Tugas Bahasa Jepang

Smk kr. 2 Tomohon

Nihongo No Juugyou Wa Dou Desuka   Kelompok 3 Anjenlina Maweikere Andre Lelet Egbert Korinus .

Kosa Kata Mata Pelajaran Shuukyou Rekishi Suugaku Taiiku Agama Sejarah Matematika Olahraga Huruf B.Jepang Hiragana Huruf Hiragana Katakana Huruf Katakana Kanji Kanji .

KB (Mata Pelajaran) WA Kata Sifat DESU v v2. Kalimat 1 desu. . DEMO. Kalimat 1 desu. Kalimat 2 desu v v3. Kalimat 2 desu.Pola Kalimat v1.

Indonesia go wa (mudah)____________desu.Kanji wa (sulit)________________desu. Ø 5.Katakana wa (menyenangkan)_______desu. Ø 9.Latihan…!!  A. Ø 6. Ø 3. Ø 4. Ø 2. (Agama)____________wa omoshiroi desu.(Matematika)_________wa kantan desu. Ø 8.(Bahasa Inggris)_____________kantan desu. .Hiragana wa (membosankan ________desu.(Olahraga)___________wa muzukashii desu. Ø 1.(Bahasa Jepang)___________omoshiroi desu. Ø 7. Ø 10.(Sejarah)_______ wa muzukashii desu.

Tetapi membosankan)  B. B: (Mudah dan menyenangkan)  _______________________________ Ø 3.!!  A:Kagaku wa dou desuka. A: Sakubun wa dou desuka   B: (Sulit) _______________________________ . A: Suugaku wa dou desuka. membosankan)  _______________________________ Ø 4.  B: (sulit. A: Chirigaku wa dou desuka.. Tetapi menyenangkan)  ________________________________ Ø 2. ____________________________________________________  Ø 5. A:Butsurigaku wa dou desuka.Latihan. Ø 1. B: (Sulit dan B: (Mudah.

Keterangan Kimia Kagaku Geografi Chirigaku Fisika Butsurigaku Mengarang Sakubun .

tsumaranai desu Ø 5. C.Demo. muzukashii desu Ø 3. Ø 1.Tsumaranai desu Ø .Omoshiroi desu Ø 4.Eigo wa muzukashii desu. Demo.Taiiku wa omoshiroi Ø 2.Rekishi wa kantan desu. Nihongo wa omoshiroi desu.Hiragana wa kantan desu.

Wa/butsurigaku/desu/no/omoshhiro/jugyou 2.Eigo/desu/no/kantan/demo/desu/tsumaranai/jugyou/wa  . 1.Nihongo/muzukashii/desu/jugyou/no/omoshiroi/demo/wa 3.D.No/muzukashii/jugyou/wa/taiiku/desu/tsumaranai 5.Jugyou/desu/kantan/desu/katakana/wa/no/omoshiroi 4.

Kegiatan Mosuku Memo Yana Mita Kimu Ayu Yono Maiku .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful