.7.

7
/,70
..· ..· ·.. ·.· . ..
..··. ·. .·.... ...· ·..
..·· . .·. -r-.·..
..· .·... ·.. ·.· .
.·.... .. .... ·. .....
-·.·.. ... .·... .. ·. ·.
·... ·· .. ·. ..-..
·.···.. .· .·. ......
ClrlŴclrl
mualţ munLahţ nverl peruL
sampal ke[ana peruLţ demamŦ
kekuranaan calran maka akan merasa haus ţ
lldah kerlnaţ Lulana plpl menon[olţ Luraor
kullL menurun ţ serLa suara men[adl serakţ
maLa cowonaŦ
aŦ uehldrasl 8lnaan
kehllanaan calran 2 Ŷ 3 Ʒ darl beraL badan
denaan aambaran kllnlk Luraor kullL kurana
elasLlsţ suara serakţ kllen belum [aLuh
pada keadaan svokŦ
bŦ uehldrasl Sedana
kehllanaan calran 3 Ŷ 8 Ʒ darl beraL badan
denaan aambaran kllnlk Luraor kullL [elekţ suara
serakţ denvuL nadl cepaLŦ
cŦ uehldrasl 8eraL
kehllanaan calran 8 Ŷ 10 Ʒ darl beraL badan denaan
aambaran kllnlk seperLl LandaŴLanda dehldrasl
sedana dlLambah denaan kesadaran menurunţ
apaLls sampal komaţ
oLoLŴoLoL kaku
sampal slanoslsŦ
W 8akter| |nvas|f
1oks|n yang d|produks| bakter| yang ter|kat dengan
pada mukosa usus ha|usţ namun t|dak merusak
mukosaŦ
C|r|nyať feses sepert| a|r cuc|an beras dan ke|uar dar|
dubur secaara deras dan banyak
W 8akter| entero|nvas|f
D|sebabkan bakter| yang me|uka| d|nd|ng usus yang
menyebabkan kerusakan dan peradangan seh|ngga
ca|ran feses mengandung |end|r dan darah
W karena malabsorbsl
karena Lldak blsa
menverap makanan
sehlnaaa fesesnva
LerllhaL aaak
berlemak dan ada
[uaa vana fesesnva
seperLl alrŦ

 /.9 /.38:3 83.:9 .3/0. /. . 47./.3./.8.: -.3.3...28. .9.70 743 .3 -07. 203/.: 0- 09039:.3.3. -. 23: .5.2.70 ./. .3 . /. 80/.5.. /909..3 3 -07.70 .3 -./.9: 23: . /.3 -07.2 -0-07..38:3 80.70 .9.5.8 .2.3 5.7 .

.

 n ¯f ¯°f ° ½ ¾f¯½f ©f°– ½ ¯f¯ f°–f° nff° ¯ff ff° ¯ f¾f f¾ f °– f°– ½½ ¯ °°© – ¯ °° ¾ f ¾ff ¯ °©f ¾ f ¯ff n°– .

f  f¾ °–f° f°–f° nff°  f f f f° °–f° –f¯ ff° ° – f°– f¾¾ ¾ff ¾ f ° ¯ ©f ½f f f ff° ¾ .

 f¾ f°– f°–f° nff°  f f f f° °–f° –f¯ ff° ° – ©  ¾ff ¾ f ° °f n ½f .

n  f¾ f f°–f° nff°  f f f f° °–f° –f¯ ff° ° ¾ ½ f° f f° f f¾ ¾ f°– f¯ f °–f° ¾f ff° ¯ °° f½f¾ ¾f¯½f ¯f  f ¾f¯½f ¾f°¾¾ .

.

W f °f¾€ @¾° f°– ½ ¾ f f°– f °–f° ½f f ¯¾f ¾¾ f¾ °f¯° f ¯ ¾f ¯¾f .

°f € ¾ ¾ ¾ ½ fnnf° f¾ f° f f  ¾ nfff f¾ f° f°f W f ° °f¾€ ¾ f f° f f°–¯ f ° °– ¾¾ f°– ¯ ° f f° ¾ff° f° ½ f f°–f° ¾ °––f nff° € ¾ ¾ ¯ °–f° °– ° f° ff .

W f °f ¯ff ¾ ¾ f °f f ¾f ¯ ° f½ ¯ff°f° ¾ °––f € ¾ ¾°f f f–f ¯f f° f f ©–f f°–€ ¾ ¾°f ¾ ½ f .