AYAT-AYAT RUQAYYAH

Dimulakan dengan bacaan Surah al-Fatihah:
      
   
        
   






    
  
     
1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4. Yang menguasai di hari Pembalasan.
5. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan[7].
6. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus,
7. (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka
yang sesat.

Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 1-5:
            


 

 

      
       





 
 

    
1.
Alif laam miim
2.
Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa,
3.
(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki
yang kami anugerahkan kepada mereka.
4.
Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah
diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.
5.
Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.
Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 22-23:
      







        
       
      
       
22. Dialah Yang Menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air
(hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; kerana itu
janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.
23. Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami (Muhammad),
buatlah satu surah (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orangorang yang benar.
Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 102:






      
         






       
        
        
        
        

Allah. kalau mereka Mengetahui. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. . dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun. tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. ayat 163-164:                                                           163. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu). Tidak mengantuk dan tidak tidur. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. sebab itu janganlah kamu kafir". bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Kemudian baca Surah al-Baqarah. padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir). tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi.               Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir). silih bergantinya malam dan siang. dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi Terus Menerus Mengurus (makhluk-Nya). Sesungguhnya mereka Telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi. Kemudian baca Surah al-Baqarah. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir (mengerjakan sihir). kecuali dengan izin Allah. 164. mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. ayat 255-258:                                                                                                                                                                   255.

" 286. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. ayat 285-286:                                                                                         285. Sesungguhnya agama (yang diredhai) disisi Allah hanyalah Islam. dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Ya Tuhan kami. pelindung-pelindungnya ialah syaitan. 257. demikian pula orang-orang yang beriman. kerana kedengkian (yang ada) di antara mereka. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. ayat 18-19                                                 18." (mereka berdoa): "Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Allah Pelindung orang-orang yang beriman." lalu terdiamlah orang kafir itu. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. Tiada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah). tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. malaikat-malaikat-Nya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat. 19. dan orang-orang yang kafir. ampunilah Kami. Engkaulah penolong kami. maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah). mereka itu adalah penghuni neraka.Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami. Maka terbitkanlah dia dari barat." Kemudian baca Surah ali-Imran. semuanya beriman kepada Allah. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya". Kemudian Baca Surah al-Baqarah. Kerana itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. ayat 26-27:                                                     . Yang Menegakkan keadilan. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) kerana Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). 258. yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. dan rahmatilah kami. ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian baca Surah ali-Imran. Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya.256." orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". mereka kekal di dalamnya. Ya Tuhan kami.

dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab ". dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun.ayat 190-194:                                                                                        190." Kemudian baca Surah an-Nisa’. (yaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami. 192. berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu". dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. supaya mereka merasakan azab. Ya Tuhan kami. 27. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Tuhan kami. ayat 56:                     56. Kemudian baca Surah ali-Imran. kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Kemudian baca Surah al-A’raf. Maka kamipun beriman. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tandatanda bagi orang-orang yang berakal. Ya Tuhan kami. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. setiap kali kulit mereka hangus. tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman. ayat 54-56:                                                   .26. dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. 191. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Maha Suci Engkau. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. 194. 193. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka. Ya Tuhan kami.

Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat.            54. Fir'aun berkata (kepada pemuka kaumnya): "Datangkanlah kepadaku semua ahli sihir yang pandai!" 80. lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dan Allah akan mengukuhkan yang benar dengan ketetapan-Nya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.. Itulah yang sihir. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerosakan. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang Telah Menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Ingatlah. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian baca Surah Yunus. "(yaitu) Tuhan Musa dan Harun". Maka setelah mereka lemparkan. Musa berkata kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. dan (diciptakan-Nya pula) matahari. 120. 118. walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya)." 81. sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 119. Kemudian ulang-ulang banyak kali kalimat ini. ayat 117-122:                                        117. Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta Alam. 55. 121. Maha Suci Allah. Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu. 82. 122. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. 56. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud[554]. ayat 79-82:                                                79. menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah.     . bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Tuhan semesta alam. Kemudian baca Surah al-A’raf. Dan kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah tongkatmu!". Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang.

maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya.                          Thaahaa Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Berkata Musa: "Silakan kamu sekalian melemparkan". 70. 2. 3. Sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). Tuhan (yang mempunyai) 'Arsy yang mulia. Raja Yang Sebenarnya. "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). ayat 1-12:                                            . padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu. 4. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud. dari mana saja ia datang". Kemudian baca Surah al-Mukminun.Kemudian baca Surah Taha. dan tidak akan menang tukang sihir itu. bahwa Sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja). seraya berkata: "kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa". 118. (Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: "Hai Musa (pilihlah). 69. Iaitu diturunkan dari Allah Yang Menciptakan bumi dan langit yang Tinggi." Kemudian baca Surah Yasin. ayat 65-70:                                                                    65. Kemudian baca Surah Toha. 117. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah). tidak ada tuhan selain Dia. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. 67. dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? 116. Maka Maha Tinggi Allah. terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat. dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah. Maka apakah kamu mengira. apakah kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?" 66. 68. nescaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. 5. Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu. (yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah. lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata: "Janganlah kamu takut. Yang Bersemayam di atas 'Arsy[913]. ayat 1-5 1. Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat. ayat 115-118:                                                   115. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka.

                                                      1. ayat 10-18:                                                                          10. Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya. 9. (yang berada) diatas jalan yang lurus. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. 3. Kemudian baca Surah as-Soffat. dan kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat Melihat. Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul. 2. Dan Telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka. 6. dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh mahfuzh). . 7. ayat 1-10:                                                           1. 11. Sesungguhnya kami Telah memasang belenggu dileher mereka. 9. 8. Kemudian baca Surah ad-Dukhan. 11. yaitu bintang-bintang. Sesungguhnya Telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka. mereka tidak akan beriman. 7. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. 5. Sesungguhnya kami Telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Maka Karena itu mereka tertengadah. Demi Al Quran yang penuh hikmah. 12. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. 10. kerena mereka tidak beriman. 4. Dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran. lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula). 8. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Yang meliputi manusia. Akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan). 3. Yaa siin 2. Maka berilah mereka khabar gembira dengan keampunan dan pahala yang mulia. Dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat). 4. Maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. Karena itu mereka lalai. 6. inilah azab yang pedih. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka. 5. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata[1371]. 10.

nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan (Ingatlah) ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al Quran. (Ingatlah) hari (ketika) kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras[1373]. Kemudian baca Surah ad-Dukhan. 46. padahal Telah datang kepada mereka seorang Rasul yang memberi penjelasan. Kemudian baca Surah ar-Rahman. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas. Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila[1372]". ayat 33-36:                                       . terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya. Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Sesungguhnya pohon zaqqum itu Makanan orang yang banyak berdosa. 30. Sesungguhnya sebelum mereka Telah kami uji kaum Fir'aun dan Telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia. Sesungguhnya (kalau) kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit Sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). 17. 18. Sesungguhnya kami akan beriman". ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan.12. Mereka berkata: "Hai kaum kami. 13. ayat 29-32:                                                                             29. 16. 45. Hai kaum kami. mereka itu dalam kesesatan yang nyata". 32. (dengan berkata): "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak). Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian baca Surah al-Ahqaf . 44. Seperti mendidihnya air yang amat panas. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. ayat 43-48:                              43. 48. 14. 15. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan(nya) lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". Sesungguhnya Aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. lenyapkanlah dari kami azab itu. 47. 31. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan.

Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 36. Yang Mengadakan. Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. ayat 21-24:                                                                                21. Dialah Allah yang tiada tuhan selain Dia. Dialah Allah Yang Menciptakan. Yang Maha Suci. Dan Sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Yang Maha Memelihara. Yang Memiliki segala keagungan. Yang Maha Sejahtera. yang Maha Kuasa. Raja. . Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi. Yang Mempunyai asmaaul husna. 34. ayat 51-52:                    51. 24. jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi. Yang membentuk rupa. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. yang Maha Perkasa. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 35 Kepada kamu. Wahai jema’ah jin dan manusia. kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran Ini kepada sebuah gunung. pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Yang Mengurniakan keamanan. Dan Al Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Kemudian baca Surah al-Qalam.33. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kemudian baca Surah al-Hasyr . tatkala mereka mendengar Al Quran dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila". Maka lintasilah. 23. (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (daripadanya). 22. dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah Allah yang tiada tuhan selain Dia. 52.

7. 2. Bukankah kami Telah melapangkan untukmu dadamu?. 2. 6. 8. niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. Dan sesungguhnya kami mengira. Kemudian baca Surah al-Zalzalah:                                             1. kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 7. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. 3. Dan sesungguhnya kami telah mencuba mengetahui (rahsia) langit. dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak. 2. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 5. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun. .Kemudian baca Surah al-Jinn . 8. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan). Dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?". lalu kami beriman kepadanya. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat). Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya). bahawa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang (rasul)pun. maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Karena Sesungguhnya Tuhanmu Telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. (yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar. 4. Katakanlah (hai Muhammad): "telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran). dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan kami. 3. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun. Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami. 9. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa lakilaki di antara jin. Dan sesungguhnya mereka (jin) menyangka sebagaimana persangkaan kamu (orang-orang kafir Mekah). maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. 5. Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan (perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah. supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 4. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Yang memberatkan punggungmu Dan kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. 4. 8. Dan bumi Telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya. lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan. bahawa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Dan kami Telah menghilangkan daripadamu bebanmu. 7. 6. tetapi sekarang barangsiapa yang (mencuba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya). 6. 5. niscaya dia akan melihat (balasan)nya. 3. Kemudian baca Surah al-Insyirah:                                    1. ayat 1-9:                                                                                                      1.

.

Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi. 4. Kemudian baca Surah al-Masad: 1. 5. Kemudian baca Surah al-Ikhlas:                    1. 4. 5. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. 3. 4. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. 3. 4." Kemudian baca Surah al-Falaq: 1. 5. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (Yang Memelihara dan Menguasai) manusia. 4. Dari (golongan) jin dan manusia. 3. 6. Dan dari kejahatan malam apabila Telah gelap gulita. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu Telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia Telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kapada mereka burung yang berbondong-bondong. .Kemudian baca Surah al-Fiil:                             1. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Dan (begitu pula) istrinya. 2. 2. 2. 2. Raja manusia. Yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar. dari (golongan) jin dan manusia. 3. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. yang Maha Esa. pembawa kayu bakar.                             Katakanlah: "aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat). Dari kejahatan makhluk-Nya. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. Sembahan manusia.                             Binasalah kedua tangan abu Lahab dan Sesungguhnya dia akan binasa. Katakanlah: "Dia-lah Allah. 3. 5. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Yang di lehernya ada tali dari sabut." Kemudian baca Surah an-Nas:                           1. 2. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful