PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI

)

MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478

Pendahuluan Guru dianggap sebagai satu profesion yang paling murni. Ia juga dikatakan satu profesion yang paling unik. Namun berbeza daripada profesion yang lain seperti doktor, peguam dan arkitek, guru tidak mempunyai satu badan khas yang mengawal profesionalisme pengamal-pengamalnya selain daripada Unit Tatatertib Jabatan Negeri. Di Malaysia, adakalanya guru yang dianggap melanggar etika perguruan tidak akan diambil tindakan pecat atau lesen mengajar guru berkenaan ditarik balik. Oleh itu, di pihak guru, mereka harus mempunyai kualiti-kualiti yang boleh melahirkan pelajar-pelajar yang dikehendaki oleh ibu bapa, masyarakat, sektor-sektor pekerjaan dan aspirasi negara secara umumnya. Ini disebabkan sifat-sifat dan kualiti seorang guru akan memberi impak kepada para pelajar, ibu bapa dan rakan-rakan seprofesion. Antara kualiti-kualiti tersebut adalah mempunyai ilmu dan berjaya mempraktikkannya serta mempunyai rasa hormat dan bersikap penyayang terhadap anak-anak muridnya (Feeny, Christensen, 1979) berperawakan yang baik, bertenaga, bersifat humor, fleksibel dan peka (Feeny, Christensen & Moravcik, 1996). Sementara Bottery (dalam Cribb, Gewirtz, 2001) mencadangkan guru-guru bertindak sebagai penjaga dan pengantara nilai kepada kanak-kanak. Di dalam perbincangan tajuk ini, kita akan melihat kepada pengertian etika secara umum sebelum kita meninjau etika perguruan secara lebih dekat. Perbincangan juga akan melihat prinsip-prinsip etika perguruan dengan terperinci dan nilai etika yang harus ada kepada seorang pegawai pendidikan sebelum kita mengupas isu-isu yang berkaitan dengan etika perguruan dengan lebih lanjut. Pengertian Etika Apabila kita membicarakan etika, satu perkataan yang sinonim dengannya ialah moral, yang sangat berkait rapat malah seringkali diberi pengertian yang sama. Kita lihat perkaitan di antara etika dan moral dalam penjelasan di bawah. Etika berasal dari perkataan ethos dalam bahasa Greek. Mengikut Kamus Dwibahasa Dewan (2002), ethos bermaksud nilai moral, sistem kepercayaan, budaya atau keperibadian sesuatu bangsa. Manakala etika membawa pengertian satu sistem atau prinsip moral. Ia tidak lari daripada satu lagi kata sinonimnya iaitu moral yang diertikan sebagai prinsip apa yang

PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI)

MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478

dikatakan betul dan apa yang dikatakan salah. Feeny, Christensen & Moravcik (1996) meminta para profesional supaya bertindak dengan penuh beradab kerana ia mencerminkan perkara yang betul dan salah.Thiroux (2001), pula melihat etika sebagai satu teori mengenai tindakan individu, penafsirannya terhadap sesuatu kejadian dan mengapa individu bertindak sedemikian. Ia juga merupakan satu falsafah mengenai moral yang mementingkan tindakan seseorang individu bukannya. Dapatlah kita membuat rumusan bahawa etika sebagai satu landasan nilainilai mulia yang harus dipatuhi oleh kelompok-kelompok umum yang mana nilai-nilai baik atau salah itu bersifat sejagat. Etika sebagai disiplin falsafah yang memberi perhatian khusus kepada penilaian kritikal terhadap norma dan garis panduan tindakan individu yang piawai, yang mewajarkan tindakannya Etika bertindak melicinkan dan memperkukuhkan nilai-nilai, kepercayaan dan tanggungjawab dalam sesuatu profesion. Ia mampu menjadi satu norma dan standard perlakuan-perlakuan ahli organisasi dan interaksi antara ahli-ahli organisasi tersebut Dengan kata lain, etika bertindak sebagai cermin tingkah laku moral manusia. Teori-teori Berkaitan Etika Teori consequentialist , menurut Strike & Soltis (1998) mementingkan kesan daripada satu-satu keputusan tindakan yang diambil. Oleh itu sesuatu tindakan perlakuan akan dianggap bermoral jika ia membawa kesan yang lebih baik daripada tindakan alternatif. Namun begitu apakah kayu pengukur untuk menilai tahap kesan sesuatu tindakan dengan kesan alternatif yang tidak dilakukan? Adakah berlakunya penghakiman yang benar-benar sempurna? Bertentangan dengan teori di atas, teori nonconsequentialist melihat peraturan moral seharusnya bersifat sejagat. Menurut Strike & Soltis (1998) semua manusia mesti dilayan sama sahaja. Sesuatu tindakan yang dianggap salah akan tetap salah biar apapun justifikasi ataupun alasan untuk melakukan kesalahan itu. Pasti pendokong teori yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant ini tidak bersetuju dengan amalan mercy killing. Menurut kepercayaan golongan Kantian lagi, niat berbuat jahat sudah mencukupi untuk kita mengatakan seseorang itu tidak beretika. "In law a man is guilty when he violates the rights of others. In ethics he is guilty if he only thinks of doing so." -- Immanuel Kant dalam http://www.suhsd.k12.ca.us/edtech/healthtech/t-ethics.htm

PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI)

MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478

Satu lagi teori yang dikemukakan ialah teori virtue. Foo (2005) menggunakan istilah keperibadian mulia untuk menjelaskan teori ini. Teori ini disarikan daripada falsafah Aristotle tentang keperibadian mulia manusia yang terbahagi kepada keperibadian mulia bersifat intelektual dan bersifat moral. Keperibadian mulia bersifat intelektual merangkumi kemampuan seseorang untuk memahami, menaakul dan membuat penilaian. Manakala yang bersifat moral pula menghendaki manusia agar berkelakuan baik seperti jujur, tabah dan pemurah.

Pernyataan Masalah Sekolah sebagai agen sosialisasi yang paling penting bertindak untuk melahirkan warga yang mempunyai nilai-nilai sosial ( Mukherjee, 1978). Selain daripada itu ia berfungsi sebagai sebuah institusi pembangunan sumber manusia yang melahirkan komoditi modal manusia yang mempunyai sahsiah yang terpuji (Institut Aminudin Baki, 1997). Kamarudin Kachar (1989) pula menegaskan, peranan yang harus dimainkan oleh pemimpin pendidikan untuk melaksanakan dasar sistem pendidikan negara agar matlamat-matlamatnya tercapai. Pemimpin sekolah, terutamanya, harus memiliki kecekapan, kebolehan dan sifat-sifat adil, amanah, berdedikasi, berdaya usaha, bertanggungjawab, berdisiplin berakhlak tinggi. Jelas kepada kita bahawa penerapan nilai dan moral terpuji harus ada dalam diri setiap insan yang bernama guru. Nilai dan moral terpuji ini menjadi garis panduan kepada guru-guru yang diikat dalam istilah etika perguruan. Profesion perguruan Malaysia juga mempunyai etika perguruannya sendiri dikenali dengan nama Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia. Ia dikendong setiap waktu mengajar oleh guru-guru, namun tidak pasti sama ada ia tercicir atau tidak. Masalahnya, walaupun kita mempunyai etika, peraturan dan undangundang, masih berlaku banyak kes pelanggaran etika perguruan sama ada oleh guru-guru atau pengetua. Radzuan Hassan (1997) membangkitkan isu rasuah di kalangan pentadbir sekolah. Abdullah Bakri (1990) pula menimbulkan persoalah pengabaian tugas oleh guru-guru dan pengetua terutama dalam soal pelaksanaan pengajaran. Akhir sekali, Asnah Abdul Hamid (1996) menambah kepincangan di kalangan profesional perguruan yang gagal menjadikan nilai dan etika profesional sebagai garis panduan

. Kod etika dapat membantu pentadbir sekolah memberi argumentasi terhadap masyarakat jika mereka mempunyai pemahaman tentang kod etika guru ini. sektor-sektor pekerjaan. kes mencederakan pelajar dan sebagainya yang melibatkan subjek guru menjadi topik hangat di dada akhbar yang melihat kes-kes begini sebagai satu sensasi. Dengan itu. dunia perguruan akan berubah dari masa ke semasa.com/icce/CodeTE9. kes rogol. etika perguruan juga dapat berfungsi sebagai panduarah dalam membantu guru melaksanakan apa yang dianggap betul. masyarakat.Selain itu. ahliahli politik dan negara merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalam dunia pendidikan. Oleh itu kupasan penulisan ini akan berusaha untuk mengenengahkan isu-isu yang melibatkan etika profesion perguruan serta mencadangkan beberapa amalan yang mampu menanganinya. guru mampu menjadi role model kepada anak-anak muda. Christensen & Moravcik (1996). dalam http://sdmultimedia. Kepentingan Etika Kepada Guru Sebagai satu profesion.Masyarakat memandang tinggi profesion-profesion yang lain dan melihat guru sebagai satu profesion tidak setaraf doktor atau peguam atau jurutera yang mempunyai etika yang tetap dan dikawal oleh satu badan pemantau yang berhak menghukum ahli-ahlinya. Jadi etika perguruan amat penting untuk mengembalikan keyakinan masyarakat bahawa amalan profesionalisme perguruan berasaskan persetujuan bersama. peranan dan tanggungjawab guru juga akan turut berubah.Kod etika dikatakan sebagai cornerstones of a true profession (David Freitas.htm ) Dalam pengurusan Pendidikan pula. Selain daripada itu. Guru sebagai satu entiti yang begitu unik kerana pelanggan guru itu bukan sahaja pelajar. kod etika mampu bertindak sebagai panduan kepada pengamal apabila wujudnya dilema dan membantu pengamal melaksanakan tugas-tugas mereka. etika yang baik mampu mengujudkan budaya kerja yang cemerlang dan hasilnya ialah ia berjaya mengeluarkan para pelajar yang bakal menjadi ahli masyarakat yang berkualitI. Menurut Feeny. kod etika dapat meyakinkan masyarakat tentang amalan-amalan professional sesuatu profesion. malah ibu bapa. Pernyataan-pernyataan di atas cukup merunsingkan masyarakat terutama apabila kes rasuah.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 semasa menjalankan tugas dan melaksanakan tanggungjawab profesional mereka. Nilai.

seorang guru dengan pendapatan yang tidak setimpal (Foo.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Moral Seorang Guru Apakah yang dikehendaki daripada seorang guru? Persoalan ini mungkin amat sesuai juka kita melihat kualiti-kualiti guru dan tanggungjawab yang bebani ke atas guru. mengharapkan guru bertindak sebagai orang perantara ibu bapa yang mahukan anak-anak mereka menyerapi nilai-nilai yang sesuai dengan anak-anak mereka yang bersifat passive imbiver. Inilah bentuk kerjasama yang diperlukan seorang guru dari masyarakat. penuh kerjasama dan sikap yang membina. dalam perlaksanaan sesuatu inovasi ke arah meningkatkan kualiti pelajar. 2005) harus menjalankan tugas-tugas yang semakin lama semakin membebankan. Ini selari dengan prinsip-prinsip etika seorang guru yang wajib berilmu dan menyediakan kanak-kanak ke arah menjadi insan yang berguna dan warganegara yang berdikari. Kesimpulannya. Guruguru. Inilah yang mempengaruhi ramai guru terutama di Barat meninggalkan profesion ini. Maksudnya di sini pihak sekolah perlu berinteraksi dengan masyarakat secara mesra. Beliau harus memahami nilai-nilai yang perlu ada pada seseorang guru seperti berilmu dan mempunyai rasa hormat serta menyayangi kanak-kanak. Prinsip Lieberman ( dalam Foo.Selain daripada itu. 2005) juga meletakkan tanggungjawab melahirkan warga yang berhemah kepada ibu bapa. Beliau juga menegaskan guru dalam membimbing pelajar harus bertindak sebagai fasilitator dan mewujudkan suasana yang dapat memberi faedah kepada mereka bila mereka keluar dari sistem pendidikan nanti. Black (2001) memohon jasa baik masyarakat supaya memberikan kebebasan kepada pihak sekolah dan guru untuk melaksanakan perubahan supaya mereka dapat bekerja tanpa tekanan. selain bertindak sebagai in loco parentis. Akauntabiliti Seorang Guru . juga dikehendaki menyampaikan dan mengindoktrinasikan para pelajarnya ke arah kebaikan.Feeny & Christensen (1979) meletakkan beberapa syarat untuk menjadi guru yang berwibawa. Cribb & Gewirtz (2001). bukan sahaja sokongan dan bantuan kewangan.

perkongsian dengan ibu bapa. Dikhuatiri guru akan menggunakan ini untuk merosakkan seseorang pelajar dengan cara yang tidak bertanggungjawab. Mengikut Foo (2005) seorang guru harus mengelakkan diri daripada mengindoktrinasikan pelajarnya dengan apa-apa fahaman atau kepercayaan atau falsafah yang dipegangnya. interaksi dengan masyarakat. Sekiranya kuasa ini tidak digunakan dengan bijak pasti berlaku penyelewengan dan ini tidak sihat kepada organisasi pendidikan dalam usaha memartabatkan profesion perguruan. Sebenarnya ini menyalahi etika keguruan yang memberi hak kerahsiaan kepada pelajar.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Secara umumnya terdapat beberapa perkara yang wajar diambil perhatian oleh seorang guru berkaitan dengan akauntabiliti guru ini. Sistem penilaian peperiksaan awam sekarang banyak memberi ruang kepada guru-guru membuat penilaian bagi subjek-subjek seperti bahasa.Terdapat banyak sekali kes. Dalam isu penilaian. Kemahiran Hidup dan sebagainya. agama. Sains Tulen. Adalah menjadi satu amalan tidak beretika jika seseorang guru membuat penilaian berasaskan faktor bangsa. mutual respect dengan majikannya dan hubungan sesama rakan sekerja. kedudukan dan sebagainya. Menilai pelajar secara adil dan saksama. Prinsip-prinsip Etika Profesional Mengikut Lieberman (1956) prinsip-prinsip Etika Profesion Perguruan harus merangkumi prinsip tanggungjawab guru terhadap pelajar.Menggunakan kuasanya secara bijaksana. di mana pihak sekolah memaparkan markah atau gred yang diperolehi pelajar kepada umum seperti melekatkan rekod pencapaian pelajar di papan kenyataan.Dalam profesion perguruan. Ini amalan tidak beretika seorang guru. Mereka akan melakukan apa sahaja. Semua guru mengharapkan kedudukan autonomi mereka dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.Menjauhi amalan matlamat menghalalkan cara merupakan satu tangungjawab kerana ia bertentangan dengan objektif utama pendidikan iaitu memindahkan ilmu dan menanam nilai-nilai murni. Mereka mempunyai ruang dan peluang yang cukup luas untuk melakukan perkara ini. terdapat sekolah yang berusaha untuk meningkatkan peratus kelulusan. termasuklah mengeluarkan nama pelajar yang dijangka gagal daripada daftar calon sekolah kepada calon persendirian. seorang guru bertanggungjawab membawa para pelajar ke arah . walaupun tidak ada data khusus.

Tanggungjawab ini bersifat tanggungjawab di antara pekerja dengan majikan. Masyarakat sentiasa mengharapkan sekolah supaya melahirkan ahli masyarakat yang mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. Menurutnya. dan sikap yang membina. Guru juga berperanan membantu mereka mencapai kebahagiaan hidup. bersifat kerjasama. Kerjasama antara guru dengan rakan sejawat mampu memecahkan halangan yang sebesar manapun. Prinsip oleh Lieberman ini diakui oleh Sufean Hussin (1996). manakala ibubapa pula mengharap guru agar dapat menjadikan anak-anak mereka manusia yang berjaya. Guru menggesa ibubapa sentiasa mengawasi aktiviti pelajar di rumah seperti membuat kerja rumah.Ahli-ahli profesion perguruan tidak dapat lari daripada tanggungjawab berkaitan dengan kariernya. terutama bila ia melibatkan prubahan dalam kurikulum dan system pendidikan. Adalah amat molek jika hubungan ini bersifat mutual respect dan saling mempercayai agar tugas dapat dilaksanakan dengan ikhlas. pemantauan dan arahan daripada pihak atasan akan berlangsung dalam jumlah yang sangat minimum dan guru-guru akan merasai bahawa mereka merupakan individu yang sangat meyakinkan pihak atasan. Profesion perguruan melibatkan bukan sahaja tingkah laku guru secara peribadi tetapi juga merangkumi interaksi sekolah dengan masyarakat. Hubungan guru dengan masyarakat harus berlangsung dalam suasana mesra. Ini merupakan prinsip etika professional dalam hubungan antara guru dan murid. ahli-ahli profesion perguruan berkongsi tugas dengan ibu bapa membentuk perlakuan kanak-kanak ke arah matlamat akhir yang diterima masyarakat. Ada keunikan hubungan dan kualiti professional antara sesama guru. menjadi orang yang berguna kepada masyarakat dan negara dan individu yang berdikari. . Adalah dikatakan profesion perguruan berbeza daripada profesion-profesion yang lain.Dalam hubungan antara guru dan ibubapa pula. Keberkesanan kaedah pengajaran bergantung kepada hubungan kerjasama antara sekolah dan rumah. Guru-guru pula perlukan masyarakat di luar agar menyediakan peluang-peluang untuk anak-anak didik mereka apabila mereka tamat persekolahan seperti menyambung pelajaran atau bekerja. Salah satunya kerana keunikan hubungan antara seorang guru dengan rakan sekerjanya. tanggungjawab professional guru meliputi tanggungjawab terhadap pelajar.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 pemerolehan ilmu dan seterusnya menyediakan mereka ke arah amalan demokrasi. Jika amalan ini berjaya dilaksanakan.

Prinsip ketekunan pula menghendaki guru mengesan potensi pelajarpelajarnya dan sedia menerima perbezaan individu pelajar dan seterusnya menjadikan ia asas untuk membimbing mereka ke arah kecemerlangan.Prinsip terakhir .Kedua. Selain dari pada itu.unity. Kod Etika Guru-guru Minnesota dalam http://education.html. fahaman politik. rakan sejawat.al. Kod Etika Guru oleh Alabama Education Association dalam http://www.Prinsip kelima ialah prinsip kesetiaan terhadap profesionnya yang menegah seorang guru daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sopan.org/education/ltcode. New York State United Teachers dalam http://www. Prinsip ini turut menuntut seorang guru bertindak sebagai ibu bapa ganti dalam usaha membentuk tingkah laku pelajar ke arah matlamat yang ingin dicapai. Malah Sheila Worley dalam http://teacherweb. masyarakat dan negara.htm dan Tatasusila (Etika) Profesion Perguruan Malaysia memperakui tanggungjawab guru terhadap pelajar.highered. seorang guru tidak wajar mengaibkan rakan-rakan sejawatan mereka dan tidak harus melobi dengan apa cara sekalipun untuk mendapat kenaikan pangkat atau markah yang tinggi dalam penilaian prestasi tahunan.nysed. Sifat adil juga penting dalam mengambil apa-apa tindakan terhadap para pelajar tanpa mengambil kira jantina. agama atau kepercayaan. Akhir sekali guru dilarang mengajar sesuatu yang boleh merosakkan ke[pentingan pelajar.stm. profesion perguruan. guruguru Association of Unity Churches dalam http://www. ibu bapa dan negara.htm.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 rakan sejawat dan profesion perguruan. David Freitas dalam http://sdmultimedia.com/icce/CodeTE9.Prinsip seterusnya berkaitan dengan prinsip kerahsiaan dimana guru diminta supaya menghormati hak kerahsiaan para pelajar.gov/tcert/resteachers/codeofethics.htm.shelbyed. Foo (2005) yang merumuskan kod etika universal oleh Larry Colero pula membincangkan enam prinsip yang perlu dalam pembentukan kod etika perguruan.state. tempat asal. masyarakat dan negara dalam pembinaan etika perguruan. latar belakang pelajar. prinsip keterbukaan di mana sifat jujur sangat diutamakan. Pelajar tidak harus dimalukan atau direndah-rendahkan dengan mendedahkan maklumat-maklumat yang boleh memalukan atau menjatuhkan maruah atau merendahkan nilai diri dan jati diri pelajarnya.com/HI/MaryknollSchoolHighSchoolDivision/t.us/html/012969. dan ibu bapa.k12. ibubapa.us/gbu.htm.. Pertama beliau melihat prinsip kesaksamaan dimana setiap guru mesti melayan semua pelajar tanpa mengira bangsa.mn. kemampuan akademik dan sebagainya.

persatuan atau peribadi. misi. Ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara. • Menunjukkan penampilan diri. . Prinsip ini turut melarang guru mengiklankan kelas-kelas tuisyen yang beliau mempunyai kepentingan di dalamnya. Guru-guru disaran agar mengutamakan kepentingan pelajar lebih daripada kepentingan masyarakat. Prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Prinsip Pertama: Niat yang Betul Prinsip ini menuntut agar setiap warga Kementerian melaksanakan tugas dengan niat yang betul. semua warga Kementerian diseru agar melaksanakan tugas dengan sempurna untuk mencapai hasil yang berkualiti di samping memperbaiki imej organisasi. Memberikan sumbangan bermutu. sebagaimana yang dituntut oleh agama. dan Sentiasa membarui niat untuk kebaikan. pertuturan dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa. Prinsip Kedua: Perlakuan yang Baik Berdasarkan prinsip ini. Juga guru tidak boleh menerima atau meminta hadiah daripada pelajar dan ibu bapa berkaitan dengan tugastugas keguruannya. Warga Kementerian diminta agar mengamalkan nilai-nilai yang berikut semasa melakukan tugas mereka. selaras dengan nilai kerja yang dicadangkan. iaitu: Memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 dalam pembentukan etika perguruan ialah prinsip mengelakkan konflik kepentingan peribadi. matlamat dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. Terdapat empat jangkaan nilai kerja yang diharapkan daripada amalan prinsip pertama ini.

pengucapan dan . perlakuan-perlakuan seperti yang berikut haruslah menjadi amalan: Sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan. Berikut merupakan apa yang disarankan berdasarkan prinsip ini. Aspek ini amat penting kerana salah satu elemen yang amat penting dalam pengurusan organisasi hari ini ialah memenuhi keperluan pelanggan dan memberikan kepuasan kepada mereka. berdaya saing dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Memberikan kepuasan kepada pelanggan. Berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan cirri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawat. dan • Menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. Menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik. sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. tindakan. maju. Prinsip Ketiga: Penggerak ke arah Kebaikan • Setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia diseru supaya menjadi penggerak ke arah kebaikan. Untuk mematuhi prinsip ini. dan Sentiasa berusaha untuk menjadi pekerja yang baik. • • • Prinsip Keempat: Mengotakan Apa yang Dikatakan Prinsip ini menuntut agar semua warga Kementerian sentiasa berusaha melaksanakan apa yang dikatakan.

berdisiplin dan beradab.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • • Apa yang dilakukan mesti sesuai dengan apa yang diucapkan. Semua warga Kementerian perlu mengamalkan perlakuan-perlakuan seperti berikut: • • • Sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terkandung dalam ajaran agama. Sentiasa mematuhi peraturan dan arahan perkhidmatan. amanah bermaksud sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahkan kuasa dan kedudukan Berikut merupakan beberapa amalan amanah yang dikemukakan: • • • Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan tanggungjawab. tanpa menyeleweng dan cuai. mulia. dan • . Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan serta tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi. Nilai-nilai Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Nilai Pertama: Amanah Secara umumnya. dan Sentiasa menepati apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan. dengan penuh Bersikap jujur serta setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. dan Sentiasa berpandukan prosedur serta kaedah yang sesuai dan betul. Prinsip Kelima: Berdisiplin dan Beradab Warga Kementerian hendaklah sentiasa melakukan aktiviti yang berperaturan. Berdisiplin dan mengawal diri serta tidak melakukan sesuatu yang boleh menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya.

• • • • Nilai Ketiga: Bijaksana Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia mentafsirkan nilai bijaksana sebagai menggunakan pemikiran dengan bijaksana dengan membuat keputusan dan tindakan yang sesuai dengan masa serta keadaan. Bercakap benar dan menepati janji. ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama. Antara perlakuan yang diharapkan daripada warga Kementerian yang memperlihatkan nilai ini adalah seperti yang berikut: • Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Amalan-amalan yang diperakukan termasuklah: . dan Rela berkongsi pengalaman. tidak bercakap bohong dan mungkir janji. tanpa niat yang tersembunyi mahupun mengharapkan balasan. Memberikan atau menerima arahan yang jelas serta tepat dan tidak mengelirukan. Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat daripada orang lain dengan tidak bersikap sombong atau angkuh.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Nilai Kedua: Benar Nilai benar telah ditafsirkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai benar pada niat dan perbuatan.

Amalanamalan atau nilai yang diharapkan adalah seperti berikut: . • • • Nilai Keempat: Bersyukur Bersyukur bermaksud perasaan dan perlakuan yang menunjukkan penghargaan atas nikmat atau pemberian yang diterima. Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti. • • • Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka. kepakaran dan profesionalisme. Nilai kelima: Dedikasi Dedikasi bermaksud berminat dan rela mengorbankan masa serta tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti. dan ketetapan. keupayaan dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang dan tidak mengambil jalan mudah. Berpuas hati dengan nikmat yang diperolehi seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan. Perlakuanperlakuan yang dicadangkan ialah: Sentiasa menghargai anugerah yang diterima tanpa menganggap kejayaankejayaan sebagai hak. Mempunyai fikiran dan pertimbangan yang rasional dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan serta emosi. dan Sentiasa meningkatkan ilmu.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Menggunakan seluruh potensi. berdendam atau menabur fitnah. Tenang menghadapi masalah dan reda menerima kegagalan dan ujian serta tidak berputus asa.

• . tidak berdendam. pantas bekerja dan hasilnya menepati kehendak Nilai keenam: Ikhlas Ikhlas bermaksud menunaikan tanggungjawab dengan suci hati untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran atau balasan. Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk. tidak cuai atau merungut.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas dengan tidak mencari helah. Ia dapat ditunjukkan seperti berikut: • Bersifat pemaaf dan penyayang. • Nilai Ketujuh: Penyayang Nilai penyayang membawa maksud perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami. teliti dan ceria. masa dan tenaga demi kepentingan Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja sentiasa berkualiti. Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi. status atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih. dan Cergas dan organisasi. tidak berpurapura atau berusaha mengelakkan daripada tanggungjawab. Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar. Amalan-amalan yang mencerminkan nilai ini adalah seperti berikut: • • Menerima tanggungjawab dengan rela. tanpa mengira pangkat. menghargai serta mengambil berat. dan Memberikan layanan yang baik. • • • • Sanggup berkorban perkhidmatan. kedudukan atau mendapat perhatian orang lain. hati yang suci. sombong atau suka meninggi diri. bukan kerana pangkat.

(c) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa – (i) dia telah membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai seorang pegawai awam. Peraturan 4 (2) secara terperinci kerana ia sangat signifikan dengan isu yang bakal kita bincangkan nanti. Kita lihat Bahagian II. Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh mesra.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • • • Bertimbangrasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas. Bahagian II. Perintah Am Bab D. Pematuhan Etika Perguruan Apabila kita membincangkan isu pematuhan etika perguruan. satu perkara yang harus kita perbincangkan ialah Perintah Am Bab D . Peraturan 4 (2) Seorang pegawai tidak boleh: (a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya.Peraturanperaturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Ini disebabkan semua penjawat awam adalah tertakluk kepada perintah ini termasuklah guru. atau (ii) dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. dan Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian. . (b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya.

politik. keturunan atau agama. emosi. (i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. mental. Kita perhatikan etika berkenaan. (f) tidak jujur atau tidak amanah. dan (j) cuai dalam melaksanakan tugasnya. (h) membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan berhubungan dengan perkhidmatan awam.3 Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. 1. 1.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 (d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia 1. sosial. sama ada tuntutan itu adalah tuntutan sendiri atau tuntutan anggota-anggota perkhidmatan awam yang lain.2 Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani. 1. Lampiran etika ini terdapat di bahagian awal Buku Rancangan Mengajar guru-guru. Tanggungjawab Terhadap Pelajar. 1. (g) tidak bertanggungjawab. (e) kurang cekap atau kurang berusaha. .4 Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. Profesion perguruan di Malaysia juga mempunyai kod etikanya yang dikenali dengan nama Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia.1 Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain. ekonomi.

3.1 Menghormati tanggungjawab utama ibubapa terhadap anak-anak mereka. persidangan. masyarakat atau negara. bertanggungjawab dan berguna. mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.5 Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi pelajar. 2. Tanggungjawab Terhadap Masyarakat dan Negara 3.2 Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai-nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka menjadi warganegara yang taat setia. 2.2 Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumahtangga. menghormati orang tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. 3.6 Menunjukkan suatu cara pakaian. 2.1 Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibubapa secara teliti dan bijaksana.4 Memberi maklumat kepada ibubapa demi kepentingan anak-anak mereka. 2. pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberi contoh yang baik kepada pelajar. 1.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 1. keturunan dan agama. 2. ataupun yang bertentangan dengan Rukunegara. . Tanggungjawab Terhadap Ibubapa 2.5 Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian.6 Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibubapa atau penjaga mereka. lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas. penyelidikan. 2.3 Menggangap semua maklumat yang diberikan oleh ibubapa mengenai keadaan rumahtangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkan kepada sesiapa kecuali mereka yang berhak mengetahuinya .

1 Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibubapa atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. Hasil daripada analisis itu. Bagi guru-guru di sekolah kita telah dilatih dengan objektif sesuatu penilaian iaitu sebagai satu kayu pengukur apakah pelajar telah mahir dengan dengan pengajaran kita. apa tujuan penilaian dalam aspek persekolahan. Atau mencari di mana kekuatan yang boleh kita perkukuhkan atau kelemahan yang harus diperbaiki.3 Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. Isu Penilaian Apabila kita menyentuh isu penilaian.2 Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru. 4. guru dapat membuat sesuatu seperti program pengayaan atau pemulihan. Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat dan Profesion Perguruan 4. kita harus berbalik kepada persoalan asas iaitu.3 Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggung-jawab kami dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 3. 1.5 Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. 4. 4. 4. Namun kita telah biasa dengan fenomena yang melihat penilaian terhadap prestasi akademik pelajar mencerminkan apa yang telah guru buat selama . 4.4 Sentiasa berusaha membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan.6 Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. 4.

pendedahan berbeza walaupun kurikulumnya sama. politik. Situasi begini menimbulkan isu yang lain pula. Keadaan ini bertentangan dengan etika perguruan.. Pejabat Pendidikan Daerah. masalah berbeza. sekolah harus meningkatkan pencapaian akademiknya atau menerima penangan daripada pihak atasan. latar berbeza. dan kesebelas SPM. iaitu. dan yang paling serius jika ia menjadi asas kepada penilaian prestasi. emosi. Bukankah ini menimbulkan isu kebolehpercayaan dalam sistem penilaian peperiksaan awam negara. misi. keturunan atau agama” . di tahun kesembilan. Nilai Etika KPM berkaitan dengan nilai amanah iaitu “sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. ibu bapa serta masyarakat menjadi tekanan kepada guru. berusaha “memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pelajar diajar oleh guru yang berbeza. iaitu. Sekolah tidak lagi menjadi institusi untuk membentuk peribadi pelajar. sosial. iaitu. mental. dan yang paling dahsyat membantu pelajar semasa peperiksaan. . ceraian kedua. kemudahan berbeza. tanpa menyeleweng dan cuai”. bahagian Tanggungjawab Terhadap Pelajar. PMR. “Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani. Ini merupakan peperiksaan awam yang akan diduduki oleh semua calon serentak mengikut jadual yang ditetapkan dan dinilai secara standard. Di pihak sekolah pula. Lalu guru-guru sekarang ini mengajar tidak lagi bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi individu tetapi supaya para pelajarnya lulus cemerlang. Lihat Prinsip Etika KPM mengenai niat yang betul. matlamat dan objektif KPM”. Penilaian pentadbir. menghalang pelajar menduduki peperiksaan. tetapi sebagai sekolah tuisyen percuma. ekonomi. kaedah berbeza. Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia. 2005).PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 ini. Sistem pendidikan di negara kita telah menetapkan di akhir tahun keenam pelajar menduduki UPSR. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan peratus pencapaian seperti menjadikan calon sekolah sebagai calon persendirian. Satu lagi isu berkaitan ialah kebolehpercayaan ujian (Foo.

Therefore it is the teacher himself or herself who should take primary responsibility for doing the evaluation. Ilmu ICT. L. barulah pihak berkenaan melatah. Bahagian Penilaian dan Peperiksaan di Jabatan Pelajaran Negeri atau pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia harus turun padang memantau apa yang dibuat oleh Setiausaha Peperiksaan di sekolah-sekolah.com/journal2/fakir_zamani/ceramah7.htm Ini memberi implikasi bahawa guru harus menanamkan satu semangat “belajar sepanjang hayat” di dalam diri mereka kerana ilmu semakin bertambah. The question then arises as who should take responsibility for doing this evaluation.angelfire. Kementerian Pelajaran disarankan agar mencari satu mekanisme terbaik untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Selain daripada itu. satu kenyataan retorik. dalam satu artikelnya menyebut: “Assuming that no one is perfect and therefore everyone has room for improvement. Pihak pentadbir sekolah harus menjalankan tugas yang diamanahkan seperti kerja pemantauan proses P & P secara lebih agresif. harus dikuasai oleh guru. contohnya. Dee Fink (1999). kes dipapar di akhbar. Kita tidak mahu. Pemantauan berterusan mungkin satu pendekatan terbaik untuk meminimakan isu ini. Kita berharap agar tidak terdapat guru-guru yang tergolong dalam golongan laggard ataupun menjadi penentang kepada pembaharuan-pembaharuan. inovasi di dalam mahupun di luar dunia pendidikan berlangsung dengan pesat. “kita akan mengambil tindakan tegas terhadap sekolah terbabit”. My believe is that evaluation is an inherent part of good teaching. . evaluation is the means by which we try to identify which aspects of our teaching are good and which need to be changed." atas talian http://www.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Satu lagi persoalan yang boleh dibincangkan di sini ialah penilaian guru terhadap dirinya sendiri.

Mekanisme yang diwujudkan sekarang ini walaupun mempunyai kebaikan. bot. Isu Nilai Amanah Satu isu besar bagi sektor awam terbesar negara kita ialah menjaga lebih daripada 100 000 pegawai-pegawainya dan penempatannya pula sehingga ke tempat-tempat yang cuma boleh dilalui melalui helikopter.” Perkaitan dengan isu di atas. nilai amanah percanggahan besar terhadap amalan rasuah. Akibatnya. Bersikap jujur serta setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan dan peruntukan dalam Perintah Am Bab D(c)dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri dan Tatasusila Profesion Perguruan Perkara 4. Kadang kala mereka terlalu memberi tumpuan kepada politik hingga mengabaikan tugas di sekolah. Ini merupakan satu contoh tipikal pelanggaran etika perguruan. Terdapat guru yang berniaga serta memiliki lesen kontraktor (walaupun atas nama ahli keluarga). ramai guru aktif dengan politik kepartian. Kita lihat kod etika KPM dalam Nilai Amanah: Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. atau berjalan kaki selama dua atau tiga hari. 2. Di kawasan pedalaman. ceraian ii .net/modules menceritakan kes seorang guru yang aktif berpolitik dan memperoleh kontrak dari saluran politik sehingga mengabaikan tangungjawab profesionnya. Buletin Online (Okt 2005) dalam http://buletinonline.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Disarankan juga sistem penilaian berasaskan sekolah yang ada sekarang ini distrukturkan semula bagi mengatasi masalah kebolehpercayaan ujian. “tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru. tanpa menyeleweng dan cuai. tetapi sering disalahgunakan oleh guru-guru penilai di sekolah. Dengan menggunakan pengaruh jawatan. dan tidak mustahil ada guru mengambil kesempatan daripada situasi-situasi begini. markah yang diperolehi oleh para pelajar masih diragui kesahannya. mereka memperolehi ganjaran lumayan di arena politik. juga merupakan satu . Mereka ini menjawat jawatan dalam parti di peringkat cawangan dan bahagian. Amat sukar mengawal semua guru. iaitu.

kpm. Jabatan Perkhidmatan awam pula dicadangkan bertindak meluaskan larangan berpolitik kepada semua guru bukan sahaja kepada penjawat awam kumpulan A. tanpa mengira pangkat. pembiayaan hotel dan pemalsuan dokumen kerja pembaikan dilakukan dengan sengaja oleh pentadbir sekolah. seperti yang dilaporkan oleh Marzita Abdullah (2004).Keadilan Satu isu yang dianggap remeh tetapi sebenarnya telah menggugat martabat profesion perguruan. pemberian tiket kapalterbang. Badan Pencegah Rasuah. Dalam konteks keikhlasan. Selain daripada itu.net/portal/modules pula melaporkan kebanyakan pentadbir pendidikan melakukan penyalahgunaan kuasa secara sengaja. Unit Tatatertib Jabatan Pelajaran Negeri harus telus dalam menjalankan tugas mereka dengan melaporkan kes-kes pelanggaran etika kepada pihak-pihak yang berkenaan dengan segera setelah mendapati ada bukti kukuh untuk membuat pendakwaan ke atas mereka. dalam http://www. Adalah disarankan guru-guru tidak membelakangkan kepentingan profesion perguruan mereka daripada kepentingan peribadi. banyak kes-kes tatatertib yang tidak dihantar atau lewat sehingga lebih setahun kepada pihak Pihak Berkuasa Tatatertib SPP.ppk. etika KPM meminta semua guru memberi layanan yang baik. Beberapa kes seperti penerimaan wang daripada kontraktor. Peraturan 4(2) dalam hal-hal berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa. nyata sekali perlakuan pelanggaran etika berlaku oleh pihak tertuduh dan di peringkat pegawai yang bertanggungjawab.my/arkib/a_berita/tatatertib.htm. yang mengendalikan kes-kes melibatkan guru siswazah.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (2002). dalam http://myschoolnet.mypendidik. Bahagian II. Sebagai pegawai perkhidmatan awam mereka telah melanggar tata kelakuan dan tatatertib Perintah Am Bab D. Isu Nilai Ikhlas. . Daripada laporan ini. status atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih. Dengan amalan ini profesion perguruan akan dihormati oleh masyarakat umum. Kita tidak mahu pegawai-pegawai pendidikan 3..

Pelajar mempunyai hak untuk dilayan sama rata oleh guru. status sosio-ekonomi pelajar. Satu perkara yang sangat dipuji ialah memperkenalkan Makmal Komputer kepada sekolah-sekolah tertentu. “lembu” atau “anak haram” atau yang sepertinya. Keadilan harus dilihat dengan lebih jauh lagi. Selain daripada itu. 4. tetapi tingkahlaku lain menjurus ke arah itu. Ini satu fenomena yang meluas berlaku di sekolah-sekolah. bagi menangani masalah labeling adalah dicadangkan agar pihak pentadbir sekolah mengambil inisiatif mengenakan tindakan ke atas guru yang mengamalkan sikap ini. seperti “bodoh”. Walaupun ada guru yang berjaya menahan daripada menzahirkan kata-kata yang tidak sewajarnya. Pelajar agresif harus diberi lebih perhatian jika keagresifannya itu disebabkan oleh tiada perhatian di rumah. Perkataan-perkataan guru. Ini memberi peluang kepada ramai pelajar yang tidak berpeluang untuk mempelajari dan menggunakan komputer. Ada guru yang akan melepaskan keluhan bila menjadi guru kelas tertentu dan wajahnya hilang ceria sepanjang tahun dengan perlantikan itu.Satu sikap guru yang kurang beretika ialah labeling.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Satu persoalan yang berbangkit daripada isu ini ialah hak kesamarataan. Situasi ini berlainan jika ia mengajar kelas “bijak”. perilaku pelajar dan rupa paras pelajar tidak boleh menjadi penyebab kenapa guru bertindak sebaliknya. Walaupun kita sedar akan kewujudan perbezaan individu. merupakan kata-kata provokasi yang menghina yang tidak harus diluahkan walau dalam keadaan apa sekalipun. Isu Nilai Dedikasi-Keselamatan Kita lihat apa yang terkandung di dalam nilai dedikasi Etika KPM: . Faktor latar keluarga. Ada guru yang lambat masuk kelas untuk mengajar kelas yang “kurang bijak” dan dalam iklim P & P yang kurang bersemangat. Adalah disyorkan agar guru mengamalkan sikap adil dan memberi peluang yang sama kepada semua pelajarnya. ia tidak boleh menghalang kita daripada berlaku adil terhadap anak-anak didik kita. Pelajar SES rendah perlu diberi lebih tumpuan pada kadarnya dan bantuan jika status itu mempunyai korelasi dengan pencapaiannya yang rendah.

Dalam isu ini juga. tidak cuai atau merungut” dan Tatasusila Profesion Perguruan. Mematuhi prosedur merupakan satu amalan etika perguruan. ditambah lagi dengan umur pelajar yang masih rendah koordinasi mata dengan tindakan. Pihak guru telah sedia maklum akan risiko kemalangan di kawasan tersebut.1 “Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain. guru-guru terutamanya. guru-guru dinasihatkan agar mematuhi prosedur-prosedur keselamatan terutama jika melakukan aktiviti yang berisiko seperti lawatan. adalah satu rujukan yang penting. kerana ia berlaku di luar kawasan sekolah.” Nilai etika perguruan yang terpenting ialah tanggungjawab menjaga keselamatan dan kebajikan pelajar. 5. Selain daripada itu adalah dicadangkan agar sistem kawalan keselamatan swasta sekarang di mansuhkan dan digantikan dengan sistem kawalan keselamatan yang digunapakai oleh Bank Simpanan Nasional. Pengetua dan guru-guru harus melihatnya sebagai satu aspek penting dalam pengurusan sekolah. teliti dan ceria. penuh dedikasi akan tercalar kerana kes sebegini. Keselamatan pelajar berkait rapat dengan isu kecuaian. Guru-guru mungkin selamat daripada kes mahkamah. Kes pelajar dilanggar mati di luar sekolah. Perkara 1. Keselamatan pelajar menjadi satu tugas yang penuh cabaran digalas oleh guru dan pengetua. Guru-guru yang beretika akan memastikan anak-anak muridnya melintas jalan dengan selamat. sukan. Masyarakat akan memandang rendah martabat guru yang mengambil sikap tidak ambil peduli ini. Masalahnya sekarang adakah sekolah. walaupun kes dibawa ke mahkamah. perkhemahan dan sebagainya. Bahagian 1. undang-undang akan menyebelahi kita. Isu Nilai Bersyukur . perkelahan. bukan hanya mengharapkan pengawal keselamatan sahaja. tetapi nilai moral guru yang berhemah tinggi. Kecuaian akan menyebabkan ibu bapa mengambil tindakan mahkamah terhadap guru dan sekolah. telah mengambil langkah-langkah keselamatan untuk menjauhi daripada berlakunya kecuaian. Sekiranya guru memahami dan menjalankan tugas mengikut etika yang ditetapkan.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 “Guru harus menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar.

seperti tahap akademik yang rendah dengan masalah disiplin sukar dikawal dan dilabel oleh rakan-rakan. Ini semua merupakan contoh-contoh guru kita yang kurang beretika kerana tidak menanamkan nilai kesyukuran dalam diri mereka. Seandainya guru-guru dapat menyerapi nilai ini. mereka mampu melaksanakan tugas dengan hati yang tenang. berusaha untuk bertukar sekolah.39. kita wajib bersyukur.htm). Namun begitu adalah wajar bagi kita turut bersyukur sekiranya sesuatu yang datang itu bukan dalam bentuk yang menyeronokkan kerana sudah menjadi lumrah kehidupan adakalanya suka dan ada kalanya kita sedih. Ada pula guru merungut kerana tidak diberi markah yang tinggi untuk Penilaian Prestasi. Guru-guru yang dihantar bertugas di sekolah yang mereka kurang ingini.tranungkite. Di sini unsur reda membawa konsep nilai bersyukur. kadang-kadang pasang. akan berakhir dengan tidak baik. seronok dan lancar. anugerah dan nikmat yang diterima. Ada di kalangan mereka yang bertukar karier semata-mata untuk bekerja di kawasan bandarbandar besar.” Bagi masyarakat Islam bersyukur dilahirkan dengan puji-pujian bagiNya. Hasilnya pasti kepuasan dan nikmat yang tidak terbeli harganya.139. jika kita diarah mengajar kelas yang mencabar kesabaran kita. Dikatakan juga “pasti ada hikmah di sebalik sesuatu kejadian. Itu juga kita harus bersyukur. . Sebenarnya kita telah diberi peluang mengubah tingkahlaku disiplin dan akademik kelas berkenaan. Tekadkan untuk melahirkan pelajar yang mampu mengubah persepsi guru-guru lain.251/akhbar/teaching/1997/um97826. Satu contoh. kadang-kadang surut. Sistem pendidikan tidak memerlukan tenaga-tenaga yang kurang beretika ini. dan ada masanya di atas dan ada ketikanya kita di bawah.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Nilai bersyukur bolehlah jika kita katakan berterima kasih dan menghargai setiap pemberian.net/modules) Satu elemen nilai kesyukuran dalam etika KPM ialah berpuas hati dengan nikmat yang diperolehi seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan. Fong Chan Onn (1997) menjelaskan ramai guru Bahasa Inggeris enggan bertugas di pedalaman (lihat http://161. Satu isu lagi ialah isu penempatan guru. Dalam satu ucapan. Terdapat banyak aduan oleh pihak guru kepada pihak jabatan pendidikan yang menggambarkan guru-guru tidak mempunyai nilai ini seperti dalam kes pembayaran skim baucer tuisyen yang lewat diterima (lihat http://www. kerana tidak semestinya jika yang datang itu tidak baik.

” USEEOC.edu/harassment/legal/ Kita tidak harus terikat kepada pengertian itu sahaja. Mereka tidak harus diberi muka dengan kelulusan permohonan pertukaran atau pengubahsuaian penempatan kerana mereka merupakan professional yang tidak beretika. visual. masalah yang berlaku ialah mangsa gagal membuat laporan kerana takut. bukan lisan. gangguan seksual boleh berlaku di antara pengetua – guru-guru (dan kakitangan) – pelajar. tidak semestinya lelaki sahaja.psu. Guru-guru yang enggan untuk dihantar bertugas di kawasan pedalaman harus dihentikan kerana mereka merupakan golongan yang tidak tahu bersyukur. psikologi atau fizikal. 6.http://www. Situasi gangguan seksual yang berlaku juga tidak semestinya memberi kesan kepada kedudukan mangsa dari segi kerja. Ia menyebut: “Unwelcome sexual advance. Undang-undang pula perlukan bukti kukuh untuk menerima pertuduhan.de2. requests for sexual favors and otherverbal or physical conduct of a sexual nature when submission to or rejection of this conduct explicitly or implicitly affects an individuals employment unreasonably interferes with an individual’s work performance or creates an intimidating. Bagi mendapatkan definasi yang lebih tepat mengenai gangguan seksual di tempat kerja definisi United State Equal Employment Opportunity Commision (USEEOC) di Amerika Syarikat adalah lebih sesuai untuk dibincangkan. Seperkara lagi.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Untuk mengatasi masalah ini. yang menjadi mangsa ialah golongan pelajar. pihak yang menjadi mangsa tidak semestinya subjek yang diganggu. Di sekolah. malu atau tidak tahu ia sebenarnya gangguan seksual. Biasanya. hostile or offensive work environment. Isu Gangguan Seksual Satu definisi gangguan seksual yang mudah ialah apa-apa perbuatan bersifat seksual yang tidak diingini dan memberikan kesan sebagai satu gangguan secara lisan. . kerana. Di Malaysia. guru-guru harus mempunyai rasa reda dan anggap bahawa pasti ada yang menunggu di sana yang kita belum tahu. beberapa perkara lain harus diambil perhatian iaitu pengganggu boleh juga seorang perempuan. kenaikan pangkat atau pendapatannya. tetapi pihak yang terasa terganggu dengan perbuatan pemangsa.

d. Satu langkah proaktif yang boleh dilakukan oleh bakal mangsa ialah mengelak daripada menjadi mangsa. Satu kes di Tuaran pada 25 Feb. Satu lagi langkah proaktif yang boleh diambil ialah menjadi ahli persatuanpersatuan tertentu yang menjaga hal ehwal pekerja daripada gangguan seksual. Kes seorang guru yang dihukum mati kerana kesalahan merogol 32 orang pelajarnya yang berusia 14 tahun selama dua tahun. Pihak pengurusan harus mengadakan latihan berterusan tentang antigangguan seksual kepada kakitangannya.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Kita lihat satu kes serius di negeri China seperti yang dilapor oleh Berita Harian dalam www.bharian. EVAW (End Violence Against Women International) pula mencadangkan dalam laman web mereka (G:\About EVAW International. Kes seperti ini juga berlaku dengan banyak sekali di Malaysia yang melibatkan guru-guru biasa hingga pengetua sekolah agama. a. 2004 yang melibatkan kejadian rogol oleh seorang guru ke atas pelajar cacat di sekolah khas seperti yang dilaporkan dalam http://www.com.network54. Polisi tersebut harus mengandungi definisi yang jelas dengan penerangan dan contoh yang sesuai.com/.htm) perkara-perkara berikut harus dilakukan oleh majikan. Adakan satu polisi bertulis dan disebar dan di tampal di tempat kerja mengenai gangguan seksual b. Di Amerika Syarikat telah wujud EVAW (End Violence Against . Polisi harus mengandungi galakan daripada pengurusan untuk mangsa membuat aduan.my/m/BHarian/Sunday/Dunia/20050911103703/Article/pp_ index_html. c.

ia amat malang bagi dunia profesion perguruan.Adalah diingatkan tentang kepentingan guru-guru supaya memartabatkan profesionalisme perguruan dengan cara memahami dan menghayati etika perguruan. Ini termasuklah menyediakan pegawai-pegawai untuk membantu mangsa. sekiranya guruguru sendiri tidak mengetahui tentang keujudan etika perguruan ini. bahagian terakhir perbincangan isu etika ini akan cuba mengupas etika perguruan itu sendiri. adakah guru-guru kita tahu dan sedar akan wujudnya etika perguruan yang menjadi garis panduan bagi semua guru di Malaysia ini? Etika perguruan Malaysia dibaca dengan nama “Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia” yang terdapat di bahagian awal Buku Rekod Pengajaran guru-guru (Mok Soon Sang. Namun begitu. Adakah terdapat kursus etika diajar dalam program pendidikan sama ada di universiti-universiti atau di maktab-maktab (sekarang institusi) perguruan? Sehingga kini belum terdapat satu kertas atau kursus khas untuk semua bakal guru dislotkan dalam program pengijazahan perguruan selain daripada ia disisipkan dalam kuliah-kuliah pedagogi atau kursus pendidikan lain. Di Malaysia juga kita mempunyai cawangan Women’s Aid Organisation (Persatuan Pertolongan Wanita). 2000). Pertama. mengambil tindakan yang sewajarnya yang akan memahamkan golongan pemangsa daripada melakukan gangguan seksual dan membawa pemangsa ke muka pengadilan. 7. . Isu Konten Etika Perguruan Dalam kita melihat isu-isu di atas.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Women) International yang antara lain bertujuan untuk membela mangsamangsa gangguan seksual. Persatuan sebegini harus di anggotai bukan sahaja oleh mereka yang pernah menjadi mangsa atau mangsa-mangsa baru tetapi juga mereka yang tergolong daripada bakal mangsa.

Keputusan ujian sepertinya akan dipaparkan secara terbuka pada papan kenyataan sekolah. Perkara 4. Perkara 1. adakah Pengetua atau Guru Besar menekankan perkara etika perguruan sepanjang masa di sekolah? Atau sekurang-kurangnya pada mesyuarat guru? Pengetua atau Guru Besar harus menghafal. Guru-guru lain pula mungkin menafsir sebaliknya. Ramai guru yang tidak menjadi ahli mana-mana persatuan atau kesatuan atau pertubuhan guru kerana tidak tahu akan wujudnya peruntukan ini dalam etika perguruan. Mereka yang telah menjadi ahli juga. Selain daripada bahagian di atas kita lihat pula contoh di Bahagian 4: Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat dan Profesion. adakah ia masih relevan dengan keadaan semasa? Dengan perubahan dunia yang begitu pantas. sekiranya sudah menjadi amalan sekolah tersebut.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Persoalan ketiga.6 “Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru”. Contohnya. memahami dan menghayati etika perguruan ini. bagaimana mentafsir etika perguruan ini? Lain individu melihat atau memahami atau mempunyai penafsiran yang berbezabeza tentang sesuatu etika. Persoalan seterusnya ialah. agak malang bagi guru-guru tersebut yang telah melakukan pelanggaran etika tanpa disedari. Atau mungkin guru-guru sememangnya tidak mengetahui terdapat peruntukan-peruntukan yang bertentangan dengan amalan mereka? Jika ini berlaku. walaupun amalan tersebut melanggar etika perguruan. lantas maruah pelajar dibiarkan jatuh akibat daripada amalan yang tidak beretika ini. ia tidak lagi dipedulikan oleh pihak sekolah. mereka sendiri mungkin tidak dapat memberi penjelasan kepada guru-guru. Tetapi.3 “Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya”. mungkin menjadi ahli tanpa menyedari bahawa mereka telah melaksanakan satu perkara daripada etika profesion merek Persoalan keenam daripada isu etika guru ini ialah. Kelebihan menjadikan etika perguruan amalan pentadbir setiap hari dijangka akan turut mempengaruhi staf-staf di bawahnya. Seorang guru mungkin akan menafsirkan keputusan ujian sekolah mahupun peperiksaan awam sebagai tidak termasuk dalam tafsiran perkara ini. Akhirnya. bagaimana seseorang guru akan menafsir Tatasusila Profesion Perguruan. guru-guru ini juga akan mengubah penafsirannya terhadap perkara ini. etika perguruan kita sudah tidak lagi sesuai kerana terdapat perkara-perkara . Malang sekali. apatah lagi untuk dijadikan panduan menegur guru-guru ataupun membincangkannya dalam mesyuarat guru. Bahagian 1: Tanggungjawab Terhadap Pelajar.

tikus bermaharajalela”. Etika guru-guru dalam penggunaan ICT ini juga harus dimaktubkan dalam etika perguruan. Persoalannya. Guru-guru di sekolah sudah biasa dengan sindrom “kucing tiada. malah kerajaan membelanjakan ratusan juta ringgit kepada sekolah-sekolah luar bandar untuk menyediakan kelengkapan makmal komputer. melayari laman porno. Tindakan invividu atau kumpulan yang menyebarkan fitnah melalui laman web juga berleluasa sehingga mampu menimbulkan panik kepada masyarakat. Tindakan kerajaan melalui Kementerian Tenaga. 2003. Paling tidak etika perguruan ini dibawa ke dalam mesyuarat guru pertama setiap awal tahun untuk mengingatkan guru-guru tentang kepentingannya. Boleh dikatakan semua sekolah mempunyai kemudahan komputer sekurang-kurangnya. Perkataan “Tatasusila” itu sendiri tidak lagi relevan dengan keadaan semasa. Adalah disarankan agar pihak pengurusan sekolah mengambil berat akan etika profesion perguruan supaya semua guru di bawah pentadbiran mereka akan lebih beretika semasa menjalankan tugas. menubuhkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bertujuan mengadakan forum dan membincangkan “kod etika pengamal telekomunikasi dan multimedia” sangatlah dialu-alukan. Kepincangan belia yang mengadap komputer sepanjang hari berchatting. laluan internet juga disediakan tanpa bayaran oleh pihak sekolah. dicadangkan agar kod etika guru (Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia) digubal semula mengikut keperluan semasa. Ini dijangka mampu mengurangkan kes-kes guru bermasalah di sekolah. malah ramai guru yang harus dipantau dan diawasi (Teori X) sentiasa (Lunenburg dan Ornstein. Pentadbir sekolah dicadangkan menyediakan satu checklist pelanggaran etika oleh guru-guru sebagai semakan untuk dijadikan alat pengukuran dan penilaian sahsiah guru. Penggubalan kod etika guru yang baru harus mengambil kira pandangan . Selain daripada itu. Lihat pula kepada penggunaan ICT. Pihak pentadbir harus faham Teori Y (personaliti positif) tidak dimiliki oleh semua guru. Hanson. 1998). Telekomunikasi dan Multimedia. 2004. asyik bermain video game dan terdapat pula laman web yang menyebarkan fitnah terhadap individu atau atau kerajaan. adakah etika kita sekarang ini covers penggunaan ICT ? Berita Harian (7 Jun 2005) menyiarkan artikel bertajuk “Kod etika Internet bendung khabar angin” melihat internet ibarat pisau yang “boleh memotong dan juga membunuh”.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 yang tidak disentuh dalam etika kita tersebut. Di peringkat atasan pula. Owens.

isu amanah. nilai moral yang seharusnya ada pada seorang guru dan tanggungjawab seorang guru.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 guru-guru secara keseluruhannya. Beberapa cadangan juga disarankan dalam kupasan setiap isu untuk memperbaiki keadaan yang wujud. Walaupun nilai ekonominya tidak berapa memberangsangkan. walaupun semakin pudar pengiktirafan tersebut. Guru-guru harus mengamalkan etika-etika dan peraturan yang disediakan ini supaya masyarakat memandang tinggi dan yakin kepada profesionalisme guru-guru Malaysia. isu bersyukur. Bagi guru-guru. diikuti dengan rasionalnya pembentukan sesuatu kod etika. isu gangguan seksual. Terdapat tujuh isu yang diketengahkan. isu dedikasi. dan isu sekitar etika perguruan yang wujud pada masa ini. Kesimpulan Guru-guru di Malaysia harus berasa bangga kerana profesion perguruan di Malaysia masih dipandang tinggi oleh masyarakat dan negara. Kajian-kajian mengenai keberkesanan kod etika guru harus dijalankan secara komprehensif guna untuk mengetahui tahap kesedaran. para guru harus bersyukur kerana tugas guru merupakan ibadah yang sangat dituntut dalam agama dan menjadi agenda utama kerajaan. iaitu. Kita telah melihat bagaimana sesuatu kod etika perguruan dibina. Bermula dengan teori-teori yang berkaitan. pengetahuan dan amalan guru-guru bersesuaian dengan etika perguruan. kita melihat kepada prinsip-prinsip dan nilai etika seorang guru yang juga seorang penjawat awam. isu ikhlas. Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia dan Perintah Am. Bahagian seterusnya. isu penilaian. permasalahan etika terutama yang berkaitan dengan dunia perguruan. kita adalah terikat kepada etika Kementerian Pelajaran. Jelas kepada kita bahawa nilai etika guru- . Bahagian terakhir kita telah didedahkan dengan beberapa isu yang berkaitan dengan pematuhan etika perguruan. Kerajaan masih memberikan peruntukan tertinggi kepada Kementerian Pelajaran dalam Belanjawan Negara.

5. BIBLIOGRAFI • Buku Rujukan • Abdullah Bakri. Wawasan. 29 – 40 • Berita Harian. Ogos 1990. 1996. Kepimpinan Pengajaran dan Konsep Kepimpinan Berpasukan . Kod Etika Internet Bendung Khabar Angin. . • Asnah Abdul Hamid. 5 – 15. 7 Jun 2005. Jurnal Pengurusan Pendidikan. 1990. Selain daripada itu. Adalah amat diharapkan agar guru-guru tidak akan melanggar etika perguruan kerana ia merupakan landasan yang menuju kepada tingkahlaku yang akan dipandang tinggi oleh masyarakat.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 guru banyak “dipalit arang” oleh segelintir yang tidak seharusnya menceburi bidang perguruan. Jld. pematuhan etika perguruan akan meningkatkan martabat guru-guru Malaysia. Nilai dan Etika Profesional dalam Perkhidmatan Pendidikan.

dan Gewirtz. 15 Disember 1997 • Kamarudin Hj. 25 . • Foo Say Fooi. Kuala Lumpur: Teks Publishing. Etika Perguruan Profesionalisme. • Institut Aminudin Baki. 1996. (ed). Kachar. J.36.M. D. . Buckingham: Open University Press. 1989. Buckingham: Open University Press. • Cribb. dan Moravcik. Educational Administration and Organizational Behavior (Edisi 5). 2001. D. Merill • Feeney.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Black. dan Maguire. 2003. 2005. Becoming A Teacher: Issues in Secondary Teaching. S. P. J. : Jaminan Peningkatan • Hanson. Christensen. New Jersey: Prentice Hall. Ohio : Charles E. Who Am I In The Lives of Children?: An Introduction to Teaching Young Children. Profil Pengetua/Guru Besar Berkesan. dan Christensen. Evidence and the Raising of Standards dalam Dillon. E. A. 37 – 49. Becoming A Teacher: Issues in Secondary Teaching. M. • Feeney. 1979. Kementerian Pendidikan Malaysia.. M. S. Strategi Pentadbiran Pendidikan. Boston: Allyn and Bacon. E. dan Maguire. Values and Schooling dalam Dillon. 1997. S. 2001. Serdang: Penerbit UPM. Ideology. Who Am I In The Lives of Children? : An Introduction to Teaching Young Children. (ed).

F. 1998. Jurnal Kementerian Pelajaran Malaysia. Utusan Melayu. 28 – 33. 2004. • Omens. 1996. 1978. Ethics. • Lunenberg. Sekolah dan Nilai Moral. dan Ornstein. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman. Jld. M.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Lieberman. Educational Administration: Concepts and Practices (Edisi 4). 1956. A.H. 1998. R. Pendidikan di Malaysia (Edisi 7). Boston: Allyn and Bacon. New Jersey : Prentice Hall. Belmont: Wadsworth / Thomson • Mok Soon Sang. F. A. 2001. 23 (58) April 1978. New Jersey: Prentice Hall. • Strike.C. Education As A Profession. • Mukherjee. Organizational Behavior in Education (Edisi 6). 1997. • Thiroux J. 26 Okt. Pendidikan di Malaysia: Sejarah. K. 1997.G. 2000. dan Soltis. • Sufean Hussin. The Ethics of Teaching. • Radzuan Hassan.C. G. Kuala Lumpur: DBP. Sistem dan Falsafah. Theory and Practice ( Edisi 7 ). J. .P. New York: Teacher College Press.

com.htm ( 13 Sept.al. Guru Rogol 32 Pelajar.net/modules. Guru Bahasa Inggeris Enggan Ke Desa. Perintah-perintah Am: Bab A – Bab G. atas talian. 2005) • • • Berita Harian. (tanpa tarikh). 2004.html %20%203%209%202005 (3 Sept 2005) • Azman Md. 25 Ogos 1997. atas talian http://www.php? name=News&file=article&sid=131 (9 Sept.shelbyed.org/education/ltcode.39. Nor.us/gbu. atas talian. http://www.139.my/m/BHarian/Sunday/Dunia/2005091110370 3/Article/pp_index_html 20050911103703/Article/pp_index_html (11 Sept 2005) • Buletin Online.htm (3 Sept. Code of Ethics. 1996. Kuala Lumpur: MDC • Atas Talian • Alabama Education Association. 2005) . 11 Sept.k12. http://161. atas talian. 2005.bharian. 2005) • Association of Unity Churches. Guru AJK UMNO Dungun Abai Tanggungjawab. atas talian http://buletinonline. http://www. Code of Ethics.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • _____.251/akhbar/teaching/1997/um97826.unity. (tanpa tarikh).

atas talian.htm ( 9 Sept. EVAW International Mission Statement.html ( Sep 2005) • • Syuhada Choo Abdullah.ca. Sikap Ketua Jabatan Lewat Lapor Kes Tatatertib.ppk. 2005) • Freitas. 2005) Kant. http://myschoolnet.htm 2005) talian.http://sdmultimedia.suhsd. A Professional Code of Ethics for Teacher Educators: A Proposal to Stimulate Discussion and Debate. 2005) • • United State Equal Employment Opportunity Commision. Seeking input on ethics code: Proposal lists six guiding principles for teachers.kpm. tanpa tarikh.nysut. .com. I.my/tutor/dunia.htm (15 Sept.tutor. Rasuah: Beberapa Kes Melibatkan Sekolah. 2005) • New York State United Teachers.htm (3 Sept.org/newyorkteacher/2001-2002/020116ethics.com/icce/CodeTE9.us/edtech/healthtech/t-ethics.ht m 2002/5aug_tatatertib.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • EVAW. • • Marzita Abdullah. atas talian. (3 Sept.htm (3 Sept. tanpa tarikh. atas talian. (tanpa tarikh). http://www.k12. 2002. 2002.my/arkib/a_berita/2002/5aug_tatatertib. http://www. (atas talian) G:\About EVAW International. atas talian. atas http://www. 26 Mac 2004. D. (tanpa tarikh). Ethics.

atas talian. 2005.php? name=News&file=article (11 Sept 2005) • • ______.network54. atas http://www. http://www. 2001. 2005) • ______.state. http://www.us/html/012969. (tanpa tarikh). Bayaran Skim Baucer Tuisyen Masih Belum Dijelaskan.htm (3 Sept.de2.psu.net/modules.tranungkite. About The Teacher.stm (3 Sept. Sept. 2005) • • ______ .stm MrsWorleyEthics/t.com/ (11 Sept.M. Code of Ethics for Minnesota Teachers.edu/harassment/legal/ (12 Ogos 2005) talian. 2004. http://education. 2005 . atas talian.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • • Sexual Harassment. atas talian.mn. http://teacherweb. Guru Disyaki Rogol 2 Pelajar Bisu.com/HI/MaryknollSchoolHighSchoolDivision/MrsWorleyEthics/t.atas talian. Worley S. 25 Feb.