STRUKTUR SOSIAL DAN REALITI KEHIDUPAN

MUHAMAD FAHMI BIN AB RASIB

STRUKTUR SOSIAL
‡ E. Chinoy (1962)

Pola -pola tingkah laku kelompok sesuatu masyarakat yang telah di persetujui
‡ A. W. Gouldner

satu cara yang standard diwujudkan khususnya untuk mengatasi berbagai bagai masalah masyarakat

Penyesuaian diri
‡ Hubungan etnik boleh dilihat dan diukur dari segi tahap kedekatan atau darjah kehampiran. ‡ Di peringkat awal hubungan antara etnik pada kebiasaannya bermula dengan satu bentuk hubungan yang berasingan dan terpisah (segregasi) sehinggalah kepada satu tahap hubungan yang berbentuk kukuh dan sebati (Amalgamasi) di peringkat akhir.

Penyamaran
- Merupakan teknik bagi membolehkan seseorang mahupun organisasi mendapatkan maklumat. - Hasil kerjasama yang sepakat, membolehkan mereka mendapatkan keputusan yang di ingini.

asimilisasi
‡ satu proses percantuman dan penyatuan antara kelompok atau individu yang datang dari etnik dan kebudayaan yang berlainan supaya menjadi satu dengan etnik yang dominan.

‡ Asimilasi mutlak atau sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan & identiti

‡ Proses asimilasi berlaku apabila wujudnya interaksi yang erat antara ahli kumpulan etnik yg berbeza budaya bagi suatu tempoh yg lama.

‡ Kejayaan proses asimilasi bergantung kepada beberapa faktor penting:
‡ ‡ ‡ ‡

Kesanggupan golongan minoriti untuk menghilangkan identiti mereka. Kesanggupan golongan majoriti untuk menerima golongan lain. Terdapat banyak persamaan budaya antara kumpulan etnik. Proses asimilasi juga berkait rapat dengan saiz kumpulan minoriti, tingkat perbezaan di antara golongan minoriti dengan majoriti dan juga kadar imigrasi.

‡ Umumnya - kumpulan minoriti yg bilangan anggotanya lebih kecil mudah diasimilasikan berbanding kumpulan minoriti yg bilangan anggotanya besar. ‡ Minoriti yg mempunyai kebudayaan dan tradisi yg jauh berbeza daripada golongan majoriti sukar diasimilasikan.

‡ Asimilasi terbahagi 2= Budaya & Struktur

Asimilisasi budaya
‡ Satu proses penyerapan unsur-unsur kebudayaan daripada suatu budaya kepada budaya yang lain. Perubahan budaya terjadi hasil daripada hubungan yg berkesinambungan antara dua budaya berbeza dalam satu jangka masa yg berterusan dan perubahan tersebut berlaku sama ada dalam satu atau kedua-dua budaya tersebut. ‡ Kelompok minoriti hanya pelajari & amal aspek budaya shj dr kelompok majoriti. Cth adat resam, ilmu pengetahuan & bahasa ‡ Hasil daripada akulturasi ini, perubahan-perubahan yg bakal terjadi terhadap individu atau kelompok adalah seperti perubahan fizikal, biologikal, budaya, sosial dan psikologikal. ‡ Akulturasi lebih mudah dicapai dlm budaya yg bersifat kebendaan

Asimilisasi struktur
‡ Kelompok minoriti menyertai institusi utama; Contohnya penyertaan dalam institusi politik, sosial, ekonomi dan pendidikan. ‡ Kumpulan minoriti tidak kehilangan identiti asal cuma mengalami perubahan dengan menyertai struktur majoriti - DEB, sekolah kebangsaan, BN

Segregasi (perpaduan)
‡ Perpaduan
‡ Proses penyatuan pelbagai kumpulan etnik & latarbelang sosial serta budaya yang berlainan ke dalam satu entiti fizikal yang dilaksanakan melalui struktur dan peraturan yang diperkenalkan supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta memiliki perasaan cinta dan sayangkan tanah air. ‡ Segregasi adalah merujuk kepada proses atau suasana pengasingan dan juga pemisahan antara satu kumpulan etnik dgn kumpulan etnik yang lain dalam sesebuah negara. Pemisahan berlaku dlm beberapa keadaan, antaranya dari segi kawasan tempat tinggal, sistem persekolahan, pengangkutan & kemudahan awam. Segregasi wujud sama ada didasari oleh undang-undang atau sebaliknya

Pluralisme
‡ Konsep ini mempertahankan kepelbagaian kumpulan etnik dalam masyarakat. ‡ Bertentangan dengan konsep asimilasi & amalgamasi ‡ Berasaskan teori kepelbagaian punca kekuatan ‡ Percantuman pelbagai etnik akan mengayakan lagi warisan sesebuah masyarakat ‡ 2 jenis : Pluralisme Kebudayaan & Pluralisme Ubahsuaian

Pluralisme kebudayaan
‡ Masih kekalkan kepelbagaian kump etnik tetapi serba sedikit terpengaruh dengan budaya etnik lain hasil dari interaksi setempat ‡ Pengubahsuaian berlaku bila etnik yang mempertahankan kepelbagaian menerima sedikit budaya etnik lain ‡ Proses integrasi yang menekankan pengekalan kebudayaan pelbagai etnik termasuk etnik minoriti ‡ Integrasi masih boleh dicapai walaupun setiap etnik cenderunguntuk mengekalkan identiti kehidupan masing-masing ‡ Andaian asas: setiap etnik punyai hak kekalkan warisan psikologi masing-masing. Lebihlebih lagi perbezaan & kepelbagaian budaya dalam masyarakat adalah sesuatu yang lazim & susah dielak, ‡ Akhirnya kepelbagaian jadi pemangkin untuk kukuhkan negara ‡ Antara faedahnya adalah kepelbagaian budaya menyebabkan Malaysia jadi tumpuan pelancong

Pluralisme ubahsuaian
‡ Proses kepelbagaian cara hidup dimana sesuatu kumpulan etnik terpengaruh dengan budaya lain ‡ Proses integrasi yang paling banyak dan meluas di Malaysia

Penutup
‡ Perbincangan struktur sosial dan realiti kehidupan dengan pemahaman yang mendalam, betapa perlunya keamanan negara dipelihara dan dikekalkan adalah amat penting kerana secara umumnya tidak akan ada kemajuan tanpa keamanan.