Maria Montessori Merupakan Pengasas Pendidikan Montessori.

PENGASAS : MARIA MONTESSORI Maria Montessori merupakan doktor wanita pertama di Itali yang menjadi doktor pe rubatan dengan memperolehi ijazah kedoktoran berkaitan antropologi dan merupakan seorang tokoh pendidikan di Rom yang berpengalaman mendidik kanak-kanak yang te rencat akal. Beliau membentuk kaedah pendidikan yang menggunakan namanya berteru san sehingga kini di sekolah-sekolah seluruh dunia. Minatnya pada pendidikan tim bul apabila beliau bertugas mengendalikan kanak-kanak cacat. Pada tahun 1899, be liau menubuhkan sekolah kanak-kanak cacat di Rom. Di sekolah ini beliau menghabi skan masa selama dua tahun bersama rakan-rakannya bagi melatih guru-guru dalam k aedah pemerhatian dan pendidikan kanak-kanak terencat akal. Montessori menyokong Froebel dalam pendapat membenarkan kanak-kanak belajar melalui aktiviti bermain . Beliau mengutamakan latihan daya penglihatan, pendengaran dan sentuhan yang be rtujuan bagi membolehkan kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap. Kini pendidikan Montessori menjadi minat seluruh dunia. SEJARAH MARIA MONTESSORI Maria Montessori (31 Ogos 1870 – 6 Mei 1952) merupakan seorang pendidik berbangsa Itali, saintis, pakar perubatan, ahli falsafah, penyokong gerakan kewanitaan (fe minist), dan seorang humanis, serta merupakan pendidik kanak-kanak yang terawal telah dicalonkan untuk menerima Hadian Nobel Keamanan. Beliau telah dilahrikan di Chiaravalle Ancona, Itali. Maria merupakan siswazah w anita pertama yang menerima ijazah dari Sekolah Perubatan di Universiti Rom. Bel iau merupakan ahli kepada Klinik Psikiatrik Universiti dan serta tertarik untuk mengajar orang-orang terencat akal dan tidak mampu belajar (uneducable) di Rom. Beliau telah membuka sekolah pertamanya dalam projek perumahan di Rom iaitu pada 6 Januari 1907. Maria Montessori meninggal dunia di Belanda pada tahun 1952 iaitu selepas mengab dikan diri sepanjang hayat untuk belajar mengenai perkembangan kanak-kanak. Peng libatan kerja awal beliau tertumpu kepada hak-hak wanita dan reformasi sosial se rta merangkumi pembaharuan pendekatan menyeluruh keatas pendidikan. Kejayaan beliau di Itali telah diiktiraf di peringkat antarabangsa dan untuk sel ama 40 tahun beliau mengembara ke serata dunia untuk memberi kuliah, penulisan d an penguruskan program latihan. Pada tahun yang kemudiannya, ‘Pendidikan untuk Kea manan’ telah menjadi prinsip petunjuk, kepada kerja-kerja beliau. Dalam persidangan di Rom pada 7 Januari 2007 telah menandakan bermulanya tahun u ntuk meraikan kanak-kanak dan sekolah-sekolah di seluruh dunia. Pendekatan berin ovasi Dr. Maria Montessori ialah “Pendidikan seharusnya tidak lagi akan menjadi pe nyampaian pengetahuan, tetapi perlu menerima cara baru iaitu mencari potensi yan g terdapat kepada seseorang manusia” dan serta diikuti seluruh dunia dipanggil seb agai “penemuan kepada seorang kanak-kanak" serta telah menyedarkan manusia boleh m engharapkan kepada penyelesaian kepada masalah-masalahnya iaitu dimana yang terp enting adalah keamanan dan bersatu. Iaitu hanya dengan menukarkan perhatian dan tenaga kepada penemuan seorang kanak-kanak bagi untuk membangunkan potensi yang tinggi dalam personaliti manusia di dalam pembentukan halatuju tersebut. Pada penerbitan hasil kajian di jurnal AS, Science (29 September 2006) menunjukk an bahawa kanak-kanak Montessori telah menjadi bertambah baik dari segi tingkah laku dan kemahiran akademik di Montessori Children berbanding kumpulan kawalan d ari sistem aliran utama. Pengarang telah membuat kesimpulan iaitu "apabila dilak sanakan dengan sebaik-baiknya iaitu pendidikan Montessori menggalakkan kemahiran sosial dan akademik yang sama atau lebih baik daripada yang telah digalakkan da ri kawasan atau sekolah berlainan." Kaedah Montessori dalam pendidikan yang dihasilkannya dari pengalaman ini telah dipraktikkan dengan jayanya terhadap kanak-kanak dan sangat popular di kebanyakk an tempat di serata dunia. Walaupun banyak kritikan daripada kaedah beliau pada peringkat tahun awal 1930an dan 1940an tetapi kaedah pendidikan beliau telah dip raktikkan serta mendapat galakan dan sokongan di serata dunia. Kaedah beliau kin i boleh ditemui di enam buah benua dan seluruh Amerika Syarikat. Pada akhir tahun 1907, Montessori telah menubuhkan Casa dei Bambini atau Ruma h Kanak-kanak yang pertama, di Rom. Pada tahun 1913, terdapat sokongan yang kuat

 

 

terhadap kaedah beliau di Amerika Utara, tetapi selepas kaedah itu tidak mendap at sambutan yang menggalakan, salah seorang rakyat Amerika iaitu Nancy McCormick Rambusch telah mengembalikan kaedah ini di Amerika dengan menubuhkan Persatuan Montessori Amerika pada tahun 1960. Montessori telah dibuang negeri oleh Mussoli ni kerana beliau telah enggan untuk berkompromi dalam pendiriannya dan menjadika n kanak-kanak sebagai tentera. Beliau berpindah ke Sepanyol dan menetap di sana sehingga tahun 1936. Apabila Perang Saudara Sepanyol meletus, selepas itu beliau pula berpindah ke Belanda sehingga tahun 1939. Di dalam persidangan guru-guru d i India, beliau telah ditahan oleh pihak berkuasa dan tinggal disana selama temp oh peperangan. Montessori menghabiskan hidup beliau di Belanda, yang menjadi ibu pejabat kepada AMI dan dikenali sebagai Association Montessori Internationale. Beliau meninggal dunia di Noordwijk-on-sea, Holland pada tarikh 6 Mei 1952. Anak lelaki beliau iaitu Mario mengetuai American Montessori International sehinggal ah beliau meninggal dunia pada tahun 1982.. KURIKULUM MARIA MONTESSORI Beliau berpendapat dalam mendidik kanak-kanak mestilah menghormati kanak-kanak d an haknya. Oleh itu, persekitaran yang terancang, kemahiran hidup, disiplin diri dan arahan adalah prinsip penting dalam pendidikan kanak-kanak. Menurut beliau, pendidikan adalah untuk menolong kanak-kanak membentuk serta membantu perkemban gan intelek, fizikal, sosial, emosi dan rohani. Montessori mengemukakan beberapa konsep asas dalam pembentukan kurikulum k anak-kanak pada peringkat awal. Antaranya adalah konsep berikut: a) Minda yang Mudah Menyerap Menurut Montessori, minda kanak-kanak mudah menyerap sesuatu maklumat yang diter ima melalui deria mereka iaitu sebelum mereka bersedia untuk diajarkan konsep te rsebut. Seorang kanak-kanak mula menyerap kejadian yang berlaku di sekelilingnya itu dan serta menyusun pengalamannya daripada sewaktu kelahiran lagi. Contohnya , mereka berpengalaman melihat pelbagai jenis dan bentuk bola semasa proses memb esar. Apabila mereka bersedia mempelajari konsep ‘bola,’ hal ini dapat membantu kana k-kanak tersebut memahami bahawa konsep ‘bola’ itu tidak terhad pada bola yang terte ntu sahaja. b) Persekitaran yang Tersedia Persekitaran yang menggalakkan perkembangan kanak-kanak adalah persekitaran yang lengkap dengan pelbagai bahan yang akan menyokong pembentukan konsep dan penget ahuan kanak-kanak apabila kanak-kanak memerlukannya. Bagi tujuan ini, bahan pemb elajaran perlu dipilih dan disusun dengan penuh teliti supaya kanak-kanak tertar ik menerokai serta menggunakannya mengikut minat serta keperluan perkembangan me reka. Contohnya, meja dan kerusi perlu sesuai dengan saiz kanak-kanak yang masih kecil serta selesa untuk digunakan oleh mereka. Peranan guru adalah menunjuk aj ar cara-cara menggunakan bahan pembelajaran tersebut pada masa yang sesuai. Misalnya, apabila seseorang kanak-kanak menunjukkan kesediaannya dengan menanya soalan ataupun memerhatikannya. c) Didikan Diri Kanak-kanak mampu menjelaskan persepsi mereka dan menyusun pengalaman melalui ak tiviti yang sesuai. Apabila persekitaran mereka disusun secara lengkap dengan pe lbagai bahan pembelajaran yang menarik, kanak-kanak berkebolehan menyusun penget ahuan mereka apabila mereka terlibat dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Guru t idak perlu mengajar kanak-kanak secara formal. Guru hanya menunjuk ajar apabila perlu menga jar kanak-kanak secara formal. Guru hanya menunjuk ajar dan membimbing mereka da lam pemilihan bahan dan aktiviti. Misalnya, terdapat satu set bahan untuk setiap prosedur pembelajaran iaitu contohnya, set tumbuhan. Bahan pembelajaran Monte ssori biasanya berbentuk ‘betul diri’ atau dikenali sebagai ‘Self-Correcting’ iaitu kana k-kanak dikehendaki meniru dan mengulang apa yang mereka pernah perhatikan. Seki ranya cara mereka menggunkannya tidak mengikut prosedur maka mereka akan mendapa t maklum balas secara langsung melalui hasil mereka dalam aktiviti tersebut. Con tohnya, seperti guru menggunakan bongkah yang terdiri daripada pelbagai bentuk d an warna. Kanak-kanak mengatur serta menyusun bongkah tersebut mengikut warna da n menamakan warna itu serta memberikan beberapa bongkah yang sama warna seperti

yang dikehendaki oleh guru. d) Bahan Pembelajaran Guru hanya menunjukkan cara belajar yang “betul” bagaimana menggunakan bahan terseb ut selepas kanak-kanak memilih aktiviti pembelajarannya secara bebas dan sukarel a. Mengikut Montessori, matlamat kurikulum pada peringkat awal adalah bagi memaj ukan diri kanak-kanak daripada segi penumpuan perhatian, kemahiran memerhati dan meneliti, kesedaran berkenaan susunan dan peraturan, keseimbangan pergerakan, k esedaran persepsi dan kemahiran praktikal, konsep Matematik, kemahiran bahasa, kemahiran menulis dan membaca, kebiasaan dengan seni kreatif, pemahaman berkenaa n alam semulajadi, pengalaman dan pemahaman berkenaan sains sosial serta pengala man menggunakan kemahiran berfikir secara kritis melalui pengalaman menyelesaika n sesuatu masalah. Kemajuan diri lebih penting berbanding fakta yang dipelajari untuk kemajuan intelektual. Montessori juga mengesyorkan kurikulum yang menggala kkan perkembangan fizikal melalui permainan luar dan permainan berbentuk ritma. Perkembangan sosial melalui perbincangan mengenai tingkah laku sangat sesuai ket ika kanak-kanak sedang bermain serta menghormati keperluan rakan sebaya. Perkemb angan intelektual melalui aktiviti menyusun dan mengumpul. Konsep melalui perben daharaan kata. Maklumat berkaitan sains dan matematik serta literasi iaitu menge nali huruf serta abjad dan perkataan. Terdapat 4 Jenis Bahan Pembelajaran Montessori iaitu: Bahan untuk Latihan Dalam Kemahiran Hidup Jagaan dari segi fizikal diri dan persekitaran yang membina kemahiran diri serta membentuk kawalan dalaman, sikap berdikari dan penghargaan kendiri melalui akti viti yang tersusun dengan lengkap. Bahan Sensori Menggalakkan penghalusan penggunaan alat deria bagi meningkatkan kecerdasan kana k-kanak melalui aktiviti menyusun dan mengumpul. Contohnya, melalui aktiviti mem bezakan pelbagai jenis kain. Bahan Akademik Bahan akademik iaitu seperti mempelbagaikan bahan abjad yang mudah alih bagi men ggalakkan kanak-kanak mengenal huruf dan membentukkan perkataan. Bahan Seni dan Budaya Membantu kanak-kanak menghayati muzik, ritma, lagu dan irama serta mempelajari p engawalan pergerakkan badan dalam aktiviti menari serta mereka juga diajar mengg unakan alat muzik dan bahan lukisan. e) Tempoh Sensitif Tempoh sensitif adalah tempoh yang paling sesuai untuk kanak-kanak menguasai ses uatu kemahiran. Tempoh tersebut dapat dikesan apabila kanak-kanak menunjukkan ke sediaan dan minat bagi mempelajari sesuatu kemahiran dengan sentiasa menanya soa lan serta sentiasa tertarik bagi memerhati dan menyentuh sesuatu bahan pembelaja ran. ALAT BANTU MENGAJAR Menara Merah Jambu ( Pink Tower ) Satu set susunan serasi iaitu menyusun daripada susunan yang besar kepada yang k ecil ataupun yang sebaliknya. Cara menyusunnya ialah saiz kiub yang paling besar terletak di bahagian bawah manakala yang bersaiz paling kecil terletak dibahagi an atas. Apabila kanak-kanak tidak mengikuti salah satu prosedur pengunaan alat Menara Merah Jambu ( Pink Tower ) ini, salah satu kiub ataupun lebih akan ter tinggal ataupun tidak tersusun mengikut saiz ataupun warna yang sesuai. Selagi k anak-kanak belum mahir menguasai kemahiran menyusun, mereka akan terus mencubany a sehingga mahir dan berjaya.Sesudah berjaya, mereka boleh dibenarkan menggunaka n bahan yang lain supaya mereka dapat mengukuhkan lagi kemahiran baru ini dan se cara tidak langsung menggalakkan kebolehan berfikir secara kreatif dan kritis. Bongkah ( Block )

Guru menyediakan serta menggunakan Bongkah ( Block ) yang terdiri daripada pelba gai saiz bentuk dan warna. Kanak-kanak mengatur serta menyusun bongkah tersebut mengikut susunan warna dan menamakan warna bongkah itu serta memberikan beberapa bongkah yang sama warna seperti yang dikehendaki oleh guru. Selagi kanak-kanak belum mahir menguasai kemahiran menyusun mengikut susunan warna yang dikehendaki , mereka akan terus mencubanya sehingga mahir dan berjaya.Sesudah berjaya, merek a boleh dibenarkan menggunakan bahan yang lain supaya mereka dapat mengukuhkan l agi kemahiran baru ini dan secara tidak langsung menggalakkan kebolehan berfikir secara kreatif dan kritis. LATIHAN GURU Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Perancangan pengajaran dan pembelajaran ini dapat membantu para guru berasa bers edia dan terkawal berkenaan arah perjalanan di dalam kelas. Selain itu juga, per ancangan ini dapat meningkatkan pengurusan kelas serta dapat membantu para pendi dik memenuhi keperluan individu dan mengurangkan tekanan dalam pengajaran. Susunan Aktiviti Harian Perlu mengikut kesesuaian dengan keperluan dan perkembangan murid. Kesepaduan kompenan pengajaran dan pembelajaran secara seimbang. Keseimbangan aktiviti di dalam dan di luar kelas. Keseimbangan aktiviti kelas iaitu dari segi kumpulan belajar bersama rakan dan i ndividu. Rutin Harian Rutin harian bermaksud aktiviti ataupun aturan yang biasa dilakukan oleh guru da n murid pada setiap hari mengikut sistem yang telah ditentukan. Contohnya aktiviti yang biasa dilakukan di kelas ialah, guru menyambut murid ata upun murid bersama murid dengan penuh mesra, murid menyusun kasut dan beg, guru merekodkan kedatangan murid di kelas, memeriksa kebersihan murid, mengadakan per himpunan pada setiap awal minggu serta mematuhi peraturan di dalam dan di luar k elas. Perbualan Pagi Mengenai peraturan bilik darjah. Mengenai aktiviti seterusnya di tadika. Mewujudkan suasana kesediaan murid. Menggerakkan hubungan interaksi antara guru dan juga murid. Berkongsi pengalaman serta bahan antara murid dengan guru dan murid dan murid. Aktiviti Semasa di Kelas Memberi penerangan serta memberikan maklumat berkaitan pelajaran. Mengadakan aktiviti bercerita bersama murid-murid. Mengadakan aktiviti fizikal. Mengadakan lawatan sambil belajar di sekitar sekolah. Aktiviti di Dalam Kumpulan Membahagikan kanak-kanak kepada kumpulan-kumpulan kecil bagi menjalankan serta m elakukan pelbagai aktiviti secara serentak. Menukarkan kumpulan kanak-kanak mengikut tempoh masa ataupun mengekalkan aktivit i tersebut. Aktiviti Secara Individu Merupakan aktiviti pembelajaran secara perseorangan. Guru hendaklah memantau serta memberikan perhatian secara individu bagi tujuan p emulihan ataupun pengukuhan murid. Aktiviti Semasa Rehat Mengajarkan serta menyuruh murid-murid mengosok gigi. Aktiviti bebas seperti murid bebas untuk bermain serta makan semasa rehat. Menyuruh serta mengajarkan murid-murid mengemas selepas makan. Membaca doa sebelum dan selepas makan. Aktiviti Penamat Menyuruh murid-murid mengemaskan kelas dengan segala peralatan perlu disimpankan di rak-rak yang telah disediakan.

Semua murid dikehendaki duduk di dalam bulatan ataupun barisan dan guru akan mem berikan pesanan mengenai perkara-perkara yang perlu dilakukan di rumah ataupun b ahan-bahan serta peralatan yang perlu dibawa untuk keesokkan harinya. Selain itu, latihan mengajar juga membolehkan para guru menguasai kaedah pengaja ran dan pembelajaran dengan mengamalkan segala konsep serta prinsip kemahiran da n nilai yang diperlukan oleh guru professional. Latihan mengajar juga dapat memb antu memperkembangkan potensi para guru supaya mempunyai daya ketahanan diri dal am menghadapi pelbagai cabaran di sekolah. Memupuk sikap yang positif dengan meningkatkan daya ketahanan diri serta mengama lkan nilai-nilai professional perguruan. Membina sahsiah yang sesuai dengan profesion perguruan. Membina daya yang sesuai iaitu dari segi daya ketahanan diri serta daya saing da n daya cipta. Meningkatkan kemahiran memerhati melalui keprihatinan dan kepekaan kepada murid. Boleh menyesuaikan diri dengan budaya di sekolah. Menyepadukan kaedah teori serta amali dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Mestilah mahir menguasai strategi kaedah pengajaran dengan betul. Memberi bimbingan kepada murid secara menyeluruh yang merangkumi semua aspek pen gajaran dan pembelajaran sama ada di dalam bilik darjah ataupun di luar bilik da rjah. Mengenal pasti serta menyelesaikan masalah berkaitan pengajaran dan pembelajaran dengan seterusnya memperkembangkan potensi sebagai seorang guru. Membuat renungan dan penilaian kendiri dalam semua aspek yang meliputi tugas seb agai seorang guru. PERANAN GURU Keperluan Fisiologi Memastikan makanan yang telah disediakan berkeadaan bersih dan seimbang. Keperluan Keselamatan Memastikan kemudahan fizikal dan suasana di sekitar bilik darjah dalam keadaan k ondusif serta selesa, teratur dan sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran . Kanak-kanak memerlukan persekitaran dan alatan pembelajaran yang tersusun serta sesuai bagi kanak-kanak. Keperluan Kasih Sayang Mewujudkan perasaan ingin dimiliki di dalam kelas dengan mengingatkan nama pelaj ar. Mewujudkan suasana yang ceria dalam proses pengajaran dan pembelajaran kepada mu rid. Keperluan Kendiri Menyakinkan kebolehan murid dan jangan sesekali bangkitkan kelemahan murid denga n menyembunyikan kebenaran kepada murid. Menyedari keunikan yang ada pada diri setiap individu. Tugasan hendaklah selaras dengan kebolehan murid serta memberikan maklum balas s ecara individu dengan tepat dan spesifik. Penilaian yang baik membantu dalam mengenal pasti kekuatan dan keperluan kesempu rnaan diri serta mengetahui dengan memahami status keperluan estetik. Menyediakan peluang bagi pelajar mencapai sesuatu mengikut keperluan potensi mer eka. Menerima hakikat yang pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Oleh seb ab itu, guru haruslah perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Melayani keperluan estetik pada setiap murid. Peranan guru hanya membantu kanak-kanak bukan memaksa ataupun menentu arah pembe lajaran mereka. Saling bekerjasama antara guru dan murid-murid. PENILAIAN Pendidikan kanak-kanak adalah sangat penting bagi membentuk emosi, fizikal, sosi al, dan perkembangan pemikiran kanak-kanak.. Semasa belajar di tadika kanak-kana k memperoleh asas komunikasi, kemahiran sosial, dan kemahiran lain yang positif

dari aspek fizikal, kognitif, emosi, rohani dan nilai estetika. Oleh itu, penila ian adalah salah satu aspek yang harus diberi penekanan oleh guru bagi menentuka n pencapaian dan perkembangan seseorang kanak-kanak sepanjang mereka mengikuti p embelajaran di kelas. Penilaian ialah proses mengumpul maklumat dan mengesan kem ajuan kanak-kanak dalam aspek pengetahuan, kemahiran dan penguasaan kanak-kanak terhadap sesuatu proses pembelajaran bagi membantu perkembangan yang seterusnya. Proses ini dijalankan secara berterusan dan bersesuaian dengan objektif pembela jaran dan tahap perkembangan individu setiap kanak-kanak semasa kanak-kanak meng alami proses pembelajaran. Guru hendaklah menilai kanak-kanak dari semasa ke semasa. Setiap pengajaran yang disampaikan oleh guru hendaklah dinilai. Tujuannya supaya guru dapat mengumpul maklumat sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran serta mengetahui kemajuan kanak-kanak dalam berbagai aktiviti dan perkembangan sikap mereka kerana pengala man pembelajaran di prasekolah bakal mencorakkan perkembangan kanak-kanak seteru snya. Penilaian dalam Mengenal Pasti Kemajuan Kanak-kanak Konsep Penilaian Guru memainkan peranan penting dalam mengesan kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Guru juga menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai, merancang d an membina instrumen penilaian, menganalisis maklumat penilaian, melapor dan mem buat tindakan susulan. Penilaian ialah proses mengumpul maklumat dan mengesan kemajuan kanak-kanak dala m aspek pengetahuan, kemahiran dan penguasaan kanak-kanak terhadap sesuatu prose s pembelajaran bagi membantu perkembangan yang seterusnya. Proses ini dijalankan secara berterusan dan bersesuaian dengan objektif pembelajaran dan tahap perkem bangan individu setiap kanak-kanak semasa kanak-kanak mengalami proses pembelaja ran. Penilaian juga dianggap sebagai satu cara untuk mendapatkan bukti yang tepat men genai sesuatu perkara. Kaedah Penilaian Pemerhatian adalah satu kaedah penilaian melalui pemerhatian yang dijalankan sec ara sistematik, jelas dan tepat. Penilaian dilaksanakan melalui pemerhatian terh adap tingkah laku, perbualan atau interaksi dan hasil kerja murid. Oleh sebab ka dar penerimaan dan kefahaman sesuatu konsep bagi setiap murid adalah berbeza, ma ka penilaian sangat sesuai dilakukan secara individu. Waktu Penilaian Setiap pengajaran yang disampaikan oleh guru kepada kanak-kanak hendaklah dinila i. Penilaian ke atas kanak-kanak hendaklah dijalankan serta dilakukan sepanjang masa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung sama ada secara berkala masa a taupun mengikut kekerapan yang perlu. Hal ini bersesuaian kerana penilaian ke atas sesuatu pengajaran dan pembelajaran mesti bermula daripada awal, semasa dan di akhir pembelajaran. Segala maklumat yang dikumpulkan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran memberi suatu gamb aran berkenaan penguasaan kanak-kanak. Melalui proses penilaian yang dijalankan, guru dapat mengikuti perubahan yang berlaku daripada semasa. Justeru itu, waktu penilaian ke atas kanak-kanak adalah secara berterusan dan tiada had masa terte ntu

Penilaian melalui Pemerhatian Pemerhatian ialah pengamatan kepada perlakuan kanak-kanak yang bersesuaian denga n perkembangan mereka. Dalam konteks penilaian, pemerhatian adalah satu kaedah y ang sistematik yang dilakukan oleh guru untuk mengumpul data atau maklumat atau merekodnya dengan tepat. Guru perlu ada kemahiran memerhati secara prihatin pada apa yang berlaku pada setiap kanak-kanak melalui pemerhatian yang dibuat terhad

ap tingkah laku, perbualan dan hasil kerja kanak-kanak. Melalui pemerhatian terhadap tingkah laku kanak-kanak, guru boleh memerhatikan d an menilai murid semasa aktiviti bermain pondok-pondok, menyusun blok bersama ra kan-rakan, semasa mereka bermain bersama rakan-rakan atau bersendirian, semasa a ktiviti pembelajaran seperti membuat kolaj dalam kumpulan, aktiviti mengikat tal i kasut, menyelesaikan masalah bersama rakan dan sebagainya. Manakala pemerhatian terhadap perbualan atau interaksi yang boleh diperhatikan i alah semasa perbualan atau interaksi antara murid dengan guru, perbualan atau in teraksi antara murid dengan murid, interaksi murid dengan bahan, main peranan, b ercerita dan bersoal-jawab, semasa aktiviti nyanyian dan sebagainya. Pemerhatian ke atas kanak-kanak hendaklah dilakukan dalam semua domain iaitu domain kogniti f, afektif dan psikomotor. Selain itu, guru boleh menilai hasil kerja murid melalui rekod kerja yang dikump ulkan dan menjadi sumber maklumat kemajuan kanak-kanak, kekuatan, kelemahan, kon sep, dan kemahiran yang mereka ketahui dan kuasai. Setiap bahan atau hasil kerja murid dikumpulkan dalam bentuk portfolio. Beberapa bahan yang dikumpulkan dalam portfolio murid ialah hasil lukisan, mewarna, lakaran, tulisan, buku skrap, kra f tangan, buku kecil, dan model, video kanak-kanak serta gambar yang diambil sem asa kanak-kanak menjalani aktviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

Penilaian Semasa Kanak-Kanak Bermain Bermain ialah apa sahaja kegiatan yang boleh memberikan kegembiraan dan kepuasa n kepada kanak-kanak. Bermain bukanlah satu kegiatan yang dipaksa tetapi merupak an fitrah semula jadi kanak-kanak dalam proses mereka berkembang. Bagi kanak-kan ak, bermain merupakan aktiviti di dalam kehidupan seharian mereka. Melalui aktiv iti bermain kanak-kanak belajar berkenaan diri dan alam persekitarannya. Dalam konteks pendidikan, bermain ialah satu proses pembelajaran yang terancang dan berstruktur dalam memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang in formal, menyeronokkan, bebas dan selamat. Melalui bermain, kanak-kanak berintera ksi dengan bahan, orang lain atau secara bersendirian. Kanak-kanak merasa terhib ur apabila mereka bermain. Bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. Ia m erupakan saluran untuk melahirkan perasaan dan punca untuk mendapatkan kegembira an dan keseronokan. Kebanyakkan tokoh ahli psikologi kanak-kanak yang menekankan kepentingan bermain kepada kanak-kanak termasuklah Montessori yang menganggap permainan adalah peke rjaan kanak-kanak. Beliau berpendapat bahawa semua kanak-kanak suka belajar mela lui bermain. Terdapat pelbagai jenis permianan yang boleh dijadikan aktiviti pengajaran dan p embelajaran ketika di kelas, antaranya ialah Permaianan melaui Sosial ( Social P lay ) dan Permaianan secara Kognitif ( Cognitive Play ). Guru haruslah peka dan memahami pelbagai nilai main yang boleh menyumbang ke arah perkembangan kanak-ka nak secara menyeluruh dan seimbang dari aspek kognitif, fizikal, sosial, bahasa, kreativiti serta emosi.

RUMUSAN Hasil rumusan daripada kaedah kokurikulum pendidikan Montessori ini menunjukkan bahawa terdapat pelbagai pendekatan yang boleh diamalkan serta digunakan oleh pa ra guru untuk membentuk sahsiah, kemahiran sosial, perkembangan kognitif dan afe

ktif kepada kanak-kanak. Rumusan ini juga menunjukkan bahawa para guru perlu pek a terhadap perkembangan diri kanak-kanak untuk perkembangan yang kognitif, afekt if , sosial dan emosi bagi membolehkan para guru merancang serta memilih strateg i pengajaran dan pembelajarannya dengan lebih berkesan dan bersesuaian dengan ke perluan pembelajaran kanak-kanak tersebut. Oleh kerana peranan amalan guru dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan mengukuhkan kemahiran serta menerapkan nilainilai murni kepada kanak-kanak sangat penting, maka rumusan ini memfokuskan kepa da pemerhatian pengajaran dan pembelajaran para guru untuk melihat pendekatan-pe ndekatan yang perlu dijadikan amalan mereka dalam mendidik kanak-kanak. Walau ba gaimanapun, dalam pelaksanaan kaedah pembelajaran ini, perlunya pemantauan yang berkesan daripada guru besar, para pegawai dari Jabatan Pendidikan Daerah dan Ja batan Pendidikan Negeri, serta pegawai-pegawai lain yang terlibat sama bagi meni njau perlaksanaan kaedah pembelajaran ini.Guru besar perlu meluangkan masa meman tau kaedah pengajaran serta pembelajaran bersama guru-guru iaitu pentingnya mela ksanakan pendekatan pembelajaran yang bersepadu ini sama ada belajar melalui ber main perlu dilaksanakan di semua prasekolah ataupun di tadika-tadika.

RUJUKAN INTERNET / WEBSITE : URL : http://ms.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori URL : http://www.montessori-edu.org/maria/index.html BUKU / MAJALAH : Rohaya Hj. Yahya ( 1996 ). Kaedah Montessori. Kuala Lumpur: Utusan & Distributor s Sdn.Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia ( 2003 ).Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan : Dewan Bahasa dan Pustaka. Rohaty Mohd Masjud dan Abu Bakar Nordin, (2003). Pendidikan Prasekolah : Fajar Bakti Sdn. Bhd. Rohani binti Abdullah, Nani binti Menon & Mohd Sharani bin Ahmad. Panduan Kuriku lum Prasekolah : PTS Professional. Saayah Abu. Menjadi Guru Tadika : PTS Professional