Pengertian Zakat

1. Makna Zakat Menurut Bahasa(lughat), zakat berarti : tumbuh; berkembang; kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. AtTaubah : 10) Menurut Hukum Islam (istilah syara'), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy) Selain itu, ada istilah shadaqah dan infaq, sebagian ulama fiqh, mengatakan bahwa sadaqah wajib dinamakan zakat, sedang sadaqah sunnah dinamakan infaq. Sebagian yang lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunnah dinamakan shadaqah. 2. Penyebutan Zakat dan Infaq dalam Al Qur-an dan As Sunnah a. Zakat (QS. Al Baqarah : 43) b. Shadaqah (QS. At Taubah : 104) c. Haq (QS. Al An'am : 141) d. Nafaqah (QS. At Taubah : 35) e. Al 'Afuw (QS. Al A'raf : 199) 3. Hukum Zakat Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia. 4. Macam-macam Zakat a. Zakat Nafs (jiwa), juga disebut zakat fitrah. b. Zakat Maal (harta).
y

Syarat-syarat Wajib Zakat
Fakir - Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Miskin - Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Amil - Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Muallaf - Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya Hamba Sahaya yang ingin memerdekakan dirinya Gharimin - Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya Fisabilillah - Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dsb) Ibnus Sabil - Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

y y y y y y y

Dalam erti yang lain ialah membersihkan diri daripada sifat dengki dan dendam terhadap orang kaya. Membersihkan dan menyuburkan harta pembayar zakat. Daftar isi y y y 1 Etimologi 2 Sejarah Zakat 3 Hukum Zakat . Zakat adalah sedekah yang wajib dikeluarkan umat Islam menjelang akhir bulan Ramadhan. Mewujudkan kesatuan di kalangan masyarakat Islam dalam urusan ekonomi dan kewangan. Memberi peluang kepada golongan hartawan untuk beribadat dalam bentuk mengeluarkan zakat daripada harta mereka. Mewujudkan perhubungan antara hamba dengan ALLAH SWT di samping perhubungan antara manusia dengan manusia. Melahirkan rasa tenang dan tenteram dalam hati dan jiwa pembayar zakat.5. Membersihkan diri pembayar zakat. Mengurangkan perasaan irihati di kalangan yang kurang bernasib baik. Mewujudkan sifat bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh ALLAH SWT di kalangan golongan yang berada. DARI SEGI SYARAK Zakat dari segi syarak pula ialah mengeluarkan sebahagian harta tertentu diberikan kepada asnaf-asnaf yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak HIKMAH DISYARIATKAN ZAKAT Zakat adalah salah satu daripada rukun Islam yang kelima. PENGERTIAN ZAKAT DARI SEGI LUGHAT (BAHASA) Pengertian zakat dari segi bahasa adalah "BERSIH" dan "SUCI" dalam istilah zakat ialah membersihkan harta dan membersihkan diri orang kaya daripada bersifat kedekut dan bakhil. Antara hikmah dan tujuan ALLAH SWT mensyariatkan zakat ialah: Mengagihkan sebahagian kecil kekayaan daripada golongan yang berada kepada golongan yang kurang berada. sebagai pelengkap ibadah puasa. Zakat merupakan salah satu rukun ketiga dari Rukun Islam. Memberi masyarakat satu cara mengurus ekonomi dan kewangan yang diredhai oleh ALLAH SWT.

"berkembang". Pada awalnya. Namun. Sejak saat ini. janda.3 Faedah Ijtimaiyyah (Segi Sosial Kemasyarakatan) 8 Hikmah Zakat 9 Zakat dalam Al Qur'an o 9. zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. [4] Hukum Zakat Zakat merupakan salah satu[rukun Islam]. seperti:shalat. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Sejarah Zakat Setiap umat Muslim berkewajiban untuk memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Pada zaman khalifah.dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah.2 Faedah Khuluqiyah (Segi Akhlak) o 7.[3]. Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Qur¶an. "menyucikan".y y y y y y y 4 Macam-Macam Zakat 5 Yang berhak menerima 6 Yang tidak berhak menerima zakat[5] 7 Beberapa Faedah Zakat[6] o 7. Zakat termasuk dalam kategori ibadah. dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya [syariat Islam]. Sedangkan secara terminologi syari'ah. khususnya mengenai jumlah zakat tersebut.1 Lainnya 10 Catatan dan referensi Etimologi Secara harfiah zakat berarti "tumbuh". Al-Qur¶an hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas.1 Faedah Diniyah (segi agama) o 7. orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Syari¶ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. tidak wajib). pada kemudian hari.[1]. Kelompok itu adalah orang miskin. Kejatuhan para kalifah dan negara-negara Islam menyebabkan zakat tidak dapat diselenggarakan dengan berdasarkan hukum lagi. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. budak yang ingin membeli kebebasan mereka.[2].sekaligus .haji. umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. atau "membersihkan".

Keturunan Rasulullah.Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan. Miskin .merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia. misalnya anak dan istri. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari Rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda. Besar Zakat ini setara dengan 2." (HR Muslim).Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya Fisabilillah . pertanian.5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. "Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga.Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Orang kafir.Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya Hamba Sahaya yang ingin memerdekakan dirinya Gharimin . Yang tidak berhak menerima zakat[5] y y y y y Orang kaya. Orang yang dalam tanggungan yang berzakat.Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah. hasil ternak. Yang berhak menerima y y y y y y y y Fakir .Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. emas dan perak.Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat." (HR Bukhari). perang dsb) Ibnus Sabil . Zakat Maal (Harta) Mencakup hasil perniagaan. harta temuan. hasil laut. Muallaf . Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Macam-Macam Zakat Zakat terbagi atas dua tipe yakni: y y Zakat Fitrah Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. . Beberapa Faedah Zakat[6] Faedah Diniyah (segi agama) 1. Hamba sahaya. "Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat). Rasulullah bersabda. karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya. Amil . pertambangan.

3. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial. Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT. Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum Muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Menanamkan sifat kemuliaan. 2. sebagaimana firman Allah. Karena masyarakat bawah biasanya jika melihat mereka yang berkelas ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaaat bisa tersulut rasa benci dan permusuhan mereka. 2. karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat. Faedah Khuluqiyah (Segi Akhlak) 1.2. yang artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah" (QS: Al Baqarah: 276). Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat. 2. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak. 3. Zakat merupakan sarana penghapus dosa. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk . Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah. 3. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia. 3. Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum Muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan. Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Rabb-nya. rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Dalam sebuah hadits yang muttafaq "alaih Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam" juga menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik akan ditumbuhkan kembangkan oleh Allah berlipat ganda. 4. Jikalau harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. 4. 5. salah satunya adalah mujahidin fi sabilillah. Sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya. 4. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. seperti yang pernah disabdakan Rasulullah Muhammad SAW. Hikmah Zakat Hikmah dari zakat antara lain: 1. dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin. Faedah Ijtimaiyyah (Segi Sosial Kemasyarakatan) 1. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang.

") QS (6: 141) (Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. 7. tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'". Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah. . pohon korma. zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Zakat dalam Al Qur'an y y y QS (2:43) ("Dan dirikanlah shalat. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan Untuk pengembangan potensi ummat Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat. tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya.) QS (9:35) (Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan). dan janganlah kamu berlebih-lebihan. lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin). Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. 5. 8. lalu dibakar dengannya dahi mereka. 6.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful