Tugas Bahasa Jepang

Smk kr. 2 Tomohon

Nihongo No Juugyou Wa Dou Desuka   Kelompok 3 Anjenlina Maweikere Andre Lelet Egbert Korinus .

Kosa Kata Mata Pelajaran Shuukyou Rekishi Suugaku Taiiku Agama Sejarah Matematika Olahraga Huruf B.Jepang Hiragana Huruf Hiragana Katakana Huruf Katakana Kanji Kanji .

Kalimat 1 desu. Kalimat 1 desu. Kalimat 2 desu. Kalimat 2 desu v v3. DEMO.Pola Kalimat v1. KB (Mata Pelajaran) WA Kata Sifat DESU v v2. .

Ø 5. Ø 7.(Sejarah)_______ wa muzukashii desu.(Olahraga)___________wa muzukashii desu.(Bahasa Jepang)___________omoshiroi desu. Ø 3.Kanji wa (sulit)________________desu.(Bahasa Inggris)_____________kantan desu. Ø 4. . Ø 9.Katakana wa (menyenangkan)_______desu. Ø 10. Ø 2. (Agama)____________wa omoshiroi desu.Latihan…!!  A.Indonesia go wa (mudah)____________desu. Ø 1. Ø 6.(Matematika)_________wa kantan desu. Ø 8.Hiragana wa (membosankan ________desu.

B: (Sulit dan B: (Mudah. A: Sakubun wa dou desuka   B: (Sulit) _______________________________ . A: Chirigaku wa dou desuka.  B: (sulit. B: (Mudah dan menyenangkan)  _______________________________ Ø 3. A:Butsurigaku wa dou desuka.Latihan.!!  A:Kagaku wa dou desuka. membosankan)  _______________________________ Ø 4. ____________________________________________________  Ø 5. Tetapi menyenangkan)  ________________________________ Ø 2. Ø 1. Tetapi membosankan)  B. A: Suugaku wa dou desuka..

Keterangan Kimia Kagaku Geografi Chirigaku Fisika Butsurigaku Mengarang Sakubun .

tsumaranai desu Ø 5.Tsumaranai desu Ø .Demo. muzukashii desu Ø 3. Demo.Rekishi wa kantan desu. C. Nihongo wa omoshiroi desu. Ø 1.Eigo wa muzukashii desu.Hiragana wa kantan desu.Omoshiroi desu Ø 4.Taiiku wa omoshiroi Ø 2.

Eigo/desu/no/kantan/demo/desu/tsumaranai/jugyou/wa  .Wa/butsurigaku/desu/no/omoshhiro/jugyou 2.Jugyou/desu/kantan/desu/katakana/wa/no/omoshiroi 4.D.No/muzukashii/jugyou/wa/taiiku/desu/tsumaranai 5. 1.Nihongo/muzukashii/desu/jugyou/no/omoshiroi/demo/wa 3.

Kegiatan Mosuku Memo Yana Mita Kimu Ayu Yono Maiku .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.