PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI

)

MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478

Pendahuluan Guru dianggap sebagai satu profesion yang paling murni. Ia juga dikatakan satu profesion yang paling unik. Namun berbeza daripada profesion yang lain seperti doktor, peguam dan arkitek, guru tidak mempunyai satu badan khas yang mengawal profesionalisme pengamal-pengamalnya selain daripada Unit Tatatertib Jabatan Negeri. Di Malaysia, adakalanya guru yang dianggap melanggar etika perguruan tidak akan diambil tindakan pecat atau lesen mengajar guru berkenaan ditarik balik. Oleh itu, di pihak guru, mereka harus mempunyai kualiti-kualiti yang boleh melahirkan pelajar-pelajar yang dikehendaki oleh ibu bapa, masyarakat, sektor-sektor pekerjaan dan aspirasi negara secara umumnya. Ini disebabkan sifat-sifat dan kualiti seorang guru akan memberi impak kepada para pelajar, ibu bapa dan rakan-rakan seprofesion. Antara kualiti-kualiti tersebut adalah mempunyai ilmu dan berjaya mempraktikkannya serta mempunyai rasa hormat dan bersikap penyayang terhadap anak-anak muridnya (Feeny, Christensen, 1979) berperawakan yang baik, bertenaga, bersifat humor, fleksibel dan peka (Feeny, Christensen & Moravcik, 1996). Sementara Bottery (dalam Cribb, Gewirtz, 2001) mencadangkan guru-guru bertindak sebagai penjaga dan pengantara nilai kepada kanak-kanak. Di dalam perbincangan tajuk ini, kita akan melihat kepada pengertian etika secara umum sebelum kita meninjau etika perguruan secara lebih dekat. Perbincangan juga akan melihat prinsip-prinsip etika perguruan dengan terperinci dan nilai etika yang harus ada kepada seorang pegawai pendidikan sebelum kita mengupas isu-isu yang berkaitan dengan etika perguruan dengan lebih lanjut. Pengertian Etika Apabila kita membicarakan etika, satu perkataan yang sinonim dengannya ialah moral, yang sangat berkait rapat malah seringkali diberi pengertian yang sama. Kita lihat perkaitan di antara etika dan moral dalam penjelasan di bawah. Etika berasal dari perkataan ethos dalam bahasa Greek. Mengikut Kamus Dwibahasa Dewan (2002), ethos bermaksud nilai moral, sistem kepercayaan, budaya atau keperibadian sesuatu bangsa. Manakala etika membawa pengertian satu sistem atau prinsip moral. Ia tidak lari daripada satu lagi kata sinonimnya iaitu moral yang diertikan sebagai prinsip apa yang

PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI)

MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478

dikatakan betul dan apa yang dikatakan salah. Feeny, Christensen & Moravcik (1996) meminta para profesional supaya bertindak dengan penuh beradab kerana ia mencerminkan perkara yang betul dan salah.Thiroux (2001), pula melihat etika sebagai satu teori mengenai tindakan individu, penafsirannya terhadap sesuatu kejadian dan mengapa individu bertindak sedemikian. Ia juga merupakan satu falsafah mengenai moral yang mementingkan tindakan seseorang individu bukannya. Dapatlah kita membuat rumusan bahawa etika sebagai satu landasan nilainilai mulia yang harus dipatuhi oleh kelompok-kelompok umum yang mana nilai-nilai baik atau salah itu bersifat sejagat. Etika sebagai disiplin falsafah yang memberi perhatian khusus kepada penilaian kritikal terhadap norma dan garis panduan tindakan individu yang piawai, yang mewajarkan tindakannya Etika bertindak melicinkan dan memperkukuhkan nilai-nilai, kepercayaan dan tanggungjawab dalam sesuatu profesion. Ia mampu menjadi satu norma dan standard perlakuan-perlakuan ahli organisasi dan interaksi antara ahli-ahli organisasi tersebut Dengan kata lain, etika bertindak sebagai cermin tingkah laku moral manusia. Teori-teori Berkaitan Etika Teori consequentialist , menurut Strike & Soltis (1998) mementingkan kesan daripada satu-satu keputusan tindakan yang diambil. Oleh itu sesuatu tindakan perlakuan akan dianggap bermoral jika ia membawa kesan yang lebih baik daripada tindakan alternatif. Namun begitu apakah kayu pengukur untuk menilai tahap kesan sesuatu tindakan dengan kesan alternatif yang tidak dilakukan? Adakah berlakunya penghakiman yang benar-benar sempurna? Bertentangan dengan teori di atas, teori nonconsequentialist melihat peraturan moral seharusnya bersifat sejagat. Menurut Strike & Soltis (1998) semua manusia mesti dilayan sama sahaja. Sesuatu tindakan yang dianggap salah akan tetap salah biar apapun justifikasi ataupun alasan untuk melakukan kesalahan itu. Pasti pendokong teori yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant ini tidak bersetuju dengan amalan mercy killing. Menurut kepercayaan golongan Kantian lagi, niat berbuat jahat sudah mencukupi untuk kita mengatakan seseorang itu tidak beretika. "In law a man is guilty when he violates the rights of others. In ethics he is guilty if he only thinks of doing so." -- Immanuel Kant dalam http://www.suhsd.k12.ca.us/edtech/healthtech/t-ethics.htm

PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI)

MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478

Satu lagi teori yang dikemukakan ialah teori virtue. Foo (2005) menggunakan istilah keperibadian mulia untuk menjelaskan teori ini. Teori ini disarikan daripada falsafah Aristotle tentang keperibadian mulia manusia yang terbahagi kepada keperibadian mulia bersifat intelektual dan bersifat moral. Keperibadian mulia bersifat intelektual merangkumi kemampuan seseorang untuk memahami, menaakul dan membuat penilaian. Manakala yang bersifat moral pula menghendaki manusia agar berkelakuan baik seperti jujur, tabah dan pemurah.

Pernyataan Masalah Sekolah sebagai agen sosialisasi yang paling penting bertindak untuk melahirkan warga yang mempunyai nilai-nilai sosial ( Mukherjee, 1978). Selain daripada itu ia berfungsi sebagai sebuah institusi pembangunan sumber manusia yang melahirkan komoditi modal manusia yang mempunyai sahsiah yang terpuji (Institut Aminudin Baki, 1997). Kamarudin Kachar (1989) pula menegaskan, peranan yang harus dimainkan oleh pemimpin pendidikan untuk melaksanakan dasar sistem pendidikan negara agar matlamat-matlamatnya tercapai. Pemimpin sekolah, terutamanya, harus memiliki kecekapan, kebolehan dan sifat-sifat adil, amanah, berdedikasi, berdaya usaha, bertanggungjawab, berdisiplin berakhlak tinggi. Jelas kepada kita bahawa penerapan nilai dan moral terpuji harus ada dalam diri setiap insan yang bernama guru. Nilai dan moral terpuji ini menjadi garis panduan kepada guru-guru yang diikat dalam istilah etika perguruan. Profesion perguruan Malaysia juga mempunyai etika perguruannya sendiri dikenali dengan nama Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia. Ia dikendong setiap waktu mengajar oleh guru-guru, namun tidak pasti sama ada ia tercicir atau tidak. Masalahnya, walaupun kita mempunyai etika, peraturan dan undangundang, masih berlaku banyak kes pelanggaran etika perguruan sama ada oleh guru-guru atau pengetua. Radzuan Hassan (1997) membangkitkan isu rasuah di kalangan pentadbir sekolah. Abdullah Bakri (1990) pula menimbulkan persoalah pengabaian tugas oleh guru-guru dan pengetua terutama dalam soal pelaksanaan pengajaran. Akhir sekali, Asnah Abdul Hamid (1996) menambah kepincangan di kalangan profesional perguruan yang gagal menjadikan nilai dan etika profesional sebagai garis panduan

ahliahli politik dan negara merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalam dunia pendidikan. Oleh itu kupasan penulisan ini akan berusaha untuk mengenengahkan isu-isu yang melibatkan etika profesion perguruan serta mencadangkan beberapa amalan yang mampu menanganinya.Masyarakat memandang tinggi profesion-profesion yang lain dan melihat guru sebagai satu profesion tidak setaraf doktor atau peguam atau jurutera yang mempunyai etika yang tetap dan dikawal oleh satu badan pemantau yang berhak menghukum ahli-ahlinya. sektor-sektor pekerjaan.htm ) Dalam pengurusan Pendidikan pula. kod etika dapat meyakinkan masyarakat tentang amalan-amalan professional sesuatu profesion. guru mampu menjadi role model kepada anak-anak muda. Guru sebagai satu entiti yang begitu unik kerana pelanggan guru itu bukan sahaja pelajar. kes mencederakan pelajar dan sebagainya yang melibatkan subjek guru menjadi topik hangat di dada akhbar yang melihat kes-kes begini sebagai satu sensasi. etika yang baik mampu mengujudkan budaya kerja yang cemerlang dan hasilnya ialah ia berjaya mengeluarkan para pelajar yang bakal menjadi ahli masyarakat yang berkualitI. Dengan itu. dalam http://sdmultimedia. Christensen & Moravcik (1996).Kod etika dikatakan sebagai cornerstones of a true profession (David Freitas. Kepentingan Etika Kepada Guru Sebagai satu profesion. malah ibu bapa. Kod etika dapat membantu pentadbir sekolah memberi argumentasi terhadap masyarakat jika mereka mempunyai pemahaman tentang kod etika guru ini. Selain daripada itu. Jadi etika perguruan amat penting untuk mengembalikan keyakinan masyarakat bahawa amalan profesionalisme perguruan berasaskan persetujuan bersama.com/icce/CodeTE9.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 semasa menjalankan tugas dan melaksanakan tanggungjawab profesional mereka. Menurut Feeny. etika perguruan juga dapat berfungsi sebagai panduarah dalam membantu guru melaksanakan apa yang dianggap betul. peranan dan tanggungjawab guru juga akan turut berubah. kod etika mampu bertindak sebagai panduan kepada pengamal apabila wujudnya dilema dan membantu pengamal melaksanakan tugas-tugas mereka. Nilai. dunia perguruan akan berubah dari masa ke semasa. . masyarakat. kes rogol.Selain itu. Pernyataan-pernyataan di atas cukup merunsingkan masyarakat terutama apabila kes rasuah.

mengharapkan guru bertindak sebagai orang perantara ibu bapa yang mahukan anak-anak mereka menyerapi nilai-nilai yang sesuai dengan anak-anak mereka yang bersifat passive imbiver. Kesimpulannya. 2005) juga meletakkan tanggungjawab melahirkan warga yang berhemah kepada ibu bapa. Black (2001) memohon jasa baik masyarakat supaya memberikan kebebasan kepada pihak sekolah dan guru untuk melaksanakan perubahan supaya mereka dapat bekerja tanpa tekanan. Beliau harus memahami nilai-nilai yang perlu ada pada seseorang guru seperti berilmu dan mempunyai rasa hormat serta menyayangi kanak-kanak.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Moral Seorang Guru Apakah yang dikehendaki daripada seorang guru? Persoalan ini mungkin amat sesuai juka kita melihat kualiti-kualiti guru dan tanggungjawab yang bebani ke atas guru. dalam perlaksanaan sesuatu inovasi ke arah meningkatkan kualiti pelajar. Guruguru. Inilah yang mempengaruhi ramai guru terutama di Barat meninggalkan profesion ini.Selain daripada itu. bukan sahaja sokongan dan bantuan kewangan. penuh kerjasama dan sikap yang membina. Inilah bentuk kerjasama yang diperlukan seorang guru dari masyarakat.Feeny & Christensen (1979) meletakkan beberapa syarat untuk menjadi guru yang berwibawa. juga dikehendaki menyampaikan dan mengindoktrinasikan para pelajarnya ke arah kebaikan. Ini selari dengan prinsip-prinsip etika seorang guru yang wajib berilmu dan menyediakan kanak-kanak ke arah menjadi insan yang berguna dan warganegara yang berdikari. Akauntabiliti Seorang Guru . seorang guru dengan pendapatan yang tidak setimpal (Foo. Prinsip Lieberman ( dalam Foo. 2005) harus menjalankan tugas-tugas yang semakin lama semakin membebankan. Maksudnya di sini pihak sekolah perlu berinteraksi dengan masyarakat secara mesra. Beliau juga menegaskan guru dalam membimbing pelajar harus bertindak sebagai fasilitator dan mewujudkan suasana yang dapat memberi faedah kepada mereka bila mereka keluar dari sistem pendidikan nanti. Cribb & Gewirtz (2001). selain bertindak sebagai in loco parentis.

Mereka mempunyai ruang dan peluang yang cukup luas untuk melakukan perkara ini. Mereka akan melakukan apa sahaja. mutual respect dengan majikannya dan hubungan sesama rakan sekerja.Terdapat banyak sekali kes.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Secara umumnya terdapat beberapa perkara yang wajar diambil perhatian oleh seorang guru berkaitan dengan akauntabiliti guru ini. seorang guru bertanggungjawab membawa para pelajar ke arah . walaupun tidak ada data khusus. Semua guru mengharapkan kedudukan autonomi mereka dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. interaksi dengan masyarakat. Sekiranya kuasa ini tidak digunakan dengan bijak pasti berlaku penyelewengan dan ini tidak sihat kepada organisasi pendidikan dalam usaha memartabatkan profesion perguruan. Sains Tulen. Mengikut Foo (2005) seorang guru harus mengelakkan diri daripada mengindoktrinasikan pelajarnya dengan apa-apa fahaman atau kepercayaan atau falsafah yang dipegangnya. terdapat sekolah yang berusaha untuk meningkatkan peratus kelulusan. Dikhuatiri guru akan menggunakan ini untuk merosakkan seseorang pelajar dengan cara yang tidak bertanggungjawab. di mana pihak sekolah memaparkan markah atau gred yang diperolehi pelajar kepada umum seperti melekatkan rekod pencapaian pelajar di papan kenyataan. agama. termasuklah mengeluarkan nama pelajar yang dijangka gagal daripada daftar calon sekolah kepada calon persendirian.Menjauhi amalan matlamat menghalalkan cara merupakan satu tangungjawab kerana ia bertentangan dengan objektif utama pendidikan iaitu memindahkan ilmu dan menanam nilai-nilai murni. Prinsip-prinsip Etika Profesional Mengikut Lieberman (1956) prinsip-prinsip Etika Profesion Perguruan harus merangkumi prinsip tanggungjawab guru terhadap pelajar. Ini amalan tidak beretika seorang guru. Dalam isu penilaian. Kemahiran Hidup dan sebagainya.Menggunakan kuasanya secara bijaksana. Menilai pelajar secara adil dan saksama.Dalam profesion perguruan. kedudukan dan sebagainya. Adalah menjadi satu amalan tidak beretika jika seseorang guru membuat penilaian berasaskan faktor bangsa. Sebenarnya ini menyalahi etika keguruan yang memberi hak kerahsiaan kepada pelajar. Sistem penilaian peperiksaan awam sekarang banyak memberi ruang kepada guru-guru membuat penilaian bagi subjek-subjek seperti bahasa. perkongsian dengan ibu bapa.

Salah satunya kerana keunikan hubungan antara seorang guru dengan rakan sekerjanya. Menurutnya.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 pemerolehan ilmu dan seterusnya menyediakan mereka ke arah amalan demokrasi. Profesion perguruan melibatkan bukan sahaja tingkah laku guru secara peribadi tetapi juga merangkumi interaksi sekolah dengan masyarakat. Adalah dikatakan profesion perguruan berbeza daripada profesion-profesion yang lain. Adalah amat molek jika hubungan ini bersifat mutual respect dan saling mempercayai agar tugas dapat dilaksanakan dengan ikhlas. tanggungjawab professional guru meliputi tanggungjawab terhadap pelajar.Dalam hubungan antara guru dan ibubapa pula. Ini merupakan prinsip etika professional dalam hubungan antara guru dan murid.Ahli-ahli profesion perguruan tidak dapat lari daripada tanggungjawab berkaitan dengan kariernya. Prinsip oleh Lieberman ini diakui oleh Sufean Hussin (1996). . Hubungan guru dengan masyarakat harus berlangsung dalam suasana mesra. Jika amalan ini berjaya dilaksanakan. menjadi orang yang berguna kepada masyarakat dan negara dan individu yang berdikari. pemantauan dan arahan daripada pihak atasan akan berlangsung dalam jumlah yang sangat minimum dan guru-guru akan merasai bahawa mereka merupakan individu yang sangat meyakinkan pihak atasan. ahli-ahli profesion perguruan berkongsi tugas dengan ibu bapa membentuk perlakuan kanak-kanak ke arah matlamat akhir yang diterima masyarakat. Tanggungjawab ini bersifat tanggungjawab di antara pekerja dengan majikan. Masyarakat sentiasa mengharapkan sekolah supaya melahirkan ahli masyarakat yang mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. Ada keunikan hubungan dan kualiti professional antara sesama guru. Kerjasama antara guru dengan rakan sejawat mampu memecahkan halangan yang sebesar manapun. Guru juga berperanan membantu mereka mencapai kebahagiaan hidup. dan sikap yang membina. Keberkesanan kaedah pengajaran bergantung kepada hubungan kerjasama antara sekolah dan rumah. Guru-guru pula perlukan masyarakat di luar agar menyediakan peluang-peluang untuk anak-anak didik mereka apabila mereka tamat persekolahan seperti menyambung pelajaran atau bekerja. terutama bila ia melibatkan prubahan dalam kurikulum dan system pendidikan. manakala ibubapa pula mengharap guru agar dapat menjadikan anak-anak mereka manusia yang berjaya. Guru menggesa ibubapa sentiasa mengawasi aktiviti pelajar di rumah seperti membuat kerja rumah. bersifat kerjasama.

