PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI

)

MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478

Pendahuluan Guru dianggap sebagai satu profesion yang paling murni. Ia juga dikatakan satu profesion yang paling unik. Namun berbeza daripada profesion yang lain seperti doktor, peguam dan arkitek, guru tidak mempunyai satu badan khas yang mengawal profesionalisme pengamal-pengamalnya selain daripada Unit Tatatertib Jabatan Negeri. Di Malaysia, adakalanya guru yang dianggap melanggar etika perguruan tidak akan diambil tindakan pecat atau lesen mengajar guru berkenaan ditarik balik. Oleh itu, di pihak guru, mereka harus mempunyai kualiti-kualiti yang boleh melahirkan pelajar-pelajar yang dikehendaki oleh ibu bapa, masyarakat, sektor-sektor pekerjaan dan aspirasi negara secara umumnya. Ini disebabkan sifat-sifat dan kualiti seorang guru akan memberi impak kepada para pelajar, ibu bapa dan rakan-rakan seprofesion. Antara kualiti-kualiti tersebut adalah mempunyai ilmu dan berjaya mempraktikkannya serta mempunyai rasa hormat dan bersikap penyayang terhadap anak-anak muridnya (Feeny, Christensen, 1979) berperawakan yang baik, bertenaga, bersifat humor, fleksibel dan peka (Feeny, Christensen & Moravcik, 1996). Sementara Bottery (dalam Cribb, Gewirtz, 2001) mencadangkan guru-guru bertindak sebagai penjaga dan pengantara nilai kepada kanak-kanak. Di dalam perbincangan tajuk ini, kita akan melihat kepada pengertian etika secara umum sebelum kita meninjau etika perguruan secara lebih dekat. Perbincangan juga akan melihat prinsip-prinsip etika perguruan dengan terperinci dan nilai etika yang harus ada kepada seorang pegawai pendidikan sebelum kita mengupas isu-isu yang berkaitan dengan etika perguruan dengan lebih lanjut. Pengertian Etika Apabila kita membicarakan etika, satu perkataan yang sinonim dengannya ialah moral, yang sangat berkait rapat malah seringkali diberi pengertian yang sama. Kita lihat perkaitan di antara etika dan moral dalam penjelasan di bawah. Etika berasal dari perkataan ethos dalam bahasa Greek. Mengikut Kamus Dwibahasa Dewan (2002), ethos bermaksud nilai moral, sistem kepercayaan, budaya atau keperibadian sesuatu bangsa. Manakala etika membawa pengertian satu sistem atau prinsip moral. Ia tidak lari daripada satu lagi kata sinonimnya iaitu moral yang diertikan sebagai prinsip apa yang

PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI)

MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478

dikatakan betul dan apa yang dikatakan salah. Feeny, Christensen & Moravcik (1996) meminta para profesional supaya bertindak dengan penuh beradab kerana ia mencerminkan perkara yang betul dan salah.Thiroux (2001), pula melihat etika sebagai satu teori mengenai tindakan individu, penafsirannya terhadap sesuatu kejadian dan mengapa individu bertindak sedemikian. Ia juga merupakan satu falsafah mengenai moral yang mementingkan tindakan seseorang individu bukannya. Dapatlah kita membuat rumusan bahawa etika sebagai satu landasan nilainilai mulia yang harus dipatuhi oleh kelompok-kelompok umum yang mana nilai-nilai baik atau salah itu bersifat sejagat. Etika sebagai disiplin falsafah yang memberi perhatian khusus kepada penilaian kritikal terhadap norma dan garis panduan tindakan individu yang piawai, yang mewajarkan tindakannya Etika bertindak melicinkan dan memperkukuhkan nilai-nilai, kepercayaan dan tanggungjawab dalam sesuatu profesion. Ia mampu menjadi satu norma dan standard perlakuan-perlakuan ahli organisasi dan interaksi antara ahli-ahli organisasi tersebut Dengan kata lain, etika bertindak sebagai cermin tingkah laku moral manusia. Teori-teori Berkaitan Etika Teori consequentialist , menurut Strike & Soltis (1998) mementingkan kesan daripada satu-satu keputusan tindakan yang diambil. Oleh itu sesuatu tindakan perlakuan akan dianggap bermoral jika ia membawa kesan yang lebih baik daripada tindakan alternatif. Namun begitu apakah kayu pengukur untuk menilai tahap kesan sesuatu tindakan dengan kesan alternatif yang tidak dilakukan? Adakah berlakunya penghakiman yang benar-benar sempurna? Bertentangan dengan teori di atas, teori nonconsequentialist melihat peraturan moral seharusnya bersifat sejagat. Menurut Strike & Soltis (1998) semua manusia mesti dilayan sama sahaja. Sesuatu tindakan yang dianggap salah akan tetap salah biar apapun justifikasi ataupun alasan untuk melakukan kesalahan itu. Pasti pendokong teori yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant ini tidak bersetuju dengan amalan mercy killing. Menurut kepercayaan golongan Kantian lagi, niat berbuat jahat sudah mencukupi untuk kita mengatakan seseorang itu tidak beretika. "In law a man is guilty when he violates the rights of others. In ethics he is guilty if he only thinks of doing so." -- Immanuel Kant dalam http://www.suhsd.k12.ca.us/edtech/healthtech/t-ethics.htm

PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI)

MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478

Satu lagi teori yang dikemukakan ialah teori virtue. Foo (2005) menggunakan istilah keperibadian mulia untuk menjelaskan teori ini. Teori ini disarikan daripada falsafah Aristotle tentang keperibadian mulia manusia yang terbahagi kepada keperibadian mulia bersifat intelektual dan bersifat moral. Keperibadian mulia bersifat intelektual merangkumi kemampuan seseorang untuk memahami, menaakul dan membuat penilaian. Manakala yang bersifat moral pula menghendaki manusia agar berkelakuan baik seperti jujur, tabah dan pemurah.

Pernyataan Masalah Sekolah sebagai agen sosialisasi yang paling penting bertindak untuk melahirkan warga yang mempunyai nilai-nilai sosial ( Mukherjee, 1978). Selain daripada itu ia berfungsi sebagai sebuah institusi pembangunan sumber manusia yang melahirkan komoditi modal manusia yang mempunyai sahsiah yang terpuji (Institut Aminudin Baki, 1997). Kamarudin Kachar (1989) pula menegaskan, peranan yang harus dimainkan oleh pemimpin pendidikan untuk melaksanakan dasar sistem pendidikan negara agar matlamat-matlamatnya tercapai. Pemimpin sekolah, terutamanya, harus memiliki kecekapan, kebolehan dan sifat-sifat adil, amanah, berdedikasi, berdaya usaha, bertanggungjawab, berdisiplin berakhlak tinggi. Jelas kepada kita bahawa penerapan nilai dan moral terpuji harus ada dalam diri setiap insan yang bernama guru. Nilai dan moral terpuji ini menjadi garis panduan kepada guru-guru yang diikat dalam istilah etika perguruan. Profesion perguruan Malaysia juga mempunyai etika perguruannya sendiri dikenali dengan nama Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia. Ia dikendong setiap waktu mengajar oleh guru-guru, namun tidak pasti sama ada ia tercicir atau tidak. Masalahnya, walaupun kita mempunyai etika, peraturan dan undangundang, masih berlaku banyak kes pelanggaran etika perguruan sama ada oleh guru-guru atau pengetua. Radzuan Hassan (1997) membangkitkan isu rasuah di kalangan pentadbir sekolah. Abdullah Bakri (1990) pula menimbulkan persoalah pengabaian tugas oleh guru-guru dan pengetua terutama dalam soal pelaksanaan pengajaran. Akhir sekali, Asnah Abdul Hamid (1996) menambah kepincangan di kalangan profesional perguruan yang gagal menjadikan nilai dan etika profesional sebagai garis panduan

kes rogol.com/icce/CodeTE9. guru mampu menjadi role model kepada anak-anak muda. . Nilai.Masyarakat memandang tinggi profesion-profesion yang lain dan melihat guru sebagai satu profesion tidak setaraf doktor atau peguam atau jurutera yang mempunyai etika yang tetap dan dikawal oleh satu badan pemantau yang berhak menghukum ahli-ahlinya. dunia perguruan akan berubah dari masa ke semasa. Oleh itu kupasan penulisan ini akan berusaha untuk mengenengahkan isu-isu yang melibatkan etika profesion perguruan serta mencadangkan beberapa amalan yang mampu menanganinya. Guru sebagai satu entiti yang begitu unik kerana pelanggan guru itu bukan sahaja pelajar. kes mencederakan pelajar dan sebagainya yang melibatkan subjek guru menjadi topik hangat di dada akhbar yang melihat kes-kes begini sebagai satu sensasi. dalam http://sdmultimedia. Kod etika dapat membantu pentadbir sekolah memberi argumentasi terhadap masyarakat jika mereka mempunyai pemahaman tentang kod etika guru ini. Pernyataan-pernyataan di atas cukup merunsingkan masyarakat terutama apabila kes rasuah. etika perguruan juga dapat berfungsi sebagai panduarah dalam membantu guru melaksanakan apa yang dianggap betul.Selain itu. Kepentingan Etika Kepada Guru Sebagai satu profesion. Menurut Feeny. malah ibu bapa. Jadi etika perguruan amat penting untuk mengembalikan keyakinan masyarakat bahawa amalan profesionalisme perguruan berasaskan persetujuan bersama. etika yang baik mampu mengujudkan budaya kerja yang cemerlang dan hasilnya ialah ia berjaya mengeluarkan para pelajar yang bakal menjadi ahli masyarakat yang berkualitI. ahliahli politik dan negara merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalam dunia pendidikan.Kod etika dikatakan sebagai cornerstones of a true profession (David Freitas. peranan dan tanggungjawab guru juga akan turut berubah.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 semasa menjalankan tugas dan melaksanakan tanggungjawab profesional mereka. sektor-sektor pekerjaan. kod etika dapat meyakinkan masyarakat tentang amalan-amalan professional sesuatu profesion.htm ) Dalam pengurusan Pendidikan pula. Christensen & Moravcik (1996). Selain daripada itu. masyarakat. kod etika mampu bertindak sebagai panduan kepada pengamal apabila wujudnya dilema dan membantu pengamal melaksanakan tugas-tugas mereka. Dengan itu.

2005) harus menjalankan tugas-tugas yang semakin lama semakin membebankan. Inilah bentuk kerjasama yang diperlukan seorang guru dari masyarakat. Guruguru.Selain daripada itu. Beliau juga menegaskan guru dalam membimbing pelajar harus bertindak sebagai fasilitator dan mewujudkan suasana yang dapat memberi faedah kepada mereka bila mereka keluar dari sistem pendidikan nanti. Maksudnya di sini pihak sekolah perlu berinteraksi dengan masyarakat secara mesra. Kesimpulannya. Black (2001) memohon jasa baik masyarakat supaya memberikan kebebasan kepada pihak sekolah dan guru untuk melaksanakan perubahan supaya mereka dapat bekerja tanpa tekanan. mengharapkan guru bertindak sebagai orang perantara ibu bapa yang mahukan anak-anak mereka menyerapi nilai-nilai yang sesuai dengan anak-anak mereka yang bersifat passive imbiver. 2005) juga meletakkan tanggungjawab melahirkan warga yang berhemah kepada ibu bapa. juga dikehendaki menyampaikan dan mengindoktrinasikan para pelajarnya ke arah kebaikan. Prinsip Lieberman ( dalam Foo. dalam perlaksanaan sesuatu inovasi ke arah meningkatkan kualiti pelajar. selain bertindak sebagai in loco parentis. Beliau harus memahami nilai-nilai yang perlu ada pada seseorang guru seperti berilmu dan mempunyai rasa hormat serta menyayangi kanak-kanak. seorang guru dengan pendapatan yang tidak setimpal (Foo. Cribb & Gewirtz (2001).PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Moral Seorang Guru Apakah yang dikehendaki daripada seorang guru? Persoalan ini mungkin amat sesuai juka kita melihat kualiti-kualiti guru dan tanggungjawab yang bebani ke atas guru. bukan sahaja sokongan dan bantuan kewangan. penuh kerjasama dan sikap yang membina. Akauntabiliti Seorang Guru . Ini selari dengan prinsip-prinsip etika seorang guru yang wajib berilmu dan menyediakan kanak-kanak ke arah menjadi insan yang berguna dan warganegara yang berdikari.Feeny & Christensen (1979) meletakkan beberapa syarat untuk menjadi guru yang berwibawa. Inilah yang mempengaruhi ramai guru terutama di Barat meninggalkan profesion ini.

kedudukan dan sebagainya.Dalam profesion perguruan. mutual respect dengan majikannya dan hubungan sesama rakan sekerja. Kemahiran Hidup dan sebagainya. Mereka akan melakukan apa sahaja. Ini amalan tidak beretika seorang guru. di mana pihak sekolah memaparkan markah atau gred yang diperolehi pelajar kepada umum seperti melekatkan rekod pencapaian pelajar di papan kenyataan. Sains Tulen.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Secara umumnya terdapat beberapa perkara yang wajar diambil perhatian oleh seorang guru berkaitan dengan akauntabiliti guru ini. Prinsip-prinsip Etika Profesional Mengikut Lieberman (1956) prinsip-prinsip Etika Profesion Perguruan harus merangkumi prinsip tanggungjawab guru terhadap pelajar. Mengikut Foo (2005) seorang guru harus mengelakkan diri daripada mengindoktrinasikan pelajarnya dengan apa-apa fahaman atau kepercayaan atau falsafah yang dipegangnya.Menggunakan kuasanya secara bijaksana.Menjauhi amalan matlamat menghalalkan cara merupakan satu tangungjawab kerana ia bertentangan dengan objektif utama pendidikan iaitu memindahkan ilmu dan menanam nilai-nilai murni. agama. Menilai pelajar secara adil dan saksama. Sebenarnya ini menyalahi etika keguruan yang memberi hak kerahsiaan kepada pelajar. Sekiranya kuasa ini tidak digunakan dengan bijak pasti berlaku penyelewengan dan ini tidak sihat kepada organisasi pendidikan dalam usaha memartabatkan profesion perguruan. Dikhuatiri guru akan menggunakan ini untuk merosakkan seseorang pelajar dengan cara yang tidak bertanggungjawab. Mereka mempunyai ruang dan peluang yang cukup luas untuk melakukan perkara ini. perkongsian dengan ibu bapa.Terdapat banyak sekali kes. Sistem penilaian peperiksaan awam sekarang banyak memberi ruang kepada guru-guru membuat penilaian bagi subjek-subjek seperti bahasa. termasuklah mengeluarkan nama pelajar yang dijangka gagal daripada daftar calon sekolah kepada calon persendirian. interaksi dengan masyarakat. Adalah menjadi satu amalan tidak beretika jika seseorang guru membuat penilaian berasaskan faktor bangsa. walaupun tidak ada data khusus. Semua guru mengharapkan kedudukan autonomi mereka dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. terdapat sekolah yang berusaha untuk meningkatkan peratus kelulusan. Dalam isu penilaian. seorang guru bertanggungjawab membawa para pelajar ke arah .

ahli-ahli profesion perguruan berkongsi tugas dengan ibu bapa membentuk perlakuan kanak-kanak ke arah matlamat akhir yang diterima masyarakat. bersifat kerjasama. Profesion perguruan melibatkan bukan sahaja tingkah laku guru secara peribadi tetapi juga merangkumi interaksi sekolah dengan masyarakat. Adalah amat molek jika hubungan ini bersifat mutual respect dan saling mempercayai agar tugas dapat dilaksanakan dengan ikhlas.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 pemerolehan ilmu dan seterusnya menyediakan mereka ke arah amalan demokrasi. Hubungan guru dengan masyarakat harus berlangsung dalam suasana mesra. Tanggungjawab ini bersifat tanggungjawab di antara pekerja dengan majikan. manakala ibubapa pula mengharap guru agar dapat menjadikan anak-anak mereka manusia yang berjaya. Kerjasama antara guru dengan rakan sejawat mampu memecahkan halangan yang sebesar manapun. Guru juga berperanan membantu mereka mencapai kebahagiaan hidup.Dalam hubungan antara guru dan ibubapa pula. Ini merupakan prinsip etika professional dalam hubungan antara guru dan murid. menjadi orang yang berguna kepada masyarakat dan negara dan individu yang berdikari. Guru-guru pula perlukan masyarakat di luar agar menyediakan peluang-peluang untuk anak-anak didik mereka apabila mereka tamat persekolahan seperti menyambung pelajaran atau bekerja. pemantauan dan arahan daripada pihak atasan akan berlangsung dalam jumlah yang sangat minimum dan guru-guru akan merasai bahawa mereka merupakan individu yang sangat meyakinkan pihak atasan. dan sikap yang membina. terutama bila ia melibatkan prubahan dalam kurikulum dan system pendidikan. Adalah dikatakan profesion perguruan berbeza daripada profesion-profesion yang lain. Masyarakat sentiasa mengharapkan sekolah supaya melahirkan ahli masyarakat yang mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. tanggungjawab professional guru meliputi tanggungjawab terhadap pelajar. Keberkesanan kaedah pengajaran bergantung kepada hubungan kerjasama antara sekolah dan rumah.Ahli-ahli profesion perguruan tidak dapat lari daripada tanggungjawab berkaitan dengan kariernya. . Jika amalan ini berjaya dilaksanakan. Menurutnya. Guru menggesa ibubapa sentiasa mengawasi aktiviti pelajar di rumah seperti membuat kerja rumah. Salah satunya kerana keunikan hubungan antara seorang guru dengan rakan sekerjanya. Ada keunikan hubungan dan kualiti professional antara sesama guru. Prinsip oleh Lieberman ini diakui oleh Sufean Hussin (1996).

ibubapa. Malah Sheila Worley dalam http://teacherweb. profesion perguruan.stm. latar belakang pelajar. agama atau kepercayaan.us/html/012969.Prinsip terakhir .us/gbu..html.al.highered. New York State United Teachers dalam http://www. Prinsip ketekunan pula menghendaki guru mengesan potensi pelajarpelajarnya dan sedia menerima perbezaan individu pelajar dan seterusnya menjadikan ia asas untuk membimbing mereka ke arah kecemerlangan. guruguru Association of Unity Churches dalam http://www.k12.com/HI/MaryknollSchoolHighSchoolDivision/t. seorang guru tidak wajar mengaibkan rakan-rakan sejawatan mereka dan tidak harus melobi dengan apa cara sekalipun untuk mendapat kenaikan pangkat atau markah yang tinggi dalam penilaian prestasi tahunan. masyarakat dan negara.mn.shelbyed. Akhir sekali guru dilarang mengajar sesuatu yang boleh merosakkan ke[pentingan pelajar.Prinsip kelima ialah prinsip kesetiaan terhadap profesionnya yang menegah seorang guru daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sopan. David Freitas dalam http://sdmultimedia.Prinsip seterusnya berkaitan dengan prinsip kerahsiaan dimana guru diminta supaya menghormati hak kerahsiaan para pelajar.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 rakan sejawat dan profesion perguruan.gov/tcert/resteachers/codeofethics. dan ibu bapa.htm dan Tatasusila (Etika) Profesion Perguruan Malaysia memperakui tanggungjawab guru terhadap pelajar. prinsip keterbukaan di mana sifat jujur sangat diutamakan.state. rakan sejawat.nysed. Selain dari pada itu. Prinsip ini turut menuntut seorang guru bertindak sebagai ibu bapa ganti dalam usaha membentuk tingkah laku pelajar ke arah matlamat yang ingin dicapai.org/education/ltcode. masyarakat dan negara dalam pembinaan etika perguruan. Foo (2005) yang merumuskan kod etika universal oleh Larry Colero pula membincangkan enam prinsip yang perlu dalam pembentukan kod etika perguruan.htm.htm. kemampuan akademik dan sebagainya. tempat asal. Sifat adil juga penting dalam mengambil apa-apa tindakan terhadap para pelajar tanpa mengambil kira jantina.htm.unity. Pertama beliau melihat prinsip kesaksamaan dimana setiap guru mesti melayan semua pelajar tanpa mengira bangsa. Pelajar tidak harus dimalukan atau direndah-rendahkan dengan mendedahkan maklumat-maklumat yang boleh memalukan atau menjatuhkan maruah atau merendahkan nilai diri dan jati diri pelajarnya.com/icce/CodeTE9. fahaman politik. Kod Etika Guru oleh Alabama Education Association dalam http://www. Kod Etika Guru-guru Minnesota dalam http://education. ibu bapa dan negara.Kedua.

PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 dalam pembentukan etika perguruan ialah prinsip mengelakkan konflik kepentingan peribadi. Ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara. dan Sentiasa membarui niat untuk kebaikan. sebagaimana yang dituntut oleh agama. Prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Prinsip Pertama: Niat yang Betul Prinsip ini menuntut agar setiap warga Kementerian melaksanakan tugas dengan niat yang betul. Warga Kementerian diminta agar mengamalkan nilai-nilai yang berikut semasa melakukan tugas mereka. semua warga Kementerian diseru agar melaksanakan tugas dengan sempurna untuk mencapai hasil yang berkualiti di samping memperbaiki imej organisasi. iaitu: Memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). misi. Prinsip ini turut melarang guru mengiklankan kelas-kelas tuisyen yang beliau mempunyai kepentingan di dalamnya. . persatuan atau peribadi. Juga guru tidak boleh menerima atau meminta hadiah daripada pelajar dan ibu bapa berkaitan dengan tugastugas keguruannya. Prinsip Kedua: Perlakuan yang Baik Berdasarkan prinsip ini. Guru-guru disaran agar mengutamakan kepentingan pelajar lebih daripada kepentingan masyarakat. selaras dengan nilai kerja yang dicadangkan. pertuturan dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa. Memberikan sumbangan bermutu. matlamat dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. Terdapat empat jangkaan nilai kerja yang diharapkan daripada amalan prinsip pertama ini. • Menunjukkan penampilan diri.

sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. Berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan cirri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawat.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Memberikan kepuasan kepada pelanggan. dan • Menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. Aspek ini amat penting kerana salah satu elemen yang amat penting dalam pengurusan organisasi hari ini ialah memenuhi keperluan pelanggan dan memberikan kepuasan kepada mereka. dan Sentiasa berusaha untuk menjadi pekerja yang baik. maju. Berikut merupakan apa yang disarankan berdasarkan prinsip ini. pengucapan dan . • • • Prinsip Keempat: Mengotakan Apa yang Dikatakan Prinsip ini menuntut agar semua warga Kementerian sentiasa berusaha melaksanakan apa yang dikatakan. tindakan. Menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik. Untuk mematuhi prinsip ini. perlakuan-perlakuan seperti yang berikut haruslah menjadi amalan: Sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan. Prinsip Ketiga: Penggerak ke arah Kebaikan • Setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia diseru supaya menjadi penggerak ke arah kebaikan. berdaya saing dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan.

mulia. Sentiasa mematuhi peraturan dan arahan perkhidmatan. Berdisiplin dan mengawal diri serta tidak melakukan sesuatu yang boleh menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan serta tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi. Semua warga Kementerian perlu mengamalkan perlakuan-perlakuan seperti berikut: • • • Sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terkandung dalam ajaran agama. dan • . Prinsip Kelima: Berdisiplin dan Beradab Warga Kementerian hendaklah sentiasa melakukan aktiviti yang berperaturan. dan Sentiasa menepati apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan. tanpa menyeleweng dan cuai. dengan penuh Bersikap jujur serta setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • • Apa yang dilakukan mesti sesuai dengan apa yang diucapkan. dan Sentiasa berpandukan prosedur serta kaedah yang sesuai dan betul. berdisiplin dan beradab. amanah bermaksud sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahkan kuasa dan kedudukan Berikut merupakan beberapa amalan amanah yang dikemukakan: • • • Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan tanggungjawab. Nilai-nilai Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Nilai Pertama: Amanah Secara umumnya.

PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama. Memberikan atau menerima arahan yang jelas serta tepat dan tidak mengelirukan. tidak bercakap bohong dan mungkir janji. Nilai Kedua: Benar Nilai benar telah ditafsirkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai benar pada niat dan perbuatan. Bercakap benar dan menepati janji. tanpa niat yang tersembunyi mahupun mengharapkan balasan. Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat daripada orang lain dengan tidak bersikap sombong atau angkuh. Antara perlakuan yang diharapkan daripada warga Kementerian yang memperlihatkan nilai ini adalah seperti yang berikut: • Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Amalan-amalan yang diperakukan termasuklah: . • • • • Nilai Ketiga: Bijaksana Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia mentafsirkan nilai bijaksana sebagai menggunakan pemikiran dengan bijaksana dengan membuat keputusan dan tindakan yang sesuai dengan masa serta keadaan. dan Rela berkongsi pengalaman.

dan Sentiasa meningkatkan ilmu. Perlakuanperlakuan yang dicadangkan ialah: Sentiasa menghargai anugerah yang diterima tanpa menganggap kejayaankejayaan sebagai hak.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Menggunakan seluruh potensi. • • • Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka. kepakaran dan profesionalisme. berdendam atau menabur fitnah. dan ketetapan. Berpuas hati dengan nikmat yang diperolehi seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan. Mempunyai fikiran dan pertimbangan yang rasional dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan serta emosi. keupayaan dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang dan tidak mengambil jalan mudah. Amalanamalan atau nilai yang diharapkan adalah seperti berikut: . Tenang menghadapi masalah dan reda menerima kegagalan dan ujian serta tidak berputus asa. Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti. Nilai kelima: Dedikasi Dedikasi bermaksud berminat dan rela mengorbankan masa serta tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti. • • • Nilai Keempat: Bersyukur Bersyukur bermaksud perasaan dan perlakuan yang menunjukkan penghargaan atas nikmat atau pemberian yang diterima.

dan Memberikan layanan yang baik. teliti dan ceria. menghargai serta mengambil berat. hati yang suci. Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk. masa dan tenaga demi kepentingan Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja sentiasa berkualiti. Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar. tidak cuai atau merungut. Ia dapat ditunjukkan seperti berikut: • Bersifat pemaaf dan penyayang. status atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih. dan Cergas dan organisasi. • Nilai Ketujuh: Penyayang Nilai penyayang membawa maksud perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami. pantas bekerja dan hasilnya menepati kehendak Nilai keenam: Ikhlas Ikhlas bermaksud menunaikan tanggungjawab dengan suci hati untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran atau balasan. tidak berpurapura atau berusaha mengelakkan daripada tanggungjawab. bukan kerana pangkat. Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi. tidak berdendam. • . tanpa mengira pangkat. kedudukan atau mendapat perhatian orang lain. Amalan-amalan yang mencerminkan nilai ini adalah seperti berikut: • • Menerima tanggungjawab dengan rela.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas dengan tidak mencari helah. sombong atau suka meninggi diri. • • • • Sanggup berkorban perkhidmatan.

Peraturanperaturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Ini disebabkan semua penjawat awam adalah tertakluk kepada perintah ini termasuklah guru. Peraturan 4 (2) Seorang pegawai tidak boleh: (a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya. Bahagian II. (c) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa – (i) dia telah membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai seorang pegawai awam. Peraturan 4 (2) secara terperinci kerana ia sangat signifikan dengan isu yang bakal kita bincangkan nanti. Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh mesra. satu perkara yang harus kita perbincangkan ialah Perintah Am Bab D . Kita lihat Bahagian II. dan Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian. .PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • • • Bertimbangrasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas. (b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya. atau (ii) dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. Perintah Am Bab D. Pematuhan Etika Perguruan Apabila kita membincangkan isu pematuhan etika perguruan.

2 Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani. mental.3 Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. 1. (f) tidak jujur atau tidak amanah. Tanggungjawab Terhadap Pelajar.1 Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain. (i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. keturunan atau agama. Lampiran etika ini terdapat di bahagian awal Buku Rancangan Mengajar guru-guru. Kita perhatikan etika berkenaan. . 1. emosi. dan (j) cuai dalam melaksanakan tugasnya. Profesion perguruan di Malaysia juga mempunyai kod etikanya yang dikenali dengan nama Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia. (e) kurang cekap atau kurang berusaha. Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia 1. 1.4 Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. (h) membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan berhubungan dengan perkhidmatan awam. politik. sama ada tuntutan itu adalah tuntutan sendiri atau tuntutan anggota-anggota perkhidmatan awam yang lain. ekonomi. sosial. 1. (g) tidak bertanggungjawab.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 (d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.

1 Menghormati tanggungjawab utama ibubapa terhadap anak-anak mereka.5 Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian.4 Memberi maklumat kepada ibubapa demi kepentingan anak-anak mereka. 2. 2. mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya. ataupun yang bertentangan dengan Rukunegara. dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibubapa secara teliti dan bijaksana. Tanggungjawab Terhadap Masyarakat dan Negara 3.1 Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar.3 Menggangap semua maklumat yang diberikan oleh ibubapa mengenai keadaan rumahtangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkan kepada sesiapa kecuali mereka yang berhak mengetahuinya .6 Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibubapa atau penjaga mereka. menghormati orang tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. masyarakat atau negara. keturunan dan agama. bertanggungjawab dan berguna. persidangan.5 Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi pelajar.6 Menunjukkan suatu cara pakaian. Tanggungjawab Terhadap Ibubapa 2. penyelidikan. 2. 3. . 1. pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberi contoh yang baik kepada pelajar. 3. 2.2 Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumahtangga. 2. 2.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 1. lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas.2 Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai-nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka menjadi warganegara yang taat setia.

Hasil daripada analisis itu.1 Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibubapa atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. 4. Bagi guru-guru di sekolah kita telah dilatih dengan objektif sesuatu penilaian iaitu sebagai satu kayu pengukur apakah pelajar telah mahir dengan dengan pengajaran kita.4 Sentiasa berusaha membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan.3 Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggung-jawab kami dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial. guru dapat membuat sesuatu seperti program pengayaan atau pemulihan.3 Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.5 Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. kita harus berbalik kepada persoalan asas iaitu. 1.6 Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. Namun kita telah biasa dengan fenomena yang melihat penilaian terhadap prestasi akademik pelajar mencerminkan apa yang telah guru buat selama . apa tujuan penilaian dalam aspek persekolahan. 4.2 Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru. 4. 4. 4. Isu Penilaian Apabila kita menyentuh isu penilaian. 4. Atau mencari di mana kekuatan yang boleh kita perkukuhkan atau kelemahan yang harus diperbaiki. Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat dan Profesion Perguruan 4.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 3.

iaitu. dan kesebelas SPM. menghalang pelajar menduduki peperiksaan.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 ini. latar berbeza. Nilai Etika KPM berkaitan dengan nilai amanah iaitu “sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. ceraian kedua. tetapi sebagai sekolah tuisyen percuma. dan yang paling serius jika ia menjadi asas kepada penilaian prestasi. berusaha “memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. sekolah harus meningkatkan pencapaian akademiknya atau menerima penangan daripada pihak atasan. iaitu. 2005). pendedahan berbeza walaupun kurikulumnya sama. Sekolah tidak lagi menjadi institusi untuk membentuk peribadi pelajar. Pejabat Pendidikan Daerah. Di pihak sekolah pula. Sistem pendidikan di negara kita telah menetapkan di akhir tahun keenam pelajar menduduki UPSR. politik. PMR. Ini merupakan peperiksaan awam yang akan diduduki oleh semua calon serentak mengikut jadual yang ditetapkan dan dinilai secara standard. . matlamat dan objektif KPM”. masalah berbeza. ekonomi. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan peratus pencapaian seperti menjadikan calon sekolah sebagai calon persendirian. sosial. ibu bapa serta masyarakat menjadi tekanan kepada guru. Lalu guru-guru sekarang ini mengajar tidak lagi bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi individu tetapi supaya para pelajarnya lulus cemerlang. bahagian Tanggungjawab Terhadap Pelajar. Bukankah ini menimbulkan isu kebolehpercayaan dalam sistem penilaian peperiksaan awam negara. dan yang paling dahsyat membantu pelajar semasa peperiksaan. Keadaan ini bertentangan dengan etika perguruan. emosi. Penilaian pentadbir.. di tahun kesembilan. Situasi begini menimbulkan isu yang lain pula. kemudahan berbeza. mental. Satu lagi isu berkaitan ialah kebolehpercayaan ujian (Foo. misi. “Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani. Lihat Prinsip Etika KPM mengenai niat yang betul. tanpa menyeleweng dan cuai”. keturunan atau agama” . kaedah berbeza. Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia. iaitu. pelajar diajar oleh guru yang berbeza.

evaluation is the means by which we try to identify which aspects of our teaching are good and which need to be changed." atas talian http://www. kes dipapar di akhbar. Therefore it is the teacher himself or herself who should take primary responsibility for doing the evaluation. My believe is that evaluation is an inherent part of good teaching. Pihak pentadbir sekolah harus menjalankan tugas yang diamanahkan seperti kerja pemantauan proses P & P secara lebih agresif. Ilmu ICT.htm Ini memberi implikasi bahawa guru harus menanamkan satu semangat “belajar sepanjang hayat” di dalam diri mereka kerana ilmu semakin bertambah. harus dikuasai oleh guru. dalam satu artikelnya menyebut: “Assuming that no one is perfect and therefore everyone has room for improvement.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Satu lagi persoalan yang boleh dibincangkan di sini ialah penilaian guru terhadap dirinya sendiri. Bahagian Penilaian dan Peperiksaan di Jabatan Pelajaran Negeri atau pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia harus turun padang memantau apa yang dibuat oleh Setiausaha Peperiksaan di sekolah-sekolah.com/journal2/fakir_zamani/ceramah7. “kita akan mengambil tindakan tegas terhadap sekolah terbabit”. satu kenyataan retorik. L. contohnya. Dee Fink (1999). Kita tidak mahu. Kementerian Pelajaran disarankan agar mencari satu mekanisme terbaik untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. The question then arises as who should take responsibility for doing this evaluation. Selain daripada itu. Pemantauan berterusan mungkin satu pendekatan terbaik untuk meminimakan isu ini. barulah pihak berkenaan melatah.angelfire. Kita berharap agar tidak terdapat guru-guru yang tergolong dalam golongan laggard ataupun menjadi penentang kepada pembaharuan-pembaharuan. . inovasi di dalam mahupun di luar dunia pendidikan berlangsung dengan pesat.

nilai amanah percanggahan besar terhadap amalan rasuah. Ini merupakan satu contoh tipikal pelanggaran etika perguruan. atau berjalan kaki selama dua atau tiga hari. dan tidak mustahil ada guru mengambil kesempatan daripada situasi-situasi begini. markah yang diperolehi oleh para pelajar masih diragui kesahannya.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Disarankan juga sistem penilaian berasaskan sekolah yang ada sekarang ini distrukturkan semula bagi mengatasi masalah kebolehpercayaan ujian. ramai guru aktif dengan politik kepartian. Akibatnya. Dengan menggunakan pengaruh jawatan. iaitu. Terdapat guru yang berniaga serta memiliki lesen kontraktor (walaupun atas nama ahli keluarga). Amat sukar mengawal semua guru. “tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru. ceraian ii . mereka memperolehi ganjaran lumayan di arena politik.net/modules menceritakan kes seorang guru yang aktif berpolitik dan memperoleh kontrak dari saluran politik sehingga mengabaikan tangungjawab profesionnya. 2. Kadang kala mereka terlalu memberi tumpuan kepada politik hingga mengabaikan tugas di sekolah. Bersikap jujur serta setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan dan peruntukan dalam Perintah Am Bab D(c)dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri dan Tatasusila Profesion Perguruan Perkara 4. Mekanisme yang diwujudkan sekarang ini walaupun mempunyai kebaikan. Isu Nilai Amanah Satu isu besar bagi sektor awam terbesar negara kita ialah menjaga lebih daripada 100 000 pegawai-pegawainya dan penempatannya pula sehingga ke tempat-tempat yang cuma boleh dilalui melalui helikopter. Buletin Online (Okt 2005) dalam http://buletinonline. Di kawasan pedalaman. tanpa menyeleweng dan cuai. Kita lihat kod etika KPM dalam Nilai Amanah: Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. tetapi sering disalahgunakan oleh guru-guru penilai di sekolah. juga merupakan satu . Mereka ini menjawat jawatan dalam parti di peringkat cawangan dan bahagian.” Perkaitan dengan isu di atas. bot.

Badan Pencegah Rasuah. banyak kes-kes tatatertib yang tidak dihantar atau lewat sehingga lebih setahun kepada pihak Pihak Berkuasa Tatatertib SPP. status atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih. . Bahagian II. Dengan amalan ini profesion perguruan akan dihormati oleh masyarakat umum. Unit Tatatertib Jabatan Pelajaran Negeri harus telus dalam menjalankan tugas mereka dengan melaporkan kes-kes pelanggaran etika kepada pihak-pihak yang berkenaan dengan segera setelah mendapati ada bukti kukuh untuk membuat pendakwaan ke atas mereka. Jabatan Perkhidmatan awam pula dicadangkan bertindak meluaskan larangan berpolitik kepada semua guru bukan sahaja kepada penjawat awam kumpulan A.kpm. pemberian tiket kapalterbang. Selain daripada itu. dalam http://myschoolnet. dalam http://www. seperti yang dilaporkan oleh Marzita Abdullah (2004). Dalam konteks keikhlasan. Isu Nilai Ikhlas. etika KPM meminta semua guru memberi layanan yang baik. Beberapa kes seperti penerimaan wang daripada kontraktor.Keadilan Satu isu yang dianggap remeh tetapi sebenarnya telah menggugat martabat profesion perguruan. Kita tidak mahu pegawai-pegawai pendidikan 3. yang mengendalikan kes-kes melibatkan guru siswazah. Sebagai pegawai perkhidmatan awam mereka telah melanggar tata kelakuan dan tatatertib Perintah Am Bab D.ppk. nyata sekali perlakuan pelanggaran etika berlaku oleh pihak tertuduh dan di peringkat pegawai yang bertanggungjawab. Adalah disarankan guru-guru tidak membelakangkan kepentingan profesion perguruan mereka daripada kepentingan peribadi. pembiayaan hotel dan pemalsuan dokumen kerja pembaikan dilakukan dengan sengaja oleh pentadbir sekolah..my/arkib/a_berita/tatatertib.mypendidik. tanpa mengira pangkat.net/portal/modules pula melaporkan kebanyakan pentadbir pendidikan melakukan penyalahgunaan kuasa secara sengaja. Peraturan 4(2) dalam hal-hal berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa.htm. Daripada laporan ini.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (2002).

Situasi ini berlainan jika ia mengajar kelas “bijak”. Pelajar agresif harus diberi lebih perhatian jika keagresifannya itu disebabkan oleh tiada perhatian di rumah. Keadilan harus dilihat dengan lebih jauh lagi. Pelajar SES rendah perlu diberi lebih tumpuan pada kadarnya dan bantuan jika status itu mempunyai korelasi dengan pencapaiannya yang rendah. tetapi tingkahlaku lain menjurus ke arah itu. Isu Nilai Dedikasi-Keselamatan Kita lihat apa yang terkandung di dalam nilai dedikasi Etika KPM: . Adalah disyorkan agar guru mengamalkan sikap adil dan memberi peluang yang sama kepada semua pelajarnya. seperti “bodoh”. Ini memberi peluang kepada ramai pelajar yang tidak berpeluang untuk mempelajari dan menggunakan komputer. Walaupun ada guru yang berjaya menahan daripada menzahirkan kata-kata yang tidak sewajarnya. Satu perkara yang sangat dipuji ialah memperkenalkan Makmal Komputer kepada sekolah-sekolah tertentu. ia tidak boleh menghalang kita daripada berlaku adil terhadap anak-anak didik kita. Ada guru yang lambat masuk kelas untuk mengajar kelas yang “kurang bijak” dan dalam iklim P & P yang kurang bersemangat. Walaupun kita sedar akan kewujudan perbezaan individu.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Satu persoalan yang berbangkit daripada isu ini ialah hak kesamarataan. Faktor latar keluarga. Perkataan-perkataan guru. Ada guru yang akan melepaskan keluhan bila menjadi guru kelas tertentu dan wajahnya hilang ceria sepanjang tahun dengan perlantikan itu. “lembu” atau “anak haram” atau yang sepertinya.Satu sikap guru yang kurang beretika ialah labeling. merupakan kata-kata provokasi yang menghina yang tidak harus diluahkan walau dalam keadaan apa sekalipun. bagi menangani masalah labeling adalah dicadangkan agar pihak pentadbir sekolah mengambil inisiatif mengenakan tindakan ke atas guru yang mengamalkan sikap ini. status sosio-ekonomi pelajar. perilaku pelajar dan rupa paras pelajar tidak boleh menjadi penyebab kenapa guru bertindak sebaliknya. Selain daripada itu. Ini satu fenomena yang meluas berlaku di sekolah-sekolah. Pelajar mempunyai hak untuk dilayan sama rata oleh guru. 4.

PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 “Guru harus menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar. Guru-guru mungkin selamat daripada kes mahkamah. Bahagian 1. Kes pelajar dilanggar mati di luar sekolah. Keselamatan pelajar berkait rapat dengan isu kecuaian.1 “Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain. sukan. Mematuhi prosedur merupakan satu amalan etika perguruan. Masyarakat akan memandang rendah martabat guru yang mengambil sikap tidak ambil peduli ini. Guru-guru yang beretika akan memastikan anak-anak muridnya melintas jalan dengan selamat. kerana ia berlaku di luar kawasan sekolah. Masalahnya sekarang adakah sekolah. Perkara 1. perkelahan. Dalam isu ini juga. perkhemahan dan sebagainya. Pihak guru telah sedia maklum akan risiko kemalangan di kawasan tersebut. telah mengambil langkah-langkah keselamatan untuk menjauhi daripada berlakunya kecuaian. ditambah lagi dengan umur pelajar yang masih rendah koordinasi mata dengan tindakan. undang-undang akan menyebelahi kita. 5. guru-guru dinasihatkan agar mematuhi prosedur-prosedur keselamatan terutama jika melakukan aktiviti yang berisiko seperti lawatan. tetapi nilai moral guru yang berhemah tinggi. tidak cuai atau merungut” dan Tatasusila Profesion Perguruan. teliti dan ceria. Pengetua dan guru-guru harus melihatnya sebagai satu aspek penting dalam pengurusan sekolah. Isu Nilai Bersyukur . penuh dedikasi akan tercalar kerana kes sebegini. bukan hanya mengharapkan pengawal keselamatan sahaja. Selain daripada itu adalah dicadangkan agar sistem kawalan keselamatan swasta sekarang di mansuhkan dan digantikan dengan sistem kawalan keselamatan yang digunapakai oleh Bank Simpanan Nasional. Kecuaian akan menyebabkan ibu bapa mengambil tindakan mahkamah terhadap guru dan sekolah. Sekiranya guru memahami dan menjalankan tugas mengikut etika yang ditetapkan. guru-guru terutamanya. walaupun kes dibawa ke mahkamah.” Nilai etika perguruan yang terpenting ialah tanggungjawab menjaga keselamatan dan kebajikan pelajar. Keselamatan pelajar menjadi satu tugas yang penuh cabaran digalas oleh guru dan pengetua. adalah satu rujukan yang penting.

39. Satu isu lagi ialah isu penempatan guru. Terdapat banyak aduan oleh pihak guru kepada pihak jabatan pendidikan yang menggambarkan guru-guru tidak mempunyai nilai ini seperti dalam kes pembayaran skim baucer tuisyen yang lewat diterima (lihat http://www.tranungkite. Namun begitu adalah wajar bagi kita turut bersyukur sekiranya sesuatu yang datang itu bukan dalam bentuk yang menyeronokkan kerana sudah menjadi lumrah kehidupan adakalanya suka dan ada kalanya kita sedih. Dalam satu ucapan. Ada di kalangan mereka yang bertukar karier semata-mata untuk bekerja di kawasan bandarbandar besar. . Di sini unsur reda membawa konsep nilai bersyukur. dan ada masanya di atas dan ada ketikanya kita di bawah. Seandainya guru-guru dapat menyerapi nilai ini. Fong Chan Onn (1997) menjelaskan ramai guru Bahasa Inggeris enggan bertugas di pedalaman (lihat http://161.139. Sistem pendidikan tidak memerlukan tenaga-tenaga yang kurang beretika ini.251/akhbar/teaching/1997/um97826. Itu juga kita harus bersyukur. seperti tahap akademik yang rendah dengan masalah disiplin sukar dikawal dan dilabel oleh rakan-rakan. Dikatakan juga “pasti ada hikmah di sebalik sesuatu kejadian. Sebenarnya kita telah diberi peluang mengubah tingkahlaku disiplin dan akademik kelas berkenaan. kita wajib bersyukur.” Bagi masyarakat Islam bersyukur dilahirkan dengan puji-pujian bagiNya. anugerah dan nikmat yang diterima.htm). Hasilnya pasti kepuasan dan nikmat yang tidak terbeli harganya. kadang-kadang surut. kerana tidak semestinya jika yang datang itu tidak baik. Ini semua merupakan contoh-contoh guru kita yang kurang beretika kerana tidak menanamkan nilai kesyukuran dalam diri mereka.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Nilai bersyukur bolehlah jika kita katakan berterima kasih dan menghargai setiap pemberian. Ada pula guru merungut kerana tidak diberi markah yang tinggi untuk Penilaian Prestasi. mereka mampu melaksanakan tugas dengan hati yang tenang. Satu contoh. jika kita diarah mengajar kelas yang mencabar kesabaran kita. Tekadkan untuk melahirkan pelajar yang mampu mengubah persepsi guru-guru lain. akan berakhir dengan tidak baik.net/modules) Satu elemen nilai kesyukuran dalam etika KPM ialah berpuas hati dengan nikmat yang diperolehi seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan. Guru-guru yang dihantar bertugas di sekolah yang mereka kurang ingini. berusaha untuk bertukar sekolah. kadang-kadang pasang. seronok dan lancar.

Biasanya. 6. Bagi mendapatkan definasi yang lebih tepat mengenai gangguan seksual di tempat kerja definisi United State Equal Employment Opportunity Commision (USEEOC) di Amerika Syarikat adalah lebih sesuai untuk dibincangkan. Ia menyebut: “Unwelcome sexual advance. Isu Gangguan Seksual Satu definisi gangguan seksual yang mudah ialah apa-apa perbuatan bersifat seksual yang tidak diingini dan memberikan kesan sebagai satu gangguan secara lisan.psu. beberapa perkara lain harus diambil perhatian iaitu pengganggu boleh juga seorang perempuan. Seperkara lagi. psikologi atau fizikal. Di sekolah. kerana.http://www. tidak semestinya lelaki sahaja. Guru-guru yang enggan untuk dihantar bertugas di kawasan pedalaman harus dihentikan kerana mereka merupakan golongan yang tidak tahu bersyukur.” USEEOC. masalah yang berlaku ialah mangsa gagal membuat laporan kerana takut. Undang-undang pula perlukan bukti kukuh untuk menerima pertuduhan. hostile or offensive work environment.edu/harassment/legal/ Kita tidak harus terikat kepada pengertian itu sahaja. Di Malaysia.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Untuk mengatasi masalah ini. bukan lisan. tetapi pihak yang terasa terganggu dengan perbuatan pemangsa. Mereka tidak harus diberi muka dengan kelulusan permohonan pertukaran atau pengubahsuaian penempatan kerana mereka merupakan professional yang tidak beretika. pihak yang menjadi mangsa tidak semestinya subjek yang diganggu. kenaikan pangkat atau pendapatannya. requests for sexual favors and otherverbal or physical conduct of a sexual nature when submission to or rejection of this conduct explicitly or implicitly affects an individuals employment unreasonably interferes with an individual’s work performance or creates an intimidating. guru-guru harus mempunyai rasa reda dan anggap bahawa pasti ada yang menunggu di sana yang kita belum tahu.de2. . malu atau tidak tahu ia sebenarnya gangguan seksual. gangguan seksual boleh berlaku di antara pengetua – guru-guru (dan kakitangan) – pelajar. visual. Situasi gangguan seksual yang berlaku juga tidak semestinya memberi kesan kepada kedudukan mangsa dari segi kerja. yang menjadi mangsa ialah golongan pelajar.

com/.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Kita lihat satu kes serius di negeri China seperti yang dilapor oleh Berita Harian dalam www. d. Adakan satu polisi bertulis dan disebar dan di tampal di tempat kerja mengenai gangguan seksual b. a.bharian. Polisi harus mengandungi galakan daripada pengurusan untuk mangsa membuat aduan.com. 2004 yang melibatkan kejadian rogol oleh seorang guru ke atas pelajar cacat di sekolah khas seperti yang dilaporkan dalam http://www. Satu langkah proaktif yang boleh dilakukan oleh bakal mangsa ialah mengelak daripada menjadi mangsa. Di Amerika Syarikat telah wujud EVAW (End Violence Against . EVAW (End Violence Against Women International) pula mencadangkan dalam laman web mereka (G:\About EVAW International. Kes seorang guru yang dihukum mati kerana kesalahan merogol 32 orang pelajarnya yang berusia 14 tahun selama dua tahun. Satu lagi langkah proaktif yang boleh diambil ialah menjadi ahli persatuanpersatuan tertentu yang menjaga hal ehwal pekerja daripada gangguan seksual. Satu kes di Tuaran pada 25 Feb. Pihak pengurusan harus mengadakan latihan berterusan tentang antigangguan seksual kepada kakitangannya.my/m/BHarian/Sunday/Dunia/20050911103703/Article/pp_ index_html. Kes seperti ini juga berlaku dengan banyak sekali di Malaysia yang melibatkan guru-guru biasa hingga pengetua sekolah agama.htm) perkara-perkara berikut harus dilakukan oleh majikan. c. Polisi tersebut harus mengandungi definisi yang jelas dengan penerangan dan contoh yang sesuai.network54.

Pertama. . Di Malaysia juga kita mempunyai cawangan Women’s Aid Organisation (Persatuan Pertolongan Wanita). Namun begitu.Adalah diingatkan tentang kepentingan guru-guru supaya memartabatkan profesionalisme perguruan dengan cara memahami dan menghayati etika perguruan. mengambil tindakan yang sewajarnya yang akan memahamkan golongan pemangsa daripada melakukan gangguan seksual dan membawa pemangsa ke muka pengadilan. Isu Konten Etika Perguruan Dalam kita melihat isu-isu di atas. 2000).PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Women) International yang antara lain bertujuan untuk membela mangsamangsa gangguan seksual. Adakah terdapat kursus etika diajar dalam program pendidikan sama ada di universiti-universiti atau di maktab-maktab (sekarang institusi) perguruan? Sehingga kini belum terdapat satu kertas atau kursus khas untuk semua bakal guru dislotkan dalam program pengijazahan perguruan selain daripada ia disisipkan dalam kuliah-kuliah pedagogi atau kursus pendidikan lain. bahagian terakhir perbincangan isu etika ini akan cuba mengupas etika perguruan itu sendiri. 7. Persatuan sebegini harus di anggotai bukan sahaja oleh mereka yang pernah menjadi mangsa atau mangsa-mangsa baru tetapi juga mereka yang tergolong daripada bakal mangsa. adakah guru-guru kita tahu dan sedar akan wujudnya etika perguruan yang menjadi garis panduan bagi semua guru di Malaysia ini? Etika perguruan Malaysia dibaca dengan nama “Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia” yang terdapat di bahagian awal Buku Rekod Pengajaran guru-guru (Mok Soon Sang. sekiranya guruguru sendiri tidak mengetahui tentang keujudan etika perguruan ini. ia amat malang bagi dunia profesion perguruan. Ini termasuklah menyediakan pegawai-pegawai untuk membantu mangsa.

Akhirnya. Perkara 4. adakah ia masih relevan dengan keadaan semasa? Dengan perubahan dunia yang begitu pantas. agak malang bagi guru-guru tersebut yang telah melakukan pelanggaran etika tanpa disedari. sekiranya sudah menjadi amalan sekolah tersebut. guru-guru ini juga akan mengubah penafsirannya terhadap perkara ini. bagaimana mentafsir etika perguruan ini? Lain individu melihat atau memahami atau mempunyai penafsiran yang berbezabeza tentang sesuatu etika. bagaimana seseorang guru akan menafsir Tatasusila Profesion Perguruan. Ramai guru yang tidak menjadi ahli mana-mana persatuan atau kesatuan atau pertubuhan guru kerana tidak tahu akan wujudnya peruntukan ini dalam etika perguruan. mereka sendiri mungkin tidak dapat memberi penjelasan kepada guru-guru. mungkin menjadi ahli tanpa menyedari bahawa mereka telah melaksanakan satu perkara daripada etika profesion merek Persoalan keenam daripada isu etika guru ini ialah.6 “Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru”. Seorang guru mungkin akan menafsirkan keputusan ujian sekolah mahupun peperiksaan awam sebagai tidak termasuk dalam tafsiran perkara ini. etika perguruan kita sudah tidak lagi sesuai kerana terdapat perkara-perkara . Malang sekali. Bahagian 1: Tanggungjawab Terhadap Pelajar. Atau mungkin guru-guru sememangnya tidak mengetahui terdapat peruntukan-peruntukan yang bertentangan dengan amalan mereka? Jika ini berlaku. Perkara 1. memahami dan menghayati etika perguruan ini.3 “Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya”. Contohnya. walaupun amalan tersebut melanggar etika perguruan. Keputusan ujian sepertinya akan dipaparkan secara terbuka pada papan kenyataan sekolah. lantas maruah pelajar dibiarkan jatuh akibat daripada amalan yang tidak beretika ini. Persoalan seterusnya ialah. Selain daripada bahagian di atas kita lihat pula contoh di Bahagian 4: Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat dan Profesion. adakah Pengetua atau Guru Besar menekankan perkara etika perguruan sepanjang masa di sekolah? Atau sekurang-kurangnya pada mesyuarat guru? Pengetua atau Guru Besar harus menghafal. ia tidak lagi dipedulikan oleh pihak sekolah. Kelebihan menjadikan etika perguruan amalan pentadbir setiap hari dijangka akan turut mempengaruhi staf-staf di bawahnya. Tetapi. Mereka yang telah menjadi ahli juga. apatah lagi untuk dijadikan panduan menegur guru-guru ataupun membincangkannya dalam mesyuarat guru. Guru-guru lain pula mungkin menafsir sebaliknya.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Persoalan ketiga.

Adalah disarankan agar pihak pengurusan sekolah mengambil berat akan etika profesion perguruan supaya semua guru di bawah pentadbiran mereka akan lebih beretika semasa menjalankan tugas. Perkataan “Tatasusila” itu sendiri tidak lagi relevan dengan keadaan semasa. adakah etika kita sekarang ini covers penggunaan ICT ? Berita Harian (7 Jun 2005) menyiarkan artikel bertajuk “Kod etika Internet bendung khabar angin” melihat internet ibarat pisau yang “boleh memotong dan juga membunuh”. Pihak pentadbir harus faham Teori Y (personaliti positif) tidak dimiliki oleh semua guru. laluan internet juga disediakan tanpa bayaran oleh pihak sekolah. Telekomunikasi dan Multimedia.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 yang tidak disentuh dalam etika kita tersebut. Guru-guru di sekolah sudah biasa dengan sindrom “kucing tiada. Di peringkat atasan pula. 2004. Tindakan invividu atau kumpulan yang menyebarkan fitnah melalui laman web juga berleluasa sehingga mampu menimbulkan panik kepada masyarakat. tikus bermaharajalela”. Persoalannya. 1998). Lihat pula kepada penggunaan ICT. Pentadbir sekolah dicadangkan menyediakan satu checklist pelanggaran etika oleh guru-guru sebagai semakan untuk dijadikan alat pengukuran dan penilaian sahsiah guru. melayari laman porno. Kepincangan belia yang mengadap komputer sepanjang hari berchatting. asyik bermain video game dan terdapat pula laman web yang menyebarkan fitnah terhadap individu atau atau kerajaan. Boleh dikatakan semua sekolah mempunyai kemudahan komputer sekurang-kurangnya. dicadangkan agar kod etika guru (Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia) digubal semula mengikut keperluan semasa. malah ramai guru yang harus dipantau dan diawasi (Teori X) sentiasa (Lunenburg dan Ornstein. Ini dijangka mampu mengurangkan kes-kes guru bermasalah di sekolah. Tindakan kerajaan melalui Kementerian Tenaga. Penggubalan kod etika guru yang baru harus mengambil kira pandangan . menubuhkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bertujuan mengadakan forum dan membincangkan “kod etika pengamal telekomunikasi dan multimedia” sangatlah dialu-alukan. Paling tidak etika perguruan ini dibawa ke dalam mesyuarat guru pertama setiap awal tahun untuk mengingatkan guru-guru tentang kepentingannya. Hanson. Etika guru-guru dalam penggunaan ICT ini juga harus dimaktubkan dalam etika perguruan. Owens. 2003. malah kerajaan membelanjakan ratusan juta ringgit kepada sekolah-sekolah luar bandar untuk menyediakan kelengkapan makmal komputer. Selain daripada itu.

diikuti dengan rasionalnya pembentukan sesuatu kod etika. isu bersyukur. walaupun semakin pudar pengiktirafan tersebut. nilai moral yang seharusnya ada pada seorang guru dan tanggungjawab seorang guru. Bermula dengan teori-teori yang berkaitan. dan isu sekitar etika perguruan yang wujud pada masa ini. Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia dan Perintah Am. Guru-guru harus mengamalkan etika-etika dan peraturan yang disediakan ini supaya masyarakat memandang tinggi dan yakin kepada profesionalisme guru-guru Malaysia. kita melihat kepada prinsip-prinsip dan nilai etika seorang guru yang juga seorang penjawat awam. kita adalah terikat kepada etika Kementerian Pelajaran. Bagi guru-guru. permasalahan etika terutama yang berkaitan dengan dunia perguruan. Bahagian seterusnya. Walaupun nilai ekonominya tidak berapa memberangsangkan. para guru harus bersyukur kerana tugas guru merupakan ibadah yang sangat dituntut dalam agama dan menjadi agenda utama kerajaan. Kerajaan masih memberikan peruntukan tertinggi kepada Kementerian Pelajaran dalam Belanjawan Negara. Bahagian terakhir kita telah didedahkan dengan beberapa isu yang berkaitan dengan pematuhan etika perguruan. Kita telah melihat bagaimana sesuatu kod etika perguruan dibina. pengetahuan dan amalan guru-guru bersesuaian dengan etika perguruan. Kesimpulan Guru-guru di Malaysia harus berasa bangga kerana profesion perguruan di Malaysia masih dipandang tinggi oleh masyarakat dan negara. isu ikhlas.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 guru-guru secara keseluruhannya. Jelas kepada kita bahawa nilai etika guru- . Beberapa cadangan juga disarankan dalam kupasan setiap isu untuk memperbaiki keadaan yang wujud. isu amanah. Terdapat tujuh isu yang diketengahkan. isu gangguan seksual. isu dedikasi. iaitu. isu penilaian. Kajian-kajian mengenai keberkesanan kod etika guru harus dijalankan secara komprehensif guna untuk mengetahui tahap kesedaran.

Jurnal Pengurusan Pendidikan. 1990. • Asnah Abdul Hamid. Selain daripada itu. 29 – 40 • Berita Harian. 7 Jun 2005. Kepimpinan Pengajaran dan Konsep Kepimpinan Berpasukan . pematuhan etika perguruan akan meningkatkan martabat guru-guru Malaysia. Wawasan. Jld. BIBLIOGRAFI • Buku Rujukan • Abdullah Bakri. . 5 – 15. Ogos 1990. 1996. Kod Etika Internet Bendung Khabar Angin. Adalah amat diharapkan agar guru-guru tidak akan melanggar etika perguruan kerana ia merupakan landasan yang menuju kepada tingkahlaku yang akan dipandang tinggi oleh masyarakat.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 guru banyak “dipalit arang” oleh segelintir yang tidak seharusnya menceburi bidang perguruan. Nilai dan Etika Profesional dalam Perkhidmatan Pendidikan. 5.

• Foo Say Fooi. 25 .M. Ideology. New Jersey: Prentice Hall. 2001. Kuala Lumpur: Teks Publishing. 1997. S. A. D. D. S. E. Becoming A Teacher: Issues in Secondary Teaching..PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Black. J. Evidence and the Raising of Standards dalam Dillon. Profil Pengetua/Guru Besar Berkesan. (ed). Kachar. S. 1996. E. 1989. dan Christensen. P. Merill • Feeney. Strategi Pentadbiran Pendidikan. • Feeney. Educational Administration and Organizational Behavior (Edisi 5). dan Gewirtz. Boston: Allyn and Bacon. M. • Cribb. Christensen. Kementerian Pendidikan Malaysia. J. Becoming A Teacher: Issues in Secondary Teaching. Etika Perguruan Profesionalisme. . 15 Disember 1997 • Kamarudin Hj. dan Maguire. Buckingham: Open University Press. M. Ohio : Charles E. (ed). dan Maguire. Values and Schooling dalam Dillon. 37 – 49. : Jaminan Peningkatan • Hanson. Who Am I In The Lives of Children? : An Introduction to Teaching Young Children. Who Am I In The Lives of Children?: An Introduction to Teaching Young Children. 2005. dan Moravcik. • Institut Aminudin Baki. 2003. 1979. Serdang: Penerbit UPM. Buckingham: Open University Press.36. 2001.

dan Soltis. 1998. 1996. Boston: Allyn and Bacon. Educational Administration: Concepts and Practices (Edisi 4). G. A.P. F. New Jersey: Prentice Hall. New Jersey : Prentice Hall. J. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman. Jld. Sistem dan Falsafah. Kuala Lumpur: DBP. 28 – 33. • Mukherjee.C. 23 (58) April 1978. 2001. 2000. Pendidikan di Malaysia: Sejarah. • Lunenberg. Sekolah dan Nilai Moral. • Omens. . Theory and Practice ( Edisi 7 ). The Ethics of Teaching. A. Pendidikan di Malaysia (Edisi 7). 2004. Utusan Melayu. K. Ethics. dan Ornstein. New York: Teacher College Press. 1998. • Strike. 1956.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Lieberman. Education As A Profession. 1978. Organizational Behavior in Education (Edisi 6).G. R. • Thiroux J.C. Belmont: Wadsworth / Thomson • Mok Soon Sang. • Sufean Hussin. 1997. Jurnal Kementerian Pelajaran Malaysia. • Radzuan Hassan. 1997.H. M. F. 26 Okt.

http://www. http://www.al. (tanpa tarikh).bharian.htm (3 Sept. atas talian http://buletinonline. Guru Rogol 32 Pelajar.39.my/m/BHarian/Sunday/Dunia/2005091110370 3/Article/pp_index_html 20050911103703/Article/pp_index_html (11 Sept 2005) • Buletin Online.org/education/ltcode.139.k12.251/akhbar/teaching/1997/um97826.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • _____. 2005. 2005) • Association of Unity Churches. Guru Bahasa Inggeris Enggan Ke Desa.unity. Code of Ethics. atas talian. atas talian. 25 Ogos 1997.php? name=News&file=article&sid=131 (9 Sept.shelbyed. atas talian. 11 Sept. 1996. Perintah-perintah Am: Bab A – Bab G. Kuala Lumpur: MDC • Atas Talian • Alabama Education Association. 2005) • • • Berita Harian. Code of Ethics. atas talian http://www.net/modules.com.us/gbu. 2005) .html %20%203%209%202005 (3 Sept 2005) • Azman Md. Guru AJK UMNO Dungun Abai Tanggungjawab.htm ( 13 Sept. 2004. http://161. (tanpa tarikh). Nor.

2005) • • United State Equal Employment Opportunity Commision.tutor.ppk. http://myschoolnet. (3 Sept.my/tutor/dunia.org/newyorkteacher/2001-2002/020116ethics. (tanpa tarikh). tanpa tarikh. D. . Ethics. atas talian. EVAW International Mission Statement.nysut.htm 2005) talian. (atas talian) G:\About EVAW International. atas talian. Rasuah: Beberapa Kes Melibatkan Sekolah. 2002. Sikap Ketua Jabatan Lewat Lapor Kes Tatatertib. 2002. (tanpa tarikh).com. A Professional Code of Ethics for Teacher Educators: A Proposal to Stimulate Discussion and Debate.us/edtech/healthtech/t-ethics.htm ( 9 Sept. 2005) • Freitas.html ( Sep 2005) • • Syuhada Choo Abdullah.htm (3 Sept. I.com/icce/CodeTE9. atas talian.htm (15 Sept. Seeking input on ethics code: Proposal lists six guiding principles for teachers. http://www. 26 Mac 2004. atas talian. 2005) • New York State United Teachers.k12. http://www. 2005) Kant. tanpa tarikh.ca.http://sdmultimedia.htm (3 Sept. • • Marzita Abdullah.kpm.suhsd. atas http://www.ht m 2002/5aug_tatatertib.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • EVAW.my/arkib/a_berita/2002/5aug_tatatertib.

atas talian. (tanpa tarikh).php? name=News&file=article (11 Sept 2005) • • ______. Bayaran Skim Baucer Tuisyen Masih Belum Dijelaskan. 2005) • ______. Sept.edu/harassment/legal/ (12 Ogos 2005) talian. atas talian. About The Teacher.tranungkite. http://teacherweb.M. 2004.mn.stm MrsWorleyEthics/t.net/modules. 25 Feb.com/ (11 Sept.us/html/012969.state.de2. 2001. 2005 . http://education. atas talian. Guru Disyaki Rogol 2 Pelajar Bisu. atas http://www. 2005.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • • Sexual Harassment.psu.com/HI/MaryknollSchoolHighSchoolDivision/MrsWorleyEthics/t. Worley S. Code of Ethics for Minnesota Teachers. 2005) • • ______ .atas talian.stm (3 Sept. http://www.htm (3 Sept. http://www.network54.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful