Kajian Lepas atau Literature Review adalah ³a critical analysis of the research conducted on a particular topic or question in the

field of science´. IA merupakan analisa berupa kritik (membangun maupun menjatuhkan) dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus atau pertanyaan terhadap suatu bagian dari keilmuan. Literature Review bukannya ringkasan terhadap sesebuah kajian lain tetapi merupakan cerita ilmiah terhadap permasalahan kajian tertentu yang dilakukan oleh orang lain. Literature Review dilakukan untuk: i. Membentuk sebuah kerangka teori untuk topik/bidang penelitian ii. Menjelaskan definisi, kata kunci dan terminologi iii. Menentukan kajian, model, dll yang mendukung topik iv. Menentukan lingkup penelitian v. Topik penelitian. Apabila melakukan Literature Review, tiga perkara utama perlu dicari, iaitu; i. Katakan apa yang dikatakan oleh penelitian (teori). ii. Katakan bagaimana penelitian dilakukan (metodologi). iii. Katakan apa yang hilang/kurang, iaitu lompang (ruang kosong) yang ingin diisi oleh penelitian anda. Langkah-Langkah yang perlu diambil apabila melakukan Literature Review; Langkah 1: Membaca tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan Langkah 2: Menilai semua tulisan ilmiah yang dibaca Langkah 3: Buat ringkasan Langkah 4: Gabungkan menjadi satu cerita ilmiah yang lengkap mengenai suatu masalah kajian berkenaan.

Langkah 1: Membaca Tulisan-Tulisan Ilmiah Yang Berkaitan
Anda perlu mengenalpasti bahan-bahan yang akan diteliti sebagai kajian lepas. Sumber utama yang perlu dicari berdasarkan tulisan-tulisan yang diterbitkan dalam jurnal, laporan penelitian, kajian atau mendapatkan informasi daripada seseorang yang pakar dalam bidang berkenaan melalui wawancara sama ada secara terus atau melalui mel elektronik. Analisis akan dilakukan terhadap tulisan-tuilisan yang telah dipilih ini akan dilakukan melalui beberapa tahap bacaan ilmiah iaitu; Tahap 1 Melihat Struktur Teks Setelah menemui sesuatu artikel atau tulisan, anda perlu melihat struktur dan teks berkenaan seperti daftar isi, abstrak, pengenalan, sub topik yang dibincangkan dan keseluruhan tulisan berkenaan sama ada sesuai atau tidak dengan apa yang dicari. Tulisan berkenaan perlu dilihat dari sudut keberkaitan dengan apa yang ingin anda kaji dalam tulisan anda. Tahap 2 Bacaan Secara Terperinci Apabila tulisan berkenaan sesuai dengan penelitian anda, anda perlu membacanya dengan lebih terperinci untuk mencari penelitian tertentu yang akan mendukung Literature Review anda anda nanti. Teknik ini membolehkan anda untuk mengenalpastikan kesesuaian bahan berkenaan. Pada peringkat ini, anda perlu membaca sebanyak mungkin bahan bacaan untuk memperolehi sebanyak mungkin maklumat dan pengertian umum mengenai kajian ±kajian yang ada di dalam bidang kajian itu. Anda harus objektif apabila melakukan penelitian. Pada peringkat ini, tujuan membaca adalah untuk memberi penilaian dan kritikan terhadap kajian atau tulisan orang lain yang dipilih. Jadi, anda tidak sepatutnya hanya memilih kajian atau tulisan yang sependapat dengan apa yang anda anggap be sahaja. Anda sepatutnya nar membaca semua tulisan yang berkaitan secara telus walaupun anda tidak bersetuju dengan pendapat atau pengangan penulis tersebut. Panduan Membaca Sumber i. Skimming Proses membaca dokumen objek secara cepat sambil mengambil inti inti dari setiap perenggan. Peoses atau cara ini dapat membantu melakukan penelitian dengan lebih cepat dan menyeluruh. ii. Paragraph Statement (Statement Utama di dalam suatu perenggan) Membantu anda untuk memahami apakah statement utama dalam perenggan berkenaan. iii. Document Statement (Masalah kajian/Tema Penelitian) Statement utama dalam dokumen yang dibaca akan dapat membantu anda memahami tema secara keseluruhan.

Langkah 2: Menilai Semua Tulisan Ilmiah Yang Dibaca
Semasa menilai sesebuah tulisan yang akan dijadikan rujukan dalam kajian lepas, beberapa perkara perlu diteliti bagi memastikan kesesuaian sumber berkenaan; A. Autoriti Penulis Apabila meneliti tulisan yang ingin dijadikan kajia lepas atau Literature Review, autoriti seseorang penulis juga n perlu diambil kira. Anda tidak boleh menjadikan semua tulisan yang ditemui sebagai bahan rujukan tanpa menyemak kredibiliti bahan berkenaan termasuk penulisnya. Tulisan -tulisan di internet yang anda perolehi tanpa sumber yang boleh dipercayai tidak boleh dijadikan bahan rujukan untuk tulisan ilmiah. Walau bagaimanapun,

statistik atau maklumat berkenaan boleh digunakan. Jika menulis tentang sejarah sesuatu perkara atau rentetan peristiwa ii. Jabatan Alam Sekitar dan sebagainya. i. iii. i. Apakah penelitian ini dijadikan rujukan oleh orang lain atau telah diterima oleh badan editorial misalnya. apakah anda akan percaya apabila tulisan berkenaan menyatakan bahawa asap rokok tidak bahayakan kesihatan? ii. Menggunakan rujukan asal yang mencetus kepada sesuatu perkara. apakah argumen (metode. masalah utama yang diangkat dalam tulisan berkenaan? ‡ Rangkumkan isi penting yang diajukan pengarang. Anda perlu tahu Siapa yang melakukan penelitian? Apakah pengarang berkenaan merupakan orang yang memiliki autoriti dalam bidang tersebut? Apa bukti yang dapat mendukung hal ini? B. antaranya. i. Jika berasal dari laman sawang (website).sekiranya tulisan berkenaan anda perolehi di laman web yang boleh dipercayai yang dibina oleh Jabatan Kerajaan seperti PDRM. maka tulisan tersebut secara teorinya boleh dipercayai. Jadi. Apakah statistik yang dinyatakan sesuai de ngan penerbitan lain? Jika tidak. tahun terbitan. anda perlu memastikan bahawa sumber rujukan yang digunakan terdiri daripada tulisan yang terkini. bahan rujukan yang digunakan meliputi antara tahun 2000 hingga 2010. merujuk tulisan hikayat-hikayat lama sebagai teks kajian dan sebagainya. judul buku. Kementerian Pendidikan. Anda juga boleh mendapatkan sumber rujukan yang terdapat dalam Jurnal elektronik dan database yang disediakan secara dalam talian. anda perlu meneliti perkara berikut untuk menentukan kekinian sesebuah tulisan. teori. Walau bagaimanapun. Apa yang dibahaskan oleh kajian itu? ii. penerbit. ‡ Catatkan secara terperinci sumber rujukan yang digunakan pengarang ini termasuk halaman yang dirujuk yang anda anggap mungkin berguna dalam Literature Review. akhbar dan bahan bacaan popular tidak sesuai untuk dijadikan rujukan dalam kajian ilmiah. . Cakupan ‡ Apakah informasi yang tersedia sudah lengkap? Berdasarkan penelitian anda sejauh ini. D. Apakah data yang dikemukakan itu benar? Adakah sumbernya boleh dipercayai? E. ‡ Pastikan anda memiliki semua maklumat bibliografi seperti pengarang. Beberapa persoalan perlu dijadikan panduan untuk menentukan kualiti sesebuah tulisan. contoh teori darwin menjadi asas kepada kasjian tentang kejadian alam. Apa yang membuatkan tulisan ini dapat dipercayai? Apakah rujukan dalam tulisan ini juga menggunakan sumber rujukan yang boleh dipercayai juga? Sesebuah tulisan yang mempunyai bahan rujukan terhadap sumber yang boleh dipercayai. Apakah tulisan berkenaan terdapat bukti yang bias tentang sesuatu hal. ‡ Apakah isi penting. Mutakhir dan Terkini Apabila menulis tulisan ilmiah. Dari mana asal tulisan itu? Apakah berasal dari sumber yang valid misalnya institusi pendidikan? ii. Tulisan ilmiah berkualiti Sumber bacaan yang digunakan juga perlulah terdiri daripada tulisan ilmiah yang berkualiti. Apakah kajian ini diterima dalam bidang ini? Bagaimana anda boleh tahu sekiranya tulisan berkenaan diterima dalam bidang ini? Salah satu cara untuk menjawab persoalan ini adalah dengan melihat apakah penelitian yang sama telah digunakan dalam sumber atau tulisan lain apabila membincangkan topik yang sama. dan adakah sumber rujukan ini telah digunakan secara berterusan dengan sumber yang lain? iii. Catatan berkenaan perlu mengikut perkara berikut. apakah laman sawang berkenaan adalah dari sebuah institusi pendidikan? Apakah ada tarikh diterbitkan? C. halaman dll. apakah informasi berkenaan telahpun mencakupi bidang yang diteliti? ‡ Berapa ukuran sampel? Apakah sampel ini mencukupi? ‡ Apakah ada penelitian lebih lanjut yang tidak disebut atau secara sengaja dihilangkan dari penemuan? Langkah 3: Buat ringkasan Anda boleh membuat ringkasan tentang sumber bacaan sambil membaca. rancangan penelitian dll) yang dipakai sebagai pegangan dasar dalam penelitian itu cukup meyakinkan? iii. Kebolehpercayaan sumber Kebolehpercayaan sumber boleh anda teliti berdasarkan beberapa perkara iaitu. contohnya. anda perlu berhati-hati apabila melakukan carian dalam internet yang menghasilkan laman sawang tidak dapat disahkan kebolehpercayaannya. tulisan-tulisan bersifat popular yang disiarkan untuk bacaan umum seperti di majalah. apakah memuat informasi pengarang. Rangkuman tulisan berkenaan sekurang-kurangnya dalam tempoh 10 tahun terkebelakang. mengkaji pemikiran Mahathir Mohamad dalam Dilema Melayu dan pemikiran masa kini tokoh itu. Dan sebab-sebab lain yang dirasakan relevan. Objektif i. Jika anda menulis pada tahun 2010. Walau bagaimanapun. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Membandingkan perbezaan pendapat antara dua perkara atau tokoh yang berlaku pada zaman yang berbeza seperti mengkaji pendapat Al-Ghazali dan tokoh Islam moden tentang sesuatu perkara. ‡ Tahun tulisan tersebut diterbitkan. Cyber Security. Apakah jurnal tersebut diterbitkan dalam mana-mana jurnal? iii. Ini bermakna. iv. ‡ Apakah mungkin terdapat informasi yang lebih terkini? ‡ Apakah anda menemukan tulisan yang lebih baru dan menimbulkan keraguan atau menentang beberapa penemuan sebelumnya? ‡ Sudahkah informasi terkini itu anda peroleh dan teliti kandungannya? F. terdapat kekecualian terhadap sumber rujukan berkenaan.

one statement Dokumen asli: bersumberkan Majlis Keselamatan Jalan Raya. Data/Hasil ix. Citing Parafrasa (Paraphrasing) Parafrasa adalah menulis semula apa yang ditulis penulis lain (dengan menggunakan ayat sendiri) tanpa menghilangkan maksudnya. senarai yang perlu anda catatkan pada bahagian ini adalah seperti ber ikut. Punca utama kemalangan maut berkenaan adalah memandu melebihi had laju dan tidak memberhentikan kenderaan di lampu isyarat menjadikan jumlah nyawa yang terkorban dalam kemalangan di negara ini terus meningkat (Majlis Keselamatan Jalan Raya. Setelah diparafrasa: Berdasarkan kajian. Salah satu teknik yang sangat berguna untuk diamalkan bagi tujuan ini adalah dengan menggunakan peta minda yang akan menyusun penelitian ke dalam bentuk isi utama dalam setiap tema. Tujuan Penelitian vi. anda perlu membuat penggelompokan (kategorikan) semua penelitian yang mirip dan boleh digandingkan secara bersama contohnya maklumat yang sama atau berbeza. Paraphrasing ii. faktor tersebut kebanyakannya ih berpunca daripada pengguna jalan raya sendiri yang bersikap sambil lewa terhadap aspek keselamatan. baik yang tersurat mahupun tersirat? ‡ Apa kesimpulan yang dibuat oleh pengarang? Apa yang disimpulkan atau penemuan dalam kajian ini? ‡ Tulis juga pendapat anda tentang bacaan tersebut. Hipotesis kajian vii. Jika anda meniru atau menyalin kata -kata pengarang asal secara langsung. 2010. Keadaan menjadi lebih buruk . Anda seharusnya boleh menentukan: ‡ Persamaan dan perbezaan antara ramai pengarang dan penelitian yang telah mereka lakukan ‡ Penelitian yang mana yang saling menyokong dan menentang? ‡ Apa persoalan utama yang masih belum terjawab? ‡ Arah penelitian yang mungkin boleh dilakukan kajian lebih lanjut? Merangkum/menggabungkan semua tulisan Untuk merangkumkan semua penelitian ini yang akhirnya menjadi kajian lepas atau literature review. Kesimpulan/Diskusi Langkah 4: Gabungkan menjadi satu cerita ilmiah yang lengkap dalam bentuk tulisan Menulis Literature Review Gunakan rangkuman dan catatan untuk mengidentifikasikan hubungan dan kaitan antara pelbagai penelitian yang telah anda lakukan. Penulis ii. Rujukan/bibliografi iii. Sumber (Nama Jurnal atau Prosidings) v. Sikap cuai pemandu serta tidak mengambil berat tentang keselamatan serta pematuhan undang -undang jalan raya dikenal pasti sebagai punca utama bilangan nyawa terkorban di negara ini terus meningkat. Tips: Menulis Literature Review i. Maklumat lengkap tidak dinyatakan kerana contoh ini hanya melibatkan cara menulis parafrasa sahaja. Tulisan ini kelihatan berbeza dengan tulisan asal ke rana ayatnya telah diubahsuai. Maklumat lengkap tidak dinyatakan kerana contoh ini hanya melibatkan cara menulis parafrasa sahaja. Kajian mendapati sikap cuai pemandu untuk memandu melebihi had laju serta tidak memberhentikan kenderaan di lampu isyarat merupakan sebab utama berlakunya kemalangan maut di negera kita. Contoh Paraphrasing ± multiple statement Dokumen asli 1: Tulisan Zuhayati Yazid. Metode Penelitian. Anak-anak yang tidak mempunyai didikan agama lumrahnya lahir daripada keluarga yang tidak mementingkan agama. Secara lebih mudah. 2006. Hal ini akan sangat berguna apabila anda melihat semula catatan tersebut atau menggunakannya semasa menulis nanti. ‡ Apa tujuan pengarang. i. 2010). kemalangan maut yang berlaku di negara ini berpunca daripada kecuaian pengguna jalan raya akibat gagal mematuhi aspek keselamatan dan undang-undang. Contoh Paraphrasing . penulisan yang telah dilakuka parafrasa masih lagi n memerlukan anda memasukkan sumber rujukan sebagai tanda anda mengiktiraf tulisan asal dan mengelakkan daripada terjebak dalam plagiat. reka bentuk eksperimen yang dijalankan viii. anda perlu pastikan anda menulisnya dalam tanda petik dan menyebut halamannya. Cara ini dapat menghindarkan kita untuk mengutip statement seseorang secara langsung seperti apa yang diungkapkan oleh orang itu. Tahun iii. Leb membimbangkan. Cuai dikenal pasti sebagai penyebab utama kemalangan maut di jalan raya sekali gus menjadi penyumbang kepada peningkatan angka kematian di negeri ini. [rujuk bagaimana cara menulis petikan yang betul]. tetapi masih lagi mempunyai maksud yang sama. Ini terjadi kerana keluarga itu sendiri tidak memahami keperluan agama.‡ Catat bagaimana pengarang menggunakan sumber asal rujukannya. Material. Judul iv. walau bagaimanapun.

Dalam kajian berkenaan. Tulisan beliau akan melengkapkan lagi bacaan anda di entri ini. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan . 2006. Mengutip (Citing) Mengutip tulisan atau lebih dikenali sebagai Citing me rupakan kegiatan mencantumkan beberapa tulisan yang ditulis oleh penulis lain dalam buku. Anak-anak yang tidak mempunyai didikan agama kebiasaannya lahir dalam keluarga yang tidak memahami dan mementingkan agama. jurnal. Contoh literature riview Berikut saya salin dan tampal literature riview yang ditulis dalam sebuah artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan 31 (2006) 123-141. teknologi. Maklumat lengkap tidak dinyatakan kerana contoh ini hanya melibatkan cara menulis parafrasa sahaja. Paling penting perlu dititik beratkan tentang agama. 2008. Institusi keluarga penting untuk membantu mengelakkan para remaja dari terjebak dengan gejala sosial. Fatimah Yusoff. Sampel kajian terdiri daripada 539 orang pelajar Tingkatan 4 di 20 buah sekolah sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. gaya mendalam dan gaya permukaan dar i Inventori Gaya Pembelajaran Selmes (1987). 1999). lengkap dengan video berkaitan. Lilia Halim dan Kamisah Osman yang boleh juga diperolehi sepenuhnya secara online berjudul Hubungan Antara Motivasi. Rujukan untuk Buku sila rujuk Cara Tulis Rujukan dan Bibliografi Gaya UKM Rujukan untuk Makalah dalam Jurnal dan prosiding sila rujuk Menulis Rujukan Makalah dalam Jurnal Rujukan untuk sumber Internet sila rujuk Gaya UKM: Rujukan Tidak Terbit. tiga gaya pembelajaran telah dikemukakan iaitu gaya motivasi. Subahan Meerah. Pernyataan berkenaan kemudiannya akan diparafrasa mengikut kesesua ian.apabila ketua keluarga lebih menumpukan perhatian dan menghabiskan tenaga untuk mencari nafkah. 1. Supyan. Ini menyebabkan anak-anak akan lebih cenderung dipengaruhi oleh orang sekeliling terutama rakan sebaya ( Zuhayati Yazid. 2008). sekalig fokuskan kepada topik us penelitian yang spesifik? ‡ Sudahkah anda fokuskan kepada masalah yang paling relevan? 3. Pilihan literatur ‡ Sudahkan anda membaca dengan cukup luas berkaitan kajian tersebut? ‡ Apakah tujuan dari review telah dikenalpasti dengan jelas? ‡ Apakah tulisan anda mengandungi definisi yang jelas dan mengklasifikasi batasan daripada bacaan berkenaan dengan penelitian yang bakal anda jalankan? ‡ Apakah review menumpukan kepada perkembangan mutakhir topik itu? ‡ Apakah review menggunakan sumber utama? 2. prosiding seminar. sosial dan kebudayaan. ekonomi. internet dan sebagainya. Interpretasi ‡ Sudahkah anda fokuskan dan membuat penilaian terhadap apa yang telah dibaca? ‡ Apakah masih ada ruang yang lebar belum terisi dalam penelitian tersebut? ‡ Sudahkah anda menggunakan hasil penilitian itu untuk membuat interpretasi anda terhadap Kajian itu? Anda boleh melihat How to review literature and write literature review? yang ditulis Dr. Kritikan daripada literatur ‡ Apakah terdapat aliran yang logik dari penulisan anda? ‡ Apakah struktur review anda telah dinyatakan dengan jelas? ‡ Sudahkah anda membuktikan bahawa anda telah membaca dengan luas. Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Matematik Tambahan Pelajar Tingkatan. Aziz. sosial dan kebudayaan yang mempengaruhi kewujudan dan perkembangan organisma. Tulisan ini merupakan artikel yang ditulis oleh Norlia Abd. Literature Review Yang Baik Anda dapat menghasilkan literature review yang baik apabila mampu menjawab persoalan-persoalan berikut. dalam Bahasa Inggeris. Contoh Abdullah Mohamad Said (1999) yang memetik maksud dalam Kamus Webster menjelaskan tentang makna alam sekitar sebagai kesemua faktor dan keadaan fizikal. literature riview: Kajian yang dijalankan oleh Abdul Razak dan Rashidi (1997) adalah untuk menentukan hubungan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian Sains dan Matematik sekolah menengah rendah. politik. terhadap pernyataan orang lain secara langsung. Dalam hal ini peranan ibu bapa sangat penting sebagai contoh kepada anak-anak Setelah Parafrasa: Ibu bapa sangat berperanan dan mempengaruhi kehidupan anak -anak melalui institusi keluarga yang kukuh. Ahli ekologi berpendapat alam sekitar merupakan kesemua keadaan dan pengaruh luaran yang memberi kesan kepada kehidupan dan perkemb angan organisma (Abdullah Mohamad Said. remaja tidak akan sewenang wenangnya terjerumus ke arah perkara yang tidak baik. Ketua keluarga pula sibuk mencari nafkah keluarga sehingga tidak dapat meluangkan lebih banyak masa mendampingi anak remaja. anak-anak akan lebih cenderung dipengaruhi oleh orang sekeliling seperti teman-teman sebaya dan sebagainya Dokumen asli 2: Fatimah Yusoff. Rujukan/bibliografi Memasukkan penerbitan yang dijadikan rujukan dalam kajian mengikut cara penulisan yang betul. Akibat daripada sikap ibu bapa seperti ini. Asas agama yang teguh dalam sesebuah keluarga menjadi benteng kepada para remaja agar tidak akan terjebak dalam gejala sosial. Royston (1980) menjelaskan bahawa alam sekitar terdiri daripada faktor-faktor fizikal. Adanya asas agama yang teguh.

Sementara. Misalnya. Kajian tentang gaya pembelajaran dengan jantina juga telah dijalankan oleh Watson (1997) terhadap 147 orang pelajar. Beliau mendapati bahawa tiada hubungan yang signifikan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian. Sampel kajian terdiri daripada 200 pelajar Tingkatan 4 di enam buah sekolah di negeri Perak. Literature Review. Kajian yang dijalankan oleh Sadler-Smith (1996) menunjukkan terdapat perbezaan dalam gaya pembelajaran antara pelajar lelaki dan perempuan. Sekolah Menengah Teknik Juasseh. Misnan telah mengubah suai inventori tersebut kepada empat gaya pembelajaran. Hasil kajian menunjukkan bahawa pelajar dari kumpulan A yang berkebolehan tinggi memperolehi skor yang tinggi dal m proses belajar secara a mendalam. Instrumen yang digunakan ialah Learning Style Inventory Dunn. kajian lepas menunjukkan bahawa terdapat hubungan antara gaya pembelajaran dengan motivasi. Alat kajian yang digunakan ialah soal selidik Inventory of Processes yang merangkumi empat skala gaya pembelajaran. Pada masa yang sama. Pelajar lelaki dan perempuan sama-sama cenderung kepada gaya pembelajaran konkrit dan juga kombinasi gaya pembelajaran konkrit dan abstrak. pelajar lemah mengamalkan gaya motivasi dan perbincangan semasa mempelajari Bahasa Arab.responsive dalam strategi pembelajaran Matematik telah menunjukkan kesignifikan yang tinggi dalam pencapaian dan sikap mereka berbanding dengan pelajar yang menggunakan gaya tradisional. Dapatan yang sama juga diperoleh oleh Cavanagh dan Stephen (1995) dalam kajiannya ke atas 192 pelajar jururawat menggunakan Inventori Gaya Pembelajaran Kolb. Dunn and Price (1985). Dapatan ini memberi implikasi bahawa kesan positif gaya pembelajaran adalah sama ke atas semua pelajar. Kajian oleh Engelbrecht dan Natzel (1997) menunjukkan terdapat perbezaan gaya kognitif antara pelajar kulit hitam Afrika-Amerika dan Afrika Selatan. Sekian dahulu untuk entri kali ini. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tiada korelasi antara pencapaian akademik dengan gaya pembelajaran pelajar. Kuala Pilah. Asiah (1999) telah menjalankan kajian untuk mengenal pasti tahap pencapaian akademik dan gaya pembelajaran di kalangan pelajar Tingkatan 4.yang signifikan antara ketiga-tiga gaya pembelajaran. Negeri Sembilan. umur dan program belajar dalam pendekatan pembelajaran. Walau bagaimanapun. Etnik Melayu menunjukkan kecenderungan memilih gaya pembelajaran yang melibatkan aktiviti kumpulan. Sampel kajian terdiri daripada 114 orang pelajar Gred 9 yang berumur 14 tahun. Gaya motivasi mendalam mempunyai hubungan yang positif dengan pencapaian Sains dan Matematik. Entri seterusnya akan memberi anda informasi tentang aspek lain dalam penulisan. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah Revised Approaches to Studying Inventory (RASI). Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar kulit hitam Afrika-Amerika lebih suka menggunakan gaya field independent manakala pelajar Afrika Selatan pula lebih suka kepada gaya field dependent. sederhana dan lemah dalam matematik. belajar secara tersusun dan mempertahankan fakta berbanding dengan pelajar kumpulan B yang kurang berkebolehan. mempertahankan fakta dan belajar secara tersusun. gaya perbincangan. iaitu A dan B. hubungan positif antara gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik juga tidak konsisten. kajian gaya pembelajaran juga banyak dilakukan di luar negara. Hasil kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan gaya pembelajaran mengikut jantina. Dapatan kajian oleh Norihan (2001) mendapati tidak wujud perbezaan gaya pembelajaran antara pelajar pandai. Geiser William (1999) telah membuat kajian terhadap pelajar-pelajar pinggir bandar gred 18 matematik. walaupun mereka mempunyai keupayaan yang berbeza. Sampel kajian terdiri daripada 171 orang pelajar Semester 5 kursus Diploma Perguruan Malaysia di sebuah maktab perguruan di Sarawak. sementara gaya permukaan mempunyai hubungan yang negatif. Kajian Tumerah (1996) menggunakan Grasha-Reichman Learning Style Inventory menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara gaya pembelajaran dengan etnik. Richardson dan Fergus (1993) telah menjalankan kajian di dua buah sekolah menengah di Monstserr at. Hasil kajian ini mendapati pelajar lelaki mengamalkan gaya mendalam berbanding pelajar perempuan yang lebih suka kepada gaya pembelajaran permukaan. Selain dalam negara. Ini bermakna gaya motivasi dan gaya mendalam dapat meningkatkan pencapaian akademik. Beliau mendapati pelajar yang mengamalkan learning. Misnan (1999) dalam kajiannya untuk melihat hubungan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian dalam mata pelajaran bahasa Arab telah menggunakan Inventori Pembelajaran di Sekolah (Selmes 1987). Caribbean untuk mengenal pasti gaya pembelajaran bagi dua kumpulan yang berbeza kebolehan. kajian lepas melaporkan bahawa tidak ada perbezaan gaya pembelajaran mengikut etnik dan jantina. Instrumen yang digunakan ialah Children¶s Embedded Figures Test (GEFT) untuk menentukan gaya kognitif bagi 100 orang pelajar kulit hitam Afrika-Amerika dan 100 orang pelajar kulit hitam Afrika Selatan Gred 4 dan 5. Sampel kajian seramai 97 orang pelajar Tingkatan 4 dari aliran teknik. Kajian ini bertujuan untuk melihat kesan jantina. Sementara. Kajian Mcgowan (1998) terhadap 68 orang pelajar Afrika Amerika dari Fakulti Teknologi Perindustrian di Universiti Mississippi menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik. research penulisan ilmiah . Secara keseluruhan.style. Selamat menulis. Dapatan kajian mendapati gaya pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar cemerlang adalah gaya motivasi dan gaya hafalan. Empat gaya pembelajaran itu ialah gaya hafalan. proses menghuraikan. iaitu proses mendalam. kaedah kajian. Posted by maharam at 6:30 AM Labels: Cara menulis kajian lepas. yakni gaya pembelajaran mendalam mempunyai kaitan dengan motivasi dalaman. gaya latihan dan gaya motivasi. etnik Cina menunjukkan kecenderungan yang tidak dominan dalam semua gaya pembelajaraan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful