AYAT-AYAT RUQAYYAH

Dimulakan dengan bacaan Surah al-Fatihah:
      
   
        
   






    
  
     
1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4. Yang menguasai di hari Pembalasan.
5. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan[7].
6. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus,
7. (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka
yang sesat.

Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 1-5:
            


 

 

      
       





 
 

    
1.
Alif laam miim
2.
Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa,
3.
(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki
yang kami anugerahkan kepada mereka.
4.
Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah
diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.
5.
Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.
Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 22-23:
      







        
       
      
       
22. Dialah Yang Menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air
(hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; kerana itu
janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.
23. Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami (Muhammad),
buatlah satu surah (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orangorang yang benar.
Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 102:






      
         






       
        
        
        
        

mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir). dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi Terus Menerus Mengurus (makhluk-Nya).               Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir). tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. sebab itu janganlah kamu kafir". dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. 164. Allah. kalau mereka Mengetahui. ayat 163-164:                                                           163. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun. bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Demi. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. ayat 255-258:                                                                                                                                                                   255. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir (mengerjakan sihir). Kursi Allah meliputi langit dan bumi. mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu). Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya mereka Telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Kemudian baca Surah al-Baqarah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. tiadalah baginya keuntungan di akhirat. lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Kemudian baca Surah al-Baqarah. kecuali dengan izin Allah. . silih bergantinya malam dan siang.

mereka itu adalah penghuni neraka. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." lalu terdiamlah orang kafir itu. Tiada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah). yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.256. semuanya beriman kepada Allah. ampunilah Kami. Ya Tuhan kami. Kerana itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah. ayat 26-27:                                                     . Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). pelindung-pelindungnya ialah syaitan. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya". Allah Pelindung orang-orang yang beriman. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami." Kemudian baca Surah ali-Imran. para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. beri ma'aflah Kami. malaikat-malaikat-Nya. 257. maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus." orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan"." (mereka berdoa): "Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Yang Menegakkan keadilan. Sesungguhnya agama (yang diredhai) disisi Allah hanyalah Islam. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Maka terbitkanlah dia dari barat. kerana kedengkian (yang ada) di antara mereka. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. Kemudian baca Surah ali-Imran. ayat 285-286:                                                                                         285. 258. dan orang-orang yang kafir. 19. mereka kekal di dalamnya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) kerana Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ya Tuhan kami. ayat 18-19                                                 18. dan rahmatilah kami. dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka." 286. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah). Kemudian Baca Surah al-Baqarah. Engkaulah penolong kami. demikian pula orang-orang yang beriman.

Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun." Kemudian baca Surah an-Nisa’. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 192. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. ayat 56:                     56. Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. ayat 54-56:                                                   . Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.ayat 190-194:                                                                                        190. Ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tandatanda bagi orang-orang yang berakal. supaya mereka merasakan azab. setiap kali kulit mereka hangus. Ya Tuhan kami. Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman. Maha Suci Engkau. Maka kamipun beriman. Maka sungguh telah Engkau hinakan ia. kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kemudian baca Surah al-A’raf. (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu". Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (yaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami. 191. dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab ". 193. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Ya Tuhan kami. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami.26. Sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka. 194. kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. 27. Kemudian baca Surah ali-Imran.

Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud[554]. Fir'aun berkata (kepada pemuka kaumnya): "Datangkanlah kepadaku semua ahli sihir yang pandai!" 80. 119. lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. 118. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. 55. Musa berkata kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. ayat 79-82:                                                79. Dan kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah tongkatmu!"." 81. Ingatlah. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. 122. Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta Alam. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerosakan. Tuhan semesta alam.     . Maka setelah mereka lemparkan. Kemudian baca Surah Yunus. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya). Kemudian ulang-ulang banyak kali kalimat ini. Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang. dan (diciptakan-Nya pula) matahari. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Kemudian baca Surah al-A’raf. Maha Suci Allah. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. 56.            54. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. 121. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang Telah Menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. 120. bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya.. Itulah yang sihir. 82. "(yaitu) Tuhan Musa dan Harun". Dan Allah akan mengukuhkan yang benar dengan ketetapan-Nya. Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu. ayat 117-122:                                        117.

Tuhan (yang mempunyai) 'Arsy yang mulia. dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah). 67. dan tidak akan menang tukang sihir itu. 117. tidak ada tuhan selain Dia. dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? 116.                          Thaahaa Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. 68. 4. 3. Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu. padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu. apakah kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?" 66. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. 5. Kemudian baca Surah al-Mukminun. 69. seraya berkata: "kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa". ayat 115-118:                                                   115. Iaitu diturunkan dari Allah Yang Menciptakan bumi dan langit yang Tinggi. Sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). Maka Maha Tinggi Allah. bahwa Sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja). Kami berkata: "Janganlah kamu takut. terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah. Yang Bersemayam di atas 'Arsy[913].Kemudian baca Surah Taha. Raja Yang Sebenarnya." Kemudian baca Surah Yasin. Kemudian baca Surah Toha. 70. (yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah. maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud. nescaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Maka apakah kamu mengira. (Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: "Hai Musa (pilihlah). ayat 1-12:                                            . ayat 65-70:                                                                    65. Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat. lantaran sihir mereka. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. 2. 118. Berkata Musa: "Silakan kamu sekalian melemparkan". dari mana saja ia datang". ayat 1-5 1.

7. inilah azab yang pedih. ayat 1-10:                                                           1. 5. 6. Akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan). Maka berilah mereka khabar gembira dengan keampunan dan pahala yang mulia. Yaa siin 2. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata[1371]. lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu. Maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. 12. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. 11. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka. 3. 6. Kemudian baca Surah ad-Dukhan. ayat 10-18:                                                                          10. Dan Telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka. dan kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat Melihat.                                                      1. 8. 8. 9. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Kemudian baca Surah as-Soffat. 5. 10. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. kerena mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami Telah memasang belenggu dileher mereka. mereka tidak akan beriman. Karena itu mereka lalai. Sesungguhnya Telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka. Demi Al Quran yang penuh hikmah. . 7. Maka Karena itu mereka tertengadah. Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul. Yang meliputi manusia. dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh mahfuzh). Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula). 4. 11. Dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran. 3. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. yaitu bintang-bintang. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. 10. Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. 9. 2. 4. Dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat). (yang berada) diatas jalan yang lurus. Sesungguhnya kami Telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan.

Sesungguhnya (kalau) kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit Sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Sesungguhnya kami akan beriman". Sesungguhnya sebelum mereka Telah kami uji kaum Fir'aun dan Telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia. Sesungguhnya pohon zaqqum itu Makanan orang yang banyak berdosa. (Ingatlah) hari (ketika) kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras[1373]. 13. mereka itu dalam kesesatan yang nyata". 46. ayat 33-36:                                       . Sesungguhnya kami telah mendengarkan Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. (dengan berkata): "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak). ayat 43-48:                              43. padahal Telah datang kepada mereka seorang Rasul yang memberi penjelasan. Sesungguhnya Aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu. 18. 48. Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian baca Surah ad-Dukhan. Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila[1372]". terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya. ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. 17. 32. nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. 30. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. Kemudian baca Surah al-Ahqaf . Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan(nya) lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". ayat 29-32:                                                                             29. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas. Dan (Ingatlah) ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al Quran. lenyapkanlah dari kami azab itu. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan. (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Mereka berkata: "Hai kaum kami. 15. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. 45. 31. 47.12. Hai kaum kami. 16. 14. Kemudian baca Surah ar-Rahman. Seperti mendidihnya air yang amat panas. 44.

Wahai jema’ah jin dan manusia. Dan Al Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Yang Mengurniakan keamanan. Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Kemudian baca Surah al-Qalam. Yang Memiliki segala keagungan. dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.33. Yang Mempunyai asmaaul husna. Dialah Allah Yang Menciptakan. Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Mengadakan. ayat 21-24:                                                                                21. Raja. Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi. (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (daripadanya). 23. dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. ayat 51-52:                    51. Dialah Allah yang tiada tuhan selain Dia. 36. 24. Dialah Allah yang tiada tuhan selain Dia. 22. . jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi. tatkala mereka mendengar Al Quran dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila". pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Yang Maha Sejahtera. Maka lintasilah. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 35 Kepada kamu. 52. Yang Maha Suci. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran Ini kepada sebuah gunung. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. 34. Yang membentuk rupa. Dan Sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Yang Maha Memelihara. kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. yang Maha Kuasa. yang Maha Perkasa. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kemudian baca Surah al-Hasyr .

Kemudian baca Surah al-Jinn . lalu kami beriman kepadanya. niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan). 8. 8. 6. Dan kami Telah menghilangkan daripadamu bebanmu. 4. 9. dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 2. . kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 5. lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan. Karena Sesungguhnya Tuhanmu Telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. Kemudian baca Surah al-Zalzalah:                                             1. niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. ayat 1-9:                                                                                                      1. 7. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa lakilaki di antara jin. Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan (perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah. supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Yang memberatkan punggungmu Dan kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. 6. tetapi sekarang barangsiapa yang (mencuba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya). Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 2. 4. 7. 5. Kemudian baca Surah al-Insyirah:                                    1. 3. (yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar. 3. 3. 6. dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan kami. 4. Katakanlah (hai Muhammad): "telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran). 5. Dan sesungguhnya kami mengira. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Dan sesungguhnya mereka (jin) menyangka sebagaimana persangkaan kamu (orang-orang kafir Mekah). Dan sesungguhnya kami telah mencuba mengetahui (rahsia) langit. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. bahawa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. 8. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun. Bukankah kami Telah melapangkan untukmu dadamu?. bahawa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang (rasul)pun. 2. maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya). Dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?". Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. 7. Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat). Dan bumi Telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya.

.

5. Dan (begitu pula) istrinya. 3. dari (golongan) jin dan manusia.Kemudian baca Surah al-Fiil:                             1. pembawa kayu bakar. Yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar." Kemudian baca Surah al-Falaq: 1. 5. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat). 2. Raja manusia. 5. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Sembahan manusia. 4. 3. 6. Dari kejahatan makhluk-Nya. 2. 4. 4.                             Katakanlah: "aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh. 2. . 4. 3. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.                             Binasalah kedua tangan abu Lahab dan Sesungguhnya dia akan binasa. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. 2. yang Maha Esa. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. Kemudian baca Surah al-Masad: 1. Dari (golongan) jin dan manusia. Dan dari kejahatan malam apabila Telah gelap gulita. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. 2. Katakanlah: "Dia-lah Allah. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu." Kemudian baca Surah an-Nas:                           1. 3. 5. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (Yang Memelihara dan Menguasai) manusia. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu Telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia Telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kapada mereka burung yang berbondong-bondong. 4. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Kemudian baca Surah al-Ikhlas:                    1. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful