Tugas Bahasa Jepang

Smk kr. 2 Tomohon

Nihongo No Juugyou Wa Dou Desuka   Kelompok 3 Anjenlina Maweikere Andre Lelet Egbert Korinus .

Jepang Hiragana Huruf Hiragana Katakana Huruf Katakana Kanji Kanji .Kosa Kata Mata Pelajaran Shuukyou Rekishi Suugaku Taiiku Agama Sejarah Matematika Olahraga Huruf B.

DEMO. Kalimat 2 desu v v3. KB (Mata Pelajaran) WA Kata Sifat DESU v v2. Kalimat 1 desu. Kalimat 1 desu.Pola Kalimat v1. . Kalimat 2 desu.

Ø 10. Ø 4.Katakana wa (menyenangkan)_______desu.(Matematika)_________wa kantan desu.Latihan…!!  A. Ø 5. Ø 1.(Bahasa Jepang)___________omoshiroi desu. (Agama)____________wa omoshiroi desu. Ø 9. Ø 6.(Sejarah)_______ wa muzukashii desu.(Bahasa Inggris)_____________kantan desu. Ø 8.(Olahraga)___________wa muzukashii desu.Indonesia go wa (mudah)____________desu. .Kanji wa (sulit)________________desu. Ø 2. Ø 7. Ø 3.Hiragana wa (membosankan ________desu.

B: (Sulit dan B: (Mudah.Latihan. ____________________________________________________  Ø 5. A:Butsurigaku wa dou desuka. Tetapi membosankan)  B.!!  A:Kagaku wa dou desuka. A: Suugaku wa dou desuka. B: (Mudah dan menyenangkan)  _______________________________ Ø 3.  B: (sulit. Tetapi menyenangkan)  ________________________________ Ø 2. membosankan)  _______________________________ Ø 4.. A: Sakubun wa dou desuka   B: (Sulit) _______________________________ . Ø 1. A: Chirigaku wa dou desuka.

Keterangan Kimia Kagaku Geografi Chirigaku Fisika Butsurigaku Mengarang Sakubun .

muzukashii desu Ø 3. Nihongo wa omoshiroi desu.Demo.Rekishi wa kantan desu.Eigo wa muzukashii desu.Tsumaranai desu Ø . C. tsumaranai desu Ø 5.Taiiku wa omoshiroi Ø 2. Ø 1.Hiragana wa kantan desu.Omoshiroi desu Ø 4. Demo.

1.No/muzukashii/jugyou/wa/taiiku/desu/tsumaranai 5.Jugyou/desu/kantan/desu/katakana/wa/no/omoshiroi 4.Nihongo/muzukashii/desu/jugyou/no/omoshiroi/demo/wa 3.Eigo/desu/no/kantan/demo/desu/tsumaranai/jugyou/wa  .Wa/butsurigaku/desu/no/omoshhiro/jugyou 2.D.

Kegiatan Mosuku Memo Yana Mita Kimu Ayu Yono Maiku .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful