Soal pilihan ganda 1) .... wa Firman desu a. Watashi b. Sensei c. Sumimasen d. Obenki desuka e.

Dewa mata 2) Watashi wa isha desu. Bagaimanakah bentuk negatifnya? a. Watashi wa daitooryo desu b. Watashi wa kangofu desu c. Watashi wa isha dewaarimasen d. Kare wa heishotsu dewaarimasen 3) Ini adalah tong sampah. Bagaimana bahasa jepangnya? a. Kore wa karenda desu ? b. Sore wa karenda desu? c. Kore wa gambako desu? d. Are wa gambako desu? 4) Di taman ada bunga. Bagaimana Bahasa Jepangnya? a. Koen hana ga arimasu b. Koen ni hana ga arimasu c. Ginkoo ni okane ga arimasu d. Jimusho ni tokei ga arimasu, karender mo arimasu 5) Kyoshitsu no naka ni tsukue ga..... a. Arimasu b. Dewaarimasen c. Shita d. Mae 6) Di dalam kamar ada ibu. Ubah kedalam bentuk bahasa Jepang! a. Heya no shita ni haha ga imasu b. Heya no shita ni haha ga arimasu c. Heya no naka ni haha ga imasu d. Heya no naka ni haha ga arimasu 7) Rumah anda dimana ?. Bagaimana Dalam Bahasa Jepang? a. Asoko wa torre desu? b. Koko wa kyoshitsu desu ? c. Jimusho wa doko desuka? d. Anata no uichi wa doko desuka ? 8) Adik perempuan ada 3 orang. Ubah dalam bahasa Jepang a. Imoto ga futari nin imasu b. Imoto ga san nin imasu c. Yo nin kazoku desu.

O . Imasu 11) Ibu cantik. San nin kyodai desu 9) Saya berumur 20 tahun. Ubah dalam Bahasa jepang a. Desuka d. Watashi wa ni jussai desu c..d. chichi wa shinbun o yomimasuka ? : iie.. Yamimasen 14) Teri : Mainichi shukudai o shimasuka ? : hai... Desu b. a... Shimasu 16) Asa shinbun. Ikimasuka 13) Ani : Yoru terebi o mimoshitaka? Ari : hai.. Shinbun o shimasu d. Ubah ke dalam Bahasa Jepang ! a.. Nomimasen b. Watashi wa ni sai desu d. a... Shimasu d... . Yamimasen 15) Deni : Asa. Kaka wa majime desu 12) Kuruma de gakko e... Ikimasu d.. Mimashita c.. a. Arimasen c.. yomimasu a... a. Haha wa hirei desu b. Miruku o nomimasen b. Watashi wa hatachi desu b.... Nomimasen b. a.. Mimashita c. Kimasu c. Kaerimasu b. Shimasu d. Haha wa kibishii desu c.. Watashi wa ni ju ni sai 10) Anata wa nan sai.. Haha wa jozu desu d. Shinbun o yamimasen c.

go de nan desuka ? a. Wa c.. Jerman wa nihon.. wa b. de b.go de doitsu jin desu b. Mobil b. Nekutai wa doitsu de tai desu c.17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) b. Pensil wa nihon. a. De.. desu a. Wa.go de kuruma desu c. Nekutai wa eigo de tai desu d. ni d. de d. okimasu a. Jerman wa nihon.. Wa. Pensil wa nihon. De d.. Wa.go de nan desuka ? a.... O. Wa.go de chigoku desu Nekutai wa eigo dekan desuka ? a.. Ni Watashi ... Wa. atarashii desu a. Ni c. No d.go de. o c. Pensil wa nihon. de c. uchi e kaerimasu. Nekutai wa eigo de tai desuka Car wa nihon. otabai .go de pencil desu d. Ni. O. wa Ano kata andi san. Wa. wa d. De b..go de jisho desu d. de b. Angkot . Wa. o Watashi . Nekutai wa eigo de nekutai desu b... imooto desu a.. go ji han.. han. Wa Pensil wa Nihon.go de empitsu desu b..go de jisho desu Jerman wa Nihon. no c. Jerman wa nihon. wa Watashi . No. Jerman wa nihon.go de doitsu desu c.. Pensil wa nihon.

san c. ichi. San c. Yasunda hou ga ii desu d. a. hachi no nana... Juu d.nana. desu a. Kuruma d.roku no shichi san. ichi. Hashira nai hou ga ii desuka c.. Nana (shichi) c.... Hachi Go + ni =.san no san. Zero. a. Zero.san.. a..san.. ichi. hachi. Tokei ja desu c. San b. san Ini bukan arloji..san. San d. Zero c. Tokei Kasa wa Indonesia go de . San 0181-776-7333.nana no. Jas hujan c.25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) c.. ubah kedalam bahasa Jepang! a.san b.. hachi no nana.. Zero.san.shichi.roku =. Tokei ja arimasu b. Rumah b. Hashira nai hou ga ii desu b. a.. Payung Sebaiknya anda jangan berlari...nana. san d.nana. E b... Bunga d.roku no shichi san.san.roku no shichi san.roku. No c.. dalam bahasa jepang adalah. Hachi Kyu. Nana ( shichi) b. Ni d. nana. Ashita hou ga ii desu Ashitatanakasan wa Tokyo . O d. Zero. Mi Ichi + san = . kaerimasu a. Tokei ja arimasen . hachi no nana. Yon ( shi ) b. hai ga ii desu a. Ubah dalam bentuk kalimat .

Takeshi mo kun jun kun mo seito desu b. Takeshi kun mo jun kun mo seito desu c. Shichiji 36) Pergi dengan pesawat. Takeshi kun jun mo kun mo seito desu 34) Pukul 6..d. Gogo juji c. Hikoki de kaerimasu d. Jun kun wa seito desu a. Hikoki de ikimasu 37) . Shichiji 35) Pukul 8. Gogo rokuji d. mo. Gogo juji c. Hikoki de ikimasuka c. Takeshi kun jun kun mo seito desu d.kun wa seito desu.00 petang dalam jepang adalah. Kuruma de ikimasu b. Gogo rokuji d. Takeshi. Tokei ja desuka 33) Buatlah kalimat dibawah ini menggunakan mo.. a... 00 pagi a. Ubah dalam bentuk bahasa Jepang ! a. Gozen hachiji b. Gozen hachiji b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful