Soal pilihan ganda 1) .... wa Firman desu a. Watashi b. Sensei c. Sumimasen d. Obenki desuka e.

Dewa mata 2) Watashi wa isha desu. Bagaimanakah bentuk negatifnya? a. Watashi wa daitooryo desu b. Watashi wa kangofu desu c. Watashi wa isha dewaarimasen d. Kare wa heishotsu dewaarimasen 3) Ini adalah tong sampah. Bagaimana bahasa jepangnya? a. Kore wa karenda desu ? b. Sore wa karenda desu? c. Kore wa gambako desu? d. Are wa gambako desu? 4) Di taman ada bunga. Bagaimana Bahasa Jepangnya? a. Koen hana ga arimasu b. Koen ni hana ga arimasu c. Ginkoo ni okane ga arimasu d. Jimusho ni tokei ga arimasu, karender mo arimasu 5) Kyoshitsu no naka ni tsukue ga..... a. Arimasu b. Dewaarimasen c. Shita d. Mae 6) Di dalam kamar ada ibu. Ubah kedalam bentuk bahasa Jepang! a. Heya no shita ni haha ga imasu b. Heya no shita ni haha ga arimasu c. Heya no naka ni haha ga imasu d. Heya no naka ni haha ga arimasu 7) Rumah anda dimana ?. Bagaimana Dalam Bahasa Jepang? a. Asoko wa torre desu? b. Koko wa kyoshitsu desu ? c. Jimusho wa doko desuka? d. Anata no uichi wa doko desuka ? 8) Adik perempuan ada 3 orang. Ubah dalam bahasa Jepang a. Imoto ga futari nin imasu b. Imoto ga san nin imasu c. Yo nin kazoku desu.

. Haha wa kibishii desu c. Shinbun o shimasu d. Kaerimasu b. Shimasu d.d. Watashi wa ni sai desu d. O ..... Haha wa jozu desu d.. Ubah dalam Bahasa jepang a... Shinbun o yamimasen c.. Shimasu d.. a.. Yamimasen 14) Teri : Mainichi shukudai o shimasuka ? : hai. . Yamimasen 15) Deni : Asa. chichi wa shinbun o yomimasuka ? : iie... Kaka wa majime desu 12) Kuruma de gakko e. Ikimasu d. Arimasen c. Shimasu 16) Asa shinbun. a.. Desu b. Desuka d. Ikimasuka 13) Ani : Yoru terebi o mimoshitaka? Ari : hai. Nomimasen b. a. Watashi wa ni jussai desu c. San nin kyodai desu 9) Saya berumur 20 tahun.... Kimasu c... Ubah ke dalam Bahasa Jepang ! a... Watashi wa hatachi desu b. Mimashita c.. Mimashita c. yomimasu a. Miruku o nomimasen b.. a... a. Imasu 11) Ibu cantik. Nomimasen b. Haha wa hirei desu b. Watashi wa ni ju ni sai 10) Anata wa nan sai.

go de kuruma desu c.. o c. Ni Watashi . Ni c. de b..go de jisho desu Jerman wa Nihon.. wa Ano kata andi san. Pensil wa nihon..go de jisho desu d. Wa. Wa. Pensil wa nihon. Wa. Jerman wa nihon. No. o Watashi . Jerman wa nihon.. Jerman wa nihon. Nekutai wa doitsu de tai desu c.go de empitsu desu b. de c..go de doitsu jin desu b. Wa. go ji han.17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) b. de d..... Ni. ni d.. a. wa d. Pensil wa nihon.go de nan desuka ? a. Mobil b. Wa.go de pencil desu d. Wa c.. Jerman wa nihon. De. okimasu a.go de chigoku desu Nekutai wa eigo dekan desuka ? a.go de doitsu desu c. imooto desu a.. atarashii desu a. wa Watashi . de b. O. No d. De d. Nekutai wa eigo de nekutai desu b. Wa.go de. Angkot . Pensil wa nihon...go de nan desuka ? a. desu a. De b. wa b. Nekutai wa eigo de tai desuka Car wa nihon. no c. otabai . Wa.. han. uchi e kaerimasu. O.. Nekutai wa eigo de tai desu d. Wa Pensil wa Nihon..

ubah kedalam bahasa Jepang! a.san. Juu d. hai ga ii desu a.roku no shichi san.san. Hashira nai hou ga ii desu b. dalam bahasa jepang adalah.25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) c... kaerimasu a.nana.roku no shichi san. Payung Sebaiknya anda jangan berlari. san Ini bukan arloji.. Tokei ja arimasen .. Ashita hou ga ii desu Ashitatanakasan wa Tokyo . a. Tokei Kasa wa Indonesia go de . ichi. Nana ( shichi) b. Hachi Kyu...nana. nana.san no san. a. ichi. ichi. San d. Zero.shichi. Ubah dalam bentuk kalimat .. Hachi Go + ni =. Zero. Yasunda hou ga ii desu d.. Tokei ja arimasu b.san b. E b. desu a. a.nana. Nana (shichi) c. hachi.nana no. San 0181-776-7333.. hachi no nana.san.roku =. Ni d... hachi no nana. Bunga d. Jas hujan c. a. O d.san. No c.. Tokei ja desu c. San b. Zero. Yon ( shi ) b.san c. Hashira nai hou ga ii desuka c. Zero c. Rumah b...san. Mi Ichi + san = ... San c..roku no shichi san.. san d..roku. Zero. Kuruma d. hachi no nana.

Takeshi. Gogo juji c. Takeshi kun jun mo kun mo seito desu 34) Pukul 6. Gogo rokuji d. Hikoki de kaerimasu d. Takeshi mo kun jun kun mo seito desu b.. mo. a. Gogo rokuji d. Gozen hachiji b. Gozen hachiji b. Ubah dalam bentuk bahasa Jepang ! a.kun wa seito desu.. Hikoki de ikimasuka c. Takeshi kun mo jun kun mo seito desu c.d. Kuruma de ikimasu b. Hikoki de ikimasu 37) .. 00 pagi a. Tokei ja desuka 33) Buatlah kalimat dibawah ini menggunakan mo. Shichiji 35) Pukul 8.00 petang dalam jepang adalah. Shichiji 36) Pergi dengan pesawat. Gogo juji c.. Takeshi kun jun kun mo seito desu d. Jun kun wa seito desu a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful