P. 1
NurainSaripanMFP

NurainSaripanMFP

|Views: 173|Likes:
Published by felixdina

More info:

Published by: felixdina on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2011

pdf

text

original

PSZ 19 : 16 (Pind.

1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS▪
JUDUL : FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI TINGKAH LAKU VANDALISME DI KALANGAN REMAJA SEKOLAH MENENGAH SATU KAJIAN KES DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA SESI PENGAJIAN : SEMESTER 2 2006/2007 Saya NURAIN BINTI SARIPAN (HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. Perpustakaan Universiti Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. ** Sila tandakan ( √ ) (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

SULIT TERHAD TIDAK TERHAD

Disahkan oleh ________________________________ (TANDATANGAN PENULIS) Alamat Tetap: TS 11 Jalan Hashim, 84000 Muar, Johor Tarikh : 14 MEI 2007 CATATAN : * ** ________________________________ (TANDATANGAN PENYELIA) DR. MOHAMED SHARIF B. MUSTAFFA NAMA PENYELIA Tarikh : MEI 2007 Potong yang tidak berkenaan. Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertai bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI TINGKAH LAKU VANDALISME DI KALANGAN REMAJA SEKOLAH MENENGAH SATU KAJIAN KES DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA

NURAIN BINTI HJ. SARIPAN

FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI TINGKAH LAKU VANDALISME DI KALANGAN REMAJA SEKOLAH MENENGAH SATU KAJIAN KES DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA

NURAIN BINTI HJ. SARIPAN

Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

MEI 2007

“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)”. MOHAMED SHARIF BIN MUSTAFFA 14 MEI 2007 . Tandatangan Nama Penyelia Tarikh : : : …………………………………………………… DR.

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”. Tandatangan Nama Penulis Tarikh : : : ………………………………………… NURAIN BINTI HJ. SARIPAN 14 MEI 2007 .

Fareed. Doa dan restu Abang. Kak Salmi. Farahin. Nabila dan Hidayah….DEDIKASI DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG………… Bingkisan Ilmu ini dititipkan untuk………………… Suami tersayang……… Yahya bin Atan. Pengorbanan kalian terlalu berharga dan tidak ternilai…. Terima kasih sayang.ayah…. Hj. mak…. Saripan bin Kasiran. Hjh. . tidak akan kulupa buat selama-lamanya. untuk Abang. Adil.. Atan.. Tanti…. Jasa dan pengorbanan Abang tidak mungkin terbalas walau dengan segunung intan.dan terima kasih dari Umi. Buat Bonda juga Ayahanda tercinta…. yang telah banyak membantu. Terima kasih.. Kalian semua mengajarku erti sebuah PERSAHABATAN. namun untuk melupakan jauh sekali. Kasih sayang yang kalian curahkan seawal ku mengenal erti kehidupan. kejayaan Ain. itu yang Ain harapkan… Dan hari ini.. tak mampu kubalas.. Buat rakan-rakan dan teman yang dikasihi…. Aiman. dan KASIH SAYANG… Sesungguhnya kalian menjadi pembimbing selaku teman yang setia dalam perjuanganku…Semoga kejayaan akan menjadi milik kita… KENANGAN SEMALAM SENTIASA MEKAR DI INGATAN DAN TERINDAH UNTUK SELAMANYA… JUTAAN TERIMA KASIH KUUCAPKAN BUAT SEMUA…. Aidil. memberi nasihat dan dorongan kepadaku…. untuk kita dan anak-anak. Maleha binti Othman dan Hj.

Saripan- . Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pengkalan. Penghargaan ikhlas dan jutaan terima kasih kepada pensyarah pembimbing iaitu Dr. Cik Rosnah dan Cik Hjh. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan kaunselor sekolah yang berkenaan. Sekian terima kasih. Salmi. Pn. Cik Maizatul. -Nurain binti Hj. Ribuan terima kasih kepada Pengetua-pengetua Sekolah yang terlibat iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Dol Said. Terima kasih dengan kerjasama anda dan semoga anda berjaya di dalam bidang yang diceburi. Maizan. Aziah yang telah memberi kerjasama yang baik juga sudi meluangkan masa untuk memastikan kajian ini berjaya.PENGHARGAAN Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani. selaku penyelia kursus ini yang telah banyak membimbing dan memberi tunjuk ajar. Terima kasih di atas kerjasama yang pihak tuan berikan. komentar serta dorongan kepada saya di dalam menyiapkan penulisan ilmiah ini. Sekolah Menengah Kebangsaan Datok Haji Talib Karim. Syukur KeHadrat ALLAH SWT atas limpah kurnia dan rahmatnya. Pn. dapat saya menyempurnakan Projek Sarjana ini dalam masa yang ditetapkan. Mohamed Sharif bin Mustaffa. Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Sebang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Ghafar Baba yang telah memberi kebenaran pelajar-pelajar mereka sebagai responden dalam kajian ini.

. Bagaimanapun.i SINOPSIS Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar lelaki di negeri Melaka. Soal selidik yang digunakan mengandungi enam bahagian iaitu maklumat diri subjek. rakan sebaya dan konsep kendiri. sekolah. Subjek kajian adalah seramai 120 orang yang terdiri daripada pelajar tingkatan 4 dan 5. Melaka. sekolah dan konsep kendiri dengan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar sekolah. faktor keluarga. Data analisis menggunakan Kaedah Statistical Package for the Social Science – Extra (SPSS – X). Hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perhubungan bagi faktor rakan sebaya. jenis-jenis tingkah laku vandalisme. kajian menunjukkan perbezaan dalam tahap pendidikan ibu bapa mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Kajian ini merupakan kajian lapangan yang dijalankan di lima buah sekolah menengah di daerah Alor Gajah. faktor keluarga. Keputusan yang diperolehi menunjukkan tidak terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme dengan tingkat pendapatan ibu bapa.

ii SYNOPSIS This research was done to look into the factors influencing vandalisme among the male students in Malacca. Instead research showed differences in parents’ education level has on effect on vandalisme occurring among students. Questionnaires used included subject’s personal details. Data analysis used statistical package Method for the Social Science-Extra (SPSS-X). Result gained showed no effect of parents’ income scale with vandalisme. The research subjects consist of 120 students from among Form 4 and Form 5 students. school peers factor and also self-concept. school and self-concept factors for vandalisme occurring among school students. This research is an open research done in the Alor Gajah district in Malacca. family. . The result of the research also showed that there was no relation to peer. types of vandalisme. family.

3 1.5 PENGENALAN Pendahuluan Permasalahan Kajian Tujuan Kajian Limitasi Kajian Kesignifikanan Kajian 1 8 15 17 19 BAB 2 : 2.1 SOROTAN KAJIAN Pendahuluan 22 .1 1.2 1.4 1.iii KANDUNGAN Halaman SINOPSIS SYNOPSIS KANDUNGAN SENARAI RUJUKAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI CARTA SENARAI SINGKATAN DAN SIMBOL i ii iii vii viii ix x xi BAB 1 : 1.

4 3.1 3.6 Model Kajian Hipotesis Rumusan BAB 3 : 3.4.iv 2.4.1 2.3 2.4.3 Keluarga 2.5 3.4 Kajian Tempatan Kajian Luar Negara Definisi Konsep 2.3 3.2 Vandalisme Sosioekonomi Keluarga 22 25 31 31 33 34 35 36 38 39 40 42 2.5 2.2 3.4.9 METOD KAJIAN Pendahuluan Rekabentuk Kajian Tempat Kajian Subjek Kajian Alat Kajian Tatacara Kajian Kaedah Pemarkatan Analisis Data Kebolehpercayaan Alat Kajian 43 43 44 44 45 49 50 54 55 .6 3.6 Konsep Kendiri 2.4.4 Sekolah 2.4.5 Rakan Sebaya 2.5 2.7 3.8 3.2 2.

7 5.2 4.3 ANALISIS DATA DAN KEPUTUSAN KAJIAN Pendahuluan Keputusan Kajian Rumusan 57 57 65 BAB 5 : 5.1 4.9 Rumusan Keputusan Kajian Implikasi Kajian Limitasi Kajian 78 81 82 .8 5.6 Faktor Konsep Kendiri dengan Tingkah Laku di Kalangan Pelajar 74 5.v BAB 4 : 4.1 5. RUMUSAN DAN CADANGAN Pendahuluan 67 Pengaruh Faktor Status Sosioekonomi Keluarga Terhadap 67 Tingkah Laku Vandalisme 5.5 Faktor Rakan Sebaya dengan Tingkah Laku di Kalangan Pelajar 72 5.2 PERBINCANGAN.3 Faktor Keluarga dengan Tingkah Laku Vandalisme di Kalangan Pelajar 69 5.4 Faktor Sekolah dengan Tingkah laku Vandalisme di Kalangan Pelajar 71 5.

1 6.2 Pendahuluan Rumusan 84 85 .vi BAB 6 : SARANAN KAJIAN 6.

vii

SENARAI RUJUKAN

LAMPIRAN A B C D Data Mentah Syntax Analisis Realibility Keputusan Analisis E Diskriptif T test Ujian Korelasi

Soal selidik faktor-faktor yang mempengaruhi vandalisme di kalangan pelajar.

viii SENARAI JADUAL

NO JADUAL 3.4 3.7.1 3.7.2 Taburan Pelajar-Pelajar Mengikut Sekolah Markat Alat Ukuran Tingkah laku Vandalisme Pemarkatan Tingkat Pendidikan Ibu Bapa Terhadap Tingkah Laku Vandalisme 3.7.3 Pemarkatan Tahap Pendapatan Ibu Bapa Terhadap Tingkah Laku Vandalisme 3.7.5 Markat Alat Ukuran Faktor Pendorong Tingkah Laku Vandalisme 3.9.1 4.1 Analisi Realibiti Faktor-Faktor Salah Laku Vandalisme Ujian t ke atas Tingkah Laku Vandalisme dan Pendapatan Ibu Bapa 4.2 Ujian t ke atas Tingkah Laku Vandalisme dan Pendidikan Ibu Bapa 4.3 Keputusan Ujian Korelasi Di Antara Tingkah Laku Vandalisme Dengan Faktor Yang Mempengaruhi

HALAMAN 45 51 52

53

54

55 61

62

63

ix SENARAI RAJAH

NO RAJAH 2.5 Model Kajian Tentang Penyebab Tingkah Laku Vandalisme

HALAMAN 39

1 4.2 Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Bangsa Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Pendapatan Ibu Bapa 58 58 4.3 Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Tahap Pendidikan Ibu Bapa 59 4.x SENARAI CARTA NO CARTA HALAMAN 4.4 Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Pencapaian Akademik Pelajar 60 .

xi SENARAI SINGKATAN DAN SIMBOL r k > < dk JDK SRP SPM STPM SMPS SMSP SDHTK SDDS SMKGB Nilai Pekali Korelasi Aras Keyakinan Lebih Daripada Kurang Daripada Darjah Kebebasan Jumlah Dalam Kumpulan Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia Sekolah Menengah Pulau Sebang Sekolah Menengah Seri Pengkalan Sekolah Datok Haji Talib Karim Sekolah Dato’ Dol Said Sekolah Menengah Kebangsaan Ghafar Baba .

Golongan ini kerap menjadi sasaran. Di Barat fenomena . kritikan dan tuduhan bahawa mereka terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang disebut vandalisme. Segala golongan yang dikaitkan dengan perbuatan yang tidak berakhlak ini adalah pelajar-pelajar sekolah dan remaja serta para penganggur yang kerjanya hanya melepak di kompleks membeli belah.1 BAB 1 PENGENALAN 1. batu batan di tepi pantai. the beauties of nature. public and private property. Kamus Oxford Advanced Learner’s mentakrifkan vandalisme sebagai “willfully destroy or damage (public property) dan vandal sebagai ‘person who willfully destroys or damage works of art. pengacau orang lalu lalang dan menjadi kutu malam. etc’. Di Barat fenomena vandalisme dengan perbuatan-perbuatan yang disebut vandalisme.1 Pendahuluan Vandalisme bukanlah satu isu baru di Malaysia. pondok telefon dan di bangunan sekolah termasuk kerusi dan meja pelajar. tandas-tandas awam. malah ia hangat diperbincangkan oleh media massa. Di mana-mana sahaja kita sering terserempak dengan bangunan yang diconteng dan dilukis dengan lukisan yang sungguh abstrak. Gambar-gambar dan lukisan lucah mudah sahaja dijumpai pada tembok-tembok.

Pada tahun 1952. kajian terpenting mengenai sikap buruk pelajar-pelajar adalah seperti mencuri dan bersikap kasar. Budaya Barat yang menular ke negara ini melalui media massa telah mempengaruhi pola tingkah laku pelajar dan remaja kita. Pelajar-pelajar tidak memikirkan kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Ini terbukti apabila sejak 1968 lagi. Sikap buruk ini merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pihak sekolah (Lander. trendnya kini sudah berubah. perbuatan merosakkan harta benda di sekolah dikategorikan sebagai salah laku yang berat dan serius. Kebanyakan sekolah di merata-rata tempat. Di Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengedarkan surat pekeliling yang membenarkan pelajar-pelajar yang melakukan kesalahan ini dibuang dan digantung sementara waktu. di bawah undang-undang 1. 1954). 1996). Dalam tahun-tahun 50-an. Masalah merosakkan harta benda sekolah. Mereka sewenang- . telah menjadi fenomena lumrah dalam alam persekitaran sekolah.2 vandalisme dikaitkan dengan pemuda-pemudi punk dan rock. Namun begitu. kecuaian dan merokok. secara sedar atau tidak. Gluek. Perbuatan tidak bertanggungjawab ini mendapat perhatian serius dari pihak sekolah dan juga masyarakat. perbuatan vandalisme menjadi isu utama yang hangat di perbincangkan oleh media massa.5 merosak atau membinasakan harta sekolah (Mohd Zin Sham.3. Eleanor dan Sheldon (1968) menyenaraikan sikap buruk pelajar adalah seperti melanggar peraturan kerana kurang diberi perhatian.

3 wenangnya merosakkan dan mengotori kemudahan dan persekitaran sekolah tanpa rasa bersalah langsung. mengapakah pelajar begitu mudah terpengaruh dengan aktiviti yang tidak sihat?. 1994) vandalisme dilakukan oleh beberapa kategori pelajar. tembok. Bukankah perbuatan menconteng merupakan suatu kerja yang sia-sia?. Motif perbuatan mereka tidak jelas. Tidakkah pelajar sedar yang perbuatan mereka tidak mendatangkan sebarang faedah? Seperti mana yang dikatakan. maka segala perasaan tidak puas hati dan kekacauan fikiran diluahkan melalui tulisan-tulisan dan lukisan yang tidak tentu hala. Persoalannya sekarang. Pelajar yang hidup keseorangan merasakan dunia ini tidak bermakna. yang melakukan perbuatan vandalisme hanya secara suka-suka. Pada peringkat ini pelajar mengalami krisis psikologi dan konflik batin yang hebat. Tidak terlintas dalam fikiran mereka bahawa perbuatan vandalisme boleh membawa akibat yang tidak baik seperti permandangan yang menyakitkan mata. golongan pelajar yang mengalami tekanan jiwa yang hebat. Setiap . Apa yang terlintas dalam fikiran dicurahkan atas permukaan meja. Menurut (Ann Wan Seng. dunia pelajar penuh dengan pergolakan untuk mencari identiti diri. Oleh kerana tidak ada tempat yang sesuai untuk mereka mencurahkan isi hati. simen dan batu-batan. golongan pelajar dalam kategori ini mempunyai alasan untuk melakukan vandalisme. Pertama. kerusi. Kesunyian yang dihadapi menyebabkan mereka melakukan perbuatan menconteng sekadar untuk menarik perhatian orang ramai. Mungkin sekadar untuk menghabiskan masa lapang. Kedua. Di samping itu.

Golongan yang keempat pula terdiri daripada remaja yang mabuk bercinta. ia akan mendatangkan masalah yang rumit kepada negara. rindu terpaku dan kasih diukir. kita dapati sesetengah tempat diconteng dengan gambar-gambar lucah. Golongan ketiga pula terdiri daripada mereka yang sentiasa tidak puas hati dengan keadaan diri dan masyarakat. Apabila mereka berbuat demikian. Mereka tidak mempunyai matlamat dan gemar melakukan kesalahan ini apabila berkumpul dengan rakan-rakan mereka.4 perkataan yang ditulis dan bentuk benda yang dilakar menggambarkan kekacauan jiwa remaja tersebut. Vandalisme dan golongan ini bertumpu di taman-taman. Golongan ini melakukan vandalisme tanpa kesedaran dan pertimbangan yang rasional. kata-kata yang memberahikan. Sekiranya gejala vandalisme ini tidak dikurangkan secara berkesan. seperti peralatan canggih. Antara hasil ukiran ialah lambing love. Datuk Lee Lam Thye (1997) menyatakan orang yang merosakkan harta benda merupakan golongan remaja yang ingin bebas tetapi dikongkong oleh ibu bapa. Demi cinta abadi kasih terpahat. Tidak ada faedahnya negara pesat membangun dan menggunakan teknologi yang baru. mereka berasa puas dapat menggangu kehidupan orang lain. tepi pantai dan tempat rekreasi. Pelaku akan merasa puas setelah melakukan perbuatan tersebut. sedangkan para pelajar yang bakal menjadi jentera penggerak adalah generasi yang tidak . anak panah dan ukiran nama merpati sejoli. Dorongan emosi menguasai diri mereka daripada akal fikiran. Oleh itu.

memecah pasu bunga. memecah pintu. Manakala. . merosakkan sinki dan mengoyak poster. lagi masalah salah laku di kalangan pelajar memerlukan tindakan bersepadu yang serentak dan menyeluruh dari setiap lapisan masyarakat. Norainon Othman. Keuntungan negara terpaksa diagihkan untuk memperbaiki dan mengganti semula harta benda yang telah dirosakkan. ibu bapa. kerap dan tidak kerap. Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGOs) dan lain-lain (dlm. Kebanyakan jenis-jenis vandalisme ini dilakukan dalam keadaan yang spontan dan tidak di rancang terlebih dahulu. jenis-jenis tingkah laku merosak Perumahan Mahasiswa dibahagikan mengikut kekerapan iaitu amat kerap. merosak meja dan memecah papan kenyataan antara yang amat kerap dilakukan. merosak dan mencuri harta benda sekolah. Menurut kajian Taip Abu (1989) pula. Kajian ini menunjukkan menconteng dinding. serangan dituju kepada harta benda seperti pecah masuk. kesalahan yang tidak kerap dilakukan adalah menanggalkan tompok lampu dan merosakkan televisyen. Ini termasuklah guru.5 bermoral dan tidak bertanggungjawab dalam memelihara harta benda negara. Menurut Datuk Lee Lam Thye. membengkok kipas. serang dituju untuk menganggu rutin sekolah seperti kebakaran. memecahkan kotak hosereel dan memecahkan glass point bomba. ugutan bom dan bunyi loceng amaran palsu. kedua. Kerosakan yang hanya kerap dilakukan adalah seperti mengalihkan pemadam api. 1997) Laporan Salah laku Murid Sekolah Malaysia (1996) mengkelaskan dua bentuk serangan terhadap sekolah: pertama.

memecahkan vending machine. memecahkan peti duit telefon atau memecahkan penutup alat pemadam api. Ini kerana golongan remaja khasnya adalah harapan masyarakat dalam mewarisi kepimpinan dan pembangunan negara pada masa depan. masyarakat dan sekolah. Vandalisme berbentuk keinginan – Vandalisme atau kerosakan dilakukan adalah bertujuan untuk mendapatkan atau memperolehi sesuatu. Tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar dipengaruhi oleh banyak faktor. tingkat pendapatan ibu bapa dan taraf pendidikan. Misalnya. Vandalisme ini amat sering berlaku di sekolah.6 Sulaiman Alias (1994) menyatakan golongan remaja yang melakukan vandalisme merosakkan harta benda tanpa ada sebarang sebab serta tidak memperolehi apa-apa keuntungan dari perbuatannya itu. faktor keluarga. . faktor rakan sebaya dan faktor diri sendiri. faktor yang dipilih dalam kajian ini adalah faktor sosioekonomi. Namun. faktor sekolah. Mereka ingin menarik perhatian orang ramai dan memperkenalkan dirinya secara negatif. Pelajar-pelajar sekolah melakukan vandalisme berdasarkan tujuannya yang berbeza-beza. Cohen (1968) dan Bowles (1982). misalnya telah membahagikan perbuatan vandalisme kepada enam kategori berikut: I. Salah laku begini selalunya menunjukkan bangkangan terhadap sesuatu atau luahan kekecewaan pelaku kepada keluarga. pengaruh yang paling dominan perlu diketengahkan untuk mencari penyelesaian terhadap salah laku vandalisme. Oleh itu.

Ia juga dilakukan kadangkala untuk tujuan permainan dan merupakan kegiatan merosak yang paling kerap berlaku di sekolah. III. V. Ia berpunca dari hasrat untuk membalas dendam ke atas satu tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Cohen menjelaskan vandalisme jenis ini adalah seakan-akan serupa dengan vandalisme taktikal. Vandalisme yang dirancang – Vandalisme jenis ini biasanya dilakukan untuk mencapai satu-satu keinginan. Mengecat atau menyembur cat di dinding-dinding bangunan sekolah atau tandas dengan menulis slogan-slogan politik tertentu. Antara contoh vandalisme bersifat taktikal ini ialah merosakkan loceng atau membunyikan loceng keselamatan dan dengan ini matlamat akhir yang diingini ialah loceng kecemasan tersebut akan terus berbunyi dan menganggu pelajar-pelajar lain. membakar pintu dinding bangunan adalah beberapa contoh yang sering dilakukan. . IV. Vandalisme bersifat balas dendam – Vandalisme jenis ini adalah sangatsangat ditakuti oleh pihak sekolah. Vandalisme bersifat suka-suka – Vandalisme jenis ini dilakukan untuk tujuan suka-suka. Tindakan membalas dendam yang dilakukan seperti memecahkan cermin tingkap. Ia juga merupakan sesuatu perbuatan yang disedari yang mempunyai matlamat yang telah difikirkan. satu pertandingan diadakan di kalangan pelajar bagi tujuan siapa yang boleh memecahkan kotak hosereel atau memecahkan glass point system pencegah kebakaran tanpa diketahui oleh pihak sekolah. Vandalisme ideological – Vandalisme jenis ini mempunyai matlamat ideologi besar yang telah dirancang. Misalnya.7 II.

pihak Kementerian Pendidikan.736 pelajar. Pada tahun 1993. namun perbuatan kesalahan yang dilakukan memerlukan tindakan serius dari pihak berkaitan bagi mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong peningkatan aktiviti-aktiviti vandalisme di kalangan pelajar di negara kita.622 pelajar dan pada tahun 1995 terus meningkat kepada 2. Mengikut perangkaan statisitik yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada tahun 1994 pula meningkat hingga 2. Cohen menyifatkan vandalisme jenis ini sebagai cara menunjukkan rasa tidak puas hati atau rasa kekecewaan terhadap sesuatu. ibu bapa dan masyarakat secara umum. ternyata tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar meningkat dari setahun ke setahun. Walaupun bilangan kes tingkah laku vandalisme di kalangan 1. seramai 2. .2 juta pelajar menengah jumlahnya mungkin kecil.8 VI. merosakkan harta benda murid.226 pelajar terlibat dalam vandalsime. 1. Vandalisme bersifat merosak – Vandalisme jenis ini merupakan satu perbuatan merosak yang paling ganas.2 Permasalahan Kajian Tingkah laku vandalisme sekolah di Malaysia meliputi merosakkan harta benda sekolah. Ini telah menimbulkan kebimbangan di kalangan pihak berkuasa. merosakkan harta benda guru dan merosakkan harta benda kantin di sekolah membabitkan para pelajar telah mendapat tumpuan ramai.

51%) dibuang sekolah.012 pelajar (16. 1. 29. Daripada jumlah itu seramai 534 pelajar (33.90%) dirotan lebih tiga kali dan 882 orang (0.562 pelajar (0.43 peratus) diberi amaran.66%) diberi nasihat. Menurut Laporan Disiplin Pelajar (1991).020 pelajar (2.80%) dirotan sekali.45 peratus dan 4. Mengenai tindakan hukuman yang agak berat pula. pada tahun 1993 seramai 63. didapati 23 pelajar ulangi bukan sekali. Wan Zahid Nordin (1997).38 peratus dirotan tiga kali.018 pelajar (15.41 peratus pada tahun 1996 melibatkan seramai 3902 orang pelajar berbanding 2736 pelajar yang terlibat dalam aktiviti vandalisme pada tahun 1995.07 peratus dilaporkan kepada polis. 27.70%) pelajar dikenakan tindakan amaran. 16. malah berulang kali tingkah laku vandalisme.27%) dirotan sebanyak tiga kali.919 pelajar (2. Tingkah laku yang sering diulangi ialah mengguris dan mencalarkan perabot seperti meja dan kerusi .59 peratus dirotan dua kali dan 2. 0. 18.353 orang (36.90%).114 pelajar (8. Ini kerana jumlah kes vandalisme terus meningkat kepada 8. Berbagai tindakan dikenakan ke atas pelajar-pelajar yang bertingkah laku vandalisme.9 Ternyata perlakuan vandalisme pelajar sekolah sering membawa kepada jenayah remaja. 14. Tindakan atau hukuman tidak memberi kesan positif mengurangkan perlakuan vandalisme di kalangan pelajar. Dari 159 kes pelaku vandalisme yang direkodkan dalam tahun 1996. Bagi tindakan vandalsime berat seramai 2. gantung persekolahan melibatkan 5.893 pelajar di seluruh negara yang melakukan vandalisme.18%) dirotan sebanyak dua kali dan 3. seramai 1. Menurut Dr.16 peratus dibuang sekolah.20 peratus diberi nasuhat.

Utusan Malaysia (30 Mei 2000) melaporkan bahawa lima orang pelajar ditahan reman bersama seorang penganggur kerana cuba membakar rumah guru sekolah di Kota Tinggi. adalah tidak mustahil sekiranya vandalisme ini meningkat di masa akan datang. Ternyata tindakan dan hukuman yang diambil oleh pihak sekolah kurang berkesan dalam membendung perlakuan pelajar-pelajar yang pernah dikenakan tindakan.10 dengan perbagai perkataan dan symbol. Dan memandangkan kepada statistik yang diperolehi dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Ismail. Akhbar Utusan Malaysia 5 April 1989 melaporkan polis menahan seorang pelajar lelaki berhubung dengan kejadian dua letupan kecil di bilik tandas Sekolah Menengah Taman Tun Dr. Tindakan . Akhbar Metro 19 Jun 1996 melaporkan pelajar sebuah sekolah di Tampoi bertindak menconteng nama seorang guru lelaki disiplin pada dinding bangunan bilik air sekolah berkenaan dengan kata-kata lucah menggunakan penyembur cat. Kesan letupan itu mengakibatkan tingkap-tingkap kaca pecah dan beberapa kepingan logam berselerak dalam tandas tersebut. Pelajar-pelajar berkenaan difahamkan cuba membalas dendam terhadap guru wanita yang sering melaporkan tingkah laku mereka kepada guru disiplin. Malah pelajar terbabit bertindak keterlaluan menconteng kata-kata memalukan iaitu guru itu mempunyai hubungan sulit dan merogol seorang guru wanita. menconteng dinding dengan kata-kata lucah terutamanya di tandas-tandas dan memecahkan cermin tingkap. Gejala vandalisme di negara ini didapati semakin hari semakin meningkat. yakni pelajar-pelajar yang pernah dirotan.

dan sekiranya tidak dikawal maka akan membawa kepada perlakuan jenayah yang lebih berat di kalangan pelajar sekolah. menjadi mangsa segelintir pelajar yang suka melakukan tingkahlaku vandalisme yang masih terbelenggu dengan perangai yang tidak bertamadun. Bagai pepatah “madu diberi. Pada fikiran orang yang waras sudah tentu kita tidak sanggup memusnahkan bangunan institusi di mana tempat kita mendapatkan ilmu untuk membentuk kita supaya menjadi seorang manusia. maka sikap pelajar-pelajar yang terbabit seolah-olah mereka “buta hati dan buta perut”. Kumpulan pelajar-pelajar yang terlibat ini. seolah-olah telah hilang pertimbangan diri dan kewarasan fikiran. mencurah ilmu mendidik anggota masyarakat. tempat mereka mencari rezeki halal. Keadaan ini menggambarkan betapa seriusnya perlakuan vandalisme. di mana mereka telah mengambil tindakan membakar rumah guru itu untuk meluahkan rasa marah. sebuah bilik darjah Sekolah Kebangsaan Rawang telah musnah dalam satu kebakaran dipercayai . Sebaliknya mereka turut mengiringi marak api yang menjilat bilik guru dengan kata-kata caci maki dan sumpah seranah yang ditulis pada bangunan sekolah sebagai protes dan melepaskan geram.11 guru itu telah menimbulkan kemarahan. Masyarakat sepatutnya turut merasa betapa hancurnya hati guru-guru sekolah itu apabila melihat sebuah bangunan yang selama ini dianggap mulia. Mereka bertindak semakin ganas dan perbuatan mereka terkeluar dari jangkaan kita yang waras. Kes terbaru yang dilaporkan oleh Utusan Malaysia (19 Jun 2000). Amat pelik sekali mereka sedikitpun tidak merasa sayang kepada bangunan sekolah tempat mereka mendapat pendidikan. tuba yang dibalas”.

12 akibat perbuatan khianat. Dalam kejadian tersebut sebuah almari berisi beratus-ratus buku rujukan, buku tamabahan serta soalan peperiksaan untuk pelajar tahun 6 telah musnah. Pihak polis telah mengesahkan terdapat unsur-unsur jenayah berdasarkan penemuan puntung-puntung mancis di kawasan berkenaan. Pihak polis tidak menolak kemungkinan besar perbuatan ini dilakukan oleh pelajar sekolah. Nampaknya gejala vandalisme dan salah laku pelajar semakin hari semakin meruncing sehingga membawa kepada perlakuan jenayah yang lebih berat lagi. Pelajar begitu berani bertindak liar dan ganas tanpa rasa perikemanusiaan langsung. Justeru, langkah-langkah drastik perlu diambil oleh pihak-pihak terbabit untuk mencegah serta membanteras tingkah laku negatif pelajar-pelajar sekolah.

Menurut Prof. Diraja Ungku Aziz (Utusan Malaysia, Mei 1999) Perkhidmatan Nasional atau National Service perlu dikuatkuasakan di Negara sebagai salah satu cara mendisiplinkan remaja dan mencegah gejala vandalisme. Penguatkuasaan undangundang dengan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku vandalisme akan menjadi pengajaran dan tauladan serta menjauhkan individu tersebut daripada perbuatan vandalisme. Datuk Lee Lam Thye (Dewan Siswa, Mac 1998, m.s 13), Pengerusi Jawatankuasa Anti Vandalisme DBKL bersetuju mengenakan tindakan lebih tegas ke atas pesalah vandalisme. Manakala Prof. Khoo Kay Kim (Utusan Malaysia, 5 Februari 1998) pula menggesa semua pihak mengamalkan sikap tegur menegur dan sayangkan harta benda adalah penawar yang paling mujarab untuk mengubat penyakit vandalisme daripada menular.

13 Secara umumnya, faktor yang menyumbangkan ke arah salah laku vandalisme pelajar ialah faktor sosioekonomi, keluarga, sekolah, rakan sebaya dan konsep kendiri. Laporan Salah Laku Pelajar (1996) menunjukkan punca utama salah laku pelajar ialah faktor diri sendiri 152,806 kes. Punca kedua ialah faktor keluarga melibatkan 25,657 kes. Faktor persekitaran yang terdiri daripada pengaruh rakan sebaya dan masyarakat adalah 1,326 kes. Bagi kajian faktor-faktor tersebut dijangkakan mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar.

Taraf sosioekonomi keluarga mempunyai hubungan yang signifikan dengan salah laku pelajar (Abdul Hanid Halit, 1998). Dapatan kajian Abdul Raof Dahaman (1986) ke atas pelajar-pelajar lelaki di sekolah menengah terhadap tingkah laku devian mendapati pelajar-pelajar terbabit berasal dari status sosioekonomi yang rendah. Ini mungkin disebabkan ibu bapa mereka keluar bekerja untuk menambah pendapatan keluarga. Ibu bapa yang kurang pendidikan juga kurang memberi perhatian kepada pelajaran anak-anak mereka. Ini bertepatan dengan kajian Alim Muntu (1988) yang mengkaji tingkah laku devian di kalangan pelajar sekolah menengah di Sabah mendapati kebanyakanya berlatar belakangkan keluarga berpendidikan sekolah rendah dan ada keluarganya yang tidak pernah langsung bersekolah.

Institusi keluarga kini kurang memberi perhatian dalam pembentukan sahsiah keluarga terutama terhadap anak-anak. Akibatnya konflik keluarga akan timbul dan anak-anaklah yang menjadi mangsa. Hal ini disokong oleh Galamus dan Maggs (1991) yang menyatakan tahap konflik keluarga yang tinggi menyebabkan remaja terlibat dalam tingkah laku bermasalah.

14

Hubungan ibu bapa dan pelajar adalah penting dalam sesebuah keluarga. Perhubungan yang negatif dalam sesebuah keluarga menyebabkan pelajar bertindak di luar dugaan seperti terlibat dengan tingkah laku devian atau anti-sosial. Hal ini dapat dilihat menerusi kajian yang dilakukan oleh Othman Bin Bakar (1983) yang mendapati kenakalan berpunca dari ibu bapa yang kurang mengambil berat terhadap kegiatan seharian anak-anak. Alim Muntu (1988) pula menambah salah laku di kalangan pelajar terjadi kerana pelajar-pelajar kurang merasai kemesraan dalam keluarga.

Di samping itu, faktor sekolah juga menjadi salah satu faktor penyumbang kepada salah laku pelajar. Persekitaran sekolah mungkin mengandungi unsur-unsur seperti struktur bilik darjah, interaksi di antara guru-pelajar, pelajar-pelajar dan pelajarpersekitaran. Menurut Smith (1969), masalah akan timbul jika kemerosotan berlaku dalam perhubungan di antara guru dan murid. Ini dibuktikan dengan kajian oleh Cohen (1972), di mana faktor sekolah berpunca dari persepsi negatif pelajar terhadap gurunya, sikap dan personaliti dan kokurikulum yang tidak fleksibel.

Kebanyakan kejadian salah laku yang dilaporkan di akhbar-akhbar membabitkan beberapa kumpulan pelajar. Ini jelas menunjukkan bahawa peranan rakan sebaya merupakan pengaruh kuat kepada pelajar dalam membuat sesuatu tindakan. Berdasarkan Differential Association Theory seorang remaja tidak berminat atau tidak berhasrat untuk melakukan sesuatu aktiviti sebelumdia menggabungkan diri dengan mereka yang terlibat dengan aktiviti tersebut (Hirchi & Selvin, 1973). Hal ini disokong oleh Othman

Heng Keng Chian (1989) dalam kajiannya menyatakan pelajar yang rendah konsep kendiri tidak suka pada sekolah mereka. rakan sebaya dan konsep kendiri. kaunselor dan guru untuk menangani masalah vandalisme di kalangan pelajar sekolah dengan lebih berkesan. kajian ini dapat membantu para pendidik. merasa sunyi dan merasakan diri tidak popular. Di samping itu. sekolah. sebaliknya pelajar-pelajar tidak nakal memiliki konsep kendiri yang positif.15 bin Bakar (1983) yang menyatakan bahawa pelajar lebih cenderung untuk berkelakuan devian apabila bersama rakan-rakan. Secara umumnya. rakan sebaya dan diri sendiri. Secara ringkasnya tujuan kajian ini ialah: . 1. pengkaji ingin melihat sama ada faktor tersebut mempunyai hubungan dengan salah laku vandalisme. sekolah. keluarga. pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang positif adalah kurang atau tidak langsung terlibat dalam salah laku. manakala pelajar yang mempunyai konsep kendiri negatif adalah golongan yang paling tinggi potensinya untuk terlibat dalam tingkah laku ini. Tidak dapat dinafikan faktor konsep kendiri turut mempengaruhi salah laku pelajar. keluarga. Hal ini bertepatan dengan kajian Anidah Ithnin (1991) yang mendapati pelajar nakal memiliki konsep kendiri yang negatif. Berdasarkan kelima-lima faktor yang diketengahkan dalam kajian ini iaitu faktor sosioekonomi.3 Tujuan Kajian Kajian ini bertujuan melihat faktor-faktor penyebab yang mendorong pelajar bertingkah laku vandalisme atau merosak harta benda di sekolah dari sudut sosioekonomi.

kajian ini bertujuan untuk melihat sama ada faktor keluarga mempunyai hubungan dalam mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. adaptasi dan dapat menghindarkan anak-anak daripada bertingkah laku vandalisme. Menurut Hurlock (1967).16 Pertama ialah untuk melihat sama ada terdapatnya perbezaan status sosioekonomi keluarga di kalangan pelajar yang bertingkah laku vandalisme. Faktor keluarga yang akan dikaji ialah dengan melihat sejauh manakah hubungan ibu bapa terhadap anak-anak. Ketiga. kajian ini juga melihat sama ada faktor sekolah mempunyai hubungan dalam pembentukan sesuatu tingkah laku pelajar. keluarga yang mengamalkan komunikasi yang mempunyai kesepaduan. . Kedua. Ini kerana hubungan ibu bapa dan anak-anak dalam sesebuah keluarga dapat mempengaruhi pembentukan dan perubahan tingkah laku anak-anak. Selalunya ibu bapa dari status sosioekonomi yang tinggi lebih mengambil berat terhadap pelajaran anak-anak. bilik darjah. Faktor sekolah yang terlibat dalam kajian ialah faktor persekitaran. Status sosioekonomi juga dilihat pada tahap pendidikan dan tingkat pendapatan ibu bapa yang berbeza turut memberi perbezaan pada cara dan gaya didikan terhadap anak-anak. sikap guru-guru dan pembelajaran yang dijalankan. Kajian ini ingin melihat pengaruhnya terhadap pembentukan tingkah laku pelajar.

Sekolah Menengah Dato’ Dol Said. Sekolah Menengah Seri Pengkalan dan Sekolah Menengah Ghafar Baba. Dalam zaman persekolahan pelajar lebih mudah mendekati rakan sebaya dan cuba mencari identiti melalui pengaruh rakan sebaya. 1. Sekolah Menengah Datuk Hj. Jabatan Pendidikan Melaka yang menunjukkan kadar salah laku vandalisme yang tinggi di kalangan sekolah luar bandar. Talib Karim. Di samping itu. Ini kerana dalam usia tersebut tingkah laku vandalisme yang dilakukan oleh pelajar adalah nyata dan mereka berada di alam pertengahan remaja yang akan menghadapi masalah dalam penyelesaian perkembangan diri. Sekolah-sekolah tersebut dipilih kerana terletak di luar bandar dan dipercayai kadar vandalisme adalah tinggi.4 Limitasi Kajian Dalam kajian ini tingkah laku vandalisme ini hanya dikaji bagi daerah Alor Gajah. kajian ini juga bertujuan melihat sejauh mana faktor rakan sebaya sebagai pendorong seseorang bertingkah laku vandalisme. Ini disokong oleh Zuzly bin Ibrahim (1989) yang menyatakan pengalaman ketika waktu persekolahan berkesan terutamanya dalam hubungan dengan rakan sebaya. Lima buah sekolah sahaja dipilih untuk diedarkan soal selidik kepada para pelajar iaitu Sekolah Menengah Pulau Sebang. Subjek kajian pula dipilih di kalangan pelajar yang berumur antara 16 hingga 18 tahun iaitu pelajar-pelajar dari tingkatan empat dan lima.17 Keempat. . sekolah-sekolah ini dipilih berdasarkan Laporan Disiplin Unit HEM.

pelajar-pelajar ini tidak dapat ditangkap sewaktu melakukan perbuatan tersebut.18 Semua subjek yang dipilih adalah lelaki. Pengkaji juga terhad dalam memilih pelajar yang dikategorikan sebagai pelaku tingkah laku vandalisme. Kajian ini juga hanya menumpukan kepada sekolah menengah sahaja. selain dari melihat rekod disiplin pelajar daripada Guru Hal Ehwal Murid. . Oleh itu. Mereka mahu menunjukkan “kehebatan” mereka dengan merosakkan harta benda di sekolah untuk mencari pengaruh di kalangan rakan sebaya. Ini disebabkan perbuatan ini dilakukan secara bersembunyi dan sukar dikesan oleh pihak sekolah. Ini mungkin disebabkan oleh faktor kelangsangan di mana kanak-kanak lelaki terbukti lebih langsang dari kanak-kanak perempuan. Pengkaji merasakan adalah wajar dikaji pelajar sekolah menengah sahaja kerana mereka lebih cenderung melakukan salah laku vandalisme. Ini disebabkan dalam kajian lepas didapati pelajar lelaki lebih dominan dalam bertingkah laku merosakkan harta benda sekolah. Mereka ditangkap berdasarkan maklumat dari saksi seperti pelajar-pelajar lain. Dalam kebanyakan kes. pengawas dan guru-guru yang melihat kejadian tersebut. pengkaji turut dibantu oleh guru disiplin dan kaunselor untuk memilih subjek yang paling tepat. Pelajar-pelajar ini lebih berani melakukan tingkah laku ini kerana menganggap diri mereka adalah senior di sekolah.

Kalau perbuatan ini didiamkan begitu sahaja tentu ia menggalakkan lagi perbuatan vandalisme. Apabila remaja meningkat dewasa. Bagi menjayakan matlamat ini. memecah masuk dewan makan. Pelajar hari ini merupakan pelapis yang bertanggungjawab merealisasikan wawasan negara dan mempunyai tugas untuk dilaksanakan dengan sempurna. Perbuatan vandalisme tidak boleh dibiarkan. perbuatan ini akan terhenti dengan sendiri. Isu vandalisme tidak boleh dianggap remeh kerana tanpa adanya sikap bertanggungjawab terhadap harta benda sekolah dan moral yang tinggi. Vandalisme dilakukan berterusan dari generasi ke generasi seolah-olah menjadi warisan yang mempunyai waris-warisnya. .19 1. memancitkan kereta guru dan merosakkan pintu peti sejuk untuk mencuri makanan dan lain-lain lagi. memecahkan pasu bunga. Biarkan remaja melakukan sepuas-puasnya sehingga jemu.5 Kesignifikanan Kajian Salah laku di kalangan pelajar remaja umunya semakin menular dan serius di sekolahsekolah dengan terdapatnya kes-kes pelajar yang berani memecahkan syiling. Bagi sesetengah orang mereka tidak peduli terhadap perbuatan menconteng ini kerana mereka menganggapnya hanyalah fenomena sementara. Oleh itu penyelesaian perlu dicari seperti menyediakan tempat khas untuk para remaja meluahkan isi hati dan melakar sesuka hati. Akibatnya negara akan lumpuh. langkah-langkah perlu diatur untuk mengurangkan gejala vandalisme dari terus diamalkan oleh pelajar-pelajar. negara akan mempunyai pelapis negara yang rapuh. Benarkah begitu?. Namun begitu tidak ada jaminan bahawa langkah ini akan berjaya.

Diharap faktor sosioekonomi. NGOs’ dan golongan cendekiawan perlu menghulurkan bantuan tenaga. Pihak sekolah. kajian ini dijalankan dengan harapan supaya dapat memberi gambaran sebenar tentang faktor-faktor penyebab tingkah laku vandalisme. buah fikiran dan kewangan bagi mengurangkan salah laku vandalisme. Hasil kajian ini secara praktisnya dapat menjadi panduan untuk mengurangkan kadar vandalisme di kalangan pelajar. Tempat-tempat awam mudah menjadi tumpuan mereka. . Sehubungan dengan itu. sekolah. keluarga.20 Pengalaman di negara Barat telah menunjukkan kegagalan kerana para remaja tidak gemar pergi ke tempat yang disediakan untuk melakukan vandalisme. rakan sebaya dan konsep kendiri yang dikaji dapat menolong semua pihak mengatasi masalah ini dan terus menular. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama kerajaan perlu menyediakan program-program bagi membendung masalah ini setelah mengetahui punca-punca sebenar perlakuan ini. terutamanya kaunselor diharap memberi perhatian yang khusus kepada pelajar-pelajar yang bermasalah berdasarkan punca-punca yang menyebabkan pelajar tersebut melakukan vandalisme. Kajian ini juga diharap dapat menentukan faktor yang paling signifikan terhadap salah laku vandalisme. Masyarakat seperti jiran tetangga. Bagaimanapun budaya dan proses pembelajaran yang berbeza di Barat memungkinkan cadangan ini diadakan dengan berdasarkan persekitaran tempatan.

.21 Pengkaji berharap dengan adanya kajian ini. Dengan terbanterasnya masalah ini. sedikit sebanyak boleh membantu para pendidik dan kaunselor yang terdapat di sekolah untuk mengetahui dan memahami punca-punca berlakunya vandalisme di kalangan pelajar sekolah. negara dapat melahirkan generasi muda yang berwibawa dan dihormati.

keluarga dan sekolah. Kajiankajian mengenainya telah banyak dilakukan oleh pengkaji-pengkaji tempatan mahupun di luar negara. 2. Dapatan kajiannya menunjukkan pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang rendah tidak suka pada sekolah.2 Kajian Tempatan Heng Keng Chian (1989) mengkaji perlakuan devian ke atas pelajar-pelajar yang berumur antara 14 hingga 18 tahun melalui temubual dan pemerhatian. merasakan diri tidak popular dan tidak puas hati dengan keadaan diri sendiri. Beliau mengkaji faktor konsep kendiri. Berikut dibincangkan penyelidikan yang pernah dijalankan dengan tingkah laku vandalisme.1 Pendahuluan Tingkah laku devian di kalangan pelajar bukanlah suatu fenomena yang baru.22 BAB 2 SOROTAN KAJIAN 2. merasa sunyi. Faktor keluarga menunjukkan penyebab utama perlakuan devian di kalangan pelajar iaitu kehormatan dalam keluarga seperti ibu bapa tidak bertanggungjawab dan tidak berminat .

23 mengetahui tentang pembelajaran anak-anak mereka. Kelantan menunjukkan tiada perbezaan dalam salah laku terhadap faktor status sosioekonomi. boleh menimbulkan tingkah laku devian di kalangan pelajar-pelajar yang lemah dari segi akademik. Antara faktor-faktor yang dikaji ialah taraf sosioekonomi keluarga. . pengaruh rakan sebaya dan keadaan keluarga subjek kajian. Marimuthu (1980) mengaku bahawa terdapat hubungan yang rapat di antara keadaan keluarga yang kucar kacir dengan perbuatan devian di kalangan generasi muda. Beliau menyatakan bahawa organisasi dan struktur belajar di sekolah seperti pengaliran murid kepada kelas-kelas mengikut pencapaian. Othman bin Baker (1983) turut mengkaji beberapa faktor yang mendorong kenakalan. Faktor sekolah pula menunjukkan pelajar bosan ke sekolah kerana guru-guru tidak mempedulikan mereka dan tidak memahami jiwa mereka. Sekolah Menengah Kota dan Sekolah Menengah Pengkalan Chepa. Sekolah Menengah Kota Bharu. Ibu bapa kurang mengambil berat terhadap kegiatan seharian anak-anak mereka akibatnya anak-anak mudah terpengaruh dengan rakan-rakan yang nakal. Keputusan kajiannya menunjukkan kebanyakkan subjek kajian datang dari keluarga bertaraf sosioekonomi rendah dan keadaan keluarga yang tidak sehaluan. sikap dan jangkaan guru. kajian yang dijalankan oleh Ratna Mohamad (1989) terhadap 160 orang pelajar tingkatan 4 daripada 4 buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Ismail Petra. penekanan kepada peperiksaan. Sebaliknya. bentuk dan struktur ganjaran dan hukuman. Selain itu.

Faktor keluarga pula menunjukkan kurangnya interaksi dalam hubungan ibu bapa dengan anak-anak dan kurangnya kesefahaman sesama mereka mengakibatkan salah laku dikalangan pelajar. Guru-guru bertanggungjawab terhadap kurang minat pelajar kerana gaya penyampaian pembelajaran yang membosankan. Seterusnya. Faktor sekolah merupakan faktor utama yang mempengaruhi salah laku pelajar-pelajar. Dapatan kajian ini menunjukkan pelajar nakal perlulah modifikasi tingkah laku untuk memiliki konsep kendiri yang positif. Pelajar nakal didapati memiliki konsep kendiri yang negatif. Ibu bapa dari taraf sosioekonomi rendah kurang memberi perhatian pada anak-anak kerana sibuk bekerja untuk menambah pendapatan keluarga. Hasil kajian yang dijalankan oleh Abdul Raof Dahaman (1986) ke atas 90 orang pelajar lelaki tingkatan dua dan empat mendapati faktor keluarga. kajian yang dijalankan oleh Anidah binti Ithnin (1991) yang melihat konsep kendiri mendapati wujudnya perbezaan yang signifikan di antara pelajar nakal dan pelajar yang tidak nakal.24 Kebanyakan pelajar-pelajar dari kalangan ini mempunyai latar belakang yang serba kekurangan. Kumpulan pelajar ini juga tergolong dari keluarga yang rendah taraf sosioekonominya. sekolah dan sosioekonomi keluarga mendorong pelajar melakukan salah laku. .

Kajian Cohen (1972) pula menyatakan pihak sekolah mungkin memberi perhatian istimewa kepada golongan atasan dan ini mengakibatkan berlakunya vandalisme di kalangan pelajar-pelajar bersosioekonomi rendah.3 Kajian Luar Negara Faktor sosioekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi salah laku pelajar. disebuah sekolah tinggi di Midwestern. Sarvity dan Jonston (1970) pula menyimpulkan bahawa kaum remaja yang dihalang untuk mencapai status yang lebih tinggi oleh kerana kedudukan sosial mereka yang rendah seringkali melakukan tingkah laku bertentangan untuk melahirkan perasaan marah mereka terhadap golongan kelas menengah dan atasan. Kajian Schafer dan Olexa (1964). Cloward dan Chin (1960) juga berpendapat vandalisme oleh golongan bawahan adalah berpunca dari kekurangan kemudahan pendidikan yang diterima oleh golongan ini. Dapatan kajian ini selaras dengan kajian oleh Conger (1984) yang menyatakan bahawa semakin rendah sosioekonomi seseorang individu semakin tinggi kadar tingkah laku yang buruk. USA. ke atas golongan menengah dan golongan bawahan mendapati pelajar-pelajar dari golongan bawahan mempunyai tendensi yang tinggi dalam melakukan tingkah laku devian. Kajian Ivan (1975) menunjukkan terdapatnya hubungan yang rapat di antara tingkah laku pelajar dengan status sosioekonomi keluarga.25 2. Wolfgang. Kajian Backman (1970) menunjukkan remaja dari sosioekonomi yang tinggi memperlihatkan mutu pencapaian akademik yang tinggi. Ini kerana sifat ibu bapa .

keluarga yang mengamalkan sikap berkongsi membuat perancangan dan perlaksanaan sesuatu kegiatan di rumah secara bersama dapat .26 mereka yang mengambil berat tentang pembelajaran mereka. Keadaan dan suasana dalam keluarga boleh mempengaruhi perkembangan emosi anak-anak. Perkara ini disokong oleh Haimowitz (dlm. Smith. Conger & Miller. Menurut kajian Glueck dan Glueck (dlm. 1967) yang menyatakan pengabaian kasih saying oleh ibu bapa menjurus kepada kenakalan yang menyebabkan remaja bertingkah laku devian. 1975). Kajian Morris (1975) mendapati penyeliaan ibu bapa bukan hanya mengenakan peraturan yang perlu diikuti tetapi perlu membantu anak-anak supaya dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Faktor keluarga juga turut mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Hurlock. Manakala ibu bapa dari taraf sosioekonomi rendah kurang mengambil berat terhadap anak-anak mereka dan menganggap sekolah itu adalah sebagai persediaan untuk anak-anak ke alam dewasa. Kajian Russel (dlm. pelajar yang datangnya dari keluarga yang bercerai-berai juga lebih ketara melakukan tingkah laku degil. agresif dan tidak mengikut peraturan. Hasil kajian itu juga mendapati keadaan dan suasana keluarga turut memberi kesan yang besar ke atas tingkah laku remaja. Menurut Brooks (1981). remaja tidak nakal adalah remaja yang menerima layanan yang baik daripada ibu bapa mereka berbanding layanan yang diterima oleh remaja yang nakal. Menurut beliau. 1969) mendapati sikap suka berbohong dan mencuri adalah kerap berlaku di kalangan pelajar yang berada dalam keretakan keluarga.

jika guru-guru tidak memikirkan cara-cara mencegah vandalisme. Hargreves (1967) pula menyatakan bahawa sistem ganjaran dan hukuman adalah sebahagian daripada dasar sekolah dan pentadbiran sekolah. Dengan saiz yang terlalu besar. Boyson (1973) juga tidak menafikan bahawa saiz sekolah yang terlalu besar ini akan menyebabkan meningkatnya perbuatan vandalisme. pihak pentadbiran sekolah tidak akan berjaya sepenuhnya menentukan yang hubungan di antara guru dengan murid dengan sesama murid akan berjaya dengan baik dan harmoni. sikap guru dan jangkauan guru yang negatif (berpunca dari . Dapatan Brooks disokong oleh Healey dan Broner (dlm. Dasar ini bersama-sama dengan sistem aliran. Dunhill (1964) telah memberi amaran bahawa dalam sekolah yang terlalu besar ini.27 mempertingkatkan perasaan tangungjawab dan mengeratkan ikatan perhubungan dengan anak-anak mereka. Kaplan. Manakala. Saiz sekolah yang terlalu besar boleh menyebabkan timbulnya masalah vandalisme. menurut Galamus dan Maggs (1991) konflik sering dikaitkan dengan perbezaan pendapat di antara ahli keluarga. adaptasi dan kepuasan keluarga yang tinggi. Dengan ini para remaja dapat menghindarkan diri mereka daripada terlibat dalam gejala devian. sekolah tersebut pasti menghadapi pelbagai masalah. Kajian Barners dan Olsen (1985) juga menunjukkan keluarga yang mengamalkan komunikasi yang baik mempunyai kesepaduan. 1975) yang mendapati bahawa 92 peratus remaja daripada subjek kajiannya bertingkah laku devian adalah disebabkan mereka merasa tidak dihargai oleh ibu bapa.

Knight dan West (dlm. Manakala. Hasil kajian Gold (1970) mendapati perlakuan vandalisme di sekolah lebih cenderung berlaku apabila pelajar-pelajar sentiasa berdampingan dengan rakan sebaya berbanding jika seorang diri. Maslow dan Rogers (1962) dan Boyson (1973) berpendapat bahawa persekitaran sekolah yang ketat kawalannya akan mewujudkan vandalisme kerana pelajar-pelajar yang tidak puas hati akan menentang kawalan ketat ini dengan menconteng dinding. Pengaruh rakan sebaya turut mendorong tingkah laku devian di kalangan remaja. memecahkan siling dan lain-lain. Feldhusen.28 ketidakcekapan pentadbiran) adalah merosakkan pelajar-pelajar dan meningkatkan kadar vandalisme. keadaan yang lebih serius berlaku di sekolah-sekolah kawasan bandar di mana jumlah pelajar yang di tangkap oleh polis semakin bertambah. . Menurut beliau. Conger (1975) menginterpretasikan rakan sebaya sebagai hasil daripada pembelajaran sosial. 1978) mendapati pengaruh rakan sebaya merupakan pembolehubah sosial di mana ada kemungkinan pengaruhnya akan meningkatkan lagi kejadian vandalisme di sekolah. kajian oleh Feldhusen (1978) di Amerika Syarikat menunjukkan terdapat peningkatan dalam tingkah laku anti sosial dan jenayah di sekolah pada tahun 1978. Gragrey (1970). Kajiannya juga menunjukkan bahawa pelajar di sekolah-sekolah bandar menghadapi masalah yang berlainan dengan pelajar di sekolah luar bandar.

Pelajar-pelajar yang terlibat dengan vandalisme adalah lebih cenderung untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan sekolah semasa bersama-sama rakan sebaya mereka. Pengkaji-pengkaji seperti Gold dan Reimer (1972) dan Moris (1975) mendapati rakan sebaya berpengaruh dalam tingkah laku pelajar remaja. . Bayh (1975) telah mengeluarkan satu laporan iaitu “A” in Violence and Vandalisme mengatakan bahawa salah satu daripada perkara yang mendorong seseorang melakukan vandalisme ialah kerana dia sendiri mengalami gangguan emosi. merosakkan perabot dan membakar pintu. Cole dan Hall (1970) mendapati anak-anak yang berumur 7 hingga 17 tahun yang biasa berkawan dengan orang-orang yang tidak bermoral atau terdedah kepada pelbagai masalah menunjukkan kesamsengan mereka. Pelajar-pelajar berkemungkinan melakukan vandalisme kerana mengikut kehendak diri sendiri tanpa sebarang pengaruh dari luar. ramai di antara mereka melakukan perbuatan yang mereka sendiri tidak suka seperti memecahkan cermin. Jersild. Apabila gangguan emosi ini berlanjutan. Menurut Coleman Friser (dlm. Dalam usaha mentaati dan akur kepada kumpulan sepergaulan.29 Clement (1975) menyatakan rakan sebaya mempengaruhi tingkah laku pelajar. Duke (1980) menyatakan bahawa tiap-tiap individu bertanggungjawab di atas perlakuannya sendiri. 1978) tekanan terhadap kesetiaan dan keakuran memberi kesan yang kuat terhadap tingkah laku pelajar-pelajar remaja.

Pelajar-pelajar yang lemah dan gagal berkali-kali dalam peperiksaan akan merasa kecewa dan hilang minat untuk belajar. Menerusi tinjauan kajian-kajian lepas yang telah dibincangkan dapat dirumuskan bahawa faktor sosiekonomi. Manakala. Faktor keluarga mendapati taraf pendidikan dan pendapatan ibu bapa mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan remaja. remaja bertingkah laku vandalisme adalah sebagai jalan keluar terhadap masalah yang dihadapinya. pelajar-pelajar tersebut akan hilang semangat belajar dan akan melakukan apa jua yang terlintas di hati mereka. .30 pelajar-pelajar itu akhirnya terdorong untuk bertingkah laku devian sebagai jalan keluar (outlet) untuk mengurangkan kerungsingan itu. faktor sekolah merangkumi sikap guru. Faktor sosioekonomi turut mempengaruhi perlakuan vandalisme di mana kebanyakkan dapatan kajian menunjukkan golongan pelajar daripada sosioekonomi yang rendah lebih kerap melakukan salah laku. rakan sebaya dan konsep kendiri menjadi pendorong ke arah tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. keluarga. Kelemahan dari segi perkembangan mental juga membawa kepada vandalisme di sekolah. beban mata pelajaran dan persekitaran sekolah yang membosankan menyebabkan pelajar melakukan vandalisme. Bagi faktor konsep kendiri pula. Mengikut Tuner (1973) apabila pelajarpelajar tidak berminat dalam sesuatu mata pelajaran yang tertentu dan guru pula tidak berusaha untuk menarik minat mereka. Perlakuan vandalisme juga berhubung rapat dengan rakan sebaya.

31 2.1 Vandalisme Oxford Advance Learner’s (1991) mentakrifkan vandalisme sebagai “willfilly destroy or damage (public property)”. iaitu “suatu serangan simbolik terhadap sekolah.4. kamus Inggeris-Melayu Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pula mendefinasikan vandalisme sebagai “perbuatan laku-musnah” atau “melakumusnahkan”. Greenberg (1969) mencadangkan vandalisme didefinasikan sebagai “perbuatan yang mendatangkan kerosakan pada sekolah”. Vandalisme menurut Taib Abu (1989). merosakkan sesuatu untuk membalas dendam. pecah masuk. Backman (1970) dalam definasinya menyatakan. secara umumnya dapat didefinasikan sebagai apa sahaja bentuk tingkah laku yang mempunyai kesan bertujuan merosak atau merubah harta benda iaitu harta benda awam atau persendirian. termasuk semua tingkah laku merosakkan . memusnahkan harta benda dan membakar dengan tujuan jahat.4 Definisi Konsep 2. Clinard dan Quinney (1973) menawarkan satu definasi yang luas dalam mengemukakan vandalisme. Kerosakan itu termasuklah merompak. “semua bentuk kerosakan harta benda sama ada yang disengajakan atau tidak disengajakan”. mencuri. Manakala.Ward (1973) cuma menggunakan “kerosakan harta benda” untuk mendefinasikan vandalisme.

Allen dan Greenberger (1980) beranggapan vandalisme merupakan tingkah laku yang dilakukan dengan sengaja. menconteng atau mengotorkan dinding. rosak harta guru. Menurut Laporan Salahlaku Displin Pelajar Sekolah oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. . mengguris. mengoyak buku perpustakaan dan mencalar atau mengguris kenderaan guru.32 harta benda iaitu dari perbuatan membuang sampah hingga ke perbuatan membakar harta benda dengan sengaja bagi tujuan jahat sebagai menentang sistem yang tidak adil. dikategorikan kepada empat jenis iaitu rosak harta sekolah. Pelajarpelajar ini melakukan perbuatan merosakkan harta benda sebagai salah satu cara menyampaikan perasaan marah dan ketidakpuasan hati mereka terhadap pihak sekolah. nakal dan liar secara semulajadi serta sangat bermakna pada pelaku vandalisme. Bagi kajian ini vandalisme didefinasikan sebagai sebarang perbuatan merosakkan harta benda di sekolah sama ada secara sengaja atau tidak disengajakan yang dilakukan oleh pelajar. atau menulis perkataan pada meja. Perbuatan-perbuatan ini adalah seperti menebuk. Baron dan Fisher (1982) pula menyamakan vandalisme dengan tingkah laku agresif. perbuatan vandalisme yang dikenali juga sebagai salahlaku musnah. rosak harta kantin dan rosak harta murid.

RM 1401 hingga RM 1999 dan lebih dari RM 2000 dianggap berpendapatan tinggi. Sharifah Alawiyah Alsagof (1985) menyatakan status sosioekonomi membawa erti yang sama dengan kelas sosial di mana kelas sosial mempunyai ciri-ciri pekerjaan ketua rumah. pendapatan ibu bapa pelajar yang kurang dari RM 500 sebulan digolongkan kepada sosioekonomi rendah. Kelas sosial merujuk kepada tabii.4. Menurut Kementerian Pendidikan . tradisi keluarga dan harta. hubungan dengan pangkat. Dalam kajian ini. . pendapatan keluarga dan pendidikan ibu bapa. manakala ibu bapa yang berpendapatan RM 801 hingga RM 1400.33 2. pekerjaan dan pendidikan (Rancangan Malaysia Keenam 1990-95). status sosioekonomi merujuk kepada pendapatan ibu bapa yang menjadi salah satu faktor yang mendorong tingkah laku devian iaitu bagi ibu bapa yang berpendapatan kurang RM 200 dan antara RM 201 hingga RM 800 dianggap berpendapatan rendah. bagi ibu bapa yang berpendapatan antara RM 500 hingga RM 1500 sebulan digolongkan kepada sosioekonomi sederhana dan bagi ibu bapa yang berpendapatan lebih RM 1500 sebulan digolongkan kepada sosioekonomi tinggi.2 Sosioekonomi Status sosioekonomi merujuk kepada latar belakang hidup seseorang berdasarkan pendapatan. sikap dan nilai sosial dan kelas sosial ditentukan oleh kriteria budaya. interaksi sosial.

2. ibu bapa seharusnya sedar bahawa pada merekalah tanggungjawab harus digembeling untuk menjadikan anak-anak berperibadi tinggi dan berakhlak mulia. Ini mungkin kerana mereka tidak mendapat perhatian sepenuhnya daripada ibu bapa yang sibuk bekerja. bapa dan anak-anak.4. tahap pendidikan ibu bapa yang dianggap tinggi ialah SPM. Ibu bapa perlu berusaha mewujudkan persekitaran yang paling baik dan sesuai bagi pembelajaran anak-anak. STPM. Diploma.3 Keluarga Menurut takrifan Gerrard dan Graham (1984 ). Oleh itu. Tahap pendidikan ibu bapa yang dianggap rendah ialah darjah enam dan SRP. dalam kajian ini status sosioekonomi melihat pada tahap pendidikan ibu bapa yang rendah dan tinggi. Manakala. mempunyai kerjasama dalam kegiatan ekonomi dan menambah zuriat (Murdock. faktor keluarga merujuk kepada hubungan antara ibu bapa dan anak-anak. Keluarga boleh ditakrifkan sebagi satu kelompok sosial yang tinggal di bawah satu bumbung. aktiviti yang dilakukan bersama-sama serta perhatian yang diberikan . dan Ijazah. 1965}. Corak hubungan keluarga yang diperhatikan ialah komunikasi. Mereka harus menjadi pemimpin yang bijak dan saling bertolak ansur dalam keluarga. Dipercayai pelajar-pelajar yang berasal dari status ekonomi yang rendah paling ramai terlibat dalam tingkah laku merosakkan harta benda. keluarga secara asasnya terdiri daripada ibu.34 Di samping itu. Bagi kajian ini. sikap mengambil berat.

Sistem persekolahan juga menyediakan golongan muda dengan pelbagai persediaan untuk menghadapi alam dewasa dan pekerjaan serta menjadi insan yang berguna dalam masyarakat. Dalam kajian ini faktor sekolah merujuk kepada mata pelajaran yang terlalu membebankan. Foster (1984) menyatakan sekurang-kurangnya sekolah mempunyai empat fungsi iaitu sebagai tempat pendidikan. 2. kemahiran.Selain itu.35 oleh ibu bapa kepada anak-anak. sosialisasi dan perlindungan. latihan dan teladan di sekolah hendaklah ditumpukan kepada pembentukan budaya dan nilai hidup yang mulia.4. penilaian. Justeru itu. 1995}. guru displin yang terlalu tegas. Menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena ucapan tahun baru 1995. keterampilan dan kecerdasan serta nilai dan interaksi sosial. undang-undang sekolah yang terlalu . Tajudin Abdul Rahman. sekolah juga secara umumnya bertugas melengkapi fungsi keluarga dalam pembentukan sahsiah anak-anak. Corak hubungan keluarga ini memberi kesan kepada emosi. Ibu bapa yang mengamalkan hubungan kekeluargaan yang mesra serta penerimaan yang baik terhadap anak-anak mereka dipercayai akan melahir dan membentuk anak-anak yan sihat dari segi mental dan fizikal. berpendapat sekolah memainkan peranan penting dalam membentuk budaya (Mohd.4 Sekolah Kementerian Belia dan Sukan mendefinasikan sekolah sebagai institusi pendidikan yang membekalkan generasi muda dengan ilmu pengetahuan. fizikal dan psikologikal anak-anak.

Mereka sering berarah kepada persamaan dalam pelbagai bidang.36 ketat. Menurut Martin (1961). Rakan sebaya mempunyai pengaruh yang kuat ke atas perlakuan ramaja. Ini adalah kerana kajian sebelum ini telah dilakukan di sekolah-sekolah kawasan bandar. Tekanan rakan sebaya boleh membentuk sesuatu tingkah laku anak-anak. kajian ini memilih sekolah menengah biasa dan hanya memilih pelajar-pelajar lelaki sahaja. Cole dan Hale (1970) mendefinasikan rakan sebaya merupakan unit bagi golongan remaja. corak hidup. 2.4. sikap guru terhadap pelajar-pelajar dan aktiviti kokurikulum yang terlalu padat. Seorang remaja melakukan sesuatu . pertentangan pendapat antara guru dengan murid mengenai sesuatu keadaan di sekolah. Pelajar yang kecewa ini akan bertindak liar dengan menjahanamkan harta benda untuk mengurangkan tekanan dan kehendak naluri mereka. Pengkaji ingin melihat faktor sekolah luar bandar terhadap tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar sekolah dengan lebih berkesan. Di samping itu. Kedudukan kelima-lima buah sekolah dikaji terletak diluar bandar.5 Rakan Sebaya Rakan sebaya boleh dimaksudkan dengan sahabat di mana remaja bertindakbalas dan mendapat hubugan serta kerjasama rapat antara satu sama lain. Masalah-masalah ini yang dihadapi oleh para pelajar di sekolah akan menyebabkan mereka kecewa dan tertekan. penyampaian guru yang membosankan. anak-anak tidak dapat lari dari melalui proses “keakuran kepada rakan sebaya”. sekolah dan taraf sosioekonomi.

Rakan sebaya cuba memperkembangkan kesetiaannya kepada kumpulannya dan menolong ahli merasakan dirinya dipunyai dan rasa selamat.Jika tidak. Pengaruh rakan sebaya yang kuat ke atas pelajar-pelajar mungkin akan meningkatkan lagi kejadian vandalisme di sekolah sekiranya pelajar-pelajar mempunyai ramai rakan yang cenderung ke arah tingkah laku devian. Melalui rakan sebaya ini para remaja dapat membentuk dan memahami keperluan -keperluan dalam hidupnya. Rakan sebaya dalam kajian ini meliputi rakan-rakan yang dapat selalu mendampingi para pelajar. Para pelajar dan rakan sebayanya sentiasa melakukan aktiviti bersama-sama. Rakan-rakan ini mungkin terdiri dari pelajar-pelajar atau mereka yang sudah tidak bersekolah lagi. Neill (1975) menyarankan bahawa rakan sebaya ini berjaya menghidupkan nilainilai bersama di kalangan ahlinya. dia akan tersisih dari mereka. Pelajar-pelajar ini merasa gembira berada bersama-sama rakan sebaya setiap masa. Mereka akan berbincang secara terbuka dan membuat keputusan bersama-sama. Remaja menerima pendidikan formal dari rakan sebaya. Biasanya mereka akan patuh dan mengikut nasihat rakanrakannya. Apa yang dilakukan oleh rakan-rakan diikuti dan dijadikan pedoman. .37 kerana rakan-rakan melakukannya. Dia harus patuh pada rakan sebayanya.

nilai diri iaitu hasil dari penerimaan diri. keluarga.jika mereka merasa diri mereka disukai oleh keluarga dan rakan-rakan maka mereka akan . ketiga. Jika penerimaan diri adalah dalam bentuk negatif. 1997) turut mendefinasikan konsep kendiri kepada tiga kategori utama iaitu. Misalnya. kecekapan dan seumpamanya. sosial. William James (dlm. Voss (1969) menyatakan konsep kendiri adalah berpusat kepada pembentukan personaliti seseorang manusia. pertama. Ia meliputi penilaian. Pelajar juga turut memberi perhatian pada apa yang rakan-rakan. pakaian.38 2. kebolehan. Mereka turut menilai diri sendiri berdasarkan bagaimana mereka dinilai oleh orang lain.4. kedua: siapa diri kita pada pandangan ibu bapa.Razuan Musa. Landers (1954) membahagikan konsep kendiri kepada tiga komponen iaitu: pertama. sikap dan persepsi seseorang terhadap dirinya. persepsi. segala pengalaman diri. rakan-rakan. keadaan diri tentang hal-hal atau kebolehan dirinya. meliputi tubuh. kedua. ketiga : tret personaliti seperti sikap. penerimaan diri iaitu perasaan yang dipunyai dan timbal balik antara diri dengan orang lain. Mohd. begitu juga sebaliknya. nilai.6 Konsep Kendiri Asas pembentukan personaliti dalam menentukan tingkah laku ialah kendiri. ibu bapa dan guru-guru katakan tentang diri mereka. rumah dan segala milik kebendaan. keyakinan. maka nilai terhadap diri juga akan berbentuk negatif. Konsep kendiri dalam kajian ini meliputi apa yang pelajar percaya tentang diri mereka dan bagaimana mereka menilai setiap ciri-ciri diri sendiri sama ada ciri tersebut merupakan kelebihan dan kelemahan diri. kepercayaan. guru-guru dan mereka yang berada di sekitar kita.

39 menilai positif diri mereka.5 Model Kajian Tentang Penyebab Tingkah SOSIOEKONOMI a) pendapatan ibu bapa b) pendidikan ibu bapa KELUARGA SEKOLA H TINGKAH LAKU VANDALISME DIRI SENDIRI RAKAN SEBAYA .5 Model kajian Kajian ini cuba melihat faktor-faktor yang menjadi penggerak ke atas tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. mereka dikatakan mempunyai konsep kendiri yang positif. 2. Oleh itu. berdasarkan kajian-kajian lepas yang telah dibincangkan. Jika mereka menganggap bahawa diri mereka sebagai tidak dikehendaki. Oleh itu. tidak berguna dan jahat akan berkecenderungan untuk bertingkah laku yang tidak dikehendaki seperti merosakkan harta benda maka mereka dikatakan mempunyai konsep kendiri negatif. model kajian dibentuk seperti berikut: Rajah 2.

pendapatan keluarga dan pendidikan ibu bapa. semakin tinggi status sosioekonomi semakin kurangnya perlakuan devian yang dilakukan. sekolah. Terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di antara pelajar yang mempunyai ibu bapa yang berpendidikan tinggi berbanding pelajar yang mempunyai ibu bapa yang berpendidikan rendah. Faktor-faktor yang terlibat dalam kajian ini ialah faktor sosioekonomi.40 Rajah 2. 2.5 menunjukkan model kajian ini kapada penyebab-penyebab yang menjadikan faktor pendorong ke arah tingkah laku vandalisme pelajar. Dengan ini hipotesis yang di bina ialah : 1. vandalisme dengan sosioekonomi adalah berhubung kait. Mengikut Abdul Raof Dahaman (1986). Kajian menunjukkan keluarga yang tidak harmoni dan kualiti keibubapaan yang . Sharifah Alawiyah Al-Sagof (1985) menyatakan bahawa status sosioekonomi mempunyai cirri-ciri pekerjaan kerja rumah. rakan sebaya dan konsep kendiri.6 Hipotesis Kajian Menurut Cloward dan Chin (1960). keluarga. 2. Othman Bin Bakar (1983) dan Heng Keng Chian (1989) mendapati faktor keluarga mempengaruhi tingkah laku devian pelajar. Hal ini disokong oleh Ivan (1975) dan Abdul Raof Dahaman (1986) yang menyatakan bahawa semakin rendah status sosioekonomi individu semakin tinggi perlakuan devian dan sebaliknya. Terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme dengan pendapatan ibu bapa yang tinggi berbanding pendapatan ibu bapa yang rendah.

Ini disokong oleh kajian luar negara seperti kajian Brooks (1981) dan Olson (1985) serta Glamus dan Maggs (1991) menyatakan pengabaian kasih sayang ibu bapa mendorong kepada berlakunya tingkah laku devian. Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dan faktor keluarga di kalangan pelajar. Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor sekolah di kalangan pelajar sekolah. hipotesis yang keempat dibina ialah: 4. Dunhill (1964) dan Boyson (1973) pula mengatakan hubungan guru dengan pelajar yang renggang juga mendorong pelajar membuat salah laku. Rakan Sebaya banyak mempengaruhi sikap pelajar terhadap tingkah laku vandalisme. Dari itu. pembelajaran yang membosankan dan aktiviti kokurikulum yang terlalu padat menyebabkan pelajar melakukan vandalisme untuk melepaskan tekanan. Abdul Raof Dahaman (1986) dan Majlis Belia Negeri Kedah (1997) menunjukkan hubungan yang tidak rapat antara guru-guru dan para pelajar mendorong tingkah laku devian. Doughlas (1982). Heng Keng Chian (1989). kebanyakan kes vandalisme dilakukan secara berkumpulan.41 rendah meningkatkan tingkah laku devian. Selain itu. Menurut Datok Lee Lam Thye (1997). Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme deangan faktor rakan sebaya di kalangan pelajar. Maka hipotesis yang di bina ialah: 3. Maka hipotesis yang dibina ialah: 5. Manakala. . Gold (1970) dan Feldhusen (1978) berpendapat pelajar akan cenderung untuk melakukan devian apabila disertai oleh rakan-rakan.

. merasa sunyi. sedangkan pelajar yang tidak nakal mempunyai konsep kendiri positif.7 Rumusan Berdasarkan hipotesis-hipotesis yang telah di bentuk pengkaji berharap dapat melihat pengaruh faktor sosioekonomi. faktor sekolah. faktor keluarga. merasa diri tidak popular dan tidak puas hati dengan keadaan dirinya.42 Anidah Bin Ithnin (1991). Kajian menunjukkan pelajar nakal mempunyai konsep kendiri yang negatif. menyatakan konsep kendiri mempunyai hubungan yang positif dengan tingkah laku devian. Heng Keng Chian (1989) mendapati pelajar yang mempunyai konsep kendiri negatif tidak suka sekolah. Dengan demikian. hipotesis yang terakhir dibentuk adalah: 6. 2. Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan konsep kendiri di kalangan pelajar. faktor rakan sebaya dan faktor konsep kendiri terhadap tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar-pelajar sekolah. iaitu tingkat pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan ibu bapa.

E.D. 3. Tumpuan diberikan pada aspek rekabentuk kajian.43 BAB 3 METOD 3. tempat kajian.2 Rekabentuk Kajian Kajian ini merupakan satu kajian lapangan yang menggunakan soal selidik. 23 item di bahagian B dan 15 item di setiap bahagian C. kaedah pemarkatan dan kaedah analisis data. dan F. Terdapat 93 item dalam soal selidik ini iaitu 10 item di bahagian A. Terdapat enam bahagian dalam set soal selidik ini yang digunakan untuk mengukur tingkah laku vandalisme dan faktor-faktor yang mendorong tingkah laku vandalisme. Skala kategori digunakan untuk . Skala yang digunakan dalam soal selidik ini ialah skala kategori dan skala Likert. tatacara kajian. subjek kajian. Pengkaji menggunakan satu set soal selidik.1 Pendahuluan Perbincangan dalam bahagian ini akan meliputi kaedah kajian yang dijalankan dengan tujuan untuk mendapatkan data.

. Pelajar-pelajar ini berumur antara 16 hingga 18 tahun yang merupakan pelajar tingkatan empat dan lima sahaja. Skala Likert ini mengandungi lima pilihan jawapan yang digunakan untuk bahagian B. D. tidak pasti (TP). Melaka.44 mendapatkan maklumat peribadi pelajar seperti tingkatan.3 Tempat kajian Pengkaji memilih lima buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Pulau Sebang. Sekolah Menengah Seri Pengkalan dan Sekolah Dato Dol Said yang terletak di Daerah Alor Gajah. dijangkakan pengkaji akan dapat melihat penglibatan pelajar di luar bandar dalam tingkah laku vandalisme.4. C. jarang (2). E dan F dalam soal selidik ini. tidak benar (TB). Taburan subjek kajian adalah seperti dalam Jadual 3. kerapkali (4) dan selalu (5).4 Subjek Kajian Pengkaji memilih 120 orang subjek yang terdiri daripada pelajar-pelajar lelaki dari lima buah sekolah. 3. Sekolah Datuk Haji Talib Karim. skala Likert yang digunakan ialah tidak pernah (1). umur. D. jantina. benar (B) dan sangat benar (SB). Dalam bahagian B. Skala Likert pula digunakan untuk mengukur tingkah laku vandalisme dan faktor-faktor yang mendorong tingkah laku tersebut. Sekolah ini dipilih kerana ia menunjukkan perangkaan tingkah laku vandalisme yang tinggi. pekerjaan ibu bapa. pendapatan dan pencapaian akademik ibu bapa. kadang-kadang (3). Sekolah Menengah Kebangsaan Ghafar Baba. Manakala skala Likert dalam bahagian C. E dan F ialah sangat tidak benar (STB). Kedudukan sekolah ini di luar bandar. 3.

. E. Rahim (1993).45 Jadual 3. Alat kajian ini mengandungi enam bahagian iaitu A. B. dan F.4 Taburan Pelajar-Pelajar Mengikut Sekolah Jenis Sekolah Sekolah Datuk Haji Talib Karim Sekolah Menengah Seri Pengkalan Sekolah Menengah Kebangsaan Ghafar Baba Sekolah Menengah Pulau Sebang Sekolah Dato Dol Said Jumlah Bilangan Pelajar 23 22 24 28 23 120 3. Setiap bahagian mempunyai sekumpulan item yang mengukur setiap pembolehubah kajian. C.5 Alat Kajian Alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkah laku vandalisme dan faktorfaktor pendorong tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah ialah alat pengukur yang berupa soal selidik yang diubah suai daripada kajian Halimah Ab. D.

46 Bahagian A Bahagian ini mengandungi soal selidik mengenai maklumat diri subjek yang mengandungi item-item seperti nama sekolah. pekerjaan ibu bapa. 3. 4. Kurang RM 500 RM 501 – RM 800 RM 801 – RM 1400 RM 1401 – RM 1999 lebih RM 2000 Item ke 8 Taraf pendidikan ibu bapa a) b) c) d) e) f) Darjah Enam SRP/PMR SPM STPM Diploma/Maktab/Sijil Ijazah . tingkatan. jantina. tempat tinggal. 2. Ia dapat di lihat dengan jelas seperti contoh berikut: Item ke 7 Pendapatan ibu bapa sebulan: 1. pendapatan ibu bapa dan taraf pendidikan ibu bapa. 5.

kadang-kadang (3). E dan F Soal selidik dalam bahagian ini mengukur faktor yang menjadi pendorong tingkah laku vandalisme. Subjek dikehendaki memilih jawapan yang difikirkan bersesuaian dan bertepatan dengan tingkah laku mereka. Mengoyak atau merosakkan buku pelajar-pelajar lain ( Saya 1 2 3 4 5) ( Rakan-rakan 1 2 3 4 5) Bahagian C. 1 2 3 4 5) ( Rakan-rakan 1 2 3 4 5) Merosakkan pam tandas. ( Saya 1 2 3 4 5) ( Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 23. Setiap item mengandungi lima pilihan jawapan iaitu sangat tidak benar (STB). Contoh-contoh item dalam bahagian B adalah seperti berikut: 2. mengguris atau menulis perkataan pada kerusi. ( Saya 8. Setiap bahagian mengandungi lima belas item dan berbentuk soalan tertutup. tidak pasti (TP). benar (B).47 Bahagian B Bahagian ini mengandungi sebanyak 23 item dan merupakan soalan jenis tertutup. tidak benar (TB). Menebuk. jarang (2). dan sangat benar (SB). Dalam bahagian ini item-item disusun secara bercampur iaitu item positif dan item negatif. mangkuk tandas atau peralatan lain dalam tandas. Item-item dalam bahagian C adalah untuk mengukur sejauh manakah interaksi dan . Setiap item mempunyai lima pilihan jawapan iaitu tidak pernah (1). D. kerap kali (4) dan selalu (5).

48 layanan ibu bapa terhadap anak-anak. Bahagian D pula mempunyai item-item untuk mengukur faktor sekolah dan persekitaran sekolah. Saya rasa dapat berbincang dengan terbuka dengan rakan-rakan. Saya berpuas hati dengan keadaan kelas saya Saya rasa peraturan dan disiplin sekolah saya sangat ketat. Contoh item positif dan item negatif adalah seperti berikut: Item Positif: 2. Saya tidak pernah mengkritik idea ibu bapa walaupun bertentang dengan idea saya. Saya bekerjasama dengan orang lain. Item negatif: 13. Saya selalu makan bersama ibu bapa dan saudara yang lain. Contoh item positif dan negatif adalah seperti berikut: Item positif: 3. Bahagian E mengandungi item-item yang mengukur faktor rakan sebaya yang mempengaruhi tingkah laku vandalisme. . Item Negatif: 13. Rakan-rakan pernah mendorong saya melanggar peraturan sekolah. Bahagian F mengandungi item-item yang mengukur faktor kendiri yang mempengaruhi tingkah laku vandalisme. Contoh item adalah seperti berikut: Item positif: 10. Item negatif: 13. Contoh item adalah seperti berikut: Item positif: 3.

pemilihan subjek juga telah dibuat dan menetapkan tarikh yang sesuai untuk mentadbir soal selidik.6 Tatacara Kajian Pada bulan Mac 2000. pengkaji telah menjalankan kajian ini di Sekolah Datuk Haji Talib Karim. Saya suka mengumpat. Oleh kerana terdapat lima buah sekolah dan 93 item. guru-guru disiplin dan guru kaunseling untuk memilih subjek yang lebih tepat dan pernah melakukan tingkah laku vandalisme.1. Pengkaji terlebih dahulu telah memohon kebenaran daripada Jabatan Pendidikan Melaka dan Pengetua sekolah-sekolah tersebut. Pengkaji telah merujuk kepada rekod disiplin sekolah. maka pengkaji mengambil masa selama lima hari untuk mentadbir soal selidik iaitu satu hari untuk . selain daripada memberi penerangan yang terperinci kepada sekolah yang terlibat mengenai tujuan yang akan dijalankan. 3. Dalam pertemuan pertama. Sekolah Menengah Pulau Sebang. Didalam proses tersebut juga. Sekolah Menengah Kebangsaan Ghafar Baba dan Sekolah Dato’ Dol Said. Pengkaji telah pergi sendiri ke sekolah-sekolah tersebut.49 Item negatif: 13. Pemilihan subjek adalah seperti dalam jadual 2. pengkaji turut mendapat bantuan daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Sekolah Menengah Seri Pengkalan.

Dalam penemuan awal dengan subjek. guru disiplin. 3. Pengkaji mengucapkan ribuan terima kasih kepada subjek. pengkaji telah memperkenalkan diri kepada subjek untuk mewujudkan hubungan mesra dengan pengkaji. Di samping itu pengkaji telah memberi jaminan bahawa segala maklumat yang diberikan oleh subjek adalah dirahsiakan. Subjek telah diberi penerangan terperinci tentang cara-cara menjawab soalan-soalan yang terdapat dalam borang soal selidik tersebut.50 setiap sekolah. Pengkaji telah memungut sendiri borang soal selidik ini sebaik sahaja subjek selesai menjawabnya.7. Subjek mengambil masa antara 30 hingga 40 minit untuk menjawab soal selidik ini.1 . Skala pemeringkatan Likert yang digunakan untuk menilai tingkah laku vandalisme ditunjukkan dalam Jadual 3. pengkaji telah menggunakan skala Likert yang mengandungi lima pilihan jawapan.7 Kaedah Pemarkatan Untuk mengukur dan menilai tingkah laku vandalisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku vandalisme. guru kaunseling. Subjek juga telah diminta memberikan kerjasama supaya menjawab soal selidik ini dengan ikhlas dan jujur. Lokasi kelima-lima buah sekolah tersebut yang terletak berhampiran tempat tinggal pengkaji memudahkan proses soal selidik dijalankan. Guru Penolong Kanan HEM dan Pengetua sekolah-sekolah tersebut.

maka skor adalah sehala sahaja. Tidak Pernah 2. Kerap kali 5. Selalu Skor 1 2 3 4 5 Oleh kerana tidak terdapat item-item yang negatif bagi skala tingkah laku vandalisme ini.7.51 Jadual 3. Kadang-kadang 4.1 Markat Alat Ukuran Tingkah Laku Vandalisme Jawapan 1. Jarang 3.7.2 . Skala pemeringkatan bagi menilai tahap pendidikan ibu bapa terhadap tingkah laku vandalisme ditunjukan dalam Jadual 3.

Diploma dan Ijazah dikumpulkan dalam kategori tinggi.2 Pemarkatan Tahap Pendidikan Ibu bapa Terhadap Tingkah Laku Vandalisme Tahap Pendidikan 1. manakala ibu bapa yang mempunyai pendidikan SPM. STPM. . Diploma/Sijil 6. Skala pemeringkatan bagi menilai pendapatan ibu bapa terhadap tingkah laku vandalisme ditunjukkan dalam Jadual 3. Ijazah Markat 0 1 2 3 4 5 Ibu bapa yang mempunyai pendidikan darjah 6 dan SRP di masukkan dalam kategori rendah.7. STPM 5. Darjah 6 2.7. SPM 4. SRP 3.3.52 Jadual 3.

Manakala ibu bapa yang mempunyai pendapatan dari RM 801 hingga melebihi RM 2000 di kategorikan sebagai berpendapatan tinggi. Kurang dari RM 200 2.53 Jadual 3. RM 1401 – RM 1999 5. . RM 801 – RM 1400 4. lebih dari RM 2000 Markat 0 1 2 3 4 Ibu bapa yang mempunyai pendapatan antara kurang RM 200 hingga RM 800 di kategorikan sebagai berpendapatan rendah. RM 201 – RM 800 3.7.3 Pemarkatan Tingkat Pendapatan Ibu Bapa TErhadap Tingkah Laku Vandalisme Tingkat Pendapatan 1.

5. Pengkaji telah menjalankan ujian – t (t-test) dan ujian kolerasi (Correlation Coefficients).8 Analisis Data Data-data yang diperolehi dari soal selidik dari kelima-lima buah sekolah ini dianalisis dengan menggunakan kaedah Statiscal Package For The Social Science – Extra (SPSSX).54 Skala pemeringkatan bagi alat ukuran untuk menilai faktor-faktor yang terlibat dalam tingkah laku vandalisme pula dapat dirujuk pada Jadual 2.5 Market Alat Ukuran Faktor Pendorong Tingkah Laku Vandalisme Jawapan Sangat Tidak Benar Tidak Benar Tidak Pasti Benar Sangat Benar Markat Positif 1 2 3 4 5 Markat Negatif 5 4 3 2 1 3. Jadual 3. .7.

9. Metod ini berdasarkan kepada ketekalan respon dan semua item dalam alat ujian ini.55 3.77 . rakan sebaya dan konsep kendiri terhadap tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar sekolah menengah.9 Kebolehpercayaan Alat Kajian Pekali alpha telah digunakan bagi menguji realibiliti alat kajian ini. Nilai kebolehpercayaan soal selidik ini diuji mengikut aspek-aspek keluarga.1 Analisis Realibiliti Faktor-Faktor Salah Laku Vandalisme Faktor Salah Laku Vandalisme Keluarga Sekolah Rakan Sebaya Kendiri Alpha 0. didapati realibiliti mengikut gagasan adalah baik seperti ditunjukkan dalam Jadual 3.9.94 0.1 Jadual 3.84 0.77 0. Hasil daripada analisis yang dijalankan. sekolah.

56 Kebolehpercayaan bagi semua item ini adalah baik iaitu 0.8 adalah baik. Menurut Kerlinger (1973) alat ukuran yang mempunyai kebolehpercayaan 0.83. Oleh itu soal selidik yang telah ditadbir ini mempunyai kebolehpercayaan yang baik. .

57 BAB 4 ANALISIS DATA DAN KEPUTUSAN KAJIAN 4. . Ujian–t dan analisa korelasi telah digunakan untuk menganalisis hipotesis-hipotesis tersebut. Keputusan kajian secara diskriptif adalah seperti berikut.2 Keputusan Kajian Keputusan kajian akan dikemukakan berdasarkan hipotesis-hipotesis yang telah dibentuk. 4.1 Pendahuluan Hasil keputusan yang diperolehi daripada kajian yang dilakukan akan dikemukakan dalam bab ini.

8% 3.3% >RM4000 55.8% Pendapatan ibu Bapa .1 Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Bangsa Cina 21% India 5% Melayu 74% Carta pai di atas menunjukkan hubungan tingkah laku vandalisme mengikut bangsa.2%) terdiri dari bangsa Melayu. 25 orang (20.2 Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Pendapatan Ibu Bapa % 60 50 40 30 20 10 0 2.58 Carta 4.8%) Cina dan India seramai 6 orang (5.0%). Seramai 89 orang (74.5% 10. Carta 4. Pelajar Melayu merupakan golongan yang paling banyak terlibat dengan tingkah laku vandalisme diikuti dengan pelajar Cina dan pelajar India.5% RM400 RM400RM1600 RM1601RM2400 RM2401RM4000 27.

Carta 4.5%) mempunyai pendapatan kurang RM 400.RM 1600.5%) berpendapatan antara RM 1601 .8%) berpendapatan antara RM 401 . 67 orang (55.59 Carta palang di sebelah menunjukkan hubungan tingkah laku vandalisme mengikut pendapatan keluarga. 33 orang (27.3 Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Tahap Pendidikan Ibu Bapa 30 25 20 15 10 5 0 % Tingkah Laku Vandalisme Darjah 6 SRP SPM STPM Diploma Ijazah . 13 orang (10.3%) mempunyai pendapatan melebihi RM 4000 sebulan. Seramai 3 orang (2.RM 2400. Daripada kajian ini didapati bahawa pelajar yang mempunyai ibu bapa berpendapatan rendah lebih banyak terlibat dengan tingkah laku vandalisme berbanding dengan pelajar yang ibu bapanya berpendidikan tinggi.8%) berpendapatan antara RM 2401 – RM 4000 dan seramai 4 orang (3.

33 orang (27.7%) mempunyai pendidikan darjah 6.0%) SRP.7%) pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang lemah.2%) terdiri dari pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang sederhana dan 32 orang (26.60 Carta Palang di sebelah menunjukkan hubungan tingkah laku vandalisme dengan taraf pendidikan ibu bapa. SRP dan SPM lebih banyak terlibat dengan tingkah laku vandalisme berbanding dengan pelajar yang ibu bapanya mempunyai pendidikan tinggi. 36 orang (30.2%) terdiri dari pelajar mempunyai pencapaian akademik yang baik. Seramai 32 orang (26.3%) mempunyai pendidikan ijazah. Ini menunjukkan pencapaian akademik yang sederhana lebih banyak melakukan vandalisme berbanding pelajar yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan lemah. Carta 4.5%) SPM. Ini menggambarkan bahawa pelajar-pelajar yang ibu bapanya memiliki taraf pendidikan rendah iaitu darjah 6.4 Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Pencapaian Akademi Pelajar 27% Lemah 54% 19% Baik Sederhana Carta pai di atas menunjukkan bahawa seramai 23 orang pelajar (19. . 6 orang (5.0%) Diploma dan seramai 10 orang (8. 65 orang (54.

k > 0.2. Terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di antara pendapatan ibu bapa yang tinggi berbanding pendapatan ibu bapa yang rendah di kalangan pelajar.1.05 Daripada jadual 4.42. Jadual 4.38 14.42 Pendapatan Tinggi n = 120 k > 0. Ujian t telah digunakan dan keputusannya seperti Jadual 4.61 t . Nilai t = 1.19 SP 22.05.1 Ujian t Ke Atas Tingkah Laku Vandalisme dan Pendapatan Ibu Bapa Kumpulan Pendapatan Rendah n 70 x 72.2. Subhipotesis kajian yang dikaji oleh pengkaji 4.1 didapati bahawa tidak terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di antara pendapatan ibu bapa yang tinggi berbanding pendapatan ibu bapa yang rendah di kalangan pelajar.1.61 4.19. Nilai min ialah 72. 50 67.4 1.1 Hipotesis I Terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme dengan sosioekonomi keluarga di kalangan pelajar.

12 15.12.2 Ujian t Ke Atas Tingkah Laku Vandalisme Dengan Pendidikan Ibu Bapa Kumpulan Pendidikan Tinggi n 46 x 75.12 SP 23.05.77 t 2. k < 0. Ujian t telah digunakan dan keputusannya adalah seperti Jadual 4. Terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di antara pendidikan ibu bapa yang tinggi berbanding pendidikan ibu bapa yang berpendidikan rendah di kalangan pelajar.98 Secara keseluruhannya didapati pelajar yang berpendidikan rendah memperlihatkan tingkah laku vandalisme yang lebih tinggi (67.2.12) berbanding dengan pelajar yang mempunyai ibu bapa yang berpendidikan tinggi (75. Jadual 4. .2 didapati terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di antara pendidikan ibu bapa yang tinggi berbanding pendidikan ibubapa yang rendah di kalangan pelajar.01 .01 Pendidikan Rendah n = 120 k < 0. Nilai t = 2. Nilai min ialah 75. 74 67.05 Daripada Jadual 4.12).62 Bagi hipotesis seterusnya “1.2.

Nilai korelasi yang diperolehi adalah r = -0. Ini dapat dilihat dalam Jadual 4.08 .15 -0. Jadual 4. Ini bermakna tingkah laku vandalisme tidak dipengaruhi oleh faktor keluarga di kalangan pelajar sekolah.2 Hipotesis 2 Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor keluarga di kalangan pelajar. Hipotesis ini telah diuji dengan ujian korelasi.13 (k > 0.15 0.2.13 -0.05).3 Keputusan Ujian Korelasi Di antara Tingkah Laku Vandalisme Dengan Faktor YangMempengaruhinya Pembolehubah Faktor Keluarga Faktor Sekolah Faktor Rakan Sebaya Faktor Konsep Kendiri Tingkah Laku Vandalisme (nilai r) -0. hipotesis yang dibina adalah ditolak.63 4. Keputusan yang diperolehi menunjukkan terdapat hubungan yang negatif dan signifikan di antara tingkah laku vandalisme dengan faktor keluarga di kalangan pelajar. Justeru itu.3.

05). 4.3 Hipotesis 3 Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor sekolah di kalangan pelajar. Hipotesis ini ditolak.5 Hipotesis 4 Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor rakan sebaya di kalangan pelajar.3 menunjukkan pekali korelasi adalah r – 0. Dalam Jadual 3.15 (k>0.2.3 didapati pekali korelasi yang diperolehi adalah r = -0. Keputusan ujian menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor rakan sebaya dengan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Jadual 3. Ini menunjukkan bahawa tingkah laku vandalisme tidak di pengaruhi oleh faktor sekolah di kalangan pelajar. Hipotesis ini telah diuji dengan menggunakan ujian korelasi. Hipotesis ini ditolak. Analisa korelasi telah digunakan bagi menguji hipotesis di atas.05).15 (k> 0. Ini bermakna tingkah laku vandalisme tidak dipengaruhi oleh faktor rakan sebaya di kalangan pelajar. .64 4. Keputusan menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang negatif antara faktor sekolah dengan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar.2.

Manakala subhipotesis kedua diterima kerana terdapat hubungan tingkah laku vandalisme di antara pendidikan ibu bapa yang tinggi berbanding pendidikan ibu bapa yang rendah di kalangan pelajar.08 (k> 0. hipotesis ini adalah ditolak.05) dan tidak signifikan pada aras keyakinan 0. Subhipotesis yang pertama terpaksa ditolak kerana tidak menunjukkan hubungan tingkah laku vandalisme dengan pendapatan ibu bapa yang tinggi berbanding pendapatan ibu bapa yang rendah di kalangan pelajar.2. . 4. Keputusan menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkah laku vandalisme dengan faktor konsep kendiri di kalangan pelajar. Justeru itu.65 4.05. konsep kendiri dan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar adalah tidak berhubung antara satu sama lain.3 memperlihatkan nilai pekali korelasi adalah r = -0.6 Hipotesis 5 Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor konsep kendiri di kalangan pelajar. Jadual 3. Dengan kata lain.3 Rumusan Keputusan yang diperolehi daripada ujian t bagi menguji faktor sosioekonomi telah menolak satu subhipotesis dan menerima subhipotesis yang satu lagi. Hipotesis ini telah diuji dengan menggunakan ujian korelasi.

66 Keputusan yang diperolehi dengan menggunakan ujian korelasi menunjukkan bahawa daripada empat hipotesis yang dibina. Ini bermakna faktor keluarga. keempat-empat hipotesis ditolak kerana tidak signifikan pada aras keyakinan 0.05. . faktor sekolah. faktor rakan sebaya dan faktor konsep kendiri tidak mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar sekolah.

67 BAB 5 PERBINCANGAN. 5. .2 Pengaruh Faktor Status Sosiekonomi Keluarga Terhadap Tingkah Laku Vandalisme Faktor sosioekonomi ini dilihat oleh pengkaji dari dua aspek. Perbincangan dilakukan berdasarkan hipotesis-hipotesis yang telah dibina. RUMUSAN DAN CADANGAN 5. tingkah laku vandalisme tidak dipengaruhi oleh pendapatan ibu bapa yang berbeza di kalangan pelajar. Dua subhipotesis telah dibentuk. iaitu pertama. “terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di antara pendapatan ibu bapa yang tinggi berbanding pendapatan ibu bapa yang rendah di kalangan pelajar”. Oleh yang demikian. Dapatan kajian menunjukkan hipotesis ini ditolak.1 Pendahuluan Dalam bab ini pengkaji akan membuat perbincangan tentang keputusan-keputusan yang diperolehi daripada kajian yang telah dilakukan.

tingkah laku pelajar-pelajar boleh di kawal dan faktor sosioekonomi yang rendah bukanlah penyebab kepada tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. ibu bapa dari tingkat pendapatan yang tinggi dan rendah perlu menyedari bahawa anak-anak mereka berpotensi untuk terlibat dalam tingkah laku vandalisme. Ibu bapa dari semua lapisan masyarakat seharusnya sedar dan bertindak menghalang anak-anak mereka daripada menghampiri gejala sosial yang tidak sihat ini. Gold (1970) pula memutuskan bahawa tingkat pendapatan ibu bapa yang tinggi atau rendah bukanlah peramal utama remaja. Dengan cara demikian.68 Keputusan ini adalah selari dengan kajian oleh Howard (1978). Keputusan menunjukkan hipotesis ini diterima. . terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di antara pendidikan ibu bapa yang tinggi berbanding dengan pendidikan ibu bapa yang rendah di kalangan pelajar. Pelajar-pelajar akan merasa bahagia berada di samping keluarga yang harmoni. Penekanan agama. Subhipotesis yang kedua. Lander (1954) dan Zuraida Garif (1990) yang mendapati tingkat pendapatan ibu bapa tidak mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Dapatlah dikatakan bahawa pelajar yang mempunyai ibu bapa berpendidikan tinggi kurang melakukan vandalisme berbanding pelajar yang mempunyai ibu bapa berpendidikan rendah lebih banyak terlibat dalam tingkah laku vandalisme. Oleh yang demikian. Situasi ini akan menyebabkan mereka sendiri menghindari perbuatan yang tidak memberi faedah . kasih sayang dan dorongan mendatangkan ketenteraman dan kebahagiaan di jiwa pelajar-pelajar adalah penting.

maka anak-anak akan berasa kesunyian dan kekosongan. Apabila ibu bapa tidak mengambil berat atau pun tidak mempedulikan mereka. Nabi Zakaria dan Ibu Maryam mendoakan untuk anak-anak yang diredhai Allah. Pusat Pendidikan dan Perunding Universiti Utara Malaysia (1997) yang menyatakan faktor ibu bapa memainkan peranan dalam mendorong tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Suasana rumah memainkan peranan dalam menentukan kegembiraan. walaupun perbuatan itu dilakukan secara tidak sengaja.69 Dapatan ini adalah selari dengan kajian Muhamed Anuar bin Yusof (1988) iaitu pelajar-pelajar dari ibu bapa berpendidikan rendah lebih cenderung terlibat dalam salah laku. Keyakinan kanak-kanak terhadap diri dan kebolehannya. Keputusan kajian ini bertentangan dengan kajian yang dilakukan oleh pengkaji seperti Abdul Rahman Raof Dahaman (1997). Oleh yang demikian . kestabilan dan keselamatan kanak-kanak. Heng Keng Chian (1989). Ini disebabkan tiada sokongan moral dan kurang pengawasan dari ibu bapa memberi kesan negatif terhadap diri anak-anak. Oleh itu mereka akan bertindak merosakkan harta benda untuk melepaskan tekanan tersebut.3 Faktor Keluarga Dengan Tingkah Laku Vandalisme Di Kalangan Pelajar Dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor keluarga. 5. rakan sebaya dan kanak-kanak lain. bagaimana anak-anak dapat berinteraksi dengan orang dewasa.Kepentingan doa ibu bapa dalam melahirkan anak yang cemerlang adalah satu usaha yang tidak dapat dinafikan. Saksikan betapa Nabi Ibrahim.

Rosnani Hashim (Al-Islam Jun 2000). bercakap benar. Keluarga merupakan institusi yang mula-mula sekali bertindakbalas dengan kaum remaja. berani mengemukakan pendapat. Pengaruh keluarga . Keluarga merupakan asas dan mempunyai peranan dalam mempengaruhi tingkah laku kepada remaja. Akhlak yang baik seperti sabar.70 suasana keluarga yang harmonis. hubungan fizikal atau menumpukan perhatian. Untuk membina anak-anak yang berdisplin. Ibu bapa adalah model bagi anakanak. Mengikut pendapat Wattenberg (1973). menyatakan bahawa akhlak anak-anak banyak dipengaruhi oleh ibu bapa atau pengasuhnya. mahir dalam interaksi sosial. Dr. tenteram dan bertaqwa akan dapat menghindarkan diri pelajar-pelajar dari tingkah laku vandalisme. kesan dari pengaruh keluarga ini telah berjaya mempengaruhi tingkah laku remaja. sama ada melalui hubungan mata. mereka lebih mementingkan kasih sayang dan kebebasan terkawal akan melahirkan anak-anak yang aktif. kurang mesra dan kurang bertanggungjawab dan akan membuka ruang kepada anak-anak terlibat terlibat dalam perbuatan vandalisme. menghormati dan tidak menggangu harta dan ketenteraman orang lain harus disebatikan dengan jiwa kanak-kanak sehingga menjadi satu tabiat. mempunyai keyakinan diri dan bertanggungjawab. gembira. Corak layanan dan komunikasi ibu bapa dan organisasi keluarga juga mempengaruhi tingkah laku vandalisme. suka tampil ke depan. pemurah. kita perlu mula-mula sekali membuat kanak-kanak rasa disayangi. Sebaliknya setiap ibu bapa yang tidak demokratik akan menyebabkan anak-anak menjadi pasif. Bagi ibu bapa yang demokratik. jujur.

Lober (1966) menunjukkan bahawa pelajar yang kecewa akan bertindak liar dengan merosakkan harta benda sekolah sebagai melepaskan geram. Maslow & Roger 1962 serta Boyson 1973). Pelajar sebagai pelanggan utama Kementerian Pendidikan yang merupakan golongan sasaran untuk memupuk nilai .4 Faktor Sekolah Dengan Tingkah Laku Vandalisme Di Kalangan Pelajar Hasil kajian mendapati bahawa tidak terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor sekolah di kalangan pelajar. 5. Ini akan menimbulkan kekecewaan di mana masalah-masalah peribadi pelajar terpaksa diselesaikan sendiri. Kawalan sekolah yang lemah terhadap tindakan guruguru menyebabkan amalan terlalu tegas dan rigid akan berlaku. Persekitaran sekolah yang baik dapat menentukan hubungan antara guru dan pelajar adalah baik dan harmoni.71 berlaku sejak lahir lagi dan diteruskan sehingga individu itu berdikari. Dapatan ini bertentangan dengan kajian lepas oleh (Gragey 1970. Mereka berpendapat bahawa persekitaran yang ketat kawalannya di sekolah akan menimbulkan keadaan salah laku di kalangan pelajar. Usaha membenteras gejala ini adalah selaras dengan konsep perkhidmatan penyayang dalam perkhidmatan pendidikan di negeri ini. tekanan dan kehendak naluri mereka. Oleh itu. Akibatnya hubungan sosial antara guru dan pelajar menjadi longgar kerana guru tidak berjaya mengawal setiap pelajar. ibu bapa dan ahli keluarga bertanggungjawab mendidik dan membimbing anak-anak dengan didikan agama yang kukuh dan akhlak yang mulia agar tidak bertingkah laku devian.

Menurut (Mahadi Hj. Sebaliknya hasil kajian mendapati bahawa tidak terdapat hubungan di antara faktor rakan sebaya dengan tingkah laku vandalisme. sistem pengesanan. iaitu perpaduan. degil serta suka merosakkan . Ibu bapa yang mendidik anak-anak yang nakal. dielakkan daripada berlaku di kawasan atau persekitarannya. 1995) berpendapat bahawa usaha membanteras salah laku pelajar merupakan salah satu agenda bertindak yang disusun dalam Program-program Wawasan Pendidikan yang dilancarkan pada April 1993. Oleh itu pelajar-pelajar tidak akan terlibat dengan tingkah laku vandalisme dan tidak terlibat dengan gejala sosial yang lain. budaya ilmu. Sepuluh perkara telah digariskan sebagai strategi pengisian Wawasan Pendidikan Negara. Pemahaman aspek ini dibuat untuk mewujudkan persekitaran dan iklim sekolah yang baik. Syed Nurul Alda Syed Abdullah dan Saadiah Hassan. kepimpinan. gaya pengurusan. sekolah penyayang dan budaya kecemerlangan.72 etika yang murni yang sedang digembeling sekarang. sudah sewajarnya perkara-perkara yang boleh mendatangkan kesan negatif sama ada dalam jangka pendek atau jangka panjang. 5. Osman. perkhidmatan penyayang. Sebagai tapak asas pembinaan insan.5 Faktor Rakan Sebaya Dengan Tingkah Laku Vandalisme Di Kalangan Pelajar Hipotesis keempat mengandaikan bahawa terdapat hubungan tingkah laku vandalisme faktor rakan sebaya di kalangan pelajar. Keputusan ini adalah bertepatan dengan pendapat Wattenberg (1973) yang menyatakan kesan dari pengaruh keluarga telah berjaya mempengaruhi tingkah laku remaja. pengupayaan.

RTM kini terpaksa mengimport rancanganrancangannya untuk bersaing dengan TV3. Oleh itu dapatlah dirumuskan disini bahawa terdapatnya pengaruh lain iaitu media yang menggalakkan tingkah laku vandalisme para pelajar dan bukannya disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya yang mendorong tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. dan ASTRO.73 harta benda dan bukannya disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya yang mendorong perlakuan vandalisme di kalangan pelajar. . Ia mempengaruhi golongan remaja terutamanya pelajar sekolah untuk melanggar tatasusila dan kesopanan masyarakat timur yang membawa kepada tingkah laku vandalisme. lucah dan nilai-nilai barat yang bertentangan dengan kebudayaan dan adat masyarakat tempatan. Edward dan Kozek (1979) yang mengatakan bahawa satu kajian program televisyen di Amerika Syarikat telah menunjukkan bahawa “menonton keganasan boleh mendorong ke arah perilaku ganas”. NTV7. Ini akan membawa kepada remaja bertinglah laku merosakkan harta benda. Terdapat faktor lain seperti penagruh media turut mempengaruhi tingkah laku remaja melalui filem-filem ganas dan filem-filem yang banyak memaparkan tingkah laku negatif remaja. Kebiadapan dan tingkah laku devian juga disebabkan oleh media elektronik. Filem-filem bercorak ganas akan menimbulkan kesan psikologi serta fizikal kepada orang yang menonton. Akibatnya rancanganrancangan tersebut banyak memaparkan adegan-adegan ganas. Kebanyakkan filem yang ditayangkan memaparkan kisah remaja yang berkelakuan biadap terhadap orang tua dan tingkah laku yang merosakkan harta benda orang lain. Hal ini adalah selaras dengan pendapat Levine.

6 Faktor Konsep Kendiri Dengan Tingkah Laku Vandalisme Di Kalangan Pelajar Hipotesis yang terakhir ini mengandaikan bahawa terdapat hubungan di antara factor konsep kendiri dengan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar sekolah. Oleh itu konsep . Keputusan ini juga bertentangan dengan kajian oleh Palmore dan Hammond (1964) yang menyatakan bahawa individu yang mempunyai konsep kendiri yang positif iaitu mempunyai harga diri yang tinggi dan mempunyai pandangan hidup yang jelas adalah tidak terlibat dalam tingkah laku vandalisme.74 5. Misalnya pelajar-pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang positif sanggup mengoyakkan buku rujukan di perpustakaan asalkan mereka mendapat bahan yang cukup untuk melakukan tugasan dengan baik. Keputusan kajian menunjukkan tidak terdapat hubungan di antara faktor konsep kendiri dengan tingkah laku vandalisme pelajar sekolah. Yarow (1963). ikhlas dan bertanggung jawab. Duke (1980). Dapatan ini adalah bertentangan dengan kajian yang diperolehi oleh Wells (1964). sebaliknya mereka mementingkan pencapaian sesuatu matlamat iaitu berorientasi lakukan apa jua cara asalkan mencapai kejayaan. Mereka ini mempunyai sikap mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan kebajikan pelajarpelajar lain walaupun mereka mempunyai konsep kendiri yang positif. Cardinelli (1969) dan Lorbar (1966) yang menyatakan bahawa pelajar yang terlibat dalam tingkah laku vandalisme adalah pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang negatif. Ini mungkin disebabkan walaupun mereka ini mempunyai konsep kendiri yang positif tetapi penerapan nilai-nilai murni adalah kurang dalam diri mereka seperti jujur.

75 kendiri bukan merupakan salah satu faktor menentukan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar.Pengalaman baru ini membuat mereka bertambah suka untuk merosakkan harta . Pakar Runding Psikiatri Forensik. merompak dan merogol. Mereka mendapati perbuatan merosakkan harta benda itu telah mendatangkan kepuasan kepada mereka. tidak berjaya mengawal emosi. Secara umumnya pelajar-pelajar yang melakukan vandalisme walaupun terdiri dari kalangan mereka yang mempunyai konsep kendiri yang negatif malah turut melibatkan mereka yang mempunyai konsep kendiri yang positif. Perbuatan merosakkan harta benda sekolah dilakukan tanpa rasa bersalah langsung. ingin membalas dendam dan gangguan jiwa adalah punca antara terjadinya vandalisme. Pelajar-pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang positif juga terlibat dalam tingkah laku vandalisme kerana tujuan untuk mencari keseronokan dan mencuba sesuatu yang mencabar. Mohammad Shahanon. Mereka menganggap perbuatan merosakkan harta benda di sekolah adalah kesalahan kecil dan tidak merbahaya sebagaimana jenayah mencuri. Menurut Profesor Madya Dr. Tygart (1998) menyatakan bahawa pelaku vandalisme berpandangan positif terhadap dirinya seperti juga pelajarpelajar lain. Ini akan dapat membantu remaja ke arah pembinaan sikap yang baik dan menghindarkan diri dari melakukan tingkah laku vandalisme. Mac 1998). Oleh itu pihak berwajib harus memahami perasaan remaja dan tidak menghukum pesalah vandalisme tetapi menyelidik terlebih dahulu. Universiti Kebangsaan Malaysia (Dewan Siswa . Perlaku vandalisme yang mempunyai konsep kendiri positif merasakan perbuatan vandalisme bukanlah satu jenayah. remaja yang dilanda kecewa .

dapatlah dirumuskan bahawa faktorfaktor yang mempengaruhi vandalisme di kalangan pelajar sekolah adalah faktor sosioekonomi iaitu taraf pendidikan ibu bapa. Manakala faktor sosioekonomi tingkat pendapatan ibu bapa. merosakkan telefon awam. membakar bangunan sekolah atau awam. Menurut Gibbons (1986) tingkah laku merosak harta benda sekolah ini dilakukan secara bersembunyi-sembunyi dengan tujuan untuk suka-suka biasanya dilakukan pada waktu malam atau pada hujung minggu atau pada musim cuti penggal persekolahan iaitu ketika persekitaran sekolah sunyi dan lengang. memetik bunga. menconteng dinding. Dalam masyarakat Malaysia. Budaya masyarakat luar ini telah dibawa masuk ke dalam sekolah oleh para pelajar. Dari perbincangan dalam bab lima ini.76 benda tanpa apa-apa sebab. Dengan ini dapatlah dirumuskan bahawa konsep kendiri tidak boleh menjadi kayu pengukur terhadap tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Apatah lagi sekiranya perbuatan yang dilakukan secara bersembunyi ini tidak dapat dikesan oleh pihak sekolah. mencuri. merosakkan tandas awam. faktor keluarga. Orang yang melakukan kerosakan harta benda ini datang dari segenap jenis manusia tidak kira yang mempunyai konsep kendiri yang negatif mahupun positif. budaya merosakkan harta benda adalah suatu norma seperti menconteng papan tanda jalan. Masyarakat di luar dan dalam sekolah melihat masalah vandalisme adalah perkara biasa dan sudah sebati dengan budaya masyarakat Malaysia. . faktor kendiri dan faktor rakan sebaya didapati tidak mempengaruhi golongan pelajar melakukan vandalisme. memancitkan tayar kenderaan dan lain-lain lagi perbuatan yang tidak bermoral. faktor sekolah.

pengaruh rakan-rakan di luar sekolah dan perasaan ingin tahu. faktor rakan sebaya dan faktor konsep kendiri tidak mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Bagi taraf pendidikan pula. kebendaan duniawi. ketidakstabilan politik dan ekonomi serta sistem pendidikan yang lemah. pengaruh lain juga turut menyumbangkan kepada remaja menjadi lebih agresif dalam melakukan kegemaran negatif mereka. pengaruh media cetak dan elektronik. pengaruh teknologi maklumat (penyalahgunaannya). faktor sekolah. Antaranya ialah pengaruh persekitaran atau budaya. Faktor- . golongan ibu bapa berpendidikan tinggi lebih bijak mendidik dan meluangkan masa bersama anak-anak berbanding dengan ibu bapa yang berpendidikan rendah yang tidak memberi perhatian kepada anak-anak mereka. perlumbaan mengejar siapa hebat. Di samping itu.77 Faktor tingkat pendapatan ibu bapa didapati tidak mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar mungkin disebabkan golongan kaya dan miskin masingmasing mementingkan material sehinggakan terlupa menunaikan peranan mereka iaitu memberi perhatian dan kasih sayang yang mencukupi kepada anak-anak. Dengan ini dapat dirumuskan bahawa ibu bapa dan guru-guru adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam mendidik pelajar-pelajar dengan sempurna agar dapat menghindarkan mereka dari gejala-gejala yang tidak sihat ini. Walau bagaimanapun tidak keterlaluan jika dikatakan di sini bahawa terdapat penyebab lain yang mendorong pelajar-pelajar melakukan vandalisme. Antaranya ialah pengaruh artis-artis hiburan yang menjadi idola mereka sama ada tempatan mahupun luar negara. Hasil dari kajian ini juga didapati faktor keluarga. ajaran sesat.

Selain itu. faktor sekolah. faktor keluarga. Keputusan ini mungkin disebabkan oleh para pelajar dewasa ini. didapati lima faktor yang diandaikan oleh pengkaji tidak mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar manakala satu lagi faktor yang diandaikan oleh pengkaji mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan palajar. . Didapati bagi faktor sosioekonomi. tidak kira golongan kaya mahupun miskin terdedah kepada pelbagai corak pengaruh negatif. Tidak terdapat perbezaan signifikan di antara pendapatan ibu bapa yang tinggi berbanding pendapatan ibu bapa yang rendah terhadap tingkah laku vandalisme. faktor rakan sebaya dan faktor konsep kendiri. Dalam kajian ini lima pemboleh ubah telah dipilih oleh pengkaji iaitu faktor sosioekonomi yang dilihat dari aspek tingkat pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan ibu bapa.78 faktor ini turut menyumbang serta lebih mempengaruhi pelajar-pelajar ke arah merosakkan harta benda. 5. tingkat pendapatan ibu bapa tidak mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan para pelajar. kurang perhatian dan kawalan dari ibu bapa turut menyebabkan tiada perbezaan yang signifikan di antara pelajar yang ibu bapanya berpendapatan tinggi dengan pelajar ibu bapanya berpendapatan rendah.7 Rumusan Keputusan Kajian Dari keputusan kajian.

keputusan menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dalam tingkat pendapatan ibu bapa terhadap tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. . kem jaya diri dan motivasi serta ceramah-ceramah bimbingan telah diadakan untuk pelajar-pelajar. sIstem mento-mentee. program pembimbing rakan sebaya.Ini mungkin disebabkan telah timbul kesedaran di kalangan ibu bapa di mana kualiti keibubapaan yang tinggi telah mewujudkan hubungan yang harmoni dengan anak-anak serta pembentukan nilai-nilai murni di jiwa anak-anak. Ini mungkin disebabkan beberapa pendekatan yang bersifat “attachment to school” yang dilaksanakan di sekolah. penerapan nilai-nilai murni.79 Manakala. Faktor keluarga didapati tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. pemupukan perpaduan negara. Ini mungkin disebabkan ibu bapa berpendidikan tinggi lebih mengutamakan pencapaian akademik anak-anak sedangkan ibu bapa berpendidikan rendah tidak menghiraukan pembelajaran anak-anak mereka. hukuman berbentuk pemulihan. pendedahan kepada konsep antarabangsa dan keduniaan. projek sekolah penyayang. Pelajar yang berasal dari ibu bapa yang berpendidikan rendah didapati lebih banyak terlibat dalam tingkah laku vandalisme. program pembangunan iklim sekolah. pemupukan keimanan dan akhlak dalam Pendidikan Islam. Faktor sekolah didapati terdapat hubungan yang signifikan dengan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Antaranya ialah pemupukan budaya ilmu . khidmat bimbingan dan kaunseling di mana aktiviti seperti kaunseling rakan sebaya. bagi faktor sosioekonomi iaitu tahap pendidikan ibu bapa pula.

Briged komuniti serta kempen-kempen anti vandalisme diadakan di sekolah. Faktor rakan sebaya didapati tidak mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar.Pelajar-pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang positif dan negatif tidak menganggap perbuatan mereka itu adalah salah dan melakukan vandalisme sekadar untuk bersuka-suka dan mengisi masa lapang. Dengan terlaksananya pendekatan-pendekatan yang melibatkan pelbagai pihak ini telah dapat mewujudkan persekitaran sekolah yang baik seterusnya dapat menghindarkan pelajar dari melakukan salah laku vandalisme serta jenayah-jenayah yang lebih berat. . rakan sebaya tidak mempengaruhi perbuatan vandalisme di kalangan pelajar kerana terdapatnya pengaruh media yang lebih kuat mendorong perlakuan tersebut di kalangan remaja.Ini mungkin disebabkan konflik dalam keluarga serta hubungan yang buruk antara pelajar dengan guru adalah punca utama tingkah laku vandalisme dan pengaruh rakan sebaya tidak terlibat dalam mendorong tingkah laku ini. Selain itu. Faktor konsep kendiri juga tidak mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar-pelajar sekolah.80 Disamping itu pendekatan bersepadu seperti penglibatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG).

prihatin dan kasih sayang akan melahirkan anak-anak yang berkualiti dari segi mental dan rohani di mana anak-anak lebih berani. Sikap guru sebagai pendidik yang bukan sahaja menabur ilmu malah menabur kasih dan nasihat dapat mengurangkan aktiviti vandalisme di kalangan para pelajar.81 5. cerdas fizikal dan mental serta menghadapi cabaran. . Ibu bapa berpendidikan tinggi didapati lebih peka dan prihatin dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan anak-anak remaja mereka. Sikap mengambil berat ini patut dicontohi oleh para ibu bapa dari lain-lain lapisan masyarakat agar remaja kita dapat dikawal dari terlibat dengan gejala yang mungkin merugikan semua pihak ini.8 Implikasi Kajian Melalui kajian ini memberi gambaran faktor sososiekonomi keluarga iaitu tahap pendidikan ibu bapa penting dalam mempengaruhi gejala ini. Dari itu. kesan pendidikan ibu bapa terhadap anak-anak memberi pengaruh yang amat mendalam dalam kehidupan anak-anak. Faktor keluarga pula memberi gambaran yang jelas bahawa keluarga adalah tempat yang mula-mula sekali kanak-kanak bersosialisasi sebelum mereka menganggotai masyarakat. Ibu bapa yang mendidik anak-anak dengan penuh bertanggungjawab. Persekitaran sekolah yang sihat iaitu hubungan guru dan murid yang baik dan bebanan akademik yang berpatutan dan sikap sayangkan sekolah dapat menghindarkan kejadian vandalisme yang berleluasa di sekolah. Kajian ini juga memperlihatkan bahawa faktor sekolah itdak mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar.

Ia tidak mendatangkan keraguan tentang keseluruhan kajian ini kerana mungkin hanya memberi kesan sedikit ke atas keputusan kajian. keputusan ini tidak dapat generalisasikan kepada keseluruhan pelajar bagu mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. pelaku vandalisme kini adalah terdiri dari pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang positif dan negatif. Ini mungkin menyebabkan timbulan rasa bosan dan pelajar . Pelajar yang melakukan vandalisme tidak merasa bersalah dan menganggap diri mereka sama seperti pelajar lain yang tidak melakukan vandalisme. soal selidik yang digunakan dalam kajian ini agak panjang iaitu terdiri daripada 93 item. Ini adalah kerana semua subjek kajian merupakan pelajar tingkatan empat dan lima. Ini kerana faktor keluarga seperti keruncingan hubungan ibu bapa dan anak-anak serta perhubungan yang negatif guru-pelajar.82 Selain itu. ia tidak mendatangkan keraguan tentang keseluruhan kajian ini kerana mungkin hanya memberi kesan sedikit ke atas keputusan kajian. Bagi faktor konsep kendiri pula. Dari itu. Namun demikian. Pelaku vandalisme juga tidak menganggap perbuatan itu adalah suatu jenayah. 5.9 Limitasi Kajian Didapati pemilihan subjek kajian merupakan salah satu kelemahan kajian ini. Di samping itu. Ini adalah kerana mereka menganggap merosak harta benda adalah aktiviti untuk mereka bersuka-suka dan berseronok. kajian memperlihatkan faktor rakan sebaya tidak mendorong terhadap perlakuan vandalisme di kalangan pelajar.

.83 mengambil sikap menjawab sambil lewa sahaja. sikap pelajar-pelajar ini sedikit sebanyak mempengaruhi hasil kajian ini. walaupun pengkaji telah menjelaskan dengan terperinci bahawa soal selidik yang dijalankan adalah bertujuan untuk kajian ilmiah dan segala maklumat yang dikemukakan adalah rahsia. Mereka mahu menghabiskan menjawab soal selidik itu dengan cepat. Oleh itu. Sesetengah pelajar mendapati tidak menjawab soal selidik dengan jujur kerana mereka takut identiti didedahkan.

sekiranya mengkaji faktor sekolah digalakkan pengkaji melihat aspek kepimpinan dan pengurusan sekolah oleh pengetua.1 Pendahuluan Hasil daripada kajian ini diharapkan akan menjadi sumber rujukan atau panduan untuk pengkaji-pengkaji akan datang. Pengkaji juga boleh bertindak sebagai participant observer iaitu terlibat sama dalam apa-apa yang dilakukan oleh subjek. faktorfaktor yang boleh diambil sebagai pemboleh ubah adalah seperti faktor media massa. pengkaji boleh terlibat dalam kelas selama tempoh jangka masa tertentu untuk melihat pengajaran guru. interaksi guru-pelajar. Selain itu. di kelas dan lain-lain tanpa disedari oleh guru yang terlibat dan pelajar-pelajar.84 BAB 6 SARANAN 6. Misalnya. Dalam hal ini. Pengkaji juga berharap kajian-kajian yang akan dijalankan kemudian yang memperincikan setiap faktor yang dikaji. hubungan antara sekolah dengan ibu bapa.Ia akan memberi gambaran yang lebih jelas lagi tentang aspek yang dikaji. . gelagat pelajar di kantin. persekitaran pembelajaran di sekolah. komitmen para guru terhadap pengajaran. kewajaran hukuman-hukuman yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. saiz sekolah.

maka ini mendorong remaja bertindak lebih liar untuk melakukan jenayah yang lebih berat. Bilangan item soal selidik pula tidak boleh terlalu banyak sehingga menimbulkan kebosanan para pelajar untuk menjawabnya. Selama ini pihak berkuasa sekolah tidak serius melaksanakan undang-undang. Dengan itu. soal selidik hendaklah diubah suai oleh pengkaji-pengkaji seterusnya agar mudah difahami dan ringkas serta tepat. Di samping itu.85 Pengkaji-pangkaji lain diharap dapat meluaskan sampel kajian pada semua tingkatan supaya hasil kajian dapat digeneralisasikan pada semua populasi pelajar sekolah menengah. Bermula dari perbuatan menconteng dan merosakkan harta benda. suka bersikap lepas tangan dan saling menuding jari antara satu sama lain. Justeru itu. apabila remaja gagal mengawal perasaan. 6. Tindak tanduk mereka boleh menyusahkan orang ramai. Sesungguhnya dosa kita sebagai .Hal in dapat membantu para pengkaji bagi mendapatkan respon yang sebenar dan tepat dari pelajar tentang faktor-faktor yang sebenarnya yang mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan para pelajar sekolah. keputusan yang diperolehi akan lebih tepat lagi. Selama ini perbuatan vandalisme tidak dianggap sebagai jenayah dan tidak ada peruntukan untuk mendenda serta menangkap pelaku-pelakunya.Ini akan menggalakkan para pelajar menjawab dengan betul dan ikhlas serta mengelak jawapan yang salah atau palsu.2 Rumusan Vandalisme yang membabitkan remaja masa kini telah sampai di tahap yang membimbangkan apabila bilangan yang merosakkan harta awam meningkat dua hingga tiga peratus setiap tahun. kawalan keselamatan yang lebih ketat wajar dilaksanakan.

Pihak-pihak yang terlibat secara langsung seperti Kementerian Belia dan Sukan. khususnya ibu bapa. isu-isu yang berkaitan penguasaan dan isu-isu pemulihan yang lebih efektif dan “sustainable”. Mereka perlu meninjau faktor-faktor yang menjadi punca gejala vandalisme . Sepatutnya remaja yang didapati melakukan vandalisme dikenakan kompaun atas kerosakan dan gangguan yang dilakukan.86 ibu bapa yang paling besar ialah menyerahkan soal pendidikan anak-anak bulat-bulat kepada pihak sekolah. Kementerian dalam Negeri. Malah sebahagian daripada ibu bapa tidak tahu di mana anak mereka berada apabila mereka tidak pulang ke rumah. Kementerian Pendidikan. Ibu bapa harus mendidik anak-anak dengan nilai murni dan membiasakan diri untuk meluahkan perasaan marah dan dendam pada saluran yang betul. Mulai saat ini ibu bapa harus melihat salah laku dalam konteks yang lebih meluas dengan melihat kekurangan-kekurangan di dalam diri ibu bapa sendiri ketika mendidik dan membesarkan anak. Pertandingan seperti ini amat penting untuk . Masyarakat juga sepatutnya memainkan peranan penting dalam menangani gejala vandalisme. Ini dapat mengelakkan pelajar melakukan perbuatan tersebut mengikut kata hati mereka. harus mempunyai kesedaran dan keprihatinan terhadap gejala vandalisme di kalangan pelajar ini. Apa yang dilakukan oleh anak-anak sebenarnya mencerminkan sikap seisi keluarga itu sendiri. Kesedaran perlu diterapkan untuk membentuk jiwa remaja yang sihat dan fikiran yang matang sebelum melangkau ke alam dewasa. Agensi-agensi kerajaan yang relevan serta pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan ( NGOs). Perkhidmatan kaunseling perlu diberikan kepada pelajar-pelajar di samping menganjurkan peraduan melukis dan pertandingan esei dengan berpandukan tema “Harta Awam Mililkmu Milikku”.

Oleh itu. faktor sekolah. Selain itu. diharapkan kelemahan-kelemahan dalam kajian ini dan saranansaranan yang dicadangkan serta keputusan yang dibincangkan dapat dijadikan panduan kepada pengkaji-pengkaji agar dapat menjalankan kajian dengan lebih lengkap dan sempurna.87 menanamkan sifat bertanggungjawab dan menyemai perasaan sayang terhadap harta benda awam. faktor rakan sebaya dan faktor konsep kendiri akan memberi manfaat kepada pihak yang berminat mengkaji tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. faktor keluarga. inisiatif pengkaji dengan mengenengahkan lima faktor yang dipercayai mendorong pelajar bertingkah laku vandalisme iaitu faktor sosioekonomi. Kajian vandalisme di kalangan pelajar tidak boleh dipandang rendah dan ringan kerana melalui kajian ini ia akan memberi asas pengetahuan untuk mengenal pasti punca-punca berlaku tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. di mana semua pelajar amat bertanggungjawab dalam memelihara harta benda sekolah dan akhirnya menjadi masyarakat yang mempunyai nilai moral yang tinggi. . Diharap gejala ini dapat dibanteras suatu hari nanti.

Tanjung Malim : Institut Perguruan Sultan Idris. Karenah renaja hari ini. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia. Latihan ilmiah. Parent communication and model.1969. Destruction and perceived control. & Olson. H. New York:Mayfield Publishing Company. The equity-base model of vandalisme: Population & Environment.88 Rujukan Abdul Hamid Halit. Cardinelli. Latihan Ilmiah.M & Fisher. 1998. 1994..S Government Printing Office Bowels. . 1970. Backman. The American School Board Jurnal. DC: U. Abdul Raof Dahaman. London:Longman. Discipline in school. The process of parenting. Faktor-faktor menyebabkan pelanggaran dispilin di sebuah sekolah menengah di daerah Dungun. Ann Wang Seng. Barners. 1998. Konsep kendiri di kalangan remaja perempuan : Perbandingan di antara penghuni pusat pemulihan akhlak dan pelajar sekolah. Bhd. Washington.K. The Residence hall vandalism problem: A model for examining destruction behaviour: Journal of Collage and University Student Housing. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. R.J.L. 1986. pp 15-19 Boyson. Jil 12 (1). Satu kajian tentang faktor-faktor kekeluargaan yang mempengaruhi dispilin di kalangan pelajar sekolah menengah di Sabah.H. Child Development. Our nation’s school-A report card : “A” in violence and vandalisme. Serdang:Universiti Pertanian Malaysia. Alim Muntu.D. J. Terengganu. Serdang: Universiti Pertanian Malaysia. Anidah Ithnin. II : 85-109. 1975. Maslah pelanggaran dispiln pelajar-pelajar lelaki sekolah menengah.L & Greenberger. V. Another view: Lets get all the cause of youthful vandalism. R. 1980. 1985. C. Dropping out: Problem of symptoms. Diploma. Allen. Jil 56 : 438-447 Baron. Vol. 1991. J.1973. Jil I: 68-69. B.F. D. 1981. Michigan: Universiti Press. B. 1982.G. 1982. Latihan ilmiah. J. DB. Jil 5 : 182-200 Bayh. Advances in Environment Psychology. Brooks.

Gold.L. J. R. University if London: London Press. School discipline policy in the 1980’s.J.D 1986. M. Doughlas. Journal Or Research and Development in education.89 Clement. London: Longman. Contemporary Education. 1968. Vandalism:Its politics and nature. Psychology of adolescence. Great Britain: Holt.J. Jil. Dlinquent behaviour in an a American city.a. Duke. A case study of disciplinary problem in a secondary boys school in Kuala Lumpur. Clinard.1984.1973. 1970. National Association of Secondary School Principals Bulletin: Jil 59(387). 17-21. Adolescence and youth.872-878. Cohen.N.L. 644-655 Gerrad. 263-292. Three idelogical orientation in school vandalism research.B Mays(Ed.1982. N. Massachusetts: Harvard University Press. Winston. 24-29. S. Jil 54. 307-316. I. MB & Quinney. New York : Free Press.1970. R. Foster. School paracting family therapy in diverse setting. Criminal Behavior System: A Typology (2nd. Conger. Glueck. Rinehart. Eleanor .). 1964.C. 2. San Francisco: Bass Publication. Juvenile Delinquency. Jil.1984. School vandalism-causes and cures. & Krohn.). Cmabridge. D. L.27 (4).1972.L. 17-29.f. Dunhill.J: Prentice Hall. Cloward.L. Development psychology.1991. Cole.V.). and Hall.1975. L. Disciplin in the classroom. J. Thesis(M.E. D.J.Ed.M.1984. New York: Holt. Galamus. Cohen. The Family and the Social Group: A reader. pp.1978. L & Sheldon . Feldhunsen. Out of school of young adolescence and self reported behaviour.N & Maggs. Jil. New York:Harper and Row Publishers.S. Unravelling juvenile delinquency. Rinehart and Winston Inc. S. New Society. . & Chin. M. Review of Educational research. Delinquency and opportunity: A theory of delinquency gangs. A. Z & Graham. A. University Malaya. M.1980. Ed. Englewood Cliffs. In J.G.1960. 4.A. California: Brooks Cole. The polotics of vandalism. 1968. Behaviour Problems in secondary school. Delinquent Behaviour. Gibbsons. N. Jil 12.

1969. W . A. Men.C 1973. T.Family relationship and delinquent behaviour. D. Greenberg.N. Tingkah laku Devian.1978.L 1978.Family background. California: Stangord Research Institute Halimah Ab.B.& Selvin.New York:Mc.Ed.California:Good Year Inc.1996. National Survey of Youth Report No. Social relation in secondary school.90 Gold.Adolescent development.Millin Co. School administration. Kertas projek Diploma Kaunseling. Faktor-faktor Penyebab : Satu kajian kes di Sekolah Menengah Di Nilai. New York:McGraw Hill Ivan.C. Truancy. New York: Rouledge and Kagen Paul Ltd.J. Case studies.J. D. Gragey.1954.T. Howard. Parent-chil relationship and Parent Responsibility.M & Kozak.Toward understanding juvenile delinquency.Kementerian Pendidikan Malaysia.Drug and alcohol use. Jersild. Journal of Yurth and Adolescence.91-101 . Universiti Kebangsaan Malaysia Hargrevas. 1973. 1972.Factor in school vandalism. Hirschi.Chicago:Chicago University Press Laporan disiplin dan pembangunan daerah pendidikan Kota Setar. Edward.1975.T. Kaplan.H. 1967.B. 1970.1975. School vandalism : A nation dilemma. Rahim. School Management. London: McMillan Co. Changing pattern of delinquentbehaviour among Aerican 13 – 16 years old 1967 – 1972. B. Heng Keng Chian. Lander. M. Bangi . Negeri Sembilan. Educational sociology.E.H. Educational psychology.1967. & Reimer .Jil. The psychology of fiscipline in classrooms.Ann Arbour University of Michigan Research for Group Dynamics. Laporan salah laku murid sekolah Malaysia.Self attitude and deviant behaviour.delinquency and vandalism. Jil II: 53-63 Hurlock.1979.H.New York: Cambridge University Press.The psychology of adolescence (3. 1989. Levine.)New York: McMillan.Delinquency research.F.Journal of Research and Development in Education.8.1991. Discipline problem.o Park.1.Pusat dokumentasi bahagian perancangan dan penyelidikan Kementerian Pendidikan Malysia.B.

Diploma.Englewood: Prentice Hall Inc.1997. Mohd.Psikologi sosial. Malaysia.C.Seminar disiplin pelajar kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia.Cabaran guru terhadap disiplin pelajar. . Morris.1991.Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.E.S.D Mohd.1965.B.1964. Oxford Advanced Learner’s Dictionary.Springfield Illinois:Charles.Rancangan Malaysia Keenam 1990-1995.91 Lober.Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.Faktor-faktor yang mendorong kenakalan.Tanjung Malim: Institut Penguruan Sultan Idris.S.Latihan Ilmiah.Masyarakat melayu dan gejala sosial. Murdock.Inadequate social acceptance and discruptive classroom behaviour.1996.S.Genting Highland.P.Bhd.Kajian gaya hidup remaja negeri Kedah Darul Aman. Maslow.E. Ratna bt. Pusat Penyelidikan dan Perundingan Universiti Utara Malaysia.M 1966.N.1964.Syed Nurul Akla Syed Abdullah dan Saadiah.S.Interacting factor in juvenile delinquency.Perceiving behaving becoming: Anew Focus on education.M. Diploma.T. Muhamed Anuar bin Yusof.Pahang: 27-30 ogos.1990. Mahadi Hj. American Sociological Review. Pahang.C. Martin. Othman bin Bakar.U.I.Pelanggaran disiplin dan peraturan sekolah di kalangan remaja di Sekolah Menengah Tengku Abdullah. Satu kajian di sebuah sekolah akhlak di Wilayah Persekutuan.848-854.Washinton:National School Public relation Association.Kemerosotan disiplin pelajar-pelajar sekolah menengah di Bandar.1961. Palmore. Schafer & Olexa.Zin Sham.A. Mohamad.& Roger.E.1995. Neil.Vandalism and violence.1962.Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.1988.London: George Allen and Unwin Ltd.1983.B & Hammond.1989.A:A.G.C.1975.New York: Face Press.Social structure.P.The sociology of uducation:An Introduction.School and delinquency.Makzan Musa.Osman.New York:Oxford University Press.1975.1997.Juvinile vandalism:A study of its nature and prevention.

Latihan Ilmiah. Astudy of learning student characteristics and faculty of the distance education program at Universiti Sains Malaysia.O.Vandalism.Encyclopaedia of education research (4 Ed).Discipline in school.Vandalism di perumahan pelajar (asrama): Satu tinjauan di perumahan mahasiswa di salah sebuah institute pengajian tinggi di Malaysia.1989.L 1966. Watenberg. E.London : The McMillan.1973. 1963. Johor.Jil.197.Jil. .N.b 1973.E. Wells. The sociology of crime and delinquency.1990. Washington : National School Public Relation Association.Co.Seattle: University of Washington.1988.2: 13-20.Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.Vol.Problem of methods in parent-child.W.r. New York : John Wiley and Sons Inc.W. Menangani gejala sosial dari perspektif pendidika.New York : Harcourt Brace Jovanich Inc.Public school vandalism: Toward a synthesis on theories and transition to paradigma analysis.Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran dan kesan pencapaian akademik. H. Vandalisme and violence. Journal of Educational Research Jil.Sarvity. Tygart. M. Adolescence. Zuzly Ibrahim.B. Latihan Ilmiah Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia. Ward. Bhd.L & Jonston. Satu kajian kes di kalangan pelajar Melayu di beberapa buah sekolah menengah di Batu Pahat.1997.34:215-226 Zuraidah Garif. Wolfgang.XXIII.188-200 Voss.1985. Smith. Yorrow.C.London: The Architectural Press. C.1970. Taip Abu.Faktor-faktor Perlanggaran Disiplin Sekolah : Satu kajian kes di Sekolah Menengah Seri Kota Melaka. Jurnal Personalia Pelajar.1969 Dicipline.Zahid Mohd Nordin. Washington.The adolescent years.1973.Kuala Lumpur : Yakin Jita Sdn.Condey Warldlock Education.Socioeconomic ststus and report delinquent behaviour. M. Socials Problems.92 Sharifah Alawiyah Al-Sagof.13: 314-324 Wan Mohd. Tuner. 1989.

1 . Mei: 52-54 Ungku Aziz. Hentikan Vandalisme. T.m.m. Wanita. 1 Mei.27-32 Metro. Marimuthu.93 Akhbar-akhbar dan majalah Hatta Shahrom.1997.5 April.49 Norainon Othman.Al.8-9 Lee Lam Thye. Mac 9-10 Khoo Kay Kim. Mingguan Malaysia.Penyakit sosial bermula dari rumah.s. Rosnani Hashim.5 Febuari.3-4. Dewan Siswa. Tajudin Abd.2 Utusan Malaysia.1997.1994.1995. m.The school as a generator of indiscipline.8-11.Islam. Utusan Malaysia. Mendidik anak cemerlang.62-66 Sulaiman Alias.2000.1998.Vandalisme-Pendapat Pakar Psikiatri.1996. Mohd.Perlakuan buruk generasi baru : Tiga kategori vandalisme.5.1998.s.Cara disiplin remaja.1980.m.1 Utusan Malaysia. Dewan Siswa.Rahman.Bersama membanteras vandalisme.1991.Masalah disiplin pelajar dan penyelesaiannya : Benarkah disiplin pelajar kini merosot ? Dewan Masyarakat.12 Mac.s.2 Utusan Malaysia.m.14 Mac. Metro. Jun.19 Jun.30 Mei.1989.s5.2000.s. Suara Pendidik.6 Jun.1998.m.s.

94 SOAL SELIDIK Semua butir-butir serta maklumat yang anda berikan adalah sulit dari pengetahuan orang lain. anda tidak perlu bimbang untuk memberikan maklumat keterangan yang tepat dan benar mengenai diri anda. . Terima kasih. Kerjasama anda dalam hal ini amat diharapkan dan kejujuran anda dalam menjawab soal selidik ini sangat diperlukan. Oleh itu.

b. STPM/STP/HSC e. Ijazah . Darjah enam/Sekolah rendah b. 1. e. 8. SRP/LCE c. 3. Diisikan oleh guru yang berkenaan. Lain-lain ) ( ( ( ( ) ) ) ) 2. Pekerjaan ibu bapa. 4. Perempuan ( ) 6. c. SPM/MCE d. 5. Cina 3. Sila tandakan (/) pada item yang berkenaan dan lengkapkan jawapan pada ruang kosong yang disediakan. Melayu 2. Nama sekolah : __________________________________________________ Tingkatan Umur Jantina Bangsa : ___________________________________________________ : ___________________________________________________ : 1.95 SOAL SELIDIK BAHAGIAN A Anda diminta melengkapkan semua item yang dikemukakan di bawah. 2. India 4. Taraf pendidikan ibu bapa a. Lelaki ( : 1. Sila Nyatakan Ibu : ____________________ Bapa : ____________________ Pendapatan Ibu bapa sebulan Ibu a. Diploma/Maktab/Sijil f. Kurang dari RM200 RM 201 – RM 800 RM 801 – RM 1400 RM 1401 – RM 1999 Lebih dari Rm 2000 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Bapa ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 7. d.

E dan F. D. Berikut adalah singkatan kepada jawapan yang disediakan untuk bahagian B. 1 = Tidak pernah 2 = Jarang 3 = Kadang-kadang 4 = Kerapkali 5 = Selalu Berikut adalah singkatan kepada jawapan untuk bahagian C. Pencapaian akademik: Baik Sederhana Lemah ( ( ( ) ) ) Bilangan Pelajar disekolah ini : _______________ . E. D.96 ARAHAN Untuk bahagian B. C. Setiap jawapan yang dipilih tidak akan dinilai sama ada betul atau salah dan dikira sebagai jawapan anda yang sebenarnya dan tepat. dan F STB = Sangat Tidak Benar TB = Tidak Benar TP = Tidak Pasti B = Benar SB = Sangat Benar * Sila BULATKAN jawapan yang dipilih. anda diminta memilih jawapan yang bersesuaian dengan diri anda. Anda dibenarkan memilih hanya SATU sahaja jawapan yang tepat dengan diri anda.

97 BAHAGIAN B Berikut adalah singkatan kepada jawapan yang disediakan untuk bahagian B; 1 = Tidak Pernah 2 = Jarang 3 = Kadang-kadang 4 = Kerapkali 5 = Selalu ARAHAN: Sila jawab semua item di bawah dengan jujur bagi diri anda. Anda juga diminta menjawab setiap item sekiranya mengetahui bahawa rakan-rakan anda turut melakukan tingkah laku ini. Setiap jawapan anda adalah dirahsiakan. 1. Menebuk, mengguris atau menulis perkataan pada meja. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 2. Menebuk, mengguris atau menulis perkataan pada kerusi. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 3. Memecahkan kerusi, meja, almaari atau perabot-perabot lain dalam kelas. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 4. Menconteng atau mengotorkan dinding. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 5. Merosakkan pintu kelas atau tandas. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5)

6. Menebuk lubang atau merosakkan papan kenyataan. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 7. Mengoyakkan gambar atau sesuatu kenyataan yang dipamerkan. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 8. Merosakkan pam tandas, mangkuk tandas atau perkataan-perkataan lain dalam tandas. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 9. Memecahkan cermin tingkap (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5)

98 BAHAGIAN C 1. Saya menonton televisyen bersama ibu bapa dan saudara yang lain. STB TB TP B SB 2. Saya selalu makan bersama ibu bapa dan saudara yang lain STB TB TP B SB

3. Saya bersama keluarga akan melawat ke tempat menarik semasa musim cuti sekolah STB TB TP B SB 4. Saya jarang sekali dapat berbual-bual dengan ibubapa. STB TB TP B SB

5. Saya akan memendam masalah yang dihadapi tanpa memberitahu kepada ibubapa. STB TB TP B SB 6. Saya suka bercerita peristiwa yang berlaku di sekolah kepada ibubapa. STB TB TP B SB 7. Saya akan beritahu kepada ibubapa setiap kali hendak keluar dari rumah. STB TB TP B SB 8. Saya seringkali disalahkan oleh ibubapa walaupun kesalahan yang dilakukan terlalu kecil. STB TB TP B SB 9. Saya bertindak melakukan sesuatu tanpa meminta pandangan ibubapa. STB TB TP B SB 10. Saya seringkali bersendirian di rumah. STB TB TP B SB

11. Saya dapati ibubapa saya sentiasa sibuk dengan kerja dan persatuan masing-masing. STB TB TP B SB 12. Saya dapti ibubapa saya mendengar masalah saya walaupun mereka keletihan. STB TB TP B SB 13. Saya tidak boleh mengkritik idea ibubapa walaupun bertentangan dengan idea saya. STB TB TP B SB 14. Saya bersama ibubapa membersihkan kawasan rumah bersama-sama bila kelapangan. STB TB TP B SB

99 15. Saya menghargai ibubapa saya yang sentiasa memberi perhatian bila saya kelihatan murung. STB TB TP B SB

BAHAGIAN D

1. Saya sukakan sekolah saya STB TB

TP

B

SB

2. Sekolah saya sentiasa berada dalam keadaan cantik, teratur dan kemas. STB TB TP B SB 3. Saya berpuas hati dengan keadaan kelas saya. STB TB TP B SB

4. Guru-guru bijak mengajar dan menyebabkan mata pelajaran yang diajar menjadi sangat menarik. STB TB TP B SB 5. Saya menyukai guru-guru saya kerana sikapnya yang bertanggungjawab, mengambil berat dan tidak pilih kasih. STB TB TP B SB 6. Guru-guru saling menunjukkan sikap membantu jika saya menghadapi masalah. STB TB TP B SB 7. Saya menceburi semua aktiviti di sekolah secara sukarela. STB TB TP B 8. Saya sering di beri tanggungjawab oleh guru. STB TB TP 9. Saya sentiasa gembira di sekolah. STB TB TP B B SB SB SB SB

10. Saya menghormati semua pengawas di sekolah saya. STB TB TP B

11. Saya menghormati pengetua dan semua guru di sekolah saya. STB TB TP B SB

STB TB TP B 15. STB TB TP B SB 6. STB TB TP B SB SB SB 7. Saya senang di pujuk oleh rakan-rakan anda. Saya suka ke sekolah untuk bersama-sama rakan-rakan. Saya gemar berkelompok bersama rakan-rakan di waktu rehat dan tempat-tempat. Saya mudah menyesuaikan diri dengan tabiat rakan-rakan. Saya rasa peraturan sekolah saya sangat ketat. STB TB TP B 8. STB TB TP B 2. STB TB TP B 9. Kebanyakkan nasihat dari rakan-rakan selalu saya ikuti. STB TB TP B SB . STB TB TP B 14. Saya suka peraturan dan displin yang ketat. STB TB TP B SB SB SB SB 13. Saya patuh pada kumpulan saya. Saya rasa peraturan dan displin sekolah saya sangat ketat. Saya selalu melakukan aktiviti dengan sekumpulan rakan sahaja. Saya memerlukan pendapat kawan saya dalam membuat keputusan. STB TB TP B SB 5. STB TB TP B 3. STB TB TP B SB SB SB 4. Saya mempunyai rakan yang selalu bersama dengan saya. Sikap guru membuat saya selesa berada di sekolah.100 12. STB TB TP B BAHAGIAN E 1.

STB TB TP B SB BAHAGIAN F 1. Saya pernah cuai. STB TB TP B SB 15. Saya rasa dapat berbincang dengan terbuka dengan rakan-rakan. STB TB TP B 6. STB TB TP B SB SB SB SB SB SB SB 2. Saya dan rakan-rakan menyimpan dendam kepada guru-guru yang mengenakan tindakan disiplin terhadap kami. Saya tidak dapat menumpukan perhatian dengan baik. Saya bekerjasama dengan orang lain. Saya menyembunyikan perasaan saya yang sebenarnya. STB TB TP B SB 11. Saya tidak nampak butir-butir positif dalam diri saya. Jika saya dalam kesusahan. STB TB TP B 3. STB TB TP B SB 14. Rakan rakan saya pernah mendorong saya melanggar undang-undang sekolah. Saya sering merasa risau. STB TB TP B 7. STB TB TP B SB 12. STB TB TP B 5. Saya gembira berada bersama-sama rakan setiap masa. rakan-rakan akan memberi pertolongan kepada saya. Saya membandingkan diri saya dengan orang lain. STB TB TP B . STB TB TP B 4. Sesuatu aktiviti yang hendak saya lakukan perlu mendapat persetujuan rakan-rakan kerana saya takut dipulau. STB TB TP B SB 13.101 10.

Saya rasa diri saya disukai oleh keluarga dan rakan-rakan. STB TB TP B 9.102 8. STB TB TP B . Saya mencari kesalahan orang lain. STB TB TP 13. Saya tidak percaya terhadap orang lain. STB TB TP 14. Saya tidak suka berkelahi. STB TB TP 15. Saya berbangga dengan keluarga saya. STB TB TP 11. Saya melukakan hati orang dengan tidak sengaja. STB TB TP B B B B B B SB SB SB SB SB SB SB SB 12. Saya suka mengumpat. Saya amat berpuas hati dengan diri saya. STB TB TP 10.

Umur 48 43 39 37 36 33 32 31 .

Pdd 2007 .Pdd 1998 4 tahun PhD QUT 2002 5 tahun Pensyarah Kanan (B&K) fak.UTM 1992 3 tahun Pen. UPM 1990 1 tahun Guru Sek Tinggi Muar. 1991 1 tahun PP (B&K) HEP. Pensyarah Fak.27 22 Sijil perguruan MPTI 1981 5 tahun GURU SDAD 1986 4 tahun Sarjana Muda Pdd. Pdd 1995 1 tahun Med (B&K) QUT 1996 2 tahun Pensyarah B&K Fak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->