Tugas Bahasa Jepang

Smk kr. 2 Tomohon

Nihongo No Juugyou Wa Dou Desuka   Kelompok 3 Anjenlina Maweikere Andre Lelet Egbert Korinus .

Kosa Kata Mata Pelajaran Shuukyou Rekishi Suugaku Taiiku Agama Sejarah Matematika Olahraga Huruf B.Jepang Hiragana Huruf Hiragana Katakana Huruf Katakana Kanji Kanji .

KB (Mata Pelajaran) WA Kata Sifat DESU v v2. . Kalimat 2 desu v v3. Kalimat 1 desu. Kalimat 2 desu. DEMO. Kalimat 1 desu.Pola Kalimat v1.

Ø 5. Ø 7. Ø 3.Katakana wa (menyenangkan)_______desu. Ø 8. Ø 2.(Bahasa Jepang)___________omoshiroi desu.Kanji wa (sulit)________________desu. Ø 10.Indonesia go wa (mudah)____________desu. . Ø 9.Hiragana wa (membosankan ________desu.(Olahraga)___________wa muzukashii desu.(Sejarah)_______ wa muzukashii desu.Latihan…!!  A.(Bahasa Inggris)_____________kantan desu. (Agama)____________wa omoshiroi desu. Ø 6.(Matematika)_________wa kantan desu. Ø 4. Ø 1.

Tetapi membosankan)  B.!!  A:Kagaku wa dou desuka. Ø 1. B: (Mudah dan menyenangkan)  _______________________________ Ø 3.  B: (sulit. membosankan)  _______________________________ Ø 4. A: Suugaku wa dou desuka. Tetapi menyenangkan)  ________________________________ Ø 2. A:Butsurigaku wa dou desuka. A: Chirigaku wa dou desuka. ____________________________________________________  Ø 5.Latihan. A: Sakubun wa dou desuka   B: (Sulit) _______________________________ .. B: (Sulit dan B: (Mudah.

Keterangan Kimia Kagaku Geografi Chirigaku Fisika Butsurigaku Mengarang Sakubun .

Demo.Eigo wa muzukashii desu.Rekishi wa kantan desu. muzukashii desu Ø 3. C.Tsumaranai desu Ø .Hiragana wa kantan desu. Ø 1.Demo. tsumaranai desu Ø 5.Omoshiroi desu Ø 4.Taiiku wa omoshiroi Ø 2. Nihongo wa omoshiroi desu.

No/muzukashii/jugyou/wa/taiiku/desu/tsumaranai 5. 1.D.Jugyou/desu/kantan/desu/katakana/wa/no/omoshiroi 4.Wa/butsurigaku/desu/no/omoshhiro/jugyou 2.Nihongo/muzukashii/desu/jugyou/no/omoshiroi/demo/wa 3.Eigo/desu/no/kantan/demo/desu/tsumaranai/jugyou/wa  .

Kegiatan Mosuku Memo Yana Mita Kimu Ayu Yono Maiku .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful