P. 1
Konsep Insan Kamil

Konsep Insan Kamil

|Views: 383|Likes:
Published by BiCyber Muhammad

More info:

Published by: BiCyber Muhammad on May 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2013

pdf

text

original

KONSEP AL-INSAN AL-KAMIL IBN ‘ARABI DAN AL-JILI Oleh: H.

Abd Mujib Adnan1 Pengantar Insan Kamil dalam kajian ilmu tasawuf dikenal dengan dua ajaran penting, yaitu: wihdat al-wujud dan al-Haqiqat al-Muhammadiyah yang dikembangkan oleh Ibn ‘Araby pada pertengahan abad keenam hijriah. Berangkat dari kedua ajaran inilah Ibn ‘Arabi memunculkan satu ajaran baru yakni al-Insan al-Kamil. Ajaran ini kemudian disempurnakan oleh muridnya yang bernama “Abd al-Karim al-Jili. Ia merupakan tokoh sufi yang kreatif yang menghasilkan sebuah kitab yang sangat terkenal di bidang tasawuf, khususnya tentang ajaran al-Insan al-Kamil dengan karyanya yang berjudul al-Insan al-Kamil fi Ma’rifat al-Awakhir wa al- Awail.2 Ajaran Insan Kamil Ibn ‘Araby Istilah “Insan Kamil” dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan “manusia sempurna”, namun dalam ilmu tasawuf yang dimaksud dengan istilah tersebut ialah manusia yang dalam dirinya terdapat Nur Muhammad atau Haqiqat Muhammadiyah. Nur Muhammad ini dipandang sebagai makhluk yang mula-mula diciptakan oleh Allah swt dan juga merupakan sebab diciptakannya alam semesta. Nur Muhammad selalu berpindah-pindah dari satu generasi ke generasi selanjutnya dalam berbagai bentuk, misalnya Nabi Adam as, Nabi Ibrahim as, Nabi Muhammad saw dan para Wali.3 Menurut Ibn Araby, manusia sebenarnya adalah gambaran wujud Tuhan dan sebagai penjelmaan yang sempurna pada daya cipta-Nya. Manusia adalah tempat Tajally (baca: penampakan/manifestasi) Tuhan yang paling sempurna; ia merupakan alam kecil (baca: Mikrokosmos) yang tercermin padanya alam besar (baca: Makrokosmos); dan tergambar padanya sifat-sifat ke-Tuhanan. Oleh sebab itu

1 Dosen Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2Abd al-Karim Ibn Ibrahim al-Jili, al-Insan al-Kamil fi Ma’rifat al-Awakhir wa al Awail,:(Dar al-Fikr, tt,), h 8. 3Sebagaimana dikutip dalam A. Rahim Yunus, Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton pada Abad 19, Jakarta:INIS, 1995, h 110.

1

Ajaran Insan Kamil tidak terlepas dari Nur Muhammad (ruh ilahiyah) yang ditiupkan kepada Adam as. hatinya penuh dengan sinar (baca: Nur) dari Allah swt. juz III. 1963).3 (Kairo: Muassasat al-Khaniji. 5 Gibb & Kramers.6 Pendapat lain mengatakan bahwa Insan Kamil adalah nama yang dipergunakan oleh kaum sufi untuk menamakan seorang muslim yang telah sampai pada tingkatan tertinggi.manusia diangkat sebagai Khalifah di bumi. Falsafat al-Akhlaq fi al-Islam. Adam as adalah esensi kehidupan dan awal manusia.J. (Mesir: Dar al-Ma’arif. Manusia mempunyai sifat yang disifatkan dengan sifat yang ada pada Tuhan. Nash’at al-Tasawwuf al-Islamy. h 265 . 6Muhammad Yusuf Musa. semua perbuatannya didasarkan atas rasa cinta kepada Allah swt dan Rasul-Nya. tt. (Kairo: Dar al-Shab. yakni ketika keberadaan seseorang itu sesuai dengan hakikat wujudnya. Dairat al Ma’arif al-Islamiyah. Untuk dapat mencapai derajat Insan Kamil tersebut. Oleh karena itu.8 Orang-orang yang mencapai derajat ini akan selalu mengikuti semua jejak baik yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad saw. seseorang harus menempuh berbagai macam riyadlah dan mujahadah dengan pembersihan hati dari segala macam kotoran yang pada akhirnya sampai pada derajat ma’rifat billah. tt). (Leiden: E.4 Pada diri setiap manusia terhimpun rupa Tuhan dan rupa alam di mana substansi Tuhan dengan segala sifat dan asma-Nya akan tampak padanya. al-falsafah al-Sufiyyah fi al-Islam (Dar al-Fikr al-Araby. Mengapa? Sebab pada hakekatnya Insan Kamil yang hakiki adalah Tuhan itu sendiri. Wujud manusia sebenarnya adalah manifestasi wujud-Nya. yang mana selanjutnya Insan Kamil ini berwujud dalam sosok Nabi Muhammad saw. Ia bukan hanya khalifah melainkan juga Insan Kamil. 1965). h 170. Abu al-‘Ala’ ‘Afify juga mendefinisikan Insan Kamil sebagai istilah yang secara umum menjadi atribut bagi orang-orang yang telah mencapai kesempurnaan. h 266.5 Senada dengan pendapat di atas. Beliau 4Abd Qadir Mahmud.) h 69 8Ibrahim Basyuni. Shorter Encyclopaedia of Islam. yaitu Fana’ Fillah. karena setiap diri manusia yang telah menjelma menjadi Insan Kamil akan hilang dan sirna dalam Tuhannya. Dia (baca: manusia) laksana cermin yang dapat menyingkap wujud Tuhan.7 Sesuai dengan pendapat ini maka Insan Kamil pada akhirnya akan menjadi seperti Tuhan. 7Abd al-Hamid Yunus. tt). h 575. Brill. cet. dan yang mencapai derajat ini ialah para Nabi dan Wali.

satu sama lain akan dapat melihat bentuknya dari yang lainnya.T. Insan Kamil dalam pengertian konsep mengenai manusia yang sempurna.9 Untuk sampai pada tingkatan tersebut. adapun hal-hal yang datang kemudian adalah kejadian yang baru. Ia mengidentifikasikan ajaran ini dalam dua hal: Pertama. Sedikitnya ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam filsafat Ibn Araby mengenai ajaran tentang al-Insan al-Kamil.. 3 . maka semakin sempurnalah dirinya. Pada dasarnya semua manusia itu sama. Dalam pandangan ini Insan Kamil terkait dengan pandangan mengenai sesuatu yang dianggap mutlak yaitu Tuhan. sifat-sifat dan hakekat-Nya. yang patut ditiru oleh segenap manusia. (Banjarmasin: Univ. Lambung Mangkurat Press. (Jakarta: P. Keyakinan bahwa yang memiliki sifat mutlak dan sempurna itu mencakup kesatuan nama. wujud Tuhanlah yang ada pada ke-segala-an ini. dan (2) baqa’ yang berarti kelanjutan wujud bersama Tuhan sehingga dalam pandangannya. Seandainya tidak ada hal-hal yang baru tersebut maka mereka bagaikan dua buah cermin yang saling memantulkan gambar. 1994). 10Asmaran As. yakni Haqiqat al-Haqaiq merupakan esensi hidup dan esensi alam semesta. tergambar pada sosok Nabi dan Wali. dan selanjutnya bagaimana hal tersebut terwujud dalam diri manusia. h 348. 1992). (2) Aspek Sufistik yaitu: al-Haqiqat al-Muhammadiyah sebagai sumber yang memancarkan ilmu ke-Tuhanan dan yang gaib. Raja Grafindo Persada.adalah figur Insan Kamil yang paling sempurna dengan al-Haqiqat alMuhammadiyah. setiap orang harus melalui jalan sebagai berikut yaitu (1) fana’ yang berarti sirna dalam wujud Tuhan sehingga dalam pandangannya. dalam hal ini adalah Tuhan. Kedua. Menurut al-Jili Insan Kamil adalah seseorang yang telah menerima pancaran 9 Laily Mansur. Bila seseorang berusaha menyamakan atau memiripkan diri pada sifat-sifat sempurna dari-Nya. Tasawuf Islam. Dzat yang mutlak tersebut mempunyai sifat-sifat tertentu yakni sifat baik dan sempurna. Pengantar Studi Tasawwuf. dan yang terakhir (3) Aspek Kemanusiaan yakni Insan Kamil sebagai wujud manusia sempurna.10 Ajaran Insan Kamil al-Jili Abd al-Karim al-Jili memiliki pandangan yang berbeda dari pandangan Ibn ‘Arabi tentang Insan Kamil. yaitu: (1) Aspek Metafisika. h 80-81.

Barang siapa ingin melihat Tuhan maka ia dapat melihat-Nya lewat Insan Kamil.. Ia memiliki berbagai bentuk. Nama Muhammad tidak dapat disandarkan kepada sesuatu kecuali kepada al-Haqiqat al-Muhammadiyah. air yang menghilangkan setiap dahaga. Insan Kamil adalah kutub atau sentral tempat beredarnya segala sesuatu yang wujud dari awal hingga akhir. api yang senantiasa memancarkan sinar. Makna hakiki yang terjadi dalam peristiwa tersebut di atas ialah bahwa Nabi Muhammad saw memiliki kekuatan untuk menampilkan diri dalam berbagai bentuk. nama yang sebenarnya ialah Muhammad bin Abdillah yang bergelar Syams al-Din. Begitulah karakteristik seorang sufi yang sempurna baik dalam kelemah-lembutan. dan ia dipanggil dengan nama yang berbeda-beda. maka al-Syibli berkata kepada muridnya: “saksikanlah bahwa saya adalah Rasul Allah”. h 75 . muncul dalam rupa yang bermacammacam. Dengan demikian ketika ia muncul dalam bentuk al-Syibli. dan kemampuannya dalam memberikan penerangan pada perjalanan ruhani. Tajalli Tuhan yang sempurna terdapat pada Insan 11 al-Jili. Menurutnya.sifat-sifat ilahiyah yang sempurna.. Tajalli yang dimiliki tidak akan sama pada setiap manusia. 12 Ibid. Para sufi seperti itulah yang dapat memberikan bimbingan dan petunjuk untuk sampai kepada derajat ma’rifat kepada Allah swt. sikap tawadlu’. Dia merupakan cerminan zat serta sifat Tuhan yang tidak mungkin bisa dilihat kecuali pada diri Insan Kamil. manakala ia menampilkan diri dalam bentuk lain dan diketahui maka akan dipanggil dalam namanya dalam bentuk tersebut. h 74. angin yang selalu membawa kesejukan.11 Sebagai contoh dari penjelasan tersebut adalah peristiwa pertemuan al-Jili dengan Nabi Muhammad saw yang berada dalam rupa dan wujud gurunya yaitu Syaikh Syaraf al-Din Isma’il al-Jabarti. Walaupun begitu. Sungguhpun manusia merupakan manifestasi diri Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk-Nya yang lain.12 Seorang sufi yang telah sampai pada derajat Insan Kamil mempunyai perangai yang amat baik dan sempurna bagaikan awan di ketinggian. dan muridnya –sebagai seseorang yang telah mencapai derajat kasyaf segera menjawab “Saya bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah”. bumi yang memberi kehidupan.

muncul dalam rupa yang bermacam-macam.Kamil. Ia merupakan tokoh sufi besar yang mengembangkan secara sempurna ajaran tersebut. dan ia dipanggil dengan nama yang berbeda-beda. ilmu. penyayang dan sebagainya. tawassuth dan khitam. Sedangkan pada tahap Khitam seorang sufi disinari zat Tuhan dan ia dapat memperoleh pengetahuan yang sempurna tentang berbagai macam hikmah penciptaan. Mereka menerima pancaran sifat ilahiyah yang sempurna sehingga bagaikan cerminan zat Allah. Insan Kamil yang paling sempurna terdapat pada diri Muhammad saw. Pada tahap tawassuth seorang sufi disinari sifat-sifat Tuhan yang berupa qudrah. namun yang paling tinggi derajat kesempurnaannya adalah Rasulullah Muhammad saw. Mereka yang dapat diidentifikasi sebagai Insan Kamil adalah para Nabi dan Wali. Penutup Konsep Insan Kamil merupakan salah satu ajaran dalam tasawuf yang pada awalnya dikembangkan oleh Ibn ‘Araby yang selanjutnya disempurnakan oleh Abd al-Karim al-Jili. Tahap bidayah (permulaan) merupakan penyerapan diri dari sifat Tuhan. mendengar. Pada tahap ini sufi dapat mencapai derajat Insan Kamil dan mempunyai sifat-sifat ke-Tuhanan. Seorang sufi yang sampai pada tahap ini dapat menghayati dan menjiwai kehalusan manusiawi dengan hakekat ruhaniah Tuhan sehingga dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Insan Kamil terdapat pada diri Nabi dan Wali. karena dalam dirinya merupakan manifestasi (Surah) dari Allah swt. melihat dan sebagainya. dan di antara semuanya. Ia memiliki berbagai bentuk. Dan untuk mencapai derajat ini seorang sufi harus menjalani proses pendakian spiritual yang terdiri dari tiga tahapan yakni bidayah. Dia merupakan cerminan Tuhan yang sempurna dan dialah yang menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. 5 . Seorang sufi pada tahap ini akan disinari oleh nama-nama Tuhan. dengan kata lain Tuhan menampakkan diri dalam bentuk sifat pengasih. Insan Kamil menurut al-Jili ialah orang-orang yang dalam perjalanan tasawufnya telah mencapai derajat kesempurnaan.

Dairat al Ma’arif al-Islamiyah. Kairo: Muassasat alKhaniji. tth. Nasy’at al-Tasawwuf al-Islamy. cet3.J. Musa.. A. Yunus. Ibrahim tt. Abd al-Hamid. Abd al-karim Ibn Ibrahim. Shorter Encyclopaedia of Islam. Mesir: Dar al-Ma’arif. Jakarta:INIS. 1963 Yunus. Kairo: Dar al-Shab . Abd Qadir. Asmaran As. 1994 Basyuni. Pengantar Studi Tasawwuf. juz III. 1995. al-Insan al-Kamil fi Ma’rifat al-Awakhir wa al Awail. Brill Mahmud. Raja Grafindo Persada. Gibb & Kramers. Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton pada abad 19. Jakarta: P. Falsafat al-Akhlaq fi al-Islam. 1965.T. Dar al-Fikr. Rahim. tk: Dar al-Fikr al-Araby. Leiden: E.Daftar Pustaka. al-Falsafah al-Sufiyyah fi al-Islam. al-Jili. Muhammad Yusuf.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->