luar Negara Definisi Konsep 2.7 3.2 2.6 3.3 Keluarga 2.3 2.1 3.5 Rakan Sebaya 2.2 3.4.6 Model Kajian Hipotesis Rumusan BAB 3 : 3.1 2.2 Vandalisme Sosioekonomi Keluarga 22 25 31 31 33 34 35 36 38 39 40 42 2.4 3.5 3.8 3.4.3 3.9 METOD KAJIAN Pendahuluan Rekabentuk Kajian Tempat Kajian Subjek Kajian Alat Kajian Tatacara Kajian Kaedah Pemarkatan Analisis Data Kebolehpercayaan Alat Kajian 43 43 44 44 45 49 50 54 55 .4.5 2.4.4.4.6 Konsep Kendiri 2.5 2.iv 2.4 Sekolah 2.

4 Faktor Sekolah dengan Tingkah laku Vandalisme di Kalangan Pelajar 71 5.6 Faktor Konsep Kendiri dengan Tingkah Laku di Kalangan Pelajar 74 5.8 5.2 4.5 Faktor Rakan Sebaya dengan Tingkah Laku di Kalangan Pelajar 72 5.v BAB 4 : 4.7 5.1 4.3 ANALISIS DATA DAN KEPUTUSAN KAJIAN Pendahuluan Keputusan Kajian Rumusan 57 57 65 BAB 5 : 5.1 5. RUMUSAN DAN CADANGAN Pendahuluan 67 Pengaruh Faktor Status Sosioekonomi Keluarga Terhadap 67 Tingkah Laku Vandalisme 5.3 Faktor Keluarga dengan Tingkah Laku Vandalisme di Kalangan Pelajar 69 5.2 PERBINCANGAN.9 Rumusan Keputusan Kajian Implikasi Kajian Limitasi Kajian 78 81 82 .

2 Pendahuluan Rumusan 84 85 .vi BAB 6 : SARANAN KAJIAN 6.1 6.

vii

SENARAI RUJUKAN

LAMPIRAN A B C D Data Mentah Syntax Analisis Realibility Keputusan Analisis E Diskriptif T test Ujian Korelasi

Soal selidik faktor-faktor yang mempengaruhi vandalisme di kalangan pelajar.

viii SENARAI JADUAL

NO JADUAL 3.4 3.7.1 3.7.2 Taburan Pelajar-Pelajar Mengikut Sekolah Markat Alat Ukuran Tingkah laku Vandalisme Pemarkatan Tingkat Pendidikan Ibu Bapa Terhadap Tingkah Laku Vandalisme 3.7.3 Pemarkatan Tahap Pendapatan Ibu Bapa Terhadap Tingkah Laku Vandalisme 3.7.5 Markat Alat Ukuran Faktor Pendorong Tingkah Laku Vandalisme 3.9.1 4.1 Analisi Realibiti Faktor-Faktor Salah Laku Vandalisme Ujian t ke atas Tingkah Laku Vandalisme dan Pendapatan Ibu Bapa 4.2 Ujian t ke atas Tingkah Laku Vandalisme dan Pendidikan Ibu Bapa 4.3 Keputusan Ujian Korelasi Di Antara Tingkah Laku Vandalisme Dengan Faktor Yang Mempengaruhi

HALAMAN 45 51 52

53

54

55 61

62

63

ix SENARAI RAJAH

NO RAJAH 2.5 Model Kajian Tentang Penyebab Tingkah Laku Vandalisme

HALAMAN 39

2 Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Bangsa Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Pendapatan Ibu Bapa 58 58 4.x SENARAI CARTA NO CARTA HALAMAN 4.4 Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Pencapaian Akademik Pelajar 60 .1 4.3 Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Tahap Pendidikan Ibu Bapa 59 4.

xi SENARAI SINGKATAN DAN SIMBOL r k > < dk JDK SRP SPM STPM SMPS SMSP SDHTK SDDS SMKGB Nilai Pekali Korelasi Aras Keyakinan Lebih Daripada Kurang Daripada Darjah Kebebasan Jumlah Dalam Kumpulan Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia Sekolah Menengah Pulau Sebang Sekolah Menengah Seri Pengkalan Sekolah Datok Haji Talib Karim Sekolah Dato’ Dol Said Sekolah Menengah Kebangsaan Ghafar Baba .

Golongan ini kerap menjadi sasaran. pengacau orang lalu lalang dan menjadi kutu malam. Di Barat fenomena vandalisme dengan perbuatan-perbuatan yang disebut vandalisme. Kamus Oxford Advanced Learner’s mentakrifkan vandalisme sebagai “willfully destroy or damage (public property) dan vandal sebagai ‘person who willfully destroys or damage works of art. tandas-tandas awam.1 BAB 1 PENGENALAN 1. batu batan di tepi pantai. etc’. kritikan dan tuduhan bahawa mereka terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang disebut vandalisme. Di Barat fenomena . Di mana-mana sahaja kita sering terserempak dengan bangunan yang diconteng dan dilukis dengan lukisan yang sungguh abstrak.1 Pendahuluan Vandalisme bukanlah satu isu baru di Malaysia. Segala golongan yang dikaitkan dengan perbuatan yang tidak berakhlak ini adalah pelajar-pelajar sekolah dan remaja serta para penganggur yang kerjanya hanya melepak di kompleks membeli belah. the beauties of nature. pondok telefon dan di bangunan sekolah termasuk kerusi dan meja pelajar. Gambar-gambar dan lukisan lucah mudah sahaja dijumpai pada tembok-tembok. public and private property. malah ia hangat diperbincangkan oleh media massa.

Ini terbukti apabila sejak 1968 lagi. Dalam tahun-tahun 50-an. Perbuatan tidak bertanggungjawab ini mendapat perhatian serius dari pihak sekolah dan juga masyarakat. trendnya kini sudah berubah. Gluek. Budaya Barat yang menular ke negara ini melalui media massa telah mempengaruhi pola tingkah laku pelajar dan remaja kita. Kebanyakan sekolah di merata-rata tempat. di bawah undang-undang 1. perbuatan merosakkan harta benda di sekolah dikategorikan sebagai salah laku yang berat dan serius. secara sedar atau tidak. 1996).3.2 vandalisme dikaitkan dengan pemuda-pemudi punk dan rock. Pada tahun 1952. Mereka sewenang- . Eleanor dan Sheldon (1968) menyenaraikan sikap buruk pelajar adalah seperti melanggar peraturan kerana kurang diberi perhatian. 1954). Sikap buruk ini merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pihak sekolah (Lander. Namun begitu. Masalah merosakkan harta benda sekolah. perbuatan vandalisme menjadi isu utama yang hangat di perbincangkan oleh media massa. telah menjadi fenomena lumrah dalam alam persekitaran sekolah. kecuaian dan merokok. Di Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengedarkan surat pekeliling yang membenarkan pelajar-pelajar yang melakukan kesalahan ini dibuang dan digantung sementara waktu.5 merosak atau membinasakan harta sekolah (Mohd Zin Sham. kajian terpenting mengenai sikap buruk pelajar-pelajar adalah seperti mencuri dan bersikap kasar. Pelajar-pelajar tidak memikirkan kepentingan dan kesejahteraan orang lain.

Motif perbuatan mereka tidak jelas. Persoalannya sekarang. yang melakukan perbuatan vandalisme hanya secara suka-suka. Setiap . dunia pelajar penuh dengan pergolakan untuk mencari identiti diri. Pertama. Mungkin sekadar untuk menghabiskan masa lapang. Pada peringkat ini pelajar mengalami krisis psikologi dan konflik batin yang hebat. Oleh kerana tidak ada tempat yang sesuai untuk mereka mencurahkan isi hati. Apa yang terlintas dalam fikiran dicurahkan atas permukaan meja. Pelajar yang hidup keseorangan merasakan dunia ini tidak bermakna. 1994) vandalisme dilakukan oleh beberapa kategori pelajar. Tidak terlintas dalam fikiran mereka bahawa perbuatan vandalisme boleh membawa akibat yang tidak baik seperti permandangan yang menyakitkan mata. Bukankah perbuatan menconteng merupakan suatu kerja yang sia-sia?. Tidakkah pelajar sedar yang perbuatan mereka tidak mendatangkan sebarang faedah? Seperti mana yang dikatakan. tembok. mengapakah pelajar begitu mudah terpengaruh dengan aktiviti yang tidak sihat?. simen dan batu-batan. Kesunyian yang dihadapi menyebabkan mereka melakukan perbuatan menconteng sekadar untuk menarik perhatian orang ramai. maka segala perasaan tidak puas hati dan kekacauan fikiran diluahkan melalui tulisan-tulisan dan lukisan yang tidak tentu hala. Di samping itu. Menurut (Ann Wan Seng.3 wenangnya merosakkan dan mengotori kemudahan dan persekitaran sekolah tanpa rasa bersalah langsung. Kedua. golongan pelajar yang mengalami tekanan jiwa yang hebat. golongan pelajar dalam kategori ini mempunyai alasan untuk melakukan vandalisme. kerusi.

anak panah dan ukiran nama merpati sejoli. kata-kata yang memberahikan. ia akan mendatangkan masalah yang rumit kepada negara. Golongan ketiga pula terdiri daripada mereka yang sentiasa tidak puas hati dengan keadaan diri dan masyarakat. kita dapati sesetengah tempat diconteng dengan gambar-gambar lucah. Antara hasil ukiran ialah lambing love. sedangkan para pelajar yang bakal menjadi jentera penggerak adalah generasi yang tidak . Demi cinta abadi kasih terpahat. Golongan ini melakukan vandalisme tanpa kesedaran dan pertimbangan yang rasional. Datuk Lee Lam Thye (1997) menyatakan orang yang merosakkan harta benda merupakan golongan remaja yang ingin bebas tetapi dikongkong oleh ibu bapa. Vandalisme dan golongan ini bertumpu di taman-taman. mereka berasa puas dapat menggangu kehidupan orang lain. Golongan yang keempat pula terdiri daripada remaja yang mabuk bercinta.4 perkataan yang ditulis dan bentuk benda yang dilakar menggambarkan kekacauan jiwa remaja tersebut. seperti peralatan canggih. Pelaku akan merasa puas setelah melakukan perbuatan tersebut. Sekiranya gejala vandalisme ini tidak dikurangkan secara berkesan. tepi pantai dan tempat rekreasi. Tidak ada faedahnya negara pesat membangun dan menggunakan teknologi yang baru. Mereka tidak mempunyai matlamat dan gemar melakukan kesalahan ini apabila berkumpul dengan rakan-rakan mereka. Apabila mereka berbuat demikian. Dorongan emosi menguasai diri mereka daripada akal fikiran. rindu terpaku dan kasih diukir. Oleh itu.

Keuntungan negara terpaksa diagihkan untuk memperbaiki dan mengganti semula harta benda yang telah dirosakkan. ibu bapa. kedua. merosak meja dan memecah papan kenyataan antara yang amat kerap dilakukan. Manakala. Norainon Othman. memecah pasu bunga. merosak dan mencuri harta benda sekolah. kesalahan yang tidak kerap dilakukan adalah menanggalkan tompok lampu dan merosakkan televisyen. membengkok kipas. Kerosakan yang hanya kerap dilakukan adalah seperti mengalihkan pemadam api. kerap dan tidak kerap. memecahkan kotak hosereel dan memecahkan glass point bomba. serangan dituju kepada harta benda seperti pecah masuk. jenis-jenis tingkah laku merosak Perumahan Mahasiswa dibahagikan mengikut kekerapan iaitu amat kerap. Ini termasuklah guru. lagi masalah salah laku di kalangan pelajar memerlukan tindakan bersepadu yang serentak dan menyeluruh dari setiap lapisan masyarakat. merosakkan sinki dan mengoyak poster. . Kajian ini menunjukkan menconteng dinding. Menurut kajian Taip Abu (1989) pula. Menurut Datuk Lee Lam Thye. Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGOs) dan lain-lain (dlm. ugutan bom dan bunyi loceng amaran palsu.5 bermoral dan tidak bertanggungjawab dalam memelihara harta benda negara. serang dituju untuk menganggu rutin sekolah seperti kebakaran. Kebanyakan jenis-jenis vandalisme ini dilakukan dalam keadaan yang spontan dan tidak di rancang terlebih dahulu. memecah pintu. 1997) Laporan Salah laku Murid Sekolah Malaysia (1996) mengkelaskan dua bentuk serangan terhadap sekolah: pertama.

faktor yang dipilih dalam kajian ini adalah faktor sosioekonomi. Mereka ingin menarik perhatian orang ramai dan memperkenalkan dirinya secara negatif. Salah laku begini selalunya menunjukkan bangkangan terhadap sesuatu atau luahan kekecewaan pelaku kepada keluarga. faktor sekolah. memecahkan vending machine. Namun. misalnya telah membahagikan perbuatan vandalisme kepada enam kategori berikut: I. pengaruh yang paling dominan perlu diketengahkan untuk mencari penyelesaian terhadap salah laku vandalisme. Oleh itu. masyarakat dan sekolah. Vandalisme berbentuk keinginan – Vandalisme atau kerosakan dilakukan adalah bertujuan untuk mendapatkan atau memperolehi sesuatu. . Vandalisme ini amat sering berlaku di sekolah. Ini kerana golongan remaja khasnya adalah harapan masyarakat dalam mewarisi kepimpinan dan pembangunan negara pada masa depan. faktor rakan sebaya dan faktor diri sendiri. tingkat pendapatan ibu bapa dan taraf pendidikan. Tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar dipengaruhi oleh banyak faktor. Cohen (1968) dan Bowles (1982). Misalnya. Pelajar-pelajar sekolah melakukan vandalisme berdasarkan tujuannya yang berbeza-beza. memecahkan peti duit telefon atau memecahkan penutup alat pemadam api. faktor keluarga.6 Sulaiman Alias (1994) menyatakan golongan remaja yang melakukan vandalisme merosakkan harta benda tanpa ada sebarang sebab serta tidak memperolehi apa-apa keuntungan dari perbuatannya itu.

Misalnya. Vandalisme bersifat balas dendam – Vandalisme jenis ini adalah sangatsangat ditakuti oleh pihak sekolah. IV. V. Vandalisme yang dirancang – Vandalisme jenis ini biasanya dilakukan untuk mencapai satu-satu keinginan. . Antara contoh vandalisme bersifat taktikal ini ialah merosakkan loceng atau membunyikan loceng keselamatan dan dengan ini matlamat akhir yang diingini ialah loceng kecemasan tersebut akan terus berbunyi dan menganggu pelajar-pelajar lain.7 II. Cohen menjelaskan vandalisme jenis ini adalah seakan-akan serupa dengan vandalisme taktikal. Ia juga merupakan sesuatu perbuatan yang disedari yang mempunyai matlamat yang telah difikirkan. Ia juga dilakukan kadangkala untuk tujuan permainan dan merupakan kegiatan merosak yang paling kerap berlaku di sekolah. Tindakan membalas dendam yang dilakukan seperti memecahkan cermin tingkap. membakar pintu dinding bangunan adalah beberapa contoh yang sering dilakukan. Vandalisme ideological – Vandalisme jenis ini mempunyai matlamat ideologi besar yang telah dirancang. III. Ia berpunca dari hasrat untuk membalas dendam ke atas satu tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Vandalisme bersifat suka-suka – Vandalisme jenis ini dilakukan untuk tujuan suka-suka. Mengecat atau menyembur cat di dinding-dinding bangunan sekolah atau tandas dengan menulis slogan-slogan politik tertentu. satu pertandingan diadakan di kalangan pelajar bagi tujuan siapa yang boleh memecahkan kotak hosereel atau memecahkan glass point system pencegah kebakaran tanpa diketahui oleh pihak sekolah.

ibu bapa dan masyarakat secara umum. . Ini telah menimbulkan kebimbangan di kalangan pihak berkuasa. seramai 2. ternyata tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar meningkat dari setahun ke setahun. Mengikut perangkaan statisitik yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Cohen menyifatkan vandalisme jenis ini sebagai cara menunjukkan rasa tidak puas hati atau rasa kekecewaan terhadap sesuatu. Pada tahun 1993. 1.8 VI. Pada tahun 1994 pula meningkat hingga 2. namun perbuatan kesalahan yang dilakukan memerlukan tindakan serius dari pihak berkaitan bagi mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong peningkatan aktiviti-aktiviti vandalisme di kalangan pelajar di negara kita.736 pelajar.226 pelajar terlibat dalam vandalsime. merosakkan harta benda guru dan merosakkan harta benda kantin di sekolah membabitkan para pelajar telah mendapat tumpuan ramai.2 juta pelajar menengah jumlahnya mungkin kecil. merosakkan harta benda murid. Walaupun bilangan kes tingkah laku vandalisme di kalangan 1.2 Permasalahan Kajian Tingkah laku vandalisme sekolah di Malaysia meliputi merosakkan harta benda sekolah.622 pelajar dan pada tahun 1995 terus meningkat kepada 2. pihak Kementerian Pendidikan. Vandalisme bersifat merosak – Vandalisme jenis ini merupakan satu perbuatan merosak yang paling ganas.

16 peratus dibuang sekolah.27%) dirotan sebanyak tiga kali. Tingkah laku yang sering diulangi ialah mengguris dan mencalarkan perabot seperti meja dan kerusi .38 peratus dirotan tiga kali.562 pelajar (0.90%). Dari 159 kes pelaku vandalisme yang direkodkan dalam tahun 1996.07 peratus dilaporkan kepada polis.70%) pelajar dikenakan tindakan amaran. Menurut Laporan Disiplin Pelajar (1991). Mengenai tindakan hukuman yang agak berat pula.012 pelajar (16.45 peratus dan 4.80%) dirotan sekali.18%) dirotan sebanyak dua kali dan 3. 29. Ini kerana jumlah kes vandalisme terus meningkat kepada 8.353 orang (36. 1. 14. seramai 1. malah berulang kali tingkah laku vandalisme.919 pelajar (2.43 peratus) diberi amaran.51%) dibuang sekolah.66%) diberi nasihat. Wan Zahid Nordin (1997). 0.90%) dirotan lebih tiga kali dan 882 orang (0. pada tahun 1993 seramai 63. Berbagai tindakan dikenakan ke atas pelajar-pelajar yang bertingkah laku vandalisme. Bagi tindakan vandalsime berat seramai 2.9 Ternyata perlakuan vandalisme pelajar sekolah sering membawa kepada jenayah remaja. didapati 23 pelajar ulangi bukan sekali. gantung persekolahan melibatkan 5.20 peratus diberi nasuhat.114 pelajar (8. 16.59 peratus dirotan dua kali dan 2.41 peratus pada tahun 1996 melibatkan seramai 3902 orang pelajar berbanding 2736 pelajar yang terlibat dalam aktiviti vandalisme pada tahun 1995. 27. Menurut Dr.893 pelajar di seluruh negara yang melakukan vandalisme.018 pelajar (15. Tindakan atau hukuman tidak memberi kesan positif mengurangkan perlakuan vandalisme di kalangan pelajar.020 pelajar (2. Daripada jumlah itu seramai 534 pelajar (33. 18.

adalah tidak mustahil sekiranya vandalisme ini meningkat di masa akan datang. Tindakan . Kesan letupan itu mengakibatkan tingkap-tingkap kaca pecah dan beberapa kepingan logam berselerak dalam tandas tersebut. Akhbar Utusan Malaysia 5 April 1989 melaporkan polis menahan seorang pelajar lelaki berhubung dengan kejadian dua letupan kecil di bilik tandas Sekolah Menengah Taman Tun Dr. Malah pelajar terbabit bertindak keterlaluan menconteng kata-kata memalukan iaitu guru itu mempunyai hubungan sulit dan merogol seorang guru wanita. Pelajar-pelajar berkenaan difahamkan cuba membalas dendam terhadap guru wanita yang sering melaporkan tingkah laku mereka kepada guru disiplin. Akhbar Metro 19 Jun 1996 melaporkan pelajar sebuah sekolah di Tampoi bertindak menconteng nama seorang guru lelaki disiplin pada dinding bangunan bilik air sekolah berkenaan dengan kata-kata lucah menggunakan penyembur cat. Utusan Malaysia (30 Mei 2000) melaporkan bahawa lima orang pelajar ditahan reman bersama seorang penganggur kerana cuba membakar rumah guru sekolah di Kota Tinggi. yakni pelajar-pelajar yang pernah dirotan. menconteng dinding dengan kata-kata lucah terutamanya di tandas-tandas dan memecahkan cermin tingkap. Gejala vandalisme di negara ini didapati semakin hari semakin meningkat. Ismail. Dan memandangkan kepada statistik yang diperolehi dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Ternyata tindakan dan hukuman yang diambil oleh pihak sekolah kurang berkesan dalam membendung perlakuan pelajar-pelajar yang pernah dikenakan tindakan.10 dengan perbagai perkataan dan symbol.

Kumpulan pelajar-pelajar yang terlibat ini. tempat mereka mencari rezeki halal. maka sikap pelajar-pelajar yang terbabit seolah-olah mereka “buta hati dan buta perut”. Kes terbaru yang dilaporkan oleh Utusan Malaysia (19 Jun 2000).11 guru itu telah menimbulkan kemarahan. Keadaan ini menggambarkan betapa seriusnya perlakuan vandalisme. dan sekiranya tidak dikawal maka akan membawa kepada perlakuan jenayah yang lebih berat di kalangan pelajar sekolah. Masyarakat sepatutnya turut merasa betapa hancurnya hati guru-guru sekolah itu apabila melihat sebuah bangunan yang selama ini dianggap mulia. tuba yang dibalas”. Amat pelik sekali mereka sedikitpun tidak merasa sayang kepada bangunan sekolah tempat mereka mendapat pendidikan. seolah-olah telah hilang pertimbangan diri dan kewarasan fikiran. Pada fikiran orang yang waras sudah tentu kita tidak sanggup memusnahkan bangunan institusi di mana tempat kita mendapatkan ilmu untuk membentuk kita supaya menjadi seorang manusia. Bagai pepatah “madu diberi. menjadi mangsa segelintir pelajar yang suka melakukan tingkahlaku vandalisme yang masih terbelenggu dengan perangai yang tidak bertamadun. mencurah ilmu mendidik anggota masyarakat. sebuah bilik darjah Sekolah Kebangsaan Rawang telah musnah dalam satu kebakaran dipercayai . di mana mereka telah mengambil tindakan membakar rumah guru itu untuk meluahkan rasa marah. Sebaliknya mereka turut mengiringi marak api yang menjilat bilik guru dengan kata-kata caci maki dan sumpah seranah yang ditulis pada bangunan sekolah sebagai protes dan melepaskan geram. Mereka bertindak semakin ganas dan perbuatan mereka terkeluar dari jangkaan kita yang waras.

12 akibat perbuatan khianat. Dalam kejadian tersebut sebuah almari berisi beratus-ratus buku rujukan, buku tamabahan serta soalan peperiksaan untuk pelajar tahun 6 telah musnah. Pihak polis telah mengesahkan terdapat unsur-unsur jenayah berdasarkan penemuan puntung-puntung mancis di kawasan berkenaan. Pihak polis tidak menolak kemungkinan besar perbuatan ini dilakukan oleh pelajar sekolah. Nampaknya gejala vandalisme dan salah laku pelajar semakin hari semakin meruncing sehingga membawa kepada perlakuan jenayah yang lebih berat lagi. Pelajar begitu berani bertindak liar dan ganas tanpa rasa perikemanusiaan langsung. Justeru, langkah-langkah drastik perlu diambil oleh pihak-pihak terbabit untuk mencegah serta membanteras tingkah laku negatif pelajar-pelajar sekolah.

Menurut Prof. Diraja Ungku Aziz (Utusan Malaysia, Mei 1999) Perkhidmatan Nasional atau National Service perlu dikuatkuasakan di Negara sebagai salah satu cara mendisiplinkan remaja dan mencegah gejala vandalisme. Penguatkuasaan undangundang dengan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku vandalisme akan menjadi pengajaran dan tauladan serta menjauhkan individu tersebut daripada perbuatan vandalisme. Datuk Lee Lam Thye (Dewan Siswa, Mac 1998, m.s 13), Pengerusi Jawatankuasa Anti Vandalisme DBKL bersetuju mengenakan tindakan lebih tegas ke atas pesalah vandalisme. Manakala Prof. Khoo Kay Kim (Utusan Malaysia, 5 Februari 1998) pula menggesa semua pihak mengamalkan sikap tegur menegur dan sayangkan harta benda adalah penawar yang paling mujarab untuk mengubat penyakit vandalisme daripada menular.

13 Secara umumnya, faktor yang menyumbangkan ke arah salah laku vandalisme pelajar ialah faktor sosioekonomi, keluarga, sekolah, rakan sebaya dan konsep kendiri. Laporan Salah Laku Pelajar (1996) menunjukkan punca utama salah laku pelajar ialah faktor diri sendiri 152,806 kes. Punca kedua ialah faktor keluarga melibatkan 25,657 kes. Faktor persekitaran yang terdiri daripada pengaruh rakan sebaya dan masyarakat adalah 1,326 kes. Bagi kajian faktor-faktor tersebut dijangkakan mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar.

Taraf sosioekonomi keluarga mempunyai hubungan yang signifikan dengan salah laku pelajar (Abdul Hanid Halit, 1998). Dapatan kajian Abdul Raof Dahaman (1986) ke atas pelajar-pelajar lelaki di sekolah menengah terhadap tingkah laku devian mendapati pelajar-pelajar terbabit berasal dari status sosioekonomi yang rendah. Ini mungkin disebabkan ibu bapa mereka keluar bekerja untuk menambah pendapatan keluarga. Ibu bapa yang kurang pendidikan juga kurang memberi perhatian kepada pelajaran anak-anak mereka. Ini bertepatan dengan kajian Alim Muntu (1988) yang mengkaji tingkah laku devian di kalangan pelajar sekolah menengah di Sabah mendapati kebanyakanya berlatar belakangkan keluarga berpendidikan sekolah rendah dan ada keluarganya yang tidak pernah langsung bersekolah.

Institusi keluarga kini kurang memberi perhatian dalam pembentukan sahsiah keluarga terutama terhadap anak-anak. Akibatnya konflik keluarga akan timbul dan anak-anaklah yang menjadi mangsa. Hal ini disokong oleh Galamus dan Maggs (1991) yang menyatakan tahap konflik keluarga yang tinggi menyebabkan remaja terlibat dalam tingkah laku bermasalah.

14

Hubungan ibu bapa dan pelajar adalah penting dalam sesebuah keluarga. Perhubungan yang negatif dalam sesebuah keluarga menyebabkan pelajar bertindak di luar dugaan seperti terlibat dengan tingkah laku devian atau anti-sosial. Hal ini dapat dilihat menerusi kajian yang dilakukan oleh Othman Bin Bakar (1983) yang mendapati kenakalan berpunca dari ibu bapa yang kurang mengambil berat terhadap kegiatan seharian anak-anak. Alim Muntu (1988) pula menambah salah laku di kalangan pelajar terjadi kerana pelajar-pelajar kurang merasai kemesraan dalam keluarga.

Di samping itu, faktor sekolah juga menjadi salah satu faktor penyumbang kepada salah laku pelajar. Persekitaran sekolah mungkin mengandungi unsur-unsur seperti struktur bilik darjah, interaksi di antara guru-pelajar, pelajar-pelajar dan pelajarpersekitaran. Menurut Smith (1969), masalah akan timbul jika kemerosotan berlaku dalam perhubungan di antara guru dan murid. Ini dibuktikan dengan kajian oleh Cohen (1972), di mana faktor sekolah berpunca dari persepsi negatif pelajar terhadap gurunya, sikap dan personaliti dan kokurikulum yang tidak fleksibel.

Kebanyakan kejadian salah laku yang dilaporkan di akhbar-akhbar membabitkan beberapa kumpulan pelajar. Ini jelas menunjukkan bahawa peranan rakan sebaya merupakan pengaruh kuat kepada pelajar dalam membuat sesuatu tindakan. Berdasarkan Differential Association Theory seorang remaja tidak berminat atau tidak berhasrat untuk melakukan sesuatu aktiviti sebelumdia menggabungkan diri dengan mereka yang terlibat dengan aktiviti tersebut (Hirchi & Selvin, 1973). Hal ini disokong oleh Othman

Di samping itu. pengkaji ingin melihat sama ada faktor tersebut mempunyai hubungan dengan salah laku vandalisme. keluarga. kaunselor dan guru untuk menangani masalah vandalisme di kalangan pelajar sekolah dengan lebih berkesan.3 Tujuan Kajian Kajian ini bertujuan melihat faktor-faktor penyebab yang mendorong pelajar bertingkah laku vandalisme atau merosak harta benda di sekolah dari sudut sosioekonomi. merasa sunyi dan merasakan diri tidak popular. pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang positif adalah kurang atau tidak langsung terlibat dalam salah laku. 1. Secara ringkasnya tujuan kajian ini ialah: .15 bin Bakar (1983) yang menyatakan bahawa pelajar lebih cenderung untuk berkelakuan devian apabila bersama rakan-rakan. Tidak dapat dinafikan faktor konsep kendiri turut mempengaruhi salah laku pelajar. Hal ini bertepatan dengan kajian Anidah Ithnin (1991) yang mendapati pelajar nakal memiliki konsep kendiri yang negatif. Secara umumnya. sekolah. keluarga. Berdasarkan kelima-lima faktor yang diketengahkan dalam kajian ini iaitu faktor sosioekonomi. manakala pelajar yang mempunyai konsep kendiri negatif adalah golongan yang paling tinggi potensinya untuk terlibat dalam tingkah laku ini. rakan sebaya dan konsep kendiri. sebaliknya pelajar-pelajar tidak nakal memiliki konsep kendiri yang positif. rakan sebaya dan diri sendiri. Heng Keng Chian (1989) dalam kajiannya menyatakan pelajar yang rendah konsep kendiri tidak suka pada sekolah mereka. kajian ini dapat membantu para pendidik. sekolah.

kajian ini juga melihat sama ada faktor sekolah mempunyai hubungan dalam pembentukan sesuatu tingkah laku pelajar.16 Pertama ialah untuk melihat sama ada terdapatnya perbezaan status sosioekonomi keluarga di kalangan pelajar yang bertingkah laku vandalisme. keluarga yang mengamalkan komunikasi yang mempunyai kesepaduan. kajian ini bertujuan untuk melihat sama ada faktor keluarga mempunyai hubungan dalam mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Kedua. Ketiga. sikap guru-guru dan pembelajaran yang dijalankan. adaptasi dan dapat menghindarkan anak-anak daripada bertingkah laku vandalisme. Faktor sekolah yang terlibat dalam kajian ialah faktor persekitaran. Selalunya ibu bapa dari status sosioekonomi yang tinggi lebih mengambil berat terhadap pelajaran anak-anak. Faktor keluarga yang akan dikaji ialah dengan melihat sejauh manakah hubungan ibu bapa terhadap anak-anak. bilik darjah. Status sosioekonomi juga dilihat pada tahap pendidikan dan tingkat pendapatan ibu bapa yang berbeza turut memberi perbezaan pada cara dan gaya didikan terhadap anak-anak. . Menurut Hurlock (1967). Ini kerana hubungan ibu bapa dan anak-anak dalam sesebuah keluarga dapat mempengaruhi pembentukan dan perubahan tingkah laku anak-anak. Kajian ini ingin melihat pengaruhnya terhadap pembentukan tingkah laku pelajar.

1. Talib Karim. Sekolah Menengah Seri Pengkalan dan Sekolah Menengah Ghafar Baba. Subjek kajian pula dipilih di kalangan pelajar yang berumur antara 16 hingga 18 tahun iaitu pelajar-pelajar dari tingkatan empat dan lima. kajian ini juga bertujuan melihat sejauh mana faktor rakan sebaya sebagai pendorong seseorang bertingkah laku vandalisme. Sekolah-sekolah tersebut dipilih kerana terletak di luar bandar dan dipercayai kadar vandalisme adalah tinggi. Sekolah Menengah Dato’ Dol Said. Ini kerana dalam usia tersebut tingkah laku vandalisme yang dilakukan oleh pelajar adalah nyata dan mereka berada di alam pertengahan remaja yang akan menghadapi masalah dalam penyelesaian perkembangan diri. Lima buah sekolah sahaja dipilih untuk diedarkan soal selidik kepada para pelajar iaitu Sekolah Menengah Pulau Sebang.4 Limitasi Kajian Dalam kajian ini tingkah laku vandalisme ini hanya dikaji bagi daerah Alor Gajah. Ini disokong oleh Zuzly bin Ibrahim (1989) yang menyatakan pengalaman ketika waktu persekolahan berkesan terutamanya dalam hubungan dengan rakan sebaya. . Di samping itu. Sekolah Menengah Datuk Hj.17 Keempat. sekolah-sekolah ini dipilih berdasarkan Laporan Disiplin Unit HEM. Jabatan Pendidikan Melaka yang menunjukkan kadar salah laku vandalisme yang tinggi di kalangan sekolah luar bandar. Dalam zaman persekolahan pelajar lebih mudah mendekati rakan sebaya dan cuba mencari identiti melalui pengaruh rakan sebaya.

Ini mungkin disebabkan oleh faktor kelangsangan di mana kanak-kanak lelaki terbukti lebih langsang dari kanak-kanak perempuan. pelajar-pelajar ini tidak dapat ditangkap sewaktu melakukan perbuatan tersebut. pengawas dan guru-guru yang melihat kejadian tersebut. pengkaji turut dibantu oleh guru disiplin dan kaunselor untuk memilih subjek yang paling tepat. selain dari melihat rekod disiplin pelajar daripada Guru Hal Ehwal Murid. Pelajar-pelajar ini lebih berani melakukan tingkah laku ini kerana menganggap diri mereka adalah senior di sekolah. Pengkaji merasakan adalah wajar dikaji pelajar sekolah menengah sahaja kerana mereka lebih cenderung melakukan salah laku vandalisme. Mereka mahu menunjukkan “kehebatan” mereka dengan merosakkan harta benda di sekolah untuk mencari pengaruh di kalangan rakan sebaya. Oleh itu.18 Semua subjek yang dipilih adalah lelaki. Kajian ini juga hanya menumpukan kepada sekolah menengah sahaja. Ini disebabkan perbuatan ini dilakukan secara bersembunyi dan sukar dikesan oleh pihak sekolah. Ini disebabkan dalam kajian lepas didapati pelajar lelaki lebih dominan dalam bertingkah laku merosakkan harta benda sekolah. . Dalam kebanyakan kes. Pengkaji juga terhad dalam memilih pelajar yang dikategorikan sebagai pelaku tingkah laku vandalisme. Mereka ditangkap berdasarkan maklumat dari saksi seperti pelajar-pelajar lain.

Namun begitu tidak ada jaminan bahawa langkah ini akan berjaya. Oleh itu penyelesaian perlu dicari seperti menyediakan tempat khas untuk para remaja meluahkan isi hati dan melakar sesuka hati. Apabila remaja meningkat dewasa. memecahkan pasu bunga. Perbuatan vandalisme tidak boleh dibiarkan.19 1. memancitkan kereta guru dan merosakkan pintu peti sejuk untuk mencuri makanan dan lain-lain lagi. Akibatnya negara akan lumpuh.5 Kesignifikanan Kajian Salah laku di kalangan pelajar remaja umunya semakin menular dan serius di sekolahsekolah dengan terdapatnya kes-kes pelajar yang berani memecahkan syiling. negara akan mempunyai pelapis negara yang rapuh. Pelajar hari ini merupakan pelapis yang bertanggungjawab merealisasikan wawasan negara dan mempunyai tugas untuk dilaksanakan dengan sempurna. Bagi sesetengah orang mereka tidak peduli terhadap perbuatan menconteng ini kerana mereka menganggapnya hanyalah fenomena sementara. perbuatan ini akan terhenti dengan sendiri. . Kalau perbuatan ini didiamkan begitu sahaja tentu ia menggalakkan lagi perbuatan vandalisme. Biarkan remaja melakukan sepuas-puasnya sehingga jemu. Vandalisme dilakukan berterusan dari generasi ke generasi seolah-olah menjadi warisan yang mempunyai waris-warisnya. Bagi menjayakan matlamat ini. langkah-langkah perlu diatur untuk mengurangkan gejala vandalisme dari terus diamalkan oleh pelajar-pelajar. Benarkah begitu?. memecah masuk dewan makan. Isu vandalisme tidak boleh dianggap remeh kerana tanpa adanya sikap bertanggungjawab terhadap harta benda sekolah dan moral yang tinggi.

Diharap faktor sosioekonomi. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama kerajaan perlu menyediakan program-program bagi membendung masalah ini setelah mengetahui punca-punca sebenar perlakuan ini. Sehubungan dengan itu. rakan sebaya dan konsep kendiri yang dikaji dapat menolong semua pihak mengatasi masalah ini dan terus menular. .20 Pengalaman di negara Barat telah menunjukkan kegagalan kerana para remaja tidak gemar pergi ke tempat yang disediakan untuk melakukan vandalisme. Tempat-tempat awam mudah menjadi tumpuan mereka. Kajian ini juga diharap dapat menentukan faktor yang paling signifikan terhadap salah laku vandalisme. terutamanya kaunselor diharap memberi perhatian yang khusus kepada pelajar-pelajar yang bermasalah berdasarkan punca-punca yang menyebabkan pelajar tersebut melakukan vandalisme. sekolah. Hasil kajian ini secara praktisnya dapat menjadi panduan untuk mengurangkan kadar vandalisme di kalangan pelajar. NGOs’ dan golongan cendekiawan perlu menghulurkan bantuan tenaga. kajian ini dijalankan dengan harapan supaya dapat memberi gambaran sebenar tentang faktor-faktor penyebab tingkah laku vandalisme. buah fikiran dan kewangan bagi mengurangkan salah laku vandalisme. Pihak sekolah. keluarga. Bagaimanapun budaya dan proses pembelajaran yang berbeza di Barat memungkinkan cadangan ini diadakan dengan berdasarkan persekitaran tempatan. Masyarakat seperti jiran tetangga.

sedikit sebanyak boleh membantu para pendidik dan kaunselor yang terdapat di sekolah untuk mengetahui dan memahami punca-punca berlakunya vandalisme di kalangan pelajar sekolah.21 Pengkaji berharap dengan adanya kajian ini. negara dapat melahirkan generasi muda yang berwibawa dan dihormati. Dengan terbanterasnya masalah ini. .

2 Kajian Tempatan Heng Keng Chian (1989) mengkaji perlakuan devian ke atas pelajar-pelajar yang berumur antara 14 hingga 18 tahun melalui temubual dan pemerhatian. Beliau mengkaji faktor konsep kendiri. Kajiankajian mengenainya telah banyak dilakukan oleh pengkaji-pengkaji tempatan mahupun di luar negara. keluarga dan sekolah. merasa sunyi. Dapatan kajiannya menunjukkan pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang rendah tidak suka pada sekolah.22 BAB 2 SOROTAN KAJIAN 2. Berikut dibincangkan penyelidikan yang pernah dijalankan dengan tingkah laku vandalisme. 2. merasakan diri tidak popular dan tidak puas hati dengan keadaan diri sendiri. Faktor keluarga menunjukkan penyebab utama perlakuan devian di kalangan pelajar iaitu kehormatan dalam keluarga seperti ibu bapa tidak bertanggungjawab dan tidak berminat .1 Pendahuluan Tingkah laku devian di kalangan pelajar bukanlah suatu fenomena yang baru.

bentuk dan struktur ganjaran dan hukuman. penekanan kepada peperiksaan. Sebaliknya. Marimuthu (1980) mengaku bahawa terdapat hubungan yang rapat di antara keadaan keluarga yang kucar kacir dengan perbuatan devian di kalangan generasi muda. Kelantan menunjukkan tiada perbezaan dalam salah laku terhadap faktor status sosioekonomi. Antara faktor-faktor yang dikaji ialah taraf sosioekonomi keluarga. Sekolah Menengah Kota dan Sekolah Menengah Pengkalan Chepa.23 mengetahui tentang pembelajaran anak-anak mereka. kajian yang dijalankan oleh Ratna Mohamad (1989) terhadap 160 orang pelajar tingkatan 4 daripada 4 buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Ismail Petra. Faktor sekolah pula menunjukkan pelajar bosan ke sekolah kerana guru-guru tidak mempedulikan mereka dan tidak memahami jiwa mereka. boleh menimbulkan tingkah laku devian di kalangan pelajar-pelajar yang lemah dari segi akademik. Othman bin Baker (1983) turut mengkaji beberapa faktor yang mendorong kenakalan. sikap dan jangkaan guru. pengaruh rakan sebaya dan keadaan keluarga subjek kajian. Keputusan kajiannya menunjukkan kebanyakkan subjek kajian datang dari keluarga bertaraf sosioekonomi rendah dan keadaan keluarga yang tidak sehaluan. Sekolah Menengah Kota Bharu. Selain itu. . Beliau menyatakan bahawa organisasi dan struktur belajar di sekolah seperti pengaliran murid kepada kelas-kelas mengikut pencapaian. Ibu bapa kurang mengambil berat terhadap kegiatan seharian anak-anak mereka akibatnya anak-anak mudah terpengaruh dengan rakan-rakan yang nakal.

24 Kebanyakan pelajar-pelajar dari kalangan ini mempunyai latar belakang yang serba kekurangan. Dapatan kajian ini menunjukkan pelajar nakal perlulah modifikasi tingkah laku untuk memiliki konsep kendiri yang positif. . Faktor keluarga pula menunjukkan kurangnya interaksi dalam hubungan ibu bapa dengan anak-anak dan kurangnya kesefahaman sesama mereka mengakibatkan salah laku dikalangan pelajar. sekolah dan sosioekonomi keluarga mendorong pelajar melakukan salah laku. Hasil kajian yang dijalankan oleh Abdul Raof Dahaman (1986) ke atas 90 orang pelajar lelaki tingkatan dua dan empat mendapati faktor keluarga. kajian yang dijalankan oleh Anidah binti Ithnin (1991) yang melihat konsep kendiri mendapati wujudnya perbezaan yang signifikan di antara pelajar nakal dan pelajar yang tidak nakal. Ibu bapa dari taraf sosioekonomi rendah kurang memberi perhatian pada anak-anak kerana sibuk bekerja untuk menambah pendapatan keluarga. Faktor sekolah merupakan faktor utama yang mempengaruhi salah laku pelajar-pelajar. Pelajar nakal didapati memiliki konsep kendiri yang negatif. Guru-guru bertanggungjawab terhadap kurang minat pelajar kerana gaya penyampaian pembelajaran yang membosankan. Kumpulan pelajar ini juga tergolong dari keluarga yang rendah taraf sosioekonominya. Seterusnya.

Dapatan kajian ini selaras dengan kajian oleh Conger (1984) yang menyatakan bahawa semakin rendah sosioekonomi seseorang individu semakin tinggi kadar tingkah laku yang buruk. Cloward dan Chin (1960) juga berpendapat vandalisme oleh golongan bawahan adalah berpunca dari kekurangan kemudahan pendidikan yang diterima oleh golongan ini. disebuah sekolah tinggi di Midwestern.25 2.3 Kajian Luar Negara Faktor sosioekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi salah laku pelajar. Kajian Backman (1970) menunjukkan remaja dari sosioekonomi yang tinggi memperlihatkan mutu pencapaian akademik yang tinggi. Kajian Schafer dan Olexa (1964). USA. Kajian Cohen (1972) pula menyatakan pihak sekolah mungkin memberi perhatian istimewa kepada golongan atasan dan ini mengakibatkan berlakunya vandalisme di kalangan pelajar-pelajar bersosioekonomi rendah. Wolfgang. ke atas golongan menengah dan golongan bawahan mendapati pelajar-pelajar dari golongan bawahan mempunyai tendensi yang tinggi dalam melakukan tingkah laku devian. Sarvity dan Jonston (1970) pula menyimpulkan bahawa kaum remaja yang dihalang untuk mencapai status yang lebih tinggi oleh kerana kedudukan sosial mereka yang rendah seringkali melakukan tingkah laku bertentangan untuk melahirkan perasaan marah mereka terhadap golongan kelas menengah dan atasan. Kajian Ivan (1975) menunjukkan terdapatnya hubungan yang rapat di antara tingkah laku pelajar dengan status sosioekonomi keluarga. Ini kerana sifat ibu bapa .

pelajar yang datangnya dari keluarga yang bercerai-berai juga lebih ketara melakukan tingkah laku degil. Hurlock. agresif dan tidak mengikut peraturan.26 mereka yang mengambil berat tentang pembelajaran mereka. Menurut Brooks (1981). Perkara ini disokong oleh Haimowitz (dlm. keluarga yang mengamalkan sikap berkongsi membuat perancangan dan perlaksanaan sesuatu kegiatan di rumah secara bersama dapat . Faktor keluarga juga turut mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. remaja tidak nakal adalah remaja yang menerima layanan yang baik daripada ibu bapa mereka berbanding layanan yang diterima oleh remaja yang nakal. 1975). Manakala ibu bapa dari taraf sosioekonomi rendah kurang mengambil berat terhadap anak-anak mereka dan menganggap sekolah itu adalah sebagai persediaan untuk anak-anak ke alam dewasa. Kajian Russel (dlm. 1967) yang menyatakan pengabaian kasih saying oleh ibu bapa menjurus kepada kenakalan yang menyebabkan remaja bertingkah laku devian. Keadaan dan suasana dalam keluarga boleh mempengaruhi perkembangan emosi anak-anak. Conger & Miller. 1969) mendapati sikap suka berbohong dan mencuri adalah kerap berlaku di kalangan pelajar yang berada dalam keretakan keluarga. Kajian Morris (1975) mendapati penyeliaan ibu bapa bukan hanya mengenakan peraturan yang perlu diikuti tetapi perlu membantu anak-anak supaya dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Menurut beliau. Hasil kajian itu juga mendapati keadaan dan suasana keluarga turut memberi kesan yang besar ke atas tingkah laku remaja. Menurut kajian Glueck dan Glueck (dlm. Smith.

pihak pentadbiran sekolah tidak akan berjaya sepenuhnya menentukan yang hubungan di antara guru dengan murid dengan sesama murid akan berjaya dengan baik dan harmoni. Dengan ini para remaja dapat menghindarkan diri mereka daripada terlibat dalam gejala devian. Hargreves (1967) pula menyatakan bahawa sistem ganjaran dan hukuman adalah sebahagian daripada dasar sekolah dan pentadbiran sekolah. Dunhill (1964) telah memberi amaran bahawa dalam sekolah yang terlalu besar ini. 1975) yang mendapati bahawa 92 peratus remaja daripada subjek kajiannya bertingkah laku devian adalah disebabkan mereka merasa tidak dihargai oleh ibu bapa. menurut Galamus dan Maggs (1991) konflik sering dikaitkan dengan perbezaan pendapat di antara ahli keluarga. Dasar ini bersama-sama dengan sistem aliran. Dapatan Brooks disokong oleh Healey dan Broner (dlm. sekolah tersebut pasti menghadapi pelbagai masalah.27 mempertingkatkan perasaan tangungjawab dan mengeratkan ikatan perhubungan dengan anak-anak mereka. Manakala. Saiz sekolah yang terlalu besar boleh menyebabkan timbulnya masalah vandalisme. sikap guru dan jangkauan guru yang negatif (berpunca dari . Kaplan. adaptasi dan kepuasan keluarga yang tinggi. Dengan saiz yang terlalu besar. Boyson (1973) juga tidak menafikan bahawa saiz sekolah yang terlalu besar ini akan menyebabkan meningkatnya perbuatan vandalisme. Kajian Barners dan Olsen (1985) juga menunjukkan keluarga yang mengamalkan komunikasi yang baik mempunyai kesepaduan. jika guru-guru tidak memikirkan cara-cara mencegah vandalisme.

1978) mendapati pengaruh rakan sebaya merupakan pembolehubah sosial di mana ada kemungkinan pengaruhnya akan meningkatkan lagi kejadian vandalisme di sekolah. Feldhusen. memecahkan siling dan lain-lain. Knight dan West (dlm. keadaan yang lebih serius berlaku di sekolah-sekolah kawasan bandar di mana jumlah pelajar yang di tangkap oleh polis semakin bertambah. kajian oleh Feldhusen (1978) di Amerika Syarikat menunjukkan terdapat peningkatan dalam tingkah laku anti sosial dan jenayah di sekolah pada tahun 1978. Maslow dan Rogers (1962) dan Boyson (1973) berpendapat bahawa persekitaran sekolah yang ketat kawalannya akan mewujudkan vandalisme kerana pelajar-pelajar yang tidak puas hati akan menentang kawalan ketat ini dengan menconteng dinding. Conger (1975) menginterpretasikan rakan sebaya sebagai hasil daripada pembelajaran sosial. Gragrey (1970). Kajiannya juga menunjukkan bahawa pelajar di sekolah-sekolah bandar menghadapi masalah yang berlainan dengan pelajar di sekolah luar bandar. . Pengaruh rakan sebaya turut mendorong tingkah laku devian di kalangan remaja. Hasil kajian Gold (1970) mendapati perlakuan vandalisme di sekolah lebih cenderung berlaku apabila pelajar-pelajar sentiasa berdampingan dengan rakan sebaya berbanding jika seorang diri. Menurut beliau. Manakala.28 ketidakcekapan pentadbiran) adalah merosakkan pelajar-pelajar dan meningkatkan kadar vandalisme.

Pelajar-pelajar yang terlibat dengan vandalisme adalah lebih cenderung untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan sekolah semasa bersama-sama rakan sebaya mereka. Menurut Coleman Friser (dlm. Duke (1980) menyatakan bahawa tiap-tiap individu bertanggungjawab di atas perlakuannya sendiri. Cole dan Hall (1970) mendapati anak-anak yang berumur 7 hingga 17 tahun yang biasa berkawan dengan orang-orang yang tidak bermoral atau terdedah kepada pelbagai masalah menunjukkan kesamsengan mereka. Bayh (1975) telah mengeluarkan satu laporan iaitu “A” in Violence and Vandalisme mengatakan bahawa salah satu daripada perkara yang mendorong seseorang melakukan vandalisme ialah kerana dia sendiri mengalami gangguan emosi. Dalam usaha mentaati dan akur kepada kumpulan sepergaulan. Pengkaji-pengkaji seperti Gold dan Reimer (1972) dan Moris (1975) mendapati rakan sebaya berpengaruh dalam tingkah laku pelajar remaja. Pelajar-pelajar berkemungkinan melakukan vandalisme kerana mengikut kehendak diri sendiri tanpa sebarang pengaruh dari luar.29 Clement (1975) menyatakan rakan sebaya mempengaruhi tingkah laku pelajar. 1978) tekanan terhadap kesetiaan dan keakuran memberi kesan yang kuat terhadap tingkah laku pelajar-pelajar remaja. merosakkan perabot dan membakar pintu. ramai di antara mereka melakukan perbuatan yang mereka sendiri tidak suka seperti memecahkan cermin. Jersild. . Apabila gangguan emosi ini berlanjutan.

Pelajar-pelajar yang lemah dan gagal berkali-kali dalam peperiksaan akan merasa kecewa dan hilang minat untuk belajar. Kelemahan dari segi perkembangan mental juga membawa kepada vandalisme di sekolah. rakan sebaya dan konsep kendiri menjadi pendorong ke arah tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. beban mata pelajaran dan persekitaran sekolah yang membosankan menyebabkan pelajar melakukan vandalisme. Faktor sosioekonomi turut mempengaruhi perlakuan vandalisme di mana kebanyakkan dapatan kajian menunjukkan golongan pelajar daripada sosioekonomi yang rendah lebih kerap melakukan salah laku.30 pelajar-pelajar itu akhirnya terdorong untuk bertingkah laku devian sebagai jalan keluar (outlet) untuk mengurangkan kerungsingan itu. pelajar-pelajar tersebut akan hilang semangat belajar dan akan melakukan apa jua yang terlintas di hati mereka. Manakala. Mengikut Tuner (1973) apabila pelajarpelajar tidak berminat dalam sesuatu mata pelajaran yang tertentu dan guru pula tidak berusaha untuk menarik minat mereka. Menerusi tinjauan kajian-kajian lepas yang telah dibincangkan dapat dirumuskan bahawa faktor sosiekonomi. keluarga. . Perlakuan vandalisme juga berhubung rapat dengan rakan sebaya. Faktor keluarga mendapati taraf pendidikan dan pendapatan ibu bapa mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan remaja. remaja bertingkah laku vandalisme adalah sebagai jalan keluar terhadap masalah yang dihadapinya. faktor sekolah merangkumi sikap guru. Bagi faktor konsep kendiri pula.

Backman (1970) dalam definasinya menyatakan.1 Vandalisme Oxford Advance Learner’s (1991) mentakrifkan vandalisme sebagai “willfilly destroy or damage (public property)”.4 Definisi Konsep 2. merosakkan sesuatu untuk membalas dendam.31 2. Greenberg (1969) mencadangkan vandalisme didefinasikan sebagai “perbuatan yang mendatangkan kerosakan pada sekolah”. Vandalisme menurut Taib Abu (1989). “semua bentuk kerosakan harta benda sama ada yang disengajakan atau tidak disengajakan”. memusnahkan harta benda dan membakar dengan tujuan jahat. pecah masuk. kamus Inggeris-Melayu Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pula mendefinasikan vandalisme sebagai “perbuatan laku-musnah” atau “melakumusnahkan”. Kerosakan itu termasuklah merompak. mencuri.4. Manakala.Ward (1973) cuma menggunakan “kerosakan harta benda” untuk mendefinasikan vandalisme. iaitu “suatu serangan simbolik terhadap sekolah. Clinard dan Quinney (1973) menawarkan satu definasi yang luas dalam mengemukakan vandalisme. termasuk semua tingkah laku merosakkan . secara umumnya dapat didefinasikan sebagai apa sahaja bentuk tingkah laku yang mempunyai kesan bertujuan merosak atau merubah harta benda iaitu harta benda awam atau persendirian.

perbuatan vandalisme yang dikenali juga sebagai salahlaku musnah.32 harta benda iaitu dari perbuatan membuang sampah hingga ke perbuatan membakar harta benda dengan sengaja bagi tujuan jahat sebagai menentang sistem yang tidak adil. Baron dan Fisher (1982) pula menyamakan vandalisme dengan tingkah laku agresif. mengoyak buku perpustakaan dan mencalar atau mengguris kenderaan guru. . Allen dan Greenberger (1980) beranggapan vandalisme merupakan tingkah laku yang dilakukan dengan sengaja. Menurut Laporan Salahlaku Displin Pelajar Sekolah oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. atau menulis perkataan pada meja. Pelajarpelajar ini melakukan perbuatan merosakkan harta benda sebagai salah satu cara menyampaikan perasaan marah dan ketidakpuasan hati mereka terhadap pihak sekolah. Perbuatan-perbuatan ini adalah seperti menebuk. rosak harta kantin dan rosak harta murid. menconteng atau mengotorkan dinding. rosak harta guru. nakal dan liar secara semulajadi serta sangat bermakna pada pelaku vandalisme. dikategorikan kepada empat jenis iaitu rosak harta sekolah. mengguris. Bagi kajian ini vandalisme didefinasikan sebagai sebarang perbuatan merosakkan harta benda di sekolah sama ada secara sengaja atau tidak disengajakan yang dilakukan oleh pelajar.

Menurut Kementerian Pendidikan . pendapatan ibu bapa pelajar yang kurang dari RM 500 sebulan digolongkan kepada sosioekonomi rendah. Sharifah Alawiyah Alsagof (1985) menyatakan status sosioekonomi membawa erti yang sama dengan kelas sosial di mana kelas sosial mempunyai ciri-ciri pekerjaan ketua rumah. . status sosioekonomi merujuk kepada pendapatan ibu bapa yang menjadi salah satu faktor yang mendorong tingkah laku devian iaitu bagi ibu bapa yang berpendapatan kurang RM 200 dan antara RM 201 hingga RM 800 dianggap berpendapatan rendah. Dalam kajian ini. manakala ibu bapa yang berpendapatan RM 801 hingga RM 1400. bagi ibu bapa yang berpendapatan antara RM 500 hingga RM 1500 sebulan digolongkan kepada sosioekonomi sederhana dan bagi ibu bapa yang berpendapatan lebih RM 1500 sebulan digolongkan kepada sosioekonomi tinggi. Kelas sosial merujuk kepada tabii. pendapatan keluarga dan pendidikan ibu bapa.2 Sosioekonomi Status sosioekonomi merujuk kepada latar belakang hidup seseorang berdasarkan pendapatan. tradisi keluarga dan harta. interaksi sosial. RM 1401 hingga RM 1999 dan lebih dari RM 2000 dianggap berpendapatan tinggi.4. pekerjaan dan pendidikan (Rancangan Malaysia Keenam 1990-95). hubungan dengan pangkat. sikap dan nilai sosial dan kelas sosial ditentukan oleh kriteria budaya.33 2.

keluarga secara asasnya terdiri daripada ibu. 2. Keluarga boleh ditakrifkan sebagi satu kelompok sosial yang tinggal di bawah satu bumbung. Dipercayai pelajar-pelajar yang berasal dari status ekonomi yang rendah paling ramai terlibat dalam tingkah laku merosakkan harta benda. 1965}. bapa dan anak-anak. sikap mengambil berat. Oleh itu. mempunyai kerjasama dalam kegiatan ekonomi dan menambah zuriat (Murdock. Diploma.34 Di samping itu. Ibu bapa perlu berusaha mewujudkan persekitaran yang paling baik dan sesuai bagi pembelajaran anak-anak. STPM. Manakala. ibu bapa seharusnya sedar bahawa pada merekalah tanggungjawab harus digembeling untuk menjadikan anak-anak berperibadi tinggi dan berakhlak mulia. Bagi kajian ini. tahap pendidikan ibu bapa yang dianggap tinggi ialah SPM. Mereka harus menjadi pemimpin yang bijak dan saling bertolak ansur dalam keluarga. Tahap pendidikan ibu bapa yang dianggap rendah ialah darjah enam dan SRP. dan Ijazah. faktor keluarga merujuk kepada hubungan antara ibu bapa dan anak-anak. aktiviti yang dilakukan bersama-sama serta perhatian yang diberikan . Corak hubungan keluarga yang diperhatikan ialah komunikasi.3 Keluarga Menurut takrifan Gerrard dan Graham (1984 ). dalam kajian ini status sosioekonomi melihat pada tahap pendidikan ibu bapa yang rendah dan tinggi.4. Ini mungkin kerana mereka tidak mendapat perhatian sepenuhnya daripada ibu bapa yang sibuk bekerja.

Menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena ucapan tahun baru 1995. 1995}. Foster (1984) menyatakan sekurang-kurangnya sekolah mempunyai empat fungsi iaitu sebagai tempat pendidikan. latihan dan teladan di sekolah hendaklah ditumpukan kepada pembentukan budaya dan nilai hidup yang mulia. guru displin yang terlalu tegas.Selain itu. sosialisasi dan perlindungan. keterampilan dan kecerdasan serta nilai dan interaksi sosial.35 oleh ibu bapa kepada anak-anak. penilaian. Justeru itu. kemahiran. Ibu bapa yang mengamalkan hubungan kekeluargaan yang mesra serta penerimaan yang baik terhadap anak-anak mereka dipercayai akan melahir dan membentuk anak-anak yan sihat dari segi mental dan fizikal. undang-undang sekolah yang terlalu . 2. sekolah juga secara umumnya bertugas melengkapi fungsi keluarga dalam pembentukan sahsiah anak-anak.4 Sekolah Kementerian Belia dan Sukan mendefinasikan sekolah sebagai institusi pendidikan yang membekalkan generasi muda dengan ilmu pengetahuan. Sistem persekolahan juga menyediakan golongan muda dengan pelbagai persediaan untuk menghadapi alam dewasa dan pekerjaan serta menjadi insan yang berguna dalam masyarakat. berpendapat sekolah memainkan peranan penting dalam membentuk budaya (Mohd. Dalam kajian ini faktor sekolah merujuk kepada mata pelajaran yang terlalu membebankan. Tajudin Abdul Rahman. Corak hubungan keluarga ini memberi kesan kepada emosi.4. fizikal dan psikologikal anak-anak.

pertentangan pendapat antara guru dengan murid mengenai sesuatu keadaan di sekolah. Kedudukan kelima-lima buah sekolah dikaji terletak diluar bandar. Pengkaji ingin melihat faktor sekolah luar bandar terhadap tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar sekolah dengan lebih berkesan. Di samping itu.36 ketat. Tekanan rakan sebaya boleh membentuk sesuatu tingkah laku anak-anak. Seorang remaja melakukan sesuatu . sikap guru terhadap pelajar-pelajar dan aktiviti kokurikulum yang terlalu padat. anak-anak tidak dapat lari dari melalui proses “keakuran kepada rakan sebaya”. penyampaian guru yang membosankan. Ini adalah kerana kajian sebelum ini telah dilakukan di sekolah-sekolah kawasan bandar. Menurut Martin (1961). sekolah dan taraf sosioekonomi.5 Rakan Sebaya Rakan sebaya boleh dimaksudkan dengan sahabat di mana remaja bertindakbalas dan mendapat hubugan serta kerjasama rapat antara satu sama lain. Masalah-masalah ini yang dihadapi oleh para pelajar di sekolah akan menyebabkan mereka kecewa dan tertekan. Pelajar yang kecewa ini akan bertindak liar dengan menjahanamkan harta benda untuk mengurangkan tekanan dan kehendak naluri mereka. kajian ini memilih sekolah menengah biasa dan hanya memilih pelajar-pelajar lelaki sahaja.4. Mereka sering berarah kepada persamaan dalam pelbagai bidang. Cole dan Hale (1970) mendefinasikan rakan sebaya merupakan unit bagi golongan remaja. corak hidup. Rakan sebaya mempunyai pengaruh yang kuat ke atas perlakuan ramaja. 2.

Neill (1975) menyarankan bahawa rakan sebaya ini berjaya menghidupkan nilainilai bersama di kalangan ahlinya.37 kerana rakan-rakan melakukannya. Mereka akan berbincang secara terbuka dan membuat keputusan bersama-sama. . Rakan sebaya dalam kajian ini meliputi rakan-rakan yang dapat selalu mendampingi para pelajar. Dia harus patuh pada rakan sebayanya.Jika tidak. Melalui rakan sebaya ini para remaja dapat membentuk dan memahami keperluan -keperluan dalam hidupnya. Para pelajar dan rakan sebayanya sentiasa melakukan aktiviti bersama-sama. Biasanya mereka akan patuh dan mengikut nasihat rakanrakannya. Remaja menerima pendidikan formal dari rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya yang kuat ke atas pelajar-pelajar mungkin akan meningkatkan lagi kejadian vandalisme di sekolah sekiranya pelajar-pelajar mempunyai ramai rakan yang cenderung ke arah tingkah laku devian. dia akan tersisih dari mereka. Rakan-rakan ini mungkin terdiri dari pelajar-pelajar atau mereka yang sudah tidak bersekolah lagi. Rakan sebaya cuba memperkembangkan kesetiaannya kepada kumpulannya dan menolong ahli merasakan dirinya dipunyai dan rasa selamat. Apa yang dilakukan oleh rakan-rakan diikuti dan dijadikan pedoman. Pelajar-pelajar ini merasa gembira berada bersama-sama rakan sebaya setiap masa.

keluarga. Mohd. rakan-rakan. Landers (1954) membahagikan konsep kendiri kepada tiga komponen iaitu: pertama. kedua: siapa diri kita pada pandangan ibu bapa. 1997) turut mendefinasikan konsep kendiri kepada tiga kategori utama iaitu. meliputi tubuh.4. ibu bapa dan guru-guru katakan tentang diri mereka. segala pengalaman diri. William James (dlm. kepercayaan. sikap dan persepsi seseorang terhadap dirinya. kebolehan. ketiga : tret personaliti seperti sikap. pertama. Mereka turut menilai diri sendiri berdasarkan bagaimana mereka dinilai oleh orang lain. ketiga. nilai. Ia meliputi penilaian.Razuan Musa. Jika penerimaan diri adalah dalam bentuk negatif. begitu juga sebaliknya. kecekapan dan seumpamanya. penerimaan diri iaitu perasaan yang dipunyai dan timbal balik antara diri dengan orang lain. Pelajar juga turut memberi perhatian pada apa yang rakan-rakan. Voss (1969) menyatakan konsep kendiri adalah berpusat kepada pembentukan personaliti seseorang manusia. pakaian.jika mereka merasa diri mereka disukai oleh keluarga dan rakan-rakan maka mereka akan . persepsi. sosial. Misalnya. kedua. rumah dan segala milik kebendaan.38 2. keadaan diri tentang hal-hal atau kebolehan dirinya. Konsep kendiri dalam kajian ini meliputi apa yang pelajar percaya tentang diri mereka dan bagaimana mereka menilai setiap ciri-ciri diri sendiri sama ada ciri tersebut merupakan kelebihan dan kelemahan diri. maka nilai terhadap diri juga akan berbentuk negatif.6 Konsep Kendiri Asas pembentukan personaliti dalam menentukan tingkah laku ialah kendiri. guru-guru dan mereka yang berada di sekitar kita. keyakinan. nilai diri iaitu hasil dari penerimaan diri.

Oleh itu. model kajian dibentuk seperti berikut: Rajah 2.39 menilai positif diri mereka. Oleh itu. mereka dikatakan mempunyai konsep kendiri yang positif.5 Model Kajian Tentang Penyebab Tingkah SOSIOEKONOMI a) pendapatan ibu bapa b) pendidikan ibu bapa KELUARGA SEKOLA H TINGKAH LAKU VANDALISME DIRI SENDIRI RAKAN SEBAYA . Jika mereka menganggap bahawa diri mereka sebagai tidak dikehendaki. berdasarkan kajian-kajian lepas yang telah dibincangkan.5 Model kajian Kajian ini cuba melihat faktor-faktor yang menjadi penggerak ke atas tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. 2. tidak berguna dan jahat akan berkecenderungan untuk bertingkah laku yang tidak dikehendaki seperti merosakkan harta benda maka mereka dikatakan mempunyai konsep kendiri negatif.

Kajian menunjukkan keluarga yang tidak harmoni dan kualiti keibubapaan yang . sekolah. Terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di antara pelajar yang mempunyai ibu bapa yang berpendidikan tinggi berbanding pelajar yang mempunyai ibu bapa yang berpendidikan rendah.5 menunjukkan model kajian ini kapada penyebab-penyebab yang menjadikan faktor pendorong ke arah tingkah laku vandalisme pelajar.40 Rajah 2. vandalisme dengan sosioekonomi adalah berhubung kait. 2. Terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme dengan pendapatan ibu bapa yang tinggi berbanding pendapatan ibu bapa yang rendah. 2. Hal ini disokong oleh Ivan (1975) dan Abdul Raof Dahaman (1986) yang menyatakan bahawa semakin rendah status sosioekonomi individu semakin tinggi perlakuan devian dan sebaliknya. Sharifah Alawiyah Al-Sagof (1985) menyatakan bahawa status sosioekonomi mempunyai cirri-ciri pekerjaan kerja rumah. semakin tinggi status sosioekonomi semakin kurangnya perlakuan devian yang dilakukan. rakan sebaya dan konsep kendiri.6 Hipotesis Kajian Menurut Cloward dan Chin (1960). Faktor-faktor yang terlibat dalam kajian ini ialah faktor sosioekonomi. Mengikut Abdul Raof Dahaman (1986). Dengan ini hipotesis yang di bina ialah : 1. Othman Bin Bakar (1983) dan Heng Keng Chian (1989) mendapati faktor keluarga mempengaruhi tingkah laku devian pelajar. keluarga. pendapatan keluarga dan pendidikan ibu bapa.

Abdul Raof Dahaman (1986) dan Majlis Belia Negeri Kedah (1997) menunjukkan hubungan yang tidak rapat antara guru-guru dan para pelajar mendorong tingkah laku devian. Gold (1970) dan Feldhusen (1978) berpendapat pelajar akan cenderung untuk melakukan devian apabila disertai oleh rakan-rakan. Rakan Sebaya banyak mempengaruhi sikap pelajar terhadap tingkah laku vandalisme. Dunhill (1964) dan Boyson (1973) pula mengatakan hubungan guru dengan pelajar yang renggang juga mendorong pelajar membuat salah laku. Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor sekolah di kalangan pelajar sekolah. Maka hipotesis yang di bina ialah: 3. Selain itu. Menurut Datok Lee Lam Thye (1997). pembelajaran yang membosankan dan aktiviti kokurikulum yang terlalu padat menyebabkan pelajar melakukan vandalisme untuk melepaskan tekanan. Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dan faktor keluarga di kalangan pelajar. hipotesis yang keempat dibina ialah: 4.41 rendah meningkatkan tingkah laku devian. Manakala. Ini disokong oleh kajian luar negara seperti kajian Brooks (1981) dan Olson (1985) serta Glamus dan Maggs (1991) menyatakan pengabaian kasih sayang ibu bapa mendorong kepada berlakunya tingkah laku devian. . Maka hipotesis yang dibina ialah: 5. Heng Keng Chian (1989). kebanyakan kes vandalisme dilakukan secara berkumpulan. Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme deangan faktor rakan sebaya di kalangan pelajar. Doughlas (1982). Dari itu.

. faktor keluarga. sedangkan pelajar yang tidak nakal mempunyai konsep kendiri positif. Dengan demikian. merasa sunyi. iaitu tingkat pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan ibu bapa. merasa diri tidak popular dan tidak puas hati dengan keadaan dirinya. hipotesis yang terakhir dibentuk adalah: 6. Heng Keng Chian (1989) mendapati pelajar yang mempunyai konsep kendiri negatif tidak suka sekolah. Kajian menunjukkan pelajar nakal mempunyai konsep kendiri yang negatif. faktor sekolah. menyatakan konsep kendiri mempunyai hubungan yang positif dengan tingkah laku devian. Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan konsep kendiri di kalangan pelajar. faktor rakan sebaya dan faktor konsep kendiri terhadap tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar-pelajar sekolah. 2.42 Anidah Bin Ithnin (1991).7 Rumusan Berdasarkan hipotesis-hipotesis yang telah di bentuk pengkaji berharap dapat melihat pengaruh faktor sosioekonomi.

Terdapat enam bahagian dalam set soal selidik ini yang digunakan untuk mengukur tingkah laku vandalisme dan faktor-faktor yang mendorong tingkah laku vandalisme. Terdapat 93 item dalam soal selidik ini iaitu 10 item di bahagian A. kaedah pemarkatan dan kaedah analisis data. Skala yang digunakan dalam soal selidik ini ialah skala kategori dan skala Likert.D. tempat kajian.2 Rekabentuk Kajian Kajian ini merupakan satu kajian lapangan yang menggunakan soal selidik. 3. Skala kategori digunakan untuk . Tumpuan diberikan pada aspek rekabentuk kajian.1 Pendahuluan Perbincangan dalam bahagian ini akan meliputi kaedah kajian yang dijalankan dengan tujuan untuk mendapatkan data. Pengkaji menggunakan satu set soal selidik. tatacara kajian.E. subjek kajian. dan F. 23 item di bahagian B dan 15 item di setiap bahagian C.43 BAB 3 METOD 3.

skala Likert yang digunakan ialah tidak pernah (1). Sekolah Datuk Haji Talib Karim. E dan F ialah sangat tidak benar (STB). umur. Pelajar-pelajar ini berumur antara 16 hingga 18 tahun yang merupakan pelajar tingkatan empat dan lima sahaja.4 Subjek Kajian Pengkaji memilih 120 orang subjek yang terdiri daripada pelajar-pelajar lelaki dari lima buah sekolah.4. pekerjaan ibu bapa. Skala Likert ini mengandungi lima pilihan jawapan yang digunakan untuk bahagian B.44 mendapatkan maklumat peribadi pelajar seperti tingkatan. benar (B) dan sangat benar (SB). C. Sekolah Menengah Kebangsaan Ghafar Baba. kadang-kadang (3). Dalam bahagian B. Manakala skala Likert dalam bahagian C. Sekolah Menengah Seri Pengkalan dan Sekolah Dato Dol Said yang terletak di Daerah Alor Gajah. tidak pasti (TP). D. pendapatan dan pencapaian akademik ibu bapa. 3. tidak benar (TB). D. jarang (2). dijangkakan pengkaji akan dapat melihat penglibatan pelajar di luar bandar dalam tingkah laku vandalisme. Kedudukan sekolah ini di luar bandar. 3. . Sekolah ini dipilih kerana ia menunjukkan perangkaan tingkah laku vandalisme yang tinggi. kerapkali (4) dan selalu (5). jantina. E dan F dalam soal selidik ini. Skala Likert pula digunakan untuk mengukur tingkah laku vandalisme dan faktor-faktor yang mendorong tingkah laku tersebut. Melaka.3 Tempat kajian Pengkaji memilih lima buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Pulau Sebang. Taburan subjek kajian adalah seperti dalam Jadual 3.

45 Jadual 3. Setiap bahagian mempunyai sekumpulan item yang mengukur setiap pembolehubah kajian. D. Alat kajian ini mengandungi enam bahagian iaitu A. dan F. E. Rahim (1993). B. .4 Taburan Pelajar-Pelajar Mengikut Sekolah Jenis Sekolah Sekolah Datuk Haji Talib Karim Sekolah Menengah Seri Pengkalan Sekolah Menengah Kebangsaan Ghafar Baba Sekolah Menengah Pulau Sebang Sekolah Dato Dol Said Jumlah Bilangan Pelajar 23 22 24 28 23 120 3.5 Alat Kajian Alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkah laku vandalisme dan faktorfaktor pendorong tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah ialah alat pengukur yang berupa soal selidik yang diubah suai daripada kajian Halimah Ab. C.

tingkatan. Kurang RM 500 RM 501 – RM 800 RM 801 – RM 1400 RM 1401 – RM 1999 lebih RM 2000 Item ke 8 Taraf pendidikan ibu bapa a) b) c) d) e) f) Darjah Enam SRP/PMR SPM STPM Diploma/Maktab/Sijil Ijazah . Ia dapat di lihat dengan jelas seperti contoh berikut: Item ke 7 Pendapatan ibu bapa sebulan: 1. 3. 2. jantina. pendapatan ibu bapa dan taraf pendidikan ibu bapa. 5. 4. pekerjaan ibu bapa.46 Bahagian A Bahagian ini mengandungi soal selidik mengenai maklumat diri subjek yang mengandungi item-item seperti nama sekolah. tempat tinggal.

Mengoyak atau merosakkan buku pelajar-pelajar lain ( Saya 1 2 3 4 5) ( Rakan-rakan 1 2 3 4 5) Bahagian C. Contoh-contoh item dalam bahagian B adalah seperti berikut: 2. kadang-kadang (3). E dan F Soal selidik dalam bahagian ini mengukur faktor yang menjadi pendorong tingkah laku vandalisme. Menebuk. 1 2 3 4 5) ( Rakan-rakan 1 2 3 4 5) Merosakkan pam tandas.47 Bahagian B Bahagian ini mengandungi sebanyak 23 item dan merupakan soalan jenis tertutup. Setiap item mempunyai lima pilihan jawapan iaitu tidak pernah (1). Item-item dalam bahagian C adalah untuk mengukur sejauh manakah interaksi dan . Setiap item mengandungi lima pilihan jawapan iaitu sangat tidak benar (STB). ( Saya 1 2 3 4 5) ( Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 23. kerap kali (4) dan selalu (5). benar (B). tidak benar (TB). jarang (2). mangkuk tandas atau peralatan lain dalam tandas. tidak pasti (TP). Dalam bahagian ini item-item disusun secara bercampur iaitu item positif dan item negatif. ( Saya 8. D. dan sangat benar (SB). Subjek dikehendaki memilih jawapan yang difikirkan bersesuaian dan bertepatan dengan tingkah laku mereka. mengguris atau menulis perkataan pada kerusi. Setiap bahagian mengandungi lima belas item dan berbentuk soalan tertutup.

Saya bekerjasama dengan orang lain. . Contoh item positif dan item negatif adalah seperti berikut: Item Positif: 2. Saya rasa dapat berbincang dengan terbuka dengan rakan-rakan. Contoh item adalah seperti berikut: Item positif: 10. Saya selalu makan bersama ibu bapa dan saudara yang lain. Contoh item adalah seperti berikut: Item positif: 3. Contoh item positif dan negatif adalah seperti berikut: Item positif: 3. Item Negatif: 13. Rakan-rakan pernah mendorong saya melanggar peraturan sekolah. Bahagian E mengandungi item-item yang mengukur faktor rakan sebaya yang mempengaruhi tingkah laku vandalisme. Bahagian D pula mempunyai item-item untuk mengukur faktor sekolah dan persekitaran sekolah. Item negatif: 13. Saya berpuas hati dengan keadaan kelas saya Saya rasa peraturan dan disiplin sekolah saya sangat ketat. Bahagian F mengandungi item-item yang mengukur faktor kendiri yang mempengaruhi tingkah laku vandalisme. Saya tidak pernah mengkritik idea ibu bapa walaupun bertentang dengan idea saya.48 layanan ibu bapa terhadap anak-anak. Item negatif: 13.

Didalam proses tersebut juga. Oleh kerana terdapat lima buah sekolah dan 93 item. pengkaji telah menjalankan kajian ini di Sekolah Datuk Haji Talib Karim. Dalam pertemuan pertama. Pengkaji telah pergi sendiri ke sekolah-sekolah tersebut. Sekolah Menengah Kebangsaan Ghafar Baba dan Sekolah Dato’ Dol Said. Pemilihan subjek adalah seperti dalam jadual 2. pemilihan subjek juga telah dibuat dan menetapkan tarikh yang sesuai untuk mentadbir soal selidik. maka pengkaji mengambil masa selama lima hari untuk mentadbir soal selidik iaitu satu hari untuk . Pengkaji telah merujuk kepada rekod disiplin sekolah. Saya suka mengumpat. 3. Sekolah Menengah Seri Pengkalan. pengkaji turut mendapat bantuan daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid.49 Item negatif: 13.1. Pengkaji terlebih dahulu telah memohon kebenaran daripada Jabatan Pendidikan Melaka dan Pengetua sekolah-sekolah tersebut. Sekolah Menengah Pulau Sebang.6 Tatacara Kajian Pada bulan Mac 2000. selain daripada memberi penerangan yang terperinci kepada sekolah yang terlibat mengenai tujuan yang akan dijalankan. guru-guru disiplin dan guru kaunseling untuk memilih subjek yang lebih tepat dan pernah melakukan tingkah laku vandalisme.

pengkaji telah memperkenalkan diri kepada subjek untuk mewujudkan hubungan mesra dengan pengkaji. guru kaunseling. Subjek mengambil masa antara 30 hingga 40 minit untuk menjawab soal selidik ini.1 . Guru Penolong Kanan HEM dan Pengetua sekolah-sekolah tersebut.7. Subjek telah diberi penerangan terperinci tentang cara-cara menjawab soalan-soalan yang terdapat dalam borang soal selidik tersebut. Pengkaji mengucapkan ribuan terima kasih kepada subjek. pengkaji telah menggunakan skala Likert yang mengandungi lima pilihan jawapan. 3.7 Kaedah Pemarkatan Untuk mengukur dan menilai tingkah laku vandalisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku vandalisme. Subjek juga telah diminta memberikan kerjasama supaya menjawab soal selidik ini dengan ikhlas dan jujur. Di samping itu pengkaji telah memberi jaminan bahawa segala maklumat yang diberikan oleh subjek adalah dirahsiakan. Skala pemeringkatan Likert yang digunakan untuk menilai tingkah laku vandalisme ditunjukkan dalam Jadual 3. Pengkaji telah memungut sendiri borang soal selidik ini sebaik sahaja subjek selesai menjawabnya. guru disiplin. Lokasi kelima-lima buah sekolah tersebut yang terletak berhampiran tempat tinggal pengkaji memudahkan proses soal selidik dijalankan. Dalam penemuan awal dengan subjek.50 setiap sekolah.

maka skor adalah sehala sahaja.7.2 .7.1 Markat Alat Ukuran Tingkah Laku Vandalisme Jawapan 1. Selalu Skor 1 2 3 4 5 Oleh kerana tidak terdapat item-item yang negatif bagi skala tingkah laku vandalisme ini. Jarang 3.51 Jadual 3. Tidak Pernah 2. Kadang-kadang 4. Kerap kali 5. Skala pemeringkatan bagi menilai tahap pendidikan ibu bapa terhadap tingkah laku vandalisme ditunjukan dalam Jadual 3.

SPM 4.2 Pemarkatan Tahap Pendidikan Ibu bapa Terhadap Tingkah Laku Vandalisme Tahap Pendidikan 1.7. Ijazah Markat 0 1 2 3 4 5 Ibu bapa yang mempunyai pendidikan darjah 6 dan SRP di masukkan dalam kategori rendah.3. STPM 5. . Skala pemeringkatan bagi menilai pendapatan ibu bapa terhadap tingkah laku vandalisme ditunjukkan dalam Jadual 3. Diploma dan Ijazah dikumpulkan dalam kategori tinggi.7. Darjah 6 2. manakala ibu bapa yang mempunyai pendidikan SPM. STPM. Diploma/Sijil 6.52 Jadual 3. SRP 3.

Kurang dari RM 200 2. lebih dari RM 2000 Markat 0 1 2 3 4 Ibu bapa yang mempunyai pendapatan antara kurang RM 200 hingga RM 800 di kategorikan sebagai berpendapatan rendah. Manakala ibu bapa yang mempunyai pendapatan dari RM 801 hingga melebihi RM 2000 di kategorikan sebagai berpendapatan tinggi.3 Pemarkatan Tingkat Pendapatan Ibu Bapa TErhadap Tingkah Laku Vandalisme Tingkat Pendapatan 1. . RM 201 – RM 800 3.53 Jadual 3. RM 1401 – RM 1999 5.7. RM 801 – RM 1400 4.

.8 Analisis Data Data-data yang diperolehi dari soal selidik dari kelima-lima buah sekolah ini dianalisis dengan menggunakan kaedah Statiscal Package For The Social Science – Extra (SPSSX).7. Pengkaji telah menjalankan ujian – t (t-test) dan ujian kolerasi (Correlation Coefficients).54 Skala pemeringkatan bagi alat ukuran untuk menilai faktor-faktor yang terlibat dalam tingkah laku vandalisme pula dapat dirujuk pada Jadual 2.5 Market Alat Ukuran Faktor Pendorong Tingkah Laku Vandalisme Jawapan Sangat Tidak Benar Tidak Benar Tidak Pasti Benar Sangat Benar Markat Positif 1 2 3 4 5 Markat Negatif 5 4 3 2 1 3.5. Jadual 3.

9.77 .94 0. sekolah. rakan sebaya dan konsep kendiri terhadap tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar sekolah menengah. didapati realibiliti mengikut gagasan adalah baik seperti ditunjukkan dalam Jadual 3. Nilai kebolehpercayaan soal selidik ini diuji mengikut aspek-aspek keluarga.9.55 3.77 0.1 Jadual 3. Hasil daripada analisis yang dijalankan.1 Analisis Realibiliti Faktor-Faktor Salah Laku Vandalisme Faktor Salah Laku Vandalisme Keluarga Sekolah Rakan Sebaya Kendiri Alpha 0.84 0. Metod ini berdasarkan kepada ketekalan respon dan semua item dalam alat ujian ini.9 Kebolehpercayaan Alat Kajian Pekali alpha telah digunakan bagi menguji realibiliti alat kajian ini.

. Menurut Kerlinger (1973) alat ukuran yang mempunyai kebolehpercayaan 0.83.8 adalah baik. Oleh itu soal selidik yang telah ditadbir ini mempunyai kebolehpercayaan yang baik.56 Kebolehpercayaan bagi semua item ini adalah baik iaitu 0.

2 Keputusan Kajian Keputusan kajian akan dikemukakan berdasarkan hipotesis-hipotesis yang telah dibentuk. Ujian–t dan analisa korelasi telah digunakan untuk menganalisis hipotesis-hipotesis tersebut.1 Pendahuluan Hasil keputusan yang diperolehi daripada kajian yang dilakukan akan dikemukakan dalam bab ini.57 BAB 4 ANALISIS DATA DAN KEPUTUSAN KAJIAN 4. Keputusan kajian secara diskriptif adalah seperti berikut. 4. .

1 Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Bangsa Cina 21% India 5% Melayu 74% Carta pai di atas menunjukkan hubungan tingkah laku vandalisme mengikut bangsa.58 Carta 4.5% 10.8%) Cina dan India seramai 6 orang (5. Seramai 89 orang (74. 25 orang (20.2 Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Pendapatan Ibu Bapa % 60 50 40 30 20 10 0 2. Carta 4.5% RM400 RM400RM1600 RM1601RM2400 RM2401RM4000 27.0%).8% Pendapatan ibu Bapa .3% >RM4000 55.8% 3. Pelajar Melayu merupakan golongan yang paling banyak terlibat dengan tingkah laku vandalisme diikuti dengan pelajar Cina dan pelajar India.2%) terdiri dari bangsa Melayu.

3 Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Tahap Pendidikan Ibu Bapa 30 25 20 15 10 5 0 % Tingkah Laku Vandalisme Darjah 6 SRP SPM STPM Diploma Ijazah . Daripada kajian ini didapati bahawa pelajar yang mempunyai ibu bapa berpendapatan rendah lebih banyak terlibat dengan tingkah laku vandalisme berbanding dengan pelajar yang ibu bapanya berpendidikan tinggi.RM 2400. 13 orang (10. 33 orang (27.5%) mempunyai pendapatan kurang RM 400. Carta 4.59 Carta palang di sebelah menunjukkan hubungan tingkah laku vandalisme mengikut pendapatan keluarga.5%) berpendapatan antara RM 1601 .RM 1600.3%) mempunyai pendapatan melebihi RM 4000 sebulan.8%) berpendapatan antara RM 2401 – RM 4000 dan seramai 4 orang (3. Seramai 3 orang (2. 67 orang (55.8%) berpendapatan antara RM 401 .

3%) mempunyai pendidikan ijazah. Ini menggambarkan bahawa pelajar-pelajar yang ibu bapanya memiliki taraf pendidikan rendah iaitu darjah 6. .5%) SPM. Ini menunjukkan pencapaian akademik yang sederhana lebih banyak melakukan vandalisme berbanding pelajar yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan lemah. 36 orang (30.7%) mempunyai pendidikan darjah 6. SRP dan SPM lebih banyak terlibat dengan tingkah laku vandalisme berbanding dengan pelajar yang ibu bapanya mempunyai pendidikan tinggi.7%) pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang lemah.0%) Diploma dan seramai 10 orang (8. Carta 4. Seramai 32 orang (26.0%) SRP. 6 orang (5. 33 orang (27.60 Carta Palang di sebelah menunjukkan hubungan tingkah laku vandalisme dengan taraf pendidikan ibu bapa. 65 orang (54.4 Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Pencapaian Akademi Pelajar 27% Lemah 54% 19% Baik Sederhana Carta pai di atas menunjukkan bahawa seramai 23 orang pelajar (19.2%) terdiri dari pelajar mempunyai pencapaian akademik yang baik.2%) terdiri dari pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang sederhana dan 32 orang (26.

42. 50 67.61 t .05.1 Hipotesis I Terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme dengan sosioekonomi keluarga di kalangan pelajar.05 Daripada jadual 4. Nilai t = 1.19.2.1 didapati bahawa tidak terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di antara pendapatan ibu bapa yang tinggi berbanding pendapatan ibu bapa yang rendah di kalangan pelajar. Ujian t telah digunakan dan keputusannya seperti Jadual 4.61 4. Subhipotesis kajian yang dikaji oleh pengkaji 4.1.19 SP 22.2.4 1.38 14. Terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di antara pendapatan ibu bapa yang tinggi berbanding pendapatan ibu bapa yang rendah di kalangan pelajar. Nilai min ialah 72.1. Jadual 4.1 Ujian t Ke Atas Tingkah Laku Vandalisme dan Pendapatan Ibu Bapa Kumpulan Pendapatan Rendah n 70 x 72.42 Pendapatan Tinggi n = 120 k > 0. k > 0.

Nilai min ialah 75. .12.05 Daripada Jadual 4. Ujian t telah digunakan dan keputusannya adalah seperti Jadual 4.2 didapati terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di antara pendidikan ibu bapa yang tinggi berbanding pendidikan ibubapa yang rendah di kalangan pelajar.01 .12).12) berbanding dengan pelajar yang mempunyai ibu bapa yang berpendidikan tinggi (75. Jadual 4. k < 0.12 SP 23.98 Secara keseluruhannya didapati pelajar yang berpendidikan rendah memperlihatkan tingkah laku vandalisme yang lebih tinggi (67.12 15.2. Terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di antara pendidikan ibu bapa yang tinggi berbanding pendidikan ibu bapa yang berpendidikan rendah di kalangan pelajar. 74 67. Nilai t = 2.05.62 Bagi hipotesis seterusnya “1.2.77 t 2.01 Pendidikan Rendah n = 120 k < 0.2 Ujian t Ke Atas Tingkah Laku Vandalisme Dengan Pendidikan Ibu Bapa Kumpulan Pendidikan Tinggi n 46 x 75.

hipotesis yang dibina adalah ditolak. Hipotesis ini telah diuji dengan ujian korelasi.05). Ini dapat dilihat dalam Jadual 4. Jadual 4. Nilai korelasi yang diperolehi adalah r = -0.63 4.2 Hipotesis 2 Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor keluarga di kalangan pelajar. Keputusan yang diperolehi menunjukkan terdapat hubungan yang negatif dan signifikan di antara tingkah laku vandalisme dengan faktor keluarga di kalangan pelajar.15 -0. Justeru itu.15 0.3.08 . Ini bermakna tingkah laku vandalisme tidak dipengaruhi oleh faktor keluarga di kalangan pelajar sekolah.2.13 -0.13 (k > 0.3 Keputusan Ujian Korelasi Di antara Tingkah Laku Vandalisme Dengan Faktor YangMempengaruhinya Pembolehubah Faktor Keluarga Faktor Sekolah Faktor Rakan Sebaya Faktor Konsep Kendiri Tingkah Laku Vandalisme (nilai r) -0.

15 (k> 0. Ini menunjukkan bahawa tingkah laku vandalisme tidak di pengaruhi oleh faktor sekolah di kalangan pelajar.2. Ini bermakna tingkah laku vandalisme tidak dipengaruhi oleh faktor rakan sebaya di kalangan pelajar.3 menunjukkan pekali korelasi adalah r – 0.15 (k>0.05). Analisa korelasi telah digunakan bagi menguji hipotesis di atas.64 4. Keputusan ujian menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor rakan sebaya dengan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar.5 Hipotesis 4 Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor rakan sebaya di kalangan pelajar. Jadual 3. Hipotesis ini telah diuji dengan menggunakan ujian korelasi. Hipotesis ini ditolak.2.05).3 Hipotesis 3 Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor sekolah di kalangan pelajar. Hipotesis ini ditolak. Dalam Jadual 3.3 didapati pekali korelasi yang diperolehi adalah r = -0. . 4. Keputusan menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang negatif antara faktor sekolah dengan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar.

08 (k> 0. Keputusan menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkah laku vandalisme dengan faktor konsep kendiri di kalangan pelajar. Jadual 3. Manakala subhipotesis kedua diterima kerana terdapat hubungan tingkah laku vandalisme di antara pendidikan ibu bapa yang tinggi berbanding pendidikan ibu bapa yang rendah di kalangan pelajar.2.05) dan tidak signifikan pada aras keyakinan 0. Justeru itu. .05. Dengan kata lain.3 memperlihatkan nilai pekali korelasi adalah r = -0.6 Hipotesis 5 Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor konsep kendiri di kalangan pelajar.65 4.3 Rumusan Keputusan yang diperolehi daripada ujian t bagi menguji faktor sosioekonomi telah menolak satu subhipotesis dan menerima subhipotesis yang satu lagi. 4. hipotesis ini adalah ditolak. Subhipotesis yang pertama terpaksa ditolak kerana tidak menunjukkan hubungan tingkah laku vandalisme dengan pendapatan ibu bapa yang tinggi berbanding pendapatan ibu bapa yang rendah di kalangan pelajar. konsep kendiri dan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar adalah tidak berhubung antara satu sama lain. Hipotesis ini telah diuji dengan menggunakan ujian korelasi.

faktor sekolah. . keempat-empat hipotesis ditolak kerana tidak signifikan pada aras keyakinan 0. faktor rakan sebaya dan faktor konsep kendiri tidak mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar sekolah. Ini bermakna faktor keluarga.66 Keputusan yang diperolehi dengan menggunakan ujian korelasi menunjukkan bahawa daripada empat hipotesis yang dibina.05.

5. Dua subhipotesis telah dibentuk. Oleh yang demikian. Perbincangan dilakukan berdasarkan hipotesis-hipotesis yang telah dibina.1 Pendahuluan Dalam bab ini pengkaji akan membuat perbincangan tentang keputusan-keputusan yang diperolehi daripada kajian yang telah dilakukan. Dapatan kajian menunjukkan hipotesis ini ditolak. tingkah laku vandalisme tidak dipengaruhi oleh pendapatan ibu bapa yang berbeza di kalangan pelajar. . RUMUSAN DAN CADANGAN 5. iaitu pertama. “terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di antara pendapatan ibu bapa yang tinggi berbanding pendapatan ibu bapa yang rendah di kalangan pelajar”.2 Pengaruh Faktor Status Sosiekonomi Keluarga Terhadap Tingkah Laku Vandalisme Faktor sosioekonomi ini dilihat oleh pengkaji dari dua aspek.67 BAB 5 PERBINCANGAN.

ibu bapa dari tingkat pendapatan yang tinggi dan rendah perlu menyedari bahawa anak-anak mereka berpotensi untuk terlibat dalam tingkah laku vandalisme.68 Keputusan ini adalah selari dengan kajian oleh Howard (1978). terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di antara pendidikan ibu bapa yang tinggi berbanding dengan pendidikan ibu bapa yang rendah di kalangan pelajar. Subhipotesis yang kedua. Pelajar-pelajar akan merasa bahagia berada di samping keluarga yang harmoni. Penekanan agama. tingkah laku pelajar-pelajar boleh di kawal dan faktor sosioekonomi yang rendah bukanlah penyebab kepada tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Ibu bapa dari semua lapisan masyarakat seharusnya sedar dan bertindak menghalang anak-anak mereka daripada menghampiri gejala sosial yang tidak sihat ini. Keputusan menunjukkan hipotesis ini diterima. Gold (1970) pula memutuskan bahawa tingkat pendapatan ibu bapa yang tinggi atau rendah bukanlah peramal utama remaja. Oleh yang demikian. Dengan cara demikian. . kasih sayang dan dorongan mendatangkan ketenteraman dan kebahagiaan di jiwa pelajar-pelajar adalah penting. Situasi ini akan menyebabkan mereka sendiri menghindari perbuatan yang tidak memberi faedah . Lander (1954) dan Zuraida Garif (1990) yang mendapati tingkat pendapatan ibu bapa tidak mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Dapatlah dikatakan bahawa pelajar yang mempunyai ibu bapa berpendidikan tinggi kurang melakukan vandalisme berbanding pelajar yang mempunyai ibu bapa berpendidikan rendah lebih banyak terlibat dalam tingkah laku vandalisme.

rakan sebaya dan kanak-kanak lain. bagaimana anak-anak dapat berinteraksi dengan orang dewasa. 5.3 Faktor Keluarga Dengan Tingkah Laku Vandalisme Di Kalangan Pelajar Dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor keluarga. maka anak-anak akan berasa kesunyian dan kekosongan.69 Dapatan ini adalah selari dengan kajian Muhamed Anuar bin Yusof (1988) iaitu pelajar-pelajar dari ibu bapa berpendidikan rendah lebih cenderung terlibat dalam salah laku. Keputusan kajian ini bertentangan dengan kajian yang dilakukan oleh pengkaji seperti Abdul Rahman Raof Dahaman (1997). Oleh yang demikian . Keyakinan kanak-kanak terhadap diri dan kebolehannya. Saksikan betapa Nabi Ibrahim. Ini disebabkan tiada sokongan moral dan kurang pengawasan dari ibu bapa memberi kesan negatif terhadap diri anak-anak. kestabilan dan keselamatan kanak-kanak.Kepentingan doa ibu bapa dalam melahirkan anak yang cemerlang adalah satu usaha yang tidak dapat dinafikan. Suasana rumah memainkan peranan dalam menentukan kegembiraan. walaupun perbuatan itu dilakukan secara tidak sengaja. Pusat Pendidikan dan Perunding Universiti Utara Malaysia (1997) yang menyatakan faktor ibu bapa memainkan peranan dalam mendorong tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Oleh itu mereka akan bertindak merosakkan harta benda untuk melepaskan tekanan tersebut. Nabi Zakaria dan Ibu Maryam mendoakan untuk anak-anak yang diredhai Allah. Heng Keng Chian (1989). Apabila ibu bapa tidak mengambil berat atau pun tidak mempedulikan mereka.

berani mengemukakan pendapat. Keluarga merupakan institusi yang mula-mula sekali bertindakbalas dengan kaum remaja. mempunyai keyakinan diri dan bertanggungjawab. Akhlak yang baik seperti sabar. menyatakan bahawa akhlak anak-anak banyak dipengaruhi oleh ibu bapa atau pengasuhnya. Ibu bapa adalah model bagi anakanak. suka tampil ke depan. pemurah. gembira. Untuk membina anak-anak yang berdisplin. bercakap benar. Keluarga merupakan asas dan mempunyai peranan dalam mempengaruhi tingkah laku kepada remaja. kurang mesra dan kurang bertanggungjawab dan akan membuka ruang kepada anak-anak terlibat terlibat dalam perbuatan vandalisme. mahir dalam interaksi sosial. Dr. kita perlu mula-mula sekali membuat kanak-kanak rasa disayangi. Sebaliknya setiap ibu bapa yang tidak demokratik akan menyebabkan anak-anak menjadi pasif. mereka lebih mementingkan kasih sayang dan kebebasan terkawal akan melahirkan anak-anak yang aktif.70 suasana keluarga yang harmonis. kesan dari pengaruh keluarga ini telah berjaya mempengaruhi tingkah laku remaja. Corak layanan dan komunikasi ibu bapa dan organisasi keluarga juga mempengaruhi tingkah laku vandalisme. tenteram dan bertaqwa akan dapat menghindarkan diri pelajar-pelajar dari tingkah laku vandalisme. menghormati dan tidak menggangu harta dan ketenteraman orang lain harus disebatikan dengan jiwa kanak-kanak sehingga menjadi satu tabiat. Pengaruh keluarga . Mengikut pendapat Wattenberg (1973). Rosnani Hashim (Al-Islam Jun 2000). sama ada melalui hubungan mata. hubungan fizikal atau menumpukan perhatian. Bagi ibu bapa yang demokratik. jujur.

Kawalan sekolah yang lemah terhadap tindakan guruguru menyebabkan amalan terlalu tegas dan rigid akan berlaku. tekanan dan kehendak naluri mereka. Ini akan menimbulkan kekecewaan di mana masalah-masalah peribadi pelajar terpaksa diselesaikan sendiri. Lober (1966) menunjukkan bahawa pelajar yang kecewa akan bertindak liar dengan merosakkan harta benda sekolah sebagai melepaskan geram. Dapatan ini bertentangan dengan kajian lepas oleh (Gragey 1970. Oleh itu. Maslow & Roger 1962 serta Boyson 1973). 5.4 Faktor Sekolah Dengan Tingkah Laku Vandalisme Di Kalangan Pelajar Hasil kajian mendapati bahawa tidak terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor sekolah di kalangan pelajar.71 berlaku sejak lahir lagi dan diteruskan sehingga individu itu berdikari. Persekitaran sekolah yang baik dapat menentukan hubungan antara guru dan pelajar adalah baik dan harmoni. Pelajar sebagai pelanggan utama Kementerian Pendidikan yang merupakan golongan sasaran untuk memupuk nilai . Usaha membenteras gejala ini adalah selaras dengan konsep perkhidmatan penyayang dalam perkhidmatan pendidikan di negeri ini. Akibatnya hubungan sosial antara guru dan pelajar menjadi longgar kerana guru tidak berjaya mengawal setiap pelajar. ibu bapa dan ahli keluarga bertanggungjawab mendidik dan membimbing anak-anak dengan didikan agama yang kukuh dan akhlak yang mulia agar tidak bertingkah laku devian. Mereka berpendapat bahawa persekitaran yang ketat kawalannya di sekolah akan menimbulkan keadaan salah laku di kalangan pelajar.

budaya ilmu.5 Faktor Rakan Sebaya Dengan Tingkah Laku Vandalisme Di Kalangan Pelajar Hipotesis keempat mengandaikan bahawa terdapat hubungan tingkah laku vandalisme faktor rakan sebaya di kalangan pelajar. Sebaliknya hasil kajian mendapati bahawa tidak terdapat hubungan di antara faktor rakan sebaya dengan tingkah laku vandalisme. Osman. perkhidmatan penyayang.72 etika yang murni yang sedang digembeling sekarang. Ibu bapa yang mendidik anak-anak yang nakal. kepimpinan. Sepuluh perkara telah digariskan sebagai strategi pengisian Wawasan Pendidikan Negara. gaya pengurusan. sudah sewajarnya perkara-perkara yang boleh mendatangkan kesan negatif sama ada dalam jangka pendek atau jangka panjang. 5. sistem pengesanan. dielakkan daripada berlaku di kawasan atau persekitarannya. sekolah penyayang dan budaya kecemerlangan. Pemahaman aspek ini dibuat untuk mewujudkan persekitaran dan iklim sekolah yang baik. Oleh itu pelajar-pelajar tidak akan terlibat dengan tingkah laku vandalisme dan tidak terlibat dengan gejala sosial yang lain. degil serta suka merosakkan . Syed Nurul Alda Syed Abdullah dan Saadiah Hassan. Sebagai tapak asas pembinaan insan. Keputusan ini adalah bertepatan dengan pendapat Wattenberg (1973) yang menyatakan kesan dari pengaruh keluarga telah berjaya mempengaruhi tingkah laku remaja. Menurut (Mahadi Hj. 1995) berpendapat bahawa usaha membanteras salah laku pelajar merupakan salah satu agenda bertindak yang disusun dalam Program-program Wawasan Pendidikan yang dilancarkan pada April 1993. iaitu perpaduan. pengupayaan.

Terdapat faktor lain seperti penagruh media turut mempengaruhi tingkah laku remaja melalui filem-filem ganas dan filem-filem yang banyak memaparkan tingkah laku negatif remaja. NTV7. Kebanyakkan filem yang ditayangkan memaparkan kisah remaja yang berkelakuan biadap terhadap orang tua dan tingkah laku yang merosakkan harta benda orang lain. Edward dan Kozek (1979) yang mengatakan bahawa satu kajian program televisyen di Amerika Syarikat telah menunjukkan bahawa “menonton keganasan boleh mendorong ke arah perilaku ganas”. lucah dan nilai-nilai barat yang bertentangan dengan kebudayaan dan adat masyarakat tempatan. Kebiadapan dan tingkah laku devian juga disebabkan oleh media elektronik. dan ASTRO. . Hal ini adalah selaras dengan pendapat Levine. RTM kini terpaksa mengimport rancanganrancangannya untuk bersaing dengan TV3. Oleh itu dapatlah dirumuskan disini bahawa terdapatnya pengaruh lain iaitu media yang menggalakkan tingkah laku vandalisme para pelajar dan bukannya disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya yang mendorong tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Akibatnya rancanganrancangan tersebut banyak memaparkan adegan-adegan ganas.73 harta benda dan bukannya disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya yang mendorong perlakuan vandalisme di kalangan pelajar. Filem-filem bercorak ganas akan menimbulkan kesan psikologi serta fizikal kepada orang yang menonton. Ini akan membawa kepada remaja bertinglah laku merosakkan harta benda. Ia mempengaruhi golongan remaja terutamanya pelajar sekolah untuk melanggar tatasusila dan kesopanan masyarakat timur yang membawa kepada tingkah laku vandalisme.

Duke (1980). Ini mungkin disebabkan walaupun mereka ini mempunyai konsep kendiri yang positif tetapi penerapan nilai-nilai murni adalah kurang dalam diri mereka seperti jujur.74 5. ikhlas dan bertanggung jawab. Yarow (1963). Oleh itu konsep . Misalnya pelajar-pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang positif sanggup mengoyakkan buku rujukan di perpustakaan asalkan mereka mendapat bahan yang cukup untuk melakukan tugasan dengan baik. sebaliknya mereka mementingkan pencapaian sesuatu matlamat iaitu berorientasi lakukan apa jua cara asalkan mencapai kejayaan.6 Faktor Konsep Kendiri Dengan Tingkah Laku Vandalisme Di Kalangan Pelajar Hipotesis yang terakhir ini mengandaikan bahawa terdapat hubungan di antara factor konsep kendiri dengan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar sekolah. Keputusan ini juga bertentangan dengan kajian oleh Palmore dan Hammond (1964) yang menyatakan bahawa individu yang mempunyai konsep kendiri yang positif iaitu mempunyai harga diri yang tinggi dan mempunyai pandangan hidup yang jelas adalah tidak terlibat dalam tingkah laku vandalisme. Dapatan ini adalah bertentangan dengan kajian yang diperolehi oleh Wells (1964). Keputusan kajian menunjukkan tidak terdapat hubungan di antara faktor konsep kendiri dengan tingkah laku vandalisme pelajar sekolah. Cardinelli (1969) dan Lorbar (1966) yang menyatakan bahawa pelajar yang terlibat dalam tingkah laku vandalisme adalah pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang negatif. Mereka ini mempunyai sikap mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan kebajikan pelajarpelajar lain walaupun mereka mempunyai konsep kendiri yang positif.

Secara umumnya pelajar-pelajar yang melakukan vandalisme walaupun terdiri dari kalangan mereka yang mempunyai konsep kendiri yang negatif malah turut melibatkan mereka yang mempunyai konsep kendiri yang positif. Mereka mendapati perbuatan merosakkan harta benda itu telah mendatangkan kepuasan kepada mereka. Perlaku vandalisme yang mempunyai konsep kendiri positif merasakan perbuatan vandalisme bukanlah satu jenayah. Ini akan dapat membantu remaja ke arah pembinaan sikap yang baik dan menghindarkan diri dari melakukan tingkah laku vandalisme. Mereka menganggap perbuatan merosakkan harta benda di sekolah adalah kesalahan kecil dan tidak merbahaya sebagaimana jenayah mencuri. Mac 1998). Perbuatan merosakkan harta benda sekolah dilakukan tanpa rasa bersalah langsung. tidak berjaya mengawal emosi. Tygart (1998) menyatakan bahawa pelaku vandalisme berpandangan positif terhadap dirinya seperti juga pelajarpelajar lain. Mohammad Shahanon. Pelajar-pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang positif juga terlibat dalam tingkah laku vandalisme kerana tujuan untuk mencari keseronokan dan mencuba sesuatu yang mencabar. Oleh itu pihak berwajib harus memahami perasaan remaja dan tidak menghukum pesalah vandalisme tetapi menyelidik terlebih dahulu. ingin membalas dendam dan gangguan jiwa adalah punca antara terjadinya vandalisme. remaja yang dilanda kecewa .75 kendiri bukan merupakan salah satu faktor menentukan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Pakar Runding Psikiatri Forensik. merompak dan merogol. Universiti Kebangsaan Malaysia (Dewan Siswa .Pengalaman baru ini membuat mereka bertambah suka untuk merosakkan harta . Menurut Profesor Madya Dr.

Apatah lagi sekiranya perbuatan yang dilakukan secara bersembunyi ini tidak dapat dikesan oleh pihak sekolah. mencuri. faktor keluarga. Menurut Gibbons (1986) tingkah laku merosak harta benda sekolah ini dilakukan secara bersembunyi-sembunyi dengan tujuan untuk suka-suka biasanya dilakukan pada waktu malam atau pada hujung minggu atau pada musim cuti penggal persekolahan iaitu ketika persekitaran sekolah sunyi dan lengang. memetik bunga. dapatlah dirumuskan bahawa faktorfaktor yang mempengaruhi vandalisme di kalangan pelajar sekolah adalah faktor sosioekonomi iaitu taraf pendidikan ibu bapa. menconteng dinding. . membakar bangunan sekolah atau awam. merosakkan tandas awam. merosakkan telefon awam. faktor kendiri dan faktor rakan sebaya didapati tidak mempengaruhi golongan pelajar melakukan vandalisme. Dengan ini dapatlah dirumuskan bahawa konsep kendiri tidak boleh menjadi kayu pengukur terhadap tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. budaya merosakkan harta benda adalah suatu norma seperti menconteng papan tanda jalan. Orang yang melakukan kerosakan harta benda ini datang dari segenap jenis manusia tidak kira yang mempunyai konsep kendiri yang negatif mahupun positif. Manakala faktor sosioekonomi tingkat pendapatan ibu bapa. memancitkan tayar kenderaan dan lain-lain lagi perbuatan yang tidak bermoral. Dari perbincangan dalam bab lima ini. Dalam masyarakat Malaysia. faktor sekolah. Masyarakat di luar dan dalam sekolah melihat masalah vandalisme adalah perkara biasa dan sudah sebati dengan budaya masyarakat Malaysia.76 benda tanpa apa-apa sebab. Budaya masyarakat luar ini telah dibawa masuk ke dalam sekolah oleh para pelajar.

77 Faktor tingkat pendapatan ibu bapa didapati tidak mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar mungkin disebabkan golongan kaya dan miskin masingmasing mementingkan material sehinggakan terlupa menunaikan peranan mereka iaitu memberi perhatian dan kasih sayang yang mencukupi kepada anak-anak. Dengan ini dapat dirumuskan bahawa ibu bapa dan guru-guru adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam mendidik pelajar-pelajar dengan sempurna agar dapat menghindarkan mereka dari gejala-gejala yang tidak sihat ini. ketidakstabilan politik dan ekonomi serta sistem pendidikan yang lemah. golongan ibu bapa berpendidikan tinggi lebih bijak mendidik dan meluangkan masa bersama anak-anak berbanding dengan ibu bapa yang berpendidikan rendah yang tidak memberi perhatian kepada anak-anak mereka. Hasil dari kajian ini juga didapati faktor keluarga. Di samping itu. kebendaan duniawi. Bagi taraf pendidikan pula. faktor sekolah. pengaruh media cetak dan elektronik. perlumbaan mengejar siapa hebat. Antaranya ialah pengaruh persekitaran atau budaya. ajaran sesat. Walau bagaimanapun tidak keterlaluan jika dikatakan di sini bahawa terdapat penyebab lain yang mendorong pelajar-pelajar melakukan vandalisme. pengaruh teknologi maklumat (penyalahgunaannya). Faktor- . pengaruh lain juga turut menyumbangkan kepada remaja menjadi lebih agresif dalam melakukan kegemaran negatif mereka. Antaranya ialah pengaruh artis-artis hiburan yang menjadi idola mereka sama ada tempatan mahupun luar negara. pengaruh rakan-rakan di luar sekolah dan perasaan ingin tahu. faktor rakan sebaya dan faktor konsep kendiri tidak mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar.

Tidak terdapat perbezaan signifikan di antara pendapatan ibu bapa yang tinggi berbanding pendapatan ibu bapa yang rendah terhadap tingkah laku vandalisme. Didapati bagi faktor sosioekonomi. kurang perhatian dan kawalan dari ibu bapa turut menyebabkan tiada perbezaan yang signifikan di antara pelajar yang ibu bapanya berpendapatan tinggi dengan pelajar ibu bapanya berpendapatan rendah. tingkat pendapatan ibu bapa tidak mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan para pelajar. Dalam kajian ini lima pemboleh ubah telah dipilih oleh pengkaji iaitu faktor sosioekonomi yang dilihat dari aspek tingkat pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan ibu bapa.78 faktor ini turut menyumbang serta lebih mempengaruhi pelajar-pelajar ke arah merosakkan harta benda. faktor sekolah. 5. tidak kira golongan kaya mahupun miskin terdedah kepada pelbagai corak pengaruh negatif. didapati lima faktor yang diandaikan oleh pengkaji tidak mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar manakala satu lagi faktor yang diandaikan oleh pengkaji mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan palajar. faktor rakan sebaya dan faktor konsep kendiri. . Keputusan ini mungkin disebabkan oleh para pelajar dewasa ini. Selain itu.7 Rumusan Keputusan Kajian Dari keputusan kajian. faktor keluarga.

khidmat bimbingan dan kaunseling di mana aktiviti seperti kaunseling rakan sebaya. program pembangunan iklim sekolah. hukuman berbentuk pemulihan. pemupukan perpaduan negara. Antaranya ialah pemupukan budaya ilmu . Faktor keluarga didapati tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Ini mungkin disebabkan beberapa pendekatan yang bersifat “attachment to school” yang dilaksanakan di sekolah. Pelajar yang berasal dari ibu bapa yang berpendidikan rendah didapati lebih banyak terlibat dalam tingkah laku vandalisme. penerapan nilai-nilai murni.Ini mungkin disebabkan telah timbul kesedaran di kalangan ibu bapa di mana kualiti keibubapaan yang tinggi telah mewujudkan hubungan yang harmoni dengan anak-anak serta pembentukan nilai-nilai murni di jiwa anak-anak.79 Manakala. Ini mungkin disebabkan ibu bapa berpendidikan tinggi lebih mengutamakan pencapaian akademik anak-anak sedangkan ibu bapa berpendidikan rendah tidak menghiraukan pembelajaran anak-anak mereka. sIstem mento-mentee. . Faktor sekolah didapati terdapat hubungan yang signifikan dengan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. bagi faktor sosioekonomi iaitu tahap pendidikan ibu bapa pula. projek sekolah penyayang. pendedahan kepada konsep antarabangsa dan keduniaan. pemupukan keimanan dan akhlak dalam Pendidikan Islam. program pembimbing rakan sebaya. kem jaya diri dan motivasi serta ceramah-ceramah bimbingan telah diadakan untuk pelajar-pelajar. keputusan menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dalam tingkat pendapatan ibu bapa terhadap tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar.

rakan sebaya tidak mempengaruhi perbuatan vandalisme di kalangan pelajar kerana terdapatnya pengaruh media yang lebih kuat mendorong perlakuan tersebut di kalangan remaja. Dengan terlaksananya pendekatan-pendekatan yang melibatkan pelbagai pihak ini telah dapat mewujudkan persekitaran sekolah yang baik seterusnya dapat menghindarkan pelajar dari melakukan salah laku vandalisme serta jenayah-jenayah yang lebih berat. . Faktor konsep kendiri juga tidak mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar-pelajar sekolah.Pelajar-pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang positif dan negatif tidak menganggap perbuatan mereka itu adalah salah dan melakukan vandalisme sekadar untuk bersuka-suka dan mengisi masa lapang.Ini mungkin disebabkan konflik dalam keluarga serta hubungan yang buruk antara pelajar dengan guru adalah punca utama tingkah laku vandalisme dan pengaruh rakan sebaya tidak terlibat dalam mendorong tingkah laku ini. Faktor rakan sebaya didapati tidak mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Briged komuniti serta kempen-kempen anti vandalisme diadakan di sekolah.80 Disamping itu pendekatan bersepadu seperti penglibatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). Selain itu.

8 Implikasi Kajian Melalui kajian ini memberi gambaran faktor sososiekonomi keluarga iaitu tahap pendidikan ibu bapa penting dalam mempengaruhi gejala ini. . prihatin dan kasih sayang akan melahirkan anak-anak yang berkualiti dari segi mental dan rohani di mana anak-anak lebih berani. cerdas fizikal dan mental serta menghadapi cabaran. Kajian ini juga memperlihatkan bahawa faktor sekolah itdak mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar.81 5. Ibu bapa berpendidikan tinggi didapati lebih peka dan prihatin dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan anak-anak remaja mereka. Sikap guru sebagai pendidik yang bukan sahaja menabur ilmu malah menabur kasih dan nasihat dapat mengurangkan aktiviti vandalisme di kalangan para pelajar. Faktor keluarga pula memberi gambaran yang jelas bahawa keluarga adalah tempat yang mula-mula sekali kanak-kanak bersosialisasi sebelum mereka menganggotai masyarakat. kesan pendidikan ibu bapa terhadap anak-anak memberi pengaruh yang amat mendalam dalam kehidupan anak-anak. Persekitaran sekolah yang sihat iaitu hubungan guru dan murid yang baik dan bebanan akademik yang berpatutan dan sikap sayangkan sekolah dapat menghindarkan kejadian vandalisme yang berleluasa di sekolah. Ibu bapa yang mendidik anak-anak dengan penuh bertanggungjawab. Dari itu. Sikap mengambil berat ini patut dicontohi oleh para ibu bapa dari lain-lain lapisan masyarakat agar remaja kita dapat dikawal dari terlibat dengan gejala yang mungkin merugikan semua pihak ini.

Ini adalah kerana semua subjek kajian merupakan pelajar tingkatan empat dan lima. ia tidak mendatangkan keraguan tentang keseluruhan kajian ini kerana mungkin hanya memberi kesan sedikit ke atas keputusan kajian. kajian memperlihatkan faktor rakan sebaya tidak mendorong terhadap perlakuan vandalisme di kalangan pelajar. Pelajar yang melakukan vandalisme tidak merasa bersalah dan menganggap diri mereka sama seperti pelajar lain yang tidak melakukan vandalisme. Ini mungkin menyebabkan timbulan rasa bosan dan pelajar . Bagi faktor konsep kendiri pula. Ini adalah kerana mereka menganggap merosak harta benda adalah aktiviti untuk mereka bersuka-suka dan berseronok.82 Selain itu. Di samping itu.9 Limitasi Kajian Didapati pemilihan subjek kajian merupakan salah satu kelemahan kajian ini. Pelaku vandalisme juga tidak menganggap perbuatan itu adalah suatu jenayah. Ia tidak mendatangkan keraguan tentang keseluruhan kajian ini kerana mungkin hanya memberi kesan sedikit ke atas keputusan kajian. pelaku vandalisme kini adalah terdiri dari pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang positif dan negatif. soal selidik yang digunakan dalam kajian ini agak panjang iaitu terdiri daripada 93 item. 5. Ini kerana faktor keluarga seperti keruncingan hubungan ibu bapa dan anak-anak serta perhubungan yang negatif guru-pelajar. Namun demikian. Dari itu. keputusan ini tidak dapat generalisasikan kepada keseluruhan pelajar bagu mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar.

sikap pelajar-pelajar ini sedikit sebanyak mempengaruhi hasil kajian ini. Sesetengah pelajar mendapati tidak menjawab soal selidik dengan jujur kerana mereka takut identiti didedahkan. Oleh itu. walaupun pengkaji telah menjelaskan dengan terperinci bahawa soal selidik yang dijalankan adalah bertujuan untuk kajian ilmiah dan segala maklumat yang dikemukakan adalah rahsia. . Mereka mahu menghabiskan menjawab soal selidik itu dengan cepat.83 mengambil sikap menjawab sambil lewa sahaja.

di kelas dan lain-lain tanpa disedari oleh guru yang terlibat dan pelajar-pelajar.84 BAB 6 SARANAN 6. . interaksi guru-pelajar. Selain itu. Dalam hal ini. pengkaji boleh terlibat dalam kelas selama tempoh jangka masa tertentu untuk melihat pengajaran guru. saiz sekolah. persekitaran pembelajaran di sekolah. Misalnya. komitmen para guru terhadap pengajaran. sekiranya mengkaji faktor sekolah digalakkan pengkaji melihat aspek kepimpinan dan pengurusan sekolah oleh pengetua. faktorfaktor yang boleh diambil sebagai pemboleh ubah adalah seperti faktor media massa. Pengkaji juga berharap kajian-kajian yang akan dijalankan kemudian yang memperincikan setiap faktor yang dikaji. gelagat pelajar di kantin. hubungan antara sekolah dengan ibu bapa.1 Pendahuluan Hasil daripada kajian ini diharapkan akan menjadi sumber rujukan atau panduan untuk pengkaji-pengkaji akan datang. kewajaran hukuman-hukuman yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Pengkaji juga boleh bertindak sebagai participant observer iaitu terlibat sama dalam apa-apa yang dilakukan oleh subjek.Ia akan memberi gambaran yang lebih jelas lagi tentang aspek yang dikaji.

Dengan itu. Bermula dari perbuatan menconteng dan merosakkan harta benda. maka ini mendorong remaja bertindak lebih liar untuk melakukan jenayah yang lebih berat. keputusan yang diperolehi akan lebih tepat lagi. Selama ini perbuatan vandalisme tidak dianggap sebagai jenayah dan tidak ada peruntukan untuk mendenda serta menangkap pelaku-pelakunya. apabila remaja gagal mengawal perasaan.2 Rumusan Vandalisme yang membabitkan remaja masa kini telah sampai di tahap yang membimbangkan apabila bilangan yang merosakkan harta awam meningkat dua hingga tiga peratus setiap tahun. Di samping itu.Hal in dapat membantu para pengkaji bagi mendapatkan respon yang sebenar dan tepat dari pelajar tentang faktor-faktor yang sebenarnya yang mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan para pelajar sekolah. suka bersikap lepas tangan dan saling menuding jari antara satu sama lain. Tindak tanduk mereka boleh menyusahkan orang ramai. kawalan keselamatan yang lebih ketat wajar dilaksanakan.85 Pengkaji-pangkaji lain diharap dapat meluaskan sampel kajian pada semua tingkatan supaya hasil kajian dapat digeneralisasikan pada semua populasi pelajar sekolah menengah. soal selidik hendaklah diubah suai oleh pengkaji-pengkaji seterusnya agar mudah difahami dan ringkas serta tepat. Selama ini pihak berkuasa sekolah tidak serius melaksanakan undang-undang. Justeru itu.Ini akan menggalakkan para pelajar menjawab dengan betul dan ikhlas serta mengelak jawapan yang salah atau palsu. Sesungguhnya dosa kita sebagai . Bilangan item soal selidik pula tidak boleh terlalu banyak sehingga menimbulkan kebosanan para pelajar untuk menjawabnya. 6.

86 ibu bapa yang paling besar ialah menyerahkan soal pendidikan anak-anak bulat-bulat kepada pihak sekolah. Kesedaran perlu diterapkan untuk membentuk jiwa remaja yang sihat dan fikiran yang matang sebelum melangkau ke alam dewasa. Malah sebahagian daripada ibu bapa tidak tahu di mana anak mereka berada apabila mereka tidak pulang ke rumah. Kementerian dalam Negeri. isu-isu yang berkaitan penguasaan dan isu-isu pemulihan yang lebih efektif dan “sustainable”. Masyarakat juga sepatutnya memainkan peranan penting dalam menangani gejala vandalisme. Agensi-agensi kerajaan yang relevan serta pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan ( NGOs). Ibu bapa harus mendidik anak-anak dengan nilai murni dan membiasakan diri untuk meluahkan perasaan marah dan dendam pada saluran yang betul. Ini dapat mengelakkan pelajar melakukan perbuatan tersebut mengikut kata hati mereka. Pertandingan seperti ini amat penting untuk . Pihak-pihak yang terlibat secara langsung seperti Kementerian Belia dan Sukan. Mereka perlu meninjau faktor-faktor yang menjadi punca gejala vandalisme . khususnya ibu bapa. Perkhidmatan kaunseling perlu diberikan kepada pelajar-pelajar di samping menganjurkan peraduan melukis dan pertandingan esei dengan berpandukan tema “Harta Awam Mililkmu Milikku”. Kementerian Pendidikan. Apa yang dilakukan oleh anak-anak sebenarnya mencerminkan sikap seisi keluarga itu sendiri. Mulai saat ini ibu bapa harus melihat salah laku dalam konteks yang lebih meluas dengan melihat kekurangan-kekurangan di dalam diri ibu bapa sendiri ketika mendidik dan membesarkan anak. Sepatutnya remaja yang didapati melakukan vandalisme dikenakan kompaun atas kerosakan dan gangguan yang dilakukan. harus mempunyai kesedaran dan keprihatinan terhadap gejala vandalisme di kalangan pelajar ini.

di mana semua pelajar amat bertanggungjawab dalam memelihara harta benda sekolah dan akhirnya menjadi masyarakat yang mempunyai nilai moral yang tinggi. faktor sekolah. Selain itu. inisiatif pengkaji dengan mengenengahkan lima faktor yang dipercayai mendorong pelajar bertingkah laku vandalisme iaitu faktor sosioekonomi. Diharap gejala ini dapat dibanteras suatu hari nanti. diharapkan kelemahan-kelemahan dalam kajian ini dan saranansaranan yang dicadangkan serta keputusan yang dibincangkan dapat dijadikan panduan kepada pengkaji-pengkaji agar dapat menjalankan kajian dengan lebih lengkap dan sempurna. Oleh itu.87 menanamkan sifat bertanggungjawab dan menyemai perasaan sayang terhadap harta benda awam. faktor keluarga. . faktor rakan sebaya dan faktor konsep kendiri akan memberi manfaat kepada pihak yang berminat mengkaji tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Kajian vandalisme di kalangan pelajar tidak boleh dipandang rendah dan ringan kerana melalui kajian ini ia akan memberi asas pengetahuan untuk mengenal pasti punca-punca berlaku tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar.

M & Fisher. R. Advances in Environment Psychology. Our nation’s school-A report card : “A” in violence and vandalisme. pp 15-19 Boyson. Satu kajian tentang faktor-faktor kekeluargaan yang mempengaruhi dispilin di kalangan pelajar sekolah menengah di Sabah. 1981. Konsep kendiri di kalangan remaja perempuan : Perbandingan di antara penghuni pusat pemulihan akhlak dan pelajar sekolah. DC: U. Backman.1973. Parent communication and model. & Olson. The equity-base model of vandalisme: Population & Environment.J. Latihan ilmiah. 1982. Karenah renaja hari ini. Serdang:Universiti Pertanian Malaysia.K. J. Michigan: Universiti Press. Bhd. Maslah pelanggaran dispiln pelajar-pelajar lelaki sekolah menengah. J. Alim Muntu. Terengganu. H. Jil I: 68-69. Allen. Cardinelli. B. 1991.G. New York:Mayfield Publishing Company. 1994.D.88 Rujukan Abdul Hamid Halit. 1985. 1975. DB. Destruction and perceived control. Latihan ilmiah. Barners. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Dropping out: Problem of symptoms. Jil 12 (1). 1970. . Brooks. 1980. Vol. C. Discipline in school. 1982. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.1969. The process of parenting. R. Another view: Lets get all the cause of youthful vandalism. 1998. II : 85-109. Washington. London:Longman. Abdul Raof Dahaman. The American School Board Jurnal. Jil 5 : 182-200 Bayh. Faktor-faktor menyebabkan pelanggaran dispilin di sebuah sekolah menengah di daerah Dungun.L. Jil 56 : 438-447 Baron. V. Anidah Ithnin. Serdang: Universiti Pertanian Malaysia. Latihan Ilmiah.H. Diploma. Child Development. 1986. B. Ann Wang Seng.. J. 1998. The Residence hall vandalism problem: A model for examining destruction behaviour: Journal of Collage and University Student Housing. Tanjung Malim : Institut Perguruan Sultan Idris.L & Greenberger.S Government Printing Office Bowels. D.F.

Foster.1982.J.J.G.D 1986.27 (4). Z & Graham. M. L. Jil. Adolescence and youth. S. Glueck. Great Britain: Holt. Rinehart. N. Jil. 1970.L. Three idelogical orientation in school vandalism research.E. . California: Brooks Cole.).1984. Unravelling juvenile delinquency. D. Winston. L & Sheldon . D. School paracting family therapy in diverse setting.89 Clement. Englewood Cliffs. R. New Society.N. Juvenile Delinquency. J. In J. Review of Educational research. Cohen. Cole. Jil 54.f. School discipline policy in the 1980’s. Conger. The polotics of vandalism. Jil. Cohen. A.L. 4. Dlinquent behaviour in an a American city. 307-316.N & Maggs. 1968.A. pp. Rinehart and Winston Inc. Delinquency and opportunity: A theory of delinquency gangs. 17-29.S. 1968. A.L.a. New York:Harper and Row Publishers.1970. University Malaya.872-878. London: Longman. Thesis(M. Ed. and Hall. & Krohn. Cmabridge.B Mays(Ed. Development psychology. Journal Or Research and Development in education. The Family and the Social Group: A reader. 2. New York: Holt.Ed.1960.). I. Out of school of young adolescence and self reported behaviour. 17-21. J. 263-292. Massachusetts: Harvard University Press.L. Clinard.J.V.J: Prentice Hall. Psychology of adolescence. Doughlas. 644-655 Gerrad. R. MB & Quinney. N. M. Vandalism:Its politics and nature. M. Criminal Behavior System: A Typology (2nd.1973. L. Feldhunsen.1978. Gold. Jil 12.1991. Disciplin in the classroom.1975. S.1972. Contemporary Education. Eleanor . Galamus.C.).1984. Dunhill.M.1980. New York : Free Press. A case study of disciplinary problem in a secondary boys school in Kuala Lumpur. 24-29. University if London: London Press. Behaviour Problems in secondary school. Duke. Cloward. Delinquent Behaviour. School vandalism-causes and cures. 1964. San Francisco: Bass Publication. & Chin.1984. Gibbsons. National Association of Secondary School Principals Bulletin: Jil 59(387).

Howard. School Management.C.B.Factor in school vandalism. Journal of Yurth and Adolescence.delinquency and vandalism.& Selvin.California:Good Year Inc.91-101 .H.L 1978. Social relation in secondary school. National Survey of Youth Report No. T.1996. Truancy.Family relationship and delinquent behaviour. Greenberg.Ann Arbour University of Michigan Research for Group Dynamics. M.1975. D. Gragey.B. Tingkah laku Devian.T. Edward. Lander. California: Stangord Research Institute Halimah Ab. 1967. 1969.E.T. 1973.Pusat dokumentasi bahagian perancangan dan penyelidikan Kementerian Pendidikan Malysia. The psychology of fiscipline in classrooms.90 Gold.1978. A.1979. Bangi .Delinquency research. B. London: McMillan Co.8.1991. School administration. Parent-chil relationship and Parent Responsibility.J.Chicago:Chicago University Press Laporan disiplin dan pembangunan daerah pendidikan Kota Setar. Laporan salah laku murid sekolah Malaysia. Heng Keng Chian.Adolescent development.1975.Toward understanding juvenile delinquency. Kertas projek Diploma Kaunseling. Hirschi. Men. 1989. Jersild.)New York: McMillan.F. D. Faktor-faktor Penyebab : Satu kajian kes di Sekolah Menengah Di Nilai. Case studies.H. Universiti Kebangsaan Malaysia Hargrevas.Ed.1967. Rahim. 1970.Millin Co.Family background. Jil II: 53-63 Hurlock. Levine. New York: Rouledge and Kagen Paul Ltd. Kaplan. School vandalism : A nation dilemma. Negeri Sembilan.The psychology of adolescence (3.H.o Park. Educational psychology.Self attitude and deviant behaviour.New York: Cambridge University Press. Discipline problem.New York:Mc.B.Drug and alcohol use.Journal of Research and Development in Education. 1972.Kementerian Pendidikan Malaysia.C 1973.J. New York:McGraw Hill Ivan.Jil. Changing pattern of delinquentbehaviour among Aerican 13 – 16 years old 1967 – 1972. & Reimer . Educational sociology.1954.1.M & Kozak.N. W .

Schafer & Olexa.1964.Vandalism and violence.848-854.E.Cabaran guru terhadap disiplin pelajar.B.Syed Nurul Akla Syed Abdullah dan Saadiah.S.Washinton:National School Public relation Association.P.London: George Allen and Unwin Ltd.P. Murdock.Rancangan Malaysia Keenam 1990-1995.G.T.A:A. Maslow.M 1966.1964.Zin Sham.Makzan Musa.New York:Oxford University Press. Ratna bt.S.E.Osman.Pahang: 27-30 ogos. Satu kajian di sebuah sekolah akhlak di Wilayah Persekutuan. Mohamad. Oxford Advanced Learner’s Dictionary.C.& Roger.Seminar disiplin pelajar kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia.Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.1991. Pusat Penyelidikan dan Perundingan Universiti Utara Malaysia.Kajian gaya hidup remaja negeri Kedah Darul Aman.Perceiving behaving becoming: Anew Focus on education. Neil.1983.Interacting factor in juvenile delinquency.C. Malaysia.Bhd.N.Juvinile vandalism:A study of its nature and prevention.Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.Inadequate social acceptance and discruptive classroom behaviour.Faktor-faktor yang mendorong kenakalan.The sociology of uducation:An Introduction.Pelanggaran disiplin dan peraturan sekolah di kalangan remaja di Sekolah Menengah Tengku Abdullah.U.C.1975.1988.Diploma.B & Hammond.New York: Face Press.M.Masyarakat melayu dan gejala sosial.Englewood: Prentice Hall Inc.A.Social structure.Latihan Ilmiah. Palmore. .Tanjung Malim: Institut Penguruan Sultan Idris.1996. Pahang. Mahadi Hj. Diploma.Springfield Illinois:Charles.1961.1997. Othman bin Bakar.D Mohd.School and delinquency.Genting Highland.1965.Kemerosotan disiplin pelajar-pelajar sekolah menengah di Bandar. American Sociological Review.1990.1989. Martin.91 Lober.1962.1975. Mohd.E. Muhamed Anuar bin Yusof.Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.S.1995.1997.I.Psikologi sosial.S. Morris.

1985.Vandalism di perumahan pelajar (asrama): Satu tinjauan di perumahan mahasiswa di salah sebuah institute pengajian tinggi di Malaysia.Encyclopaedia of education research (4 Ed). Latihan Ilmiah Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.197.188-200 Voss.34:215-226 Zuraidah Garif. Latihan Ilmiah. 1963.1990.2: 13-20.Faktor-faktor Perlanggaran Disiplin Sekolah : Satu kajian kes di Sekolah Menengah Seri Kota Melaka. Smith. C.92 Sharifah Alawiyah Al-Sagof. Ward.O.1973. Tuner.13: 314-324 Wan Mohd. E. Washington.1970.r.Discipline in school.Kuala Lumpur : Yakin Jita Sdn. Journal of Educational Research Jil.N.W. Tygart. Bhd.London: The Architectural Press. Wolfgang.Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.Vandalism. Vandalisme and violence. Astudy of learning student characteristics and faculty of the distance education program at Universiti Sains Malaysia. Taip Abu. Socials Problems. Washington : National School Public Relation Association.Seattle: University of Washington. Johor. M.New York : Harcourt Brace Jovanich Inc.Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran dan kesan pencapaian akademik.C. Satu kajian kes di kalangan pelajar Melayu di beberapa buah sekolah menengah di Batu Pahat.The adolescent years.1997. Yorrow. The sociology of crime and delinquency. H. Jurnal Personalia Pelajar. Wells.Socioeconomic ststus and report delinquent behaviour.Co. Adolescence. Menangani gejala sosial dari perspektif pendidika.1989.Public school vandalism: Toward a synthesis on theories and transition to paradigma analysis.London : The McMillan.b 1973.Problem of methods in parent-child.Zahid Mohd Nordin.Sarvity.1973. .W.Condey Warldlock Education.1988. New York : John Wiley and Sons Inc.L 1966.1969 Dicipline.B.XXIII. Zuzly Ibrahim.Vol. 1989.E.L & Jonston.Jil. Watenberg. M.Jil.

Perlakuan buruk generasi baru : Tiga kategori vandalisme.Vandalisme-Pendapat Pakar Psikiatri.8-11.1 . Dewan Siswa. Suara Pendidik.93 Akhbar-akhbar dan majalah Hatta Shahrom.2000.s.1 Utusan Malaysia.5 Febuari. Mohd. Dewan Siswa. Mei: 52-54 Ungku Aziz. Rosnani Hashim.m.12 Mac.Al.2 Utusan Malaysia. Mingguan Malaysia.2 Utusan Malaysia.1989.1998.1995.s.1980.1997.Cara disiplin remaja.Bersama membanteras vandalisme.1996. m.5.19 Jun.49 Norainon Othman.m. Wanita.The school as a generator of indiscipline.1994. Mac 9-10 Khoo Kay Kim.m.27-32 Metro.s. T.14 Mac.8-9 Lee Lam Thye.Masalah disiplin pelajar dan penyelesaiannya : Benarkah disiplin pelajar kini merosot ? Dewan Masyarakat. Tajudin Abd.Islam.Penyakit sosial bermula dari rumah.1991.1998.6 Jun. Marimuthu.30 Mei. 1 Mei.m.s. Jun.3-4. Mendidik anak cemerlang.s. Utusan Malaysia.1998.s5.2000.5 April.Rahman.m.62-66 Sulaiman Alias.1997. Metro. Hentikan Vandalisme.

anda tidak perlu bimbang untuk memberikan maklumat keterangan yang tepat dan benar mengenai diri anda. Kerjasama anda dalam hal ini amat diharapkan dan kejujuran anda dalam menjawab soal selidik ini sangat diperlukan.94 SOAL SELIDIK Semua butir-butir serta maklumat yang anda berikan adalah sulit dari pengetahuan orang lain. . Oleh itu. Terima kasih.

5. Pekerjaan ibu bapa. Sila Nyatakan Ibu : ____________________ Bapa : ____________________ Pendapatan Ibu bapa sebulan Ibu a. 2. SRP/LCE c. 8. Lain-lain ) ( ( ( ( ) ) ) ) 2. e. Cina 3. Lelaki ( : 1. Nama sekolah : __________________________________________________ Tingkatan Umur Jantina Bangsa : ___________________________________________________ : ___________________________________________________ : 1. Melayu 2. Kurang dari RM200 RM 201 – RM 800 RM 801 – RM 1400 RM 1401 – RM 1999 Lebih dari Rm 2000 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Bapa ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 7. Perempuan ( ) 6. 4. 3. STPM/STP/HSC e. Ijazah . c. 1. d. b. India 4. Darjah enam/Sekolah rendah b. Diisikan oleh guru yang berkenaan.95 SOAL SELIDIK BAHAGIAN A Anda diminta melengkapkan semua item yang dikemukakan di bawah. Sila tandakan (/) pada item yang berkenaan dan lengkapkan jawapan pada ruang kosong yang disediakan. SPM/MCE d. Diploma/Maktab/Sijil f. Taraf pendidikan ibu bapa a.

D. Berikut adalah singkatan kepada jawapan yang disediakan untuk bahagian B. Setiap jawapan yang dipilih tidak akan dinilai sama ada betul atau salah dan dikira sebagai jawapan anda yang sebenarnya dan tepat. D. Anda dibenarkan memilih hanya SATU sahaja jawapan yang tepat dengan diri anda. C. anda diminta memilih jawapan yang bersesuaian dengan diri anda. E.96 ARAHAN Untuk bahagian B. Pencapaian akademik: Baik Sederhana Lemah ( ( ( ) ) ) Bilangan Pelajar disekolah ini : _______________ . 1 = Tidak pernah 2 = Jarang 3 = Kadang-kadang 4 = Kerapkali 5 = Selalu Berikut adalah singkatan kepada jawapan untuk bahagian C. E dan F. dan F STB = Sangat Tidak Benar TB = Tidak Benar TP = Tidak Pasti B = Benar SB = Sangat Benar * Sila BULATKAN jawapan yang dipilih.

97 BAHAGIAN B Berikut adalah singkatan kepada jawapan yang disediakan untuk bahagian B; 1 = Tidak Pernah 2 = Jarang 3 = Kadang-kadang 4 = Kerapkali 5 = Selalu ARAHAN: Sila jawab semua item di bawah dengan jujur bagi diri anda. Anda juga diminta menjawab setiap item sekiranya mengetahui bahawa rakan-rakan anda turut melakukan tingkah laku ini. Setiap jawapan anda adalah dirahsiakan. 1. Menebuk, mengguris atau menulis perkataan pada meja. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 2. Menebuk, mengguris atau menulis perkataan pada kerusi. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 3. Memecahkan kerusi, meja, almaari atau perabot-perabot lain dalam kelas. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 4. Menconteng atau mengotorkan dinding. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 5. Merosakkan pintu kelas atau tandas. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5)

6. Menebuk lubang atau merosakkan papan kenyataan. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 7. Mengoyakkan gambar atau sesuatu kenyataan yang dipamerkan. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 8. Merosakkan pam tandas, mangkuk tandas atau perkataan-perkataan lain dalam tandas. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 9. Memecahkan cermin tingkap (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5)

98 BAHAGIAN C 1. Saya menonton televisyen bersama ibu bapa dan saudara yang lain. STB TB TP B SB 2. Saya selalu makan bersama ibu bapa dan saudara yang lain STB TB TP B SB

3. Saya bersama keluarga akan melawat ke tempat menarik semasa musim cuti sekolah STB TB TP B SB 4. Saya jarang sekali dapat berbual-bual dengan ibubapa. STB TB TP B SB

5. Saya akan memendam masalah yang dihadapi tanpa memberitahu kepada ibubapa. STB TB TP B SB 6. Saya suka bercerita peristiwa yang berlaku di sekolah kepada ibubapa. STB TB TP B SB 7. Saya akan beritahu kepada ibubapa setiap kali hendak keluar dari rumah. STB TB TP B SB 8. Saya seringkali disalahkan oleh ibubapa walaupun kesalahan yang dilakukan terlalu kecil. STB TB TP B SB 9. Saya bertindak melakukan sesuatu tanpa meminta pandangan ibubapa. STB TB TP B SB 10. Saya seringkali bersendirian di rumah. STB TB TP B SB

11. Saya dapati ibubapa saya sentiasa sibuk dengan kerja dan persatuan masing-masing. STB TB TP B SB 12. Saya dapti ibubapa saya mendengar masalah saya walaupun mereka keletihan. STB TB TP B SB 13. Saya tidak boleh mengkritik idea ibubapa walaupun bertentangan dengan idea saya. STB TB TP B SB 14. Saya bersama ibubapa membersihkan kawasan rumah bersama-sama bila kelapangan. STB TB TP B SB

99 15. Saya menghargai ibubapa saya yang sentiasa memberi perhatian bila saya kelihatan murung. STB TB TP B SB

BAHAGIAN D

1. Saya sukakan sekolah saya STB TB

TP

B

SB

2. Sekolah saya sentiasa berada dalam keadaan cantik, teratur dan kemas. STB TB TP B SB 3. Saya berpuas hati dengan keadaan kelas saya. STB TB TP B SB

4. Guru-guru bijak mengajar dan menyebabkan mata pelajaran yang diajar menjadi sangat menarik. STB TB TP B SB 5. Saya menyukai guru-guru saya kerana sikapnya yang bertanggungjawab, mengambil berat dan tidak pilih kasih. STB TB TP B SB 6. Guru-guru saling menunjukkan sikap membantu jika saya menghadapi masalah. STB TB TP B SB 7. Saya menceburi semua aktiviti di sekolah secara sukarela. STB TB TP B 8. Saya sering di beri tanggungjawab oleh guru. STB TB TP 9. Saya sentiasa gembira di sekolah. STB TB TP B B SB SB SB SB

10. Saya menghormati semua pengawas di sekolah saya. STB TB TP B

11. Saya menghormati pengetua dan semua guru di sekolah saya. STB TB TP B SB

STB TB TP B 9. Saya suka peraturan dan displin yang ketat. STB TB TP B SB SB SB 7. Saya memerlukan pendapat kawan saya dalam membuat keputusan. STB TB TP B BAHAGIAN E 1. Saya mempunyai rakan yang selalu bersama dengan saya. Saya gemar berkelompok bersama rakan-rakan di waktu rehat dan tempat-tempat. Saya senang di pujuk oleh rakan-rakan anda. Sikap guru membuat saya selesa berada di sekolah. STB TB TP B 14. STB TB TP B 2. Saya mudah menyesuaikan diri dengan tabiat rakan-rakan. Saya suka ke sekolah untuk bersama-sama rakan-rakan.100 12. Kebanyakkan nasihat dari rakan-rakan selalu saya ikuti. STB TB TP B SB 6. STB TB TP B SB SB SB 4. Saya selalu melakukan aktiviti dengan sekumpulan rakan sahaja. STB TB TP B 15. Saya rasa peraturan sekolah saya sangat ketat. Saya patuh pada kumpulan saya. STB TB TP B SB 5. Saya rasa peraturan dan displin sekolah saya sangat ketat. STB TB TP B 3. STB TB TP B SB . STB TB TP B 8. STB TB TP B SB SB SB SB 13.

STB TB TP B SB 15. STB TB TP B 5. STB TB TP B SB 12. STB TB TP B SB 11. Saya sering merasa risau. Jika saya dalam kesusahan. Saya gembira berada bersama-sama rakan setiap masa. STB TB TP B 3. Sesuatu aktiviti yang hendak saya lakukan perlu mendapat persetujuan rakan-rakan kerana saya takut dipulau. Saya menyembunyikan perasaan saya yang sebenarnya. Saya bekerjasama dengan orang lain. Saya rasa dapat berbincang dengan terbuka dengan rakan-rakan. Rakan rakan saya pernah mendorong saya melanggar undang-undang sekolah. rakan-rakan akan memberi pertolongan kepada saya. Saya dan rakan-rakan menyimpan dendam kepada guru-guru yang mengenakan tindakan disiplin terhadap kami. Saya tidak nampak butir-butir positif dalam diri saya. STB TB TP B . Saya tidak dapat menumpukan perhatian dengan baik.101 10. STB TB TP B 6. STB TB TP B SB 14. STB TB TP B 7. Saya membandingkan diri saya dengan orang lain. STB TB TP B SB 13. STB TB TP B 4. STB TB TP B SB BAHAGIAN F 1. STB TB TP B SB SB SB SB SB SB SB 2. Saya pernah cuai.

STB TB TP B B B B B B SB SB SB SB SB SB SB SB 12. Saya amat berpuas hati dengan diri saya. STB TB TP 11. STB TB TP 15. Saya suka mengumpat. Saya mencari kesalahan orang lain.102 8. STB TB TP B 9. Saya tidak suka berkelahi. Saya berbangga dengan keluarga saya. STB TB TP 10. STB TB TP B . Saya melukakan hati orang dengan tidak sengaja. STB TB TP 13. STB TB TP 14. Saya tidak percaya terhadap orang lain. Saya rasa diri saya disukai oleh keluarga dan rakan-rakan.

Umur 48 43 39 37 36 33 32 31 .

Pdd 1995 1 tahun Med (B&K) QUT 1996 2 tahun Pensyarah B&K Fak.Pdd 1998 4 tahun PhD QUT 2002 5 tahun Pensyarah Kanan (B&K) fak.UTM 1992 3 tahun Pen.27 22 Sijil perguruan MPTI 1981 5 tahun GURU SDAD 1986 4 tahun Sarjana Muda Pdd.Pdd 2007 . 1991 1 tahun PP (B&K) HEP. Pensyarah Fak. UPM 1990 1 tahun Guru Sek Tinggi Muar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->