I. I.

|s|«s| lsmsa Æ|a Ks|r rs |s|«s| lsmsa Æ|a Ks|r rs
!. !. |s|«s| lsmsa |msr ||a K|a||a| rs |s|«s| lsmsa |msr ||a K|a||a| rs
á. á. |s|«s| lsmsa |smsa ||a Æ||sa rs |s|«s| lsmsa |smsa ||a Æ||sa rs
1. 1. |s|«sa lsmsa Æ|| ||a Æ|| !s||| rs |s|«sa lsmsa Æ|| ||a Æ|| !s||| rs
- - 1. 1. Abu Bakar al Abu Bakar al··Siddiq ra (S72N Siddiq ra (S72N··634N) 634N)
- - 2. 2. Umar bin al Umar bin al··Khottob ra (634N Khottob ra (634N··644N) 644N)
- - 3. 3. Usman bin al Usman bin al··Affan ra (644N Affan ra (644N··6S6N) 6S6N)
- - 4. Ali bin Abi Talib ra (6S6N 4. Ali bin Abi Talib ra (6S6N··661N) 661N)
- - Target : Target :
- - Nengetahui sejarah dakwah Khulafaur Rasyidin Nengetahui sejarah dakwah Khulafaur Rasyidin
- - Nengetahui metode dakwah Khulafaur Rasyidin Nengetahui metode dakwah Khulafaur Rasyidin
Khulafaur Rasyidin ra Khulafaur Rasyidin ra
aftar !si aftar !si
1. 1. Biografi Abu Bakar al Biografi Abu Bakar al··Siddiq Siddiq
2. 2. Aktivitas militer pada zaman Abu Bakar al Aktivitas militer pada zaman Abu Bakar al··Siddiq Siddiq
3. 3. Aktivitas ilmu Pengetahuan dan dakwah pada zaman Abu Bakar al Aktivitas ilmu Pengetahuan dan dakwah pada zaman Abu Bakar al··
Siddiq Siddiq
4. 4. Biografi Umar bin al Biografi Umar bin al··Khottob Khottob
S. S. Futuhat !slamiyyah pada zaman Umar bin al Futuhat !slamiyyah pada zaman Umar bin al··Khattab. Khattab.
6. 6. Aktivitas ilmu Pengetahuan, dakwah pada zaman Umar bin al Aktivitas ilmu Pengetahuan, dakwah pada zaman Umar bin al··
Khattab Khattab
7. 7. ]alannya pemilihan Usman bin Affan sebagai kholifah dan sirahnya ]alannya pemilihan Usman bin Affan sebagai kholifah dan sirahnya
8. 8. Aktivitas militer pada zaman Usman bin Affan Aktivitas militer pada zaman Usman bin Affan
3. 3. Aktivitas ilmu Pengetahuan dan dakwah pada zamannya Aktivitas ilmu Pengetahuan dan dakwah pada zamannya
10. 10. ]alannya pemilihan Ali bin Abi Tholib sebagai kholifah dan sirahnya ]alannya pemilihan Ali bin Abi Tholib sebagai kholifah dan sirahnya
11. 11. Aktivitas militer pada zaman Ali bin Abi Talib Aktivitas militer pada zaman Ali bin Abi Talib
12. 12. Aktivitas ilmu Pengetahuan dan dakwah pada zamannya Aktivitas ilmu Pengetahuan dan dakwah pada zamannya
Sirah Abu Bakar al Sirah Abu Bakar al··Siddiq Siddiq
Æ|a Ks|sr s|·a|11|¡ |s||r as1s |s|aa aI! 1sa «s|s| as1s |s|aa
tá1M/Iá B |-rmssa| 1| sa|srs m-r-|s ¡sat as||at s«s|
m-m-|a| |s|sm. a-|-|s| Kssa|a||s| «s|s|, Æ|a Ks|sr m-a|s1|
||s|||s| ¡sat a-r|sms as1s |s|aa tá!. |s |-rasms ss|| Æ|1a||s|
||a Æ|| 0a|ss|s|.
Æ|a Ks|sr |-rsr|| arsat ¡sat s-t-rs mssa| |s|sm ¡s||a s¡s| 1sr|
Æ|s¡s| |s|r| 1s|| Ma|smms1 aÆ*. 1smsa¡s ¡sat s-|-asra¡s
s1s|s| Æ|1a| Ks'|s| (sr||a¡s |sm|s Ks'|s|), ¡sat |-ma1|sa
1|a|s| a|-| Kssa|a||s| m-a|s1| Æ|1a||s| (sr||a¡s '|sm|s Æ||s|).
aam|-r |s|a m-a¡-|a||sa asmsa¡s s1s|s| Æ|1a||s| ||a Æ|a
0a|s|s| (Æ|a 0a|s|s| s1s|s| |aa|¡s| s|sa asms asatt||sa
s¡s|a¡s). 1s|| Ma|smms1 aÆ* |ats m-m|-r|a¡s t-|sr Æs|·
a||11|¡ (sr||a¡s '¡sat s-|s|a |-r|s|s |-asr), s-||atts |s |-|||
1||-as| 1-atsa asms Æ|a Ks|sr ss|·a||11|¡
>> Abu Bakar adalah lelaki yang pertama kali masuk !slam, Abu Bakar adalah lelaki yang pertama kali masuk !slam,
walaupun khodijah lebih dahulu memeluk !slam daripadanya. walaupun khodijah lebih dahulu memeluk !slam daripadanya.
Adapun dari anak Adapun dari anak··anak Ali yang lebih dulu memeluk !slam anak Ali yang lebih dulu memeluk !slam
sementara Zaid bin Haritsah adalah yang pertama kali sementara Zaid bin Haritsah adalah yang pertama kali
memluk !slam dari golongan budak. memluk !slam dari golongan budak.
>> Keislaman Abu Bakar paling banyak membawa manfat Keislaman Abu Bakar paling banyak membawa manfat
besar kepada !slamdan kaum muslimin dibandingkan dengan besar kepada !slamdan kaum muslimin dibandingkan dengan
keislaman lainnyakarena kedudukannya yang tinggi dan keislaman lainnyakarena kedudukannya yang tinggi dan
semangat serta kesungguhannya dalam berdakwah. semangat serta kesungguhannya dalam berdakwah.|1] |1]
engan keislamannya maka masuk mengikutinya tokoh engan keislamannya maka masuk mengikutinya tokoh··
tokoh besar dan masyhur seperti Abdurrahman bin Auf Saad tokoh besar dan masyhur seperti Abdurrahman bin Auf Saad
bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam dan Tolhah bin bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam dan Tolhah bin
Ubaidillah Ubaidillah
|1] |1] !bn Kathir, !bn Kathir, Al Al··Bidayah wa al Bidayah wa al··Nihayah Nihayah, jilid.3, h.26 , jilid.3, h.26
º 8ebagaimana yang juga dialami oleh para
pemeluk ¡slam pada masa awal. ¡a juga
mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh
penduduk Mekkah yang mayoritas masih
memeluk agama nenek moyang mereka.
Namun. penyiksaan terparah dialami oleh
mereka yang berasal dari golongan budak.
8ementara para pemeluk ¡slam non budak
biasanya masih dilindungi oleh para
keluarga dan sahabat mereka. para budak
disiksa sekehendak tuannya. Hal ini
mendorong Abu Bakar membebaskan para
budak tersebut dengan membelinya dari
tuannya kemudian memberinya
kemerdekaan. Beberapa budak yang ia
bebaskan antara lain : Bilal bin Rabbah.
Abu Fakih. Ammar bin Yasir. Abu Fuhaira.
Ketika peristiwa Hijrah, saat Nabi Muhammad SAW pindah ke Ketika peristiwa Hijrah, saat Nabi Muhammad SAW pindah ke
Madinah (622 M), Abu Bakar adalah satu Madinah (622 M), Abu Bakar adalah satu- -satunya orang satunya orang
yang menemaninya. Abu Bakar juga terikat dengan Nabi yang menemaninya. Abu Bakar juga terikat dengan Nabi
Muhammad saw secara kekeluargaan. Anak Muhammad saw secara kekeluargaan. Anak
perempuannya, Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad perempuannya, Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad
beberapa saat setelah Hijrah. Allah swt berfirman dalam beberapa saat setelah Hijrah. Allah swt berfirman dalam
attaubah : 40 attaubah : 40
Abu Bakar al Abu Bakar al- -Siddiq mengikuti semua peperangan Siddiq mengikuti semua peperangan
melawan musuh kaum muslimin yang diharungi Nabi melawan musuh kaum muslimin yang diharungi Nabi
Muhammad saw, sejak dari perang Badar sehingga Muhammad saw, sejak dari perang Badar sehingga
perang Mu´tah. perang Mu´tah.
Pengakuan Rasulullah mengenai pribadinya: "Tidak Pengakuan Rasulullah mengenai pribadinya: "Tidak
seorangpun diantara manusia yang lebih banyak dari Abu seorangpun diantara manusia yang lebih banyak dari Abu
Bakar dalam menjaga diriku dengan jiwa dan hartanya. Bakar dalam menjaga diriku dengan jiwa dan hartanya.
Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibn Abbas ra, nabi Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibn Abbas ra, nabi
bersabda : bersabda :
Artinya : " Artinya : " Sekiranya dibolehkan aku menjadikan teman Sekiranya dibolehkan aku menjadikan teman
baik diantara manusia niscaya saya jadikan Abu Bakar baik diantara manusia niscaya saya jadikan Abu Bakar
sebagai teman baik. Akan tetapi pertemanan dan sebagai teman baik. Akan tetapi pertemanan dan
persaudaraan atas nama Islam itu lebih utama. Silahkan persaudaraan atas nama Islam itu lebih utama. Silahkan
kalian tutup setiap pintu untukku di masjid kecuali pintu kalian tutup setiap pintu untukku di masjid kecuali pintu
Abu Bakar Abu Bakar (HR.Bukhori). (HR.Bukhori).
Dari Abu Said al-Khudri suatu hari Rasulullah saw berkhotbah
dihadapan manusia, dalam khutbahnya nabi Muhammad saw bersabda:
Artinya : "Wahai kaum Muhajirin! Sesungguhnya jumlah kalian semakin
banyak sementara Anshar tetap sebagaimana adanya, dan
sesungguhnya mereka adalah ibarat rumah tempat kembaliku, oleh
karena itu hormatilah orang-orang yang mulia diantara mereka, dan
maafkanlah orang-orang yang berbuat kesalahan dari
mereka."Kemudian Nabi Muhammad saw melanjutkan, "wahai sekalian
manusia! Sesungguhnya ada seorang hamba yang disuruh untuk
memilih antara kekal di dunia atau memilih apa-apa yang ada di sisi
Allah, maka dia memilih apa-apa yang ada disisi Allah
Abu Sa'id berkata, "Maka seketika itu Abu Bakar menangis¨,
karena beliaulah yang paling faham dengan perkataan
Rasulullah Saw diantara para sahabat yang lainnya.
Kemudian Rasulullah Saw bersabda: "Andai saja aku
dibolehkan mengangkat seseorang menjadi kekasihku
selain Rabbku pastilah aku memilih Abu Bakar, namun
cukuplah persaudaraan Islam dan kecintaan karenanya,
maka jangan ada lagi rumah-rumah yang pintunya
mengarah ke masjid dan hendaklah ditutup kecuali pintu
Abu bakar saja
Imam Bukhari diberitahukan oleh Umar bin Hafs, dia Imam Bukhari diberitahukan oleh Umar bin Hafs, dia
berkata, telah berkata kepada kami Ayahku, dia berkata, berkata, telah berkata kepada kami Ayahku, dia berkata,
telah berkata kepada kami al telah berkata kepada kami al- -A'masi dari Ibrahim al A'masi dari Ibrahim al- -Aswad Aswad
berkata, "Ketika Rasulullah Saw menderita penyakit yang berkata, "Ketika Rasulullah Saw menderita penyakit yang
membuatnya wafat, maka masuklah waktu sholat dan Bilal membuatnya wafat, maka masuklah waktu sholat dan Bilal
mulai mengumandangkan adzan, kemudian Rasulullah Saw mulai mengumandangkan adzan, kemudian Rasulullah Saw
berkata, berkata, !erintahkan Abu bakar agar menjadi Imam !erintahkan Abu bakar agar menjadi Imam
manusia!¨ manusia!¨
Maka keluarlah Abu Bakar sementara Nabi Saw merasakan Maka keluarlah Abu Bakar sementara Nabi Saw merasakan
badannya agak lebih ringan, hingga akhirnya beliau turut badannya agak lebih ringan, hingga akhirnya beliau turut
dipapah dua orang lelaki, kemudian Abu Bakar berkeinginan dipapah dua orang lelaki, kemudian Abu Bakar berkeinginan
mundur namun Rasulullah Saw mengsiyaratkan agar ia tetap mundur namun Rasulullah Saw mengsiyaratkan agar ia tetap
ditempatnya, kemudian Rasulullah Saw dipapah hingga ditempatnya, kemudian Rasulullah Saw dipapah hingga
akhirnya sholat dalam keadaan duduk di sampingnya. akhirnya sholat dalam keadaan duduk di sampingnya.[1] [1]
Syaikh Abu Hasan al Syaikh Abu Hasan al- -Asya'ari berkata, "Sikap Rasulullah Asya'ari berkata, "Sikap Rasulullah
Saw ketika mengedepankan Abu Bakar r.a sebagai imam Saw ketika mengedepankan Abu Bakar r.a sebagai imam
sholat adalah pertanda bahwa beliaulah orang yang paling sholat adalah pertanda bahwa beliaulah orang yang paling
alim dari seluruh sahabat dan yang paling baik bacaannya. alim dari seluruh sahabat dan yang paling baik bacaannya.

[1] [1] Ibn Hisyam, Ibn Hisyam, Sirah Nabawiyyah Sirah Nabawiyyah, Jilid.1 , Jilid.1
Dalam pidatonya Abu Bakar mengingatkan kaum Anshar, Dalam pidatonya Abu Bakar mengingatkan kaum Anshar,
bahwa bila kepemimpinan dijabat oleh orang dari suku Aus, bahwa bila kepemimpinan dijabat oleh orang dari suku Aus,
niscaya orang niscaya orang- -orang Khazraj akan bersaing, dan sebaliknya. orang Khazraj akan bersaing, dan sebaliknya.
Maka ketika kaum Anshar teringat atas persaingan dan Maka ketika kaum Anshar teringat atas persaingan dan
permusuhan di zaman jahiliyah dulu, lalu mereka mau permusuhan di zaman jahiliyah dulu, lalu mereka mau
menerima pendapat Abu Bakar r.a kemudian Abu Bakar menerima pendapat Abu Bakar r.a kemudian Abu Bakar
mencalonkan kepada mereka Umar r.a dan Abu Ubaidah bin al mencalonkan kepada mereka Umar r.a dan Abu Ubaidah bin al- -
Jarrah. Lalu Umar berkata kepada Abu Bakar r.a : " Jarrah. Lalu Umar berkata kepada Abu Bakar r.a : "Bukankah Bukankah
Nabi Saw telah menyuruhmu, agar mengimami kaum muslimin Nabi Saw telah menyuruhmu, agar mengimami kaum muslimin
dalam sholat? Engkaulah khalifah pengganti dan penerus dalam sholat? Engkaulah khalifah pengganti dan penerus
beliau. Kami membaiatmu, sehingga kami berarti membaiat beliau. Kami membaiatmu, sehingga kami berarti membaiat
sebaik sebaik- -baik orang yang paling dicintai Rasulullah Saw dari kami baik orang yang paling dicintai Rasulullah Saw dari kami
semua semua. Setelah itu kemudian kaum Muhajirin dan Anshar . Setelah itu kemudian kaum Muhajirin dan Anshar
membaiatnya. membaiatnya.[1] [1]

[1] [1] Lihat Shahih al Lihat Shahih al- -Bukhori kitab Bukhori kitab al al- -Maghazi, bab Maradh Maghazi, bab Maradh
Rasulillah wa wafatihi Rasulillah wa wafatihi 140 dari kitab 140 dari kitab Fathul Bari Fathul Bari..
Baiat ini dinamakan baiat Baiat ini dinamakan baiat al al- -Khahshah Khahshah, karena baiat tersebut hanya , karena baiat tersebut hanya
dilakukan sekelompok kecil dari kaum Muslimin, yakni mereka yang dilakukan sekelompok kecil dari kaum Muslimin, yakni mereka yang
hadir di Saqifah bani Saidah saja. Setelah itu baiat dilakukan secara hadir di Saqifah bani Saidah saja. Setelah itu baiat dilakukan secara
umum di masjid jami´ Madinah al umum di masjid jami´ Madinah al- -Munawwarah oleh para sahabat. Munawwarah oleh para sahabat.
Al Al- -Waqidi meriwayatkan dari Aisyah, "Sesungguhnya Abu Bakar di Waqidi meriwayatkan dari Aisyah, "Sesungguhnya Abu Bakar di
baiat pada saat Rasulullah wafat, pada hari senin tanggal dua belas baiat pada saat Rasulullah wafat, pada hari senin tanggal dua belas
Rabiul Awwal sebelah Hijriyyah Rabiul Awwal sebelah Hijriyyah
Kemudian Abu Bakar berdiri dan berkhotbah seraya memuji Allah: Kemudian Abu Bakar berdiri dan berkhotbah seraya memuji Allah:
Amma Ba'du. Wahai manusia! Sesungguhnya saya telah dipilih Amma Ba'du. Wahai manusia! Sesungguhnya saya telah dipilih
untuk memimpin kalian dan bukanlah saya orang terbaik diantara untuk memimpin kalian dan bukanlah saya orang terbaik diantara
kalian. Maka jika saya melakukan hal yang baik, bantulah saya. Dan kalian. Maka jika saya melakukan hal yang baik, bantulah saya. Dan
jika saya melakukan tindakan yang menyeleweng luruskanlah saya. jika saya melakukan tindakan yang menyeleweng luruskanlah saya.
Sebab kebenaran itu adalah amanah, sedangkan kebohongan itu Sebab kebenaran itu adalah amanah, sedangkan kebohongan itu
adalah pengkhianatan, orang yang lemah diantara kaaian adalah pengkhianatan, orang yang lemah diantara kaaian
sesungguhnya kuat disisiku hingga aku mengembalikan haknya sesungguhnya kuat disisiku hingga aku mengembalikan haknya
kepadanya Insya Allah, sebaliknya seapa yang kuat diantara kalian kepadanya Insya Allah, sebaliknya seapa yang kuat diantara kalian
maka dialah yang lemah disisiku hingga aku akan mengambil darinya maka dialah yang lemah disisiku hingga aku akan mengambil darinya
hak milik orang lain yang diambilnya. Tidaklah suatu kaum hak milik orang lain yang diambilnya. Tidaklah suatu kaum
meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah akan timpakan meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah akan timpakan
kepada merekakehinaan, ...¨ kepada merekakehinaan, ...¨
Aktivitas miIiter : Perang Riddah
Segera seteIah suksesi Abu Bakar, beberapa masaIah
yang mengancam persatuan dan stabiIitas komunitas
dan negara IsIam saat itu muncuI. Beberapa suku Arab
yang berasaI dari Hijaz dan Nejed membangkang kepada
khaIifah baru dan sistem yang ada. Beberapa
diantaranya menoIak membayar zakat waIaupun tidak
menoIak agama IsIam secara utuh.
Ibn Hisyam berkata, Ketika RasuIuIIah wafat kebanyakan
penduduk Makkah ingin kembaIi murtad keIuar dari
IsIam hingga Itab bi Usaid mengkhawatirkan keberadaan
mereka dan bersembunyi. BerdiriIah SuhaiI bin Amr dan
memuIai pidatonya memuji AIIa, kemudian ia
menyebutkan perihaI wafatnya RasuIuIIah sembari
berkata,"Kematian RasuIuIIah tidak menambah IsIam
kecuaIi semakin kuat, maka barangsiapa kami curigai
keIiuar dari agama ini akan aku penggaI kepaIanya!"
akhirnya orang-orang kemaIi kepada IsIamdan berhenti
dari keinginan untuk murtad dan Itab bin Usaid kembaIi
muncuI.[1]
( bn Hisyam, Sirah an-Nabawiyyah 2/649, bn Sa'ad, Tabaqat al-Kubra, jilid 2/
433.
Suku Suku- -suku tersebut mengklaim bahwa hanya memiliki komitmen dengan suku tersebut mengklaim bahwa hanya memiliki komitmen dengan
Nabi Muhammad SAW dan dengan kematiannya komitmennya tidak Nabi Muhammad SAW dan dengan kematiannya komitmennya tidak
berlaku lagi. Berdasarkan hal ini Abu Bakar menyatakan perang berlaku lagi. Berdasarkan hal ini Abu Bakar menyatakan perang
terhadap mereka yang dikenal dengan nama perang Riddah. Pengaruh terhadap mereka yang dikenal dengan nama perang Riddah. Pengaruh
riddah ini sangat besar dalam syariat Islam sehingga solat Jumat pun riddah ini sangat besar dalam syariat Islam sehingga solat Jumat pun
mulai ditinggalkan kecuali di Madinah dan Makkah. mulai ditinggalkan kecuali di Madinah dan Makkah.|1| |1| Dalam Dalam
pertempuran yang sengit, pasukan muslimin berhasil mengalahkan pertempuran yang sengit, pasukan muslimin berhasil mengalahkan
pasukan Musailamah Al pasukan Musailamah Al- -Kadzdzab yang beriumlah sekitar 40.000. Kadzdzab yang beriumlah sekitar 40.000.
Hampir 15.000 korban tewas di pihak Musailamah Al Hampir 15.000 korban tewas di pihak Musailamah Al- -Kadzdzab. Kadzdzab.
Begitu iuga, ratusan kaum muslimin syahid. Di antara yang syahid itu, Begitu iuga, ratusan kaum muslimin syahid. Di antara yang syahid itu,
ada kira ada kira- -kira 70 sahabat yang haIal Alquran. kira 70 sahabat yang haIal Alquran. Musailamah berhasil Musailamah berhasil
dikalahkan pada pertempuran Akraba oleh dikalahkan pada pertempuran Akraba oleh Khalid bin Walid Khalid bin Walid
|1| |1| Shahih Shahih al al- -Bukhari. kitab Jumah. bab al Bukhari. kitab Jumah. bab al- -Jumah fi al Jumah fi al- -Qura wa al Qura wa al- -Mudun Mudun
2/379 dari 2/379 dari Fathul Bari Fathul Bari..
Setelah menstabilkan keadaan internal dan secara Setelah menstabilkan keadaan internal dan secara
penuh menguasai Arab, Abu Bakar memerintahkan penuh menguasai Arab, Abu Bakar memerintahkan
para jenderal Islam melawan Kekaisaran Persia dan para jenderal Islam melawan Kekaisaran Persia dan
Romawi. Instruksi Abu Bakar tersebut agar mereka Romawi. Instruksi Abu Bakar tersebut agar mereka
memerangi kedua adidaya tersebut dalam waktu memerangi kedua adidaya tersebut dalam waktu
bersamaan sekalipun dua Negara itu merupakan bersamaan sekalipun dua Negara itu merupakan
kekuatan adidaya saat itu yang ditunjang olehwilayah kekuatan adidaya saat itu yang ditunjang olehwilayah
yang luas, angkatan perang yang kuat, kekayaan yang yang luas, angkatan perang yang kuat, kekayaan yang
melimpah itu menunjukkan betapa kuatnya azam melimpah itu menunjukkan betapa kuatnya azam
khalifah Abu Bakar. khalifah Abu Bakar.
Setelah menakluki Yamamah, Saidina Abu Bakar Setelah menakluki Yamamah, Saidina Abu Bakar
memerintahkan Khalid menuju Iraq dan memerintahkan Khalid menuju Iraq dan
menasihatinya supaya berdakwah kepada mereka menasihatinya supaya berdakwah kepada mereka
yang bukan Islam, jika tidak menerima, maka yang bukan Islam, jika tidak menerima, maka
ambillah jizyah dan jika tidak diterima barulah ambillah jizyah dan jika tidak diterima barulah
diperangi. Al diperangi. Al- -Waqidi berkata ¨ Ahli sejarah berselisih Waqidi berkata ¨ Ahli sejarah berselisih
pendapat.Ada yang berpendapat Khalid terus ke Iraq pendapat.Ada yang berpendapat Khalid terus ke Iraq
dari Yamamah dan ada yang berpendapat, Khalid Al dari Yamamah dan ada yang berpendapat, Khalid Al- -
Walid pulang dahulu ke Madinah dan menuju Iraq Walid pulang dahulu ke Madinah dan menuju Iraq
melalui jalan Kufah. melalui jalan Kufah.¡J¡ ¡J¡¨Bagaimanapun pendapat ¨Bagaimanapun pendapat
pertama lebih masyhur. Khalid bin Walid dan pertama lebih masyhur. Khalid bin Walid dan
tentaranya mulai menuju Iraq pada bulan Muharram tentaranya mulai menuju Iraq pada bulan Muharram
J2 Hmelalui jalan basrah. Berikut ini J2 Hmelalui jalan basrah. Berikut ini
¡J¡ ¡J¡ 1arikh At 1arikh At- -1habari Bab 3 M/s 343 1habari Bab 3 M/s 343
Berikut ini adalah peperangan Berikut ini adalah peperangan--peperangan vang terjadi Iraq: peperangan vang terjadi Iraq:
1. Penaklukan Ubullah. 1. Penaklukan Ubullah.
Khalid diperintahkan bergabung dengan Muthanna menaklukkan Khalid diperintahkan bergabung dengan Muthanna menaklukkan
wilavah Persia. Khalid dengan kekuatan 18.000 pasukan mula wilavah Persia. Khalid dengan kekuatan 18.000 pasukan mula--mula mula
menaklukkan Oarvat. kemudian menuju ke Ubullah. Di Ubullah pasukan menaklukkan Oarvat. kemudian menuju ke Ubullah. Di Ubullah pasukan
Khalid bertemu dengan gabungan pasukan Persia dibawah pimpinan Khalid bertemu dengan gabungan pasukan Persia dibawah pimpinan
lurmuz dibantu oleh panglima Ka·adh dan Anushajan. \ang perlu lurmuz dibantu oleh panglima Ka·adh dan Anushajan. \ang perlu
dicatat dalam peperangan ini. sebagian pasukan Persia adalah pasukan dicatat dalam peperangan ini. sebagian pasukan Persia adalah pasukan
berantai. dimana antara satu dan lain anggota pasukan dirantai kakinva berantai. dimana antara satu dan lain anggota pasukan dirantai kakinva
agar mereka selalu bersama agar mereka selalu bersama--sama dan tidak mungkin melarikan diri sama dan tidak mungkin melarikan diri
apapun vang terjadi. Mereka dirantai. agar pilihannva menjadi kecil. apapun vang terjadi. Mereka dirantai. agar pilihannva menjadi kecil.
vakni : Membunuh atau dibunuh. dan tidak ada alternatií lari atau vakni : Membunuh atau dibunuh. dan tidak ada alternatií lari atau
mundur. Itulah sebabnva perang ini juga disebut Zatus Salasil Perang mundur. Itulah sebabnva perang ini juga disebut Zatus Salasil Perang
Berantai,. Berantai,.
Peperangan di Iraq Peperangan di Iraq
Pertempuran Ubullah ini merupakan pertempuran terbesar Pertempuran Ubullah ini merupakan pertempuran terbesar
pertama antara pasukan Islam dan Pasukan Persia. Dalam pertama antara pasukan Islam dan Pasukan Persia. Dalam
pertempuran yang sangat mengerikan ini, pasukan Khalid pertempuran yang sangat mengerikan ini, pasukan Khalid
dapat mengalahkan pasukan Persia, dan bahkan dapat dapat mengalahkan pasukan Persia, dan bahkan dapat
membunuh Hurmuz, sedang panglima Kavadh dan membunuh Hurmuz, sedang panglima Kavadh dan
Anushajan melarikan diri ke wilayah Persia lainnya. Anushajan melarikan diri ke wilayah Persia lainnya.
Kekalahan telak dalam perang Ubullah, membuat Khosru Kekalahan telak dalam perang Ubullah, membuat Khosru
Yazdegrid III dan para pembesar Persia terkejut dan tidak Yazdegrid III dan para pembesar Persia terkejut dan tidak
pernah mengira sedikitpun. Musuh yang selama ini dianggap pernah mengira sedikitpun. Musuh yang selama ini dianggap
remeh, hina dan tidak ada apa remeh, hina dan tidak ada apa- -apanya, ternyata telah apanya, ternyata telah
mengalahkan pasukan besar dibawah panglima Hurmuz. mengalahkan pasukan besar dibawah panglima Hurmuz.
Peperangan di Iraq Peperangan di Iraq
!erang melawan Romawi Timur
Setelah menstabilkan keadaan internal dan secara penuh
menguasai Arab, Abu Bakar ra memerintahkan para jenderal
slam melawan kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran
Sassanid. Khalid bin Walid menaklukkan rak sementara
ekspedisi ke Suriah juga meraih sukses. !erang Yarmuk
adalah peperangan yang menentukan antara umat slam dan
Romawi Timur di Syam.
!erang Yarmuk terjadi pada tahun (3H/634M)( Khalifah Abu
Bakar memerintahkan Khalid bin Walid agar segera berangkat
bersama-sama pasukannya untuk menuju Syam dan menjadi
panglima perang disana. Khalid pun segera melakukan apa
yang diperintahkan khalifah. Maka, mulailah Khalid dengan
6000 pasukannya dari raq melakukan perjalanan historis
dengan menembus padang sahara yang belum pernah di lalui
manusia karena luasnya padang pasir, Khalid berjalan melalui
Samawah2( hingga sampai di Quraqir. Khalid baru sampai di
Syam setelah melakukan perjalanan panjang selama 5 hari
( At-Tabari 3/44
2( !adang pasir yang terkenal, gersang tidak memiliki pohon
atau bebatuan, terletak antara Kufah dan Syam, (Yakut al-
Hamawi, Mu'jam a-lbuldan, Dar al-Shodir, Beirut 397, 3/429)
ambaran kekuatan ambaran kekuatan
Pada peperangan ini Khalid bin Walid membawa 30.000 hingga Pada peperangan ini Khalid bin Walid membawa 30.000 hingga
40.000 pasukan. ]umlah tersebut merupakan jumlah pasukan Nuslim 40.000 pasukan. ]umlah tersebut merupakan jumlah pasukan Nuslim
terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Arab. terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Arab.
Saif bin Umar meriwayatkan dengan sanadnya dari para gurunya, Saif bin Umar meriwayatkan dengan sanadnya dari para gurunya,
bahwa dalam tentara kaum muslimin terdapat 1000 orang sahabat bahwa dalam tentara kaum muslimin terdapat 1000 orang sahabat
nabi, 100 dari mereka adalah pasukan yang ikut dalam perang Badar. nabi, 100 dari mereka adalah pasukan yang ikut dalam perang Badar.
Sedangkan di pihak Romawi, jumlahnya jauh lebih besar daripada Sedangkan di pihak Romawi, jumlahnya jauh lebih besar daripada
pasukan Nuslim. Pada peperangan ini tentara Romawi keluar dalam pasukan Nuslim. Pada peperangan ini tentara Romawi keluar dalam
jumlah yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yakni sebanyak jumlah yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yakni sebanyak
240.000 personil pasukan. Terdiri dari 80.000 pasukan diikat dengan 240.000 personil pasukan. Terdiri dari 80.000 pasukan diikat dengan
rantai besi, 80.000 pasukan berkuda dan 80.000 pasukan infantri. rantai besi, 80.000 pasukan berkuda dan 80.000 pasukan infantri.
Nereka juga membawa para pendeta, uskup maupun pihak gereja Nereka juga membawa para pendeta, uskup maupun pihak gereja
untuk memberikan motivasi kepada pasukan agar agama Nasrani untuk memberikan motivasi kepada pasukan agar agama Nasrani
menang. Dalam peperangan tersebut musuh yang terbunuh menang. Dalam peperangan tersebut musuh yang terbunuh
berjumlah 120.000 orang selain yang terbunuh di Nedan peperangan. berjumlah 120.000 orang selain yang terbunuh di Nedan peperangan.
|1] |1] Al Al· ·Tabari 3/400, Futuh al Tabari 3/400, Futuh al· ·Syam, h.230 Syam, h.230
. Banyaknya Sahabat yang syahid dalam perang melawan
murtaddin di Yamamah
2. Atas usulan dan desakan Umar bin al-Khottob agar
mengumpulkan al-Qur'an dam satu mushaf, ditakutkan
banyaknya sahabat penghafal al-Qur'an yang syahid.
3. Abu Bakar memrintahkan Zaid bin Tsabit sebagi ketua tim
pengumpulan al-Qur'an
broh dan pengajaran broh dan pengajaran
1. Pengangkatan Abu Bakar berlangsung melalui syura. Semua Ahlul 1. Pengangkatan Abu Bakar berlangsung melalui syura. Semua Ahlul
Halli wal `Aqdi dari kalangan shahabat termasuk Ali ra ikut serta Halli wal `Aqdi dari kalangan shahabat termasuk Ali ra ikut serta
dalam pengambilan keputusan ini. Hal ini menunjukkan bahwa tidak dalam pengambilan keputusan ini. Hal ini menunjukkan bahwa tidak
ada satu pun nash Al ada satu pun nash Al- -Qur`an atau Sunnah yang menegaskan hak Qur`an atau Sunnah yang menegaskan hak
Khilafah kepada seseorang sepeninggal Rasulullah SAAW. Khilafah kepada seseorang sepeninggal Rasulullah SAAW.
2. Perbedaan pendapat dalam musyawarah di Saqifah Bani Sa´idah 2. Perbedaan pendapat dalam musyawarah di Saqifah Bani Sa´idah
adalah hal yang lumrah. Ini merupakan jaminan dari Syari´ terhadap adalah hal yang lumrah. Ini merupakan jaminan dari Syari´ terhadap
beraneka ragam pendapat dan pandangan selama menyangkut hal beraneka ragam pendapat dan pandangan selama menyangkut hal
yang tidak dinyatakan secara tegas dan gamblang oleh nash. Segala yang tidak dinyatakan secara tegas dan gamblang oleh nash. Segala
masalah yang didiamkan Syari´ dapat dibicarakan dalam syura dengan masalah yang didiamkan Syari´ dapat dibicarakan dalam syura dengan
mengemukakan berbagai pandangan dan membahasnya secara mengemukakan berbagai pandangan dan membahasnya secara
obyektif dan jujur. obyektif dan jujur.
3. Nasihat Ali ra kepada Abu Bakar agar tidak ikut berangkat dalam 3. Nasihat Ali ra kepada Abu Bakar agar tidak ikut berangkat dalam
memerangi kaum murtad adalah merupakan bukti kecintaan beliau memerangi kaum murtad adalah merupakan bukti kecintaan beliau
kepada Abu Bakar ra dan juga merupakan bukti akan penerimaannya kepada Abu Bakar ra dan juga merupakan bukti akan penerimaannya
terhadap Abu Bakar sebagai Khalifah. terhadap Abu Bakar sebagai Khalifah.
4. Sikap tegas Abu Bakar terhadap kaum murtad merupakan bukti 4. Sikap tegas Abu Bakar terhadap kaum murtad merupakan bukti
akan adanya hikmah Allah yang telah mengangkat orang yang sesuai akan adanya hikmah Allah yang telah mengangkat orang yang sesuai
untuk menghadapi tugas yang tepat (right man in the right job). untuk menghadapi tugas yang tepat (right man in the right job).
Padahal saat itu Umar tidak setegas Abu Bakar mengenai kaum Padahal saat itu Umar tidak setegas Abu Bakar mengenai kaum
murtad. murtad.
5. Pemilihan pengganti Abu Bakar bukanlah berdasarkan wasiat. 5. Pemilihan pengganti Abu Bakar bukanlah berdasarkan wasiat.
Wasiat tanpa keridhaan kaum msulimin tidak dapat dijadikan dasar Wasiat tanpa keridhaan kaum msulimin tidak dapat dijadikan dasar
sebagai pengangkatan khalifah. Jadi sesungguhnya yang mengangkat sebagai pengangkatan khalifah. Jadi sesungguhnya yang mengangkat
Umar adalah kaum muslimin, bukan Abu Bakar ra. Umar adalah kaum muslimin, bukan Abu Bakar ra.