P. 1
Bacaan Ayat-Ayat Ruqyah

Bacaan Ayat-Ayat Ruqyah

|Views: 328|Likes:
Published by mashudijahari

More info:

Published by: mashudijahari on May 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

AYAT-AYAT RUQAYYAH

Dimulakan dengan bacaan Surah al-Fatihah:
       
      
      
     
     
1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4. Yang menguasai di hari Pembalasan.
. !anya "ng#aulah yang #ami sembah dan !anya #epada "ng#aulah #ami meminta pert$l$ngan%&'.
(. Tunju##anlah #ami jalan yang lurus,
&. )yaitu* jalan $rang+$rang yang Telah "ng#au beri ni#mat #epada mere#a, bu#an )jalan* mere#a yang dimur#ai dan bu#an )pula jalan* mere#a
yang sesat.
Kemudian baca Surah al-Baqarah a!at "-#:
          
     
      
       
       
   
1. Alif laam miim
2. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa,
3. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan !alat, dan menafkakan !ebaagian re"eki
yang kami anugerakan kepada mereka.
#. $an mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang tela diturunkan kepadamu dan kitab%kitab yang tela
diturunkan !ebelummu, !erta mereka yakin akan adanya (keidupan) akirat.
&. 'ereka (tula yang tetap mendapat petunjuk dari )uan mereka, dan merekala *rang%*rang yang beruntung.
Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 22-23:
      
      
       
       
      
       
22. $iala +ang 'enjadikan bumi !ebagai amparan bagimu dan langit !ebagai atap, dan $ia menurunkan air
(ujan) dari langit, lalu $ia menga!ilkan dengan ujan itu !egala bua%buaan !ebagai re"eki untukmu; kerana itu
janganla kamu mengadakan !ekutu%!ekutu bagi Alla, padaal kamu mengetaui.
23. $an jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang kami wayukan kepada amba kami ('uammad),
buatla !atu !ura (!aja) yang !emi!al Al Quran itu dan ajakla pen*l*ng%pen*l*ngmu !elain Alla, jika kamu *rang%
*rang yang benar.
Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 102:
     
      
      
     
       
       
        
        
        
       
     
$an mereka mengikuti apa yang diba,a *le !yaitan%!yaitan pada ma!a kerajaan -ulaiman (dan mereka
mengatakan bawa -ulaiman itu mengerjakan !iir), padaal -ulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan
!iir), .anya !yaitan%!yaitanla yang kafir (mengerjakan !iir). mereka mengajarkan !iir kepada manu!ia
dan apa yang diturunkan kepada dua *rang malaikat di negeri /abil yaitu .arut dan 'arut, !edang
keduanya tidak mengajarkan (!e!uatu) kepada !e*rangpun !ebelum mengatakan0 1-e!unggunya kami
anya ,*baan (bagimu), !ebab itu janganla kamu kafir1. 'aka mereka mempelajari dari kedua malaikat
itu apa yang dengan !iir itu, mereka dapat men,eraikan antara !e*rang (!uami) dengan i!terinya. dan
mereka itu (ali !iir) tidak memberi mudarat dengan !iirnya kepada !e*rangpun, ke,uali dengan i"in
Alla. dan mereka mempelajari !e!uatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi
manfaat. $emi, -e!unggunya mereka )ela meyakini bawa barang!iapa yang menukarnya (Kitab Alla)
dengan !iir itu, tiadala baginya keuntungan di akirat, dan amat jaatla perbuatan mereka menjual
dirinya dengan !iir, kalau mereka 'engetaui.
Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 163-164:
        
      
    
        
       
      
    
    
123. $an )uanmu adala )uan yang 'aa 3!a; tidak ada )uan melainkan $ia yang 'aa 4emura lagi 'aa
4enyayang.
12#. -e!unggunya dalam pen,iptaan langit dan bumi, !ili bergantinya malam dan !iang, batera yang
berlayar di
laut membawa apa yang berguna bagi manu!ia, dan apa yang Alla turunkan dari langit berupa air, lalu dengan
air itu dia idupkan bumi !e!uda mati (kering)%nya dan dia !ebarkan di bumi itu !egala jeni! ewan, dan
pengi!aran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; !unggu (terdapat) tanda%tanda (kee!aan dan
kebe!aran Alla) bagi kaum yang memikirkan.
Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 255-258:
         
         
         
       
        
     
       
         
     
       
       
     
    
       
       
       
      
        
      
       
2&&. Alla, tidak ada )uan (yang berak di!emba) melainkan $ia +ang .idup Kekal lagi )eru! 'eneru!
'enguru! (makluk%5ya); )idak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan%5ya apa yang di langit dan di bumi. )iada
yang dapat memberi !yafa6at di !i!i Alla tanpa i"in%5ya. Alla mengetaui apa%apa yang di adapan mereka dan di
belakang mereka, dan mereka tidak mengetaui apa%apa dari ilmu Alla melainkan apa yang dikeendaki%5ya. Kur!i
Alla meliputi langit dan bumi. dan Alla tidak mera!a berat memeliara keduanya, dan Alla 'aa )inggi lagi 'aa
be!ar.
2&2. )idak ada pak!aan untuk (mema!uki) agama ((!lam); -e!unggunya tela jela! jalan yang benar daripada
jalan yang !e!at. Kerana itu barang!iapa yang ingkar kepada )agut dan beriman kepada Alla, maka
!e!unggunya ia tela berpegang kepada buul tali yang amat kuat yang tidak akan putu!. dan Alla 'aa
mendengar lagi 'aa 'engetaui.
2&7. Alla 4elindung *rang%*rang yang beriman; dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada
,aaya (iman). dan *rang%*rang yang kafir, pelindung%pelindungnya iala !yaitan, yang mengeluarkan mereka
daripada ,aaya kepada kegelapan (kekafiran). mereka itu adala penguni neraka; mereka kekal di dalamnya.
2&8. Apaka kamu tidak memperatikan *rang yang mendebat (braim tentang )uannya (Alla) kerana Alla
tela memberikan kepada *rang itu pemerintaan (kekua!aan). ketika (braim mengatakan0 1)uanku iala yang
mengidupkan dan mematikan,1 *rang itu berkata0 1-aya dapat mengidupkan dan mematikan1.(braim berkata0
1-e!unggunya Alla menerbitkan mataari dari timur, 'aka terbitkanla dia dari barat,1 lalu terdiamla *rang kafir
itu; dan Alla tidak memberi petunjuk kepada *rang%*rang yang "alim.
Kemudian Baca Surah al-Baqarah; ayat 285-286:
      
     
      
      
       
        
        
       
        
       
      
 
2-. .asul Telah beriman #epada Al /uran yang diturun#an #epadanya dari Tuhannya, demi#ian pula $rang+$rang yang beriman. semuanya
beriman #epada Allah, malai#at+malai#at+0ya, #itab+#itab+0ya dan rasul+rasul+0ya. )mere#a mengata#an*1 23ami tida# membeda+beda#an antara
sese$rangpun )dengan yang lain* dari rasul+rasul+0ya2, dan mere#a mengata#an1 23ami dengar dan #ami taat.2 )mere#a berd$a*1 2Ampunilah #ami
Ya Tuhan #ami dan #epada "ng#aulah tempat #embali.2
2-(. Allah tida# membebani sese$rang melain#an sesuai dengan #esanggupannya. ia mendapat pahala )dari #ebaji#an* yang diusaha#annya dan
ia mendapat si#sa )dari #ejahatan* yang di#erja#annya. )mere#a berd$a*1 2Ya Tuhan #ami, janganlah "ng#au hu#um #ami ji#a #ami lupa atau #ami
tersalah. Ya Tuhan #ami, janganlah "ng#au beban#an #epada #ami beban yang berat sebagaimana "ng#au beban#an #epada $rang+$rang sebelum
#ami. Ya Tuhan #ami, janganlah "ng#au pi#ul#an #epada #ami apa yang ta# sanggup #ami memi#ulnya. beri ma4a5lah 3ami, ampunilah 3ami, dan
rahmatilah #ami. "ng#aulah pen$l$ng #ami, Ma#a t$l$nglah #ami terhadap #aum yang #a5ir.2
3emudian ba6a Surah ali+7mran, ayat 1-+18
       
       
       
      
        
       
1-. Allah menyata#an bah9asanya tida# ada Tuhan melain#an Dia )yang berha# disembah*, Yang Menega##an #eadilan. para malai#at dan
$rang+$rang yang berilmu )juga menyata#an yang demi#ian itu*. Tiada Tuhan melain#an Dia )yang berha# disembah*, yang Maha Per#asa lagi
Maha :ija#sana.
18. Sesungguhnya agama )yang diredhai* disisi Allah hanyalah 7slam. tiada berselisih $rang+$rang yang telah diberi Al 3itab #e6uali sesudah
datang pengetahuan #epada mere#a, #erana #edeng#ian )yang ada* di antara mere#a. :arangsiapa yang #a5ir terhadap ayat+ayat Allah ma#a
sesungguhnya Allah sangat 6epat hisab+0ya.
Kemudian baca Surah ali-Imran; ayat 26-2:
      
      
        
        
       
      
    
22. Katakanla0 19aai )uan yang mempunyai kerajaan, 3ngkau berikan kerajaan kepada *rang yang 3ngkau
keendaki dan 3ngkau ,abut kerajaan dari *rang yang 3ngkau keendaki. 3ngkau muliakan *rang yang 3ngkau
keendaki dan 3ngkau inakan *rang yang 3ngkau keendaki. di tangan 3ngkaula !egala kebajikan. -e!unggunya
3ngkau 'aa Kua!a ata! !egala !e!uatu.
27. 3ngkau ma!ukkan malam ke dalam !iang dan 3ngkau ma!ukkan !iang ke dalam malam. 3ngkau keluarkan
yang idup dari yang mati, dan 3ngkau keluarkan yang mati dari yang idup dan 3ngkau beri re"ki !iapa yang 3ngkau
keendaki tanpa i!ab 1.
Kemudian baca Surah ali-Imran;ayat 1!0-1!4:
      
      
      
       
    
        
      
      
       
       
        
  
1:;. -e!unggunya dalam pen,iptaan langit dan bumi, dan !ili bergantinya malam dan !iang terdapat tanda%
tanda bagi *rang%*rang yang berakal,
1:1. (yaitu) *rang%*rang yang mengingati Alla !ambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan
mereka memikirkan tentang pen,iptaan langit dan bumi (!eraya berkata)0 1+a )uan kami, tiadala 3ngkau
men,iptakan ini dengan !ia%!ia, 'aa -u,i 3ngkau, 'aka peliarala kami dari !ik!a neraka.
1:2. +a )uan kami, -e!unggunya barang!iapa yang 3ngkau ma!ukkan ke dalam neraka, 'aka !unggu tela
3ngkau inakan ia, dan tidak ada bagi *rang%*rang yang "alim !e*rang pen*l*ngpun.
1:3. +a )uan kami, -e!unggunya kami mendengar (!eruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu)0 1/erimanla
kamu kepada )uanmu1, 'aka kamipun beriman. +a )uan kami, ampunila bagi kami d*!a%d*!a kami dan
apu!kanla dari kami ke!alaan%ke!alaan kami, dan wafatkanla kami be!erta *rang%*rang yang banyak berbakti.
1:#. +a )uan kami, berila kami apa yang tela 3ngkau janjikan kepada kami dengan perantaraan ra!ul%ra!ul
3ngkau. dan janganla 3ngkau inakan kami di ari kiamat. -e!unggunya 3ngkau tidak menyalai janji.1
Kemudian baca Surah an-"i#a$; ayat 56:
     
     
       
&2. -e!unggunya *rang%*rang yang kafir kepada ayat%ayat kami, kelak akan kami ma!ukkan mereka ke dalam
neraka. !etiap kali kulit mereka angu!, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, !upaya mereka mera!akan
a"ab. -e!unggunya Alla 'aa 4erka!a lagi 'aa /ijak!ana.
Kemudian baca Surah al-%$ra&; ayat 54-56:
       
       
    
      
       
      
      
       
   
4. Sesungguhnya Tuhan #amu ialah Allah yang Telah Men6ipta#an langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 4Arsy. Dia
menutup#an malam #epada siang yang mengi#utinya dengan 6epat, dan )di6ipta#an+0ya pula* matahari, bulan dan bintang+bintang )masing+masing*
tundu# #epada perintah+0ya. 7ngatlah, men6ipta#an dan memerintah hanyalah ha# Allah. Maha Su6i Allah, Tuhan semesta alam.
. :erd$alah #epada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tida# menyu#ai $rang+$rang yang melampaui
batas.
(. Dan janganlah #amu membuat #erusa#an di mu#a bumi, sesudah )Allah* memperbai#inya dan berd$alah #epada+0ya dengan rasa ta#ut
)Tida# a#an diterima* dan harapan )a#an di#abul#an*. Sesungguhnya rahmat Allah amat de#at #epada $rang+$rang yang berbuat bai#.
Kemudian baca Surah al-A$ra% a!at ""&-"'':
        
       
     
    
     
    
11&. Dan #ami 9ahyu#an #epada Musa1 2;empar#anlah t$ng#atmu<2. Ma#a se#$ny$ng+#$ny$ng t$ng#at itu menelan apa yang mere#a sulap#an.
11-. 3arena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mere#a #erja#an.
118. Ma#a mere#a #alah di tempat itu dan jadilah mere#a $rang+$rang yang hina.
12=. Dan ahli+ahli sihir itu serta merta meniarap#an diri dengan bersujud%4'.
121. Mere#a ber#ata1 23ami beriman #epada Tuhan semesta Alam,
122. 2)yaitu* Tuhan Musa dan !arun2.
Kemudian baca Surah Yunu( a!at &)-*':
      
       
       
          
      
    
7:. <ir6aun berkata (kepada pemuka kaumnya)0 1$atangkanla kepadaku !emua ali !iir yang pandai=1
8;. 'aka tatkala ali%ali !iir itu datang, 'u!a berkata kepada mereka0 1>emparkanla apa yang endak kamu
lemparkan.1
-1. Ma#a setelah mere#a lempar#an, Musa ber#ata1 2Apa yang #amu la#u#an itu, 7tulah yang sihir, Sesungguhnya Allah a#an menampa##an
#etida#benarannya2 Sesungguhnya Allah tida# a#an membiar#an terus berlangsungnya pe#erjaan $rang+yang membuat #er$sa#an.
-2. Dan Allah a#an mengu#uh#an yang benar dengan #etetapan+0ya, 9alaupun $rang+$rang yang berbuat d$sa tida# menyu#ai)nya*.
3emudian ulang+ulang banya# #ali #alimat ini..
   

Kemudian baca Surah Taha a!at "-
        
       
     
 
1. )aaaa
2. Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi !u!a;
3. )etapi !ebagai peringatan bagi *rang yang takut (kepada Alla),
#. (aitu diturunkan dari Alla +ang 'en,iptakan bumi dan langit yang )inggi.
&. (yaitu) )uan yang 'aa 4emura. +ang /er!emayam di ata! 6Ar!y?:13@.
Kemudian baca Surah '(ha; ayat 65-0:
       
        
     
       
         
        
        
     
 
2&. (-etela mereka berkumpul) mereka berkata0 1.ai 'u!a (pilila), apaka kamu yang melemparkan (daulu)
atau kamika *rang yang mula%mula melemparkanA1
22. /erkata 'u!a0 1-ilakan kamu !ekalian melemparkan1. 'aka tiba%tiba tali%tali dan t*ngkat%t*ngkat mereka,
terbayang kepada 'u!a !eakan%akan ia merayap ,epat, lantaran !iir mereka.
27. 'aka 'u!a mera!a takut dalam atinya.
28. Kami berkata0 1Banganla kamu takut, -e!unggunya kamula yang paling unggul (menang).
2:. $an lemparkanla apa yang ada ditangan kananmu, ne!,aya ia akan menelan apa yang mereka perbuat.
1-e!unggunya apa yang mereka perbuat itu adala tipu daya tukang !iir (belaka). dan tidak akan menang tukang
!iir itu, dari mana !aja ia datang1.
7;. >alu tukang%tukang !iir itu ter!ungkur dengan ber!ujud, !eraya berkata0 1kami tela per,aya kepada )uan
.arun dan 'u!a1.
Kemudian baca Surah al-)u*minun; ayat 115-118:
    
      
         
         
       
      
  
11&. 'aka apaka kamu mengira, bawa -e!unggunya kami men,iptakan kamu !e,ara main%main (!aja), dan
bawa kamu tidak akan dikembalikan kepada KamiA
112. 'aka 'aa )inggi Alla, Caja +ang -ebenarnya; tidak ada tuan !elain $ia, )uan (yang mempunyai) 6Ar!y
yang mulia.
117. $an barang!iapa menyemba tuan yang lain di !amping Alla, padaal tidak ada !uatu dalilpun baginya
tentang itu, maka !e!unggunya peritungannya di !i!i )uannya. -e!unggunya *rang%*rang yang kafir itu tiada
beruntung.
118. $an Katakanla0 1+a )uanku berila ampun dan berila ramat, dan 3ngkau adala pemberi ramat yang
paling baik.1
Kemudian baca Surah +a#in; ayat 1-12:
      
      
      
      
       
      
       
      
      
      
     
      
      
    
1. +aa !iin
2. $emi Al Quran yang penu ikma,
3. -e!unggunya kamu !ala !e*rang dari ra!ul%ra!ul,
#. (yang berada) diata! jalan yang luru!,
&. (!ebagai wayu) yang diturunkan *le yang 'aa 4erka!a lagi 'aa 4enyayang,
2. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak%bapak mereka belum perna diberi peringatan, Karena
itu mereka lalai.
7. -e!unggunya )ela pa!ti berlaku perkataan (ketentuan Alla) teradap kebanyakan mereka, kerena mereka
tidak beriman.
8. -e!unggunya kami )ela mema!ang belenggu dileer mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, 'aka
Karena itu mereka tertengada.
:. $an kami adakan di adapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan kami tutup (mata)
mereka !eingga mereka tidak dapat 'eliat.
1;. -ama !aja bagi mereka apaka kamu memberi peringatan kepada mereka atauka kamu tidak memberi
peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.
11. -e!unggunya kamu anya memberi peringatan kepada *rang%*rang yang mau mengikuti peringatan dan yang
takut kepada )uan +ang 'aa 4emura walaupun dia tidak meliatnya. 'aka berila mereka kabar gembira
dengan keampunan dan paala yang mulia.
12. -e!unggunya kami mengidupkan *rang%*rang mati dan kami menuli!kan apa yang tela mereka kerjakan dan
beka!%beka! yang mereka tinggalkan. dan !egala !e!uatu kami kumpulkan dalam Kitab (nduk yang nyata (>au
mafu").
Kemudian baca Surah a#-S(&&at; ayat 1-10:
     
       
     
     
        
      
         
     
1. $emi (r*mb*ngan) yang ber !af%!af dengan !ebenar%benarnya,
2. $an demi (r*mb*ngan) yang melarang dengan !ebenar%benarnya (dari perbuatan%perbuatan mak!iat),
3. $an demi (r*mb*ngan) yang memba,akan pelajaran,
#. -e!unggunya )uanmu benar%benar 3!a.
&. )uan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan )uan tempat%tempat terbit mataari.
2. -e!unggunya kami )ela mengia! langit yang terdekat dengan ia!an, yaitu bintang%bintang,
7. $an )ela memeliaranya (!ebenar%benarnya) dari !etiap !yaitan yang !angat duraka,
8. -yaitan !yaitan itu tidak dapat mendengar%dengarkan (pembi,araan) para malaikat dan mereka dilempari dari
!egala penjuru.
:. Dntuk mengu!ir mereka dan bagi mereka !ik!aan yang kekal,
1;. Akan tetapi barang!iapa (di antara mereka) yang men,uri%,uri (pembi,araan); 'aka ia dikejar *le !ulu api
yang ,emerlang.
Kemudian baca Surah ad-Dukhan a!at "+-"*:
      
        
      
      
      
      
     
      
       
      
1;. 'aka tunggula ari ketika langit membawa kabut yang nyata?1371@,
11. +ang meliputi manu!ia. inila a"ab yang pedi.
12. (mereka berd*a)0 1+a )uan kami, lenyapkanla dari kami a"ab itu. -e!unggunya kami akan beriman1.
13. /agaimanaka mereka dapat menerima peringatan, padaal )ela datang kepada mereka !e*rang Ca!ul yang
memberi penjela!an,
1#. Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata0 1$ia adala !e*rang yang menerima ajaran (dari *rang
lain) lagi pula !e*rang yang gila?1372@1.
1&. -e!unggunya (kalau) kami akan melenyapkan !ik!aan itu agak !edikit -e!unggunya kamu akan kembali
(ingkar).
12. ((ngatla) ari (ketika) kami mengantam mereka dengan antaman yang kera!?1373@. -e!unggunya kami
adala pemberi bala!an.
17. -e!unggunya !ebelum mereka )ela kami uji kaum <ir6aun dan )ela datang kepada mereka !e*rang Ca!ul
yang mulia,
18. (dengan berkata)0 1-erakanla kepadaku amba%amba Alla (/ani (!rail yang kamu perbudak). -e!unggunya
Aku adala utu!an (Alla) yang diper,aya kepadamu,
Kemudian baca Surah ad-Dukhan a!at ,--,*:
      
      
       
      
#3. -e!unggunya p**n "aqqum itu
##. 'akanan *rang yang banyak berd*!a.
#&. ((a) !ebagai k*t*ran minyak yang mendidi di dalam perut,
#2. -eperti mendidinya air yang amat pana!.
#7. 4egangla dia kemudian !eretla dia ke tenga%tenga neraka.
#8. Kemudian tuangkanla di ata! kepalanya !ik!aan (dari) air yang amat pana!.
Kemudian baca Surah al-Ahqa% a!at ')--':
     
    
       
      
       
      
       
       
       
       
 
2:. $an ((ngatla) ketika kami adapkan !er*mb*ngan jin kepadamu yang mendengarkan Al Quran, 'aka tatkala
mereka mengadiri pemba,aan(nya) lalu mereka berkata0 1$iamla kamu (untuk mendengarkannya)1. ketika
pemba,aan tela !ele!ai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan.
3;. 'ereka berkata0 1.ai kaum kami, -e!unggunya kami tela mendengarkan Kitab (Al Quran) yang tela
diturunkan !e!uda 'u!a yang membenarkan kitab%kitab yang !ebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan
kepada jalan yang luru!.
31. .ai kaum kami, terimala (!eruan) *rang yang menyeru kepada Alla dan berimanla kepada%5ya, ne!,aya
Alla akan mengampuni d*!a%d*!a kamu dan melepa!kan kamu dari a"ab yang pedi.
32. $an *rang yang tidak menerima (!eruan) *rang yang menyeru kepada Alla maka dia tidak akan melepa!kan
diri dari a"ab Alla di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung !elain Alla. mereka itu dalam ke!e!atan yang
nyata1.
Kemudian baca Surah ar-Rahman a!at ----.:
     
     
       
      
      
  
33. 9aai jemaEa jin dan manu!ia, jika kamu !anggup menembu! (melinta!i) penjuru langit dan bumi, 'aka
linta!ila, kamu tidak dapat menembu!nya ke,uali dengan kekuatan.
3#. 'aka nikmat )uan kamu yang manaka yang kamu du!takanA
3& Kepada kamu, (jin dan manu!ia) dilepa!kan nyala api dan ,airan tembaga maka kamu tidak dapat
menyelamatkan diri (daripadanya).
32. 'aka nikmat )uan kamu yang manaka yang kamu du!takanA

Kemudian baca Surah al-Ha(!r a!at '"-',:
     
      
    
         
     
         
    
      
       
      
      
21. Kalau !ekiranya kami turunkan Al%Quran (ni kepada !ebua gunung, pa!ti kamu akan meliatnya tunduk
terpe,a bela di!ebabkan ketakutannya kepada Alla. dan perumpamaan%perumpamaan itu kami buat untuk
manu!ia !upaya mereka berfikir.
22. $iala Alla yang tiada tuan !elain $ia, +ang 'engetaui yang gaib dan yang nyata, $ia%la yang 'aa
4emura lagi 'aa 4enyayang.
23. $iala Alla yang tiada tuan !elain $ia, Caja, +ang 'aa -u,i, +ang 'aa -ejatera, +ang 'engurniakan
keamanan, +ang 'aa 'emeliara, yang 'aa 4erka!a, yang 'aa Kua!a, +ang 'emiliki !egala keagungan, 'aa
-u,i Alla dari apa yang mereka per!ekutukan.
2#. $iala Alla +ang 'en,iptakan, +ang 'engadakan, +ang membentuk rupa, +ang 'empunyai a!maaul u!na.
/erta!bi kepada%5ya apa yang di langit dan bumi. dan $iala +ang 'aa 4erka!a lagi 'aa /ijak!ana.
Kemudian baca Surah al-,alam; ayat 51-52:
    
     
       
&1. $an -e!unggunya *rang%*rang kafir itu benar%benar ampir menggelin,irkan kamu dengan pandangan
mereka, tatkala mereka mendengar Al Quran dan mereka berkata0 1-e!unggunya ia ('uammad) benar%benar
*rang yang gila1.
&2. $an Al Quran itu tidak lain anyala peringatan bagi !eluru umat.
Kemudian baca Surah al--inn ; ayat 1-!:
       
      
       
       
       
         
        
     
        
      
       
       
   
1. Katakanla (ai 'uammad)0 1tela diwayukan kepadamu bawa!anya0 tela mendengarkan !ekumpulan jin
(akan Al Quran), lalu mereka berkata0 -e!unggunya kami tela mendengarkan Al Quran yang menakjubkan,
2. (yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. dan kami !ekali%kali tidak
akan memper!ekutukan !e!e*rangpun dengan )uan kami,
3. $an bawa!anya 'aa )inggi kebe!aran )uan kami, dia tidak beri!teri dan tidak (pula) beranak.
#. $an bawa!anya0 *rang yang kurang akal daripada kami !elalu mengatakan (perkataan) yang melampaui
bata! teradap Alla,
&. $an !e!unggunya kami mengira, baawa manu!ia dan jin !ekali%kali tidak akan mengatakan perkataan yang
du!ta teradap Alla.
2. $an bawa!anya ada beberapa *rang laki%laki di antara manu!ia meminta perlindungan kepada beberapa laki%
laki di antara jin, maka jin%jin itu menamba bagi mereka d*!a dan ke!alaan.
7. $an !e!unggunya mereka (jin) menyangka !ebagaimana per!angkaan kamu (*rang%*rang kafir 'eka),
baawa Alla !ekali%kali tidak akan membangkitkan !e*rang (ra!ul)pun,
8. $an !e!unggunya kami tela men,uba mengetaui (ra!ia) langit, maka kami mendapatinya penu dengan
penjagaan yang kuat dan pana%pana api,
:. $an !e!unggunya kami daulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar%dengarkan
(berita%beritanya). tetapi !ekarang barang!iapa yang (men,uba) mendengar%dengarkan (!eperti itu) tentu akan
menjumpai pana api yang mengintai (untuk membakarnya).
Kemudian baca Surah al-In#yirah:
        
       
        
        
1. /ukanka kami )ela melapangkan untukmu dadamuA,
2. $an kami )ela mengilangkan daripadamu bebanmu,
3. +ang memberatkan punggungmu
#. $an kami tinggikan bagimu !ebutan (nama)mu,
&. Karena !e!unggunya !e!uda ke!ulitan itu ada kemudaan,
2. -e!unggunya !e!uda ke!ulitan itu ada kemudaan.
7. 'aka apabila kamu tela !ele!ai (dari !e!uatu uru!an), kerjakanla dengan !unggu%!unggu (uru!an) yang lain,
8. $an anya kepada )uanmula endaknya kamu berarap.
Kemudian baca Surah al-.al/alah:
     
       
      
      
      
        
1. Apabila bumi dig*n,angkan dengan g*n,angan (yang da!yat),
2. $an bumi )ela mengeluarkan beban%beban berat (yang dikandung)nya,
3. $an manu!ia bertanya0 1'engapa bumi (menjadi begini)A1,
#. 4ada ari itu bumi men,eritakan beritanya,
&. Karena -e!unggunya )uanmu )ela memerintakan (yang !edemikian itu) kepadanya.
2. 4ada ari itu manu!ia ke luar dari kuburnya dalam keadaan berma,am%ma,am, !upaya diperliatkan kepada
mereka (bala!an) pekerjaan mereka,
7. /arang!iapa yang mengerjakan kebaikan !eberat d"arrapun, ni!,aya dia akan meliat (bala!an)nya.
8. $an barang!iapa yang mengerjakan kejaatan !ebe!ar d"arrapun, ni!,aya dia akan meliat (bala!an)nya pula.
Kemudian baca Surah al-0iil:
        
      
       
   
1. Apaka kamu tidak memperatikan bagaimana )uanmu )ela bertindak teradap tentara bergajaA
2. /ukanka dia )ela menjadikan tipu daya mereka (untuk mengan,urkan Ka6ba) itu !ia%!iaA
3. $an dia mengirimkan kapada mereka burung yang berb*nd*ng%b*nd*ng,
#. +ang melempari mereka dengan batu (bera!al) dari tana yang terbakar,
&. >alu dia menjadikan mereka !eperti daun%daun yang dimakan (ulat).
Kemudian baca Surah al-)a#ad:
        
        
      
  
1. /ina!ala kedua tangan abu >aab dan -e!unggunya dia akan bina!a.
2. )idakla berfaeda kepadanya arta bendanya dan apa yang ia u!aakan.
3. Kelak dia akan ma!uk ke dalam api yang bergej*lak.
#. $an (begitu pula) i!trinya, pembawa kayu bakar.
&. +ang di leernya ada tali dari !abut.
Kemudian baca Surah al-I*hla#:
          
       
1. Katakanla0 1$ia%la Alla, yang 'aa 3!a.
2. Alla adala )uan yang bergantung kepada%5ya !egala !e!uatu.
3. $ia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
#. $an tidak ada !e*rangpun yang !etara dengan $ia.1
Kemudian baca Surah al-Falaq:
          
        
       
1. Katakanla0 1aku berlindung kepada )uan +ang 'engua!ai !ubu,
2. $ari kejaatan makluk%5ya,
3. $an dari kejaatan malam apabila )ela gelap gulita,
#. $an dari kejaatan wanita%wanita tukang !iir yang mengembu! pada buul%buul,
&. $an dari kejaatan pendengki bila ia dengki.1
Kemudian baca Surah an-"a#:
        
       
       

1. Katakanla0 1Aku berlidung kepada )uan (+ang 'emeliara dan 'engua!ai) manu!ia.
2. Caja manu!ia.
3. -embaan manu!ia.
#. $ari kejaatan (bi!ikan) !yaitan yang bia!a ber!embunyi,
&. +ang membi!ikkan (kejaatan) ke dalam dada manu!ia, dari (g*l*ngan) jin dan manu!ia.
2. $ari (g*l*ngan) jin dan manu!ia.

mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. ayat 163-164:                                                              163. bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Demi. Kemudian baca Surah al-Baqarah. dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi Terus Menerus Mengurus (makhluk-Nya). Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir). sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu). tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. ayat 255-258:                                                                                                                                                                       255. dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Allah. . silih bergantinya malam dan siang. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir (mengerjakan sihir). dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Kemudian baca Surah al-Baqarah. kecuali dengan izin Allah. sebab itu janganlah kamu kafir". Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiadalah baginya keuntungan di akhirat. mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Sesungguhnya mereka Telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu. lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Tidak mengantuk dan tidak tidur. kalau mereka Mengetahui. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun.                 Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir). dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. 164.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->