Kajian Lepas atau Literature Review adalah ³a critical analysis of the research conducted on a particular topic or question in the

field of science´. IA merupakan analisa berupa kritik (membangun maupun menjatuhkan) dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus atau pertanyaan terhadap suatu bagian dari keilmuan. Literature Review bukannya ringkasan terhadap sesebuah kajian lain tetapi merupakan cerita ilmiah terhadap permasalahan kajian tertentu yang dilakukan oleh orang lain. Literature Review dilakukan untuk: i. Membentuk sebuah kerangka teori untuk topik/bidang penelitian ii. Menjelaskan definisi, kata kunci dan terminologi iii. Menentukan kajian, model, dll yang mendukung topik iv. Menentukan lingkup penelitian v. Topik penelitian. Apabila melakukan Literature Review, tiga perkara utama perlu dicari, iaitu; i. Katakan apa yang dikatakan oleh penelitian (teori). ii. Katakan bagaimana penelitian dilakukan (metodologi). iii. Katakan apa yang hilang/kurang, iaitu lompang (ruang kosong) yang ingin diisi oleh penelitian anda. Langkah-Langkah yang perlu diambil apabila melakukan Literature Review; Langkah 1: Membaca tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan Langkah 2: Menilai semua tulisan ilmiah yang dibaca Langkah 3: Buat ringkasan Langkah 4: Gabungkan menjadi satu cerita ilmiah yang lengkap mengenai suatu masalah kajian berkenaan.

Langkah 1: Membaca Tulisan-Tulisan Ilmiah Yang Berkaitan
Anda perlu mengenalpasti bahan-bahan yang akan diteliti sebagai kajian lepas. Sumber utama yang perlu dicari berdasarkan tulisan-tulisan yang diterbitkan dalam jurnal, laporan penelitian, kajian atau mendapatkan informasi daripada seseorang yang pakar dalam bidang berkenaan melalui wawancara sama ada secara terus atau melalui mel elektronik. Analisis akan dilakukan terhadap tulisan-tuilisan yang telah dipilih ini akan dilakukan melalui beberapa tahap bacaan ilmiah iaitu; Tahap 1 Melihat Struktur Teks Setelah menemui sesuatu artikel atau tulisan, anda perlu melihat struktur dan teks berkenaan seperti daftar isi, abstrak, pengenalan, sub topik yang dibincangkan dan keseluruhan tulisan berkenaan sama ada sesuai atau tidak dengan apa yang dicari. Tulisan berkenaan perlu dilihat dari sudut keberkaitan dengan apa yang ingin anda kaji dalam tulisan anda. Tahap 2 Bacaan Secara Terperinci Apabila tulisan berkenaan sesuai dengan penelitian anda, anda perlu membacanya dengan lebih terperinci untuk mencari penelitian tertentu yang akan mendukung Literature Review anda anda nanti. Teknik ini membolehkan anda untuk mengenalpastikan kesesuaian bahan berkenaan. Pada peringkat ini, anda perlu membaca sebanyak mungkin bahan bacaan untuk memperolehi sebanyak mungkin maklumat dan pengertian umum mengenai kajian ±kajian yang ada di dalam bidang kajian itu. Anda harus objektif apabila melakukan penelitian. Pada peringkat ini, tujuan membaca adalah untuk memberi penilaian dan kritikan terhadap kajian atau tulisan orang lain yang dipilih. Jadi, anda tidak sepatutnya hanya memilih kajian atau tulisan yang sependapat dengan apa yang anda anggap be sahaja. Anda sepatutnya nar membaca semua tulisan yang berkaitan secara telus walaupun anda tidak bersetuju dengan pendapat atau pengangan penulis tersebut. Panduan Membaca Sumber i. Skimming Proses membaca dokumen objek secara cepat sambil mengambil inti inti dari setiap perenggan. Peoses atau cara ini dapat membantu melakukan penelitian dengan lebih cepat dan menyeluruh. ii. Paragraph Statement (Statement Utama di dalam suatu perenggan) Membantu anda untuk memahami apakah statement utama dalam perenggan berkenaan. iii. Document Statement (Masalah kajian/Tema Penelitian) Statement utama dalam dokumen yang dibaca akan dapat membantu anda memahami tema secara keseluruhan.

Langkah 2: Menilai Semua Tulisan Ilmiah Yang Dibaca
Semasa menilai sesebuah tulisan yang akan dijadikan rujukan dalam kajian lepas, beberapa perkara perlu diteliti bagi memastikan kesesuaian sumber berkenaan; A. Autoriti Penulis Apabila meneliti tulisan yang ingin dijadikan kajia lepas atau Literature Review, autoriti seseorang penulis juga n perlu diambil kira. Anda tidak boleh menjadikan semua tulisan yang ditemui sebagai bahan rujukan tanpa menyemak kredibiliti bahan berkenaan termasuk penulisnya. Tulisan -tulisan di internet yang anda perolehi tanpa sumber yang boleh dipercayai tidak boleh dijadikan bahan rujukan untuk tulisan ilmiah. Walau bagaimanapun,

anda perlu berhati-hati apabila melakukan carian dalam internet yang menghasilkan laman sawang tidak dapat disahkan kebolehpercayaannya. Objektif i. Menggunakan rujukan asal yang mencetus kepada sesuatu perkara. Jika menulis tentang sejarah sesuatu perkara atau rentetan peristiwa ii. Apakah jurnal tersebut diterbitkan dalam mana-mana jurnal? iii. Walau bagaimanapun. Ini bermakna. Jabatan Alam Sekitar dan sebagainya. Cakupan ‡ Apakah informasi yang tersedia sudah lengkap? Berdasarkan penelitian anda sejauh ini. Apakah penelitian ini dijadikan rujukan oleh orang lain atau telah diterima oleh badan editorial misalnya. tulisan-tulisan bersifat popular yang disiarkan untuk bacaan umum seperti di majalah. Membandingkan perbezaan pendapat antara dua perkara atau tokoh yang berlaku pada zaman yang berbeza seperti mengkaji pendapat Al-Ghazali dan tokoh Islam moden tentang sesuatu perkara. Catatan berkenaan perlu mengikut perkara berikut. Beberapa persoalan perlu dijadikan panduan untuk menentukan kualiti sesebuah tulisan. penerbit. apakah anda akan percaya apabila tulisan berkenaan menyatakan bahawa asap rokok tidak bahayakan kesihatan? ii. i. Anda perlu tahu Siapa yang melakukan penelitian? Apakah pengarang berkenaan merupakan orang yang memiliki autoriti dalam bidang tersebut? Apa bukti yang dapat mendukung hal ini? B. apakah laman sawang berkenaan adalah dari sebuah institusi pendidikan? Apakah ada tarikh diterbitkan? C. Tulisan ilmiah berkualiti Sumber bacaan yang digunakan juga perlulah terdiri daripada tulisan ilmiah yang berkualiti. i. antaranya. mengkaji pemikiran Mahathir Mohamad dalam Dilema Melayu dan pemikiran masa kini tokoh itu. dan adakah sumber rujukan ini telah digunakan secara berterusan dengan sumber yang lain? iii. Anda juga boleh mendapatkan sumber rujukan yang terdapat dalam Jurnal elektronik dan database yang disediakan secara dalam talian. Apa yang dibahaskan oleh kajian itu? ii. ‡ Apakah mungkin terdapat informasi yang lebih terkini? ‡ Apakah anda menemukan tulisan yang lebih baru dan menimbulkan keraguan atau menentang beberapa penemuan sebelumnya? ‡ Sudahkah informasi terkini itu anda peroleh dan teliti kandungannya? F. . terdapat kekecualian terhadap sumber rujukan berkenaan. D. Apakah kajian ini diterima dalam bidang ini? Bagaimana anda boleh tahu sekiranya tulisan berkenaan diterima dalam bidang ini? Salah satu cara untuk menjawab persoalan ini adalah dengan melihat apakah penelitian yang sama telah digunakan dalam sumber atau tulisan lain apabila membincangkan topik yang sama. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Rangkuman tulisan berkenaan sekurang-kurangnya dalam tempoh 10 tahun terkebelakang. Jika berasal dari laman sawang (website). iii. Apa yang membuatkan tulisan ini dapat dipercayai? Apakah rujukan dalam tulisan ini juga menggunakan sumber rujukan yang boleh dipercayai juga? Sesebuah tulisan yang mempunyai bahan rujukan terhadap sumber yang boleh dipercayai. ‡ Pastikan anda memiliki semua maklumat bibliografi seperti pengarang. rancangan penelitian dll) yang dipakai sebagai pegangan dasar dalam penelitian itu cukup meyakinkan? iii.sekiranya tulisan berkenaan anda perolehi di laman web yang boleh dipercayai yang dibina oleh Jabatan Kerajaan seperti PDRM. anda perlu memastikan bahawa sumber rujukan yang digunakan terdiri daripada tulisan yang terkini. ‡ Apakah isi penting. ‡ Tahun tulisan tersebut diterbitkan. Walau bagaimanapun. Cyber Security. akhbar dan bahan bacaan popular tidak sesuai untuk dijadikan rujukan dalam kajian ilmiah. Dari mana asal tulisan itu? Apakah berasal dari sumber yang valid misalnya institusi pendidikan? ii. masalah utama yang diangkat dalam tulisan berkenaan? ‡ Rangkumkan isi penting yang diajukan pengarang. Apakah tulisan berkenaan terdapat bukti yang bias tentang sesuatu hal. maka tulisan tersebut secara teorinya boleh dipercayai. halaman dll. Kebolehpercayaan sumber Kebolehpercayaan sumber boleh anda teliti berdasarkan beberapa perkara iaitu. contohnya. apakah argumen (metode. Jika anda menulis pada tahun 2010. Apakah statistik yang dinyatakan sesuai de ngan penerbitan lain? Jika tidak. judul buku. contoh teori darwin menjadi asas kepada kasjian tentang kejadian alam. statistik atau maklumat berkenaan boleh digunakan. Mutakhir dan Terkini Apabila menulis tulisan ilmiah. Dan sebab-sebab lain yang dirasakan relevan. apakah informasi berkenaan telahpun mencakupi bidang yang diteliti? ‡ Berapa ukuran sampel? Apakah sampel ini mencukupi? ‡ Apakah ada penelitian lebih lanjut yang tidak disebut atau secara sengaja dihilangkan dari penemuan? Langkah 3: Buat ringkasan Anda boleh membuat ringkasan tentang sumber bacaan sambil membaca. apakah memuat informasi pengarang. ‡ Catatkan secara terperinci sumber rujukan yang digunakan pengarang ini termasuk halaman yang dirujuk yang anda anggap mungkin berguna dalam Literature Review. merujuk tulisan hikayat-hikayat lama sebagai teks kajian dan sebagainya. Jadi. teori. i. anda perlu meneliti perkara berikut untuk menentukan kekinian sesebuah tulisan. iv. bahan rujukan yang digunakan meliputi antara tahun 2000 hingga 2010. Apakah data yang dikemukakan itu benar? Adakah sumbernya boleh dipercayai? E. tahun terbitan. Kementerian Pendidikan.

Cuai dikenal pasti sebagai penyebab utama kemalangan maut di jalan raya sekali gus menjadi penyumbang kepada peningkatan angka kematian di negeri ini. Contoh Paraphrasing . walau bagaimanapun. 2010. Tujuan Penelitian vi. Sumber (Nama Jurnal atau Prosidings) v. Judul iv. Cara ini dapat menghindarkan kita untuk mengutip statement seseorang secara langsung seperti apa yang diungkapkan oleh orang itu. i. Ini terjadi kerana keluarga itu sendiri tidak memahami keperluan agama. Jika anda meniru atau menyalin kata -kata pengarang asal secara langsung. penulisan yang telah dilakuka parafrasa masih lagi n memerlukan anda memasukkan sumber rujukan sebagai tanda anda mengiktiraf tulisan asal dan mengelakkan daripada terjebak dalam plagiat. Leb membimbangkan. reka bentuk eksperimen yang dijalankan viii. Setelah diparafrasa: Berdasarkan kajian. Anak-anak yang tidak mempunyai didikan agama lumrahnya lahir daripada keluarga yang tidak mementingkan agama. Kajian mendapati sikap cuai pemandu untuk memandu melebihi had laju serta tidak memberhentikan kenderaan di lampu isyarat merupakan sebab utama berlakunya kemalangan maut di negera kita. Penulis ii. Keadaan menjadi lebih buruk . tetapi masih lagi mempunyai maksud yang sama. Kesimpulan/Diskusi Langkah 4: Gabungkan menjadi satu cerita ilmiah yang lengkap dalam bentuk tulisan Menulis Literature Review Gunakan rangkuman dan catatan untuk mengidentifikasikan hubungan dan kaitan antara pelbagai penelitian yang telah anda lakukan. Data/Hasil ix.‡ Catat bagaimana pengarang menggunakan sumber asal rujukannya. Contoh Paraphrasing ± multiple statement Dokumen asli 1: Tulisan Zuhayati Yazid. Hal ini akan sangat berguna apabila anda melihat semula catatan tersebut atau menggunakannya semasa menulis nanti. Tulisan ini kelihatan berbeza dengan tulisan asal ke rana ayatnya telah diubahsuai. 2006. Rujukan/bibliografi iii. anda perlu membuat penggelompokan (kategorikan) semua penelitian yang mirip dan boleh digandingkan secara bersama contohnya maklumat yang sama atau berbeza. baik yang tersurat mahupun tersirat? ‡ Apa kesimpulan yang dibuat oleh pengarang? Apa yang disimpulkan atau penemuan dalam kajian ini? ‡ Tulis juga pendapat anda tentang bacaan tersebut. Tips: Menulis Literature Review i. 2010). faktor tersebut kebanyakannya ih berpunca daripada pengguna jalan raya sendiri yang bersikap sambil lewa terhadap aspek keselamatan. Anda seharusnya boleh menentukan: ‡ Persamaan dan perbezaan antara ramai pengarang dan penelitian yang telah mereka lakukan ‡ Penelitian yang mana yang saling menyokong dan menentang? ‡ Apa persoalan utama yang masih belum terjawab? ‡ Arah penelitian yang mungkin boleh dilakukan kajian lebih lanjut? Merangkum/menggabungkan semua tulisan Untuk merangkumkan semua penelitian ini yang akhirnya menjadi kajian lepas atau literature review. Citing Parafrasa (Paraphrasing) Parafrasa adalah menulis semula apa yang ditulis penulis lain (dengan menggunakan ayat sendiri) tanpa menghilangkan maksudnya. senarai yang perlu anda catatkan pada bahagian ini adalah seperti ber ikut. Hipotesis kajian vii.one statement Dokumen asli: bersumberkan Majlis Keselamatan Jalan Raya. Salah satu teknik yang sangat berguna untuk diamalkan bagi tujuan ini adalah dengan menggunakan peta minda yang akan menyusun penelitian ke dalam bentuk isi utama dalam setiap tema. ‡ Apa tujuan pengarang. Maklumat lengkap tidak dinyatakan kerana contoh ini hanya melibatkan cara menulis parafrasa sahaja. Punca utama kemalangan maut berkenaan adalah memandu melebihi had laju dan tidak memberhentikan kenderaan di lampu isyarat menjadikan jumlah nyawa yang terkorban dalam kemalangan di negara ini terus meningkat (Majlis Keselamatan Jalan Raya. Paraphrasing ii. Secara lebih mudah. Tahun iii. anda perlu pastikan anda menulisnya dalam tanda petik dan menyebut halamannya. Material. kemalangan maut yang berlaku di negara ini berpunca daripada kecuaian pengguna jalan raya akibat gagal mematuhi aspek keselamatan dan undang-undang. [rujuk bagaimana cara menulis petikan yang betul]. Maklumat lengkap tidak dinyatakan kerana contoh ini hanya melibatkan cara menulis parafrasa sahaja. Sikap cuai pemandu serta tidak mengambil berat tentang keselamatan serta pematuhan undang -undang jalan raya dikenal pasti sebagai punca utama bilangan nyawa terkorban di negara ini terus meningkat. Metode Penelitian.

Supyan. Institusi keluarga penting untuk membantu mengelakkan para remaja dari terjebak dengan gejala sosial. internet dan sebagainya. anak-anak akan lebih cenderung dipengaruhi oleh orang sekeliling seperti teman-teman sebaya dan sebagainya Dokumen asli 2: Fatimah Yusoff. gaya mendalam dan gaya permukaan dar i Inventori Gaya Pembelajaran Selmes (1987). Kritikan daripada literatur ‡ Apakah terdapat aliran yang logik dari penulisan anda? ‡ Apakah struktur review anda telah dinyatakan dengan jelas? ‡ Sudahkah anda membuktikan bahawa anda telah membaca dengan luas. Ahli ekologi berpendapat alam sekitar merupakan kesemua keadaan dan pengaruh luaran yang memberi kesan kepada kehidupan dan perkemb angan organisma (Abdullah Mohamad Said. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan . Contoh literature riview Berikut saya salin dan tampal literature riview yang ditulis dalam sebuah artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan 31 (2006) 123-141. Royston (1980) menjelaskan bahawa alam sekitar terdiri daripada faktor-faktor fizikal. Lilia Halim dan Kamisah Osman yang boleh juga diperolehi sepenuhnya secara online berjudul Hubungan Antara Motivasi. Mengutip (Citing) Mengutip tulisan atau lebih dikenali sebagai Citing me rupakan kegiatan mencantumkan beberapa tulisan yang ditulis oleh penulis lain dalam buku. Tulisan ini merupakan artikel yang ditulis oleh Norlia Abd. Pernyataan berkenaan kemudiannya akan diparafrasa mengikut kesesua ian. ekonomi. Dalam kajian berkenaan. 1. tiga gaya pembelajaran telah dikemukakan iaitu gaya motivasi. Akibat daripada sikap ibu bapa seperti ini. politik. terhadap pernyataan orang lain secara langsung. Contoh Abdullah Mohamad Said (1999) yang memetik maksud dalam Kamus Webster menjelaskan tentang makna alam sekitar sebagai kesemua faktor dan keadaan fizikal. Subahan Meerah. Pilihan literatur ‡ Sudahkan anda membaca dengan cukup luas berkaitan kajian tersebut? ‡ Apakah tujuan dari review telah dikenalpasti dengan jelas? ‡ Apakah tulisan anda mengandungi definisi yang jelas dan mengklasifikasi batasan daripada bacaan berkenaan dengan penelitian yang bakal anda jalankan? ‡ Apakah review menumpukan kepada perkembangan mutakhir topik itu? ‡ Apakah review menggunakan sumber utama? 2. prosiding seminar. jurnal. Literature Review Yang Baik Anda dapat menghasilkan literature review yang baik apabila mampu menjawab persoalan-persoalan berikut. teknologi. Dalam hal ini peranan ibu bapa sangat penting sebagai contoh kepada anak-anak Setelah Parafrasa: Ibu bapa sangat berperanan dan mempengaruhi kehidupan anak -anak melalui institusi keluarga yang kukuh. Ini menyebabkan anak-anak akan lebih cenderung dipengaruhi oleh orang sekeliling terutama rakan sebaya ( Zuhayati Yazid. Sampel kajian terdiri daripada 539 orang pelajar Tingkatan 4 di 20 buah sekolah sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Ketua keluarga pula sibuk mencari nafkah keluarga sehingga tidak dapat meluangkan lebih banyak masa mendampingi anak remaja. Maklumat lengkap tidak dinyatakan kerana contoh ini hanya melibatkan cara menulis parafrasa sahaja.apabila ketua keluarga lebih menumpukan perhatian dan menghabiskan tenaga untuk mencari nafkah. Rujukan/bibliografi Memasukkan penerbitan yang dijadikan rujukan dalam kajian mengikut cara penulisan yang betul. Asas agama yang teguh dalam sesebuah keluarga menjadi benteng kepada para remaja agar tidak akan terjebak dalam gejala sosial. sosial dan kebudayaan yang mempengaruhi kewujudan dan perkembangan organisma. Tulisan beliau akan melengkapkan lagi bacaan anda di entri ini. Aziz. Anak-anak yang tidak mempunyai didikan agama kebiasaannya lahir dalam keluarga yang tidak memahami dan mementingkan agama. Paling penting perlu dititik beratkan tentang agama. sosial dan kebudayaan. Adanya asas agama yang teguh. Rujukan untuk Buku sila rujuk Cara Tulis Rujukan dan Bibliografi Gaya UKM Rujukan untuk Makalah dalam Jurnal dan prosiding sila rujuk Menulis Rujukan Makalah dalam Jurnal Rujukan untuk sumber Internet sila rujuk Gaya UKM: Rujukan Tidak Terbit. lengkap dengan video berkaitan. 1999). Interpretasi ‡ Sudahkah anda fokuskan dan membuat penilaian terhadap apa yang telah dibaca? ‡ Apakah masih ada ruang yang lebar belum terisi dalam penelitian tersebut? ‡ Sudahkah anda menggunakan hasil penilitian itu untuk membuat interpretasi anda terhadap Kajian itu? Anda boleh melihat How to review literature and write literature review? yang ditulis Dr. remaja tidak akan sewenang wenangnya terjerumus ke arah perkara yang tidak baik. 2008). sekalig fokuskan kepada topik us penelitian yang spesifik? ‡ Sudahkah anda fokuskan kepada masalah yang paling relevan? 3. 2006. Fatimah Yusoff. Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Matematik Tambahan Pelajar Tingkatan. literature riview: Kajian yang dijalankan oleh Abdul Razak dan Rashidi (1997) adalah untuk menentukan hubungan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian Sains dan Matematik sekolah menengah rendah. 2008. dalam Bahasa Inggeris.

Dapatan yang sama juga diperoleh oleh Cavanagh dan Stephen (1995) dalam kajiannya ke atas 192 pelajar jururawat menggunakan Inventori Gaya Pembelajaran Kolb. Ini bermakna gaya motivasi dan gaya mendalam dapat meningkatkan pencapaian akademik. Geiser William (1999) telah membuat kajian terhadap pelajar-pelajar pinggir bandar gred 18 matematik. Alat kajian yang digunakan ialah soal selidik Inventory of Processes yang merangkumi empat skala gaya pembelajaran. Dapatan kajian oleh Norihan (2001) mendapati tidak wujud perbezaan gaya pembelajaran antara pelajar pandai. Kajian ini bertujuan untuk melihat kesan jantina.style. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar kulit hitam Afrika-Amerika lebih suka menggunakan gaya field independent manakala pelajar Afrika Selatan pula lebih suka kepada gaya field dependent. Hasil kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan gaya pembelajaran mengikut jantina. hubungan positif antara gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik juga tidak konsisten. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah Revised Approaches to Studying Inventory (RASI). Hasil kajian ini mendapati pelajar lelaki mengamalkan gaya mendalam berbanding pelajar perempuan yang lebih suka kepada gaya pembelajaran permukaan. Pada masa yang sama.responsive dalam strategi pembelajaran Matematik telah menunjukkan kesignifikan yang tinggi dalam pencapaian dan sikap mereka berbanding dengan pelajar yang menggunakan gaya tradisional. iaitu proses mendalam. Beliau mendapati pelajar yang mengamalkan learning. walaupun mereka mempunyai keupayaan yang berbeza. Misnan telah mengubah suai inventori tersebut kepada empat gaya pembelajaran. Instrumen yang digunakan ialah Children¶s Embedded Figures Test (GEFT) untuk menentukan gaya kognitif bagi 100 orang pelajar kulit hitam Afrika-Amerika dan 100 orang pelajar kulit hitam Afrika Selatan Gred 4 dan 5. kajian lepas menunjukkan bahawa terdapat hubungan antara gaya pembelajaran dengan motivasi. Sekolah Menengah Teknik Juasseh. gaya latihan dan gaya motivasi. Empat gaya pembelajaran itu ialah gaya hafalan. Selain dalam negara.yang signifikan antara ketiga-tiga gaya pembelajaran. sederhana dan lemah dalam matematik. etnik Cina menunjukkan kecenderungan yang tidak dominan dalam semua gaya pembelajaraan. Sampel kajian terdiri daripada 171 orang pelajar Semester 5 kursus Diploma Perguruan Malaysia di sebuah maktab perguruan di Sarawak. research penulisan ilmiah . gaya perbincangan. Selamat menulis. Kajian Tumerah (1996) menggunakan Grasha-Reichman Learning Style Inventory menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara gaya pembelajaran dengan etnik. Sampel kajian terdiri daripada 114 orang pelajar Gred 9 yang berumur 14 tahun. umur dan program belajar dalam pendekatan pembelajaran. sementara gaya permukaan mempunyai hubungan yang negatif. Kuala Pilah. Sementara. Entri seterusnya akan memberi anda informasi tentang aspek lain dalam penulisan. Walau bagaimanapun. kajian gaya pembelajaran juga banyak dilakukan di luar negara. Caribbean untuk mengenal pasti gaya pembelajaran bagi dua kumpulan yang berbeza kebolehan. mempertahankan fakta dan belajar secara tersusun. Kajian Mcgowan (1998) terhadap 68 orang pelajar Afrika Amerika dari Fakulti Teknologi Perindustrian di Universiti Mississippi menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik. Kajian oleh Engelbrecht dan Natzel (1997) menunjukkan terdapat perbezaan gaya kognitif antara pelajar kulit hitam Afrika-Amerika dan Afrika Selatan. Secara keseluruhan. kaedah kajian. iaitu A dan B. Etnik Melayu menunjukkan kecenderungan memilih gaya pembelajaran yang melibatkan aktiviti kumpulan. Negeri Sembilan. Sekian dahulu untuk entri kali ini. yakni gaya pembelajaran mendalam mempunyai kaitan dengan motivasi dalaman. Richardson dan Fergus (1993) telah menjalankan kajian di dua buah sekolah menengah di Monstserr at. Asiah (1999) telah menjalankan kajian untuk mengenal pasti tahap pencapaian akademik dan gaya pembelajaran di kalangan pelajar Tingkatan 4. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tiada korelasi antara pencapaian akademik dengan gaya pembelajaran pelajar. Dapatan kajian mendapati gaya pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar cemerlang adalah gaya motivasi dan gaya hafalan. Instrumen yang digunakan ialah Learning Style Inventory Dunn. pelajar lemah mengamalkan gaya motivasi dan perbincangan semasa mempelajari Bahasa Arab. belajar secara tersusun dan mempertahankan fakta berbanding dengan pelajar kumpulan B yang kurang berkebolehan. Kajian tentang gaya pembelajaran dengan jantina juga telah dijalankan oleh Watson (1997) terhadap 147 orang pelajar. Kajian yang dijalankan oleh Sadler-Smith (1996) menunjukkan terdapat perbezaan dalam gaya pembelajaran antara pelajar lelaki dan perempuan. Misnan (1999) dalam kajiannya untuk melihat hubungan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian dalam mata pelajaran bahasa Arab telah menggunakan Inventori Pembelajaran di Sekolah (Selmes 1987). Beliau mendapati bahawa tiada hubungan yang signifikan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian. Sementara. proses menghuraikan. Dunn and Price (1985). Posted by maharam at 6:30 AM Labels: Cara menulis kajian lepas. Sampel kajian terdiri daripada 200 pelajar Tingkatan 4 di enam buah sekolah di negeri Perak. Misalnya. Sampel kajian seramai 97 orang pelajar Tingkatan 4 dari aliran teknik. Hasil kajian menunjukkan bahawa pelajar dari kumpulan A yang berkebolehan tinggi memperolehi skor yang tinggi dal m proses belajar secara a mendalam. Pelajar lelaki dan perempuan sama-sama cenderung kepada gaya pembelajaran konkrit dan juga kombinasi gaya pembelajaran konkrit dan abstrak. Dapatan ini memberi implikasi bahawa kesan positif gaya pembelajaran adalah sama ke atas semua pelajar. Literature Review. Gaya motivasi mendalam mempunyai hubungan yang positif dengan pencapaian Sains dan Matematik. kajian lepas melaporkan bahawa tidak ada perbezaan gaya pembelajaran mengikut etnik dan jantina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful