Tugas Bahasa Jepang

Smk kr. 2 Tomohon

Nihongo No Juugyou Wa Dou Desuka   Kelompok 3 Anjenlina Maweikere Andre Lelet Egbert Korinus .

Jepang Hiragana Huruf Hiragana Katakana Huruf Katakana Kanji Kanji .Kosa Kata Mata Pelajaran Shuukyou Rekishi Suugaku Taiiku Agama Sejarah Matematika Olahraga Huruf B.

DEMO. KB (Mata Pelajaran) WA Kata Sifat DESU v v2. Kalimat 2 desu. . Kalimat 2 desu v v3. Kalimat 1 desu. Kalimat 1 desu.Pola Kalimat v1.

Hiragana wa (membosankan ________desu.(Sejarah)_______ wa muzukashii desu. Ø 6. Ø 8. . Ø 10. (Agama)____________wa omoshiroi desu. Ø 2.Indonesia go wa (mudah)____________desu. Ø 1.Latihan…!!  A.Kanji wa (sulit)________________desu. Ø 5. Ø 4.(Matematika)_________wa kantan desu.(Bahasa Inggris)_____________kantan desu.Katakana wa (menyenangkan)_______desu.(Bahasa Jepang)___________omoshiroi desu. Ø 7. Ø 3. Ø 9.(Olahraga)___________wa muzukashii desu.

B: (Mudah dan menyenangkan)  _______________________________ Ø 3. membosankan)  _______________________________ Ø 4..  B: (sulit.!!  A:Kagaku wa dou desuka. Ø 1. A:Butsurigaku wa dou desuka. B: (Sulit dan B: (Mudah. Tetapi menyenangkan)  ________________________________ Ø 2.Latihan. A: Suugaku wa dou desuka. Tetapi membosankan)  B. A: Sakubun wa dou desuka   B: (Sulit) _______________________________ . A: Chirigaku wa dou desuka. ____________________________________________________  Ø 5.

Keterangan Kimia Kagaku Geografi Chirigaku Fisika Butsurigaku Mengarang Sakubun .

Tsumaranai desu Ø . Demo. C.Hiragana wa kantan desu.Omoshiroi desu Ø 4.Demo. Ø 1.Taiiku wa omoshiroi Ø 2. muzukashii desu Ø 3.Rekishi wa kantan desu. tsumaranai desu Ø 5. Nihongo wa omoshiroi desu.Eigo wa muzukashii desu.

Wa/butsurigaku/desu/no/omoshhiro/jugyou 2.D.Eigo/desu/no/kantan/demo/desu/tsumaranai/jugyou/wa  . 1.No/muzukashii/jugyou/wa/taiiku/desu/tsumaranai 5.Nihongo/muzukashii/desu/jugyou/no/omoshiroi/demo/wa 3.Jugyou/desu/kantan/desu/katakana/wa/no/omoshiroi 4.

Kegiatan Mosuku Memo Yana Mita Kimu Ayu Yono Maiku .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.