P. 1
Contoh Tugasan Pembangunan Sahsiah

Contoh Tugasan Pembangunan Sahsiah

|Views: 2,730|Likes:
Published by Hui Nee Tan

More info:

Published by: Hui Nee Tan on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI

)

MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478

Pendahuluan Guru dianggap sebagai satu profesion yang paling murni. Ia juga dikatakan satu profesion yang paling unik. Namun berbeza daripada profesion yang lain seperti doktor, peguam dan arkitek, guru tidak mempunyai satu badan khas yang mengawal profesionalisme pengamal-pengamalnya selain daripada Unit Tatatertib Jabatan Negeri. Di Malaysia, adakalanya guru yang dianggap melanggar etika perguruan tidak akan diambil tindakan pecat atau lesen mengajar guru berkenaan ditarik balik. Oleh itu, di pihak guru, mereka harus mempunyai kualiti-kualiti yang boleh melahirkan pelajar-pelajar yang dikehendaki oleh ibu bapa, masyarakat, sektor-sektor pekerjaan dan aspirasi negara secara umumnya. Ini disebabkan sifat-sifat dan kualiti seorang guru akan memberi impak kepada para pelajar, ibu bapa dan rakan-rakan seprofesion. Antara kualiti-kualiti tersebut adalah mempunyai ilmu dan berjaya mempraktikkannya serta mempunyai rasa hormat dan bersikap penyayang terhadap anak-anak muridnya (Feeny, Christensen, 1979) berperawakan yang baik, bertenaga, bersifat humor, fleksibel dan peka (Feeny, Christensen & Moravcik, 1996). Sementara Bottery (dalam Cribb, Gewirtz, 2001) mencadangkan guru-guru bertindak sebagai penjaga dan pengantara nilai kepada kanak-kanak. Di dalam perbincangan tajuk ini, kita akan melihat kepada pengertian etika secara umum sebelum kita meninjau etika perguruan secara lebih dekat. Perbincangan juga akan melihat prinsip-prinsip etika perguruan dengan terperinci dan nilai etika yang harus ada kepada seorang pegawai pendidikan sebelum kita mengupas isu-isu yang berkaitan dengan etika perguruan dengan lebih lanjut. Pengertian Etika Apabila kita membicarakan etika, satu perkataan yang sinonim dengannya ialah moral, yang sangat berkait rapat malah seringkali diberi pengertian yang sama. Kita lihat perkaitan di antara etika dan moral dalam penjelasan di bawah. Etika berasal dari perkataan ethos dalam bahasa Greek. Mengikut Kamus Dwibahasa Dewan (2002), ethos bermaksud nilai moral, sistem kepercayaan, budaya atau keperibadian sesuatu bangsa. Manakala etika membawa pengertian satu sistem atau prinsip moral. Ia tidak lari daripada satu lagi kata sinonimnya iaitu moral yang diertikan sebagai prinsip apa yang

PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI)

MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478

dikatakan betul dan apa yang dikatakan salah. Feeny, Christensen & Moravcik (1996) meminta para profesional supaya bertindak dengan penuh beradab kerana ia mencerminkan perkara yang betul dan salah.Thiroux (2001), pula melihat etika sebagai satu teori mengenai tindakan individu, penafsirannya terhadap sesuatu kejadian dan mengapa individu bertindak sedemikian. Ia juga merupakan satu falsafah mengenai moral yang mementingkan tindakan seseorang individu bukannya. Dapatlah kita membuat rumusan bahawa etika sebagai satu landasan nilainilai mulia yang harus dipatuhi oleh kelompok-kelompok umum yang mana nilai-nilai baik atau salah itu bersifat sejagat. Etika sebagai disiplin falsafah yang memberi perhatian khusus kepada penilaian kritikal terhadap norma dan garis panduan tindakan individu yang piawai, yang mewajarkan tindakannya Etika bertindak melicinkan dan memperkukuhkan nilai-nilai, kepercayaan dan tanggungjawab dalam sesuatu profesion. Ia mampu menjadi satu norma dan standard perlakuan-perlakuan ahli organisasi dan interaksi antara ahli-ahli organisasi tersebut Dengan kata lain, etika bertindak sebagai cermin tingkah laku moral manusia. Teori-teori Berkaitan Etika Teori consequentialist , menurut Strike & Soltis (1998) mementingkan kesan daripada satu-satu keputusan tindakan yang diambil. Oleh itu sesuatu tindakan perlakuan akan dianggap bermoral jika ia membawa kesan yang lebih baik daripada tindakan alternatif. Namun begitu apakah kayu pengukur untuk menilai tahap kesan sesuatu tindakan dengan kesan alternatif yang tidak dilakukan? Adakah berlakunya penghakiman yang benar-benar sempurna? Bertentangan dengan teori di atas, teori nonconsequentialist melihat peraturan moral seharusnya bersifat sejagat. Menurut Strike & Soltis (1998) semua manusia mesti dilayan sama sahaja. Sesuatu tindakan yang dianggap salah akan tetap salah biar apapun justifikasi ataupun alasan untuk melakukan kesalahan itu. Pasti pendokong teori yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant ini tidak bersetuju dengan amalan mercy killing. Menurut kepercayaan golongan Kantian lagi, niat berbuat jahat sudah mencukupi untuk kita mengatakan seseorang itu tidak beretika. "In law a man is guilty when he violates the rights of others. In ethics he is guilty if he only thinks of doing so." -- Immanuel Kant dalam http://www.suhsd.k12.ca.us/edtech/healthtech/t-ethics.htm

PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI)

MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478

Satu lagi teori yang dikemukakan ialah teori virtue. Foo (2005) menggunakan istilah keperibadian mulia untuk menjelaskan teori ini. Teori ini disarikan daripada falsafah Aristotle tentang keperibadian mulia manusia yang terbahagi kepada keperibadian mulia bersifat intelektual dan bersifat moral. Keperibadian mulia bersifat intelektual merangkumi kemampuan seseorang untuk memahami, menaakul dan membuat penilaian. Manakala yang bersifat moral pula menghendaki manusia agar berkelakuan baik seperti jujur, tabah dan pemurah.

Pernyataan Masalah Sekolah sebagai agen sosialisasi yang paling penting bertindak untuk melahirkan warga yang mempunyai nilai-nilai sosial ( Mukherjee, 1978). Selain daripada itu ia berfungsi sebagai sebuah institusi pembangunan sumber manusia yang melahirkan komoditi modal manusia yang mempunyai sahsiah yang terpuji (Institut Aminudin Baki, 1997). Kamarudin Kachar (1989) pula menegaskan, peranan yang harus dimainkan oleh pemimpin pendidikan untuk melaksanakan dasar sistem pendidikan negara agar matlamat-matlamatnya tercapai. Pemimpin sekolah, terutamanya, harus memiliki kecekapan, kebolehan dan sifat-sifat adil, amanah, berdedikasi, berdaya usaha, bertanggungjawab, berdisiplin berakhlak tinggi. Jelas kepada kita bahawa penerapan nilai dan moral terpuji harus ada dalam diri setiap insan yang bernama guru. Nilai dan moral terpuji ini menjadi garis panduan kepada guru-guru yang diikat dalam istilah etika perguruan. Profesion perguruan Malaysia juga mempunyai etika perguruannya sendiri dikenali dengan nama Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia. Ia dikendong setiap waktu mengajar oleh guru-guru, namun tidak pasti sama ada ia tercicir atau tidak. Masalahnya, walaupun kita mempunyai etika, peraturan dan undangundang, masih berlaku banyak kes pelanggaran etika perguruan sama ada oleh guru-guru atau pengetua. Radzuan Hassan (1997) membangkitkan isu rasuah di kalangan pentadbir sekolah. Abdullah Bakri (1990) pula menimbulkan persoalah pengabaian tugas oleh guru-guru dan pengetua terutama dalam soal pelaksanaan pengajaran. Akhir sekali, Asnah Abdul Hamid (1996) menambah kepincangan di kalangan profesional perguruan yang gagal menjadikan nilai dan etika profesional sebagai garis panduan

Masyarakat memandang tinggi profesion-profesion yang lain dan melihat guru sebagai satu profesion tidak setaraf doktor atau peguam atau jurutera yang mempunyai etika yang tetap dan dikawal oleh satu badan pemantau yang berhak menghukum ahli-ahlinya.Selain itu. Nilai. Selain daripada itu. Oleh itu kupasan penulisan ini akan berusaha untuk mengenengahkan isu-isu yang melibatkan etika profesion perguruan serta mencadangkan beberapa amalan yang mampu menanganinya. Pernyataan-pernyataan di atas cukup merunsingkan masyarakat terutama apabila kes rasuah. Christensen & Moravcik (1996). Menurut Feeny. dunia perguruan akan berubah dari masa ke semasa. kod etika dapat meyakinkan masyarakat tentang amalan-amalan professional sesuatu profesion. kod etika mampu bertindak sebagai panduan kepada pengamal apabila wujudnya dilema dan membantu pengamal melaksanakan tugas-tugas mereka. . ahliahli politik dan negara merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalam dunia pendidikan. Kepentingan Etika Kepada Guru Sebagai satu profesion. Kod etika dapat membantu pentadbir sekolah memberi argumentasi terhadap masyarakat jika mereka mempunyai pemahaman tentang kod etika guru ini. kes mencederakan pelajar dan sebagainya yang melibatkan subjek guru menjadi topik hangat di dada akhbar yang melihat kes-kes begini sebagai satu sensasi. Dengan itu. Jadi etika perguruan amat penting untuk mengembalikan keyakinan masyarakat bahawa amalan profesionalisme perguruan berasaskan persetujuan bersama.Kod etika dikatakan sebagai cornerstones of a true profession (David Freitas.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 semasa menjalankan tugas dan melaksanakan tanggungjawab profesional mereka. masyarakat. peranan dan tanggungjawab guru juga akan turut berubah. dalam http://sdmultimedia. guru mampu menjadi role model kepada anak-anak muda. kes rogol. sektor-sektor pekerjaan. malah ibu bapa. etika yang baik mampu mengujudkan budaya kerja yang cemerlang dan hasilnya ialah ia berjaya mengeluarkan para pelajar yang bakal menjadi ahli masyarakat yang berkualitI. Guru sebagai satu entiti yang begitu unik kerana pelanggan guru itu bukan sahaja pelajar.htm ) Dalam pengurusan Pendidikan pula.com/icce/CodeTE9. etika perguruan juga dapat berfungsi sebagai panduarah dalam membantu guru melaksanakan apa yang dianggap betul.

Cribb & Gewirtz (2001). dalam perlaksanaan sesuatu inovasi ke arah meningkatkan kualiti pelajar. Prinsip Lieberman ( dalam Foo. Ini selari dengan prinsip-prinsip etika seorang guru yang wajib berilmu dan menyediakan kanak-kanak ke arah menjadi insan yang berguna dan warganegara yang berdikari. Akauntabiliti Seorang Guru . bukan sahaja sokongan dan bantuan kewangan. 2005) harus menjalankan tugas-tugas yang semakin lama semakin membebankan. juga dikehendaki menyampaikan dan mengindoktrinasikan para pelajarnya ke arah kebaikan. selain bertindak sebagai in loco parentis. Beliau harus memahami nilai-nilai yang perlu ada pada seseorang guru seperti berilmu dan mempunyai rasa hormat serta menyayangi kanak-kanak. 2005) juga meletakkan tanggungjawab melahirkan warga yang berhemah kepada ibu bapa. seorang guru dengan pendapatan yang tidak setimpal (Foo. Inilah bentuk kerjasama yang diperlukan seorang guru dari masyarakat.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Moral Seorang Guru Apakah yang dikehendaki daripada seorang guru? Persoalan ini mungkin amat sesuai juka kita melihat kualiti-kualiti guru dan tanggungjawab yang bebani ke atas guru. Maksudnya di sini pihak sekolah perlu berinteraksi dengan masyarakat secara mesra. Inilah yang mempengaruhi ramai guru terutama di Barat meninggalkan profesion ini. Beliau juga menegaskan guru dalam membimbing pelajar harus bertindak sebagai fasilitator dan mewujudkan suasana yang dapat memberi faedah kepada mereka bila mereka keluar dari sistem pendidikan nanti. Guruguru. mengharapkan guru bertindak sebagai orang perantara ibu bapa yang mahukan anak-anak mereka menyerapi nilai-nilai yang sesuai dengan anak-anak mereka yang bersifat passive imbiver.Selain daripada itu. Kesimpulannya.Feeny & Christensen (1979) meletakkan beberapa syarat untuk menjadi guru yang berwibawa. Black (2001) memohon jasa baik masyarakat supaya memberikan kebebasan kepada pihak sekolah dan guru untuk melaksanakan perubahan supaya mereka dapat bekerja tanpa tekanan. penuh kerjasama dan sikap yang membina.

terdapat sekolah yang berusaha untuk meningkatkan peratus kelulusan. Kemahiran Hidup dan sebagainya. Sistem penilaian peperiksaan awam sekarang banyak memberi ruang kepada guru-guru membuat penilaian bagi subjek-subjek seperti bahasa. Prinsip-prinsip Etika Profesional Mengikut Lieberman (1956) prinsip-prinsip Etika Profesion Perguruan harus merangkumi prinsip tanggungjawab guru terhadap pelajar. Mereka akan melakukan apa sahaja. interaksi dengan masyarakat. di mana pihak sekolah memaparkan markah atau gred yang diperolehi pelajar kepada umum seperti melekatkan rekod pencapaian pelajar di papan kenyataan. Mereka mempunyai ruang dan peluang yang cukup luas untuk melakukan perkara ini. seorang guru bertanggungjawab membawa para pelajar ke arah . perkongsian dengan ibu bapa. agama. kedudukan dan sebagainya. walaupun tidak ada data khusus. Sains Tulen. Mengikut Foo (2005) seorang guru harus mengelakkan diri daripada mengindoktrinasikan pelajarnya dengan apa-apa fahaman atau kepercayaan atau falsafah yang dipegangnya. Dalam isu penilaian. Sekiranya kuasa ini tidak digunakan dengan bijak pasti berlaku penyelewengan dan ini tidak sihat kepada organisasi pendidikan dalam usaha memartabatkan profesion perguruan.Dalam profesion perguruan. Adalah menjadi satu amalan tidak beretika jika seseorang guru membuat penilaian berasaskan faktor bangsa.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Secara umumnya terdapat beberapa perkara yang wajar diambil perhatian oleh seorang guru berkaitan dengan akauntabiliti guru ini. Menilai pelajar secara adil dan saksama. mutual respect dengan majikannya dan hubungan sesama rakan sekerja.Menjauhi amalan matlamat menghalalkan cara merupakan satu tangungjawab kerana ia bertentangan dengan objektif utama pendidikan iaitu memindahkan ilmu dan menanam nilai-nilai murni. termasuklah mengeluarkan nama pelajar yang dijangka gagal daripada daftar calon sekolah kepada calon persendirian. Dikhuatiri guru akan menggunakan ini untuk merosakkan seseorang pelajar dengan cara yang tidak bertanggungjawab.Menggunakan kuasanya secara bijaksana. Sebenarnya ini menyalahi etika keguruan yang memberi hak kerahsiaan kepada pelajar. Ini amalan tidak beretika seorang guru. Semua guru mengharapkan kedudukan autonomi mereka dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.Terdapat banyak sekali kes.

ahli-ahli profesion perguruan berkongsi tugas dengan ibu bapa membentuk perlakuan kanak-kanak ke arah matlamat akhir yang diterima masyarakat. dan sikap yang membina. Jika amalan ini berjaya dilaksanakan.Ahli-ahli profesion perguruan tidak dapat lari daripada tanggungjawab berkaitan dengan kariernya. Adalah dikatakan profesion perguruan berbeza daripada profesion-profesion yang lain. Ini merupakan prinsip etika professional dalam hubungan antara guru dan murid. bersifat kerjasama. Prinsip oleh Lieberman ini diakui oleh Sufean Hussin (1996). Guru juga berperanan membantu mereka mencapai kebahagiaan hidup. Masyarakat sentiasa mengharapkan sekolah supaya melahirkan ahli masyarakat yang mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. . Adalah amat molek jika hubungan ini bersifat mutual respect dan saling mempercayai agar tugas dapat dilaksanakan dengan ikhlas. Tanggungjawab ini bersifat tanggungjawab di antara pekerja dengan majikan. manakala ibubapa pula mengharap guru agar dapat menjadikan anak-anak mereka manusia yang berjaya. Guru-guru pula perlukan masyarakat di luar agar menyediakan peluang-peluang untuk anak-anak didik mereka apabila mereka tamat persekolahan seperti menyambung pelajaran atau bekerja. Hubungan guru dengan masyarakat harus berlangsung dalam suasana mesra. menjadi orang yang berguna kepada masyarakat dan negara dan individu yang berdikari. Profesion perguruan melibatkan bukan sahaja tingkah laku guru secara peribadi tetapi juga merangkumi interaksi sekolah dengan masyarakat.Dalam hubungan antara guru dan ibubapa pula. terutama bila ia melibatkan prubahan dalam kurikulum dan system pendidikan. Ada keunikan hubungan dan kualiti professional antara sesama guru. Menurutnya. Keberkesanan kaedah pengajaran bergantung kepada hubungan kerjasama antara sekolah dan rumah. Guru menggesa ibubapa sentiasa mengawasi aktiviti pelajar di rumah seperti membuat kerja rumah. pemantauan dan arahan daripada pihak atasan akan berlangsung dalam jumlah yang sangat minimum dan guru-guru akan merasai bahawa mereka merupakan individu yang sangat meyakinkan pihak atasan. Kerjasama antara guru dengan rakan sejawat mampu memecahkan halangan yang sebesar manapun. Salah satunya kerana keunikan hubungan antara seorang guru dengan rakan sekerjanya.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 pemerolehan ilmu dan seterusnya menyediakan mereka ke arah amalan demokrasi. tanggungjawab professional guru meliputi tanggungjawab terhadap pelajar.

profesion perguruan. masyarakat dan negara dalam pembinaan etika perguruan.mn. David Freitas dalam http://sdmultimedia.shelbyed.us/html/012969. seorang guru tidak wajar mengaibkan rakan-rakan sejawatan mereka dan tidak harus melobi dengan apa cara sekalipun untuk mendapat kenaikan pangkat atau markah yang tinggi dalam penilaian prestasi tahunan. tempat asal. rakan sejawat. Prinsip ketekunan pula menghendaki guru mengesan potensi pelajarpelajarnya dan sedia menerima perbezaan individu pelajar dan seterusnya menjadikan ia asas untuk membimbing mereka ke arah kecemerlangan. Pertama beliau melihat prinsip kesaksamaan dimana setiap guru mesti melayan semua pelajar tanpa mengira bangsa. Kod Etika Guru oleh Alabama Education Association dalam http://www.us/gbu.htm. Sifat adil juga penting dalam mengambil apa-apa tindakan terhadap para pelajar tanpa mengambil kira jantina. Selain dari pada itu. New York State United Teachers dalam http://www. Pelajar tidak harus dimalukan atau direndah-rendahkan dengan mendedahkan maklumat-maklumat yang boleh memalukan atau menjatuhkan maruah atau merendahkan nilai diri dan jati diri pelajarnya. Kod Etika Guru-guru Minnesota dalam http://education. Prinsip ini turut menuntut seorang guru bertindak sebagai ibu bapa ganti dalam usaha membentuk tingkah laku pelajar ke arah matlamat yang ingin dicapai.al.highered.com/HI/MaryknollSchoolHighSchoolDivision/t.state..nysed.html.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 rakan sejawat dan profesion perguruan. Malah Sheila Worley dalam http://teacherweb.stm.htm.htm.org/education/ltcode.k12. agama atau kepercayaan.Prinsip seterusnya berkaitan dengan prinsip kerahsiaan dimana guru diminta supaya menghormati hak kerahsiaan para pelajar. guruguru Association of Unity Churches dalam http://www.gov/tcert/resteachers/codeofethics. ibu bapa dan negara.com/icce/CodeTE9. kemampuan akademik dan sebagainya.unity.htm dan Tatasusila (Etika) Profesion Perguruan Malaysia memperakui tanggungjawab guru terhadap pelajar. latar belakang pelajar. Akhir sekali guru dilarang mengajar sesuatu yang boleh merosakkan ke[pentingan pelajar. prinsip keterbukaan di mana sifat jujur sangat diutamakan. dan ibu bapa. ibubapa. Foo (2005) yang merumuskan kod etika universal oleh Larry Colero pula membincangkan enam prinsip yang perlu dalam pembentukan kod etika perguruan.Kedua.Prinsip terakhir . fahaman politik. masyarakat dan negara.Prinsip kelima ialah prinsip kesetiaan terhadap profesionnya yang menegah seorang guru daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sopan.

Warga Kementerian diminta agar mengamalkan nilai-nilai yang berikut semasa melakukan tugas mereka. persatuan atau peribadi. semua warga Kementerian diseru agar melaksanakan tugas dengan sempurna untuk mencapai hasil yang berkualiti di samping memperbaiki imej organisasi.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 dalam pembentukan etika perguruan ialah prinsip mengelakkan konflik kepentingan peribadi. Terdapat empat jangkaan nilai kerja yang diharapkan daripada amalan prinsip pertama ini. dan Sentiasa membarui niat untuk kebaikan. Prinsip ini turut melarang guru mengiklankan kelas-kelas tuisyen yang beliau mempunyai kepentingan di dalamnya. sebagaimana yang dituntut oleh agama. • Menunjukkan penampilan diri. misi. Ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara. Prinsip Kedua: Perlakuan yang Baik Berdasarkan prinsip ini. iaitu: Memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). matlamat dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. pertuturan dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa. Prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Prinsip Pertama: Niat yang Betul Prinsip ini menuntut agar setiap warga Kementerian melaksanakan tugas dengan niat yang betul. Juga guru tidak boleh menerima atau meminta hadiah daripada pelajar dan ibu bapa berkaitan dengan tugastugas keguruannya. selaras dengan nilai kerja yang dicadangkan. Memberikan sumbangan bermutu. . Guru-guru disaran agar mengutamakan kepentingan pelajar lebih daripada kepentingan masyarakat.

berdaya saing dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. Aspek ini amat penting kerana salah satu elemen yang amat penting dalam pengurusan organisasi hari ini ialah memenuhi keperluan pelanggan dan memberikan kepuasan kepada mereka. tindakan. maju. Prinsip Ketiga: Penggerak ke arah Kebaikan • Setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia diseru supaya menjadi penggerak ke arah kebaikan. Untuk mematuhi prinsip ini. pengucapan dan . • • • Prinsip Keempat: Mengotakan Apa yang Dikatakan Prinsip ini menuntut agar semua warga Kementerian sentiasa berusaha melaksanakan apa yang dikatakan. Menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik. dan • Menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. perlakuan-perlakuan seperti yang berikut haruslah menjadi amalan: Sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Memberikan kepuasan kepada pelanggan. sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. Berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan cirri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawat. Berikut merupakan apa yang disarankan berdasarkan prinsip ini. dan Sentiasa berusaha untuk menjadi pekerja yang baik.

Nilai-nilai Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Nilai Pertama: Amanah Secara umumnya. mulia.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • • Apa yang dilakukan mesti sesuai dengan apa yang diucapkan. Berdisiplin dan mengawal diri serta tidak melakukan sesuatu yang boleh menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. dan Sentiasa berpandukan prosedur serta kaedah yang sesuai dan betul. dengan penuh Bersikap jujur serta setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. berdisiplin dan beradab. tanpa menyeleweng dan cuai. Sentiasa mematuhi peraturan dan arahan perkhidmatan. Semua warga Kementerian perlu mengamalkan perlakuan-perlakuan seperti berikut: • • • Sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terkandung dalam ajaran agama. Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan serta tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi. Prinsip Kelima: Berdisiplin dan Beradab Warga Kementerian hendaklah sentiasa melakukan aktiviti yang berperaturan. dan Sentiasa menepati apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan. amanah bermaksud sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahkan kuasa dan kedudukan Berikut merupakan beberapa amalan amanah yang dikemukakan: • • • Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan tanggungjawab. dan • .

Nilai Kedua: Benar Nilai benar telah ditafsirkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai benar pada niat dan perbuatan. Memberikan atau menerima arahan yang jelas serta tepat dan tidak mengelirukan.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat daripada orang lain dengan tidak bersikap sombong atau angkuh. tanpa niat yang tersembunyi mahupun mengharapkan balasan. ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama. • • • • Nilai Ketiga: Bijaksana Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia mentafsirkan nilai bijaksana sebagai menggunakan pemikiran dengan bijaksana dengan membuat keputusan dan tindakan yang sesuai dengan masa serta keadaan. Amalan-amalan yang diperakukan termasuklah: . tidak bercakap bohong dan mungkir janji. Antara perlakuan yang diharapkan daripada warga Kementerian yang memperlihatkan nilai ini adalah seperti yang berikut: • Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Bercakap benar dan menepati janji. dan Rela berkongsi pengalaman.

Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti. berdendam atau menabur fitnah. Nilai kelima: Dedikasi Dedikasi bermaksud berminat dan rela mengorbankan masa serta tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti. Perlakuanperlakuan yang dicadangkan ialah: Sentiasa menghargai anugerah yang diterima tanpa menganggap kejayaankejayaan sebagai hak. Berpuas hati dengan nikmat yang diperolehi seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan. dan Sentiasa meningkatkan ilmu. kepakaran dan profesionalisme. Tenang menghadapi masalah dan reda menerima kegagalan dan ujian serta tidak berputus asa. • • • Nilai Keempat: Bersyukur Bersyukur bermaksud perasaan dan perlakuan yang menunjukkan penghargaan atas nikmat atau pemberian yang diterima. keupayaan dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang dan tidak mengambil jalan mudah.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Menggunakan seluruh potensi. Amalanamalan atau nilai yang diharapkan adalah seperti berikut: . Mempunyai fikiran dan pertimbangan yang rasional dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan serta emosi. • • • Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka. dan ketetapan.

tidak cuai atau merungut. Ia dapat ditunjukkan seperti berikut: • Bersifat pemaaf dan penyayang. Amalan-amalan yang mencerminkan nilai ini adalah seperti berikut: • • Menerima tanggungjawab dengan rela. bukan kerana pangkat. kedudukan atau mendapat perhatian orang lain. • Nilai Ketujuh: Penyayang Nilai penyayang membawa maksud perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami. menghargai serta mengambil berat. Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi. tidak berpurapura atau berusaha mengelakkan daripada tanggungjawab. hati yang suci. • . • • • • Sanggup berkorban perkhidmatan. masa dan tenaga demi kepentingan Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja sentiasa berkualiti. sombong atau suka meninggi diri. Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk. pantas bekerja dan hasilnya menepati kehendak Nilai keenam: Ikhlas Ikhlas bermaksud menunaikan tanggungjawab dengan suci hati untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran atau balasan. teliti dan ceria.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas dengan tidak mencari helah. status atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih. tanpa mengira pangkat. Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar. dan Memberikan layanan yang baik. dan Cergas dan organisasi. tidak berdendam.

Pematuhan Etika Perguruan Apabila kita membincangkan isu pematuhan etika perguruan. Bahagian II.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • • • Bertimbangrasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas. Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh mesra. (c) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa – (i) dia telah membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai seorang pegawai awam. atau (ii) dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. Perintah Am Bab D. dan Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian. . Peraturan 4 (2) secara terperinci kerana ia sangat signifikan dengan isu yang bakal kita bincangkan nanti. satu perkara yang harus kita perbincangkan ialah Perintah Am Bab D . (b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya. Peraturan 4 (2) Seorang pegawai tidak boleh: (a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya.Peraturanperaturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Ini disebabkan semua penjawat awam adalah tertakluk kepada perintah ini termasuklah guru. Kita lihat Bahagian II.

(g) tidak bertanggungjawab. (f) tidak jujur atau tidak amanah.1 Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain. (e) kurang cekap atau kurang berusaha.4 Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. 1. sama ada tuntutan itu adalah tuntutan sendiri atau tuntutan anggota-anggota perkhidmatan awam yang lain. politik. Tanggungjawab Terhadap Pelajar. (h) membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan berhubungan dengan perkhidmatan awam. keturunan atau agama. ekonomi.3 Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. Lampiran etika ini terdapat di bahagian awal Buku Rancangan Mengajar guru-guru. dan (j) cuai dalam melaksanakan tugasnya.2 Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani. 1. Profesion perguruan di Malaysia juga mempunyai kod etikanya yang dikenali dengan nama Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia. emosi. mental.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 (d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Kita perhatikan etika berkenaan. Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia 1. 1. sosial. . (i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. 1.

keturunan dan agama.1 Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. 3. . 2. 2. Tanggungjawab Terhadap Masyarakat dan Negara 3.2 Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai-nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka menjadi warganegara yang taat setia. Tanggungjawab Terhadap Ibubapa 2. penyelidikan.5 Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi pelajar. 3. lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas. bertanggungjawab dan berguna. 2.3 Menggangap semua maklumat yang diberikan oleh ibubapa mengenai keadaan rumahtangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkan kepada sesiapa kecuali mereka yang berhak mengetahuinya . 2.1 Menghormati tanggungjawab utama ibubapa terhadap anak-anak mereka.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 1. mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya. persidangan. 2. ataupun yang bertentangan dengan Rukunegara. 2.4 Memberi maklumat kepada ibubapa demi kepentingan anak-anak mereka.5 Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian. masyarakat atau negara.2 Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumahtangga. menghormati orang tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberi contoh yang baik kepada pelajar. dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibubapa secara teliti dan bijaksana.6 Menunjukkan suatu cara pakaian.6 Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibubapa atau penjaga mereka. 1.

apa tujuan penilaian dalam aspek persekolahan. 4. Atau mencari di mana kekuatan yang boleh kita perkukuhkan atau kelemahan yang harus diperbaiki. 4.3 Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggung-jawab kami dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.2 Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru. Hasil daripada analisis itu.4 Sentiasa berusaha membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan. 1. 4.5 Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. 4. 4. Isu Penilaian Apabila kita menyentuh isu penilaian. Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat dan Profesion Perguruan 4.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 3.1 Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibubapa atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru.6 Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. Namun kita telah biasa dengan fenomena yang melihat penilaian terhadap prestasi akademik pelajar mencerminkan apa yang telah guru buat selama .3 Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. Bagi guru-guru di sekolah kita telah dilatih dengan objektif sesuatu penilaian iaitu sebagai satu kayu pengukur apakah pelajar telah mahir dengan dengan pengajaran kita. kita harus berbalik kepada persoalan asas iaitu. guru dapat membuat sesuatu seperti program pengayaan atau pemulihan. 4.

sosial. dan yang paling serius jika ia menjadi asas kepada penilaian prestasi. di tahun kesembilan. iaitu. Di pihak sekolah pula. menghalang pelajar menduduki peperiksaan. Bukankah ini menimbulkan isu kebolehpercayaan dalam sistem penilaian peperiksaan awam negara. 2005).. pelajar diajar oleh guru yang berbeza. iaitu. PMR. Ini merupakan peperiksaan awam yang akan diduduki oleh semua calon serentak mengikut jadual yang ditetapkan dan dinilai secara standard. “Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani. tanpa menyeleweng dan cuai”. dan kesebelas SPM. kaedah berbeza. emosi. iaitu. dan yang paling dahsyat membantu pelajar semasa peperiksaan. Lihat Prinsip Etika KPM mengenai niat yang betul. Situasi begini menimbulkan isu yang lain pula. Pejabat Pendidikan Daerah. bahagian Tanggungjawab Terhadap Pelajar. tetapi sebagai sekolah tuisyen percuma. ekonomi. berusaha “memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. mental. Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia. masalah berbeza. Penilaian pentadbir. Nilai Etika KPM berkaitan dengan nilai amanah iaitu “sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. Sekolah tidak lagi menjadi institusi untuk membentuk peribadi pelajar. Sistem pendidikan di negara kita telah menetapkan di akhir tahun keenam pelajar menduduki UPSR. keturunan atau agama” . politik. ibu bapa serta masyarakat menjadi tekanan kepada guru. Keadaan ini bertentangan dengan etika perguruan. sekolah harus meningkatkan pencapaian akademiknya atau menerima penangan daripada pihak atasan. latar berbeza. misi. ceraian kedua. .PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 ini. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan peratus pencapaian seperti menjadikan calon sekolah sebagai calon persendirian. Lalu guru-guru sekarang ini mengajar tidak lagi bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi individu tetapi supaya para pelajarnya lulus cemerlang. pendedahan berbeza walaupun kurikulumnya sama. kemudahan berbeza. matlamat dan objektif KPM”. Satu lagi isu berkaitan ialah kebolehpercayaan ujian (Foo.

. The question then arises as who should take responsibility for doing this evaluation. Kita berharap agar tidak terdapat guru-guru yang tergolong dalam golongan laggard ataupun menjadi penentang kepada pembaharuan-pembaharuan. satu kenyataan retorik. Kementerian Pelajaran disarankan agar mencari satu mekanisme terbaik untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. L. barulah pihak berkenaan melatah. Bahagian Penilaian dan Peperiksaan di Jabatan Pelajaran Negeri atau pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia harus turun padang memantau apa yang dibuat oleh Setiausaha Peperiksaan di sekolah-sekolah. Selain daripada itu. dalam satu artikelnya menyebut: “Assuming that no one is perfect and therefore everyone has room for improvement." atas talian http://www.htm Ini memberi implikasi bahawa guru harus menanamkan satu semangat “belajar sepanjang hayat” di dalam diri mereka kerana ilmu semakin bertambah. contohnya. evaluation is the means by which we try to identify which aspects of our teaching are good and which need to be changed. Dee Fink (1999). inovasi di dalam mahupun di luar dunia pendidikan berlangsung dengan pesat.com/journal2/fakir_zamani/ceramah7.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Satu lagi persoalan yang boleh dibincangkan di sini ialah penilaian guru terhadap dirinya sendiri. “kita akan mengambil tindakan tegas terhadap sekolah terbabit”. Therefore it is the teacher himself or herself who should take primary responsibility for doing the evaluation.angelfire. Ilmu ICT. My believe is that evaluation is an inherent part of good teaching. Kita tidak mahu. harus dikuasai oleh guru. Pihak pentadbir sekolah harus menjalankan tugas yang diamanahkan seperti kerja pemantauan proses P & P secara lebih agresif. Pemantauan berterusan mungkin satu pendekatan terbaik untuk meminimakan isu ini. kes dipapar di akhbar.

tanpa menyeleweng dan cuai. juga merupakan satu . atau berjalan kaki selama dua atau tiga hari. Di kawasan pedalaman.net/modules menceritakan kes seorang guru yang aktif berpolitik dan memperoleh kontrak dari saluran politik sehingga mengabaikan tangungjawab profesionnya. “tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru. Dengan menggunakan pengaruh jawatan. dan tidak mustahil ada guru mengambil kesempatan daripada situasi-situasi begini.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Disarankan juga sistem penilaian berasaskan sekolah yang ada sekarang ini distrukturkan semula bagi mengatasi masalah kebolehpercayaan ujian. ramai guru aktif dengan politik kepartian. Mekanisme yang diwujudkan sekarang ini walaupun mempunyai kebaikan. tetapi sering disalahgunakan oleh guru-guru penilai di sekolah. Isu Nilai Amanah Satu isu besar bagi sektor awam terbesar negara kita ialah menjaga lebih daripada 100 000 pegawai-pegawainya dan penempatannya pula sehingga ke tempat-tempat yang cuma boleh dilalui melalui helikopter. Amat sukar mengawal semua guru. Akibatnya. 2. Mereka ini menjawat jawatan dalam parti di peringkat cawangan dan bahagian. bot. mereka memperolehi ganjaran lumayan di arena politik. nilai amanah percanggahan besar terhadap amalan rasuah. Terdapat guru yang berniaga serta memiliki lesen kontraktor (walaupun atas nama ahli keluarga). Bersikap jujur serta setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan dan peruntukan dalam Perintah Am Bab D(c)dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri dan Tatasusila Profesion Perguruan Perkara 4. Ini merupakan satu contoh tipikal pelanggaran etika perguruan.” Perkaitan dengan isu di atas. markah yang diperolehi oleh para pelajar masih diragui kesahannya. iaitu. ceraian ii . Kita lihat kod etika KPM dalam Nilai Amanah: Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. Kadang kala mereka terlalu memberi tumpuan kepada politik hingga mengabaikan tugas di sekolah. Buletin Online (Okt 2005) dalam http://buletinonline.

Isu Nilai Ikhlas. Daripada laporan ini. Jabatan Perkhidmatan awam pula dicadangkan bertindak meluaskan larangan berpolitik kepada semua guru bukan sahaja kepada penjawat awam kumpulan A.. nyata sekali perlakuan pelanggaran etika berlaku oleh pihak tertuduh dan di peringkat pegawai yang bertanggungjawab. status atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (2002). tanpa mengira pangkat.htm. Beberapa kes seperti penerimaan wang daripada kontraktor. Badan Pencegah Rasuah.mypendidik. seperti yang dilaporkan oleh Marzita Abdullah (2004). yang mengendalikan kes-kes melibatkan guru siswazah.ppk. Adalah disarankan guru-guru tidak membelakangkan kepentingan profesion perguruan mereka daripada kepentingan peribadi. Sebagai pegawai perkhidmatan awam mereka telah melanggar tata kelakuan dan tatatertib Perintah Am Bab D. pembiayaan hotel dan pemalsuan dokumen kerja pembaikan dilakukan dengan sengaja oleh pentadbir sekolah. . Dalam konteks keikhlasan.Keadilan Satu isu yang dianggap remeh tetapi sebenarnya telah menggugat martabat profesion perguruan. pemberian tiket kapalterbang.kpm. Bahagian II. Kita tidak mahu pegawai-pegawai pendidikan 3. dalam http://www. etika KPM meminta semua guru memberi layanan yang baik. Unit Tatatertib Jabatan Pelajaran Negeri harus telus dalam menjalankan tugas mereka dengan melaporkan kes-kes pelanggaran etika kepada pihak-pihak yang berkenaan dengan segera setelah mendapati ada bukti kukuh untuk membuat pendakwaan ke atas mereka. Peraturan 4(2) dalam hal-hal berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa. dalam http://myschoolnet. banyak kes-kes tatatertib yang tidak dihantar atau lewat sehingga lebih setahun kepada pihak Pihak Berkuasa Tatatertib SPP. Selain daripada itu.my/arkib/a_berita/tatatertib. Dengan amalan ini profesion perguruan akan dihormati oleh masyarakat umum.net/portal/modules pula melaporkan kebanyakan pentadbir pendidikan melakukan penyalahgunaan kuasa secara sengaja.

Walaupun kita sedar akan kewujudan perbezaan individu.Satu sikap guru yang kurang beretika ialah labeling. bagi menangani masalah labeling adalah dicadangkan agar pihak pentadbir sekolah mengambil inisiatif mengenakan tindakan ke atas guru yang mengamalkan sikap ini. Ada guru yang akan melepaskan keluhan bila menjadi guru kelas tertentu dan wajahnya hilang ceria sepanjang tahun dengan perlantikan itu. Situasi ini berlainan jika ia mengajar kelas “bijak”. ia tidak boleh menghalang kita daripada berlaku adil terhadap anak-anak didik kita. Satu perkara yang sangat dipuji ialah memperkenalkan Makmal Komputer kepada sekolah-sekolah tertentu. 4. seperti “bodoh”. Pelajar SES rendah perlu diberi lebih tumpuan pada kadarnya dan bantuan jika status itu mempunyai korelasi dengan pencapaiannya yang rendah. Ini memberi peluang kepada ramai pelajar yang tidak berpeluang untuk mempelajari dan menggunakan komputer. status sosio-ekonomi pelajar. Pelajar mempunyai hak untuk dilayan sama rata oleh guru. Walaupun ada guru yang berjaya menahan daripada menzahirkan kata-kata yang tidak sewajarnya.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Satu persoalan yang berbangkit daripada isu ini ialah hak kesamarataan. “lembu” atau “anak haram” atau yang sepertinya. Ini satu fenomena yang meluas berlaku di sekolah-sekolah. Adalah disyorkan agar guru mengamalkan sikap adil dan memberi peluang yang sama kepada semua pelajarnya. Ada guru yang lambat masuk kelas untuk mengajar kelas yang “kurang bijak” dan dalam iklim P & P yang kurang bersemangat. Pelajar agresif harus diberi lebih perhatian jika keagresifannya itu disebabkan oleh tiada perhatian di rumah. Keadilan harus dilihat dengan lebih jauh lagi. merupakan kata-kata provokasi yang menghina yang tidak harus diluahkan walau dalam keadaan apa sekalipun. tetapi tingkahlaku lain menjurus ke arah itu. Isu Nilai Dedikasi-Keselamatan Kita lihat apa yang terkandung di dalam nilai dedikasi Etika KPM: . Faktor latar keluarga. perilaku pelajar dan rupa paras pelajar tidak boleh menjadi penyebab kenapa guru bertindak sebaliknya. Selain daripada itu. Perkataan-perkataan guru.

Mematuhi prosedur merupakan satu amalan etika perguruan. Sekiranya guru memahami dan menjalankan tugas mengikut etika yang ditetapkan. Masyarakat akan memandang rendah martabat guru yang mengambil sikap tidak ambil peduli ini. Selain daripada itu adalah dicadangkan agar sistem kawalan keselamatan swasta sekarang di mansuhkan dan digantikan dengan sistem kawalan keselamatan yang digunapakai oleh Bank Simpanan Nasional.1 “Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain. guru-guru dinasihatkan agar mematuhi prosedur-prosedur keselamatan terutama jika melakukan aktiviti yang berisiko seperti lawatan. perkhemahan dan sebagainya. Kecuaian akan menyebabkan ibu bapa mengambil tindakan mahkamah terhadap guru dan sekolah. Dalam isu ini juga. Guru-guru mungkin selamat daripada kes mahkamah. undang-undang akan menyebelahi kita. penuh dedikasi akan tercalar kerana kes sebegini. Masalahnya sekarang adakah sekolah. Perkara 1. tetapi nilai moral guru yang berhemah tinggi. Bahagian 1. perkelahan.” Nilai etika perguruan yang terpenting ialah tanggungjawab menjaga keselamatan dan kebajikan pelajar. Isu Nilai Bersyukur . ditambah lagi dengan umur pelajar yang masih rendah koordinasi mata dengan tindakan.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 “Guru harus menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar. teliti dan ceria. 5. adalah satu rujukan yang penting. kerana ia berlaku di luar kawasan sekolah. Guru-guru yang beretika akan memastikan anak-anak muridnya melintas jalan dengan selamat. bukan hanya mengharapkan pengawal keselamatan sahaja. walaupun kes dibawa ke mahkamah. Pengetua dan guru-guru harus melihatnya sebagai satu aspek penting dalam pengurusan sekolah. Pihak guru telah sedia maklum akan risiko kemalangan di kawasan tersebut. guru-guru terutamanya. telah mengambil langkah-langkah keselamatan untuk menjauhi daripada berlakunya kecuaian. Keselamatan pelajar menjadi satu tugas yang penuh cabaran digalas oleh guru dan pengetua. Kes pelajar dilanggar mati di luar sekolah. sukan. tidak cuai atau merungut” dan Tatasusila Profesion Perguruan. Keselamatan pelajar berkait rapat dengan isu kecuaian.

Ada di kalangan mereka yang bertukar karier semata-mata untuk bekerja di kawasan bandarbandar besar. anugerah dan nikmat yang diterima. kadang-kadang pasang. Di sini unsur reda membawa konsep nilai bersyukur. Ada pula guru merungut kerana tidak diberi markah yang tinggi untuk Penilaian Prestasi. Satu isu lagi ialah isu penempatan guru. kerana tidak semestinya jika yang datang itu tidak baik. Guru-guru yang dihantar bertugas di sekolah yang mereka kurang ingini. kadang-kadang surut. Ini semua merupakan contoh-contoh guru kita yang kurang beretika kerana tidak menanamkan nilai kesyukuran dalam diri mereka. Satu contoh. dan ada masanya di atas dan ada ketikanya kita di bawah.39. Dalam satu ucapan. Sistem pendidikan tidak memerlukan tenaga-tenaga yang kurang beretika ini.net/modules) Satu elemen nilai kesyukuran dalam etika KPM ialah berpuas hati dengan nikmat yang diperolehi seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan. Seandainya guru-guru dapat menyerapi nilai ini. Fong Chan Onn (1997) menjelaskan ramai guru Bahasa Inggeris enggan bertugas di pedalaman (lihat http://161. seronok dan lancar. seperti tahap akademik yang rendah dengan masalah disiplin sukar dikawal dan dilabel oleh rakan-rakan. Sebenarnya kita telah diberi peluang mengubah tingkahlaku disiplin dan akademik kelas berkenaan. mereka mampu melaksanakan tugas dengan hati yang tenang. jika kita diarah mengajar kelas yang mencabar kesabaran kita. Tekadkan untuk melahirkan pelajar yang mampu mengubah persepsi guru-guru lain. Hasilnya pasti kepuasan dan nikmat yang tidak terbeli harganya. Namun begitu adalah wajar bagi kita turut bersyukur sekiranya sesuatu yang datang itu bukan dalam bentuk yang menyeronokkan kerana sudah menjadi lumrah kehidupan adakalanya suka dan ada kalanya kita sedih. kita wajib bersyukur.251/akhbar/teaching/1997/um97826. .htm).PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Nilai bersyukur bolehlah jika kita katakan berterima kasih dan menghargai setiap pemberian.139. berusaha untuk bertukar sekolah. Terdapat banyak aduan oleh pihak guru kepada pihak jabatan pendidikan yang menggambarkan guru-guru tidak mempunyai nilai ini seperti dalam kes pembayaran skim baucer tuisyen yang lewat diterima (lihat http://www.” Bagi masyarakat Islam bersyukur dilahirkan dengan puji-pujian bagiNya. akan berakhir dengan tidak baik. Dikatakan juga “pasti ada hikmah di sebalik sesuatu kejadian.tranungkite. Itu juga kita harus bersyukur.

edu/harassment/legal/ Kita tidak harus terikat kepada pengertian itu sahaja. Situasi gangguan seksual yang berlaku juga tidak semestinya memberi kesan kepada kedudukan mangsa dari segi kerja. tetapi pihak yang terasa terganggu dengan perbuatan pemangsa. masalah yang berlaku ialah mangsa gagal membuat laporan kerana takut. Seperkara lagi. gangguan seksual boleh berlaku di antara pengetua – guru-guru (dan kakitangan) – pelajar. guru-guru harus mempunyai rasa reda dan anggap bahawa pasti ada yang menunggu di sana yang kita belum tahu. Biasanya.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Untuk mengatasi masalah ini. 6. Di sekolah. malu atau tidak tahu ia sebenarnya gangguan seksual. Bagi mendapatkan definasi yang lebih tepat mengenai gangguan seksual di tempat kerja definisi United State Equal Employment Opportunity Commision (USEEOC) di Amerika Syarikat adalah lebih sesuai untuk dibincangkan. Ia menyebut: “Unwelcome sexual advance. Undang-undang pula perlukan bukti kukuh untuk menerima pertuduhan. . requests for sexual favors and otherverbal or physical conduct of a sexual nature when submission to or rejection of this conduct explicitly or implicitly affects an individuals employment unreasonably interferes with an individual’s work performance or creates an intimidating. Di Malaysia. visual. psikologi atau fizikal. tidak semestinya lelaki sahaja. bukan lisan. Isu Gangguan Seksual Satu definisi gangguan seksual yang mudah ialah apa-apa perbuatan bersifat seksual yang tidak diingini dan memberikan kesan sebagai satu gangguan secara lisan. hostile or offensive work environment. kerana.” USEEOC.http://www. yang menjadi mangsa ialah golongan pelajar. Mereka tidak harus diberi muka dengan kelulusan permohonan pertukaran atau pengubahsuaian penempatan kerana mereka merupakan professional yang tidak beretika. beberapa perkara lain harus diambil perhatian iaitu pengganggu boleh juga seorang perempuan. pihak yang menjadi mangsa tidak semestinya subjek yang diganggu. Guru-guru yang enggan untuk dihantar bertugas di kawasan pedalaman harus dihentikan kerana mereka merupakan golongan yang tidak tahu bersyukur. kenaikan pangkat atau pendapatannya.psu.de2.

Adakan satu polisi bertulis dan disebar dan di tampal di tempat kerja mengenai gangguan seksual b. c.htm) perkara-perkara berikut harus dilakukan oleh majikan.network54. Satu lagi langkah proaktif yang boleh diambil ialah menjadi ahli persatuanpersatuan tertentu yang menjaga hal ehwal pekerja daripada gangguan seksual.com/. Di Amerika Syarikat telah wujud EVAW (End Violence Against .PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Kita lihat satu kes serius di negeri China seperti yang dilapor oleh Berita Harian dalam www.bharian. a.my/m/BHarian/Sunday/Dunia/20050911103703/Article/pp_ index_html. Polisi tersebut harus mengandungi definisi yang jelas dengan penerangan dan contoh yang sesuai. EVAW (End Violence Against Women International) pula mencadangkan dalam laman web mereka (G:\About EVAW International.com. d. Kes seperti ini juga berlaku dengan banyak sekali di Malaysia yang melibatkan guru-guru biasa hingga pengetua sekolah agama. 2004 yang melibatkan kejadian rogol oleh seorang guru ke atas pelajar cacat di sekolah khas seperti yang dilaporkan dalam http://www. Kes seorang guru yang dihukum mati kerana kesalahan merogol 32 orang pelajarnya yang berusia 14 tahun selama dua tahun. Polisi harus mengandungi galakan daripada pengurusan untuk mangsa membuat aduan. Satu kes di Tuaran pada 25 Feb. Pihak pengurusan harus mengadakan latihan berterusan tentang antigangguan seksual kepada kakitangannya. Satu langkah proaktif yang boleh dilakukan oleh bakal mangsa ialah mengelak daripada menjadi mangsa.

PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Women) International yang antara lain bertujuan untuk membela mangsamangsa gangguan seksual. 7. Ini termasuklah menyediakan pegawai-pegawai untuk membantu mangsa. Persatuan sebegini harus di anggotai bukan sahaja oleh mereka yang pernah menjadi mangsa atau mangsa-mangsa baru tetapi juga mereka yang tergolong daripada bakal mangsa.Adalah diingatkan tentang kepentingan guru-guru supaya memartabatkan profesionalisme perguruan dengan cara memahami dan menghayati etika perguruan. Di Malaysia juga kita mempunyai cawangan Women’s Aid Organisation (Persatuan Pertolongan Wanita). adakah guru-guru kita tahu dan sedar akan wujudnya etika perguruan yang menjadi garis panduan bagi semua guru di Malaysia ini? Etika perguruan Malaysia dibaca dengan nama “Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia” yang terdapat di bahagian awal Buku Rekod Pengajaran guru-guru (Mok Soon Sang. ia amat malang bagi dunia profesion perguruan. bahagian terakhir perbincangan isu etika ini akan cuba mengupas etika perguruan itu sendiri. Pertama. sekiranya guruguru sendiri tidak mengetahui tentang keujudan etika perguruan ini. Isu Konten Etika Perguruan Dalam kita melihat isu-isu di atas. Adakah terdapat kursus etika diajar dalam program pendidikan sama ada di universiti-universiti atau di maktab-maktab (sekarang institusi) perguruan? Sehingga kini belum terdapat satu kertas atau kursus khas untuk semua bakal guru dislotkan dalam program pengijazahan perguruan selain daripada ia disisipkan dalam kuliah-kuliah pedagogi atau kursus pendidikan lain. Namun begitu. 2000). . mengambil tindakan yang sewajarnya yang akan memahamkan golongan pemangsa daripada melakukan gangguan seksual dan membawa pemangsa ke muka pengadilan.

mereka sendiri mungkin tidak dapat memberi penjelasan kepada guru-guru. Kelebihan menjadikan etika perguruan amalan pentadbir setiap hari dijangka akan turut mempengaruhi staf-staf di bawahnya. Perkara 1. Tetapi. memahami dan menghayati etika perguruan ini. Contohnya. Persoalan seterusnya ialah. Mereka yang telah menjadi ahli juga. Perkara 4.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Persoalan ketiga. apatah lagi untuk dijadikan panduan menegur guru-guru ataupun membincangkannya dalam mesyuarat guru. Atau mungkin guru-guru sememangnya tidak mengetahui terdapat peruntukan-peruntukan yang bertentangan dengan amalan mereka? Jika ini berlaku. bagaimana seseorang guru akan menafsir Tatasusila Profesion Perguruan. etika perguruan kita sudah tidak lagi sesuai kerana terdapat perkara-perkara . Seorang guru mungkin akan menafsirkan keputusan ujian sekolah mahupun peperiksaan awam sebagai tidak termasuk dalam tafsiran perkara ini. guru-guru ini juga akan mengubah penafsirannya terhadap perkara ini. adakah Pengetua atau Guru Besar menekankan perkara etika perguruan sepanjang masa di sekolah? Atau sekurang-kurangnya pada mesyuarat guru? Pengetua atau Guru Besar harus menghafal. Bahagian 1: Tanggungjawab Terhadap Pelajar. bagaimana mentafsir etika perguruan ini? Lain individu melihat atau memahami atau mempunyai penafsiran yang berbezabeza tentang sesuatu etika. ia tidak lagi dipedulikan oleh pihak sekolah.3 “Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya”. walaupun amalan tersebut melanggar etika perguruan. Guru-guru lain pula mungkin menafsir sebaliknya.6 “Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru”. sekiranya sudah menjadi amalan sekolah tersebut. adakah ia masih relevan dengan keadaan semasa? Dengan perubahan dunia yang begitu pantas. Akhirnya. mungkin menjadi ahli tanpa menyedari bahawa mereka telah melaksanakan satu perkara daripada etika profesion merek Persoalan keenam daripada isu etika guru ini ialah. Ramai guru yang tidak menjadi ahli mana-mana persatuan atau kesatuan atau pertubuhan guru kerana tidak tahu akan wujudnya peruntukan ini dalam etika perguruan. Malang sekali. Keputusan ujian sepertinya akan dipaparkan secara terbuka pada papan kenyataan sekolah. Selain daripada bahagian di atas kita lihat pula contoh di Bahagian 4: Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat dan Profesion. lantas maruah pelajar dibiarkan jatuh akibat daripada amalan yang tidak beretika ini. agak malang bagi guru-guru tersebut yang telah melakukan pelanggaran etika tanpa disedari.

Lihat pula kepada penggunaan ICT. melayari laman porno. Di peringkat atasan pula. dicadangkan agar kod etika guru (Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia) digubal semula mengikut keperluan semasa. Ini dijangka mampu mengurangkan kes-kes guru bermasalah di sekolah. adakah etika kita sekarang ini covers penggunaan ICT ? Berita Harian (7 Jun 2005) menyiarkan artikel bertajuk “Kod etika Internet bendung khabar angin” melihat internet ibarat pisau yang “boleh memotong dan juga membunuh”. Persoalannya. Perkataan “Tatasusila” itu sendiri tidak lagi relevan dengan keadaan semasa. Telekomunikasi dan Multimedia. laluan internet juga disediakan tanpa bayaran oleh pihak sekolah. Hanson. Paling tidak etika perguruan ini dibawa ke dalam mesyuarat guru pertama setiap awal tahun untuk mengingatkan guru-guru tentang kepentingannya. Adalah disarankan agar pihak pengurusan sekolah mengambil berat akan etika profesion perguruan supaya semua guru di bawah pentadbiran mereka akan lebih beretika semasa menjalankan tugas. menubuhkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bertujuan mengadakan forum dan membincangkan “kod etika pengamal telekomunikasi dan multimedia” sangatlah dialu-alukan. 2003. Tindakan kerajaan melalui Kementerian Tenaga. 1998). malah ramai guru yang harus dipantau dan diawasi (Teori X) sentiasa (Lunenburg dan Ornstein. Penggubalan kod etika guru yang baru harus mengambil kira pandangan . Pihak pentadbir harus faham Teori Y (personaliti positif) tidak dimiliki oleh semua guru.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 yang tidak disentuh dalam etika kita tersebut. malah kerajaan membelanjakan ratusan juta ringgit kepada sekolah-sekolah luar bandar untuk menyediakan kelengkapan makmal komputer. Owens. Tindakan invividu atau kumpulan yang menyebarkan fitnah melalui laman web juga berleluasa sehingga mampu menimbulkan panik kepada masyarakat. Etika guru-guru dalam penggunaan ICT ini juga harus dimaktubkan dalam etika perguruan. tikus bermaharajalela”. Kepincangan belia yang mengadap komputer sepanjang hari berchatting. 2004. Guru-guru di sekolah sudah biasa dengan sindrom “kucing tiada. Boleh dikatakan semua sekolah mempunyai kemudahan komputer sekurang-kurangnya. asyik bermain video game dan terdapat pula laman web yang menyebarkan fitnah terhadap individu atau atau kerajaan. Selain daripada itu. Pentadbir sekolah dicadangkan menyediakan satu checklist pelanggaran etika oleh guru-guru sebagai semakan untuk dijadikan alat pengukuran dan penilaian sahsiah guru.

Bermula dengan teori-teori yang berkaitan. dan isu sekitar etika perguruan yang wujud pada masa ini. Jelas kepada kita bahawa nilai etika guru- . Bagi guru-guru. Kajian-kajian mengenai keberkesanan kod etika guru harus dijalankan secara komprehensif guna untuk mengetahui tahap kesedaran. diikuti dengan rasionalnya pembentukan sesuatu kod etika. isu dedikasi. isu ikhlas. Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia dan Perintah Am. Terdapat tujuh isu yang diketengahkan. isu bersyukur. Kesimpulan Guru-guru di Malaysia harus berasa bangga kerana profesion perguruan di Malaysia masih dipandang tinggi oleh masyarakat dan negara. Guru-guru harus mengamalkan etika-etika dan peraturan yang disediakan ini supaya masyarakat memandang tinggi dan yakin kepada profesionalisme guru-guru Malaysia. isu amanah. Bahagian seterusnya. Bahagian terakhir kita telah didedahkan dengan beberapa isu yang berkaitan dengan pematuhan etika perguruan. iaitu. Beberapa cadangan juga disarankan dalam kupasan setiap isu untuk memperbaiki keadaan yang wujud. kita adalah terikat kepada etika Kementerian Pelajaran. nilai moral yang seharusnya ada pada seorang guru dan tanggungjawab seorang guru. walaupun semakin pudar pengiktirafan tersebut. permasalahan etika terutama yang berkaitan dengan dunia perguruan. Kita telah melihat bagaimana sesuatu kod etika perguruan dibina. kita melihat kepada prinsip-prinsip dan nilai etika seorang guru yang juga seorang penjawat awam. para guru harus bersyukur kerana tugas guru merupakan ibadah yang sangat dituntut dalam agama dan menjadi agenda utama kerajaan. Kerajaan masih memberikan peruntukan tertinggi kepada Kementerian Pelajaran dalam Belanjawan Negara.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 guru-guru secara keseluruhannya. Walaupun nilai ekonominya tidak berapa memberangsangkan. pengetahuan dan amalan guru-guru bersesuaian dengan etika perguruan. isu penilaian. isu gangguan seksual.

Selain daripada itu. Jurnal Pengurusan Pendidikan. • Asnah Abdul Hamid. Kepimpinan Pengajaran dan Konsep Kepimpinan Berpasukan . 5 – 15. 1990. 7 Jun 2005. Kod Etika Internet Bendung Khabar Angin. . pematuhan etika perguruan akan meningkatkan martabat guru-guru Malaysia. Ogos 1990. Wawasan. Jld. 5.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 guru banyak “dipalit arang” oleh segelintir yang tidak seharusnya menceburi bidang perguruan. Nilai dan Etika Profesional dalam Perkhidmatan Pendidikan. Adalah amat diharapkan agar guru-guru tidak akan melanggar etika perguruan kerana ia merupakan landasan yang menuju kepada tingkahlaku yang akan dipandang tinggi oleh masyarakat. 1996. 29 – 40 • Berita Harian. BIBLIOGRAFI • Buku Rujukan • Abdullah Bakri.

Who Am I In The Lives of Children? : An Introduction to Teaching Young Children. Kuala Lumpur: Teks Publishing. 2001. dan Gewirtz. Ideology. E. (ed). 1996. Buckingham: Open University Press. Profil Pengetua/Guru Besar Berkesan. dan Maguire. 1997. E. 2005.M. Educational Administration and Organizational Behavior (Edisi 5). 1989. Strategi Pentadbiran Pendidikan. 1979. J. M. Christensen. Kachar. dan Maguire. • Foo Say Fooi. Values and Schooling dalam Dillon. • Feeney. S. A. . • Institut Aminudin Baki. 37 – 49.. dan Moravcik. Merill • Feeney. S. J. Serdang: Penerbit UPM. P. (ed). D. Boston: Allyn and Bacon. 15 Disember 1997 • Kamarudin Hj. D. Ohio : Charles E. 2001. Buckingham: Open University Press. : Jaminan Peningkatan • Hanson. 2003. Becoming A Teacher: Issues in Secondary Teaching. Becoming A Teacher: Issues in Secondary Teaching. Who Am I In The Lives of Children?: An Introduction to Teaching Young Children. Etika Perguruan Profesionalisme. New Jersey: Prentice Hall. S. Kementerian Pendidikan Malaysia.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Black. M.36. • Cribb. dan Christensen. Evidence and the Raising of Standards dalam Dillon. 25 .

1996. Sekolah dan Nilai Moral. Theory and Practice ( Edisi 7 ). New Jersey : Prentice Hall. Jurnal Kementerian Pelajaran Malaysia. A. . • Sufean Hussin. New Jersey: Prentice Hall. 26 Okt. F. New York: Teacher College Press. Boston: Allyn and Bacon.P.G. M. 2004. Education As A Profession. Pendidikan di Malaysia (Edisi 7). Educational Administration: Concepts and Practices (Edisi 4). • Thiroux J. Belmont: Wadsworth / Thomson • Mok Soon Sang. • Omens. K. Organizational Behavior in Education (Edisi 6). The Ethics of Teaching. J. 1997. F. Utusan Melayu. Pendidikan di Malaysia: Sejarah. 23 (58) April 1978. dan Soltis.C.H. • Mukherjee. 2000. 1998. 1956. Sistem dan Falsafah. 1997. 2001. 1978. • Strike. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman. • Lunenberg. Kuala Lumpur: DBP. G. 1998. Ethics. R.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Lieberman. 28 – 33. dan Ornstein. Jld.C. • Radzuan Hassan. A.

(tanpa tarikh).htm ( 13 Sept.us/gbu.139.php? name=News&file=article&sid=131 (9 Sept.39. Guru AJK UMNO Dungun Abai Tanggungjawab. 2005) . 11 Sept.net/modules.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • _____. 2004. Guru Bahasa Inggeris Enggan Ke Desa.unity. atas talian.bharian. atas talian http://buletinonline.html %20%203%209%202005 (3 Sept 2005) • Azman Md. Code of Ethics. Perintah-perintah Am: Bab A – Bab G.htm (3 Sept.org/education/ltcode.k12. Guru Rogol 32 Pelajar. (tanpa tarikh). 2005. Nor.com. atas talian http://www. Code of Ethics. Kuala Lumpur: MDC • Atas Talian • Alabama Education Association. 2005) • Association of Unity Churches. 2005) • • • Berita Harian. 1996.251/akhbar/teaching/1997/um97826. atas talian.my/m/BHarian/Sunday/Dunia/2005091110370 3/Article/pp_index_html 20050911103703/Article/pp_index_html (11 Sept 2005) • Buletin Online. http://www. http://www.shelbyed. 25 Ogos 1997.al. atas talian. http://161.

A Professional Code of Ethics for Teacher Educators: A Proposal to Stimulate Discussion and Debate.my/arkib/a_berita/2002/5aug_tatatertib. atas talian. Rasuah: Beberapa Kes Melibatkan Sekolah. atas talian.us/edtech/healthtech/t-ethics.htm (15 Sept.http://sdmultimedia.ht m 2002/5aug_tatatertib. 2005) • New York State United Teachers. http://www. 2005) • • United State Equal Employment Opportunity Commision.com/icce/CodeTE9. 2005) Kant. . Sikap Ketua Jabatan Lewat Lapor Kes Tatatertib. atas talian.k12.org/newyorkteacher/2001-2002/020116ethics. atas talian.htm (3 Sept. • • Marzita Abdullah.kpm.nysut.tutor.htm 2005) talian. 2002. tanpa tarikh. atas http://www.suhsd. 2005) • Freitas.ppk.my/tutor/dunia. I.htm (3 Sept. Ethics. (tanpa tarikh). (3 Sept. D. 26 Mac 2004. http://www. tanpa tarikh.com. (tanpa tarikh). Seeking input on ethics code: Proposal lists six guiding principles for teachers.html ( Sep 2005) • • Syuhada Choo Abdullah. EVAW International Mission Statement. http://myschoolnet.htm ( 9 Sept. (atas talian) G:\About EVAW International.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • EVAW.ca. 2002.

atas talian.edu/harassment/legal/ (12 Ogos 2005) talian. 2005) • • ______ . 2004. (tanpa tarikh).stm MrsWorleyEthics/t. About The Teacher. http://www. http://www.tranungkite.php? name=News&file=article (11 Sept 2005) • • ______. Sept. Code of Ethics for Minnesota Teachers. 25 Feb. atas talian. Bayaran Skim Baucer Tuisyen Masih Belum Dijelaskan.us/html/012969.psu. atas talian.M.mn.network54.com/ (11 Sept. 2005) • ______.com/HI/MaryknollSchoolHighSchoolDivision/MrsWorleyEthics/t. atas http://www. http://teacherweb.htm (3 Sept.de2. 2005. http://education.state. atas talian. Worley S.stm (3 Sept. 2005 .net/modules. Guru Disyaki Rogol 2 Pelajar Bisu.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • • Sexual Harassment. 2001.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->