Prinsip ketekunan pula menghendaki guru mengesan potensi pelajarpelajarnya dan sedia menerima perbezaan individu pelajar dan seterusnya menjadikan ia asas untuk membimbing mereka ke arah kecemerlangan.gov/tcert/resteachers/codeofethics.al.html. ibu bapa dan negara. tempat asal.us/gbu. Pelajar tidak harus dimalukan atau direndah-rendahkan dengan mendedahkan maklumat-maklumat yang boleh memalukan atau menjatuhkan maruah atau merendahkan nilai diri dan jati diri pelajarnya.htm. rakan sejawat. ibubapa. Kod Etika Guru-guru Minnesota dalam http://education. seorang guru tidak wajar mengaibkan rakan-rakan sejawatan mereka dan tidak harus melobi dengan apa cara sekalipun untuk mendapat kenaikan pangkat atau markah yang tinggi dalam penilaian prestasi tahunan.com/icce/CodeTE9. Malah Sheila Worley dalam http://teacherweb.unity.Prinsip kelima ialah prinsip kesetiaan terhadap profesionnya yang menegah seorang guru daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sopan. guruguru Association of Unity Churches dalam http://www.htm dan Tatasusila (Etika) Profesion Perguruan Malaysia memperakui tanggungjawab guru terhadap pelajar. prinsip keterbukaan di mana sifat jujur sangat diutamakan.mn. Akhir sekali guru dilarang mengajar sesuatu yang boleh merosakkan ke[pentingan pelajar. dan ibu bapa. agama atau kepercayaan.Kedua.shelbyed.htm. profesion perguruan. Kod Etika Guru oleh Alabama Education Association dalam http://www.us/html/012969. Sifat adil juga penting dalam mengambil apa-apa tindakan terhadap para pelajar tanpa mengambil kira jantina.nysed. Prinsip ini turut menuntut seorang guru bertindak sebagai ibu bapa ganti dalam usaha membentuk tingkah laku pelajar ke arah matlamat yang ingin dicapai.com/HI/MaryknollSchoolHighSchoolDivision/t. Pertama beliau melihat prinsip kesaksamaan dimana setiap guru mesti melayan semua pelajar tanpa mengira bangsa.highered. David Freitas dalam http://sdmultimedia. fahaman politik. Foo (2005) yang merumuskan kod etika universal oleh Larry Colero pula membincangkan enam prinsip yang perlu dalam pembentukan kod etika perguruan. latar belakang pelajar.. kemampuan akademik dan sebagainya. masyarakat dan negara dalam pembinaan etika perguruan.htm. masyarakat dan negara.k12.Prinsip seterusnya berkaitan dengan prinsip kerahsiaan dimana guru diminta supaya menghormati hak kerahsiaan para pelajar.state.Prinsip terakhir .stm.org/education/ltcode. Selain dari pada itu.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 rakan sejawat dan profesion perguruan. New York State United Teachers dalam http://www.

Prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Prinsip Pertama: Niat yang Betul Prinsip ini menuntut agar setiap warga Kementerian melaksanakan tugas dengan niat yang betul. pertuturan dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa. persatuan atau peribadi. dan Sentiasa membarui niat untuk kebaikan. Juga guru tidak boleh menerima atau meminta hadiah daripada pelajar dan ibu bapa berkaitan dengan tugastugas keguruannya. • Menunjukkan penampilan diri. Terdapat empat jangkaan nilai kerja yang diharapkan daripada amalan prinsip pertama ini. Memberikan sumbangan bermutu. Prinsip ini turut melarang guru mengiklankan kelas-kelas tuisyen yang beliau mempunyai kepentingan di dalamnya.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 dalam pembentukan etika perguruan ialah prinsip mengelakkan konflik kepentingan peribadi. misi. iaitu: Memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara. . sebagaimana yang dituntut oleh agama. Warga Kementerian diminta agar mengamalkan nilai-nilai yang berikut semasa melakukan tugas mereka. selaras dengan nilai kerja yang dicadangkan. semua warga Kementerian diseru agar melaksanakan tugas dengan sempurna untuk mencapai hasil yang berkualiti di samping memperbaiki imej organisasi. Guru-guru disaran agar mengutamakan kepentingan pelajar lebih daripada kepentingan masyarakat. matlamat dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. Prinsip Kedua: Perlakuan yang Baik Berdasarkan prinsip ini.

Prinsip Ketiga: Penggerak ke arah Kebaikan • Setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia diseru supaya menjadi penggerak ke arah kebaikan. Berikut merupakan apa yang disarankan berdasarkan prinsip ini. Untuk mematuhi prinsip ini. sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. perlakuan-perlakuan seperti yang berikut haruslah menjadi amalan: Sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan. Menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik. maju. Aspek ini amat penting kerana salah satu elemen yang amat penting dalam pengurusan organisasi hari ini ialah memenuhi keperluan pelanggan dan memberikan kepuasan kepada mereka.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Memberikan kepuasan kepada pelanggan. Berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan cirri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawat. berdaya saing dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. dan Sentiasa berusaha untuk menjadi pekerja yang baik. tindakan. dan • Menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. pengucapan dan . • • • Prinsip Keempat: Mengotakan Apa yang Dikatakan Prinsip ini menuntut agar semua warga Kementerian sentiasa berusaha melaksanakan apa yang dikatakan.

tanpa menyeleweng dan cuai. Sentiasa mematuhi peraturan dan arahan perkhidmatan. Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan serta tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi. mulia. Berdisiplin dan mengawal diri serta tidak melakukan sesuatu yang boleh menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. berdisiplin dan beradab. dan • . dengan penuh Bersikap jujur serta setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • • Apa yang dilakukan mesti sesuai dengan apa yang diucapkan. amanah bermaksud sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahkan kuasa dan kedudukan Berikut merupakan beberapa amalan amanah yang dikemukakan: • • • Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan tanggungjawab. dan Sentiasa menepati apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan. Nilai-nilai Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Nilai Pertama: Amanah Secara umumnya. Semua warga Kementerian perlu mengamalkan perlakuan-perlakuan seperti berikut: • • • Sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terkandung dalam ajaran agama. dan Sentiasa berpandukan prosedur serta kaedah yang sesuai dan betul. Prinsip Kelima: Berdisiplin dan Beradab Warga Kementerian hendaklah sentiasa melakukan aktiviti yang berperaturan.

Amalan-amalan yang diperakukan termasuklah: . Nilai Kedua: Benar Nilai benar telah ditafsirkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai benar pada niat dan perbuatan. tanpa niat yang tersembunyi mahupun mengharapkan balasan.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Bercakap benar dan menepati janji. Antara perlakuan yang diharapkan daripada warga Kementerian yang memperlihatkan nilai ini adalah seperti yang berikut: • Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan. • • • • Nilai Ketiga: Bijaksana Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia mentafsirkan nilai bijaksana sebagai menggunakan pemikiran dengan bijaksana dengan membuat keputusan dan tindakan yang sesuai dengan masa serta keadaan. tidak bercakap bohong dan mungkir janji. ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama. dan Rela berkongsi pengalaman. Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat daripada orang lain dengan tidak bersikap sombong atau angkuh. Memberikan atau menerima arahan yang jelas serta tepat dan tidak mengelirukan.

Amalanamalan atau nilai yang diharapkan adalah seperti berikut: . Berpuas hati dengan nikmat yang diperolehi seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan. dan ketetapan. kepakaran dan profesionalisme.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Menggunakan seluruh potensi. Perlakuanperlakuan yang dicadangkan ialah: Sentiasa menghargai anugerah yang diterima tanpa menganggap kejayaankejayaan sebagai hak. Nilai kelima: Dedikasi Dedikasi bermaksud berminat dan rela mengorbankan masa serta tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti. dan Sentiasa meningkatkan ilmu. Mempunyai fikiran dan pertimbangan yang rasional dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan serta emosi. keupayaan dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang dan tidak mengambil jalan mudah. • • • Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka. Tenang menghadapi masalah dan reda menerima kegagalan dan ujian serta tidak berputus asa. berdendam atau menabur fitnah. • • • Nilai Keempat: Bersyukur Bersyukur bermaksud perasaan dan perlakuan yang menunjukkan penghargaan atas nikmat atau pemberian yang diterima. Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti.

• • • • Sanggup berkorban perkhidmatan. dan Memberikan layanan yang baik. bukan kerana pangkat. masa dan tenaga demi kepentingan Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja sentiasa berkualiti. Ia dapat ditunjukkan seperti berikut: • Bersifat pemaaf dan penyayang. tanpa mengira pangkat. kedudukan atau mendapat perhatian orang lain. hati yang suci. tidak berpurapura atau berusaha mengelakkan daripada tanggungjawab. status atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih. • . Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk. sombong atau suka meninggi diri. Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi. tidak cuai atau merungut. Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar. dan Cergas dan organisasi. Amalan-amalan yang mencerminkan nilai ini adalah seperti berikut: • • Menerima tanggungjawab dengan rela. tidak berdendam. pantas bekerja dan hasilnya menepati kehendak Nilai keenam: Ikhlas Ikhlas bermaksud menunaikan tanggungjawab dengan suci hati untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran atau balasan.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas dengan tidak mencari helah. teliti dan ceria. menghargai serta mengambil berat. • Nilai Ketujuh: Penyayang Nilai penyayang membawa maksud perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami.

. Peraturan 4 (2) Seorang pegawai tidak boleh: (a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya. (c) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa – (i) dia telah membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai seorang pegawai awam. Perintah Am Bab D.Peraturanperaturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Ini disebabkan semua penjawat awam adalah tertakluk kepada perintah ini termasuklah guru. Peraturan 4 (2) secara terperinci kerana ia sangat signifikan dengan isu yang bakal kita bincangkan nanti. satu perkara yang harus kita perbincangkan ialah Perintah Am Bab D . Kita lihat Bahagian II.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • • • Bertimbangrasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas. Pematuhan Etika Perguruan Apabila kita membincangkan isu pematuhan etika perguruan. Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh mesra. (b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya. Bahagian II. dan Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian. atau (ii) dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri.

1 Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain. 1. mental. (f) tidak jujur atau tidak amanah. keturunan atau agama. Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia 1. emosi. (i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. 1.2 Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani. (e) kurang cekap atau kurang berusaha. Lampiran etika ini terdapat di bahagian awal Buku Rancangan Mengajar guru-guru. ekonomi. sama ada tuntutan itu adalah tuntutan sendiri atau tuntutan anggota-anggota perkhidmatan awam yang lain. Kita perhatikan etika berkenaan.3 Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. politik. (g) tidak bertanggungjawab.4 Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. Tanggungjawab Terhadap Pelajar. 1. (h) membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan berhubungan dengan perkhidmatan awam. sosial. dan (j) cuai dalam melaksanakan tugasnya. Profesion perguruan di Malaysia juga mempunyai kod etikanya yang dikenali dengan nama Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia. .PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 (d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. 1.

lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas. penyelidikan. 3. 2.5 Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian. ataupun yang bertentangan dengan Rukunegara.3 Menggangap semua maklumat yang diberikan oleh ibubapa mengenai keadaan rumahtangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkan kepada sesiapa kecuali mereka yang berhak mengetahuinya . Tanggungjawab Terhadap Ibubapa 2. 1. 2. menghormati orang tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberi contoh yang baik kepada pelajar.2 Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumahtangga. dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibubapa secara teliti dan bijaksana. 3. Tanggungjawab Terhadap Masyarakat dan Negara 3.6 Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibubapa atau penjaga mereka. masyarakat atau negara. 2. mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.4 Memberi maklumat kepada ibubapa demi kepentingan anak-anak mereka.1 Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. 2.5 Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi pelajar. bertanggungjawab dan berguna.2 Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai-nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka menjadi warganegara yang taat setia. 2. keturunan dan agama. 2.1 Menghormati tanggungjawab utama ibubapa terhadap anak-anak mereka. persidangan. .6 Menunjukkan suatu cara pakaian.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 1.

4.1 Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibubapa atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. Isu Penilaian Apabila kita menyentuh isu penilaian.3 Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggung-jawab kami dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.4 Sentiasa berusaha membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan. 4.2 Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru. kita harus berbalik kepada persoalan asas iaitu. Bagi guru-guru di sekolah kita telah dilatih dengan objektif sesuatu penilaian iaitu sebagai satu kayu pengukur apakah pelajar telah mahir dengan dengan pengajaran kita. guru dapat membuat sesuatu seperti program pengayaan atau pemulihan. Namun kita telah biasa dengan fenomena yang melihat penilaian terhadap prestasi akademik pelajar mencerminkan apa yang telah guru buat selama . Hasil daripada analisis itu. 4. 4. Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat dan Profesion Perguruan 4.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 3.5 Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.3 Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. 1. 4. 4. apa tujuan penilaian dalam aspek persekolahan.6 Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. Atau mencari di mana kekuatan yang boleh kita perkukuhkan atau kelemahan yang harus diperbaiki.

2005). masalah berbeza. Pejabat Pendidikan Daerah. Sistem pendidikan di negara kita telah menetapkan di akhir tahun keenam pelajar menduduki UPSR. Lihat Prinsip Etika KPM mengenai niat yang betul. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan peratus pencapaian seperti menjadikan calon sekolah sebagai calon persendirian. ibu bapa serta masyarakat menjadi tekanan kepada guru. Lalu guru-guru sekarang ini mengajar tidak lagi bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi individu tetapi supaya para pelajarnya lulus cemerlang. Sekolah tidak lagi menjadi institusi untuk membentuk peribadi pelajar. menghalang pelajar menduduki peperiksaan. di tahun kesembilan. Di pihak sekolah pula. Satu lagi isu berkaitan ialah kebolehpercayaan ujian (Foo. PMR. dan kesebelas SPM. mental. kaedah berbeza. Situasi begini menimbulkan isu yang lain pula. Ini merupakan peperiksaan awam yang akan diduduki oleh semua calon serentak mengikut jadual yang ditetapkan dan dinilai secara standard. berusaha “memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 ini. sosial. politik. pendedahan berbeza walaupun kurikulumnya sama. Bukankah ini menimbulkan isu kebolehpercayaan dalam sistem penilaian peperiksaan awam negara. iaitu. iaitu. “Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani. iaitu.. tanpa menyeleweng dan cuai”. sekolah harus meningkatkan pencapaian akademiknya atau menerima penangan daripada pihak atasan. matlamat dan objektif KPM”. ekonomi. tetapi sebagai sekolah tuisyen percuma. keturunan atau agama” . latar berbeza. pelajar diajar oleh guru yang berbeza. Keadaan ini bertentangan dengan etika perguruan. . ceraian kedua. misi. dan yang paling serius jika ia menjadi asas kepada penilaian prestasi. Nilai Etika KPM berkaitan dengan nilai amanah iaitu “sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia. emosi. kemudahan berbeza. Penilaian pentadbir. dan yang paling dahsyat membantu pelajar semasa peperiksaan. bahagian Tanggungjawab Terhadap Pelajar.

evaluation is the means by which we try to identify which aspects of our teaching are good and which need to be changed.com/journal2/fakir_zamani/ceramah7.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Satu lagi persoalan yang boleh dibincangkan di sini ialah penilaian guru terhadap dirinya sendiri. Kita tidak mahu. barulah pihak berkenaan melatah. My believe is that evaluation is an inherent part of good teaching. Ilmu ICT. satu kenyataan retorik. Dee Fink (1999). The question then arises as who should take responsibility for doing this evaluation. . Kita berharap agar tidak terdapat guru-guru yang tergolong dalam golongan laggard ataupun menjadi penentang kepada pembaharuan-pembaharuan. contohnya. dalam satu artikelnya menyebut: “Assuming that no one is perfect and therefore everyone has room for improvement. Therefore it is the teacher himself or herself who should take primary responsibility for doing the evaluation.htm Ini memberi implikasi bahawa guru harus menanamkan satu semangat “belajar sepanjang hayat” di dalam diri mereka kerana ilmu semakin bertambah.angelfire. Pemantauan berterusan mungkin satu pendekatan terbaik untuk meminimakan isu ini. Kementerian Pelajaran disarankan agar mencari satu mekanisme terbaik untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. L. “kita akan mengambil tindakan tegas terhadap sekolah terbabit”." atas talian http://www. Bahagian Penilaian dan Peperiksaan di Jabatan Pelajaran Negeri atau pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia harus turun padang memantau apa yang dibuat oleh Setiausaha Peperiksaan di sekolah-sekolah. Pihak pentadbir sekolah harus menjalankan tugas yang diamanahkan seperti kerja pemantauan proses P & P secara lebih agresif. harus dikuasai oleh guru. kes dipapar di akhbar. inovasi di dalam mahupun di luar dunia pendidikan berlangsung dengan pesat. Selain daripada itu.

” Perkaitan dengan isu di atas. Buletin Online (Okt 2005) dalam http://buletinonline. ceraian ii . 2. Mekanisme yang diwujudkan sekarang ini walaupun mempunyai kebaikan. Kita lihat kod etika KPM dalam Nilai Amanah: Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. Ini merupakan satu contoh tipikal pelanggaran etika perguruan. Mereka ini menjawat jawatan dalam parti di peringkat cawangan dan bahagian. Kadang kala mereka terlalu memberi tumpuan kepada politik hingga mengabaikan tugas di sekolah. mereka memperolehi ganjaran lumayan di arena politik. bot. juga merupakan satu . atau berjalan kaki selama dua atau tiga hari. Dengan menggunakan pengaruh jawatan. dan tidak mustahil ada guru mengambil kesempatan daripada situasi-situasi begini. nilai amanah percanggahan besar terhadap amalan rasuah. Isu Nilai Amanah Satu isu besar bagi sektor awam terbesar negara kita ialah menjaga lebih daripada 100 000 pegawai-pegawainya dan penempatannya pula sehingga ke tempat-tempat yang cuma boleh dilalui melalui helikopter. Amat sukar mengawal semua guru. tetapi sering disalahgunakan oleh guru-guru penilai di sekolah. Di kawasan pedalaman. iaitu. markah yang diperolehi oleh para pelajar masih diragui kesahannya. Akibatnya. Bersikap jujur serta setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan dan peruntukan dalam Perintah Am Bab D(c)dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri dan Tatasusila Profesion Perguruan Perkara 4. ramai guru aktif dengan politik kepartian.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Disarankan juga sistem penilaian berasaskan sekolah yang ada sekarang ini distrukturkan semula bagi mengatasi masalah kebolehpercayaan ujian.net/modules menceritakan kes seorang guru yang aktif berpolitik dan memperoleh kontrak dari saluran politik sehingga mengabaikan tangungjawab profesionnya. tanpa menyeleweng dan cuai. “tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru. Terdapat guru yang berniaga serta memiliki lesen kontraktor (walaupun atas nama ahli keluarga).

status atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih. Kita tidak mahu pegawai-pegawai pendidikan 3.. Badan Pencegah Rasuah. dalam http://www.mypendidik. Dengan amalan ini profesion perguruan akan dihormati oleh masyarakat umum. dalam http://myschoolnet. Beberapa kes seperti penerimaan wang daripada kontraktor. yang mengendalikan kes-kes melibatkan guru siswazah. pemberian tiket kapalterbang. Bahagian II. Dalam konteks keikhlasan.Keadilan Satu isu yang dianggap remeh tetapi sebenarnya telah menggugat martabat profesion perguruan. Peraturan 4(2) dalam hal-hal berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa. tanpa mengira pangkat.htm. Adalah disarankan guru-guru tidak membelakangkan kepentingan profesion perguruan mereka daripada kepentingan peribadi. pembiayaan hotel dan pemalsuan dokumen kerja pembaikan dilakukan dengan sengaja oleh pentadbir sekolah.net/portal/modules pula melaporkan kebanyakan pentadbir pendidikan melakukan penyalahgunaan kuasa secara sengaja. Jabatan Perkhidmatan awam pula dicadangkan bertindak meluaskan larangan berpolitik kepada semua guru bukan sahaja kepada penjawat awam kumpulan A. Selain daripada itu. seperti yang dilaporkan oleh Marzita Abdullah (2004). nyata sekali perlakuan pelanggaran etika berlaku oleh pihak tertuduh dan di peringkat pegawai yang bertanggungjawab. Daripada laporan ini. banyak kes-kes tatatertib yang tidak dihantar atau lewat sehingga lebih setahun kepada pihak Pihak Berkuasa Tatatertib SPP.ppk.my/arkib/a_berita/tatatertib. Isu Nilai Ikhlas. Unit Tatatertib Jabatan Pelajaran Negeri harus telus dalam menjalankan tugas mereka dengan melaporkan kes-kes pelanggaran etika kepada pihak-pihak yang berkenaan dengan segera setelah mendapati ada bukti kukuh untuk membuat pendakwaan ke atas mereka. etika KPM meminta semua guru memberi layanan yang baik.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (2002). .kpm. Sebagai pegawai perkhidmatan awam mereka telah melanggar tata kelakuan dan tatatertib Perintah Am Bab D.

perilaku pelajar dan rupa paras pelajar tidak boleh menjadi penyebab kenapa guru bertindak sebaliknya.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Satu persoalan yang berbangkit daripada isu ini ialah hak kesamarataan. tetapi tingkahlaku lain menjurus ke arah itu. Adalah disyorkan agar guru mengamalkan sikap adil dan memberi peluang yang sama kepada semua pelajarnya. Ada guru yang lambat masuk kelas untuk mengajar kelas yang “kurang bijak” dan dalam iklim P & P yang kurang bersemangat. Situasi ini berlainan jika ia mengajar kelas “bijak”. Ini memberi peluang kepada ramai pelajar yang tidak berpeluang untuk mempelajari dan menggunakan komputer. “lembu” atau “anak haram” atau yang sepertinya. bagi menangani masalah labeling adalah dicadangkan agar pihak pentadbir sekolah mengambil inisiatif mengenakan tindakan ke atas guru yang mengamalkan sikap ini.Satu sikap guru yang kurang beretika ialah labeling. 4. Keadilan harus dilihat dengan lebih jauh lagi. Pelajar SES rendah perlu diberi lebih tumpuan pada kadarnya dan bantuan jika status itu mempunyai korelasi dengan pencapaiannya yang rendah. Satu perkara yang sangat dipuji ialah memperkenalkan Makmal Komputer kepada sekolah-sekolah tertentu. status sosio-ekonomi pelajar. Selain daripada itu. Walaupun kita sedar akan kewujudan perbezaan individu. ia tidak boleh menghalang kita daripada berlaku adil terhadap anak-anak didik kita. Ini satu fenomena yang meluas berlaku di sekolah-sekolah. Walaupun ada guru yang berjaya menahan daripada menzahirkan kata-kata yang tidak sewajarnya. Pelajar agresif harus diberi lebih perhatian jika keagresifannya itu disebabkan oleh tiada perhatian di rumah. Perkataan-perkataan guru. Faktor latar keluarga. Isu Nilai Dedikasi-Keselamatan Kita lihat apa yang terkandung di dalam nilai dedikasi Etika KPM: . seperti “bodoh”. Pelajar mempunyai hak untuk dilayan sama rata oleh guru. Ada guru yang akan melepaskan keluhan bila menjadi guru kelas tertentu dan wajahnya hilang ceria sepanjang tahun dengan perlantikan itu. merupakan kata-kata provokasi yang menghina yang tidak harus diluahkan walau dalam keadaan apa sekalipun.

perkhemahan dan sebagainya. perkelahan. Perkara 1. Pengetua dan guru-guru harus melihatnya sebagai satu aspek penting dalam pengurusan sekolah. tidak cuai atau merungut” dan Tatasusila Profesion Perguruan. Bahagian 1. guru-guru terutamanya. Guru-guru mungkin selamat daripada kes mahkamah. undang-undang akan menyebelahi kita. Isu Nilai Bersyukur .1 “Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain. ditambah lagi dengan umur pelajar yang masih rendah koordinasi mata dengan tindakan. tetapi nilai moral guru yang berhemah tinggi.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 “Guru harus menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar. Keselamatan pelajar berkait rapat dengan isu kecuaian. Kes pelajar dilanggar mati di luar sekolah. Selain daripada itu adalah dicadangkan agar sistem kawalan keselamatan swasta sekarang di mansuhkan dan digantikan dengan sistem kawalan keselamatan yang digunapakai oleh Bank Simpanan Nasional. Guru-guru yang beretika akan memastikan anak-anak muridnya melintas jalan dengan selamat. Masalahnya sekarang adakah sekolah. adalah satu rujukan yang penting. telah mengambil langkah-langkah keselamatan untuk menjauhi daripada berlakunya kecuaian.” Nilai etika perguruan yang terpenting ialah tanggungjawab menjaga keselamatan dan kebajikan pelajar. penuh dedikasi akan tercalar kerana kes sebegini. guru-guru dinasihatkan agar mematuhi prosedur-prosedur keselamatan terutama jika melakukan aktiviti yang berisiko seperti lawatan. Masyarakat akan memandang rendah martabat guru yang mengambil sikap tidak ambil peduli ini. Pihak guru telah sedia maklum akan risiko kemalangan di kawasan tersebut. bukan hanya mengharapkan pengawal keselamatan sahaja. walaupun kes dibawa ke mahkamah. Kecuaian akan menyebabkan ibu bapa mengambil tindakan mahkamah terhadap guru dan sekolah. Dalam isu ini juga. kerana ia berlaku di luar kawasan sekolah. teliti dan ceria. Mematuhi prosedur merupakan satu amalan etika perguruan. sukan. Keselamatan pelajar menjadi satu tugas yang penuh cabaran digalas oleh guru dan pengetua. 5. Sekiranya guru memahami dan menjalankan tugas mengikut etika yang ditetapkan.

kerana tidak semestinya jika yang datang itu tidak baik. Ada pula guru merungut kerana tidak diberi markah yang tinggi untuk Penilaian Prestasi.139. Itu juga kita harus bersyukur. seperti tahap akademik yang rendah dengan masalah disiplin sukar dikawal dan dilabel oleh rakan-rakan. Tekadkan untuk melahirkan pelajar yang mampu mengubah persepsi guru-guru lain.net/modules) Satu elemen nilai kesyukuran dalam etika KPM ialah berpuas hati dengan nikmat yang diperolehi seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan. Dalam satu ucapan. akan berakhir dengan tidak baik.39.tranungkite. kadang-kadang pasang.” Bagi masyarakat Islam bersyukur dilahirkan dengan puji-pujian bagiNya. Satu contoh. Hasilnya pasti kepuasan dan nikmat yang tidak terbeli harganya. Sebenarnya kita telah diberi peluang mengubah tingkahlaku disiplin dan akademik kelas berkenaan. Di sini unsur reda membawa konsep nilai bersyukur.251/akhbar/teaching/1997/um97826. Sistem pendidikan tidak memerlukan tenaga-tenaga yang kurang beretika ini.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Nilai bersyukur bolehlah jika kita katakan berterima kasih dan menghargai setiap pemberian. anugerah dan nikmat yang diterima. kita wajib bersyukur. Seandainya guru-guru dapat menyerapi nilai ini. Ini semua merupakan contoh-contoh guru kita yang kurang beretika kerana tidak menanamkan nilai kesyukuran dalam diri mereka. kadang-kadang surut. Ada di kalangan mereka yang bertukar karier semata-mata untuk bekerja di kawasan bandarbandar besar. seronok dan lancar. Dikatakan juga “pasti ada hikmah di sebalik sesuatu kejadian. Guru-guru yang dihantar bertugas di sekolah yang mereka kurang ingini. dan ada masanya di atas dan ada ketikanya kita di bawah. Namun begitu adalah wajar bagi kita turut bersyukur sekiranya sesuatu yang datang itu bukan dalam bentuk yang menyeronokkan kerana sudah menjadi lumrah kehidupan adakalanya suka dan ada kalanya kita sedih.htm). jika kita diarah mengajar kelas yang mencabar kesabaran kita. Satu isu lagi ialah isu penempatan guru. Fong Chan Onn (1997) menjelaskan ramai guru Bahasa Inggeris enggan bertugas di pedalaman (lihat http://161. . Terdapat banyak aduan oleh pihak guru kepada pihak jabatan pendidikan yang menggambarkan guru-guru tidak mempunyai nilai ini seperti dalam kes pembayaran skim baucer tuisyen yang lewat diterima (lihat http://www. mereka mampu melaksanakan tugas dengan hati yang tenang. berusaha untuk bertukar sekolah.

Di Malaysia.de2. masalah yang berlaku ialah mangsa gagal membuat laporan kerana takut. gangguan seksual boleh berlaku di antara pengetua – guru-guru (dan kakitangan) – pelajar. Biasanya. Bagi mendapatkan definasi yang lebih tepat mengenai gangguan seksual di tempat kerja definisi United State Equal Employment Opportunity Commision (USEEOC) di Amerika Syarikat adalah lebih sesuai untuk dibincangkan.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Untuk mengatasi masalah ini. Situasi gangguan seksual yang berlaku juga tidak semestinya memberi kesan kepada kedudukan mangsa dari segi kerja.” USEEOC. guru-guru harus mempunyai rasa reda dan anggap bahawa pasti ada yang menunggu di sana yang kita belum tahu. bukan lisan. kenaikan pangkat atau pendapatannya.http://www. Isu Gangguan Seksual Satu definisi gangguan seksual yang mudah ialah apa-apa perbuatan bersifat seksual yang tidak diingini dan memberikan kesan sebagai satu gangguan secara lisan. 6. psikologi atau fizikal. pihak yang menjadi mangsa tidak semestinya subjek yang diganggu. hostile or offensive work environment. tidak semestinya lelaki sahaja. requests for sexual favors and otherverbal or physical conduct of a sexual nature when submission to or rejection of this conduct explicitly or implicitly affects an individuals employment unreasonably interferes with an individual’s work performance or creates an intimidating. malu atau tidak tahu ia sebenarnya gangguan seksual.edu/harassment/legal/ Kita tidak harus terikat kepada pengertian itu sahaja. Ia menyebut: “Unwelcome sexual advance. Mereka tidak harus diberi muka dengan kelulusan permohonan pertukaran atau pengubahsuaian penempatan kerana mereka merupakan professional yang tidak beretika. kerana. Seperkara lagi. Di sekolah. Guru-guru yang enggan untuk dihantar bertugas di kawasan pedalaman harus dihentikan kerana mereka merupakan golongan yang tidak tahu bersyukur. . yang menjadi mangsa ialah golongan pelajar. visual. beberapa perkara lain harus diambil perhatian iaitu pengganggu boleh juga seorang perempuan. tetapi pihak yang terasa terganggu dengan perbuatan pemangsa. Undang-undang pula perlukan bukti kukuh untuk menerima pertuduhan.psu.

Kes seorang guru yang dihukum mati kerana kesalahan merogol 32 orang pelajarnya yang berusia 14 tahun selama dua tahun. Adakan satu polisi bertulis dan disebar dan di tampal di tempat kerja mengenai gangguan seksual b.com.my/m/BHarian/Sunday/Dunia/20050911103703/Article/pp_ index_html. Satu langkah proaktif yang boleh dilakukan oleh bakal mangsa ialah mengelak daripada menjadi mangsa. Pihak pengurusan harus mengadakan latihan berterusan tentang antigangguan seksual kepada kakitangannya. EVAW (End Violence Against Women International) pula mencadangkan dalam laman web mereka (G:\About EVAW International. 2004 yang melibatkan kejadian rogol oleh seorang guru ke atas pelajar cacat di sekolah khas seperti yang dilaporkan dalam http://www. Kes seperti ini juga berlaku dengan banyak sekali di Malaysia yang melibatkan guru-guru biasa hingga pengetua sekolah agama. a.network54. Polisi tersebut harus mengandungi definisi yang jelas dengan penerangan dan contoh yang sesuai. Satu kes di Tuaran pada 25 Feb.bharian. d.com/.htm) perkara-perkara berikut harus dilakukan oleh majikan. c. Di Amerika Syarikat telah wujud EVAW (End Violence Against . Satu lagi langkah proaktif yang boleh diambil ialah menjadi ahli persatuanpersatuan tertentu yang menjaga hal ehwal pekerja daripada gangguan seksual.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Kita lihat satu kes serius di negeri China seperti yang dilapor oleh Berita Harian dalam www. Polisi harus mengandungi galakan daripada pengurusan untuk mangsa membuat aduan.

Ini termasuklah menyediakan pegawai-pegawai untuk membantu mangsa. adakah guru-guru kita tahu dan sedar akan wujudnya etika perguruan yang menjadi garis panduan bagi semua guru di Malaysia ini? Etika perguruan Malaysia dibaca dengan nama “Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia” yang terdapat di bahagian awal Buku Rekod Pengajaran guru-guru (Mok Soon Sang. Isu Konten Etika Perguruan Dalam kita melihat isu-isu di atas. mengambil tindakan yang sewajarnya yang akan memahamkan golongan pemangsa daripada melakukan gangguan seksual dan membawa pemangsa ke muka pengadilan. Pertama. Persatuan sebegini harus di anggotai bukan sahaja oleh mereka yang pernah menjadi mangsa atau mangsa-mangsa baru tetapi juga mereka yang tergolong daripada bakal mangsa. bahagian terakhir perbincangan isu etika ini akan cuba mengupas etika perguruan itu sendiri.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Women) International yang antara lain bertujuan untuk membela mangsamangsa gangguan seksual. . Adakah terdapat kursus etika diajar dalam program pendidikan sama ada di universiti-universiti atau di maktab-maktab (sekarang institusi) perguruan? Sehingga kini belum terdapat satu kertas atau kursus khas untuk semua bakal guru dislotkan dalam program pengijazahan perguruan selain daripada ia disisipkan dalam kuliah-kuliah pedagogi atau kursus pendidikan lain. 2000). sekiranya guruguru sendiri tidak mengetahui tentang keujudan etika perguruan ini.Adalah diingatkan tentang kepentingan guru-guru supaya memartabatkan profesionalisme perguruan dengan cara memahami dan menghayati etika perguruan. Namun begitu. ia amat malang bagi dunia profesion perguruan. Di Malaysia juga kita mempunyai cawangan Women’s Aid Organisation (Persatuan Pertolongan Wanita). 7.

Tetapi. mungkin menjadi ahli tanpa menyedari bahawa mereka telah melaksanakan satu perkara daripada etika profesion merek Persoalan keenam daripada isu etika guru ini ialah. Bahagian 1: Tanggungjawab Terhadap Pelajar. mereka sendiri mungkin tidak dapat memberi penjelasan kepada guru-guru. adakah ia masih relevan dengan keadaan semasa? Dengan perubahan dunia yang begitu pantas. Kelebihan menjadikan etika perguruan amalan pentadbir setiap hari dijangka akan turut mempengaruhi staf-staf di bawahnya. adakah Pengetua atau Guru Besar menekankan perkara etika perguruan sepanjang masa di sekolah? Atau sekurang-kurangnya pada mesyuarat guru? Pengetua atau Guru Besar harus menghafal. Guru-guru lain pula mungkin menafsir sebaliknya. Akhirnya. agak malang bagi guru-guru tersebut yang telah melakukan pelanggaran etika tanpa disedari. apatah lagi untuk dijadikan panduan menegur guru-guru ataupun membincangkannya dalam mesyuarat guru. walaupun amalan tersebut melanggar etika perguruan. sekiranya sudah menjadi amalan sekolah tersebut. bagaimana seseorang guru akan menafsir Tatasusila Profesion Perguruan. guru-guru ini juga akan mengubah penafsirannya terhadap perkara ini. Atau mungkin guru-guru sememangnya tidak mengetahui terdapat peruntukan-peruntukan yang bertentangan dengan amalan mereka? Jika ini berlaku. etika perguruan kita sudah tidak lagi sesuai kerana terdapat perkara-perkara . Seorang guru mungkin akan menafsirkan keputusan ujian sekolah mahupun peperiksaan awam sebagai tidak termasuk dalam tafsiran perkara ini. memahami dan menghayati etika perguruan ini. Selain daripada bahagian di atas kita lihat pula contoh di Bahagian 4: Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat dan Profesion. bagaimana mentafsir etika perguruan ini? Lain individu melihat atau memahami atau mempunyai penafsiran yang berbezabeza tentang sesuatu etika. Mereka yang telah menjadi ahli juga. Malang sekali.6 “Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru”.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Persoalan ketiga.3 “Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya”. Persoalan seterusnya ialah. lantas maruah pelajar dibiarkan jatuh akibat daripada amalan yang tidak beretika ini. Contohnya. Ramai guru yang tidak menjadi ahli mana-mana persatuan atau kesatuan atau pertubuhan guru kerana tidak tahu akan wujudnya peruntukan ini dalam etika perguruan. ia tidak lagi dipedulikan oleh pihak sekolah. Perkara 1. Keputusan ujian sepertinya akan dipaparkan secara terbuka pada papan kenyataan sekolah. Perkara 4.

Hanson. tikus bermaharajalela”. Telekomunikasi dan Multimedia. Pentadbir sekolah dicadangkan menyediakan satu checklist pelanggaran etika oleh guru-guru sebagai semakan untuk dijadikan alat pengukuran dan penilaian sahsiah guru. Lihat pula kepada penggunaan ICT.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 yang tidak disentuh dalam etika kita tersebut. Boleh dikatakan semua sekolah mempunyai kemudahan komputer sekurang-kurangnya. Etika guru-guru dalam penggunaan ICT ini juga harus dimaktubkan dalam etika perguruan. Kepincangan belia yang mengadap komputer sepanjang hari berchatting. Penggubalan kod etika guru yang baru harus mengambil kira pandangan . Owens. malah kerajaan membelanjakan ratusan juta ringgit kepada sekolah-sekolah luar bandar untuk menyediakan kelengkapan makmal komputer. Persoalannya. Tindakan kerajaan melalui Kementerian Tenaga. Adalah disarankan agar pihak pengurusan sekolah mengambil berat akan etika profesion perguruan supaya semua guru di bawah pentadbiran mereka akan lebih beretika semasa menjalankan tugas. Perkataan “Tatasusila” itu sendiri tidak lagi relevan dengan keadaan semasa. Tindakan invividu atau kumpulan yang menyebarkan fitnah melalui laman web juga berleluasa sehingga mampu menimbulkan panik kepada masyarakat. Ini dijangka mampu mengurangkan kes-kes guru bermasalah di sekolah. Selain daripada itu. Guru-guru di sekolah sudah biasa dengan sindrom “kucing tiada. 2004. dicadangkan agar kod etika guru (Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia) digubal semula mengikut keperluan semasa. Di peringkat atasan pula. melayari laman porno. asyik bermain video game dan terdapat pula laman web yang menyebarkan fitnah terhadap individu atau atau kerajaan. menubuhkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bertujuan mengadakan forum dan membincangkan “kod etika pengamal telekomunikasi dan multimedia” sangatlah dialu-alukan. 2003. malah ramai guru yang harus dipantau dan diawasi (Teori X) sentiasa (Lunenburg dan Ornstein. 1998). laluan internet juga disediakan tanpa bayaran oleh pihak sekolah. Paling tidak etika perguruan ini dibawa ke dalam mesyuarat guru pertama setiap awal tahun untuk mengingatkan guru-guru tentang kepentingannya. adakah etika kita sekarang ini covers penggunaan ICT ? Berita Harian (7 Jun 2005) menyiarkan artikel bertajuk “Kod etika Internet bendung khabar angin” melihat internet ibarat pisau yang “boleh memotong dan juga membunuh”. Pihak pentadbir harus faham Teori Y (personaliti positif) tidak dimiliki oleh semua guru.

Beberapa cadangan juga disarankan dalam kupasan setiap isu untuk memperbaiki keadaan yang wujud. para guru harus bersyukur kerana tugas guru merupakan ibadah yang sangat dituntut dalam agama dan menjadi agenda utama kerajaan. Kesimpulan Guru-guru di Malaysia harus berasa bangga kerana profesion perguruan di Malaysia masih dipandang tinggi oleh masyarakat dan negara. Guru-guru harus mengamalkan etika-etika dan peraturan yang disediakan ini supaya masyarakat memandang tinggi dan yakin kepada profesionalisme guru-guru Malaysia. Kita telah melihat bagaimana sesuatu kod etika perguruan dibina. isu amanah. Terdapat tujuh isu yang diketengahkan.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 guru-guru secara keseluruhannya. isu penilaian. Bermula dengan teori-teori yang berkaitan. Kajian-kajian mengenai keberkesanan kod etika guru harus dijalankan secara komprehensif guna untuk mengetahui tahap kesedaran. nilai moral yang seharusnya ada pada seorang guru dan tanggungjawab seorang guru. isu dedikasi. isu bersyukur. isu ikhlas. walaupun semakin pudar pengiktirafan tersebut. Kerajaan masih memberikan peruntukan tertinggi kepada Kementerian Pelajaran dalam Belanjawan Negara. Bahagian seterusnya. Bagi guru-guru. Walaupun nilai ekonominya tidak berapa memberangsangkan. Jelas kepada kita bahawa nilai etika guru- . permasalahan etika terutama yang berkaitan dengan dunia perguruan. dan isu sekitar etika perguruan yang wujud pada masa ini. diikuti dengan rasionalnya pembentukan sesuatu kod etika. kita melihat kepada prinsip-prinsip dan nilai etika seorang guru yang juga seorang penjawat awam. iaitu. Bahagian terakhir kita telah didedahkan dengan beberapa isu yang berkaitan dengan pematuhan etika perguruan. isu gangguan seksual. pengetahuan dan amalan guru-guru bersesuaian dengan etika perguruan. Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia dan Perintah Am. kita adalah terikat kepada etika Kementerian Pelajaran.

. • Asnah Abdul Hamid. pematuhan etika perguruan akan meningkatkan martabat guru-guru Malaysia. Selain daripada itu. 1996. Wawasan. 29 – 40 • Berita Harian. Nilai dan Etika Profesional dalam Perkhidmatan Pendidikan.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 guru banyak “dipalit arang” oleh segelintir yang tidak seharusnya menceburi bidang perguruan. Kepimpinan Pengajaran dan Konsep Kepimpinan Berpasukan . BIBLIOGRAFI • Buku Rujukan • Abdullah Bakri. Adalah amat diharapkan agar guru-guru tidak akan melanggar etika perguruan kerana ia merupakan landasan yang menuju kepada tingkahlaku yang akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Ogos 1990. Jurnal Pengurusan Pendidikan. 5 – 15. 1990. Jld. 7 Jun 2005. 5. Kod Etika Internet Bendung Khabar Angin.

Buckingham: Open University Press. S. Values and Schooling dalam Dillon. Ideology. Etika Perguruan Profesionalisme. D. Christensen. Evidence and the Raising of Standards dalam Dillon. 2005. (ed). • Feeney. S. J..36. 1997. • Institut Aminudin Baki. . Becoming A Teacher: Issues in Secondary Teaching. Who Am I In The Lives of Children?: An Introduction to Teaching Young Children. 2001.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Black. dan Moravcik. Educational Administration and Organizational Behavior (Edisi 5). 1996. Kementerian Pendidikan Malaysia. 1979. Profil Pengetua/Guru Besar Berkesan. Strategi Pentadbiran Pendidikan. Buckingham: Open University Press. dan Maguire. Becoming A Teacher: Issues in Secondary Teaching. Boston: Allyn and Bacon.M. Serdang: Penerbit UPM. M. Who Am I In The Lives of Children? : An Introduction to Teaching Young Children. J. Kachar. (ed). 15 Disember 1997 • Kamarudin Hj. • Cribb. • Foo Say Fooi. 1989. A. S. dan Christensen. 25 . Merill • Feeney. New Jersey: Prentice Hall. E. dan Gewirtz. Kuala Lumpur: Teks Publishing. 2003. P. 37 – 49. D. 2001. E. dan Maguire. M. Ohio : Charles E. : Jaminan Peningkatan • Hanson.

• Thiroux J. 1997. . Educational Administration: Concepts and Practices (Edisi 4).H. • Omens. A. Sekolah dan Nilai Moral.G. 1996. Jurnal Kementerian Pelajaran Malaysia. Sistem dan Falsafah. 2000. R.C. • Mukherjee. Kuala Lumpur: DBP. Belmont: Wadsworth / Thomson • Mok Soon Sang. J. 2004. 1956. 23 (58) April 1978. Education As A Profession. 26 Okt. Ethics. The Ethics of Teaching. New York: Teacher College Press. dan Ornstein. M. Pendidikan di Malaysia: Sejarah.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Lieberman. A. • Radzuan Hassan. New Jersey: Prentice Hall. New Jersey : Prentice Hall. G.P. dan Soltis. 28 – 33. Theory and Practice ( Edisi 7 ). K.C. 1978. Jld. Boston: Allyn and Bacon. 1998. 2001. Pendidikan di Malaysia (Edisi 7). • Sufean Hussin. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman. 1997. F. Utusan Melayu. Organizational Behavior in Education (Edisi 6). • Strike. 1998. F. • Lunenberg.

my/m/BHarian/Sunday/Dunia/2005091110370 3/Article/pp_index_html 20050911103703/Article/pp_index_html (11 Sept 2005) • Buletin Online. Guru AJK UMNO Dungun Abai Tanggungjawab.bharian.us/gbu. 2005. atas talian. 2005) . Code of Ethics. atas talian. http://161. atas talian http://buletinonline.139. Nor.251/akhbar/teaching/1997/um97826.net/modules. (tanpa tarikh).shelbyed. Kuala Lumpur: MDC • Atas Talian • Alabama Education Association. 1996.al. 11 Sept. atas talian.htm ( 13 Sept. (tanpa tarikh). Guru Rogol 32 Pelajar.html %20%203%209%202005 (3 Sept 2005) • Azman Md.39. atas talian http://www. http://www. 2005) • • • Berita Harian.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • _____.php? name=News&file=article&sid=131 (9 Sept. 25 Ogos 1997.unity. Code of Ethics.k12. http://www. 2005) • Association of Unity Churches.com. 2004. Guru Bahasa Inggeris Enggan Ke Desa.org/education/ltcode. Perintah-perintah Am: Bab A – Bab G.htm (3 Sept.

A Professional Code of Ethics for Teacher Educators: A Proposal to Stimulate Discussion and Debate. (tanpa tarikh). 2005) Kant. atas http://www.com/icce/CodeTE9. EVAW International Mission Statement.org/newyorkteacher/2001-2002/020116ethics.suhsd.my/arkib/a_berita/2002/5aug_tatatertib. atas talian.htm (3 Sept. (tanpa tarikh).k12.htm 2005) talian.http://sdmultimedia. http://www. 2002. http://myschoolnet. atas talian. Rasuah: Beberapa Kes Melibatkan Sekolah. D. Ethics. .html ( Sep 2005) • • Syuhada Choo Abdullah.tutor. atas talian. tanpa tarikh. 2005) • Freitas.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • EVAW.ppk.nysut.ht m 2002/5aug_tatatertib.htm ( 9 Sept. 2002.my/tutor/dunia.com.kpm. (atas talian) G:\About EVAW International. 2005) • • United State Equal Employment Opportunity Commision.ca. I. Sikap Ketua Jabatan Lewat Lapor Kes Tatatertib.htm (15 Sept.htm (3 Sept. 26 Mac 2004. 2005) • New York State United Teachers. • • Marzita Abdullah. atas talian. tanpa tarikh. (3 Sept.us/edtech/healthtech/t-ethics. http://www. Seeking input on ethics code: Proposal lists six guiding principles for teachers.

Worley S.state.stm MrsWorleyEthics/t.com/HI/MaryknollSchoolHighSchoolDivision/MrsWorleyEthics/t.psu. atas http://www. Guru Disyaki Rogol 2 Pelajar Bisu. About The Teacher. http://teacherweb.edu/harassment/legal/ (12 Ogos 2005) talian. http://www.M. 2005) • • ______ . 2001. (tanpa tarikh). http://www. atas talian. 25 Feb. 2005) • ______. 2005 . Bayaran Skim Baucer Tuisyen Masih Belum Dijelaskan.de2. atas talian.stm (3 Sept. 2004.tranungkite.mn.net/modules.php? name=News&file=article (11 Sept 2005) • • ______.atas talian.network54. atas talian.htm (3 Sept. Sept. 2005.com/ (11 Sept. Code of Ethics for Minnesota Teachers.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • • Sexual Harassment.us/html/012969. http://education.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful