Soal pilihan ganda 1) .... wa Firman desu a. Watashi b. Sensei c. Sumimasen d. Obenki desuka e.

Dewa mata 2) Watashi wa isha desu. Bagaimanakah bentuk negatifnya? a. Watashi wa daitooryo desu b. Watashi wa kangofu desu c. Watashi wa isha dewaarimasen d. Kare wa heishotsu dewaarimasen 3) Ini adalah tong sampah. Bagaimana bahasa jepangnya? a. Kore wa karenda desu ? b. Sore wa karenda desu? c. Kore wa gambako desu? d. Are wa gambako desu? 4) Di taman ada bunga. Bagaimana Bahasa Jepangnya? a. Koen hana ga arimasu b. Koen ni hana ga arimasu c. Ginkoo ni okane ga arimasu d. Jimusho ni tokei ga arimasu, karender mo arimasu 5) Kyoshitsu no naka ni tsukue ga..... a. Arimasu b. Dewaarimasen c. Shita d. Mae 6) Di dalam kamar ada ibu. Ubah kedalam bentuk bahasa Jepang! a. Heya no shita ni haha ga imasu b. Heya no shita ni haha ga arimasu c. Heya no naka ni haha ga imasu d. Heya no naka ni haha ga arimasu 7) Rumah anda dimana ?. Bagaimana Dalam Bahasa Jepang? a. Asoko wa torre desu? b. Koko wa kyoshitsu desu ? c. Jimusho wa doko desuka? d. Anata no uichi wa doko desuka ? 8) Adik perempuan ada 3 orang. Ubah dalam bahasa Jepang a. Imoto ga futari nin imasu b. Imoto ga san nin imasu c. Yo nin kazoku desu.

yomimasu a. Shimasu d. Ikimasu d. . Watashi wa ni jussai desu c. Shinbun o shimasu d.. Yamimasen 14) Teri : Mainichi shukudai o shimasuka ? : hai. Haha wa jozu desu d... O ........ Shimasu 16) Asa shinbun. chichi wa shinbun o yomimasuka ? : iie. Nomimasen b... a. a. Imasu 11) Ibu cantik. Ubah dalam Bahasa jepang a. Watashi wa ni sai desu d. Ubah ke dalam Bahasa Jepang ! a. Watashi wa ni ju ni sai 10) Anata wa nan sai.. Kimasu c.. Desu b. Mimashita c. a.. a... Kaerimasu b. Nomimasen b. Yamimasen 15) Deni : Asa. Shimasu d.. Mimashita c. Miruku o nomimasen b. Kaka wa majime desu 12) Kuruma de gakko e... San nin kyodai desu 9) Saya berumur 20 tahun..d. Haha wa hirei desu b. Ikimasuka 13) Ani : Yoru terebi o mimoshitaka? Ari : hai. Haha wa kibishii desu c. Watashi wa hatachi desu b.. Desuka d.. Arimasen c. a... Shinbun o yamimasen c.

. Jerman wa nihon. han. Wa. Ni Watashi . Pensil wa nihon. Nekutai wa eigo de nekutai desu b.. Nekutai wa eigo de tai desuka Car wa nihon. ni d..go de jisho desu Jerman wa Nihon. de d. no c.. Wa..go de jisho desu d. go ji han. Pensil wa nihon.go de pencil desu d.go de doitsu jin desu b. De b. o Watashi . okimasu a. a. Wa.go de empitsu desu b. Pensil wa nihon.. o c. Nekutai wa doitsu de tai desu c. No. De d. Jerman wa nihon.. otabai . imooto desu a.. Wa c. de c. Wa. atarashii desu a.. Jerman wa nihon. Wa. Mobil b. Pensil wa nihon. Angkot . uchi e kaerimasu. de b. Wa. Wa. wa Ano kata andi san. Nekutai wa eigo de tai desu d.go de nan desuka ? a. Ni..17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) b.. wa Watashi . No d. Wa Pensil wa Nihon.. wa b.. Ni c. O..go de kuruma desu c. desu a. de b... De. O..go de.go de nan desuka ? a. wa d.go de doitsu desu c.go de chigoku desu Nekutai wa eigo dekan desuka ? a.. Jerman wa nihon.

.. Tokei ja desu c... san Ini bukan arloji. Nana (shichi) c. hachi. Payung Sebaiknya anda jangan berlari. Zero. a. a. Zero..roku no shichi san. No c... Hachi Go + ni =.san. San d. hachi no nana.nana. Ubah dalam bentuk kalimat . San c. Rumah b. kaerimasu a.san.. san d. Jas hujan c. Zero c...roku. O d.nana no.san. Juu d. Tokei Kasa wa Indonesia go de . a. dalam bahasa jepang adalah.roku no shichi san. San b. San 0181-776-7333.san. Nana ( shichi) b. E b.. Yasunda hou ga ii desu d...roku no shichi san..san c... Ashita hou ga ii desu Ashitatanakasan wa Tokyo .san no san. hai ga ii desu a. Mi Ichi + san = ..shichi. desu a. Tokei ja arimasu b.nana. Hashira nai hou ga ii desuka c. Bunga d. Zero.25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) c. Yon ( shi ) b.san. ichi. hachi no nana. hachi no nana. Kuruma d. Hashira nai hou ga ii desu b.nana. Hachi Kyu. nana. ichi. ichi. Ni d. ubah kedalam bahasa Jepang! a. Tokei ja arimasen ..roku =. Zero. a.san b..

Shichiji 36) Pergi dengan pesawat..kun wa seito desu. Gogo rokuji d. Hikoki de ikimasu 37) . Ubah dalam bentuk bahasa Jepang ! a. 00 pagi a. Gozen hachiji b. Takeshi.. Takeshi kun jun kun mo seito desu d. Jun kun wa seito desu a.00 petang dalam jepang adalah. Gogo juji c. Takeshi kun jun mo kun mo seito desu 34) Pukul 6. Hikoki de ikimasuka c. Shichiji 35) Pukul 8.. Takeshi mo kun jun kun mo seito desu b.. Tokei ja desuka 33) Buatlah kalimat dibawah ini menggunakan mo. Gozen hachiji b.d. Hikoki de kaerimasu d. mo. Gogo rokuji d. Gogo juji c. Kuruma de ikimasu b. a. Takeshi kun mo jun kun mo seito desu c.