PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI

)

MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478

Pendahuluan Guru dianggap sebagai satu profesion yang paling murni. Ia juga dikatakan satu profesion yang paling unik. Namun berbeza daripada profesion yang lain seperti doktor, peguam dan arkitek, guru tidak mempunyai satu badan khas yang mengawal profesionalisme pengamal-pengamalnya selain daripada Unit Tatatertib Jabatan Negeri. Di Malaysia, adakalanya guru yang dianggap melanggar etika perguruan tidak akan diambil tindakan pecat atau lesen mengajar guru berkenaan ditarik balik. Oleh itu, di pihak guru, mereka harus mempunyai kualiti-kualiti yang boleh melahirkan pelajar-pelajar yang dikehendaki oleh ibu bapa, masyarakat, sektor-sektor pekerjaan dan aspirasi negara secara umumnya. Ini disebabkan sifat-sifat dan kualiti seorang guru akan memberi impak kepada para pelajar, ibu bapa dan rakan-rakan seprofesion. Antara kualiti-kualiti tersebut adalah mempunyai ilmu dan berjaya mempraktikkannya serta mempunyai rasa hormat dan bersikap penyayang terhadap anak-anak muridnya (Feeny, Christensen, 1979) berperawakan yang baik, bertenaga, bersifat humor, fleksibel dan peka (Feeny, Christensen & Moravcik, 1996). Sementara Bottery (dalam Cribb, Gewirtz, 2001) mencadangkan guru-guru bertindak sebagai penjaga dan pengantara nilai kepada kanak-kanak. Di dalam perbincangan tajuk ini, kita akan melihat kepada pengertian etika secara umum sebelum kita meninjau etika perguruan secara lebih dekat. Perbincangan juga akan melihat prinsip-prinsip etika perguruan dengan terperinci dan nilai etika yang harus ada kepada seorang pegawai pendidikan sebelum kita mengupas isu-isu yang berkaitan dengan etika perguruan dengan lebih lanjut. Pengertian Etika Apabila kita membicarakan etika, satu perkataan yang sinonim dengannya ialah moral, yang sangat berkait rapat malah seringkali diberi pengertian yang sama. Kita lihat perkaitan di antara etika dan moral dalam penjelasan di bawah. Etika berasal dari perkataan ethos dalam bahasa Greek. Mengikut Kamus Dwibahasa Dewan (2002), ethos bermaksud nilai moral, sistem kepercayaan, budaya atau keperibadian sesuatu bangsa. Manakala etika membawa pengertian satu sistem atau prinsip moral. Ia tidak lari daripada satu lagi kata sinonimnya iaitu moral yang diertikan sebagai prinsip apa yang

PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI)

MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478

dikatakan betul dan apa yang dikatakan salah. Feeny, Christensen & Moravcik (1996) meminta para profesional supaya bertindak dengan penuh beradab kerana ia mencerminkan perkara yang betul dan salah.Thiroux (2001), pula melihat etika sebagai satu teori mengenai tindakan individu, penafsirannya terhadap sesuatu kejadian dan mengapa individu bertindak sedemikian. Ia juga merupakan satu falsafah mengenai moral yang mementingkan tindakan seseorang individu bukannya. Dapatlah kita membuat rumusan bahawa etika sebagai satu landasan nilainilai mulia yang harus dipatuhi oleh kelompok-kelompok umum yang mana nilai-nilai baik atau salah itu bersifat sejagat. Etika sebagai disiplin falsafah yang memberi perhatian khusus kepada penilaian kritikal terhadap norma dan garis panduan tindakan individu yang piawai, yang mewajarkan tindakannya Etika bertindak melicinkan dan memperkukuhkan nilai-nilai, kepercayaan dan tanggungjawab dalam sesuatu profesion. Ia mampu menjadi satu norma dan standard perlakuan-perlakuan ahli organisasi dan interaksi antara ahli-ahli organisasi tersebut Dengan kata lain, etika bertindak sebagai cermin tingkah laku moral manusia. Teori-teori Berkaitan Etika Teori consequentialist , menurut Strike & Soltis (1998) mementingkan kesan daripada satu-satu keputusan tindakan yang diambil. Oleh itu sesuatu tindakan perlakuan akan dianggap bermoral jika ia membawa kesan yang lebih baik daripada tindakan alternatif. Namun begitu apakah kayu pengukur untuk menilai tahap kesan sesuatu tindakan dengan kesan alternatif yang tidak dilakukan? Adakah berlakunya penghakiman yang benar-benar sempurna? Bertentangan dengan teori di atas, teori nonconsequentialist melihat peraturan moral seharusnya bersifat sejagat. Menurut Strike & Soltis (1998) semua manusia mesti dilayan sama sahaja. Sesuatu tindakan yang dianggap salah akan tetap salah biar apapun justifikasi ataupun alasan untuk melakukan kesalahan itu. Pasti pendokong teori yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant ini tidak bersetuju dengan amalan mercy killing. Menurut kepercayaan golongan Kantian lagi, niat berbuat jahat sudah mencukupi untuk kita mengatakan seseorang itu tidak beretika. "In law a man is guilty when he violates the rights of others. In ethics he is guilty if he only thinks of doing so." -- Immanuel Kant dalam http://www.suhsd.k12.ca.us/edtech/healthtech/t-ethics.htm

PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI)

MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478

Satu lagi teori yang dikemukakan ialah teori virtue. Foo (2005) menggunakan istilah keperibadian mulia untuk menjelaskan teori ini. Teori ini disarikan daripada falsafah Aristotle tentang keperibadian mulia manusia yang terbahagi kepada keperibadian mulia bersifat intelektual dan bersifat moral. Keperibadian mulia bersifat intelektual merangkumi kemampuan seseorang untuk memahami, menaakul dan membuat penilaian. Manakala yang bersifat moral pula menghendaki manusia agar berkelakuan baik seperti jujur, tabah dan pemurah.

Pernyataan Masalah Sekolah sebagai agen sosialisasi yang paling penting bertindak untuk melahirkan warga yang mempunyai nilai-nilai sosial ( Mukherjee, 1978). Selain daripada itu ia berfungsi sebagai sebuah institusi pembangunan sumber manusia yang melahirkan komoditi modal manusia yang mempunyai sahsiah yang terpuji (Institut Aminudin Baki, 1997). Kamarudin Kachar (1989) pula menegaskan, peranan yang harus dimainkan oleh pemimpin pendidikan untuk melaksanakan dasar sistem pendidikan negara agar matlamat-matlamatnya tercapai. Pemimpin sekolah, terutamanya, harus memiliki kecekapan, kebolehan dan sifat-sifat adil, amanah, berdedikasi, berdaya usaha, bertanggungjawab, berdisiplin berakhlak tinggi. Jelas kepada kita bahawa penerapan nilai dan moral terpuji harus ada dalam diri setiap insan yang bernama guru. Nilai dan moral terpuji ini menjadi garis panduan kepada guru-guru yang diikat dalam istilah etika perguruan. Profesion perguruan Malaysia juga mempunyai etika perguruannya sendiri dikenali dengan nama Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia. Ia dikendong setiap waktu mengajar oleh guru-guru, namun tidak pasti sama ada ia tercicir atau tidak. Masalahnya, walaupun kita mempunyai etika, peraturan dan undangundang, masih berlaku banyak kes pelanggaran etika perguruan sama ada oleh guru-guru atau pengetua. Radzuan Hassan (1997) membangkitkan isu rasuah di kalangan pentadbir sekolah. Abdullah Bakri (1990) pula menimbulkan persoalah pengabaian tugas oleh guru-guru dan pengetua terutama dalam soal pelaksanaan pengajaran. Akhir sekali, Asnah Abdul Hamid (1996) menambah kepincangan di kalangan profesional perguruan yang gagal menjadikan nilai dan etika profesional sebagai garis panduan

kod etika dapat meyakinkan masyarakat tentang amalan-amalan professional sesuatu profesion. Menurut Feeny.htm ) Dalam pengurusan Pendidikan pula.Kod etika dikatakan sebagai cornerstones of a true profession (David Freitas. Dengan itu. Oleh itu kupasan penulisan ini akan berusaha untuk mengenengahkan isu-isu yang melibatkan etika profesion perguruan serta mencadangkan beberapa amalan yang mampu menanganinya. kes rogol. malah ibu bapa. Kepentingan Etika Kepada Guru Sebagai satu profesion. ahliahli politik dan negara merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalam dunia pendidikan.Selain itu. Guru sebagai satu entiti yang begitu unik kerana pelanggan guru itu bukan sahaja pelajar. . dunia perguruan akan berubah dari masa ke semasa.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 semasa menjalankan tugas dan melaksanakan tanggungjawab profesional mereka. Nilai.com/icce/CodeTE9. etika yang baik mampu mengujudkan budaya kerja yang cemerlang dan hasilnya ialah ia berjaya mengeluarkan para pelajar yang bakal menjadi ahli masyarakat yang berkualitI. dalam http://sdmultimedia. kes mencederakan pelajar dan sebagainya yang melibatkan subjek guru menjadi topik hangat di dada akhbar yang melihat kes-kes begini sebagai satu sensasi. Pernyataan-pernyataan di atas cukup merunsingkan masyarakat terutama apabila kes rasuah. sektor-sektor pekerjaan. etika perguruan juga dapat berfungsi sebagai panduarah dalam membantu guru melaksanakan apa yang dianggap betul. masyarakat. Christensen & Moravcik (1996). Jadi etika perguruan amat penting untuk mengembalikan keyakinan masyarakat bahawa amalan profesionalisme perguruan berasaskan persetujuan bersama. kod etika mampu bertindak sebagai panduan kepada pengamal apabila wujudnya dilema dan membantu pengamal melaksanakan tugas-tugas mereka. peranan dan tanggungjawab guru juga akan turut berubah. Kod etika dapat membantu pentadbir sekolah memberi argumentasi terhadap masyarakat jika mereka mempunyai pemahaman tentang kod etika guru ini. guru mampu menjadi role model kepada anak-anak muda.Masyarakat memandang tinggi profesion-profesion yang lain dan melihat guru sebagai satu profesion tidak setaraf doktor atau peguam atau jurutera yang mempunyai etika yang tetap dan dikawal oleh satu badan pemantau yang berhak menghukum ahli-ahlinya. Selain daripada itu.

Prinsip Lieberman ( dalam Foo. Beliau harus memahami nilai-nilai yang perlu ada pada seseorang guru seperti berilmu dan mempunyai rasa hormat serta menyayangi kanak-kanak.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Moral Seorang Guru Apakah yang dikehendaki daripada seorang guru? Persoalan ini mungkin amat sesuai juka kita melihat kualiti-kualiti guru dan tanggungjawab yang bebani ke atas guru. penuh kerjasama dan sikap yang membina. Maksudnya di sini pihak sekolah perlu berinteraksi dengan masyarakat secara mesra. Kesimpulannya. Inilah yang mempengaruhi ramai guru terutama di Barat meninggalkan profesion ini. seorang guru dengan pendapatan yang tidak setimpal (Foo.Selain daripada itu. Ini selari dengan prinsip-prinsip etika seorang guru yang wajib berilmu dan menyediakan kanak-kanak ke arah menjadi insan yang berguna dan warganegara yang berdikari. selain bertindak sebagai in loco parentis. Akauntabiliti Seorang Guru . dalam perlaksanaan sesuatu inovasi ke arah meningkatkan kualiti pelajar.Feeny & Christensen (1979) meletakkan beberapa syarat untuk menjadi guru yang berwibawa. Beliau juga menegaskan guru dalam membimbing pelajar harus bertindak sebagai fasilitator dan mewujudkan suasana yang dapat memberi faedah kepada mereka bila mereka keluar dari sistem pendidikan nanti. bukan sahaja sokongan dan bantuan kewangan. Black (2001) memohon jasa baik masyarakat supaya memberikan kebebasan kepada pihak sekolah dan guru untuk melaksanakan perubahan supaya mereka dapat bekerja tanpa tekanan. Inilah bentuk kerjasama yang diperlukan seorang guru dari masyarakat. 2005) juga meletakkan tanggungjawab melahirkan warga yang berhemah kepada ibu bapa. Cribb & Gewirtz (2001). Guruguru. juga dikehendaki menyampaikan dan mengindoktrinasikan para pelajarnya ke arah kebaikan. 2005) harus menjalankan tugas-tugas yang semakin lama semakin membebankan. mengharapkan guru bertindak sebagai orang perantara ibu bapa yang mahukan anak-anak mereka menyerapi nilai-nilai yang sesuai dengan anak-anak mereka yang bersifat passive imbiver.

Menilai pelajar secara adil dan saksama.Dalam profesion perguruan. Sains Tulen. Sebenarnya ini menyalahi etika keguruan yang memberi hak kerahsiaan kepada pelajar. termasuklah mengeluarkan nama pelajar yang dijangka gagal daripada daftar calon sekolah kepada calon persendirian. walaupun tidak ada data khusus. mutual respect dengan majikannya dan hubungan sesama rakan sekerja. kedudukan dan sebagainya.Terdapat banyak sekali kes. Adalah menjadi satu amalan tidak beretika jika seseorang guru membuat penilaian berasaskan faktor bangsa. Dikhuatiri guru akan menggunakan ini untuk merosakkan seseorang pelajar dengan cara yang tidak bertanggungjawab. terdapat sekolah yang berusaha untuk meningkatkan peratus kelulusan. Kemahiran Hidup dan sebagainya. perkongsian dengan ibu bapa. Ini amalan tidak beretika seorang guru. Mereka akan melakukan apa sahaja.Menggunakan kuasanya secara bijaksana. Sistem penilaian peperiksaan awam sekarang banyak memberi ruang kepada guru-guru membuat penilaian bagi subjek-subjek seperti bahasa. Prinsip-prinsip Etika Profesional Mengikut Lieberman (1956) prinsip-prinsip Etika Profesion Perguruan harus merangkumi prinsip tanggungjawab guru terhadap pelajar. Dalam isu penilaian. Semua guru mengharapkan kedudukan autonomi mereka dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Mereka mempunyai ruang dan peluang yang cukup luas untuk melakukan perkara ini.Menjauhi amalan matlamat menghalalkan cara merupakan satu tangungjawab kerana ia bertentangan dengan objektif utama pendidikan iaitu memindahkan ilmu dan menanam nilai-nilai murni. seorang guru bertanggungjawab membawa para pelajar ke arah . Sekiranya kuasa ini tidak digunakan dengan bijak pasti berlaku penyelewengan dan ini tidak sihat kepada organisasi pendidikan dalam usaha memartabatkan profesion perguruan. di mana pihak sekolah memaparkan markah atau gred yang diperolehi pelajar kepada umum seperti melekatkan rekod pencapaian pelajar di papan kenyataan. Mengikut Foo (2005) seorang guru harus mengelakkan diri daripada mengindoktrinasikan pelajarnya dengan apa-apa fahaman atau kepercayaan atau falsafah yang dipegangnya. interaksi dengan masyarakat.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Secara umumnya terdapat beberapa perkara yang wajar diambil perhatian oleh seorang guru berkaitan dengan akauntabiliti guru ini. agama.

Salah satunya kerana keunikan hubungan antara seorang guru dengan rakan sekerjanya. Keberkesanan kaedah pengajaran bergantung kepada hubungan kerjasama antara sekolah dan rumah. tanggungjawab professional guru meliputi tanggungjawab terhadap pelajar. . Prinsip oleh Lieberman ini diakui oleh Sufean Hussin (1996). dan sikap yang membina.Ahli-ahli profesion perguruan tidak dapat lari daripada tanggungjawab berkaitan dengan kariernya. Profesion perguruan melibatkan bukan sahaja tingkah laku guru secara peribadi tetapi juga merangkumi interaksi sekolah dengan masyarakat. Adalah amat molek jika hubungan ini bersifat mutual respect dan saling mempercayai agar tugas dapat dilaksanakan dengan ikhlas. Menurutnya. bersifat kerjasama. menjadi orang yang berguna kepada masyarakat dan negara dan individu yang berdikari. Ini merupakan prinsip etika professional dalam hubungan antara guru dan murid. Masyarakat sentiasa mengharapkan sekolah supaya melahirkan ahli masyarakat yang mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. Ada keunikan hubungan dan kualiti professional antara sesama guru. Kerjasama antara guru dengan rakan sejawat mampu memecahkan halangan yang sebesar manapun. Tanggungjawab ini bersifat tanggungjawab di antara pekerja dengan majikan. Hubungan guru dengan masyarakat harus berlangsung dalam suasana mesra. Guru menggesa ibubapa sentiasa mengawasi aktiviti pelajar di rumah seperti membuat kerja rumah. Adalah dikatakan profesion perguruan berbeza daripada profesion-profesion yang lain. ahli-ahli profesion perguruan berkongsi tugas dengan ibu bapa membentuk perlakuan kanak-kanak ke arah matlamat akhir yang diterima masyarakat.Dalam hubungan antara guru dan ibubapa pula. pemantauan dan arahan daripada pihak atasan akan berlangsung dalam jumlah yang sangat minimum dan guru-guru akan merasai bahawa mereka merupakan individu yang sangat meyakinkan pihak atasan. manakala ibubapa pula mengharap guru agar dapat menjadikan anak-anak mereka manusia yang berjaya. terutama bila ia melibatkan prubahan dalam kurikulum dan system pendidikan. Jika amalan ini berjaya dilaksanakan. Guru juga berperanan membantu mereka mencapai kebahagiaan hidup. Guru-guru pula perlukan masyarakat di luar agar menyediakan peluang-peluang untuk anak-anak didik mereka apabila mereka tamat persekolahan seperti menyambung pelajaran atau bekerja.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 pemerolehan ilmu dan seterusnya menyediakan mereka ke arah amalan demokrasi.

agama atau kepercayaan. ibu bapa dan negara. Pertama beliau melihat prinsip kesaksamaan dimana setiap guru mesti melayan semua pelajar tanpa mengira bangsa. Prinsip ini turut menuntut seorang guru bertindak sebagai ibu bapa ganti dalam usaha membentuk tingkah laku pelajar ke arah matlamat yang ingin dicapai. rakan sejawat.us/gbu.state.mn. prinsip keterbukaan di mana sifat jujur sangat diutamakan. kemampuan akademik dan sebagainya. fahaman politik.com/icce/CodeTE9.al. guruguru Association of Unity Churches dalam http://www.shelbyed.org/education/ltcode.html. profesion perguruan.us/html/012969.stm.Kedua. seorang guru tidak wajar mengaibkan rakan-rakan sejawatan mereka dan tidak harus melobi dengan apa cara sekalipun untuk mendapat kenaikan pangkat atau markah yang tinggi dalam penilaian prestasi tahunan. latar belakang pelajar.htm. David Freitas dalam http://sdmultimedia.unity.gov/tcert/resteachers/codeofethics.htm.Prinsip seterusnya berkaitan dengan prinsip kerahsiaan dimana guru diminta supaya menghormati hak kerahsiaan para pelajar. Akhir sekali guru dilarang mengajar sesuatu yang boleh merosakkan ke[pentingan pelajar. Foo (2005) yang merumuskan kod etika universal oleh Larry Colero pula membincangkan enam prinsip yang perlu dalam pembentukan kod etika perguruan. ibubapa.Prinsip terakhir .highered. masyarakat dan negara. Sifat adil juga penting dalam mengambil apa-apa tindakan terhadap para pelajar tanpa mengambil kira jantina.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 rakan sejawat dan profesion perguruan.Prinsip kelima ialah prinsip kesetiaan terhadap profesionnya yang menegah seorang guru daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sopan.k12.. Kod Etika Guru-guru Minnesota dalam http://education. dan ibu bapa. Malah Sheila Worley dalam http://teacherweb. New York State United Teachers dalam http://www. Kod Etika Guru oleh Alabama Education Association dalam http://www.com/HI/MaryknollSchoolHighSchoolDivision/t.nysed.htm.htm dan Tatasusila (Etika) Profesion Perguruan Malaysia memperakui tanggungjawab guru terhadap pelajar. Pelajar tidak harus dimalukan atau direndah-rendahkan dengan mendedahkan maklumat-maklumat yang boleh memalukan atau menjatuhkan maruah atau merendahkan nilai diri dan jati diri pelajarnya. tempat asal. Prinsip ketekunan pula menghendaki guru mengesan potensi pelajarpelajarnya dan sedia menerima perbezaan individu pelajar dan seterusnya menjadikan ia asas untuk membimbing mereka ke arah kecemerlangan. masyarakat dan negara dalam pembinaan etika perguruan. Selain dari pada itu.

Terdapat empat jangkaan nilai kerja yang diharapkan daripada amalan prinsip pertama ini. semua warga Kementerian diseru agar melaksanakan tugas dengan sempurna untuk mencapai hasil yang berkualiti di samping memperbaiki imej organisasi. . pertuturan dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa. Ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara. selaras dengan nilai kerja yang dicadangkan. sebagaimana yang dituntut oleh agama. Memberikan sumbangan bermutu. Prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Prinsip Pertama: Niat yang Betul Prinsip ini menuntut agar setiap warga Kementerian melaksanakan tugas dengan niat yang betul. Juga guru tidak boleh menerima atau meminta hadiah daripada pelajar dan ibu bapa berkaitan dengan tugastugas keguruannya. Prinsip Kedua: Perlakuan yang Baik Berdasarkan prinsip ini. matlamat dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. persatuan atau peribadi. iaitu: Memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). misi. • Menunjukkan penampilan diri. dan Sentiasa membarui niat untuk kebaikan.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 dalam pembentukan etika perguruan ialah prinsip mengelakkan konflik kepentingan peribadi. Prinsip ini turut melarang guru mengiklankan kelas-kelas tuisyen yang beliau mempunyai kepentingan di dalamnya. Guru-guru disaran agar mengutamakan kepentingan pelajar lebih daripada kepentingan masyarakat. Warga Kementerian diminta agar mengamalkan nilai-nilai yang berikut semasa melakukan tugas mereka.

PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Memberikan kepuasan kepada pelanggan. dan • Menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. berdaya saing dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. Aspek ini amat penting kerana salah satu elemen yang amat penting dalam pengurusan organisasi hari ini ialah memenuhi keperluan pelanggan dan memberikan kepuasan kepada mereka. sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. Berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan cirri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawat. dan Sentiasa berusaha untuk menjadi pekerja yang baik. perlakuan-perlakuan seperti yang berikut haruslah menjadi amalan: Sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan. • • • Prinsip Keempat: Mengotakan Apa yang Dikatakan Prinsip ini menuntut agar semua warga Kementerian sentiasa berusaha melaksanakan apa yang dikatakan. Berikut merupakan apa yang disarankan berdasarkan prinsip ini. Prinsip Ketiga: Penggerak ke arah Kebaikan • Setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia diseru supaya menjadi penggerak ke arah kebaikan. maju. tindakan. Menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik. Untuk mematuhi prinsip ini. pengucapan dan .

mulia. dengan penuh Bersikap jujur serta setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. Berdisiplin dan mengawal diri serta tidak melakukan sesuatu yang boleh menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan serta tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi. dan • . tanpa menyeleweng dan cuai. amanah bermaksud sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahkan kuasa dan kedudukan Berikut merupakan beberapa amalan amanah yang dikemukakan: • • • Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan tanggungjawab. dan Sentiasa berpandukan prosedur serta kaedah yang sesuai dan betul. Sentiasa mematuhi peraturan dan arahan perkhidmatan. dan Sentiasa menepati apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan. berdisiplin dan beradab. Semua warga Kementerian perlu mengamalkan perlakuan-perlakuan seperti berikut: • • • Sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terkandung dalam ajaran agama. Prinsip Kelima: Berdisiplin dan Beradab Warga Kementerian hendaklah sentiasa melakukan aktiviti yang berperaturan. Nilai-nilai Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Nilai Pertama: Amanah Secara umumnya.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • • Apa yang dilakukan mesti sesuai dengan apa yang diucapkan.

• • • • Nilai Ketiga: Bijaksana Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia mentafsirkan nilai bijaksana sebagai menggunakan pemikiran dengan bijaksana dengan membuat keputusan dan tindakan yang sesuai dengan masa serta keadaan. Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat daripada orang lain dengan tidak bersikap sombong atau angkuh. Nilai Kedua: Benar Nilai benar telah ditafsirkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai benar pada niat dan perbuatan. dan Rela berkongsi pengalaman. Amalan-amalan yang diperakukan termasuklah: . Bercakap benar dan menepati janji.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. tidak bercakap bohong dan mungkir janji. Memberikan atau menerima arahan yang jelas serta tepat dan tidak mengelirukan. Antara perlakuan yang diharapkan daripada warga Kementerian yang memperlihatkan nilai ini adalah seperti yang berikut: • Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan. ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama. tanpa niat yang tersembunyi mahupun mengharapkan balasan.

Tenang menghadapi masalah dan reda menerima kegagalan dan ujian serta tidak berputus asa. Perlakuanperlakuan yang dicadangkan ialah: Sentiasa menghargai anugerah yang diterima tanpa menganggap kejayaankejayaan sebagai hak. keupayaan dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang dan tidak mengambil jalan mudah. Berpuas hati dengan nikmat yang diperolehi seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan. dan Sentiasa meningkatkan ilmu. Nilai kelima: Dedikasi Dedikasi bermaksud berminat dan rela mengorbankan masa serta tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti. Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti. kepakaran dan profesionalisme. dan ketetapan.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Menggunakan seluruh potensi. • • • Nilai Keempat: Bersyukur Bersyukur bermaksud perasaan dan perlakuan yang menunjukkan penghargaan atas nikmat atau pemberian yang diterima. berdendam atau menabur fitnah. • • • Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka. Mempunyai fikiran dan pertimbangan yang rasional dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan serta emosi. Amalanamalan atau nilai yang diharapkan adalah seperti berikut: .

• • • • Sanggup berkorban perkhidmatan. masa dan tenaga demi kepentingan Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja sentiasa berkualiti. kedudukan atau mendapat perhatian orang lain.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas dengan tidak mencari helah. dan Cergas dan organisasi. tidak berpurapura atau berusaha mengelakkan daripada tanggungjawab. Ia dapat ditunjukkan seperti berikut: • Bersifat pemaaf dan penyayang. status atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih. tidak cuai atau merungut. pantas bekerja dan hasilnya menepati kehendak Nilai keenam: Ikhlas Ikhlas bermaksud menunaikan tanggungjawab dengan suci hati untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran atau balasan. • Nilai Ketujuh: Penyayang Nilai penyayang membawa maksud perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami. • . dan Memberikan layanan yang baik. tanpa mengira pangkat. bukan kerana pangkat. tidak berdendam. Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk. sombong atau suka meninggi diri. hati yang suci. teliti dan ceria. Amalan-amalan yang mencerminkan nilai ini adalah seperti berikut: • • Menerima tanggungjawab dengan rela. Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar. menghargai serta mengambil berat. Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi.

(b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya. dan Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian.Peraturanperaturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Ini disebabkan semua penjawat awam adalah tertakluk kepada perintah ini termasuklah guru. Pematuhan Etika Perguruan Apabila kita membincangkan isu pematuhan etika perguruan. satu perkara yang harus kita perbincangkan ialah Perintah Am Bab D . Peraturan 4 (2) secara terperinci kerana ia sangat signifikan dengan isu yang bakal kita bincangkan nanti. Peraturan 4 (2) Seorang pegawai tidak boleh: (a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya. (c) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa – (i) dia telah membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai seorang pegawai awam. Bahagian II. atau (ii) dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. . Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh mesra. Perintah Am Bab D. Kita lihat Bahagian II.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • • • Bertimbangrasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas.

sosial. Tanggungjawab Terhadap Pelajar.4 Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. keturunan atau agama. ekonomi.1 Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 (d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.2 Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani. mental. Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia 1. . Kita perhatikan etika berkenaan. 1. Profesion perguruan di Malaysia juga mempunyai kod etikanya yang dikenali dengan nama Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia. politik. 1. 1. dan (j) cuai dalam melaksanakan tugasnya.3 Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. emosi. (g) tidak bertanggungjawab. (h) membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan berhubungan dengan perkhidmatan awam. sama ada tuntutan itu adalah tuntutan sendiri atau tuntutan anggota-anggota perkhidmatan awam yang lain. Lampiran etika ini terdapat di bahagian awal Buku Rancangan Mengajar guru-guru. (i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. (e) kurang cekap atau kurang berusaha. (f) tidak jujur atau tidak amanah. 1.

1 Menghormati tanggungjawab utama ibubapa terhadap anak-anak mereka. 2. menghormati orang tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. persidangan. lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas. 2. 1. masyarakat atau negara. 2. keturunan dan agama. 3.2 Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumahtangga. bertanggungjawab dan berguna. 2.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 1. ataupun yang bertentangan dengan Rukunegara.3 Menggangap semua maklumat yang diberikan oleh ibubapa mengenai keadaan rumahtangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkan kepada sesiapa kecuali mereka yang berhak mengetahuinya . 2. 2.5 Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi pelajar. 3.1 Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. .5 Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian. dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibubapa secara teliti dan bijaksana.6 Menunjukkan suatu cara pakaian.2 Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai-nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka menjadi warganegara yang taat setia. pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberi contoh yang baik kepada pelajar.4 Memberi maklumat kepada ibubapa demi kepentingan anak-anak mereka. Tanggungjawab Terhadap Masyarakat dan Negara 3. Tanggungjawab Terhadap Ibubapa 2.6 Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibubapa atau penjaga mereka. penyelidikan. mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.

Namun kita telah biasa dengan fenomena yang melihat penilaian terhadap prestasi akademik pelajar mencerminkan apa yang telah guru buat selama . 1. Hasil daripada analisis itu.2 Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru. 4. Isu Penilaian Apabila kita menyentuh isu penilaian. Atau mencari di mana kekuatan yang boleh kita perkukuhkan atau kelemahan yang harus diperbaiki.1 Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibubapa atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 3.3 Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggung-jawab kami dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.4 Sentiasa berusaha membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan. apa tujuan penilaian dalam aspek persekolahan.3 Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat dan Profesion Perguruan 4. 4. 4. Bagi guru-guru di sekolah kita telah dilatih dengan objektif sesuatu penilaian iaitu sebagai satu kayu pengukur apakah pelajar telah mahir dengan dengan pengajaran kita. kita harus berbalik kepada persoalan asas iaitu. 4. guru dapat membuat sesuatu seperti program pengayaan atau pemulihan.6 Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. 4. 4.5 Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.

matlamat dan objektif KPM”.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 ini. Bukankah ini menimbulkan isu kebolehpercayaan dalam sistem penilaian peperiksaan awam negara. di tahun kesembilan. tanpa menyeleweng dan cuai”. kemudahan berbeza. iaitu. “Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani. misi. ibu bapa serta masyarakat menjadi tekanan kepada guru. pendedahan berbeza walaupun kurikulumnya sama. iaitu.. politik. keturunan atau agama” . PMR. Di pihak sekolah pula. Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia. Keadaan ini bertentangan dengan etika perguruan. Lihat Prinsip Etika KPM mengenai niat yang betul. kaedah berbeza. sekolah harus meningkatkan pencapaian akademiknya atau menerima penangan daripada pihak atasan. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan peratus pencapaian seperti menjadikan calon sekolah sebagai calon persendirian. berusaha “memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Situasi begini menimbulkan isu yang lain pula. Nilai Etika KPM berkaitan dengan nilai amanah iaitu “sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. latar berbeza. tetapi sebagai sekolah tuisyen percuma. masalah berbeza. dan yang paling dahsyat membantu pelajar semasa peperiksaan. Penilaian pentadbir. . menghalang pelajar menduduki peperiksaan. Satu lagi isu berkaitan ialah kebolehpercayaan ujian (Foo. Sekolah tidak lagi menjadi institusi untuk membentuk peribadi pelajar. pelajar diajar oleh guru yang berbeza. emosi. 2005). mental. dan kesebelas SPM. Sistem pendidikan di negara kita telah menetapkan di akhir tahun keenam pelajar menduduki UPSR. ekonomi. bahagian Tanggungjawab Terhadap Pelajar. Ini merupakan peperiksaan awam yang akan diduduki oleh semua calon serentak mengikut jadual yang ditetapkan dan dinilai secara standard. Pejabat Pendidikan Daerah. dan yang paling serius jika ia menjadi asas kepada penilaian prestasi. sosial. Lalu guru-guru sekarang ini mengajar tidak lagi bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi individu tetapi supaya para pelajarnya lulus cemerlang. ceraian kedua. iaitu.

Bahagian Penilaian dan Peperiksaan di Jabatan Pelajaran Negeri atau pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia harus turun padang memantau apa yang dibuat oleh Setiausaha Peperiksaan di sekolah-sekolah.htm Ini memberi implikasi bahawa guru harus menanamkan satu semangat “belajar sepanjang hayat” di dalam diri mereka kerana ilmu semakin bertambah. Therefore it is the teacher himself or herself who should take primary responsibility for doing the evaluation. satu kenyataan retorik. Selain daripada itu. harus dikuasai oleh guru. Kita berharap agar tidak terdapat guru-guru yang tergolong dalam golongan laggard ataupun menjadi penentang kepada pembaharuan-pembaharuan. The question then arises as who should take responsibility for doing this evaluation. My believe is that evaluation is an inherent part of good teaching." atas talian http://www. evaluation is the means by which we try to identify which aspects of our teaching are good and which need to be changed.com/journal2/fakir_zamani/ceramah7. Ilmu ICT. “kita akan mengambil tindakan tegas terhadap sekolah terbabit”.angelfire. Dee Fink (1999). Pemantauan berterusan mungkin satu pendekatan terbaik untuk meminimakan isu ini. contohnya. dalam satu artikelnya menyebut: “Assuming that no one is perfect and therefore everyone has room for improvement. kes dipapar di akhbar. inovasi di dalam mahupun di luar dunia pendidikan berlangsung dengan pesat. L. Kita tidak mahu. Pihak pentadbir sekolah harus menjalankan tugas yang diamanahkan seperti kerja pemantauan proses P & P secara lebih agresif. barulah pihak berkenaan melatah. Kementerian Pelajaran disarankan agar mencari satu mekanisme terbaik untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. .PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Satu lagi persoalan yang boleh dibincangkan di sini ialah penilaian guru terhadap dirinya sendiri.

Bersikap jujur serta setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan dan peruntukan dalam Perintah Am Bab D(c)dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri dan Tatasusila Profesion Perguruan Perkara 4. Kadang kala mereka terlalu memberi tumpuan kepada politik hingga mengabaikan tugas di sekolah. Isu Nilai Amanah Satu isu besar bagi sektor awam terbesar negara kita ialah menjaga lebih daripada 100 000 pegawai-pegawainya dan penempatannya pula sehingga ke tempat-tempat yang cuma boleh dilalui melalui helikopter. ceraian ii . Amat sukar mengawal semua guru.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Disarankan juga sistem penilaian berasaskan sekolah yang ada sekarang ini distrukturkan semula bagi mengatasi masalah kebolehpercayaan ujian. Di kawasan pedalaman. Kita lihat kod etika KPM dalam Nilai Amanah: Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. markah yang diperolehi oleh para pelajar masih diragui kesahannya. Dengan menggunakan pengaruh jawatan. nilai amanah percanggahan besar terhadap amalan rasuah. Mekanisme yang diwujudkan sekarang ini walaupun mempunyai kebaikan. dan tidak mustahil ada guru mengambil kesempatan daripada situasi-situasi begini. Akibatnya. ramai guru aktif dengan politik kepartian.” Perkaitan dengan isu di atas. Buletin Online (Okt 2005) dalam http://buletinonline. juga merupakan satu . atau berjalan kaki selama dua atau tiga hari. “tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru. Terdapat guru yang berniaga serta memiliki lesen kontraktor (walaupun atas nama ahli keluarga). 2. bot. mereka memperolehi ganjaran lumayan di arena politik. tanpa menyeleweng dan cuai.net/modules menceritakan kes seorang guru yang aktif berpolitik dan memperoleh kontrak dari saluran politik sehingga mengabaikan tangungjawab profesionnya. Mereka ini menjawat jawatan dalam parti di peringkat cawangan dan bahagian. iaitu. Ini merupakan satu contoh tipikal pelanggaran etika perguruan. tetapi sering disalahgunakan oleh guru-guru penilai di sekolah.

mypendidik.ppk.. Sebagai pegawai perkhidmatan awam mereka telah melanggar tata kelakuan dan tatatertib Perintah Am Bab D.net/portal/modules pula melaporkan kebanyakan pentadbir pendidikan melakukan penyalahgunaan kuasa secara sengaja. Kita tidak mahu pegawai-pegawai pendidikan 3. Isu Nilai Ikhlas.my/arkib/a_berita/tatatertib. Daripada laporan ini. Dengan amalan ini profesion perguruan akan dihormati oleh masyarakat umum. Badan Pencegah Rasuah. pembiayaan hotel dan pemalsuan dokumen kerja pembaikan dilakukan dengan sengaja oleh pentadbir sekolah. tanpa mengira pangkat.Keadilan Satu isu yang dianggap remeh tetapi sebenarnya telah menggugat martabat profesion perguruan.kpm.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (2002). yang mengendalikan kes-kes melibatkan guru siswazah. Dalam konteks keikhlasan. Bahagian II. . dalam http://myschoolnet. Beberapa kes seperti penerimaan wang daripada kontraktor. Peraturan 4(2) dalam hal-hal berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa. Jabatan Perkhidmatan awam pula dicadangkan bertindak meluaskan larangan berpolitik kepada semua guru bukan sahaja kepada penjawat awam kumpulan A. seperti yang dilaporkan oleh Marzita Abdullah (2004). pemberian tiket kapalterbang. dalam http://www. banyak kes-kes tatatertib yang tidak dihantar atau lewat sehingga lebih setahun kepada pihak Pihak Berkuasa Tatatertib SPP. Selain daripada itu. nyata sekali perlakuan pelanggaran etika berlaku oleh pihak tertuduh dan di peringkat pegawai yang bertanggungjawab. Adalah disarankan guru-guru tidak membelakangkan kepentingan profesion perguruan mereka daripada kepentingan peribadi. Unit Tatatertib Jabatan Pelajaran Negeri harus telus dalam menjalankan tugas mereka dengan melaporkan kes-kes pelanggaran etika kepada pihak-pihak yang berkenaan dengan segera setelah mendapati ada bukti kukuh untuk membuat pendakwaan ke atas mereka. etika KPM meminta semua guru memberi layanan yang baik.htm. status atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih.

tetapi tingkahlaku lain menjurus ke arah itu. status sosio-ekonomi pelajar. Selain daripada itu. Adalah disyorkan agar guru mengamalkan sikap adil dan memberi peluang yang sama kepada semua pelajarnya. ia tidak boleh menghalang kita daripada berlaku adil terhadap anak-anak didik kita. Walaupun kita sedar akan kewujudan perbezaan individu. “lembu” atau “anak haram” atau yang sepertinya.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Satu persoalan yang berbangkit daripada isu ini ialah hak kesamarataan.Satu sikap guru yang kurang beretika ialah labeling. Ada guru yang akan melepaskan keluhan bila menjadi guru kelas tertentu dan wajahnya hilang ceria sepanjang tahun dengan perlantikan itu. merupakan kata-kata provokasi yang menghina yang tidak harus diluahkan walau dalam keadaan apa sekalipun. Keadilan harus dilihat dengan lebih jauh lagi. perilaku pelajar dan rupa paras pelajar tidak boleh menjadi penyebab kenapa guru bertindak sebaliknya. Pelajar SES rendah perlu diberi lebih tumpuan pada kadarnya dan bantuan jika status itu mempunyai korelasi dengan pencapaiannya yang rendah. seperti “bodoh”. Ini memberi peluang kepada ramai pelajar yang tidak berpeluang untuk mempelajari dan menggunakan komputer. bagi menangani masalah labeling adalah dicadangkan agar pihak pentadbir sekolah mengambil inisiatif mengenakan tindakan ke atas guru yang mengamalkan sikap ini. Faktor latar keluarga. Pelajar mempunyai hak untuk dilayan sama rata oleh guru. Walaupun ada guru yang berjaya menahan daripada menzahirkan kata-kata yang tidak sewajarnya. Situasi ini berlainan jika ia mengajar kelas “bijak”. Isu Nilai Dedikasi-Keselamatan Kita lihat apa yang terkandung di dalam nilai dedikasi Etika KPM: . Perkataan-perkataan guru. Ada guru yang lambat masuk kelas untuk mengajar kelas yang “kurang bijak” dan dalam iklim P & P yang kurang bersemangat. Ini satu fenomena yang meluas berlaku di sekolah-sekolah. Satu perkara yang sangat dipuji ialah memperkenalkan Makmal Komputer kepada sekolah-sekolah tertentu. Pelajar agresif harus diberi lebih perhatian jika keagresifannya itu disebabkan oleh tiada perhatian di rumah. 4.

Isu Nilai Bersyukur . Kecuaian akan menyebabkan ibu bapa mengambil tindakan mahkamah terhadap guru dan sekolah. Masyarakat akan memandang rendah martabat guru yang mengambil sikap tidak ambil peduli ini.” Nilai etika perguruan yang terpenting ialah tanggungjawab menjaga keselamatan dan kebajikan pelajar. telah mengambil langkah-langkah keselamatan untuk menjauhi daripada berlakunya kecuaian. tidak cuai atau merungut” dan Tatasusila Profesion Perguruan. Bahagian 1. sukan. Keselamatan pelajar berkait rapat dengan isu kecuaian. teliti dan ceria. Guru-guru mungkin selamat daripada kes mahkamah. Perkara 1. Masalahnya sekarang adakah sekolah. Guru-guru yang beretika akan memastikan anak-anak muridnya melintas jalan dengan selamat. guru-guru dinasihatkan agar mematuhi prosedur-prosedur keselamatan terutama jika melakukan aktiviti yang berisiko seperti lawatan. Sekiranya guru memahami dan menjalankan tugas mengikut etika yang ditetapkan. Pengetua dan guru-guru harus melihatnya sebagai satu aspek penting dalam pengurusan sekolah.1 “Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain. Pihak guru telah sedia maklum akan risiko kemalangan di kawasan tersebut. Selain daripada itu adalah dicadangkan agar sistem kawalan keselamatan swasta sekarang di mansuhkan dan digantikan dengan sistem kawalan keselamatan yang digunapakai oleh Bank Simpanan Nasional. undang-undang akan menyebelahi kita. perkelahan. walaupun kes dibawa ke mahkamah. Dalam isu ini juga. perkhemahan dan sebagainya. ditambah lagi dengan umur pelajar yang masih rendah koordinasi mata dengan tindakan. Kes pelajar dilanggar mati di luar sekolah. penuh dedikasi akan tercalar kerana kes sebegini. Keselamatan pelajar menjadi satu tugas yang penuh cabaran digalas oleh guru dan pengetua. kerana ia berlaku di luar kawasan sekolah. 5. guru-guru terutamanya. Mematuhi prosedur merupakan satu amalan etika perguruan. tetapi nilai moral guru yang berhemah tinggi.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 “Guru harus menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar. adalah satu rujukan yang penting. bukan hanya mengharapkan pengawal keselamatan sahaja.

Terdapat banyak aduan oleh pihak guru kepada pihak jabatan pendidikan yang menggambarkan guru-guru tidak mempunyai nilai ini seperti dalam kes pembayaran skim baucer tuisyen yang lewat diterima (lihat http://www. Itu juga kita harus bersyukur. Satu isu lagi ialah isu penempatan guru. . kerana tidak semestinya jika yang datang itu tidak baik. Ada di kalangan mereka yang bertukar karier semata-mata untuk bekerja di kawasan bandarbandar besar. kita wajib bersyukur.” Bagi masyarakat Islam bersyukur dilahirkan dengan puji-pujian bagiNya. Tekadkan untuk melahirkan pelajar yang mampu mengubah persepsi guru-guru lain. kadang-kadang pasang. Dikatakan juga “pasti ada hikmah di sebalik sesuatu kejadian. jika kita diarah mengajar kelas yang mencabar kesabaran kita.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Nilai bersyukur bolehlah jika kita katakan berterima kasih dan menghargai setiap pemberian. anugerah dan nikmat yang diterima. Namun begitu adalah wajar bagi kita turut bersyukur sekiranya sesuatu yang datang itu bukan dalam bentuk yang menyeronokkan kerana sudah menjadi lumrah kehidupan adakalanya suka dan ada kalanya kita sedih. kadang-kadang surut. Fong Chan Onn (1997) menjelaskan ramai guru Bahasa Inggeris enggan bertugas di pedalaman (lihat http://161. berusaha untuk bertukar sekolah.tranungkite. Di sini unsur reda membawa konsep nilai bersyukur. seronok dan lancar. Guru-guru yang dihantar bertugas di sekolah yang mereka kurang ingini. mereka mampu melaksanakan tugas dengan hati yang tenang.39. Ini semua merupakan contoh-contoh guru kita yang kurang beretika kerana tidak menanamkan nilai kesyukuran dalam diri mereka. dan ada masanya di atas dan ada ketikanya kita di bawah. akan berakhir dengan tidak baik. Sebenarnya kita telah diberi peluang mengubah tingkahlaku disiplin dan akademik kelas berkenaan. Ada pula guru merungut kerana tidak diberi markah yang tinggi untuk Penilaian Prestasi.htm).251/akhbar/teaching/1997/um97826. Hasilnya pasti kepuasan dan nikmat yang tidak terbeli harganya. Dalam satu ucapan.net/modules) Satu elemen nilai kesyukuran dalam etika KPM ialah berpuas hati dengan nikmat yang diperolehi seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan.139. Satu contoh. seperti tahap akademik yang rendah dengan masalah disiplin sukar dikawal dan dilabel oleh rakan-rakan. Sistem pendidikan tidak memerlukan tenaga-tenaga yang kurang beretika ini. Seandainya guru-guru dapat menyerapi nilai ini.

Undang-undang pula perlukan bukti kukuh untuk menerima pertuduhan. malu atau tidak tahu ia sebenarnya gangguan seksual. bukan lisan. Situasi gangguan seksual yang berlaku juga tidak semestinya memberi kesan kepada kedudukan mangsa dari segi kerja. Isu Gangguan Seksual Satu definisi gangguan seksual yang mudah ialah apa-apa perbuatan bersifat seksual yang tidak diingini dan memberikan kesan sebagai satu gangguan secara lisan.de2. Bagi mendapatkan definasi yang lebih tepat mengenai gangguan seksual di tempat kerja definisi United State Equal Employment Opportunity Commision (USEEOC) di Amerika Syarikat adalah lebih sesuai untuk dibincangkan. Di Malaysia. . Ia menyebut: “Unwelcome sexual advance. gangguan seksual boleh berlaku di antara pengetua – guru-guru (dan kakitangan) – pelajar. pihak yang menjadi mangsa tidak semestinya subjek yang diganggu. hostile or offensive work environment.edu/harassment/legal/ Kita tidak harus terikat kepada pengertian itu sahaja.” USEEOC. beberapa perkara lain harus diambil perhatian iaitu pengganggu boleh juga seorang perempuan. Mereka tidak harus diberi muka dengan kelulusan permohonan pertukaran atau pengubahsuaian penempatan kerana mereka merupakan professional yang tidak beretika. Seperkara lagi. kenaikan pangkat atau pendapatannya. Biasanya. Di sekolah. tetapi pihak yang terasa terganggu dengan perbuatan pemangsa. yang menjadi mangsa ialah golongan pelajar.http://www. Guru-guru yang enggan untuk dihantar bertugas di kawasan pedalaman harus dihentikan kerana mereka merupakan golongan yang tidak tahu bersyukur. masalah yang berlaku ialah mangsa gagal membuat laporan kerana takut. 6.psu. tidak semestinya lelaki sahaja. kerana. visual. psikologi atau fizikal. requests for sexual favors and otherverbal or physical conduct of a sexual nature when submission to or rejection of this conduct explicitly or implicitly affects an individuals employment unreasonably interferes with an individual’s work performance or creates an intimidating.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Untuk mengatasi masalah ini. guru-guru harus mempunyai rasa reda dan anggap bahawa pasti ada yang menunggu di sana yang kita belum tahu.

Satu langkah proaktif yang boleh dilakukan oleh bakal mangsa ialah mengelak daripada menjadi mangsa. Di Amerika Syarikat telah wujud EVAW (End Violence Against . 2004 yang melibatkan kejadian rogol oleh seorang guru ke atas pelajar cacat di sekolah khas seperti yang dilaporkan dalam http://www. Satu lagi langkah proaktif yang boleh diambil ialah menjadi ahli persatuanpersatuan tertentu yang menjaga hal ehwal pekerja daripada gangguan seksual.my/m/BHarian/Sunday/Dunia/20050911103703/Article/pp_ index_html. Polisi tersebut harus mengandungi definisi yang jelas dengan penerangan dan contoh yang sesuai. Kes seperti ini juga berlaku dengan banyak sekali di Malaysia yang melibatkan guru-guru biasa hingga pengetua sekolah agama. Polisi harus mengandungi galakan daripada pengurusan untuk mangsa membuat aduan.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Kita lihat satu kes serius di negeri China seperti yang dilapor oleh Berita Harian dalam www.bharian. EVAW (End Violence Against Women International) pula mencadangkan dalam laman web mereka (G:\About EVAW International. Adakan satu polisi bertulis dan disebar dan di tampal di tempat kerja mengenai gangguan seksual b. Pihak pengurusan harus mengadakan latihan berterusan tentang antigangguan seksual kepada kakitangannya.com. c. a.htm) perkara-perkara berikut harus dilakukan oleh majikan. d. Kes seorang guru yang dihukum mati kerana kesalahan merogol 32 orang pelajarnya yang berusia 14 tahun selama dua tahun.com/.network54. Satu kes di Tuaran pada 25 Feb.

Di Malaysia juga kita mempunyai cawangan Women’s Aid Organisation (Persatuan Pertolongan Wanita). 7. Pertama. mengambil tindakan yang sewajarnya yang akan memahamkan golongan pemangsa daripada melakukan gangguan seksual dan membawa pemangsa ke muka pengadilan. bahagian terakhir perbincangan isu etika ini akan cuba mengupas etika perguruan itu sendiri.Adalah diingatkan tentang kepentingan guru-guru supaya memartabatkan profesionalisme perguruan dengan cara memahami dan menghayati etika perguruan. . Persatuan sebegini harus di anggotai bukan sahaja oleh mereka yang pernah menjadi mangsa atau mangsa-mangsa baru tetapi juga mereka yang tergolong daripada bakal mangsa. ia amat malang bagi dunia profesion perguruan. Ini termasuklah menyediakan pegawai-pegawai untuk membantu mangsa. 2000). Isu Konten Etika Perguruan Dalam kita melihat isu-isu di atas. Namun begitu. Adakah terdapat kursus etika diajar dalam program pendidikan sama ada di universiti-universiti atau di maktab-maktab (sekarang institusi) perguruan? Sehingga kini belum terdapat satu kertas atau kursus khas untuk semua bakal guru dislotkan dalam program pengijazahan perguruan selain daripada ia disisipkan dalam kuliah-kuliah pedagogi atau kursus pendidikan lain.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Women) International yang antara lain bertujuan untuk membela mangsamangsa gangguan seksual. adakah guru-guru kita tahu dan sedar akan wujudnya etika perguruan yang menjadi garis panduan bagi semua guru di Malaysia ini? Etika perguruan Malaysia dibaca dengan nama “Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia” yang terdapat di bahagian awal Buku Rekod Pengajaran guru-guru (Mok Soon Sang. sekiranya guruguru sendiri tidak mengetahui tentang keujudan etika perguruan ini.

guru-guru ini juga akan mengubah penafsirannya terhadap perkara ini. walaupun amalan tersebut melanggar etika perguruan. Akhirnya. Keputusan ujian sepertinya akan dipaparkan secara terbuka pada papan kenyataan sekolah. Contohnya. Perkara 1. Bahagian 1: Tanggungjawab Terhadap Pelajar. Guru-guru lain pula mungkin menafsir sebaliknya. memahami dan menghayati etika perguruan ini. Perkara 4. Seorang guru mungkin akan menafsirkan keputusan ujian sekolah mahupun peperiksaan awam sebagai tidak termasuk dalam tafsiran perkara ini. etika perguruan kita sudah tidak lagi sesuai kerana terdapat perkara-perkara . bagaimana seseorang guru akan menafsir Tatasusila Profesion Perguruan. Mereka yang telah menjadi ahli juga.3 “Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya”. adakah Pengetua atau Guru Besar menekankan perkara etika perguruan sepanjang masa di sekolah? Atau sekurang-kurangnya pada mesyuarat guru? Pengetua atau Guru Besar harus menghafal. lantas maruah pelajar dibiarkan jatuh akibat daripada amalan yang tidak beretika ini. adakah ia masih relevan dengan keadaan semasa? Dengan perubahan dunia yang begitu pantas. ia tidak lagi dipedulikan oleh pihak sekolah. sekiranya sudah menjadi amalan sekolah tersebut. Tetapi. mungkin menjadi ahli tanpa menyedari bahawa mereka telah melaksanakan satu perkara daripada etika profesion merek Persoalan keenam daripada isu etika guru ini ialah. mereka sendiri mungkin tidak dapat memberi penjelasan kepada guru-guru.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 Persoalan ketiga. Malang sekali. Persoalan seterusnya ialah. Ramai guru yang tidak menjadi ahli mana-mana persatuan atau kesatuan atau pertubuhan guru kerana tidak tahu akan wujudnya peruntukan ini dalam etika perguruan. bagaimana mentafsir etika perguruan ini? Lain individu melihat atau memahami atau mempunyai penafsiran yang berbezabeza tentang sesuatu etika. Selain daripada bahagian di atas kita lihat pula contoh di Bahagian 4: Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat dan Profesion. Kelebihan menjadikan etika perguruan amalan pentadbir setiap hari dijangka akan turut mempengaruhi staf-staf di bawahnya. agak malang bagi guru-guru tersebut yang telah melakukan pelanggaran etika tanpa disedari. apatah lagi untuk dijadikan panduan menegur guru-guru ataupun membincangkannya dalam mesyuarat guru. Atau mungkin guru-guru sememangnya tidak mengetahui terdapat peruntukan-peruntukan yang bertentangan dengan amalan mereka? Jika ini berlaku.6 “Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru”.

2004. Owens. Guru-guru di sekolah sudah biasa dengan sindrom “kucing tiada. Etika guru-guru dalam penggunaan ICT ini juga harus dimaktubkan dalam etika perguruan. Adalah disarankan agar pihak pengurusan sekolah mengambil berat akan etika profesion perguruan supaya semua guru di bawah pentadbiran mereka akan lebih beretika semasa menjalankan tugas. 2003. Telekomunikasi dan Multimedia. malah ramai guru yang harus dipantau dan diawasi (Teori X) sentiasa (Lunenburg dan Ornstein. Penggubalan kod etika guru yang baru harus mengambil kira pandangan . Perkataan “Tatasusila” itu sendiri tidak lagi relevan dengan keadaan semasa. laluan internet juga disediakan tanpa bayaran oleh pihak sekolah. tikus bermaharajalela”. adakah etika kita sekarang ini covers penggunaan ICT ? Berita Harian (7 Jun 2005) menyiarkan artikel bertajuk “Kod etika Internet bendung khabar angin” melihat internet ibarat pisau yang “boleh memotong dan juga membunuh”. Selain daripada itu. melayari laman porno. Pentadbir sekolah dicadangkan menyediakan satu checklist pelanggaran etika oleh guru-guru sebagai semakan untuk dijadikan alat pengukuran dan penilaian sahsiah guru. Ini dijangka mampu mengurangkan kes-kes guru bermasalah di sekolah. asyik bermain video game dan terdapat pula laman web yang menyebarkan fitnah terhadap individu atau atau kerajaan. Boleh dikatakan semua sekolah mempunyai kemudahan komputer sekurang-kurangnya. dicadangkan agar kod etika guru (Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia) digubal semula mengikut keperluan semasa. Persoalannya. menubuhkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bertujuan mengadakan forum dan membincangkan “kod etika pengamal telekomunikasi dan multimedia” sangatlah dialu-alukan. 1998). Kepincangan belia yang mengadap komputer sepanjang hari berchatting. Paling tidak etika perguruan ini dibawa ke dalam mesyuarat guru pertama setiap awal tahun untuk mengingatkan guru-guru tentang kepentingannya. Pihak pentadbir harus faham Teori Y (personaliti positif) tidak dimiliki oleh semua guru. Hanson. Lihat pula kepada penggunaan ICT. Di peringkat atasan pula.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 yang tidak disentuh dalam etika kita tersebut. Tindakan invividu atau kumpulan yang menyebarkan fitnah melalui laman web juga berleluasa sehingga mampu menimbulkan panik kepada masyarakat. Tindakan kerajaan melalui Kementerian Tenaga. malah kerajaan membelanjakan ratusan juta ringgit kepada sekolah-sekolah luar bandar untuk menyediakan kelengkapan makmal komputer.

Beberapa cadangan juga disarankan dalam kupasan setiap isu untuk memperbaiki keadaan yang wujud. Kajian-kajian mengenai keberkesanan kod etika guru harus dijalankan secara komprehensif guna untuk mengetahui tahap kesedaran. Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia dan Perintah Am. diikuti dengan rasionalnya pembentukan sesuatu kod etika. isu bersyukur. isu amanah. Bermula dengan teori-teori yang berkaitan.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 guru-guru secara keseluruhannya. dan isu sekitar etika perguruan yang wujud pada masa ini. permasalahan etika terutama yang berkaitan dengan dunia perguruan. isu penilaian. isu gangguan seksual. walaupun semakin pudar pengiktirafan tersebut. Terdapat tujuh isu yang diketengahkan. pengetahuan dan amalan guru-guru bersesuaian dengan etika perguruan. Kesimpulan Guru-guru di Malaysia harus berasa bangga kerana profesion perguruan di Malaysia masih dipandang tinggi oleh masyarakat dan negara. Kita telah melihat bagaimana sesuatu kod etika perguruan dibina. isu dedikasi. Jelas kepada kita bahawa nilai etika guru- . para guru harus bersyukur kerana tugas guru merupakan ibadah yang sangat dituntut dalam agama dan menjadi agenda utama kerajaan. isu ikhlas. Bagi guru-guru. Bahagian seterusnya. Guru-guru harus mengamalkan etika-etika dan peraturan yang disediakan ini supaya masyarakat memandang tinggi dan yakin kepada profesionalisme guru-guru Malaysia. nilai moral yang seharusnya ada pada seorang guru dan tanggungjawab seorang guru. kita melihat kepada prinsip-prinsip dan nilai etika seorang guru yang juga seorang penjawat awam. iaitu. Bahagian terakhir kita telah didedahkan dengan beberapa isu yang berkaitan dengan pematuhan etika perguruan. Kerajaan masih memberikan peruntukan tertinggi kepada Kementerian Pelajaran dalam Belanjawan Negara. kita adalah terikat kepada etika Kementerian Pelajaran. Walaupun nilai ekonominya tidak berapa memberangsangkan.

pematuhan etika perguruan akan meningkatkan martabat guru-guru Malaysia. Jld. 29 – 40 • Berita Harian. BIBLIOGRAFI • Buku Rujukan • Abdullah Bakri. 1990. Selain daripada itu. 5. Ogos 1990. Wawasan. Adalah amat diharapkan agar guru-guru tidak akan melanggar etika perguruan kerana ia merupakan landasan yang menuju kepada tingkahlaku yang akan dipandang tinggi oleh masyarakat. 5 – 15. 1996. . 7 Jun 2005. • Asnah Abdul Hamid. Kepimpinan Pengajaran dan Konsep Kepimpinan Berpasukan . Nilai dan Etika Profesional dalam Perkhidmatan Pendidikan. Jurnal Pengurusan Pendidikan.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 guru banyak “dipalit arang” oleh segelintir yang tidak seharusnya menceburi bidang perguruan. Kod Etika Internet Bendung Khabar Angin.

1979. dan Maguire. dan Moravcik. 2001. : Jaminan Peningkatan • Hanson. . Buckingham: Open University Press. E. Kementerian Pendidikan Malaysia.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Black. Educational Administration and Organizational Behavior (Edisi 5). dan Christensen. dan Gewirtz. Ideology.M. Profil Pengetua/Guru Besar Berkesan. S. Who Am I In The Lives of Children? : An Introduction to Teaching Young Children. Strategi Pentadbiran Pendidikan. S. Merill • Feeney. Values and Schooling dalam Dillon. • Institut Aminudin Baki. M. S. 37 – 49.. Serdang: Penerbit UPM. Boston: Allyn and Bacon. J. 15 Disember 1997 • Kamarudin Hj. Christensen. 2001. (ed). 25 . • Feeney. 1989. Becoming A Teacher: Issues in Secondary Teaching. 2003. Kuala Lumpur: Teks Publishing. E. • Cribb. 1997. New Jersey: Prentice Hall. Becoming A Teacher: Issues in Secondary Teaching. dan Maguire. D. Evidence and the Raising of Standards dalam Dillon. 2005. (ed).36. Etika Perguruan Profesionalisme. J. D. M. Who Am I In The Lives of Children?: An Introduction to Teaching Young Children. P. Buckingham: Open University Press. Ohio : Charles E. Kachar. A. • Foo Say Fooi. 1996.

28 – 33. dan Soltis. R. Sistem dan Falsafah. F. Educational Administration: Concepts and Practices (Edisi 4). 1998. • Strike. Education As A Profession. 1956. Sekolah dan Nilai Moral. New Jersey : Prentice Hall. Jld. Utusan Melayu. A. • Thiroux J. 2000. Kuala Lumpur: DBP. 26 Okt. 2001. 1998. Jurnal Kementerian Pelajaran Malaysia. A. • Lunenberg. Organizational Behavior in Education (Edisi 6). Boston: Allyn and Bacon. • Mukherjee. 1996. • Omens. . Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman.P.C. F.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • Lieberman. Ethics.C. 1997. 1997. Theory and Practice ( Edisi 7 ). J.H. G. 23 (58) April 1978. The Ethics of Teaching. Pendidikan di Malaysia: Sejarah. 2004. M. Pendidikan di Malaysia (Edisi 7). Belmont: Wadsworth / Thomson • Mok Soon Sang. K. dan Ornstein. New York: Teacher College Press. New Jersey: Prentice Hall. • Sufean Hussin.G. • Radzuan Hassan. 1978.

Code of Ethics. Code of Ethics. 2005) • • • Berita Harian. 25 Ogos 1997. http://www. atas talian. http://www.net/modules.k12. atas talian.shelbyed. http://161.unity. (tanpa tarikh).us/gbu.bharian. 2004. atas talian http://www. Guru Bahasa Inggeris Enggan Ke Desa.my/m/BHarian/Sunday/Dunia/2005091110370 3/Article/pp_index_html 20050911103703/Article/pp_index_html (11 Sept 2005) • Buletin Online. Guru Rogol 32 Pelajar. atas talian http://buletinonline. Guru AJK UMNO Dungun Abai Tanggungjawab. atas talian.139. 2005. Kuala Lumpur: MDC • Atas Talian • Alabama Education Association. Perintah-perintah Am: Bab A – Bab G.com.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • _____.org/education/ltcode.251/akhbar/teaching/1997/um97826.htm (3 Sept. 2005) . 11 Sept. (tanpa tarikh).htm ( 13 Sept. 2005) • Association of Unity Churches.html %20%203%209%202005 (3 Sept 2005) • Azman Md.al.39. 1996. Nor.php? name=News&file=article&sid=131 (9 Sept.

PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • EVAW.ht m 2002/5aug_tatatertib. 26 Mac 2004. atas talian. Ethics. atas talian. Rasuah: Beberapa Kes Melibatkan Sekolah.my/tutor/dunia.html ( Sep 2005) • • Syuhada Choo Abdullah. 2002. . 2002.k12.com.ppk.my/arkib/a_berita/2002/5aug_tatatertib. 2005) Kant. tanpa tarikh. (tanpa tarikh).kpm.http://sdmultimedia. Sikap Ketua Jabatan Lewat Lapor Kes Tatatertib. http://myschoolnet. A Professional Code of Ethics for Teacher Educators: A Proposal to Stimulate Discussion and Debate. Seeking input on ethics code: Proposal lists six guiding principles for teachers.htm 2005) talian.org/newyorkteacher/2001-2002/020116ethics.htm (3 Sept. atas talian. D.com/icce/CodeTE9.htm (15 Sept.tutor. (tanpa tarikh). 2005) • New York State United Teachers. EVAW International Mission Statement.suhsd.nysut. http://www.us/edtech/healthtech/t-ethics. (atas talian) G:\About EVAW International. • • Marzita Abdullah.htm (3 Sept. http://www. 2005) • Freitas. tanpa tarikh. I.htm ( 9 Sept. atas talian. 2005) • • United State Equal Employment Opportunity Commision. (3 Sept. atas http://www.ca.

M. 2005 . http://teacherweb. 2005) • • ______ . Guru Disyaki Rogol 2 Pelajar Bisu. Worley S.stm (3 Sept.stm MrsWorleyEthics/t. http://education. http://www. 2005.network54. 2004.php? name=News&file=article (11 Sept 2005) • • ______. atas talian. atas talian.us/html/012969. Bayaran Skim Baucer Tuisyen Masih Belum Dijelaskan. 2001. atas http://www.com/ (11 Sept. atas talian. About The Teacher. 25 Feb.mn.edu/harassment/legal/ (12 Ogos 2005) talian.net/modules. Sept.htm (3 Sept.tranungkite.atas talian. (tanpa tarikh).de2.state.PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 B MOHD RANI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (UPSI) MOHD SAIFUL BAHRIN 850508086441 D201020463478 • • Sexual Harassment. Code of Ethics for Minnesota Teachers. http://www. 2005) • ______.com/HI/MaryknollSchoolHighSchoolDivision/MrsWorleyEthics/t.psu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful